VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: I. Charakteristika školy. 1. Organizace školy název, sídlo, zřizovatel, adresa a telefonní čísla, údaje o vedení školy, počty žáků, jídelna, družina, rada školy. II. Učební plán školy. 1. Vzdělávací program školy 2. Nabídka volitelných předmětů 3. Nabídka nepovinných předmětů 4. Učební plán školy 5. Komentář k výsledkům vzdělávací práce III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy. 1. Pedagogičtí pracovníci 2. Odborná a pedagogická způsobilost 3. Věkové složení 4. Správní zaměstnanci IV. Výsledky výchovy a vzdělávání. 1. Počty žáků a tříd 2. Přehled tříd a žáků 3. Přehled prospěchu a chování 4. Komentář k výsledkům výchovně vzdělávací práce V. Přijímací řízení. 1. Zápis do 1.tříd 2. Výsledky přijímacího řízení a umístění žáků VI. Výkon státní správy. VII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI. VIII. Školní a mimoškolní aktivity, úspěchy žáků a prezentace školy na veřejnosti. 1. Sportovní soutěže 2. Olympiády 3. Kulturní a výchovné akce školy 4. Kroužky na škole 5. Školní projekty 6. LVK 7. Partnerské školy 8. Školní časopis 9. Prezentace školy na veřejnosti a v tisku 10. Spolupráce z MŠ 11.Volba povolání a protidrogová prevence 12. Spolupráce s rodiči 13. Zahraniční výjezdy IX. Poradenské služby školy. X. Sebehodnocení školy. XI. Prevence sociálně patologických jevů. 2

3 XII. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. XIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci životního učení. XIV. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů. XV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve zdělání. XVI. Obrazová příloha. Základní údaje o hospodaření. a) základní škola Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bechyně, Školní 293 Identifikátor zařízení: Datum zařazení do sítě škol: Adresa: Školní ulice Bechyně Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Město Bechyně právní forma: obec, IČO: Adresa: nám. T.G.Masaryka Bechyně Kontakty na zařízení: tel: /ZŠ/ /ŠJ/ / ŠD/ fax: web: Jména pracovníků pro informace: Jan Pekař, ředitel školy Škola sdružuje: Základní škola kapacita: 450 žáků IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 600 jídel IZO: Odloučené pracoviště: Školní výdejna, ZŠ Libušina 164 kapacita: 400 jídel IZO: Přehled oborů vzdělávání: C Základní škola C/001 Základní škola studium denní délka studia 9.r.0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru 450 dobíhající obor C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia 9.r.0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru 450 Podle zahajovacího výkazu: 3

4 Školní rok Počet tříd Celkový Počet žáků počet 2012/2013 celkem z toho Žáků na jednu třídu spec. Vyrovnávacích I.stupeň ,2 II.stupeň ,5 Celkem ,6 Celkový počet žáků v 1.ročníku: 37 dětí b) školní družina Provoz ŠD pondělí pátek hodin Hodnocení práce školní družiny za rok 2012/2013 Počet oddělení vychovatelky Počet žáků I.oddělení Dana Lengerová 35 Vedoucí vychovatelka II.oddělení Dáša Půlpytlová 35 III.oddělení Věra De Fantová 28 Celkem 98 Hodnocení práce za rok 2012/2013 Nedílnou součástí školy je školní družina. Na naší škole bylo ve školním roce 2012/2013 zapsáno celkem 98 dětí ve 3. odděleních pod vedením kvalifikovaných a zkušených vychovatelek.: I.oddělení Dana Lengerová, II.oddělení Dáša Půlpytlová, III.oddělení Věra De Fantová. Děti navštěvovaly v rámci ŠD keramický kroužek, který vedla D.Půlpytlová a kroužek Dívčí klub pod vedením Dany Lengerové. Hlavní náplní školní družiny je odpočinková, rekreační a zájmové činnosti, příprava na vyučování formou didaktických her. Činnosti probíhají nenásilnou formou a důraz je kladen na účinnou motivaci s cílem uspokojit v činnostech všechny děti. V estetickovýchovných činnostech dětí rozvíjí jemnou motoriku, učí se estetickému cítění a seznamují se s lidovými zvyky a tradicemi. V činnostech přírodovědných se seznamují s přírodním životním prostředím při vycházkách, sledování přírodovědných filmů a při pobytu na školní zahradě. Poznávají živočichy, rostliny a pomáhají při péči o pokojové rostliny. Aktivní účast dětí při přípravě, uskutečňování i hodnocení aktivit je samozřejmostí. Při všech činnostech rozvíjíme sociální vztahy, především kamarádské vztahy mezi dětmi, předcházíme negativním, patologickým jevům v chování dětí. Napomáháme žákům vyrovnávat se s školní zátěží. Klademe důraz na osobní hygienu a hygienu životního prostředí, aktivní odpočinek, pobyt na čerstvém vzduchu, zlepšování pracovního prostředí. Častým pohybem venku předcházíme nemocím dětí a samozřejmě dodržujeme pitný režim. V letošním roce jsme se průběžně zapojovali do celoškolních projektů... V říjnu proběhla celoškolní akce Předškolák, které jsme se aktivně zúčastnili. Také naší družinu navštívilo klaunské Divadélko Cirkus ( 64 dětí). Ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny proběhlo24.října čtení Zahrada na zahradě ( 38 dětí) u příležitosti narození J.Trnky. V prosinci se konaly již tradiční Vánoční dílničky výroba ozdobných šišek, 4

