Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1"

Transkript

1 Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1 Self-image Sebehodnocení consider (sb) + adj /kənˈsɪdə(r)/ považovat někoho za consider (sb) to be /kənˈsɪdə(r) tə ˌbiː/ považovat někoho za describe (sb) as... /dɪˈskraɪb ˌəz/ popsat někoho jako proud to + infinitive /ˈpraʊd ˌtuː/ pyšný; hrdý na see (sb) as /ˈsiː ˌəz/ vnímat někoho jako think of (sb) as /ˈθɪŋk əv ˌəz/ brát někoho za Describing people Popis osob average /ˈæv(ə)rɪdʒ/ průměr; průměrný bald /bɔːld/ plešatý blond /blɒnd/ světlovlasý; světlý; blond build /bɪld/ tělesná konstrukce; postava complexion /kəmˈplekʃ(ə)n/ pleť dark /dɑː(r)k/ tmavý; tma healthy /ˈhelθi/ zdravý muscular /ˈmʌskjʊlə(r)/ svalnatý narrow /ˈnærəʊ/ úzký; zúžit pale /peɪl/ bledý pointed /ˈpɔɪntɪd/ špičatý; ostrý prominent /ˈprɒmɪnənt/ přední; výrazný round /raʊnd/ kulatý; oblý shaved /ʃeɪvd/ oholený; vyholený shiny /ˈʃaɪni/ lesklý; naleštěný slim /slɪm/ štíhlý; útlý straight /streɪt/ rovný; přímý tanned /tænd/ opálený wavy /ˈweɪvi/ vlnitý; zvlněný wide /waɪd/ široký Other words & phrases Další slova a fráze agency /ˈeɪdʒ(ə)nsi/ agentura analyst /ˈænəlɪst/ analytik arrest /əˈrest/ zatknout; zajistit (podezřelého) arrogant /ˈærəɡənt/ arogantní automatic /ˌɔːtəˈmætɪk/ automatický ban /bæn/ zakázat base /beɪs/ základ beefeater /ˈbiːfˌiːtə(r)/ strážce Toweru v Londýně bite /baɪt/ (u)kousnutí, kousnout bottom /ˈbɒtəm/ spodní část; dno; zadek career /kəˈrɪə(r)/ povolání; životní dráha cashier /kæˈʃɪə(r)/ pokladník challenge /ˈtʃælɪndʒ/ výzva chaos /ˈkeɪɒs/ chaos; zmatek chew /tʃuː/ žvýkat; kousat citizen /ˈsɪtɪz(ə)n/ občan clever /ˈklevə(r)/ chytrý; bystrý clip /klɪp/ spona; sponka coalition /ˌkəʊəˈlɪʃ(ə)n/ koalice courtroom /ˈkɔː(r)tˌruːm/ soudní síň crossword /ˈkrɒsˌwɜː(r)d/ křížovka cucumber /ˈkjuːˌkʌmbə(r)/ okurka decent /ˈdiːs(ə)nt/ slušný; kvalitní; dobře vypadající deputy /ˈdepjʊti/ poslanec; zástupce; náměstek dial /ˈdaɪəl/ vytočit diplomacy /dɪˈpləʊməsi/ diplomacie election /ɪˈlekʃ(ə)n/ volby; zvolení

2 emergency services /ɪˈmɜː(r)dʒənsiˌ sɜːvɪsɪz/ tísňové služby episode /ˈepɪsəʊd/ epizoda; díl executive /ɪɡˈzekjʊtɪv/ vedoucí pracovník expert /ˈekspɜː(r)t/ odborník; znalec eye-opener /ˈaɪ ˌəʊp(ə)nə(r)/ překvapení zbavující iluzí face /feɪs/ směřovat; čelit fake /feɪk/ padělat fidget /ˈfɪdʒɪt/ chovat se nervózně fireworks /ˈfaɪə(r)ˌwɜː(r)ks/ ohňostroj fit /fɪt/ v dobré kondici; způsobilý flatly /ˈflætli/ nudně; monotónně fuel /ˈfjuːəl/ palivo; natankovat get away with (sth) /get əˈweɪ wɪð/ vyváznout; uniknout (trestu) give (sb) away /ˌgɪv əˈweɪ/ prozradit někoho govern /ˈɡʌvə(r)n/ vládnout; ovládat headquarters /hedˈkwɔː(r)tə(r)z/ velitelství; centrála hero /ˈhɪərəʊ/ hrdina; idol honest /ˈɒnɪst/ čestný; upřímný imaginary /ɪˈmædʒɪnəri/ pomyslný; domnělý immigrant /ˈɪmɪɡrənt/ imigrant impress /ɪmˈpres/ zapůsobit, udělat dojem impression /ɪmˈpreʃ(ə)n/ dojem instrument /ˈɪnstrʊmənt/ nástroj invade /ɪnˈveɪd/ vpadnout; vtrhnout (kam) invasion /ɪnˈveɪʒ(ə)n/ vpád; invaze irrelevant /ɪˈreləvənt/ irelevantní karaoke /ˌkæriˈəʊki/ karaoke kid /kɪd/ děcko landlord /ˈlæn(d)ˌlɔː(r)d/ pan domácí; majitel pronajímané nemovitosti liar /ˈlaɪə(r)/ lhář lie /laɪ/ lhát (lie - lying) lifestyle /ˈlaɪfˌstaɪl/ životní styl likeable /ˈlaɪkəb(ə)l/ sympatický; příjemný lip /lɪp/ ret live off (sth/sb) /ˈlɪv ɒf/ žít z něčeho; žít na něčí účet look up to /lʊk ˈʌp tʊ/ vzhlížet k někomu marital /ˈmærɪt(ə)l/ manželský modest /ˈmɒdɪst/ skromný; rozumný multiculturalism /ˌmʌltiˈkʌltʃərəˌlɪz(ə)m/ multikulturalismus mum /mʌm/ maminka (hovorově) noodle /ˈnuːd(ə)l/ nudle old-age pensioner /ˌəʊld eɪdʒ ˈpenʃ(ə)nə(r)/ starobní důchodce palm /pɑːm/ dlaň; palma parliament /ˈpɑː(r)ləmənt/ parlament patiently /ˈpeɪʃ(ə)ntli/ trpělivě patriotism /ˈpætriəˌtɪz(ə)m; ˈpeɪtriəˌtɪz(ə)m/ vlastenectví; patriotismus phase /feɪz/ fáze pigeon /ˈpɪdʒ(ə)n/ holub political /pəˈlɪtɪk(ə)l/ politický politician /ˌpɒləˈtɪʃ(ə)n/ politik pretend /prɪˈtend/ předstírat racism /ˈreɪˌsɪz(ə)m/ rasismus rare /reə(r)/ vzácný; řídký reality TV /rɪːˌælətɪ tɪː ˈvɪː/ kanál s programy typu reality show reaction /riˈækʃ(ə)n/ reakce rebellious /rɪˈbeljəs/ odbojný; vzpurný refugee /ˌrefjʊˈdʒiː/ uprchlík reviewer /rɪˈvjuːə(r)/ recenzent; kritik

