České dráhy, a.s. ČD Sei 600/3. Předpis. o účetnictví (ZÁSOBY) Úroveň přístupu C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD Sei 600/3. Předpis. o účetnictví (ZÁSOBY) Úroveň přístupu C"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Sei 600/3 Předpis o účetnictví (ZÁSOBY) Úroveň přístupu C 1

2 České dráhy, a.s. ČD Sei 600/3 Předpis o účetnictví (ZÁSOBY) Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva Českých drah dne č.j.: /2008-O8 Účinnost od

3 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

4 ČD Sei 600/3 Verze platná od OBSAH Záznam o změnách... 6 Rozsah znalostí... 8 Distribuce v elektronické podobě Seznam použitých značek a zkratek ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení Kapitola II Základní pojmy a definice ČÁST DRUHÁ ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB Kapitola I Účtování o zásobách Kapitola II Pohyby změn stavu zásob Kapitola III Druh ocenění ČÁST TŘETÍ EVIDENCE ZÁSOB Kapitola I Analytická evidence zásob Kapitola II Stav a pohyb zásob Kapitola III Drobný hmotný majetek Kapitola IV Archivace dat a dokladů MTZ ČÁST ČTVRTÁ OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Kapitola I Způsob oceňování Kapitola II Oceňování zásob na skladě Kapitola III Zásoby vlastní výroby nedokončená výroba Kapitola IV Zboží ČÁST PÁTÁ PRŮMĚRNÁ CENA ZÁSOB NA SKLADĚ Kapitola I Způsob vytvoření průměrné ceny ČÁST ŠESTÁ INVENTARIZACE Kapitola I Oceňování zásob ke dni inventarizace ČÁST SEDMÁ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Související předpisy Kapitola II Přechodná ustanovení Kapitola III Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 - Seznam drobného hmotného majetku Příloha č. 2 - Pohyby v systému SAP

5 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

6 ČD Sei 600/3 Verze platná od ) ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 6

7 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

8 ČD Sei 600/3 Verze platná od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Ředitelé ekonomických útvarů Vedoucí oddělení účtárny Znalost Informativní Generální ředitelství (GŘ) Účtující jednotka (ÚJ) Zaměstnanci účtáren, informační a účetní soustavy a statistiky Zaměstnanci zabývající se agendou MTZ a pracující s daty MTZ Zaměstnanci stanovení generálním ředitelem, náměstkem pro ekonomiku nebo ředitelem ekonomického útvaru Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů a útvarů jejichž činnost souvisí se soustavou ekonomických informací Vedoucí účtující jednotky Vedoucí ekonomického útvaru (ekonomický náměstek) Zaměstnanci účtáren účtující o zásobách Všichni zaměstnanci pověření agendou MTZ Zaměstnanci určení vedoucím ÚJ nebo vedoucím ekonomického útvaru (MTZ) Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů a útvarů jejichž činnost souvisí se soustavou ekonomických informací Úplná Informativní Informativní Úplná Informativní 8

9 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

10 ČD Sei 600/3 Verze platná od DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Funkce El. podoba 10

11 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

12 ČD Sei 600/3 Verze platná od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... České dráhy, a.s. ČD CARGO... Dceřinná společnost ČD a.s. ČD-T... ČD Telematika, a.s. ČÚS... České účetní standardy Dal(D)... Strana Dal účtu DHM... Drobný hmotný majetek DIK... Dílčí inventarizační komise DKV... Depa kolejových vozidel DLHM... Dlouhodobý hmotný majetek DLN ahm... Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek DPH... Daň z přidané hodnoty DVI... Dopravní vzdělávací institut, a.s. EKDNÚ... Ekonomický definiční nadúsek EU... Evropská unie FÚ... Finanční účtárna GŘ... Generální ředitelství MD... Strana Má dáti účtu MF... Ministerstvo financí MTZ... Materiálně-technické zásobování NASER... Naftový server NKÚ... Nejvyšší kontrolní úřad OE... Operativní evidence OJ... Organizační jednotka OOPP... Osobní ochranné a pracovní pomůcky PC... Personal computer (osobní počítač) Sei... Soustava ekonomických informací SMR... Státní mobilizační rezervy SKP... Standardní klasifikace produkce SR71... Služební rukověť 71 SR79... Služební rukověť 79 SR80... Služební rukověť 80 SŽDC... Správa železniční dopravní cesty, s.o. TSS... Traťová strojní společnost, a.s. TUDU... Traťový definiční úsek TÚČD... Technická ústředna ČD UIC... Union internationale des Chemins de fer (Mezinárodní železniční unie) ÚJ... Účtující jednotka VÚŽ... Výzkumný ústav železniční, a.s. ZC... Zásobovací centrum odboru zásobování a odbytu 12

