Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1

2 2 Obsah 1. Charakteristika školy Organizace školního roku 6 2. Přehled učebních plánů Učební plán školy Přehled volitelných předmětů Přehled nepovinných předmětů Přehled zájmových útvarů Přehled o počtu vyučovacích hodin Přehled výukových předmětů Údaje o pracovnících školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí zaměstnanci pracoviště Petrov nad/des Pedagogičtí zaměstnanci pracoviště Rapotín Pedagogičtí zaměstnanci pracoviště Sobotín Správní zaměstnanci Zaměstnanci jídelny Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Zápis žáků do 1. třídy Přijímací řízení na střední školy Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Přehled chování Přehled absence Evaluační nástroje Integrovaní žáci Metodická sdružení Vzdělávací programy Ochrana člověka za mimořádných Enviromentální výchova Minimální preventivní program Výchova k volbě povolání Projekt zdravé zuby Dopravní výchova Plavecký a lyžařský výcvik Kultura Družina Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání ved. pracovníků školy v oblasti šk. managementu Vzdělávání pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti SIPVZ Vzdělávání ped. prac. v oblastech vedoucích k prohl. odbornosti Hodnocení DVPP ve škole 32

3 7.6. Informace o ŠVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vila Doris Ekoprogramy Sportovní aktivity Besídky Pobyty v přírodě Sběrové akce Besídky Další akce Exkurze Kulturní programy pro veřejnost Soutěže a olympiády Projekty Výlety Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o vybavení školy Hodnocení činnosti Mateřské školy Sluníčko Hodnocení činnosti Mateřské školy Skleněnka Hodnocení činnosti Mateřské školy Beruška Základní údaje o školní jídelně Rapotín Základní údaje o školní vývařovně Sobotín 52 Slovo závěrem 54 3

4 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská školy Údolí Desné Adresa: Petrov nad Desnou 200, Rapotín IČO: IZO: Právní forma: školská právnická osoba Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Mgr. Eva Bicanová Mgr. Anna Strnadová telefon: , : www: Zřizovatel školy: Svazek obcí údolí Desné, Odloučená pracoviště: Rapotín, Sobotín, Petrov nad Desnou Rapotín, Sobotín, Petrov nad Desnou Rapotín, Školní Sobotín Sobotín Sobotín 74 školní jídelna vývařovna Obory vzdělávání: C/001 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v oblasti Údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách. Některé obce, které jsou členy Svazku obcí Údolí Desné (SOUD), se dohodly pro spojení škol a školských zařízení ve svazkové škole. Pro tyto obce je také stanoven společný školský obvod. ZŠ a MŠ Údolí Desné je školská právnická osoba (ŠPO), která vznikla transformací příspěvkových organizací. Je zapsána do rejstříku školských právnických osob od Zřizovatelem školy se stává Svazek obcí Údolí Desné a přímým řízením ŠPO je pověřena Kvalifikovaná valná hromada Svazku obcí Údolí Desné. Při svazkové škole pracuje Školská rada, která má šest členů, spolupracuje s vedením školy a vyjadřuje se k návrhům ŠVP nebo schvaluje úkoly stanovené v 168 školského zákona č. 561/2004 Sb. Můžeme tedy říci, že Základní školu a Mateřskou školu Údolí Desné navštěvují žáci z obcí Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Rudoltice a Vernířovice. 4

5 Škola se dělí na organizační útvary, kterými jsou základní škola, mateřská škola a ekonomicko-správní útvar. V rámci těchto útvarů je škola dále členěna na jednotlivá pracoviště. Mateřské školy jsou řízeny vedoucími učitelkami, do jejich čela byla jmenována zástupkyně pro MŠ. Základních školy řídí vedoucí učitelky ZŠ, jejich činnost koordinuje zástupkyně pro ZŠ. Oblast materiálně technickou má na starosti správce budov a majetku, školní jídelny vedou vedoucí ŠJ. V čele ekonomického úseku stojí ekonomka školy, dále škola využívá služeb účetní firmy. Organizační schéma vztahů SOUD a školské právnické osoby Valná hromada SUOD Kvalifikovaná valná hromada Svazku ředitelka svazkové školy zást.pro MŠ zást. pro ZŠ ekonom pracoviště Petrov pracoviště Petrov, ŠD správce budov vedoucí ŠJ rozpočtář pracoviště Rapotín pracoviště Rapotín, ŠD pracoviště Sobotín pracoviště Sobotín, ŠD 5

