Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1"

Transkript

1 Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1 Self-image Sebehodnocení consider (sb) + adj /kənˈsɪdə(r)/ považovat někoho za consider (sb) to be /kənˈsɪdə(r) tə ˌbiː/ považovat někoho za describe (sb) as... /dɪˈskraɪb ˌəz/ popsat někoho jako proud to + infinitive /ˈpraʊd ˌtuː/ pyšný; hrdý na see (sb) as /ˈsiː ˌəz/ vnímat někoho jako think of (sb) as /ˈθɪŋk əv ˌəz/ brát někoho za Describing people Popis osob average /ˈæv(ə)rɪdʒ/ průměr; průměrný bald /bɔːld/ plešatý blond /blɒnd/ světlovlasý; světlý; blond build /bɪld/ tělesná konstrukce; postava complexion /kəmˈplekʃ(ə)n/ pleť dark /dɑː(r)k/ tmavý; tma healthy /ˈhelθi/ zdravý muscular /ˈmʌskjʊlə(r)/ svalnatý narrow /ˈnærəʊ/ úzký; zúžit pale /peɪl/ bledý pointed /ˈpɔɪntɪd/ špičatý; ostrý prominent /ˈprɒmɪnənt/ přední; výrazný round /raʊnd/ kulatý; oblý shaved /ʃeɪvd/ oholený; vyholený shiny /ˈʃaɪni/ lesklý; naleštěný slim /slɪm/ štíhlý; útlý straight /streɪt/ rovný; přímý tanned /tænd/ opálený wavy /ˈweɪvi/ vlnitý; zvlněný wide /waɪd/ široký Other words & phrases Další slova a fráze agency /ˈeɪdʒ(ə)nsi/ agentura analyst /ˈænəlɪst/ analytik arrest /əˈrest/ zatknout; zajistit (podezřelého) arrogant /ˈærəɡənt/ arogantní automatic /ˌɔːtəˈmætɪk/ automatický ban /bæn/ zakázat base /beɪs/ základ beefeater /ˈbiːfˌiːtə(r)/ strážce Toweru v Londýně bite /baɪt/ (u)kousnutí, kousnout bottom /ˈbɒtəm/ spodní část; dno; zadek career /kəˈrɪə(r)/ povolání; životní dráha cashier /kæˈʃɪə(r)/ pokladník challenge /ˈtʃælɪndʒ/ výzva chaos /ˈkeɪɒs/ chaos; zmatek chew /tʃuː/ žvýkat; kousat citizen /ˈsɪtɪz(ə)n/ občan clever /ˈklevə(r)/ chytrý; bystrý clip /klɪp/ spona; sponka coalition /ˌkəʊəˈlɪʃ(ə)n/ koalice courtroom /ˈkɔː(r)tˌruːm/ soudní síň crossword /ˈkrɒsˌwɜː(r)d/ křížovka cucumber /ˈkjuːˌkʌmbə(r)/ okurka decent /ˈdiːs(ə)nt/ slušný; kvalitní; dobře vypadající deputy /ˈdepjʊti/ poslanec; zástupce; náměstek dial /ˈdaɪəl/ vytočit diplomacy /dɪˈpləʊməsi/ diplomacie election /ɪˈlekʃ(ə)n/ volby; zvolení

2 emergency services /ɪˈmɜː(r)dʒənsiˌ sɜːvɪsɪz/ tísňové služby episode /ˈepɪsəʊd/ epizoda; díl executive /ɪɡˈzekjʊtɪv/ vedoucí pracovník expert /ˈekspɜː(r)t/ odborník; znalec eye-opener /ˈaɪ ˌəʊp(ə)nə(r)/ překvapení zbavující iluzí face /feɪs/ směřovat; čelit fake /feɪk/ padělat fidget /ˈfɪdʒɪt/ chovat se nervózně fireworks /ˈfaɪə(r)ˌwɜː(r)ks/ ohňostroj fit /fɪt/ v dobré kondici; způsobilý flatly /ˈflætli/ nudně; monotónně fuel /ˈfjuːəl/ palivo; natankovat get away with (sth) /get əˈweɪ wɪð/ vyváznout; uniknout (trestu) give (sb) away /ˌgɪv əˈweɪ/ prozradit někoho govern /ˈɡʌvə(r)n/ vládnout; ovládat headquarters /hedˈkwɔː(r)tə(r)z/ velitelství; centrála hero /ˈhɪərəʊ/ hrdina; idol honest /ˈɒnɪst/ čestný; upřímný imaginary /ɪˈmædʒɪnəri/ pomyslný; domnělý immigrant /ˈɪmɪɡrənt/ imigrant impress /ɪmˈpres/ zapůsobit, udělat dojem impression /ɪmˈpreʃ(ə)n/ dojem instrument /ˈɪnstrʊmənt/ nástroj invade /ɪnˈveɪd/ vpadnout; vtrhnout (kam) invasion /ɪnˈveɪʒ(ə)n/ vpád; invaze irrelevant /ɪˈreləvənt/ irelevantní karaoke /ˌkæriˈəʊki/ karaoke kid /kɪd/ děcko landlord /ˈlæn(d)ˌlɔː(r)d/ pan domácí; majitel pronajímané nemovitosti liar /ˈlaɪə(r)/ lhář lie /laɪ/ lhát (lie - lying) lifestyle /ˈlaɪfˌstaɪl/ životní styl likeable /ˈlaɪkəb(ə)l/ sympatický; příjemný lip /lɪp/ ret live off (sth/sb) /ˈlɪv ɒf/ žít z něčeho; žít na něčí účet look up to /lʊk ˈʌp tʊ/ vzhlížet k někomu marital /ˈmærɪt(ə)l/ manželský modest /ˈmɒdɪst/ skromný; rozumný multiculturalism /ˌmʌltiˈkʌltʃərəˌlɪz(ə)m/ multikulturalismus mum /mʌm/ maminka (hovorově) noodle /ˈnuːd(ə)l/ nudle old-age pensioner /ˌəʊld eɪdʒ ˈpenʃ(ə)nə(r)/ starobní důchodce palm /pɑːm/ dlaň; palma parliament /ˈpɑː(r)ləmənt/ parlament patiently /ˈpeɪʃ(ə)ntli/ trpělivě patriotism /ˈpætriəˌtɪz(ə)m; ˈpeɪtriəˌtɪz(ə)m/ vlastenectví; patriotismus phase /feɪz/ fáze pigeon /ˈpɪdʒ(ə)n/ holub political /pəˈlɪtɪk(ə)l/ politický politician /ˌpɒləˈtɪʃ(ə)n/ politik pretend /prɪˈtend/ předstírat racism /ˈreɪˌsɪz(ə)m/ rasismus rare /reə(r)/ vzácný; řídký reality TV /rɪːˌælətɪ tɪː ˈvɪː/ kanál s programy typu reality show reaction /riˈækʃ(ə)n/ reakce rebellious /rɪˈbeljəs/ odbojný; vzpurný refugee /ˌrefjʊˈdʒiː/ uprchlík reviewer /rɪˈvjuːə(r)/ recenzent; kritik

3 rhythm /ˈrɪðəm/ rytmus; takt right-wing /ˌraɪtˈwɪŋ/ levicový salary /ˈsæləri/ (stálý) plat self-important /ˌselfɪmˈpɔː(r)t(ə)nt/ domýšlivý; přehnaně sebevědomý series /ˈsɪəriːz/ řada; série sincere /sɪnˈsɪə(r)/ upřímný single parent /ˌsɪŋg(ə)l ˈpeərənt/ svobodný rodič socialist /ˈsəʊʃəlɪst/ socialistický; socialista spot /spɒt/ všimnout si stage /steɪdʒ/ jeviště stand for /ˈstænd ˌfɔː/ symbolizovat; znamenat status /ˈsteɪtəs/ postavení stubborn /ˈstʌbə(r)n/ tvrdohlavý; umíněný sweaty /ˈsweti/ propocený; zpocený stumble /ˈstʌmb(ə)l/ klopýtat; škobrtat talent /ˈtælənt/ nadání; talent telltale /ˈtelˌteɪl/ vypovídající (o něčem) tension /ˈtenʃ(ə)n/ napětí till /tɪl/ zásuvka na peníze v pokladně; dát / uložit peníze do příruční pokladny traditionally /trəˈdɪʃ(ə)nəli/ tradičně typical /ˈtɪpɪk(ə)l/ typický unfair /ʌnˈfeə(r)/ nenáležitý; nespravedlivý volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ dobrovolník; přihlásit se dobrovolně Unit 2 Phrasal verbs Frázová slovesa bring together /ˌbrɪŋ təˈgeðə(r)/ přivest dohromady break down /ˌbreɪk ˈdaʊn/ porouchat se come across /ˌkʌm əˈkrɒs/ narazit na něco drop (sb) off /ˌdrɒp ˈɒf/ vysadit; vyložit z dopravního prostředku get by /ˌget ˈbaɪ/ vystačit si; přežít get over (sth) /ˌget ˈəʊvə(r)/ dostat se z čeho; překonat co give (sth) up /ˌgɪv ˈʌp/ vzdát co; vdát se čeho look after (sb) /ˌlʊk ˈɑːftə(r)/ starat se o někoho pick (sb) up /ˌpɪk ˈʌp/ vyzvednout koho pull out /ˌpʊl ˈaʊt/ vytáhnout; vyjet od kraje vozovky run into (sb) /ˌrʌn ˈɪntuː/ (náhodou) potkat see (sb) off /ˌsiː ˈɒf/ vyprovodit set out /ˌset ˈaʊt/ vyrazit settle down /ˌset(ə)l ˈdaʊn/ usadit se sort out /ˌsɔː(r)t ˈaʊt/ vypořádat se; vyřešit stand up for (sth) /stænd ˈʌp ˌfɔː(r)/ zastat se; postavit se za stop off /ˌstɒp ˈɒf/ zastavit se; udělat si přestávku turn in /ˌtɜː(r)n ˈɪn/ jít spát, zabalit Travel Cestování catch a bus/plane/train /ˌkætʃ ə ˈbʌs/ˈpleɪn/ˈtreɪn/ chytit autobus/letadlo/vlak get in a bus/car/taxi /get ˌin ə ˈbʌs/ˈkɑː(r)/ˈtæksi/ nastoupit do autobusu/auta/taxíku get out of a bus/car/taxi /get ˌaʊt əv ə ˈbʌs/ˈkɑː(r)/ˈtæksi/ vystoupit z autobusu/auta/taxíku get off a bus/plane/train /get ˌɒf ə ˈbʌs/ˈpleɪn/ˈtreɪn/ vystoupit z autobusu/letadla/vlaku get on a bus/plane/train /get ˌɒn ə ˈbʌs/ˈpleɪn/ˈtreɪn/ nastoupit do autobusu/letadla/vlaku miss a bus/plane/train /ˌmɪs ə ˈbʌs/ˈpleɪn/ˈtreɪn/ zmeškat autobus/letadlo/vlak take a bus/taxi/train /ˌteik ə ˈbʌs/ˈtæksi/ˈtreɪn/ jet autobusem/taxíkem/vlakem take (time) to + infinitive /ˈteɪk (taɪm) ˌtuː/ vyhrát si s něčím; dát si práci

