VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: I. Charakteristika školy. 1. Organizace školy název, sídlo, zřizovatel, adresa a telefonní čísla, údaje o vedení školy, počty žáků, jídelna, družina, rada školy. II. Učební plán školy. 1. Vzdělávací program školy 2. Nabídka volitelných předmětů 3. Nabídka nepovinných předmětů 4. Učební plán školy 5. Komentář k výsledkům vzdělávací práce III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy. 1. Pedagogičtí pracovníci 2. Odborná a pedagogická způsobilost 3. Věkové složení 4. Správní zaměstnanci IV. Výsledky výchovy a vzdělávání. 1. Počty žáků a tříd 2. Přehled tříd a žáků 3. Přehled prospěchu a chování 4. Komentář k výsledkům výchovně vzdělávací práce V. Přijímací řízení. 1. Zápis do 1.tříd 2. Výsledky přijímacího řízení a umístění žáků VI. Výkon státní správy. VII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI. VIII. Školní a mimoškolní aktivity, úspěchy žáků a prezentace školy na veřejnosti. 1. Sportovní soutěže 2. Olympiády 3. Kulturní a výchovné akce školy 4. Kroužky na škole 5. Školní projekty 6. LVK 7. Partnerské školy 8. Školní časopis 9. Prezentace školy na veřejnosti a v tisku 10. Spolupráce z MŠ 11.Volba povolání a protidrogová prevence 12. Spolupráce s rodiči 13. Zahraniční výjezdy IX. Poradenské služby školy. X. Sebehodnocení školy. XI. Prevence sociálně patologických jevů. 2

3 XII. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. XIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci životního učení. XIV. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů. XV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve zdělání. XVI. Obrazová příloha. Základní údaje o hospodaření. a) základní škola Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bechyně, Školní 293 Identifikátor zařízení: Datum zařazení do sítě škol: Adresa: Školní ulice Bechyně Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Město Bechyně právní forma: obec, IČO: Adresa: nám. T.G.Masaryka Bechyně Kontakty na zařízení: tel: /ZŠ/ /ŠJ/ / ŠD/ fax: web: Jména pracovníků pro informace: Jan Pekař, ředitel školy Škola sdružuje: Základní škola kapacita: 450 žáků IZO: Školní družina kapacita: 100 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 600 jídel IZO: Odloučené pracoviště: Školní výdejna, ZŠ Libušina 164 kapacita: 400 jídel IZO: Přehled oborů vzdělávání: C Základní škola C/001 Základní škola studium denní délka studia 9.r.0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru 450 dobíhající obor C Základní škola C/01 Základní škola studium denní délka studia 9.r.0 měs. nejvyšší povolený počet žáků v oboru 450 Podle zahajovacího výkazu: 3

4 Školní rok Počet tříd Celkový Počet žáků počet 2012/2013 celkem z toho Žáků na jednu třídu spec. Vyrovnávacích I.stupeň ,2 II.stupeň ,5 Celkem ,6 Celkový počet žáků v 1.ročníku: 37 dětí b) školní družina Provoz ŠD pondělí pátek hodin Hodnocení práce školní družiny za rok 2012/2013 Počet oddělení vychovatelky Počet žáků I.oddělení Dana Lengerová 35 Vedoucí vychovatelka II.oddělení Dáša Půlpytlová 35 III.oddělení Věra De Fantová 28 Celkem 98 Hodnocení práce za rok 2012/2013 Nedílnou součástí školy je školní družina. Na naší škole bylo ve školním roce 2012/2013 zapsáno celkem 98 dětí ve 3. odděleních pod vedením kvalifikovaných a zkušených vychovatelek.: I.oddělení Dana Lengerová, II.oddělení Dáša Půlpytlová, III.oddělení Věra De Fantová. Děti navštěvovaly v rámci ŠD keramický kroužek, který vedla D.Půlpytlová a kroužek Dívčí klub pod vedením Dany Lengerové. Hlavní náplní školní družiny je odpočinková, rekreační a zájmové činnosti, příprava na vyučování formou didaktických her. Činnosti probíhají nenásilnou formou a důraz je kladen na účinnou motivaci s cílem uspokojit v činnostech všechny děti. V estetickovýchovných činnostech dětí rozvíjí jemnou motoriku, učí se estetickému cítění a seznamují se s lidovými zvyky a tradicemi. V činnostech přírodovědných se seznamují s přírodním životním prostředím při vycházkách, sledování přírodovědných filmů a při pobytu na školní zahradě. Poznávají živočichy, rostliny a pomáhají při péči o pokojové rostliny. Aktivní účast dětí při přípravě, uskutečňování i hodnocení aktivit je samozřejmostí. Při všech činnostech rozvíjíme sociální vztahy, především kamarádské vztahy mezi dětmi, předcházíme negativním, patologickým jevům v chování dětí. Napomáháme žákům vyrovnávat se s školní zátěží. Klademe důraz na osobní hygienu a hygienu životního prostředí, aktivní odpočinek, pobyt na čerstvém vzduchu, zlepšování pracovního prostředí. Častým pohybem venku předcházíme nemocím dětí a samozřejmě dodržujeme pitný režim. V letošním roce jsme se průběžně zapojovali do celoškolních projektů... V říjnu proběhla celoškolní akce Předškolák, které jsme se aktivně zúčastnili. Také naší družinu navštívilo klaunské Divadélko Cirkus ( 64 dětí). Ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny proběhlo24.října čtení Zahrada na zahradě ( 38 dětí) u příležitosti narození J.Trnky. V prosinci se konaly již tradiční Vánoční dílničky výroba ozdobných šišek, 4