13 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

14 ČD Sei 600/3 Verze platná od ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Předpis ČD Sei 600/3 - Předpis o účetnictví - Zásoby (dále jen předpis), stanoví zásady související s účetnictvím zásob u ČD a postupy, včetně odpovědnosti, při sběru a přenosu účetních dat a zpracování informací automatizovaného systému evidence zásob. 2. Předpis je závazný pro zaměstnance všech ekonomických útvarů všech organizačních složek ČD, kontrolní orgány v oblasti ekonomiky a vedoucí zaměstnance všech organizačních útvarů ČD. 3. Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na sběru prvotních dat pro automatizované zpracování evidence zásob a účetnictví zásob, jsou plně odpovědni za úplné a správné vyplnění dokladů o výdeji a příjmu zásob na sklad a ostatních účetních dokladů souvisejících se zásobami, za jejich včasné zpracování a odeslání výstupů pro nadřízená pracoviště, ekonomické útvary a do programu SAP R/3. 4. Zaměstnanci účtáren jsou plně odpovědni za správné zaúčtování všech účetních příkazů s výjimkou dokladů vytvořených automatickým převodem z typových projektů MTZ a to v období, do kterého z hlediska plnění náleží, za včasné odeslání, resp. předávání účetních a ostatních ekonomických dat peněžním ústavům, organizačně nadřízeným ekonomickým útvarům při zachování mlčenlivosti vůči osobám neoprávněným vyžadovat ekonomické informace a za řádné uložení a uschování účetních dokladů do archivu. Zaměstnanci účtáren jsou plně odpovědni za to, že zaměstnanci pověření agendou MTZ obdrží včas všechny doklady týkající se nákupu materiálu od fyzických i právnických osob mimo ČD. 5. Vedoucí zaměstnanci hospodářského vedení organizačních útvarů nebo jimi pověření zaměstnanci provádí kontrolu dodržování tohoto předpisu podřízenými zaměstnanci a ze zjištěných závad vyvozují odpovídající závěry. 6. Za udržování tohoto předpisu odpovídá odbor zásobování a odbytu GŘ ČD. Změny a doplňky předpisu vydává na technických nosičích, zpravidla jedenkrát ročně, s účinností od 1. ledna. Změny a doplňky schvaluje ředitel odboru zásobování a odbytu GŘ ČD. 7. Za udržování programové dokumentace k modulu MM systém SAP R/3 odpovídá ČD -T, která zpracovává změny do programu podle požadavků zadávaných pro všechny účtující jednotky odborem zásobování a odbytu GŘ ČD ve spolupráci s odborem účetnictví GŘ ČD. Programová dokumentace musí být ověřena auditorem. Postup při zpracování účetních dat počítačem je uveden v uživatelské příručce, která je součástí programového zabezpečení. 14

