Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Tymákov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1

2 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Tymákov Sídlo: Tymákov 100, Tymákov Právní forma: příspěvková organizace RED-IZO: IČO: Zřizovatel školy: Obec Tymákov, Tymákov 40, Tymákov Vedení školy: Mgr. Zdeňka Sarauerová Telefon: www stránky: Zařazení v rejstříku škol: Rozhodnutí MŠMT č. j /02-21 ze dne s účinností od o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení pod názvem Základní škola Tymákov, okres Plzeň-jih (škola sdruţuje základní školu a školní druţinu). Rozhodnutí KÚ PK č. j. ŠMS/3095/05 ze dne s účinností od o zapsání do školského rejstříku Školní jídelny výdejny. Rozhodnutí MŠMT č. j. 1141/ ze dne s účinností od o změně názvu právnické osoby na Základní škola Tymákov. Rozhodnutí MŠMT č. j. 8684/ ze dne s účinností od o změně v údajích v rejstříku škol (Obory vzdělání: Základní škola, studium denní). Rozhodnutí KÚ PK č. j. ŠMS/3339/10 ze dne s účinností od o zvýšení kapacity školní druţiny - nejvyšší povolený počet ţáků: 30. Rozhodnutí MŠMT č. j / : s účinností od se provádí výmaz ze školského rejstříku dobíhajícího oboru vzdělání C/001 Základní škola. Rozhodnutí KÚ PK č. j. ŠMS/10765/12 ze dne s účinností od o zvýšení kapacity školní jídelny výdejny nejvyšší povolený počet stravovaných: 55. Rozhodnutí KÚ PK č. j. ŠMS/3429/13 ze dne s účinností od o zvýšení kapacity školní druţiny nejvyšší povolený počet ţáků: 60. Rozhodnutí KU PK č. j. ŠMS 4216/14 ze dne s účinností od o zvýšení kapacity školní jídelny- výdejny nejvyšší povolený počet stravovaných: Seznam pracovišť: Hlavní budova ředitelství (místo poskytovaného vzdělávání nebo škol. sluţeb) Adresa Počet tříd Počet žáků Tymákov 100, Tymákov Obory vzdělání: Název vzdělávacího programu Č. j. V ročníku ŠVP pro ZV Tvořivá škola ZŠ/55/ ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ/77/2005 školní druţina 2

3 1.5. Součásti školy: Název součásti IZO součásti Kapacita Počet žáků 2013/14 Počet tříd, oddělení Počet přepočtených pedagogických pracovníků 2013/14 ZŠ ,636 ŠD ,357 Název součásti ŠJ - výdejna IZO součásti Celková kapacita jídelny dětských strávníků Počet dospělých strávníků Celkový počet zaměst. Počet přepočt. zaměstnanců , Typ školy: Škola neúplná, jen s ročníky 1. stupně, ročníky spojené ve třech třídách takto: I. tř. 1. roč. = 15 ţ. II. tř roč. ( ) = 23 ţ. III. tř roč. (7 + 12) = 19 ţ Spádový obvod školy: Školský obvod tvoří obce Tymákov, Mokrouše, Lhůta Speciální třídy: nebyly 1.9. Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení: Vady Počet ţáků Mentálně postiţené 0 Sluchově postiţené 0 Zrakově postiţené 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S více vadami 0 S vývojovou poruchou učení a 2 chování celkem 2 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu 16 odst. 2 zákona 317/2008 Sb.: jeden ţák chodí do 2. ročníku, vyšetřen v PPP s diagnózou SPU, jeden ţák chodí do 4. ročníku, vyšetřen v PPP s diagnózou SPCH, oba vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Máme ve škole i ţáky s SPU bez integrace. Jejich hodnocení probíhá podle metodického pokynu č. j / , podle školského zákona 561/2004 Sb., 16 a podle Vyhlášky 3

