Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1

2 2 Obsah 1. Charakteristika školy Organizace školního roku 6 2. Přehled učebních plánů Učební plán školy Přehled volitelných předmětů Přehled nepovinných předmětů Přehled zájmových útvarů Přehled o počtu vyučovacích hodin Přehled výukových předmětů Údaje o pracovnících školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí zaměstnanci pracoviště Petrov nad/des Pedagogičtí zaměstnanci pracoviště Rapotín Pedagogičtí zaměstnanci pracoviště Sobotín Správní zaměstnanci Zaměstnanci jídelny Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Zápis žáků do 1. třídy Přijímací řízení na střední školy Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Přehled chování Přehled absence Evaluační nástroje Integrovaní žáci Metodická sdružení Vzdělávací programy Ochrana člověka za mimořádných Enviromentální výchova Minimální preventivní program Výchova k volbě povolání Projekt zdravé zuby Dopravní výchova Plavecký a lyžařský výcvik Kultura Družina Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání ved. pracovníků školy v oblasti šk. managementu Vzdělávání pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti SIPVZ Vzdělávání ped. prac. v oblastech vedoucích k prohl. odbornosti Hodnocení DVPP ve škole 32

3 7.6. Informace o ŠVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vila Doris Ekoprogramy Sportovní aktivity Besídky Pobyty v přírodě Sběrové akce Besídky Další akce Exkurze Kulturní programy pro veřejnost Soutěže a olympiády Projekty Výlety Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o vybavení školy Hodnocení činnosti Mateřské školy Sluníčko Hodnocení činnosti Mateřské školy Skleněnka Hodnocení činnosti Mateřské školy Beruška Základní údaje o školní jídelně Rapotín Základní údaje o školní vývařovně Sobotín 52 Slovo závěrem 54 3

4 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská školy Údolí Desné Adresa: Petrov nad Desnou 200, Rapotín IČO: IZO: Právní forma: školská právnická osoba Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Mgr. Eva Bicanová Mgr. Anna Strnadová telefon: , : www: Zřizovatel školy: Svazek obcí údolí Desné, Odloučená pracoviště: Rapotín, Sobotín, Petrov nad Desnou Rapotín, Sobotín, Petrov nad Desnou Rapotín, Školní Sobotín Sobotín Sobotín 74 školní jídelna vývařovna Obory vzdělávání: C/001 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v oblasti Údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách. Některé obce, které jsou členy Svazku obcí Údolí Desné (SOUD), se dohodly pro spojení škol a školských zařízení ve svazkové škole. Pro tyto obce je také stanoven společný školský obvod. ZŠ a MŠ Údolí Desné je školská právnická osoba (ŠPO), která vznikla transformací příspěvkových organizací. Je zapsána do rejstříku školských právnických osob od Zřizovatelem školy se stává Svazek obcí Údolí Desné a přímým řízením ŠPO je pověřena Kvalifikovaná valná hromada Svazku obcí Údolí Desné. Při svazkové škole pracuje Školská rada, která má šest členů, spolupracuje s vedením školy a vyjadřuje se k návrhům ŠVP nebo schvaluje úkoly stanovené v 168 školského zákona č. 561/2004 Sb. Můžeme tedy říci, že Základní školu a Mateřskou školu Údolí Desné navštěvují žáci z obcí Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Rudoltice a Vernířovice. 4

5 Škola se dělí na organizační útvary, kterými jsou základní škola, mateřská škola a ekonomicko-správní útvar. V rámci těchto útvarů je škola dále členěna na jednotlivá pracoviště. Mateřské školy jsou řízeny vedoucími učitelkami, do jejich čela byla jmenována zástupkyně pro MŠ. Základních školy řídí vedoucí učitelky ZŠ, jejich činnost koordinuje zástupkyně pro ZŠ. Oblast materiálně technickou má na starosti správce budov a majetku, školní jídelny vedou vedoucí ŠJ. V čele ekonomického úseku stojí ekonomka školy, dále škola využívá služeb účetní firmy. Organizační schéma vztahů SOUD a školské právnické osoby Valná hromada SUOD Kvalifikovaná valná hromada Svazku ředitelka svazkové školy zást.pro MŠ zást. pro ZŠ ekonom pracoviště Petrov pracoviště Petrov, ŠD správce budov vedoucí ŠJ rozpočtář pracoviště Rapotín pracoviště Rapotín, ŠD pracoviště Sobotín pracoviště Sobotín, ŠD 5