6 1.1. Organizace školního roku Počty žáků ve třídách školy ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Petrov chlapci dívky celkem průměrný počet I.A/1., III.A IV.A V.A stupeň ,25 VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B stupeň ,38 celkem ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Sobotín chlapci dívky celkem průměrný počet I.B II.B IV.B/3., celkem ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Rapotín chlapci dívky celkem průměrný počet I.C II.C III.C IV.C V.C celkem ,6 Během školního roku přešlo 11 žáků na jinou školu, 2 byli přijati. 6

7 Družina školy družina počet žáků 1. oddělení - Petrov oddělení - Sobotín oddělení - Rapotín 28 celkem 86 Provoz školní družiny: 7:00-7:40 11:35-16:00 - Petrov 6:30-7:40 11:35-15:45 - Sobotín 7:00 8:00 11:50-15:15 - Rapotín Školní jídelna školní jídelna žáci MŠ zaměstnanci cizí strávníci celkem Sobotín Petrov n/des Rapotín celkem

8 2. Přehled učebních plánů Ve školním roce 2007/2008 se vyučovalo v ročníku a ročníku podle schválených učebních dokumentů Základní škola, čj /96-2, v 1. a 6. třídě probíhal vyučovací proces podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola pro život, čj. 42/ Učební plán základní školy 1. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem český jazyk cizí jazyk Matematika Prvouka 2 3 člověk a jeho svět 2 Přírodověda 1,5 2 Vlastivěda 1,5 2 hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova Celkem (ŠVP) 2.stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník celkem český jazyk cizí jazyk Matematika inform. a komun. Technologie 1 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis občanská výchova rodinná výchova hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova volitelné předměty Celkem (ŠVP) 8

9 2.2. Přehled volitelných předmětů třída: francouzský jazyk, německý jazyk, technické kreslení, 9. třída: francouzský jazyk, německý jazyk, cvičení z Čj 2.3. Přehled nepovinných předmětů sportovní a pohybové aktivity náboženství 2.4. Přehled zájmových útvarů pracoviště Petrov název kroužku počet žáků třída vedoucí míčové hry I. Loubalová Minikopaná S. Pospíšil Angličtina E. Maláčová novinářský kroužek I. Hurtová Dramatický I. Šejnohová, V. Šebestová hra na kytaru A. Macháčková hra na flétnu L. Chudá Informatika P. Koktavá Keramika M. Vavříková cv. Č I. Hurtová výtvarný Z. Zámečníková cv. M M. Mátychová Přírodovědný M. Vavřík pracoviště Sobotín název kroužku počet žáků třída vedoucí sportovní hry A. Janků Angličtina M. Chladová Logopedický B. Hradilová Dramatický B. Hradilová Aerobik M. Chladová Výtvarný L. Uhmannová dovedných rukou J. Ničová 9

10 pracoviště Rapotín název kroužku počet žáků třída vedoucí sportovní I M. Galbavá sportovní II M. Gronych, K. Píšková Angličtina O. Kalinová Pěvecký O. Kalinová Florbal M. Kutlák Internet M. Gronych Myslivecký J. Božovský keramika I M. Dvižová keramika II M. Galbavá 2.5. Přehled o počtu vyučovacích hodin pracoviště Petrov ročník ročník celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) počet hodin vzniklých dělením celkem počet vyučovacích hodin nepovinné předměty 2 2 pracoviště Sobotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) počet hodin vzniklých dělením 0-0 celkem počet vyučovacích hodin nepovinné předměty 0-0 pracoviště Rapotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) počet hodin vzniklých dělením 4-4 náboženství ( uveďte počet žáků) 1(13 žáků) - 1 celkem počet vyučovacích hodin nepovinné předměty

11 2.6. Přehled výukových předmětů z hlediska odbornosti pracoviště Petrov 1. stupeň třída celkem hodin odborná způsobilost 7. ročník úplná úplná v % I II III IV V ,4 pracoviště Petrov 2. stupeň Předmět celkem hodin odborná způsobilost úplná úplná v % český jazyk cizí jazyk ,1 Matematika občanská výchova tělesná výchova Zeměpis dějepis přírodopis hudební výchova výtvarná výchova fyzika chemie praktické činnosti rodinná výchova informatika cvičení z ČJ technické kreslení francouzský jazyk PSA - nepovinný předmět

