Č.j. 200/2007. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy Paseka 200 Ředitel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. 200/2007. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy 783 97 Paseka 200 Ředitel"

Transkript

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motivační název programu DUHOVÁ ŠKOLA - TVOŘIVÁ ŠKOLA Č.j. 200/2007 Název školy Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy Paseka 200 Ředitel Mgr. Jana Knápková Telefon Web Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Obec Paseka Č. p Paseka IČO Telefon Web Platnost dokumentu 1. září 2007 Verze Č. 1 září 2007 Vydáno dne 31. srpna 2007 Podpis ředitele školy Razítko školy

2 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Historie školy b) Úplnost a velikost školy c) Vybavení školy d) Charakteristika pedagogického sboru e) Charakteristika žáků f) Dlouhodobé projekty a celoškolní akce g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty h) Servisní služby 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU a) Zaměření školy b) Výchovné a vzdělávací strategie (cíle a klíčové kompetence) c) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávací potřebami d) Zabezpečení výuky žáky mimořádně nadaných e) Průřezová témata 3. UČEBNÍ PLÁN 4. UČEBNÍ OSNOVY a) Učební osnovy pro ročník ZV Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů b) Učební osnovy pro ročník ZV Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů c) Školní projekty Cílová a obsahová specifikace jednotlivých školních projektů d) Nepovinný předmět Náboženství Cílová a obsahová specifikace vyučovacího předmětu e) Minimální preventivní program a Ochrana člověka při mimořádných situacích 5. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (samostatný oddíl) 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY a) Pravidla pro hodnocení žáků b) Hodnocení a klasifikace c) Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami d) Celkové hodnocení e) Způsob získávání podkladů pro hodnocení f) Hodnocení práce v zájmových útvarech g) Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR h) Sebehodnocení i) Výstupní hodnocení j) Slovní hodnocení k) Komisionální přezkoušení l) Opravná zkouška m) Přezkoušení n) Dodatečná zkouška o) Postup do dalšího ročníku p) Autoevaluace školy 2 Duhová škola tvořivá škola

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Historie školy První škola v Pasece byla založena v roce, do které chodily české i německé děti. V 1. polovině 20. století už byly v Pasece školy dvě. Německá škola, jejíž budova byla postavena a uvedena do provozu v roce 1873 (na místě dnešní základní školy) a česká škola sídlící v nevyhovujících prostorách. V roce 1937 byl v Pasece zahájen školní rok české menšinové Národní školy v nové nádherné budově, jež byla vystavěna na severním okraji obce. Tato škola však byla po okupaci Československa uzavřena a české děti z Paseky musely do české školy docházet mimo obec. V roce 1945 byla Paseka osídlena novými obyvateli pocházejícími převážně z Valašska a hanácké obce Troubky. Budova české národní školy už nestačila novému počtu dětí, a proto byl školní rok 1945/1946 zahájen v původně německé škole. Budova dnešní školy byla postavena na počátku 20. století, ale zpočátku nesloužila výuce dětí, ale sídlil v ní poštovní a telegrafní úřad a obecní úřad. Se zvyšujícím se počtem dětí v obci Paseka (ve školním roce 1961/1962 měla škola 127 žáků) vznikla potřeba větší školy, a proto byla škola postupně rozšířena i o druhou budovu, v níž jsou dnes všechny školní třídy. Před rokem 1960 školní výuka probíhala i v prostorách mateřské školky v Pasece, kde měla škola 2 učebny. V průběhu let docházelo k průběžné rekonstrukci a modernizaci školních budov, která probíhá průběžně až do dnešní doby. Základní škola Paseka se stala od 1. prosince 2002 samostatným právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Obec Paseka. b) Úplnost a velikost školy Základní škola Paseka je málotřídní škola organizovaná jako trojtřídní s vyučováním od 1. do 5. ročníku. V současné době probíhá výuka v hlavní budově, kde jsou všechny třídy (3), hudebna odborná učebna vybavena pro výuku hudební výchovy hudebními nástroji a výtvarnými pomůckami a potřebami pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností, oddělená místnost vybavená 6 počítači připojenými k internetu (on-line) a vybaveny 3 Duhová škola tvořivá škola

