Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, IČO: , tel.č.: 487/ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010

2 O b s a h v ý r o č n í z p r á v y A) Zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 2. Organizace vzdělávání a výchovy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o počtu žáků 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Spolupráce se sociálními partnery 8. Zapojení do projektů 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 10. Poradenské služby 11. Řízení školy 12. Další záměry školy, hodnocení školy, závěr 13. Údaje o výsledcích kontrol B) Zpráva o hospodaření 1. Hlavní činnost organizace 2. Doplňková činnost organizace 3. Výsledky inventarizace za rok Stav fondů 5. Ekonomické priority pro následující kalendářní rok 6. Doplňující údaje podle pokynů zřizovatele 7. Přílohy 2

3 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/ Základní údaje o škole 1.1. Škola Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody, okres Česká Lípa Kuřívody 700 Mimoň právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Švehlová Kontakt: , Druh školy: škola malotřídní integrovaná s MŠ Datum zařazení do sítě škol: od Změna zařazení: od ( právní subjektivita) Školská rada zřízena: Počet členů: 6 ( 2 zákonní zástupci žáků, 2 pedagogičtí pracovníci, 2 zastupitelé města) 1.2. Zřizovatel Město Ralsko Právní forma: město Ralsko Kuřívody 701 IČO: Starosta města: Ing. Miloš Tita Kontakt:

4 1.3. Součásti školy Škola sdružuje Kapacita IZO zařízení Mateřská škola 40 dětí Základní škola 50 žáků Školní družina 30 žáků Školní jídelna 90 jídel Základní údaje o součástech školy - školní rok 2009/2010 Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Mateřská škola 2 40 Základní škola 2 27 Školní družina 1 19 Školní jídelna x 88 Komentář: Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody čp.700 je integrovaná s mateřskou školou a ve školním roce 2009/10 byla opět školou dvoutřídní. Zřizovatelem školy je město Ralsko, od srpna 2009 byl zvolen nový starosta města,pan Ing. Miloš Tita. Budova školy je dvouposchoďová. V přízemí budovy je umístěno jedno oddělení mateřské školy STONOŽKY, školní jídelna a školní kuchyň. V prvním patře je tělocvična a druhé oddělení MŠ SLUNÍČKA, které slouží zároveň jako lehárna, kancelář a sociální zařízení. Ve druhém patře budovy jsou dvě učebny pro děti ze ZŠ, ředitelna, sociální zařízení a sklad učebnic.počítačová učebna byla zrušena, žáci ze ZŠ docházeli od tohoto školního roku na Informační centrum, kde se s vychovatelkou ŚD učili základům počítačové techniky. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školu celkem 27 žáků, výuka probíhala ve dvou učebnách. Do 1. ročníku nastoupilo 9 žáků, v průběhu roku 1 žákyně přistoupila, výuka 2. a 3. ročníku probíhala v druhé učebně s počtem 17 žáků.( 2.roč. 10 žáků, 3.roč. 7 žáků). Ve školním v ZŠ. roce 2009/2010 jsme opět nemuseli žádat o výjimku z počtu zapsaných žáků Město Ralsko je spádová oblast a do MŠ v Kuřívodech se opět svážely děti za příspěvek z okolních částí města: z Hradčan, Borečku, Hvězdova a z Ploužnice, a to dvěma auty na náklady města. 4

5 Žáci základní školy dojížděli do školy autobusovým spojem. Do školní družiny docházelo celkem 19 žáků. Na škole pracovaly 4 zájmové kroužky: Keramický kroužek Pěvecký kroužek Sportovní kroužek Informatika kroužek na Informačním centru 1.5. Materiálně technické vybavení školy Vybavení pomůckami odpovídá možnostem školy, která se vzhledem k nízkému počtu žáků občas potýká s nedostatečným množstvím finančních prostředků, a to hlavně na nákup nové techniky a programů pro děti. Škola má pro žáky k dispozici na výuku 4 počítače, 1 počítač byl zakoupen do školní družiny. V plánu bylo od tohoto školního roku zavést na škole počítačový kroužek, kde by se využívala k tomuto účelu dle zájmu dětí počítačová učebna na Informačním centru. To se nám podařilo a počítačový kroužek se opravdu v tomto školním roce rozběhl. Vstříc nám vyšlo město a škole byly vyhrazeny PC na Informačním centru 1x týdně.výukové programy na škole máme k dispozici. Učebny na škole jsou vybaveny školními lavicemi a židlemi, které odpovídají věkovému složení žáků. V obou učebnách je položená podlahová kritina, v učebně 1. ročníku je koberec, který je vhodně využíván k relaxačním chvilkám o hodinách, ale i o přestávkách na uvolnění a hry dětí. Tělocvična je využívána nejen k hodinám tělesné výchovy, ale i pro hry a malých dětí z MŠ. TV chvilky Problémem na škole byl nedostatečný počet hygienického zařízení, v letošním roce došlo k úpravám, které počet hygienických zařízení na škole trochu vylepšil. Vzhledem k uspořádání zařízení a jiných součástí již nelze provádět větší zásahy do struktury budovy. Rovněž malý prostor pro odkládání svršků a aktovek pro žáky ve škole i ve školní družině není možno ke spokojenosti naší a žáků lépe vyřešit. Velkou výhodou je naopak velká oplocená zahrada okolo školy, dostatek prostoru pro odpočinkové hry využívají děti z MŠ, ale i žáci při odpoledních hrách ve školní družině. Za příznivého počasí využívají přestávky i žáci během dopoledního vyučování na relaxaci. Na zahradě jsou k dispozici prolézačky, skluzavka, pískoviště, v plánu máme další dřevěné atrakce. Na škole pracovalo opět v tomto roce 7 pedagogických zaměstnankyň. Z toho na: 5

