...* * * *** *** DNS/T/012/2014. Kupní smlouva č. INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNf. evropský sociálnr fond v CR. I. Smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "...* * * *** *** DNS/T/012/2014. Kupní smlouva č. INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNf. evropský sociálnr fond v CR. I. Smluvní strany"

Transkript

1 - EVROPSKÁ UNIE EVROPSIC? FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VASf BUDOUCNOSTI ~ OP Výzkum a vývoj pro Inovace evropský sociálnr fond v CR *** * * *** MINISTERSTVO ~KOLSTVf, EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY...* t! OP Vzdělévénf pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNf Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálnrm fondem a státnrm rozpočtem Ceské republiky. Kupní smlouva č. DNS/T/012/2014 I. Smluvní strany Univerzita Palackého v Olomouci IČO: DIČ: CZ se sídlem: Křížkovského 8, Olomouc rektor: prof. Mgr. Jaroslav Mier, M.A., Ph.D. bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc číslo účtu : /0100 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: příslušný objednatel dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy (dále jen "kupující") na straně jedné, a Společnost: - C SYSTEM CZ a.s. IČ: DIČ : CZ Sídlem : Otakara Ševčíka 840/1 O, Brno jednající: Simona Nečasová Bankovní spojení : KB Brno Číslo účtu: /0100 Zapsaná u u krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4576 (dále jen "prodávající") na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen "Smlouva"):

2 -. Předmět koupě 1. Předmětem koupě podle této Smlouvy jsou originální zásobníky tonerů a inkoustových náplní (dále jen "zboží") v druhu a množství dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou. 4. Spolu se zbožím je prodávající povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. Dodací list a Návod k obsluze v českém jazyce. 5. Prodávající ujišťuje, že zboží je bez vad Práva a povinnosti smluvních stran 1. Prodávající je povinen odevzdat zboží v množství, jakosti a provedení stanoveném v této smlouvě a opatřit zboží pro přepravu způsobem vyhovujícím účelu této smlouvy. 2. Prodávající je povinen od kupujícího odebrat použité tonery a cartridge, a recyklovat je, případně je ekologicky zlikvidovat podle normy ISO Kupující si vyhrazuje právo nepřevzít veškeré zboží. 4. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy. IV. Doba, místo a způsob plnění 1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami prodávajícího i kupujícího, a to pro každé nákladové středisko samostatně. 2. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, jednotlivá odborná pracoviště jsou upře~něna v příloze č. 1 této smlouvy. 3. Osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení 2126 a 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží ne použije. v. Kupní cena a platební podmínky 1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH, z toho DPH 21% ,- Kč. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3 2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady a zisk prodávajícího spojené s dodávkou zboží (vč. dopravy, balného, cla). 3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu po částech, a to bankovními převody na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystavených daňových dokladů, který/é je prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání předávacího protokolu podle čl odst. 1 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý vystavený daňový doklad musí být označen číslem kupní smlouvy. 4. Prodávající vystaví jednotlivé daňové doklady na ceny jednotlivých souborů tonerů a inkoustových náplní, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy, a to pro každé nákladové středisko samostatně. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. 5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 6. Kupující prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, 1765 odst. 1 a 1766 se tedy nepoužije. Vl. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem odevzdání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl odst. 1 této smlouvy. Nebezpečí nahodilé ztsázy a nahodilého zhoršení zboží včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva ke zboží. 2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení. zboží, nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci nese kupující. V. Záruka za jakost 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl odst. 1 této smlouvy. 2. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady může kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění: právo na bezplatnou opravu zboží, právo na dodání nového či chybějícího zboží, obé nejpozději do 1 O dnů ode dne oznámení vady, právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží,

4 odpovídající povaze a rozsahu vady,, právo na odstoupení od této smlouvy. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. V bodu 6. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. 3. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. 4. Právo odstoupit od této smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. 5. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 6. Místo pro nahlášení vad zboží: Otakara Ševčíka 56, Bnro - osoba: Eva Hlavůňková - telefon, , Vlil. Sankce 1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží oproti lhůtě sjednané v čl odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. IX. Závěrečná ujednání 1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. 2. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran. 3. Ujednání této kupní smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této kupní smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této kupní smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymaha_telnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato kupní smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno. 4. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodání zboží hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje k povinnosti uchovávat po dobu 15 let od skončení plnění této Smlouvy doklady související s jejím plněním, nejméně však do roku 2025.

5 5. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy anebo jen částečné odstoupit od smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) na úhradu kupní ceny podle této smlouvy kupujícímu nebo kupující nebude mít dostatek finančních prostředků. 6. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 7. Nedílnou součástí této smlouvy je: příloha č. 1 -Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob V Olomouci, dne Za kupujícího : V Brně, dne Za prodávajícího: 1 C SYSTEMCZ~ /s36oobmo Otakara Sevčlka 84011~ Tel: , F.f: Z t(': Div C D Simona Nečasová předsedkyně představenstva

6 I Tonery Tonery a cartridge OU/; oriainátní tonery a cartridge Uchazet: C SYSTEM Q a.s. cetko"' nabídková cena bez DPH: celková nabídková cena s DPH: ,00 Kč ,00 Kč PPedpokládaná hodnota v Kt bez DPH: Kč Pořadové číslo položky Broth<r DCP 706SDN Brother MFC J6910DW Popis Brother OCP-706SDN, výtěžnost 2600s. multipack do tiskárny Brother MFC-J6910DW, výtihnost 4x1200s. Počet kusů Pledpokl, hodnota v Kl bez DPH: Nákl. středisko Děkanát- vedení FF UP Děkanát- vedení FF UP SPP Zdroj Specfflkace uchazel:e TN2220 lc1280xlvalbp Nabídková Poznám cena bez ka DPH Název projektu EU Rqistr. číslo proj. EU Pncovi!ti: Dodad adresa: Fakturační adresa: Odpovidní Objednatel: osoba: Děkanát FF UP- Jitka Lakomá Rlosofická fakulta UP, č. dv. 2.02, Kli!kovsk~ho 10, Křížkovského 10, Wasnerová 2900 Děkanát- vedeni FF UP 77180, Olomouc, te1.: Děkanát FF UP - Jitka lakomá 77180, Olomouc, tel.: Filosofická fakulta UP, Andrea, 2900 lakomá Jitka č. dv. 2.02, Křffkovského 10, Křížkovského 10, Waanerová 2900 Děkanát- vedeni FF UP 77180, Olomouc, tel. : , Olomouc, tel.: Andrea, 2900 lakomá Jitka Canon IR ADV i Canon irc Canon irc2380i Canon irc2380i Canon IRC2380i Canon ir3245n Canon ir-adv 4045i, výtěžnost 34200s. Canon irc2380i, výtělnost 26Qs. toner černý do tiská my Canon irc2380i, výtělnost S 7Sg. toner!lutý do tiskárny Canon irc2380i, výtělnost 260g. Canon irc2380i, výtělnost 260g. Canon ir324sn, výtěžnost 24000s Děkanát PřF rozvojových studií rozvojových studii rozvojových studii rozvo'ových studii rozvojových studií cexv38 cexv21 cexv21 cexv21 cexv21 cexv Děkanát PřF 3154 K.atedra rozvojových studií 31S4 mezincirodních rozvojových studii 3154 rozvojových studii 3154 rozvojových studií 3154 rozvojových studií Děkanát Přf UP Olomouc, 17. listopadu 1192/12, Olomouc rozvojových studil, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: rozvojových studií, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: rozvojových studil, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: mezinárodnich rozvojových studií, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc, tel.: mezinárodnich rozvojov"(ch studií, l7. listopadu 12, 77146, Olomouc. tel.: Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 17.1istopadu 1192/12, MAYEROVÁ MAYEROVÁ Olomouc Adéla, 9630 Adéla ing. BUŠINOVÁ rozvojových studií, 17. MARIE, BUSINOVÁ listopadu 12, 77146, 3154 MARIE BUŠINOVÁ rozvojových studií, 17. MARIE, BUŠINOVÁ listopadu 12, 77146, 3154 MARIE BUŠINOVÁ rozvojových studil, 17. MARIE, BUŠINOVÁ listopadu , 3154 MARIE 8UŠINOVÁ rozvojových studií, 17. MARIE, BUSINOVÁ listopadu 12, 77146, 3154 MARIE BUŠINOVÁ rozvojových studii, 17. MARIE, BUŠINOVÁ listopadu 12, 77146, 3154 MARIE Canon i-sensvs lbp6000 Canon i-sensys lbp6200d Canon 1-sensvs MF4320d Canon i-sensys LBP6000, výtěžnost 1600s. toner černý pro tiskárnu Canon i-sensys LBP6200d, výtěžnost 2100s. Conon i-sensys MF4320d, výtě!nost 2000s Děkanát LF anglistiky a 1699 anglistiky a 1445 crg725 crg726 fdo Děkanát LF Děkanát lf, Tl. Svobody 8, 77126, Olomouc, tel.: anglistiky a, K řížkovského 10,77180, Olomouc, tel. : anglistiky a, Křílkovského 10,77180, Olomouc, tel.: Děkanát LF, Tř. Svobody8, n126, IANIKOVÁ IANIKOVÁ Olomouc, tel: Dana, 1900 Dana Bc., VECE~OVÁ Křížkovského 10, Kamila, VECE~OVÁ 77180, Olomouc, tel.:, VECE~OVÁ Křížkovského 10, Kamila, VECE~OVÁ 77180, Olomouc, tel.: Kam ila Ing.