4 73/2005 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů. S těmito ţáky pracujeme podle doporučení PPP (individuální přístup, sníţení výukových nároků apod.) Materiálně technické zajištění školy: Budova školy je velmi stará postavena byla v r. 1860, generálně přestavěna a opravena v r Škola je průběţně podle potřeby opravována a udrţována v dobrém stavu: 1996 nové lavice a stolky, nově zřízen kabinet s regály; 1997 přístavba plynové kotelny a vytápění plynem; 1999 zřízena školní druţina, zářivkové osvětlení; generální oprava WC a umýváren, nová kuchyňská linka a elektrický sporák, nové lino na schodišti; 2001 zavedení teplé vody do tříd, obloţení šaten dřevem; 2002 zbourání stodol a vyklizení školního dvora; 2004 výměna velkých oken budovy za plastová, nová dlaţba na chodbě v přízemí, zřízení šatny pro kuchařku ŠJ, malování prvního patra budovy, nová úprava předzahrádky, nová chladnička a mikrovlnná trouba; 2005 dokončení výměny velkých oken budovy, malování přízemí školy, odizolování východní stěny školy; 2006 dokončení výměny zbylých oken budovy, výměna osvětlení na chodbách za zářivky, zavedení teplé vody na WC; 2007 výměna zářivek ve 3 třídách za silnější splňující normu, nová střecha budovy školy; 2008 likvidace septiku a napojení školy na splaškovou kanalizaci, výměna sanitárních prvků na všech WC, oprava podlahy a výměna linolea v I. tř., chodník před školou zámková dlaţba; 2009 nová fasáda, nové vchodové dveře, bezpečnostní zadní vchodové dveře, oprava podlahy a výměna linolea ve II. třídě, malování školy, vybavení ŠD novými regály a repasovanými PC, vybavení školy z projektu EFS: interaktivní tabulí s příslušenstvím, 6 novými PC, 3 notebooky, 3 interakt. učebnicemi, videokamerou; 2010 oprava podlah a výměna linolea ve III. třídě a ve sborovně, lavice do šatny a regály na sport. pytle na chodbu, myčka do kuchyně; 2011 oprava odpadů a dlaţby na chlapeckých WC, nová prac. deska s dřezem do kuchyně, odkládací police do šatny, nové jídelní stoly ŠJ, nový PC ředitelna; 2012 nové olejové nátěry chodeb a všech WC, oprava podlahy a výměna linolea v ŠD, nátěry plotu, vrat, předzahrádky a zábradlí, 3 ks nových termovárnic do ŠJ, v rámci projektu EU peníze školám interaktivní tabule a 3 nové ţákovské PC; 2013 oprava schodišť včetně podest v celé budově + nové linoleum, vymalování jídelny, vybavení I. třídy 20 novými výškově stavitelnými lavicemi a ţidlemi, 3 výškově stavitelné ţidle k PC, ţaluzie do oken I. tř., 2 nové jídelní stoly, 8 korkových nástěnných tabulí, regál do chodby na odkládání obuvi do chodby, nová kopírka do sborovny, v rámci projektu EU peníze školám interaktivní tabule do poslední třídy; 2014 venkovní vitrína, oprava podlah v ředitelně a šatně + nové linoleum, 2 ks nové učitelské notebooky, nová tiskárna do ředitelny, 6 ks nových korkových nástěnných tabulí na chodby a do tříd. Vybavení školy je na dobré úrovni: v kaţdé třídě interaktivní tabule, videokamera, TV, videopřehrávač, DVD přehrávač, radiomagnetofony, věţ, v kaţdé třídě 3 PC (s připojením k internetu), pro výuku jsou stále dokupovány DVD, CD-ROOMy, počítačové výukové programy, didaktické pomůcky, sportovní náčiní, stavebnice, hry do ŠD Technické zázemí pro vyučování je vyhovující: tiskárna, kopírka, multifunkční zařízení pro barevný tisk, PC s internetem v ředitelně, osobní notebooky pro vyučující, vybavený kabinet Opravy, úpravy a údržba školní budovy: Sekání trávy na školní zahradě (pracovník obce) Oprava podlah ředitelny a šatny a pokládka PVC (podlah. studio AMADEO, Plzeň) Oprava pojišť. ventilu u bojleru + nová vodovodní baterie do kuchyně (Mašek, Plzeň) Plynová kotelna: nová expanzní nádrţ (SIOR s.r.o., Rokycany) Plynová kotelna: oprava plynových kotlů + nové ventily (Milfait, Plzeň) 4

