Č.j. 200/2007. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy Paseka 200 Ředitel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. 200/2007. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy 783 97 Paseka 200 Ředitel"

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motivační název programu DUHOVÁ ŠKOLA - TVOŘIVÁ ŠKOLA Č.j. 200/2007 Název školy Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy Paseka 200 Ředitel Mgr. Jana Knápková Telefon Web Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Obec Paseka Č. p Paseka IČO Telefon Web Platnost dokumentu 1. září 2007 Verze Č. 1 září 2007 Vydáno dne 31. srpna 2007 Podpis ředitele školy Razítko školy

2 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Historie školy b) Úplnost a velikost školy c) Vybavení školy d) Charakteristika pedagogického sboru e) Charakteristika žáků f) Dlouhodobé projekty a celoškolní akce g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty h) Servisní služby 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU a) Zaměření školy b) Výchovné a vzdělávací strategie (cíle a klíčové kompetence) c) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávací potřebami d) Zabezpečení výuky žáky mimořádně nadaných e) Průřezová témata 3. UČEBNÍ PLÁN 4. UČEBNÍ OSNOVY a) Učební osnovy pro ročník ZV Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů b) Učební osnovy pro ročník ZV Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů c) Školní projekty Cílová a obsahová specifikace jednotlivých školních projektů d) Nepovinný předmět Náboženství Cílová a obsahová specifikace vyučovacího předmětu e) Minimální preventivní program a Ochrana člověka při mimořádných situacích 5. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (samostatný oddíl) 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY a) Pravidla pro hodnocení žáků b) Hodnocení a klasifikace c) Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami d) Celkové hodnocení e) Způsob získávání podkladů pro hodnocení f) Hodnocení práce v zájmových útvarech g) Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR h) Sebehodnocení i) Výstupní hodnocení j) Slovní hodnocení k) Komisionální přezkoušení l) Opravná zkouška m) Přezkoušení n) Dodatečná zkouška o) Postup do dalšího ročníku p) Autoevaluace školy 2 Duhová škola tvořivá škola

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Historie školy První škola v Pasece byla založena v roce, do které chodily české i německé děti. V 1. polovině 20. století už byly v Pasece školy dvě. Německá škola, jejíž budova byla postavena a uvedena do provozu v roce 1873 (na místě dnešní základní školy) a česká škola sídlící v nevyhovujících prostorách. V roce 1937 byl v Pasece zahájen školní rok české menšinové Národní školy v nové nádherné budově, jež byla vystavěna na severním okraji obce. Tato škola však byla po okupaci Československa uzavřena a české děti z Paseky musely do české školy docházet mimo obec. V roce 1945 byla Paseka osídlena novými obyvateli pocházejícími převážně z Valašska a hanácké obce Troubky. Budova české národní školy už nestačila novému počtu dětí, a proto byl školní rok 1945/1946 zahájen v původně německé škole. Budova dnešní školy byla postavena na počátku 20. století, ale zpočátku nesloužila výuce dětí, ale sídlil v ní poštovní a telegrafní úřad a obecní úřad. Se zvyšujícím se počtem dětí v obci Paseka (ve školním roce 1961/1962 měla škola 127 žáků) vznikla potřeba větší školy, a proto byla škola postupně rozšířena i o druhou budovu, v níž jsou dnes všechny školní třídy. Před rokem 1960 školní výuka probíhala i v prostorách mateřské školky v Pasece, kde měla škola 2 učebny. V průběhu let docházelo k průběžné rekonstrukci a modernizaci školních budov, která probíhá průběžně až do dnešní doby. Základní škola Paseka se stala od 1. prosince 2002 samostatným právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Obec Paseka. b) Úplnost a velikost školy Základní škola Paseka je málotřídní škola organizovaná jako trojtřídní s vyučováním od 1. do 5. ročníku. V současné době probíhá výuka v hlavní budově, kde jsou všechny třídy (3), hudebna odborná učebna vybavena pro výuku hudební výchovy hudebními nástroji a výtvarnými pomůckami a potřebami pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností, oddělená místnost vybavená 6 počítači připojenými k internetu (on-line) a vybaveny 3 Duhová škola tvořivá škola