7 toner l:l!fný do tiskárny Canon 1--sensys Canon i-sensys MF4550d, MF4550d výtěžnost 2100s. toner ~rnv do tiskárny Canon i-sensys Canon i-sensys MF4580dn, výtěžnost Mf4580dn 2100s. toner žlutý do tiskárny Canon i-sensys Canon 1-sensys MF8340cdn, výtěfnost MF834Qcdn 2900s. Canon i-sensys Canon i-sensys MF8340cdn, výtěžnost MF8340cdn 2900s. Canon i-sensys Canon i-sensys MF8340cdn, výtělnost MF8340cdn 2900s. Kat~ra anglistiky a Děkanát Pff rozvojových studil rozvo ových studií 3154 tcat~ra 2444 rozvojových studií 11 crg728 ag72b crg718 a-g Kat~ra anglistiky. a, VEfEAOVÁ 2210 Kat~dra anglisbky a amerik;nistiky, Kfifkovského Křfžkovského 10, Kamila, VEČEAOVÁ 10,77180, Olomouc, t~l. : 77180, Olomouc, tel.: 3900 Děkanát PfF 3154 rozvojových studii 3154 rozvojových studii 3154 me:zinárodních rozvojových studií Přírodovědecká Děkanát PfF UP Olomouc,l1. fakulta UP v Olomoud, 1;stopadu 1192/12, istopadu 1192/12, MAYEROVÁ MAYEROVÁ Olomouc rozvojových studií, otomouc Adél;, 9630 Adéla Ing. 8UŠINOVÁ listop;du 12, 77146, Olomouc, rozvojových studif, 17. MARIE, BUŠINOVÁ tel.: listopadu 12,77146, 3154 MARIE rozvojových st\ldii, 17. BUŠINOVÁ listopadu 12, 77146, Olomouc, rozvojových studil, 17. MARIE, BUŠINOVÁ tel.: listopadu 12,77146, 3154 MARIE rozvojových studif, 17. BUŠINOVÁ listopadu 12, 77146, Olomouc, rozvojových studil, 17. MARIE, BUŠINOVÁ tel.: listopadu 12, 77146, 3154 MARIE Canon MF4580dn Canon PC-0440 Canon Plxma ixsooo Canon Pixma ix5000 Canon Pixma ixsooo Canon Pi:.ma 389 ixsooo toner l:erný do tiskárny Canon MF4580dn, výtěžnost 2100s. Canon PC-0440, výtěžnost 2000s. toner flutý do Canon Pixma ixsooo, 13ml, 420s. toner červený do Canon Pixma ixsooo, 13ml, 420s. toner modrv do Canon Pixma ix5000, 13ml, 420s. toner černý do ti~my Canon Pixma ixsooo, 26m!., 360s Katedr.~ historie 41 Centrum celofivotního 2422 v:zdélávání Centrum výpočetní techniky Centrum výpočetní techniky Centrum výpočetní techniky Centrum výpočetní techniky ug fxlo cii By di-8c pgi Sbk Konfesijní kultura mezi s;tfedověkem CZ.1.07/2.3. a modernf dobou 00/ historie Systémova podpora inkluzivniho CZ.l.07/ Centrum vzděláváni v ~eské 00/ celoživotního vzděláváni 9630 Centrum výpočetnc techniky 9630 Centrum výpol:etní techniky 9630 Centrum výpočetní tedmiky 9630 Centrum výpol:etnf techniky historie FF UP, Na Hr;dě S, Olomouc Centrum celoživotního v:zděláván l, Žižkovo nám. S, 77140, Olomouc, te1.:5148 Centrum výpocetnc techniky, Biskupské nám. 1, 771, nám. 1, 77111, Olomouc, tei.:s Olomouc, tei.:s8 563 Centrum výpočetní Centrum výpoč.etnl techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, 77111, Olomouc, t~.: S Olomouc, tel. : Centrum V'(početni Centrum výpočetní techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, 771, Olomouc, tei.:sb Olomouc, te1.: Centrum výpočetní Centrum výpol:etní techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 771, nám. 1, 771, Olomouc, tel.: SB Olomouc, te1.: historie FF UP, Chmelařová Na Hradě 5, Olomouc Doová Lenka Veronika Mgr , 2170 et Mgr. Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum MACHOW5K celoživotního Á Veronika, SOUČEK Pavel vzdělávání, Žilkovo 41 Bc. Centrum výpočetnc techniky, Biskupské KRYLOVÁ KRYLOVÁ Petra, 9630 Petra Mgr. KRYLOVÁ KRYLOVÁ P~tra, 9630 Petra Mgr. KRYLOVÁ KRYLOVÁ Petra, 9630 Petra Mgr. KRYLOVÁ KRYLOVÁ Petra, 9630 Petra Mgr. Develop ineo e Develop ineo+ 224e, výtěžnost 25000s Ookanát CMTF Oev. ineo+- 224e cyan Děkanát CMTF CMTF UP, Univerzitní 22, 771 Olomouc CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc SlAVitKOVÁ SlAVitKOVÁ EVA, 9630 EVA Mgr. Develop ineo+ Develop ineo+ 224e, e výtěžnost 27000s Děkanát CMTF Oev, lneo+ 224e black Děkanát CMTF CMTF UP, Univenitni 22,771 CMTF UP, Univenitni Sl.AVfČ KOVÁ SLAVÍČKOVÁ Olomouc 22, 771 Olomouc EVA EVA Mgr. Oevelop lneo+ Develop ineo+ 224e, e výtěžnost 2SOOOs Děkanát CMTF Dev. lneo+ 224e magenta Děkanát CMTF CMTF UP, Univerzitní 22, 771 CMTF UP, Univerzitní SIAV /ČKOVÁ SLAV ÍČKOVÁ Olomouc 22, 771 Olomouc EVA, 9630 EVA Mgr. toner flutý do tiskárny Dev~op ineo+ Develop ineo+ 224e, e výtěžnost 25000s D ě kanát CMTF Dev. ineo+ 224e veov Děkanát CMTF CMTF UP, Univerzitní 22, 771 CMTF UP, Univerzitní SIAV f~ková SLAVfČKOVÁ Olomouc 22,77111 Olomouc EVA, 9630 EVA Mgr.