5 Revize a kontroly: Servis hasicích přístrojů a revize poţárních hydrantů (FIREX, Plzeň) Revize komínového průduchu a spalin. cest (J. Kratochvíl, Šťáhlavy) Prohlídka plynových zařízení a revize TNS (SIOR s.r.o., Rokycany) Servisní prohlídka plynové kotelny (Milfait, Plzeň) Revize elektrických zařízení a kontrola elektrických přístrojů (Holub, Plzeň) Školení BOZP (I. Petrová, SEASPOL, Plzeň) Nábytek a zařízení modernizace: Venkovní vitrína- úřední deska (Terasport) 2 ks nové učitelské notebooky (PPC s.r.o., Plzeň) Nová tiskárna HP LJ P1102 k PC do ředitelny (CZC Plzeň) Tonery a cartridge do kopírek a tiskáren (RENPAS Plzeň) Učební pomůcky modernizace: CD-ROM dmsoftvare Evidence a vysvědčení 2014 (školní matrika) CD Mikáč Kartotéka aktualizace (školské předpisy) Výukové CD ROM - školní multilicence M, ČJ, AJ, prvouka, dopravní výchova (Silcom, Nová škola Brno) Deskové hry Mimořádné události, Osobní bezpečí (Záchranný kruh) Metodické příručky, knihy do učitelské a ţákovské knihovny Řádové počítadlo, tělesa, souhlásky kostky (Truhlářství Bureš) Nástěnné tabule Evropy, Plzeňský kraj, ČR (Poplštein-Touţim, Stiefel) Hra a stavebnice do ŠD Magnetic, Safari, Zámecké schody (Pluto) Logico AJ, ČJ, PRV + rámečky (Pluto) Školská rada: Byla zřízena zřizovací listinou zřizovatele obce Tymákov dne Poslední volby se konaly ŠR je tříčlenná: je v ní zastoupen zástupce rodičů (zvolen předsedou), zástupce školy a zástupce obce. Školská rada se schází nejméně 2x ročně a projednává záleţitosti školy a schvaluje dokumenty podle školského zákona: projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávy, podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, projednává změny a dodatky ŠVP apod Sdružení, zájmové organizace působící při škole: Při škole pracuje velmi aktivně Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy. SRPDŠ je řízeno výborem rodičů. Výbor rodičů se pravidelně schází. Rodiče schvalují rozpočet SRPDŠ, kontrolují jeho čerpání, pomáhají při organizaci některých akcí školy (sport. olympiáda), sami pořádají akce pro děti i veřejnost (mikulášská, maškarní, dětský den, vánoční troubení, adventní koncert, blešáky apod.). 2. Personální zabezpečení školy 2.1. Přehled o zaměstnancích školy: Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) 2013/ /2014 6/6,293 (1,3 + 4,993) 5/4,993 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav Počet pedagogických pracovníků* 5

6 Pedagogičtí pracovníci školy pracovní zařazení úvazek vzdělání pedagogická praxe ředitelka 1,00 VŠ PF 1. st. 33 let třídní učitelka 1,00 VŠ PF st. 22 let třídní učitelka 1,00 VŠ PF 1. st. 17 let učitelka 0,409 SŠ - SPgŠ 32 let učitelka 0,227 VŠ Bc. 0 let vychovatelka ŠD 0,714 SŠ - SPgŠ 32 let vychovatelka ŠD 0,643 VŠ Bc. 0 let Nepedagogičtí pracovníci školy pracovní zařazení úvazek vzdělání školnice 1,00 ÚSO kuchařka ŠJ 0,30 ÚSO 2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve šk. r. 2013/14: Součást PO Počet pedagogických zaměstnanců se vzděláním *přepočtený stav dle 2.1. SpgŠ VŠ Bc. VŠ PF ZŠ 1/0,409 1/0,227 3/3,00 ŠD 1/0,714 1/0,643 0 * lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve šk. r. 2012/13: Součást PO Počet ped. pracovníků Průměrná délka ped. Průměrný věk přepočtený stav dle 2.1. praxe ZŠ 5/3, let 47 let ŠD 2/1, let 43 let Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku 0 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Počet vzdělávacích akcí 18 Celkový počet účastníků 20 Vzdělávací instituce 9 6