4 výukovými programy pro přestávkovou činnost žáků, činnost zájmového kroužku Základy práce s PC i pro samostatnou práci a práci pod dohledem vyučující v rámci výuky. Dalšími počítači, které již nejsou připojené k internetu jsou vybaveny i třídy (po 3 počítačích). Školní počítačová síť umožňuje žáků z kteréhokoliv místa přistupovat ke školní výukovým programům i sdíleným složkám a souborům. Cílová kapacita základní školy je 100 žáků. V hlavní budově jsou i sborovna, ředitelna a školní knihovna. V druhé budově využívá škola 1. patro prostornou místnost školní družiny (cílová kapacita 60 žáků 2 oddělení) a další místnost, v níž je výdejna stravy a jídelna. Tělesná aktivita žáků je rozvíjena v rámci tělesné výchovy i provozu školní družiny nejen v pěkné školní tělocvičně (cvičebně), ale i na školním hřišti upraveném na jaře roku 2002 pro potřeby školy a všech dětí obce. c) Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW, vyučující i školní družina mají možnost doplnit výuku promítáním VHS a DVD filmů a dokumentů. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici vybavená školní knihovna učitelská a žákovská. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Prostorové Škola využívá dvě budovy propojené přístavbou, ve kterém se nacházejí šatny žáků a tělocvična (cvičebna s nářaďovnou). Prostorové podmínky plně odpovídají hygienickým požadavkům stanovenými vyhláškou. Pro rozšíření hlavní školní budovy o půdní vestavbu a v ní plánované prostory pro počítačovou učebnu, učebnu pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností (školní ateliér), sálek pro výuku dramatické výchovy a pro školní představení a další školní kabinet je vypracován projekt, který bude realizován postupně podle finančních možností majitele budovy a zřizovatele školy Obcí Paseka. Další projekt je zpracován na postupnou estetizaci budovy a dvoru základní školy, jejíž realizací budou mít žáci možnost aktivně trávit školní přestávky a školní družina jej bude využívat při odpolední činnosti. Areál školního hřiště zahrnuje běžecký ovál, doskočiště, travnaté hřiště na fotbal a tyče na šplh. 4 Duhová škola tvořivá škola

5 Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta a schodolez. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou a další plánované úpravy školy. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů neprozatímně určena oddělená místnost vybavená 6 počítači on-line připojenými k internetu a školní sítí propojenými s dalšími počítači ve třídách (3+3 žákovské stanice bez připojení k internetu). Školní počítačová síť umožňuje žáků z kteréhokoliv místa přistupovat ke školní výukovým programům i sdíleným složkám a souborům. Učitelé mají k dispozici počítače v počítačové místnosti, (cílem je přidat počítač a tiskárnu i do sborovny). Tisk z počítačů v počítačové místnosti je možný pouze prostřednictvím tiskárny umístěné v ředitelně školy, která s touto místností sousedí a kde je také umístěn hlavní školní počítač (server). Dalším cílem je postupné budování multimediální odborné učebny v půdní vestavbě a také rozšíření školní počítačové sítě do prostor školní družiny. Ve sborovně jsou umístěny dvě kopírky, které mohou vyučující neomezeně využívat. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků je možné využívat vodu z obecního vodovodního řádu, dle možností je dětem ve třídách do vody přidávaná šťáva, žáci si nosí vlastní pití z domova. Žáci mohou odebírat dotované mléčné svačinky školní mléko. Pro odpočinek po skončení vyučování je k dispozici školní družina (mladší žáci), školní družinu využívají i žáci, kteří čekají po skončení vyučování na odjezd autobusu nebo na začátek zájmového kroužku, které jsou vedeny pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy a externisty obvykle v době provozu školní družiny, tj. od do hod. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí nově zrekonstruované toalety pro žáky i pracovníky školy. d) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 vyučující na plný úvazek a jedna učitelka výchov a přírodovědných předmětů nebo angličtiny na částečný úvazek, 1 vychovatelka školní družiny 5 Duhová škola tvořivá škola

