Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947"

Transkript

1 Návod k použití Odsávač jezírkového kalu SR 2000 č.v. 7947

2 GARDENA odsávač jezírkového kalu SR 2000 Vítejte v zahradě GARDENA! Pročtěte si prosím pozorně tento návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Seznamte se na základě tohoto návodu s odsávačem jezírkového kalu, s jeho správným použitím, jakož i s bezpečnostními upozorněními. Z bezpečnostních důvodů nesmí tento odsávač používat děti ani mladiství pod 16 let, jakož ani osoby, které se s tímto návodem k použití neseznámily. Tento návod k použití pečlivě uschovejte. Obsah 1. Oblast použití GARDENA odsávače jezírkového kalu 2. Bezpečnostní upozornění 3. Funkce 4. Montáž 5. Obsluha 6. Uvedení mimo provoz 7. Údržba 8. Odstraňování poruch 9. Technické údaje 10. Servis / záruka 1. Oblast použití GARDENA odsávače jezírkového kalu Správné použití Jako odsávač jezírkového kalu: odsávač jezírkového kalu je vhodný k odstraňování nečistot až do velikosti 20 mm, vláknitých řas, listí a kalu ze zahradních jezírek, jakož i k odstraňování hrubých nečistot z plaveckých bazénů. Jako vysávač vody: odsávač jezírkového kalu je vhodný k odsávání znečištěné vody s nečistotami do 20 mm. Pozor!! GARDENA odsávač jezírkového kalu není určený pro trvalý provoz (např. v průmyslovém použití, trvalý provoz). Nesmí se používat jako suchý vysávač. 2. Bezpečnostní upozornění! Nebezpečí exploze! Nikdy nepoužívejte v přítomnosti výbušných tekutin nebo par. Přístroj není chráněný proti výbuchu. Odsávač jezírkového kalu se nesmí používat k odsávání hořlavých nebo jedovatých látek (např. benzín, azbest, azbestový prach, toner do tiskáren a kopírek) nebo nestálých substancí, kyselin, horkého nebo rozžhaveného popela, prachu, písku nebo podobných suchých nečistot. Elektrická bezpečnost:! Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provozujte přístroj pouze v případě, že se ve vodě nenachází žádné osoby! Předtím než sáhnete do vody, vytáhněte ze zásuvky všechny na vodu citlivé přístroje. Porovnejte údaje v elektrické síti s údaji na typovém štítku na balení resp. na přístroji. Zjistěte, že je přístroj zabezpečen chráničem chybového proudu s naměřeným chybovým proudem max. 30 ma.

