M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, Ivančice odbor regionálního rozvoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 2019/2010-SÚ-Ho-8 Vyřizuje: František Horák Telefon: Fax: Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Územní rozhodnutí a stavební povolení Dne podala Tvořivá škola o.s., IČ: , Kamenná čtvrť 120, Brno zastoupená společností MIMOTO s.r.o., IČ: , Eleonory Voračické 39, Brno, na Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, stavební úřad, žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu : Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu rodinného domu č.p. 9, Neslovice, na pozemku p.č. st. 43 v kat. území Neslovice, vedoucí ke zřízení školicího střediska a sídla firmy. Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Na základě projednání žádosti ve spojeném územním a stavebním řízení Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 13 odst.1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen stavební zákon ), po posouzení žádosti podle 84 až 91 stavebního zákona a podle 111 stavebního zákona I. vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu rodinného domu č.p. 9, Neslovice, na pozemku parcel. číslo st. 43 v kat. území Neslovice, vedoucí ke zřízení školicího střediska a sídla firmy. Popis umísťované stavby: Záměrem investora je provést celkovou rekonstrukci domu za účelem vybudování prostor pro školicí středisko a zázemí firmy. Rozsahem se jedná o dispoziční úpravy stávajícího přízemí, nahrazení některých nenosných příček, nahrazení stávajícího krovu novým a provedení nástavby podkroví a přístavba dvojgaráže v návaznosti na stávající dvorní část objektu. V přízemí i v podkroví vzniknou

2 školicí místnosti a kanceláře doplněné technickým a hygienickým zázemím. Bude zachován stávající průjezd do dvora, přístup do objektu bude z ulice i ze dvora. V I.NP je navržena kancelář, denní místnost, kuchyňka, sociální zařízení, příruční sklad a místnost pro kotel. V přízemí dvorního křídla budou dvě kanceláře, kuchyňka, příruční sklad a přístavba garáže pro dva osobní automobily. Ve II. NP budou provedeny tři kanceláře, školicí místnost a sociální zařízení. Půdní prostor nebude využíván, bude využit jako úložný prostor související s vybavením učeben. Charakter domu bude zachován, výška hřebene střechy + 8,470 m. Objekt bude napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu, budou provedeny nové vnitřní instalace vody, elektrické energie, splaškové kanalizace (stávající žumpa), dešťové kanalizace, nové teplovodní ÚT kotel typu PONAST KP 21E + zásobníkový ohřívač vody. Druh a účel umisťované stavby: Rozšíření stavby pro využití jako školicí středisko a sídlo firmy. Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje: Parcela č. st. 43 zastavěná plocha v kat. území Neslovice. Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti od hranic pozemků: Nástavba v půdním prostoru stávajícího RD, stavební úpravy přízemí, a přístavba dvojgaráže v návaznosti na stávající dvorní trakt objektu č.p. 9, na pozemku parcel. číslo st. 43 v k.ú. Neslovice v celé jeho šíři. Vymezení území dotčeného vlivv stavby: Nástavbou, přístavbou a stavební úpravou bude dotčen pozemek parcelní číslo st. 43 v kat. území Neslovice. Podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna na pozemku parcel. číslo st. 43 v kat. území Neslovice, v souladu s situačním výkresem ověřeným stavebním úřadem, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Výška hřebene nástavby bude + 8,470 m. 3. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření MěÚ Ivančice, OŽP ze dne č.j. OŽP AH. K výše uvedenému záměru vydává životní prostředí zdejšího městského úřadu dle zákonných předpisů z oblasti životního prostředí toto v y j á d ř e n í 1) Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladu dodržení následujících podmínek: - při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových vod - realizací záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry - při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod - při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod - možnost a podmínky napojení objektu na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu je nutné projednat se správcem a provozovatelem těchto sítí 2) Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 2

