Výzva k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Obchodní dovednosti, Polygrafické kurzy a MIS Hiflex Služba Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/ Vzdělávání zaměstnanců společnosti Point CZ POINT CZ, s.r.o. IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Milady Horákové 890/20, PSČ Brno - Zábrdovice Ing. Vladimír Sázavský Tel.: CZ Petra Lukešová Tel.: , 10:00. Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit(v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.) na adresu sídla zadavatele. Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Milady Horákové 890/20, PSČ Brno - Zábrdovice A. Obchodní dovednosti V rámci projektu by tato aktivita měla obsáhnout tyto dílčí aktivity : - A1. Efektivní a týmová komunikace Popis předmětu zakázky: V současné době ze strategických důvodů sídlí management společnosti v jiné části města než samotná výroba, což ztěžuje vzájemné dorozumívání. V podstatě zde fungují dva nezávislé týmy, které je žádoucí stmelit dohromady. Z dotazníkového šetření provedeného ve

2 společnosti Point CZ byly zjištěny jisté nedostatky v komunikaci napříč odděleními, zatímco komunikace uvnitř oddělení funguje dobře. Jako příčiny byly identifikovány jednak chybějící vůle řešit vzniklé problémy, neschopnost problém formulovat, nedostatečné odborné znalosti všech zúčastněných a dále časová náročnost, kterou s sebou řešení problémů nese. Dále také dobře nefunguje předávání a získávání zpětné vazby. kurzech: -Efektivní teamová komunikace I. -Efektivní teamová komunikace II. - A2. Obchodní dovednosti V rámci aktivity je třeba posílit obchodní oddělení a vyškolit obchodníky v nových dovednostech jako je vyhledání klienta, jeho oslovení a navázání kontaktu, efektivní komunikace s klientem, prezentace nabídky na základě analýzy jeho potřeb, obhájení ceny, navyšování prodeje a zkvalitnění péče o klienta. Účastníci by kromě teoretického výkladu měli mít možnost poznatky vyzkoušet prakticky formou ukázkových cvičení. Cílem aktivity je proškolit účastníky v oblasti prodejních dovedností, poskytnout jim potřebné nástroje, pomoci získat dovednosti a znalosti pro profesionální a efektivní prodej. Osvojení uvedených dovedností přispěje k naplňování strategického cíle společnosti oslovit nové zákazníky a zvýšit svůj podíl na polygrafickém trhu. Pomůže také sjednotit základy obchodních dovedností u všech obchodníků. Školení v rámci této aktivity se zúčastní 16 zaměstnanců obchodního oddělení a 4 členové top managementu. - A3. Finance a řízení pohledávek, optimalizace cash-flow Účastníci školení by se měli dozvědět jednak o samotném nastavení managementu pohledávek, dále o prevenci vzniku nedobytných pohledávek a seznámí se s nejčastějšími chybami při jejich řízení. Další částí pak bude optimalizace cash flow na praktických ukázkách: doba splatnosti, řízení pohledávek, omezování zásob. Této aktivity se zúčastní celkem 4 zaměstnanci managementu a 2 pracovníci ekonomického oddělení.

