Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, IČO: , tel.č.: 487/ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010

2 O b s a h v ý r o č n í z p r á v y A) Zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 2. Organizace vzdělávání a výchovy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o počtu žáků 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Spolupráce se sociálními partnery 8. Zapojení do projektů 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 10. Poradenské služby 11. Řízení školy 12. Další záměry školy, hodnocení školy, závěr 13. Údaje o výsledcích kontrol B) Zpráva o hospodaření 1. Hlavní činnost organizace 2. Doplňková činnost organizace 3. Výsledky inventarizace za rok Stav fondů 5. Ekonomické priority pro následující kalendářní rok 6. Doplňující údaje podle pokynů zřizovatele 7. Přílohy 2

3 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/ Základní údaje o škole 1.1. Škola Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody, okres Česká Lípa Kuřívody 700 Mimoň právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Švehlová Kontakt: , Druh školy: škola malotřídní integrovaná s MŠ Datum zařazení do sítě škol: od Změna zařazení: od ( právní subjektivita) Školská rada zřízena: Počet členů: 6 ( 2 zákonní zástupci žáků, 2 pedagogičtí pracovníci, 2 zastupitelé města) 1.2. Zřizovatel Město Ralsko Právní forma: město Ralsko Kuřívody 701 IČO: Starosta města: Ing. Miloš Tita Kontakt:

4 1.3. Součásti školy Škola sdružuje Kapacita IZO zařízení Mateřská škola 40 dětí Základní škola 50 žáků Školní družina 30 žáků Školní jídelna 90 jídel Základní údaje o součástech školy - školní rok 2009/2010 Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Mateřská škola 2 40 Základní škola 2 27 Školní družina 1 19 Školní jídelna x 88 Komentář: Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody čp.700 je integrovaná s mateřskou školou a ve školním roce 2009/10 byla opět školou dvoutřídní. Zřizovatelem školy je město Ralsko, od srpna 2009 byl zvolen nový starosta města,pan Ing. Miloš Tita. Budova školy je dvouposchoďová. V přízemí budovy je umístěno jedno oddělení mateřské školy STONOŽKY, školní jídelna a školní kuchyň. V prvním patře je tělocvična a druhé oddělení MŠ SLUNÍČKA, které slouží zároveň jako lehárna, kancelář a sociální zařízení. Ve druhém patře budovy jsou dvě učebny pro děti ze ZŠ, ředitelna, sociální zařízení a sklad učebnic.počítačová učebna byla zrušena, žáci ze ZŠ docházeli od tohoto školního roku na Informační centrum, kde se s vychovatelkou ŚD učili základům počítačové techniky. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školu celkem 27 žáků, výuka probíhala ve dvou učebnách. Do 1. ročníku nastoupilo 9 žáků, v průběhu roku 1 žákyně přistoupila, výuka 2. a 3. ročníku probíhala v druhé učebně s počtem 17 žáků.( 2.roč. 10 žáků, 3.roč. 7 žáků). Ve školním v ZŠ. roce 2009/2010 jsme opět nemuseli žádat o výjimku z počtu zapsaných žáků Město Ralsko je spádová oblast a do MŠ v Kuřívodech se opět svážely děti za příspěvek z okolních částí města: z Hradčan, Borečku, Hvězdova a z Ploužnice, a to dvěma auty na náklady města. 4

5 Žáci základní školy dojížděli do školy autobusovým spojem. Do školní družiny docházelo celkem 19 žáků. Na škole pracovaly 4 zájmové kroužky: Keramický kroužek Pěvecký kroužek Sportovní kroužek Informatika kroužek na Informačním centru 1.5. Materiálně technické vybavení školy Vybavení pomůckami odpovídá možnostem školy, která se vzhledem k nízkému počtu žáků občas potýká s nedostatečným množstvím finančních prostředků, a to hlavně na nákup nové techniky a programů pro děti. Škola má pro žáky k dispozici na výuku 4 počítače, 1 počítač byl zakoupen do školní družiny. V plánu bylo od tohoto školního roku zavést na škole počítačový kroužek, kde by se využívala k tomuto účelu dle zájmu dětí počítačová učebna na Informačním centru. To se nám podařilo a počítačový kroužek se opravdu v tomto školním roce rozběhl. Vstříc nám vyšlo město a škole byly vyhrazeny PC na Informačním centru 1x týdně.výukové programy na škole máme k dispozici. Učebny na škole jsou vybaveny školními lavicemi a židlemi, které odpovídají věkovému složení žáků. V obou učebnách je položená podlahová kritina, v učebně 1. ročníku je koberec, který je vhodně využíván k relaxačním chvilkám o hodinách, ale i o přestávkách na uvolnění a hry dětí. Tělocvična je využívána nejen k hodinám tělesné výchovy, ale i pro hry a malých dětí z MŠ. TV chvilky Problémem na škole byl nedostatečný počet hygienického zařízení, v letošním roce došlo k úpravám, které počet hygienických zařízení na škole trochu vylepšil. Vzhledem k uspořádání zařízení a jiných součástí již nelze provádět větší zásahy do struktury budovy. Rovněž malý prostor pro odkládání svršků a aktovek pro žáky ve škole i ve školní družině není možno ke spokojenosti naší a žáků lépe vyřešit. Velkou výhodou je naopak velká oplocená zahrada okolo školy, dostatek prostoru pro odpočinkové hry využívají děti z MŠ, ale i žáci při odpoledních hrách ve školní družině. Za příznivého počasí využívají přestávky i žáci během dopoledního vyučování na relaxaci. Na zahradě jsou k dispozici prolézačky, skluzavka, pískoviště, v plánu máme další dřevěné atrakce. Na škole pracovalo opět v tomto roce 7 pedagogických zaměstnankyň. Z toho na: 5