15 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Účtování o zásobách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků a v ČD též předpisy: ČD Sei 600/1 - Předpis o účetnictví - základní předpis ČD Sei Inventarizace majetku a závazků. 9. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší: převzatý předpis ČD, s.o., Sei 600/3 Předpis o účetnictví Zásoby, ze dne 1. ledna 2003, č.j / /3, včetně všech změn a úprav Kapitola II Základní pojmy a definice 10. Zásobami jsou: a) materiál na skladě (účet 112), b) nedokončená výroba (účet 121), polotovary vlastní výroby (účet 122), výrobky (účet 123) c) zboží na skladě (účet 132). 11. Za materiál jsou považovány : a) Suroviny (základní materiál + potraviny) jsou hmoty, které při výrobním procesu přechází zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu. b) Pomocné látky jsou hmoty, které přechází také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky). c) Provozovací látky jsou hmoty, kterých je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čistící prostředky). d) Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu. e) Obaly slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu nebo zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány mezi účtujícími jednotkami ČD spolu s daným obsahem. f) Drobný hmotný majetek do doby převodu do OE, to je majetek, o kterém ČD, odbor finanční generálního ředitelství, rozhodly, že není dlouhodobým hmotným majetkem. Je to movitý hmotný majetek s pořizovací cenou ,- Kč a nižší a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok s těmito výjimkami: 15

16 ČD Sei 600/3 Verze platná od předměty z drahých kovů; - přívěsné vozíky, jednostopá vozidla [motocykly], auta po ukončeném leasingu a ostatní DLHM, o kterém pojednává zákon č. 16/1993 Sb. o silniční dani, ve znění pozdějších předpisů; tento hmotný majetek se účtuje vždy jako DLHM na účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí; - umělecké předměty - další majetek, specifikovaný předpisem Sei 600/2 g) Movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu. 12. Za nedokončenou výrobu jsou považovány produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty. 13. Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účtující jednotky. 14. Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. 15. Zboží jsou movité věci, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. 16. Záloha na zásoby obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení zásob. 17. Pohybem se rozumí ekonomický jev související se změnou stavu zásob a evidence materiálu, a to ve hmotném i hodnotovém vyjádření. Pohyby se označují třímístným číselným kódem. 18. Charakter materiálu je vyjádřen druhem ocenění v kmenovém souboru materiálu v MM SAP R/3 na záložce Účetnictví 1. 16

17 ČD Sei 600/3 - Verze platná od ČÁST DRUHÁ ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB Kapitola I Účtování o zásobách 19. Účtování o pořízení a úbytku zásob se ve všech ÚJ ČD provádí podle způsobu A, stanoveného Českým účetním standardem Zásoby pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výjimkou je účtování o zboží v ČD centrech a osobních pokladnách, kde se používá způsob B stanovený Českým účetním standardem 015, článek 4.3. To znamená, že při účtování nákupů se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny nakupovaných zásob na vrub 504 Prodané zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech účtové třídy 2 nebo 3 nebo účtu 901/5600 pro příjem ze Zásobovacích center. Při uzavírání účetních knih se stav zásob zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 13 Zboží souvztažně s účtem 504 Prodané zboží. 20. Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží: a) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují do systému SAP R/3 na vrub účtu 111- Pořízení materiálu nebo Pořízení zboží, souvztažně na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Účtování pořízení zásob přímo na vrub účtu 112 nebo 132 (mimo účet 111 nebo 131) není v účtujících jednotkách ČD povoleno. Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub příslušných účtů zásob souvztažně na příslušném účtu účtové skupiny 62* - Aktivace. Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účtující jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu Materiál na skladě nebo Zboží na skladě a v prodejnách a ve prospěch účtu Pořízení materiálu nebo Pořízení zboží. Spotřeba materiálu a prodej zboží se účtují běžně na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50*- Spotřebované nákupy a u prodeje materiálu na vrub účtu 542 Prodaný materiál, souvztažně na příslušném účtu zásob a to ve všech účtujících jednotkách v průměrných cenách. b) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 50*- Spotřebované nákupy, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků (viz předpis Sei 605); na vrub účtu Manka a škody v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtu Ostatní provozní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50*- Spotřebované nákupy 17

