Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy školní rok 2008/2009 Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009

3 Název školy: Základní škola Vodičkova Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Sídlo: Vodičkova 22/683, Praha 1 Ředitelka školy: PaedDr. Jana Králová Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Zelená Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Ivana Kolářová (Pozn. od je ředitelkou školy Mgr. Dagmar Zelená, zástupcem ředitele: Mgr. Ivana Kolářová) Zřizovatel: Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18 Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání: 1. a 2. ročníky výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji ročníky výuka podle vzdělávacího programu: Obecná škola 24283/ a 7. ročníky výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji 8. a 9. ročníky výuka podle vzdělávacího programu: Základní škola 16847/96-2 Třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy: 21970/96-22 Zhodnocení: V 1. a 2. třídě pokračuje realizace ŠVP učivo a činnosti spojené s výukou směřují ke splnění očekávaných výstupů v souladu s RVP. V ostatních třídách roč. se podařilo splnit osnovy podle OŠ i se závěrečným shrnutím a opakováním. Složení žáků jednotlivých tříd není vždy na stejné úrovni, což občas ovlivňuje přesné dodržování časového plánu učiva. Podle vlastního ŠVP jsme vyučovali v ročníku. Velmi kladně hodnotíme propojení předmětů dějiny umění, literární složky předmětu ČJL a hudební výchovy. Počítačová grafika se prolíná s informatikou a s výtvarnou výchovou. Dle učebních plánů byla látka v podstatě probrána, menší problémy způsobilo probrání látky v předmětech s jednohodinovou dotací. V ŠVP však tomuto problému věnujeme dostatek pozornosti, takže vždy v září zbývá čas na zopakování a případné doplnění látky. 3

4 Jazykové vzdělávání a jeho podpora: Počet učitelů cizích jazyků ve fyzických osobách a přepočtený k , odborná kvalifikace v %: Německý jazyk 1 (fyz.) 0,18 (přepočt.) 100 % (odbor. kvalif.) Anglický jazyk 7 (fyz.) 3,2 (přepočt.) 51 % (odbor. kvalif.) Pedagogičtí pracovníci: celkem 29,52 (přepočt.) Odborná kvalifikace v %: 89,2 % Věková struktura pedagogických pracovníků: věk počet (fyzické osoby k ) méně než a více 2 Průměrný věk pedagogických pracovníků: je 47 roků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Vedení a hodnocení závěrečných prací pro bakalářské studium i celoživotní formy studia školského managementu CŠM Funkční studium CŠM PedF UK AV MEDIA základní používání interaktivní tabule Trestní odpovědnost učitele seminář Policie ČR Počítače interaktivní tabule začátečníci Tvořivá škola Matematika zlomky a desetinná čísla Tvořivá škola ředitelka školy zástupce ředitele všichni vyučující 1 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 4

5 Systémové souvislosti školních potíží dětí Tvořivá škola Počítače interaktivní tabule pokročilí Tvořivá škola Herbert Puchta: Blending creativity, fun and learnich seminář Cambridge University Press Interaktivní tabule a software pro výuku Aj na ZŠ Vzděl. zař. Středočeského kraje Zdravé zuby metodický seminář k projektu Činnostní učení ve výuce angličtiny ve 3. ročníku Tvořivá škola Angličtina na 1. stupni seminář nakladatelství FRAUS Orgány sociálně právní ochrany dítěte možnosti spolupráce Ochana osobních údajů v činnosti škol a škol. zařízení Chystané změny ve školství Opravdu jsou horší? seminář HYL Trestní odpovědnost pedagogů v praxi FAKTA Šikana jako etický a psychologický problém etické fórum Legislativní rámec prevence ProPrev Prevence rizikového sexuálního chování dospívajících CEVAP Podpora inkluzivního vzdělávání žáků se zdrav. postižením IPPP Stavba a vývoj vesmíru HYL Základní norma zdrav. znalostí pro ped. pracovníky ProPrev Co je nového ve starém Egyptě seminář D Aktivizační metody ve výuce Z I + II Descartes Jak se vystříhat sporů Descartes Jak učit o komunismu, Protektorát Čechy a Morava, Kolektivizace venkova, Ústav pro studium totalitních režimů Děti s LMD (ADD, ADHD) a řešení problémových situací ve třídě DYS centrum Praha Seminář Anglický jazyk ZŠ Marjánka Bojovníci proti totalitě pohledem dětí školení MO ČR 2 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 1 vyučující 1. st. 1 vyučující 1. st. 1 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. 2 vyučující 1. st. zástupce řed.1. st. zástupce řed. 1. st. zástupce řed. 1. st. zástupce ředitele zástupce ředitele zástupce ředitele + výchovný poradce výchovný poradce výchovný poradce 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. 1 vyučující 2. st. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2009/2010 a odkladů školní docházky na školní rok 2009/2010: počet dětí přijatých do 1. třídy: 31 z toho nástup po odkladu: 10 z toho nešestiletí: 1 z toho počet odkladů pro š. r. 2009/2010: 5 před nástupem do 1. tř. přestoupilo: 4 počet žáků v 1. třídě: 24 počet 1. tříd: 1 5