4 Other words & phrases Další slova a fráze acrobatics /ˌækrəˈbætɪks/ akrobacie act /ækt/ čin; skutek adventure /ədˈventʃə(r)/ dobrodružství alternatively /ɔːlˈtɜː(r)nətɪvli/ nebo; jinak amazing /əˈmeɪzɪŋ/ úžasný; ohromující apparently /əˈpærəntli/ očividně award /əˈwɔː(r)d/ cena; ocenění backpack /ˈbækˌpæk/ ruksak; batoh bear /beə(r)/ medvěd bet /bet/ vsadit se; sazet se blind /blaɪnd/ slepý; oslepit broaden (sb's) mind /ˌbrɔːd(ə)n ˈmaɪnd/ rozšířit něčí obzor budget /ˈbʌdʒɪt/ rozpočet bush /bʊʃ/ křoví; keř cab /kæb/ taxi campfire /ˈkæmpˌfaɪə(r)/ táborák cave /keɪv/ jeskyně celebrate /ˈseləˌbreɪt/ (o)slavit; oslavovat charity /ˈtʃærəti/ dobročinná činnost climate /ˈklaɪmət/ podnebí; klima climax /ˈklaɪmæks/ vyvrcholení clown /klaʊn/ klaun coast /kəʊst/ pobřeží comedian /kəˈmiːdiən/ komik; komediant comfortable /ˈkʌmftəb(ə)l/ pohodlný competition /ˌkɒmpəˈtɪʃ(ə)n/ soutěž continent /ˈkɒntɪnənt/ světadíl cub /kʌb/ lvíče; tygřík; medvídě apod. currently /ˈkʌrəntli/ v současné době darken /ˈdɑː(r)kən/ ztmavnout dawn /dɔːn/ svítání; rozbřesk; svítat declare /dɪˈkleə(r)/ prohlásit; tvrdit desert /ˈdezə(r)t/ poušť double-decker /ˌdʌb(ə)l ˈdekə(r)/ dvoupatrový autobus eventually /ɪˈventʃuəli/ nakonec exist /ɪɡˈzɪst/ existovat explore /ɪkˈsplɔː(r)/ (pro)zkoumat extraordinarily /ɪkˈstrɔː(r)d(ə)nərəli/ pozoruhodně; nezvykle fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ okouzlující; strhující fire station /ˈfaɪə(r) ˌsteɪʃ(ə)n/ požární stanice formation /fɔː(r)ˈmeɪʃ(ə)n/ útvar; formace four-wheel drive /ˌfɔː(r)wiːl ˈdraɪv/ pohon na čtyři kola fox /fɒks/ liška fridge /frɪdʒ/ lednička glimpse /ɡlɪmps/ zběžný pohled; letmo spatřit goldfield /'ɡəʊldˌfiːld/ zlatonosné pole headline /ˈhedˌlaɪn/ titulek; nadpis helicopter /ˈhelɪˌkɒptə(r)/ helikoptéra heritage /ˈherɪtɪdʒ/ dědictví (kulturní apod.) hire /ˈhaɪə(r)/ najmout si hitchhike /ˈhɪtʃˌhaɪk/ stopovat; jezdit (auto)stopem home town /ˌhəʊmˈtaʊn/ rodné, domovské město in the wild /ˌɪn ðə ˈwaɪld/ v divočině incredible /ɪnˈkredəb(ə)l/ neuvěřitelný injure /ˈɪndʒə(r)/ zranit; poranit injury /ˈɪndʒəri/ zranění inspire /ɪnˈspaɪə(r)/ inspirovat

5 juggling /ˈdʒʌg(ə)lɪŋ/ žonglování landmark /ˈlæn(d)ˌmɑː(r)k/ pamětihodnost; význačný/orientační bod v krajině; mezník lawyer /ˈlɔːjə(r)/ právník; právní zástupce length /leŋθ/ délka lie ahead /ˌlaɪ əˈhed/ (budoucí událost) být lift /lɪft/ výtah; svezení local /ˈləʊk(ə)l/ domácí, místní magic /ˈmædʒɪk/ kouzlo; kouzelný mechanical /mɪˈkænɪk(ə)l/ mechanický mission /ˈmɪʃ(ə)n/ mise; poslání; úkol outback /ˈaʊtˌbæk/ (pusté) vnitrozemí passer-by /ˌpɑːsə(r)ˈbaɪ/ kolemjdoucí perform /pə(r)ˈfɔː(r)m/ účinkovat; hrát platform /ˈplætˌfɔː(r)m/ nástupiště post /pəʊst/ poslat; odeslat (poštou) principality /ˌprɪnsəˈpæləti/ pole působnosti; sféra; knížectví purple /ˈpɜː(r)p(ə)l/ nachový; purpurový purpose /ˈpɜː(r)pəs/ účel put (sth) right /ˌpʊt ˈraɪt/ spravit; opravit; objasnit raise /reɪz/ vybrat/získat (peníze) represent /ˌreprɪˈzent/ reprezentovat; představovat rescue /ˈreskjuː/ zachránit; záchrana rock /rɒk/ skála; balvan sacred /ˈseɪkrɪd/ posvátný salt /sɔːlt/ sůl search /sɜː(r)tʃ/ (pro)hledat second-hand /ˌsekəndˈhænd/ z druhé ruky sight /saɪt/ památka site /saɪt/ místo; plocha sole /səʊl/ jediný solo /ˈsəʊləʊ/ samostatný; sólový spectacular /spekˈtækjʊlə(r)/ velkolepý; honosný spellbound /ˈspelˌbaʊnd/ fascinovaný; napjatý sponsor /ˈspɒnsə(r)/ sponzor storm /stɔː(r)m/ bouře stranger /ˈstreɪndʒə(r)/ cizí/neznámý člověk taxi rank /ˈtæksi ˌræŋk/ stanoviště taxi(služby) tiger /ˈtaɪɡə(r)/ tygr time limit /ˈtaɪm ˌlɪmɪt/ časový limit tractor /ˈtræktə(r)/ traktor truck /trʌk/ nákladní auto unforgettable /ˌʌnfə(r)ˈɡetəb(ə)l/ nezapomenutelný van /væn/ dodávka (vozidlo) widely-travelled /ˌwaɪdli ˈtræv(ə)ld/ zcestovalý wildlife /ˈwaɪldˌlaɪf/ divočina; divoká příroda Unit 3 Accommodation Ubytování apartment block /əˈpɑː(r)tmənt ˌblɒk/ bytový dům cabin /ˈkæbɪn/ kabina; srub campsite /ˈkæmpˌsaɪt/ kemp; tábořiště cave /keɪv/ jeskyně communal /ˈkɒmjʊn(ə)l/ společný; veřejný community /kəˈmjuːnəti/ komunita; společenství detached /dɪˈtætʃt/ samostatně stojící dormitory /ˈdɔː(r)mɪtri/ studentská kolej; ubytovna facilities /fəˈsɪlətiz/ vybavení; příslušenství flat /flæt/ byt holiday home /ˈhɒlɪdeɪ ˌhəʊm/ dům na prázdniny; chata; chalupa