4 výukovými programy pro přestávkovou činnost žáků, činnost zájmového kroužku Základy práce s PC i pro samostatnou práci a práci pod dohledem vyučující v rámci výuky. Dalšími počítači, které již nejsou připojené k internetu jsou vybaveny i třídy (po 3 počítačích). Školní počítačová síť umožňuje žáků z kteréhokoliv místa přistupovat ke školní výukovým programům i sdíleným složkám a souborům. Cílová kapacita základní školy je 100 žáků. V hlavní budově jsou i sborovna, ředitelna a školní knihovna. V druhé budově využívá škola 1. patro prostornou místnost školní družiny (cílová kapacita 60 žáků 2 oddělení) a další místnost, v níž je výdejna stravy a jídelna. Tělesná aktivita žáků je rozvíjena v rámci tělesné výchovy i provozu školní družiny nejen v pěkné školní tělocvičně (cvičebně), ale i na školním hřišti upraveném na jaře roku 2002 pro potřeby školy a všech dětí obce. c) Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW, vyučující i školní družina mají možnost doplnit výuku promítáním VHS a DVD filmů a dokumentů. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici vybavená školní knihovna učitelská a žákovská. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Prostorové Škola využívá dvě budovy propojené přístavbou, ve kterém se nacházejí šatny žáků a tělocvična (cvičebna s nářaďovnou). Prostorové podmínky plně odpovídají hygienickým požadavkům stanovenými vyhláškou. Pro rozšíření hlavní školní budovy o půdní vestavbu a v ní plánované prostory pro počítačovou učebnu, učebnu pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností (školní ateliér), sálek pro výuku dramatické výchovy a pro školní představení a další školní kabinet je vypracován projekt, který bude realizován postupně podle finančních možností majitele budovy a zřizovatele školy Obcí Paseka. Další projekt je zpracován na postupnou estetizaci budovy a dvoru základní školy, jejíž realizací budou mít žáci možnost aktivně trávit školní přestávky a školní družina jej bude využívat při odpolední činnosti. Areál školního hřiště zahrnuje běžecký ovál, doskočiště, travnaté hřiště na fotbal a tyče na šplh. 4 Duhová škola tvořivá škola

5 Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta a schodolez. Technické Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou a další plánované úpravy školy. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů neprozatímně určena oddělená místnost vybavená 6 počítači on-line připojenými k internetu a školní sítí propojenými s dalšími počítači ve třídách (3+3 žákovské stanice bez připojení k internetu). Školní počítačová síť umožňuje žáků z kteréhokoliv místa přistupovat ke školní výukovým programům i sdíleným složkám a souborům. Učitelé mají k dispozici počítače v počítačové místnosti, (cílem je přidat počítač a tiskárnu i do sborovny). Tisk z počítačů v počítačové místnosti je možný pouze prostřednictvím tiskárny umístěné v ředitelně školy, která s touto místností sousedí a kde je také umístěn hlavní školní počítač (server). Dalším cílem je postupné budování multimediální odborné učebny v půdní vestavbě a také rozšíření školní počítačové sítě do prostor školní družiny. Ve sborovně jsou umístěny dvě kopírky, které mohou vyučující neomezeně využívat. Hygienické Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků je možné využívat vodu z obecního vodovodního řádu, dle možností je dětem ve třídách do vody přidávaná šťáva, žáci si nosí vlastní pití z domova. Žáci mohou odebírat dotované mléčné svačinky školní mléko. Pro odpočinek po skončení vyučování je k dispozici školní družina (mladší žáci), školní družinu využívají i žáci, kteří čekají po skončení vyučování na odjezd autobusu nebo na začátek zájmového kroužku, které jsou vedeny pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy a externisty obvykle v době provozu školní družiny, tj. od do hod. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí nově zrekonstruované toalety pro žáky i pracovníky školy. d) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 vyučující na plný úvazek a jedna učitelka výchov a přírodovědných předmětů nebo angličtiny na částečný úvazek, 1 vychovatelka školní družiny 5 Duhová škola tvořivá škola