3 rhythm /ˈrɪðəm/ rytmus; takt right-wing /ˌraɪtˈwɪŋ/ levicový salary /ˈsæləri/ (stálý) plat self-important /ˌselfɪmˈpɔː(r)t(ə)nt/ domýšlivý; přehnaně sebevědomý series /ˈsɪəriːz/ řada; série sincere /sɪnˈsɪə(r)/ upřímný single parent /ˌsɪŋg(ə)l ˈpeərənt/ svobodný rodič socialist /ˈsəʊʃəlɪst/ socialistický; socialista spot /spɒt/ všimnout si stage /steɪdʒ/ jeviště stand for /ˈstænd ˌfɔː/ symbolizovat; znamenat status /ˈsteɪtəs/ postavení stubborn /ˈstʌbə(r)n/ tvrdohlavý; umíněný sweaty /ˈsweti/ propocený; zpocený stumble /ˈstʌmb(ə)l/ klopýtat; škobrtat talent /ˈtælənt/ nadání; talent telltale /ˈtelˌteɪl/ vypovídající (o něčem) tension /ˈtenʃ(ə)n/ napětí till /tɪl/ zásuvka na peníze v pokladně; dát / uložit peníze do příruční pokladny traditionally /trəˈdɪʃ(ə)nəli/ tradičně typical /ˈtɪpɪk(ə)l/ typický unfair /ʌnˈfeə(r)/ nenáležitý; nespravedlivý volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ dobrovolník; přihlásit se dobrovolně Unit 2 Phrasal verbs Frázová slovesa bring together /ˌbrɪŋ təˈgeðə(r)/ přivest dohromady break down /ˌbreɪk ˈdaʊn/ porouchat se come across /ˌkʌm əˈkrɒs/ narazit na něco drop (sb) off /ˌdrɒp ˈɒf/ vysadit; vyložit z dopravního prostředku get by /ˌget ˈbaɪ/ vystačit si; přežít get over (sth) /ˌget ˈəʊvə(r)/ dostat se z čeho; překonat co give (sth) up /ˌgɪv ˈʌp/ vzdát co; vdát se čeho look after (sb) /ˌlʊk ˈɑːftə(r)/ starat se o někoho pick (sb) up /ˌpɪk ˈʌp/ vyzvednout koho pull out /ˌpʊl ˈaʊt/ vytáhnout; vyjet od kraje vozovky run into (sb) /ˌrʌn ˈɪntuː/ (náhodou) potkat see (sb) off /ˌsiː ˈɒf/ vyprovodit set out /ˌset ˈaʊt/ vyrazit settle down /ˌset(ə)l ˈdaʊn/ usadit se sort out /ˌsɔː(r)t ˈaʊt/ vypořádat se; vyřešit stand up for (sth) /stænd ˈʌp ˌfɔː(r)/ zastat se; postavit se za stop off /ˌstɒp ˈɒf/ zastavit se; udělat si přestávku turn in /ˌtɜː(r)n ˈɪn/ jít spát, zabalit Travel Cestování catch a bus/plane/train /ˌkætʃ ə ˈbʌs/ˈpleɪn/ˈtreɪn/ chytit autobus/letadlo/vlak get in a bus/car/taxi /get ˌin ə ˈbʌs/ˈkɑː(r)/ˈtæksi/ nastoupit do autobusu/auta/taxíku get out of a bus/car/taxi /get ˌaʊt əv ə ˈbʌs/ˈkɑː(r)/ˈtæksi/ vystoupit z autobusu/auta/taxíku get off a bus/plane/train /get ˌɒf ə ˈbʌs/ˈpleɪn/ˈtreɪn/ vystoupit z autobusu/letadla/vlaku get on a bus/plane/train /get ˌɒn ə ˈbʌs/ˈpleɪn/ˈtreɪn/ nastoupit do autobusu/letadla/vlaku miss a bus/plane/train /ˌmɪs ə ˈbʌs/ˈpleɪn/ˈtreɪn/ zmeškat autobus/letadlo/vlak take a bus/taxi/train /ˌteik ə ˈbʌs/ˈtæksi/ˈtreɪn/ jet autobusem/taxíkem/vlakem take (time) to + infinitive /ˈteɪk (taɪm) ˌtuː/ vyhrát si s něčím; dát si práci

4 Other words & phrases Další slova a fráze acrobatics /ˌækrəˈbætɪks/ akrobacie act /ækt/ čin; skutek adventure /ədˈventʃə(r)/ dobrodružství alternatively /ɔːlˈtɜː(r)nətɪvli/ nebo; jinak amazing /əˈmeɪzɪŋ/ úžasný; ohromující apparently /əˈpærəntli/ očividně award /əˈwɔː(r)d/ cena; ocenění backpack /ˈbækˌpæk/ ruksak; batoh bear /beə(r)/ medvěd bet /bet/ vsadit se; sazet se blind /blaɪnd/ slepý; oslepit broaden (sb's) mind /ˌbrɔːd(ə)n ˈmaɪnd/ rozšířit něčí obzor budget /ˈbʌdʒɪt/ rozpočet bush /bʊʃ/ křoví; keř cab /kæb/ taxi campfire /ˈkæmpˌfaɪə(r)/ táborák cave /keɪv/ jeskyně celebrate /ˈseləˌbreɪt/ (o)slavit; oslavovat charity /ˈtʃærəti/ dobročinná činnost climate /ˈklaɪmət/ podnebí; klima climax /ˈklaɪmæks/ vyvrcholení clown /klaʊn/ klaun coast /kəʊst/ pobřeží comedian /kəˈmiːdiən/ komik; komediant comfortable /ˈkʌmftəb(ə)l/ pohodlný competition /ˌkɒmpəˈtɪʃ(ə)n/ soutěž continent /ˈkɒntɪnənt/ světadíl cub /kʌb/ lvíče; tygřík; medvídě apod. currently /ˈkʌrəntli/ v současné době darken /ˈdɑː(r)kən/ ztmavnout dawn /dɔːn/ svítání; rozbřesk; svítat declare /dɪˈkleə(r)/ prohlásit; tvrdit desert /ˈdezə(r)t/ poušť double-decker /ˌdʌb(ə)l ˈdekə(r)/ dvoupatrový autobus eventually /ɪˈventʃuəli/ nakonec exist /ɪɡˈzɪst/ existovat explore /ɪkˈsplɔː(r)/ (pro)zkoumat extraordinarily /ɪkˈstrɔː(r)d(ə)nərəli/ pozoruhodně; nezvykle fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ okouzlující; strhující fire station /ˈfaɪə(r) ˌsteɪʃ(ə)n/ požární stanice formation /fɔː(r)ˈmeɪʃ(ə)n/ útvar; formace four-wheel drive /ˌfɔː(r)wiːl ˈdraɪv/ pohon na čtyři kola fox /fɒks/ liška fridge /frɪdʒ/ lednička glimpse /ɡlɪmps/ zběžný pohled; letmo spatřit goldfield /'ɡəʊldˌfiːld/ zlatonosné pole headline /ˈhedˌlaɪn/ titulek; nadpis helicopter /ˈhelɪˌkɒptə(r)/ helikoptéra heritage /ˈherɪtɪdʒ/ dědictví (kulturní apod.) hire /ˈhaɪə(r)/ najmout si hitchhike /ˈhɪtʃˌhaɪk/ stopovat; jezdit (auto)stopem home town /ˌhəʊmˈtaʊn/ rodné, domovské město in the wild /ˌɪn ðə ˈwaɪld/ v divočině incredible /ɪnˈkredəb(ə)l/ neuvěřitelný injure /ˈɪndʒə(r)/ zranit; poranit injury /ˈɪndʒəri/ zranění inspire /ɪnˈspaɪə(r)/ inspirovat