8 Crntrum výpotetní tonrr trmý do tiskárny Centrum výpotetní techniky, techniky, Biskupské Epson Acul..aser Epson Aculaser M200, 9150 Refrrát Biskupské nám. 1, nám. I , KRYLOVÁ KRYLOVÁ M200 výtělnost 2500s Referát konferenčnfch slufeb 19 c13s konferenčních slufeb Olomouc, tei.:s Olomouc, tei.:s8 563 Petra, 9630 Petra Mgr. mezinárodnlch 3154 rozvojových studii, 17. BUSINOVÁ Epson EPL-6200, 3154 mezinárodnlch listopadu 12, 77146, Olomouc, rozvojových studií, 17. MARIE, BUSINOVÁ Epson EPL..ť;200 výtěfnost 6000s rozv~jových studií cl3s rozvojovýdl studií tel.: listop~du 12, 77146, 3154 MARIE Centrum výpočetn í toner úmý do tiskárny Centrum výpočetn ( techniky, techniky, Biskupské Gestetner MP Gestetner MP C2050, gestetner MP 9200 Sekretariát Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, 77111, KRYLOVÁ KRYLOVÁ C20SO výtěfnost str Sekretariát kvestora C2020 black 704 kvestora Olomouc, tel:ss Olomouc, tel.: Petra, 9630 Petra Mgr. toner utý do HP c.olor OP VaVpl, Kfifkovského 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ HP c.olor Laser Jet LaserJet CM2320 mfp, 9112 Oddělení podpory operačntch 9112 Oddě leni podpory 77111, Olomouc, tel.: Kfifkovského 8, 77111, Martina, NOVOTNÁ CM2320mfp výtě2nost 'rogr. VaVpl CM2320 yeov 1724 operačnfch progr. VaVpl Olomouc 92 Martin<~ Bc. toner červený do HP OP VaVpl, Kli!kovského 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ HP color Laser Jet color laserjet CM Odděleni podpory operatnfch an Odděleni podpo<y 77111, Olomouc, tel.: Kmkovského 8, Martina, NOVOTNÁ CM2320 mfp mfp, výt~žnost 2800s progr. VaVpl magenta 1724 operačnlch progr. V a Vpl Olomouc 9112 Martina Bc. toner modrý do HP c~or katedra anglistiky. a, VEtEAOVÁ HP color l.aserjet laser Jet CM2320 mfp, anglistiky,a anglistiky a, KlUkovského KN2kovského 10, Kamila, VEtEAOVÁ CM2320mfp výt~žnost 2800s cm2320 cyan , 77180, Olomooc, tel.: 77180, Olomouc, tel.: toner červený do HP anslistiky. a, VEtEAOVÁ HP color laser Jet color laser Jet CM2320 K,atedra anglistiky a cm2320 anglistiky a, Kři!kovského Křflkovského 10, Kamila, VEČEAOVÁ CM2320mfp mfp, výt~fnost 2800s magenta , Olomouc, tel.: matematické toner modrý do HP color 3111 matematické anal.a anal.a aplik. mat., 17. HP color laser Jet Laser Jet CM2320 mfp, 3111 matematické anal.a matematické anal.a aplik. aplik. mat., 17.1istopadu 12, listopadu 12, 77146, JANčf Pavel, JANČfPavel CM2320mfp výtěžnost 2800s aplik.mat cm2320 cyan 1724 mat , Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: 31 RNOr. toner modrý do HP color OP V,aVpl, Kfížkovského 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ HP color Laser Jet Laser Jet CM2320 mfp, 9112 Oddělení podpory operalnlch 92 Odděleni podpo<y 77111, Olomouc, tet: Kflfkovského 8, 77111, Martina, NOVOTNÁ CM2320 mfp výtěžnost 2800s progr. VaVpl an2320 cyan 1724 operačních progr. VaVpl Olomouc 92 Martina Bc. matematické toner červenv do HP 3111 K,atedra matematické anai.a anal.a apuk. mat., 17. HP color YserJet color Laser Jet CM matematické an,al.a cm2320 matematické anal.a aplik. aplik. mat., 17. listopadu 12, listopadu 12, 77146, JAN~f Pavel, JANČfPavel CM2320mfp mfp, výtěžnost 2800s aplik. mat magen ta 1724 mat , Olomouc, tet.: Olomouc, tel.: 3111 RNDr. matematické toner!lutý do HP color 3111 matematické an,al.a anal.a aplik. mat., 17. HP co\or Laser Jet Laser Jet CM2320 mfp, 3111 matematické anal.a matematické anal.a aplik.,aplik. mat., 17.\istopadu 12, listopadu 12, 77146, JANtf Pavel, JANČ( Pavel CM2320 mfp výtě2nost 2800s aplik.mat CM2320 yetlov 1724 mat , Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: 3111 RNO... toner žlutý do HP color, VEtEAOVÁ HP color Laser Jet laser Jet CM2320 mfp, Kated~ angrtilcy a anglistiky a amerikanis:tiky, Krífkovského Krffkovského 10, Kamila, VEČEAOVÁ CM2320 mfp výtěfnost 2800s CM2320 yeov ,77180, Ofomouc, tel.: 77180, Olomouc, tel.: HP ~or LaserJet, VEČE ~OVÁ HP Color la~rjet CM2320mfp, výtěžnost anglistiky a anglistiky a, KfifkOYSkého Křifkovsl<ého 10, Kamila, VEČEAOVÁ CM2320mfp 3500s cm2320 black 5537 amerikani~tiky 10, 77180, Olomouc. tel.: 77180, Olomouc, tel.: Kamila ing. I HP Color laser Jet OP VaVpl, KřífkovsltéAo 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ HP Color Laser Jet CM2320mfp, výtěfnost 9112 Odděleni podpo<y openčnlch 9112 Odděleni podpory 77111, Olomouc, tel: Křížkovského 8, 77111, Martina, NOVOTNÁ CM2320mfp 3SOOs progr. VaVpl cc530a 1384 operatnlch progr. VaVpl Olomouc 9112 Martina Bc. matematické HP Color Laser Jet 3111 matematickl! anal.a anal.a aplik. mat., 17. HP Color LaserJrt CM2320mfp, výt~2nost 3111 matematické anal.a matematické anal.a apk. aplik. mat., 17.1istopadu 12, listopadu 12, 77146, JAN~f Pavel, JANCf Pavel CM2320mfp 3SOOs aplik. mat cc530a 1384 mat , Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: 3111 RNDr.

9 Univerzita Piilackého v toner!lutý do tiskárny Akademik 5port centrum, U Olomoud, Akademik!;TANCLOVÁ HP Cofor laser Jet HP Color laser Jet 2820, Akademik Sport Sportovní haly , sport centrum, Martina, ŠTANCLOVÁ výtě~nost 4000s Akademik Sport Centrum 61 q3962a 1751 Centrum Olomouc, tel.: Křížkovského 8, Martina Univer1ita Palackého v Akademik sport centrum, U Olomouci, Akademik ŠTANCLOVÁ HP Color laser Jet HP Color laser Jet 2820, Akademik Sport Sportovnl haly 2, 77900, sport centrum, Martina, ŠTANCLOVÁ výtěžnost SOOOs Akademik Sport Centrum 61 q3960a 2907 Centrum Olomouc, tel.: Kří~kovského 8, Martina Děkanát fti(, Tr. Míru 115, Děkanjt FT~ Tr. Míru toner černý do HP 77111, Olomouc, tel S8S , 77111, 04omouc, Opletalová Opletalová HP deskjet 950c deskjet 950c, 42ml, 930 s Děkanát FTK 51645ae Děkanát f1l( 009 tel. : Jana, 5900 Jana Archiv UP, toner černý do tiskjrny Archiv UP, Křížkovského 8, Křížkovského 8, 77111, HP Laser Jet HP laser Jet CP1025, 77111, Olomouc, Olomouc, PIVODOVÁ PIVODOVÁ CP1025 výtěžno st 1200 str Archiv UP 10 ce310a Archiv UP te1.: tei.:s Alena, 9170 Alena toner žlutý do tiskárny Děkanát FTK, Tf. Mlru 115, Děkanát FTX, Tř. Mfru HP laser Jet HP laser Jet CP152Sn, 77111, Olomouc, tei.:58s , 77111, otomouc, Opletalová Opletalová 3&522 CP1525n výtělnost 1300s Děkanát fti( HP 128A yeow Děkanát FTK 009 te1.:5& Jana, 5900 Jana Děkanát F'TK, Tř. Míru 115, Děkanát fti(, Tr. MlJ HP laser Jet HP Laser Jet CP1525n, 77111, Olomouc, tei.:sss , 77111, otomouc, Opletalová Opletalová CP1525n výtthnost 1300s Děkanát ftk HP 128A cyan Děkanát ftk 009 tef.:s Jana, 5900 Jana Olikiinát fti(, Tr. MiJ 115, Děkanát FTIC:, Tr. Míru HP~Jet HP Laser Jet CP152Sn, HP 128A 77111, Ofomouc, tel.: , 77111, Olomouc, Opletalová Opletalová CP152Sn výtěžnost 1300s Děl<anót FTK magenta D<!l<anát FTK 009 tei.:s8s Jana, 5900 Jana Děkanát FTI(, Tf. Míru 115, Děkanát FTX, Tř. Míru HP Laser Jet HP Laser Jet CP1525n, 77111, Olomouc, tel.: , 77111, 04omouc, Opletalová Opletalová 3&523 CP1525n výtěžnost 2000s ~kanát FTK ce320a ~kanát FTK 009 tei.:s&s Jana, 5900 Jana toner!tutý do tiskárny Institut aktivního HP laser Jet Pro HP laser Jet Pro Institut aktivního životního životního stylu, n. 400colormfp 400colormfp M475dw, 5914 Institut aktivního životního 5914 Institut aktivního stylu, Tf. Míru 115, 77111, Míru US, 771, Pospíšilová Pospilová M475dw výtěžnost 2600s stylu 30 HP 305Ayetlow 1831 životního stylu Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Hana, 5914 Hana Institut aktivního HP Laser Jet Pro HP Laser Jet Pro Institut aktívnlho livotního životního stylu, Tf. 400colormfp 400colormfp M475dw, 5914 Institut aktivního livotniho 5914 Institut aktivního stylu, Tf. Miru 115, 77111, Míru 115, 77111, Pospíšilová Pospfiilová M475dw výtěžnost 2600s stylu 30 HP 305Acyan 1831 životního stylu Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Hana, 5914 Hana Institut aktivního HP Laser Jet Pro HP laserjet Pro Institut aktivního livotního životního stylu, Tř. 400colormfp 400colormfp M475dw, 5914 Institut aktivního životního 5914 Institut aktivního stylu, Tř. Míru 115, 77111, Míru 115, 77111, Pospišilová Pospíšilová M47Sdw výtěžnost 4000s stylu 30 ce410x 1725 životního stylu Olomouc, tel.: otomouc, tel: Hana, 5914 Hana Institut aktivního HP LuerJet Pro HP Laser Jet Pro Institut aktivního l ivotniho fivotnlho stylu, Tr. 400colormfp 400colormfp M475dw, 5914 Institut aktivního livotniho HP 305A 5914 Institut aktivního stylu, Tf. Míru 115, 77111, Míru 115, 77111, Pospíšilová Pospfšilová M475dw výtělnost 2600s stylu 30 magen ta 1831 životního stytu Olomouc, tel.: Olomouc, tet: Hana, 5914 Hana mutti~k do tiskárny HP Děkanát lf, Tr. HP laser Jet L.aserJet P1102, výtělnost D<!l<anát lf, Tl. 5\/0body 8, Svobody 8, 77126, LANÍKOVÁ LANÍKOVÁ P1102 2x1600s Děkanát lf ce285ad Děkanát LF 77126, Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Dana, 1900 Dana Bc.. toner černý pro HP IC:atedra!um~listiky, Třída žurnalistiky, Sl o bod a HP laser Jet Laser Jet P2015, výtěžnost Svobody 26, 77180, Olomouc, Kfl!kovského 14, Zdeněk, Sloboda P < IC:atedra žurnalistiky a Kiltedra furnalistiky tel: , Olomouc, tel.: 2255 Zdeněk Mgr. Institut aktivního toner černý pro tiskárnu Institut aktivního životnrho životního stylu, rr. HP Laser Jet HP L.aserJet P2055, 5914 Institut alrt.ivniho životního 5914 Institut aktivního stylu, Tf. Míru 115, n111. Míru 115, 77111, Pospi~ilová Pospílilová P20SS výtěfnost 6500s stylu 30 ces05x 2527 životního stylu Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Hana, 5914 Hana