5 výrobky z papíru a ostatních materiálů. V lednu jsme vyráběli dárky pro děti z MŠ a také jsme v prostorách školy uspořádali výstavu naších výrobků k příležitosti zápisu dětí do 1.třídy. V březnu jsme s dětmi navštívili Městskou knihovnu,kde proběhla beseda na téma Pohádky a Večerníček ( 23 dětí ). Také jsme zopakovali velikonoční dílničky ( 12 dětí )při kterých děti do práce zapojily i své rodiče.na závěr roku všechny vychovatelky spolupracovaly při Spaní ve škole. Celý rok jsme se staraly o výzdobu spojovací chodby k jídelně, pomáhaly jsme i s výzdobou hlavního vchodu do školy. Důraz je třeba klást na usměrňování agresivního chování jedinců. Všechny činnosti jsou připravovány tak, aby vyhovovaly všem dětem podle jejich věkových a individuálních možností a zájmů. Veškeré činnosti ve školní družině jsou organizovány tak, aby respektovaly individuální zvláštnosti a zároveň umožnily vyniknout co největšímu počtu dětí. c) školská rada Zpracovala Dana Lengerová, vedoucí vychovatelka školní družiny Školská rada pracuje ve složení předseda: Dr.Josef Mičan (zástupce zřizovatele) členové: Mgr. Milena Borková (zástupce pedagogů) Dita Klasnová (zástupce rodičů) a) vzdělávací program školy Část II. Učební plán školy Vzdělávací program Č.j. V ročnících Počet žáků ŠVP Nová škola 1.-9.ročník 216 brána do života b) nabídka nepovinných předmětů ve školním roce 2012/2013 Název nepovinného předmětu Vyučující Počet Počet žáků hodin c) nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 Ročník Předmět Vyučující Počet žáků 7.ročník Dramatická výchova Mgr.MgA.František Oplatek 9 Domácnost Mgr. Jitka Radvanová 10 8.ročník Technické činnosti Mgr.Milan Petr 9 Domácnost Mgr. Jitka Radvanová 9 Konverzace Aj Mgr. Miroslava Mičanová 18 9.ročník Administrativa Miloslava Dušková 10 Domácnost 1 Mgr.J.Radvanová 7 Konverzace Aj Mgr.Mirosava Mičanová 17 Dramatická výchova Mgr.MgA.Frnatišek Oplatek 10 Domácnost 2 Mgr. Jitka Radvanová 7 5

6 d) učební plán vzdělávacího programu ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy 4.Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu Školní vzdělávací program Základní škola Bechyně, Školní 293 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol naše dotace Minimální časová dotace naše dotace Jazyk a Český jazyk a literatura jazyková komunikace Cizí jazyk Minimální časová dotace Matematika a její aplikace Informační a Informatika komunikační technologie 0 0 Člověk a Prvouka

7 jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vlastivěda Přírodověda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Dramatická v Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti

8 Průřezová témata 0 0 P* P* vázaná 0 10 Disponibilní časová dotace volná Dramatická výchova Domácnost Konverzace v cizím jazyce Administrativa Německý jazyk Technické činnosti Celková povinná časová dotace minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku vaše dotace