6 Hodnocení činnosti školních družin a klubů: Školní družina je určena žákům tříd. Sídlo: Jeruzalémská 5, Praha 1. Děti využily nabídky kroužků: keramika, taneční studio, angličtina, florbal, netradiční Vv, míčové hry, PC, drátkování, aerobik. Klub mladých využívají žáci ročníků. Sídlo: Školská 15a, Praha 1. Prioritou klubu je prevence před patologickými projevy dětí. Jelikož jsme škola v centru města, děti jsou více ohroženy negativními vlivy ulice, proto je pro nás velmi důležité, aby jejich volný čas byl smysluplně využit. V nabídce máme kroužky: oděvní ateliér, výtvarný kurz, keramický kurz, orientální tance, tanec, kung-fu, florbal, basketbal, fotbal, zpívání s kytarou, šachy. Díky grantové podpoře MČ Praha 1 (účelový příspěvek ve výši ,- Kč) jsme mohli uskutečnit řadu sportovně turisticko poznávacích výletů a akcí (Kokořín, Okoř, Český ráj, večerní lyžování v Krkonoších aj.). Od rodičů se nám dostalo velmi kladné odezvy. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty): Škola měla v letošním školním roce dva výchovné poradce (1. a 2. stupeň). Stále spolupracujeme se školním psychologem z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 a speciálním pedagogem, který působil ve třídě 8.B a vyučoval nápravy SPU. Žáci 9. ročníků se zúčastnili profitestů, které pořádala pedagogicko-psychologická poradna Prahy 1.Volba povolání byla obsažena v předmětech český jazyk a literatura, rodinná výchova a občanská výchova. Jsme stále v kontaktu s Úřadem MČ Praha 1 Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, oddělením péče o rodinu a děti, dále s Policií České republiky, která připravila pro děti 1. stupně besedy na téma drogy, Malý kriminalista a Šikana, dále jsme v kontaktu s Městskou policií Prahy 1. Spolupracujeme s občanským sdružením Barevný svět dětí prevence kriminalita, alkohol, se sdružením prevence kriminality PRAK a s CEVAP téma Kouření, tvá volba a program Teens Freee. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity: Spolupracujeme s Klubem rodičů. Ten tvoří zástupci jednotlivých tříd prvního a druhého stupně. Klub nám pomohl přispět na některé školní akce i vybavení jednotlivých tříd. Rada školy tvoří ji šest členů: dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci Městské části Praha 1 a dva zástupci z řad pedagogů naší školy. Jako fakultní škola PedF UK máme navázanou spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Studenti PedF UK, ale i jiných fakult u nás pravidelně vykonávají studentské praxe. Dále v naší budově probíhají semináře Centra školského managementu. 6