10 HP Laser Jet P2055 HP Laser Jet toner lerný pro tiskárny HP Laser Jet P2055, výtěžnost 2300s. toner lerný do tiskárny HP Laser Jet 1020, výtěžnost 2000s. anglistiky a Ústav klinické a molekulární 1500 patologie ce505a q2612a anglistiky a, Křížkovského 1180 ústav klinické a molekulární patologie Ústav klinické a molekulární patologie, Hněvotínská 3, 77515, Olomouc, tel.:, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.: Ústav klinické a VEtEŘOVÁ Kamila, molekulární patologie, MAT~fKOVÁ VEÚŘOVÁ Hněvotínská 3, 77515, Svatava, MATĚJfKOVÁ Olomouc, tel.: 1180 Svatava HP Laser Jet HP laser Jet HP Laser Jet HP Laser Jet HP Laser Jet HP Laser Jet d HP Laser Jet 1022, výtěžnost 2000s. toner lerný do tiskárny HP Laser Jet 1022, výtěžnost 2000s. HP Laser Jet 1200, výtěžnost 3500s. HP Laser Jet 1200, výtěžnost 3500s. toner lerný do tiskárny HP Laser Jet 1320, výtěžnost 6000s. HP Laser Jet 2420d, výtěžnost 6000s historie historie Centrum výpočetní techniky Pokladna UP q2612a q2612a c7115x c7115x algebry a geometrie q5949x anglistiky a 2492 q6511a Konfesijní kultura mezi st'edověkem CZ.l.07/2.3. a moderní dobou 00/ historie 2170 historie 9630 Centrum výpoletní techniky historie FF UP, Chmelařová historie FF UP, Na Na Hradě 5, Olomouc Doová Lenka Veronika Mgr. Hradě 5, Olomouc , 2170 et Mgr. Děkanát - vedení FF Děkanát- vedení FF UP, Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.: Centrum výpoletnl techniky, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc, te1.: Centrum výp<xetní techniky, UP, Křížkovského 10, Chmelařová Chmelařová 77180, Olomouc, Veronika, Veronika Mgr. te1.: et Mgr. Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 77111, KRYLOVÁ KRYLOVÁ Olomouc, te1.: Petra, 9630 Petra Mgr. Centrum výpočetní techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, n111, KRYLOVÁ KRYLOVÁ 9244 Pokladna UP Olomouc, te1.: Olomouc, te1.: Petra, 9630 Petra Mgr. Přf UP v Olomouci, Přf UP v Olomouci, katedra katedra algebry a 32 algebry a algebry a geometrie, 77146, geometrie, 77146, MOLNÁR HÁTLE Jiří geometrie Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Josef, 3112 Mgr., VEfEA:ovA anglistiky a, Křížkovského Křížkovského 10, Kamila, VEfEA:ovA 10,77180, Olomouc, tel.: 77180, Olomouc, tel.: HP Laser Jet HP Laser Jet 3052, výtěžnost 2000s Děkanát CMTF q2612a 956 CMTF UP, Univerzitní 22,771 CMTF UP, Univerzitní SLAVÍfKOVÁ SLAVffKOVÁ 6900 Děkanát CMTF Olomouc 22, Olomouc EVA, 9630 EVA Mgr. HP officejet A HP officejet 6500A, výtěžnost 700s., 6ml Děkanát FTK HP 920Xl cyan 330 Děkanát FTK, Tf. Míru 115, Děkanát FTK, Tf. Míru 771, Olomouc, tel.: , 77111, Olomouc, Opletalová Opletalová 5900 Děkanát FTK 009 te1.: Jana, 5900 Jana HP officejet A HP officejet 6500A, výtěžnost 1200s., 49ml Děkanát FTK CD971AE 557 Děkanát FTK, Tř. Míru 115, Děkanát FTK, Tf. Míru 77111, Olomouc, tel.: , 77111, Olomouc, Opletalová Opletalová 5900 Děkanát FTK 009 tel.: Jana, 5900 Jana HP officejet A HP officejet 6500A, výtěžnost 700s., 6ml Děkanát FTK HP 920XL magenta 330 Děkanát FTK, Tl'. Míru 115, Děkanát FTK, Tř. Míru 77111, Olomouc, te1.: , 77111, Olomouc, Opletalová Opletalová 5900 Děkanát FTK 009 tel.: Jana, 5900 Jana HP officejet A Konica Minolta magicolor MF 2500s. Koni ca Minolta magicolor MF toner žlutý do tiskárny HP officejet 6500A, výtěžnost 700s., 6ml. Konica Minotta magicolor 1690MF, výtěžnost toner žlutý do tiskárny Konica Minolta magicolor 4690MF, výtěžnost 8000s Děkanát FTK algebry a geometrie a0v301h anglistiky a 32S1 HP 920Xl yeow toner žlutý do tiskárny Konica Minolta magicolor Děkanát FTK, Tr. Míru 115, Děkanát FTK, Tf. Míru 77111, Olomouc, te1.: , 77111, Olomouc, Opletalová Opletalová 5900 Děkanát FTK 009 te1.: Jana, 5900 Jana PřF UP v Olomouci, PřF UP v Olomoud, katedra katedra algebry a 3112 algebry a algebry a geometrie, 77146, geometrie, 77146, MOLNÁR HÁTLE Jiří geometrie Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Josef, 3112 Mgr., anglistiky a, Křížkovského Křížkovského 10, 77180, Olomouc, tel.: VEtEŘOVÁ Kamila, VEtEŘOVÁ