6 1.1. Organizace školního roku Počty žáků ve třídách školy ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Petrov chlapci dívky celkem průměrný počet I.A/1., III.A IV.A V.A stupeň ,25 VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B stupeň ,38 celkem ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Sobotín chlapci dívky celkem průměrný počet I.B II.B IV.B/3., celkem ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Rapotín chlapci dívky celkem průměrný počet I.C II.C III.C IV.C V.C celkem ,6 Během školního roku přešlo 11 žáků na jinou školu, 2 byli přijati. 6

7 Družina školy družina počet žáků 1. oddělení - Petrov oddělení - Sobotín oddělení - Rapotín 28 celkem 86 Provoz školní družiny: 7:00-7:40 11:35-16:00 - Petrov 6:30-7:40 11:35-15:45 - Sobotín 7:00 8:00 11:50-15:15 - Rapotín Školní jídelna školní jídelna žáci MŠ zaměstnanci cizí strávníci celkem Sobotín Petrov n/des Rapotín celkem

8 2. Přehled učebních plánů Ve školním roce 2007/2008 se vyučovalo v ročníku a ročníku podle schválených učebních dokumentů Základní škola, čj /96-2, v 1. a 6. třídě probíhal vyučovací proces podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola pro život, čj. 42/ Učební plán základní školy 1. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem český jazyk cizí jazyk Matematika Prvouka 2 3 člověk a jeho svět 2 Přírodověda 1,5 2 Vlastivěda 1,5 2 hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova Celkem (ŠVP) 2.stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník celkem český jazyk cizí jazyk Matematika inform. a komun. Technologie 1 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis občanská výchova rodinná výchova hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova volitelné předměty Celkem (ŠVP) 8

9 2.2. Přehled volitelných předmětů třída: francouzský jazyk, německý jazyk, technické kreslení, 9. třída: francouzský jazyk, německý jazyk, cvičení z Čj 2.3. Přehled nepovinných předmětů sportovní a pohybové aktivity náboženství 2.4. Přehled zájmových útvarů pracoviště Petrov název kroužku počet žáků třída vedoucí míčové hry I. Loubalová Minikopaná S. Pospíšil Angličtina E. Maláčová novinářský kroužek I. Hurtová Dramatický I. Šejnohová, V. Šebestová hra na kytaru A. Macháčková hra na flétnu L. Chudá Informatika P. Koktavá Keramika M. Vavříková cv. Č I. Hurtová výtvarný Z. Zámečníková cv. M M. Mátychová Přírodovědný M. Vavřík pracoviště Sobotín název kroužku počet žáků třída vedoucí sportovní hry A. Janků Angličtina M. Chladová Logopedický B. Hradilová Dramatický B. Hradilová Aerobik M. Chladová Výtvarný L. Uhmannová dovedných rukou J. Ničová 9

10 pracoviště Rapotín název kroužku počet žáků třída vedoucí sportovní I M. Galbavá sportovní II M. Gronych, K. Píšková Angličtina O. Kalinová Pěvecký O. Kalinová Florbal M. Kutlák Internet M. Gronych Myslivecký J. Božovský keramika I M. Dvižová keramika II M. Galbavá 2.5. Přehled o počtu vyučovacích hodin pracoviště Petrov ročník ročník celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) počet hodin vzniklých dělením celkem počet vyučovacích hodin nepovinné předměty 2 2 pracoviště Sobotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) počet hodin vzniklých dělením 0-0 celkem počet vyučovacích hodin nepovinné předměty 0-0 pracoviště Rapotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) počet hodin vzniklých dělením 4-4 náboženství ( uveďte počet žáků) 1(13 žáků) - 1 celkem počet vyučovacích hodin nepovinné předměty

