...* * * *** *** DNS/T/012/2014. Kupní smlouva č. INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNf. evropský sociálnr fond v CR. I. Smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...* * * *** *** DNS/T/012/2014. Kupní smlouva č. INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNf. evropský sociálnr fond v CR. I. Smluvní strany"

Transkript

1 - EVROPSKÁ UNIE EVROPSIC? FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VASf BUDOUCNOSTI ~ OP Výzkum a vývoj pro Inovace evropský sociálnr fond v CR *** * * *** MINISTERSTVO ~KOLSTVf, EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY...* t! OP Vzdělévénf pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNf Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálnrm fondem a státnrm rozpočtem Ceské republiky. Kupní smlouva č. DNS/T/012/2014 I. Smluvní strany Univerzita Palackého v Olomouci IČO: DIČ: CZ se sídlem: Křížkovského 8, Olomouc rektor: prof. Mgr. Jaroslav Mier, M.A., Ph.D. bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc číslo účtu : /0100 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: příslušný objednatel dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy (dále jen "kupující") na straně jedné, a Společnost: - C SYSTEM CZ a.s. IČ: DIČ : CZ Sídlem : Otakara Ševčíka 840/1 O, Brno jednající: Simona Nečasová Bankovní spojení : KB Brno Číslo účtu: /0100 Zapsaná u u krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4576 (dále jen "prodávající") na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen "Smlouva"):

2 -. Předmět koupě 1. Předmětem koupě podle této Smlouvy jsou originální zásobníky tonerů a inkoustových náplní (dále jen "zboží") v druhu a množství dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou. 4. Spolu se zbožím je prodávající povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. Dodací list a Návod k obsluze v českém jazyce. 5. Prodávající ujišťuje, že zboží je bez vad Práva a povinnosti smluvních stran 1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v množství, jakosti a provedení stanoveném v této smlouvě a opatřit zboží pro přepravu způsobem vyhovujícím účelu této smlouvy. 2. Prodávající je povinen od kupujícího odebrat použité tonery a cartridge, a recyklovat je, případně je ekologicky zlikvidovat podle normy ISO Kupující si vyhrazuje právo nepřevzít veškeré zboží. 4. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy. IV. Doba, místo a způsob plnění 1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího, a to pro každé nákladové středisko samostatně. 2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upře~něna v příloze č. 1 této smlouvy. 3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení 2126 a 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží ne použije. v. Kupní cena a platební podmínky 1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH, z toho DPH 21% ,- Kč. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3 2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodávkou zboží (vč. dopravy, balného, cla). 3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy. 4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů tonerů a inkoustových náplní, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy, a to pro každé nákladové středisko samostatně. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. 5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 6. Kupující prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, 1765 odst. 1 a 1766 se tedy nepoužije. Vl. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem odevzdání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí nahodilé ztsázy a nahodilého zhoršení zboží včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva ke zboží. 2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení. zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující. V. Záruka za jakost 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl odst. 1 této smlouvy. 2. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění: právo na bezplatnou opravu zboží, právo na dodání nového či chybějícího zboží, obé nejpozději do 1 O dnů ode dne oznámení vady, právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží,

4 odpovídající povaze a rozsahu vady,, právo na odstoupení od této smlouvy. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. V bodu 6. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. 3. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. 4. Právo odstoupit od této smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. 5. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 6. Místo pro nahlášení vad zboží: Otakara Ševčíka 56, Bnro - osoba: Eva Hlavůňková - telefon, , Vlil. Sankce 1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží oproti lhůtě sjednané v čl odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. IX. Závěrečná ujednání 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. 2. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran. 3. Ujednání této kupní smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této kupní smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této kupní smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymaha_telnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato kupní smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno. 4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje k povinnosti uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této Smlouvy doklady související s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.

5 5. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy anebo jen částečné odstoupit od smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků. 6. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 7. Nedílnou součástí této smlouvy je: příloha č. 1 -Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob V Olomouci, dne Za kupujícího : V Brně, dne Za prodávajícího: 1 C SYSTEMCZ~ /s36oobmo Otakara Sevčlka 84011~ Tel: , F.f: Z t(': Div C D Simona Nečasová předsedkyně představenstva

6 I Tonery Tonery a cartridge OU/; oriainátní tonery a cartridge Uchazet: C SYSTEM Q a.s. cetko"' nabídková cena bez DPH: celková nabídková cena s DPH: ,00 Kč ,00 Kč PPedpokládaná hodnota v Kt bez DPH: Kč Pořadové číslo položky Broth<r DCP 706SDN Brother MFC J6910DW Popis Brother OCP-706SDN, výtěžnost 2600s. multipack do tiskárny Brother MFC-J6910DW, výtihnost 4x1200s. Počet kusů Pledpokl, hodnota v Kl bez DPH: Nákl. středisko Děkanát- vedení FF UP Děkanát- vedení FF UP SPP Zdroj Specfflkace uchazel:e TN2220 lc1280xlvalbp Nabídková Poznám cena bez ka DPH Název projektu EU Rqistr. číslo proj. EU Pncovi!ti: Dodad adresa: Fakturační adresa: Odpovidní Objednatel: osoba: Děkanát FF UP- Jitka Lakomá Rlosofická fakulta UP, č. dv. 2.02, Kli!kovsk~ho 10, Křížkovského 10, Wasnerová 2900 Děkanát- vedeni FF UP 77180, Olomouc, te1.: Děkanát FF UP - Jitka lakomá 77180, Olomouc, tel.: Filosofická fakulta UP, Andrea, 2900 lakomá Jitka č. dv. 2.02, Křffkovského 10, Křížkovského 10, Waanerová 2900 Děkanát- vedeni FF UP 77180, Olomouc, tel. : , Olomouc, tel.: Andrea, 2900 lakomá Jitka Canon IR ADV i Canon irc Canon irc2380i Canon irc2380i Canon IRC2380i Canon ir3245n Canon ir-adv 4045i, výtěžnost 34200s. Canon irc2380i, výtělnost 26Qs. toner černý do tiská my Canon irc2380i, výtělnost S 7Sg. toner!lutý do tiskárny Canon irc2380i, výtělnost 260g. Canon irc2380i, výtělnost 260g. Canon ir324sn, výtěžnost 24000s Děkanát PřF rozvojových studií rozvojových studii rozvojových studii rozvo'ových studii rozvojových studií cexv38 cexv21 cexv21 cexv21 cexv21 cexv Děkanát PřF 3154 K.atedra rozvojových studií 31S4 mezincirodních rozvojových studii 3154 rozvojových studii 3154 rozvojových studií 3154 rozvojových studií Děkanát Přf UP Olomouc, 17. listopadu 1192/12, Olomouc rozvojových studil, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: rozvojových studií, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: rozvojových studil, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: mezinárodnich rozvojových studií, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: mezinárodnich rozvojov"(ch studií, l7. listopadu 12, 77146, Olomouc. tel.: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 17.1istopadu 1192/12, MAYEROVÁ MAYEROVÁ Olomouc Adéla, 9630 Adéla ing. BUŠINOVÁ rozvojových studií, 17. MARIE, BUSINOVÁ listopadu 12, 77146, 3154 MARIE BUŠINOVÁ rozvojových studií, 17. MARIE, BUŠINOVÁ listopadu 12, 77146, 3154 MARIE BUŠINOVÁ rozvojových studil, 17. MARIE, BUŠINOVÁ listopadu , 3154 MARIE 8UŠINOVÁ rozvojových studií, 17. MARIE, BUSINOVÁ listopadu 12, 77146, 3154 MARIE BUŠINOVÁ rozvojových studii, 17. MARIE, BUŠINOVÁ listopadu 12, 77146, 3154 MARIE Canon i-sensvs lbp6000 Canon i-sensys lbp6200d Canon 1-sensvs MF4320d Canon i-sensys LBP6000, výtěžnost 1600s. toner černý pro tiskárnu Canon i-sensys LBP6200d, výtěžnost 2100s. Conon i-sensys MF4320d, výtě!nost 2000s Děkanát LF anglistiky a 1699 anglistiky a 1445 crg725 crg726 fdo Děkanát LF Děkanát lf, Tl. Svobody 8, 77126, Olomouc, tel.: anglistiky a, K řížkovského 10,77180, Olomouc, tel. : anglistiky a, Křílkovského 10,77180, Olomouc, tel.: Děkanát LF, Tř. Svobody8, n126, IANIKOVÁ IANIKOVÁ Olomouc, tel: Dana, 1900 Dana Bc., VECE~OVÁ Křížkovského 10, Kamila, VECE~OVÁ 77180, Olomouc, tel.:, VECE~OVÁ Křížkovského 10, Kamila, VECE~OVÁ 77180, Olomouc, tel.: Kam ila Ing.