18 ČD Sei 600/3 Verze platná od (pokud lze předpokládat, že k tomu došlo neúmyslným chybným účtováním v důsledku záměny při jejich vyskladnění). c) Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy, jsou-li zásoby evidovány podle jednotlivých druhů a jedná-li se o manka a přebytky, které vznikly ve stejném inventarizačním období neúmyslnou záměnou jejich jednotlivých druhů. Převyšuje-li po tomto vyrovnání částka mank částku přebytků, je třeba rozdíl posuzovat jako výsledné manko; převyšuje-li částka přebytků částku mank, posuzuje se rozdíl jako výsledný přebytek. d) Zjistí-li se při inventarizacích skryté úbytky hodnoty zásob, analyzují se a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytvoří se opravná položka (účtová skupina 19*). Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub účtu 559-Tvorba a zúčtování opravných položek souvztažně k příslušným účtům účtové skupiny 19* - Opravné položky k zásobám. Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 19* Opravné položky k zásobám souvztažně k účtům 559-Tvorba a zúčtování opravných položek (viz předpis Sei 600/5). 21. Zásoby vlastní výroby se účtují: a) V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zúčtují na vrub účtů účtové skupiny 12* - Zásoby vlastní výroby, souvztažně ve prospěch účtů účtové skupiny 61* - Změny stavu zásob vlastní činností. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61* - Změny stavu zásob vlastní činností a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12* - Zásoby vlastní výroby. b) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 61* - Změny stavu zásob vlastní činností, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků (viz předpis Sei 605); na vrub účtu Manka a škody v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtů účtové skupiny 61* - Změny stavu zásob vlastní činností. 22. Škody vzniklé v důsledku živelných pohrom lze za splnění podmínek daných zákonem ( 24 odst. 10 Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších změn a doplňků) přeúčtovat na vrub účtu 582-Škody, škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem je nutné přeúčtovat na vrub účtu 549/ Při uzavírání účetních knih se účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119 Materiál na cestě nebo Zboží na cestě. Nevyfakturované dodávky se účtují ve prospěch účtu Dohadné účty pasivní. Účty Pořízení materiálu a Pořízení zboží musí mít nulový zůstatek. Viz ČD Sei 600/ O zásobách daných ke zpracování jiné účtující jednotce, do konsignačních skladů nebo zapůjčených mimo účtující jednotku, musí být vedena analytická evidence s uvedením místa uložení. 25. O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu nebo o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě. 18

19 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Např. opravený trakční motor hnacího kolejového vozidla převzatý z opravárenského pracoviště na sklad, musí být oceněn v tržní ceně opraveného motoru, minimálně však ve výši nákladů souvisejících s opravou a nikoliv evidován s nulovou pořizovací cenou. 26. O zásobách předaných účtující jednotce ke zpracování, vypůjčených, došlých organizaci omylem a o konsignačním zboží se vede podrozvahová evidence s uvedením druhu zásob a jejich ocenění. Evidence cizího majetku je vedena mimo typové programy MTZ s výjimkou nafty na konsignačních skladech. 27. Renovace náhradních dílů a úprava zásob, provedená ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě. 28. Převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen a na sklad se účtuje prostřednictvím účtu Aktivace materiálu a zboží. 29. Přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad, lze ve všech účtujících jednotkách účtovat: a) kancelářské potřeby (např. obálky, papír, lepidlo, pásky do tiskárny, tonery apod.) b) tiskopisy c) obalový materiál, nevratný určený k přímé spotřebě d) propagační materiál (který nemá charakter užitných předmětů) e) drobný materiál pro údržbu a opravy v ceně do Kč 1000,- za jeden nákup, bez DPH a jen nezbytně potřebné množství, mimo materiálu charakteru DHM. Na účetním dokladu musí být čitelně, mimo předepsané náležitosti daňového dokladu, uveden název materiálu, účel použití, podpis zaměstnance, který nakoupený materiál převzal do spotřeby, datum převzetí a podpis zaměstnance oprávněného k povolení nákupu. Spotřeba těchto druhů materiálu se zúčtuje na samostatných analytikách k účtu Spotřeba materiálu, to je: 501/1090 přímá spotřeba materiálu (mimo sklad) 501/1200 spotřeba materiálu reklamní a propagační materiál (do 500 Kč) 501/1400 spotřeba materiálu tiskopisů (ze ZC) Odchylně se účtuje přímá spotřeba materiálu zakoupeného od dceřiných společností ČD, a to na účtech: 501/0100 přímá spotřeba materiálu nakoupeného od TSS 501/0200 přímá spotřeba materiálu nakoupeného od ČD T 501/0300 přímá spotřeba materiálu nakoupeného od VÚŽ 501/ /0500 přímá spotřeba materiálu nakoupeného od DPOV přímá spotřeba materiálu nakoupeného od ČD CARGO 19