5 výrobky z papíru a ostatních materiálů. V lednu jsme vyráběli dárky pro děti z MŠ a také jsme v prostorách školy uspořádali výstavu naších výrobků k příležitosti zápisu dětí do 1.třídy. V březnu jsme s dětmi navštívili Městskou knihovnu,kde proběhla beseda na téma Pohádky a Večerníček ( 23 dětí ). Také jsme zopakovali velikonoční dílničky ( 12 dětí )při kterých děti do práce zapojily i své rodiče.na závěr roku všechny vychovatelky spolupracovaly při Spaní ve škole. Celý rok jsme se staraly o výzdobu spojovací chodby k jídelně, pomáhaly jsme i s výzdobou hlavního vchodu do školy. Důraz je třeba klást na usměrňování agresivního chování jedinců. Všechny činnosti jsou připravovány tak, aby vyhovovaly všem dětem podle jejich věkových a individuálních možností a zájmů. Veškeré činnosti ve školní družině jsou organizovány tak, aby respektovaly individuální zvláštnosti a zároveň umožnily vyniknout co největšímu počtu dětí. c) školská rada Zpracovala Dana Lengerová, vedoucí vychovatelka školní družiny Školská rada pracuje ve složení předseda: Dr.Josef Mičan (zástupce zřizovatele) členové: Mgr. Milena Borková (zástupce pedagogů) Dita Klasnová (zástupce rodičů) a) vzdělávací program školy Část II. Učební plán školy Vzdělávací program Č.j. V ročnících Počet žáků ŠVP Nová škola 1.-9.ročník 216 brána do života b) nabídka nepovinných předmětů ve školním roce 2012/2013 Název nepovinného předmětu Vyučující Počet Počet žáků hodin c) nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 Ročník Předmět Vyučující Počet žáků 7.ročník Dramatická výchova Mgr.MgA.František Oplatek 9 Domácnost Mgr. Jitka Radvanová 10 8.ročník Technické činnosti Mgr.Milan Petr 9 Domácnost Mgr. Jitka Radvanová 9 Konverzace Aj Mgr. Miroslava Mičanová 18 9.ročník Administrativa Miloslava Dušková 10 Domácnost 1 Mgr.J.Radvanová 7 Konverzace Aj Mgr.Mirosava Mičanová 17 Dramatická výchova Mgr.MgA.Frnatišek Oplatek 10 Domácnost 2 Mgr. Jitka Radvanová 7 5

6 d) učební plán vzdělávacího programu ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy 4.Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu Školní vzdělávací program Základní škola Bechyně, Školní 293 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol naše dotace Minimální časová dotace naše dotace Jazyk a Český jazyk a literatura jazyková komunikace Cizí jazyk Minimální časová dotace Matematika a její aplikace Informační a Informatika komunikační technologie 0 0 Člověk a Prvouka

7 jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vlastivěda Přírodověda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Dramatická v Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti

8 Průřezová témata 0 0 P* P* vázaná 0 10 Disponibilní časová dotace volná Dramatická výchova Domácnost Konverzace v cizím jazyce Administrativa Německý jazyk Technické činnosti Celková povinná časová dotace minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku vaše dotace