11 2.6. Přehled výukových předmětů z hlediska odbornosti pracoviště Petrov 1. stupeň třída celkem hodin odborná způsobilost 7. ročník úplná úplná v % I II III IV V ,4 pracoviště Petrov 2. stupeň Předmět celkem hodin odborná způsobilost úplná úplná v % český jazyk cizí jazyk ,1 Matematika občanská výchova tělesná výchova Zeměpis dějepis přírodopis hudební výchova výtvarná výchova fyzika chemie praktické činnosti rodinná výchova informatika cvičení z ČJ technické kreslení francouzský jazyk PSA - nepovinný předmět

12 pracoviště Rapotín 1. stupeň třída celkem hodin odborná způsobilost 7. ročník úplná úplná v % I II ,81 III ,17 IV V ,92 pracoviště Sobotín 1. stupeň třída celkem hodin odborná způsobilost úplná úplná v % I II III IV.B

13 3. Údaje o pracovnících školy 3.1. Přehled pracovníků školy pracovníci školy fyzický stav přepočtený stav DČ učitelé 30 27,54 vychovatelé 3 2,67 správní zaměstnanci 11 7,05 zaměstnanci jídelny 11 8,15 0, Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des. jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Eva Bicanová ředitelka svazkové školy 1 Mgr. Anna Strnadová zástupkyně ředitelky 1 Mgr. Jana Rozsívalová výchovný poradce 1 Mgr. Ivana Hurtová učitelka 1 Mgr.Libuše Jirschová učitelka 1 Mgr.Jiřina Karkošková učitelka 0,954 Mgr. Petra Koktavá učitelka 1 Romana Kukulová učitelka 0,818 Mgr. Ivona Loubalová učitelka 1 Mgr. Anna Macháčková učitelka 1 Mgr. Ester Maláčová učitelka 1 Mgr. Svatopluk Pospíšil učitel 1 Mgr. Věra Šebestová učitelka 0,773 Mgr. Iveta Šejnohová učitelka 1 Martin Vavřík, PhD. učitel 1 Mgr. Monika Vavříková učitelka 1 Mgr. Zdeněk Zimmermann učitel 1 Zdeňka Zámečníková vychovatelka 0,923 Během roku nastoupila Mgr. J. Karkošková za Mgr. L. Jirchovou, která v červnu odešla do důchodu. 13

14 3.3. Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Ludmila Navrátilová ped. prac. pověřený vedením 1 Mgr. Martina Galbavá učitelka 1 Mgr. Martin Gronych učitel 1 Mgr. Olga Kalinová učitelka 1 Mgr. Kateřina Píšková učitelka 1 Mgr. Irena Kocůrková učitelka 0,364 Miroslava Dvížová učitelka 0,59 Miroslava Dvížová vychovatelka 0,785 Mgr. Milan Palkovič teolog DPČ V dubnu odešla na MD Mgr. O. Kalinová, na její místo nastoupila Mgr. J. Cekrová 3.4. Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Martina Chlandová ped. prac. pověřený vedením 1 Mgr. Anežka Janků učitelka 1 PaedDr. Bohdana Hradilová učitelka 1 Mgr. Livia Uhmannová učitelka 1 Jitka Ničová vychovatelka 0, Správní zaměstnanci jméno, příjmení funkce úvazek Martina Bártová uklízečka 0,71 Jana Hofschneiderová uklízečka 1 Miroslava Jurečková admin. pracovnice 1 Karla Kotrášová uklízečka 0,62 Milan Kutlák správce 1 Lenka Kutláková uklízečka 0,5 Ivan Marek školník, topič 0,573 Yvona Rašková uklízečka 0,125 Jiří Šafr školník, topič 1,073 Ing. Eva Kubíčková ekonomka 0,6 14

15 3.6. Zaměstnanci jídelny jméno, příjmení Funkce úvazek DČ Andrea Pavelková vedoucí ŠJ 0,90 0,1 Vladimíra Morávková vedoucí kuchařka 0,90 0,1 Jana Fojtíková kuchařka 0,4 0,1 Yvona Rašková pracovnice v provozu 0,65 Jiřina Vintrlíková kuchařka 0,4 0,1 Milada Chlandová pracovnice v provozu 0,2 Barbora Mullerová vedoucí ŠJ 1 Hana Gobelová kuchařka 1 Blanka Brodzáková kuchařka 1 Jitka Dudkovičová pomocná kuchařka 1 Zlata Viktorinová pracovnice v provozu 0,7 0,3 15