6 houseboat /ˈhaʊsˌbəʊt/ houseboat lighthouse /ˈlaɪtˌhaʊs/ maják local authority /ˈləʊk(ə)l ɔːˈθɒrəti/ místní úřady lock /lɒk/ (u)zamknout mobile home /ˌməʊbaɪl ˈhəʊm/ dům na kolech; obytný přívěs monthly charge /ˈmʌnθli ˈtʃɑː(r)dʒ/ měsíční poplatek ownership /ˈəʊnə(r)ʃɪp/ vlastnictví rent /rent/ nájem; pronajmout si resident /ˈrezɪd(ə)nt/ trvale bydlící semi-detached /ˌsemidɪˈtætʃt/ (~ house) polovina dvojdomku suburb /ˈsʌbɜː(r)b/ předměstí; okrajová část tent /tent/ stan terraced house /ˈterəst ˌhaʊs/ řadový domek tree house /ˈtriːˌhaʊs/ dům ve větvích (na hraní pro děti) wallpaper /ˈwɔːlˌpeɪpə(r)/ tapeta; tapety windmill /ˈwɪn(d)ˌmɪl/ větrný mlýn Sleep Spánek fall asleep /ˈfɔːl əˈsliːp/ usnout feel sleepy /ˌfiːl ˈsliːpi/ cítit se ospale get to sleep /ˌget tə ˈsliːp/ usnout go to sleep /ˌgəʊ tə ˈsliːp/ jít spát have a nap /ˌhæv ə ˈnæp/ zdřímnout si heavy sleeper /ˌhevɪ ˈsliːpə(r)/ člověk s tvrdým spaním light sleeper /ˌlaɪt ˈsliːpə(r)/ člověk s lehkým spaním make the bed /ˌmeɪk ðə ˈbed/ ustlat postel set the alarm clock /ˌset ðiː əˈlɑː(r)m ˌklɒk/ nastavit budík wake up /ˈweɪk ˈʌp/ probrat (se); probudit Other words & phrases Další slova a fráze airy /ˈeəri/ vzdušný; lehkomyslný arsenic /ˈɑː(r)s(ə)nɪk/ arzén bench /bentʃ/ lavička; lavice best-seller /ˌbestˈselə(r)/ kniha jdoucí nejlépe na odbyt big deal /ˌbɪg ˈdiːl/ velký kšeft; velká věc bill /bɪl/ účet; účtenka; bankovka (AmE) candle /ˈkænd(ə)l/ svíčka chef /ʃef/ šéfkuchař; kuchař chemical /ˈkemɪk(ə)l/ chemikálie; preparát conduct /kənˈdʌkt/ provádět (činnost) convenient /kənˈviːniənt/ příhodný; vyhovující conviction /kənˈvɪkʃ(ə)n/ přesvědčení; uznání vinným crash /kræʃ/ narazit do; nabourat (se) (auto); havárie day-to-day /ˌdeɪtəˈdeɪ/ každodenní deserved /dɪˈzɜː(r)vd/ zasloužený dramatic /drəˈmætɪk/ dramatický drawback /ˈdrɔːˌbæk/ nevýhoda; stinná stránka dull /dʌl/ nezajímavý; jednotvárný effect /ɪˈfekt/ účinek; uskutečnit; provést enormous /ɪˈnɔː(r)məs/ obrovský; nesmírný feel free /ˌfiːl ˈfriː/ klidně (neostýchejte se) for good /fə(r) ˈgʊd/ nadobro; navždy found /faʊnd/ založit; zřídit growth /ɡrəʊθ/ vzrůst; nárůst halfway /ˌhɑːfˈweɪ/ na půli cesty hammock /ˈhæmək/ závěsné lůžko a helping hand /ə ˌhelpɪŋ ˈhænd/ pomoc hostel /ˈhɒst(ə)l/ ubytovna incense /ˈɪnsens/ kadidlo inn /ɪn/ hostinec s hotelem

7 isolated /ˈaɪsəˌleɪtɪd/ izolovaný; osamocený isolation /ˌaɪsəˈleɪʃ(ə)n/ osamocení; odloučení; izolovanost keep (sb) company /ˌkiːp ˈkʌmp(ə)nɪ/ dělat někomu společnost living conditions /ˈlɪvɪŋ kənˌdɪʃ(ə)nz/ životní podmínky loads of /ˈləʊdz əv/ hodně; velké množství lounge /laʊndʒ/ salonek; společenská místnost lunar /ˈluːnə(r)/ měsíční; lunární module /ˈmɒdjuːl/ modul noisy /ˈnɔɪzi/ hlučný obviously /ˈɒbviəsli/ zjevně organic /ɔː(r)ˈɡænɪk/ ekologický; bio owner /ˈəʊnə(r)/ majitel paradise /ˈpærədaɪs/ ráj poisonous /ˈpɔɪz(ə)nəs/ jedovatý poverty /ˈpɒvə(r)ti/ chudoba; bída; nouze refugee /ˌrefjʊˈdʒiː/ uprchlík reputation /ˌrepjʊˈteɪʃ(ə)n/ pověst; reputace responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ odpovědnost ridge /rɪdʒ/ hřeben (střechy, hory) rubbish /ˈrʌbɪʃ/ odpadky; smetí sanitary /ˈsænət(ə)ri/ hygienický; sanitární scenery /ˈsiːnəri/ výprava (v divadle); krajina; příroda shortage /ˈʃɔː(r)tɪdʒ/ nedostatek substance /ˈsʌbstəns/ látka; substance sunshade /ˈsʌnˌʃeɪd/ markýza; slunečník task /tɑːsk/ úkol uniform /ˈjuːnɪfɔː(r)m/ uniforma vacation /vəˈkeɪʃ(ə)n/ dovolená valet /ˈvælɪt/ /ˈvæleɪ/ sluha waiting list /ˈweɪtɪŋ ˌlɪst/ čekací list wave /weɪv/ vlna wooden /ˈwʊd(ə)n/ dřevěný; vyrobený ze dřeva workhouse /ˈwɜː(r)kˌhaʊs/ káznice; chudobinec Unit 4 Idioms (taking risks) Slovní spojení (riziko) a bit of a gamble /ə ˌbɪt əv ə ˈgæmb(ə)l/ trochu riziko a lot at stake /ə ˌlɒt ət ˈsteɪk/ v sázce (je) mnoho against the odds /əˌgenst ðiː ˈɒdz/ velice nepravděpodobný give something a go /ˌgɪv ə ˈgəʊ/ zkusit něco it s a lottery /ˌɪts ə ˈlɒtəri/ je to loterie; je to riskantní play safe /ˌpleɪ ˈseɪf/ sázet na jistotu try your luck /ˌtraɪ jə(r) ˈlʊk/ zkoušet štěstí Injuries Zranění ankle /ˈæŋk(ə)l/ kotník black eye /ˌblæk ˈaɪ/ modřina; monokl bleed /bliːd/ krvácet bruise /bruːz/ pohmožděnina; modřina; podlitina burn /bɜː(r)n/ hořet; spálit (se) frostbitten /ˈfrɒs(t)ˌbɪt(ə)n/ omrzlý scratch /skrætʃ/ škrábnutí; (po)škrábat (se) shock /ʃɒk/ šok; leknutí sprain /spreɪn/ vymknout, udělat si výron wrist /rɪst/ zápěstí suffer from /ˈsʌfə(r) ˌfrɒm/ trpět čím twist /twɪst/ vyvrtnout si unconscious /ʌnˈkɒnʃəs/ v bezvědomí Other words & phrases according to /əˈkɔː(r)dɪŋ ˌtuː/ podle Další slova a fráze

8 addict /ˈædɪkt/ narkoman; nadšenec all-night /ˌɔːl ˈnaɪt/ non-stop balcony /ˈbælkəni/ balkon billion /ˈbɪljən/ BrE bilion; AmE miliarda burglar /ˈbɜː(r)ɡlə(r)/ lupič; zloděj; pachatel vloupání catch fire /ˌkætʃ ˈfaɪə(r)/ chytnout; vznítit se choir /kwaɪə(r)/ pěvecký sbor coincidence /kəʊˈɪnsɪd(ə)ns/ shoda okolností corpse /kɔː(r)ps/ mrtvola critic /ˈkrɪtɪk/ kritik destroy /dɪˈstrɔɪ/ zničit droppings /ˈdrɒpɪŋz/ trus end up /ˌend ˈʌp/ skončit (čím/jak) explode /ɪkˈspləʊd/ vybuchnout; explodovat explosion /ɪkˈspləʊʒ(ə)n/ výbuch fancy /ˈfænsi/ představit si; mít chuť fry /fraɪ/ smažit (se); opékat (se) gamble /ˈɡæmb(ə)l/ hrát (hazardní hry n. na automatech) gangster /ˈɡæŋstə(r)/ zločinec good cause /ˌgʊd ˈkɔːz/ dobrá věc handful /ˈhæn(d)fʊl/ číslo; kvítko; hrst have (sth) in common /ˌhæv ɪn ˈkɒmən/ mít něco společného haystack /ˈheɪˌstæk/ stoh sena hiker /ˈhaɪkə(r)/ výletník; pěší turista icy /ˈaɪsi/ ledový; ledově studený income /ˈɪnkʌm/ příjem industry /ˈɪndəstri/ průmysl it s (not) worth it /ˌɪts nɒt ˈwɜːθ ɪt/ nestojí to za to jackpot /ˈdʒækˌpɒt/ jackpot jet set /ˈdʒet ˌset/ mezinárodní smetánka často cestující letadlem na společenské události jump /dʒʌmp/ skočit; skákat kidnap /ˈkɪdnæp/ unést; únos knock /nɒk/ (za)klepat; (za)bušit legal /ˈliːɡ(ə)l/ právní; právnický leisure club /ˈleʒə(r) ˌklʌb/ klub volnočasových aktivit lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ blesk liquid /ˈlɪkwɪd/ tekutý; tekutina local /ˈləʊk(ə)l/ domácí, místní make-up /ˈmeɪk ˌʌp/ make up; líčení nearby /ˌnɪə(r)ˈbaɪ/ vedlejší; sousední partly /ˈpɑː(r)tli/ částečně pepperoni /ˌpepəˈrəʊni/ silně kořeněná klobása petrol station /ˈpetrəl ˌsteɪʃ(ə)n/ benzínová pumpa pile /paɪl/ (srovnaná) hromada plough into /ˌplaʊ ˈɪntuː/ ponořit se do; narazit do profile /ˈprəʊfaɪl/ profil; portrét puddle /ˈpʌd(ə)l/ louže pupil /ˈpjuːp(ə)l/ žák quick-fix /ˌkwɪkˈfɪks/ rychlé (např. řešení) rail /reɪl/ zábradlí; kolejnice reduce /rɪˈdjuːs/ snížit; omezit regularly /ˈreɡjʊlə(r)li/ pravidelně rescue /ˈreskjuː/ zachránit; záchrana scream /skriːm/ (za)křičet; ječet smash /smæʃ/ rozbít; vyrazit (dveře apod.) snake /sneɪk/ had sneeze /sniːz/ kýchat solution /səˈluːʃ(ə)n/ řešení; roztok