7 toner l:l!fný do tiskárny Canon 1--sensys Canon i-sensys MF4550d, MF4550d výtěžnost 2100s. toner ~rnv do tiskárny Canon i-sensys Canon i-sensys MF4580dn, výtěžnost Mf4580dn 2100s. toner žlutý do tiskárny Canon i-sensys Canon 1-sensys MF8340cdn, výtěfnost MF834Qcdn 2900s. Canon i-sensys Canon i-sensys MF8340cdn, výtěžnost MF8340cdn 2900s. Canon i-sensys Canon i-sensys MF8340cdn, výtělnost MF8340cdn 2900s. Kat~ra anglistiky a Děkanát Pff rozvojových studil rozvo ových studií 3154 tcat~ra 2444 rozvojových studií 11 crg728 ag72b crg718 a-g Kat~ra anglistiky. a, VEfEAOVÁ 2210 Kat~dra anglisbky a amerik;nistiky, Kfifkovského Křfžkovského 10, Kamila, VEČEAOVÁ 10,77180, Olomouc, t~l. : 77180, Olomouc, tel.: 3900 Děkanát PfF 3154 rozvojových studii 3154 rozvojových studii 3154 me:zinárodních rozvojových studií Přírodovědecká Děkanát PfF UP Olomouc,l1. fakulta UP v Olomoud, 1;stopadu 1192/12, istopadu 1192/12, MAYEROVÁ MAYEROVÁ Olomouc rozvojových studií, otomouc Adél;, 9630 Adéla Ing. 8UŠINOVÁ listop;du 12, 77146, Olomouc, rozvojových studif, 17. MARIE, BUŠINOVÁ tel.: listopadu 12,77146, 3154 MARIE rozvojových st\ldii, 17. BUŠINOVÁ listopadu 12, 77146, Olomouc, rozvojových studil, 17. MARIE, BUŠINOVÁ tel.: listopadu 12,77146, 3154 MARIE rozvojových studif, 17. BUŠINOVÁ listopadu 12, 77146, Olomouc, rozvojových studil, 17. MARIE, BUŠINOVÁ tel.: listopadu 12, 77146, 3154 MARIE Canon MF4580dn Canon PC-0440 Canon Plxma ixsooo Canon Pixma ix5000 Canon Pixma ixsooo Canon Pi:.ma 389 ixsooo toner l:erný do tiskárny Canon MF4580dn, výtěžnost 2100s. Canon PC-0440, výtěžnost 2000s. toner flutý do Canon Pixma ixsooo, 13ml, 420s. toner červený do Canon Pixma ixsooo, 13ml, 420s. toner modrv do Canon Pixma ix5000, 13ml, 420s. toner černý do ti~my Canon Pixma ixsooo, 26m!., 360s Katedr.~ historie 41 Centrum celofivotního 2422 v:zdélávání Centrum výpočetní techniky Centrum výpočetní techniky Centrum výpočetní techniky Centrum výpočetní techniky ug fxlo cii By di-8c pgi Sbk Konfesijní kultura mezi s;tfedověkem CZ.1.07/2.3. a modernf dobou 00/ historie Systémova podpora inkluzivniho CZ.l.07/ Centrum vzděláváni v ~eské 00/ celoživotního vzděláváni 9630 Centrum výpočetnc techniky 9630 Centrum výpol:etní techniky 9630 Centrum výpočetní tedmiky 9630 Centrum výpol:etnf techniky historie FF UP, Na Hr;dě S, Olomouc Centrum celoživotního v:zděláván l, Žižkovo nám. S, 77140, Olomouc, te1.:5148 Centrum výpocetnc techniky, Biskupské nám. 1, 771, nám. 1, 77111, Olomouc, tei.:s Olomouc, tei.:s8 563 Centrum výpočetní Centrum výpoč.etnl techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, 77111, Olomouc, t~.: S Olomouc, tel. : Centrum V'(početni Centrum výpočetní techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, 771, Olomouc, tei.:sb Olomouc, te1.: Centrum výpočetní Centrum výpol:etní techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 771, nám. 1, 771, Olomouc, tel.: SB Olomouc, te1.: historie FF UP, Chmelařová Na Hradě 5, Olomouc Doová Lenka Veronika Mgr , 2170 et Mgr. Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum MACHOW5K celoživotního Á Veronika, SOUČEK Pavel vzdělávání, Žilkovo 41 Bc. Centrum výpočetnc techniky, Biskupské KRYLOVÁ KRYLOVÁ Petra, 9630 Petra Mgr. KRYLOVÁ KRYLOVÁ P~tra, 9630 Petra Mgr. KRYLOVÁ KRYLOVÁ Petra, 9630 Petra Mgr. KRYLOVÁ KRYLOVÁ Petra, 9630 Petra Mgr. Develop ineo e Develop ineo+ 224e, výtěžnost 25000s Ookanát CMTF Oev. ineo+- 224e cyan Děkanát CMTF CMTF UP, Univerzitní 22, 771 Olomouc CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc SlAVitKOVÁ SlAVitKOVÁ EVA, 9630 EVA Mgr. Develop ineo+ Develop ineo+ 224e, e výtěžnost 27000s Děkanát CMTF Oev, lneo+ 224e black Děkanát CMTF CMTF UP, Univenitni 22,771 CMTF UP, Univenitni Sl.AVfČ KOVÁ SLAVÍČKOVÁ Olomouc 22, 771 Olomouc EVA EVA Mgr. Oevelop lneo+ Develop ineo+ 224e, e výtěžnost 2SOOOs Děkanát CMTF Dev. lneo+ 224e magenta Děkanát CMTF CMTF UP, Univerzitní 22, 771 CMTF UP, Univerzitní SIAV /ČKOVÁ SLAV ÍČKOVÁ Olomouc 22, 771 Olomouc EVA, 9630 EVA Mgr. toner flutý do tiskárny Dev~op ineo+ Develop ineo+ 224e, e výtěžnost 25000s D ě kanát CMTF Dev. ineo+ 224e veov Děkanát CMTF CMTF UP, Univerzitní 22, 771 CMTF UP, Univerzitní SIAV f~ková SLAVfČKOVÁ Olomouc 22,77111 Olomouc EVA, 9630 EVA Mgr.