5 juggling /ˈdʒʌg(ə)lɪŋ/ žonglování landmark /ˈlæn(d)ˌmɑː(r)k/ pamětihodnost; význačný/orientační bod v krajině; mezník lawyer /ˈlɔːjə(r)/ právník; právní zástupce length /leŋθ/ délka lie ahead /ˌlaɪ əˈhed/ (budoucí událost) být lift /lɪft/ výtah; svezení local /ˈləʊk(ə)l/ domácí, místní magic /ˈmædʒɪk/ kouzlo; kouzelný mechanical /mɪˈkænɪk(ə)l/ mechanický mission /ˈmɪʃ(ə)n/ mise; poslání; úkol outback /ˈaʊtˌbæk/ (pusté) vnitrozemí passer-by /ˌpɑːsə(r)ˈbaɪ/ kolemjdoucí perform /pə(r)ˈfɔː(r)m/ účinkovat; hrát platform /ˈplætˌfɔː(r)m/ nástupiště post /pəʊst/ poslat; odeslat (poštou) principality /ˌprɪnsəˈpæləti/ pole působnosti; sféra; knížectví purple /ˈpɜː(r)p(ə)l/ nachový; purpurový purpose /ˈpɜː(r)pəs/ účel put (sth) right /ˌpʊt ˈraɪt/ spravit; opravit; objasnit raise /reɪz/ vybrat/získat (peníze) represent /ˌreprɪˈzent/ reprezentovat; představovat rescue /ˈreskjuː/ zachránit; záchrana rock /rɒk/ skála; balvan sacred /ˈseɪkrɪd/ posvátný salt /sɔːlt/ sůl search /sɜː(r)tʃ/ (pro)hledat second-hand /ˌsekəndˈhænd/ z druhé ruky sight /saɪt/ památka site /saɪt/ místo; plocha sole /səʊl/ jediný solo /ˈsəʊləʊ/ samostatný; sólový spectacular /spekˈtækjʊlə(r)/ velkolepý; honosný spellbound /ˈspelˌbaʊnd/ fascinovaný; napjatý sponsor /ˈspɒnsə(r)/ sponzor storm /stɔː(r)m/ bouře stranger /ˈstreɪndʒə(r)/ cizí/neznámý člověk taxi rank /ˈtæksi ˌræŋk/ stanoviště taxi(služby) tiger /ˈtaɪɡə(r)/ tygr time limit /ˈtaɪm ˌlɪmɪt/ časový limit tractor /ˈtræktə(r)/ traktor truck /trʌk/ nákladní auto unforgettable /ˌʌnfə(r)ˈɡetəb(ə)l/ nezapomenutelný van /væn/ dodávka (vozidlo) widely-travelled /ˌwaɪdli ˈtræv(ə)ld/ zcestovalý wildlife /ˈwaɪldˌlaɪf/ divočina; divoká příroda Unit 3 Accommodation Ubytování apartment block /əˈpɑː(r)tmənt ˌblɒk/ bytový dům cabin /ˈkæbɪn/ kabina; srub campsite /ˈkæmpˌsaɪt/ kemp; tábořiště cave /keɪv/ jeskyně communal /ˈkɒmjʊn(ə)l/ společný; veřejný community /kəˈmjuːnəti/ komunita; společenství detached /dɪˈtætʃt/ samostatně stojící dormitory /ˈdɔː(r)mɪtri/ studentská kolej; ubytovna facilities /fəˈsɪlətiz/ vybavení; příslušenství flat /flæt/ byt holiday home /ˈhɒlɪdeɪ ˌhəʊm/ dům na prázdniny; chata; chalupa

6 houseboat /ˈhaʊsˌbəʊt/ houseboat lighthouse /ˈlaɪtˌhaʊs/ maják local authority /ˈləʊk(ə)l ɔːˈθɒrəti/ místní úřady lock /lɒk/ (u)zamknout mobile home /ˌməʊbaɪl ˈhəʊm/ dům na kolech; obytný přívěs monthly charge /ˈmʌnθli ˈtʃɑː(r)dʒ/ měsíční poplatek ownership /ˈəʊnə(r)ʃɪp/ vlastnictví rent /rent/ nájem; pronajmout si resident /ˈrezɪd(ə)nt/ trvale bydlící semi-detached /ˌsemidɪˈtætʃt/ (~ house) polovina dvojdomku suburb /ˈsʌbɜː(r)b/ předměstí; okrajová část tent /tent/ stan terraced house /ˈterəst ˌhaʊs/ řadový domek tree house /ˈtriːˌhaʊs/ dům ve větvích (na hraní pro děti) wallpaper /ˈwɔːlˌpeɪpə(r)/ tapeta; tapety windmill /ˈwɪn(d)ˌmɪl/ větrný mlýn Sleep Spánek fall asleep /ˈfɔːl əˈsliːp/ usnout feel sleepy /ˌfiːl ˈsliːpi/ cítit se ospale get to sleep /ˌget tə ˈsliːp/ usnout go to sleep /ˌgəʊ tə ˈsliːp/ jít spát have a nap /ˌhæv ə ˈnæp/ zdřímnout si heavy sleeper /ˌhevɪ ˈsliːpə(r)/ člověk s tvrdým spaním light sleeper /ˌlaɪt ˈsliːpə(r)/ člověk s lehkým spaním make the bed /ˌmeɪk ðə ˈbed/ ustlat postel set the alarm clock /ˌset ðiː əˈlɑː(r)m ˌklɒk/ nastavit budík wake up /ˈweɪk ˈʌp/ probrat (se); probudit Other words & phrases Další slova a fráze airy /ˈeəri/ vzdušný; lehkomyslný arsenic /ˈɑː(r)s(ə)nɪk/ arzén bench /bentʃ/ lavička; lavice best-seller /ˌbestˈselə(r)/ kniha jdoucí nejlépe na odbyt big deal /ˌbɪg ˈdiːl/ velký kšeft; velká věc bill /bɪl/ účet; účtenka; bankovka (AmE) candle /ˈkænd(ə)l/ svíčka chef /ʃef/ šéfkuchař; kuchař chemical /ˈkemɪk(ə)l/ chemikálie; preparát conduct /kənˈdʌkt/ provádět (činnost) convenient /kənˈviːniənt/ příhodný; vyhovující conviction /kənˈvɪkʃ(ə)n/ přesvědčení; uznání vinným crash /kræʃ/ narazit do; nabourat (se) (auto); havárie day-to-day /ˌdeɪtəˈdeɪ/ každodenní deserved /dɪˈzɜː(r)vd/ zasloužený dramatic /drəˈmætɪk/ dramatický drawback /ˈdrɔːˌbæk/ nevýhoda; stinná stránka dull /dʌl/ nezajímavý; jednotvárný effect /ɪˈfekt/ účinek; uskutečnit; provést enormous /ɪˈnɔː(r)məs/ obrovský; nesmírný feel free /ˌfiːl ˈfriː/ klidně (neostýchejte se) for good /fə(r) ˈgʊd/ nadobro; navždy found /faʊnd/ založit; zřídit growth /ɡrəʊθ/ vzrůst; nárůst halfway /ˌhɑːfˈweɪ/ na půli cesty hammock /ˈhæmək/ závěsné lůžko a helping hand /ə ˌhelpɪŋ ˈhænd/ pomoc hostel /ˈhɒst(ə)l/ ubytovna incense /ˈɪnsens/ kadidlo inn /ɪn/ hostinec s hotelem

