Didaktika analytická, J. A. Komenský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Didaktika analytická, J. A. Komenský"

Transkript

1 Didaktika analytická, J. A. Komenský Tvořivá škola, Brno 2004 PŘEDMLUVA 9 Do školy patří kázeň, tedy vyžadování jistých omezení svobody mající řadu podob, ale i výchova k svobodnému rozhodování a k odpovědnosti. škola se má přizpůsobit žákovi vybízí učitele k respektování individuálních a věkových zvláštností 13 I. CÍL 3. Správně vyučovat vyučovat tak, aby se žák učil hbitě, s chutí a důkladně. hbitě jedinou nepřetržitou prací (bez zbytečné časové ztráty) s chutí aby se žák vůbec necítil unavený tím co má za sebou, nýbrž roznícen touhou po tom co zbývá dokončit důkladně v úplnosti, správně a tak dokonale, aby vše bylo možné pohotově využít II. PROSTŘEDKY V. Neznámému se učíme jen něčím známým XXI. Stěží naučíš toho, kdo není zralý, aby mohl být vyučován. Je to jako chtít po dítěti aby běhalo dříve, než se seznámilo s chůzí Hladovému není třeba jídlo ani slůvkem doporučovat; pouze je ukaž, dychtivě si vezme a půjde mu k duhu, jak náleží. 22. Jestliže však žaludek cítí k jídlu nechuť, odlož tedy pokrm a podej lék XXXIV. Žáku přísluší práce, učiteli řízení XLI. Ukázka nechť vždy kráčí vpředu, poučka ať vždy následuje, napodobení nechť je vždy důrazně požadováno Žáku se představuje ukázka věci, kterou je nutno teprve dělat XLIII. Předností pravidla je být stručné slovy, jasné smyslem a naplněné pravdou Je asi deset stupňů kázně. 1. Autorita váženého učitele získaná vědeckými pracemi ať působí tak silně, že by žák považoval za hřích učitele urazit. 2. Oči učitelovy ustavičně upřeny na žáka, aby si žák byl vědom, že je pozorován. 3. Stále též kráčet vpředu, aby viděl, že má koho následovat. 4. Stále se též ohlížet, aby měl záruku, zda ho žák následuje, a jak. 5. Nikdy neustávat vést ho za ruku, aby si byl jist, že ho správně následuje a že nechybuje. 1

2 6. Podnítit soupeření mezi žáky (jeho pojítkem je přátelské zápolení), aby si sami bystřili své vědomosti. (Zápolením se zdatnost tím více podněcuje.) 7. Často zkoušet (jednak v určitých lhůtách, jednak neočekávaně, nejvíce ty, jimž je možno nejméně důvěřovat, aby učitel vyzkoumal, že se učí všemu, čemu jsou vyučováni). 8. Napomenout vždy okamžitě, jakmile se dopustí chyby, aby si byl jist, že se nic křivého nevloudilo do jeho mozku. 9. Proviní-li se žák nějakou chybou nebo je nápadně nedbalý, je třeba ho okřiknout, udělit mu důtku a ostatním ho dát za výstražný příklad, aby nepřešla beztrestnost v nevázanost. 10. Jestliže pak by se někdo vzpíral následovat takové vedení, nechť je vyloučen, aby nebyl ostatním na překážku a pro pohoršení. Jestliže přece musí učitel u chlapců sáhnout k tělesnému trestu, ať použije spíše metly než políčků LV. Pravda a dobro je cosi jediného a jednoduchého, chybovat však lze tisícerými podobami LX. aby nebylo třeba ničemu se odnaučovat Nejen Větší je hanbou vypudit hosta než nevpustit dovnitř, ale navíc je to těžší Snadnější věci jsou však dřívější před pozdějšími, neboli: 1. nečetné před mnohými snadněji pochopíš 1 věc, než 2, 3, 10, 2. krátké před obšírnými snadněji vykonáš cestu krátkou než dlouhou 3. jednoduché před složenými snadněji spočítáš mince jednoho tvaru a hodnoty než různé 4. obecné před zvláštními snadněji se naučíš co je strom, než co je hrušeň, vrba, 5. blízké před odlehlými snadněji uchopíš, co máš po ruce, než co musíš teprve hledat 6. pravidelné před nepravidelnými snadněji se naučíš jedné přímé cestě než té, která se štěpí ve 2, 3, 47. LXXI. Čemu je možno vyučovat a učit se jediným výkonem, nikdy ať není od sebe trháno. Mezipředmětové vztahy (mapy/číselné osy v dějepise apod.) 30 METODA, JAK VŠTĚPOVAT ZNALOSTI 50. Augustin: Mnoho známe, co nechápeme LXXXIV. Očité spatření se rovná důkazu. Což jestliže (malíř) schválně umístil něco jinak, než je, aby oklamal? Kdo si však samého slona bedlivě prohlédl tváří v tvář, bezpečně zná, jaký je, a nikým nemůže být klamán. 55. LXXXV. Vše máme pohlcovat smysly v počtu co možná největším. Vlastním hleděním (autopsií), vlastním hmatáním (autapsií), vlastním chutnáním (autogeusií), atd XCIV. Nic než jedno v jednom čase. 2

