Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč V Lačnově dne: Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ

2 1. Základní údaje o škole 1. 1 Škola název školy Základní škola Lačnov, okres Vsetín adresa školy Lačnov 96, Horní Lideč právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Ředitelka: Mgr. Olga Jahodová kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele Obec Lačnov adresa zřizovatele Lačnov 158, Horní Lideč kontakt tel.: Údaje o škole 1. stupeň ZŠmálotřídní Počet tříd, počet ročníků 4 třídy, 5 ročníků (2. a 3. roč. spojeně) Počet Kapacita ţáků školy 49 75

3 1. 4 Materiálně technické podmínky školy Učebny (třídy + odborné) Odborné učebny 2 (PC učebna, výtvarná a hudební učebna) Sportovní zařízení tělocvična, hřiště Ţákovský nábytek vyhovující Vybavení učebními pomůckami, vyhovující, průběţně se obnovuje sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními Vyhovující, průběţně doplňováno o texty aktuální novinky Tiskárny, kopírky 2 stávající byly doplněny 2ks multifunkčních tiskáren Vybavení školy výpočetní technikou 5 PC sestav v učebně výpočetní techniky, 2 PC sestavy ve třídě 5. a 3. ročníku. V únoru 2012 budou v rámci EU peníze školám zakoupeny 4 nové PC sestavy, tudíţ kaţdá třída bude plně vybavena 1. 5 Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt p. Marie Vlčková starostka obce Lačnov 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2. 1 Vzdělávací programy Obor vzdělání Základní škola /96 2. ŠVP Sluníčko č. j. 01/09/2007 Zařazené ročníky 5. ročník 1., 2., 3., 4. ročník Výuka AJ probíhala od 3. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně.

4 Výuka informatiky probíhala ve 4. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Výuka plavání probíhala ve 2. a 3. ročníku v rozsahu 10 hodin Zájmové aktivity Košíková Školní klub Dramatický krouţek Německý jazyk Náboţenství zařazeno do rozvrhu všichni ţáci 3. Přehled zaměstnanců školy 3. 1 Základní údaje o pracovnících školy (v průběhu roku došlo k několika změnám viz níţe) Počet pracovníků celkem 7 Učitelé ZŠ 5 Uklízečka 1 (plný úvazek) Účetní 1 (DPP) Změny, ke kterým došlo v průběhu školního roku 2010/2011 Jméno zaměstnance Důvod ukončení pracovního poměru dne Mgr. Monika Vránová Nástup na MD a RD Mgr. Marie Janíková Nástup za Mgr. Moniku Vránovou Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Pracovní zařazení Úvazek. Stupeň vzdělání 1. pololetí -5 učitelka 1.00 VŠ 2. pololetí -1 učitelka 0,45 VŠ 2. pololetí - 4 učitelka 1,00 VŠ Průměrný věk: 30, 6 let

5 3. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Odborná kvalifikace 4 učitelé 1. stupně 1 učitelé 2. stupně 4. Zápis k povinné školní docházce 4. 1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení na víceleté gymnázium V tomto roce se na víceleté gymnázium nehlásil ani jeden ţák. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků přehled o prospěchu za školní rok 2010/2011 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

6 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků přehled o chování ţáků Ročník Pochvala tř. učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí Důtky Zameškané hodiny Ročník Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin celkem Údaje o integraci Druh postižení Počet žáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami učení 0

7 5.5 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími školní řád, klasifikační řád informační systém vůči ţákům a rodičům prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu dodrţováno letošní rok nulový počet přístupný rodičům telefonní kontakty, besedy, výukové pořady dobré, vyhovující práce ve skupinách, kreativita ţáků, samostatnost, vyuţívaní techniky, školení pedagogického sboru, zapojení do projektu EU peníze školám, tvorba výukovým sad, prohloubení efektivity výuky Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata dodrţováno dodrţováno vzdělávací výstupy plněno Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace ţáků účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky vhodná, v rámci EU peníze školám bude vybavenost učeben ještě více zkvalitněna vhodná na úrovni, v mezích finančních prostředků stále obnovováno