6 a v případě potřeby další vychovatelka na částečný úvazek pro 2. oddělení školní družiny, případně asistentka(ti) integrovaných žáků. Sbor je tvořen pouze ženami. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou a vzdělávání v oblasti získávání předpokladů pro výuku cizího jazyka angličtiny. e) Charakteristika žáků Školu navštěvují převážně děti z Paseky, autobusem dojíždějí děti z místní části Paseka- Sanatorka. Ojediněle přivážejí rodiče děti ze vzdálenějších obcích Jiříkova, Sovince, Řídeče. Po skončení 5. ročníku se žáci rozhodují o pokračování ve vzdělávání v okolních školách Újezdě, Dlouhé Loučce, Uničově a Šternberku. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se SPU. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. f) Dlouhodobé projekty a celoškolní akce Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Celoškolní projekty a akce jsou vypracovávány a organizovány všemi pedagogickými pracovníky: Vůně adventu jednodenní celoškolní projekt zprostředkující žákům vánoční zvyky. Zpívání na schodech tradiční vánoční koncert všech žáků školy. Školní sběrová soutěž jarní a podzimní, výtěžek částečně pokrývá náklady na školní exkurze. Hody, hody, doprovody jednodenní celoškolní projekt zprostředkující žákům velikonoční zvyky. Den země jednodenní celoškolní akce doplňující environmentální výchovu a přizpůsobená možnostem školy a počasí. Školní akademie ke Dni matek prezentace činnosti třídních kolektivů i zájmových kroužků. 6 Duhová škola tvořivá škola

7 Návštěvníci společný projekt se ZŠ Dlouhá Loučka. Atletický den výměnné setkání žáků ZŠ Paseka a ZŠ Újezd (jednou za rok na pořádající škole, v pořádání se obě školy pravidelně střídají). Škola v přírodě jednou za dva roky (2. vyučovací školní týden od pondělí do pátku). Bezpečnostně branný den ve spolupráci s Policií ČR, a HZS ČR a Kulturní komisí Obce Paseka - zaměřeno na 1. pomoc, dopravní výchovu, mimořádné situace, požární ochranu a další (jednou za dva roky). g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Základní škola Paseka je školou rodinného typu, v níž se všichni dobře znají, pomáhají jeden druhému a vzájemně se respektují. Vycházíme vstříc požadavkům rodičům a spolupracujeme se všemi organizacemi v obci. Naše škola je nejen místem vzdělávání, ale je centrem kulturního života v obci. Pedagogičtí pracovníci školy poskytují všem žákům vzdělání srovnatelné s jinými školami a naše děti dostávají kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání plně srovnatelné s jinými školami a jsou vychovávány, aby měly úctu k tradičním hodnotám naší společnosti. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří v rámci přípravy zápisu do 1. ročníku, pro rodiče budoucích prvňáčku jsou nabídnuty dvě motivační třídní schůzky, vždy v červnu se budoucí prvňáčci zúčastní ukázkového vyučování v 1. ročníku (sami jsou aktivními žáky), spolu s mateřskou školou v Pasece pořádáme i další akce zaměřené na vytváření vazeb mezi dětmi ze školky a ze školy.. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupuje školu 1 člen zvolený pedagogickými pracovníky školy. Základem vzdělávání a výchova integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP v Olomouci. V případě integrovaných žáků se specifickými postiženími škola spolupracuje i se speciálně pedagogickými centry podle druhu postižení žáka. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje ekologickým střediskem Sluňákov v Horce nad Moravou a je také zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. 7 Duhová škola tvořivá škola