3 Provozujte přístroj jenom se správně nainstalovanou zásuvkou. Udržujte elektrickou zástrčku a všechna přípojná místa v suchu! Nepoužívejte přístroj za deště, ani ho nenechávejte na dešti stát. Chraňte přípojné vedení tak, abyste zabránili poškození. Používejte pouze takový kabel, který je vhodný pro použití venku. Nenoste nebo netahejte přístroj za přívodní kabel! V případě poškozeného kabelu nebo skříně se nesmí přístroj provozovat! Poškozený přívodní kabel smí vyměňovat pouze servis GARDENA. Elektrické instalace v zahradním jezírku musí odpovídat mezinárodním a národním předpisům. Nikdy neotvírejte skříň přístroje nebo dalších částí, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. V případě dalších dotazů a problémů se obraťte v zájmu vlastní bezpečnosti na specializovaného elektrikáře! Obsluha: Při práci v jezírku si vždy vyberte místo pro bezpečný a stabilní postoj. Nevyvíjejte stálý tlak na hadici. Vyvarujte se nasávání takových nečistot, které by mohly ucpat sací nebo výtokovou hadici nebo ventily uvnitř zásobníku. Nikdy nedělejte na přístroji žádné technické úpravy. Pro přístroj používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Opravy nechávejte provádět vždy autorizovaným servisem. Odsávač jezírkového kalu používejte vždy s pěnovými filtry. Pěnové filtry jsou vhodné jenom pro tekutiny. V případě použití jako vysávače vody nenasávejte suchý prach nebo nečistoty - může to vést k poruše. 3. Funkce Automatický trvalý provoz bez přerušení: Odsávač jezírkového kalu nasává pomocí hubice a sací trubky vodu ze zahradního jezírka do jedné komory sběrné nádoby. Současně odsávač vypouští přes vypouštěcí hadici jezírkového kalu znečištěnou vodu do jiné komory sběrného zásobníku. Oběhový systém: Přes jemný filtrační sáček vytéká vyčištěná voda zpět do zahradního jezírka. Tím se voda neztrácí a zachovává se také biologická rovnováha v zahradním jezírku. Voda přiváděná zpět obsahuje (biologicky aktivní) suspendované částice. Tím způsobené zakalení vody v jezírku může přetrvávat několik dní. Konec výtokové hadice se nesmí nacházet pod vodou! Odtokový systém: Nasávaná voda ze zahradního jezírka je odváděna do okolí. Přitom se také může použít jemný filtrační sáček. Jemný filtrační sáček: Nečistoty zachycené v jemném filtračním sáčku a kal z jezírka se můžou použít jako hnojivo nebo se můžou přidat ke kompostu. Použití nasávacích hubic Hubice na dno K odsávání kalu na dně jezírka. Hubici lze nastavit také na nerovnosti dna zahradního jezírka: hubice úplně otevřená (10 mm): použití u fólií, bez oblázků na dně, v případě silné vrstvy kalu hubice zavřená (2 mm): použití u fólií, s oblázky na dně, v případě silné vrstvy kalu K optimálnímu odsávání v umělých skořepinách a v případě tenké vrstvy kalu otočte hubici na dno o 180. Štěrbinová hubice

4 K odsávání na úzkých místech např. mezi kameny a rostlinami. Hubice na vláknité řasy K odsávání vláknitých řas. Kartáčová hubice K odstranění neústupného znečištění. Široká hubice s gumovou lištou K nasávání zbytkové vody např. na terase, v garáži, ve sklepě atd. 4. Montáž Montáž odsávače jezírkového kalu / odsávače vody: 1. Nasaďte kolečka na odsávač až do zaklapnutí. 2. Nasaďte sací rozdělovač do horního nasávacího otvoru sběrného zásobníku 3. Nasaďte konec sací hadice do sacího rozdělovače. 4. Nasaďte průhlednou sací hadici 2a na rukojeť. 5. Černou sací hadici použijte podle potřeby. Transportní poloha madla: Uvolněte zajišťovací šroub, zaklapněte transportní držadlo 11 do požadované polohy a opět utáhněte zajišťovací šroub. 5. Obsluha Provoz jako odsávač jezírkového kalu: Čím výše je sběrný zásobník nad hladinou jezírka, tím horší je sací výkon. 1. Umístěte sběrný zásobník minimálně 2 m od břehu jezírka, ve výšce 0,15 0,5 m nad vodní hladinou tak, aby byl stabilní a chráněný před zaplavením. 2. Nasaďte otevřený konec výtokové hadice (dávejte pozor na bílé označení) na spodní výtokový otvor sběrného zásobníku. Uzavírací klapka 12 musí být na výtoku výtokové hadice. 3. Výtokovou hadici položte na zem se spádem, tím se samozřejmě lépe vyprázdní odtoková hadice. 4. Pokud si to přejete, nastrčte jemný filtrační sáček na konec výtokové hadice (viz 3. Funkce) a připevněte šňůrkou. 5. Nasaďte požadovanou hubici na na sací trubku. 6. Zastrčte zástrčku odsávače jezírkového kalu do elektrické zásuvky. 7. Vypínač 13 přepněte do polohy I. Odsávač jezírkového kalu nasává vodu z jezírka a současně vypouští znečištěnou vodu přes výtokovou hadici. 8. Hubicí projíždějte po dně jezírka. Přitom se pomalými a rovnoměrnými pohyby odsává nečistota. 9. Sací výkon lze podle potřeby regulovat pomocí šoupátka 14 na rukojeti. Provoz jako vysávač vody: 1. Nasaďte uzavírací zátky 15 na spodní výtokový otvor sběrného zásobníku. 2. Širokou hubici (viz 3. Funkce) nasaďte na sací trubku. 3. Síťovou zástrčku odsávače zastrčte do elektrické zásuvky. 4. Vypínač 13 přepněte do polohy I. Odsávač jezírkového kalu nasává vodu, až se naplní obě komory. 5. Sací výkon lze podle potřeby regulovat pomocí šoupátka 14 na rukojeti. 6. Pokud se už voda nenasává, je sběrný zásobník plný. Přepněte vypínač 13 do polohy 0 (AUS). 7. Na vybraném místě vytáhněte uzavírací zátky 15 a sběrný zásobník vyprázdněte. Vznik páry za provozu: Ohřátý vlhký vzduch, který je nasávaný turbinou, může vést ke vzniku páry. Toto je normální (obzvláště, je-li venku chladno) a není to známka poruchy.