8 Vyučovací formy a metody sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků cíle jsou správně naplňovány v dostatečné míře podporováno projektové dny, účast v dramatickém krouţku, vystoupení pro veřejnost, tvorba školního časopisu plněno, zejména v hodinách čtení a slohu plněno v kaţdém ročníku plněno u kaţdého vyučujícího zpětná vazba jak pro ţáky, tak pro učitele akceptováno, zejména pak v niţších ročnících, kde je potřeba relaxace vyšší Motivace žáků aktivita a zájem ţáků o výuku dobrá, především díky vyuţívání nové techniky diaprojektor, výukové sady učebních materiálů atd. propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) plněno přírodovědné vycházky, besedy s cestovatelem atd. vyuţívání zkušeností ţáků vyuţíváno v plné míře rozhovory, referáty vliv hodnocení na motivaci ţáků usilujeme, aby hodnocení mělo co nejvíce motivační charakter

9 vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga plněno plně respektováno a plně vyuţíváno Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků dobré plně akceptováno a upevňováno plněno plněno, zejména pak snaha o rozvoj samostatného projevu ţáka Hodnocení věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití klasifikačního řádu plněno v plné míře vyuţíváno, vlastní portfolio vţdy oceněno, důleţitý prvek motivační kaţdé hodnocení je smysluplně zdůvodněno metody hodnocení vyhovují plně vyuţíváno všemi vyučujícími

10 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků školy (DVPP) Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Datum Mgr. O. Jahodová Mgr. E. Ivanišová Mgr. E. Ivanišová Mgr. M. Trčková Mgr. M. Trčková Mgr. M. Trčková Klasifikační studium pro ředitele Činnostní učení ve výuce ČJ nácvik čtení Činnostní učení ve výuce ČJ předslabikářové období Hudební rok v RVP čertovské dovádění Činnostní učení ve výuce ČJ vyjmenovaná slova Činnostní učení ve výuce ČJ ročník NIDV září 2010 červen 2011 Tvořivá škola Tvořivá škola Tandem Hradec Králové Tvořivá škola Brno Tvořivá škola Brno Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7. 1 Školní časopis Byla vydána další 3 čísla (v pořadí už 8. vydání) Prosinec 2010 Vánoční poškoláček s dárečkem Duben 2011 Jarní poškoláček Červen 2011 Letní poškoláček

11 7. 2 Aktivity školy, účast v soutěžích, projektové dny, účast v projektech Název akce Obsah Datum Péčí o svůj domov pomáhejte dětem Etiketa Velké šelmy v Beskydech Městské muzeum Valašské Klobouky Hvězdárna Jak vycvičit draka Souţití s velkými šelmami Celorepubliková soutěţ ve sběru účtenek září 2010 za nákup CIF a DOMESTOS při moţné výhře modernizace školy Projektový den na téma společenské září 2010 chování Přírodovědná beseda o výskytu šelem říjen 2010 v Beskydech M. Bojda z Hnutí Duha Návštěva stálé expozice Pravěk jiţního listopad 2010 Valašska Ţáci 5. ročníku navštívili hvězdárnu ve listopad 2010 Vsetíně Animovaná komedie v kině ve Valašských listopad 2010 Kloboukách Přírodovědná výstava muzeum Valašské listopad 2010 Klobouky Halloweenská party Zábavné dopoledne v duchu Halloweenu listopad 2010 Lampionový průvod Akce spolu s obecním úřadem v předvečer listopad 2010 státního svátku Boudo, budko Ţáci zahráli svým spoluţáků pohádku v ČJ prosinec 2010 a poté v AJ A opět přijde Mikuláš Mikulášská nadílka doprovázená čerty prosinec 2010 Galaxie Dopoledne v zábavném centru pro děti ve prosinec 2010 Zlíně Cesta Evropou a Afrikou Poutavé vyprávění cestovatele p. Marka prosinec 2010 Císaře Zpívání u Betlému Hudební vystoupení dětí pro veřejnost prosinec 2010 během vánočních svátků A jdeme bobovat Dopoledne plné pohybu na bobech prosinec 2010 Vánoční besídka Představení jednotlivých tříd s vánočním prosinec 2010