6 a v případě potřeby další vychovatelka na částečný úvazek pro 2. oddělení školní družiny, případně asistentka(ti) integrovaných žáků. Sbor je tvořen pouze ženami. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou a vzdělávání v oblasti získávání předpokladů pro výuku cizího jazyka angličtiny. e) Charakteristika žáků Školu navštěvují převážně děti z Paseky, autobusem dojíždějí děti z místní části Paseka- Sanatorka. Ojediněle přivážejí rodiče děti ze vzdálenějších obcích Jiříkova, Sovince, Řídeče. Po skončení 5. ročníku se žáci rozhodují o pokračování ve vzdělávání v okolních školách Újezdě, Dlouhé Loučce, Uničově a Šternberku. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPU. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. f) Dlouhodobé projekty a celoškolní akce Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Celoškolní projekty a akce jsou vypracovávány a organizovány všemi pedagogickými pracovníky: Vůně adventu jednodenní celoškolní projekt zprostředkující žákům vánoční zvyky. Zpívání na schodech tradiční vánoční koncert všech žáků školy. Školní sběrová soutěž jarní a podzimní, výtěžek částečně pokrývá náklady na školní exkurze. Hody, hody, doprovody jednodenní celoškolní projekt zprostředkující žákům velikonoční zvyky. Den země jednodenní celoškolní akce doplňující environmentální výchovu a přizpůsobená možnostem školy a počasí. Školní akademie ke Dni matek prezentace činnosti třídních kolektivů i zájmových kroužků. 6 Duhová škola tvořivá škola

7 Návštěvníci společný projekt se ZŠ Dlouhá Loučka. Atletický den výměnné setkání žáků ZŠ Paseka a ZŠ Újezd (jednou za rok na pořádající škole, v pořádání se obě školy pravidelně střídají). Škola v přírodě jednou za dva roky (2. vyučovací školní týden od pondělí do pátku). Bezpečnostně branný den ve spolupráci s Policií ČR, a HZS ČR a Kulturní komisí Obce Paseka - zaměřeno na 1. pomoc, dopravní výchovu, mimořádné situace, požární ochranu a další (jednou za dva roky). g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základní škola Paseka je školou rodinného typu, v níž se všichni dobře znají, pomáhají jeden druhému a vzájemně se respektují. Vycházíme vstříc požadavkům rodičům a spolupracujeme se všemi organizacemi v obci. Naše škola je nejen místem vzdělávání, ale je centrem kulturního života v obci. Pedagogičtí pracovníci školy poskytují všem žákům vzdělání srovnatelné s jinými školami a naše děti dostávají kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání plně srovnatelné s jinými školami a jsou vychovávány, aby měly úctu k tradičním hodnotám naší společnosti. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří v rámci přípravy zápisu do 1. ročníku, pro rodiče budoucích prvňáčku jsou nabídnuty dvě motivační třídní schůzky, vždy v červnu se budoucí prvňáčci zúčastní ukázkového vyučování v 1. ročníku (sami jsou aktivními žáky), spolu s mateřskou školou v Pasece pořádáme i další akce zaměřené na vytváření vazeb mezi dětmi ze školky a ze školy.. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupuje školu 1 člen zvolený pedagogickými pracovníky školy. Základem vzdělávání a výchova integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP v Olomouci. V případě integrovaných žáků se specifickými postiženími škola spolupracuje i se speciálně pedagogickými centry podle druhu postižení žáka. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje ekologickým střediskem Sluňákov v Horce nad Moravou a je také zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. 7 Duhová škola tvořivá škola