8 V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s divadlem v Šumperku a MKZ v Uničově a využívá jejich programové nabídky. Ve sportu a dalších aktivitách (Zelená stezka, dopravní výchova apod.) je výrazná spolupráce s DDM ve Šternberku a se Sokolem Paseka. V oblasti prevence škola úzce a úspěšně spolupracuje s Policií ČR projekt AJAX a Bezpečnostně branný den, a s HZS ČR pravidelné besedy s hasiči, prohlídka hasičské zbrojnice, Bezpečnostně branný den. Ve spolupráci s PPP v Olomouci má škola vypracován vlastní Minimální preventivní program, jehož plnění je průběžně zaznamenáváno v třídních knihách. V oblasti dalších mimoškolních aktivit konaných v době víkendu či školních prázdnin škola úzce spolupracuje s Kulturní komisí Obce Paseka, jíž jsou členové i někteří zaměstnanci školy. O dění ve škole dává škola pravidelně vědět ve Zpravodaji obce, případně i v dalších médiích. V rámci možností spolupracujeme se základními školami v Újezdě a Dlouhé Loučce pořádání společných akcí, výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, návaznost učiva v 6. ročníku, úspěšnost našich žáků v dalších ročnících (zpětná vazba). h) Servisní služby Školní družina Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. V rámci školní družiny pracují zájmové kroužky školy (pěvecký, výtvarný pro mladší a starší žáky, dramatický, tělovýchovný aerobic, pohybové hry, házená, základy práce s PC, mladí debrujáři, anglická konverzace nabídka se přizpůsobuje zájmům žáků i možnostem školy). Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD. 8 Duhová škola tvořivá škola

9 Školní stravování Žáci i pracovníci školy se mohou stravovat ve školní jídelně výdejně (obědy jsou dováženy z jídelny při ZŠ Dlouhá Loučka). CHARAKTERISTIKA ŠVP DUHOVÁ ŠKOLA TVOŘIVÁ ŠKOLA Motto. Vyučovati mládež není přednášeti jim z rozličných spisů hromady slov, způsoby mluvení, průpovědi smyslů všelikých a tím je vycpati, ale otvírati jim rozum, aby z něho samého jako z pupence listí, květ, ovoce, ratolestky vyrůstaly a druhým rokem opět z pupenců každé ratolestky tolikéž a tak pořád až do vzrostu dokonalého. J. A. Komenský a) Zaměření školy Naše škola se chce zaměřit na: výuku anglického jazyka od 1. ročníku práci s výpočetní a komunikační technikou od 1. ročníku tvořivé činnostní učení bohatou nabídku mimoškolní zájmové činnosti inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky integrované Obecná charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací program : navazuje na tradice české činné školy a pozitivní zkušenosti ze současného vzdělávacího programu Základní škola vychází z Rámcového vzdělávacího programu zdůrazňuje činnostní ráz vyučování a pozitivní hodnocení 9 Duhová škola tvořivá škola