12 pracoviště Rapotín 1. stupeň třída celkem hodin odborná způsobilost 7. ročník úplná úplná v % I II ,81 III ,17 IV V ,92 pracoviště Sobotín 1. stupeň třída celkem hodin odborná způsobilost úplná úplná v % I II III IV.B

13 3. Údaje o pracovnících školy 3.1. Přehled pracovníků školy pracovníci školy fyzický stav přepočtený stav DČ učitelé 30 27,54 vychovatelé 3 2,67 správní zaměstnanci 11 7,05 zaměstnanci jídelny 11 8,15 0, Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des. jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Eva Bicanová ředitelka svazkové školy 1 Mgr. Anna Strnadová zástupkyně ředitelky 1 Mgr. Jana Rozsívalová výchovný poradce 1 Mgr. Ivana Hurtová učitelka 1 Mgr.Libuše Jirschová učitelka 1 Mgr.Jiřina Karkošková učitelka 0,954 Mgr. Petra Koktavá učitelka 1 Romana Kukulová učitelka 0,818 Mgr. Ivona Loubalová učitelka 1 Mgr. Anna Macháčková učitelka 1 Mgr. Ester Maláčová učitelka 1 Mgr. Svatopluk Pospíšil učitel 1 Mgr. Věra Šebestová učitelka 0,773 Mgr. Iveta Šejnohová učitelka 1 Martin Vavřík, PhD. učitel 1 Mgr. Monika Vavříková učitelka 1 Mgr. Zdeněk Zimmermann učitel 1 Zdeňka Zámečníková vychovatelka 0,923 Během roku nastoupila Mgr. J. Karkošková za Mgr. L. Jirchovou, která v červnu odešla do důchodu. 13

14 3.3. Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Ludmila Navrátilová ped. prac. pověřený vedením 1 Mgr. Martina Galbavá učitelka 1 Mgr. Martin Gronych učitel 1 Mgr. Olga Kalinová učitelka 1 Mgr. Kateřina Píšková učitelka 1 Mgr. Irena Kocůrková učitelka 0,364 Miroslava Dvížová učitelka 0,59 Miroslava Dvížová vychovatelka 0,785 Mgr. Milan Palkovič teolog DPČ V dubnu odešla na MD Mgr. O. Kalinová, na její místo nastoupila Mgr. J. Cekrová 3.4. Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Martina Chlandová ped. prac. pověřený vedením 1 Mgr. Anežka Janků učitelka 1 PaedDr. Bohdana Hradilová učitelka 1 Mgr. Livia Uhmannová učitelka 1 Jitka Ničová vychovatelka 0, Správní zaměstnanci jméno, příjmení funkce úvazek Martina Bártová uklízečka 0,71 Jana Hofschneiderová uklízečka 1 Miroslava Jurečková admin. pracovnice 1 Karla Kotrášová uklízečka 0,62 Milan Kutlák správce 1 Lenka Kutláková uklízečka 0,5 Ivan Marek školník, topič 0,573 Yvona Rašková uklízečka 0,125 Jiří Šafr školník, topič 1,073 Ing. Eva Kubíčková ekonomka 0,6 14

15 3.6. Zaměstnanci jídelny jméno, příjmení Funkce úvazek DČ Andrea Pavelková vedoucí ŠJ 0,90 0,1 Vladimíra Morávková vedoucí kuchařka 0,90 0,1 Jana Fojtíková kuchařka 0,4 0,1 Yvona Rašková pracovnice v provozu 0,65 Jiřina Vintrlíková kuchařka 0,4 0,1 Milada Chlandová pracovnice v provozu 0,2 Barbora Mullerová vedoucí ŠJ 1 Hana Gobelová kuchařka 1 Blanka Brodzáková kuchařka 1 Jitka Dudkovičová pomocná kuchařka 1 Zlata Viktorinová pracovnice v provozu 0,7 0,3 15