3 změn a doplňků (dále jen zákon o ochraně ovzduší). Provozovatel malého spalovacího stacionárního zdroje znečištění ovzduší (kotel na ZP) bude plnit povinnosti právnických a fyzických osob v souladu s ust. 3 zákona o ochraně ovzduší a povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování dle ust. 12 zákona o ochraně ovzduší. Dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona je z hlediska ochrany ovzduší obecní úřad v Neslovicích. 3) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Při realizaci výše uvedené stavby budou vzniklé odpady využity nebo s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původce odpadů se bude zvláště řídit 12 o obecných povinnostech a 16 o povinnostech původců odpadů. 4) Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. 5) Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění. 6) Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 7) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon o ochraně ZPF). Parcela je v zastavitelném území obce Neslovice. Proto před vydáním stavebního rozhodnutí bude splněna podmínka: - investor požádá ve smyslu 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF o vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, dle 11 odst. 6 zákona o ochraně ZPF se však nepředepíší odvody za odnětí půdy ze ZPF. 8) Záměr se nedotýká zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského Kraje ze dne č.j /2009/BM/HOK. 5. Projektová dokumentace stavby bude zpracována oprávněnou osobou. Námitky účastníků územního řízení nebyly podány. II. vydává podle 115 stavebního zákona a podle 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu rodinného domu č.p. 9, Neslovice, na pozemku parcel. číslo st. 43 v kat. území Neslovice, vedoucí ke zřízení školicího střediska a sídla firmy. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Bezpalec - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT

4 2 Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem ( na základě výběrového řízení). Před zahájením stavebních prací stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 3 Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě 4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky o technických požadavcích na stavby, a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 7. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění. 8. Budou respektovány všechny požární předpisy a normy, jak v dokumentaci, tak i při provádění stavby. 9. O průběhu stavby musí být veden stavební deník. 10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska HZS JmK Brno ev.č. HSBM /1-OPST ke stavebnímu řízení ze dne K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko s podmínkou: 1. V souladu s 21 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být garáž, pokud bude sloužit pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním. 11. Ke stavbě vydala závazné stanovisko Krajská hygienická stanice JmK Brno č.j. BM/7707/2010/ HP ze dne Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti veřejného zdraví vydává KHS JmK toto závazné stanovisko: S předloženým návrhem projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 9 v Neslovicích na školicí středisko, na pozemku parcel. č. 43 v k.ú. Neslovice se souhlasí. 12. K projektu ke stavebnímu řízení vydal MěÚ Ivančice, ORR, úřad územního plánování vyjádření dne č.j. MI 319/2010-UUP-Sk. Rekonstrukce objektu č.p. 9 v Neslovicích na školící středisko, místo Neslovice okr. Brnovenkov, p.č. 43 podle předložených podkladů je z hlediska územního plánování přípustná. 13. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření MěÚ Ivančice, OŽP ze dne č.j. OŽP AH. K výše uvedenému záměru vydává životní prostředí zdejšího městského úřadu dle zákonných předpisů z oblasti životního prostředí toto v y j á d ř e n í 1) Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladu dodržení následujících podmínek: - při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových vod - realizací záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry - při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a 4

5 podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod - při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod - možnost a podmínky napojení objektu na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu je nutné projednat se správcem a provozovatelem těchto sítí 2) Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o ochraně ovzduší). Provozovatel malého spalovacího stacionárního zdroje znečištění ovzduší (kotel na ZP) bude plnit povinnosti právnických a fyzických osob v souladu s ust. 3 zákona o ochraně ovzduší a povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování dle ust. 12 zákona o ochraně ovzduší. Dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona je z hlediska ochrany ovzduší obecní úřad v Neslovicích. 3) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Při realizaci výše uvedené stavby budou vzniklé odpady využity nebo s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původce odpadů se bude zvláště řídit 12 o obecných povinnostech a 16 o povinnostech původců odpadů. 4) Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. 5) Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění. 6) Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 7) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon o ochraně ZPF). Parcela je v zastavitelném území obce Neslovice. Proto před vydáním stavebního rozhodnutí bude splněna podmínka: - investor požádá ve smyslu 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF o vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, dle 11 odst. 6 zákona o ochraně ZPF se však nepředepíší odvody za odnětí půdy ze ZPF. 8) Záměr se nedotýká zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 14. Stavebnímu úřadu bude písemně oznámen termín zahájení stavby. 15. Stavba bude dokončena do Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu následující fáze výstavby : - vytyčení stavby (ještě před zahájením stavebních prací bude předán vytyčovací výkres) - dokončení hrubé stavby - při dokončení celé stavby předkolaudační prohlídce. 17.Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o který stavebník požádá před stanoveným termínem dokončení stavby a současně předloží potřebné doklady. Žádost bude podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. K žádosti se připojí přílohy v části B přílohy č. 5 vyhl. č. 526/2006 Sb. 5