9 4.2 Poznámky k učebnímu plánu V učebním plánu jsou dodrženy tyto podmínky: - je dodržena povinná časová dotace na prvním stupni (118 hodin) - není překročena maximální týdenní dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem ( 1. a 2.ročník 22 hodin, 3.-5.ročník 26 hodin, 6.a 7.ročníku 30 hodin, 8.a 9.ročníku 32 hodin) - obsahová náplň vzdělávacích oborů je přizpůsobena profilaci školy, regionálním zvláštnostem a schopnostem žáků Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti a disponibilní časovou dotací. Disponibilní časová dotace je využita k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec závazného minima. 4.3 Poznámky ke vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura: - vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. Má komplexní charakter a je členěn do složek: Komunikační a slohová výchova, jazyková výchova, literární výchova - součástí oboru Český jazyk a literatura je péče o rozvoj čtenářské gramotnosti Cizí jazyk - vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk je realizován od 3.ročníku - přednostně je žákům nabídnuta výuka anglického jazyka - další cizí jazyk bude žákům nabídnut jako volitelný předmět vždy od 7.ročníku v rozsahu minimálně 6 hodin Matematika a její aplikace - Matematika a její aplikace je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání - rýsování je součástí matematiky Informační technologie - vzdělávací obsah oboru Informační technologie je realizován na 1.a 2. stupni základního vzdělávání 9

10 Člověk a jeho svět - vzdělávací obsah oboru Člověk jeho svět je realizován ve všech ročnících 1.stupně základního vzdělávání - v 1.-3.ročníku jako vyučovací předmět Prvouka, ve ročníku jako vyučovací předmět Vlastivěda a Přírodověda - součástí je také Dopravní výchova, Výchova ke zdraví zdravému životnímu stylu, Prevence úrazů a první pomoci, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Zdravé zuby, Prevence násilí a šikanování, Prevence sociálně patologických jevů Člověk a společnost - vzdělávací obsah oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících 2.stupně základního vzdělávání - součástí je také Dopravní výchova, Prevence násilí a šikanování, Prevence sociálně patologických jevů Člověk a příroda - vzdělávací obsah oboru Člověk a příroda je realizován ve všech ročnících 2.stupně základního vzdělávání - součástí je také Ochrana člověka za mimořádných událostí Umění a kultura - vzdělávací obsah oboru Umění a kultura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání - od 1.-3.ročníku je dále zařazen předmět Dramatická výchova, na který bude od 7.ročníku navazovat volitelný předmět Dramatická výchova - od 1.ročníku budou žáci v hodinách zařazena Keramická tvorba se zaměřením na figurální a točenou keramiku ve školní keramické dílně Člověk a zdraví - vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2.stupni základního vzdělávání, vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví na 1.stupni je zařazen do oblasti Člověk a jeho svět - vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání - škola maximálně využívá výborných podmínek v okolí stadion FC Bechyně s umělým povrchem, umělou trávou a krytou halou, dále školní hřiště a tělocvičnu - Zdravotní tělesná výchova je součástí Tělesné výchovy, jejíž prvky jsou preventivně v hodinách využívány - plavecký výcvik je součástí vyučování Tělesné výchovy na I.stupni a je realizován formou týdenního soustředění v hotelu Srní na Šumavě 10

11 - v měsících červnu, květnu a září využívají žáci k výuce plavání venkovní plavecká bazén v areálu stadionu Člověk a svět práce - vzdělávací obsah oboru Člověk a svět práce je realizován na 1.i 2.stupni základního vzdělávání - na 1.stupni je obsah realizován ve všech ročnících, všechny čtyři tematické okruhy jsou povinné ( Práce s drobným materiálem, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce a příprava pokrmů) - na 2.stupni je povinný okruh Svět práce, z ostatních si škola vybere jeden tematický okruh, který bude realizovat v plném rozsahu - tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny žáku v plném rozsahu Volitelné předměty Od 7.ročníku škola nabídne žákům tyto volitelné předměty: - německý jazyk - dramatická výchova - domácnost - administrativa - technické činnosti 4.4 Doplněk vzdělávací činnosti Nepovinné předměty: - náboženství - sborový zpěv - sportovní hry - dyslexie ( podrobnější dokumentace o cílech a obsahovém zaměření nepovinných předmětu je uložena v dokumentaci školy) Zájmové útvary: - dramatický - keramický - přírodovědný - šachový - sportovní se zaměřením na florbal - počítačový Školní družina: - její činnost vychází ze zpracovaného ŠVP školní družiny - provozní doba je upravena podle zájmu rodičů - pomáhá plnit vzdělávací cíle a rozvíjet specifická nadání dětí 11