16 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 4.1. Zápis žáků do 1. třídy 17. ledna 2008 pracoviště Petrov Zapsáno 11 odklad povinné docházky celkem nastoupí 11 pracoviště Sobotín Zapsáno 14 odklad povinné docházky celkem nastoupí 10 pracoviště Rapotín zapsáno 25 odklad povinné docházky celkem nastoupí 24 Ve školním roce 2008/2009 nastoupí do první třídy 45 žáků do tří tříd, 6 žáků má odklad Přijímací řízení na střední školy studijní obor název školy počet žáků Gymnázium Šumperk 3 tech.lyceum VOŠ SPŠ Šumperk 2 IT - aplikace PC VOŠ SPŠ Šumperk 2 ekonomické lyceum OA Šumperk 1 ekonomické lyceum OA Bruntál 1 cest.ruch HŠVP Jeseník 2 cest.ruch SOŠ Šumperk 3 ochrana život. prostředí SOŠ Šumperk 2 elektrotechnik SPŠE Mohelnice 1 zdravotní sestra SZŠ Šumperk 1 ošetřovatelka SZŠ Šumperk 1 stavebnictví SOŠ ŽS a PP Šumperk 1 žel. stav. SOŠ ŽS a PP Šumperk 2 stroj. a el. zařízení SOŠ ŽS a PP Šumperk 3 celkem přijatých žáků 25 16

17 učební obor název školy počet žáků kuchař, číšník SOUP Jeseník 1 obraběč SOŠ a SOU Šumperk 3 kadeřnice SOŠ a SOU Šumperk 1 soc péče Stř. škola soc. péče Zábřeh 1 farmář Stř. škola soc. péče Zábřeh 1 květinářka Stř. škola soc. péče Zábřeh 1 zedník SOŠ ŽS a PP Šumperk 1 tesař SOŠ ŽS a PP Šumperk 1 instalatér SOŠ ŽS a PP Šumperk 1 automechanik VOŠ a SŠA Zábřeh 1 autotronik VOŠ a SŠA Zábřeh 2 klempíř VOŠ a SŠA Zábřeh 1 celkem přijatých žáků 15 Ve školním roce 2007/2008 se hlásilo na SŠ 40 žáků z devátých tříd, z toho na studijní obory s maturitou 25 žáků. V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 23 žáků. Jeden žák byl přijat v prvním kole na odvolání, jeden uspěl ve druhém kole. Učební obory si vybralo 15 žáků. Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Jedna žákyně si nepodala přihlášku na žádný učební obor. 17

18 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled prospěchu třída počet žáků vyznamenání % prospělo % neprospělo % I. A I. B ,3 8 66,4 0 0 I.C II. A , ,6 II. B ,2 7 53,8 0 0 II. C III. A ,7 2 14,3 0 0 III. B III. C ,2 3 15,8 0 0 IV. A ,6 4 36,4 0 0 IV. B IV. C V. A V. C stupeň , ,9 1 0,5 třída VI. A , ,7 0 0 VI. B , ,2 0 0 VII. A VII. B VIII.A , ,5 0 0 VIII. B ,5 1 3,5 IX. A , ,4 0 0 IX. B , , stupeň , ,1 1 0,6 celkem , ,5 Téměř polovina žáků prospívá s vyznamenáním. O vysoký počet vyznamenání se zasloužili zejména žáci z prvního stupně. Ve vyšších ročnících stoupá počet dostatečných žáků, někteří žáci nezvládají narůstající učivo. Dva žáci opakují ročník. Na prvním stupni nepomohlo ani pravidelné doučování, na druhém stupni byly nedostatečné zaviněné častou absenci a nezájmem o jakoukoliv přípravu. Mezi třídy prospěchově nejslabší se zařadila osmá A, kde je velké procento dostatečných žáků. Propad mezi dvěma vyznamenanými a zbytkem třídy je velký. Naopak prospěchově dobrá se jeví pátá C a na druhém stupni šestá A. 18