6 ZŠ pracovaly 3 pedagogické zaměstnankyně, z toho jedna kvalifikovaná a dvě nekvalifikované. Dvě učitelky z MŠ dobíraly hodiny výuky v ZŠ. MŠ pracovaly 3 učitelky, dvě kvalifikované a jedna učitelka nekvalifikovaná.zároveň úvazek v MŠ dobíraly 2 zaměstnankyně školy ( vychovatelka ŠD a učitelka Aj). ŠD pracuje jedna vychovatelka ŠD. Na škole pracovalo 6 nepedagogických ( ostatních) zaměstnankyň. Z toho ve: Školní kuchyni vařily dvě kuchařky, jedna byla placena z rozpočtu MěÚ Ralsko Úklid školy vykonávala jedna uklizečka Nad provozním personálem dohlížela školnice, která je placena z rozpočtu MěÚ Ralsko Na škole pracuje jedna účetní. Školní stravování měly na starosti 2 vedoucí ŠJ ( z toho 1 na menší úvazek je učitelka MŠ) 6

7 2. Organizace vzdělávání a výchovy 2.1. Základní škola Výuka na ZŠ probíhala letos ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pod názvem Tvořivá škola, který byl vydán ředitelkou školy, platnost od pod č.j: 118/2007. V roce 2009 /2010 byl k podle statistických výkazů zapsán v ZŠ tento počet žáků: v I. pololetí ve II. pololetí 1. ročník ročník ročník 7 7 Celkový počet žáků Výuka opět probíhala ve dvou učebnách. Žáci I. ročníku byli vyučováni samostatně v jedné třídě a žáci II. a III. ročníku společně v druhé třídě. V letošním školním roce probíhala na škole opět výuka anglického jazyka ve 3. ročníku Mateřská škola Výchovně vzdělávací program v MŠ vycházel ze zájmu a potřeb dětí. V letošním školním roce byly opět otevřeny na škole 2 třídy MŠ vzhledem k vysokému počtu dětí. V jedné třídě Sluníček byly děti ve věku 3 4 roky, ve druhé třídě Stonožek byly děti staršího věku a děti předškolního věku. Učitelky z MŠ pracovaly s dětmi podle RVP na téma Řekni to písničkou, aneb hrajeme a zpíváme po celý rok. Práce s dětmi vycházela z cílů předškolního vzdělávání a potřeb dětí. V květnu se konal na škole zápis nových dětí do MŠ, bohužel v letošním roce jsem musela odmítnout celkem 14 žádostí o přijetí do MŠ. Po dohodě s městským úřadem bylo otevřeno centrum Brouček, kam budou docházet děti mladšího věku a děti, které jsem z kapacitních důvodů v letošním roce nemohla přijmout. V letošním školním roce opět 4 zákonní zástupci dětí požádali o odklad školní docházky, čímž se samozřejmě snížil počet nově přijatých žáků do 1. ročníku. 7