3 - A4. Manažerské dovednosti Cílem této aktivity je, aby si pracovníci středního managementu osvojili postoje nutné k efektivnímu vedení lidí. Osvojení zásad leadershipu umožní účastníkům překročit dosavadní tradiční způsoby vedení lidí a dosáhnout tak ve svých týmech lepších pracovních výsledků. Nutnou znalostí je i umění hodnotit výkon svých podřízených tak, aby výstupem hodnotícího pohovoru byla motivace k dalšímu plnění cílů. Náplní kurzů v rámci této aktivity budou manažerské dovednosti jako je motivace pracovníků, delegování pravomocí, poskytování zpětné vazby, komunikační techniky a hodnocení výkonu pracovníků. Cílem je jednak poskytnout účastníkům jednotný pohled na danou problematiku tak, aby měli všichni stejné výchozí informace a mohl tak být nastaven jednotný přístup k vedení zaměstnanců. Účastníci si uvědomí důležitost přijetí zodpovědnosti za vlastní rozhodování a jednotný systém napomůže zefektivnění práce. Kurzů se budou účastnit vedoucí jednotlivých oddělení, top management a management výroby (celkem 25 lidí). kurzech: -Manažerské dovednosti -Vedení pracovníků I. -Vedení pracovníků II. -Hodnocení výkonnosti B. Polygrafické kurzy V rámci projektu by tato aktivita měla obsáhnout tyto dílčí aktivity : Polygrafické odborné kurzy a ICT technologie I - B1. Polygrafické kurzy odborné a všeobecné Účastníci kurzů v rámci této aktivity dostanou základní informace o vytváření souborů PDF a úpravách v Adobe Acrobatu a seznámí se s formátem JDF a výhodami jeho použití. Dále jim bude vysvětlena teorie barev, barevné reprodukce a ColorManagementu, což je systém, který se stará o to, aby reprodukce barev probíhala správně přepočtem pomocí barevných profilů a šlo ji řídit. Dalším okruhem znalostí, které účastníci získají, jsou postupy digitální přípravy pro tisk, které zamezí problémům při transferu dat a zabezpečí kvalitu výsledných produktů. Budou také předány základní informace o tiskových

4 materiálech, tiskových barvách a lacích, zvláštních tiskových efektech a papíru a jeho chování při tisku. Kurzy budou zakončeny teorií knihařského zpracování od řezání, přes skládání až po vazbu a její typy. Po absolvování kurzů budou mít zaměstnanci konkrétní představu, jak probíhá vlastní zpracování zakázky od jejího předání do výroby a bude jim jasná následnost kroků. To jim umožní lépe koordinovat zadávání zakázek a porozumět případným argumentům ze strany výrobního oddělení. Aktivity se zúčastní 16 zaměstnanců obchodního oddělení, 4 z úseku technologií, 3 zástupci top managementu, 7 z managementu výroby a 3 z oddělení kalkulace. odborných kurzech: -Standardní proces ofsetového tisku / ISO Color management - odborný I. -Color management - odborný II. -Nejčastější problémy v ofsetovém tisku a jejich řešení -Zušlechťování tiskovin I. -Zušlechťování tiskovin II. -Výroba obalů I. -Výroba obalů II. -Příprava tiskového stroje k tisku -Údržba tiskových strojů I. -Údržba tiskových strojů II. -Dokončující zpracování tiskovin I Řezání -Dokončující zpracování tiskovin II - Skládání -Dokončující zpracování tiskovin III - Lepená a šitá vazba všeobecných kurzech: -PDF -2* JDF a JMF -Color management - základní I. -Papír a materiály v tisku I. -Barvy laky -Knihařské zpracování - B2. ICT technologie I Školení v rámci této aktivity rozšíří účastníkům jejich dosavadní znalosti v používání softwaru a budou seznámeni s novými více automatizovanými technologickými postupy, jejichž zavedení přispěje ke zrychlení a zpřesnění výroby.

