Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu Kompletní ŠVP. Autoelektrikář. RVP H/01 Autoelektrikář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166. Kompletní ŠVP. Autoelektrikář. RVP 26-57-H/01 Autoelektrikář"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Kompletní ŠVP Autoelektrikář

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika ŠVP Podmínky realizace Začlenění průřezových témat 4 4 Učební plán Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Základy ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Základy elektrotechniky Elektronika Elektrotechnická měření Automobily Elektropříslušenství Opravárenství a diagnostika Odborný výcvik Řízení motorových vozidel 70 6 Spolupráce se sociálními partnery 72

3 PLACE HERE Autoelektrikář Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Autoelektrikář Datum Platnost Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 3 Název RVP Dosažené vzdělání Střední odborné vzdělání s výučním listem Název školy Adresa IČ REDIZO Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Telefon Fax www vosrk.cz Zřizovatel Adresa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, Hradec Králové datum, podpis, razítko 2

4 Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Autoelektrikář Platnost Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Absolventi naleznou uplatnění v povolání autoelektrikář. Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení, apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C. 3

5 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Autoelektrikář Dosažené vzdělání Střední odborné vzdělání s výučním listem Délka studia v letech: Podmínky realizace Personální zabezpečení Výuka je zabezpečena učiteli všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Teoretické vyučování je zabezpečeno pedagogickými pracovníky s vysokoškolským vzděláním a odborníky s dlouholetou praxí. Výuku v oboru autolakýrník zajišťlují učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a učitelé odborného výcviku. Všichni pedagogičtí pracovníci procházejí systémem DVPP a odbornými kurzy a semináři. Škola má vlastního speciálního pedagoga. Materiální podmínky výuky Teoretická výuka Teoretická výuka probíhá v budově Javornická 1228 v Rychnově nad Kněžnou v kmenových učebnách. Některé učebny jsou vybaveny video nebo DVD rekordérem. Pro výuku informatiky jsou v budově dvě odborné učebny. Pro výuku je používána také učebna multimediální techniky se SMART tabulí. Za budovou školy je hřiště. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně v budově U Stadionu. V této budově mohou žáci využívat také knihovnu. Odborný výcvik Odborný výcvik probíhá v Centru odborné přípravy Jama Rychnov nad Kněžnou ve specializovaných dílnách. Další prostory školy Kabinety Rekonstruované sociální zařízení, sklady. Ubytování a stravování žáků Součástí školy jsou dva domovy mládeže s mnoha možnostmi mimoškolní činnosti a školní jídelna. 3.2 Začlenění průřezových témat Člověk a životní prostředí Pokryto předmětem Elektronika Elektropříslušenství Základy elektrotechniky Člověk a svět práce Pokryto předmětem Elektrotechnická měření Elektronika Informační a komunikační technologie Integrace do výuky Základy elektrotechniky 1. ročník Fyzikální principy Pokryto předmětem Elektrotechnická měření Elektronika Základy elektrotechniky Elektropříslušenství Základy elektrotechniky Elektropříslušenství 4

6 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat 5

7 Učební plán 4 Učební plán Škola Název ŠVP, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Autoelektrikář Platnost Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Občanská nauka Fyzika Chemie Základy ekologie Matematika 2 1 1/2 1 1/2 5 Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Základy elektrotechniky Elektronika Elektrotechnická měření Automobily Elektropříslušenství Opravárenství a diagnostika Odborný výcvik Řízení motorových vozidel Celkem základní dotace 33 33,5 35,5 102 Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku 33 33,5 35,

8 Učební plán Přehled využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Výuka dle rozpisu učiva null Celkem:

9 5 5.1 Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura 1. ročník 2. ročník 3. ročník Charakteristika předmětu Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele. 1. ročník 2 týdně, P Obecné pojmy Dotace učebního bloku: 20 řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci - spisovná čeština - obecná čeština - nářečí - pravidla českého pravopisu - tvarosloví, mluvnické kategorie - větná skladba,druhy vět - zvukové prostředky a ortoeptické normy -stavba a tvorba komunikátoru 8