7 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další zařazení absolventů školy 4.1. Zápis žáků do 1. třídy: Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navrţen skutečnost Víceletá gymnázia: Počet žáků 5. ročníku 12 - přihlášených na víceletá gymnázia 1 - přijatých na víceletá gymnázia 1 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků (stav k ): Počet ţáků celkem 57 Prospělo s vyznamenáním 52 Prospělo 5 Neprospělo 0 Opravné zkoušky 0 Hodnoceno slovně Chování žáků: Sníţený stupeň z chování Počet ţáků 1. pololetí 2. pololetí - z toho 2.stupeň z toho 3.stupeň Docházka žáků (celkem za školní rok): Zameškané hodiny celkem z toho neomluvené Volitelné a nepovinné předměty: nebyly 6. Prevence sociálně patologických jevů Základem celého systému preventivního působení jsou programy nespecifické primární prevence, jeţ se úzce váţou k hlavnímu principu strategie prevence rizikového chování, kterým je výchova dětí a mládeţe ke zdraví, k osvojení pozitivního sociálního chování a snaha o zachování integrity osobnosti. Jejím obsahem jsou všechny techniky umoţňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně moţnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Do nespecifické prevence patří sebepoznávání, sebeúcta, zvládání sociálních rolí a vztahů, komunikace, předcházení a řešení problémů, asertivita, rozvíjení schopností a odpovídajících zájmů, včetně pohybu a sportu. 7

8 Specifické primární prevenci sociálně neţádoucích jevů na 1. stupni naší školy byla věnována pozornost převáţně v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, čtení, pracovní vyučování, tělesná a výtvarná výchova. K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve třídě, šikana, kyberšikana, nebezpečí sociálních sítí na internetu, styk s cizími lidmi, rasismus, drogy, terorismus, krádeţe, vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiţeným lidem, atd. Kromě toho, ţe se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým. Učily se, jak a s kým trávit volný čas, atd. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který je kaţdoročně naplánován a vyhodnocen Akce školy: Divadelní a hudební představení Divadlo, společnost Název hry Účast Místo představení Divadlo Alfa Otesánek r. Plzeň Divadlo Alfa Jak ševci zvedli vojnu pro r. Plzeň červenou sukni Divadlo Alfa (Naivní Biblické příběhy r. Plzeň divadlo Liberec) Divadélko pro děti Africká pohádka r. KD Hradec Králové Divadlo Dráček Ekopohádka r. KD Divadlo Pohádkové tancování s Popelkou r. KD Filmové představení Kino Název filmu Účast Místo představení Cinestar JUNIORFEST Školák Tony r. Olympia Plzeň Zábavní centrum Název Účast Místo Lvíček Pěvecký soubor Písnička Olympia Plzeň Výlety, exkurze Název výletu, exkurze Určení výletu, exkurze Pivovarské muzeum (Zapomenutá řemesla) + Plzeňská věţ r. ( ) Výstava ČSCH v KD ( ) r. Cesta do pravěku Západočeské muzeum r. Dopravní hřiště Blovice ( ) 1. 5.r. Školní výlet Ekofarma Moulisových Milínov ( ) r. Ostatní školní události a projekty Název školní události a projektu Určení Slavnostní zahájení školního roku ( ) 1. 5.r., rodiče, veřejnost Daleká cesta čokolády ADRA r. Expedice středověk ve škole r. 8