20 ČD Sei 600/3 Verze platná od Na konci roku musí být takto nakoupený a ve skutečnosti nespotřebovaný materiál převzat na sklad a vyúčtován jako snížení spotřeby (storno) se souvztažným zápisem na účtu Zúčtování operací MTZ je zabezpečeno automatizovaně, prostřednictvím vazeb jednotlivých pohybů MTZ na příslušné účty dle účtové osnovy. 31. Převod dat z IS ZC a NASER je možný pouze u materiálů určených do přímé spotřeby (výstrojové součásti dle předpisu Ok3, výstrojové součásti pro ČD Cargo dle smlouvy mezi ČD, a.s. a ČD Cargo o dodávkách materiálu, tiskopisy ) a to jen v množstevním vyjádření výdejů. Hodnotové vyjádření zajišťuje program MM SAP R/3. Kapitola II Pohyby změn stavu zásob 32. K zabezpečení jednotnosti postupů při automatizovaném zpracování evidence zásob je mimo jiné standardní položky (např. účtující jednotka, číslo skladu, číslo materiálu, počet jednotek množství, cena) zavedena položka pohyb a druh ocenění. 33. Pohybem se rozumí ekonomický jev související se změnou stavu zásob materiálu nebo změnou v operativní evidenci DHM, ve hmotném i hodnotovém vyjádření. Pohyby zásob se označují třímístným číselným kódem. Přehled a význam těchto kódů je uveden v Přehledu pohybů, který tvoří přílohu číslo 2 tohoto předpisu. Kapitola III Druh ocenění 34. Druh ocenění vyjadřuje u zásob jejich charakter. Je to klíč, který jednoznačně identifikuje odděleně oceněné zásoby materiálu. Vedení materiálů v odděleném ocenění slouží pro evidenci materiálu v různém stavu opotřebení. Využívá se typ ocenění X- podle šarží a S podle stavu materiálu, který sdružuje všechny druhy ocenění: - materiál (díly), který(é) může být v průběhu své životnosti renovován (nový, před renovací, po renovaci, starý), - ocenění pro díly z vlastní výroby, - zánovní materiál. 20

21 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Je nutné, aby materiály, které mají být vedeny v odděleném ocenění, byly založeny již s parametrem odděleného ocenění. V prvním kroku to znamená, že odpovědný zaměstnanec JČM musí na záložce Účetnictví v KSM založit hodnotu X nebo S v poli Typ ocenění (transakce MM01). Druhým krokem je založení jednotlivých druhů odděleného ocenění (z uzpůsobeného seznamu) pro materiály, které budou v každém jednotlivém závodě využívány. Toto provedou již pracovníci jednotlivých organizačních složek v transakci modulu MM SAP R/3 - MM01, založením záložky účetnictví pro svůj závod s určitým druhem ocenění. Pro každý druh ocenění je nutné provést tento krok zvlášť. Ve chvíli, kdy je materiál založen v odděleném ocenění, je již nutné vždy s odděleným oceněním pracovat. To znamená, že je tento parametr materiálu vyžadován při každém pohybu materiálu. 21