8 Crntrum výpotetní tonrr trmý do tiskárny Centrum výpotetní techniky, techniky, Biskupské Epson Acul..aser Epson Aculaser M200, 9150 Refrrát Biskupské nám. 1, nám. I , KRYLOVÁ KRYLOVÁ M200 výtělnost 2500s Referát konferenčnfch slufeb 19 c13s konferenčních slufeb Olomouc, tei.:s Olomouc, tei.:s8 563 Petra, 9630 Petra Mgr. mezinárodnlch 3154 rozvojových studii, 17. BUSINOVÁ Epson EPL-6200, 3154 mezinárodnlch listopadu 12, 77146, Olomouc, rozvojových studií, 17. MARIE, BUSINOVÁ Epson EPL..ť;200 výtěfnost 6000s rozv~jových studií cl3s rozvojovýdl studií tel.: listop~du 12, 77146, 3154 MARIE Centrum výpočetn í toner úmý do tiskárny Centrum výpočetn ( techniky, techniky, Biskupské Gestetner MP Gestetner MP C2050, gestetner MP 9200 Sekretariát Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, 77111, KRYLOVÁ KRYLOVÁ C20SO výtěfnost str Sekretariát kvestora C2020 black 704 kvestora Olomouc, tel:ss Olomouc, tel.: Petra, 9630 Petra Mgr. toner utý do HP c.olor OP VaVpl, Kfifkovského 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ HP c.olor Laser Jet LaserJet CM2320 mfp, 9112 Oddělení podpory operačntch 9112 Oddě leni podpory 77111, Olomouc, tel.: Kfifkovského 8, 77111, Martina, NOVOTNÁ CM2320mfp výtě2nost 'rogr. VaVpl CM2320 yeov 1724 operačnfch progr. VaVpl Olomouc 92 Martin<~ Bc. toner červený do HP OP VaVpl, Kli!kovského 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ HP color Laser Jet color laserjet CM Odděleni podpory operatnfch an Odděleni podpo<y 77111, Olomouc, tel.: Kmkovského 8, Martina, NOVOTNÁ CM2320 mfp mfp, výt~žnost 2800s progr. VaVpl magenta 1724 operačnlch progr. V a Vpl Olomouc 9112 Martina Bc. toner modrý do HP c~or katedra anglistiky. a, VEtEAOVÁ HP color l.aserjet laser Jet CM2320 mfp, anglistiky,a anglistiky a, KlUkovského KN2kovského 10, Kamila, VEtEAOVÁ CM2320mfp výt~žnost 2800s cm2320 cyan , 77180, Olomooc, tel.: 77180, Olomouc, tel.: toner červený do HP anslistiky. a, VEtEAOVÁ HP color laser Jet color laser Jet CM2320 K,atedra anglistiky a cm2320 anglistiky a, Kři!kovského Křflkovského 10, Kamila, VEČEAOVÁ CM2320mfp mfp, výt~fnost 2800s magenta , Olomouc, tel.: matematické toner modrý do HP color 3111 matematické anal.a anal.a aplik. mat., 17. HP color laser Jet Laser Jet CM2320 mfp, 3111 matematické anal.a matematické anal.a aplik. aplik. mat., 17.1istopadu 12, listopadu 12, 77146, JANčf Pavel, JANČfPavel CM2320mfp výtěžnost 2800s aplik.mat cm2320 cyan 1724 mat , Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: 31 RNOr. toner modrý do HP color OP V,aVpl, Kfížkovského 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ HP color Laser Jet Laser Jet CM2320 mfp, 9112 Oddělení podpory operalnlch 92 Odděleni podpo<y 77111, Olomouc, tet: Kflfkovského 8, 77111, Martina, NOVOTNÁ CM2320 mfp výtěžnost 2800s progr. VaVpl an2320 cyan 1724 operačních progr. VaVpl Olomouc 92 Martina Bc. matematické toner červenv do HP 3111 K,atedra matematické anai.a anal.a apuk. mat., 17. HP color YserJet color Laser Jet CM matematické an,al.a cm2320 matematické anal.a aplik. aplik. mat., 17. listopadu 12, listopadu 12, 77146, JAN~f Pavel, JANČfPavel CM2320mfp mfp, výtěžnost 2800s aplik. mat magen ta 1724 mat , Olomouc, tet.: Olomouc, tel.: 3111 RNDr. matematické toner!lutý do HP color 3111 matematické an,al.a anal.a aplik. mat., 17. HP co\or Laser Jet Laser Jet CM2320 mfp, 3111 matematické anal.a matematické anal.a aplik.,aplik. mat., 17.\istopadu 12, listopadu 12, 77146, JANtf Pavel, JANČ( Pavel CM2320 mfp výtě2nost 2800s aplik.mat CM2320 yetlov 1724 mat , Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: 3111 RNO... toner žlutý do HP color, VEtEAOVÁ HP color Laser Jet laser Jet CM2320 mfp, Kated~ angrtilcy a anglistiky a amerikanis:tiky, Krífkovského Krffkovského 10, Kamila, VEČEAOVÁ CM2320 mfp výtěfnost 2800s CM2320 yeov ,77180, Ofomouc, tel.: 77180, Olomouc, tel.: HP ~or LaserJet, VEČE ~OVÁ HP Color la~rjet CM2320mfp, výtěžnost anglistiky a anglistiky a, KfifkOYSkého Křifkovsl<ého 10, Kamila, VEČEAOVÁ CM2320mfp 3500s cm2320 black 5537 amerikani~tiky 10, 77180, Olomouc. tel.: 77180, Olomouc, tel.: Kamila ing. I HP Color laser Jet OP VaVpl, KřífkovsltéAo 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ HP Color Laser Jet CM2320mfp, výtěfnost 9112 Odděleni podpo<y openčnlch 9112 Odděleni podpory 77111, Olomouc, tel: Křížkovského 8, 77111, Martina, NOVOTNÁ CM2320mfp 3SOOs progr. VaVpl cc530a 1384 operatnlch progr. VaVpl Olomouc 9112 Martina Bc. matematické HP Color Laser Jet 3111 matematickl! anal.a anal.a aplik. mat., 17. HP Color LaserJrt CM2320mfp, výt~2nost 3111 matematické anal.a matematické anal.a apk. aplik. mat., 17.1istopadu 12, listopadu 12, 77146, JAN~f Pavel, JANCf Pavel CM2320mfp 3SOOs aplik. mat cc530a 1384 mat , Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: 3111 RNDr.

9 Univerzita Piilackého v toner!lutý do tiskárny Akademik 5port centrum, U Olomoud, Akademik!;TANCLOVÁ HP Cofor laser Jet HP Color laser Jet 2820, Akademik Sport Sportovní haly , sport centrum, Martina, ŠTANCLOVÁ výtě~nost 4000s Akademik Sport Centrum 61 q3962a 1751 Centrum Olomouc, tel.: Křížkovského 8, Martina Univer1ita Palackého v Akademik sport centrum, U Olomouci, Akademik ŠTANCLOVÁ HP Color laser Jet HP Color laser Jet 2820, Akademik Sport Sportovnl haly 2, 77900, sport centrum, Martina, ŠTANCLOVÁ výtěžnost SOOOs Akademik Sport Centrum 61 q3960a 2907 Centrum Olomouc, tel.: Kří~kovského 8, Martina Děkanát fti(, Tr. Míru 115, Děkanjt FT~ Tr. Míru toner černý do HP 77111, Olomouc, tel S8S , 77111, 04omouc, Opletalová Opletalová HP deskjet 950c deskjet 950c, 42ml, 930 s Děkanát FTK 51645ae Děkanát f1l( 009 tel. : Jana, 5900 Jana Archiv UP, toner černý do tiskjrny Archiv UP, Křížkovského 8, Křížkovského 8, 77111, HP Laser Jet HP laser Jet CP1025, 77111, Olomouc, Olomouc, PIVODOVÁ PIVODOVÁ CP1025 výtěžno st 1200 str Archiv UP 10 ce310a Archiv UP te1.: tei.:s Alena, 9170 Alena toner žlutý do tiskárny Děkanát FTK, Tf. Mlru 115, Děkanát FTX, Tř. Mfru HP laser Jet HP laser Jet CP152Sn, 77111, Olomouc, tei.:58s , 77111, otomouc, Opletalová Opletalová 3&522 CP1525n výtělnost 1300s Děkanát fti( HP 128A yeow Děkanát FTK 009 te1.:5& Jana, 5900 Jana Děkanát F'TK, Tř. Míru 115, Děkanát fti(, Tr. MlJ HP laser Jet HP Laser Jet CP1525n, 77111, Olomouc, tei.:sss , 77111, otomouc, Opletalová Opletalová CP1525n výtthnost 1300s Děkanát ftk HP 128A cyan Děkanát ftk 009 tef.:s Jana, 5900 Jana Olikiinát fti(, Tr. MiJ 115, Děkanát FTIC:, Tr. Míru HP~Jet HP Laser Jet CP152Sn, HP 128A 77111, Ofomouc, tel.: , 77111, Olomouc, Opletalová Opletalová CP152Sn výtěžnost 1300s Děl<anót FTK magenta D<!l<anát FTK 009 tei.:s8s Jana, 5900 Jana Děkanát FTI(, Tf. Míru 115, Děkanát FTX, Tř. Míru HP Laser Jet HP Laser Jet CP1525n, 77111, Olomouc, tel.: , 77111, 04omouc, Opletalová Opletalová 3&523 CP1525n výtěžnost 2000s ~kanát FTK ce320a ~kanát FTK 009 tei.:s&s Jana, 5900 Jana toner!tutý do tiskárny Institut aktivního HP laser Jet Pro HP laser Jet Pro Institut aktivního životního životního stylu, n. 400colormfp 400colormfp M475dw, 5914 Institut aktivního životního 5914 Institut aktivního stylu, Tf. Míru 115, 77111, Míru US, 771, Pospíšilová Pospilová M475dw výtěžnost 2600s stylu 30 HP 305Ayetlow 1831 životního stylu Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Hana, 5914 Hana Institut aktivního HP Laser Jet Pro HP Laser Jet Pro Institut aktívnlho livotního životního stylu, Tf. 400colormfp 400colormfp M475dw, 5914 Institut aktivního livotniho 5914 Institut aktivního stylu, Tf. Miru 115, 77111, Míru 115, 77111, Pospíšilová Pospfiilová M475dw výtěžnost 2600s stylu 30 HP 305Acyan 1831 životního stylu Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Hana, 5914 Hana Institut aktivního HP Laser Jet Pro HP laserjet Pro Institut aktivního livotního životního stylu, Tř. 400colormfp 400colormfp M475dw, 5914 Institut aktivního životního 5914 Institut aktivního stylu, Tř. Míru 115, 77111, Míru 115, 77111, Pospišilová Pospíšilová M47Sdw výtěžnost 4000s stylu 30 ce410x 1725 životního stylu Olomouc, tel.: otomouc, tel: Hana, 5914 Hana Institut aktivního HP LuerJet Pro HP Laser Jet Pro Institut aktivního l ivotniho fivotnlho stylu, Tr. 400colormfp 400colormfp M475dw, 5914 Institut aktivního livotniho HP 305A 5914 Institut aktivního stylu, Tf. Míru 115, 77111, Míru 115, 77111, Pospíšilová Pospfšilová M475dw výtělnost 2600s stylu 30 magen ta 1831 životního stytu Olomouc, tel.: Olomouc, tet: Hana, 5914 Hana mutti~k do tiskárny HP Děkanát lf, Tr. HP laser Jet L.aserJet P1102, výtělnost D<!l<anát lf, Tl. 5\/0body 8, Svobody 8, 77126, LANÍKOVÁ LANÍKOVÁ P1102 2x1600s Děkanát lf ce285ad Děkanát LF 77126, Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Dana, 1900 Dana Bc.. toner černý pro HP IC:atedra!um~listiky, Třída žurnalistiky, Sl o bod a HP laser Jet Laser Jet P2015, výtěžnost Svobody 26, 77180, Olomouc, Kfl!kovského 14, Zdeněk, Sloboda P < IC:atedra žurnalistiky a Kiltedra furnalistiky tel: , Olomouc, tel.: 2255 Zdeněk Mgr. Institut aktivního toner černý pro tiskárnu Institut aktivního životnrho životního stylu, rr. HP Laser Jet HP L.aserJet P2055, 5914 Institut alrt.ivniho životního 5914 Institut aktivního stylu, Tf. Míru 115, n111. Míru 115, 77111, Pospi~ilová Pospílilová P20SS výtěfnost 6500s stylu 30 ces05x 2527 životního stylu Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Hana, 5914 Hana