6 ZŠ pracovaly 3 pedagogické zaměstnankyně, z toho jedna kvalifikovaná a dvě nekvalifikované. Dvě učitelky z MŠ dobíraly hodiny výuky v ZŠ. MŠ pracovaly 3 učitelky, dvě kvalifikované a jedna učitelka nekvalifikovaná.zároveň úvazek v MŠ dobíraly 2 zaměstnankyně školy ( vychovatelka ŠD a učitelka Aj). ŠD pracuje jedna vychovatelka ŠD. Na škole pracovalo 6 nepedagogických ( ostatních) zaměstnankyň. Z toho ve: Školní kuchyni vařily dvě kuchařky, jedna byla placena z rozpočtu MěÚ Ralsko Úklid školy vykonávala jedna uklizečka Nad provozním personálem dohlížela školnice, která je placena z rozpočtu MěÚ Ralsko Na škole pracuje jedna účetní. Školní stravování měly na starosti 2 vedoucí ŠJ ( z toho 1 na menší úvazek je učitelka MŠ) 6

7 2. Organizace vzdělávání a výchovy 2.1. Základní škola Výuka na ZŠ probíhala letos ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pod názvem Tvořivá škola, který byl vydán ředitelkou školy, platnost od pod č.j: 118/2007. V roce 2009 /2010 byl k podle statistických výkazů zapsán v ZŠ tento počet žáků: v I. pololetí ve II. pololetí 1. ročník ročník ročník 7 7 Celkový počet žáků Výuka opět probíhala ve dvou učebnách. Žáci I. ročníku byli vyučováni samostatně v jedné třídě a žáci II. a III. ročníku společně v druhé třídě. V letošním školním roce probíhala na škole opět výuka anglického jazyka ve 3. ročníku Mateřská škola Výchovně vzdělávací program v MŠ vycházel ze zájmu a potřeb dětí. V letošním školním roce byly opět otevřeny na škole 2 třídy MŠ vzhledem k vysokému počtu dětí. V jedné třídě Sluníček byly děti ve věku 3 4 roky, ve druhé třídě Stonožek byly děti staršího věku a děti předškolního věku. Učitelky z MŠ pracovaly s dětmi podle RVP na téma Řekni to písničkou, aneb hrajeme a zpíváme po celý rok. Práce s dětmi vycházela z cílů předškolního vzdělávání a potřeb dětí. V květnu se konal na škole zápis nových dětí do MŠ, bohužel v letošním roce jsem musela odmítnout celkem 14 žádostí o přijetí do MŠ. Po dohodě s městským úřadem bylo otevřeno centrum Brouček, kam budou docházet děti mladšího věku a děti, které jsem z kapacitních důvodů v letošním roce nemohla přijmout. V letošním školním roce opět 4 zákonní zástupci dětí požádali o odklad školní docházky, čímž se samozřejmě snížil počet nově přijatých žáků do 1. ročníku. 7