3 XCV. Nejdříve vždy celek, potom větší části; nakonec částečky, jednu po druhé. XCVI. U každé je nutno prodlet, pokud je třeba Dovést žáky ke schopnosti o věcech a jevech uvažovat a formulovat závěry je jeden z hlavních cílů, ke kterému bychom měli ve škole směřovat. K uvažování by měli být žáci vedeni jak v matematice, tak i v dalších vyučovacích předmětech. Učíme-li např. pravopis koncovek podstatných jmen, naučíme žáky nejprve rozlišovat podstatná jména podle rodů. Ke každému rodu postupně přidáváme vzory. Žáky necháme všímat si podstatných jmen, která k jednotlivým vzorům patří a uvažovat o tom, proč je to mu tak. Žáci postupně sami objeví, jak podstatná jména k jednotlivým vzorům přiřazovat pochopí a naučí se pravopis jejich koncovek. CIII. Úsudek pronesený o věci jaksi nedbale pozorované či srovnané je zvrhlým úsudkem. Mnohem však je zvrhlejší, jestliže někdo ani nezná vzor, ani to, co je dle vzoru zobrazené, a přece pronáší své mínění A tak je třeba podle různosti povah různých pomůcek paměti, aby se totiž napomáhalo jak vtiskování představ, tak podržování a konečně i rozpomínání. 75. CVIII. Erasmův výrok: Velikou částí paměti je hluboké pochopení CIX. Co nemá smysl, nemůže být chápáno, posuzováno a svěřováno paměti. Například nějaká věta, byť nejvybranější, pronesená ke mně turecky Mysli však byla dána možnost neomezeného přijímání CXVII. Sluší se číst nějakou věc po prvé, abychom věděli, co obsahuje; po druhé, abychom ji pochopili; po třetí, abychom si ji vtiskli do paměti; po čtvrté se sluší tiše si ji opakovati, abychom zkusili, zda jsme ji pevně obsáhli 85. Susan Kovaliková: V paměti nám utkví přibližně: 10% z toho, co slyšíme, 15% z toho, co vidíme, 20% z toho, co vidíme i slyšíme, 40% z toho, o čem diskutujeme, 80% z toho, co přímo zažijeme nebo děláme, 90% z toho, co učíme druhé Pro poznání stupně zvládnutí učiva slouží zejména zpětná vazba. Ke zkoušení přistupujeme až později. Při zkoušení se nesnažíme žáky nachytat na švestkách. Hodnotíme je za to, co umí, a ne za to, co neumí. Takovýto způsob hodnocení vede k udržení učitelské autority a k motivaci žáků pro další vzdělávání. Úkolem malých prověrek není známka, ale zjištění toho, co ještě není dobře naučeno. Učitel by měl pak přemýšlet nejen o tom, co bude v příští hodině probírat, jaké metody, pomůcky a materiály k tomu použije, ale také jak pomůže dětem, které potřebují poznatky doplnit, a jak mezitím zaměstná děti, které probíranou látku dobře umí. 88. CXXI. Cokoliv napíšeme, můžeme znovu použít opakovat. Tomu prospívá předně podporovat v knihách, které čteme, místní paměť připisováním okrajových poznámek nebo podtrháváním barevnými čarami, abychom se mohli snadněji rozpomínat, kde v knize je to nebo ono. Za druhé si význačné výroky zapisovat na začátek nebo na konec téže knihy, namalovat na dveře či stěny anebo vrýt do skleněných oken, aby nám ze všech stran bily do očí. Za třetí si založit vlastní seznamy nebo deníky pro denní opakování nebo soupisy nebo 3