10 HP Laser Jet P2055 HP Laser Jet toner lerný pro tiskárny HP Laser Jet P2055, výtěžnost 2300s. toner lerný do tiskárny HP Laser Jet 1020, výtěžnost 2000s. anglistiky a Ústav klinické a molekulární 1500 patologie ce505a q2612a anglistiky a, Křížkovského 1180 ústav klinické a molekulární patologie Ústav klinické a molekulární patologie, Hněvotínská 3, 77515, Olomouc, tel.:, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.: Ústav klinické a VEtEŘOVÁ Kamila, molekulární patologie, MAT~fKOVÁ VEÚŘOVÁ Hněvotínská 3, 77515, Svatava, MATĚJfKOVÁ Olomouc, tel.: 1180 Svatava HP Laser Jet HP laser Jet HP Laser Jet HP Laser Jet HP Laser Jet HP Laser Jet d HP Laser Jet 1022, výtěžnost 2000s. toner lerný do tiskárny HP Laser Jet 1022, výtěžnost 2000s. HP Laser Jet 1200, výtěžnost 3500s. HP Laser Jet 1200, výtěžnost 3500s. toner lerný do tiskárny HP Laser Jet 1320, výtěžnost 6000s. HP Laser Jet 2420d, výtěžnost 6000s historie historie Centrum výpočetní techniky Pokladna UP q2612a q2612a c7115x c7115x algebry a geometrie q5949x anglistiky a 2492 q6511a Konfesijní kultura mezi st'edověkem CZ.l.07/2.3. a moderní dobou 00/ historie 2170 historie 9630 Centrum výpoletní techniky historie FF UP, Chmelařová historie FF UP, Na Na Hradě 5, Olomouc Doová Lenka Veronika Mgr. Hradě 5, Olomouc , 2170 et Mgr. Děkanát - vedení FF Děkanát- vedení FF UP, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.: Centrum výpoletnl techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc, te1.: Centrum výp<xetní techniky, UP, Křížkovského 10, Chmelařová Chmelařová 77180, Olomouc, Veronika, Veronika Mgr. te1.: et Mgr. Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, KRYLOVÁ KRYLOVÁ Olomouc, te1.: Petra, 9630 Petra Mgr. Centrum výpočetní techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, n111, KRYLOVÁ KRYLOVÁ 9244 Pokladna UP Olomouc, te1.: Olomouc, te1.: Petra, 9630 Petra Mgr. Přf UP v Olomouci, Přf UP v Olomouci, katedra katedra algebry a 32 algebry a algebry a geometrie, 77146, geometrie, 77146, MOLNÁR HÁTLE Jiří geometrie Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Josef, 3112 Mgr., VEfEA:ovA anglistiky a, Křížkovského Křížkovského 10, Kamila, VEfEA:ovA 10,77180, Olomouc, tel.: 77180, Olomouc, tel.: HP Laser Jet HP Laser Jet 3052, výtěžnost 2000s Děkanát CMTF q2612a 956 CMTF UP, Univerzitní 22,771 CMTF UP, Univerzitní SLAVÍfKOVÁ SLAVffKOVÁ 6900 Děkanát CMTF Olomouc 22, Olomouc EVA, 9630 EVA Mgr. HP officejet A HP officejet 6500A, výtěžnost 700s., 6ml Děkanát FTK HP 920Xl cyan 330 Děkanát FTK, Tf. Míru 115, Děkanát FTK, Tf. Míru 771, Olomouc, tel.: , 77111, Olomouc, Opletalová Opletalová 5900 Děkanát FTK 009 te1.: Jana, 5900 Jana HP officejet A HP officejet 6500A, výtěžnost 1200s., 49ml Děkanát FTK CD971AE 557 Děkanát FTK, Tř. Míru 115, Děkanát FTK, Tf. Míru 77111, Olomouc, tel.: , 77111, Olomouc, Opletalová Opletalová 5900 Děkanát FTK 009 tel.: Jana, 5900 Jana HP officejet A HP officejet 6500A, výtěžnost 700s., 6ml Děkanát FTK HP 920XL magenta 330 Děkanát FTK, Tl'. Míru 115, Děkanát FTK, Tř. Míru 77111, Olomouc, te1.: , 77111, Olomouc, Opletalová Opletalová 5900 Děkanát FTK 009 tel.: Jana, 5900 Jana HP officejet A Konica Minolta magicolor MF 2500s. Koni ca Minolta magicolor MF toner žlutý do tiskárny HP officejet 6500A, výtěžnost 700s., 6ml. Konica Minotta magicolor 1690MF, výtěžnost toner žlutý do tiskárny Konica Minolta magicolor 4690MF, výtěžnost 8000s Děkanát FTK algebry a geometrie a0v301h anglistiky a 32S1 HP 920Xl yeow toner žlutý do tiskárny Konica Minolta magicolor Děkanát FTK, Tr. Míru 115, Děkanát FTK, Tf. Míru 77111, Olomouc, te1.: , 77111, Olomouc, Opletalová Opletalová 5900 Děkanát FTK 009 te1.: Jana, 5900 Jana PřF UP v Olomouci, PřF UP v Olomoud, katedra katedra algebry a 3112 algebry a algebry a geometrie, 77146, geometrie, 77146, MOLNÁR HÁTLE Jiří geometrie Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Josef, 3112 Mgr., anglistiky a, Křížkovského Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.: VEtEŘOVÁ Kamila, VEtEŘOVÁ