8 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy S účinností od byla v souladu s ustanovením 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů a na základě souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství a mládeže č.j. OŠM 2241/02-S ze dne a usnesení rady města Ralsko číslo R 3/2002 ze dne jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Ivana Švehlová. Ředitelka školy a ostatní zaměstnankyně školy se při výkonu svého povolání řídí směrnicemi a vnitřními pokyny, které jsou pro školu dané Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Základní údaje o pracovnících školy Počet celkem Učitelek ZŠ Vychovatelek Učitelek MŠ Nepedagogických Údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Počet roků praxe Stupeň vzdělání ředitelka 1,0 24 VŠ učitelka ZŠ 1,0 23 SŠ učitelka ZŠ 0,1 4 SŠ učitelka MŠ 1,0 23 SPgŠ učitelka MŠ 1,0 29 SPgŠ učitelka MŠ 1,0 8 ZŠ vychovatelka 0,8 13 SOŠ Způsobilost pedagogických pracovníků v hlavním pracovním poměru Odborní i Pouze odborná Pouze Bez celkem pedagogická způsobilost způsobilost pedagogická způsobilost způsobilosti

9 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věk od let Od let Od let Počet pracovníků Ostatní zaměstnanci školy zařazení úvazek Placena z Od Od let Od 45- výše rozpočtu let uklízečka 1,0 kraje 1 kuchařka p. 1,0 kraje 1 účetní 4 hod.denně MěÚ 1 vedoucí ŠJ 0,36 kraje 1 školnice 1,0 MěÚ 1 kuchařka h. 1,0 MěÚ 1 Komentář k pedagogickým pracovníkům školy: Na škole pracují samé ženy, z toho na : ZŠ - 3 pedagogické pracovnice Třídní učitelka I. ročníku s aprobací I. stupně ZŠ, vystudovaná PF v Ústí n/labem. Třídní učitelka II. + III. ročníku, vystudovala SpgŠ v Mostě. Učitelka anglického jazyka,vystudovala Gymnázium v České Lípě, nedokončené vzdělání na FF Plzeň. 2 pedagogické pracovnice z MŠ dobíraly hodiny na ZŠ. ( výuka TV, PČ, VV, HV) MŠ - 3 pedagogické pracovnice 2 učitelky jsou kvalifikované, obě vystudovaly Střední pedagogickou školu. Obě dobírají na ZŠ hodiny (TV, HV, VV, PČ). 1 pracovnice MŠ je nekvalifikovaná, v současné době dálkově studuje 3. ročník střední odborné pedagogické školy v Praze. 2 zaměstnankyně školy (učitelka ZŠ a vychovatelka) mají v MŠ úvazek na dohlídávání dětí v době dobírání úvazků jejich kolegyň na ZŠ. ŠD - 1 vychovatelka školní družiny V MŠ má úvazek na dohlídávání dětí. Navštěvovala Studium pedagogiky v Mostě, kde po obhajobě závěrečné písemné a ústní zkoušky získala odbornou kvalifikaci k výkonu činnosti vychovatele podle 16 odst. 1 písm.d) zákona č.563/2004 Sb. Na škole pracovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 7 pedagogických zaměstnankyň. 9

10 Komentář k ostatním pracovníkům školy: Školní jídelna - Ve školní kuchyni pracovaly 2 kuchařky, jedna je placená z rozpočtu kraje a druhá, placená z rozpočtu města, nastoupila na školu v září 2009, je vyučená kuchařka a s praxí 21 let. O práci vedoucí školní jídelny se dělí na částečný úvazek 2 pracovnice. Jedna je učitelka z MŠ a druhá vedoucí ŠJ má úvazek 3 hodiny denně a je důchodového věku. Od dubna 2005 pracuje na škole 1 účetní v důchodovém věku, je placena z rozpočtu MěÚ Ralsko. Z rozpočtu kraje je placena uklízečka, která byla přijata na zástup za uklízečku na MD. Od října 2008 se po MD vrátila školnice, která je placena z rozpočtu MěÚ Na škole pracovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 6 ostatních pracovnic. 10

11 Celkový počet zaměstnanců na škole : 13 pedagogických: 7 Ostatních: 6 Věkový průměr všech zaměstnanců: Věková skladba učitelského sboru: 43 let 42 let Přepočtený počet všech zaměstnanců: v ZŠ: 3, 5 v MŠ: 3, 6 v ŠJ: 1, 5 v ŠD: 0, 8 celkem: 9,4 Přepočtený počet pedagogických pracovníků: v ZŠ: 2,5 v MŠ: 3,6 v ŠD: 0,8 celkem: 6,9 11

12 Platové podmínky pracovníků: pedagogové ostatní Počet pracovníků na škole Průměr. výše měsíční mzdy pracovníků Průměr. výše nenárokových složek platu ,- Kč ,- Kč ,- Kč 700,- Kč Komentář: Průměrná výše měsíční mzdy pracovníků je vypočtena součtem výše platu všech z rozpočtu kraje placených zaměstnanců dělená jejich počtem.výše průměrného měsíčního platu je ovlivněna nižším úvazkem u některých zaměstnanců. Do průměrné měsíční mzdy ostatních pracovníků a průměrné výše nenárokové složky platu nejsou započítány mzdy pracovnic, které jsou placeny z rozpočtu Městského úřadu, protože není známa výše jejich platu. Není započten ani plat účetní školy. 12

