České dráhy, a.s. ČD Sei 600/3. Předpis. o účetnictví (ZÁSOBY) Úroveň přístupu C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. ČD Sei 600/3. Předpis. o účetnictví (ZÁSOBY) Úroveň přístupu C"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD Sei 600/3 Předpis o účetnictví (ZÁSOBY) Úroveň přístupu C 1

2 České dráhy, a.s. ČD Sei 600/3 Předpis o účetnictví (ZÁSOBY) Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva Českých drah dne č.j.: /2008-O8 Účinnost od

3 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

4 ČD Sei 600/3 Verze platná od OBSAH Záznam o změnách... 6 Rozsah znalostí... 8 Distribuce v elektronické podobě Seznam použitých značek a zkratek ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení Kapitola II Základní pojmy a definice ČÁST DRUHÁ ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB Kapitola I Účtování o zásobách Kapitola II Pohyby změn stavu zásob Kapitola III Druh ocenění ČÁST TŘETÍ EVIDENCE ZÁSOB Kapitola I Analytická evidence zásob Kapitola II Stav a pohyb zásob Kapitola III Drobný hmotný majetek Kapitola IV Archivace dat a dokladů MTZ ČÁST ČTVRTÁ OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Kapitola I Způsob oceňování Kapitola II Oceňování zásob na skladě Kapitola III Zásoby vlastní výroby nedokončená výroba Kapitola IV Zboží ČÁST PÁTÁ PRŮMĚRNÁ CENA ZÁSOB NA SKLADĚ Kapitola I Způsob vytvoření průměrné ceny ČÁST ŠESTÁ INVENTARIZACE Kapitola I Oceňování zásob ke dni inventarizace ČÁST SEDMÁ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Související předpisy Kapitola II Přechodná ustanovení Kapitola III Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 - Seznam drobného hmotného majetku Příloha č. 2 - Pohyby v systému SAP

5 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

6 ČD Sei 600/3 Verze platná od ) ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č.j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 6

7 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

8 ČD Sei 600/3 Verze platná od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Ředitelé ekonomických útvarů Vedoucí oddělení účtárny Znalost Informativní Generální ředitelství (GŘ) Účtující jednotka (ÚJ) Zaměstnanci účtáren, informační a účetní soustavy a statistiky Zaměstnanci zabývající se agendou MTZ a pracující s daty MTZ Zaměstnanci stanovení generálním ředitelem, náměstkem pro ekonomiku nebo ředitelem ekonomického útvaru Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů a útvarů jejichž činnost souvisí se soustavou ekonomických informací Vedoucí účtující jednotky Vedoucí ekonomického útvaru (ekonomický náměstek) Zaměstnanci účtáren účtující o zásobách Všichni zaměstnanci pověření agendou MTZ Zaměstnanci určení vedoucím ÚJ nebo vedoucím ekonomického útvaru (MTZ) Ostatní zaměstnanci ekonomických útvarů a útvarů jejichž činnost souvisí se soustavou ekonomických informací Úplná Informativní Informativní Úplná Informativní 8

9 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

10 ČD Sei 600/3 Verze platná od DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Funkce El. podoba 10

11 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

12 ČD Sei 600/3 Verze platná od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... České dráhy, a.s. ČD CARGO... Dceřinná společnost ČD a.s. ČD-T... ČD Telematika, a.s. ČÚS... České účetní standardy Dal(D)... Strana Dal účtu DHM... Drobný hmotný majetek DIK... Dílčí inventarizační komise DKV... Depa kolejových vozidel DLHM... Dlouhodobý hmotný majetek DLN ahm... Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek DPH... Daň z přidané hodnoty DVI... Dopravní vzdělávací institut, a.s. EKDNÚ... Ekonomický definiční nadúsek EU... Evropská unie FÚ... Finanční účtárna GŘ... Generální ředitelství MD... Strana Má dáti účtu MF... Ministerstvo financí MTZ... Materiálně-technické zásobování NASER... Naftový server NKÚ... Nejvyšší kontrolní úřad OE... Operativní evidence OJ... Organizační jednotka OOPP... Osobní ochranné a pracovní pomůcky PC... Personal computer (osobní počítač) Sei... Soustava ekonomických informací SMR... Státní mobilizační rezervy SKP... Standardní klasifikace produkce SR71... Služební rukověť 71 SR79... Služební rukověť 79 SR80... Služební rukověť 80 SŽDC... Správa železniční dopravní cesty, s.o. TSS... Traťová strojní společnost, a.s. TUDU... Traťový definiční úsek TÚČD... Technická ústředna ČD UIC... Union internationale des Chemins de fer (Mezinárodní železniční unie) ÚJ... Účtující jednotka VÚŽ... Výzkumný ústav železniční, a.s. ZC... Zásobovací centrum odboru zásobování a odbytu 12