7 isolated /ˈaɪsəˌleɪtɪd/ izolovaný; osamocený isolation /ˌaɪsəˈleɪʃ(ə)n/ osamocení; odloučení; izolovanost keep (sb) company /ˌkiːp ˈkʌmp(ə)nɪ/ dělat někomu společnost living conditions /ˈlɪvɪŋ kənˌdɪʃ(ə)nz/ životní podmínky loads of /ˈləʊdz əv/ hodně; velké množství lounge /laʊndʒ/ salonek; společenská místnost lunar /ˈluːnə(r)/ měsíční; lunární module /ˈmɒdjuːl/ modul noisy /ˈnɔɪzi/ hlučný obviously /ˈɒbviəsli/ zjevně organic /ɔː(r)ˈɡænɪk/ ekologický; bio owner /ˈəʊnə(r)/ majitel paradise /ˈpærədaɪs/ ráj poisonous /ˈpɔɪz(ə)nəs/ jedovatý poverty /ˈpɒvə(r)ti/ chudoba; bída; nouze refugee /ˌrefjʊˈdʒiː/ uprchlík reputation /ˌrepjʊˈteɪʃ(ə)n/ pověst; reputace responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ odpovědnost ridge /rɪdʒ/ hřeben (střechy, hory) rubbish /ˈrʌbɪʃ/ odpadky; smetí sanitary /ˈsænət(ə)ri/ hygienický; sanitární scenery /ˈsiːnəri/ výprava (v divadle); krajina; příroda shortage /ˈʃɔː(r)tɪdʒ/ nedostatek substance /ˈsʌbstəns/ látka; substance sunshade /ˈsʌnˌʃeɪd/ markýza; slunečník task /tɑːsk/ úkol uniform /ˈjuːnɪfɔː(r)m/ uniforma vacation /vəˈkeɪʃ(ə)n/ dovolená valet /ˈvælɪt/ /ˈvæleɪ/ sluha waiting list /ˈweɪtɪŋ ˌlɪst/ čekací list wave /weɪv/ vlna wooden /ˈwʊd(ə)n/ dřevěný; vyrobený ze dřeva workhouse /ˈwɜː(r)kˌhaʊs/ káznice; chudobinec Unit 4 Idioms (taking risks) Slovní spojení (riziko) a bit of a gamble /ə ˌbɪt əv ə ˈgæmb(ə)l/ trochu riziko a lot at stake /ə ˌlɒt ət ˈsteɪk/ v sázce (je) mnoho against the odds /əˌgenst ðiː ˈɒdz/ velice nepravděpodobný give something a go /ˌgɪv ə ˈgəʊ/ zkusit něco it s a lottery /ˌɪts ə ˈlɒtəri/ je to loterie; je to riskantní play safe /ˌpleɪ ˈseɪf/ sázet na jistotu try your luck /ˌtraɪ jə(r) ˈlʊk/ zkoušet štěstí Injuries Zranění ankle /ˈæŋk(ə)l/ kotník black eye /ˌblæk ˈaɪ/ modřina; monokl bleed /bliːd/ krvácet bruise /bruːz/ pohmožděnina; modřina; podlitina burn /bɜː(r)n/ hořet; spálit (se) frostbitten /ˈfrɒs(t)ˌbɪt(ə)n/ omrzlý scratch /skrætʃ/ škrábnutí; (po)škrábat (se) shock /ʃɒk/ šok; leknutí sprain /spreɪn/ vymknout, udělat si výron wrist /rɪst/ zápěstí suffer from /ˈsʌfə(r) ˌfrɒm/ trpět čím twist /twɪst/ vyvrtnout si unconscious /ʌnˈkɒnʃəs/ v bezvědomí Other words & phrases according to /əˈkɔː(r)dɪŋ ˌtuː/ podle Další slova a fráze

8 addict /ˈædɪkt/ narkoman; nadšenec all-night /ˌɔːl ˈnaɪt/ non-stop balcony /ˈbælkəni/ balkon billion /ˈbɪljən/ BrE bilion; AmE miliarda burglar /ˈbɜː(r)ɡlə(r)/ lupič; zloděj; pachatel vloupání catch fire /ˌkætʃ ˈfaɪə(r)/ chytnout; vznítit se choir /kwaɪə(r)/ pěvecký sbor coincidence /kəʊˈɪnsɪd(ə)ns/ shoda okolností corpse /kɔː(r)ps/ mrtvola critic /ˈkrɪtɪk/ kritik destroy /dɪˈstrɔɪ/ zničit droppings /ˈdrɒpɪŋz/ trus end up /ˌend ˈʌp/ skončit (čím/jak) explode /ɪkˈspləʊd/ vybuchnout; explodovat explosion /ɪkˈspləʊʒ(ə)n/ výbuch fancy /ˈfænsi/ představit si; mít chuť fry /fraɪ/ smažit (se); opékat (se) gamble /ˈɡæmb(ə)l/ hrát (hazardní hry n. na automatech) gangster /ˈɡæŋstə(r)/ zločinec good cause /ˌgʊd ˈkɔːz/ dobrá věc handful /ˈhæn(d)fʊl/ číslo; kvítko; hrst have (sth) in common /ˌhæv ɪn ˈkɒmən/ mít něco společného haystack /ˈheɪˌstæk/ stoh sena hiker /ˈhaɪkə(r)/ výletník; pěší turista icy /ˈaɪsi/ ledový; ledově studený income /ˈɪnkʌm/ příjem industry /ˈɪndəstri/ průmysl it s (not) worth it /ˌɪts nɒt ˈwɜːθ ɪt/ nestojí to za to jackpot /ˈdʒækˌpɒt/ jackpot jet set /ˈdʒet ˌset/ mezinárodní smetánka často cestující letadlem na společenské události jump /dʒʌmp/ skočit; skákat kidnap /ˈkɪdnæp/ unést; únos knock /nɒk/ (za)klepat; (za)bušit legal /ˈliːɡ(ə)l/ právní; právnický leisure club /ˈleʒə(r) ˌklʌb/ klub volnočasových aktivit lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ blesk liquid /ˈlɪkwɪd/ tekutý; tekutina local /ˈləʊk(ə)l/ domácí, místní make-up /ˈmeɪk ˌʌp/ make up; líčení nearby /ˌnɪə(r)ˈbaɪ/ vedlejší; sousední partly /ˈpɑː(r)tli/ částečně pepperoni /ˌpepəˈrəʊni/ silně kořeněná klobása petrol station /ˈpetrəl ˌsteɪʃ(ə)n/ benzínová pumpa pile /paɪl/ (srovnaná) hromada plough into /ˌplaʊ ˈɪntuː/ ponořit se do; narazit do profile /ˈprəʊfaɪl/ profil; portrét puddle /ˈpʌd(ə)l/ louže pupil /ˈpjuːp(ə)l/ žák quick-fix /ˌkwɪkˈfɪks/ rychlé (např. řešení) rail /reɪl/ zábradlí; kolejnice reduce /rɪˈdjuːs/ snížit; omezit regularly /ˈreɡjʊlə(r)li/ pravidelně rescue /ˈreskjuː/ zachránit; záchrana scream /skriːm/ (za)křičet; ječet smash /smæʃ/ rozbít; vyrazit (dveře apod.) snake /sneɪk/ had sneeze /sniːz/ kýchat solution /səˈluːʃ(ə)n/ řešení; roztok

