Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009 Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009

3 Název školy: Základní škola Vodičkova Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Sídlo: Vodičkova 22/683, Praha 1 Ředitelka školy: PaedDr. Jana Králová Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Zelená Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Ivana Kolářová (Pozn. od je ředitelkou školy Mgr. Dagmar Zelená, zástupcem ředitele: Mgr. Ivana Kolářová) Zřizovatel: Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18 Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání: 1. a 2. ročníky výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji ročníky výuka podle vzdělávacího programu: Obecná škola 24283/ a 7. ročníky výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji 8. a 9. ročníky výuka podle vzdělávacího programu: Základní škola 16847/96-2 Třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy: 21970/96-22 Zhodnocení: V 1. a 2. třídě pokračuje realizace ŠVP učivo a činnosti spojené s výukou směřují ke splnění očekávaných výstupů v souladu s RVP. V ostatních třídách roč. se podařilo splnit osnovy podle OŠ i se závěrečným shrnutím a opakováním. Složení žáků jednotlivých tříd není vždy na stejné úrovni, což občas ovlivňuje přesné dodržování časového plánu učiva. Podle vlastního ŠVP jsme vyučovali v ročníku. Velmi kladně hodnotíme propojení předmětů dějiny umění, literární složky předmětu ČJL a hudební výchovy. Počítačová grafika se prolíná s informatikou a s výtvarnou výchovou. Dle učebních plánů byla látka v podstatě probrána, menší problémy způsobilo probrání látky v předmětech s jednohodinovou dotací. V ŠVP však tomuto problému věnujeme dostatek pozornosti, takže vždy v září zbývá čas na zopakování a případné doplnění látky. 3

4 Jazykové vzdělávání a jeho podpora: Počet učitelů cizích jazyků ve fyzických osobách a přepočtený k , odborná kvalifikace v %: Německý jazyk 1 (fyz.) 0,18 (přepočt.) 100 % (odbor. kvalif.) Anglický jazyk 7 (fyz.) 3,2 (přepočt.) 51 % (odbor. kvalif.) Pedagogičtí pracovníci: celkem 29,52 (přepočt.) Odborná kvalifikace v %: 89,2 % Věková struktura pedagogických pracovníků: věk počet (fyzické osoby k ) méně než a více 2 Průměrný věk pedagogických pracovníků: je 47 roků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Vedení a hodnocení závěrečných prací pro bakalářské studium i celoživotní formy studia školského managementu CŠM Funkční studium CŠM PedF UK AV MEDIA základní používání interaktivní tabule Trestní odpovědnost učitele seminář Policie ČR Počítače interaktivní tabule začátečníci Tvořivá škola Matematika zlomky a desetinná čísla Tvořivá škola ředitelka školy zástupce ředitele všichni vyučující 1 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 4

5 Systémové souvislosti školních potíží dětí Tvořivá škola Počítače interaktivní tabule pokročilí Tvořivá škola Herbert Puchta: Blending creativity, fun and learnich seminář Cambridge University Press Interaktivní tabule a software pro výuku Aj na ZŠ Vzděl. zař. Středočeského kraje Zdravé zuby metodický seminář k projektu Činnostní učení ve výuce angličtiny ve 3. ročníku Tvořivá škola Angličtina na 1. stupni seminář nakladatelství FRAUS Orgány sociálně právní ochrany dítěte možnosti spolupráce Ochana osobních údajů v činnosti škol a škol. zařízení Chystané změny ve školství Opravdu jsou horší? seminář HYL Trestní odpovědnost pedagogů v praxi FAKTA Šikana jako etický a psychologický problém etické fórum Legislativní rámec prevence ProPrev Prevence rizikového sexuálního chování dospívajících CEVAP Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se zdrav. postižením IPPP Stavba a vývoj vesmíru HYL Základní norma zdrav. znalostí pro ped. pracovníky ProPrev Co je nového ve starém Egyptě seminář D Aktivizační metody ve výuce Z I + II Descartes Jak se vystříhat sporů Descartes Jak učit o komunismu, Protektorát Čechy a Morava, Kolektivizace venkova, Ústav pro studium totalitních režimů Děti s LMD (ADD, ADHD) a řešení problémových situací ve třídě DYS centrum Praha Seminář Anglický jazyk ZŠ Marjánka Bojovníci proti totalitě pohledem dětí školení MO ČR 2 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 1 vyučující 1. st. 1 vyučující 1. st. 1 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. zástupce řed.1. st. zástupce řed. 1. st. zástupce řed. 1. st. zástupce ředitele zástupce ředitele zástupce ředitele + výchovný poradce výchovný poradce výchovný poradce 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2009/2010 a odkladů školní docházky na školní rok 2009/2010: počet dětí přijatých do 1. třídy: 31 z toho nástup po odkladu: 10 z toho nešestiletí: 1 z toho počet odkladů pro š. r. 2009/2010: 5 před nástupem do 1. tř. přestoupilo: 4 počet žáků v 1. třídě: 24 počet 1. tříd: 1 5