13 4. Údaje o počtu dětí, žáků ( dle výkazů k ) Kapacita Skutečný počet Zápis do ZŠ/MŠ ZŠ dětí u zápisu, z toho 4 po loňském odkladu MŠ ŠD x Komentář: Zápis do ZŠ se uskutečnil opět ve dvou dnech, a to 21. a 22. ledna K zápisu se dostavilo celkem v řádném termínu 16 dětí společně se svými rodiči. Žádost o odklad školní docházky letos předložili zákonní zástupci celkem u 4 dětí. Do 1. třídy tedy mělo nastoupit 12 nových prvňáčků, 2 žáci se bohužel na poslední chvíli odhlásili, takže do 1. ročníku by mělo nastoupit ve školním roce 2010/2011 celkem 10 nových žáků a jedna žákyně ročník opakuje. Počet žáků v I. ročníku k Zápis do MŠ proběhl opět v měsíci květnu. Dne 4.5. a 5.5. si mohli opět rodiče se svými dětmi přijít prohlédnout budovu školy, seznámit se s prostředím, které budou jejich děti navštěvovat. Do MŠ jsme mohli opět přijmout jen tolik dětí, aby nebyla překročena povolená kapacita MŠ. Přednost byla dána dětem předškolního věku, dále do MŠ byly přijaty i děti, jejichž rodiče včas podali přihlášku k přijetí dítěte do MŠ, ale i děti, jejichž matka je na MD. Počet dětí v MŠ k Vydaná rozhodnutí počet Základní škola 27 Mateřská škola 30 Ředitelka školy vydala ve školním roce 2009/10 tento počet správních rozhodnutí 57 13

14 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1.Přehled o výsledcích vzdělávání žáků k Prospěch žáků ročník počet Prospělo/ Prospělo s neprospělo vyznamenáním / / /3 0 celkem 26 25/ 16 1 Komentář: Školní rok 2009/2010 k ukončilo 26 žáků. 1 žákyně během II. pololetí přistoupila do 1. ročníku a 1 žákyně se v průběhu II. pololetí také odstěhovala. 1 žákyně 1. ročníku neprospěla a byla jí dána možnost opravné zkoušky z českého jazyka a z matematiky.k opravné zkoušce se žákyně nedostavila. Bude tudíž 1.ročník ve školním roce 2010/2011 opakovat Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření počet Třídní důtka 1 Ředitelská důtka 5 2. stupeň z chování Přehled zameškaných hodin Počet zameškaných hodin chování I. pololetí II. pololetí 1. ročník velmi dobré 2.ročník velmi dobré 3.ročník velmi dobré celkem velmi dobré 14

15 Komentář: Za I. pololetí měli žáci 1285 omluvených hodin. Neomluvená hodina nebyla žádná. Za II. pololetí měli žáci 1055 omluvených hodin. Neomluvená hodina nebyla žádná. Celkem za školní rok 2009/2010 : 2340 omluvených hodin. Neomluvená hodina na škole nebyla žádná. Se zákonnou zástupkyní dvou žáků ( sourozenců) byl řešen v přestupkovém řízení způsob omlouvání žáků ve škole. Příští školní rok 2010/11 bude na škole opět otevřen III. ročník. Na škole bude probíhat opět výuka cizího jazyka anglický jazyk 5.4. Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2009/2010 byli na škole integrováni žáci: 1. ročník : 0 2. ročník : 1 3. ročník : 0 Na žáka 2. ročníku byl vypracován individuální vzdělávací plán, jeho porucha vyžadovala integraci středně těžký stupeň ADHD vývojová porucha chování. Škole náleží příplatek za integraci Nepovinné předměty a zájmové kroužky Ve školním roce 2009/2010 jsme neměly na škole žádný nepovinný předmět V tomto roce na škole pracovaly 4 zájmové kroužky: Název kroužku Pěvecký kroužek Sportovní kroužek Keramický kroužek Informatika vedoucí kroužku Lenka Vrbová Lenka Dokoupilová Renáta Němečková Renáta Němečková 15