11 I Konica Minolta ma1icolor 3834() 4690MF Konica Minolta magicolor MF Konica Minolta magicofor MF Konica Minolta magicolor Koni ca Minolta magicolor 4690MF, výté!nost aooos. Konica Minotta magicolor 4690MF, výtěfnost BOOOs. odpadni nádobka toneru do tiskárny Konica Minolt;r magicojor 4690MF Konica Minolta magicolor 4690MF, výt~!nost MF 8000s. toner čern'f do tiskárnv Konica Minolta Konica Mino/ta magicolor magicolor 4690MF, výtifnost MF 8000s. Konica Minolta Konica Minolta magicolor magicolor 4690MF, výtilnost MF 8000s. toner utý do tiskárny Konica Minolta Koni ca Minolta magicotor magicolor 54400l, výtifnost Dl Konica Mino/ta tc.onica Minolta magicolor magicolor S4400L., výtěžnost S440Dl Konica Minolta Konica Minolta magicolor magicolor 54400l, výtifnost S440Dl 12000s. Konica MJnolta magicolor S440Dl 12000s. Konica Minolta mitlicotor 54400l, výtěfnost IW'edra anglistiky a 1931 anglistiky a 3251 anglistiky a 863 am~rikanistiky anc;listiky a algebry a geometrie a0dk152 antlistiky a Společná laboratof SlO Společná laboratoř SLO Společná laboratoř SLO SpolečnilaboratořSLO S S S Sl a0dk152 toner modrý do tiskárny Konica Minolta magicolor a06x0y0 toner č~rvený dotiskárnv Konica Minoka ma lco(or a0dk152 4S S S S SO 3S S anjiistiky a, Kflfkovského anelistiky. a anglistiky a, KHfkovského.-nglistiky. a anglistiky a, Kfílkovského am~rikanistiky anglistik'( a, Ktifkovského ameribnistiky, Kfilkovskéo 10, 77180, Olomouc, tel.: anslistiky. a, Kflžkovského 10, 77180, Olomouc, tel.: anglistik'(. a, Kfifkovského 10, 77180, Olomouc, tel:, Kfifkovského 10, 77180, Olomouc, tet: PfF UP v Olomouci, VEČEAOVÁ Kamila, VEČEAOVÁ Kamila, Kamil;,, VEČEADVÁ Kamila, VEČEAOVÁ VEČEAOVÁ pff UP v otomoud, katedra katedra algebry a 3112 algebry a algebry a geometrie, nt46, geometrie, 77146, MOLNÁR HÁTlE Ji1í eometrie otomouc, tel.: Olomouc, tel.: Josef, 3112 Mgr. tc.atedra anglistiky. a, veaaova anglistik'( a, Křížkovského Kfflkovského 10, Kamila, VEČEAOVÁ amerikijnistiky 77180, Olomouc, te L: Spoloáló labo<ato/ Sl.O, S Společnoiaboratof listopadu 50A, n201, SLO Olomouc, te1.:585631s02 Spoletná laboratof 51..0, Spo lečníi laboratol listopadu 50A, 77207, SLO Olomouc, tei.:s Spoletnj labo<atol Sl.O, Společná laboratof listopadu SOA, n201, SlO Olomouc, te/.: Spolelná laboratof 5l0, Spo lečná laboratof listopadu 50A, 77207, SLO Olomouc, tei.:58s631s02 Společná labo ratoř SlO, 17.1istopadu SOA, HRABOVSKÝ HRABOVSKÝ 77207, Olomouc, Miroslav, Miroslav Prof. tel. : S RN!ff. Společná laboratof SLO, 17. 1istopadu SOA, HRABOVSKÝ HRABOVSKÝ 77207, Olomouc, Miroslav, Miroslav Prof. te/.: RNOr. Společná laboratof SLO, 17./istopadu SOA, HRABOVSKÝ HRABOVSKÝ 77207, Olomouc, tei.:s85631s02 Miroslav, 312S Miroslav Prof. RNDr. Společná labora toř SLO, stopadu SOA, HRABOVSKÝ HRABOVst<Ý 77207, Olomouc, te/.: Miroslav, 3125 Miroslav Prof. RNOr. Kyocera F C2126mfp Kyocera F C802Smfp Kyocera F C8025mfp Kyocera Fs- 3B179 C802Smfp Kyocer;, f C802Smfp Kyocera FS-C2126mfp, výtěžnost 7000s. toner lerný do tiskárny Kyocera Fs-c802Smfp, lvýté!nost 12000s. toner flutý do tiskárny Kvocera F5-C8025mfp, výtěžnost 6000s. Kyocera FS-C8025mfp, výtěžnost 6000s. toner modrý do tis~y Kyocera F5-C8025mfp, b-itéfnost 6000s Děkanát LF 4111 Centrum celofivotního 1674 vzdělávání 4111 Centrum celoživotního 1533 vzdělávíiní 4111 Centrum celoživotního 1544 vzdělíivání 4111 Centrum celoživotního 1533 vzdělávání tk-s90k tk-89sk tk-89sy tk-895m tk-895c S7S Systémová podpora inkluzivnfho 1900 Děkanát lf CZ.l.07/ Centrum vzděláváni v české 00/ celofivotního vzděláván í Systémová podpora inkiuzivního CZ.l.07/1.2. 4l Centrum vzdělávání v České 00/ celoživotního vzdělíiván i Systémov~ podpora inkluztvního CZ.l.07/ Centrum vzdě lává nf v České 00/ celoživotního vzdělávání Systémovíi podpora inkluzivního CZ.1.07/ Centrum vzd~l ávání v České 00/ celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzd~l ávání, Žižkovo nám. S, 77140, Olomouc, te l.:5148 Centrum celo!ivot nt"ho vzdě láván í, Žižkovo nám. S, 77140, Olomouc, te/.:5148 Děkanát lf, Tr. Děkanát lf, Tř. Svobodv 8, Svobody 8, , laníková laníková 77126, Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Dana, 1900 Dana Bc. Univerzita Palackého v Centrum celoživotního Olomouci, Centrum MACHOWSK vz.dělávíin í, Žilkovo nám. S, celoživotního Á Veronikil, SOUČEK Pavel 77140, Olomouc, tei.:s148 vzdě lávání, Žilkovo 4111 Bc. Univerzita Palackého v Centrum celofivotniho Olomouci, Centrum MACHOWSK vz.déláváni, hfkovo nám. S, celoživotního Á Veronika, SOUČEK Pavel 77140, Olomouc, tei.:s148 vzdělává ni, Žižkovo 4111 Bc. Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum celoživotního vzděláváni, Žilkovo Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum celofivotniho vzdělává ní, Žilkovo MACHOWSK Á Veronika, 4111 MACHOWSK Á Veronika, 4111 SOUČEKPiinl Bc. SOUCEK P vel Bc.