12 programem před vánočními prázdninami Budiţ světlo Výtvarná soutěţ v muzeu ve Vsetíně Navrhni si svou lampičku leden 2010 Dětský karneval Nedělní odpoledne strávily děti na maškarním bále, hudba, zábava, zpěv Princ Bajaja Divadelní pohádka v KD Klobučan ve Valašských Kloboukách Noc s Andersenem Projektový den celorepublikový projekt (strávení noci ve škole, čtení knih, aktivity, hry) Jiří Fryč a Tibor Bursa Úţasné pěvecké duo hudební nástroje, hudba, zpěv Pohádky v AJ a v NJ Pohádky v cizím jazyce zahráli svým spoluţákům ţáci 5. ročníku a ţáci zájmového krouţku německého jazyka Prvňáčci na farmě Ţáci 1. ročníku navštívili farmu babičky svého spoluţáka Velikonoční jarmark 1. ročník velikonočního jarmarku pořádaný školou pro veřejnost, ţáci zde prodávali své výrobky Krásy lačnovské přírody přírodovědná vycházka ţáků 4. a 5. ročníku lektoroval pan M. Bojda Hnutí Duha Vařákovy paseky Kaţdoroční pietní akce na Vařákových pasekách, které byly vypáleny Český den proti rakovině Ţáci prodávali ţluté kytičky v rámci celonárodní květinové sbírky Kinematovlak Filmové představení v kinematovlaku v Horní Lidči Myslivci dětem Kaţdoroční akce na myslivecké chatě, kterou myslivci pořádají pro děti k MDD opékání špekáčků, hry, besedy únor 2011 únor 2010 březen 2011 březen 2011 duben 2011 duben 2011 duben 2011 duben 2011 duben 2011 květen 2011 květen 2011 červen 2011

13 Školní výlet Návštěva Slováckého muzea v Uherském červen 2011 Hradišti, hrad Buchlov, Archeoskanzen Modrá Svět našimi smysly Interaktivní výstava v muzeu ve červen 2011 Valašských Kloboukách ZOO Lešná Dopoledne v ZOO hrazeno z výtěţku o červen 2011 velikonočním jarmarku Dopravní hřiště ţáci 4. Ročníku získávali řidičský průkaz červen 2011 na kolo Turnaj v košíkové Školní turnaj v košíkové červen 2011 Pasování prvňáčků na Dopoledne strávené v knihovně Lačnov červen 2011 čtenáře pasování na čtenáře Opékání s rodiči Odpolední zábava s rodiči a dětmi červen 2011 Loučení s 5. ročníkem Odpolední opékání špekáčků na školním hřišti červen Zapojení do celorepublikové soutěže V březnu 2011 se 5. třída přihlásila do soutěţe Prittel. Úkolem bylo vytvořit s pomocí lepidel Pritt papírovou sochu zvířete Prittele (viz příloha č. 2). Náš Prittel - tukan "Šťukan" - se uchází o přízeň poroty mezi stovkou Prittelů z celé České republiky. Šťukan odcestoval do Prahy K naší obrovské radosti byl Šťukan vybrán do první desítky. Stupínek vítězů sice obsadilo jiné zvířátko, ale my jsme i tak byli nadmíru spokojeni. Šťukan byl 2 měsíce vystaven, spolu s dalšími PRITTeli z první desítky, v praţské ZOO.

14 V září 2010 jsme se zapojili do soutěţe "Péčí o svůj domov pomáhejte dětem", jejíţ upoutávku bylo moţné vidět i v televizní reklamě na výrobky CIF a DOMESTOS. Sbírali jsme účtenky a ty pak posílali do soutěţe, kde se mohlo vyhrát Kč na vybavení a renovaci školy. Nacházeli jsme se na neuvěřitelném 11. místě z celkového počtu škol. Do první trojice jsme se bohuţel nedostali Představení dramatického kroužku Název hry obsah Místo konání O dvanácti měsíčkách vánoční téma Kostel v Lačnově leden 2011 Setkání u Aničky pohádkové vyprávění Kulturní sál červen Přispěli jsme nemocným lidem Cituji: Fond Sidus uděluje certifikát Základní škole Lačnov, okres Vsetín za pomoc při veřejné sbírce. Výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji (určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc) a vybavení pro dětské pacienty, aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Zapojili jsme se už podruhé. Komentář k údajům: aktivity a prezentace školy na veřejnosti: spolupráce školy s praxí a rodičovskou veřejností propojení školy s regionem, organizování akcí regionálního charakteru prezentace školy na veřejnosti péče o volný čas ţáků krouţky Další aktivity školy, které významně ovlivňují její činnost: spolupráce se ZUŠ spolupráce s MŠ spolupráce s Obecním úřadem Lačnov spolupráce s mysliveckým sdruţením