6 Hodnocení činnosti školních družin a klubů: Školní družina je určena žákům tříd. Sídlo: Jeruzalémská 5, Praha 1. Děti využily nabídky kroužků: keramika, taneční studio, angličtina, florbal, netradiční Vv, míčové hry, PC, drátkování, aerobik. Klub mladých využívají žáci ročníků. Sídlo: Školská 15a, Praha 1. Prioritou klubu je prevence před patologickými projevy dětí. Jelikož jsme škola v centru města, děti jsou více ohroženy negativními vlivy ulice, proto je pro nás velmi důležité, aby jejich volný čas byl smysluplně využit. V nabídce máme kroužky: oděvní ateliér, výtvarný kurz, keramický kurz, orientální tance, tanec, kung-fu, florbal, basketbal, fotbal, zpívání s kytarou, šachy. Díky grantové podpoře MČ Praha 1 (účelový příspěvek ve výši ,- Kč) jsme mohli uskutečnit řadu sportovně turisticko poznávacích výletů a akcí (Kokořín, Okoř, Český ráj, večerní lyžování v Krkonoších aj.). Od rodičů se nám dostalo velmi kladné odezvy. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty): Škola měla v letošním školním roce dva výchovné poradce (1. a 2. stupeň). Stále spolupracujeme se školním psychologem z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 a speciálním pedagogem, který působil ve třídě 8.B a vyučoval nápravy SPU. Žáci 9. ročníků se zúčastnili profitestů, které pořádala pedagogicko-psychologická poradna Prahy 1.Volba povolání byla obsažena v předmětech český jazyk a literatura, rodinná výchova a občanská výchova. Jsme stále v kontaktu s Úřadem MČ Praha 1 Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, oddělením péče o rodinu a děti, dále s Policií České republiky, která připravila pro děti 1. stupně besedy na téma drogy, Malý kriminalista a Šikana, dále jsme v kontaktu s Městskou policií Prahy 1. Spolupracujeme s občanským sdružením Barevný svět dětí prevence kriminalita, alkohol, se sdružením prevence kriminality PRAK a s CEVAP téma Kouření, tvá volba a program Teens Freee. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity: Spolupracujeme s Klubem rodičů. Ten tvoří zástupci jednotlivých tříd prvního a druhého stupně. Klub nám pomohl přispět na některé školní akce i vybavení jednotlivých tříd. Rada školy tvoří ji šest členů: dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci Městské části Praha 1 a dva zástupci z řad pedagogů naší školy. Jako fakultní škola PedF UK máme navázanou spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Studenti PedF UK, ale i jiných fakult u nás pravidelně vykonávají studentské praxe. Dále v naší budově probíhají semináře Centra školského managementu. 6