8 V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s divadlem v Šumperku a MKZ v Uničově a využívá jejich programové nabídky. Ve sportu a dalších aktivitách (Zelená stezka, dopravní výchova apod.) je výrazná spolupráce s DDM ve Šternberku a se Sokolem Paseka. V oblasti prevence škola úzce a úspěšně spolupracuje s Policií ČR projekt AJAX a Bezpečnostně branný den, a s HZS ČR pravidelné besedy s hasiči, prohlídka hasičské zbrojnice, Bezpečnostně branný den. Ve spolupráci s PPP v Olomouci má škola vypracován vlastní Minimální preventivní program, jehož plnění je průběžně zaznamenáváno v třídních knihách. V oblasti dalších mimoškolních aktivit konaných v době víkendu či školních prázdnin škola úzce spolupracuje s Kulturní komisí Obce Paseka, jíž jsou členové i někteří zaměstnanci školy. O dění ve škole dává škola pravidelně vědět ve Zpravodaji obce, případně i v dalších médiích. V rámci možností spolupracujeme se základními školami v Újezdě a Dlouhé Loučce pořádání společných akcí, výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, návaznost učiva v 6. ročníku, úspěšnost našich žáků v dalších ročnících (zpětná vazba). h) Servisní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. V rámci školní družiny pracují zájmové kroužky školy (pěvecký, výtvarný pro mladší a starší žáky, dramatický, tělovýchovný aerobic, pohybové hry, házená, základy práce s PC, mladí debrujáři, anglická konverzace nabídka se přizpůsobuje zájmům žáků i možnostem školy). Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD. 8 Duhová škola tvořivá škola

9 Školní stravování Žáci i pracovníci školy se mohou stravovat ve školní jídelně výdejně (obědy jsou dováženy z jídelny při ZŠ Dlouhá Loučka). CHARAKTERISTIKA ŠVP DUHOVÁ ŠKOLA TVOŘIVÁ ŠKOLA Motto. Vyučovati mládež není přednášeti jim z rozličných spisů hromady slov, způsoby mluvení, průpovědi smyslů všelikých a tím je vycpati, ale otvírati jim rozum, aby z něho samého jako z pupence listí, květ, ovoce, ratolestky vyrůstaly a druhým rokem opět z pupenců každé ratolestky tolikéž a tak pořád až do vzrostu dokonalého. J. A. Komenský a) Zaměření školy Naše škola se chce zaměřit na: výuku anglického jazyka od 1. ročníku práci s výpočetní a komunikační technikou od 1. ročníku tvořivé činnostní učení bohatou nabídku mimoškolní zájmové činnosti inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky integrované Obecná charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací program : navazuje na tradice české činné školy a pozitivní zkušenosti ze současného vzdělávacího programu Základní škola vychází z Rámcového vzdělávacího programu zdůrazňuje činnostní ráz vyučování a pozitivní hodnocení 9 Duhová škola tvořivá škola

10 používá takové činnosti, které na základě pozorování a hovoru o pozorovaném vedou žáky k objevování poznatků a vztahů, k řešení problémů předkládá jasné možnosti mezipředmětových vztahů řadí poznatky do systému, dbá na návaznost učiva a jeho propojování dává žákům příležitost aktivně se podílet na vlastním vzdělávání zdůrazňuje orientaci na osobnost žáka, přirozeně vede k diferenciaci ve vyučování vede žáky k samostatnému projevu, k získání nových vědomostí vlastní činností dává žákům možnosti využívat při práci samoučení a samokontrolu zdůrazňuje komunikaci a spolupráci mezi žáky vede k projektovému a skupinovému vyučování umožňuje žákům využívat při učení své zkušenosti a praktické situace ze života mimo školu pokládá za základní vědomosti ty, kterých se dá prakticky využívat, které jsou potřebné k dalšímu vzdělávání, dbá na jejich zvládnutí všemi žáky podporuje ty postupy a formy práce, které umožňují žákům maximálně využívat vlastních zkušeností, užívat zdravý rozum vyžaduje provádění jednoduchých demonstrací a pokusů, které umožňují žákům přijímat učivo více smysly, rozumět mu, zvládnout probíranou látku jako základ k dalšímu učení předpokládá přirozený rozvoj ekologického cítění žáků umožňuje realizaci diferencované a individualizované výuky pro všechny žáky, tj. jak pro žáky zdravotně či sociálně znevýhodněné, tak pro žáky talentované a žáky s hlubším zájmem o některou oblast směřuje k poznávání zdraví jako významné životní hodnoty Základní školy Paseka je tvořen tak, aby umožňoval výuku dvou (i více) ročníků v jedné třídě a splňoval všechny požadavky kladené RVP ZV a současně byl dostatečnou zárukou pro náročné požadavky rodičů na vzdělávání jejich dětí v podmínkách vesnické školy. Škola chce nabízet široké spektrum činností. Společnou motivací jsou všechny barvy duhy, které se staly symbolem pro jednotlivé oblasti činnosti školy, jejich pracovníků, žáků i rodičů a ostatních složek v obci. Duha jako symbol jednoty v pestrosti a rozličnosti 10 Duhová škola tvořivá škola

