Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009 Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009

3 Název školy: Základní škola Vodičkova Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Sídlo: Vodičkova 22/683, Praha 1 Ředitelka školy: PaedDr. Jana Králová Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Zelená Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Ivana Kolářová (Pozn. od je ředitelkou školy Mgr. Dagmar Zelená, zástupcem ředitele: Mgr. Ivana Kolářová) Zřizovatel: Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18 Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání: 1. a 2. ročníky výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji ročníky výuka podle vzdělávacího programu: Obecná škola 24283/ a 7. ročníky výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji 8. a 9. ročníky výuka podle vzdělávacího programu: Základní škola 16847/96-2 Třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy: 21970/96-22 Zhodnocení: V 1. a 2. třídě pokračuje realizace ŠVP učivo a činnosti spojené s výukou směřují ke splnění očekávaných výstupů v souladu s RVP. V ostatních třídách roč. se podařilo splnit osnovy podle OŠ i se závěrečným shrnutím a opakováním. Složení žáků jednotlivých tříd není vždy na stejné úrovni, což občas ovlivňuje přesné dodržování časového plánu učiva. Podle vlastního ŠVP jsme vyučovali v ročníku. Velmi kladně hodnotíme propojení předmětů dějiny umění, literární složky předmětu ČJL a hudební výchovy. Počítačová grafika se prolíná s informatikou a s výtvarnou výchovou. Dle učebních plánů byla látka v podstatě probrána, menší problémy způsobilo probrání látky v předmětech s jednohodinovou dotací. V ŠVP však tomuto problému věnujeme dostatek pozornosti, takže vždy v září zbývá čas na zopakování a případné doplnění látky. 3

4 Jazykové vzdělávání a jeho podpora: Počet učitelů cizích jazyků ve fyzických osobách a přepočtený k , odborná kvalifikace v %: Německý jazyk 1 (fyz.) 0,18 (přepočt.) 100 % (odbor. kvalif.) Anglický jazyk 7 (fyz.) 3,2 (přepočt.) 51 % (odbor. kvalif.) Pedagogičtí pracovníci: celkem 29,52 (přepočt.) Odborná kvalifikace v %: 89,2 % Věková struktura pedagogických pracovníků: věk počet (fyzické osoby k ) méně než a více 2 Průměrný věk pedagogických pracovníků: je 47 roků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Vedení a hodnocení závěrečných prací pro bakalářské studium i celoživotní formy studia školského managementu CŠM Funkční studium CŠM PedF UK AV MEDIA základní používání interaktivní tabule Trestní odpovědnost učitele seminář Policie ČR Počítače interaktivní tabule začátečníci Tvořivá škola Matematika zlomky a desetinná čísla Tvořivá škola ředitelka školy zástupce ředitele všichni vyučující 1 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 4

5 Systémové souvislosti školních potíží dětí Tvořivá škola Počítače interaktivní tabule pokročilí Tvořivá škola Herbert Puchta: Blending creativity, fun and learnich seminář Cambridge University Press Interaktivní tabule a software pro výuku Aj na ZŠ Vzděl. zař. Středočeského kraje Zdravé zuby metodický seminář k projektu Činnostní učení ve výuce angličtiny ve 3. ročníku Tvořivá škola Angličtina na 1. stupni seminář nakladatelství FRAUS Orgány sociálně právní ochrany dítěte možnosti spolupráce Ochana osobních údajů v činnosti škol a škol. zařízení Chystané změny ve školství Opravdu jsou horší? seminář HYL Trestní odpovědnost pedagogů v praxi FAKTA Šikana jako etický a psychologický problém etické fórum Legislativní rámec prevence ProPrev Prevence rizikového sexuálního chování dospívajících CEVAP Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se zdrav. postižením IPPP Stavba a vývoj vesmíru HYL Základní norma zdrav. znalostí pro ped. pracovníky ProPrev Co je nového ve starém Egyptě seminář D Aktivizační metody ve výuce Z I + II Descartes Jak se vystříhat sporů Descartes Jak učit o komunismu, Protektorát Čechy a Morava, Kolektivizace venkova, Ústav pro studium totalitních režimů Děti s LMD (ADD, ADHD) a řešení problémových situací ve třídě DYS centrum Praha Seminář Anglický jazyk ZŠ Marjánka Bojovníci proti totalitě pohledem dětí školení MO ČR 2 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 1 vyučující 1. st. 1 vyučující 1. st. 1 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. zástupce řed.1. st. zástupce řed. 1. st. zástupce řed. 1. st. zástupce ředitele zástupce ředitele zástupce ředitele + výchovný poradce výchovný poradce výchovný poradce 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2009/2010 a odkladů školní docházky na školní rok 2009/2010: počet dětí přijatých do 1. třídy: 31 z toho nástup po odkladu: 10 z toho nešestiletí: 1 z toho počet odkladů pro š. r. 2009/2010: 5 před nástupem do 1. tř. přestoupilo: 4 počet žáků v 1. třídě: 24 počet 1. tříd: 1 5