10 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 22 vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně přednese krátký projev vytvoří základní útvary administrativního stylu rozumí obsahu textu i jeho částí zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky -spisovná čeština, obecná čeština, nářečí -význam slova - upevňování pravopisu -tvarosloví, mluvnické kategorie -větná stavba - porozumění textu -terminologie, slangy, profesní mluva -informace, evidence, shromažďování Literární vzdělávání a výchova Dotace učebního bloku: 22 rozumí obsahu textu i jeho částí zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů -řecká mytologie -význam Bible, příběhy -České báje a pověsti -regionální báje a pověsti -bajky -lidová slovesnost -etnografické zvláštnosti regionu -raný středověk, Kosmas -Kroniky,Karl IV. -renesance, humanismus -klasicismus, osvícenství 2. ročník 1 týdně, P Rozšiřování obecných pojmů Dotace učebního bloku: 10 řídí se zásadami správné výslovnosti pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby -spisovná čeština, obecná čeština, nářečí -význam slova - upevňování pravopisu -tvarosloví, mluvnické kategorie -větná stavba - porozumění textu -terminologie, slangy, profesní mluva -informace, evidence, shromažďování 9

11 5.1.1 Český jazyk a literatura 2. ročník Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 11 vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska rozumí obsahu textu i jeho částí - jazyková a řečová kultura -osobnostní projev, principy a normy -technika mluveného slova -projev:monolog, dialog -běžná komunikace -informační postupy a útvary: zpráva,sdělení, inzerát, vizitka,zápis z porady, reklama, osobní a úřední dopis, , fax, telefon,záznamník -popis činnosti -administrativní styl: žádost, životopis, korespondence -odborný styl: přednáška, výklad Literární výchova a vzdělávání Dotace učebního bloku: 11 používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska samostatně zpracovává informace pořizuje z odborného textu výpisky -romantismus -národní obrození -regionální osobnosti národního obrození -realismus, realistické drama -historická próza -dobrodružná literatura,fantasy 3. ročník 2 týdně, P Rozšiřování obecných pojmů Dotace učebního bloku: 20 orientuje se v soustavě jazyků nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby -obecný výklad o jazyce, zvuková stránka jazyka, význam slov, tvorba slov -upevňování pravopisu,práce s pravidly -tvarosloví, skladba -význam větné skladby pro porozumění textu -rozvíjení slovní zásoby- terminologie, profesní mluva -zdroj informací 10

12 5.1.2 Anglický jazyk 3. ročník Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 20 nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak orientuje se ve výstavbě textu v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu -jazyková a řečová kultura- osobní projev, principy a normy -kultura vyjadřování -vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené - projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační útvary, osnova, životopis, zápis z porady, inzerát a odpověď na něj, jednoduché úřední, popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty) - druhy řečnických projevů - grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů -knihovny a jejich služby -informace, hodnověrnost, ověřování -práce stiskem -internet, četba s porozuměním, interpretace textu Literární vzdělávání a výchova Dotace učebního bloku: 24 má přehled o knihovnách a jejich službách má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmů pořizuje z odborného textu výpisky -nové umělecké směry počátku 20.století -kulturní povědomí regionu,estetická výchova -detektivní literatura -kamarádství a přátelství v literatuře -dramatická tvorba -Osvobozené divadlo -okupace a 2.světová válka -cestopisy,tradice jiných zemí -vědecké objevy a vynálezy v literatuře -smích -koření života Anglický jazyk 1. ročník 2. ročník 3. ročník Charakteristika předmětu Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý život. Učí je vnímavosti ke kultuře, schopnosti užívat způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur. Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí a komunikativních dovedností, která odpovídá výstupní úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 320 lexikálních jednotek za rok. Z toho obecně odborná a odborná terminologie tvoří nejméně 20 % slovní zásoby za studium. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých témat všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie a jazykové 11