9 solve /sɒlv/ (vy)řešit; (roz)luštit; rozpustit speedboat /ˈspiːdˌbəʊt/ rychlý motorový člun spit /spɪt/ slina; plivat spray /spreɪ/ postřikovat;sprej squash /skwɒʃ/ squash stuck /stʌk/ (be ~) být zaseknutý sum /sʌm/ částka; obnos; suma superstition /ˌsuːpə(r)ˈstɪʃ(ə)n/ pověra survive /sə(r)ˈvaɪv/ přežít; zůstat na živu symphony /ˈsɪmfəni/ symfonie tempt /tempt/ lákat; pokoušet toddler /ˈtɒdlə(r)/ batole toe /təʊ/ prst (na noze) turnover /ˈtɜː(r)nˌəʊvə(r)/ obrat twist of fate /ˌtwɪst əv ˈfeɪt/ hra osudu warehouse /ˈweə(r)ˌhaʊs/ sklad wave /weɪv/ mávat no rest for the wicked /nəʊ rest fə ðə ˈwɪkɪd/ mám spoustu práce you re kidding /ˌjɔː(r) ˈkɪdɪŋ/ děláš si legraci Unit 5 Adjectives Přídavná jména comfortable /ˈkʌmftəb(ə)l/ pohodlný crowded /ˈkraʊdɪd/ přeplněný; přecpaný delicious /dɪˈlɪʃəs/ lahodný efficient /ɪˈfɪʃ(ə)nt/ výkonný; schopný fashionable /ˈfæʃ(ə)nəb(ə)l/ módní healthy /ˈhelθi/ zdravý popular /ˈpɒpjʊlə(r)/ oblíbený; populární; obecně rozšířený reliable /rɪˈlaɪəb(ə)l/ spolehlivý; hodnověrný strong /strɒŋ/ silný stylish /ˈstaɪlɪʃ/ elegantní; moderní Negative prefixes (adjectives) Záporky u přídavných jmen dishonest /dɪsˈɒnɪst/ nečestný disloyal /dɪsˈlɔɪəl/ nevěrný; neloajální dissatisfied /dɪsˈsætɪsfaɪd/ nespokojený impatient /ɪmˈpeɪʃ(ə)nt/ netrpělivý impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/ nezdvořilý impossible /ɪmˈpɒsəb(ə)l/ nemožný improbable /ɪmˈprɒbəb(ə)l/ nepravděpodobný inaccurate /ɪnˈækjʊrət/ nepřesný; chybný inconvenient /ˌɪnkənˈviːniənt/ nevyhovující; nevhodný incorrect /ˌɪnkəˈrekt/ špatný; chybný insufficient /ˌɪnsəˈfɪʃ(ə)nt/ nedostatečný unbelievable /ˌʌnbɪˈliːvəb(ə)l/ neuvěřitelný unlucky /ʌnˈlʌki/ nešťastný unprepared /ˌʌnprɪˈpeə(r)d/ nepřipravený unsuccessful /ˌʌnsəkˈsesf(ə)l/ neúspěšný Office activities Kancelářská činnost do a report /duː ə rɪˈpɔː(r)t/ napsat zprávu, referát do some photocopying /duː sʌm ˈfəʊtəˌkɒpiɪŋ/ kopírovat do the filing /duː ðə faɪlɪŋ/ zařadit dokumenty make a phone call /meɪk ə ˈfəʊn kɔːl/ zatelefonovat si make a report /meɪk ə rɪˈpɔː(r)t/ napsat zprávu, referát make a photocopy /meɪk ə ˈfəʊtəˌkɒpi/ udělat kopii make the coffee /meɪk ðə ˈkɒfi/ uvařit kávu receive an /rɪˌsiːv ən ˈiːmeɪl/ dostat receive a phone call /rɪˌsiːv ə ˈfəʊn kɔːl/ přijmout telefonní hovor send an /send ən ˈiːmeɪl/ poslat

10 send a report /send ə rɪˈpɔː(r)t/ poslat zprávu, referát write an /raɪt ən ˈiːmeɪl/ napsat write a report /raɪt ə rɪˈpɔː(r)t/ napsat zprávu, referát Office supplies Kancelářské potřeby biro /ˈbaɪrəʊ/ kuličkové pero calculator /ˈkælkjʊˌleɪtə(r)/ kalkulačka drawing pin /ˈdrɔːɪŋ ˌpɪn/ připínáček elastic band /ɪˌlæstɪk ˈbænd/ gumička highlighter (pen) /ˈhaɪˌlaɪtə(r) (pen)/ zvýrazňovač in-tray /ˈɪntreɪ/ přihrádka na dokumenty k vyřízení ink cartridge /ˈɪŋk ˌkɑː(r)trɪdʒ/ inkoustová náplň do tiskárny mouse mat /ˈmaʊs ˌmæt/ podložka pod myš note pad /ˈnəʊt ˌpæd/ poznámkový blok paper clip /ˈpeɪpə(r)ˌklɪp/ sponka na papír pencil sharpener /ˈpens(ə)l ˌʃɑː(r)p(ə)nə(r)/ ořezávátko Post-its /ˈpəʊstɪts/ barevné lepící papírky na poznámky rubber /ˈrʌbə(r)/ guma; pryž; gumový scissors /ˈsɪzə(r)z/ nůžky stapler /ˈsteɪplə(r)/ sešívačka Tippex /ˈtɪpeks/ bílá barva na opravu překlepů Other words & phrases Další slova a fráze advertiser /ˈædvə(r)ˌtaɪzə(r)/ inzerent aggressive /əˈɡresɪv/ agresivní; útočný annoying /əˈnɔɪɪŋ/ otravný appeal /əˈpiːl/ apelovat; zamlouvat se; odovolat se appreciate /əˈpriːʃiˌeɪt/ ocenit/oceňovat; vážit si approval /əˈpruːv(ə)l/ schválení big business /ˌbɪg ˈbɪznəs/ velkopodnikání blank /blæŋk/ prázdný; nepopsaný bossy /ˈbɒsi/ panovačný brand /brænd/ (obchodní) značka buffet /ˈbʊfeɪ/ raut; švedský stůl bully /ˈbʊli/ týrat; zastrašovat; šikanovat catch (sb s) attention /ˌkætʃ əˈtenʃ(ə)n/ přitáhnout něčí pozornost cereal /ˈsɪəriəl/ cereálie client /ˈklaɪənt/ klient code /kəʊd/ kód; znak; zákoník commercial /kəˈmɜː(r)ʃ(ə)l/ reklama (televizní) compete /kəmˈpiːt/ soupeřit; soutěžit; závodit compliment /ˈkɒmplɪmənt/ kompliment; pocta consumer /kənˈsjuːmə(r)/ spotřebitel; konzument corridor /ˈkɒrɪdɔː(r)/ chodba; koridor cover /ˈkʌvə(r)/ víko; poklice credit limit /ˈkredɪt ˌlɪmɪt/ úvěrový limit crisis /ˈkraɪsɪs/ krize cutback /ˈkʌtˌbæk/ omezení; redukce digital /ˈdɪdʒɪt(ə)l/ digitální district /ˈdɪstrɪkt/ obvod; čtvrt; kraj; okres double /ˈdʌb(ə)l/ dvojitý educational /ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)nəl/ školský; vzdělávací educationalist /ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n(ə)lɪst/ pedagogický odborník energy /ˈenə(r)dʒi/ energie; síla enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ nadšený existing /ɪɡˈzɪstɪŋ/ existující fizzy /ˈfɪzi/ šumivý; perlivý flirt /flɜː(r)t/ flirt; flirtovat fundraising /ˈfʌndreɪzɪŋ/ získávání peněz (např. na charitu) gossip /ˈɡɒsɪp/ klepy; šířit klepy

11 influence /ˈɪnfluəns/ vliv; ovlivnit interest rate /ˈɪntrəst ˌreɪt/ úroková sazba joker /ˈdʒəʊkə(r)/ vtipálek; šprýmař laser /ˈleɪzə(r)/ laser loyalty /ˈlɔɪəlti/ věrnost; oddanost market research /ˌmɑː(r)kɪt rɪˈsɜː(r)tʃ/ průzkum trhu mood /muːd/ nálada ordinary /ˈɔː(r)d(ə)n(ə)ri/ normální; běžný (o. people - obyčejní lidé) percentage /pə(r)ˈsentɪdʒ/ procento persuade /pə(r)ˈsweɪd/ přesvědčit; přesvědčovat platinum /ˈplætɪnəm/ platina procedure /prəˈsiːdʒə(r)/ postup process /ˈprəʊses/ zpracovat; zpracovávat property /ˈprɒpə(r)ti/ majetek; vlastnictví repetitive /rɪˈpetətɪv/ opakovaný reward /rɪˈwɔː(r)d/ odměna sale /seɪl/ prodej slogan /ˈsləʊɡən/ reklamní/volební heslo snack /snæk/ svačina; malé občerstvení staff /stɑːf/ zaměstnanci stationery /ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/ papírnické zboží survey /ˈsɜː(r)veɪ/ průzkum (veřejného mínění) sweet /swiːt/ sladký; příjemný taxpayer /ˈtæksˌpeɪə(r)/ daňový poplatník terrible /ˈterəb(ə)l/ hrozný; strašný trainee /ˌtreɪˈniː/ účastník školení urgent /ˈɜː(r)dʒ(ə)nt/ naléhavý; urgentní voucher /ˈvaʊtʃə(r)/ poukaz; poukázka washing powder /ˈwɒʃɪŋ ˌpaʊdə(r)/ prací prášek workaholic /ˌwɜː(r)kəˈhɒlɪk/ workoholik Unit 6 Holidays Dovolená action-packed /ˌækʃ(ə)n ˈpækt/ plný zážitků airline /ˈeə(r)ˌlaɪn/ letecká linka beach /biːtʃ/ pláž; mořský břeh bedding /ˈbedɪŋ/ ložní prádlo brochure /ˈbrəʊʃə(r)/ brožura; leták capital /ˈkæpɪt(ə)l/ hlavní město check in /ˌtʃek 'ɪn/ ubytovat se (v hotelu apod.); odbavit se na letišti check out of /ˌtʃek ˈaʊt əv/ odhlásit se (z hotelu apod.) cosmopolitan /ˌkɒzməˈpɒlɪt(ə)n/ kosmopolitní deposit /dɪˈpɒzɪt/ záloha; záruka; vklad; uložit destination /ˌdestɪˈneɪʃ(ə)n/ místo určení; cíl exclusive /ɪkˈskluːsɪv/ exkluzivní; výhradně excursion /ɪkˈskɜː(r)ʃ(ə)n/ zájezd; výlet; exkurze exotic /ɪɡˈzɒtɪk/ cizokrajný; exotický find your way around /ˌfaɪnd jə(r) ˌwei əˈraʊnd/ vyznat se někde flight /flaɪt/ let fun /fʌn/ zábava; zábavný guided tour /ˌgaɪdɪd ˌtʊə(r)/ prohlídka s výkladem itinerary /aɪˈtɪnərəri/ popis cesty; itinerář laid-back /ˌleɪdˈbæk/ klidný; bezstarostný off the beaten track /ˌɒf ðə ˌbiːt(ə)n ˈtræk/ odlehlý packing /ˈpækɪŋ/ balení postcard /ˈpəʊs(t)ˌkɑː(r)d/ pohlednice; korespondenční lístek picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ malebný; pitoreskní resort /rɪˈzɔː(r)t/ letovisko romantic /rəʊˈmæntɪk/ romantický sandy /ˈsændi/ písčitý