6 Hodnocení činnosti školních družin a klubů: Školní družina je určena žákům tříd. Sídlo: Jeruzalémská 5, Praha 1. Děti využily nabídky kroužků: keramika, taneční studio, angličtina, florbal, netradiční Vv, míčové hry, PC, drátkování, aerobik. Klub mladých využívají žáci ročníků. Sídlo: Školská 15a, Praha 1. Prioritou klubu je prevence před patologickými projevy dětí. Jelikož jsme škola v centru města, děti jsou více ohroženy negativními vlivy ulice, proto je pro nás velmi důležité, aby jejich volný čas byl smysluplně využit. V nabídce máme kroužky: oděvní ateliér, výtvarný kurz, keramický kurz, orientální tance, tanec, kung-fu, florbal, basketbal, fotbal, zpívání s kytarou, šachy. Díky grantové podpoře MČ Praha 1 (účelový příspěvek ve výši ,- Kč) jsme mohli uskutečnit řadu sportovně turisticko poznávacích výletů a akcí (Kokořín, Okoř, Český ráj, večerní lyžování v Krkonoších aj.). Od rodičů se nám dostalo velmi kladné odezvy. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty): Škola měla v letošním školním roce dva výchovné poradce (1. a 2. stupeň). Stále spolupracujeme se školním psychologem z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 a speciálním pedagogem, který působil ve třídě 8.B a vyučoval nápravy SPU. Žáci 9. ročníků se zúčastnili profitestů, které pořádala pedagogicko-psychologická poradna Prahy 1.Volba povolání byla obsažena v předmětech český jazyk a literatura, rodinná výchova a občanská výchova. Jsme stále v kontaktu s Úřadem MČ Praha 1 Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, oddělením péče o rodinu a děti, dále s Policií České republiky, která připravila pro děti 1. stupně besedy na téma drogy, Malý kriminalista a Šikana, dále jsme v kontaktu s Městskou policií Prahy 1. Spolupracujeme s občanským sdružením Barevný svět dětí prevence kriminalita, alkohol, se sdružením prevence kriminality PRAK a s CEVAP téma Kouření, tvá volba a program Teens Freee. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity: Spolupracujeme s Klubem rodičů. Ten tvoří zástupci jednotlivých tříd prvního a druhého stupně. Klub nám pomohl přispět na některé školní akce i vybavení jednotlivých tříd. Rada školy tvoří ji šest členů: dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci Městské části Praha 1 a dva zástupci z řad pedagogů naší školy. Jako fakultní škola PedF UK máme navázanou spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Studenti PedF UK, ale i jiných fakult u nás pravidelně vykonávají studentské praxe. Dále v naší budově probíhají semináře Centra školského managementu. 6