13 5.1.2 Anglický jazyk prostředky; vyjadřovat srozumitelně hlavní myšlenky; efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně jednoduššího odborného textu, využívat text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí; získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky využívat ke komunikaci; pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i s dalšími zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu cizího jazyka; chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. Vzdělávání v cizích jazycích je založeno na humanistických přístupech k žákovi a kognitivně komunikativním způsobu výuky včetně využívání didaktických interkulturních aspektů. Je žádoucí používat aktivizující didaktické metody, organizovat činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou aktivitu žáků, objevovat pro žáky strategie učení odpovídající jejich učebním předpokladům, podporovat sebedůvěru, samostatnost a iniciativu žáků, rovněž jejich sebekontrolu a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků je vhodné používat multimediální výukové programy a internet, podle podmínek umožnit výuku některých tematických celků jiných předmětů v cizím jazyce, integrovat odborný jazyk do výuky včetně odborného výcviku, rozvíjet kontakty mezi školami v zahraničí. Organizovat odborné jazykové pobyty jako podpůrné aktivity pro poznávání života v multikulturní společnosti a podporovat vedení jazykového portfolia. Je vhodné výuku orientovat prakticky, se zaměřením na řečové dovednosti a postupné zkvalitňování jazykové správnosti projevu. Vyučovací proces by měl směřovat k motivaci žáků ke studiu jazyků. Je třeba, aby škola respektovala cizí jazyk, který již žáci v základním vzdělávání studovali, a nabídkou umožnila žákům studium dvou cizích jazyků. Obsah vzdělávání (učivo) v RVP je z didaktického hlediska je rozdělen do čtyř kategorií. Školy při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva. Je samozřejmé, že v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Není žádoucí je vyučovat izolovaně. V kompetenci škol je zařazení takových témat do ŠVP, která odpovídají potřebě a specializaci vyučovaných oborů. 1. ročník 2 týdně, P 1. Ahoj! (Hello!) Dotace učebního bloku: 12 seznámí se se základy anglické výslovnosti a napodobuje přirozenou výslovnost bezchybně opíše jednoduchou větu po orální přípravě čte jednoduché věty nahlas osvojí si jednoduché formy představování v rámci pozdravů a loučení na formální a neformální úrovni požádá o vysvětlení neznámého výrazu, zopakování dotazu či sdělení, zpomalení tempa řeči používá obraty k zahájení a ukončení rozhovoru, dokáže poděkovat, vyjádřit prosbu je schopen o sobě podat základní informace: jméno,věk, povolání, adresu, místo původu a vyžádat totéž od druhých osvojuje si oborovou slovní zásobu G - abeceda, spelling Rád Vás poznávám (Nice to meet you) G osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, sloveso to be", neurčitý člen, číslovky 0-20 Slovní zásoba (z oboru) 12

14 5.1.2 Anglický jazyk 1. ročník 2. Rodina Dawsnových (The Dawson Family) Dotace učebního bloku: 12 pamatuje si základní komunikativní frazeologie dovede sestavit a napsat jednoduchou větu v textu nalezne důležité informace rozumí jednoduchým cizojazyčným pokynům učitele v rámci tématu pojmenuje členy užší a širší rodiny poskytne informace o sobě a své rodině získá informace o rodině od jiné osoby v řízeném dialogu hovoří o členech svojí rodiny, o jejich fyzickém vzhledu, povaze, jejich povolání, zálibách, o tom co rodina vlastní a kde žije osvojuje si oborovou slovní zásobu G množné číslo podstatných jmen, sloveso have got, určitý člen, přivlastňovací pád, číslovky 21 a výše Slovní zásoba (z oboru) 3. Den v životě...(a Day in the Life of...) Dotace učebního bloku: 12 správně seřadí slova dle základních pravidel stavby věty v psaném projevu čte nahlas v pomalém tempu se správnou výslovností ve slovníku vyhledá žádané slovo na dané téma rozumí jednoduchým pokynům pomalého mluveného projevu rodilého mluvčího domluví si s přítelem schůzku, vyjádří s termínem souhlas či nesouhlas zcela jednoduchými větami hovoří o svém denním režimu a pojmenuje různé koníčky, sdělí, co ho baví a nebaví sdělí, jak tráví volný čas a co dělá v jednotlivých dnech v týdnu a v kolik hodin získá tutéž informaci od druhé osoby a napíše tom jednoduchý, krátký neformální dopis svému příteli nadepíše správně adresu na obálku napíše krátký dopis o sobě a vyplní formulář obsahující osobní údaje a adresu osvojuje si oborovou slovní zásobu G přítomný čas prostý, slovosled, have got x have, doplňovací otázky, předmětový tvar osobních zájmen, rozkazovací způsob Slovní zásoba (z oboru) 4. Zase je pondělí ráno (It s Monday morning again) Dotace učebního bloku: 12 uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu a dodržuje základní pravopisné normy samostatně přeloží přiměřený text dovede zapsat a používat číslovky, údaje o množství jednoduchými a stručnými větami zformuluje sdělení o činnostech ve škole, pojmenuje školní předměty umí říci, jaké předměty má ve škole, co ho baví a co ho nebaví dotáže se na čas, pojmenuje dny, měsíce a části dne řekne jaká je jeho pracovní doba na praxi a kde pracuje osvojuje si oborovou slovní zásobu G číslovky násobné, čas, příslovečné určení místa a času, infinitiv, užití ing tvaru, sloveso like, tvary a lot, very much, quite Slovní zásoba (z oboru) 13