10 používá takové činnosti, které na základě pozorování a hovoru o pozorovaném vedou žáky k objevování poznatků a vztahů, k řešení problémů předkládá jasné možnosti mezipředmětových vztahů řadí poznatky do systému, dbá na návaznost učiva a jeho propojování dává žákům příležitost aktivně se podílet na vlastním vzdělávání zdůrazňuje orientaci na osobnost žáka, přirozeně vede k diferenciaci ve vyučování vede žáky k samostatnému projevu, k získání nových vědomostí vlastní činností dává žákům možnosti využívat při práci samoučení a samokontrolu zdůrazňuje komunikaci a spolupráci mezi žáky vede k projektovému a skupinovému vyučování umožňuje žákům využívat při učení své zkušenosti a praktické situace ze života mimo školu pokládá za základní vědomosti ty, kterých se dá prakticky využívat, které jsou potřebné k dalšímu vzdělávání, dbá na jejich zvládnutí všemi žáky podporuje ty postupy a formy práce, které umožňují žákům maximálně využívat vlastních zkušeností, užívat zdravý rozum vyžaduje provádění jednoduchých demonstrací a pokusů, které umožňují žákům přijímat učivo více smysly, rozumět mu, zvládnout probíranou látku jako základ k dalšímu učení předpokládá přirozený rozvoj ekologického cítění žáků umožňuje realizaci diferencované a individualizované výuky pro všechny žáky, tj. jak pro žáky zdravotně či sociálně znevýhodněné, tak pro žáky talentované a žáky s hlubším zájmem o některou oblast směřuje k poznávání zdraví jako významné životní hodnoty Základní školy Paseka je tvořen tak, aby umožňoval výuku dvou (i více) ročníků v jedné třídě a splňoval všechny požadavky kladené RVP ZV a současně byl dostatečnou zárukou pro náročné požadavky rodičů na vzdělávání jejich dětí v podmínkách vesnické školy. Škola chce nabízet široké spektrum činností. Společnou motivací jsou všechny barvy duhy, které se staly symbolem pro jednotlivé oblasti činnosti školy, jejich pracovníků, žáků i rodičů a ostatních složek v obci. Duha jako symbol jednoty v pestrosti a rozličnosti 10 Duhová škola tvořivá škola

11 Červená barva symbolizuje výchovně vzdělávací činnost. Oranžová barva symbolizuje bohatou nabídku zájmové činnosti. Žlutá barva symbolizuje spolupráci. Zelená barva symbolizuje enviromentální výchovu. Azurová barva symbolizuje výchovu ke zdravému životnímu stylu. Modrá barva symbolizuje práci s jednotlivými zdroji informací a využívání informační a komunikační technologie. Fialová barva symbolizuje výchovu k občanské hrdosti a kulturním tradicím. b) Výchovné a vzdělávací strategie (cíle a klíčové kompetence) Cíle Základní vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Dílčí cíle stanovené na období 1. až 5.ročníku ; což je délka působení žáka na ZŠ Paseka umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Poznávat různé učební metody, pracovní postupy a techniky a tvořivě je využívat při individuálním učení Vyhledávat a objevovat nové poznatky, využívat a aplikovat v praxi Posuzovat práci z hlediska úplnosti a správnosti Rozvíjet svou schopnost pracovat soustředěně, vytrvale, samostatně a tvořivě Uplatňovat základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýzu, syntézu, zobecňování, abstrakci) Učit se řešit problémy z různých oblastí Rozvíjet svou schopnost zapamatovat si podstatná (důležitá) fakta, pojmy a vědomosti Seznamovat se základními prostředky účinné komunikace Učit se srozumitelně a kultivovaně vyjadřovat v písemném i ústním projevu Učit se naslouchat druhým,reagovat odpovídajícím způsobem,formulovat otázky Získat schopnost vystupovat na veřejnosti rozvíjet u žáků Učit se pracovat ve skupině i týmu, osvojovat si 11 Duhová škola tvořivá škola

12 schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci základy spolupráce Rozvíjet při spolupráci schopnost radit se, rozhodovat, organizovat práci a kontrolovat Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky svého rozhodování Postupně si osvojovat zdvořilé a kultivované vystupování a jednání, učit se přiznat chybu, poučit se z ní a pokusit se o nápravu, omluvit se Učit se orientovat v základních mravních hodnotách, rozlišovat mezi dobrem a zlem S pomocí dospělých se učit řešit své citové problémy a životní situace Učit se vážit si svého i cizího života Učit se chápat význam jednotlivých složek zdravého životního stylu a aktivně je využívat(zdravá výživa, dostatečné pohybové aktivity, hygiena práce a odpočinku, vhodné meziosobní vztahy, osobní bezpečí) Seznamovat se s různými činnostmi podporujícími zdraví Učit se být otevřený a citlivý k lidem, projevovat toleranci, úctu a lásku k člověku a solidaritu s druhými Osvojovat si základní pracovní dovednosti a návyky, jednoduché pracovní postupy potřebné pro každodenní život Získávat orientaci v různých oborech lidské činnosti 12 Duhová škola tvořivá škola