7 Dále pokračuje spolupráce s mateřskými školami Prahy 1. Předškoláci byli před zápisem do 1. tříd na návštěvě naší budovy pro nejmladší žáky. Rodiče mohli zavítat do školy na dny otevřených dveří, které pořádáme každý rok v budově Jindřišská 32 a Vodičkova 22. Vzhledem k našemu zaměření na výtvarnou výchovu spolupracujeme s akademickou malířkou Ninou Provaan Smetanovou. Ta 2x ročně pořádá pro naše žáky seminář Módní trendy. Naše prostory využívá k výuce Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, která sídlí ve Školské ulici. Nadále jsme v kontaktu s odbornou veřejností pravidelným pořádáním tzv. Kulatých stolů, které organizuje SKAV (stálá konference asociací ve vzdělávání). Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech: Naše škola se zapojila do projektu nazvaného Bojovníci proti totalitě pohledem dětí, který pořádalo Ministerstvo obrany. Žáci měli možnost vybrat si ze tří kategorií video, audio, text. Naše děti připravily projekt v tištěné verzi s názvem Příběhy nespravedlivě odsouzených žen. Vyhodnocení soutěže se konalo v červnu v památníku Vojna u Příbrami. Naše škola obdržela za tento projekt Pamětní list. Zkušenosti s péčí o nadané žáky: V letošním školním roce se v žádném ročníku nevyskytly mimořádně nadané děti. Nadaní žáci, ale i ti, co mají zájem, si mohou v průběhu vyučovacích hodin, po splnění zadané práce, vypracovat speciální úkoly navíc, které podněcují a rozvíjejí jejich schopnosti, mohou si samostatně připravit referáty, pomáhají při řešení obtížnějších úkolů (zejména při skupinové práci). Často se ale stává, že ne vždy mimořádné nadání žáka je spojené i s jeho pílí. Žáci pak mnohdy chápou úkoly navíc jako trest. Možná, že také spíše než o mimořádné nadání jde u některých žáků jen o zvýšený zájem o některý obor. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ: Přípravné třídy v naší ZŠ nemáme. V letošním roce jsme měli na 1. stupni celkem 23 žáků s SPU, z toho 1 integrovaný. Na 2. stupni bylo 45 žáků s SPU, z toho 18 integrovaných. Integrace žáků s poruchami je bez větších obtíží, žáci dostávají úkoly přiměřené jejich 7

8 schopnostem, mají mírnější klasifikaci a pokud se nějaké problémy ve výuce či přípravě na vyučování v průběhu školního roku vyskytly, byly řešeny především s rodiči, s výchovnou poradkyní a následně s PPP. Žáci měli též možnost doučování. A pokud tito žáci mají dobré rodinné zázemí a funguje-li spolupráce s rodinou, není integrace problém. Na 2. stupni integrujeme žáky do běžných tříd, v 8. ročníku je 1 třída pro děti s SVPU. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ: Počet cizinců: 43 Evropská unie: Bulharsko 2 Holandsko 1 Slovensko 2 SRN 1 EU celkem 6 Ostatní státy: Afghánistán 1 Alžírsko 2 Bělorusko 2 Čína 1 Gruzie 1 Korea 3 Kosovo 1 Moldavsko 1 Mongolsko 1 Pákistán 2 Rusko 13 Ukrajina 9 Ostatní státy celkem 37 Větší problémy v případě integrace cizinců z různých zemí a různým typem náboženství se nevyskytly. Pokud byl podchycen jen minimální náznak nějakého problému, vždy vše bylo ihned řešeno s pozitivním závěrem. 8

9 Počet žáků s místem trvalého pobytu mimo území HMP (podle krajů, z kterých dojíždějí): 1. stupeň: stupeň: 18 Celkem ZŠ: 30 žáků (všichni Středočeský kraj) Environmentální výchova: Environmentální (resp. ekologickou) výchovu chápeme nejen jako výchovu k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale především jako výchovu žáků k trvale udržitelnému rozvoji. Žáci jsou přiměřeně svému věku vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí a ke spoluodpovědnosti za současný i příští stav přírody i společnosti. Environmentální výchova klade důraz na dobrovolnou střídmost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského života, na citlivost při řešení problémů spojených s péčí o přírodu i o lidskou společnost. Základní dokumenty, z nichž ve výuce vycházíme: Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (č. j / ). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j / ). Školní vzdělávací program ZŠ Vodičkova Účelem není mysl naplnit, ale otevřít ji. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Vzdělávací a výchovné cíle: - praktickými formami výuky vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí - působit na utváření životního stylu a hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje, propojovat informace s osobní zkušeností - na konkrétních příkladech nechat žáky projevovat svůj vztah k přírodě, učit je zodpovědnému jednání, k odmítání lhostejných nebo negativních projevů k životnímu prostředí - zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících s životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem města - vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí školy - spolupracovat s ekologickými institucemi - vhodnými formami výuky si připomínat významné světové dny týkající se životního prostředí. Environmentální výchova je začleněna do jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma a to v těchto čtyřech základních tematických okruzích: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí. Při realizaci environmentální výchovy jsme ve školním roce 2008/2009 spolupracovali např. s těmito subjekty: Tereza sdružení pro ekologickou výchovu, Lesy hl. m. Prahy, středisko ekologické výchovy, Občanská inspirace, Ekocentrum Koniklec, Ekocentrum Podhoubí, Občanské sdružení Ekodomov. 9