9 solve /sɒlv/ (vy)řešit; (roz)luštit; rozpustit speedboat /ˈspiːdˌbəʊt/ rychlý motorový člun spit /spɪt/ slina; plivat spray /spreɪ/ postřikovat;sprej squash /skwɒʃ/ squash stuck /stʌk/ (be ~) být zaseknutý sum /sʌm/ částka; obnos; suma superstition /ˌsuːpə(r)ˈstɪʃ(ə)n/ pověra survive /sə(r)ˈvaɪv/ přežít; zůstat na živu symphony /ˈsɪmfəni/ symfonie tempt /tempt/ lákat; pokoušet toddler /ˈtɒdlə(r)/ batole toe /təʊ/ prst (na noze) turnover /ˈtɜː(r)nˌəʊvə(r)/ obrat twist of fate /ˌtwɪst əv ˈfeɪt/ hra osudu warehouse /ˈweə(r)ˌhaʊs/ sklad wave /weɪv/ mávat no rest for the wicked /nəʊ rest fə ðə ˈwɪkɪd/ mám spoustu práce you re kidding /ˌjɔː(r) ˈkɪdɪŋ/ děláš si legraci Unit 5 Adjectives Přídavná jména comfortable /ˈkʌmftəb(ə)l/ pohodlný crowded /ˈkraʊdɪd/ přeplněný; přecpaný delicious /dɪˈlɪʃəs/ lahodný efficient /ɪˈfɪʃ(ə)nt/ výkonný; schopný fashionable /ˈfæʃ(ə)nəb(ə)l/ módní healthy /ˈhelθi/ zdravý popular /ˈpɒpjʊlə(r)/ oblíbený; populární; obecně rozšířený reliable /rɪˈlaɪəb(ə)l/ spolehlivý; hodnověrný strong /strɒŋ/ silný stylish /ˈstaɪlɪʃ/ elegantní; moderní Negative prefixes (adjectives) Záporky u přídavných jmen dishonest /dɪsˈɒnɪst/ nečestný disloyal /dɪsˈlɔɪəl/ nevěrný; neloajální dissatisfied /dɪsˈsætɪsfaɪd/ nespokojený impatient /ɪmˈpeɪʃ(ə)nt/ netrpělivý impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/ nezdvořilý impossible /ɪmˈpɒsəb(ə)l/ nemožný improbable /ɪmˈprɒbəb(ə)l/ nepravděpodobný inaccurate /ɪnˈækjʊrət/ nepřesný; chybný inconvenient /ˌɪnkənˈviːniənt/ nevyhovující; nevhodný incorrect /ˌɪnkəˈrekt/ špatný; chybný insufficient /ˌɪnsəˈfɪʃ(ə)nt/ nedostatečný unbelievable /ˌʌnbɪˈliːvəb(ə)l/ neuvěřitelný unlucky /ʌnˈlʌki/ nešťastný unprepared /ˌʌnprɪˈpeə(r)d/ nepřipravený unsuccessful /ˌʌnsəkˈsesf(ə)l/ neúspěšný Office activities Kancelářská činnost do a report /duː ə rɪˈpɔː(r)t/ napsat zprávu, referát do some photocopying /duː sʌm ˈfəʊtəˌkɒpiɪŋ/ kopírovat do the filing /duː ðə faɪlɪŋ/ zařadit dokumenty make a phone call /meɪk ə ˈfəʊn kɔːl/ zatelefonovat si make a report /meɪk ə rɪˈpɔː(r)t/ napsat zprávu, referát make a photocopy /meɪk ə ˈfəʊtəˌkɒpi/ udělat kopii make the coffee /meɪk ðə ˈkɒfi/ uvařit kávu receive an /rɪˌsiːv ən ˈiːmeɪl/ dostat receive a phone call /rɪˌsiːv ə ˈfəʊn kɔːl/ přijmout telefonní hovor send an /send ən ˈiːmeɪl/ poslat