19 5.2. Přehled chování třída pochvaly snížená známka z chování výchovná opatření TU ŘŠ 2. st. 3. st. napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ I. A I. B 7 2 I.C 16 II. A 6 II. B 5 1 II.C 8 III. A 7 III. B 3 III.C IV. A 5 1 IV. B IV.C V.A V.C stupeň VI. A 5 2 VI. B VII. A VII. B 5 4 VIII.A VIII. B 3 1 IX. A 4 IX. B stupeň celkem Bylo uděleno 118 pochval třídních učitelů a 2 pochvaly ředitelky školy za vzornou reprezentaci školy v soutěžích. Na druhé straně si žáci vysloužili napomenutí a důtky třídních učitelů, ředitelské důtky, druhý a třetí stupeň z chování. Během školního roku byla velmi problémová pátá třída, kde se sžívali žáci sobotínské a petrovské školy. Někteří žáci prosazují jen svá práva, nechtějí pochopit, že mají určité povinnosti a 19

20 hranice slušného chování není pevně zakódována. Během školního roku jsme řešili také několik pokusů o záškoláctví. Slušné chování žáků navzájem i slušné chování vůči učitelům se stále zhoršuje. Vytrácí se pocit úcty a je nahrazován kamarádskou benevolencí vůči dospělým. Někteří rodiče špatně spolupracují se školou a v případě konfliktu se postaví za žáka Přehled absence třída omluvené hodiny průměr na žáka neomluvené hodiny průměr na žáka I. A , I. B , I.C , II.A II. B ,6 0 0 II.C , III. A ,4 0 0 III. B ,3 0 0 III.C ,1 0 0 IV. A IV.B ,4 0 0 IV.C ,2 0 0 V. A V.C , stupeň , třída omluvené hodiny průměr žáka neomluvené hodiny průměr na žáka VI.A , VI.B , VII.A , ,9 VII.B ,4 0 0 VIII.A , ,63 VIII.B ,03 IX.A IX.B , ,6 2. stupeň , ,45 celkem , ,07 20

21 5.4. Evaluační nástroje V letošním roce se škola zapojila do celorepublikového hodnocení žáků 9. ročníků CERMAT Úspěšnost: zúčastnilo se 20 žáků z 9.A třídy a 17 žáků z 9.B. třídy. Testovanou formou byly zjišťovány jejich dovednosti v v jazyce českém, matematice a obecných znalostech. JČ M obecné dovednosti Celková úspěšnost 9.A 45 % 37,6% 40% Celková úspěšnost 9.B 46,5 % 21,9% 45,2% Škola 45,7% 30,4% 42,6% Kraj 56,3% 35,7% 48,5% Celorepublikový průměr 56,3 % 36,1% 48,7% Úspěšnost jednotlivých žáků: V matematice byla úspěšnost lepší jak celostátní průměr u 6 žáků 9.A a 3 žáků 9.B. Nejlépe hodnocení žáci získali 78%, 68%, 66 %, v JČ byli lepší v 9.A 4 žáci, v 9.B jeden žák. Jejich bodové ohodnocení dosáhlo 70,6%, 68,6% a 64%. V obecných dovednostech bylo v obou třídách 5 žáků lepších než celostátní průměr a získali od 76,7% do 70%. 264 žáků se také zúčastnilo hodnocení matematického Klokana. Nejlepších výsledků jsme dosáhli v kategorii Cvrček, kde byl maximální počet bodů 60. Stejného výsledku dosáhla žákyně z 2. B. a obsadila 1. místo v krajském kole, v ostatních kategoriích byl maximální počet 120 bodů, této hranice nedosáhl nikdo. Nejlepší výsledek 101 bodů zaznamenala žákyně ze 4.A. Nejlepší třídou prvního stupně se stala 4.A, na druhém stupni 7.A. Mgr. Svatopluk Pospíšil 5.5. Integrovaní žáci Na začátku školního roku 2007/2008 bylo na naší škole 32 integrovaných žáků vyžadujících reedukaci. Se všemi žáky pracujeme podle zpracovaných individuálních plánů. U většiny žáků je reedukace realizována jednou týdně, v délce trvání jedné vyučovací hodiny. Na 2.stupni ji vedou učitelé českého jazyka, na prvním stupni třídní učitelky. Žáci jsou ve vyučovacích předmětech zohledňováni dle doporučení odborníků z pedagogicko-psychologické poradny. Při hodnocení je bráno v úvahu znevýhodnění dětí v souladu s platnými předpisy. V tomto roce se také obohatila nabídka vhodných reedukačních programů v počítačové 21