12 - má důležitou úlohu v prevenci negativních sociálních jevů - realizuje výchovně vzdělávací činnosti zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností - umožňuje žákům přípravu na vyučování - velká pozornost je věnována pobytu dětí venku - její činnost se řídí Řádem školní družiny Rámcový popis personálního zabezpečení školy A/ Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 21 17,36 Externí pracovníci - - a) Pedagogičtí pracovníci: Vedení školy Funkce Ředitel školy Zástupce ředitele Administrativní pracovnice Školník Vedoucí školní jídelny Dosažené vzdělání/ kvalifikace Vysokoškolské/M-Vv Vysokoškolské/Čj-Vv Středoškolské SOU Středoškolské Pedagogičtí pracovníci Funkce Třídní učitelka/ 1.A Třídní učitelka 1.B Třídní učitel/ 3.A Třídní učitelka/ 2.A Třídní učitel/ 4.B Třídní učitelka/ 4.A Třídní učitelka/ 5.A Třídní učitel/ 6.A Třídní učitel/ 7.A Třídní učitel/ 8.A Třídní učitel/ 9.A Učitel bez třídnictví Učitel bez třídnictví Učitelka bez třídnictví Učitel bez třídnictví 12 Dosažené vzdělání/ kvalifikace Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/NŠ Vysokoškolské/Zp-Spec.ped.. Vysokoškolské/NŠ-Aj Vysokoškolské/Čj-Vv Vysokoškolské/Ze-Tv Vysokoškolské/M-Vv Vysokoškolské/Zzv-Př Vysokoškolské/Nj-Rj Vysokoškolské/Ch-Př

13 Učitelka bez třídnictví Učitelka bez třídnictví Učitel bez třídnictví Vedoucí školní družiny Vychovatelka Vychovatelka Výchovný poradce a metodik primární prevence ICT správce Středoškolské Vysokoškolské/Tv-Nj Vysokoškolské/M - Tv SPedŠ SPedŠ SPedŠ Specializační kurz Kvalifikační kurz Na mateřské dovolené: 0 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: Kvalifikovanost učitelů: - všichni pedagogičtí pracovníci školy mají odpovídající kvalifikaci - pouze výuku volitelného předmětu administrativa zajišťuje adm.pracovnice se středoškolským vzděláním Věková struktura pedagogických pracovníků : a) věkové složení učitelů: Věk Učitelé muži Ženy do 35 let let 3 7 Nad 50 let - 4 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod 4 1 Celkem 7 14 Rodičovská dovolená - - průměrný věk: 48 let z 18 pedagogických pracovníků je: 14 žen 7 muži b) počet absolventů, kteří nastoupili na školu: Školní rok 2011/ Školní rok 2012/ c) )počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: Nastoupili Odešli Na jinou školu Mimo školství Školní rok 2011/ do důchodu 0 0 Školní rok 2012/ do důchodu

14 d) počet pracovníků v důchodovém věku: Důchodový věk Školní rok 2011/ Školní rok 2012/ B/ Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Ostatní pracovníci Číslo Funkce Úv. Stupeň vzdělání 1. Ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 2. Účetní ŠJ 0,25 SŠ 3. Ved.kuchař 1,0 SO 4. Kuchařka 1,0 SOU 5. Kuchařka 1,0 SOU 6. Kuchařka 1,0 SOU 7. Kuchařka 1,0 SOU 8. Kuchařka 1,0 SO 9. Kuchařka 0,8 SOU 10. Kuchařka 0,625 SO 11. Školník 1,0 SOU 12. Uklízečka 0,19 Základní 13. Uklízečka 1,0 Základní 14. Uklízečka 1,0 Základní 15. Adm.pracovnice 1,0 SŠ celkem 12,865 Z toho pracovníci placení z vedlejší hospodářské činnosti: Ostatní pracovníci Funkce Úv. Stupeň vzdělání 1. Kuchařka 1,0 SOU 2. Kuchařka 0,625 SO celkem 1,625 14