11 I Konica Minolta ma1icolor 3834() 4690MF Konica Minolta magicolor MF Konica Minolta magicofor MF Konica Minolta magicolor Koni ca Minolta magicolor 4690MF, výté!nost aooos. Konica Minotta magicolor 4690MF, výtěfnost BOOOs. odpadni nádobka toneru do tiskárny Konica Minolt;r magicojor 4690MF Konica Minolta magicolor 4690MF, výt~!nost MF 8000s. toner čern'f do tiskárnv Konica Minolta Konica Mino/ta magicolor magicolor 4690MF, výtifnost MF 8000s. Konica Minolta Konica Minolta magicolor magicolor 4690MF, výtilnost MF 8000s. toner utý do tiskárny Konica Minolta Koni ca Minolta magicotor magicolor 54400l, výtifnost Dl Konica Mino/ta tc.onica Minolta magicolor magicolor S4400L., výtěžnost S440Dl Konica Minolta Konica Minolta magicolor magicolor 54400l, výtifnost S440Dl 12000s. Konica MJnolta magicolor S440Dl 12000s. Konica Minolta mitlicotor 54400l, výtěfnost IW'edra anglistiky a 1931 anglistiky a 3251 anglistiky a 863 am~rikanistiky anc;listiky a algebry a geometrie a0dk152 antlistiky a Společná laboratof SlO Společná laboratoř SLO Společná laboratoř SLO SpolečnilaboratořSLO S S S Sl a0dk152 toner modrý do tiskárny Konica Minolta magicolor a06x0y0 toner č~rvený dotiskárnv Konica Minoka ma lco(or a0dk152 4S S S S SO 3S S anjiistiky a, Kflfkovského anelistiky. a anglistiky a, KHfkovského.-nglistiky. a anglistiky a, Kfílkovského am~rikanistiky anglistik'( a, Ktifkovského ameribnistiky, Kfilkovskéo 10, 77180, Olomouc, tel.: anslistiky. a, Kflžkovského 10, 77180, Olomouc, tel.: anglistik'(. a, Kfifkovského 10, 77180, Olomouc, tel:, Kfifkovského 10, 77180, Olomouc, tet: PfF UP v Olomouci, VEČEAOVÁ Kamila, VEČEAOVÁ Kamila, Kamil;,, VEČEADVÁ Kamila, VEČEAOVÁ VEČEAOVÁ pff UP v otomoud, katedra katedra algebry a 3112 algebry a algebry a geometrie, nt46, geometrie, 77146, MOLNÁR HÁTlE Ji1í eometrie otomouc, tel.: Olomouc, tel.: Josef, 3112 Mgr. tc.atedra anglistiky. a, veaaova anglistik'( a, Křížkovského Kfflkovského 10, Kamila, VEČEAOVÁ amerikijnistiky 77180, Olomouc, te L: Spoloáló labo<ato/ Sl.O, S Společnoiaboratof listopadu 50A, n201, SLO Olomouc, te1.:585631s02 Spoletná laboratof 51..0, Spo lečníi laboratol listopadu 50A, 77207, SLO Olomouc, tei.:s Spoletnj labo<atol Sl.O, Společná laboratof listopadu SOA, n201, SlO Olomouc, te/.: Spolelná laboratof 5l0, Spo lečná laboratof listopadu 50A, 77207, SLO Olomouc, tei.:58s631s02 Společná labo ratoř SlO, 17.1istopadu SOA, HRABOVSKÝ HRABOVSKÝ 77207, Olomouc, Miroslav, Miroslav Prof. tel. : S RN!ff. Společná laboratof SLO, 17. 1istopadu SOA, HRABOVSKÝ HRABOVSKÝ 77207, Olomouc, Miroslav, Miroslav Prof. te/.: RNOr. Společná laboratof SLO, 17./istopadu SOA, HRABOVSKÝ HRABOVSKÝ 77207, Olomouc, tei.:s85631s02 Miroslav, 312S Miroslav Prof. RNDr. Společná labora toř SLO, stopadu SOA, HRABOVSKÝ HRABOVst<Ý 77207, Olomouc, te/.: Miroslav, 3125 Miroslav Prof. RNOr. Kyocera F C2126mfp Kyocera F C802Smfp Kyocera F C8025mfp Kyocera Fs- 3B179 C802Smfp Kyocer;, f C802Smfp Kyocera FS-C2126mfp, výtěžnost 7000s. toner lerný do tiskárny Kyocera Fs-c802Smfp, lvýté!nost 12000s. toner flutý do tiskárny Kvocera F5-C8025mfp, výtěžnost 6000s. Kyocera FS-C8025mfp, výtěžnost 6000s. toner modrý do tis~y Kyocera F5-C8025mfp, b-itéfnost 6000s Děkanát LF 4111 Centrum celofivotního 1674 vzdělávání 4111 Centrum celoživotního 1533 vzdělávíiní 4111 Centrum celoživotního 1544 vzdělíivání 4111 Centrum celoživotního 1533 vzdělávání tk-s90k tk-89sk tk-89sy tk-895m tk-895c S7S Systémová podpora inkluzivnfho 1900 Děkanát lf CZ.l.07/ Centrum vzděláváni v české 00/ celofivotního vzděláván í Systémová podpora inkiuzivního CZ.l.07/1.2. 4l Centrum vzdělávání v České 00/ celoživotního vzdělíiván i Systémov~ podpora inkluztvního CZ.l.07/ Centrum vzdě lává nf v České 00/ celoživotního vzdělávání Systémovíi podpora inkluzivního CZ.1.07/ Centrum vzd~l ávání v České 00/ celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzd~l ávání, Žižkovo nám. S, 77140, Olomouc, te l.:5148 Centrum celo!ivot nt"ho vzdě láván í, Žižkovo nám. S, 77140, Olomouc, te/.:5148 Děkanát lf, Tr. Děkanát lf, Tř. Svobodv 8, Svobody 8, , laníková laníková 77126, Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: Dana, 1900 Dana Bc. Univerzita Palackého v Centrum celoživotního Olomouci, Centrum MACHOWSK vz.dělávíin í, Žilkovo nám. S, celoživotního Á Veronikil, SOUČEK Pavel 77140, Olomouc, tei.:s148 vzdě lávání, Žilkovo 4111 Bc. Univerzita Palackého v Centrum celofivotniho Olomouci, Centrum MACHOWSK vz.déláváni, hfkovo nám. S, celoživotního Á Veronika, SOUČEK Pavel 77140, Olomouc, tei.:s148 vzdělává ni, Žižkovo 4111 Bc. Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum celoživotního vzděláváni, Žilkovo Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum celofivotniho vzdělává ní, Žilkovo MACHOWSK Á Veronika, 4111 MACHOWSK Á Veronika, 4111 SOUČEKPiinl Bc. SOUCEK P vel Bc.