11 Červená barva symbolizuje výchovně vzdělávací činnost. Oranžová barva symbolizuje bohatou nabídku zájmové činnosti. Žlutá barva symbolizuje spolupráci. Zelená barva symbolizuje enviromentální výchovu. Azurová barva symbolizuje výchovu ke zdravému životnímu stylu. Modrá barva symbolizuje práci s jednotlivými zdroji informací a využívání informační a komunikační technologie. Fialová barva symbolizuje výchovu k občanské hrdosti a kulturním tradicím. b) Výchovné a vzdělávací strategie (cíle a klíčové kompetence) Cíle Základní vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Dílčí cíle stanovené na období 1. až 5.ročníku ; což je délka působení žáka na ZŠ Paseka umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Poznávat různé učební metody, pracovní postupy a techniky a tvořivě je využívat při individuálním učení Vyhledávat a objevovat nové poznatky, využívat a aplikovat v praxi Posuzovat práci z hlediska úplnosti a správnosti Rozvíjet svou schopnost pracovat soustředěně, vytrvale, samostatně a tvořivě Uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýzu, syntézu, zobecňování, abstrakci) Učit se řešit problémy z různých oblastí Rozvíjet svou schopnost zapamatovat si podstatná (důležitá) fakta, pojmy a vědomosti Seznamovat se základními prostředky účinné komunikace Učit se srozumitelně a kultivovaně vyjadřovat v písemném i ústním projevu Učit se naslouchat druhým,reagovat odpovídajícím způsobem,formulovat otázky Získat schopnost vystupovat na veřejnosti rozvíjet u žáků Učit se pracovat ve skupině i týmu, osvojovat si 11 Duhová škola tvořivá škola

12 schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci základy spolupráce Rozvíjet při spolupráci schopnost radit se, rozhodovat, organizovat práci a kontrolovat Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky svého rozhodování Postupně si osvojovat zdvořilé a kultivované vystupování a jednání, učit se přiznat chybu, poučit se z ní a pokusit se o nápravu, omluvit se Učit se orientovat v základních mravních hodnotách, rozlišovat mezi dobrem a zlem S pomocí dospělých se učit řešit své citové problémy a životní situace Učit se vážit si svého i cizího života Učit se chápat význam jednotlivých složek zdravého životního stylu a aktivně je využívat(zdravá výživa, dostatečné pohybové aktivity, hygiena práce a odpočinku, vhodné meziosobní vztahy, osobní bezpečí) Seznamovat se s různými činnostmi podporujícími zdraví Učit se být otevřený a citlivý k lidem, projevovat toleranci, úctu a lásku k člověku a solidaritu s druhými Osvojovat si základní pracovní dovednosti a návyky, jednoduché pracovní postupy potřebné pro každodenní život Získávat orientaci v různých oborech lidské činnosti 12 Duhová škola tvořivá škola

