Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody okres Česká Lípa, příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, IČO: , tel.č.: 487/ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010

2 O b s a h v ý r o č n í z p r á v y A) Zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 2. Organizace vzdělávání a výchovy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o počtu žáků 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Spolupráce se sociálními partnery 8. Zapojení do projektů 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 10. Poradenské služby 11. Řízení školy 12. Další záměry školy, hodnocení školy, závěr 13. Údaje o výsledcích kontrol B) Zpráva o hospodaření 1. Hlavní činnost organizace 2. Doplňková činnost organizace 3. Výsledky inventarizace za rok Stav fondů 5. Ekonomické priority pro následující kalendářní rok 6. Doplňující údaje podle pokynů zřizovatele 7. Přílohy 2

3 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/ Základní údaje o škole 1.1. Škola Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody, okres Česká Lípa Kuřívody 700 Mimoň právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Švehlová Kontakt: , Druh školy: škola malotřídní integrovaná s MŠ Datum zařazení do sítě škol: od Změna zařazení: od ( právní subjektivita) Školská rada zřízena: Počet členů: 6 ( 2 zákonní zástupci žáků, 2 pedagogičtí pracovníci, 2 zastupitelé města) 1.2. Zřizovatel Město Ralsko Právní forma: město Ralsko Kuřívody 701 IČO: Starosta města: Ing. Miloš Tita Kontakt:

4 1.3. Součásti školy Škola sdružuje Kapacita IZO zařízení Mateřská škola 40 dětí Základní škola 50 žáků Školní družina 30 žáků Školní jídelna 90 jídel Základní údaje o součástech školy - školní rok 2009/2010 Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Mateřská škola 2 40 Základní škola 2 27 Školní družina 1 19 Školní jídelna x 88 Komentář: Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody čp.700 je integrovaná s mateřskou školou a ve školním roce 2009/10 byla opět školou dvoutřídní. Zřizovatelem školy je město Ralsko, od srpna 2009 byl zvolen nový starosta města,pan Ing. Miloš Tita. Budova školy je dvouposchoďová. V přízemí budovy je umístěno jedno oddělení mateřské školy STONOŽKY, školní jídelna a školní kuchyň. V prvním patře je tělocvična a druhé oddělení MŠ SLUNÍČKA, které slouží zároveň jako lehárna, kancelář a sociální zařízení. Ve druhém patře budovy jsou dvě učebny pro děti ze ZŠ, ředitelna, sociální zařízení a sklad učebnic.počítačová učebna byla zrušena, žáci ze ZŠ docházeli od tohoto školního roku na Informační centrum, kde se s vychovatelkou ŚD učili základům počítačové techniky. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo školu celkem 27 žáků, výuka probíhala ve dvou učebnách. Do 1. ročníku nastoupilo 9 žáků, v průběhu roku 1 žákyně přistoupila, výuka 2. a 3. ročníku probíhala v druhé učebně s počtem 17 žáků.( 2.roč. 10 žáků, 3.roč. 7 žáků). Ve školním v ZŠ. roce 2009/2010 jsme opět nemuseli žádat o výjimku z počtu zapsaných žáků Město Ralsko je spádová oblast a do MŠ v Kuřívodech se opět svážely děti za příspěvek z okolních částí města: z Hradčan, Borečku, Hvězdova a z Ploužnice, a to dvěma auty na náklady města. 4