8 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy S účinností od byla v souladu s ustanovením 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů a na základě souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství a mládeže č.j. OŠM 2241/02-S ze dne a usnesení rady města Ralsko číslo R 3/2002 ze dne jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Ivana Švehlová. Ředitelka školy a ostatní zaměstnankyně školy se při výkonu svého povolání řídí směrnicemi a vnitřními pokyny, které jsou pro školu dané Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Základní údaje o pracovnících školy Počet celkem Učitelek ZŠ Vychovatelek Učitelek MŠ Nepedagogických Údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Počet roků praxe Stupeň vzdělání ředitelka 1,0 24 VŠ učitelka ZŠ 1,0 23 SŠ učitelka ZŠ 0,1 4 SŠ učitelka MŠ 1,0 23 SPgŠ učitelka MŠ 1,0 29 SPgŠ učitelka MŠ 1,0 8 ZŠ vychovatelka 0,8 13 SOŠ Způsobilost pedagogických pracovníků v hlavním pracovním poměru Odborní i Pouze odborná Pouze Bez celkem pedagogická způsobilost způsobilost pedagogická způsobilost způsobilosti

9 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věk od let Od let Od let Počet pracovníků Ostatní zaměstnanci školy zařazení úvazek Placena z Od Od let Od 45- výše rozpočtu let uklízečka 1,0 kraje 1 kuchařka p. 1,0 kraje 1 účetní 4 hod.denně MěÚ 1 vedoucí ŠJ 0,36 kraje 1 školnice 1,0 MěÚ 1 kuchařka h. 1,0 MěÚ 1 Komentář k pedagogickým pracovníkům školy: Na škole pracují samé ženy, z toho na : ZŠ - 3 pedagogické pracovnice Třídní učitelka I. ročníku s aprobací I. stupně ZŠ, vystudovaná PF v Ústí n/labem. Třídní učitelka II. + III. ročníku, vystudovala SpgŠ v Mostě. Učitelka anglického jazyka,vystudovala Gymnázium v České Lípě, nedokončené vzdělání na FF Plzeň. 2 pedagogické pracovnice z MŠ dobíraly hodiny na ZŠ. ( výuka TV, PČ, VV, HV) MŠ - 3 pedagogické pracovnice 2 učitelky jsou kvalifikované, obě vystudovaly Střední pedagogickou školu. Obě dobírají na ZŠ hodiny (TV, HV, VV, PČ). 1 pracovnice MŠ je nekvalifikovaná, v současné době dálkově studuje 3. ročník střední odborné pedagogické školy v Praze. 2 zaměstnankyně školy (učitelka ZŠ a vychovatelka) mají v MŠ úvazek na dohlídávání dětí v době dobírání úvazků jejich kolegyň na ZŠ. ŠD - 1 vychovatelka školní družiny V MŠ má úvazek na dohlídávání dětí. Navštěvovala Studium pedagogiky v Mostě, kde po obhajobě závěrečné písemné a ústní zkoušky získala odbornou kvalifikaci k výkonu činnosti vychovatele podle 16 odst. 1 písm.d) zákona č.563/2004 Sb. Na škole pracovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 7 pedagogických zaměstnankyň. 9

10 Komentář k ostatním pracovníkům školy: Školní jídelna - Ve školní kuchyni pracovaly 2 kuchařky, jedna je placená z rozpočtu kraje a druhá, placená z rozpočtu města, nastoupila na školu v září 2009, je vyučená kuchařka a s praxí 21 let. O práci vedoucí školní jídelny se dělí na částečný úvazek 2 pracovnice. Jedna je učitelka z MŠ a druhá vedoucí ŠJ má úvazek 3 hodiny denně a je důchodového věku. Od dubna 2005 pracuje na škole 1 účetní v důchodovém věku, je placena z rozpočtu MěÚ Ralsko. Z rozpočtu kraje je placena uklízečka, která byla přijata na zástup za uklízečku na MD. Od října 2008 se po MD vrátila školnice, která je placena z rozpočtu MěÚ Na škole pracovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 6 ostatních pracovnic. 10

11 Celkový počet zaměstnanců na škole : 13 pedagogických: 7 Ostatních: 6 Věkový průměr všech zaměstnanců: Věková skladba učitelského sboru: 43 let 42 let Přepočtený počet všech zaměstnanců: v ZŠ: 3, 5 v MŠ: 3, 6 v ŠJ: 1, 5 v ŠD: 0, 8 celkem: 9,4 Přepočtený počet pedagogických pracovníků: v ZŠ: 2,5 v MŠ: 3,6 v ŠD: 0,8 celkem: 6,9 11

12 Platové podmínky pracovníků: pedagogové ostatní Počet pracovníků na škole Průměr. výše měsíční mzdy pracovníků Průměr. výše nenárokových složek platu ,- Kč ,- Kč ,- Kč 700,- Kč Komentář: Průměrná výše měsíční mzdy pracovníků je vypočtena součtem výše platu všech z rozpočtu kraje placených zaměstnanců dělená jejich počtem.výše průměrného měsíčního platu je ovlivněna nižším úvazkem u některých zaměstnanců. Do průměrné měsíční mzdy ostatních pracovníků a průměrné výše nenárokové složky platu nejsou započítány mzdy pracovnic, které jsou placeny z rozpočtu Městského úřadu, protože není známa výše jejich platu. Není započten ani plat účetní školy. 12