13 ČD Sei 600/3 - Verze platná od

14 ČD Sei 600/3 Verze platná od ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Předpis ČD Sei 600/3 - Předpis o účetnictví - Zásoby (dále jen předpis), stanoví zásady související s účetnictvím zásob u ČD a postupy, včetně odpovědnosti, při sběru a přenosu účetních dat a zpracování informací automatizovaného systému evidence zásob. 2. Předpis je závazný pro zaměstnance všech ekonomických útvarů všech organizačních složek ČD, kontrolní orgány v oblasti ekonomiky a vedoucí zaměstnance všech organizačních útvarů ČD. 3. Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na sběru prvotních dat pro automatizované zpracování evidence zásob a účetnictví zásob, jsou plně odpovědni za úplné a správné vyplnění dokladů o výdeji a příjmu zásob na sklad a ostatních účetních dokladů souvisejících se zásobami, za jejich včasné zpracování a odeslání výstupů pro nadřízená pracoviště, ekonomické útvary a do programu SAP R/3. 4. Zaměstnanci účtáren jsou plně odpovědni za správné zaúčtování všech účetních příkazů s výjimkou dokladů vytvořených automatickým převodem z typových projektů MTZ a to v období, do kterého z hlediska plnění náleží, za včasné odeslání, resp. předávání účetních a ostatních ekonomických dat peněžním ústavům, organizačně nadřízeným ekonomickým útvarům při zachování mlčenlivosti vůči osobám neoprávněným vyžadovat ekonomické informace a za řádné uložení a uschování účetních dokladů do archivu. Zaměstnanci účtáren jsou plně odpovědni za to, že zaměstnanci pověření agendou MTZ obdrží včas všechny doklady týkající se nákupu materiálu od fyzických i právnických osob mimo ČD. 5. Vedoucí zaměstnanci hospodářského vedení organizačních útvarů nebo jimi pověření zaměstnanci provádí kontrolu dodržování tohoto předpisu podřízenými zaměstnanci a ze zjištěných závad vyvozují odpovídající závěry. 6. Za udržování tohoto předpisu odpovídá odbor zásobování a odbytu GŘ ČD. Změny a doplňky předpisu vydává na technických nosičích, zpravidla jedenkrát ročně, s účinností od 1. ledna. Změny a doplňky schvaluje ředitel odboru zásobování a odbytu GŘ ČD. 7. Za udržování programové dokumentace k modulu MM systém SAP R/3 odpovídá ČD -T, která zpracovává změny do programu podle požadavků zadávaných pro všechny účtující jednotky odborem zásobování a odbytu GŘ ČD ve spolupráci s odborem účetnictví GŘ ČD. Programová dokumentace musí být ověřena auditorem. Postup při zpracování účetních dat počítačem je uveden v uživatelské příručce, která je součástí programového zabezpečení. 14