7 Dále pokračuje spolupráce s mateřskými školami Prahy 1. Předškoláci byli před zápisem do 1. tříd na návštěvě naší budovy pro nejmladší žáky. Rodiče mohli zavítat do školy na dny otevřených dveří, které pořádáme každý rok v budově Jindřišská 32 a Vodičkova 22. Vzhledem k našemu zaměření na výtvarnou výchovu spolupracujeme s akademickou malířkou Ninou Provaan Smetanovou. Ta 2x ročně pořádá pro naše žáky seminář Módní trendy. Naše prostory využívá k výuce Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, která sídlí ve Školské ulici. Nadále jsme v kontaktu s odbornou veřejností pravidelným pořádáním tzv. Kulatých stolů, které organizuje SKAV (stálá konference asociací ve vzdělávání). Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech: Naše škola se zapojila do projektu nazvaného Bojovníci proti totalitě pohledem dětí, který pořádalo Ministerstvo obrany. Žáci měli možnost vybrat si ze tří kategorií video, audio, text. Naše děti připravily projekt v tištěné verzi s názvem Příběhy nespravedlivě odsouzených žen. Vyhodnocení soutěže se konalo v červnu v památníku Vojna u Příbrami. Naše škola obdržela za tento projekt Pamětní list. Zkušenosti s péčí o nadané žáky: V letošním školním roce se v žádném ročníku nevyskytly mimořádně nadané děti. Nadaní žáci, ale i ti, co mají zájem, si mohou v průběhu vyučovacích hodin, po splnění zadané práce, vypracovat speciální úkoly navíc, které podněcují a rozvíjejí jejich schopnosti, mohou si samostatně připravit referáty, pomáhají při řešení obtížnějších úkolů (zejména při skupinové práci). Často se ale stává, že ne vždy mimořádné nadání žáka je spojené i s jeho pílí. Žáci pak mnohdy chápou úkoly navíc jako trest. Možná, že také spíše než o mimořádné nadání jde u některých žáků jen o zvýšený zájem o některý obor. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ: Přípravné třídy v naší ZŠ nemáme. V letošním roce jsme měli na 1. stupni celkem 23 žáků s SPU, z toho 1 integrovaný. Na 2. stupni bylo 45 žáků s SPU, z toho 18 integrovaných. Integrace žáků s poruchami je bez větších obtíží, žáci dostávají úkoly přiměřené jejich 7

8 schopnostem, mají mírnější klasifikaci a pokud se nějaké problémy ve výuce či přípravě na vyučování v průběhu školního roku vyskytly, byly řešeny především s rodiči, s výchovnou poradkyní a následně s PPP. Žáci měli též možnost doučování. A pokud tito žáci mají dobré rodinné zázemí a funguje-li spolupráce s rodinou, není integrace problém. Na 2. stupni integrujeme žáky do běžných tříd, v 8. ročníku je 1 třída pro děti s SVPU. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ: Počet cizinců: 43 Evropská unie: Bulharsko 2 Holandsko 1 Slovensko 2 SRN 1 EU celkem 6 Ostatní státy: Afghánistán 1 Alžírsko 2 Bělorusko 2 Čína 1 Gruzie 1 Korea 3 Kosovo 1 Moldavsko 1 Mongolsko 1 Pákistán 2 Rusko 13 Ukrajina 9 Ostatní státy celkem 37 Větší problémy v případě integrace cizinců z různých zemí a různým typem náboženství se nevyskytly. Pokud byl podchycen jen minimální náznak nějakého problému, vždy vše bylo ihned řešeno s pozitivním závěrem. 8

9 Počet žáků s místem trvalého pobytu mimo území HMP (podle krajů, z kterých dojíždějí): 1. stupeň: stupeň: 18 Celkem ZŠ: 30 žáků (všichni Středočeský kraj) Environmentální výchova: Environmentální (resp. ekologickou) výchovu chápeme nejen jako výchovu k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale především jako výchovu žáků k trvale udržitelnému rozvoji. Žáci jsou přiměřeně svému věku vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí a ke spoluodpovědnosti za současný i příští stav přírody i společnosti. Environmentální výchova klade důraz na dobrovolnou střídmost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského života, na citlivost při řešení problémů spojených s péčí o přírodu i o lidskou společnost. Základní dokumenty, z nichž ve výuce vycházíme: Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (č. j / ). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j / ). Školní vzdělávací program ZŠ Vodičkova Účelem není mysl naplnit, ale otevřít ji. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Vzdělávací a výchovné cíle: - praktickými formami výuky vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí - působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje, propojovat informace s osobní zkušeností - na konkrétních příkladech nechat žáky projevovat svůj vztah k přírodě, učit je zodpovědnému jednání, k odmítání lhostejných nebo negativních projevů k životnímu prostředí - zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících s životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem města - vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí školy - spolupracovat s ekologickými institucemi - vhodnými formami výuky si připomínat významné světové dny týkající se životního prostředí. Environmentální výchova je začleněna do jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma a to v těchto čtyřech základních tematických okruzích: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí. Při realizaci environmentální výchovy jsme ve školním roce 2008/2009 spolupracovali např. s těmito subjekty: Tereza sdružení pro ekologickou výchovu, Lesy hl. m. Prahy, středisko ekologické výchovy, Občanská inspirace, Ekocentrum Koniklec, Ekocentrum Podhoubí, Občanské sdružení Ekodomov. 9