12 secluded /sɪˈkluːdɪd/ osamocený; v ústraní sightseeing /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ prohlížení památek; okružní prohlídka souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/ suvenýr stop off /'stɒp əv/ /ˌstɒp 'ɒv/ zastavit se; udělat si přestávku suitcase /ˈsuːtˌkeɪs/ kufr; zavazadlo sunscreen /ˈsʌnˌskriːn/ krém na opalování tourist attraction /ˈtʊərɪst əˌtrækʃ(ə)n/ turistická atrakce/zajímavost travel agent /ˈtræv(ə)l ˌeɪdʒ(ə)nt/ pracovník cestovní kanceláře travel rep /ˈtræv(ə)l ˌrep/ delegát (cestovní kanceláře) upmarket /ʌpˈmɑː(r)kɪt/ nákladný; luxusní Other words & phrases Další slova a fráze abbey /ˈæbi/ opatství ahead /əˈhed/ vpřed(u) amazing /əˈmeɪzɪŋ/ úžasný; ohromující ancient /ˈeɪnʃ(ə)nt/ starobylý; starověký awful /ˈɔːf(ə)l/ strašný; otřesný babysitter /ˈbeɪbiˌsɪtə(r)/ paní na hlídání dětí bargain /ˈbɑː(r)ɡɪn/ výhodná koupě battery /ˈbæt(ə)ri/ baterie bay /beɪ/ záliv bird s-eye view /ˌbɜːdzaɪ ˈvjuː/ z ptačí perspektivy bookmark /ˈbʊkˌmɑː(r)k/ záložka boring /ˈbɔːrɪŋ/ nudný; otravný brand-new /ˌbrænd ˈnjuː/ novinka breathtaking /ˈbreθˌteɪkɪŋ/ úžasný; beroucí dech cabin /ˈkæbɪn/ kabina (v letadle) catch up on /ˌkætʃ 'ʌp ˌɒn/ dohnat (práci apod.) cocktail /ˈkɒkˌteɪl/ koktejl colony /ˈkɒləni/ kolonie congratulations /kənˌɡrætʃʊˈleɪʃ(ə)nz/ blahopřání; gratulace delegation /ˌdeləˈɡeɪʃ(ə)n/ delegace; zmocnění depths /depθs/ hlubiny dramatic /drəˈmætɪk/ dramatický dreadful /ˈdredf(ə)l/ hrozný; strašný; strašlivý eloquent /ˈeləkwənt/ výmluvný enjoyable /ɪnˈdʒɔɪəb(ə)l/ příjemný exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ vyčerpaný fan /fæn/ fanoušek fantastic /fænˈtæstɪk/ fantastický; úžasný fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ okouzlující; strhující fate /feɪt/ osud firm /fɜː(r)m/ pevný; neústupný flexibility /ˌfleksəˈbɪləti/ flexibilita; pružnost get round to sth /get ˈraʊnd tə/ vrátit se; dostat se k giant /ˈdʒaɪənt/ obrovský; veliký goalkeeper /ˈɡəʊlˌkiːpə(r)/ brankář gorgeous /ˈɡɔː(r)dʒəs/ nádherný; skvělý guidance /ˈɡaɪd(ə)ns/ vedení; rada; poučení harbour /ˈhɑː(r)bə(r)/ přístav harp /hɑː(r)p/ harfa hero /ˈhɪərəʊ/ hrdina; idol heritage /ˈherɪtɪdʒ/ dědictví (kulturní apod.) highlight /ˈhaɪˌlaɪt/ zlatý hřeb; hlavní událost hill /hɪl/ kopec; pahorek honeymoon /ˈhʌniˌmuːn/ svatební cesta; líbánky horrible /ˈhɒrəb(ə)l/ hrozný; strašný hyper-organized /ˌhaɪpə(r)ˈɔː(r)gənaɪzd/ puntičkářský in particular /ˌɪn pə(r)ˈtɪkjʊlə(r)/ především

13 in person /ˌɪn ˈpɜː(r)s(ə)n/ osobně indoor /ˈɪndɔː(r)/ zastřešený; krytý; jsoucí v budově instructor /ɪnˈstrʌktə(r)/ instruktor kayak /ˈkaɪæk/ kajak knockout /ˈnɒkaʊt/ bomba; nářez; paráda last-minute /ˌlɑːst ˈmɪnɪt/ na poslední chvíli lens /lenz/ čočka; lupa; objektiv lie in /'laɪ ˌɪn/ poležet si logical /ˈlɒdʒɪk(ə)l/ logický make up your mind /ˌmeɪk ʌp jə(r) ˈmaɪnd/ rozhodnout se memorable /ˈmem(ə)rəb(ə)l/ památný option /ˈɒpʃ(ə)n/ možnost volby penny /ˈpeni/ pence pilot /ˈpaɪlət/ pilot pony /ˈpəʊni/ poník precise /prɪˈsaɪs/ přesný; detailní range /reɪndʒ/ horské pásmo; pohoří; sortiment reckon /ˈrekən/ počítat; mít za to respectable /rɪˈspektəb(ə)l/ vážený; úctyhodný rock climbing /ˌrɒk ˈklaɪmɪŋ/ lezení na skály round sth off /ˌraʊnd ˈɒf/ zakulatit; zaokrouhlit; uspokojivě uzavřít saint /seɪnt/ svatý/ svatá; světec sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/ socha; sochařství seal /siːl/ zapečetit; zalepit (obálku) settle into /ˌset(ə)l ˈɪntuː/ usadit se; uvelebit se shot /ʃɒt/ výstřel; snímek; panák (alkoholu) site /saɪt/ místo; plocha step /step/ krok stunning /ˈstʌnɪŋ/ senzační; ohromující superb /sʊˈpɜː(r)b/ skvělý; nádherný; překrásný talkative /ˈtɔːkətɪv/ hovorný; ukecaný terrible /ˈterəb(ə)l/ hrozný; strašný thrill /θrɪl/ nadšení; rozechvění unbeatable /ʌnˈbiːtəb(ə)l/ neporazitelný unexpectedly /ˌʌnɪkˈspektɪdli/ nečekaně via /ˈvaɪə/ /ˈviːə/ přes; skrz wild /waɪld/ divoký; nevázaný windsurfing /ˈwɪn(d)ˌsɜː(r)fɪŋ/ windsurfing zoom lens /zuːm lenz/ objektiv s měnitelnou ohniskovou vzdáleností Unit 7 Phrasal verbs with live Frázová slovesa s live live for sth /ˈlɪv fə(r)/ žít pro něco live off sth/sb /ˈlɪv ɒf/ žít na účet někoho; žít z něčeho live on sth /ˈlɪv ɒn/ živit se live out of sth /ˈlɪv aʊt əv/ mít všechno potřebné v něčem live through sth /ˈlɪv θruː/ přežít; zažít live up to sth /lɪv ˈʌp tə/ žít v souladu s něčím Metaphor Metafory at a crossroads /ˌæt ə ˈkrɒsrəʊdz/ na křižovatce embark on a new stage /ɪmˌbɑː(r)k ɒn ə ˌnjuː of life ˌsteɪdʒ əv ˈlaɪf/ vykročit do nového života go their separate ways /ˌgəʊ ðeə(r) sep(ə)rət ˈweɪz/ jít každý svou cestou his life took off /hɪz ˌlaɪf tʊk 'ɒf/ stal se úspěšným move on /ˌmuːv ˈɒn/ posunout se; postupovat no turning back /ˌnəʊ tɜː(r)nɪŋ ˈbæk/ není návratu take a new direction /ˌteɪk ə ˌnjuː dɪˈrekʃ(ə)n/ vydat se novým směrem