13 4. Údaje o počtu dětí, žáků ( dle výkazů k ) Kapacita Skutečný počet Zápis do ZŠ/MŠ ZŠ dětí u zápisu, z toho 4 po loňském odkladu MŠ ŠD x Komentář: Zápis do ZŠ se uskutečnil opět ve dvou dnech, a to 21. a 22. ledna K zápisu se dostavilo celkem v řádném termínu 16 dětí společně se svými rodiči. Žádost o odklad školní docházky letos předložili zákonní zástupci celkem u 4 dětí. Do 1. třídy tedy mělo nastoupit 12 nových prvňáčků, 2 žáci se bohužel na poslední chvíli odhlásili, takže do 1. ročníku by mělo nastoupit ve školním roce 2010/2011 celkem 10 nových žáků a jedna žákyně ročník opakuje. Počet žáků v I. ročníku k Zápis do MŠ proběhl opět v měsíci květnu. Dne 4.5. a 5.5. si mohli opět rodiče se svými dětmi přijít prohlédnout budovu školy, seznámit se s prostředím, které budou jejich děti navštěvovat. Do MŠ jsme mohli opět přijmout jen tolik dětí, aby nebyla překročena povolená kapacita MŠ. Přednost byla dána dětem předškolního věku, dále do MŠ byly přijaty i děti, jejichž rodiče včas podali přihlášku k přijetí dítěte do MŠ, ale i děti, jejichž matka je na MD. Počet dětí v MŠ k Vydaná rozhodnutí počet Základní škola 27 Mateřská škola 30 Ředitelka školy vydala ve školním roce 2009/10 tento počet správních rozhodnutí 57 13

14 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1.Přehled o výsledcích vzdělávání žáků k Prospěch žáků ročník počet Prospělo/ Prospělo s neprospělo vyznamenáním / / /3 0 celkem 26 25/ 16 1 Komentář: Školní rok 2009/2010 k ukončilo 26 žáků. 1 žákyně během II. pololetí přistoupila do 1. ročníku a 1 žákyně se v průběhu II. pololetí také odstěhovala. 1 žákyně 1. ročníku neprospěla a byla jí dána možnost opravné zkoušky z českého jazyka a z matematiky.k opravné zkoušce se žákyně nedostavila. Bude tudíž 1.ročník ve školním roce 2010/2011 opakovat Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření počet Třídní důtka 1 Ředitelská důtka 5 2. stupeň z chování Přehled zameškaných hodin Počet zameškaných hodin chování I. pololetí II. pololetí 1. ročník velmi dobré 2.ročník velmi dobré 3.ročník velmi dobré celkem velmi dobré 14

15 Komentář: Za I. pololetí měli žáci 1285 omluvených hodin. Neomluvená hodina nebyla žádná. Za II. pololetí měli žáci 1055 omluvených hodin. Neomluvená hodina nebyla žádná. Celkem za školní rok 2009/2010 : 2340 omluvených hodin. Neomluvená hodina na škole nebyla žádná. Se zákonnou zástupkyní dvou žáků ( sourozenců) byl řešen v přestupkovém řízení způsob omlouvání žáků ve škole. Příští školní rok 2010/11 bude na škole opět otevřen III. ročník. Na škole bude probíhat opět výuka cizího jazyka anglický jazyk 5.4. Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2009/2010 byli na škole integrováni žáci: 1. ročník : 0 2. ročník : 1 3. ročník : 0 Na žáka 2. ročníku byl vypracován individuální vzdělávací plán, jeho porucha vyžadovala integraci středně těžký stupeň ADHD vývojová porucha chování. Škole náleží příplatek za integraci Nepovinné předměty a zájmové kroužky Ve školním roce 2009/2010 jsme neměly na škole žádný nepovinný předmět V tomto roce na škole pracovaly 4 zájmové kroužky: Název kroužku Pěvecký kroužek Sportovní kroužek Keramický kroužek Informatika vedoucí kroužku Lenka Vrbová Lenka Dokoupilová Renáta Němečková Renáta Němečková 15