10 Multikulturní výchova: Multikulturní výchovu nezařazujeme do výuky jako samostatný předmět, ale jako oblast, která se objevuje v různých částech učiva jednotlivých předmětů, která prostupuje klimatem každé třídy i školy jako celku. V rámci této výchovy vedeme žáky k rasové toleranci, k odmítání násilí, k respektu k jiným kulturám, k vytváření zdravého postoje vůči migrantům a jejich (někdy odlišným) hodnotám. Celkově jde o to, aby si žáci osvojili tzv. interkulturní kompetence tj. postoje, které podporují chápání kulturních specifičností jiných etnických skupin. Velmi důležitá je zde spolupráce s rodiči. I oni musí vést svého potomka k respektování lidských a občanských práv, k akceptování rozdílné kultury, k bezbariérové komunikaci s příslušníky jiné rasy, jiného etnika atd. Vzhledem k poměrně velkému počtu cizinců v naší škole se právě v rámci multikulturní výchovy snažíme o jejich nenásilné včlenění do kolektivů jednotlivých tříd. Jde o vzájemné nenásilné přibližování kultur, jazyků a zvyků daných národů. Jako vhodné se ukázaly zejména tyto formy spolupráce: - cvičení na kontakt a sociální komunikaci, skupinovou citlivost, důvěru a spolupráci, dále námětové hry, které se bezprostředně zabývají sociálními vztahy a také na dramatické improvizaci založené na mezilidském kontaktu a komunikaci, na setkávání různých jedinců v různých situacích. V rámci multikulturní výchovy jsme se zapojili do projektu Jeden svět na školách (organizuje společnost Člověk v tísni). Základní myšlenkou je využití dokumentárních filmů ve vzdělávání a výchově. Dokumentární filmy přinášejí informace o aktuálních problémech současného světa rasismus, xenofobie, globální problémy, sociální témata. Prevence sociálně patologických jevů: Za prevenci sociálně patologických jevů považujeme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a jejich následkům, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Cílem je vedení žáků ve spolupráci s rodiči ke zdravému životnímu stylu, k vhodnému způsobu využití volného času, k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku a posilovat jejich duševní odolnost vůči negativním vlivům, zážitkům a problémům každodenního života, k toleranci, k potlačení agresivity. Dosažení těchto cílů se neobejde bez důsledné činnosti všech vyučujících. Prevence je realizována výchovnou i naukovou složkou vzdělávacího procesu v průběhu celého školního roku a také prostřednictvím výukových programů, přednášek, besed, prožitkových situací a rozhovorů. V 6. ročnících se realizovalo úvodní soustředění zaměřené na utváření sociálních vazeb ve třídě projekt byl realizován ve spolupráci se studenty FTVS. Výchova k udržitelnému rozvoji: viz Environmentální výchova. 10

11 Autoevaluace školy: Cílem evaluace na naší škole jsou následující skutečnosti : - fungování ŠVP - klima školy - zjišťování zpětné vazby našeho působení pedagogického i výchovného / naplňování klíčových kompetencí, vnímání naší školy žáky i rodiči /. - práce s žáky s SVP - úroveň vzdělávání Hlavní oblasti s cíli, kritérii a nástroji jsou v souladu s vyhláškou 15/2005 rozpracovány v následujících tabulkách, včetně SWOT analýzy, kterou vždy na začátku hodnoceného období provádíme. V rámci výuky využíváme evaluačních prostředků srovnávacích testů, dotazníků pro žáky, rodiče i zaměstnance, v některých předmětech začínáme se zaváděním portfolií. Vedení školy zjišťuje prostřednictvím hospitací odbornou úroveň pedagogů, jejich vztah k žákům, schopnost pedagogů nadchnout pro svůj předmět děti. Vzájemné hospitace mezi kolegy nevyužíváme, o práci druhých víme prostřednictvím projektů, do kterých se zapojují vyučující různých předmětů. Na konci každého školního roku zadává ředitelka školy ve všech třídách 2.stupně dotazník, v němž se děti vyjadřují k jednotlivým předmětům, ke vztahu k vyučujícím i k vedení školy, dále hodnotí úroveň školní jídelny, a to nejen jídlo, ale i přístup zaměstnanců jídelny. Školní šikana je šetřena pomocí dotazníků vypracovaných aprobovanou výchovnou poradkyní a aprobovanou psycholožkou, dále v tomto směru děláme za pomoci PPP Prahy 1 sociometrické šetření. Pro zmapování vědomostí a dovedností žáků a naplnění klíčových kompetencí využíváme testů od různých firem a institucí KALIBRO, SCIO, CERMAT. Velmi důležitým evaluačním nástrojem jsou pro nás třídnické hodiny a třídní schůzky, resp. schůzky Klubu rodičů, konzultační hodiny a neformální setkání s rodiči a širší veřejností na akcích pořádaných školou mimo vyučování / vernisáže, dny otevřených dveří, akce školní družiny a klubu /. Dalším prostředkem evaluace je prezentace na veřejnosti webové stránky školy a snažíme se využívat i sdělovací prostředky, především měsíčník MČ Prahy 1, Učitelské noviny a deník Metro. SWOT ANALÝZA Před tím, než přistoupíme k vlastnímu hodnocení školy postupu, provádíme analýzu výchozího stavu. Analýzy se účastní všichni pedagogové, správní zaměstnanci a vedení školy. 11