10 Multikulturní výchova: Multikulturní výchovu nezařazujeme do výuky jako samostatný předmět, ale jako oblast, která se objevuje v různých částech učiva jednotlivých předmětů, která prostupuje klimatem každé třídy i školy jako celku. V rámci této výchovy vedeme žáky k rasové toleranci, k odmítání násilí, k respektu k jiným kulturám, k vytváření zdravého postoje vůči migrantům a jejich (někdy odlišným) hodnotám. Celkově jde o to, aby si žáci osvojili tzv. interkulturní kompetence tj. postoje, které podporují chápání kulturních specifičností jiných etnických skupin. Velmi důležitá je zde spolupráce s rodiči. I oni musí vést svého potomka k respektování lidských a občanských práv, k akceptování rozdílné kultury, k bezbariérové komunikaci s příslušníky jiné rasy, jiného etnika atd. Vzhledem k poměrně velkému počtu cizinců v naší škole se právě v rámci multikulturní výchovy snažíme o jejich nenásilné včlenění do kolektivů jednotlivých tříd. Jde o vzájemné nenásilné přibližování kultur, jazyků a zvyků daných národů. Jako vhodné se ukázaly zejména tyto formy spolupráce: - cvičení na kontakt a sociální komunikaci, skupinovou citlivost, důvěru a spolupráci, dále námětové hry, které se bezprostředně zabývají sociálními vztahy a také na dramatické improvizaci založené na mezilidském kontaktu a komunikaci, na setkávání různých jedinců v různých situacích. V rámci multikulturní výchovy jsme se zapojili do projektu Jeden svět na školách (organizuje společnost Člověk v tísni). Základní myšlenkou je využití dokumentárních filmů ve vzdělávání a výchově. Dokumentární filmy přinášejí informace o aktuálních problémech současného světa rasismus, xenofobie, globální problémy, sociální témata. Prevence sociálně patologických jevů: Za prevenci sociálně patologických jevů považujeme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a jejich následkům, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Cílem je vedení žáků ve spolupráci s rodiči ke zdravému životnímu stylu, k vhodnému způsobu využití volného času, k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku a posilovat jejich duševní odolnost vůči negativním vlivům, zážitkům a problémům každodenního života, k toleranci, k potlačení agresivity. Dosažení těchto cílů se neobejde bez důsledné činnosti všech vyučujících. Prevence je realizována výchovnou i naukovou složkou vzdělávacího procesu v průběhu celého školního roku a také prostřednictvím výukových programů, přednášek, besed, prožitkových situací a rozhovorů. V 6. ročnících se realizovalo úvodní soustředění zaměřené na utváření sociálních vazeb ve třídě projekt byl realizován ve spolupráci se studenty FTVS. Výchova k udržitelnému rozvoji: viz Environmentální výchova. 10

11 Autoevaluace školy: Cílem evaluace na naší škole jsou následující skutečnosti : - fungování ŠVP - klima školy - zjišťování zpětné vazby našeho působení pedagogického i výchovného / naplňování klíčových kompetencí, vnímání naší školy žáky i rodiči /. - práce s žáky s SVP - úroveň vzdělávání Hlavní oblasti s cíli, kritérii a nástroji jsou v souladu s vyhláškou 15/2005 rozpracovány v následujících tabulkách, včetně SWOT analýzy, kterou vždy na začátku hodnoceného období provádíme. V rámci výuky využíváme evaluačních prostředků srovnávacích testů, dotazníků pro žáky, rodiče i zaměstnance, v některých předmětech začínáme se zaváděním portfolií. Vedení školy zjišťuje prostřednictvím hospitací odbornou úroveň pedagogů, jejich vztah k žákům, schopnost pedagogů nadchnout pro svůj předmět děti. Vzájemné hospitace mezi kolegy nevyužíváme, o práci druhých víme prostřednictvím projektů, do kterých se zapojují vyučující různých předmětů. Na konci každého školního roku zadává ředitelka školy ve všech třídách 2.stupně dotazník, v němž se děti vyjadřují k jednotlivým předmětům, ke vztahu k vyučujícím i k vedení školy, dále hodnotí úroveň školní jídelny, a to nejen jídlo, ale i přístup zaměstnanců jídelny. Školní šikana je šetřena pomocí dotazníků vypracovaných aprobovanou výchovnou poradkyní a aprobovanou psycholožkou, dále v tomto směru děláme za pomoci PPP Prahy 1 sociometrické šetření. Pro zmapování vědomostí a dovedností žáků a naplnění klíčových kompetencí využíváme testů od různých firem a institucí KALIBRO, SCIO, CERMAT. Velmi důležitým evaluačním nástrojem jsou pro nás třídnické hodiny a třídní schůzky, resp. schůzky Klubu rodičů, konzultační hodiny a neformální setkání s rodiči a širší veřejností na akcích pořádaných školou mimo vyučování / vernisáže, dny otevřených dveří, akce školní družiny a klubu /. Dalším prostředkem evaluace je prezentace na veřejnosti webové stránky školy a snažíme se využívat i sdělovací prostředky, především měsíčník MČ Prahy 1, Učitelské noviny a deník Metro. SWOT ANALÝZA Před tím, než přistoupíme k vlastnímu hodnocení školy postupu, provádíme analýzu výchozího stavu. Analýzy se účastní všichni pedagogové, správní zaměstnanci a vedení školy. 11