13 1) Cílem školního programu je, aby žáci: poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání; zvládli základy všestranné komunikace; naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých; byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti; projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě; získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili; byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám; poznali své reálné možnosti a dovedli je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci; dokázali v životě používat všech ve škole nabytých zkušeností. 2) Cílem školního programu je, aby učitelé: a) porozuměli smyslu a principům činnostního vyučování a vzdělávání, tj.: vyučovat prostřednictvím vlastní činnosti žáků, využívat smyslové poznání a zkušenosti žáků; vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře a chtějí se učit, které dává prostor pro žákovu seberealizaci a sebedůvěru; poznávat (diagnostikovat) žáky, jejich potřeby a schopnosti; dát žákům přiměřený čas k učení a vést je k trvalému osvojení vědomostí; rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem; volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení (dialog, kooperaci), respektovat schopnosti žáků; vytvářet u žáků logické a kritické myšlení; učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, rozumět grafům, diagramům a tabulkám; rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu; utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí; vést žáky k vlastní organizaci učení. b) osvojili si dovednosti činnostního učení, např.: využívat vhodných učebnic a učebních pomůcek k nim náležejícím; 13 Duhová škola tvořivá škola

14 využívat vhodné pomůcky pro individuální činnosti žáků; organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě; hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabiny; organizovat práci žáků ve skupinách; vytvářet projekty s využitím mezipředmětových vztahů. c) osvojili si vyučovací metody a formy činnostního učení, které: podporují u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi; využívají objevování na základě tvořivosti žáků (výběr vhodných problémů); využívají sebekontrolu a sebehodnocení žáků. d) chápali souvislosti činnostního učení a jiných modelů současného vyučování a učení. 14 Duhová škola tvořivá škola

15 Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 5.ročníku ZŠ Paseka žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního učení projevuje ochotu učit se v jednoduchém textu vyhledává informace a třídí informace na základě pochopení třídících kriterií získané informace se snaží využívat v procesu učení operuje se základními termíny probíranými v rámci nabízeného učiva pozoruje a získané výsledky porovnává a zapisuje pokouší se vyvozovat závěry na základě vlastních schopností a dovedností si postupně vytváří vztah k učení, posuzuje vlastní pokrok a plánuje si zdokonalení svého učení Co to například znamená na ZŠ Paseka: učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupně uvědomovat jaký styl mu vyhovuje individuální přístup ke všem žákům pracuje s výukovými programy na PC výuka může probíhat podle vlastních výukových textů škola postupně sestavuje didaktické postupy založené na čtení s porozuměním škola propracovává didaktické postupy zaměřené na výuku práce s textem škola žáky postupně učí vyhledávat informace z různých zdrojů škola postupně vytváří účelný systém mezipředmětových vztahů žáci dostávají prostor sdělovat získané poznatky pozornost žáků je usměrňována na důležité základní jevy žákům je dáván prostor k pozorování různých přírodních a dalších jevů a k provádění experimentů žáci se mohou podílet na vytváření záznamových archů žáci jsou postupně vedení k samostatnosti a vlastnímu hodnocení své práce žákům je umožňována realizace vlastních nápadů žáci jsou postupně vedeni k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům výuka je postupně doplňována motivačními úkoly 15 Duhová škola tvořivá škola