14 take an unexpected turn /ˌteɪk ən ʌnɪkspektɪd 'tɜː(r)n/ neočekávaně se změnit Life stages Životní fáze adolescent /ˌædəˈles(ə)nt/ dospívající adult /ˈædʌlt; əˈdʌlt/ dospělý; zletilý elderly /ˈeldə(r)li/ (po)starší; v letech in your early/late forties /ˌɪn jɔː(r) ˌɜː(r)li/ˌleɪt ˈfɔː(r)tiz/ ve věku tesně přes 40/téměř 50 middle-aged /ˌmɪd(ə)lˈeɪdʒd/ středního věku pensioner /ˈpenʃ(ə)nə(r)/ důchodce retired /rɪˈtaɪə(r)d/ (be ~) být v důchodu teenager /ˈtiːnˌeɪdʒə(r)/ teenager; - náctiletý/á toddler /ˈtɒdlə(r)/ batole Exclamations with what Zvolání What a good idea! /ˌwɒt ə ˌgʊd aɪˈdɪə/ To je dobrý nápad! What a day! /ˌwɒt ə ˈdeɪ/ To je den! What a mess! /ˌwɒt ə ˈmes/ To je ale nepořádek! What a night! /ˌwɒt ə ˈnaɪt/ Byl to skvělý večer. What a nightmare! /ˌwɒt ə ˈnaɪtˌmeə(r)/ To je hrůza! What a nuisance! /ˌwɒt ə ˈnjuːs(ə)ns/ Je (bylo) to pro zlost. What a relief! /ˌwɒt ə rɪˈliːf/ To je úleva! What a shame! /ˌwɒt ə ˈʃeɪm/ To je škoda. What a surprise! /ˌwɒt ə sə(r)ˈpraɪz/ Takové překvapení! What a waste of time! /ˌwɒt ə ˌweɪst əv ˈtaɪm/ Takové plýtvání časem! What bad luck! /ˌwɒt ˌbæd ˈlʌk/ Taková smůla! What an idiot! /ˌwɒt ən ˈɪdɪət/ To je blbec. Other words & phrases Další slova a fráze anniversary /ˌænɪˈvɜː(r)s(ə)ri/ výročí bake /beɪk/ péct (nikoli maso) ballistic /bəˈlɪstɪk/ (go ~) vytočit se basically /ˈbeɪsɪkli/ v podstatě blow out /ˌbləʊ ˈaʊt/ sfouknout blush /blʌʃ/ červenat se boss /bɒs/ šéf candle /ˈkænd(ə)l/ svíčka childcare /ˈtʃaɪldˌkeə(r)/ péče o děti consequence /ˈkɒnsɪkwəns/ následek; důsledek consultant /kənˈsʌltənt/ specialista (zejména lékař) contract /ˈkɒntrækt/ smlouva decorator /ˈdekəˌreɪtə(r)/ malíř; tapetář embarrassment /ɪmˈbærəsmənt/ rozpaky; pocit trapnosti expectation /ˌekspekˈteɪʃ(ə)n/ očekávání; vyhlídky fade /feɪd/ vytratit se; vyblednout farmhand /ˈfɑː(r)mˌhænd/ zemědělský dělník fee /fiː/ honorář; odměna; poplatek fiercely /ˈfɪə(r)sli/ naprosto; nelítostně fire /ˈfaɪə(r)/ vyhodit z práce found /faʊnd/ založit; zřídit generation /ˌdʒenəˈreɪʃ(ə)n/ generace get in touch with sb /ˌget ɪn ˈtʌtʃ wɪð/ skontaktovat se s někým graduate /ˈɡrædʒuət; ˈɡrædʒueɪt/ absolvovat vysokou školu guilty /ˈɡɪlti/ vinen hell /hel/ peklo; velmi nepříjemná situace hill /hɪl/ kopec; pahorek iced /aɪst/ s cukrovou polevou invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃ(ə)n/ pozvání; pozvánka irresponsible /ˌɪrɪˈspɒnsəb(ə)l/ nezodpovědný

15 lamb /læm/ jehněčí; jehně make sense /ˌmeɪk ˈsens/ dávat smysl medication /ˌmedɪˈkeɪʃ(ə)n/ lék mentally /ˈment(ə)li/ psychicky, mentálně miss out on sth /mɪsˈ aʊt ɒn/ propásnout něco moving /ˈmuːvɪŋ/ dojemný; dojímavý nappy /ˈnæpi/ plenka nursery /ˈnɜː(r)s(ə)ri/ jesle; mateřská školka orchestra /ˈɔː(r)kɪstrə/ orchestr outfit /ˈaʊtfɪt/ oblečení (pro konkrétní příležitost) overworked /ˌəʊvə(r)ˈwɜː(r)kt/ přepracovaný playgroup /ˈpleɪˌɡruːp/ dětský kroužek; jesle PR (public relations) /ˌpiː ˈɑː(r)/ styk s veřejností promotion /prəˈməʊʃ(ə)n/ povýšení /pʊt ˌtuː ən ˌtuː put two and two together təˈgeðə(r)/ umět si to spočítat; uvědomit si radical /ˈrædɪk(ə)l/ radikální rebellious /rɪˈbeljəs/ odbojný; vzpurný redundancy /rɪˈdʌndənsi/ nadbytečnost regret /rɪˈɡret/ lítost; litovat scholarship /ˈskɒlə(r)ʃɪp/ stipendium sherry /ˈʃeri/ sherry social security /ˌsəʊʃ(ə)l sɪˈkjʊərəti/ sociální zabezpečení steep /stiːp/ strmý; prudký; náhlý stressful /ˈstresf(ə)l/ stresový superficial /ˌsuːpə(r)ˈfɪʃ(ə)l/ povrchní; ledabylý suspect /səˈspekt/ tušit; podezřívat take sth/sb seriously /ˌteɪk ˈsɪərɪəslɪ/ brát vážně tattoo /tæˈtuː/ tetování toast /təʊst/ připít; pozvednout číši; přípitek tractor /ˈtræktə(r)/ traktor travel expenses /ˈtræv(ə)l ɪkˌspensəz/ cestovní náklady unsure /ʌnˈʃʊə(r)/ nejistý unthinkable /ʌnˈθɪŋkəb(ə)l/ nemyslitelný; nepředstavitelný violinist /ˌvaɪəˈlɪnɪst/ houslista wise /waɪz/ moudrý youthful /ˈjuːθf(ə)l/ mladistvý (např. zjev) Unit 8 Newspapers Noviny article /ˈɑː(r)tɪk(ə)l/ článek circulation /ˌsɜː(r)kjʊˈleɪʃ(ə)n/ náklad (počet výtisků novin) daily /ˈdeɪli/ deník (noviny) feature /ˈfiːtʃə(r)/ zvláštní článek headline /ˈhedˌlaɪn/ titulek; nadpis journalist /ˈdʒɜː(r)nəlɪst/ novinář; žurnalista left-wing /ˈleft ˌwɪŋ/ levicový news coverage /ˈnjuːz ˌkʌv(ə)rɪdʒ/ zpravodajství; referování o (of) press /pres/ tisk quality newspaper /ˌkwɒləti ˈnjuːzpeɪpə(r)/ seriózní deník right-wing /ˈraɪt ˌwɪŋ/ pravicový Compound nouns (driving) Složeniny (řízení auta) credit card /ˈkredɪt ˌkɑː(r)d/ kreditní/úvěrová karta driving licence /ˈdraɪvɪŋ ˌlaɪs(ə)ns/ řidičský průkaz ID card /aɪˈdiː ˌkɑː(r)d/ doklad totožnosti mobile phone /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/ mobilní telefon; mobil motorway /ˈməʊtə(r)ˌweɪ/ dálnice no-parking zone /nəʊˈpɑː(r)kɪŋ ˌzəʊn/ zóna zákazu parkování one-way street /ˌwʌnweɪ ˈstriːt/ jednosměrná ulice

16 police station /pəˈliːs ˌsteɪʃ(ə)n/ policejní stanice seatbelt /ˈsiːtbelt/ bezpečnostní pás speed limit /ˈspiːd ˌlɪmɪt/ nejvyšší dovolená rychlost traffic lights /ˈtræfɪk ˌlaɪts/ semafor; dopravní světla Law and order Zákon a pořádek arrest /əˈrest/ zatknout; zajistit (podezřelého) clue /kluː/ záchytný bod; vodítko; tušení court /kɔː(r)t/ soud crime /kraɪm/ zločin criminal /ˈkrɪmɪn(ə)l/ zločinec; trestný evidence /ˈevɪd(ə)ns/ důkazy gangster /ˈɡæŋstə(r)/ zločinec guilty /ˈɡɪlti/ vinen hold-up /'həʊldʌp/ přepadení (banky apod.) innocent /ˈɪnəs(ə)nt/ nevinný; nevinnen jail /dʒeɪl/ vězení judge /dʒʌdʒ/ soudce; soudit jury /ˈdʒʊəri/ porota mask /mɑːsk/ maska punishment /ˈpʌnɪʃmənt/ trest revolver /rɪˈvɒlvə(r)/ revolver rob /rɒb/ (vy/u/o)loupit robber /ˈrɒbə(r)/ zloděj; lupič robbery /ˈrɒbəri/ loupež sentence /ˈsentəns/ trest; rozsudek solicitor /səˈlɪsɪtə(r)/ právník (který připravuje listiny a poskytuje právní rady) BrE stick-up /ˈstɪkʌp/ přepadení (banky apod.) thief /θiːf/ zloděj trial /ˈtraɪəl/ soudní řízení; přelíčení victim /ˈvɪktɪm/ oběť violent /ˈvaɪələnt/ násilný; násilnický witness /ˈwɪtnəs/ svědek; být svědkem čeho Other words & phrases Další slova a fráze abandon /əˈbændən/ opustit; vzdát se (čeho) access /ˈækses/ přístup annual /ˈænjuəl/ každoroční attitude /ˈætɪˌtjuːd/ postoj; přístup; stanovisko best-selling /ˌbestˈselɪŋ/ jdoucí na dračku; výborně se prodávající biscuit /ˈbɪskɪt/ keks; sušenka cable /ˈkeɪb(ə)l/ kabel cool off /'kuːlˌɒf/ vychladnout cream /kriːm/ krémová barva; smetana crossword /ˈkrɒsˌwɜː(r)d/ křížovka cyclist /ˈsaɪklɪst/ cyklista demand /dɪˈmɑːnd/ poptávka; požadovat demonstration /ˌdemənˈstreɪʃ(ə)n/ demonstrace developing world /dɪˌveləpɪŋ 'wɜː(r)ld/ rozvojový svět divorced /dɪˈvɔː(r)st/ rozvedený/rozvedená employer /ɪmˈplɔɪə(r)/ zaměstnavatel endanger /ɪnˈdeɪndʒə(r)/ ohrozit; vystavit nebezpečí engineering /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/ strojírenství; stavitelství exaggerated /ɪɡˈzædʒəˌreɪtɪd/ přehnaný; nadsazený facilities /fəˈsɪlətɪz/ vybavení; příslušenství flash /flæʃ/ zablesknout; vznítit; blesk fountain /ˈfaʊntɪn/ fontána; pramen globalization /ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃ(ə)n/ globalizace hypothetical /ˌhaɪpəˈθetɪk(ə)l/ hypotetický