16 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogické pracovnice se ve školním roce 2009/2010 zúčastnily těchto seminářů: Ředitelka Ochrana člověka za mimořádných situací Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole Školní šikana Školení - Šablony z EU Babylon LBC Zdravá výživa Školní nekázeň Kurz I. pomoci Učitelka ZŠ Školní šikana Specifické poruchy učení Kurz I. pomoci Učitelka ZŠ Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole Školní šikana Školní nekázeň Kurz I. pomoci Učitelka MŠ Ochrana člověka za mimořádných situací Školení vedoucí školní jídelny Environmentální výchova v MŠ Babylon LBC Zdravá výživa Školní nekázeň Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou Plánování v práci učitelky MŠ Kurz I. pomoci Učitelka MŠ Pohybem a hrou podněcujeme osob. vývoj dítěte v MŠ Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD Učitelka MŠ Environmentální výchova v MŠ Plánování v práci učitelky MŠ Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou Kurz I. pomoci Vychovatelka Vyrábíme šperk Graf. techniky jednoduše a nejen na papír Babylon LBC Zdravá výživa Zelený ostrov Divizna Liberec Kurz I. pomoci 16

17 7. Spolupráce se sociálními partnery Škola spolupracuje s Odborem sociálních věcí, s Pedagogicko psychologickou poradnou, s Policií. Jedná se především o šetření dětí ze sociálně slabých rodin, šetření dětí s výukovými problémy a problémy výchovného rázu. Naše škola spolupracuje také se školou ZŠ Mírová, kam přecházejí naši žáci po ukončení 3. ročníku na naší škole. Společně občas navštěvujeme kulturní akce, vídáme se i na akcích z DVVP. Spolupracujeme i se školou Pod Ralskem v Mimoni, vyměňujeme si navzájem poznatky o dětech, konzultujeme případné problémy. Spolupráci má naše škola se ZŠ v Brništi. Jedná se hlavně o akce sportovního charakteru, společné zpívání v kostele a pod vánočním stromkem. Představitelé těchto škol byli pozváni na 15. výročí naší školy, které proběhlo v měsíci listopadu v Kulturním domě v Kuřívodech a následně ve škole. Od se škola stala právním subjektem. Na škole pracuje jedna účetní, která zpracovává účetnictví na škole. Personální a mzdovou agendu zajišťuje nadále firma Rajtr, Česká Lípa, mzdová účetní pro naší školu je paní Věra Kotlářová. Ředitelka školy se každý měsíc setkává s ředitelkami málotřídních škol, kde se na těchto setkáních řeší problémy malých škol, jako je financování, školní vzdělávací programy, dotace a další společné akce. Škola spolupracuje s rodiči, 2x 3 x ročně jsou organizovány třídní schůzky, pro rodiče žáků 1. třídy navíc schůzka informativní, která probíhá vždy na začátku školního roku v měsíci září. Rodiče jsou zde informováni o výuce dle ŠVP, jsou seznámeni s chodem školy a se školním řádem. Rodiče se mohou informovat o prospěchu a chování svých dětí průběžně během školního roku, ale i na různých setkáních, besídkách pro rodiče atd. TS pro rodiče dětí z MŠ jsou organizovány na konci měsíce srpna, ale i dle nutnosti v průběhu roku.. 17

18 8. Zapojení do projektů Škola se v tomto školním roce zapojila do projektového dne v rámci projektu Zrcadlo výživy reg. Č. CZ.1.07/1.1.09/ Dne proběhl na škole projektový den na téma : Mléko a mléčné výrobky. Podle metodiky Výchova ke zdravé výživě vedla přednášku na toto téma Mgr. Ivana Švehlová. Poté žáci odešli na prohlídku místního hospodářství pro chov koz a ovcí, kde byli seznámeni s chovem těchto zvířat, s jejich využitím, ochutnali kozí mléko. Prohlídku zajistila vychovatelka ŠD. Po příchodu do školy připravila ředitelka školy ochutnávku mléčných výrobků (kozích, ovčích, kravských), žáci ochutnávali pro ně neznámé chutě sýrů, syrovátky, a ochutnat přišly i děti z MŠ. Výstupem tohoto projektového dne bylo společné zpracování tajenky, výroba kravičky z donesených krabic od mléka,zhotovení návrhů na nové obaly na mléko. Celý den proběhl v rámci mléčných výrobků od ochutnávky až po oběd mléková polévka, vepřové na smetaně, mléko, jogurt. Celý den byl samozřejmě zdokumentován, fotografie na webových stránkách školy. Do rozvojových a mezinárodních projektů škola není zapojena. Společnost Venkovský prostor o.p.s. ve spolupráci se společností AHOLD vyhlásila soutěž Ovoce a zelenina pětkrát denně v rámci projektu Zrcadlo výživy. Naše škola se do soutěže zapojila a žákyně 1. ročníku ve své kategorii vyhrála ve výtvarné soutěži balíček zdravé výživy. Ředitelka školy, vychovatelka ŠD a učitelka z MŠ společně s výherkyní se zúčastnily osobně předání této ceny v Babylonu v Liberci, kde se zároveň konalo další školení na téma zdravá výživa. 18