5 Žáci základní školy dojížděli do školy autobusovým spojem. Do školní družiny docházelo celkem 19 žáků. Na škole pracovaly 4 zájmové kroužky: Keramický kroužek Pěvecký kroužek Sportovní kroužek Informatika kroužek na Informačním centru 1.5. Materiálně technické vybavení školy Vybavení pomůckami odpovídá možnostem školy, která se vzhledem k nízkému počtu žáků občas potýká s nedostatečným množstvím finančních prostředků, a to hlavně na nákup nové techniky a programů pro děti. Škola má pro žáky k dispozici na výuku 4 počítače, 1 počítač byl zakoupen do školní družiny. V plánu bylo od tohoto školního roku zavést na škole počítačový kroužek, kde by se využívala k tomuto účelu dle zájmu dětí počítačová učebna na Informačním centru. To se nám podařilo a počítačový kroužek se opravdu v tomto školním roce rozběhl. Vstříc nám vyšlo město a škole byly vyhrazeny PC na Informačním centru 1x týdně.výukové programy na škole máme k dispozici. Učebny na škole jsou vybaveny školními lavicemi a židlemi, které odpovídají věkovému složení žáků. V obou učebnách je položená podlahová kritina, v učebně 1. ročníku je koberec, který je vhodně využíván k relaxačním chvilkám o hodinách, ale i o přestávkách na uvolnění a hry dětí. Tělocvična je využívána nejen k hodinám tělesné výchovy, ale i pro hry a malých dětí z MŠ. TV chvilky Problémem na škole byl nedostatečný počet hygienického zařízení, v letošním roce došlo k úpravám, které počet hygienických zařízení na škole trochu vylepšil. Vzhledem k uspořádání zařízení a jiných součástí již nelze provádět větší zásahy do struktury budovy. Rovněž malý prostor pro odkládání svršků a aktovek pro žáky ve škole i ve školní družině není možno ke spokojenosti naší a žáků lépe vyřešit. Velkou výhodou je naopak velká oplocená zahrada okolo školy, dostatek prostoru pro odpočinkové hry využívají děti z MŠ, ale i žáci při odpoledních hrách ve školní družině. Za příznivého počasí využívají přestávky i žáci během dopoledního vyučování na relaxaci. Na zahradě jsou k dispozici prolézačky, skluzavka, pískoviště, v plánu máme další dřevěné atrakce. Na škole pracovalo opět v tomto roce 7 pedagogických zaměstnankyň. Z toho na: 5

6 ZŠ pracovaly 3 pedagogické zaměstnankyně, z toho jedna kvalifikovaná a dvě nekvalifikované. Dvě učitelky z MŠ dobíraly hodiny výuky v ZŠ. MŠ pracovaly 3 učitelky, dvě kvalifikované a jedna učitelka nekvalifikovaná.zároveň úvazek v MŠ dobíraly 2 zaměstnankyně školy ( vychovatelka ŠD a učitelka Aj). ŠD pracuje jedna vychovatelka ŠD. Na škole pracovalo 6 nepedagogických ( ostatních) zaměstnankyň. Z toho ve: Školní kuchyni vařily dvě kuchařky, jedna byla placena z rozpočtu MěÚ Ralsko Úklid školy vykonávala jedna uklizečka Nad provozním personálem dohlížela školnice, která je placena z rozpočtu MěÚ Ralsko Na škole pracuje jedna účetní. Školní stravování měly na starosti 2 vedoucí ŠJ ( z toho 1 na menší úvazek je učitelka MŠ) 6

7 2. Organizace vzdělávání a výchovy 2.1. Základní škola Výuka na ZŠ probíhala letos ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pod názvem Tvořivá škola, který byl vydán ředitelkou školy, platnost od pod č.j: 118/2007. V roce 2009 /2010 byl k podle statistických výkazů zapsán v ZŠ tento počet žáků: v I. pololetí ve II. pololetí 1. ročník ročník ročník 7 7 Celkový počet žáků Výuka opět probíhala ve dvou učebnách. Žáci I. ročníku byli vyučováni samostatně v jedné třídě a žáci II. a III. ročníku společně v druhé třídě. V letošním školním roce probíhala na škole opět výuka anglického jazyka ve 3. ročníku Mateřská škola Výchovně vzdělávací program v MŠ vycházel ze zájmu a potřeb dětí. V letošním školním roce byly opět otevřeny na škole 2 třídy MŠ vzhledem k vysokému počtu dětí. V jedné třídě Sluníček byly děti ve věku 3 4 roky, ve druhé třídě Stonožek byly děti staršího věku a děti předškolního věku. Učitelky z MŠ pracovaly s dětmi podle RVP na téma Řekni to písničkou, aneb hrajeme a zpíváme po celý rok. Práce s dětmi vycházela z cílů předškolního vzdělávání a potřeb dětí. V květnu se konal na škole zápis nových dětí do MŠ, bohužel v letošním roce jsem musela odmítnout celkem 14 žádostí o přijetí do MŠ. Po dohodě s městským úřadem bylo otevřeno centrum Brouček, kam budou docházet děti mladšího věku a děti, které jsem z kapacitních důvodů v letošním roce nemohla přijmout. V letošním školním roce opět 4 zákonní zástupci dětí požádali o odklad školní docházky, čímž se samozřejmě snížil počet nově přijatých žáků do 1. ročníku. 7