9 Dentalprevention ( ) péče o chrup r. Den Země s pracovníky odboru ţivotního prostředí MMP r Cestopisná přednáška o Amazonii s M. Pávkem ve r. škole Přírodovědné dopoledne s myslivci na starém hřišti r. Sběr papíru (20.9., , 11.4.) r. Veselé zoubky (duben 2014) Drogerie DM 1. r. Fotografování ţáků (samostatné) a (skupin.) r. Sportovní den školy ( ) r. Projekt Zdravé zuby (únor-květen; v rámci hodin PRV a PŘ) r. Projekt Moje první abeceda a počítání (září-červen, ČJ, M) 1. r. Projekt Dopravní výchova (září-červen) r. Projekt Třídění rostlin a ţivočichů (listopad; PŘ) 5. r. Projekt Advent a Vánoce (listopad prosinec; ČJ, PRV) r. Projekt Nebezpečný internet (Etická výchova) 5. r. Projekt Plzeňský kraj (duben; VL) 5. r. Projekt Můj den (duben; AJ) 5. r. Projekt Velikonoce (duben; ČJ, PRV, VV) r. Maškarní odpoledne pro děti (8.2.) r., veřejnost Oslavy Dne dětí (SRPŠ) Pohádkový les ( ) r., zájemci Zdolání Čiliny a zápis do vrcholové knihy ( ) r. Slavnostní zakončení školního roku ( ) r., rodiče, veřejnost 6.2. Akce pro jiné školy, rodiče a veřejnost: Název události Zahajovací aktiv spolu se schůzkou SRPŠ ( ) Vystoupení Flétničky na adventním koncertu v KD Vánoční koledování pěveckého souboru Písnička u kapliček na Lhůtě, v Tymákově a na Mokrouších (4., 10., ) Vánoční besídka ţáků 5. roč. ( ) Vystoupení školních recitátorů a pěveckého souboru Písnička na vítání občánků na Mokrouších (9.11.) a v Tymákově (12.4.) Den otevřených dveří ve škole ( ) Zápis ţáků do 1. ročníku ( ) Informační schůzka pro rodiče předškoláků (23.6.) Informační a konzultační dny, aktivy ve škole (27.11., 7.5.) Vystoupení pěveckého souboru Písnička a Flétničky na školní akademii ( ) Školní akademie ( ) Určení Rodiče Rodiče, děti, veřejnost Zájemci, děti, veřejnost Pro ţáky školy a děti z MŠ Vítané děti, rodiče, veřejnost Rodiče, veřejnost Předškoláci, rodiče Rodiče předškoláků Rodiče Rodiče, veřejnost Rodiče, veřejnost 9

10 6.3. Školní soutěže: Soutěž Pořadatel Název soutěže Počet žáků Umístění školní ZŠ Tymákov Recitační 11.3., navrţeni do okrskového kola školní ZŠ Tymákov Čtenářská - červen 42 (2.-5.) odměny vítězům školní ZŠ Tymákov Autorská - květen 29 (3.-5.) odměny vítězům školní ŠD Tymákov pro všechny ţáky školy 57 odměny vítězům školní Jednota českých matematiků a fyziků Sportovec školy (různé discipliny: běhy, kotoul, švihadlo, driblování, skákání do schodů, vybíjená, pingpong. nadhozy, hod kriket. míčkem, krouţení kruhem) Matematický Klokan 2014, kategorie Cvrček a Klokánek Cvrček (2.-3.)=19 Klokánek (4.-5.)=22 školní MŠMT Pythagoriáda ţáci navrţeni do okresního kola 7. Nadstandardní aktivity školy 7.1. Zájmová činnost organizovaná školou školní zájmové kroužky: Název kroužku Časový rozsah Počet žáků Vyučující Pěvecký 1 h týdně 36 H. Timková Flétničky 1 h týdně 17 H. Timková Výtvarný 1 h týdně 31 Z. Sarauerová, A. Mašková Fotbal 2 h týdně 14 P. Minařík-otec ţáka Anglická konverzace s rodilým mluvčím 2 h týdně 16 Larry Lewis-externí učitel 7.2. Účast v soutěžích: Soutěž Pořadatel Název soutěže Počet Umístění žáků okrsková ZŠ Starý Plzenec Básnička pod rotundou recitační soutěţ (27.3.) 9 I.kat. 2. místo II. kat m. III. kat. 3. místo okrsková AŠSK Plzeň - Turnaj ve vybíjené-chlapci místo město okrsková AŠSK Plzeň - město 22. ZŠ V Plzni (26.3.) Turnaj ve vybíjené dívky 25. ZŠ v Plzni (2.4.) místo 10