9 4.2 Poznámky k učebnímu plánu V učebním plánu jsou dodrženy tyto podmínky: - je dodržena povinná časová dotace na prvním stupni (118 hodin) - není překročena maximální týdenní dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem ( 1. a 2.ročník 22 hodin, 3.-5.ročník 26 hodin, 6.a 7.ročníku 30 hodin, 8.a 9.ročníku 32 hodin) - obsahová náplň vzdělávacích oborů je přizpůsobena profilaci školy, regionálním zvláštnostem a schopnostem žáků Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti a disponibilní časovou dotací. Disponibilní časová dotace je využita k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec závazného minima. 4.3 Poznámky ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura: - vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. Má komplexní charakter a je členěn do složek: Komunikační a slohová výchova, jazyková výchova, literární výchova - součástí oboru Český jazyk a literatura je péče o rozvoj čtenářské gramotnosti Cizí jazyk - vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk je realizován od 3.ročníku - přednostně je žákům nabídnuta výuka anglického jazyka - další cizí jazyk bude žákům nabídnut jako volitelný předmět vždy od 7.ročníku v rozsahu minimálně 6 hodin Matematika a její aplikace - Matematika a její aplikace je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání - rýsování je součástí matematiky Informační technologie - vzdělávací obsah oboru Informační technologie je realizován na 1.a 2. stupni základního vzdělávání 9

10 Člověk a jeho svět - vzdělávací obsah oboru Člověk jeho svět je realizován ve všech ročnících 1.stupně základního vzdělávání - v 1.-3.ročníku jako vyučovací předmět Prvouka, ve ročníku jako vyučovací předmět Vlastivěda a Přírodověda - součástí je také Dopravní výchova, Výchova ke zdraví zdravému životnímu stylu, Prevence úrazů a první pomoci, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Zdravé zuby, Prevence násilí a šikanování, Prevence sociálně patologických jevů Člověk a společnost - vzdělávací obsah oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících 2.stupně základního vzdělávání - součástí je také Dopravní výchova, Prevence násilí a šikanování, Prevence sociálně patologických jevů Člověk a příroda - vzdělávací obsah oboru Člověk a příroda je realizován ve všech ročnících 2.stupně základního vzdělávání - součástí je také Ochrana člověka za mimořádných událostí Umění a kultura - vzdělávací obsah oboru Umění a kultura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání - od 1.-3.ročníku je dále zařazen předmět Dramatická výchova, na který bude od 7.ročníku navazovat volitelný předmět Dramatická výchova - od 1.ročníku budou žáci v hodinách zařazena Keramická tvorba se zaměřením na figurální a točenou keramiku ve školní keramické dílně Člověk a zdraví - vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2.stupni základního vzdělávání, vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na 1.stupni je zařazen do oblasti Člověk a jeho svět - vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání - škola maximálně využívá výborných podmínek v okolí stadion FC Bechyně s umělým povrchem, umělou trávou a krytou halou, dále školní hřiště a tělocvičnu - Zdravotní tělesná výchova je součástí Tělesné výchovy, jejíž prvky jsou preventivně v hodinách využívány - plavecký výcvik je součástí vyučování Tělesné výchovy na I.stupni a je realizován formou týdenního soustředění v hotelu Srní na Šumavě 10

11 - v měsících červnu, květnu a září využívají žáci k výuce plavání venkovní plavecká bazén v areálu stadionu Člověk a svět práce - vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce je realizován na 1.i 2.stupni základního vzdělávání - na 1.stupni je obsah realizován ve všech ročnících, všechny čtyři tematické okruhy jsou povinné ( Práce s drobným materiálem, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce a příprava pokrmů) - na 2.stupni je povinný okruh Svět práce, z ostatních si škola vybere jeden tematický okruh, který bude realizovat v plném rozsahu - tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáku v plném rozsahu Volitelné předměty Od 7.ročníku škola nabídne žákům tyto volitelné předměty: - německý jazyk - dramatická výchova - domácnost - administrativa - technické činnosti 4.4 Doplněk vzdělávací činnosti Nepovinné předměty: - náboženství - sborový zpěv - sportovní hry - dyslexie ( podrobnější dokumentace o cílech a obsahovém zaměření nepovinných předmětu je uložena v dokumentaci školy) Zájmové útvary: - dramatický - keramický - přírodovědný - šachový - sportovní se zaměřením na florbal - počítačový Školní družina: - její činnost vychází ze zpracovaného ŠVP školní družiny - provozní doba je upravena podle zájmu rodičů - pomáhá plnit vzdělávací cíle a rozvíjet specifická nadání dětí 11