16 Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní za pomoci dospělého vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a seznámí se s problémem vyhledává informace vhodné k řešení přiměřených problémů a nenechá se odradit případným nezdarem s ohledem na věk, schopnosti a vlastní zkušenosti samostatně řeší problémy, ve kterých volí vhodné způsoby řešení s ohledem na věk, schopnosti a vlastní zkušenosti rozpozná v čem je jeho problém podobný s dříve známými problémy a určí v čem se liší či shodují s ohledem na věk, schopnosti a s pomocí učitele činí rozhodnutí, která je schopen obhájit a nést za ně zodpovědnost zamýšlí se nad výsledky své práce i) s ohledem na věk a schopnosti formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na věk řešit se žáky ve výuce jsou účelně využívány metody osobnostně sociální výchovy do výuky se snažíme postupně zapojovat úkoly z praxe žáci jsou vedeni k vyjadřování svých postojů i literární a výtvarnou formou škola účelně zařazuje metody a formy práce vedoucí žáky k samostatnosti (problémové, projektové, kooperativní, skupinové vyučování) žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů žákům jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování žáci si postupně osvojují algoritmy řešení učitelé a žáci spoluvytvářejí systém autoevaluace j) žákům je umožňováno otevřeně prezentovat své názory k) ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledků před žáky l) 16 Duhová škola tvořivá škola

17 Kompetence sociální a personální naslouchá promluvám druhých lidí a má na ně názor seznamuje se s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků přiměřeně věku, schopnost a vlastním zkušenostem na ně reaguje s ohledem na věk a schopnosti využívá informační a komunikační prostředky a technologie s ohledem na věk schopnosti a dovednosti spolupracuje v týmu s ohledem na věk schopnosti a dovednosti spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu přiměřeně svým schopnostem poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině na základě zažívaného úspěchu žák buduje svoje sebevědomí m) žáci se účastní besed na různá témata n) do výuky je postupně zapojován brainstorming (burza nápadů) o) při otevřené diskusi mají možnost vyjádřit se vždy všichni žáci p) učivo je prezentováno využíváním různých textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků do výuky jsou postupně zapojovány metody a formy práce osobnostně sociální výchovy učí se pracovat s vyhledávačem na internetu a s výukovými programy školy kooperativní učení (rozdělení rolí) škola využívá skupinové práce a kooperativního učení do výuky jsou postupně zapojovány metody a formy práce osobnostně sociální výchovy žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci učitel napomáhá k utváření zdravých mezilidských vztahů ve skupině využívání brainstormingu (burzu nápadů) ve výuce zadávání skupinové práce učitel podporuje zdravou sebedůvěru a sebevědomí 17 Duhová škola tvořivá škola

18 Kompetence občanské se seznamuje s přesvědčením druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, upozorní na fyzické i psychické násilí postupně poznává a rozlišuje odlišnosti mezi lidmi a učí se je respektovat projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům s ohledem na věk si postupně osvojuje obsah svých práv a povinností (s pravidly, které se ho přímo dotýkají) je schopen rozhodnout se v jednoduché životní situaci, v případě ohrožení zná základní postupy řešení této situace žák poskytne pomoc nebo o ni požádá pravidla chování ve škole jsou postupně vypracovávána ve spolupráci s žáky při otevřené diskusi je žákům poskytnuta možnost, dle svého uvážení, upozornit na fyzické i psychické násilí, se kterým se setkává žáci jsou vedeni k otevřenému vyjadřování vlastních pocitů a problémů, k chápání rozdílu mezi dobrem a zlem žákům je dána možnost vyjadřovat se anonymně žáci jsou seznamováni se základními právy dítěte žák se postupně seznamuje se společenskými normami a pravidly přiměřeně jeho věku a vyspělosti žák se spolupodílí na vytváření pravidel chování ve skupině v rámci výuky OSV je používána metoda hraní v roli pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení učitel ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění do výuky jsou zařazovány projekty složek záchranného integrovaného systému do výuky jsou systematicky a účelně zařazována témata MPP a OČMS 18 Duhová škola tvořivá škola