11 obvodní ZŠ Starý Plzenec Sportovní den pro okolní školy (vybíjená, atletika) Vybíjená: 1. místo Atletika: 2x1. místo, 2x2.místo,4x3.místo okresní AŠSK Plzeňměsto Turnaj ve vybíjené dívky místo 25. ZŠ v Plzni (10.4.) okresní AŠSK Štafetový běh Klatovy místo (7.5.) okresní HZS Malý záchranář Plzeň místo (21.5.) okresní MŠMT Pythagoriáda a 7. místo krajská AŠSK Plzeň - Turnaj ve vybíjené dívky místo město Tachov (14.5.) krajská Sharks Spálené Poříčí T-Ball a Bee-Ball Spálené Poříčí (4.6.) 20 1.místo BEE-Ball 2.místo T-Ball krajská HZS Malý záchranář Plzeň místo 7.6. Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství ve škole: Vzhledem k tomu, ţe škola má pouze 1. stupeň, funkce výchovného poradce ve škole není zřízena. Výchovné poradenství ve škole se spíše zaměřuje na koordinaci postupů učitelů při práci s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním postiţením, při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované ţáky, při spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s rodiči a při řešení výchovných problémů Spolupráce s PPP, SPC a SVP: Dobrá je spolupráce s PPP Plzeň město (dr. Veselá) i Plzeň jih (dr. Wagner): vyšetření dětí a následně konzultace o ţácích se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované ţáky, konzultace při odkladech školní docházky Spolupráce s rodiči, OÚ, veřejností a ostatními subjekty: Intenzívní spolupráce s rodiči ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzájemná spolupráce školy a SRPŠ na různých akcích pro děti. Brigádnická činnost a pomoc rodičů, pokud škola potřebuje. Škola pro rodiče pořádá pravidelné třídní aktivy, informační dny formou individuálních konzultací a Den otevřených dveří, rodiče mají moţnost kdykoliv přijít do školy a konzultovat problém nebo vznést námět k práci. Škola zve rodiče na různé akce, které pořádá (školní akademie, vánoční koledování), rodiče ochotně pomáhají s jejich organizací. Spolupráce s policií ČR prevence. Pedagogické pracovnice školy jsou zastupitelkami ve svých obcích (ředitelka je zastupitelkou v obci zřizovatele školy), takţe spolupráce se starosty týkající se provozu a potřeb školy je velmi intenzívní a na výborné úrovni. Zřizovatel obec Tymákov má velký zájem o školu: pravidelně finančně přispívá nejen na provoz školy, ale kaţdoročně financuje opravy a úpravy budovy (letos Kč na rekonstrukci podlah v ředitelně a šatně), starosta obce se zúčastňuje akcí školy. Obec Tymákov bezplatně pronajímá škole sál KD pro potřeby TV a ŠD. 11