15 5.1.2 Anglický jazyk 1. ročník 5.Vše nejlepší k narozeninám, babi (Happy birthday, Grandma) Dotace učebního bloku: 16 rozumí jednoduchému a pomalému reprodukovanému textu rodilého mluvčího rozumí jednoduché komunikaci na ulici sdělí svou adresu, zeptá se spolužáka na jeho pojmenuje obytné budovy, místnosti v bytě pojmenuje základní vybavení bytu a domu stručně popíše místo a lidi ze svého prostředí, činnost, kterou právě dělají napíše blahopřání k narozeninám s projevem naděje a radosti osvojuje si oborovou slovní zásobu G počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some, any, no, there is / are, přítomný čas průběhový Slovní zásoba (z oboru) 2. ročník 2 týdně, P 1. Před večírkem (Before the Party) Dotace učebního bloku: 12 vhodně využívá odbornou slovní zásobu a frazeologii umí zahájit, udržet a ukončit rozhovor pojmenuje základní druhy potravin a nápojů vyjádří, co snídá, obědvá, večeří objedná si a zaplatí v restauraci, orientuje se v jídelním a nápojovém lístku, rozumí v něm některým odborným výrazům dotáže se na množství a cenu zboží pojmenuje různé druhy služeb, je schopen k nim získat informace vyžádá si zaplacení účtu osvojuje si oborovou slovní zásobu G this / that, předložky, whose / who s, how much/many Slovní zásoba (z oboru) 2. Čtyři jedou na výlet (Four Go on a Trip) Dotace učebního bloku: 26 upevňuje správnou výslovnost odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu zformuluje myšlenky týkající se sdělení o svých plánech na výlet, po telefonu domluví schůzku a pojmenuje důležité budovy ve městě vytvoří dialog týkající se péče o zdraví osvojuje si oborovou slovní zásobu G - modální slovesa can, must, have to, vazba going to, pravidlo jednoho záporu, Složeniny some-, any-, no-, slovosled anglické věty Slovní zásoba (z oboru) 14

16 5.1.2 Anglický jazyk 2. ročník 3. Půjdeme nakupovat? (Shall We Go Shopping?) Dotace učebního bloku: 26 vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti orientuje ve velmi jednoduché vybrané frazeologii rodilého mluvčího čte jednoduché odborné texty a je samostatně schopen k jeho porozumění využít slovník vytvoří dialog týkající se nakupování (žádost, přání, nabídka, odmítnutí, zklamání, obava) zná názvy povolání a pracovních činností vytvoří dialog týkající se jednání s budoucím zaměstnavatelem osvojuje si oborovou slovní zásobu G Vyjadřování přání, nabídek a žádostí - would like, shall, can, could, may, budoucí čas, stupňování přídavných jmen, srovnávání, one / ones Slovní zásoba (z oboru) 3. ročník 2 týdně, P 1. Milý René (Dear Renée) Dotace učebního bloku: 22 čte samostatně přiměřený neznámý text v psaném projevu je samostatně dodržuje nové pravopisné normy orientuje se v základních geografických znalostech ČR a anglicky hovořících zemí seznámí se s jejími základními společenskými zvyky, tradicemi, měnou a s jejich jednotkami (míry a váhy) vytvoří dialog týkající se nákupu jízdenek a vstupenek, uvedení do společnosti napíše svoje sdělení o dovolené v neformálním dopise osvojuje si oborovou slovní zásobu G Minulý čas slovesa be, minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, ago, rozkazovací způsob, řadové číslovky Slovní zásoba (z oboru) 2. A jaký jsi měl den? (And How Was your Day?) Dotace učebního bloku: 20 porozumí přiměřeným rozhovorům rodilých mluvčí napíše svůj stručný životopis zvládá velmi krátkou konverzaci o tom, jak strávil den, jak pomáhal doma osvojuje si oborovou slovní zásobu G minulý čas průběhový, předložky času a místa, Překlad Já také. Já také ne. Slovní zásoba (z oboru) 15