15 8. Prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2010/2011 jsme se snaţili v rámci prevence zapojit ţáky co nejvíce do mimoškolních aktivit. Byli vedeni ke spolupráci a k pomoci mezi lidmi. Jako kaţdý rok i letos se zúčastnili mnoha kulturních akcí, soutěţí a besed. Zapojili se také do prodávání ţlutých kytiček v rámci akce Český den proti rakovině. Spolupracovali jsme a dále spolupracujeme se sdruţením R EGO ve Slavičíně (beseda na téma: Rozvoj osobnosti), dále pak se zdravotnicí první pomoci z Valašských Klobouk paní Šulcovou (beseda na téma: Kurz první pomoci) a v neposlední řadě pořádáme besedy s policisty z Horní Lidče. 9. Enviromentální výchova a vzdělávání Od dubna roku 2009 jsme zapojeni do celorepublikového projektu Recyklohraní. Za získané body uţ jsme pro ţáky mohli objednat uţ spoustu různých dárků dle vlastního výběru. 10. Hodnocení ICT Díky zapojení do projektu EU peníze školám jsme mohli školu zmodernizovat kvalitním IT vybavením. V 1. vlně únor 2011 jsme zakoupili 4 notebooky, dataprojektor, vizualizér, posuvnou tabuli (ta bude v 2. vlně - březen 2012 zkompletována jako interaktivní tabule se vším potřebným), dále zakoupíme 4 PC sestavy kaţdá sestava do 1 třídy, videokameru, přenosné promítací plátno a další materiál potřebný ke tvorbě výukových sad. Tato technika významně zkvalitňuje vyučovací proces jako celek. Z grantu Nadace Děti kultura sport jsme získali částku Kč na zakoupení reproboxu, který vyuţíváme při různých akcích pro děti, rodiče a ostatní veřejnost.

16 11. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ČŠI ve školním roce 2010/2011 neproběhla. Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP, PO a školení První pomoci. 12. Závěr výroční zprávy Výchovně vzdělávací proces lze hodnotit kladně. Současný pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, učitelé čím dál častěji vyuţívají moderní metody ve výuce, v rámci finančních moţností školy jsou ochotni se se zájmen účastnit různých seminářů a besed, kdy získané poznatky pak uplatňují ve vyučovacích hodinách. V rámci zapojení do projektu EU peníze školám jsme mohli modernizovat tak, aby materiální vybavení odpovídalo potřebám moderní výuky. V průběhu školního roku 2010/2011 škola neřešila ţádné závaţné problémy, které by se týkaly jak výuky, tak chování ţáků. Ani letos se k naší velké radosti na škole neobjevily jakékoliv projevy šikany nebo zneuţívání návykových látek. Škola v průběhu tohoto roku nepracovala s ţádnými informacemi, které by podléhaly utajení. Datum zpracování:

17 Příloha č. 1 Zapojení do celorepublikové v soutěži o půl milionu korun

18 Příloha č. 2 Zapojení do celorepublikové soutěže PRITTel

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, 756 12 Horní Lideč V Lačnově dne: 23. 8. 2012 Zpracovala: Mgr. Olga Jahodová ředitelka ZŠ 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

Základní š kolad ěhylov. V ýroční zpráva o činnos ti š koly š kolní rok 2013/14

Základní š kolad ěhylov. V ýroční zpráva o činnos ti š koly š kolní rok 2013/14 Základní š kolad ěhylov V ýroční zpráva o činnos ti š koly š kolní rok 2013/14 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Sídlo školy : Porubská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 IZO 600 042 961 IČO 710 04 513 Tel. 311 675 335 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 1. Charakteristika školy Právní

Více