10 send a report /send ə rɪˈpɔː(r)t/ poslat zprávu, referát write an /raɪt ən ˈiːmeɪl/ napsat write a report /raɪt ə rɪˈpɔː(r)t/ napsat zprávu, referát Office supplies Kancelářské potřeby biro /ˈbaɪrəʊ/ kuličkové pero calculator /ˈkælkjʊˌleɪtə(r)/ kalkulačka drawing pin /ˈdrɔːɪŋ ˌpɪn/ připínáček elastic band /ɪˌlæstɪk ˈbænd/ gumička highlighter (pen) /ˈhaɪˌlaɪtə(r) (pen)/ zvýrazňovač in-tray /ˈɪntreɪ/ přihrádka na dokumenty k vyřízení ink cartridge /ˈɪŋk ˌkɑː(r)trɪdʒ/ inkoustová náplň do tiskárny mouse mat /ˈmaʊs ˌmæt/ podložka pod myš note pad /ˈnəʊt ˌpæd/ poznámkový blok paper clip /ˈpeɪpə(r)ˌklɪp/ sponka na papír pencil sharpener /ˈpens(ə)l ˌʃɑː(r)p(ə)nə(r)/ ořezávátko Post-its /ˈpəʊstɪts/ barevné lepící papírky na poznámky rubber /ˈrʌbə(r)/ guma; pryž; gumový scissors /ˈsɪzə(r)z/ nůžky stapler /ˈsteɪplə(r)/ sešívačka Tippex /ˈtɪpeks/ bílá barva na opravu překlepů Other words & phrases Další slova a fráze advertiser /ˈædvə(r)ˌtaɪzə(r)/ inzerent aggressive /əˈɡresɪv/ agresivní; útočný annoying /əˈnɔɪɪŋ/ otravný appeal /əˈpiːl/ apelovat; zamlouvat se; odovolat se appreciate /əˈpriːʃiˌeɪt/ ocenit/oceňovat; vážit si approval /əˈpruːv(ə)l/ schválení big business /ˌbɪg ˈbɪznəs/ velkopodnikání blank /blæŋk/ prázdný; nepopsaný bossy /ˈbɒsi/ panovačný brand /brænd/ (obchodní) značka buffet /ˈbʊfeɪ/ raut; švedský stůl bully /ˈbʊli/ týrat; zastrašovat; šikanovat catch (sb s) attention /ˌkætʃ əˈtenʃ(ə)n/ přitáhnout něčí pozornost cereal /ˈsɪəriəl/ cereálie client /ˈklaɪənt/ klient code /kəʊd/ kód; znak; zákoník commercial /kəˈmɜː(r)ʃ(ə)l/ reklama (televizní) compete /kəmˈpiːt/ soupeřit; soutěžit; závodit compliment /ˈkɒmplɪmənt/ kompliment; pocta consumer /kənˈsjuːmə(r)/ spotřebitel; konzument corridor /ˈkɒrɪdɔː(r)/ chodba; koridor cover /ˈkʌvə(r)/ víko; poklice credit limit /ˈkredɪt ˌlɪmɪt/ úvěrový limit crisis /ˈkraɪsɪs/ krize cutback /ˈkʌtˌbæk/ omezení; redukce digital /ˈdɪdʒɪt(ə)l/ digitální district /ˈdɪstrɪkt/ obvod; čtvrt; kraj; okres double /ˈdʌb(ə)l/ dvojitý educational /ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)nəl/ školský; vzdělávací educationalist /ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n(ə)lɪst/ pedagogický odborník energy /ˈenə(r)dʒi/ energie; síla enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nadšený existing /ɪɡˈzɪstɪŋ/ existující fizzy /ˈfɪzi/ šumivý; perlivý flirt /flɜː(r)t/ flirt; flirtovat fundraising /ˈfʌndreɪzɪŋ/ získávání peněz (např. na charitu) gossip /ˈɡɒsɪp/ klepy; šířit klepy

11 influence /ˈɪnfluəns/ vliv; ovlivnit interest rate /ˈɪntrəst ˌreɪt/ úroková sazba joker /ˈdʒəʊkə(r)/ vtipálek; šprýmař laser /ˈleɪzə(r)/ laser loyalty /ˈlɔɪəlti/ věrnost; oddanost market research /ˌmɑː(r)kɪt rɪˈsɜː(r)tʃ/ průzkum trhu mood /muːd/ nálada ordinary /ˈɔː(r)d(ə)n(ə)ri/ normální; běžný (o. people - obyčejní lidé) percentage /pə(r)ˈsentɪdʒ/ procento persuade /pə(r)ˈsweɪd/ přesvědčit; přesvědčovat platinum /ˈplætɪnəm/ platina procedure /prəˈsiːdʒə(r)/ postup process /ˈprəʊses/ zpracovat; zpracovávat property /ˈprɒpə(r)ti/ majetek; vlastnictví repetitive /rɪˈpetətɪv/ opakovaný reward /rɪˈwɔː(r)d/ odměna sale /seɪl/ prodej slogan /ˈsləʊɡən/ reklamní/volební heslo snack /snæk/ svačina; malé občerstvení staff /stɑːf/ zaměstnanci stationery /ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/ papírnické zboží survey /ˈsɜː(r)veɪ/ průzkum (veřejného mínění) sweet /swiːt/ sladký; příjemný taxpayer /ˈtæksˌpeɪə(r)/ daňový poplatník terrible /ˈterəb(ə)l/ hrozný; strašný trainee /ˌtreɪˈniː/ účastník školení urgent /ˈɜː(r)dʒ(ə)nt/ naléhavý; urgentní voucher /ˈvaʊtʃə(r)/ poukaz; poukázka washing powder /ˈwɒʃɪŋ ˌpaʊdə(r)/ prací prášek workaholic /ˌwɜː(r)kəˈhɒlɪk/ workoholik Unit 6 Holidays Dovolená action-packed /ˌækʃ(ə)n ˈpækt/ plný zážitků airline /ˈeə(r)ˌlaɪn/ letecká linka beach /biːtʃ/ pláž; mořský břeh bedding /ˈbedɪŋ/ ložní prádlo brochure /ˈbrəʊʃə(r)/ brožura; leták capital /ˈkæpɪt(ə)l/ hlavní město check in /ˌtʃek 'ɪn/ ubytovat se (v hotelu apod.); odbavit se na letišti check out of /ˌtʃek ˈaʊt əv/ odhlásit se (z hotelu apod.) cosmopolitan /ˌkɒzməˈpɒlɪt(ə)n/ kosmopolitní deposit /dɪˈpɒzɪt/ záloha; záruka; vklad; uložit destination /ˌdestɪˈneɪʃ(ə)n/ místo určení; cíl exclusive /ɪkˈskluːsɪv/ exkluzivní; výhradně excursion /ɪkˈskɜː(r)ʃ(ə)n/ zájezd; výlet; exkurze exotic /ɪɡˈzɒtɪk/ cizokrajný; exotický find your way around /ˌfaɪnd jə(r) ˌwei əˈraʊnd/ vyznat se někde flight /flaɪt/ let fun /fʌn/ zábava; zábavný guided tour /ˌgaɪdɪd ˌtʊə(r)/ prohlídka s výkladem itinerary /aɪˈtɪnərəri/ popis cesty; itinerář laid-back /ˌleɪdˈbæk/ klidný; bezstarostný off the beaten track /ˌɒf ðə ˌbiːt(ə)n ˈtræk/ odlehlý packing /ˈpækɪŋ/ balení postcard /ˈpəʊs(t)ˌkɑː(r)d/ pohlednice; korespondenční lístek picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ malebný; pitoreskní resort /rɪˈzɔː(r)t/ letovisko romantic /rəʊˈmæntɪk/ romantický sandy /ˈsændi/ písčitý