17 5.2.1 Občanská nauka 3. ročník 3. Hledám Ameriku (I m looking for Amerika) Dotace učebního bloku: 22 pochopí smysl krátkých a jednoduchých jasných vzkazů, zpráv a hlášení rodilého mluvčího dotáže se jednoduchými větami na cestu a směr vytvoří dialog týkající se dotazů v informačním středisku osvojuje si oborovou slovní zásobu nepravidelná slovesa, souhrnné opakování gramatiky Slovní zásoba (z oboru) Shrnutí učiva -konverzační okruhy Péče o zdraví, Cestování, ČR, Anglicky hovořící země -stylistické a řečové aktivity - jednání s budoucím zaměstnavatelem, obchodní dopis, vzkaz, blahopřání, vyjadřování prosby a žádosti 5.2 Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 1. ročník 2. ročník 3. ročník Charakteristika předmětu Obecným cílem této vzdělávací oblasti v odborném školství je připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti. Výchova k demokratickému občanství směřuje především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými aktivními občany svého demokratického státu, aby jednali odpovědně a uvážlivě nejen ku vlastnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem a prospěch. Žáci se učí porozumět společnosti a světu, kde žijí, uvědomovat si vlastní identitu a nenechat se manipulovat. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: využívat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a s různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického a občanského rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů osobního, právního a sociálního charakteru; získávat a hodnotit informace z různých zdrojů verbálních, ikonických (obrazy, fotografie, mapy...) a kombinovaných (filmy). Vzdělávání v občanském základu usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí a hodnot: jednat odpovědně a žít čestně; projevovat občanskou aktivitu, vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita...), jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně; přemýšlet o skutečnosti kolem sebe, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat; uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej; na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné, jako sebe sama tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, netolerantního jednání a nesnášenlivosti; zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat ekologicky; 16

18 5.2.1 Občanská nauka vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, odpovědně řešet své finanční záležitosti, neničit majetek, ale pečovat o něj, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i pro širší komunitu. Důraz se klade nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu na praktický odpovědný a aktivní život. Tento kurikulární rámec by měly vést k lepšímu porozumění mnohotvárnosti dnešního světa, porozumění nárokům, které na lidi život v současné době klade, a k získání potřebných klíčových kompetencí pro řešení občanských i soukromých aktivit jednotlivce. Významnou úlohu má rozvíjení finanční a mediální gramotnosti žáků jako důležitých dovedností, kterými by měl být vybaven člověk dnešní doby. 1. ročník 1 týdně, P Člověk v lidském společenství Dotace učebního bloku: 32 popíše na základě pozorování lidí kolem sebe a informací z médií, jak jsou lidé v současné české společnosti rozvrstveni z hlediska národnosti, náboženství a sociálního postavení; vysvětlí, proč sám sebe přiřazuje k určitému etniku (národu, ) dovede aplikovat zásady slušného chování v běžných životních situacích; uvede příklady sousedské pomoci a spolupráce, lásky, přátelství a dalších hodnot uvede, jaká práva a povinnosti pro něho vyplývají z jeho role v rodině, ve škole, na pracovišti dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet životních nákladů na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho může vzniknout napětí nebo konflikt mezi příslušníky většinové společnosti a příslušníkem některé z menšin uvede konkrétní příklady ochrany menšin v demokratické společnosti je schopen rozeznat zcela zřejmé konkrétní příklady ovlivňování veřejnosti (např. v médiích, v reklamě, jednotlivými politiky, ) na základě pozorování života kolem sebe a informací z médií uvede příklady porušování genderové rovnosti (rovnosti mužů a žen) popíše specifika některých náboženství, k nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy vysvětlí, čím mohou být nebezpečné některé náboženské sekty nebo a náboženská nesnášenlivost - lidská činnost a učení - vývoj a rozvoj člověka - etapy lidského života - náročné životní situace - zdraví a jeho ochrana - rizikové a závislé chování - lidská společnost a společenské skupiny, současná česká společnost, její vrstvy - odpovědnost, slušnost, optimismus a dobrý vztah k lidem jako základ demokratického soužití v rodině i v širší komunitě - sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti - hospodaření jednotlivce a rodiny; řešení krizových finančních situací, sociální zajištění občanů - rasy, národy a národnosti; většina a menšiny ve společnosti klady vzájemného obohacování a problémy multikulturního soužití; genocida v době druhé světové války, jmenovitě Slovanů, Židů, Romů a politických odpůrců; migrace v současném světě, migranti, azylanti - postavení mužů a žen v rodině a ve společnosti - víra a atheismus, náboženství a církve, náboženská hnutí a sekty, náboženský fundamentalismus 2. ročník 1 týdně, P 17