4 obecná místa, jakési všeobecné přehledy věcí, do nichž zanášíme vše, co za to stojí, a příslušně rozčleňujeme. Poněvadž jsou knihy tohoto druhu pokladnicemi paměti, usnadňují jednak podle potřeby nalézání, jednak zostřují úsudek. 44 METODA, JAK LZE VYUČOVAT OBEZŘETNOSTI 98. CXXVIII. Když je k tomu příležitost, je vhodné žáky upozorňovat na konkrétní pozitivní využití vědomostí a dovedností v praktickém životě. Ve výuce co nejvíce poukazujeme na dobré příklady ze svého okolí a vyzdvihujeme jejich význam pro život lidí. 45 METODA PRACÍ 101. CXXXI. Před veškerou praxí nechť předchází teorie CXXXIV. Tomu, kdo chce něco konat, předveď ukázku, podej nástroje a pouč ho o napodobování CXXXV. Žákovi, který se ponejprv o něco pokouší, se nesmí věřit, a proto je nutno dávat pozor, aby nechyboval. 47 METODA JAZYKŮ 110. CXXXVIII. Učitel nechť neučí, kolik sám může učit, nýbrž kolik žák může pochopit. Děti jsou různě nadané a proto je potřeba pomocí individuálních činností dát každému možnost postupovat svým tempem. (Rozšiřující učivo pro ty nadanější, ) CXLI. Pokud si žáci svého učitele váží, snaží se jej napodobovat a zcela s důvěrou respektují jeho rady a pokyny. Pokud dá učitel žákům možnost vykonávat smysluplné činnosti, nechá je samostatně se rozhodovat a projevovat a pokud žáci rozumí, čemu a proč se učí, rozvíjejí se v souladu se svými přirozenými schopnostmi a zájmy. Takoví žáci jsou spokojení, šťastní a v praktickém životě dávají přednost dobru před zlem. Postupně se učí naslouchat, uvažovat, vyjadřovat své myšlenky, komunikovat, vyhledávat a třídit informace, samostatně řešit problémy a zodpovědně se rozhodovat CXLV. pomalého nebude zasypávat prací, nechápavého bude rozjitřovat mnohými příklady (majícími vztah k smyslům) a nepozorného bude čas od času burcovat novým důvodem k pozornosti Jestliže chceš vyučovat přesně, musíš pečlivě zachovávat všechny tři stupně znalosti, jež stanovili filozofové: 1. historický (vyprávěcí), když se chápe, proč něco je a že je to takové a takové [rozumět použití slunečních hodin], 2. epistemonický (znalecký), když se chápe, proč je něco takové [umět vyrobit sluneční hodiny], 3. heuretický (vynalézavý), když se ze základů řádně pochopených vyvozují nové závěry, pravdy a znalosti [z pochopení principů umět vyvinout nový druh slunečních hodin]. CLV. Kdo se učí běžným způsobem, musí věřit, kdo se učí přesně, musí chtít znát důvody věcí. 4

5 53 III. ZVLÁŠTNÍ PŘIPOMENUTÍ K TOMU, JAK VYUČOVAT RYCHLE, PŘÍJEMNĚ A DŮKLADNĚ O RYCHLOSTI CLXII. O hromadné výuce: Statně tu silný kůň, když stáje se otevřou, pádí, může-li jednoho minout, za jiným opět se hnát CLXIV. Když dva současně konají cestu a jeden se zastaví, druhý však v cestě pokračuje, snadno můžeš vidět, v jak velké vzdálenosti za sebou nechává brzo druhý prvního. Abys tedy rychle dosáhl cíle, není třeba násilí, nýbrž nepřetržité píle, aby totiž nebyl v celé době učení: 1. jediný den bez práce 2. jediná hodina bez nového úkolu, 3. nezanecháno nic z toho, co jsi začal, pouze dokončené. (Poněvadž jestliže něčeho zanecháš a znovu se vrátíš, nezmenšíš si práci, nýbrž rozmnožíš; něco totiž zajde zapomenutím, to musíš hledat znovu s obnovenou chutí. Zkus, jak bys nesnadno naplnil sud vodou, jestliže bys ji lil v přestávkách toliko po kapkách, kdežto snadno bys jej mohl naplnit, kdybys lil vodu nepřetržitě.) 4. Nikdy tedy nesmíš brát současně více látky, než koliko je možno zdolat jedním útokem. (Aby totiž nikdy nebylo třeba vracet se k témuž, jenom za účelem opakování. Avšak toto opakování ať se později provádí jinou prací a s novým užitkem, totiž až se bude na tom, co již je předesláno, stavět následující.) 5. Vykonané již nekonej (čili: Známými věcmi se nesmíme zdržovat). Dokončíš-li jedno, je nutno přikročit k dalšímu. Opakování však nesmí být zanedbáváno jednak pro radost z dosaženého úspěchu, jednak pro posílení získané znalosti. O PŘÍJEMNOSTI A když je to proti vůli, nic není tak snadné, aby se nestalo nesnadným, nic tak sladké, aby nezhořklo, a nic konečně tak dobré, aby neodstrašovalo. CLXVI. Nechuti, nejpatrnějšího jedu učení, se musíš střežit s nejvyšším úsilím CLXVIII. Nechť je učitelskému úřadu vzdáleno veškeré mrzoutství, všechno ať je vykonáváno s otcovskou laskavostí CLXX. Smysly žáků musíme vždy dráždit tím, co je láká lidskou povahu pak těší řevnivost, poněvadž ji těší i chvála; O DŮKLADNOSTI UČENÍ CLXXX. Plinius: Výhodnější jest méně sít a lépe orat CLXXXIII. Bezpečněji zná matematik rozměry nebeských těles z vlastních pokusů, než věří-li, že bylo tak poznáno od jiných. Věří totiž z důvodu autority; předložíš-li mu však jinou autoritu, hned se viklá. 5