17 investigative /ɪnˈvestɪɡətɪv/ investigativní; vyšetřovací launderette /ˌlɔːndəˈret; ˌlɔːndˈret/ samoobslužná prádelna living conditions /ˈlɪvɪŋ kənˌdɪʃənz/ životní podmínky look-alike /ˈlʊkəˌlaɪk/ dvojník media /ˈmiːdiə/ média movie /ˈmuːvi/ film; kino naked /ˈneɪkɪd/ nahý negotiation /nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃ(ə)n/ jednání; vyjednávání network /ˈnetˌwɜː(r)k/ síť; televizní a/nebo rozhlasová společnost nude /njuːd/ nahý; obnažený overcrowding /ˌəʊvə(r)ˈkraʊdɪŋ/ přelidnění pathetic /pəˈθetɪk/ dojemný; žalostný patience /ˈpeɪʃ(ə)ns/ trpělivost; snášenlivost pie /paɪ/ pečivo s náplní; koláč pompous /ˈpɒmpəs/ okázalý; bombastický protest /ˈprəʊtest, prəˈtest/ prostest; odpor; protestovat protester /prəˈtestə(r)/ odpůrce; ten, kdo protestuje public figure /ˌpʌblɪk ˈfɪgə(r)/ známá osobnost publish /ˈpʌblɪʃ/ publikovat; zveřejnit reasonable /ˈriːz(ə)nəb(ə)l/ rozumný; racionální roof /ruːf/ střecha salary /ˈsæləri/ (stálý) plat slip /slɪp/ uklouznout species /ˈspiːʃiːz/ druh; třída (živočichů) statement /ˈsteɪtmənt/ prohlášení; výrok strike /straɪk/ stávka strip /strɪp/ proužek; pásek studio /ˈstjuːdiəʊ/ ateliér summing-up /ˌsʌmɪŋ ˈʌp/ shrnutí support /səˈpɔː(r)t/ fandit; podporovat symbol /ˈsɪmb(ə)l/ symbol sympathize /ˈsɪmpəθaɪz/ mít soucit, pochopení; projevit soustrast; sympatizovat target /ˈtɑː(r)ɡɪt/ cíl; terč; zasáhnout thriller /ˈθrɪlə(r)/ napínavý román/film toy /tɔɪ/ hračka traffic /ˈtræfɪk/ dopravní/pouliční ruch; provoz treatment /ˈtriːtmənt/ léčba trip /trɪp/ zakopnout union /ˈjuːnjən/ unie valley /ˈvæli/ údolí valuable /ˈvæljʊb(ə)l/ cenný; hodnotný values /ˈvæljuːz/ hodnoty vulnerability /ˌvʌln(ə)rəˈbɪləti/ zranitelnost widely /ˈwaɪdli/ široce; zeširoka Unit 9 Shopping Nakupování corner shop /ˌkɔː(r)nə(r) ˈʃɒp/ malý obchod se smíšeným zbožím discount shop /ˈdɪskaʊnt ˌʃɒp/ diskontní obchod high street shopping /ˌhaɪ ˌstriːt ˈʃɒpɪŋ/ nakupování na hlavní ulici online shopping /ˌɒnlaɪn ˈʃɒpɪŋ/ nakupování přes internet shop assistant /ˈʃɒp əˌsɪst(ə)nt/ prodavač shopaholic /ˌʃɒpəˈhɒlɪk/ člověk závislý na nakupování shoplifter /ˈʃɒpˌlɪftə(r)/ zloděj v obchodě shopping centre /ˈʃɒpɪŋ ˌsentə(r)/ nákupní středisko shopping mall /ˈʃɒpɪŋ ˌmɔːl/ nákupní středisko (hodně obchodů) window-shopping /ˈwɪndəʊ ˌʃɒpɪŋ/ koukání do výloh Containers Nádoby bottle /ˈbɒt(ə)l/ láhev

18 box /bɒks/ krabice; skříňka can /kæn/ plechovka carton /ˈkɑː(r)t(ə)n/ krabice (např. džusu) jar /dʒɑː(r)/ (zavařovací) sklenice; džbán packet /ˈpækɪt/ balíček; krabička tin /tɪn/ plechovka; konzerva tub /tʌb/ kelímek Collocations with take Slovní spojení s take take a look at (sth) /ˈteɪk ə ˈlʊk ət/ podívat se na něco take advantage of (sth) /ˌteɪk ədˈvɑːntɪdʒ əv/ využít něčeho take (sb s) advice /ˌteɪk ədˈvaɪs/ nechat si poradit take (sb s) breath away /ˌteɪk ˈbreθ əˌweɪ/ vzít dech take (sb s) word for (sth) /ˌteɪk ˈwɜː(r)d fə(r)/ věřit někomu take time /ˌteɪk ˈtaɪm/ nespěchat; dát si pauzu Prepositional phrases Fráze s předložkami by heart /baɪ ˈhɑː(r)t/ zpaměti by mistake /baɪ mɪˈsteɪk/ omylem in class /ɪn 'klɑːs/ při hodině in detail /ɪn ˈdiːteɪl/ detailně; dopodrobna in full /ɪn 'fʊl/ úplně in touch /ɪn 'tʌtʃ/ v kontaktu in trouble /ɪn ˈtrʌb(ə)l/ (be ~) být v nesnázích; mít potíže on average /ɒn ˈæv(ə)rɪdʒ/ v průměru Other words & phrases Další slova a fráze accessible /əkˈsesəb(ə)l/ dostupný accurately /ˈækjʊrətli/ přesně; precizně analyze /ˈænəlaɪz/ analyzovat appeal /əˈpiːl/ líbit se; zamlouvat se; udělat dobrý dojem association /əˌsəʊsiˈeɪʃ(ə)n/ asociace; sdružení basement /ˈbeɪsmənt/ suterén; sklep basket /ˈbɑːskɪt/ koš; košík buff /bʌf/ nadšenec; fanoušek burger /ˈbɜː(r)ɡə(r)/ hamburger cater /ˈkeɪtə(r)/ zajišťovat/dodávat občerstvení chart /tʃɑː(r)t/ tabulka; žebříček (písniček) classic /ˈklæsɪk/ klasický; klasika complaint /kəmˈpleɪnt/ stížnost council /ˈkaʊns(ə)l/ rada, shromáždění cracker /ˈkrækə(r)/ suchar; keks cranberry /ˈkrænb(ə)ri/ brusinka cross off /ˌkrɒs ˈɒf/ vyškrtnout cybernaut /ˈsaɪbə(r)ˌnɔːt/ člověk trávící hodně času na internetu decaffeinated /diːˈkæfɪˌneɪtɪd/ bez kofeinu delivery /dɪˈlɪv(ə)ri/ dodávková služba diet /ˈdaɪət/ dieta discount /ˈdɪsˌkaʊnt/ sleva electronic /ˌelekˈtrɒnɪk/ elektronický out of favour /ˌaʊt əv ˈfeɪvə(r)/ nejdoucí na odbyt fraud /frɔːd/ podvod free-range /ˌfriːˈreɪndʒ/ volný výběh frustrated /frʌˈstreɪtɪd/ znechucený; otrávený gift /ɡɪft/ dárek; dar greeting /ˈɡriːtɪŋ/ pozdrav guarantee /ˌɡærənˈtiː/ zaručit; zajistit hand-made /ˌhæn(d)ˈmeɪd/ ručně vyrobený herb /hɜː(r)b/ bylina hot-air balloon /ˌhɒt ˈeə(r) bəˌluːn/ horkovzdušný balón

19 household /ˈhaʊsˌhəʊld/ domácnost landscape /ˈlæn(d)ˌskeɪp/ krajina leaf /liːf/ list lemonade /ˌleməˈneɪd/ citronáda lighter /ˈlaɪtə(r)/ zapalovač low-fat /ˈləʊˈfæt/ nízkotučný luxury /ˈlʌkʃəri/ luxus; přepych margarine /ˌmɑː(r)dʒəˈriːn/ margarín marmalade /ˈmɑː(r)məleɪd/ marmeláda z citrusů memorabilia /ˌmem(ə)rəˈbɪliə/ sběratelsky cenné předměty nation /ˈneɪʃ(ə)n/ národ olive oil /ˌɒlɪv ˈɔɪl/ olivový olej organic /ɔː(r)ˈɡænɪk/ ekologický; bio out of favour /ˌaʊt əv ˈfeɪvə(r)/ nejdoucí na odbyt outskirts /ˈaʊtˌskɜː(r)ts/ okraj; periferie parade /pəˈreɪd/ slavnostní pochod/průvod; přehlídka peanut /ˈpiːˌnʌt/ burský oříšek precious /ˈpreʃəs/ vzácný; drahý product /ˈprɒdʌkt/ výrobek; produkt proposal prəˈpəʊz(ə)l/ návrh; nabídka query /ˈkwɪəri/ dotaz; otázka release /rɪˈliːs/ propustit; vydat salad /ˈsæləd/ salát (míchaný) screenplay /ˈskriːnˌpleɪ/ filmový scénář slice /slaɪs/ krajíc; plátek spice /spaɪs/ koření statistic /stəˈtɪstɪks/ statistický technophobe /ˈteknəʊfəʊb/ člověk mající strach z moderní technologie tissue /ˈtɪʃuː/ papírový kapesník trilogy /ˈtrɪlədʒi/ trilogie trolley /ˈtrɒli/ nákupní vozík tuna /ˈtjuːnə/ tuňák unconventional /ˌʌnkənˈvenʃ(ə)nəl/ nekonvenční; neobvyklý vegetarian /ˌvedʒəˈteəriən/ vegetarián wheelchair /ˈwiːlˌtʃeə(r)/ invalidní vozík wish list /ˈwɪʃ ˌlɪst/ seznam přání wrap /ræp/ (za)balit Unit 10 Illusions Iluze act /ækt/ chovat se; jednat audience /ˈɔːdiəns/ diváci; publikum fake /feɪk/ padělaný; padělek magician /məˈdʒɪʃ(ə)n/ kouzelník; čaroděj perform /pə(r)ˈfɔː(r)m/ účinkovat; hrát pretend /prɪˈtend/ předstírat public /ˈpʌblɪk/ veřejný reveal /rɪˈviːl/ odhalit stage /steɪdʒ/ jeviště trick /trɪk/ lest; úskok vanish /ˈvænɪʃ/ zmizet Word families Odvozená slova certain /ˈsɜː(r)t(ə)n/ jistý (si) certainly /ˈsɜː(r)t(ə)nli/ jistě; samozřejmě certainty /ˈsɜː(r)t(ə)nti/ jistota definite /ˈdef(ə)nət/ jednoznačný; konečný; určitý definitely /ˈdef(ə)nətli/ určitě; rozhodně impossibility /ɪmˌpɒsəˈbɪləti/ nemožnost impossible /ɪmˈpɒsəb(ə)l/ nemožný improbability /ɪmˌprɒbəˈbɪləti/ nepravděpodobnost