12 Konfesijnl kultura historie FF UP, Chmela rová Kyocera Fs.- Kyocera FS~2Smfp, mezi stredověkem CZ.1.07/2.3. historie FF UP, Na Na Hradě 5, otomouc Doová Lenka Veronika Mgr mfp výtěžnost 15000s. s historie tk a modernf dobou 00/ historie Hradě S, Olomouc n9 DO etmsr. anslistiky. a toner černý do tisurny, VEtEAOVÁ Kyocera F5- Kyocera F5-602Smfp, <~nglistiky a Katedr.l qlistiky a, KlUkovského Kffžkovského 10, Kamila, VEtEAOVÁ mfp výtěžnost lsooos tk , Olomouc, tel.: Kamila lns. toner žlutý do tiskárny 3154 rozvojových studií, 17. BUSINOVÁ lexmarl< lexmark CX410de, 3154 mezinárodnfch list~du 12, n146, Olomouc, rozvojových studií, 17. MARIE, 8USINOVÁ CX410de vvtěžnost 3000s rozvojových studií 802hy 2132 rozvojových studií tel.: listopadu 12, 77146, 3154 MARIE 3154 rozvojových studií, 17. BUSINOVÁ lexmark lexmark CX410de, 3154 mezinárodnfch listopadu 12, n146, Olomouc, rozvojových studií, 17. MARIE, BUSINOVÁ CX410de výtěžnost 3000s rozvojových studil 802hm 2132 rozvojových studií tel.: listopadu 12, 77146, 3154 MARIE 3154 rozvojových studu, 17. BUSINOVÁ lexmark lexmark CX410de, 3154 mezinárodnlch mezinárodnfch listopadu 12, n146, otomouc, rozvojových studii, 17. MARIE, BUSINOVÁ CX410de výtěžnost 3000s rozvojových studií 801hc 2132 rozvojových studil tel.: listopadu 12, 77146, 3154 MARIE meziná rodních toner terný do tiskárny 31S4 rozvojových studii, 17. BUSINOVÁ lexmark Lemark CX410de, 31541Catedra mezinárodnlch listopadu 12, 77146, Olomouc, rozvojových studií, 17. MARIE, BUSINOVÁ CX410de výtěžnost 4000s rozvojových studii 802hk 1918 rozvojových studii tel.: listopadu 12, 77146, 3154 MARIE toner Uutý do tiskárny geoinformatiky, 17. seoinformatiky, 17. VONORÁKOV lexmark C925, výtěfnost listopadu 50, 77146, Ofomouc, listopadu 50, n146, Á A!ena, VONORÁKOV Lexmark C s geoinformatiky O 33 c92sh2yg 5018 eoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: 3153 ÁAie na RNDr. geoinfotmatiky, 17. seoinformatiky, 17. VONORÁKOV lexmark C925, výtěžnost listopadu 50, 77146, Olomouc, listopadu 50, nt46, Á Alena, VONORÁKOV lexmark C s geoinformatiky O 33 c92sh2cg 5018 geoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: 3153 ÁAiena RNDr. geoinformatiky, 17. seoinformatiky, 17. VONORÁKOV le)(marit C925, výtěžnost listopadu 50, 77146, OkHnouc, listopadu 50, nl46, Á Alena, VON ORÁKOV lemark C s Reoinformatiky O 33 c92sh2k< 3150 eoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: 3153 Á Alena RNDr. toner tervený do tiskárny geoinformatiky, 17. geoinformatiky, 17. VONORÁKOV lexmark C925, výtěfnost listopadu 50, n 146, Olomouc, listopadu 50, 77146, Á Alena, VONORÁKOV lemark C925 7SOOs seoinformatiky O 33 c92sh2mg 5018 seoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: 3153 ÁAiena RNDr. seografie, 17. ceografie, 17. PTÁtEK OKl C301dn, výtěinost listopadu 12, 77146, Olomouc, listopadu 12, 77146, PAVEL, PTÁt E K OKl C301dn lsoos geografie O geografie tel.: Olomouc, tel.: 3151 PAVEl RNDr. anc:listiky. a, VEtEAOVÁ OKl C822, výtěžnost anglistiky a ans;listiky a, Kfífk.ovského Kfffkovského 10, Kamila, VEtE~OVÁ OKl C s amerikanisti~_ , Ofomouc, tel.: Kamila l~g_. toner!lutý do tiskárny geoinformatiky, 17. geoinformatiky, tj. OKl C822, výtě!nost listopadu 50, 77146, Olomouc, listopadu 12, 77146, OOLElALOVÁ OOLE2ALOVÁ OKl C s. I geoinformatiky seoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: Jitka, 3153 Jitka Mgr. anastiky. a amerikanlstilcy, VECEAOVÁ OKl C822, výtěžnost anglistiky a anglistiky a amerika nistiky, Kfífkovského Kfižkovského 10, Kamila, VEt EAOVÁ OKl C s , Olomouc, tel.: ans listiky. a toner utý do tiskárny anslistiky. a, VECEAOVÁ OKl C822, výtě!nost anglistiky a antlistiky a, Kfífk.ovsk.ého Kfílkovského 10, Kamila, VECEAOVÁ OKIC s , Olomouc, tel.: '

13 38527 OKl C OKl C OKl C OKl C OKl MB OKl MB451w OKl MC OKl MC OKl MC OKl MC OKl MC342w OKl MC342w toner černý do tiskámy OKl C822, výtěl05t 7000s. toner černý do tbkárny OKl C822, výtělnost 7000s. OKl C822, výt:~fnost 7300s. OKl C822, výtěžnost 7300s. toner černý od ti~y OKl MB441, výtěžnost 2500 toner ěemý do tiskárny OKl MB451w, výt~inost 2500s. OKl MC342, výtělnost 2200s. OKl MC342, výtě!nost 1500s. OKl MC342, výtělnost 1500s. toner flutý do tisumy OKl MC342, výtěl05t 1500s. toner Ilutý do tiskárny OKl MC342w, výtě!nost 1500s. OKl MC342w, výtěfnost 1500s Podatelna anglistiky a S3 geoinformatiky geoinformatiky anglistiky a Centrum celolivotního 3000 vzdělávání Koltedra anglistiky a 5572 anglistiky a 2906 anglistiky a 1453 anglistiky a pastorální a spirituál teologie pastorilní a spirituál teologie S Systémová podpora inkluzivního 9160 Podatelna Centrum výpočetní Centl\.lm výpočetní technlky, techniky, Biskupsk~ Biskupské nám. 1, n111, nám. 1, 77111, Olomouc, tel.: Olomouc, tet:s8 563 anglistik v. a anglistiky a, Kffžkovského C / Centrum vzdělávání v České 00/ celoživotního vzdělávání, Kfížkovského 10, 77180, otomouc, tel.: geoinformatiky, 17. geoinformatiky, listopadu 50, 77146, otomouc, listopadu 12, n146, geoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: geolnf01'"matiky, 17. geolnfonnatiky, listopadu 50, 77146, Olomouc, listopadu 12, 77146, eoinformatiky tel.: Olomouc, tel.:, a"istíky a, Křížkovského Kňžkovského 10, 10,77180, Olomouc, tel.: 77180, Olomouc, tel.: Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum Centrum celofivatního vzdě láváni, Zižkovo nám. 5, 77140, Olomouc, te1.:5148 celoživotního vzděláván i, Zi}kovo anelistiky. a KRYLOVÁ KRYLOVÁ Petra, 9630 Petra Mgr. Kamila, DOLEžALOVÁ DOLEžALOVÁ Jitka, 3153 Jitka Mgr. DOLEžALOVÁ DOLEŽALOVÁ Jitka, 3153 Jitka Mgr. Kamila, MACHOWSK A Veronika, 41 SOUČEK Pavel Bc. anelistiky. a, VEčEAOVÁ anglistiky a, Kfí}kovského Kffžkovského 10, Kamila, VEČEAOVÁ amerikomistlky 77180, Olomouc, tel: Kamila 1!:!1.: anglistiky a, KffžkovsJuffio Katedf"a anglistiky. a anglistiky a, Kfífkovského, Klkovské ho 10, 77180, otomouc, tel.:, Krížkovského 10, 77180, otomouc, tel: anglistikv. a, Kffžkovskeho 10, VEtE~OVÁ Kamila, Kamila, an&tistiky. a anglistiky a amerikanirtiky, Kfífkovského Kamila, 77180, Olomouc, tel.: Institut pastorálnl a interkulturnfho, pastorálnf a spirituál. spirituál. teologie, SVATOŇOVÁ mezlnáboženskéh CZ.1.07/ pastorálnl a teologie, Univertitní 22, Univerzitní 22, 77l, Barbora, o a ekumenického 00/ spirituál. teologie 77111, Olomouc, tel: Olomouc, tel.: 6170 Institut pastorální a interkulturního, pastorálni a spfritu~. spirituoil. teologie, SVATOŇOVÁ mezinábo!enskéh C1.1.07/ pastorální a t~logie, Univertitni 22, Univertitní 22, Barbora, o a ekumenickeho 00/ spirituál. teologie Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: VEtE~OVÁ SVATOŇOVÁ Barbora Mgr. SVATOŇOVÁ 6170 Barbora Mgr OKl MC342w toner č.erný do tiskárny OKl MC342w, výtěl05t 2200s historie Konfesijlí kultura historie FF UP, Chmelafová mezi stfedoyěkem CZ.1.07/2.3. historie FF UP, Na Na Hr~ S, Olomouc Doová Lenka Veronika Mgr. a moderní dobou 00/ historie H radě 5, Olomouc , 2170 et Mgr OKl MC342w OKl MC342w toner červenv do tiskárny OKl MC342w, výtěžnost 1500s. OKl MC342w, výt:~fnost 1500s historie pastorální a spirituál teologie Konfesijoi kultura mezi středov~kem Cl.l.07/ 2.3. a moderní dobou 00/ historie Institut historie FF UP, Na Hradě S, Olomouc historie FF UP, Chme4afová Na Hr~ S, Olomouc Ooová Lenka Veronika Mgr , 2170 et Mgr. pastorální a interkultorního, p.astorální a spirituál. spirituál. teologie, SVATOŇOVÁ mezináboženskěh Cl.1.07/ pastorátnf a ti!oiogie, Univenitní 22, Univel'litnl22, n 111* Barbora, SVATO ŇOVÁ o a ekumenickeho 00/ spirituál. t~ogie 77111, Olomouc, tel.: Olomouc, tel.: 6170 Barbora Mgr.