22 ČD Sei 600/3 Verze platná od ČÁST TŘETÍ EVIDENCE ZÁSOB Kapitola I Analytická evidence zásob 35. Analytická evidence zásob se vede : a) podle druhu nebo skupin zásob v datových souborech počítače na skladových kartách podle hmotně odpovědných osob nebo podle míst uložení, b) o zásobách daných ke zpracování jiné účtující jednotce, do konsignačních skladů nebo zapůjčených mimo účtující jednotku. Další analytickou evidenci lze vést na základě požadavků, vyplývajících z řízení účtující jednotky, popř. požadavků stanovených nadřízeným útvarem ekonomiky nebo právními předpisy. 36. Analytická evidence podle druhu nebo skupin zásob (čl. 37a) slouží k jejich identifikaci a obsahuje zejména číselné označení dle JČM, název, druh ocenění, množství, ocenění, datum pořízení, datum vyskladnění, apod. Kapitola II Stav a pohyb zásob 37. Evidence o stavu a pohybu materiálu musí být ve všech účtujících jednotkách automatizovaně zabezpečena modulem MM SAP R/3. Přehled platných pohybů v modulu MM SAP je uveden v příloze číslo Ostatní zásoby, jako jsou potraviny, nedokončená výroba a zboží, jsou evidovány v pomocných programech, musí však být zabezpečeno jejich včasné proúčtování do systému SAP R Za účetní doklady k materiálu jsou považovány prvotní záznamy doklady tištěné ze zpracování typovým projektem. Náležitosti účetních dokladů stanoví předpis ČD Sei 600/1 Předpis o účetnictví Základní předpis. 40. Mezi nezbytné náležitosti účetního dokladu patří podpis osoby, odpovědné za účetní případ, osoby, která přezkušuje doklady po stránce věcné, a osoby účetní - odpovědné za jeho zaúčtování, kontrolující náležitosti dokladů z hlediska formální správnosti. Po stránce věcné i formální musí být přezkoušeny všechny účetní doklady, týkající se nákupu i prodeje fyzickým a právnickým osobám mimo ČD, a doklady příjmu materiálu z vlastní výroby, zpracování a renovace. 22

23 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Jako pomocné doklady lze při zpracování MTZ využívat ručně psaných prvotních záznamů na tiskopisech ČD: Název dokladu Zkratka Číslo Hm KSM 1. Přejímací list PL ( ,32) , Dodací list DL ( ,34) , Odběrový záznam OZ ( ) Protokol o likvidaci DHM v operativní evidenci PoL ( ) , 5. Opravný list OL ( ) Odběrový záznam o spotřebě motorové nafty k výkonům hnacích vozidel 7. Odběrový záznam o spotřebě maziv k výkonům HV ONHV ( ) OMHV ( ) Evidenci spotřeby motorové nafty a maziva k výkonům hnacích vozidel řeší předpis ČD Sei 412, kapitoly IX a X. Evidence těchto produktů je součástí projektu NASER, z něhož je zabezpečen automatizovaný převod do modulu MM SAP R/ Evidence spotřeby pohonných hmot (PHM) pro závodovou (vnitropodnikovou) automobilovou dopravu, nakoupených na karty CCS, je vedena zcela samostatně, mimo zásoby, a je řešena na úrovni jednotlivých účtujících jednotek v rámci účetnictví. Došlé faktury na odběr PHM podle karet CCS jsou po ověření věcné správnosti zaúčtovány přímo do spotřeby. Výjimku tvoří nákup PHM na sklad s následnou spotřebou. 43. Evidence materiálu předaného (odeslaného) do zpracování, k renovaci a k opravě náhradních dílů je vedena na účtu 112/3000 a postup je uveden v uživatelské příručce modulu MM SAP R/3 Renovace materiálu. 23