13 1) Cílem školního programu je, aby žáci: poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání; zvládli základy všestranné komunikace; naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých; byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti; projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě; získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili; byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám; poznali své reálné možnosti a dovedli je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci; dokázali v životě používat všech ve škole nabytých zkušeností. 2) Cílem školního programu je, aby učitelé: a) porozuměli smyslu a principům činnostního vyučování a vzdělávání, tj.: vyučovat prostřednictvím vlastní činnosti žáků, využívat smyslové poznání a zkušenosti žáků; vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře a chtějí se učit, které dává prostor pro žákovu seberealizaci a sebedůvěru; poznávat (diagnostikovat) žáky, jejich potřeby a schopnosti; dát žákům přiměřený čas k učení a vést je k trvalému osvojení vědomostí; rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem; volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení (dialog, kooperaci), respektovat schopnosti žáků; vytvářet u žáků logické a kritické myšlení; učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, rozumět grafům, diagramům a tabulkám; rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu; utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí; vést žáky k vlastní organizaci učení. b) osvojili si dovednosti činnostního učení, např.: využívat vhodných učebnic a učebních pomůcek k nim náležejícím; 13 Duhová škola tvořivá škola

14 využívat vhodné pomůcky pro individuální činnosti žáků; organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě; hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabiny; organizovat práci žáků ve skupinách; vytvářet projekty s využitím mezipředmětových vztahů. c) osvojili si vyučovací metody a formy činnostního učení, které: podporují u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi; využívají objevování na základě tvořivosti žáků (výběr vhodných problémů); využívají sebekontrolu a sebehodnocení žáků. d) chápali souvislosti činnostního učení a jiných modelů současného vyučování a učení. 14 Duhová škola tvořivá škola

15 Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 5.ročníku ZŠ Paseka žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního učení projevuje ochotu učit se v jednoduchém textu vyhledává informace a třídí informace na základě pochopení třídících kriterií získané informace se snaží využívat v procesu učení operuje se základními termíny probíranými v rámci nabízeného učiva pozoruje a získané výsledky porovnává a zapisuje pokouší se vyvozovat závěry na základě vlastních schopností a dovedností si postupně vytváří vztah k učení, posuzuje vlastní pokrok a plánuje si zdokonalení svého učení Co to například znamená na ZŠ Paseka: učivo je probíráno různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupně uvědomovat jaký styl mu vyhovuje individuální přístup ke všem žákům pracuje s výukovými programy na PC výuka může probíhat podle vlastních výukových textů škola postupně sestavuje didaktické postupy založené na čtení s porozuměním škola propracovává didaktické postupy zaměřené na výuku práce s textem škola žáky postupně učí vyhledávat informace z různých zdrojů škola postupně vytváří účelný systém mezipředmětových vztahů žáci dostávají prostor sdělovat získané poznatky pozornost žáků je usměrňována na důležité základní jevy žákům je dáván prostor k pozorování různých přírodních a dalších jevů a k provádění experimentů žáci se mohou podílet na vytváření záznamových archů žáci jsou postupně vedení k samostatnosti a vlastnímu hodnocení své práce žákům je umožňována realizace vlastních nápadů žáci jsou postupně vedeni k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům výuka je postupně doplňována motivačními úkoly 15 Duhová škola tvořivá škola