12 Silné stránky - aprobovaný pedag. sbor - pedagogové, kteří se v převážné většině chtějí vzdělávat - vstřícnost většiny zaměstnanců směrem k vedení - vstřícnost vedení směrem k zaměstnancům - velmi dobrá úroveň správního a technického úseku - výborná úroveň výtvarné výchovy - dobré materiální vybavení pro VV - výhodná poloha školy - výborná dopravní dostupnost - práce s dětmi nadanými - práce s dětmi vyžadujícími zvýšenou péči - existence speciálních tříd - vztahy důvěry mezi většinou vyučujících a žáky - ochota pořádat mimoškolní akce - skvělé fungování školního klubu a družiny - většinou dobré vztahy mezi kolegy - získání finančních prostředků z grantů v oblasti mimoškolních aktivit a výtvarné výchovy - LVVK na vynikající úrovni - daří se práce s dětmi výchovně problematickými, i s těmi, které k nám přestoupily z jiných škol - spolupráce s PPP Prahy 1 - touha většiny zaměstnanců dále se vzdělávat - zapojení do DVPP - výběr PVP - počítačová grafika - samostatná školní budova pro žáky 1. a 2.tříd - středeční výuka 1. a 2. tříd bez učebnic Slabé stránky - neochota velmi malé části zaměstnanců ke změnám a práci na sobě - v ojedinělých případech neznalost práce s dětmi vyžadujícími zvýšenou péči a neochota na svém přístupu cokoliv změnit - malé zapojení rodičů do školního dění, zřejmě jsme ještě nenalezli správnou cestu - malá ochota žáků 9. tříd pracovat i v 2. pololetí šk.r. po přijímacím řízení na SŠ - velmi obtížné řešení vybudování bezbariérového přístupu 12

13 Příležitosti Ohrožení - navázání spolupráce se zahraničím - e-tweening v hodinách jazyků, VV a Pc - grantová politika i v jiných oblastech než VV a volný čas - příliv cizinců do školy poznávání jiných kultur, rozvoj jazykové výuky - velké prostory na půdě a v suterénu školy - úbytek žáků s trvalým bydlištěm v Praze 1 - odliv žáků na víceletá gymnázia - vyrovnat se s konkurencí dalších pěti základních škol v Praze 1 - úbytek lidí, kteří v Praze 1 trvale bydlí - existence školy ve 3 budovách, z nichž jedna je magistrátní Ve šk.r.2008/2009 jsme se zaměřovali především na zjišťování úrovně obecných studijních předpokladů a znalosti v oblasti českého jazyka u žáků 6. ročníku. Využili jsme testů SCIO. Výsledky ukázaly, že hodnocení známkami v předmětu Český jazyk neodpovídají výsledkům testování. Známky z 5. ročníku se ukázaly jako nadhodnocené vzhledem k výsledkům testů. Ukázalo se, že si žáci neumí poradit např. v rozeznávání významu slov, nedokáží se dobře orientovat v textu, leckdy nerozumějí tomu, co čtou. Opatření posilovat nejen v českém jazyce, ale v každém předmětu čtení s porozuměním, vést žáky v souladu s jejich schopnostmi k samostatné práci s textem již od vyšších ročníků 1. stupně /4.-5. třída/. Další oblastí bylo zjistit kvalitu dovedností a znalostí žáků 9. ročníků. Využili jsme již druhým rokem formy výstupních testů. Testy se konaly z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, společenskovědního základu /dějepis, výchova k občanství, výchova ke zdraví/ a z přírodovědného základu /zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis/. Jejich výpovědní hodnota však není zcela podle našich představ. Zjistili jsme, že žáci mají dobré znalosti v oblasti literární, ale velké problémy v oblasti mluvnice, nejhůře dopadla větná skladba. V anglickém jazyce se ukázaly poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými skupinami rozdíly jsou dány jednak úrovní žáků, jednak rozdílným přístupem jednotlivých vyučujících. Velmi dobře dopadly společenskovědní předměty, kupodivu též i matematika. 13