16 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 4.1. Zápis žáků do 1. třídy 17. ledna 2008 pracoviště Petrov Zapsáno 11 odklad povinné docházky celkem nastoupí 11 pracoviště Sobotín Zapsáno 14 odklad povinné docházky celkem nastoupí 10 pracoviště Rapotín zapsáno 25 odklad povinné docházky celkem nastoupí 24 Ve školním roce 2008/2009 nastoupí do první třídy 45 žáků do tří tříd, 6 žáků má odklad Přijímací řízení na střední školy studijní obor název školy počet žáků Gymnázium Šumperk 3 tech.lyceum VOŠ SPŠ Šumperk 2 IT - aplikace PC VOŠ SPŠ Šumperk 2 ekonomické lyceum OA Šumperk 1 ekonomické lyceum OA Bruntál 1 cest.ruch HŠVP Jeseník 2 cest.ruch SOŠ Šumperk 3 ochrana život. prostředí SOŠ Šumperk 2 elektrotechnik SPŠE Mohelnice 1 zdravotní sestra SZŠ Šumperk 1 ošetřovatelka SZŠ Šumperk 1 stavebnictví SOŠ ŽS a PP Šumperk 1 žel. stav. SOŠ ŽS a PP Šumperk 2 stroj. a el. zařízení SOŠ ŽS a PP Šumperk 3 celkem přijatých žáků 25 16

17 učební obor název školy počet žáků kuchař, číšník SOUP Jeseník 1 obraběč SOŠ a SOU Šumperk 3 kadeřnice SOŠ a SOU Šumperk 1 soc péče Stř. škola soc. péče Zábřeh 1 farmář Stř. škola soc. péče Zábřeh 1 květinářka Stř. škola soc. péče Zábřeh 1 zedník SOŠ ŽS a PP Šumperk 1 tesař SOŠ ŽS a PP Šumperk 1 instalatér SOŠ ŽS a PP Šumperk 1 automechanik VOŠ a SŠA Zábřeh 1 autotronik VOŠ a SŠA Zábřeh 2 klempíř VOŠ a SŠA Zábřeh 1 celkem přijatých žáků 15 Ve školním roce 2007/2008 se hlásilo na SŠ 40 žáků z devátých tříd, z toho na studijní obory s maturitou 25 žáků. V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 23 žáků. Jeden žák byl přijat v prvním kole na odvolání, jeden uspěl ve druhém kole. Učební obory si vybralo 15 žáků. Všichni byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Jedna žákyně si nepodala přihlášku na žádný učební obor. 17

18 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled prospěchu třída počet žáků vyznamenání % prospělo % neprospělo % I. A I. B ,3 8 66,4 0 0 I.C II. A , ,6 II. B ,2 7 53,8 0 0 II. C III. A ,7 2 14,3 0 0 III. B III. C ,2 3 15,8 0 0 IV. A ,6 4 36,4 0 0 IV. B IV. C V. A V. C stupeň , ,9 1 0,5 třída VI. A , ,7 0 0 VI. B , ,2 0 0 VII. A VII. B VIII.A , ,5 0 0 VIII. B ,5 1 3,5 IX. A , ,4 0 0 IX. B , , stupeň , ,1 1 0,6 celkem , ,5 Téměř polovina žáků prospívá s vyznamenáním. O vysoký počet vyznamenání se zasloužili zejména žáci z prvního stupně. Ve vyšších ročnících stoupá počet dostatečných žáků, někteří žáci nezvládají narůstající učivo. Dva žáci opakují ročník. Na prvním stupni nepomohlo ani pravidelné doučování, na druhém stupni byly nedostatečné zaviněné častou absenci a nezájmem o jakoukoliv přípravu. Mezi třídy prospěchově nejslabší se zařadila osmá A, kde je velké procento dostatečných žáků. Propad mezi dvěma vyznamenanými a zbytkem třídy je velký. Naopak prospěchově dobrá se jeví pátá C a na druhém stupni šestá A. 18

19 5.2. Přehled chování třída pochvaly snížená známka z chování výchovná opatření TU ŘŠ 2. st. 3. st. napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ I. A I. B 7 2 I.C 16 II. A 6 II. B 5 1 II.C 8 III. A 7 III. B 3 III.C IV. A 5 1 IV. B IV.C V.A V.C stupeň VI. A 5 2 VI. B VII. A VII. B 5 4 VIII.A VIII. B 3 1 IX. A 4 IX. B stupeň celkem Bylo uděleno 118 pochval třídních učitelů a 2 pochvaly ředitelky školy za vzornou reprezentaci školy v soutěžích. Na druhé straně si žáci vysloužili napomenutí a důtky třídních učitelů, ředitelské důtky, druhý a třetí stupeň z chování. Během školního roku byla velmi problémová pátá třída, kde se sžívali žáci sobotínské a petrovské školy. Někteří žáci prosazují jen svá práva, nechtějí pochopit, že mají určité povinnosti a 19