12 Škola dobře spolupracuje s TJ Sokol Tymákov, smluvně má zajištěno bezplatné vyuţívání hřiště TJ pro své potřeby. Na oplátku škola pomáhá Sokolu při házenkářských turnajích (ubytování rozhodčích). Škola intenzivně spolupracuje s MŠ Tymákov: společně se účastníme např. divadelních představení, tradičně zveme děti z MŠ na vánoční besídku, společně pořádáme např. vánoční koledování a vzájemně se zveme na některé vhodné akce. Děti z MŠ proto nemají problém s přechodem do 1. ročníku ZŠ, protoţe školu i pracovnice školy dobře znají. Veřejnost je zvána na akce školy na webových stránkách školy, pozvánkami, plakáty a hlášením obecního rozhlasu. Škola spolupracuje s jinými málotřídními školami v okolí (např. se ZŠ a MŠ Chválenice jedná se zejména o metodickou spolupráci) a se spádovou školou ve Starém Plzenci. 8. Účast školy v mezinárodních programech a rozvojových programech mezinárodní spolupráce: Škola je aktivně dlouhodobě zapojena do mezinárodní humanitární akce Hnutí Stonožka Na vlastních nohou: ţáci školy malují vánoční blahopřání, která se prodávají v Norsku a výtěţek jde na konto Stonoţky + celý rok připravují výrobky pro stonoţkový stánek, ve kterém se tyto výrobky při školní akademii prodávají a výtěţek se posílá na konto Stonoţky. Z konta Stonoţky je financována pomoc nemocným a postiţeným dětem a dětem v oblastech zasaţených válkou nebo přírodními katastrofami (sanitky, inkubátory, přístroje do nemocnic, vybavení škol, školní pomůcky) Partnerství se školami v zahraničí - 9. Přehled školou zrealizovaných a předložených projektů financovaných z cizích zdrojů Náš projekt Moderní vyučování (číslo výzvy: 21 Ţádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4; registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ ), jehoţ realizace začala , má úspěšně za sebou 2 školní roky = 27 měsíců a v listopadu 2014 bude finančně vypořádán a poslední pátou monitorovací zprávou ukončen. Celý projekt si realizujeme zcela sami, monitorovací zprávy sestavuje ředitelka školy. Čtyři monitorovací zprávy byly schváleny bez připomínek. Celková výše podpory činí ,00 Kč. Máme hotovo všech 5 šablon: V rámci šablony č. II/1 Individualizace výuky cizích jazyků byl po dva roky vyučován anglický jazyk jako povinný předmět jiţ od 1. ročníku (1 hodinu týdně v 1. roč., 1 hodinu týdně ve 2. roč.). Současně obě vyučující AJ v rámci zlepšení svých jazykových kompetencí absolvovaly po dva roky na sebe navazující Roční jazykové kurzy AJ (šablona č. II/4). Jedna vyučující AJ s jazykovou úrovní B2 absolvovala o hlavních prázdninách minulého školního roku Jazykový kurz pro učitele AJ ve Velké Británii (šablona č. II/5). V rámci šablony č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT bylo 3 vyučujícími vytvořeno 120 digitálních výukových materiálů (DUM) a ověřeno ve výuce. Škola byla vybavena 3 ţákovskými PC a 2 interaktivními tabulemi. V rámci šablony č. III/3 Vzdělávání ped. pracovníků pro oblast digitálních technologií absolvovaly všechny 3 vyučující celkem 6 kurzů v této oblasti. 12

13 10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V letošním školním roce neproběhla ve škole kontrola ČŠI Kontroly zřizovatele: Na škole byla provedena veřejnoprávní kontrola podle 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Protokol o výsledku kontroly je uloţen v archivu ředitelky školy. Zřizovatel byl přítomen inventuře majetku v prosinci 2013, schválil vyřazovací protokol. Kontrolované doklady a údaje v inventuře majetku byly v pořádku. Za přítomnosti zřizovatele proběhla ve škole v březnu 2014 prověrka BOZP a zřizovatel se podílel na sestavení plánu ozdravných opatření Kontrola KÚ PK: 5. května 2014 proběhla ve škole kontrola ekonomického oddělení OŠMS KÚ PK: přímé výdaje NIV na rok Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Protokol o výsledku kontroly je uloţen v archivu ředitelky školy Kontroly OSSZ: V letošním školním roce proběhla ve škole kontrola OSSZ Plzeň město dne 10. března Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Protokol o výsledku kontroly je uloţen v archívu ředitelky školy Kontrola KHS Plzeňského kraje: 18. března 2014 proběhla ve škole kontrola KHS PK. Nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Protokol o výsledku kontroly je uloţen v archívu ředitelky školy Kontrola VZP: V letošním školním roce neproběhla ve škole kontrola VZP Plzeň město Kontrola BOZP, IBP: V letošním školním roce neproběhla ve škole kontrola IBP Kontroly ředitelky školy: Téměř všechny kontroly byly uskutečněny, jen nebyly dodrţeny stanovené termíny z důvodu nadměrného zatíţení ředitelky školy jinými úkoly Hospitační činnost: Plán hospitací v hodinách nebyl dodrţen z důvodů pracovního vytíţení ředitelky. Byly uskutečněny 2 hospitace v hodinách vyučujících. Občas jsou prováděny namátkové krátké hospitace v hodině bez zápisu. Protoţe všechny pedagoţky školy spolu úzce spolupracují na projektech, při přípravě různých akcí, soutěţí apod., má ředitelka školy o jejich práci dobrý přehled. Učitelky si vzájemně radí a diskutují o svých metodických postupech v rámci přestávek, pedagogických rad, odpoledne při přípravě na vyučování apod. 13