14 tone-r modrý do tiskárny Konfesi jo( kultur.lj Katedrii historie FF UP, Chmela1ová OKl MC342w, výtnost mezi stredověkem C2.1.07/2.3. historie FF UP, Na Na Hradě 5, Olomooc Ooová Lenka Veronika Mcr OKl MC342w lsoo.. s 726S 2170 historie S S3S 712S a moderní dobou 00/ historie Hradě 5, Olomouc etmgr. toner flutý do tiskárny Konfesij'li kultura historie FF UP, Chmelařová OKl MC342w, výtělnost mezi stfedověkem (2.1.07/2.3. histojie FF UP, Na Na Hrad~ S, Olomouc Ooová: Lenka Veronika Mgr OKl MC342w lsoo.. s 726S 2170 historie S S33 712S a moderní dobou 00/ historie Hradě 5, Olomouc etmgr. OP VaVpl, Kfílkovského 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ toner modrý do OKl 9112 Oddělen( podpory operac!ních 9112 Oddělen í podpory 77111, Olomouc, tet: Kinkovského 8, 77111, Martina, NOVOTNÁ OKl MC3Sl MC3S 1, výtě!nost rogr. VaVpl SS9 operačních progr. VaVpl S8S Olomouc 92 Milrtina Bc. OP VaVpl, KfilkoV>kého 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ toner černý do OKl 9112 Odděleni podpory operačních 9112 Oddělen í podpory 77111, Olomouc, tel.: Křlfkovského 8, 77111, Martina, NOVOTNÁ 386S9 OKl MC3S1 MC351, V'(t:ěinost 3500s. 1 l9 P'"i' VaVpl S6 opera&lich progr. VaVpl S8S Olomouc 92 Martina Bc.. OP VaVpl, Kflfkovského 8, OPVaVpl, NOVOTNÁ toner čerwný do OKl 9112 Odděleni podpory operačních 91U Oddělen i podpory 77111, Olomouc, tel.: Kfffkovského 8, 77111, ~rtina, NOVOTNÁ 386S8 OKIMC3Sl MOS!, V'(t:ěfnost 2000s progr. VaVpl S 1SS9 operačnlch progr. VaVpl S8S omouc 92 Martina Bc. katedra toner flutý do tlskámy seoinformatiky, 17. aeoinformatiky, 17. VONDRÁKOV OK\ MC760, výtěinost listopadu 50, 77146, Olomouc. listopadu 50, 77146, ÁAiena, VONORÁKOV OKl MC s geoinformatiky OSl 31 4S eoinformatiky tel.: ()(omouc, tel.: 3153 ÁAiena RNDr. ceoinformatiky, 17. geoinformatiky, 17. VONDRÁKOV OKl MC760, výtěfnost 43310S 3153 katedra listopadu 50, 77146, Olomouc, listopadu 50, 77146, ÁAlena, VONDRÁKOV OKl MC geoinformatiky OSl 31 4S eoinformatiky tel.: Olomouc, tel.: 31S3 ÁAiena RNDr. toner c!ervenv do tiskárny katedra geoinformatiky, 17. geoinformatiky, 17. VONDRÁKOV OKl MC760, výtě!nost listopadu 50, 77146, otomouc, listopadu 50, n146, ÁAiena, VONDRÁKOV OKl MC s geoinformatiky OSl 31 4S S89 geoinformatiky tel.: Olomouc, tet: 31S3 ÁAlena RNDr. toner černý do tiskimy katedra geoinformatiky, 17. geoinformatiky, 17. VONDRÁKOV OKl MC760, výtě!nost 43310S 3153 listopadu 50, 77146, Olomouc, listopadu 50, 77146, ÁAlena, VONORÁKOV OKl MC s geoinformatiky OSl 31 4S eoinformatikv tel.: Olomouc, tel.: 31S3 Á Alena RNDr. katedra anglistiky. a, VECEAOVÁ Ricoh Aficio toner černy do tiskárny katedra anelistiky a anglistiky a, Kfížkovsklého kfiikovského 10, Kamila, VECEAOVÁ Ricoh Aficio 2022, 360g 3 1S09 afido 2022 black , 77180, Olomouc, te l.: 77180, Olomouc, tel.: Děkanát Ff UP Jitka Lakomá Filosofická fakulta UP, č.dv. 2.02, Kři!kovského 10, Křížkovského 10, Wagnerová Ricoh MP 2501 Ricoh MP P, ricohmp Děkanát - vedeni FF 77180, Olomouc, 77180, Otomouc, Andrea, 3820S SP výtěžnost 9000s Děkanát - vedení FF UP black 710 UP te1.: tei.:s lakomá Jitka válec do tiwrny Přírodovědecká Děkanát PřF UP Olomouc, 17. fakulta UP v Olomouci, ~msungsl- Samsung Sl-M2875ND, listopadu 1192/12, istopadu 1192/12, MAYEROVÁ MAYEROVÁ M287SNO výtě žnost 9000s Děkanát PřF MLT-R6 79S 3900 ~kanát PřF Olomouc Olomouc Adéla, 9630 Adéla Ing. toner černý do tisk.imy Děkanát PfF UP Olomouc,17. fakulta UP v Olomouci, Samsunc Sl- Samsung Sl M287SND, listopadu 1192/12, istopadu 1192/12, MAYEROVÁ MAYEROVÁ M287SND výtěžnost 3000s Děkanát PřF MLT-D116l Děkanát PřF Olomouc Olomouc Adéla, %30 Adél011 Ing. Centrum výpočetní toner černý pro Xerox ' Centrum výpoc!etní techniky, techniky, Biskupské Xerox Phaser Phaser 6121 MFP, 9111 Oddělen í w řejných Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, nut, KRYLOVÁ KRYLOVÁ MFP vytěfnost 2500s Odděl eni veřejných zakázek 106r z011kázek Olomouc, te1. : Olomouc, tel.: Petra, 9630 Petr011 Mgr. Centrum výpočetn r toner flutý pro Xerox Centrum výpoútni techniky, techniky, Biskupské Xerox Phaser Phaser 6121 MFP, 9111 Oddělen í vefejných Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, n 111, KRYLOVÁ KRYLOVÁ MFP výtěžnost 2SOOs Oddělení veřejných zakázek 106r0147S 4745 zakázek Olomouc, tel.: Olomouc, te\.: Petra, 9630 Petra Mgr. Přírodovědecká

15 toner c!ervený pro Xerox XI!IOX Phaser Phaser 6121 MFP, MFP výtěžnost 2500s Odděleni veřejných zakázek 106r Xerox Phaser toner modrý pro Xerox Phaser 6121 MFP, MFP V'{těžnost 2500s Oddělení veřejných zakázek 106r Xerox toner c!erný pro Xerox WorkCentre WorkCentte Ml23, Ml23 výtěžnost 30000s Akademik Sport Centrum r xerox toner černý pro Xerox WorkCentre WorkCentre 3210/3220, výtnost4100s Akademik Sport Centrum < Xerox WorkCentre Xero WorkCentre 6605, výtěžnost 6000s Oddělení veřejn'fch zakázek l06r Xero toner ~erný do tiskárny WorkCentre Xerox WorkCentre 6605, výtěžnost 8000s Oddělení vefejných zakázek 106r Odděleni vefejných zakázek 9111 Oddělení veřejn'(ch zakázek 9740 Akademik Sport Centrum 9740 Akademik Sport Centrum 9111 Oddělení vefejn'(ch zakázek 9111 Oddfleni veřejných zakázek Centrum výpočetní Centrum výpoc!etn( techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, n111, nám. 1, nul, KRYLOVÁ Olomouc, tel.: Olomouc, tel. : Petra, 9630 Centrum ~etní Centrum výpoletni techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, 77111, KRYLOVÁ Olomouc, tel.: Olomouc, tel S8 563 Petra, 9630 Univerzita Palackého v Akademik sport centrum, U Otomouo, Akademik ŠTANCLOVÁ Sportovn' haly 2, 77900, sport centrum, Martina, Otomouc, tel.: Kfífkovského 8, Univen:ita Palackého v Akadftnik sport centrum, U Olomouci, Akademik ŠTANCLOVÁ Sportovní haly 2, 77900, sport centrum, Martina, Olomouc, tel.: Kfížkovského 8, C~trum výpočetní Centrum výpočetní techniky, techniky, Biskupské Biskupské Nm. 1, n111, nám. 1, 77111, KRYLOVÁ Olomouc, tei.:s Olomouc, tei.:s8 S63 Petra, 9630 Centrum výpoc!etnf Centrum výpoc!etní techniky, techniky, Biskupské Biskupské nám. 1, 77111, nám. 1, KRYLOVÁ Olomouc, te1.: Olomouc, tet:s8 563 Petra, 9630 ~ C SY~TEM CZ a s. Otakara $evčika o, Bmo Tel: , Frur IC DIC. CZ KRYLOVÁ Petra Mgr. KRYLOVÁ Petra Mgr. ŠTANCLOVÁ Martina ŠTANCLOVÁ Martina KRYLOVÁ Petra Mgr. KRYLOVÁ Petra Mgr.