12 Silné stránky - aprobovaný pedag. sbor - pedagogové, kteří se v převážné většině chtějí vzdělávat - vstřícnost většiny zaměstnanců směrem k vedení - vstřícnost vedení směrem k zaměstnancům - velmi dobrá úroveň správního a technického úseku - výborná úroveň výtvarné výchovy - dobré materiální vybavení pro VV - výhodná poloha školy - výborná dopravní dostupnost - práce s dětmi nadanými - práce s dětmi vyžadujícími zvýšenou péči - existence speciálních tříd - vztahy důvěry mezi většinou vyučujících a žáky - ochota pořádat mimoškolní akce - skvělé fungování školního klubu a družiny - většinou dobré vztahy mezi kolegy - získání finančních prostředků z grantů v oblasti mimoškolních aktivit a výtvarné výchovy - LVVK na vynikající úrovni - daří se práce s dětmi výchovně problematickými, i s těmi, které k nám přestoupily z jiných škol - spolupráce s PPP Prahy 1 - touha většiny zaměstnanců dále se vzdělávat - zapojení do DVPP - výběr PVP - počítačová grafika - samostatná školní budova pro žáky 1. a 2.tříd - středeční výuka 1. a 2. tříd bez učebnic Slabé stránky - neochota velmi malé části zaměstnanců ke změnám a práci na sobě - v ojedinělých případech neznalost práce s dětmi vyžadujícími zvýšenou péči a neochota na svém přístupu cokoliv změnit - malé zapojení rodičů do školního dění, zřejmě jsme ještě nenalezli správnou cestu - malá ochota žáků 9. tříd pracovat i v 2. pololetí šk.r. po přijímacím řízení na SŠ - velmi obtížné řešení vybudování bezbariérového přístupu 12

13 Příležitosti Ohrožení - navázání spolupráce se zahraničím - e-tweening v hodinách jazyků, VV a Pc - grantová politika i v jiných oblastech než VV a volný čas - příliv cizinců do školy poznávání jiných kultur, rozvoj jazykové výuky - velké prostory na půdě a v suterénu školy - úbytek žáků s trvalým bydlištěm v Praze 1 - odliv žáků na víceletá gymnázia - vyrovnat se s konkurencí dalších pěti základních škol v Praze 1 - úbytek lidí, kteří v Praze 1 trvale bydlí - existence školy ve 3 budovách, z nichž jedna je magistrátní Ve šk.r.2008/2009 jsme se zaměřovali především na zjišťování úrovně obecných studijních předpokladů a znalosti v oblasti českého jazyka u žáků 6. ročníku. Využili jsme testů SCIO. Výsledky ukázaly, že hodnocení známkami v předmětu Český jazyk neodpovídají výsledkům testování. Známky z 5. ročníku se ukázaly jako nadhodnocené vzhledem k výsledkům testů. Ukázalo se, že si žáci neumí poradit např. v rozeznávání významu slov, nedokáží se dobře orientovat v textu, leckdy nerozumějí tomu, co čtou. Opatření posilovat nejen v českém jazyce, ale v každém předmětu čtení s porozuměním, vést žáky v souladu s jejich schopnostmi k samostatné práci s textem již od vyšších ročníků 1. stupně /4.-5. třída/. Další oblastí bylo zjistit kvalitu dovedností a znalostí žáků 9. ročníků. Využili jsme již druhým rokem formy výstupních testů. Testy se konaly z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, společenskovědního základu /dějepis, výchova k občanství, výchova ke zdraví/ a z přírodovědného základu /zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis/. Jejich výpovědní hodnota však není zcela podle našich představ. Zjistili jsme, že žáci mají dobré znalosti v oblasti literární, ale velké problémy v oblasti mluvnice, nejhůře dopadla větná skladba. V anglickém jazyce se ukázaly poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými skupinami rozdíly jsou dány jednak úrovní žáků, jednak rozdílným přístupem jednotlivých vyučujících. Velmi dobře dopadly společenskovědní předměty, kupodivu též i matematika. 13