14 Opatření v testech volit komplexnější úkoly aby se prokázaly nejen znalosti žáků, ale i jejich schopnosti akceptovat předmětové souvislosti a aplikovat různé formy řešení problémů. Poslední zkoumanou oblastí tohoto roku byl výskyt šikany na škole. Šetření provedla výchovná poradkyně formou anonymních dotazníků. Výsledky ukázaly, že šikana 4. stupně se na naši škole neobjevuje, mírné náznaky šikany řeší učitelé okamžitě. Další údaje o ZŠ: V červnu proběhlo ve škole testování žáků 9. ročníků (testy z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, přírodovědného a společenského základu. Z celkového počtu 342 žáků bylo na střední školy přijato 7 žáků z 5. ročníku 4 žáci ze 7. ročníku 71 žáků z 9. ročníku (z celkového počtu 71 bylo 68 žáků přijato v 1. termínu a 3 žáci ve 2. termínu). V měsíci srpnu 2008 vykonali 2 žáci opravnou zkoušku. (1 žák fyzika, 1 žák matematika). Z velkého množství aktivit připomínáme následující akce a soutěže: 1. září 2008 navštívil naše prvňáčky starosta MČ Praha 1 Ing. Petr. Hejma. Spolu s ním si děti vyzkoušely jednu z nejmodernějších školních pomůcek interaktivní tabuli. Velké poděkování za několik takových tabulí patří obci Městské části Praha 1 (příloha č. 1). V listopadu 2008 jsme se účastnili celoevropské soutěže pořádané Eurocentrem Praha Pusťte si jazyk na špacír. Dne se uskutečnila v galerii v ZŠ Vodičkova vernisáž prací našich žáků Démoni a bájné bytosti (příloha č. 2). V sobotu jsme se zúčastnili akce MČ Praha 1 Malostranské Vánoce, která se konala na Kampě. Žáci představili svoje výrobky na prodejní výstavce (příloha č. 3). Sdružení výtvarníků Karlova mostu společně s MČ Praha 1 organizovalo soutěž Vánoce v Praze. Vyhodnocení v Galerii SVKM na Kampě se zúčastnilo 7 našich žáků 1. stupně, kteří byli oceněni a obdrželi věcné ceny. Práce 19 žáků byly vybrány k výzdobě interiérů nemocnic a ústavu sociální péče (příloha č. 4). Žáci 1. stupně rovněž uspěli v soutěži Malování na Karlově mostě (SVKM) zaměřené na Karlův most a okolí. V prosinci 2008 jsme za účast v soutěži Alšova země obdrželi čestné uznání za masky Dobro a Zlo a za práce Otevírání čtverce a Geometrické hry (příloha č. 5). 14