7 Dále pokračuje spolupráce s mateřskými školami Prahy 1. Předškoláci byli před zápisem do 1. tříd na návštěvě naší budovy pro nejmladší žáky. Rodiče mohli zavítat do školy na dny otevřených dveří, které pořádáme každý rok v budově Jindřišská 32 a Vodičkova 22. Vzhledem k našemu zaměření na výtvarnou výchovu spolupracujeme s akademickou malířkou Ninou Provaan Smetanovou. Ta 2x ročně pořádá pro naše žáky seminář Módní trendy. Naše prostory využívá k výuce Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, která sídlí ve Školské ulici. Nadále jsme v kontaktu s odbornou veřejností pravidelným pořádáním tzv. Kulatých stolů, které organizuje SKAV (stálá konference asociací ve vzdělávání). Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech: Naše škola se zapojila do projektu nazvaného Bojovníci proti totalitě pohledem dětí, který pořádalo Ministerstvo obrany. Žáci měli možnost vybrat si ze tří kategorií video, audio, text. Naše děti připravily projekt v tištěné verzi s názvem Příběhy nespravedlivě odsouzených žen. Vyhodnocení soutěže se konalo v červnu v památníku Vojna u Příbrami. Naše škola obdržela za tento projekt Pamětní list. Zkušenosti s péčí o nadané žáky: V letošním školním roce se v žádném ročníku nevyskytly mimořádně nadané děti. Nadaní žáci, ale i ti, co mají zájem, si mohou v průběhu vyučovacích hodin, po splnění zadané práce, vypracovat speciální úkoly navíc, které podněcují a rozvíjejí jejich schopnosti, mohou si samostatně připravit referáty, pomáhají při řešení obtížnějších úkolů (zejména při skupinové práci). Často se ale stává, že ne vždy mimořádné nadání žáka je spojené i s jeho pílí. Žáci pak mnohdy chápou úkoly navíc jako trest. Možná, že také spíše než o mimořádné nadání jde u některých žáků jen o zvýšený zájem o některý obor. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ: Přípravné třídy v naší ZŠ nemáme. V letošním roce jsme měli na 1. stupni celkem 23 žáků s SPU, z toho 1 integrovaný. Na 2. stupni bylo 45 žáků s SPU, z toho 18 integrovaných. Integrace žáků s poruchami je bez větších obtíží, žáci dostávají úkoly přiměřené jejich 7

8 schopnostem, mají mírnější klasifikaci a pokud se nějaké problémy ve výuce či přípravě na vyučování v průběhu školního roku vyskytly, byly řešeny především s rodiči, s výchovnou poradkyní a následně s PPP. Žáci měli též možnost doučování. A pokud tito žáci mají dobré rodinné zázemí a funguje-li spolupráce s rodinou, není integrace problém. Na 2. stupni integrujeme žáky do běžných tříd, v 8. ročníku je 1 třída pro děti s SVPU. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ: Počet cizinců: 43 Evropská unie: Bulharsko 2 Holandsko 1 Slovensko 2 SRN 1 EU celkem 6 Ostatní státy: Afghánistán 1 Alžírsko 2 Bělorusko 2 Čína 1 Gruzie 1 Korea 3 Kosovo 1 Moldavsko 1 Mongolsko 1 Pákistán 2 Rusko 13 Ukrajina 9 Ostatní státy celkem 37 Větší problémy v případě integrace cizinců z různých zemí a různým typem náboženství se nevyskytly. Pokud byl podchycen jen minimální náznak nějakého problému, vždy vše bylo ihned řešeno s pozitivním závěrem. 8

9 Počet žáků s místem trvalého pobytu mimo území HMP (podle krajů, z kterých dojíždějí): 1. stupeň: stupeň: 18 Celkem ZŠ: 30 žáků (všichni Středočeský kraj) Environmentální výchova: Environmentální (resp. ekologickou) výchovu chápeme nejen jako výchovu k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale především jako výchovu žáků k trvale udržitelnému rozvoji. Žáci jsou přiměřeně svému věku vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí a ke spoluodpovědnosti za současný i příští stav přírody i společnosti. Environmentální výchova klade důraz na dobrovolnou střídmost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského života, na citlivost při řešení problémů spojených s péčí o přírodu i o lidskou společnost. Základní dokumenty, z nichž ve výuce vycházíme: Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (č. j / ). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j / ). Školní vzdělávací program ZŠ Vodičkova Účelem není mysl naplnit, ale otevřít ji. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Vzdělávací a výchovné cíle: - praktickými formami výuky vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí - působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje, propojovat informace s osobní zkušeností - na konkrétních příkladech nechat žáky projevovat svůj vztah k přírodě, učit je zodpovědnému jednání, k odmítání lhostejných nebo negativních projevů k životnímu prostředí - zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících s životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem města - vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí školy - spolupracovat s ekologickými institucemi - vhodnými formami výuky si připomínat významné světové dny týkající se životního prostředí. Environmentální výchova je začleněna do jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma a to v těchto čtyřech základních tematických okruzích: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí. Při realizaci environmentální výchovy jsme ve školním roce 2008/2009 spolupracovali např. s těmito subjekty: Tereza sdružení pro ekologickou výchovu, Lesy hl. m. Prahy, středisko ekologické výchovy, Občanská inspirace, Ekocentrum Koniklec, Ekocentrum Podhoubí, Občanské sdružení Ekodomov. 9