6 CLXXXV. Opakování a zkoušky nechť jsou prováděny stále. Jinými slovy: Budiž přihlíženo k tomu, aby sama metoda učení sestávala z praktického opakování a zkoušení. Části zkoušky jsou: zkoumat: 1. Zda se někdo něčemu naučil; to se objeví, umí-li to odříkávat. 2. Zda to pochopil; to se pozná různými analytickými otázkami. 3. Zda to umí použít; to ukáže nakázaná praxe, prováděná bez přípravy CLXXXVI. Aby si každý žák zvykal být současně učitelem Tohoto zvyku dobře použijeme k rozmanitým věcem: 1. Žáci se stanou pozornějšími ke všemu, co jim učitel přednese, zvědí-li, že brzo budou opakovat totéž, a každý dostane strach, že snad on bude první, na němž bude toto požadováno. 2. Opakováním vtiskne si každý to, čemu bylo učeno, hlouběji v rozum a paměť. 3. Jestliže vyjde najevo, že něco bylo pochopeno méně správně, hned se naskytne příležitost k opravě. 4. Učitelé a žáci nabudou jistoty, že bylo pochopeno to, co pochopeno být mělo. Neboť známkou znalosti jest moci vyučovat. 5. Tak časté opakování téže věci způsobí, že i nejpomalejší mezi žáky dosáhnou téhož. 6. Tím učiní všichni ve všem rychlejší a důkladnější pokroky. 7. Tak se stane z každého žáka učitel, na kterémkoli stupni, čímž se silně rozmnoží příležitosti k šíření znalostí. A tak se objasní, nač příležitostně v žertu narážel Fortius, říkaje: Mnohému jsem se naučil od svých učitelů, více však od spolužáků, ale největšímu počtu věcí jsem se naučil od žáků. A jiný: Čím kdo je učenější, tím častěji bude vyučovat. A tak se vždy setrvá v potěšení. 6

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Hodnotící metody při práci s dětmi

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Hodnotící metody při práci s dětmi NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Hodnotící metody při práci s dětmi STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 11. 1.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Otevřené vyučování Učební text k předmětu Vzdělávací program otevřené vyučování (pro studium učitelství prvního stupně

Více

4. PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

4. PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY 12 4. PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY 4.1 Pedagogika Pedagogika je věda o podstatě a zákonitostech výchovy. Zahrnuje obsah vzdělání, jedná se o záměrné formování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Škola pro život, škola pro všechny. Školní vzdělávací program základního vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Škola pro život, škola pro všechny. Školní vzdělávací program základního vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Škola pro život, škola pro všechny Školní vzdělávací program základního vzdělávání Brno 2006 Obsah 1. část Východiska k tvorbě Školního vzdělávacího programu Škola pro život,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KAMÍNKY 5 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny Brno 2006 Obsah 1. část Východiska k tvorbě Školního vzdělávacího programu pro základní

Více

Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách

Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách Mentoring ve volnočasových aktivitách 1 Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových

Více

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. Teorie vyučování

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Ing. Kateřina Zapletalová 5. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol Činnostní učení v matematice

Více

Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň

Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie Strategie přípravy žáka na vyučování na Hotelové škole Plzeň Bakalářská práce Václava Babková Učitelství praktického vyučování a odborného

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Pedagogika II. Letní semestr Akademický rok 2014/15. Vzdělávací soustava: Školství ve Finsku. Alternativní školy.

Pedagogika II. Letní semestr Akademický rok 2014/15. Vzdělávací soustava: Školství ve Finsku. Alternativní školy. Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava: Školství ve Finsku. Alternativní školy. 15.4. 2015 Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: Školství ve Finsku Alternativní školy 15.4.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Výuka cizích jazyků v 1. ročníku waldorfské ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autorka práce: Jindřiška Janušková

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM JIŘÍ JELÍNEK a kolektiv HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Cesta k rovnému uplatnění při zrakovém p ostižení Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání a NNO. Michal Martoch Monika Martochová Dudová

Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání a NNO. Michal Martoch Monika Martochová Dudová Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání a NNO Michal Martoch Monika Martochová Dudová 2011 METODIKA PRO PRÁCI S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI PRO PRACOVNÍKY

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace PRŮVODCE KOMPETENCÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Kouzlo porozumění Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů

Více