14 Opatření v testech volit komplexnější úkoly aby se prokázaly nejen znalosti žáků, ale i jejich schopnosti akceptovat předmětové souvislosti a aplikovat různé formy řešení problémů. Poslední zkoumanou oblastí tohoto roku byl výskyt šikany na škole. Šetření provedla výchovná poradkyně formou anonymních dotazníků. Výsledky ukázaly, že šikana 4. stupně se na naši škole neobjevuje, mírné náznaky šikany řeší učitelé okamžitě. Další údaje o ZŠ: V červnu proběhlo ve škole testování žáků 9. ročníků (testy z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, přírodovědného a společenského základu. Z celkového počtu 342 žáků bylo na střední školy přijato 7 žáků z 5. ročníku 4 žáci ze 7. ročníku 71 žáků z 9. ročníku (z celkového počtu 71 bylo 68 žáků přijato v 1. termínu a 3 žáci ve 2. termínu). V měsíci srpnu 2008 vykonali 2 žáci opravnou zkoušku. (1 žák fyzika, 1 žák matematika). Z velkého množství aktivit připomínáme následující akce a soutěže: 1. září 2008 navštívil naše prvňáčky starosta MČ Praha 1 Ing. Petr. Hejma. Spolu s ním si děti vyzkoušely jednu z nejmodernějších školních pomůcek interaktivní tabuli. Velké poděkování za několik takových tabulí patří obci Městské části Praha 1 (příloha č. 1). V listopadu 2008 jsme se účastnili celoevropské soutěže pořádané Eurocentrem Praha Pusťte si jazyk na špacír. Dne se uskutečnila v galerii v ZŠ Vodičkova vernisáž prací našich žáků Démoni a bájné bytosti (příloha č. 2). V sobotu jsme se zúčastnili akce MČ Praha 1 Malostranské Vánoce, která se konala na Kampě. Žáci představili svoje výrobky na prodejní výstavce (příloha č. 3). Sdružení výtvarníků Karlova mostu společně s MČ Praha 1 organizovalo soutěž Vánoce v Praze. Vyhodnocení v Galerii SVKM na Kampě se zúčastnilo 7 našich žáků 1. stupně, kteří byli oceněni a obdrželi věcné ceny. Práce 19 žáků byly vybrány k výzdobě interiérů nemocnic a ústavu sociální péče (příloha č. 4). Žáci 1. stupně rovněž uspěli v soutěži Malování na Karlově mostě (SVKM) zaměřené na Karlův most a okolí. V prosinci 2008 jsme za účast v soutěži Alšova země obdrželi čestné uznání za masky Dobro a Zlo a za práce Otevírání čtverce a Geometrické hry (příloha č. 5). 14