10 Multikulturní výchova: Multikulturní výchovu nezařazujeme do výuky jako samostatný předmět, ale jako oblast, která se objevuje v různých částech učiva jednotlivých předmětů, která prostupuje klimatem každé třídy i školy jako celku. V rámci této výchovy vedeme žáky k rasové toleranci, k odmítání násilí, k respektu k jiným kulturám, k vytváření zdravého postoje vůči migrantům a jejich (někdy odlišným) hodnotám. Celkově jde o to, aby si žáci osvojili tzv. interkulturní kompetence tj. postoje, které podporují chápání kulturních specifičností jiných etnických skupin. Velmi důležitá je zde spolupráce s rodiči. I oni musí vést svého potomka k respektování lidských a občanských práv, k akceptování rozdílné kultury, k bezbariérové komunikaci s příslušníky jiné rasy, jiného etnika atd. Vzhledem k poměrně velkému počtu cizinců v naší škole se právě v rámci multikulturní výchovy snažíme o jejich nenásilné včlenění do kolektivů jednotlivých tříd. Jde o vzájemné nenásilné přibližování kultur, jazyků a zvyků daných národů. Jako vhodné se ukázaly zejména tyto formy spolupráce: - cvičení na kontakt a sociální komunikaci, skupinovou citlivost, důvěru a spolupráci, dále námětové hry, které se bezprostředně zabývají sociálními vztahy a také na dramatické improvizaci založené na mezilidském kontaktu a komunikaci, na setkávání různých jedinců v různých situacích. V rámci multikulturní výchovy jsme se zapojili do projektu Jeden svět na školách (organizuje společnost Člověk v tísni). Základní myšlenkou je využití dokumentárních filmů ve vzdělávání a výchově. Dokumentární filmy přinášejí informace o aktuálních problémech současného světa rasismus, xenofobie, globální problémy, sociální témata. Prevence sociálně patologických jevů: Za prevenci sociálně patologických jevů považujeme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a jejich následkům, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Cílem je vedení žáků ve spolupráci s rodiči ke zdravému životnímu stylu, k vhodnému způsobu využití volného času, k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku a posilovat jejich duševní odolnost vůči negativním vlivům, zážitkům a problémům každodenního života, k toleranci, k potlačení agresivity. Dosažení těchto cílů se neobejde bez důsledné činnosti všech vyučujících. Prevence je realizována výchovnou i naukovou složkou vzdělávacího procesu v průběhu celého školního roku a také prostřednictvím výukových programů, přednášek, besed, prožitkových situací a rozhovorů. V 6. ročnících se realizovalo úvodní soustředění zaměřené na utváření sociálních vazeb ve třídě projekt byl realizován ve spolupráci se studenty FTVS. Výchova k udržitelnému rozvoji: viz Environmentální výchova. 10

11 Autoevaluace školy: Cílem evaluace na naší škole jsou následující skutečnosti : - fungování ŠVP - klima školy - zjišťování zpětné vazby našeho působení pedagogického i výchovného / naplňování klíčových kompetencí, vnímání naší školy žáky i rodiči /. - práce s žáky s SVP - úroveň vzdělávání Hlavní oblasti s cíli, kritérii a nástroji jsou v souladu s vyhláškou 15/2005 rozpracovány v následujících tabulkách, včetně SWOT analýzy, kterou vždy na začátku hodnoceného období provádíme. V rámci výuky využíváme evaluačních prostředků srovnávacích testů, dotazníků pro žáky, rodiče i zaměstnance, v některých předmětech začínáme se zaváděním portfolií. Vedení školy zjišťuje prostřednictvím hospitací odbornou úroveň pedagogů, jejich vztah k žákům, schopnost pedagogů nadchnout pro svůj předmět děti. Vzájemné hospitace mezi kolegy nevyužíváme, o práci druhých víme prostřednictvím projektů, do kterých se zapojují vyučující různých předmětů. Na konci každého školního roku zadává ředitelka školy ve všech třídách 2.stupně dotazník, v němž se děti vyjadřují k jednotlivým předmětům, ke vztahu k vyučujícím i k vedení školy, dále hodnotí úroveň školní jídelny, a to nejen jídlo, ale i přístup zaměstnanců jídelny. Školní šikana je šetřena pomocí dotazníků vypracovaných aprobovanou výchovnou poradkyní a aprobovanou psycholožkou, dále v tomto směru děláme za pomoci PPP Prahy 1 sociometrické šetření. Pro zmapování vědomostí a dovedností žáků a naplnění klíčových kompetencí využíváme testů od různých firem a institucí KALIBRO, SCIO, CERMAT. Velmi důležitým evaluačním nástrojem jsou pro nás třídnické hodiny a třídní schůzky, resp. schůzky Klubu rodičů, konzultační hodiny a neformální setkání s rodiči a širší veřejností na akcích pořádaných školou mimo vyučování / vernisáže, dny otevřených dveří, akce školní družiny a klubu /. Dalším prostředkem evaluace je prezentace na veřejnosti webové stránky školy a snažíme se využívat i sdělovací prostředky, především měsíčník MČ Prahy 1, Učitelské noviny a deník Metro. SWOT ANALÝZA Před tím, než přistoupíme k vlastnímu hodnocení školy postupu, provádíme analýzu výchozího stavu. Analýzy se účastní všichni pedagogové, správní zaměstnanci a vedení školy. 11