15 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Účtování o zásobách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků a v ČD též předpisy: ČD Sei 600/1 - Předpis o účetnictví - základní předpis ČD Sei Inventarizace majetku a závazků. 9. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší: převzatý předpis ČD, s.o., Sei 600/3 Předpis o účetnictví Zásoby, ze dne 1. ledna 2003, č.j / /3, včetně všech změn a úprav Kapitola II Základní pojmy a definice 10. Zásobami jsou: a) materiál na skladě (účet 112), b) nedokončená výroba (účet 121), polotovary vlastní výroby (účet 122), výrobky (účet 123) c) zboží na skladě (účet 132). 11. Za materiál jsou považovány : a) Suroviny (základní materiál + potraviny) jsou hmoty, které při výrobním procesu přechází zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu. b) Pomocné látky jsou hmoty, které přechází také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky). c) Provozovací látky jsou hmoty, kterých je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čistící prostředky). d) Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu. e) Obaly slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu nebo zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány mezi účtujícími jednotkami ČD spolu s daným obsahem. f) Drobný hmotný majetek do doby převodu do OE, to je majetek, o kterém ČD, odbor finanční generálního ředitelství, rozhodly, že není dlouhodobým hmotným majetkem. Je to movitý hmotný majetek s pořizovací cenou ,- Kč a nižší a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok s těmito výjimkami: 15

16 ČD Sei 600/3 Verze platná od předměty z drahých kovů; - přívěsné vozíky, jednostopá vozidla [motocykly], auta po ukončeném leasingu a ostatní DLHM, o kterém pojednává zákon č. 16/1993 Sb. o silniční dani, ve znění pozdějších předpisů; tento hmotný majetek se účtuje vždy jako DLHM na účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí; - umělecké předměty - další majetek, specifikovaný předpisem Sei 600/2 g) Movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu. 12. Za nedokončenou výrobu jsou považovány produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty. 13. Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účtující jednotky. 14. Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky. 15. Zboží jsou movité věci, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. 16. Záloha na zásoby obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení zásob. 17. Pohybem se rozumí ekonomický jev související se změnou stavu zásob a evidence materiálu, a to ve hmotném i hodnotovém vyjádření. Pohyby se označují třímístným číselným kódem. 18. Charakter materiálu je vyjádřen druhem ocenění v kmenovém souboru materiálu v MM SAP R/3 na záložce Účetnictví 1. 16

17 ČD Sei 600/3 - Verze platná od ČÁST DRUHÁ ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB Kapitola I Účtování o zásobách 19. Účtování o pořízení a úbytku zásob se ve všech ÚJ ČD provádí podle způsobu A, stanoveného Českým účetním standardem Zásoby pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výjimkou je účtování o zboží v ČD centrech a osobních pokladnách, kde se používá způsob B stanovený Českým účetním standardem 015, článek 4.3. To znamená, že při účtování nákupů se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny nakupovaných zásob na vrub 504 Prodané zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech účtové třídy 2 nebo 3 nebo účtu 901/5600 pro příjem ze Zásobovacích center. Při uzavírání účetních knih se stav zásob zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 13 Zboží souvztažně s účtem 504 Prodané zboží. 20. Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží: a) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují do systému SAP R/3 na vrub účtu 111- Pořízení materiálu nebo Pořízení zboží, souvztažně na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Účtování pořízení zásob přímo na vrub účtu 112 nebo 132 (mimo účet 111 nebo 131) není v účtujících jednotkách ČD povoleno. Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub příslušných účtů zásob souvztažně na příslušném účtu účtové skupiny 62* - Aktivace. Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účtující jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu Materiál na skladě nebo Zboží na skladě a v prodejnách a ve prospěch účtu Pořízení materiálu nebo Pořízení zboží. Spotřeba materiálu a prodej zboží se účtují běžně na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50*- Spotřebované nákupy a u prodeje materiálu na vrub účtu 542 Prodaný materiál, souvztažně na příslušném účtu zásob a to ve všech účtujících jednotkách v průměrných cenách. b) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 50*- Spotřebované nákupy, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků (viz předpis Sei 605); na vrub účtu Manka a škody v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtu Ostatní provozní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50*- Spotřebované nákupy 17