16 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogické pracovnice se ve školním roce 2009/2010 zúčastnily těchto seminářů: Ředitelka Ochrana člověka za mimořádných situací Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole Školní šikana Školení - Šablony z EU Babylon LBC Zdravá výživa Školní nekázeň Kurz I. pomoci Učitelka ZŠ Školní šikana Specifické poruchy učení Kurz I. pomoci Učitelka ZŠ Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole Školní šikana Školní nekázeň Kurz I. pomoci Učitelka MŠ Ochrana člověka za mimořádných situací Školení vedoucí školní jídelny Environmentální výchova v MŠ Babylon LBC Zdravá výživa Školní nekázeň Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou Plánování v práci učitelky MŠ Kurz I. pomoci Učitelka MŠ Pohybem a hrou podněcujeme osob. vývoj dítěte v MŠ Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD Učitelka MŠ Environmentální výchova v MŠ Plánování v práci učitelky MŠ Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou Kurz I. pomoci Vychovatelka Vyrábíme šperk Graf. techniky jednoduše a nejen na papír Babylon LBC Zdravá výživa Zelený ostrov Divizna Liberec Kurz I. pomoci 16

17 7. Spolupráce se sociálními partnery Škola spolupracuje s Odborem sociálních věcí, s Pedagogicko psychologickou poradnou, s Policií. Jedná se především o šetření dětí ze sociálně slabých rodin, šetření dětí s výukovými problémy a problémy výchovného rázu. Naše škola spolupracuje také se školou ZŠ Mírová, kam přecházejí naši žáci po ukončení 3. ročníku na naší škole. Společně občas navštěvujeme kulturní akce, vídáme se i na akcích z DVVP. Spolupracujeme i se školou Pod Ralskem v Mimoni, vyměňujeme si navzájem poznatky o dětech, konzultujeme případné problémy. Spolupráci má naše škola se ZŠ v Brništi. Jedná se hlavně o akce sportovního charakteru, společné zpívání v kostele a pod vánočním stromkem. Představitelé těchto škol byli pozváni na 15. výročí naší školy, které proběhlo v měsíci listopadu v Kulturním domě v Kuřívodech a následně ve škole. Od se škola stala právním subjektem. Na škole pracuje jedna účetní, která zpracovává účetnictví na škole. Personální a mzdovou agendu zajišťuje nadále firma Rajtr, Česká Lípa, mzdová účetní pro naší školu je paní Věra Kotlářová. Ředitelka školy se každý měsíc setkává s ředitelkami málotřídních škol, kde se na těchto setkáních řeší problémy malých škol, jako je financování, školní vzdělávací programy, dotace a další společné akce. Škola spolupracuje s rodiči, 2x 3 x ročně jsou organizovány třídní schůzky, pro rodiče žáků 1. třídy navíc schůzka informativní, která probíhá vždy na začátku školního roku v měsíci září. Rodiče jsou zde informováni o výuce dle ŠVP, jsou seznámeni s chodem školy a se školním řádem. Rodiče se mohou informovat o prospěchu a chování svých dětí průběžně během školního roku, ale i na různých setkáních, besídkách pro rodiče atd. TS pro rodiče dětí z MŠ jsou organizovány na konci měsíce srpna, ale i dle nutnosti v průběhu roku.. 17

18 8. Zapojení do projektů Škola se v tomto školním roce zapojila do projektového dne v rámci projektu Zrcadlo výživy reg. Č. CZ.1.07/1.1.09/ Dne proběhl na škole projektový den na téma : Mléko a mléčné výrobky. Podle metodiky Výchova ke zdravé výživě vedla přednášku na toto téma Mgr. Ivana Švehlová. Poté žáci odešli na prohlídku místního hospodářství pro chov koz a ovcí, kde byli seznámeni s chovem těchto zvířat, s jejich využitím, ochutnali kozí mléko. Prohlídku zajistila vychovatelka ŠD. Po příchodu do školy připravila ředitelka školy ochutnávku mléčných výrobků (kozích, ovčích, kravských), žáci ochutnávali pro ně neznámé chutě sýrů, syrovátky, a ochutnat přišly i děti z MŠ. Výstupem tohoto projektového dne bylo společné zpracování tajenky, výroba kravičky z donesených krabic od mléka,zhotovení návrhů na nové obaly na mléko. Celý den proběhl v rámci mléčných výrobků od ochutnávky až po oběd mléková polévka, vepřové na smetaně, mléko, jogurt. Celý den byl samozřejmě zdokumentován, fotografie na webových stránkách školy. Do rozvojových a mezinárodních projektů škola není zapojena. Společnost Venkovský prostor o.p.s. ve spolupráci se společností AHOLD vyhlásila soutěž Ovoce a zelenina pětkrát denně v rámci projektu Zrcadlo výživy. Naše škola se do soutěže zapojila a žákyně 1. ročníku ve své kategorii vyhrála ve výtvarné soutěži balíček zdravé výživy. Ředitelka školy, vychovatelka ŠD a učitelka z MŠ společně s výherkyní se zúčastnily osobně předání této ceny v Babylonu v Liberci, kde se zároveň konalo další školení na téma zdravá výživa. 18