12 - má důležitou úlohu v prevenci negativních sociálních jevů - realizuje výchovně vzdělávací činnosti zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností - umožňuje žákům přípravu na vyučování - velká pozornost je věnována pobytu dětí venku - její činnost se řídí Řádem školní družiny Rámcový popis personálního zabezpečení školy A/ Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 17,36 Externí pracovníci - - a) Pedagogičtí pracovníci: Vedení školy Funkce Ředitel školy Zástupce ředitele Administrativní pracovnice Školník Vedoucí školní jídelny Dosažené vzdělání/ kvalifikace Vysokoškolské/M-Vv Vysokoškolské/Čj-Vv Středoškolské SOU Středoškolské Pedagogičtí pracovníci Funkce Třídní učitelka/ 1.A Třídní učitelka 1.B Třídní učitel/ 3.A Třídní učitelka/ 2.A Třídní učitel/ 4.B Třídní učitelka/ 4.A Třídní učitelka/ 5.A Třídní učitel/ 6.A Třídní učitel/ 7.A Třídní učitel/ 8.A Třídní učitel/ 9.A Učitel bez třídnictví Učitel bez třídnictví Učitelka bez třídnictví Učitel bez třídnictví 12 Dosažené vzdělání/ kvalifikace Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/Zp-Spec.ped.. Vysokoškolské/NŠ-Aj Vysokoškolské/Čj-Vv Vysokoškolské/Ze-Tv Vysokoškolské/M-Vv Vysokoškolské/Zzv-Př Vysokoškolské/Nj-Rj Vysokoškolské/Ch-Př

13 Učitelka bez třídnictví Učitelka bez třídnictví Učitel bez třídnictví Vedoucí školní družiny Vychovatelka Vychovatelka Výchovný poradce a metodik primární prevence ICT správce Středoškolské Vysokoškolské/Tv-Nj Vysokoškolské/M - Tv SPedŠ SPedŠ SPedŠ Specializační kurz Kvalifikační kurz Na mateřské dovolené: 0 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: Kvalifikovanost učitelů: - všichni pedagogičtí pracovníci školy mají odpovídající kvalifikaci - pouze výuku volitelného předmětu administrativa zajišťuje adm.pracovnice se středoškolským vzděláním Věková struktura pedagogických pracovníků : a) věkové složení učitelů: Věk Učitelé muži Ženy do 35 let let 3 7 Nad 50 let - 4 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 4 1 Celkem 7 14 Rodičovská dovolená - - průměrný věk: 48 let z 18 pedagogických pracovníků je: 14 žen 7 muži b) počet absolventů, kteří nastoupili na školu: Školní rok 2011/ Školní rok 2012/ c) )počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: Nastoupili Odešli Na jinou školu Mimo školství Školní rok 2011/ do důchodu 0 0 Školní rok 2012/ do důchodu

14 d) počet pracovníků v důchodovém věku: Důchodový věk Školní rok 2011/ Školní rok 2012/ B/ Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Ostatní pracovníci Číslo Funkce Úv. Stupeň vzdělání 1. Ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 2. Účetní ŠJ 0,25 SŠ 3. Ved.kuchař 1,0 SO 4. Kuchařka 1,0 SOU 5. Kuchařka 1,0 SOU 6. Kuchařka 1,0 SOU 7. Kuchařka 1,0 SOU 8. Kuchařka 1,0 SO 9. Kuchařka 0,8 SOU 10. Kuchařka 0,625 SO 11. Školník 1,0 SOU 12. Uklízečka 0,19 Základní 13. Uklízečka 1,0 Základní 14. Uklízečka 1,0 Základní 15. Adm.pracovnice 1,0 SŠ celkem 12,865 Z toho pracovníci placení z vedlejší hospodářské činnosti: Ostatní pracovníci Funkce Úv. Stupeň vzdělání 1. Kuchařka 1,0 SOU 2. Kuchařka 0,625 SO celkem 1,625 14