18 ČD Sei 600/3 Verze platná od (pokud lze předpokládat, že k tomu došlo neúmyslným chybným účtováním v důsledku záměny při jejich vyskladnění). c) Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy, jsou-li zásoby evidovány podle jednotlivých druhů a jedná-li se o manka a přebytky, které vznikly ve stejném inventarizačním období neúmyslnou záměnou jejich jednotlivých druhů. Převyšuje-li po tomto vyrovnání částka mank částku přebytků, je třeba rozdíl posuzovat jako výsledné manko; převyšuje-li částka přebytků částku mank, posuzuje se rozdíl jako výsledný přebytek. d) Zjistí-li se při inventarizacích skryté úbytky hodnoty zásob, analyzují se a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytvoří se opravná položka (účtová skupina 19*). Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub účtu 559-Tvorba a zúčtování opravných položek souvztažně k příslušným účtům účtové skupiny 19* - Opravné položky k zásobám. Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 19* Opravné položky k zásobám souvztažně k účtům 559-Tvorba a zúčtování opravných položek (viz předpis Sei 600/5). 21. Zásoby vlastní výroby se účtují: a) V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zúčtují na vrub účtů účtové skupiny 12* - Zásoby vlastní výroby, souvztažně ve prospěch účtů účtové skupiny 61* - Změny stavu zásob vlastní činností. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61* - Změny stavu zásob vlastní činností a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12* - Zásoby vlastní výroby. b) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 61* - Změny stavu zásob vlastní činností, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků (viz předpis Sei 605); na vrub účtu Manka a škody v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtů účtové skupiny 61* - Změny stavu zásob vlastní činností. 22. Škody vzniklé v důsledku živelných pohrom lze za splnění podmínek daných zákonem ( 24 odst. 10 Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu ve znění pozdějších změn a doplňků) přeúčtovat na vrub účtu 582-Škody, škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem je nutné přeúčtovat na vrub účtu 549/ Při uzavírání účetních knih se účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119 Materiál na cestě nebo Zboží na cestě. Nevyfakturované dodávky se účtují ve prospěch účtu Dohadné účty pasivní. Účty Pořízení materiálu a Pořízení zboží musí mít nulový zůstatek. Viz ČD Sei 600/ O zásobách daných ke zpracování jiné účtující jednotce, do konsignačních skladů nebo zapůjčených mimo účtující jednotku, musí být vedena analytická evidence s uvedením místa uložení. 25. O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu nebo o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě. 18

19 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Např. opravený trakční motor hnacího kolejového vozidla převzatý z opravárenského pracoviště na sklad, musí být oceněn v tržní ceně opraveného motoru, minimálně však ve výši nákladů souvisejících s opravou a nikoliv evidován s nulovou pořizovací cenou. 26. O zásobách předaných účtující jednotce ke zpracování, vypůjčených, došlých organizaci omylem a o konsignačním zboží se vede podrozvahová evidence s uvedením druhu zásob a jejich ocenění. Evidence cizího majetku je vedena mimo typové programy MTZ s výjimkou nafty na konsignačních skladech. 27. Renovace náhradních dílů a úprava zásob, provedená ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě. 28. Převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen a na sklad se účtuje prostřednictvím účtu Aktivace materiálu a zboží. 29. Přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad, lze ve všech účtujících jednotkách účtovat: a) kancelářské potřeby (např. obálky, papír, lepidlo, pásky do tiskárny, tonery apod.) b) tiskopisy c) obalový materiál, nevratný určený k přímé spotřebě d) propagační materiál (který nemá charakter užitných předmětů) e) drobný materiál pro údržbu a opravy v ceně do Kč 1000,- za jeden nákup, bez DPH a jen nezbytně potřebné množství, mimo materiálu charakteru DHM. Na účetním dokladu musí být čitelně, mimo předepsané náležitosti daňového dokladu, uveden název materiálu, účel použití, podpis zaměstnance, který nakoupený materiál převzal do spotřeby, datum převzetí a podpis zaměstnance oprávněného k povolení nákupu. Spotřeba těchto druhů materiálu se zúčtuje na samostatných analytikách k účtu Spotřeba materiálu, to je: 501/1090 přímá spotřeba materiálu (mimo sklad) 501/1200 spotřeba materiálu reklamní a propagační materiál (do 500 Kč) 501/1400 spotřeba materiálu tiskopisů (ze ZC) Odchylně se účtuje přímá spotřeba materiálu zakoupeného od dceřiných společností ČD, a to na účtech: 501/0100 přímá spotřeba materiálu nakoupeného od TSS 501/0200 přímá spotřeba materiálu nakoupeného od ČD T 501/0300 přímá spotřeba materiálu nakoupeného od VÚŽ 501/ /0500 přímá spotřeba materiálu nakoupeného od DPOV přímá spotřeba materiálu nakoupeného od ČD CARGO 19