5 První oblastí, na kterou se školení zaměří, je předtisková příprava. Cílem je, aby účastníci kurzů dosáhli znalostní úrovně svého nadřízeného v tomto oboru a aby řešili problémy, které dosud řešit neuměli a museli třeba i odmítnout zakázku. Předtisková příprava bude zahrnovat kurzy Automatizace, jejímž cílem je zmenšit zapojení lidské práce ve fázích, které se dají automatizovat. Dále pak kurz PitStop akce automatizace procesů pomocí naprogramování, kurz ColorManagement Systém - proces standardizace barev v polygrafii. Znalostí tohoto systému zaměstnanci získají vědomí o tom, že většinou existuje více možností řešení jednoho tiskového problému a je žádoucí vybrat například ten barevně nejúspornější, jindy zase nejrychlejší. Do oblasti předtiskové přípravy dále patří kurzy PDF pro tisk, PDF pro archivaci a PDF korekce, které seznámí s pokročilými funkcemi a možnostmi práce v programu Adobe Acrobat, který je základní pracovní nástroj pro elektronickou komunikaci mezi tiskárnou a zákazníkem. Druhým okruhem znalostí, které účastník této aktivity získá, je používání nové verze programu Apogee X. Zaměstnanci znají starší verzi. Před několika měsíci byla ve společnosti nainstalována novější - šestá verze tohoto programu, která má mnoho nových funkcí. Ty umožňují práci zrychlit, ulehčit a vyvarovat se dřívějších chyb. Ačkoliv byli zaměstnanci v jejich používání proškoleni na základní úrovni, je to stále nedostatečné. Školeními této aktivity projdou 4 zaměstnanci obchodního oddělení, 4 zaměstnanci prepressu a 2 z IT. kurzech: -Automatizace -PitStop akce -Colormanagement -PDF tisk -PDF archivace -PDF korekce -Apogee X -Základy JDF, JMF, XML -Rozšířené znalosti JDF. JMF, XML -Odborné znalosti JDF. JMF, XML (zahraniční lektor) C. MIS Hiflex Tento soubor kurzů navazuje na projekt zavedení nového manažerského informačního systému Hiflex, který společnost nedávno implementovala.

6 Cílem aktivity je: - snížení objemu nutných skladových zásob, - pokles reklamací, - zkrácení času potřebného na reakci zákazníka, - zvýšení produktivity výrobních prostředků o 900 hodin ročně, - implementace JDF formátu do výroby. Součástí této aktivity jsou 3 kurzy zaměřené na porozumění formátu JDF a funkčnosti IS Hiflex.. Kurz programování v PSQL je nezbytný, neboť systém Hiflex funguje na principu databází a jazyk PSQL je dotazovací databázový jazyk. Funkce WebToPrint po její implementaci výrazně zrychlí komunikaci oddělení prepressu se zákazníkem a výměnu dat mezi ním a tiskárnou. WebToPrint sice není součástí dodávky IS Hiflex, ale je možné ho modulárně dopracovat. Kurz poskytne vybraným zaměstnancům základní znalosti o tomto modulu, aby mohli v budoucnu zahájit samostatné práce na jeho implementaci do tiskárny. Vybraní zaměstnanci se budou vzdělávat v těchto oblastech, neboť jejich dobrá znalost jim umožní vykonávat dílčí změny IS, jeho nastavení a částečně také případné opravy bez nutnosti dodatečných nákladů na služby od dodavatele systému. Aktivity se zúčastní 4 zaměstnanci prepressu a 2 z IT. kurzech: Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky: Místo dodání / převzetí plnění: Hodnotící kritéria: -Programování PSQL -JDF workflow WebToPrint Únor Listopad 2012 Milady Horákové 890/20, PSČ Brno - Zábrdovice Hodnocení nabídek bude provádět 5 členná hodnotící komise. Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: A) Nabídková cena 30 % Jedná se o číselné kritérium, kdy se bude hodnotit.

7 celková nabídková cenu v Kč bez DPH. Nejnižší hodnocená nabídka získává 100 bodů. Další nabídky jsou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s níže uvedeným způsobem výpočtu. Konkrétní bodový zisk bude následně vynásoben vahou kritéria. U nabídkové ceny bude použitý vzorec: nejnižší cena (hodnota) 100 x x váha kritéria cena (hodnota) hodnocené nabídky Dále se bude hodnotit především kvalita navrhovaného řešení zakázky, náplň, metodu vzdělávání a poskytování zpětné vazby. B) Obsahová náplň vzdělávacích aktivit 36 % C) Použité vzdělávací techniky 12 % D) Gramatika a stylistika projektové nabídky 3 % E) Možnost nabídnout zahraniční lektory se zkušenostmi v oblasti polygrafie v Evropské Unii 9 % Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení. počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech F) Platební podmínky 10 % Zde se bude hodnotit délka splatnosti faktur, kdy minimálně požadovaná lhůta činí 60 dnů. Nejvyšší hodnocená nabídka získává 100 bodů. Další nabídky jsou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s níže uvedeným způsobem výpočtu. Konkrétní bodový zisk bude následně vynásoben vahou kritéria. U platebních podmínek bude použitý vzorec: splatnost (ve dnech) hodnocené nabídky 100 x x váha kritéria splatnost (ve dnech) nejvýhodnější nabídky Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou a nabídka, která získala nejvíce bodů bude nabídkou vítěznou. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení.