24 ČD Sei 600/3 Verze platná od Kapitola III Drobný hmotný majetek 44. Do materiálu je zahrnován i drobný hmotný majetek (DHM) v ceně Kč ,- (bez DPH) a níže, o němž bylo rozhodnuto, že není dlouhodobým hmotným majetkem, viz čl. 11. f), v Jednotném číselníku materiálu ČD (JČM) je zahrnut do seznamů Hm 3, na prvním místě číselného označení Hm má znak 9 a do doby zařazení do operativní evidence je evidován na účtu 112 Materiál na skladě. 45. V operativní evidenci se drobný hmotný majetek dělí na: a) Drobné předměty - bez inventárního čísla, jedná se o předměty trvalejší povahy, zpravidla v ceně do Kč 500,- včetně, dále předměty dle vyjmenovaných oborů, uvedených v příloze číslo 1. b) Drobný majetek, kterému je v OE přiřazeno inventární číslo, zpravidla v ceně od Kč 500,01 do Kč , Drobné předměty v ceně Kč 500,- a nižší (mimo OOPP a lůžkovin) se při výdeji ze zásob do používání účtují na účet 501/1 prostřednictvím odběrového záznamu s pohybem 201 (202). Dále se již nesledují v účetní evidenci, ale pouze pro potřeby ÚJ v jednoduché operativní evidenci (knížky nářadí, místní sestavy inventáře apod.) 47. Drobný majetek, zpravidla v pořizovací ceně od Kč 500,01 do Kč ,-, se při výdeji ze zásob do používání účtuje prostřednictvím odběrového záznamu pohybem 241 (242) na účet 501/3. Po výdeji se již nesleduje v účetní evidenci, eviduje se v operativní evidenci v množství a evidenčních cenách až do svého fyzického vyřazení. Operativní evidence je u této kategorie DHM, včetně položek OOPP a lůžkovin, povinná. Vedoucí ÚJ může rozhodnout o povinnosti evidovat v operativní evidenci další položky DHM s hodnotou nižší než 500,- Kč a neuvedené ve vyjmenovaných oborech JČM v příloze č. 1 tohoto předpisu. Výdej DHM ze zásob do používání pohyby 201 (202), 241 (242) jde na vrub účtu 501 a je přípustný pouze u položek JČM, které mají na první pozici číslici Účtující jednotka musí evidovat v operativní evidenci drobný hmotný majetek až do doby jeho vyřazení. Tato evidence obsahuje především číselné označení Hm, název majetku, pořizovací cenu, jméno zaměstnance, který převzal majetek do užívání, nebo označení pracoviště, kde je DHM používán, u OOPP vynášecí dobu s datem pořízení a ukončení, u drobného majetku inventární číslo. V této evidenci je nutno vést též veškerý DHM vydaný do spotřeby před účinností tohoto předpisu i v ceně nižší než 500 Kč. 24

25 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Kapitola IV Archivace dat a dokladů MTZ 49. Je nutno provádět archivaci dat. Na serveru nebo centrálním PC se provádí denní zálohování dat v týdenním cyklu pro případnou obnovu dat při havárii. Postup archivace je uveden v uživatelské příručce, která je součástí programového zabezpečení. Měsíční archivace (při změně účetního období) se provádí na serveru nebo centrálním PC po celý rok za jednotlivé měsíce na technických nosičích nebo při zasíťování na disku, který není používán pro běžný provoz úlohy MTZ. Na lokálních pracovištích je možné uchovávat data kratší dobu. Při ukončení roku se archivují data centrálního zpracování za ÚJ k příslušného roku a to celý program MTZ včetně stavů, pohybů, číselníků. Data se uchovávají po dobu 5 let na technickém nosiči (CD, disku, datové pásce, disketách apod.). 50. Doklady MTZ jsou účetními doklady a uchovávají se vytištěné podle Skartačního řádu ČD po dobu pěti let. 51. Vyřazené nulové karty materiálu nebo DHM a ostatní doklady vztahující se k MTZ se uchovávají dle Skartačního řádu ČD, buď vytištěné nebo formou sestav na technických nosičích, po dobu pěti let. 25