5 6. Uvedení mimo provoz Skladování: Místo skladování musí být nepřístupné dětem. Odsávač jezírkového kalu vyčistěte (viz 7. Údržba) a skladujte na místě chráněném před mrazem. Odsávač jezírkového kalu není mrazuvzdorný. Likvidace (podle RL 2000/96/EG): Přístroj nelze přiložit k normálnímu domovnímu odpadu, nýbrž se musí zlikvidovat odborně. Důležité pro Německo: přístroj zlikvidujte přes komunální sběrné středisko. 7. Údržba Čištění odsávače jezírkového kalu:! Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před údržbou vytáhněte zástrčku z elektrické sítě. 1. Vytáhněte sací hadici, výtokovou hadici / uzavírací zátky 15 a sací rozdělovač (bajonetový uzávěr) ze sběrného zásobníku a vyčistěte čistou vodou. 2. Povolte západky na zásobníku 16 a vyjměte skříň motoru Vyjměte přídržné desky 18 (bajonetový uzávěr) a vytáhněte pěnové filtry 19 ze skříně motoru Propláchněte sběrný zásobník a pěnové filtry 19 čistou vodou. V případě potřeby pěnové filtry 19 vyměňte. 5. Zkontrolujte lehkost chodu plováku Smontujte odsávač jezírkového kalu v opačném pořadí. 8. Odstraňování poruch! Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před odstraňováním poruch vytáhněte zástrčku z elektrické sítě. Porucha Možná příčina Odstranění Odsávač jezírkového kalu nenasává nebo jeho sací výkon Odsávač je příliš vysoko nad vodní hladinou. Postavte odsávač max. 0,5 m nad vodní hladinu. ochabuje Filtr, sací trubka, sací hadice nebo sací rozdělovač je znečištěný. Vyčistěte odsávač jezírkového kalu (viz 7. Údržba). Sběrný zásobník se nevyprazdňuje. Odsávač jezírkového kalu pracuje nepravidelně Ventilová gumička sacího rozdělovače netěsní / je sevřená. Těsnící kroužky nejsou na správném místě nebo jsou poškozené. Výtoková hadice je zalomená nebo je položená na rovině. Jemný filtrační sáček je plný. Sběrný zásobník stojí < 0,15 m nad vodní hladinou. Oba zásobníky jsou plné vody. Konec výtokové hadice se nachází ve vodě. Výtok nebo výtoková hadice je znečištěná. Sací rozdělovač nebo gumička ventilu je znečištěná nebo těsnicí kroužek netěsní. Ventilovou gumičku vyčistěte resp. vyměňte (viz níže). Prověřte všechny těsnící kroužky resp. je vyměňte (viz níže). Odstraňte zalomení nebo položte výtokovou hadici s větším spádem. Vyprázdněte filtrační sáček. Postavte sběrný zásobník výše. Vypněte odsávač jezírkového kalu (zásobník se vyprázdní automaticky). Vyjměte konec výtokové hadice z vody. Vyčistěte výtok a výtokovou hadici. Vyčistěte sací rozdělovač resp. vyměňte těsnicí kroužek/ventilovou gumičku.