20 ČD Sei 600/3 Verze platná od Na konci roku musí být takto nakoupený a ve skutečnosti nespotřebovaný materiál převzat na sklad a vyúčtován jako snížení spotřeby (storno) se souvztažným zápisem na účtu Zúčtování operací MTZ je zabezpečeno automatizovaně, prostřednictvím vazeb jednotlivých pohybů MTZ na příslušné účty dle účtové osnovy. 31. Převod dat z IS ZC a NASER je možný pouze u materiálů určených do přímé spotřeby (výstrojové součásti dle předpisu Ok3, výstrojové součásti pro ČD Cargo dle smlouvy mezi ČD, a.s. a ČD Cargo o dodávkách materiálu, tiskopisy ) a to jen v množstevním vyjádření výdejů. Hodnotové vyjádření zajišťuje program MM SAP R/3. Kapitola II Pohyby změn stavu zásob 32. K zabezpečení jednotnosti postupů při automatizovaném zpracování evidence zásob je mimo jiné standardní položky (např. účtující jednotka, číslo skladu, číslo materiálu, počet jednotek množství, cena) zavedena položka pohyb a druh ocenění. 33. Pohybem se rozumí ekonomický jev související se změnou stavu zásob materiálu nebo změnou v operativní evidenci DHM, ve hmotném i hodnotovém vyjádření. Pohyby zásob se označují třímístným číselným kódem. Přehled a význam těchto kódů je uveden v Přehledu pohybů, který tvoří přílohu číslo 2 tohoto předpisu. Kapitola III Druh ocenění 34. Druh ocenění vyjadřuje u zásob jejich charakter. Je to klíč, který jednoznačně identifikuje odděleně oceněné zásoby materiálu. Vedení materiálů v odděleném ocenění slouží pro evidenci materiálu v různém stavu opotřebení. Využívá se typ ocenění X- podle šarží a S podle stavu materiálu, který sdružuje všechny druhy ocenění: - materiál (díly), který(é) může být v průběhu své životnosti renovován (nový, před renovací, po renovaci, starý), - ocenění pro díly z vlastní výroby, - zánovní materiál. 20

21 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Je nutné, aby materiály, které mají být vedeny v odděleném ocenění, byly založeny již s parametrem odděleného ocenění. V prvním kroku to znamená, že odpovědný zaměstnanec JČM musí na záložce Účetnictví v KSM založit hodnotu X nebo S v poli Typ ocenění (transakce MM01). Druhým krokem je založení jednotlivých druhů odděleného ocenění (z uzpůsobeného seznamu) pro materiály, které budou v každém jednotlivém závodě využívány. Toto provedou již pracovníci jednotlivých organizačních složek v transakci modulu MM SAP R/3 - MM01, založením záložky účetnictví pro svůj závod s určitým druhem ocenění. Pro každý druh ocenění je nutné provést tento krok zvlášť. Ve chvíli, kdy je materiál založen v odděleném ocenění, je již nutné vždy s odděleným oceněním pracovat. To znamená, že je tento parametr materiálu vyžadován při každém pohybu materiálu. 21