15 Část IV. Hodnocení prospěchu a chování V tomto školním roce navštěvovalo školu 216 žáků v 11 třídách. Počty žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Šk. rok 20011/ / / / / / / / ,5 19,6 11,38 12,0 Výsledky výchovy a vzdělávání celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok, přehled klasifikace chování, přehled výchovných opatření (jak pochvaly a jiná ocenění, tak výchovná opatření k posílení kázně), počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2012/2013 Omluvených Neomluvených Celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , II. pololetí , Celkem školní rok ,93 8 0,04 Třída a) Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1.čtvrtletí školního roku 2012/2013 Napom. pro slabý prospěch Napom. třídního učitele Důtka třídního učitele 15 Důtka ředitele školy Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Neomluv. hodiny 1.A B A A A B A A A A A Celkem % 16,7% 11,6% 4,18% 1,86%

16 b) Výsledky 1.pololetí školního roku 2012/2013 Třída Počet žáků Prospělo (celkem) Z toho s vyznam. Neprosp. Průměr Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomínání TU Důtk a TU Důtka ŘŠ 2 z chov. 1.A , B , A , A , A , B , A , A , A , A , A , , z chov. 16

17 c) Hodnocení prospěchu a chování žáků za 3.čtvrtletí školního roku 2012/2013 Třída Napom. pro slabý prospěch Napom. třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Neomluv. hodiny 1.A B A A A B A A A A A Celkem % 12,1% 10,3% 3,3% 0 0,5%

18 Výsledky 2.pololetí školního roku 2012/2013 Třída Počet žáků Prospělo (celkem) Z toho s Vyznamenáním Neprospěl o Průměr Pochvala TU Pochvala ŘŠ Pochvala ped. rady Napomíná ní TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2 z chov. 3.z chov. 1.A , B , A , A , A , B , A , A , A , A , A , ,

19 e) Komentář k výsledkům výchovně práce Vyučovat podle ŠVP probíhá již ve všech třídách. Zda tato změna přinese výsledný efekt rozhodnou další roky. Lze říci, že se vyučujícím se daří plnit vzdělávací cíle, stanovené na 1.čtvrtletí letošního školního roku. Vyučující postupují podle učebních osnov a časových plánů zpracovaných pro každý předmět. Stále je třeba mít na paměti zásady přiměřenosti při zadávání domácích úkolů. Žáky není třeba přetěžovat četností písemných prací. Ve větší míře jsou využívány různé formy zkoušení pomocí testů a doplňovaček. Učivo je třeba stále opakovat a prohlubovat. Žáci nadaní jsou při vyučování více vytěžováni formou samostatné práce ve škole i doma. Vyučující by měli i nadále vyhledávat stále nové metody a formy práce, aby se vyučovací hodiny staly pro žáky více zajímavé. Řada učitelů na škole již pochopila, že nová podoba vzdělávání vychází z potřeb současné doby. Je třeba naučit žáky se učit, být tvořiví a umět řešit problémy, účinně komunikovat s lidmi i technikou, umět spolupracovat, respektovat svá práva i práva druhých, chránit přírodu, kulturu ale i svoje zdraví, rozvíjet svoje schopnosti. Tohoto všeho dosáhneme pokud budeme klást důraz na výběr učiva, které žáci v dalším životě využijí. Důležitá je také motivace a snaha o to, aby děti chodily do školy rády a chtěly se učit. Je třeba pochopit, že ne každý se musí naučit všemu a že je třeba, aby každý žák dosáhl svého osobního maxima. Bude však ještě trvat nějaký ten rok, až tato pravidla pochopí všichni vyučující naší školy a přestanou učit podle již léty zažité ale dnes již překonané tradice. Je prováděna pravidelná kontrola domácích úkolů a školních sešitů. Při vedení hodiny je dbáno na didaktickou skladbu hodiny (zahájení, stanovení úkolů, závěr, vyhodnocení). Vyučující se snaží žáky nepřetěžovat v domácí přípravě. Koordinují písemné hodinové práce v hlavních předmětech. Při vyučování je snaha o podporu individuální schopnosti a potřeby žáků, je dbáno na rozvoj logického myšlení, do vyučování na NŠ jsou zařazovány relaxační prvky a soutěživé formy práce. Vyučující věnují stálou pozornost integrovaným žákům třídy. Škola se snaží nabídnout žákům další možnosti ve výběru volitelných předmětů. Plně je využívána učebna informatiky na procvičování probraného učiva, žáci a vyučující využívají přístup na internetovou síť. Hospitační činnost vedením školy je prováděna nepravidelně. Cílem hospitací byla kontrola dokumentace, TK. ŽK, vzhled a prostředí tříd, aktivita žáků, práce vyučujícího. Lze říci, že dokumentace v TK byla v pořádku. Hodiny byly promyšlené, funkční, bylo využíváno názoru i pomůcek. Učivo bylo vhodně motivováno. Převažovalo klidné pracovní prostředí. Žáci byli vedeni k samostatnosti. Převládala dobrá aktivita žáků a znalosti, které dovedou uplatňovat. Hodiny byly vedeny ve velmi dobrém pracovním tempu. Klasifikace odpovídala počtu známek v jednotlivých předmětech. Na NŠ se objevovaly nové formy práce. Přístup vyučujících byl tvořivý. Převládá autoritativní a přátelský styl práce. Kontakt se žáky je dobrý. Lze objevit i individuální přístupy k žákům. Chybí však větší sebehodnocen žáků. Vzhled tříd i výzdoba je pěkná hlavně na NŠ. Na 2.stupni jsou ještě rezervy. Je dbáno na hygienické podmínky výuky. Na 1.stupni se daří zařazování nových metod a vyučovacích prvků, jako je skupinová práce apod. Na 2.stupni převládá frontální způsob vyučování. Řada hodin postrádala nápad a větší zapojení žáků do vyučovacího procesu. Zapomínalo se na hodnocení výsledků průběhu hodiny. Učivo je zde stále cílem, místo aby bylo prostředkem vzdělání. 19