15 7. dubna 2009 se konala v Galerii U Zlatého kohouta v Michalské ulici vernisáž výstavy Dějiny umění v praxi. Po celý zbytek měsíce si návštěvníci mohli ve starobylých prostorách prohlédnout práce našich dětí (příloha č. 6). 18. dubna 2009 jsme se zúčastnili Sousedského setkání U Jindřicha, které organizovala Městská část Praha 1. Žáci naší školy zde nabízeli výrobky, které vytvořili v hodinách výtvarné výchovy. Děti 1. stupně vydaly 2 čísla školního časopisu Pod lupou. Částka vybraná za prodej časopisu byla věnována sbírce Pomozte dětem Kuře a na konto Povodně. V návaznosti na věnovanou částku Pomozte dětem Kuře se děti 3.A zúčastnily natáčení pořadu Kluci v akci, který vysílala Česká televize. V České televizi se naši žáci představili v tomto školním roce ještě jednou. Bylo to v pořadu Tykadlo, který byl tentokrát zaměřený na tradice. Na přelomu května a června 2009 se žáci zúčastnili pobytu s výtvarným zaměřením ve Francii v Provence. Jejich práce byly přivezeny zpět, aby posloužily k plánované výstavě Malování v Provence. V Městské knihovně na Mariánském náměstí pořádáme tradičně v měsíci červnu Školní akademii. Výsledky kontrol ČŠI: Ve dnech 23., 24., 27. a 28. dubna 2009 proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Výsledky ČŠI dle Inspekční zprávy čj. ČŠI-234/09-01 ze dne : Ekonomické a materiální předpoklady školy Materiální a finanční předpoklady pro naplnění vzdělávacího programu a rozvoj osobnosti žáků školy byly dostatečné, nebyla shledána žádná zásadní rizika. Hodnocení školy Rovnost příležitostí ke vzdělávání - Škola uplatňuje rovný přístup při přijímání ke vzdělávání a zohledňuje vzdělávací potřeby žáků. Školní poradenství je na standardní úrovni. Vedení školy Škola realizuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty. ŠVP je v částečném souladu s RVP. Plánování je systematické, vytváří rámec pro dlouhodobou perspektivu školy. Vedení školy je na velmi dobré úrovni. Předpoklady pro řádnou činnost školy Personální podmínky školy umožňují realizaci vzdělávacího programu na velmi dobré úrovni, materiální podmínky přesahují standard a výrazně pozitivně ovlivňují kvalitu vzdělávání. Bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována potřebná pozornost. Průběh vzdělávání a projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu Průběh vzdělávání je realizován standardním způsobem, výuka výtvarné výchovy je příkladem dobré praxe. Organizace výuky, metody a formy práce a další aktivity školy vytvářejí dostatečný prostor pro rozvoj osobnosti žáka a podporují sounáležitost žáků se školou. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny na požadované úrovni. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Škola zajišťuje environmentální vzdělávání 15

16 na 1. stupni na velmi dobré úrovni, na 2. stupni na standardní úrovni. Partnerství Partnerské vztahy jsou rozvíjeny příkladným způsobem. Výsledky vzdělávání žáků na úrovni školy Výsledky vzdělávání žáků jsou standardní, ve výtvarné výchově na úrovni příkladu dobré praxe. Celkové hodnocení školy Škola vykonává činnost v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům. Poradenské služby poskytuje na velmi dobré úrovni. Účelně využívá poskytnuté zdroje a prostředky. Bezpečnost žáků je zajištěna standardním způsobem. Ředitelka školy svými osobnostními a manažerskými kvalitami účinně aktivizuje pedagogický sbor. Iniciativu vyvíjí také v oblasti partnerství, které je na úrovni příkladu dobré praxe. Realizovaný ŠVP je v částečném souladu s RVP, proto je nutno přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků podle 5 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve lhůtě do 30. června (Poznámka: ŠVP byl uveden do souladu. U kontrolovaného ŠVP nebylo zjištěno porušení právního předpisu. Viz protokol ČŠI čj. ČČI-735/09-A ze dne ) Tímto je náš ŠVP uveden do naprostého souladu s RVP ZV. Personální a materiální podmínky, přesahující standard, umožňují aplikaci učebních dokumentů ve výuce na velmi dobré úrovni. Metody a formy práce užívané ve výuce vytvářejí dostačující prostor pro rozvoj osobnosti žáka. Vzdělávání ve výtvarné výchově je na úrovni příkladu dobré praxe. Environmentální výchově je věnována potřebná pozornost. Inspekční zpráva byla Českou školní inspekcí zaslána rovněž zřizovateli a Školské radě. Plné znění zprávy (včetně protokolu ze dne ) je k nahlédnutí u ředitelky školy. Součástí výroční zprávy je ekonomická část (příloha č. 7) 16

17 Přílohy: 1) Návštěva starosty MČ Prahy 1 v 1. třídě 2) Vernisáž Démoni a bájné bytosti 3) Malostranské Vánoce 4) Vánoce v Praze 5) Alšova země 6) Vernisáž Dějiny umění v praxi 7) Ekonomická část

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vodičkova Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní základní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více