12 secluded /sɪˈkluːdɪd/ osamocený; v ústraní sightseeing /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ prohlížení památek; okružní prohlídka souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/ suvenýr stop off /'stɒp əv/ /ˌstɒp 'ɒv/ zastavit se; udělat si přestávku suitcase /ˈsuːtˌkeɪs/ kufr; zavazadlo sunscreen /ˈsʌnˌskriːn/ krém na opalování tourist attraction /ˈtʊərɪst əˌtrækʃ(ə)n/ turistická atrakce/zajímavost travel agent /ˈtræv(ə)l ˌeɪdʒ(ə)nt/ pracovník cestovní kanceláře travel rep /ˈtræv(ə)l ˌrep/ delegát (cestovní kanceláře) upmarket /ʌpˈmɑː(r)kɪt/ nákladný; luxusní Other words & phrases Další slova a fráze abbey /ˈæbi/ opatství ahead /əˈhed/ vpřed(u) amazing /əˈmeɪzɪŋ/ úžasný; ohromující ancient /ˈeɪnʃ(ə)nt/ starobylý; starověký awful /ˈɔːf(ə)l/ strašný; otřesný babysitter /ˈbeɪbiˌsɪtə(r)/ paní na hlídání dětí bargain /ˈbɑː(r)ɡɪn/ výhodná koupě battery /ˈbæt(ə)ri/ baterie bay /beɪ/ záliv bird s-eye view /ˌbɜːdzaɪ ˈvjuː/ z ptačí perspektivy bookmark /ˈbʊkˌmɑː(r)k/ záložka boring /ˈbɔːrɪŋ/ nudný; otravný brand-new /ˌbrænd ˈnjuː/ novinka breathtaking /ˈbreθˌteɪkɪŋ/ úžasný; beroucí dech cabin /ˈkæbɪn/ kabina (v letadle) catch up on /ˌkætʃ 'ʌp ˌɒn/ dohnat (práci apod.) cocktail /ˈkɒkˌteɪl/ koktejl colony /ˈkɒləni/ kolonie congratulations /kənˌɡrætʃʊˈleɪʃ(ə)nz/ blahopřání; gratulace delegation /ˌdeləˈɡeɪʃ(ə)n/ delegace; zmocnění depths /depθs/ hlubiny dramatic /drəˈmætɪk/ dramatický dreadful /ˈdredf(ə)l/ hrozný; strašný; strašlivý eloquent /ˈeləkwənt/ výmluvný enjoyable /ɪnˈdʒɔɪəb(ə)l/ příjemný exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ vyčerpaný fan /fæn/ fanoušek fantastic /fænˈtæstɪk/ fantastický; úžasný fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ okouzlující; strhující fate /feɪt/ osud firm /fɜː(r)m/ pevný; neústupný flexibility /ˌfleksəˈbɪləti/ flexibilita; pružnost get round to sth /get ˈraʊnd tə/ vrátit se; dostat se k giant /ˈdʒaɪənt/ obrovský; veliký goalkeeper /ˈɡəʊlˌkiːpə(r)/ brankář gorgeous /ˈɡɔː(r)dʒəs/ nádherný; skvělý guidance /ˈɡaɪd(ə)ns/ vedení; rada; poučení harbour /ˈhɑː(r)bə(r)/ přístav harp /hɑː(r)p/ harfa hero /ˈhɪərəʊ/ hrdina; idol heritage /ˈherɪtɪdʒ/ dědictví (kulturní apod.) highlight /ˈhaɪˌlaɪt/ zlatý hřeb; hlavní událost hill /hɪl/ kopec; pahorek honeymoon /ˈhʌniˌmuːn/ svatební cesta; líbánky horrible /ˈhɒrəb(ə)l/ hrozný; strašný hyper-organized /ˌhaɪpə(r)ˈɔː(r)gənaɪzd/ puntičkářský in particular /ˌɪn pə(r)ˈtɪkjʊlə(r)/ především

13 in person /ˌɪn ˈpɜː(r)s(ə)n/ osobně indoor /ˈɪndɔː(r)/ zastřešený; krytý; jsoucí v budově instructor /ɪnˈstrʌktə(r)/ instruktor kayak /ˈkaɪæk/ kajak knockout /ˈnɒkaʊt/ bomba; nářez; paráda last-minute /ˌlɑːst ˈmɪnɪt/ na poslední chvíli lens /lenz/ čočka; lupa; objektiv lie in /'laɪ ˌɪn/ poležet si logical /ˈlɒdʒɪk(ə)l/ logický make up your mind /ˌmeɪk ʌp jə(r) ˈmaɪnd/ rozhodnout se memorable /ˈmem(ə)rəb(ə)l/ památný option /ˈɒpʃ(ə)n/ možnost volby penny /ˈpeni/ pence pilot /ˈpaɪlət/ pilot pony /ˈpəʊni/ poník precise /prɪˈsaɪs/ přesný; detailní range /reɪndʒ/ horské pásmo; pohoří; sortiment reckon /ˈrekən/ počítat; mít za to respectable /rɪˈspektəb(ə)l/ vážený; úctyhodný rock climbing /ˌrɒk ˈklaɪmɪŋ/ lezení na skály round sth off /ˌraʊnd ˈɒf/ zakulatit; zaokrouhlit; uspokojivě uzavřít saint /seɪnt/ svatý/ svatá; světec sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/ socha; sochařství seal /siːl/ zapečetit; zalepit (obálku) settle into /ˌset(ə)l ˈɪntuː/ usadit se; uvelebit se shot /ʃɒt/ výstřel; snímek; panák (alkoholu) site /saɪt/ místo; plocha step /step/ krok stunning /ˈstʌnɪŋ/ senzační; ohromující superb /sʊˈpɜː(r)b/ skvělý; nádherný; překrásný talkative /ˈtɔːkətɪv/ hovorný; ukecaný terrible /ˈterəb(ə)l/ hrozný; strašný thrill /θrɪl/ nadšení; rozechvění unbeatable /ʌnˈbiːtəb(ə)l/ neporazitelný unexpectedly /ˌʌnɪkˈspektɪdli/ nečekaně via /ˈvaɪə/ /ˈviːə/ přes; skrz wild /waɪld/ divoký; nevázaný windsurfing /ˈwɪn(d)ˌsɜː(r)fɪŋ/ windsurfing zoom lens /zuːm lenz/ objektiv s měnitelnou ohniskovou vzdáleností Unit 7 Phrasal verbs with live Frázová slovesa s live live for sth /ˈlɪv fə(r)/ žít pro něco live off sth/sb /ˈlɪv ɒf/ žít na účet někoho; žít z něčeho live on sth /ˈlɪv ɒn/ živit se live out of sth /ˈlɪv aʊt əv/ mít všechno potřebné v něčem live through sth /ˈlɪv θruː/ přežít; zažít live up to sth /lɪv ˈʌp tə/ žít v souladu s něčím Metaphor Metafory at a crossroads /ˌæt ə ˈkrɒsrəʊdz/ na křižovatce embark on a new stage /ɪmˌbɑː(r)k ɒn ə ˌnjuː of life ˌsteɪdʒ əv ˈlaɪf/ vykročit do nového života go their separate ways /ˌgəʊ ðeə(r) sep(ə)rət ˈweɪz/ jít každý svou cestou his life took off /hɪz ˌlaɪf tʊk 'ɒf/ stal se úspěšným move on /ˌmuːv ˈɒn/ posunout se; postupovat no turning back /ˌnəʊ tɜː(r)nɪŋ ˈbæk/ není návratu take a new direction /ˌteɪk ə ˌnjuː dɪˈrekʃ(ə)n/ vydat se novým směrem