20 Na konci listopadu roku 2012 se žáci naší páté a deváté třídy školy zapojili do testování informační gramotnosti společnosti Scio, kterého se zúčastnilo 247 základních škol žáků pátých tříd a žáků devátých tříd. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - GEPARD Gepard(Evaluace informační gramotnosti CZ / / ) je projekt zaměřený výrazně do oblasti práce s informacemi, tj. na "informační gramotnost" jako takovou, vztahuje se již k žákům na základní škole a uplatňuje se pak po celý život. Technické použití ICT jako nástroje je do jisté míry méně důležité než jeho smysl: práce s informacemi, jejich získání, zpracování a předání dalším osobám. Žáci naší školy si s obtížnými otázkami poradili na výbornou. Pátá třída obsadila v rámci ročníků celé ČR 95 místo z 334 tříd a ve srovnání celé ČR se umístila 494 ze 737 tříd. Ještě lépe si vedli žáci deváté třídy. V rámci srovnání ročníků v celé ČR se umístili na 157 místě ze 403 tříd, v rámci ročníků a základních škol obsadili 112 místo z 357 a ve srovnání v rámci celé ČR obsadili 157 místo ze 737 tříd. Za úspěchem je práce všech vyučujících základní školy. Od lednu naše škola umožnila svým žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). Žáci závěrečných ročníků mohli navíc využít jedinečný Test volby povolání usnadňující rozhodování o další studijní a profesní dráze. Jako pomůcku pro ujasnění si profesních zájmů zde žáci a rodiče naleznou jedinečný on-line Test volby. Test je součástí nabídky portálu Umožňuje jako jediný vypracování paralelního testu i Vám, rodičům, abyste společně mohli srovnat své představy a možnosti dalšího uplatnění Vašeho dítěte. ZÁPIS O 1.TŘÍDY V únoru 2013 proběhl na naší škole ve Školní ulici zápis do první třídy. Děti předškolního věku nebyly ve škole poprvé. Některé školu navštěvují již od září, protože chodí na nápravu řeči. Jiné pak přicházely se školkou nebo s rodiči na Předškoláka. A tak ani v den zápisu se nebály ukázat, jak jsou na první třídu připraveny. Celému zápisu předcházela úprava školních prostor. Nejstarší žáci ve výtvarné výchově malovali pro naše nejmenší Krtečky ve všech možných pracovních činnostech. Vznikla celá řada nástěnek, které oživily chodby a pavilon školy. Žáci přinášeli knížky, loutky plyšové Krtečky, kteří pak tvořili pestrou výstavu. Ve 14 hodin se otevřely dveře a první budoucí prvňáčci si přišli vyzkoušet, jak jim to ve škole půjde. U jednotlivých stánků počítali, četli, vyprávěli si s Krtečkem o barvách a ukázali, jaké básničky už umí. Odměnou jim byl kufřík s Krtečkem a řadu dalších dárků. Všem se pohádkový zápis moc líbil, a tak se děti už nemohou dočkat, až poprvé vstoupí do školy jako prvňáčci. K zápisu přišlo celkem 23 předškoláků. Do první třídy jich nastoupí 17, rodiče 6 žáků zažádali o odklad. V novém školním roce otevřeme jednu první třídu. Třídní učitelkou v 1.A bude Mgr. Petra De Fantová. 20