12 Silné stránky - aprobovaný pedag. sbor - pedagogové, kteří se v převážné většině chtějí vzdělávat - vstřícnost většiny zaměstnanců směrem k vedení - vstřícnost vedení směrem k zaměstnancům - velmi dobrá úroveň správního a technického úseku - výborná úroveň výtvarné výchovy - dobré materiální vybavení pro VV - výhodná poloha školy - výborná dopravní dostupnost - práce s dětmi nadanými - práce s dětmi vyžadujícími zvýšenou péči - existence speciálních tříd - vztahy důvěry mezi většinou vyučujících a žáky - ochota pořádat mimoškolní akce - skvělé fungování školního klubu a družiny - většinou dobré vztahy mezi kolegy - získání finančních prostředků z grantů v oblasti mimoškolních aktivit a výtvarné výchovy - LVVK na vynikající úrovni - daří se práce s dětmi výchovně problematickými, i s těmi, které k nám přestoupily z jiných škol - spolupráce s PPP Prahy 1 - touha většiny zaměstnanců dále se vzdělávat - zapojení do DVPP - výběr PVP - počítačová grafika - samostatná školní budova pro žáky 1. a 2.tříd - středeční výuka 1. a 2. tříd bez učebnic Slabé stránky - neochota velmi malé části zaměstnanců ke změnám a práci na sobě - v ojedinělých případech neznalost práce s dětmi vyžadujícími zvýšenou péči a neochota na svém přístupu cokoliv změnit - malé zapojení rodičů do školního dění, zřejmě jsme ještě nenalezli správnou cestu - malá ochota žáků 9. tříd pracovat i v 2. pololetí šk.r. po přijímacím řízení na SŠ - velmi obtížné řešení vybudování bezbariérového přístupu 12

13 Příležitosti Ohrožení - navázání spolupráce se zahraničím - e-tweening v hodinách jazyků, VV a Pc - grantová politika i v jiných oblastech než VV a volný čas - příliv cizinců do školy poznávání jiných kultur, rozvoj jazykové výuky - velké prostory na půdě a v suterénu školy - úbytek žáků s trvalým bydlištěm v Praze 1 - odliv žáků na víceletá gymnázia - vyrovnat se s konkurencí dalších pěti základních škol v Praze 1 - úbytek lidí, kteří v Praze 1 trvale bydlí - existence školy ve 3 budovách, z nichž jedna je magistrátní Ve šk.r.2008/2009 jsme se zaměřovali především na zjišťování úrovně obecných studijních předpokladů a znalosti v oblasti českého jazyka u žáků 6. ročníku. Využili jsme testů SCIO. Výsledky ukázaly, že hodnocení známkami v předmětu Český jazyk neodpovídají výsledkům testování. Známky z 5. ročníku se ukázaly jako nadhodnocené vzhledem k výsledkům testů. Ukázalo se, že si žáci neumí poradit např. v rozeznávání významu slov, nedokáží se dobře orientovat v textu, leckdy nerozumějí tomu, co čtou. Opatření posilovat nejen v českém jazyce, ale v každém předmětu čtení s porozuměním, vést žáky v souladu s jejich schopnostmi k samostatné práci s textem již od vyšších ročníků 1. stupně /4.-5. třída/. Další oblastí bylo zjistit kvalitu dovedností a znalostí žáků 9. ročníků. Využili jsme již druhým rokem formy výstupních testů. Testy se konaly z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, společenskovědního základu /dějepis, výchova k občanství, výchova ke zdraví/ a z přírodovědného základu /zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis/. Jejich výpovědní hodnota však není zcela podle našich představ. Zjistili jsme, že žáci mají dobré znalosti v oblasti literární, ale velké problémy v oblasti mluvnice, nejhůře dopadla větná skladba. V anglickém jazyce se ukázaly poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými skupinami rozdíly jsou dány jednak úrovní žáků, jednak rozdílným přístupem jednotlivých vyučujících. Velmi dobře dopadly společenskovědní předměty, kupodivu též i matematika. 13