22 ČD Sei 600/3 Verze platná od ČÁST TŘETÍ EVIDENCE ZÁSOB Kapitola I Analytická evidence zásob 35. Analytická evidence zásob se vede : a) podle druhu nebo skupin zásob v datových souborech počítače na skladových kartách podle hmotně odpovědných osob nebo podle míst uložení, b) o zásobách daných ke zpracování jiné účtující jednotce, do konsignačních skladů nebo zapůjčených mimo účtující jednotku. Další analytickou evidenci lze vést na základě požadavků, vyplývajících z řízení účtující jednotky, popř. požadavků stanovených nadřízeným útvarem ekonomiky nebo právními předpisy. 36. Analytická evidence podle druhu nebo skupin zásob (čl. 37a) slouží k jejich identifikaci a obsahuje zejména číselné označení dle JČM, název, druh ocenění, množství, ocenění, datum pořízení, datum vyskladnění, apod. Kapitola II Stav a pohyb zásob 37. Evidence o stavu a pohybu materiálu musí být ve všech účtujících jednotkách automatizovaně zabezpečena modulem MM SAP R/3. Přehled platných pohybů v modulu MM SAP je uveden v příloze číslo Ostatní zásoby, jako jsou potraviny, nedokončená výroba a zboží, jsou evidovány v pomocných programech, musí však být zabezpečeno jejich včasné proúčtování do systému SAP R Za účetní doklady k materiálu jsou považovány prvotní záznamy doklady tištěné ze zpracování typovým projektem. Náležitosti účetních dokladů stanoví předpis ČD Sei 600/1 Předpis o účetnictví Základní předpis. 40. Mezi nezbytné náležitosti účetního dokladu patří podpis osoby, odpovědné za účetní případ, osoby, která přezkušuje doklady po stránce věcné, a osoby účetní - odpovědné za jeho zaúčtování, kontrolující náležitosti dokladů z hlediska formální správnosti. Po stránce věcné i formální musí být přezkoušeny všechny účetní doklady, týkající se nákupu i prodeje fyzickým a právnickým osobám mimo ČD, a doklady příjmu materiálu z vlastní výroby, zpracování a renovace. 22

23 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Jako pomocné doklady lze při zpracování MTZ využívat ručně psaných prvotních záznamů na tiskopisech ČD: Název dokladu Zkratka Číslo Hm KSM 1. Přejímací list PL ( ,32) , Dodací list DL ( ,34) , Odběrový záznam OZ ( ) Protokol o likvidaci DHM v operativní evidenci PoL ( ) , 5. Opravný list OL ( ) Odběrový záznam o spotřebě motorové nafty k výkonům hnacích vozidel 7. Odběrový záznam o spotřebě maziv k výkonům HV ONHV ( ) OMHV ( ) Evidenci spotřeby motorové nafty a maziva k výkonům hnacích vozidel řeší předpis ČD Sei 412, kapitoly IX a X. Evidence těchto produktů je součástí projektu NASER, z něhož je zabezpečen automatizovaný převod do modulu MM SAP R/ Evidence spotřeby pohonných hmot (PHM) pro závodovou (vnitropodnikovou) automobilovou dopravu, nakoupených na karty CCS, je vedena zcela samostatně, mimo zásoby, a je řešena na úrovni jednotlivých účtujících jednotek v rámci účetnictví. Došlé faktury na odběr PHM podle karet CCS jsou po ověření věcné správnosti zaúčtovány přímo do spotřeby. Výjimku tvoří nákup PHM na sklad s následnou spotřebou. 43. Evidence materiálu předaného (odeslaného) do zpracování, k renovaci a k opravě náhradních dílů je vedena na účtu 112/3000 a postup je uveden v uživatelské příručce modulu MM SAP R/3 Renovace materiálu. 23