20 hranice slušného chování není pevně zakódována. Během školního roku jsme řešili také několik pokusů o záškoláctví. Slušné chování žáků navzájem i slušné chování vůči učitelům se stále zhoršuje. Vytrácí se pocit úcty a je nahrazován kamarádskou benevolencí vůči dospělým. Někteří rodiče špatně spolupracují se školou a v případě konfliktu se postaví za žáka Přehled absence třída omluvené hodiny průměr na žáka neomluvené hodiny průměr na žáka I. A , I. B , I.C , II.A II. B ,6 0 0 II.C , III. A ,4 0 0 III. B ,3 0 0 III.C ,1 0 0 IV. A IV.B ,4 0 0 IV.C ,2 0 0 V. A V.C , stupeň , třída omluvené hodiny průměr žáka neomluvené hodiny průměr na žáka VI.A , VI.B , VII.A , ,9 VII.B ,4 0 0 VIII.A , ,63 VIII.B ,03 IX.A IX.B , ,6 2. stupeň , ,45 celkem , ,07 20

21 5.4. Evaluační nástroje V letošním roce se škola zapojila do celorepublikového hodnocení žáků 9. ročníků CERMAT Úspěšnost: zúčastnilo se 20 žáků z 9.A třídy a 17 žáků z 9.B. třídy. Testovanou formou byly zjišťovány jejich dovednosti v v jazyce českém, matematice a obecných znalostech. JČ M obecné dovednosti Celková úspěšnost 9.A 45 % 37,6% 40% Celková úspěšnost 9.B 46,5 % 21,9% 45,2% Škola 45,7% 30,4% 42,6% Kraj 56,3% 35,7% 48,5% Celorepublikový průměr 56,3 % 36,1% 48,7% Úspěšnost jednotlivých žáků: V matematice byla úspěšnost lepší jak celostátní průměr u 6 žáků 9.A a 3 žáků 9.B. Nejlépe hodnocení žáci získali 78%, 68%, 66 %, v JČ byli lepší v 9.A 4 žáci, v 9.B jeden žák. Jejich bodové ohodnocení dosáhlo 70,6%, 68,6% a 64%. V obecných dovednostech bylo v obou třídách 5 žáků lepších než celostátní průměr a získali od 76,7% do 70%. 264 žáků se také zúčastnilo hodnocení matematického Klokana. Nejlepších výsledků jsme dosáhli v kategorii Cvrček, kde byl maximální počet bodů 60. Stejného výsledku dosáhla žákyně z 2. B. a obsadila 1. místo v krajském kole, v ostatních kategoriích byl maximální počet 120 bodů, této hranice nedosáhl nikdo. Nejlepší výsledek 101 bodů zaznamenala žákyně ze 4.A. Nejlepší třídou prvního stupně se stala 4.A, na druhém stupni 7.A. Mgr. Svatopluk Pospíšil 5.5. Integrovaní žáci Na začátku školního roku 2007/2008 bylo na naší škole 32 integrovaných žáků vyžadujících reedukaci. Se všemi žáky pracujeme podle zpracovaných individuálních plánů. U většiny žáků je reedukace realizována jednou týdně, v délce trvání jedné vyučovací hodiny. Na 2.stupni ji vedou učitelé českého jazyka, na prvním stupni třídní učitelky. Žáci jsou ve vyučovacích předmětech zohledňováni dle doporučení odborníků z pedagogicko-psychologické poradny. Při hodnocení je bráno v úvahu znevýhodnění dětí v souladu s platnými předpisy. V tomto roce se také obohatila nabídka vhodných reedukačních programů v počítačové 21