12 Konfesijnl kultura historie FF UP, Chmela rová Kyocera Fs.- Kyocera FS~2Smfp, mezi stredověkem CZ.1.07/2.3. historie FF UP, Na Na Hradě 5, otomouc Doová Lenka Veronika Mgr mfp výtěžnost 15000s. s historie tk a modernf dobou 00/ historie Hradě S, Olomouc n9 DO etmsr. anslistiky. a toner černý do tisurny, VEtEAOVÁ Kyocera F5- Kyocera F5-602Smfp, <~nglistiky a Katedr.l qlistiky a, KlUkovského Kffžkovského 10, Kamila, VEtEAOVÁ mfp výtěžnost lsooos tk , Olomouc, tel.: Kamila lns. toner žlutý do tiskárny 3154 rozvojových studií, 17. BUSINOVÁ lexmarl< lexmark CX410de, 3154 mezinárodnfch list~du 12, n146, Olomouc, rozvojových studií, 17. MARIE, 8USINOVÁ CX410de vvtěžnost 3000s rozvojových studií 802hy 2132 rozvojových studií tel.: listopadu 12, 77146, 3154 MARIE 3154 rozvojových studií, 17. BUSINOVÁ lexmark lexmark CX410de, 3154 mezinárodnfch listopadu 12, n146, Olomouc, rozvojových studií, 17. MARIE, BUSINOVÁ CX410de výtěžnost 3000s rozvojových studil 802hm 2132 rozvojových studií tel.: listopadu 12, 77146, 3154 MARIE 3154 rozvojových studu, 17. BUSINOVÁ lexmark lexmark CX410de, 3154 mezinárodnlch mezinárodnfch listopadu 12, n146, otomouc, rozvojových studii, 17. MARIE, BUSINOVÁ CX410de výtěžnost 3000s rozvojových studií 801hc 2132 rozvojových studil tel.: listopadu 12, 77146, 3154 MARIE meziná rodních toner terný do tiskárny 31S4 rozvojových studii, 17. BUSINOVÁ lexmark Lemark CX410de, 31541Catedra mezinárodnlch listopadu 12, 77146, Olomouc, rozvojových studií, 17. MARIE, BUSINOVÁ CX410de výtěžnost 4000s rozvojových studii 802hk 1918 rozvojových studii tel.: listopadu 12, 77146, 3154 MARIE toner Uutý do tiskárny geoinformatiky, 17. seoinformatiky, 17. VONORÁKOV lexmark C925, výtěfnost listopadu 50, 77146, Ofomouc, listopadu 50, n146, Á A!ena, VONORÁKOV Lexmark C s geoinformatiky O 33 c92sh2yg 5018 eoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: 3153 ÁAie na RNDr. geoinfotmatiky, 17. seoinformatiky, 17. VONORÁKOV lexmark C925, výtěžnost listopadu 50, 77146, Olomouc, listopadu 50, nt46, Á Alena, VONORÁKOV lexmark C s geoinformatiky O 33 c92sh2cg 5018 geoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: 3153 ÁAiena RNDr. geoinformatiky, 17. seoinformatiky, 17. VONORÁKOV le)(marit C925, výtěžnost listopadu 50, 77146, OkHnouc, listopadu 50, nl46, Á Alena, VON ORÁKOV lemark C s Reoinformatiky O 33 c92sh2k< 3150 eoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: 3153 Á Alena RNDr. toner tervený do tiskárny geoinformatiky, 17. geoinformatiky, 17. VONORÁKOV lexmark C925, výtěfnost listopadu 50, n 146, Olomouc, listopadu 50, 77146, Á Alena, VONORÁKOV lemark C925 7SOOs seoinformatiky O 33 c92sh2mg 5018 seoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: 3153 ÁAiena RNDr. seografie, 17. ceografie, 17. PTÁtEK OKl C301dn, výtěinost listopadu 12, 77146, Olomouc, listopadu 12, 77146, PAVEL, PTÁt E K OKl C301dn lsoos geografie O geografie tel.: Olomouc, tel.: 3151 PAVEl RNDr. anc:listiky. a, VEtEAOVÁ OKl C822, výtěžnost anglistiky a ans;listiky a, Kfífk.ovského Kfffkovského 10, Kamila, VEtE~OVÁ OKl C s amerikanisti~_ , Ofomouc, tel.: Kamila l~g_. toner!lutý do tiskárny geoinformatiky, 17. geoinformatiky, tj. OKl C822, výtě!nost listopadu 50, 77146, Olomouc, listopadu 12, 77146, OOLElALOVÁ OOLE2ALOVÁ OKl C s. I geoinformatiky seoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: Jitka, 3153 Jitka Mgr. anastiky. a amerikanlstilcy, VECEAOVÁ OKl C822, výtěžnost anglistiky a anglistiky a amerika nistiky, Kfífkovského Kfižkovského 10, Kamila, VEt EAOVÁ OKl C s , Olomouc, tel.: ans listiky. a toner utý do tiskárny anslistiky. a, VECEAOVÁ OKl C822, výtě!nost anglistiky a antlistiky a, Kfífk.ovsk.ého Kfílkovského 10, Kamila, VECEAOVÁ OKIC s , Olomouc, tel.: '

13 38527 OKl C OKl C OKl C OKl C OKl MB OKl MB451w OKl MC OKl MC OKl MC OKl MC OKl MC342w OKl MC342w toner černý do tiskámy OKl C822, výtěl05t 7000s. toner černý do tbkárny OKl C822, výtělnost 7000s. OKl C822, výt:~fnost 7300s. OKl C822, výtěžnost 7300s. toner černý od ti~y OKl MB441, výtěžnost 2500 toner ěemý do tiskárny OKl MB451w, výt~inost 2500s. OKl MC342, výtělnost 2200s. OKl MC342, výtě!nost 1500s. OKl MC342, výtělnost 1500s. toner flutý do tisumy OKl MC342, výtěl05t 1500s. toner Ilutý do tiskárny OKl MC342w, výtě!nost 1500s. OKl MC342w, výtěfnost 1500s Podatelna anglistiky a S3 geoinformatiky geoinformatiky anglistiky a Centrum celolivotního 3000 vzdělávání Koltedra anglistiky a 5572 anglistiky a 2906 anglistiky a 1453 anglistiky a pastorální a spirituál teologie pastorilní a spirituál teologie S Systémová podpora inkluzivního 9160 Podatelna Centrum výpočetní Centl\.lm výpočetní technlky, techniky, Biskupsk~ Biskupské nám. 1, n111, nám. 1, 77111, Olomouc, tel.: Olomouc, tet:s8 563 anglistik v. a anglistiky a, Kffžkovského C / Centrum vzdělávání v České 00/ celoživotního vzdělávání, Kfížkovského 10, 77180, otomouc, tel.: geoinformatiky, 17. geoinformatiky, listopadu 50, 77146, otomouc, listopadu 12, n146, geoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: geolnf01'"matiky, 17. geolnfonnatiky, listopadu 50, 77146, Olomouc, listopadu 12, 77146, eoinformatiky tel.: Olomouc, tel.:, a"istíky a, Křížkovského Kňžkovského 10, 10,77180, Olomouc, tel.: 77180, Olomouc, tel.: Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum Centrum celofivatního vzdě láváni, Zižkovo nám. 5, 77140, Olomouc, te1.:5148 celoživotního vzděláván i, Zi}kovo anelistiky. a KRYLOVÁ KRYLOVÁ Petra, 9630 Petra Mgr. Kamila, DOLEžALOVÁ DOLEžALOVÁ Jitka, 3153 Jitka Mgr. DOLEžALOVÁ DOLEŽALOVÁ Jitka, 3153 Jitka Mgr. Kamila, MACHOWSK A Veronika, 41 SOUČEK Pavel Bc. anelistiky. a, VEčEAOVÁ anglistiky a, Kfí}kovského Kffžkovského 10, Kamila, VEČEAOVÁ amerikomistlky 77180, Olomouc, tel: Kamila 1!:!1.: anglistiky a, KffžkovsJuffio Katedf"a anglistiky. a anglistiky a, Kfífkovského, Klkovské ho 10, 77180, otomouc, tel.:, Krížkovského 10, 77180, otomouc, tel: anglistikv. a, Kffžkovskeho 10, VEtE~OVÁ Kamila, Kamila, an&tistiky. a anglistiky a amerikanirtiky, Kfífkovského Kamila, 77180, Olomouc, tel.: Institut pastorálnl a interkulturnfho, pastorálnf a spirituál. spirituál. teologie, SVATOŇOVÁ mezlnáboženskéh CZ.1.07/ pastorálnl a teologie, Univertitní 22, Univerzitní 22, 77l, Barbora, o a ekumenického 00/ spirituál. teologie 77111, Olomouc, tel: Olomouc, tel.: 6170 Institut pastorální a interkulturního, pastorálni a spfritu~. spirituoil. teologie, SVATOŇOVÁ mezinábo!enskéh C1.1.07/ pastorální a t~logie, Univertitni 22, Univertitní 22, Barbora, o a ekumenickeho 00/ spirituál. teologie Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: VEtE~OVÁ SVATOŇOVÁ Barbora Mgr. SVATOŇOVÁ 6170 Barbora Mgr OKl MC342w toner č.erný do tiskárny OKl MC342w, výtěl05t 2200s historie Konfesijlí kultura historie FF UP, Chmelafová mezi stfedoyěkem CZ.1.07/2.3. historie FF UP, Na Na Hr~ S, Olomouc Doová Lenka Veronika Mgr. a moderní dobou 00/ historie H radě 5, Olomouc , 2170 et Mgr OKl MC342w OKl MC342w toner červenv do tiskárny OKl MC342w, výtěžnost 1500s. OKl MC342w, výt:~fnost 1500s historie pastorální a spirituál teologie Konfesijoi kultura mezi středov~kem Cl.l.07/ 2.3. a moderní dobou 00/ historie Institut historie FF UP, Na Hradě S, Olomouc historie FF UP, Chme4afová Na Hr~ S, Olomouc Ooová Lenka Veronika Mgr , 2170 et Mgr. pastorální a interkultorního, p.astorální a spirituál. spirituál. teologie, SVATOŇOVÁ mezináboženskěh Cl.1.07/ pastorátnf a ti!oiogie, Univenitní 22, Univel'litnl22, n 111* Barbora, SVATO ŇOVÁ o a ekumenickeho 00/ spirituál. t~ogie 77111, Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: 6170 Barbora Mgr.