20 improbable /ɪmˈprɒbəb(ə)l/ nepravděpodobný likelihood /ˈlaɪklihʊd/ pravděpodobnost likely /ˈlaɪkli/ pravděpodobný; pravděpodobně possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/ možnost possible /ˈpɒsəb(ə)l/ možný; přijatelný possibly /ˈpɒsəbli/ možná; snad probability /ˌprɒbəˈbɪləti/ pravděpodobnost probable /ˈprɒbəb(ə)l/ pravděpodobný; předpokládaný probably /ˈprɒbəbli/ pravděpodobně uncertain /ʌnˈsɜː(r)t(ə)n/ nejistý; neurčitý uncertainty /ʌnˈsɜː(r)t(ə)nti/ nejistota unlikely /ʌnˈlaɪkli/ téměř určitě ne Verbs followed by infinitive Slovesa s infinitivem begin /bɪˈɡɪn/ začít; začínat claim /kleɪm/ tvrdit; nárokovat deserve /dɪˈzɜː(r)v/ zasloužit si manage /ˈmænɪdʒ/ zvládat; dokázat pretend /prɪˈtend/ předstírat refuse /rɪˈfjuːz/ odmítnout seem /siːm/ zdát se; připadat try /traɪ/ zkusit Idioms Slovní spojení bright and early /ˌbraɪt ən ˈɜː(r)li/ hodně brzy; včas drag your feet /ˌdræg jə(r) ˈfiːt/ vláčet se get cracking /ˌget ˈkrækɪŋ/ mrsknout sebou get to the point /ˌget tə ðə ˈpɔɪnt/ dostat se k věci high point /ˈhaɪ ˌpɔɪnt/ zlatý hřeb (čeho) play it safe /ˌpleɪ ɪt ˈseɪf/ vyhýbat se riskování, hrát na jistotu Other words & phrases Další slova a fráze accuse /əˈkjuːz/ obvinit alien /ˈeɪliən/ mimozemšťan; návštěvník (z jiné planety) ape /eɪp/ lidoop archaeological /ˌɑː(r)kiəˈlɒdʒɪk(ə)l/ archeologický biological /ˌbaɪəˈlɒdʒɪk(ə)l/ biologický bullying /ˈbʊliɪŋ/ šikana bury /ˈberi/ pohřbít canoe /kəˈnuː/ kánoe casino /kəˈsiːnəʊ/ kasino CCTV /ˌsiː siː tiː ˈviː/ průmyslová televize (s uzavřeným okruhem) certificate /sə(r)ˈtɪfɪkət/ certifikát; vysvědčení collar /ˈkɒlə(r)/ límec confidentiality /ˌkɒnfɪdenʃiˈæləti/ diskrétnost; důvěrnost crazy /ˈkreɪzi/ šílený; bláznivý cure /kjʊə(r)/ (vy)léčit; lék dating agency /ˈdeɪtɪŋ ˌeɪdʒ(ə)nsi/ seznamovací agentura deaf /def/ hluchý deepen /ˈdiːpən/ prohloubit se; zesílit elbow /ˈelbəʊ/ loket equipment /ɪˈkwɪpmənt/ vybavení; výbava float /fləʊt/ plout; vznášet se (ve vodě; ve vzduchu) furious /ˈfjʊəriəs/ zuřivý; vzteklý grave /ɡreɪv/ hrob guardian /ˈɡɑː(r)diən/ strážce; hlídač gun /ɡʌn/ (střelná) zbraň; pistole hack into /ˈhæk ˌɪntuː/ napadnout (server) hide /haɪd/ schovat hoot /huːt/ houkat; hulákat

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Phrasal verbs General English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

BANDOS ISLAND RESORT

BANDOS ISLAND RESORT BANDOS ISLAND RESORT Tento ostrov se nachází v jižní části severního Male atolu. Ostrov Bandos je bezpečný ráj pro dovolenou všech generací. Je vzdálen 7 km od mezinárodního letiště Male. Transport: rychlým

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJM45664JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE VOCABULARY PRACTICE Revise work, jobs and employment vocabulary by means of interactive exercises that will pop out after you click on the appropriate button. To

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Název: Sports and games Autor: Michaela Čermáková Datum, třída: 18.4.2012, 1.E Stručná anotace:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007)

Go first, Walking in the jungle - Playing English 1 a 2 (INFOA 2006, 2007) Attract, Engage, Captivate Chinese whisper tichá pošta Tonguetwisters: Pink silk socks with seven pink dots. Happy Harry has a hundred hungry hamsters. Go first, Walking in the jungle - Playing English

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita vocabulary Autor: Mgr. Silvie Teclová Název: Daily routine

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

FINANCE FINANCE Vocabulary

FINANCE FINANCE Vocabulary FINANCE FINANCE Vocabulary account účet open an account otevřít účet current account běžný účet bank banka bank services bankovní služby bank note - bankovka balance bilance, zůstatek be satisfied with

Více

Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace. Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o.

Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace. Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o. Bezkontaktníplatebnínástroje a mobilníaplikace Wincor Nixdorf Michal Prázný Head of Professional Services Wincor Nixdorf, s.r.o. Bezhotovostní platby Bezhotovostní platby Využití Obchodníků: Platba Věrnost

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_309 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1

PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1 PHRASAL VERBS IN ACTION 1: ENGLISH CZECH GLOSSARY 1 go out break in set off run away 2 fool around blaze up call out put out 3 put out get on get out get off 4 lie down stretch out drop off wake up 5 tower

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

P A N E L B O O K 2014

P A N E L B O O K 2014 P A N E L B O O K 2014 2 65 000 respondentů v České Republice 25 000 respondentů na Slovensku ČESKÝ a SLOVENSKÝ národní panel Sloučením online panelů předních českých výzkumných agentur STEM/MARK, NMS

Více

Učte se od nejlepších. Radek Hrachovec RadekHrachovec.com, @RadekOnLoyalty Den direct marektingu 2015 20.10.2015

Učte se od nejlepších. Radek Hrachovec RadekHrachovec.com, @RadekOnLoyalty Den direct marektingu 2015 20.10.2015 Učte se od nejlepších Radek Hrachovec RadekHrachovec.com, @RadekOnLoyalty Den direct marektingu 2015 20.10.2015 Radek Hrachovec Zabývám se věrnostními programy posledních 15 17 let (pilot Baťa klubu v

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH *****

KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH ***** KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH ***** - denní zájezd Poloha: luxusní hotelový komplex, vybudovaný na ploše 7 akrů v obklopení okolní vegetace, se nachází přímo u dlouhé písčité pláže poblíž Kalutary. Zhruba

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Vrabci v hrsti a holubi na střeše

Vrabci v hrsti a holubi na střeše Vrabci v hrsti a holubi na střeše Tomáš Bleša @bizwiz @bizwiz Tomáš Bleša Podnikání od 1993 (na VŠ) Mac aplikace www.bizwiz.cz Web aplikace Systém InTouch CRM (www.intouch-crm.cz) Zpravodajský agregátor

Více

IBM Connections. úvod. Petr Kunc, IBM. 2013 IBM Corporation

IBM Connections. úvod. Petr Kunc, IBM. 2013 IBM Corporation IBM Connections úvod Petr Kunc, IBM 2013 IBM Corporation Social Business jak jej vidí IBM... Social Business znamená...použití principů otevřeného sdílení a spolupráce...pro rozšíření firemní kultury...implementaci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Idioms General English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

ROAD TO RESPONSIBILITY

ROAD TO RESPONSIBILITY ROAD TO RESPONSIBILITY Road to Responsibility, Inc. (RTR) je nestátní nezisková organizace, která pečuje přibližně o 1000 mentálně postižených klientů v jižní části státu Massachusetts v USA. RTR byla

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Byty: 1+kk (Studia) jsou dostupné ve velikostech 45 m2 a 50 m2, Cena od 225,000 LE (cca 745.000,-Kč)

Byty: 1+kk (Studia) jsou dostupné ve velikostech 45 m2 a 50 m2, Cena od 225,000 LE (cca 745.000,-Kč) Sinai Golf Heights Sinai Golf Heights je unikátní resort přímo uvnitř nového golfového hřiště v Sharm El Sheikh. Tato oblast v Nabq se stane velice prestižní adresou na Sinai a veškerá luxusní zařízení

Více

Education Marital Status

Education Marital Status Education Marital Status 0 6 elementary school qualification high school missing information special single married divorced girlfriend Contact during the last imprisonment Last unemployed worker mason

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 21. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

Jiří Senohrábek. Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu

Jiří Senohrábek. Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu Jiří Senohrábek Propojení reálného a virtuálního výletu na příkladu projektu Otevřte 13. komnatu Co to je? Pro koho to je? nový produkt cestovního ruchu pro rodiny s dětmi nebo poutníky po českých hradech

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více