19 5.2.1 Občanská nauka 2. ročník Člověk jako občan Dotace učebního bloku: 20 uvede základní lidská práva, která jsou zakotvena v českých zákonech včetně práv dětí, popíše, kam se obrátit, když jsou lidská práva ohrožena uvede příklady jednání, které demokracii ohrožuje (sobectví, korupce, kriminalita, násilí, neodpovědnost, ) vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, událostí a lidí v médiích (mediální obsahy) přijímat kriticky uvede, k čemu je pro občana dnešní doby prospěšný demokratický stát a jaké má ke svému státu a jeho ostatním lidem občan povinnosti uvede nejvýznamnější české politické strany, vysvětlí, proč se uskutečňují svobodné volby a proč se jich mají lidé zúčastnit; popíše, podle čeho se může občan orientovat, když zvažuje nabídku politických stran uvede příklady extremismu, např. na základě mediálního zpravodajství nebo pozorováním jednání lidí kolem sebe; vysvětlí, proč jsou extremistické názory a jednání nebezpečné uvede konkrétní příklad pozitivní občanské angažovanosti uvede základní zásady a principy, na nich je založena demokracie dovede debatovat o zcela jednoznačném a mediálně známém porušení principů nebo zásad demokracie v konkrétních příkladech ze života rozliší pozitivní jednání (tj. jednání, které je v souladu s občanskými ctnostmi), od špatnéhonedemokratického jednání objasní, jak se mají řešit konflikty mezi vrstevníky a žáky, co se rozumí šikanou a vandalismem a jaké mají tyto jevy důsledky - lidská práva, jejich obhajování, veřejný ochránce práv, práva dětí - svobodný přístup k informacím; média (tisk, televize, rozhlas, internet), funkce médií, kritický přístup k médiím, média jako zdroj zábavy a poučení - stát a jeho funkce, ústava a politickýsystém ČR, struktura veřejné správy, obecní a krajská samospráva - politika, politické strany, volby, právo volit - politický radikalismus a extremismus, aktuální česká extremistická scéna a její symbolika, mládež a extremismus - občanská společnost, občanské ctnosti potřebné pro demokracii a multikulturní soužití; - základní hodnoty Člověk a právo Dotace učebního bloku: 12 popíše, čím se zabývá policie, soudy, advokacie a notářství uvede, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní odpovědnost vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a rodiči, mezi manželi; dovede v této oblasti práva vyhledat informace a pomoc při řešení konkrétního problému dovede aplikovat postupy vhodného jednání, stane-li se svědkem nebo obětí kriminálního jednání (šikana, lichva, násilí, vydírání, ) právo a spravedlnost, právní stát, právní ochrana občanů, právní vztahy - soustava soudů v ČR; právnická povolání (notáři, advokáti, soudcové) - právo a mravní odpovědnost v běžném životě; vlastnictví; smlouvy; odpovědnost za škodu - manželé a partneři; děti v rodině, domácí násilí - trestní právo: trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření, orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, vyšetřovatel, soud), - kriminalita páchaná na mladistvých a na dětech; kriminalita páchaná mladistvými 3. ročník 1 týdně, P 18