22 učebně, které byly vytvořeny právě pro různé druhy poruch. Využili jsme nabídky firmy Multimedia Art Čítanka, Slabikář (procvičování jemné motoriky, vizuální paměti formou hry), Matematika I.-IV. (pro dyskalkuliky), Naslouchej a hrej si (rozvoj sluchové analýzy), dále řadu produktů firmy Terasoft (procvičování gramatických jevů). S PPP i SPC pravidelně spolupracujeme a navštěvujeme jejich přednášky. Mgr. Jana Rozsívalová 5.6. Metodická sdružení Na škole pracují 3 metodická sdružení pro první stupeň a předmětové komise JČ a M. Ve šk. roce 2007/8 si komise stanovily hlavní úkoly práce, které v průběhu roku plnily. Pozornost v I. pololetí byla věnována zejména přípravě žáků devátých tříd k přijímacím zkouškám. Nakonec většina studentů měla tak dobrý prospěch, že přijímací zkoušky nemuseli skládat. Začátkem roku se uskutečnil velký projekt v šestých třídách Dorozumíváme se beze slov aneb Jak těžké bylo býti pračlověkem. (popsáno v projektové dokumentaci). Projekt byl úspěšný, ukázalo se však, že je třeba sladit obsah čítanek s probíraným učivem v dějepisu (pravěk), a proto byly provedeny úpravy ŠVP. V souladu s ŠVP bylo používáno zejména v šestých třídách více netradičních metod práce (práce ve skupinách, projektové hodiny, dny, týdny, blokové vyučování), jednotlivé třídy využívaly počítače a internet ve výuce, vyměňovaly se zkušenosti. Informovali jsme se o úspěších i neúspěších, nápadech, využívány byly také poznatky z cyklu seminářů pro učitele jazyka českého na I. i II. stupni ZŠ z projektu Nové trendy ve vyučování ČJ a RVP, kterých jsme se pravidelně zúčastňovali. Po celý rok jsme se věnovali dětem s dyslektickými potížemi a žákům integrovaným. Žáci osmých a devátých tříd byli zapojeni do olympiády v českém jazyce a matematické olympiády a Klokana. Jedna žákyně v jazyce českém i matematice postoupila do okresního kola. Činnost zahájil také Kroužek mladých novinářů. V průběhu roku vydal čtyři čísla školního časopisu Lvíček. Nejvýznamnější a nejzdařilejší akcí na škole byl projekt Moje kniha (zpracován samostatně). Kromě vernisáže výstavy Moje kniha ve Velkých Losinách bude instalována další výstava na podzim 2008 v Okresní knihovně v Šumperku a projekt v nové podobě bude pokračovat i v příštím roce. Členové komise pořizovali stručné zápisy ze všech akcí, které organizovali nebo kterých se zúčastnili (jsou založeny), psali články do místních novin a na internetové stránky školy. Mgr. Ivana Hurtová 22

23 6. Vzdělávací programy 6.1. Ochrana člověka za mimořádných situací Ve školním roce 2007/2008 probíhala výuka témat zaměřených na ochranu člověka za mimořádných situací v rámci ŠVP a tematických plánů jednotlivých tříd po celý školní rok. Na 1. stupni byla tato témata zařazena do výuky prvouky, přírodovědy a pracovních činností. Výuka se zaměřovala na tematiku ochrany osob před různými zdroji nebezpečí a také tím, jak se v takových situacích chovat (používání telefonních linek tísňového volání, zásady pro opuštění ohroženého prostoru a poskytování první pomoci). Na 2. stupni byla témata zařazena do výuky zeměpisu, fyziky a chemie. Obsah výuky byl zaměřen na ochranu osob před následky živelných pohrom (povodeň, zemětřesení, sesuvy půdy, sopečný výbuch, atmosférické poruchy, požár, lavinové nebezpečí), úniku nebezpečných látek do životního prostředí (radioaktivních, chemických a biologických látek) nebo anonymní hrozby použití výbušniny a nebezpečné látky. Žáci 6. tříd vypracovali v rámci výuky zeměpisu projekty na téma Zemětřesení a sopečná činnost. Dne navštívil naši školu Hasičský záchranný sbor, který seznámil žáky s konkrétními situacemi a jejich řešeními při vzniku požáru. Žáci se aktivně zapojili do diskuse a svými dotazy se podíleli na průběhu akce. Mgr. Markéta Mátychová 6.2. Environmentální výchova V plánu EVVO na školní rok 2007/2008 byla vytyčena řada úkolů, jejichž prostřednictvím škola podporovala a upevňovala environmentální myšlení žáků. Tyto úkoly byly uplatňovány jednak v rámci samotné výuky jednotlivých předmětů, jednak v rámci dodatečných aktivit, ať už dlouhodobých nebo krátkodobých. Dlouhodobé projekty Ve školním roce 2007/2008 pokračovala škola v práci v projektu Les ve škole, škola v lese, který organizuje sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA. V rámci tohoto projektu probíhaly různé aktivity zaměřené na zdůraznění role lesa v naší i světové přírodě a jeho bližší poznání. Na prvním stupni šlo o různé jednodenní i kratší environmentálně orientované hry a programy; na druhém stupni se na tento program zaměřili členové přírodovědného kroužku. Jednou z hlavních náplní jeho činnosti bylo dlouhodobé sledování dvou vybraných vzorků lesa - pod Bukovým kopcem a pod Petrovským vrchem; žáci již třetím rokem pozorovali mj. proměny v průběhu roku, výskyt a poznání hlavních druhů stromů, rostlin a živočichů i neživé přírody (nerosty, 23