22 učebně, které byly vytvořeny právě pro různé druhy poruch. Využili jsme nabídky firmy Multimedia Art Čítanka, Slabikář (procvičování jemné motoriky, vizuální paměti formou hry), Matematika I.-IV. (pro dyskalkuliky), Naslouchej a hrej si (rozvoj sluchové analýzy), dále řadu produktů firmy Terasoft (procvičování gramatických jevů). S PPP i SPC pravidelně spolupracujeme a navštěvujeme jejich přednášky. Mgr. Jana Rozsívalová 5.6. Metodická sdružení Na škole pracují 3 metodická sdružení pro první stupeň a předmětové komise JČ a M. Ve šk. roce 2007/8 si komise stanovily hlavní úkoly práce, které v průběhu roku plnily. Pozornost v I. pololetí byla věnována zejména přípravě žáků devátých tříd k přijímacím zkouškám. Nakonec většina studentů měla tak dobrý prospěch, že přijímací zkoušky nemuseli skládat. Začátkem roku se uskutečnil velký projekt v šestých třídách Dorozumíváme se beze slov aneb Jak těžké bylo býti pračlověkem. (popsáno v projektové dokumentaci). Projekt byl úspěšný, ukázalo se však, že je třeba sladit obsah čítanek s probíraným učivem v dějepisu (pravěk), a proto byly provedeny úpravy ŠVP. V souladu s ŠVP bylo používáno zejména v šestých třídách více netradičních metod práce (práce ve skupinách, projektové hodiny, dny, týdny, blokové vyučování), jednotlivé třídy využívaly počítače a internet ve výuce, vyměňovaly se zkušenosti. Informovali jsme se o úspěších i neúspěších, nápadech, využívány byly také poznatky z cyklu seminářů pro učitele jazyka českého na I. i II. stupni ZŠ z projektu Nové trendy ve vyučování ČJ a RVP, kterých jsme se pravidelně zúčastňovali. Po celý rok jsme se věnovali dětem s dyslektickými potížemi a žákům integrovaným. Žáci osmých a devátých tříd byli zapojeni do olympiády v českém jazyce a matematické olympiády a Klokana. Jedna žákyně v jazyce českém i matematice postoupila do okresního kola. Činnost zahájil také Kroužek mladých novinářů. V průběhu roku vydal čtyři čísla školního časopisu Lvíček. Nejvýznamnější a nejzdařilejší akcí na škole byl projekt Moje kniha (zpracován samostatně). Kromě vernisáže výstavy Moje kniha ve Velkých Losinách bude instalována další výstava na podzim 2008 v Okresní knihovně v Šumperku a projekt v nové podobě bude pokračovat i v příštím roce. Členové komise pořizovali stručné zápisy ze všech akcí, které organizovali nebo kterých se zúčastnili (jsou založeny), psali články do místních novin a na internetové stránky školy. Mgr. Ivana Hurtová 22