6 Výměna těsnicího kroužku a ventilové gumičky: Těsnicí kroužky jsou k dostání v servisu GARDENA. Vytáhněte obě hadice a sací rozdělovač ze sběrného zásobníku (viz 7. Údržba). Výměna těsnicího kroužku 21 na vnitřní nádrži: 1. Vytáhněte vnitřní nádrž 22 ze sběrného zásobníku. 2. Vyměňte těsnění 21 na vnitřní nádrži 22 a vnitřní nádrž 22 opět nasaďte. Výměna těsnicího kroužku 23 a gumičky ventilu 24: 1. Vytáhněte sací rozdělovač z horního sacího otvoru sběrného zásobníku (bajonetový uzávěr). 2. Vyšroubujte šrouby 25 a vyměňte ventilové gumičky Vyměňte těsnicí kroužek 23 a ventilové gumičky 24 na sacím rozdělovači a opět nasaďte sací rozdělovač. Výměna ventilové gumičky 26 na výtokovém otvoru: 1. Vytáhněte vnitřní nádrž 22 ze sběrného zásobníku a vyšroubujte šrouby Vyměňte ventilovou gumičku 26 a opět nasaďte vnitřní nádrž 22. Smontujte odsávač jezírkového kalu v opačném pořadí. Pozor!! Práce na elektrické části smí provádět pouze servis GARDENA. V případě jiných poruch se obraťte, prosím, na servis GARDENA. 9. Technické údaje SR 2000 Síťové napětí / frekvence 230 V AC /50 Hz Výkon motoru 1600 W Přívodní kabel 4 m H05-VV Max. sací výška 1,7 m Objem sběrného zásobníku 2 x 7 l Délka sací hadice 5 m Délka výtokové hadice 2,5 m Max. velikost nečistot 20 mm Teplota čerpaného média 4 C 35 C Hladina hluku 1) < 85 db (A) 1) podle 98/37/EG 10. Servis / záruka Poskytujeme Vám rozsáhlé servisní služby V případě poruch či reklamací Vám kompetentně poradí náš technický servis - doba zpracování Vaší zakázky je max. 5 pracovních dnů Snadné a cenově výhodné odeslání a doručení zásilky prostřednictvím rozvážkové služby (pouze na území Německa) - vyzvednutí do 2 dní Kompetentní poradenství při poruchách / reklamacích prostřednictvím našeho technického servisu Rychlé a cenově výhodné obstarání náhradních dílů prostřednictvím našeho centrálního servisu náhradních dílů - zpracování Vaší zakázky trvá max. 2 pracovní dny V případě záruční opravy jsou servisní úkony poskytovány zdarma. GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a čp Brno

7 tel.: fax: Záruka GARDENA poskytuje na tento výrobek záruku 3 roky (od datumu zakoupení). Tato záruka se vztahuje na veškeré podstatné závady přístroje, které jsou prokazatelně zapříčiněny materiálovými nebo výrobními vadami. V takovém případě bude dodán náhradní přístroj bez vad nebo bude zaslaný přístroj bezplatně opraven způsob vyřízení reklamace záleží na společnosti GARDENA. Uznání záruční reklamace je podmíněno: Přístroj byl používán odborně a podle doporučení uvedených v návodu k použití. Ani kupující, ani třetí osoba se nepokoušeli přístroj opravovat. Ze záruky jsou vyloučeny opotřebitelné části pěnové filtry, těsnicí kroužky a ventilové gumičky. Touto zárukou výrobce nejsou dotčeny nároky na záruku vůči distributorovi nebo prodejci. V případě záruční opravy nám, prosím, zašlete vadný přístroj spolu s kopií dokladu o koupi a popisem závady prostřednictvím servisu s odvozem (pouze na území SRN) nebo vyplaceně na adresu servisu, uvedenou na zadní straně. Po provedené opravě Vám přístroj bezplatně zašleme zpět. Prohlášení o shodě EU Nařízení o strojích (9. GSGVO) / EMVG / Směrnice o nízkém napětí Níže podepsaná společnost GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, D Ulm tímto potvrzuje, že níže označené přístroje v provedení, které jsme uvedli na trh, splňují požadavky harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních standardů EU a standardů specifických pro daný produkt. V případě změny přístroje, která nebude s námi odsouhlasena, stává se toto prohlášení neplatným. Označení přístroje: Odsávač jezírkového kalu Typ: SR 2000 č.v.: 7947 Směrnice EU: 89/336/EG 73/23/EG 93/68/EG 98/37/EG Rok přidělení značky CE: 2005 Ulm, dne Peter Lameli technický ředitel