14 take an unexpected turn /ˌteɪk ən ʌnɪkspektɪd 'tɜː(r)n/ neočekávaně se změnit Life stages Životní fáze adolescent /ˌædəˈles(ə)nt/ dospívající adult /ˈædʌlt; əˈdʌlt/ dospělý; zletilý elderly /ˈeldə(r)li/ (po)starší; v letech in your early/late forties /ˌɪn jɔː(r) ˌɜː(r)li/ˌleɪt ˈfɔː(r)tiz/ ve věku tesně přes 40/téměř 50 middle-aged /ˌmɪd(ə)lˈeɪdʒd/ středního věku pensioner /ˈpenʃ(ə)nə(r)/ důchodce retired /rɪˈtaɪə(r)d/ (be ~) být v důchodu teenager /ˈtiːnˌeɪdʒə(r)/ teenager; - náctiletý/á toddler /ˈtɒdlə(r)/ batole Exclamations with what Zvolání What a good idea! /ˌwɒt ə ˌgʊd aɪˈdɪə/ To je dobrý nápad! What a day! /ˌwɒt ə ˈdeɪ/ To je den! What a mess! /ˌwɒt ə ˈmes/ To je ale nepořádek! What a night! /ˌwɒt ə ˈnaɪt/ Byl to skvělý večer. What a nightmare! /ˌwɒt ə ˈnaɪtˌmeə(r)/ To je hrůza! What a nuisance! /ˌwɒt ə ˈnjuːs(ə)ns/ Je (bylo) to pro zlost. What a relief! /ˌwɒt ə rɪˈliːf/ To je úleva! What a shame! /ˌwɒt ə ˈʃeɪm/ To je škoda. What a surprise! /ˌwɒt ə sə(r)ˈpraɪz/ Takové překvapení! What a waste of time! /ˌwɒt ə ˌweɪst əv ˈtaɪm/ Takové plýtvání časem! What bad luck! /ˌwɒt ˌbæd ˈlʌk/ Taková smůla! What an idiot! /ˌwɒt ən ˈɪdɪət/ To je blbec. Other words & phrases Další slova a fráze anniversary /ˌænɪˈvɜː(r)s(ə)ri/ výročí bake /beɪk/ péct (nikoli maso) ballistic /bəˈlɪstɪk/ (go ~) vytočit se basically /ˈbeɪsɪkli/ v podstatě blow out /ˌbləʊ ˈaʊt/ sfouknout blush /blʌʃ/ červenat se boss /bɒs/ šéf candle /ˈkænd(ə)l/ svíčka childcare /ˈtʃaɪldˌkeə(r)/ péče o děti consequence /ˈkɒnsɪkwəns/ následek; důsledek consultant /kənˈsʌltənt/ specialista (zejména lékař) contract /ˈkɒntrækt/ smlouva decorator /ˈdekəˌreɪtə(r)/ malíř; tapetář embarrassment /ɪmˈbærəsmənt/ rozpaky; pocit trapnosti expectation /ˌekspekˈteɪʃ(ə)n/ očekávání; vyhlídky fade /feɪd/ vytratit se; vyblednout farmhand /ˈfɑː(r)mˌhænd/ zemědělský dělník fee /fiː/ honorář; odměna; poplatek fiercely /ˈfɪə(r)sli/ naprosto; nelítostně fire /ˈfaɪə(r)/ vyhodit z práce found /faʊnd/ založit; zřídit generation /ˌdʒenəˈreɪʃ(ə)n/ generace get in touch with sb /ˌget ɪn ˈtʌtʃ wɪð/ skontaktovat se s někým graduate /ˈɡrædʒuət; ˈɡrædʒueɪt/ absolvovat vysokou školu guilty /ˈɡɪlti/ vinen hell /hel/ peklo; velmi nepříjemná situace hill /hɪl/ kopec; pahorek iced /aɪst/ s cukrovou polevou invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃ(ə)n/ pozvání; pozvánka irresponsible /ˌɪrɪˈspɒnsəb(ə)l/ nezodpovědný

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Laser B1 strana 1 z 12. lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka

Laser B1 strana 1 z 12. lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka Laser B1 strana 1 z 12 Laser B1 Unit 1 Welcome Back look forward to (sth/-ing) Lärâ=ÑlWï]Ç=í]L= těšit se na (něco) prepare LéêfDéÉ]L= připravovat be fond of (sth/- ing) LÄá=ÑflåÇ=]îL= mít rád (něco) foreign

Více

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Výslovnost souhlásek Výslovnost samohlásek i: jako v bee /bi:/ p jako v pat /p±t/ æ jako v kit /kæt/ b jako v bat /b±t/ e jako v men /men/ t jako v time /t m/ ± jako

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

things a thing of the past /ə ˌθɪŋ əv ðə ˈpɑːst/ to už patří minulosti in-thing /ˌɪnˈθɪŋ/ to, co je v módě it s just one of those /ɪts ˌdʒʌst ˌwʌn əv

things a thing of the past /ə ˌθɪŋ əv ðə ˈpɑːst/ to už patří minulosti in-thing /ˌɪnˈθɪŋ/ to, co je v módě it s just one of those /ɪts ˌdʒʌst ˌwʌn əv Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1 Leisure interests Volný čas aficionado /əˌfɪʃiəˈnɑːdəʊ/ nadšenec be crazy about /bi ˈkreɪzi əˌbaʊt/ být do něčeho blázen fan /fæn/ fanoušek get

Více

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Překlad: Vladimír Kuzba New ENGLISH FILE Intermediate Slovníček www.oup.com/elt/englishfile/intermediate 2 New ENGLISH FILE Intermediate slovníček FILE 1 1A Food and

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

New Inside Out Elementary

New Inside Out Elementary New Inside Out Elementary strana 1 z 12 New Inside Out Elementary Unit 1 answer L^Wåë]L= (z)odpovědět; odpovídat article L^WífâäL= článek board LÄlWÇL= tabule (ve škole) Bye. LÄ~fL= ahoj; nashle city LëfíáL=

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE BODY GENERAL beauty spot/mole /ˈbjuːti spɒt/ dimple /ˈdɪmpəl/ freckles /ˈfreklz/ scar /skɑː/ wrinkles /ˈrɪŋklz/ BUILD build /bɪld/ muscular /ˈmʌskjələ/

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 2 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m] True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2. True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž]

Více

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Intermediate. Anglicko český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Intermediate Anglicko český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 ADVENTURE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

New English File Pre-Intermediate slovníček

New English File Pre-Intermediate slovníček New English File Pre-Intermediate slovníček File 1 Classroom language Ask and answer the questions /A;sk @ nd A;ns@ D@ "kwests@nz/ Pokládejte otázky a odpovídejte na ně Don t speak (Italian) /d@unt spi;k/

Více

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n] True to Life Upper-Intermediate Strana 1 1. lekce common [kom n] keen [ki:n] on společný nadšený čím, horlivý nezákonný, ilegální kolo illegal [i li:gl] wheel [wi:l] astronomy [ s tron mi] astronomie,

Více

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní True to Life Intermediate Strana 1 Unit 1 vaguely [veigli] matně, nejasně, vágně, nezřetelně clearly [kli li] jasně, zřetelně traffic lights semafor [trćfik laits] zebra crossing přechod pro [zi:br krosiη]

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced Straightforward Advanced strana 1 z 16 Straightforward Advanced Unit 1 Change K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning change a nappy LípÉfåÇw=]=åôéáL=

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

UPPER-INTERMEDIATE. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

UPPER-INTERMEDIATE. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku UPPER-INTERMEDIATE Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH MODULE 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více