16 Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní za pomoci dospělého vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a seznámí se s problémem vyhledává informace vhodné k řešení přiměřených problémů a nenechá se odradit případným nezdarem s ohledem na věk, schopnosti a vlastní zkušenosti samostatně řeší problémy, ve kterých volí vhodné způsoby řešení s ohledem na věk, schopnosti a vlastní zkušenosti rozpozná v čem je jeho problém podobný s dříve známými problémy a určí v čem se liší či shodují s ohledem na věk, schopnosti a s pomocí učitele činí rozhodnutí, která je schopen obhájit a nést za ně zodpovědnost zamýšlí se nad výsledky své práce i) s ohledem na věk a schopnosti formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v písemném i ústním projevu žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na věk řešit se žáky ve výuce jsou účelně využívány metody osobnostně sociální výchovy do výuky se snažíme postupně zapojovat úkoly z praxe žáci jsou vedeni k vyjadřování svých postojů i literární a výtvarnou formou škola účelně zařazuje metody a formy práce vedoucí žáky k samostatnosti (problémové, projektové, kooperativní, skupinové vyučování) žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů žákům jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování žáci si postupně osvojují algoritmy řešení učitelé a žáci spoluvytvářejí systém autoevaluace j) žákům je umožňováno otevřeně prezentovat své názory k) ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledků před žáky l) 16 Duhová škola tvořivá škola

17 Kompetence sociální a personální naslouchá promluvám druhých lidí a má na ně názor seznamuje se s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků přiměřeně věku, schopnost a vlastním zkušenostem na ně reaguje s ohledem na věk a schopnosti využívá informační a komunikační prostředky a technologie s ohledem na věk schopnosti a dovednosti spolupracuje v týmu s ohledem na věk schopnosti a dovednosti spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu přiměřeně svým schopnostem poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině na základě zažívaného úspěchu žák buduje svoje sebevědomí m) žáci se účastní besed na různá témata n) do výuky je postupně zapojován brainstorming (burza nápadů) o) při otevřené diskusi mají možnost vyjádřit se vždy všichni žáci p) učivo je prezentováno využíváním různých textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků do výuky jsou postupně zapojovány metody a formy práce osobnostně sociální výchovy učí se pracovat s vyhledávačem na internetu a s výukovými programy školy kooperativní učení (rozdělení rolí) škola využívá skupinové práce a kooperativního učení do výuky jsou postupně zapojovány metody a formy práce osobnostně sociální výchovy žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci učitel napomáhá k utváření zdravých mezilidských vztahů ve skupině využívání brainstormingu (burzu nápadů) ve výuce zadávání skupinové práce učitel podporuje zdravou sebedůvěru a sebevědomí 17 Duhová škola tvořivá škola

18 Kompetence občanské se seznamuje s přesvědčením druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, upozorní na fyzické i psychické násilí postupně poznává a rozlišuje odlišnosti mezi lidmi a učí se je respektovat projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům s ohledem na věk si postupně osvojuje obsah svých práv a povinností (s pravidly, které se ho přímo dotýkají) je schopen rozhodnout se v jednoduché životní situaci, v případě ohrožení zná základní postupy řešení této situace žák poskytne pomoc nebo o ni požádá pravidla chování ve škole jsou postupně vypracovávána ve spolupráci s žáky při otevřené diskusi je žákům poskytnuta možnost, dle svého uvážení, upozornit na fyzické i psychické násilí, se kterým se setkává žáci jsou vedeni k otevřenému vyjadřování vlastních pocitů a problémů, k chápání rozdílu mezi dobrem a zlem žákům je dána možnost vyjadřovat se anonymně žáci jsou seznamováni se základními právy dítěte žák se postupně seznamuje se společenskými normami a pravidly přiměřeně jeho věku a vyspělosti žák se spolupodílí na vytváření pravidel chování ve skupině v rámci výuky OSV je používána metoda hraní v roli pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení učitel ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění do výuky jsou zařazovány projekty složek záchranného integrovaného systému do výuky jsou systematicky a účelně zařazována témata MPP a OČMS 18 Duhová škola tvořivá škola