19 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Žáci 1. ročníku jsou opět přivítáni na začátku školního roku na Informačním centru v Kuřívodech, kde dostávali na upomínku drobné dárky Spolupráce s polským městečkem Borne Sulinowo výměnné dětské prázdninové akce byly bohužel ukončeny pro malý zájem dětí. V tomto roce se zrealizoval pouze kontakt mezi dospělými učitelé, fotbalisté. Spolupráci zatím brání velká vzdálenost mezi oběma městečky a samozřejmě financování těchto společných výměnných akcí. Akce Školní mléko tato akce má velkou odezvu u dětí, pokračovala i v tomto školním roce, děti odebírají ochucené mléko, Bobíky jako doplňkovou svačinu žáci školy vyhrávali menší drobné dárky Den Země brigáda v lese, která má ekologický podtext, probouzí zájem o živou přírodu jedná se o každoroční akci -děti a žáci školy se zúčastňují lesních brigád, pomáháme odklízet z lesa a blízkého okolí z přírody nečistoty, letos jsme byli na Skelné huti Květinový den symbolický příspěvek na konto proti rakovině, škola je zapsaná v registraci, vychovatelka ŠD tuto akci každoročně připravuje a organizuje prodej Sbírka Sidus jedná se o symbolické příspěvky na konto nemocnice Motol děti nemocné rakovinou, škola se opět každoročně tohoto projektu zúčastňuje, děti kupují přívěšky, záložky atd. CPK CHRPA - příspěvek na výcvik koní pro děti s poruchou pohyblivosti tzv.hipoterapie - na prodej jsou fotografie a samolepky koní Na škole byly vedeny od letošního roku již 4 zájmové kroužky: sportovní, keramický, pěvecký a v letošním roce nový kroužek Informatiky (počítačový) jde nám o zapojení co největšího počtu dětí kdo si hraje, nezlobí! V průběhu školního roku paní učitelky připravovaly vítání nových občánků do života v městečku Ralsko s dětmi kulturní vystoupení na Již podruhé se uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu před budovou školy. Přítomny byly i děti z mimoňských škol, Zpěvandulky a Zpěvandule, hosty přivítal starosta města Ing. M. Tita V měsíci prosinci proběhlo také vánoční zpívání dětí v místním kostele. Letos pozvání přijaly opět i děti z Dětského domova v České Lípě, Zpěvandule a další Spolupráce se školou v Brništi naše děti opět navštívily společně jsme si zazpívaly pod vánočním stromem místní školu v prosinci a 19

20 Na škole proběhla přednáška o zubní hygieně s dentální hygienistkou Každoročně připravují paní učitelky závěrečnou besídku s programem. Letos jsme se zaměřily na nácvik představení k 15. výročí školy, které se uskutečnilo v listopadu. Děti a žáci školy se v tomto představení předvedli v různých scénkách, které byly sestřihem 15 ti let působení naší školy, to vše bylo doplněné fotodokumentací z akcí. Následně na škole proběhl raut s pozvanými hosty. Přítomen byl Ing. Tomáš Ježek, Csc., Ing. M. Tita, starosta města, p. V. Bilický, místostarosta, bývalý starosta a místostarosta, ale i ředitelka školy ZŠ Mírová, členové zastupitelstva a další. Všechny děti ze školy byly odměněny za pěkné vystoupení k 15. výročí školy divadelním představením v Novém Boru a následnou exkurzí ve výrobně masek v Zákupech Pěvecká soutěž v Mimoni Písničkou se jaro otevírá v letošním roce se děti opět tohoto již 5. festivalu zúčastnily, soutěž získává na věhlasu a konkurence souborů je každým rokem větší a větší Pro děti a žáky byly opět po celý rok připravovány kulturní akce divadelní představení, kouzelník, policejní ukázka zásahu a následná beseda o chování dětí v silničním provozu spojená s poučením žáků a dětí před koncem školního roku Škola spolupracuje s VLM, pomáháme při realizování soutěží na Skelné huti Lesnický den, učitelky a ostatní zaměstnanci školy pomáhají při organizaci soutěží pro děti, letos se soutěží zúčastnilo cca na 300 dětí, rok od roku dětí přibývá Žáci ze ZŠ navštívili IQ park v Babylonu v Liberci, kde měli v programu přednášku o lidských smyslech, nejvíce však zaujaly prostory IQ parku s různými prolézačkami, soutěžemi atd. Na ukončení školního roku jsme pro děti uspořádaly pěkný výlet na zámek Sychrov. Pro děti byla zajištěna prohlídka zámeckých interiérů, viděly i postavičky z nejznámějších pohádek, draka, shlédly i představení kouzelníka. V měsíci červenci byl opět pro děti a žáky školy zrealizován týdenní pobyt tentokráte pod názvem Tajuplný ostrov v Kanině v Kokořínském údolí. Žáci, pracující v keramickém kroužku na škole, se zúčastnili opět soutěže Znamení zvěrokruhu pěkné 2. umístění 20