24 ČD Sei 600/3 Verze platná od Kapitola III Drobný hmotný majetek 44. Do materiálu je zahrnován i drobný hmotný majetek (DHM) v ceně Kč ,- (bez DPH) a níže, o němž bylo rozhodnuto, že není dlouhodobým hmotným majetkem, viz čl. 11. f), v Jednotném číselníku materiálu ČD (JČM) je zahrnut do seznamů Hm 3, na prvním místě číselného označení Hm má znak 9 a do doby zařazení do operativní evidence je evidován na účtu 112 Materiál na skladě. 45. V operativní evidenci se drobný hmotný majetek dělí na: a) Drobné předměty - bez inventárního čísla, jedná se o předměty trvalejší povahy, zpravidla v ceně do Kč 500,- včetně, dále předměty dle vyjmenovaných oborů, uvedených v příloze číslo 1. b) Drobný majetek, kterému je v OE přiřazeno inventární číslo, zpravidla v ceně od Kč 500,01 do Kč , Drobné předměty v ceně Kč 500,- a nižší (mimo OOPP a lůžkovin) se při výdeji ze zásob do používání účtují na účet 501/1 prostřednictvím odběrového záznamu s pohybem 201 (202). Dále se již nesledují v účetní evidenci, ale pouze pro potřeby ÚJ v jednoduché operativní evidenci (knížky nářadí, místní sestavy inventáře apod.) 47. Drobný majetek, zpravidla v pořizovací ceně od Kč 500,01 do Kč ,-, se při výdeji ze zásob do používání účtuje prostřednictvím odběrového záznamu pohybem 241 (242) na účet 501/3. Po výdeji se již nesleduje v účetní evidenci, eviduje se v operativní evidenci v množství a evidenčních cenách až do svého fyzického vyřazení. Operativní evidence je u této kategorie DHM, včetně položek OOPP a lůžkovin, povinná. Vedoucí ÚJ může rozhodnout o povinnosti evidovat v operativní evidenci další položky DHM s hodnotou nižší než 500,- Kč a neuvedené ve vyjmenovaných oborech JČM v příloze č. 1 tohoto předpisu. Výdej DHM ze zásob do používání pohyby 201 (202), 241 (242) jde na vrub účtu 501 a je přípustný pouze u položek JČM, které mají na první pozici číslici Účtující jednotka musí evidovat v operativní evidenci drobný hmotný majetek až do doby jeho vyřazení. Tato evidence obsahuje především číselné označení Hm, název majetku, pořizovací cenu, jméno zaměstnance, který převzal majetek do užívání, nebo označení pracoviště, kde je DHM používán, u OOPP vynášecí dobu s datem pořízení a ukončení, u drobného majetku inventární číslo. V této evidenci je nutno vést též veškerý DHM vydaný do spotřeby před účinností tohoto předpisu i v ceně nižší než 500 Kč. 24

25 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Kapitola IV Archivace dat a dokladů MTZ 49. Je nutno provádět archivaci dat. Na serveru nebo centrálním PC se provádí denní zálohování dat v týdenním cyklu pro případnou obnovu dat při havárii. Postup archivace je uveden v uživatelské příručce, která je součástí programového zabezpečení. Měsíční archivace (při změně účetního období) se provádí na serveru nebo centrálním PC po celý rok za jednotlivé měsíce na technických nosičích nebo při zasíťování na disku, který není používán pro běžný provoz úlohy MTZ. Na lokálních pracovištích je možné uchovávat data kratší dobu. Při ukončení roku se archivují data centrálního zpracování za ÚJ k příslušného roku a to celý program MTZ včetně stavů, pohybů, číselníků. Data se uchovávají po dobu 5 let na technickém nosiči (CD, disku, datové pásce, disketách apod.). 50. Doklady MTZ jsou účetními doklady a uchovávají se vytištěné podle Skartačního řádu ČD po dobu pěti let. 51. Vyřazené nulové karty materiálu nebo DHM a ostatní doklady vztahující se k MTZ se uchovávají dle Skartačního řádu ČD, buď vytištěné nebo formou sestav na technických nosičích, po dobu pěti let. 25