6 Rohodnutí o námitkách účastníků řízení : Námitky účastníků stavebního řízení nebyly podány. Odložení vykonatelnosti rozhodnutí: stavební úřad odkládá podle 74 odst. 1 Správního řádu vykonatelnost stavebního povolení do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í Stavebník podal dne na Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu rodinného domu č.p. 9, Neslovice, na pozemku p.č.st. 43 kat. území Neslovice a stavebního povolení na stavbu Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu rodinného domu č.p. 9, Neslovice, na pozemku p.č. st. 43 v kat. území Neslovice, vedoucí ke zřízení školicího střediska a sídla firmy. Protože podmínky v území jsou jednoznačné, daná lokalita je zastavěna stavbami obdobného charakteru, a řízení se týkají téhož předmětu a žadatel o spojení řízení požádal, stavební úřad usnesením ze dne spojil územní řízení se stavebním řízením. I.: Opatřením ze dne stavební úřad oznámil zahájení spojeného řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a zároveň v oznámení vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na zdejším stavebním úřadě. Také stavební úřad v oznámení zahájení územního řízení účastníky řízení a dotčené orgány poučil, že mohou v této lhůtě nahlížet do spisu, vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí, popř. podávat důkazy a námitky a že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Také účastníka územního řízení správní orgán poučil, že ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Z ústního jednání, konaného dne byl sepsán protokol. Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci územního řízení k návrhu žádné připomínky ani námitky. Námitky veřejnosti nebyly podány. Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s 85 stavebního zákona a byly do něj zařazeni: Tvořivá škola o.s., Kamenná štvrť 120, Brno Obec Neslovice, Ivančice Mgr. Čeněk Rosecký, náměstí SNP 1117/9, Brno MUDr. Alena Ryšavá, Malostranská 400, Zruč nad Sázavou Ing. Vlastislav Ryšavý, Hlavní 10, Neslovice, Ivančice Miluše Šildová, Hlavní 8, Neslovice, Ivančice Vlastnická nebo jiná práva k dalším pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemku, na který stavba umisťuje, vlastnické právo. Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky : - smlouva o nájmu nebytových prostor, souhlas vlastníka stavby - plná moc k zastupování - dále byl doložen doklad o vlastnictví, kopie katastrální mapy, informace o parcelách KN-sousední pozemky a stavby, projektová dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou - závazné stanovisko KHS JmK Brno ze dne č.j /20089/BM/HOK - vyjádření MěÚ Ivančice, OŽP ze dne č.j. OŽP AH - konzultační vyjádření NIPI ČR o.s. ze dne č.j. OK-Ing.Strm./09/6120/770 - vyjádření MěÚ Ivančice,ORR, úřad územního plánování ze dne č.j. MI 319/2010-UUP-Sk Stavební úřad při zkoumání žádosti vycházel z předložených podkladů a projektové dokumentace a hodnotil je ve správním řízení. Jelikož správní orgán hájí také veřejný zájem, s ohledem na ustanovení 90 stavebního zákona, zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 6

7 v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl. Navrhované umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu, stanoveným vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č.268/2009 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na stavby. Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku č. I. rozhodnutí, za použití stanovených právních předpisů ve výroku uvedených. II: Opatřením ze dne stavební úřad MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje, stavební úřad oznámil v souladu s ustanovením 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně upustil ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě a své námitky mohou uplatnit nejpozději do , jinak k nim nebude přihlédnuto. V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hlediska uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky stavebního řízení a posoudil shromážděná vyjádření a stanoviska. Správní orgán zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle 109 stavebního zákona přísluší: Tvořivá škola o.s., Kamenná štvrť 120, Brno Obec Neslovice, Ivančice Mgr. Čeněk Rosecký, náměstí SNP 1117/9, Brno MUDr. Alena Ryšavá, Malostranská 400, Zruč nad Sázavou Ing. Vlastislav Ryšavý, Hlavní 10, Neslovice, Ivančice Miluše Šildová, Hlavní 8, Neslovice, Ivančice Vlastnická nebo jiná práva k dalším pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky : - smlouva o nájmu nebytových prostor, souhlas vlastníka stavby - plná moc k zastupování - dále byl doložen doklad o vlastnictví, kopie katastrální mapy, informace o parcelách KN-sousední pozemky a stavby, projektová dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou a plán kontrolních prohlídek - závazné stanovisko KHS JmK Brno ze dne č.j. BM/7707/2010/HP - závazné stanovisko HZS JmK Brno ze dne č.j. HSBM /1-OPST vyjádření MěÚ Ivančice, OŽP ze dne č.j. OŽP AH - konzultační vyjádření NIPI ČR o.s. ze dne č.j. OK-Ing.Strm./09/6120/770 - vyjádření MěÚ Ivančice,ORR, úřad územního plánování ze dne č.j. MI 319/2010-UUP-Sk Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků řízení nebyly podány. 7