24 horniny). Sledovali jsme také vliv člověka na jednotlivé části tohoto lesa. K dalším dlouhodobým cílům patří vedení žáků ke sběru a třídění odpadu. Po celý rok byli žáci vedeni k tomu, aby třídili a shromažďovali starý papír, který byl předán firmě zabývající se jeho recyklací. Žáci byli také vedeni k třídění plastů, kovů a dalších recyklovatelných materiálů. Krátkodobé projekty Žáci prvního stupně se v průběhu celého školního roku zúčastnili řady jednodenních ekoprogramů a akcí, které na konci školního roku uzavřela tradiční návštěva ekostezky ve Švagrově. Na obou stupních byla mimo vyučování uplatňována environmentální výchova především v rámci školních výletů, vycházek a pobytů dětí v přírodě. Několik výletů a vycházek bylo přímo směřováno do sousedící CHKO Jeseníky, jejíž hranice leží jen jeden kilometr od sobotínské školy. Vycházky zahrnuly jak kulturní krajinu vytvářenou po staletí obyvateli podhůří, tak přirozené porosty v navrhované přírodní rezervaci Břidličná a na okraji rezervace Sněžná kotlina. Žáci VII.A navštívili (podobně jako v předchozích letech žáci jiných tříd) národní přírodní rezervaci Kralický Sněžník. Žáci VIII.A a IX.A zase v rámci školního výletu navštívili přírodní rezervaci Budislavské skály, kde mohli pozorovat zcela odlišné přírodní prostředí pískovcových skalních měst. Uplatňování environmentálních aspektů v rámci vyučování a mimoškolní činnosti V rámci výuky většiny předmětů byly na vhodných místech v průběhu celého roku zařazovány rozšiřující informace týkající se stavu životního prostředí, jeho změn, vlivu člověka na tyto změny a jeho možností podporovat změny pozitivní a bránit změnám negativním. Rovněž byli žáci po celý rok vedeni k tomu, aby poznali a pochopili své vlastní možnosti ovlivňování stavu životního prostředí. Podrobný přehled učiva, v jehož rámci byly environmentální aspekty užity ve větším rozsahu, je uveden v plánu EVVO na školní rok 2007/08. V rámci mimoškolních činností pokračovala i v tomto roce činnost přírodovědného kroužku. Mimo zapojení členů do výše zmíněného projektu (Les ve škole - škola v lese) byla při terénních vycházkách probírána řada environmentálních otázek, především pak ve vztahu k přírodě v okolí školy. Dr. Martin Vavřík koordinátor EVVO 24

25 6.3. Minimální preventivní program Minimální preventivní program byl v letošním školním roce zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, na zlepšení vztahů mezi žáky a na snížení agresivních projevů žáků. V 1. až ve 4. třídě se nežádoucí chování objevovalo jen ojediněle, ihned bylo řešeno a většinou se neopakovalo. Poněkud horší situace byla na 2. stupni a také v 5. třídě. V těchto třídách je potřeba pracovat s dětmi systematicky, formou třídnických hodin, spoluprací s rodiči, pomocí projektů a přednášek zaměřených na prevenci. V oblasti preventivních aktivit byly stanovené úkoly plněny podle MPP. Z vyučovacích předmětů byly nejvíce zaměřeny na preventivní aktivity rodinná a občanská výchova, ale také v Z, D, Př a CH byla témata prevence zařazena. V letošním školním roce byl realizován Komplexní primárně preventivní program, do něhož spadají následující akce: 1. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Učíme se odmítat 5. ročník Nebezpečí a rizika drog 9. ročník MěÚ Šumperk, odbor sociálně právní ochrany a prevence Právo a děti 5. ročník Jak se nestát pachatelem trestného činu? 7. ročník OŘ Policie ČR Šumperk Šikana 6. ročník Prevence šikany 7. ročník Dětská kriminalita-trestně právní odpovědnost 9. ročník Poradna pro zdraví, Vikýřovice Mentální anorexie a mentální bulimie 7. ročník Kouření-vznik závislosti a její důsledky 6. ročník Cvičení, zdraví a fyzická kondice 8. ročník HIV AIDS 9. ročník Poradna pro ženy a dívky, Šumperk Jak si nenechat ublížit 9. ročník Zázrak života 7. ročník Dospívání 5. ročník Pedagogicko psychologická poradna Šumperk Vlastní orientace ve světě 7. ročník