15 Část IV. Hodnocení prospěchu a chování V tomto školním roce navštěvovalo školu 216 žáků v 11 třídách. Počty žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Šk. rok 20011/ / / / / / / / ,5 19,6 11,38 12,0 Výsledky výchovy a vzdělávání celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok, přehled klasifikace chování, přehled výchovných opatření (jak pochvaly a jiná ocenění, tak výchovná opatření k posílení kázně), počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2012/2013 Omluvených Neomluvených Celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , II. pololetí , Celkem školní rok ,93 8 0,04 Třída a) Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1.čtvrtletí školního roku 2012/2013 Napom. pro slabý prospěch Napom. třídního učitele Důtka třídního učitele 15 Důtka ředitele školy Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Neomluv. hodiny 1.A B A A A B A A A A A Celkem % 16,7% 11,6% 4,18% 1,86%

16 b) Výsledky 1.pololetí školního roku 2012/2013 Třída Počet žáků Prospělo (celkem) Z toho s vyznam. Neprosp. Průměr Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomínání TU Důtk a TU Důtka ŘŠ 2 z chov. 1.A , B , A , A , A , B , A , A , A , A , A , , z chov. 16

17 c) Hodnocení prospěchu a chování žáků za 3.čtvrtletí školního roku 2012/2013 Třída Napom. pro slabý prospěch Napom. třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Neomluv. hodiny 1.A B A A A B A A A A A Celkem % 12,1% 10,3% 3,3% 0 0,5%

18 Výsledky 2.pololetí školního roku 2012/2013 Třída Počet žáků Prospělo (celkem) Z toho s Vyznamenáním Neprospěl o Průměr Pochvala TU Pochvala ŘŠ Pochvala ped. rady Napomíná ní TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2 z chov. 3.z chov. 1.A , B , A , A , A , B , A , A , A , A , A , ,

19 e) Komentář k výsledkům výchovně práce Vyučovat podle ŠVP probíhá již ve všech třídách. Zda tato změna přinese výsledný efekt rozhodnou další roky. Lze říci, že se vyučujícím se daří plnit vzdělávací cíle, stanovené na 1.čtvrtletí letošního školního roku. Vyučující postupují podle učebních osnov a časových plánů zpracovaných pro každý předmět. Stále je třeba mít na paměti zásady přiměřenosti při zadávání domácích úkolů. Žáky není třeba přetěžovat četností písemných prací. Ve větší míře jsou využívány různé formy zkoušení pomocí testů a doplňovaček. Učivo je třeba stále opakovat a prohlubovat. Žáci nadaní jsou při vyučování více vytěžováni formou samostatné práce ve škole i doma. Vyučující by měli i nadále vyhledávat stále nové metody a formy práce, aby se vyučovací hodiny staly pro žáky více zajímavé. Řada učitelů na škole již pochopila, že nová podoba vzdělávání vychází z potřeb současné doby. Je třeba naučit žáky se učit, být tvořiví a umět řešit problémy, účinně komunikovat s lidmi i technikou, umět spolupracovat, respektovat svá práva i práva druhých, chránit přírodu, kulturu ale i svoje zdraví, rozvíjet svoje schopnosti. Tohoto všeho dosáhneme pokud budeme klást důraz na výběr učiva, které žáci v dalším životě využijí. Důležitá je také motivace a snaha o to, aby děti chodily do školy rády a chtěly se učit. Je třeba pochopit, že ne každý se musí naučit všemu a že je třeba, aby každý žák dosáhl svého osobního maxima. Bude však ještě trvat nějaký ten rok, až tato pravidla pochopí všichni vyučující naší školy a přestanou učit podle již léty zažité ale dnes již překonané tradice. Je prováděna pravidelná kontrola domácích úkolů a školních sešitů. Při vedení hodiny je dbáno na didaktickou skladbu hodiny (zahájení, stanovení úkolů, závěr, vyhodnocení). Vyučující se snaží žáky nepřetěžovat v domácí přípravě. Koordinují písemné hodinové práce v hlavních předmětech. Při vyučování je snaha o podporu individuální schopnosti a potřeby žáků, je dbáno na rozvoj logického myšlení, do vyučování na NŠ jsou zařazovány relaxační prvky a soutěživé formy práce. Vyučující věnují stálou pozornost integrovaným žákům třídy. Škola se snaží nabídnout žákům další možnosti ve výběru volitelných předmětů. Plně je využívána učebna informatiky na procvičování probraného učiva, žáci a vyučující využívají přístup na internetovou síť. Hospitační činnost vedením školy je prováděna nepravidelně. Cílem hospitací byla kontrola dokumentace, TK. ŽK, vzhled a prostředí tříd, aktivita žáků, práce vyučujícího. Lze říci, že dokumentace v TK byla v pořádku. Hodiny byly promyšlené, funkční, bylo využíváno názoru i pomůcek. Učivo bylo vhodně motivováno. Převažovalo klidné pracovní prostředí. Žáci byli vedeni k samostatnosti. Převládala dobrá aktivita žáků a znalosti, které dovedou uplatňovat. Hodiny byly vedeny ve velmi dobrém pracovním tempu. Klasifikace odpovídala počtu známek v jednotlivých předmětech. Na NŠ se objevovaly nové formy práce. Přístup vyučujících byl tvořivý. Převládá autoritativní a přátelský styl práce. Kontakt se žáky je dobrý. Lze objevit i individuální přístupy k žákům. Chybí však větší sebehodnocen žáků. Vzhled tříd i výzdoba je pěkná hlavně na NŠ. Na 2.stupni jsou ještě rezervy. Je dbáno na hygienické podmínky výuky. Na 1.stupni se daří zařazování nových metod a vyučovacích prvků, jako je skupinová práce apod. Na 2.stupni převládá frontální způsob vyučování. Řada hodin postrádala nápad a větší zapojení žáků do vyučovacího procesu. Zapomínalo se na hodnocení výsledků průběhu hodiny. Učivo je zde stále cílem, místo aby bylo prostředkem vzdělání. 19