8 Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání Ověření technických kvalifikačních předpokladů v prosté kopii přehled lektorského týmu s profesními CV lektorů a jejich lektorské reference minimálně 3 reference o realizaci obdobných projektů, uskutečněných za poslední 3 roky. seznam techniky, nástrojů, pomůcek a technického vybavení nutného k realizaci vzdělávacích aktivit, které budou probíhat u dodavatele čestné prohlášení o působení v oboru po dobu minimálně 3 let. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.

9 Nabídka bude doručena zadavateli v zabezpečené obálce proti neoprávněné manipulaci. Na obálce bude uveden název projektu, registrační číslo projektu, celá adresa zadavatele a dodavatele a bude označena výrazným nápisem NEOTVÍRAT výběrové řízení. Nabídka bude v jednom originále, svázána do jednoho svazku včetně všech příloh a dále 1 x na CD. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele a její součástí bude návrh smlouvy podepsaný taktéž osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Předkládaná nabídka uchazeče musí obsahovat následující informace: Další požadavky na zpracování nabídky*: 1) Krycí list nabídky - viz příloha č.1 2) Identifikace uchazeče a uvedení kontaktní osoby uchazeče včetně telefonního čísla a u 3) Představení uchazeče 4) Popis způsobu realizace zakázky s důrazem na hodnocená kritéria 5) Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče 6) Cena zakázky cena bude uvedena v Kč za realizaci jednoho školícího dne daného školení případně os/den v závislosti na typu kurzu a dále jako cena celkem za realizaci zakázky. Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s realizací zakázky. Celková nabídková cena je konečná, její navyšování během realizace zakázky je nepřípustné. Změny ceny je možná pouze v případě, dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změně sazeb DPH, či jiných zákonných ustanovení, majících na cenu přímý vliv. Bude uvedena celková cena, kde bude zvlášť vyčíslena cena bude uvedena bez DPH a DPH. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky. 7) Návrh podepsané smlouvy opatřený podpisem oprávněné osoby, která bude obsahovat následující: identifikační údaje předmět plnění cenu s DPH a bez DPH platební podmínky min.lhůta splatnosti faktur 60 dnů lhůtu dodání a místo dodání včetně harmonogramu plnění závazek uchazeče, že umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů

10 souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zák. č. 563/1991 Sb. O účetnictví a zák.č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty) závazek, že v souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly závazek, že dodavatel. bude zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem Zadávací řízení se řídí: V předkládaných nabídkách žádáme o zachování doporučeného pořadí výše uvedených dokumentů. Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3., na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Brně dne Ing. Vladimír Sázavský.

11 Příloha číslo 1 K R Y C Í L I S T N A B Í D K Y Identifikace zájemce o zakázku.. Uchazeč:... Sídlo 2 :... Telefon / mobilní telefon:. Fax: Identifikační číslo:... Daňové identifikační číslo:... Rodné číslo 3 :... Celková nabídková cena bez DPH:... DPH:.. Celková nabídková cena včetně DPH:. Počet listů nabídky:... Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. V... dne Jméno osoby oprávněné jednat za uchazeče Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 2 v případě fyzické osoby místo podnikání 3 vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v rámci projektu Být stále lepší díky vzdělávání registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00380 1. Identifikační údaje

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 15.10.2009 Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program v oblasti soft skills v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více