26 ČD Sei 600/3 Verze platná od ČÁST ČTVRTÁ OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Kapitola I Způsob oceňování 52. Oceňování zásob se provádí dle příslušných ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS pro podnikatele). Dále uvedené způsoby oceňování uplatňované u Českých drah se v průběhu účetního období nesmí v žádné účtující jednotce měnit a musí být stejné pro všechna nákladová a hospodářská střediska a sklady ve všech účtujících jednotkách ČD. Kapitola II Oceňování zásob na skladě 53. Zásoby se oceňují: a) Pořizovacími cenami viz čl. 59 b) Vlastními náklady viz čl. 62 c) Reprodukční pořizovací cenou viz čl. 63 d) Dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty: da) Pořízené bezplatně db) Nalezené (inventarizační přebytky) dc) Odpad dd) Zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti de) Výzisky. 54. Zásoby stejného druhu se evidují ve skladech účtujících jednotek v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů. Propočet průměrné ceny je v typových projektech zabezpečen programově a je prováděn při každém příjmu na sklad na položku Hm a případnou rezervu. Předem stanovené ceny pořízení s odchylkami od skutečné ceny a zvlášť vedené náklady s pořízením související se v ČD nesmí pro oceňování zásob používat. 26

27 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Vyúčtovanou cenou za zpracování materiálu nebo o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě (aktivace). 56. Renovace náhradních dílů a úprava zásob, prováděná ve vlastní režii, se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě. 57. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava [od dodavatele na místo prvního uložení u kupujícího] včetně nákladů na přepravu vlastními zdroji, poštovné, provize, clo, pojistné, skonto, spotřební daň). Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. 58. Součástí pořizovací ceny zásob není DPH, která je účtována samostatně na účtu 343. Materiál, u kterého je možné uplatnit při spotřebě nárok na vrácení spotřební daně podle zákona č. 353/2003 Sb. o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů, musí být evidován tak, aby bylo možné tento materiál sledovat a nárok uplatnit. Lehké topné oleje (LTO) musí být vedeny na zvláštních položkách Hm (KSM ) nebo (KSM ) a do spotřeby vydávány pohybem 919 (920), 965 (966). Vrácení spotřební daně se uplatňuje na podkladě kontrolních sestav typových programů. Při prodeji nebo změně použití materiálu (např. technického benzinu), podléhajícího spotřební dani s uplatněným osvobozením na základě zvláštního povolení podle 13 zákona č. 353/2003 Sb., je nutné provést dodatečné vypořádání spotřební daně podle uvedeného zákona. 59. Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky) mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření. Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických ekonomických a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby pro uskutečňování výkonů. 60. Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 61. Cenou pořízení je cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících. 62. Vyskladnění zásob se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě, tj. v účtujících jednotkách ČD cenou průměrnou. 27

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V.2.21 Daňová evidence a účetnictví

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Účtová třída 1 Zásoby

Účtová třída 1 Zásoby 3 Účtová třída 1 Zásoby Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na: nakupované zásoby materiál aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, náhradní

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví,

Více

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ O účetnictví Čj.: SŠNM/2281/2012 Podklady připravil: Jitka Hybešová, hlavní účetní V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II, č.1401, 141 31 Praha 4, IČO:68378289 Směrnice č.3 Pro evidenci, účtování, oceňování a odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a evidenci a

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění ZÁSOBY str. 1 ZAS Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zg) 25 odst. 1 písm. n) 25 odst. 2 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací

Obsah Předmluva O autorovi Problematika provádění inventarizací Obsah Předmluva... 11 O autorovi... 12 I. Problematika provádění inventarizací... 13 1. Přehled účetních předpisů pro vedení účetnictví a provádění inventarizací... 13 1.1 Ustanovení účetních předpisů

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Schváleno dne 11.12. 2008 č.j.: 61 060/O1 GŘ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 6/2009, kterým se vydává směrnice o správě majetku zpracoval: finanční oddělení odpovídá: vedoucí organizačních

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad

manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad Manka a škody RNDr. Ivan BRYCHTA manka a škody = problém nejen z daňového hlediska jak na to, abychom alespoň částečně zmírnili nepříznivý dopad 1 Manka a škody v účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A

Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A SD - Kolejová doprava, a.s. Jmenování inventarizačních komisí, schválení plánu a harmonogramu inventarizace majetku a závazků pro rok 2010 příkaz ředitele 2010-P-AS-049-A Účinnost ode dne: 1. 10. 2010

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více