14 tone-r modrý do tiskárny Konfesi jo( kultur.lj Katedrii historie FF UP, Chmela1ová OKl MC342w, výtnost mezi stredověkem C2.1.07/2.3. historie FF UP, Na Na Hradě 5, Olomooc Ooová Lenka Veronika Mcr OKl MC342w lsoo.. s 726S 2170 historie S S3S 712S a moderní dobou 00/ historie Hradě 5, Olomouc etmgr. toner flutý do tiskárny Konfesij'li kultura historie FF UP, Chmelařová OKl MC342w, výtělnost mezi stfedověkem (2.1.07/2.3. histojie FF UP, Na Na Hrad~ S, Olomouc Ooová: Lenka Veronika Mgr OKl MC342w lsoo.. s 726S 2170 historie S S33 712S a moderní dobou 00/ historie Hradě 5, Olomouc etmgr. OP VaVpl, Kfílkovského 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ toner modrý do OKl 9112 Oddělen( podpory operac!ních 9112 Oddělen í podpory 77111, Olomouc, tet: Kinkovského 8, 77111, Martina, NOVOTNÁ OKl MC3Sl MC3S 1, výtě!nost rogr. VaVpl SS9 operačních progr. VaVpl S8S Olomouc 92 Milrtina Bc. OP VaVpl, KfilkoV>kého 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ toner černý do OKl 9112 Odděleni podpory operačních 9112 Oddělen í podpory 77111, Olomouc, tel.: Křlfkovského 8, 77111, Martina, NOVOTNÁ 386S9 OKl MC3S1 MC351, V'(t:ěinost 3500s. 1 l9 P'"i' VaVpl S6 opera&lich progr. VaVpl S8S Olomouc 92 Martina Bc.. OP VaVpl, Kflfkovského 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ toner čerwný do OKl 9112 Odděleni podpory operačních 91U Oddělen i podpory 77111, Olomouc, tel.: Kfffkovského 8, 77111, ~rtina, NOVOTNÁ 386S8 OKIMC3Sl MOS!, V'(t:ěfnost 2000s progr. VaVpl S 1SS9 operačnlch progr. VaVpl S8S omouc 92 Martina Bc. katedra toner flutý do tlskámy seoinformatiky, 17. aeoinformatiky, 17. VONDRÁKOV OK\ MC760, výtěinost listopadu 50, 77146, Olomouc. listopadu 50, 77146, ÁAiena, VONORÁKOV OKl MC s geoinformatiky OSl 31 4S eoinformatiky tel.: ()(omouc, tel.: 3153 ÁAiena RNDr. ceoinformatiky, 17. geoinformatiky, 17. VONDRÁKOV OKl MC760, výtěfnost 43310S 3153 katedra listopadu 50, 77146, Olomouc, listopadu 50, 77146, ÁAlena, VONDRÁKOV OKl MC geoinformatiky OSl 31 4S eoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: 31S3 ÁAiena RNDr. toner c!ervenv do tiskárny katedra geoinformatiky, 17. geoinformatiky, 17. VONDRÁKOV OKl MC760, výtě!nost listopadu 50, 77146, otomouc, listopadu 50, n146, ÁAiena, VONDRÁKOV OKl MC s geoinformatiky OSl 31 4S S89 geoinformatiky tel.: Olomouc, tet: 31S3 ÁAlena RNDr. toner černý do tiskimy katedra geoinformatiky, 17. geoinformatiky, 17. VONDRÁKOV OKl MC760, výtě!nost 43310S 3153 listopadu 50, 77146, Olomouc, listopadu 50, 77146, ÁAlena, VONORÁKOV OKl MC s geoinformatiky OSl 31 4S eoinformatikv tel.: Olomouc, tel.: 31S3 Á Alena RNDr. katedra anglistiky. a, VECEAOVÁ Ricoh Aficio toner černy do tiskárny katedra anelistiky a anglistiky a, Kfížkovsklého kfiikovského 10, Kamila, VECEAOVÁ Ricoh Aficio 2022, 360g 3 1S09 afido 2022 black , 77180, Olomouc, te l.: 77180, Olomouc, tel.: Děkanát Ff UP Jitka Lakomá Filosofická fakulta UP, č.dv. 2.02, Kři!kovského 10, Křížkovského 10, Wagnerová Ricoh MP 2501 Ricoh MP P, ricohmp Děkanát - vedeni FF 77180, Olomouc, 77180, Otomouc, Andrea, 3820S SP výtěžnost 9000s Děkanát - vedení FF UP black 710 UP te1.: tei.:s lakomá Jitka válec do tiwrny Přírodovědecká Děkanát PřF UP Olomouc, 17. fakulta UP v Olomouci, ~msungsl- Samsung Sl-M2875ND, listopadu 1192/12, istopadu 1192/12, MAYEROVÁ MAYEROVÁ M287SNO výtě žnost 9000s Děkanát PřF MLT-R6 79S 3900 ~kanát PřF Olomouc Olomouc Adéla, 9630 Adéla Ing. toner černý do tisk.imy Děkanát PfF UP Olomouc,17. fakulta UP v Olomouci, Samsunc Sl- Samsung Sl M287SND, listopadu 1192/12, istopadu 1192/12, MAYEROVÁ MAYEROVÁ M287SND výtěžnost 3000s Děkanát PřF MLT-D116l Děkanát PřF Olomouc Olomouc Adéla, %30 Adél011 Ing. Centrum výpočetní toner černý pro Xerox ' Centrum výpoc!etní techniky, techniky, Biskupské Xerox Phaser Phaser 6121 MFP, 9111 Oddělen í w řejných Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, nut, KRYLOVÁ KRYLOVÁ MFP vytěfnost 2500s Odděl eni veřejných zakázek 106r z011kázek Olomouc, te1. : Olomouc, tel.: Petra, 9630 Petr011 Mgr. Centrum výpočetn r toner flutý pro Xerox Centrum výpoútni techniky, techniky, Biskupské Xerox Phaser Phaser 6121 MFP, 9111 Oddělen í vefejných Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, n 111, KRYLOVÁ KRYLOVÁ MFP výtěžnost 2SOOs Oddělení veřejných zakázek 106r0147S 4745 zakázek Olomouc, tel.: Olomouc, te\.: Petra, 9630 Petra Mgr. Přírodovědecká

15 toner c!ervený pro Xerox XI!IOX Phaser Phaser 6121 MFP, MFP výtěžnost 2500s Odděleni veřejných zakázek 106r Xerox Phaser toner modrý pro Xerox Phaser 6121 MFP, MFP V'{těžnost 2500s Oddělení veřejných zakázek 106r Xerox toner c!erný pro Xerox WorkCentre WorkCentte Ml23, Ml23 výtěžnost 30000s Akademik Sport Centrum r xerox toner černý pro Xerox WorkCentre WorkCentre 3210/3220, výtnost4100s Akademik Sport Centrum < Xerox WorkCentre Xero WorkCentre 6605, výtěžnost 6000s Oddělení veřejn'fch zakázek l06r Xero toner ~erný do tiskárny WorkCentre Xerox WorkCentre 6605, výtěžnost 8000s Oddělení vefejných zakázek 106r Odděleni vefejných zakázek 9111 Oddělení veřejn'(ch zakázek 9740 Akademik Sport Centrum 9740 Akademik Sport Centrum 9111 Oddělení vefejn'(ch zakázek 9111 Oddfleni veřejných zakázek Centrum výpočetní Centrum výpoc!etn( techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, n111, nám. 1, nul, KRYLOVÁ Olomouc, tel.: Olomouc, tel. : Petra, 9630 Centrum ~etní Centrum výpoletni techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, 77111, KRYLOVÁ Olomouc, tel.: Olomouc, tel S8 563 Petra, 9630 Univerzita Palackého v Akademik sport centrum, U Otomouo, Akademik ŠTANCLOVÁ Sportovn' haly 2, 77900, sport centrum, Martina, Otomouc, tel.: Kfífkovského 8, Univen:ita Palackého v Akadftnik sport centrum, U Olomouci, Akademik ŠTANCLOVÁ Sportovní haly 2, 77900, sport centrum, Martina, Olomouc, tel.: Kfížkovského 8, C~trum výpočetní Centrum výpočetní techniky, techniky, Biskupské Biskupské Nm. 1, n111, nám. 1, 77111, KRYLOVÁ Olomouc, tei.:s Olomouc, tei.:s8 S63 Petra, 9630 Centrum výpoc!etnf Centrum výpoc!etní techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, KRYLOVÁ Olomouc, te1.: Olomouc, tet:s8 563 Petra, 9630 ~ C SY~TEM CZ a s. Otakara $evčika o, Bmo Tel: , Frur IC DIC. CZ KRYLOVÁ Petra Mgr. KRYLOVÁ Petra Mgr. ŠTANCLOVÁ Martina ŠTANCLOVÁ Martina KRYLOVÁ Petra Mgr. KRYLOVÁ Petra Mgr.