14 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení účastník datum název akce školící časový cena platba instituce rozvrh Hoblíková Kreativní výtvarné KCVJŠ 4 h 400,- ONIV techniky Netradiční vazby KCVJŠ 5 h 650,- ONIV Maličkosti pro všechny KCVJŠ 4 h 400,- ONIV Ochrana člověka za běţ.rizik a mimoř.událostí HZS 9 h 0, Základní dovednosti v metodice sfumato I. III. Kreativní tvoření s inspirací regionál. řemesel ABC Music (Rokycany Volduchy) PF ZČU 5 h 0,- - Sarauerová Nový občanský zákoník (JUDr. Wiplingerová) Novely právních předpisů Etická výchova workshop Právo ve škole 2014-Mgr. Veselá Aktuální otázky v činnosti školních druţin Základní dovednosti v metodice sfumato I. III. RRA PK 6 h 0,- - Mašková září - Kurz AJ II. 5. r. KCVJŠ Út ,- EU červen 16, Vyuč. dějin vlastivědy na KCVJŠ 6 h 600,- ONIV 1.st. II. ( stol.) Jak lépe učit ČJ KCVJŠ 6 h 600,- ONIV h 10 h 0,- - Zeman- SPŠD NIDV Plzeň Společně k bezpečí NIDV Plzeň ABC music (Plzeň, Volduchy) 6 h 500,- ONIV 4 h 0,- - 6 h 900,- ONIV 8 h 580,- ONIV 6 h 10 h 0,- - Timková září - červen Nadstavbový kurz AJ I. 8.r Účetnictví PO-školství (Ing. Nejezchleb) 28.3.,11. E-learning. kurz AJ 4.,25.4., úrovně B ,6.6 (5 x) 14 KCVJŠ Angličtina pro 1. st. ZŠ OXFORD UNIVERS Základní dovednosti v metodice sfumato I. III. PO 14, ,- EU PARIS 8 h 1200,- obec Karviná KCVJŠ 2 h 0,- - PRESS ABC music (Rokycany Volduchy) 2 h 0,- - 6 h 10 h 0,- -

15 12. Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o zaměstnancích Hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013 (fyzický stav / přepočtený stav) Pedagogů Ostatní Počet zaměstnanců 5/4,513 1/1,3 2. Základní údaje o hospodaření školy v tis. Kč příspěvek zřizovatele na investice 0,00 příspěvek zřizovatele na provoz ,00 +čerpání rezervního fondu 8 901,90 +úroky 36,24 státní rozpočet - příspěvek na přímé vzdělávání ,00 vlastní trţby a výnosy 0,- finanční prostředky z dotací a grantů 0,- Příjmy celkem ,14 Náklady celkem ,23 z toho: náklady na vzdělávání ,00 náklady na provoz ,23 Hospodářský výsledek 483,91 Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Mgr. Zdeňka Sarauerová řed. školy 15

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Tymákov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Tymákov Adresa: Tymákov 100, 332 01 Tymákov Právní

Více

Základní škola Tymákov. Výroční zpráva školy

Základní škola Tymákov. Výroční zpráva školy Základní škola Tymákov Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Tymákov Adresa: Tymákov 100, 332 01 Tymákov Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

1. Základní charakteristika školy

1. Základní charakteristika školy 1. Základní charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Adresa školy Kostelec u Holešova č. 191, 768 43, okr. Kroměříž IČ 708 427 61

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IČO : 708 81 308 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Č. j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více