20 Na konci listopadu roku 2012 se žáci naší páté a deváté třídy školy zapojili do testování informační gramotnosti společnosti Scio, kterého se zúčastnilo 247 základních škol žáků pátých tříd a žáků devátých tříd. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - GEPARD Gepard(Evaluace informační gramotnosti CZ / / ) je projekt zaměřený výrazně do oblasti práce s informacemi, tj. na "informační gramotnost" jako takovou, vztahuje se již k žákům na základní škole a uplatňuje se pak po celý život. Technické použití ICT jako nástroje je do jisté míry méně důležité než jeho smysl: práce s informacemi, jejich získání, zpracování a předání dalším osobám. Žáci naší školy si s obtížnými otázkami poradili na výbornou. Pátá třída obsadila v rámci ročníků celé ČR 95 místo z 334 tříd a ve srovnání celé ČR se umístila 494 ze 737 tříd. Ještě lépe si vedli žáci deváté třídy. V rámci srovnání ročníků v celé ČR se umístili na 157 místě ze 403 tříd, v rámci ročníků a základních škol obsadili 112 místo z 357 a ve srovnání v rámci celé ČR obsadili 157 místo ze 737 tříd. Za úspěchem je práce všech vyučujících základní školy. Od lednu naše škola umožnila svým žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). Žáci závěrečných ročníků mohli navíc využít jedinečný Test volby povolání usnadňující rozhodování o další studijní a profesní dráze. Jako pomůcku pro ujasnění si profesních zájmů zde žáci a rodiče naleznou jedinečný on-line Test volby. Test je součástí nabídky portálu Umožňuje jako jediný vypracování paralelního testu i Vám, rodičům, abyste společně mohli srovnat své představy a možnosti dalšího uplatnění Vašeho dítěte. ZÁPIS O 1.TŘÍDY V únoru 2013 proběhl na naší škole ve Školní ulici zápis do první třídy. Děti předškolního věku nebyly ve škole poprvé. Některé školu navštěvují již od září, protože chodí na nápravu řeči. Jiné pak přicházely se školkou nebo s rodiči na Předškoláka. A tak ani v den zápisu se nebály ukázat, jak jsou na první třídu připraveny. Celému zápisu předcházela úprava školních prostor. Nejstarší žáci ve výtvarné výchově malovali pro naše nejmenší Krtečky ve všech možných pracovních činnostech. Vznikla celá řada nástěnek, které oživily chodby a pavilon školy. Žáci přinášeli knížky, loutky plyšové Krtečky, kteří pak tvořili pestrou výstavu. Ve 14 hodin se otevřely dveře a první budoucí prvňáčci si přišli vyzkoušet, jak jim to ve škole půjde. U jednotlivých stánků počítali, četli, vyprávěli si s Krtečkem o barvách a ukázali, jaké básničky už umí. Odměnou jim byl kufřík s Krtečkem a řadu dalších dárků. Všem se pohádkový zápis moc líbil, a tak se děti už nemohou dočkat, až poprvé vstoupí do školy jako prvňáčci. K zápisu přišlo celkem 23 předškoláků. Do první třídy jich nastoupí 17, rodiče 6 žáků zažádali o odklad. V novém školním roce otevřeme jednu první třídu. Třídní učitelkou v 1.A bude Mgr. Petra De Fantová. 20