19 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Žáci 1. ročníku jsou opět přivítáni na začátku školního roku na Informačním centru v Kuřívodech, kde dostávali na upomínku drobné dárky Spolupráce s polským městečkem Borne Sulinowo výměnné dětské prázdninové akce byly bohužel ukončeny pro malý zájem dětí. V tomto roce se zrealizoval pouze kontakt mezi dospělými učitelé, fotbalisté. Spolupráci zatím brání velká vzdálenost mezi oběma městečky a samozřejmě financování těchto společných výměnných akcí. Akce Školní mléko tato akce má velkou odezvu u dětí, pokračovala i v tomto školním roce, děti odebírají ochucené mléko, Bobíky jako doplňkovou svačinu žáci školy vyhrávali menší drobné dárky Den Země brigáda v lese, která má ekologický podtext, probouzí zájem o živou přírodu jedná se o každoroční akci -děti a žáci školy se zúčastňují lesních brigád, pomáháme odklízet z lesa a blízkého okolí z přírody nečistoty, letos jsme byli na Skelné huti Květinový den symbolický příspěvek na konto proti rakovině, škola je zapsaná v registraci, vychovatelka ŠD tuto akci každoročně připravuje a organizuje prodej Sbírka Sidus jedná se o symbolické příspěvky na konto nemocnice Motol děti nemocné rakovinou, škola se opět každoročně tohoto projektu zúčastňuje, děti kupují přívěšky, záložky atd. CPK CHRPA - příspěvek na výcvik koní pro děti s poruchou pohyblivosti tzv.hipoterapie - na prodej jsou fotografie a samolepky koní Na škole byly vedeny od letošního roku již 4 zájmové kroužky: sportovní, keramický, pěvecký a v letošním roce nový kroužek Informatiky (počítačový) jde nám o zapojení co největšího počtu dětí kdo si hraje, nezlobí! V průběhu školního roku paní učitelky připravovaly vítání nových občánků do života v městečku Ralsko s dětmi kulturní vystoupení na Již podruhé se uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu před budovou školy. Přítomny byly i děti z mimoňských škol, Zpěvandulky a Zpěvandule, hosty přivítal starosta města Ing. M. Tita V měsíci prosinci proběhlo také vánoční zpívání dětí v místním kostele. Letos pozvání přijaly opět i děti z Dětského domova v České Lípě, Zpěvandule a další Spolupráce se školou v Brništi naše děti opět navštívily společně jsme si zazpívaly pod vánočním stromem místní školu v prosinci a 19

20 Na škole proběhla přednáška o zubní hygieně s dentální hygienistkou Každoročně připravují paní učitelky závěrečnou besídku s programem. Letos jsme se zaměřily na nácvik představení k 15. výročí školy, které se uskutečnilo v listopadu. Děti a žáci školy se v tomto představení předvedli v různých scénkách, které byly sestřihem 15 ti let působení naší školy, to vše bylo doplněné fotodokumentací z akcí. Následně na škole proběhl raut s pozvanými hosty. Přítomen byl Ing. Tomáš Ježek, Csc., Ing. M. Tita, starosta města, p. V. Bilický, místostarosta, bývalý starosta a místostarosta, ale i ředitelka školy ZŠ Mírová, členové zastupitelstva a další. Všechny děti ze školy byly odměněny za pěkné vystoupení k 15. výročí školy divadelním představením v Novém Boru a následnou exkurzí ve výrobně masek v Zákupech Pěvecká soutěž v Mimoni Písničkou se jaro otevírá v letošním roce se děti opět tohoto již 5. festivalu zúčastnily, soutěž získává na věhlasu a konkurence souborů je každým rokem větší a větší Pro děti a žáky byly opět po celý rok připravovány kulturní akce divadelní představení, kouzelník, policejní ukázka zásahu a následná beseda o chování dětí v silničním provozu spojená s poučením žáků a dětí před koncem školního roku Škola spolupracuje s VLM, pomáháme při realizování soutěží na Skelné huti Lesnický den, učitelky a ostatní zaměstnanci školy pomáhají při organizaci soutěží pro děti, letos se soutěží zúčastnilo cca na 300 dětí, rok od roku dětí přibývá Žáci ze ZŠ navštívili IQ park v Babylonu v Liberci, kde měli v programu přednášku o lidských smyslech, nejvíce však zaujaly prostory IQ parku s různými prolézačkami, soutěžemi atd. Na ukončení školního roku jsme pro děti uspořádaly pěkný výlet na zámek Sychrov. Pro děti byla zajištěna prohlídka zámeckých interiérů, viděly i postavičky z nejznámějších pohádek, draka, shlédly i představení kouzelníka. V měsíci červenci byl opět pro děti a žáky školy zrealizován týdenní pobyt tentokráte pod názvem Tajuplný ostrov v Kanině v Kokořínském údolí. Žáci, pracující v keramickém kroužku na škole, se zúčastnili opět soutěže Znamení zvěrokruhu pěkné 2. umístění 20