26 Projekty v jednotlivých vyučovacích předmětech 8. B projekt Šikana český jazyk 7. a 8. třídy seminární práce Druhy závislostí rodinná výchova 9. třídy- seminární práce Doping rodinná výchova 9. třídy projekt ve skupinách Civilizační choroby rodinná výchova Žáci mohli rozvíjet své zájmy a dovednosti v mimoškolní činnosti. Většinu úkolů stanovených v MPP se nám podařilo naplnit. Mgr. Markéta Mátychová 6.4. Výchova k volbě povolání Výchova k volbě povolání probíhá v rámci předmětu občanská výchova a to v 8. a v 9. ročnících. Problematika je rozpracována v tematických plánech a řídí se Metodickým pokynem MŠMT k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělání, č.j / , V 8. ročníku je zahrnuta v tematickém celku Osobnost. Vyučovací hodiny jsou tedy zaměřeny na pochopení pojmů sebepoznání a sebehodnocení, tzn. žáci se zamýšlí nad svými schopnostmi a dovednostmi, zájmy, plány do budoucna a pokouší se tak stanovit své první životní cíle. V 9. ročníku je výchova k povolání obsažena v tematickém celku V pracovním poměru. Vyučování je vedeno dvěma směry. V prvé řadě žáci získávají konkrétní informace, na koho se obrátit při volbě povolání ( v rámci školy i mimo ni ), dalším cílem je pak zaměření na vlastní osobnost. Žáci mají rozpoznat své pracovní a studijní předpoklady, promyslet si, zda vybraná škola odpovídá jejich schopnostem a plánům do budoucna a uvědomit si svůj podíl vlastní odpovědnosti při této volbě. Měli by dokázat vyjádřit své představy o vlastní profesní dráze. Mgr. Ivona Loubalová 6.5. Projekt Zdravé zuby Projekt Zdravé zuby je již zaběhlý a osvědčený. Děti 1. ročníku se během roku seznamují s péčí o chrup v učivu Člověk a jeho svět, 2.a 3. třetí ročník v učivu prvouky a 4. ročník v hodinách přírodovědy. Témata vhodně prostupují i do jiných předmětů. Při práci s pracovními listy projevují žáci velmi pěkné znalosti a rádi s nimi pracují. Žáci 3. a 4. ročníku už prokazují, že o tématice zubní péče vědí hodně. Mgr. Anežka Janků 26

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2009 30.6.2010 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního roku...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1. 9. 2013 30. 6. 2014 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Mgr. et Bc. Víchová Eva ředitelka školy 1 Obsah:

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Uherském Hradišti 3. září 2012 Obsah 1. Charakteristika

Více

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 a 2014 str. 36. Str. 2

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 a 2014 str. 36. Str. 2 Str. 1 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3 1.1 Škola str. 3 1.2 Zřizovatel str. 5 1.3 Základní údaje o součástech školy str. 5 1.4 Školská rada str. 6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola Slavičín Vlára

Základní škola Slavičín Vlára Obsah I. Charakteristika školy... 1 II. Vzdělávací program školy... 7 III. Přehled o pracovnících školy... 10 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení... 15 V. Přehled o zařazení žáků... 17 VI.

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Břeclav 6, 690 06, IČO: 63434504 ------------------------------------------------------------------------------------------ Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

e-mail: info@2zskolin.cz

e-mail: info@2zskolin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOLÍN II., KMOCHOVA 943 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 www: http://www.2zskolin.cz e-mail: info@2zskolin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY dle zákona číslo 561/2004

Více