21 10. Poradenské služby Výchovného poradce na škole nemáme. Práci s žákem se specifickou poruchou chování zajišťovala v tomto školním roce učitelka, která má kurz Specifické poruchy učení.. Na žáka jsme měly na tento rok vypracovaný individuální plán podle požadavků PPP v Mladé Boleslavi, v letošním školním roce jsme požadovaly finanční prostředky na nákup pomůcek a výuku žáků s poruchami chování, bohužel žádné přiděleny na školu nebyly. Logopedickou péči na škole zajišťuje učitelka z MŠ dle potřeb dětí na Informačním centru pod vedením logopedky, která sama děti nejprve odborně vyšetřuje. Minimální preventivní program je začleněn do řádu školy, žáci jsou s ním dle jejich úrovně seznámeni, na škole se nevyskytl do této doby žádný problém. Jelikož jsme škola s menším počtem žáků, veškeré náznaky šikany a ubližování jsme schopny ihned v počátcích zaznamenat a řešit. Preventivní program je naplňován zejména o hodinách českého jazyka a prvouky. Ředitelka školy a zástupkyně školy mají absolvované školení o minimálním preventivním programu, hlavně co se týká otázky drog, šikany, dozoru na školách atd. Zástupkyně školy je jmenována preventistkou sociálně patologických jevů na škole. Záškoláctví na škole v roce 2009/2010 bylo řešeno se zákonnou zástupkyní dvou žáků (bratrů). Při přestupkovém řízení byl matce vysvětlen postup při omlouvání nezletilých žáků a případné postihy při nedodržení školského zákona. V tomto školním roce se pedagogické pracovnice zúčastnily školení na ZŠ Pod Ralskem na téma Šikana na škole. Na škole byly obě třídy zapojeny do akce Zdravý úsměv (péče o chrup, prevence). 21

22 11. Řízení školy Realizace hlavních úkolů pro školní rok 2009/2010 Výuka probíhala již ve všech třech ročnících na škole dle školního vzdělávacího programu školy realizace plánů, shoda tematických plánů se ŠVP, případné doplňování, příprava nového ŠVP v MŠ Příprava žáků na soutěže: Sportovní soutěže jsme se letos na ZŠ žádné nezúčastnili. Děti v MŠ se zúčastnily sportovní soutěže, kde vyhrály 1. místo. Pěvecká soutěž zapojení sboru Ježčata do pěvecké soutěže v Mimoni, příprava sboru na vítání nových občánků, zpěv v kostele, Zajištění účasti pedagogů na dalším vzdělání: 1 pedagogická zaměstnankyně si doplňuje kvalifikaci, další se zúčastňují dle možností vzdělávacích seminářů prioritou byly semináře na chování žáků ve škole, semináře zaměřené na aktivity pedagogů, školení pedagogů z I. pomoci V plánu školy je neustále realizace školního hřiště: bohužel se tento plán zatím nepodařil zrealizovat, čekáme na vhodné sponzory Zlepšit propagaci školy: v tomto směru došlo ke zlepšení články do novin, spolupráce s ostatními školami, články do Zpravodaje, webové stránky školy Zaměřit se nadále na propagaci Zdravé výživy: další účast na semináři, přispívat tak svými poznatky k rozvoji zdraví u dětí, pohybové aktivitě, další možnost zapojení školy do projektových dnů, osvěta v zubní hygieně, Zapojení do projektu Ovoce do škol: žáci ZŠ dostávají 1x týdně zdarma ovoce nebo zeleninu Úrazovost na škole: prevence, školení zaměstnanců a žáků před každou akcí, během školního roku, zajišťovat besedy a přednášky s odborníky, policií atd. 22