20 5.3 Přírodovědné vzdělávání 3. ročník Člověk a hospodářství Dotace učebního bloku: 16 dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kontaktovat případného zaměstnavatele a úřad práce, prezentovat své pracovní dovednosti a zkušenosti popíše, co má obsahovat pracovní smlouva dovede vyhledat poučení a pomoc v pracovněprávních záležitostech vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a zdravotní pojištění dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní ústav (banka, pojišťovna) a na základě zjištěných informací posoudit, zda konkrétní služby jsou pro něho únosné (např. půjčka), nebo nutné a výhodné dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé sociální situaci dovede reklamovat koupené zboží nebo služby dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v praktickém životě (např. o koupi zboží, cestovním zájezdu, pojištění) zjistit, jaké mu z ní vyplývají povinnosti a práva trh a jeho fungování (zboží, nabídka, poptávka, cena) - hledání zaměstnání, služby úřadů práce - nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace - vznik, změna a ukončení pracovního poměru - povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele - druhy škod, předcházení škodám, odpovědnost za škodu - peníze, hotovostní a bezhotovostní peněžní styk - mzda časová a úkolová - daně, daňové přiznání - sociální a zdravotní pojištění - služby peněžních ústavů - pomoc státu, charitativních a jiných institucí sociálně potřebným občanům Česká republika, Evropa a svět Dotace učebního bloku: 16 dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, podle mapy popíše její polohu a vyjmenuje sousední státy popíše státní symboly vysvětlí, k jakým nadnárodním uskupením ČR patří a jaké jí z toho plynou závazky uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, rozvojových a zemí velmi chudých (včetně lokalizace na mapě) na příkladech z hospodářství, kulturní sféry nebo politiky popíše, čemu se říká globalizace uvede hlavní problémy dnešního světa (globální problémy), lokalizuje na mapě ohniska napětí v soudobém světě popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti a výhody z členství v EU plynou našim občanům na příkladu (z médií nebo z jiných zdrojů) vysvětlí, jakých metod používají teroristé a za jakým účelem - současný svět: bohaté a chudé země, velmoci; ohniska napětí v soudobém světě - ČR a její sousedé - České státní a národní symboly - globalizace - globální problémy - ČR a evropská integrace - nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě 5.3 Přírodovědné vzdělávání Charakteristika oblasti Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů. Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. Přírodovědné vzdělávání může škola realizovat buď v samostatných vyučovacích předmětech, nebo integrovaně v závislosti na charakteru oboru a podmínkách školy. Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli: využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí; logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy; pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje; komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice; 19

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Univerzální obráběč 23-56-H/01Obráběč kovů Verze z 22. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů nám. Míru, Tišnov, 666 5 ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 4-55-H/0 opravář zemědělských strojů.ročník orientuje se v soustavě jazyků - rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově

Více

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů

ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 41-55-H/01 opravář zemědělských strojů nám. Míru, Tišnov, 666 5 ROZPIS UČIVA předmětu ČESKÝ JAZYK Obor: 4-55-H/0 opravář zemědělských strojů Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny.ročník orientuje se v soustavě jazyků - rozlišuje

Více

36 67 E/01 Zednické práce

36 67 E/01 Zednické práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 67 E/01 Zednické práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování 65-51-E/02 Práce ve stravování MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/02 Práce ve stravování Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

63 51 J/01 Obchodní škola

63 51 J/01 Obchodní škola MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63 51 J/01 Obchodní škola 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

pro obor vzdělání 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

pro obor vzdělání 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce pro obor vzdělání 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže

Více

Stavební práce. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Stavební práce. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 052/2012 Stavební práce Stavební práce Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název ŠVP 052/2012

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Práce ve stravování 65-51-E/02 RVP: 65-51-E/02 Práce ve stravování Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je nový název oboru Ředitel školy:

Více

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č.

Více

64 41 L/51 Podnikání

64 41 L/51 Podnikání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 64 41 L/51 Podnikání 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

29 54 H/01 Cukrář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

29 54 H/01 Cukrář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 54 H/01 Cukrář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

Školní vzdělávací program OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE Obsah 1 Úvodní údaje...3 1.1 Identifikační údaje o škole...3 1.2 Školní vzdělávací program...3 2 Profil absolventa ŠVP...4 2.1 Popis uplatnění absolventa v praxi...4

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Dřevařská výroba 33-57-E/01 RVP: 33-57-E/01 Dřevařská výroba Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4- Krč, 14200. Školní vzdělávací program- Čalouník 33 59 H / 01

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4- Krč, 14200. Školní vzdělávací program- Čalouník 33 59 H / 01 6. Učební osnova Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00 Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čalouník Kód a název oboru vzdělávání: 33 59

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 36-63-H/01 Průmyslová ekologie Štukatér

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 36-63-H/01 Průmyslová ekologie Štukatér pro obor vzdělání RVP 36-63-H/01 1602M01 Průmyslová Štukatér ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 36-63-H/01 1602M01 Průmyslová Štukatér ekologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže

Více

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program Provozní služby Platnost: od 1.9.2010 Obsah Identifikační údaje. 2 1 Profil absolventa 3 1.1 Pracovní uplatnění

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium školní vzdělávací program 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Zednické práce. Obor vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Zednické práce. Obor vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36-67-E/01 Platnost od 1. 9. 2013 Obsah 1. Identifikační údaje o škole 3 2. Profil absolventa 4 2.1. Popis uplatnění absolventa v praxi 4 2.2. Očekávané kompetence

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69-51-H/01 Kadeřník ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více