23 6. Vzdělávací programy 6.1. Ochrana člověka za mimořádných situací Ve školním roce 2007/2008 probíhala výuka témat zaměřených na ochranu člověka za mimořádných situací v rámci ŠVP a tematických plánů jednotlivých tříd po celý školní rok. Na 1. stupni byla tato témata zařazena do výuky prvouky, přírodovědy a pracovních činností. Výuka se zaměřovala na tematiku ochrany osob před různými zdroji nebezpečí a také tím, jak se v takových situacích chovat (používání telefonních linek tísňového volání, zásady pro opuštění ohroženého prostoru a poskytování první pomoci). Na 2. stupni byla témata zařazena do výuky zeměpisu, fyziky a chemie. Obsah výuky byl zaměřen na ochranu osob před následky živelných pohrom (povodeň, zemětřesení, sesuvy půdy, sopečný výbuch, atmosférické poruchy, požár, lavinové nebezpečí), úniku nebezpečných látek do životního prostředí (radioaktivních, chemických a biologických látek) nebo anonymní hrozby použití výbušniny a nebezpečné látky. Žáci 6. tříd vypracovali v rámci výuky zeměpisu projekty na téma Zemětřesení a sopečná činnost. Dne navštívil naši školu Hasičský záchranný sbor, který seznámil žáky s konkrétními situacemi a jejich řešeními při vzniku požáru. Žáci se aktivně zapojili do diskuse a svými dotazy se podíleli na průběhu akce. Mgr. Markéta Mátychová 6.2. Environmentální výchova V plánu EVVO na školní rok 2007/2008 byla vytyčena řada úkolů, jejichž prostřednictvím škola podporovala a upevňovala environmentální myšlení žáků. Tyto úkoly byly uplatňovány jednak v rámci samotné výuky jednotlivých předmětů, jednak v rámci dodatečných aktivit, ať už dlouhodobých nebo krátkodobých. Dlouhodobé projekty Ve školním roce 2007/2008 pokračovala škola v práci v projektu Les ve škole, škola v lese, který organizuje sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA. V rámci tohoto projektu probíhaly různé aktivity zaměřené na zdůraznění role lesa v naší i světové přírodě a jeho bližší poznání. Na prvním stupni šlo o různé jednodenní i kratší environmentálně orientované hry a programy; na druhém stupni se na tento program zaměřili členové přírodovědného kroužku. Jednou z hlavních náplní jeho činnosti bylo dlouhodobé sledování dvou vybraných vzorků lesa - pod Bukovým kopcem a pod Petrovským vrchem; žáci již třetím rokem pozorovali mj. proměny v průběhu roku, výskyt a poznání hlavních druhů stromů, rostlin a živočichů i neživé přírody (nerosty, 23

24 horniny). Sledovali jsme také vliv člověka na jednotlivé části tohoto lesa. K dalším dlouhodobým cílům patří vedení žáků ke sběru a třídění odpadu. Po celý rok byli žáci vedeni k tomu, aby třídili a shromažďovali starý papír, který byl předán firmě zabývající se jeho recyklací. Žáci byli také vedeni k třídění plastů, kovů a dalších recyklovatelných materiálů. Krátkodobé projekty Žáci prvního stupně se v průběhu celého školního roku zúčastnili řady jednodenních ekoprogramů a akcí, které na konci školního roku uzavřela tradiční návštěva ekostezky ve Švagrově. Na obou stupních byla mimo vyučování uplatňována environmentální výchova především v rámci školních výletů, vycházek a pobytů dětí v přírodě. Několik výletů a vycházek bylo přímo směřováno do sousedící CHKO Jeseníky, jejíž hranice leží jen jeden kilometr od sobotínské školy. Vycházky zahrnuly jak kulturní krajinu vytvářenou po staletí obyvateli podhůří, tak přirozené porosty v navrhované přírodní rezervaci Břidličná a na okraji rezervace Sněžná kotlina. Žáci VII.A navštívili (podobně jako v předchozích letech žáci jiných tříd) národní přírodní rezervaci Kralický Sněžník. Žáci VIII.A a IX.A zase v rámci školního výletu navštívili přírodní rezervaci Budislavské skály, kde mohli pozorovat zcela odlišné přírodní prostředí pískovcových skalních měst. Uplatňování environmentálních aspektů v rámci vyučování a mimoškolní činnosti V rámci výuky většiny předmětů byly na vhodných místech v průběhu celého roku zařazovány rozšiřující informace týkající se stavu životního prostředí, jeho změn, vlivu člověka na tyto změny a jeho možností podporovat změny pozitivní a bránit změnám negativním. Rovněž byli žáci po celý rok vedeni k tomu, aby poznali a pochopili své vlastní možnosti ovlivňování stavu životního prostředí. Podrobný přehled učiva, v jehož rámci byly environmentální aspekty užity ve větším rozsahu, je uveden v plánu EVVO na školní rok 2007/08. V rámci mimoškolních činností pokračovala i v tomto roce činnost přírodovědného kroužku. Mimo zapojení členů do výše zmíněného projektu (Les ve škole - škola v lese) byla při terénních vycházkách probírána řada environmentálních otázek, především pak ve vztahu k přírodě v okolí školy. Dr. Martin Vavřík koordinátor EVVO 24