23 SOUČÁSTI ŠKOLY A JEJICH AKTIVITY Školní družina Ve školním roce 2009/10 zahájilo svou činnost opět 1 oddělení ŠD pro žáky ročníku. Provoz pro žáky je zajišťován v hospodářské budově, která je součástí školy. Provoz ŠD je podřízen autobusovému spojení žáků do školy. Ranní provoz začínal již v 6.30 hodin pro místní žáky, pokračoval příjezdem dětí autobusovým spojením a končil odchodem místních žáků v hodin. Činnost družiny je zaměřena na všestranný rozvoj dětské osobnosti. Dostatečný prostor je věnován odpolednímu pobytu na školním pozemku v areálu školy i v blízkém okolí. Ve školním roce 2009/2010 se účastníci školní družiny pod vedením vychovatelky zúčastnili několika soutěží a projektů. Jednalo se o tyto akce: Září prosinec: - příprava na 15. výročí školy zhotovování kulis, fotodokumentace - prezentace v časopise Golem 2. umístění výrobků z keramiky tzv. zvěrokruhy - zpívání v kostele - vítání občánků - kroužek Informatiky Další společné akce: Leden červen: - projektový den výtvarná činnost výroba kravičky z krabic od mléka - časopis Informatorium Zlatá horečka v kuřívodech - příprava dárků k zápisu pro nové žáky 1. ročníku - Svět očima dětí - článek, obrázky, fotodokumentace - Květinový den - Výtvarná soutěž VLS Roční období v kategorii žáků I. a III. umístění - II. letní tábor s názvem Tajuplný ostrov v Kratině v Kokořínském údolí - Pálení čarodějnic - Neustálá kreativní činnost práce s pedigem, batikování, korálkování, drátování, využívání environmentální výchovy - Lidové tradice po celý rok zvyky, pověry, říkadla - Webové stránky školy, dokumentace Žáci se zapojují do výzdoby školních chodeb a jídelny, vyrobili si tradiční výrobky na vánoční trhy, několikrát opět uspořádali sportovní odpoledne. V letošním školním roce se konal letní týdenní pobyt v přírodě v Kokořínském údolí. 23

24 Mateřská škola Ve školním roce 2009/10 docházelo do mateřské školy celkem 40 dětí. Byly rozděleny opět do 2 tříd. třída SLUNÍČKA měla 13 dětí ve věku 3 4,5 let třída STONOŽKY měla 27 dětí ve věku 4 7 let. V MŠ se pracovalo podle školního vzdělávacího programu, který byl vypracován podle RVP pro předškolní vzdělávání. Téma naší školky je: Řekni to písničkou aneb hrajeme a zpíváme po celý rok. V MŠ jsme se zaměřily na zpěv, hru a přirozený pohyb dítěte.od příštího školního roku budou učitelky v MŠ pracovat podle nového programu. - Tento školní rok jsme oslavili 15. výročí školy, a tak se náš program na začátku roku tomu přizpůsobil. Nacvičovali jsme pásmo písniček, říkanek, scének a pohádek za doprovodu videoprojekce.rodiče a ostatní hosté tak mohli shlédnout souhrn naší práce za celých 15 let. Akce se konala v listopadu. - V prosinci děti zpívaly pod vánočním stromem a v kostele v Kuřívodech. - Jako každý rok viděly děti ve školce divadelní představení, kouzelníka, ukázku dravců a měly besedu s Policií ČR. - V lednu se předškoláci připravovali na zápis do 1.třídy. - Děti od března jezdily na plavecký kurz do Stráže pod Ralskem. - Pro děti byly uspořádány další akce: maškarní bál,sportovní odpoledne - V rámci ekologické výchovy se děti v dubnu zúčastnily brigády v lese ke Dni Země, kterou nám zorganizovaly, jako ostatně každý rok, Vojenské lesy Mimoň, a to letos na Skelné huti. - Několik dětí z MŠ navštěvuje pěvecký sbor Ježčata a společně se školáky se opět zúčastnili pěveckého festivalu pořádaného LŠU v Mimoni. - V České Lípě se děti z MŠ zúčastnily sportovní soutěže, kde vyhrály 1. místo. - Letos opět Policie ČR pro děti uspořádala besedu na závěr školního roku a poučila zároveň děti o tom, jak se mají chovat během dnů volna a o prázdninách. - Na konci školního roku jsme se slavnostně rozloučily s předškoláky a na upomínku jim byly předány dárkové předměty.k slavnostnímu rozloučení došlo také na Informačním centru, kde společně s pozvanými důchodci si děti pěkně popovídaly a zazpívaly známé písně. 24

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090 Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře Identifikátor školy: 600 038 297 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, 351 34 Skalná

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, 351 34 Skalná VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, 351 34 Skalná Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy Základní škola Nový Kostel, okres Cheb, Nový Kostel 3, je

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa. Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Okrouhlá, okres Česká Lípa Adresa: Okrouhlá čp. 11, 473 01 Nový Bor Identifikátor školy: 600 075 001 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více