21 KROUŽKY NA ŠKOLE Nabídka školních kroužků byla v letošním školním rok je opět velmi pestrá a početná. Nabídly jsme celkem 23 oddělení zájmových kroužků. Bylo zapsáno celkem 313 žáků školy ( v minulém školním roce 21 oddělení a 245 zapsaných žáků). Stále ji rozšiřujeme a tak nabízíme více zájmových kroužků než v minulém školním roce. Mezi ty tradiční patří keramický kroužek, divadelní kroužky, anglický jazyk pro nejmenší nebo šachový kroužek. Novinkou je kroužek francouzského jazyka pro žáky školy, který nabízí Mgr.Šárka Zavadilová, soudní tlumočnice francouzského jazyka. V letošní roce byly součástí nabídky také kroužky Centra sportu při ZŠ Bechyně, které organizovala škola ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR. Podpora jde hlavně do nákupu sportovního vybavení a při organizování sportovních a turistických akcí. Členové tohoto sportovního školního klubu platí členský poplatek ve výši 100,-Kč na školní rok. Tento poplatek je opravňuje k návštěvě více kroužků z nabídky tohoto centra i k účasti na sportovních akcích, které sportovní školní klub bude pořádat. V rámci tohoto klubu nabízíme florbal, orientální tance, basketbal, kondiční posilování, turistický kroužek, pohybové a sportovní hry. Vedoucím školního sportovního centra je Mgr.Jana Krejčová. SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU Také v letošním školním roce se naše škola opět zapojila do soutěže ve sběru starého papíru, kterou vyhlásila společnost Austrian Recycling s. r. o.. V loňském školním roce jsme se v soutěži umístili na prvním místě. Celkem jsme nasbírali 7,515tun a získali finanční částku korun a korun ve formě poukázek. Letos v konkurenci 71 škol nám patřilo 8.místo a 21.místo. Celkem jsme odevzdali kg papíru 120 kg víček, za což jsme získali finanční částku ,-Kč. LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PEC POD SNĚŽKOU Po jarních prázdninách absolvovali žáci naší školy lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou v Krkonoších. Obavy o nedostatek sněhu se ukázaly jako liché, neboť jsme opět lyžovali na čerstvě napadaném přírodním sněhu, za mimosezónní cenu permanentky a především bez front na vleky. Tato lokalita nabízí zhruba 10 kvalitních sjezdovek jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší lyžaře, včetně několika typů vleků. Nemusíme se tak tísnit na jedné sjezdovce se všemi návštěvníky areálu, což je z hlediska bezpečnosti určitě veliké plus. Výhodná poloha chaty Protěž umožňovala rovnou naskočit do lyží bez zdlouhavých přesunů ke sjezdovce, takže i příjezd na lyžích až k chatě je velmi pohodlný. Ubytování patřilo k těm lepším, počínaje výborně vyřešenou lyžárnou, prostornými pokoji s vlastním sociálním zařízením a konče chutnou stravou. Opět jsme zařadili výuku snowboardingu, protože mezi mladými lidmi získává na stále větší oblibě. Je třeba říct, že i úplní začátečníci na konci výcviku sjeli svah frontside-ovým i backside-ovým obloukem, což jsou dva základní prvky snowboardingu. A dokonce hned první den všichni zvládli vyjet na lanovce-pomě, což je pro začátečníka-snowboardistu poměrně náročné oproti lyžím. Hodnotím velmi pozitivně i práci všech lyžařských instruktorů, kteří trpělivě a názorně učili žáky základům lyžování a zdokonalování pokročilých lyžařů, takže i družstvo začátečníků zvládlo sjet nejtěžší sjezdovku v areálu Braunberg /Hnědý vrch/ bez větších problémů. 21

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více