25 6.3. Minimální preventivní program Minimální preventivní program byl v letošním školním roce zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, na zlepšení vztahů mezi žáky a na snížení agresivních projevů žáků. V 1. až ve 4. třídě se nežádoucí chování objevovalo jen ojediněle, ihned bylo řešeno a většinou se neopakovalo. Poněkud horší situace byla na 2. stupni a také v 5. třídě. V těchto třídách je potřeba pracovat s dětmi systematicky, formou třídnických hodin, spoluprací s rodiči, pomocí projektů a přednášek zaměřených na prevenci. V oblasti preventivních aktivit byly stanovené úkoly plněny podle MPP. Z vyučovacích předmětů byly nejvíce zaměřeny na preventivní aktivity rodinná a občanská výchova, ale také v Z, D, Př a CH byla témata prevence zařazena. V letošním školním roce byl realizován Komplexní primárně preventivní program, do něhož spadají následující akce: 1. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Učíme se odmítat 5. ročník Nebezpečí a rizika drog 9. ročník MěÚ Šumperk, odbor sociálně právní ochrany a prevence Právo a děti 5. ročník Jak se nestát pachatelem trestného činu? 7. ročník OŘ Policie ČR Šumperk Šikana 6. ročník Prevence šikany 7. ročník Dětská kriminalita-trestně právní odpovědnost 9. ročník Poradna pro zdraví, Vikýřovice Mentální anorexie a mentální bulimie 7. ročník Kouření-vznik závislosti a její důsledky 6. ročník Cvičení, zdraví a fyzická kondice 8. ročník HIV AIDS 9. ročník Poradna pro ženy a dívky, Šumperk Jak si nenechat ublížit 9. ročník Zázrak života 7. ročník Dospívání 5. ročník Pedagogicko psychologická poradna Šumperk Vlastní orientace ve světě 7. ročník

26 Projekty v jednotlivých vyučovacích předmětech 8. B projekt Šikana český jazyk 7. a 8. třídy seminární práce Druhy závislostí rodinná výchova 9. třídy- seminární práce Doping rodinná výchova 9. třídy projekt ve skupinách Civilizační choroby rodinná výchova Žáci mohli rozvíjet své zájmy a dovednosti v mimoškolní činnosti. Většinu úkolů stanovených v MPP se nám podařilo naplnit. Mgr. Markéta Mátychová 6.4. Výchova k volbě povolání Výchova k volbě povolání probíhá v rámci předmětu občanská výchova a to v 8. a v 9. ročnících. Problematika je rozpracována v tematických plánech a řídí se Metodickým pokynem MŠMT k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělání, č.j / , V 8. ročníku je zahrnuta v tematickém celku Osobnost. Vyučovací hodiny jsou tedy zaměřeny na pochopení pojmů sebepoznání a sebehodnocení, tzn. žáci se zamýšlí nad svými schopnostmi a dovednostmi, zájmy, plány do budoucna a pokouší se tak stanovit své první životní cíle. V 9. ročníku je výchova k povolání obsažena v tematickém celku V pracovním poměru. Vyučování je vedeno dvěma směry. V prvé řadě žáci získávají konkrétní informace, na koho se obrátit při volbě povolání ( v rámci školy i mimo ni ), dalším cílem je pak zaměření na vlastní osobnost. Žáci mají rozpoznat své pracovní a studijní předpoklady, promyslet si, zda vybraná škola odpovídá jejich schopnostem a plánům do budoucna a uvědomit si svůj podíl vlastní odpovědnosti při této volbě. Měli by dokázat vyjádřit své představy o vlastní profesní dráze. Mgr. Ivona Loubalová 6.5. Projekt Zdravé zuby Projekt Zdravé zuby je již zaběhlý a osvědčený. Děti 1. ročníku se během roku seznamují s péčí o chrup v učivu Člověk a jeho svět, 2.a 3. třetí ročník v učivu prvouky a 4. ročník v hodinách přírodovědy. Témata vhodně prostupují i do jiných předmětů. Při práci s pracovními listy projevují žáci velmi pěkné znalosti a rádi s nimi pracují. Žáci 3. a 4. ročníku už prokazují, že o tématice zubní péče vědí hodně. Mgr. Anežka Janků 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více