14 Opatření v testech volit komplexnější úkoly aby se prokázaly nejen znalosti žáků, ale i jejich schopnosti akceptovat předmětové souvislosti a aplikovat různé formy řešení problémů. Poslední zkoumanou oblastí tohoto roku byl výskyt šikany na škole. Šetření provedla výchovná poradkyně formou anonymních dotazníků. Výsledky ukázaly, že šikana 4. stupně se na naši škole neobjevuje, mírné náznaky šikany řeší učitelé okamžitě. Další údaje o ZŠ: V červnu proběhlo ve škole testování žáků 9. ročníků (testy z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, přírodovědného a společenského základu. Z celkového počtu 342 žáků bylo na střední školy přijato 7 žáků z 5. ročníku 4 žáci ze 7. ročníku 71 žáků z 9. ročníku (z celkového počtu 71 bylo 68 žáků přijato v 1. termínu a 3 žáci ve 2. termínu). V měsíci srpnu 2008 vykonali 2 žáci opravnou zkoušku. (1 žák fyzika, 1 žák matematika). Z velkého množství aktivit připomínáme následující akce a soutěže: 1. září 2008 navštívil naše prvňáčky starosta MČ Praha 1 Ing. Petr. Hejma. Spolu s ním si děti vyzkoušely jednu z nejmodernějších školních pomůcek interaktivní tabuli. Velké poděkování za několik takových tabulí patří obci Městské části Praha 1 (příloha č. 1). V listopadu 2008 jsme se účastnili celoevropské soutěže pořádané Eurocentrem Praha Pusťte si jazyk na špacír. Dne se uskutečnila v galerii v ZŠ Vodičkova vernisáž prací našich žáků Démoni a bájné bytosti (příloha č. 2). V sobotu jsme se zúčastnili akce MČ Praha 1 Malostranské Vánoce, která se konala na Kampě. Žáci představili svoje výrobky na prodejní výstavce (příloha č. 3). Sdružení výtvarníků Karlova mostu společně s MČ Praha 1 organizovalo soutěž Vánoce v Praze. Vyhodnocení v Galerii SVKM na Kampě se zúčastnilo 7 našich žáků 1. stupně, kteří byli oceněni a obdrželi věcné ceny. Práce 19 žáků byly vybrány k výzdobě interiérů nemocnic a ústavu sociální péče (příloha č. 4). Žáci 1. stupně rovněž uspěli v soutěži Malování na Karlově mostě (SVKM) zaměřené na Karlův most a okolí. V prosinci 2008 jsme za účast v soutěži Alšova země obdrželi čestné uznání za masky Dobro a Zlo a za práce Otevírání čtverce a Geometrické hry (příloha č. 5). 14