Tonery Tonery a cartridge 015-2015 Uchazeč: BossCan ComPrint spol.s r.o. Celková nabídková cena: 216.041,- Kč Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 234.571,- Pořadové číslo položky Název Popis Počet kusů

Více

Tonery Tonery a cartridge 005/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 17, 79601 Prostějov Celková nabídk. cena: Předp hodnota 281 999,00 Kč 310 821.00 Kč Celková nabídková cena s DPH: 341 218,79 Kč Poř.

Více

Tonery Tonery a cartridge 002/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 17, 796 01 Prostějov Celková nabíd. cena: Předp. hodnota 299 999,00 Kč 327 593,00 Kč Celková nab. cena s DPH: 362 998,82 Kč Poř.

Více

Celková nabídková cena vč. DPH. 780 206,75 Kč. Specifikace uchazeče. Pozná mka. Nabídková cena bez DPH 11 367BC02M 589,52 19 36CE16 1776,08

Celková nabídková cena vč. DPH. 780 206,75 Kč. Specifikace uchazeče. Pozná mka. Nabídková cena bez DPH 11 367BC02M 589,52 19 36CE16 1776,08 Tonery Tonery a cartridge 017/2013 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 17, 796 01 Prostějov Celková nab. cena: 644 799,00 Kč Celková nabídková cena vč. DPH 780 206,75 Kč Předp. hodn. 726 056,00 Kč Poř.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VA~f BUDOUCNOSTI. MINIS 'TRS 'VO SKOL o fv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VA~f BUDOUCNOSTI. MINIS 'TRS 'VO SKOL o fv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VA~f BUDOUCNOSTI ~ OP Výzkume vývoj pro inovece * ~ evropský * SOCiálnÍ * * * fond v CR EVROPSKÁ UNIE " ' c,. ~ Y MINIS 'TRS 'VO SKOL o fv

Více

Tonery Tonery a cartridge 006/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Celková nabídková cena: 348 222,00 Kč Nabídková cena v Kč s DPH: 421348,59 Kč Vápenice 17, 79601 Předp. hodnota 333104,00 Kč Prostějov Poř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Tonery Tonery a cartridge 008/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 17, 79601 Prostějov Celková nabídk. cena: Před. hodnota 599 789,00 Kč 694 833,00 Kč Poř. č. 33649 Brother DCP-8065DN 33565 Canon

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PŘÍLOHA Č.1: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY (FORMULÁŘ PRO NABÍDKU) SAMOSTATNÝ SOUBOR

PŘÍLOHA Č.1: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY (FORMULÁŘ PRO NABÍDKU) SAMOSTATNÝ SOUBOR PŘÍLOHA Č.1: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY (FORMULÁŘ PRO NABÍDKU) SAMOSTATNÝ SOUBOR SPECIFIKACE PŘEDMĚTŮ POČTY KUSŮ A ODKAZY NA PŘÍLOHY, KTERÉ BLÍŽE POPISUJÍ JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY Sortiment

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

997 308,57 Kč. Nabídková cena bez DPH. Pozná mka. 1 1033 8310 Útvar ředitele 59 367LC1100HCMYK 917,05 8310 Útvar ředitele

997 308,57 Kč. Nabídková cena bez DPH. Pozná mka. 1 1033 8310 Útvar ředitele 59 367LC1100HCMYK 917,05 8310 Útvar ředitele Tonery Tonery a cartridge 001/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Vápenice 17, 796 01 Prostějov Celková nabíd. cena: Předp. hodnota 824 222,00 Kč 908 830,00 Kč Celková nab. cena s DPH: 997 308,57 Kč Poř.

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace Příloha č. 7 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

~ OP Výzkum a vývoj pro Inovace

~ OP Výzkum a vývoj pro Inovace - Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Ceské republiky. evropský sociální fond v CR *** ** ** MINISTERS VO ŠKOLS rv EVROPSKÁ UNIE M' ".DEŽ' t Ě )VfCHI' y A T..!

Více

OPVK/2014 - Dodávka dataprojektorů V. etapa

OPVK/2014 - Dodávka dataprojektorů V. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA. uzavírají podle 409 a násl. Obchodního zákoníku tuto kupní smlouvu. ČLÁNEK I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA. uzavírají podle 409 a násl. Obchodního zákoníku tuto kupní smlouvu. ČLÁNEK I. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA Zajišťování komplexních služeb spojených s dodávkou tonerů Kupující: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka IČ: 00023817 Sídlo: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Bankovní

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Množst ví. Jednotka [MJ]

Množst ví. Jednotka [MJ] Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Originální spotřební materiál

Originální spotřební materiál Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie

Více

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Příloha č. 3 - Návrh smlouvy Pořízení prezentační a výpočetní techniky pro projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0080 Partnerství v oblasti energetiky Název: Moravskoslezský energetický klastr, o.s. Sídlo: Studentská

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. SMLOUVA O DÍLO t. floc\ \ O\J7 \ ť'l \ Qo'\lr. Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. SMLOUVA O DÍLO t. floc\ \ O\J7 \ ť'l \ Qo'\lr. Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc *** * * evropský sociální *** OP Vzd ě lávání fond V ČR EVROPSKÁ UNIE pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Smluvní strany: 1. Objednatel: SMLOUVA O DÍLO t. floc\ \ O\J7 \ ť'l \ Qo'\lr

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640. ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640. ATS-TELCOM PRAHA a.s. KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640 Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH) Zastoupený:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy kupujícího: 15/119-0 Česká republika - Úřad vlády

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 Typy tiskáren CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET 0 Platnost od: 12. 8. 2015 Brother - laserové tiskárny

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk

Správa Národního parku Šumava. 1. máje 260/19,38501 Vimperk OP[RACNI EVROPSkÁ UNIt: Fond soudrmosu Evropsky fond pro r~gionálni I Pro vodu, vzduch a přírodu SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 ano zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 1. Prodávající: firma(přesný název dle výpisu z obchodního věstníku) Zapsaná u: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Č.účtu: 2.

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Smlouva na průběžné dodávky tonerových a inkoustových náplní do tiskáren

Smlouva na průběžné dodávky tonerových a inkoustových náplní do tiskáren uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle 409 a násl. zákona č. 53/99 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou smlouvu. Smlouva na průběžné dodávky tonerových a inkoustových

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Věc: Výzva k podání

Více

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Brother Tonery Cena bez DPH Cena s DPH 21% Brother TN-2000 442,- 535,- Brother TN-2120 495,- 599,- Brother TN-2220 619,- 749,- Brother TN-2010 495,- 599,-,-

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř. E.

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Kupní smlouva. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (dále jen smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Kupující: Univerzita Pardubice 1. Smluvní strany

Více

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model

Toner cartridge CZK. Brother / Printer model Brother / Printer model HL-8250, HL-8300 HL-8250, HL-8300 MFC-L 8600, MFC-L 8850 DCP-1510,DCP-1512,HL-1110,HL-1112,MFC-1810E MFC-1810, DCP-1510 TN-242BK 20,- 0,71 TN-242C 20,- 0,71 TN-242M 20,- 0,71 TN-242Y

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany..., se sídlem... IČ... Jednající: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více