26 ČD Sei 600/3 Verze platná od ČÁST ČTVRTÁ OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB Kapitola I Způsob oceňování 52. Oceňování zásob se provádí dle příslušných ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS pro podnikatele). Dále uvedené způsoby oceňování uplatňované u Českých drah se v průběhu účetního období nesmí v žádné účtující jednotce měnit a musí být stejné pro všechna nákladová a hospodářská střediska a sklady ve všech účtujících jednotkách ČD. Kapitola II Oceňování zásob na skladě 53. Zásoby se oceňují: a) Pořizovacími cenami viz čl. 59 b) Vlastními náklady viz čl. 62 c) Reprodukční pořizovací cenou viz čl. 63 d) Dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty: da) Pořízené bezplatně db) Nalezené (inventarizační přebytky) dc) Odpad dd) Zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti de) Výzisky. 54. Zásoby stejného druhu se evidují ve skladech účtujících jednotek v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů. Propočet průměrné ceny je v typových projektech zabezpečen programově a je prováděn při každém příjmu na sklad na položku Hm a případnou rezervu. Předem stanovené ceny pořízení s odchylkami od skutečné ceny a zvlášť vedené náklady s pořízením související se v ČD nesmí pro oceňování zásob používat. 26

27 ČD Sei 600/3 - Verze platná od Vyúčtovanou cenou za zpracování materiálu nebo o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě (aktivace). 56. Renovace náhradních dílů a úprava zásob, prováděná ve vlastní režii, se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě. 57. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava [od dodavatele na místo prvního uložení u kupujícího] včetně nákladů na přepravu vlastními zdroji, poštovné, provize, clo, pojistné, skonto, spotřební daň). Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. 58. Součástí pořizovací ceny zásob není DPH, která je účtována samostatně na účtu 343. Materiál, u kterého je možné uplatnit při spotřebě nárok na vrácení spotřební daně podle zákona č. 353/2003 Sb. o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů, musí být evidován tak, aby bylo možné tento materiál sledovat a nárok uplatnit. Lehké topné oleje (LTO) musí být vedeny na zvláštních položkách Hm (KSM ) nebo (KSM ) a do spotřeby vydávány pohybem 919 (920), 965 (966). Vrácení spotřební daně se uplatňuje na podkladě kontrolních sestav typových programů. Při prodeji nebo změně použití materiálu (např. technického benzinu), podléhajícího spotřební dani s uplatněným osvobozením na základě zvláštního povolení podle 13 zákona č. 353/2003 Sb., je nutné provést dodatečné vypořádání spotřební daně podle uvedeného zákona. 59. Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky) mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření. Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických ekonomických a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby pro uskutečňování výkonů. 60. Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 61. Cenou pořízení je cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících. 62. Vyskladnění zásob se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě, tj. v účtujících jednotkách ČD cenou průměrnou. 27

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005. Zásoby a jejich evidence

Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005. Zásoby a jejich evidence V Praze dne 10.5.2005 Sekr. 5358/2005 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2005 Zásoby a jejich evidence S platností od 16.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU Účelem této směrnice je

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací Obsah Úvod 8 1. Základní pojmy a principy v účetnictví 10 1.1 Význam a funkce účetnictví 10 1.2 Klasifikace majetku a závazků z hlediska aktiv a pasiv... 18 1.2.1 Klasifikace aktiv 19 1.2.2 Klasifikace

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V.2.21 Daňová evidence a účetnictví

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví,

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A Č. Text MD D 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) Účetní souvztažnosti v kostce 009 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/00 Sb., ve znění pozdějších

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

OCEŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK MAJETKU V ÚČETNICTVÍ, INVENTARIZACE MAJETKU

OCEŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK MAJETKU V ÚČETNICTVÍ, INVENTARIZACE MAJETKU Otázka: Oceňování složek majetku, inventarizace majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. OCEŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK MAJETKU V ÚČETNICTVÍ, INVENTARIZACE MAJETKU SLOŽKY MAJETKU V ÚČETNICTVÍ -

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

MĚSTYS SVATAVA. PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX

MĚSTYS SVATAVA. PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX PLÁN INVENTARIZACE majetku městyse Svatava za rok XXXX Inventarizace majetku, pohledávek, závazků bude provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo 563/91 Sb. o účetnictví a vyhlášky MFČR č.

Více

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Druhy zásob 2 2 DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové účty

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více