Tonery Tonery a cartridge 015-2015 Uchazeč: BossCan ComPrint spol.s r.o. Celková nabídková cena: 216.041,- Kč Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 234.571,- Pořadové číslo položky Název Popis Počet kusů

Více

Tonery Tonery a cartridge 006/2014 Uchazeč: MICOS spol. s r.o. Celková nabídková cena: 348 222,00 Kč Nabídková cena v Kč s DPH: 421348,59 Kč Vápenice 17, 79601 Předp. hodnota 333104,00 Kč Prostějov Poř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Množst ví. Jednotka [MJ]

Množst ví. Jednotka [MJ] Poř. č. Název Výrobce Množst ví Jednotka [MJ] cena za jednotku bez DPH cena za množství bez DPH Příloha č. 1 ke kupní smlově originály sazba DPH cena za množství s DPH 1. cartridge HP CB340A (č.70) fotografická

Více

Originální spotřební materiál

Originální spotřební materiál Originální spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks barva černá RISO FR/RP 70 master folie

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 Typy tiskáren CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET 0 Platnost od: 12. 8. 2015 Brother - laserové tiskárny

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy

Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy Brother Tonery Cena bez DPH Cena s DPH 21% Brother TN-2000 442,- 535,- Brother TN-2120 495,- 599,- Brother TN-2220 619,- 749,- Brother TN-2010 495,- 599,-,-

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)

Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče) Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec

Více

T O N E RY P RO LASERO VÉ T I SKÁRNY A FOTO KOPÍ RO VACÍ ST ROJE

T O N E RY P RO LASERO VÉ T I SKÁRNY A FOTO KOPÍ RO VACÍ ST ROJE K U P N Í S M L O U V A T O N E RY P RO LASERO VÉ T I SKÁRNY A FOTO KOPÍ RO VACÍ ST ROJE 1501 P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Smlouva na průběžné dodávky tonerových a inkoustových náplní do tiskáren

Smlouva na průběžné dodávky tonerových a inkoustových náplní do tiskáren uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle 409 a násl. zákona č. 53/99 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou smlouvu. Smlouva na průběžné dodávky tonerových a inkoustových

Více

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET

CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET ABEL-Computer s.r.o. Oblouková 1 746 01 OPAVA obchodni@abel.cz Tel.: 553 630 630 Fax: 553 630 699 CENÍK ALTERNATIVNÍCH TISKOVÝCH KAZET Typy tiskáren Brother - laserové tiskárny a faxy Platnost od: 12.

Více

Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele.

Použité neoriginální náplnì nebo repasované náplnì nevykupujeme! Tonery, které nejsou pøedmìtem výkupu jsou likvidovány na náklady odesílatele. Barevné laserové náplně BROTHER HL 4040, 4050, DCP 9040, 9045, MFC 9440 černá TN 130BK 2500 stran 5,- CMY TN 130CMY 1500 stran 5,- černá TN 135BK 5000 stran 20,- CMY TN 135CMY 4000 stran 20,- Laserové

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Ceník alternativních kazet

Ceník alternativních kazet Ceník alternativních kazet Platnost od: 16. 5. 2014 Typy tiskáren Typ kazety Kapacita (stran / ml) bez DPH cena za kus s DPH Brother - laserové tiskárny a faxy Brother HL 5240, 5250DN, 5270DN, DCP 8060,

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Alternativní spotřební materiál

Alternativní spotřební materiál Alternativní spotřební materiál Typ náplně Nabízený typ náplně *Výtěžnos t náplně dle normy ISO/IEC Výrobce Typ zařízení pro který je spotřební materiál určen Počet ks obrazový válec Brother TN2000 20

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

T O N E RY P RO LASERO VÉ T I SKÁRNY A FOTO KOPÍ RO VACÍ ST ROJE

T O N E RY P RO LASERO VÉ T I SKÁRNY A FOTO KOPÍ RO VACÍ ST ROJE K U P N Í S M L O U V A T O N E RY P RO LASERO VÉ T I SKÁRNY A FOTO KOPÍ RO VACÍ ST ROJE P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í Jméno

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Seznam příloh. zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Tonery a cartridge pro ESF MU-02

Seznam příloh. zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Tonery a cartridge pro ESF MU-02 Seznam příloh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Tonery a cartridge pro ESF MU-02 příloha A obchodní podmínky o krycí list nabídky o návrh smlouvy o příloha 1 návrhu smlouvy technická

Více

typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál

typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál typ tiskárny typ kazety barva kapacita renovace kompatibilní originál HEVLETT PACKARD viz. srovnávací tabulka 92275A black 3500 595 Kč 695 Kč 2 313 Kč 92298A black 6800 795 Kč 895 Kč 2 478 Kč 92274A black

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVI. INVESTICE DO ROZVOJE VZDtlAVANr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVI. INVESTICE DO ROZVOJE VZDtlAVANr * * * ~ * evropský * * sociálnf fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TI'!LOVYCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVI INVESTICE DO ROZVOJE VZDtlAVANr t -! OP Yatil6dllf... ~..... ~ Smlouva na zajištění pronájmu konferenčních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Dodávky cartridgí a tonerů pro Ostravskou univerzitu

Více

WWW.MHPRINT.CZ WWW.PRODARECEK.CZ = spolehlivé partnerství

WWW.MHPRINT.CZ WWW.PRODARECEK.CZ = spolehlivé partnerství Str.1 - Dárkové předměty, tisky, fotopotisky, návrhy, inkousty, tonery, papíry, spotřební materiál - Prodáreček CZ a MH Print CZ *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY *** INKOUSTY

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 18.2.2011 Věc: Výzva k podání

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Technická specifikace části "2" - Toshiba

Technická specifikace části 2 - Toshiba Technická specifikace části "2" - Toshiba T 245 E pro Toshiba e- Studio 195 2 odpadní nádobky pro Toshiba studio 281c 3 TOSHIBA CMY sada tonerů pro Toshiba 281c 3 Toshiba studio 2050C 3 barevné tonery

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Laserové tonerové kazety

Laserové tonerové kazety Laserové tonerové kazety BROTHER HL-6xx/Fax 5000 TN-100 3 000 890 Kč 1077 Kč HL 720,730,760, MFC 9000-9550, Fax 8000-8650 TN-200 2 200 650 Kč 787 Kč HL-820, 1040, 1050, 1060, 1070, HL-P2000 TN-300 2 400

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299

Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299 Malé náměstí 121 Jevíčko tel: 774 999 773 569 43 fax: 461 325 299 IČO: 729 01 110 DIČ: CZ6809300663 scart@email.cz www.s-cart.cz název typ poznámka cena bez DPH Laserové tiskárny - výměny OPC válců jsou

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Záruka 2 roky! Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung. Objednávky posílejte na: tonery@post.cz

Záruka 2 roky! Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung. Objednávky posílejte na: tonery@post.cz , spol. s.r.o. uvádí na český trh: Tonery do tiskáren Brother, Canon, HP, Konica Minolta a Samsung Vysoká kvalita Trvalý a spolehlivý výkon Testováno v laboratoři Katun podle cert. STMC Výrobce s certifikací

Více

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o.

VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno. VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. VINGU - Steel, s.r.o. Dvorecká 45, 620 00 Brno Výhradní zastoupení firem: GUNNEBO WEISSHAAR GAIN VŠEOBECNÉ OBCHODNI PODMÍNKY Společnosti VINGU-Steel, s.r.o. Zpracované v souladu s 273 a dalšími ustanoveními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Kupní smlouva č. 9130/00077 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Kupní smlouva č. 9130/00077 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů C:\Documents and Settings\vystaveloval\Dokumenty\PROJEKTY OPVK\LOGOLINKY\ZákladnĂ- logolink OP VK\Zakladni_logolink_OPVK (ESF, EU, MSMT, OP VK)\01_Zakladni_logolink_horizontalni_cz\OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_cz.jpg

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Uzavřená podle 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. se sídlem IČ.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. v Praze, oddíl.., vložka.,

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících paragrafq Obchodního zákoníku mezi I. Smluvní strany EKOLAČeské Libchavy s.r.o. 56114 České Libchavy č. p. 172 zapsán v OR KS v Hradci Králové, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více