21 10. Poradenské služby Výchovného poradce na škole nemáme. Práci s žákem se specifickou poruchou chování zajišťovala v tomto školním roce učitelka, která má kurz Specifické poruchy učení.. Na žáka jsme měly na tento rok vypracovaný individuální plán podle požadavků PPP v Mladé Boleslavi, v letošním školním roce jsme požadovaly finanční prostředky na nákup pomůcek a výuku žáků s poruchami chování, bohužel žádné přiděleny na školu nebyly. Logopedickou péči na škole zajišťuje učitelka z MŠ dle potřeb dětí na Informačním centru pod vedením logopedky, která sama děti nejprve odborně vyšetřuje. Minimální preventivní program je začleněn do řádu školy, žáci jsou s ním dle jejich úrovně seznámeni, na škole se nevyskytl do této doby žádný problém. Jelikož jsme škola s menším počtem žáků, veškeré náznaky šikany a ubližování jsme schopny ihned v počátcích zaznamenat a řešit. Preventivní program je naplňován zejména o hodinách českého jazyka a prvouky. Ředitelka školy a zástupkyně školy mají absolvované školení o minimálním preventivním programu, hlavně co se týká otázky drog, šikany, dozoru na školách atd. Zástupkyně školy je jmenována preventistkou sociálně patologických jevů na škole. Záškoláctví na škole v roce 2009/2010 bylo řešeno se zákonnou zástupkyní dvou žáků (bratrů). Při přestupkovém řízení byl matce vysvětlen postup při omlouvání nezletilých žáků a případné postihy při nedodržení školského zákona. V tomto školním roce se pedagogické pracovnice zúčastnily školení na ZŠ Pod Ralskem na téma Šikana na škole. Na škole byly obě třídy zapojeny do akce Zdravý úsměv (péče o chrup, prevence). 21

22 11. Řízení školy Realizace hlavních úkolů pro školní rok 2009/2010 Výuka probíhala již ve všech třech ročnících na škole dle školního vzdělávacího programu školy realizace plánů, shoda tematických plánů se ŠVP, případné doplňování, příprava nového ŠVP v MŠ Příprava žáků na soutěže: Sportovní soutěže jsme se letos na ZŠ žádné nezúčastnili. Děti v MŠ se zúčastnily sportovní soutěže, kde vyhrály 1. místo. Pěvecká soutěž zapojení sboru Ježčata do pěvecké soutěže v Mimoni, příprava sboru na vítání nových občánků, zpěv v kostele, Zajištění účasti pedagogů na dalším vzdělání: 1 pedagogická zaměstnankyně si doplňuje kvalifikaci, další se zúčastňují dle možností vzdělávacích seminářů prioritou byly semináře na chování žáků ve škole, semináře zaměřené na aktivity pedagogů, školení pedagogů z I. pomoci V plánu školy je neustále realizace školního hřiště: bohužel se tento plán zatím nepodařil zrealizovat, čekáme na vhodné sponzory Zlepšit propagaci školy: v tomto směru došlo ke zlepšení články do novin, spolupráce s ostatními školami, články do Zpravodaje, webové stránky školy Zaměřit se nadále na propagaci Zdravé výživy: další účast na semináři, přispívat tak svými poznatky k rozvoji zdraví u dětí, pohybové aktivitě, další možnost zapojení školy do projektových dnů, osvěta v zubní hygieně, Zapojení do projektu Ovoce do škol: žáci ZŠ dostávají 1x týdně zdarma ovoce nebo zeleninu Úrazovost na škole: prevence, školení zaměstnanců a žáků před každou akcí, během školního roku, zajišťovat besedy a přednášky s odborníky, policií atd. 22