15 7. dubna 2009 se konala v Galerii U Zlatého kohouta v Michalské ulici vernisáž výstavy Dějiny umění v praxi. Po celý zbytek měsíce si návštěvníci mohli ve starobylých prostorách prohlédnout práce našich dětí (příloha č. 6). 18. dubna 2009 jsme se zúčastnili Sousedského setkání U Jindřicha, které organizovala Městská část Praha 1. Žáci naší školy zde nabízeli výrobky, které vytvořili v hodinách výtvarné výchovy. Děti 1. stupně vydaly 2 čísla školního časopisu Pod lupou. Částka vybraná za prodej časopisu byla věnována sbírce Pomozte dětem Kuře a na konto Povodně. V návaznosti na věnovanou částku Pomozte dětem Kuře se děti 3.A zúčastnily natáčení pořadu Kluci v akci, který vysílala Česká televize. V České televizi se naši žáci představili v tomto školním roce ještě jednou. Bylo to v pořadu Tykadlo, který byl tentokrát zaměřený na tradice. Na přelomu května a června 2009 se žáci zúčastnili pobytu s výtvarným zaměřením ve Francii v Provence. Jejich práce byly přivezeny zpět, aby posloužily k plánované výstavě Malování v Provence. V Městské knihovně na Mariánském náměstí pořádáme tradičně v měsíci červnu Školní akademii. Výsledky kontrol ČŠI: Ve dnech 23., 24., 27. a 28. dubna 2009 proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Výsledky ČŠI dle Inspekční zprávy čj. ČŠI-234/09-01 ze dne : Ekonomické a materiální předpoklady školy Materiální a finanční předpoklady pro naplnění vzdělávacího programu a rozvoj osobnosti žáků školy byly dostatečné, nebyla shledána žádná zásadní rizika. Hodnocení školy Rovnost příležitostí ke vzdělávání - Škola uplatňuje rovný přístup při přijímání ke vzdělávání a zohledňuje vzdělávací potřeby žáků. Školní poradenství je na standardní úrovni. Vedení školy Škola realizuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty. ŠVP je v částečném souladu s RVP. Plánování je systematické, vytváří rámec pro dlouhodobou perspektivu školy. Vedení školy je na velmi dobré úrovni. Předpoklady pro řádnou činnost školy Personální podmínky školy umožňují realizaci vzdělávacího programu na velmi dobré úrovni, materiální podmínky přesahují standard a výrazně pozitivně ovlivňují kvalitu vzdělávání. Bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována potřebná pozornost. Průběh vzdělávání a projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu Průběh vzdělávání je realizován standardním způsobem, výuka výtvarné výchovy je příkladem dobré praxe. Organizace výuky, metody a formy práce a další aktivity školy vytvářejí dostatečný prostor pro rozvoj osobnosti žáka a podporují sounáležitost žáků se školou. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny na požadované úrovni. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Škola zajišťuje environmentální vzdělávání 15

16 na 1. stupni na velmi dobré úrovni, na 2. stupni na standardní úrovni. Partnerství Partnerské vztahy jsou rozvíjeny příkladným způsobem. Výsledky vzdělávání žáků na úrovni školy Výsledky vzdělávání žáků jsou standardní, ve výtvarné výchově na úrovni příkladu dobré praxe. Celkové hodnocení školy Škola vykonává činnost v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům. Poradenské služby poskytuje na velmi dobré úrovni. Účelně využívá poskytnuté zdroje a prostředky. Bezpečnost žáků je zajištěna standardním způsobem. Ředitelka školy svými osobnostními a manažerskými kvalitami účinně aktivizuje pedagogický sbor. Iniciativu vyvíjí také v oblasti partnerství, které je na úrovni příkladu dobré praxe. Realizovaný ŠVP je v částečném souladu s RVP, proto je nutno přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků podle 5 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve lhůtě do 30. června (Poznámka: ŠVP byl uveden do souladu. U kontrolovaného ŠVP nebylo zjištěno porušení právního předpisu. Viz protokol ČŠI čj. ČČI-735/09-A ze dne ) Tímto je náš ŠVP uveden do naprostého souladu s RVP ZV. Personální a materiální podmínky, přesahující standard, umožňují aplikaci učebních dokumentů ve výuce na velmi dobré úrovni. Metody a formy práce užívané ve výuce vytvářejí dostačující prostor pro rozvoj osobnosti žáka. Vzdělávání ve výtvarné výchově je na úrovni příkladu dobré praxe. Environmentální výchově je věnována potřebná pozornost. Inspekční zpráva byla Českou školní inspekcí zaslána rovněž zřizovateli a Školské radě. Plné znění zprávy (včetně protokolu ze dne ) je k nahlédnutí u ředitelky školy. Součástí výroční zprávy je ekonomická část (příloha č. 7) 16

17 Přílohy: 1) Návštěva starosty MČ Prahy 1 v 1. třídě 2) Vernisáž Démoni a bájné bytosti 3) Malostranské Vánoce 4) Vánoce v Praze 5) Alšova země 6) Vernisáž Dějiny umění v praxi 7) Ekonomická část

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vodičkova Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní základní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-567/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 60 436 221 Identifikátor: 600 037 151 Právní forma: Zastoupená:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39. Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice. Identifikátor školy: 600 041 212

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39. Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice. Identifikátor školy: 600 041 212 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39 Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice Identifikátor školy: 600 041 212 Termín konání inspekce: 22.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více