8 Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku č. II. P o u č e n í Proti těmto rozhodnutím může účastník řízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, který výrok rozhodnutí se napadá (územní rozhodnutí nebo stavební povolení) a v jakém rozsahu, dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Ivančice, odboru regionálního rozvoje. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, jaký je počet všech účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání proti územnímu rozhodnutí má odkladný účinek i vůči stavebnímu povolení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Ing. Josef C o u f a l vedoucí odboru regionálního rozvoje Správní poplatek podle zákona č. 6934/2004 Sb., o správních poplatcích vyměřen dle položky 18/a a položky 17/f ve výši 1 300,- Kč byl uhrazen dne Poznámka pro stavebníka : Ověřenou dokumentace stavby stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Doručí se (územní řízení): Účastníci územního řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona: (doporučeně na dodejku nebo DS) Tvořivá škola o.s., Kamenná čtvrť 120, Brno zastoupená společností MIMOTO s r.o., Eleonory Voračické 1205/39, Brno Obec Neslovice, Ivančice Ostatní účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): Mgr. Čeněk Rosecký, náměstí SNP 1117/9, Brno MUDr. Alena Ryšavá, Malostranská 400, Zruč nad Sázavou Ing. Vlastislav Ryšavý, Hlavní 10, Neslovice, Ivančice 8

9 Miluše Šildová, Hlavní 8, Neslovice, Ivančice Dotčené orgány(doporučeně na doručenku nebo DS): Hasičský záchranný sbor JmK, ÚP Brno-venkov, Štefánikova 32, Brno Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, Brno MěÚ Ivančice, ORR, úřad územního plánování, Palackého nám. 196/6, Ivančice MěÚ Ivančice, OŽP, Palackého nám. 196/6, Ivančice K vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce: MěÚ Ivančice, OVV-podatelna, Palackého nám. 196/6, Ivančice Obec Neslovice, Hlavní 14, Ivančice K vyvěšení veřejné vyhlášky způsobem umožňující dálkový přístup: MěÚ Ivančice, OVV-Ing. Smutný, Palackého nám. 196/6, Ivančice Doručí se (stavební řízení): Účastníci stavebního řízení (doporučeně na dodejku nebo DS ): Tvořivá škola o.s., Kamenná čtvrť 120, Brno zastoupená společností MIMOTO. s r.o., Eleonory Voračické 1205/39, Brno Obec Neslovice, Ivančice Mgr. Čeněk Rosecký, náměstí SNP 1117/9, Brno MUDr. Alena Ryšavá, Malostranská 400, Zruč nad Sázavou Ing. Vlastislav Ryšavý, Hlavní 10, Neslovice, Ivančice Miluše Šildová, Hlavní 8, Neslovice, Ivančice Dotčené orgány: Hasičský záchranný sbor JmK, ÚP Brno-venkov, Štefánikova 32, Brno Krajská hygienická stanice JmK, jeřábkova 4, Brno MěÚ Ivančice, OŽP, Palackého nánm. 196/6, Ivančice Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Ivančice a obce Neslovice a způsobem umožňující dálkový přístup. Vyvěšeno dne:. Sejmuto dne:. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 9

10 10

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne 25.10.2012 Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 18863/2014 VÚP/ČA V

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 532/2013 OV 07 V Uhříněvsi dne: 1.2.2013 Sp.zn.: MC22 1618/2012 OV 07 Vyřizuje: Ing. Zbyněk Dvořák

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 219, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více