21 KROUŽKY NA ŠKOLE Nabídka školních kroužků byla v letošním školním rok je opět velmi pestrá a početná. Nabídly jsme celkem 23 oddělení zájmových kroužků. Bylo zapsáno celkem 313 žáků školy ( v minulém školním roce 21 oddělení a 245 zapsaných žáků). Stále ji rozšiřujeme a tak nabízíme více zájmových kroužků než v minulém školním roce. Mezi ty tradiční patří keramický kroužek, divadelní kroužky, anglický jazyk pro nejmenší nebo šachový kroužek. Novinkou je kroužek francouzského jazyka pro žáky školy, který nabízí Mgr.Šárka Zavadilová, soudní tlumočnice francouzského jazyka. V letošní roce byly součástí nabídky také kroužky Centra sportu při ZŠ Bechyně, které organizovala škola ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR. Podpora jde hlavně do nákupu sportovního vybavení a při organizování sportovních a turistických akcí. Členové tohoto sportovního školního klubu platí členský poplatek ve výši 100,-Kč na školní rok. Tento poplatek je opravňuje k návštěvě více kroužků z nabídky tohoto centra i k účasti na sportovních akcích, které sportovní školní klub bude pořádat. V rámci tohoto klubu nabízíme florbal, orientální tance, basketbal, kondiční posilování, turistický kroužek, pohybové a sportovní hry. Vedoucím školního sportovního centra je Mgr.Jana Krejčová. SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU Také v letošním školním roce se naše škola opět zapojila do soutěže ve sběru starého papíru, kterou vyhlásila společnost Austrian Recycling s. r. o.. V loňském školním roce jsme se v soutěži umístili na prvním místě. Celkem jsme nasbírali 7,515tun a získali finanční částku korun a korun ve formě poukázek. Letos v konkurenci 71 škol nám patřilo 8.místo a 21.místo. Celkem jsme odevzdali kg papíru 120 kg víček, za což jsme získali finanční částku ,-Kč. LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PEC POD SNĚŽKOU Po jarních prázdninách absolvovali žáci naší školy lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou v Krkonoších. Obavy o nedostatek sněhu se ukázaly jako liché, neboť jsme opět lyžovali na čerstvě napadaném přírodním sněhu, za mimosezónní cenu permanentky a především bez front na vleky. Tato lokalita nabízí zhruba 10 kvalitních sjezdovek jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší lyžaře, včetně několika typů vleků. Nemusíme se tak tísnit na jedné sjezdovce se všemi návštěvníky areálu, což je z hlediska bezpečnosti určitě veliké plus. Výhodná poloha chaty Protěž umožňovala rovnou naskočit do lyží bez zdlouhavých přesunů ke sjezdovce, takže i příjezd na lyžích až k chatě je velmi pohodlný. Ubytování patřilo k těm lepším, počínaje výborně vyřešenou lyžárnou, prostornými pokoji s vlastním sociálním zařízením a konče chutnou stravou. Opět jsme zařadili výuku snowboardingu, protože mezi mladými lidmi získává na stále větší oblibě. Je třeba říct, že i úplní začátečníci na konci výcviku sjeli svah frontside-ovým i backside-ovým obloukem, což jsou dva základní prvky snowboardingu. A dokonce hned první den všichni zvládli vyjet na lanovce-pomě, což je pro začátečníka-snowboardistu poměrně náročné oproti lyžím. Hodnotím velmi pozitivně i práci všech lyžařských instruktorů, kteří trpělivě a názorně učili žáky základům lyžování a zdokonalování pokročilých lyžařů, takže i družstvo začátečníků zvládlo sjet nejtěžší sjezdovku v areálu Braunberg /Hnědý vrch/ bez větších problémů. 21

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více