23 SOUČÁSTI ŠKOLY A JEJICH AKTIVITY Školní družina Ve školním roce 2009/10 zahájilo svou činnost opět 1 oddělení ŠD pro žáky ročníku. Provoz pro žáky je zajišťován v hospodářské budově, která je součástí školy. Provoz ŠD je podřízen autobusovému spojení žáků do školy. Ranní provoz začínal již v 6.30 hodin pro místní žáky, pokračoval příjezdem dětí autobusovým spojením a končil odchodem místních žáků v hodin. Činnost družiny je zaměřena na všestranný rozvoj dětské osobnosti. Dostatečný prostor je věnován odpolednímu pobytu na školním pozemku v areálu školy i v blízkém okolí. Ve školním roce 2009/2010 se účastníci školní družiny pod vedením vychovatelky zúčastnili několika soutěží a projektů. Jednalo se o tyto akce: Září prosinec: - příprava na 15. výročí školy zhotovování kulis, fotodokumentace - prezentace v časopise Golem 2. umístění výrobků z keramiky tzv. zvěrokruhy - zpívání v kostele - vítání občánků - kroužek Informatiky Další společné akce: Leden červen: - projektový den výtvarná činnost výroba kravičky z krabic od mléka - časopis Informatorium Zlatá horečka v kuřívodech - příprava dárků k zápisu pro nové žáky 1. ročníku - Svět očima dětí - článek, obrázky, fotodokumentace - Květinový den - Výtvarná soutěž VLS Roční období v kategorii žáků I. a III. umístění - II. letní tábor s názvem Tajuplný ostrov v Kratině v Kokořínském údolí - Pálení čarodějnic - Neustálá kreativní činnost práce s pedigem, batikování, korálkování, drátování, využívání environmentální výchovy - Lidové tradice po celý rok zvyky, pověry, říkadla - Webové stránky školy, dokumentace Žáci se zapojují do výzdoby školních chodeb a jídelny, vyrobili si tradiční výrobky na vánoční trhy, několikrát opět uspořádali sportovní odpoledne. V letošním školním roce se konal letní týdenní pobyt v přírodě v Kokořínském údolí. 23

24 Mateřská škola Ve školním roce 2009/10 docházelo do mateřské školy celkem 40 dětí. Byly rozděleny opět do 2 tříd. třída SLUNÍČKA měla 13 dětí ve věku 3 4,5 let třída STONOŽKY měla 27 dětí ve věku 4 7 let. V MŠ se pracovalo podle školního vzdělávacího programu, který byl vypracován podle RVP pro předškolní vzdělávání. Téma naší školky je: Řekni to písničkou aneb hrajeme a zpíváme po celý rok. V MŠ jsme se zaměřily na zpěv, hru a přirozený pohyb dítěte.od příštího školního roku budou učitelky v MŠ pracovat podle nového programu. - Tento školní rok jsme oslavili 15. výročí školy, a tak se náš program na začátku roku tomu přizpůsobil. Nacvičovali jsme pásmo písniček, říkanek, scének a pohádek za doprovodu videoprojekce.rodiče a ostatní hosté tak mohli shlédnout souhrn naší práce za celých 15 let. Akce se konala v listopadu. - V prosinci děti zpívaly pod vánočním stromem a v kostele v Kuřívodech. - Jako každý rok viděly děti ve školce divadelní představení, kouzelníka, ukázku dravců a měly besedu s Policií ČR. - V lednu se předškoláci připravovali na zápis do 1.třídy. - Děti od března jezdily na plavecký kurz do Stráže pod Ralskem. - Pro děti byly uspořádány další akce: maškarní bál,sportovní odpoledne - V rámci ekologické výchovy se děti v dubnu zúčastnily brigády v lese ke Dni Země, kterou nám zorganizovaly, jako ostatně každý rok, Vojenské lesy Mimoň, a to letos na Skelné huti. - Několik dětí z MŠ navštěvuje pěvecký sbor Ježčata a společně se školáky se opět zúčastnili pěveckého festivalu pořádaného LŠU v Mimoni. - V České Lípě se děti z MŠ zúčastnily sportovní soutěže, kde vyhrály 1. místo. - Letos opět Policie ČR pro děti uspořádala besedu na závěr školního roku a poučila zároveň děti o tom, jak se mají chovat během dnů volna a o prázdninách. - Na konci školního roku jsme se slavnostně rozloučily s předškoláky a na upomínku jim byly předány dárkové předměty.k slavnostnímu rozloučení došlo také na Informačním centru, kde společně s pozvanými důchodci si děti pěkně popovídaly a zazpívaly známé písně. 24

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola tomáše JeŽka Ralsko KuŘívody příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola tomáše JeŽka Ralsko KuŘívody příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola tomáše JeŽka Ralsko KuŘívody příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, IČO: 727 426 07, tel.č.: 487/ 86 34 05 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy 2010/2011 O b

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více