19 Kompetence pracovní seznamuje se s našimi lidovými tradicemi, kulturně-historickým dědictvím, uměleckými díly a sportovními aktivitami a postupně si k nim buduje pozitivní vztah. dle svého zájmu a možností se aktivně zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit seznamuje se základními ekologickými problémy, je schopen je ve svém okolí objevovat postupně si vytváří pozitivní vztah k životnímu prostředí a aktivně se dle svých možností zapojuje do péče a ně ve vyučovacích hodinách používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky hodnotí výsledky své práce z hlediska kvality a hospodárnosti snaží se přehledně zaznamenávat postup své práce snaží se chápat význam své práce přiměřeně věku se seznamuje s různými okruhy lidské činnosti a orientuje se v nich žáci jsou vedeni k vlastní umělecké a sportovní činnosti škola nabízí bohatou zájmovou činnost a možnost účasti v soutěžích škola pořádá akce a projektové dny připomínající lidové tradice škola pořádá besídky pro širokou veřejnost škola v rámci možností pořádá sportovní soutěže jednotlivé problémy environmentální výchovy jsou zařazovány do výuky škola pořádá akce a projektové dny zaměřené na environmentální výchovu žáci jsou vedeni k třídění odpadu žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpečnosti práce žáci jsou vedeni ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení škola se snaží žáky postupně vést k sebehodnocení své práce žáci jsou postupně vedeni k přehlednému zaznamenávání postupu práce žáci jsou vedeni k šetření materiálem škola zařazuje podle možností exkurze do různých pracovních prostředí v rámci výuky OSV je používána metoda hraní v roli pro přiblížení různých okruhů lidské činnosti 19 Duhová škola tvořivá škola

20 je schopen vhodným způsobem nabídnout vlastní služby přiměřeně věku a schopnostem hospodaří finančními prostředky škola využívá skupinové práce a kooperativního učení žáci se mohou podle možností školy spolupodílet na hospodaření školy (šetření majetku školy, s pracovním materiálem, sběr starého papíru ) Základní strategií výchovně vzdělávací práce školy je vycházet z osobních předpokladů žáka. Metody a formy práce : Ve výuce není preferována žádná vyučovací metoda nebo forma práce. Učitel zodpovědně volí takovou vyučovací metodu a formu práce, která vede žáky k dosažení cílů základního vzdělávání a k utváření klíčových kompetencí. Odpovídá vlastnímu stylu práce a stupni pedagogických zkušeností. Použité metody jsou pro žáky zajímavé a motivující s důrazem na propojování výuky s praktickými zkušenostmi. Přednosti školního programu založeného na principech činnostního učení: 1. Tempo výuky se přizpůsobuje schopnostem žáků ve třídě. 2. Činnostní charakter výuky podporuje soustředění žáků na výuku. 3. Každý den přináší dítěti pokrok. 4. Činnostní učení neustále podněcuje zájem žáků o učení. 5. Důsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení je dobrá kázeň ve třídě. 6. Žáci jsou činnostmi, svými otázkami a odpověďmi vedeni k sebedůvěře, nezávislosti a lepším pracovním návykům. 7. Zpětná vazba mezi učitelem a žákem umožňuje okamžitě odhalovat chyby žáků, pracovat s nimi, průběžně a snadno je odstraňovat. 8. Žáci nejsou přetěžováni, jejich psychický vývoj probíhá přirozeně. Činnostní učení napomáhá rozvoji schopností všech žáků. 9. Učiteli činnostní učení umožňuje důkladnější poznání každého žáka, vede ho k úvahám o tom, co dál který žák potřebuje ke svému individuálnímu rozvoji. 10. Prostor pro naučení je dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné nebo i podprůměrné. 11. Činnostní charakter výuky dává dostatek prostoru k dobrému individuálnímu rozvoji nadaných žáků. 20 Duhová škola tvořivá škola

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a mateřská škola Huntířov NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika ŠVP...9 4. Učební plán...22 5. Učební osnovy...24 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk...24 5.1.2. Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Spolu to zvládneme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU okres Teplice, příspěvková organizace Spolu to zvládneme Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

I. Identifikační údaje

I. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULČICE Obsah I. Identifikační údaje. 1 II. Charakteristika školy... 3 III. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy... 7 B. Výchovné a vzdělávací

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání září 2008 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1 PŘEDKLADATEL... 4 1.2 ZŘIZOVATEL...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více