19 Kompetence pracovní seznamuje se s našimi lidovými tradicemi, kulturně-historickým dědictvím, uměleckými díly a sportovními aktivitami a postupně si k nim buduje pozitivní vztah. dle svého zájmu a možností se aktivně zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit seznamuje se základními ekologickými problémy, je schopen je ve svém okolí objevovat postupně si vytváří pozitivní vztah k životnímu prostředí a aktivně se dle svých možností zapojuje do péče a ně ve vyučovacích hodinách používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky hodnotí výsledky své práce z hlediska kvality a hospodárnosti snaží se přehledně zaznamenávat postup své práce snaží se chápat význam své práce přiměřeně věku se seznamuje s různými okruhy lidské činnosti a orientuje se v nich žáci jsou vedeni k vlastní umělecké a sportovní činnosti škola nabízí bohatou zájmovou činnost a možnost účasti v soutěžích škola pořádá akce a projektové dny připomínající lidové tradice škola pořádá besídky pro širokou veřejnost škola v rámci možností pořádá sportovní soutěže jednotlivé problémy environmentální výchovy jsou zařazovány do výuky škola pořádá akce a projektové dny zaměřené na environmentální výchovu žáci jsou vedeni k třídění odpadu žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpečnosti práce žáci jsou vedeni ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení škola se snaží žáky postupně vést k sebehodnocení své práce žáci jsou postupně vedeni k přehlednému zaznamenávání postupu práce žáci jsou vedeni k šetření materiálem škola zařazuje podle možností exkurze do různých pracovních prostředí v rámci výuky OSV je používána metoda hraní v roli pro přiblížení různých okruhů lidské činnosti 19 Duhová škola tvořivá škola

20 je schopen vhodným způsobem nabídnout vlastní služby přiměřeně věku a schopnostem hospodaří finančními prostředky škola využívá skupinové práce a kooperativního učení žáci se mohou podle možností školy spolupodílet na hospodaření školy (šetření majetku školy, s pracovním materiálem, sběr starého papíru ) Základní strategií výchovně vzdělávací práce školy je vycházet z osobních předpokladů žáka. Metody a formy práce : Ve výuce není preferována žádná vyučovací metoda nebo forma práce. Učitel zodpovědně volí takovou vyučovací metodu a formu práce, která vede žáky k dosažení cílů základního vzdělávání a k utváření klíčových kompetencí. Odpovídá vlastnímu stylu práce a stupni pedagogických zkušeností. Použité metody jsou pro žáky zajímavé a motivující s důrazem na propojování výuky s praktickými zkušenostmi. Přednosti školního programu založeného na principech činnostního učení: 1. Tempo výuky se přizpůsobuje schopnostem žáků ve třídě. 2. Činnostní charakter výuky podporuje soustředění žáků na výuku. 3. Každý den přináší dítěti pokrok. 4. Činnostní učení neustále podněcuje zájem žáků o učení. 5. Důsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení je dobrá kázeň ve třídě. 6. Žáci jsou činnostmi, svými otázkami a odpověďmi vedeni k sebedůvěře, nezávislosti a lepším pracovním návykům. 7. Zpětná vazba mezi učitelem a žákem umožňuje okamžitě odhalovat chyby žáků, pracovat s nimi, průběžně a snadno je odstraňovat. 8. Žáci nejsou přetěžováni, jejich psychický vývoj probíhá přirozeně. Činnostní učení napomáhá rozvoji schopností všech žáků. 9. Učiteli činnostní učení umožňuje důkladnější poznání každého žáka, vede ho k úvahám o tom, co dál který žák potřebuje ke svému individuálnímu rozvoji. 10. Prostor pro naučení je dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné nebo i podprůměrné. 11. Činnostní charakter výuky dává dostatek prostoru k dobrému individuálnímu rozvoji nadaných žáků. 20 Duhová škola tvořivá škola

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Část A. 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů

Část A. 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů 1 RVP ZV, RVP ZV _ LMP, POROVNÁNÍ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a

Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdělávacího programu Vize školy: Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a rodiči.

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více