GS 7501 PI # 94632. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GS 7501 PI # 94632. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GS 7501 PI # 94632 Deutsch DE 3 Originalbetriebsanleitung SCHMUTZWASSERTAUCHPUMPE English GB 8 Translation of original operating instructions DIRTY-WATER SUBMERSIBLE PUMP Français FR 12 Traduction du mode

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

Návod k použití B-525-01

Návod k použití B-525-01 Návod k použití DIE 165 E B-525-01 Popis odsavače Obr. 1 PLYN ELEKTRO Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 Popis odsavače Druhy provozu Mřížka

Více

0203599cz 010 08.2011. Řezačka spár BFS 935 BFS 1345. Návod k obsluze

0203599cz 010 08.2011. Řezačka spár BFS 935 BFS 1345. Návod k obsluze 0203599cz 010 08.2011 Řezačka spár BFS 935 BFS 1345 Návod k obsluze Výrobce Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Více

Návod k pouïití KGS 216 KGS 254

Návod k pouïití KGS 216 KGS 254 KGS 216 KGS 254 Napětí V 230 (1 50 Hz) 230 (1 50 Hz) Odběr proudu A 7 8,7 Zabezpečen A 10 (setrvačný) 10 (setrvačný) Motorový výkon (S1) kw 1,5 1,8 Způsob ochrany IP 20 20 Třída ochrany II II Počet otáček

Více

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco. T3/T3+ Čistící a sušící stroj Česky Příručka pro Obsluhu (S/N T3xxx12000 - ) www.tennantco.com 9004156 Rev. 03 (06-2010) *9004156* OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Obsah Grafické znázornění

Více

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Více

Originální návod k obsluze

Originální návod k obsluze Originální návod k obsluze Vysokotlaký čistící přístroj - CZ - Před uvedením do provozu přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny! Uschovat pro pozdější použití nebo dalšího majitele. www.kraenzle.com 2

Více

EUROPUMPS DK 10000/7

EUROPUMPS DK 10000/7 Ponorné kalové/drenážní čerpadlo (systém 2v1) EUROPUMPS DK 10000/7 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků

Více

Skartovací přístroj S-series Návod k obsluze

Skartovací přístroj S-series Návod k obsluze Skartovací přístroj S-series Návod k obsluze Model 3S16 4S16 3S23 4S23 3S30 4S30 5S30 01/2013 Obsah URČENÉ POUŽITÍ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PŘEHLED... 4 INSTALACE A PROVOZ... 4 SPECIFIKACE VÝROBKU...

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vinotéka KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace DDW-M1211 DDW-M1212 15 15 15 LIKVIDACE VÝROBKU Nevyhazujte tento výrobek do netříděného domovního odpadu. Při likvidaci výrobku je nutné ho zlikvidovat v rámci speciálních nařízení příslušné země. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN 4040-100 Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Vestavná chladnička K 5122 Ui Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE IFU_Alpha_electr_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 9:32 AM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu DRAINtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HOMA DRAINPOWER 5/2009 (6/2008) Obecné bezpečnostní pokyny Platí

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více