15 7. dubna 2009 se konala v Galerii U Zlatého kohouta v Michalské ulici vernisáž výstavy Dějiny umění v praxi. Po celý zbytek měsíce si návštěvníci mohli ve starobylých prostorách prohlédnout práce našich dětí (příloha č. 6). 18. dubna 2009 jsme se zúčastnili Sousedského setkání U Jindřicha, které organizovala Městská část Praha 1. Žáci naší školy zde nabízeli výrobky, které vytvořili v hodinách výtvarné výchovy. Děti 1. stupně vydaly 2 čísla školního časopisu Pod lupou. Částka vybraná za prodej časopisu byla věnována sbírce Pomozte dětem Kuře a na konto Povodně. V návaznosti na věnovanou částku Pomozte dětem Kuře se děti 3.A zúčastnily natáčení pořadu Kluci v akci, který vysílala Česká televize. V České televizi se naši žáci představili v tomto školním roce ještě jednou. Bylo to v pořadu Tykadlo, který byl tentokrát zaměřený na tradice. Na přelomu května a června 2009 se žáci zúčastnili pobytu s výtvarným zaměřením ve Francii v Provence. Jejich práce byly přivezeny zpět, aby posloužily k plánované výstavě Malování v Provence. V Městské knihovně na Mariánském náměstí pořádáme tradičně v měsíci červnu Školní akademii. Výsledky kontrol ČŠI: Ve dnech 23., 24., 27. a 28. dubna 2009 proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Výsledky ČŠI dle Inspekční zprávy čj. ČŠI-234/09-01 ze dne : Ekonomické a materiální předpoklady školy Materiální a finanční předpoklady pro naplnění vzdělávacího programu a rozvoj osobnosti žáků školy byly dostatečné, nebyla shledána žádná zásadní rizika. Hodnocení školy Rovnost příležitostí ke vzdělávání - Škola uplatňuje rovný přístup při přijímání ke vzdělávání a zohledňuje vzdělávací potřeby žáků. Školní poradenství je na standardní úrovni. Vedení školy Škola realizuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty. ŠVP je v částečném souladu s RVP. Plánování je systematické, vytváří rámec pro dlouhodobou perspektivu školy. Vedení školy je na velmi dobré úrovni. Předpoklady pro řádnou činnost školy Personální podmínky školy umožňují realizaci vzdělávacího programu na velmi dobré úrovni, materiální podmínky přesahují standard a výrazně pozitivně ovlivňují kvalitu vzdělávání. Bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována potřebná pozornost. Průběh vzdělávání a projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu Průběh vzdělávání je realizován standardním způsobem, výuka výtvarné výchovy je příkladem dobré praxe. Organizace výuky, metody a formy práce a další aktivity školy vytvářejí dostatečný prostor pro rozvoj osobnosti žáka a podporují sounáležitost žáků se školou. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny na požadované úrovni. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Škola zajišťuje environmentální vzdělávání 15

16 na 1. stupni na velmi dobré úrovni, na 2. stupni na standardní úrovni. Partnerství Partnerské vztahy jsou rozvíjeny příkladným způsobem. Výsledky vzdělávání žáků na úrovni školy Výsledky vzdělávání žáků jsou standardní, ve výtvarné výchově na úrovni příkladu dobré praxe. Celkové hodnocení školy Škola vykonává činnost v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům. Poradenské služby poskytuje na velmi dobré úrovni. Účelně využívá poskytnuté zdroje a prostředky. Bezpečnost žáků je zajištěna standardním způsobem. Ředitelka školy svými osobnostními a manažerskými kvalitami účinně aktivizuje pedagogický sbor. Iniciativu vyvíjí také v oblasti partnerství, které je na úrovni příkladu dobré praxe. Realizovaný ŠVP je v částečném souladu s RVP, proto je nutno přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků podle 5 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve lhůtě do 30. června (Poznámka: ŠVP byl uveden do souladu. U kontrolovaného ŠVP nebylo zjištěno porušení právního předpisu. Viz protokol ČŠI čj. ČČI-735/09-A ze dne ) Tímto je náš ŠVP uveden do naprostého souladu s RVP ZV. Personální a materiální podmínky, přesahující standard, umožňují aplikaci učebních dokumentů ve výuce na velmi dobré úrovni. Metody a formy práce užívané ve výuce vytvářejí dostačující prostor pro rozvoj osobnosti žáka. Vzdělávání ve výtvarné výchově je na úrovni příkladu dobré praxe. Environmentální výchově je věnována potřebná pozornost. Inspekční zpráva byla Českou školní inspekcí zaslána rovněž zřizovateli a Školské radě. Plné znění zprávy (včetně protokolu ze dne ) je k nahlédnutí u ředitelky školy. Součástí výroční zprávy je ekonomická část (příloha č. 7) 16

17 Přílohy: 1) Návštěva starosty MČ Prahy 1 v 1. třídě 2) Vernisáž Démoni a bájné bytosti 3) Malostranské Vánoce 4) Vánoce v Praze 5) Alšova země 6) Vernisáž Dějiny umění v praxi 7) Ekonomická část

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zřizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2009/2010 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2. Přesný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní charakteristika školy... 4 2.1 Podmínky školy... 4

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 Základní škola, Generála Janouška 1006, Praha 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 PRAHA SRPEN 2013 2012-2013 V Praze dne 30.8.2013 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2010/2011 Praha září 2011 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 1 V Praze dne 30.9.2011 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více