8 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy S účinností od byla v souladu s ustanovením 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů a na základě souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru školství a mládeže č.j. OŠM 2241/02-S ze dne a usnesení rady města Ralsko číslo R 3/2002 ze dne jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Ivana Švehlová. Ředitelka školy a ostatní zaměstnankyně školy se při výkonu svého povolání řídí směrnicemi a vnitřními pokyny, které jsou pro školu dané Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Základní údaje o pracovnících školy Počet celkem Učitelek ZŠ Vychovatelek Učitelek MŠ Nepedagogických Údaje o pedagogických pracovnících Funkce Úvazek Počet roků praxe Stupeň vzdělání ředitelka 1,0 24 VŠ učitelka ZŠ 1,0 23 SŠ učitelka ZŠ 0,1 4 SŠ učitelka MŠ 1,0 23 SPgŠ učitelka MŠ 1,0 29 SPgŠ učitelka MŠ 1,0 8 ZŠ vychovatelka 0,8 13 SOŠ Způsobilost pedagogických pracovníků v hlavním pracovním poměru Odborní i Pouze odborná Pouze Bez celkem pedagogická způsobilost způsobilost pedagogická způsobilost způsobilosti

9 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věk od let Od let Od let Počet pracovníků Ostatní zaměstnanci školy zařazení úvazek Placena z Od Od let Od 45- výše rozpočtu let uklízečka 1,0 kraje 1 kuchařka p. 1,0 kraje 1 účetní 4 hod.denně MěÚ 1 vedoucí ŠJ 0,36 kraje 1 školnice 1,0 MěÚ 1 kuchařka h. 1,0 MěÚ 1 Komentář k pedagogickým pracovníkům školy: Na škole pracují samé ženy, z toho na : ZŠ - 3 pedagogické pracovnice Třídní učitelka I. ročníku s aprobací I. stupně ZŠ, vystudovaná PF v Ústí n/labem. Třídní učitelka II. + III. ročníku, vystudovala SpgŠ v Mostě. Učitelka anglického jazyka,vystudovala Gymnázium v České Lípě, nedokončené vzdělání na FF Plzeň. 2 pedagogické pracovnice z MŠ dobíraly hodiny na ZŠ. ( výuka TV, PČ, VV, HV) MŠ - 3 pedagogické pracovnice 2 učitelky jsou kvalifikované, obě vystudovaly Střední pedagogickou školu. Obě dobírají na ZŠ hodiny (TV, HV, VV, PČ). 1 pracovnice MŠ je nekvalifikovaná, v současné době dálkově studuje 3. ročník střední odborné pedagogické školy v Praze. 2 zaměstnankyně školy (učitelka ZŠ a vychovatelka) mají v MŠ úvazek na dohlídávání dětí v době dobírání úvazků jejich kolegyň na ZŠ. ŠD - 1 vychovatelka školní družiny V MŠ má úvazek na dohlídávání dětí. Navštěvovala Studium pedagogiky v Mostě, kde po obhajobě závěrečné písemné a ústní zkoušky získala odbornou kvalifikaci k výkonu činnosti vychovatele podle 16 odst. 1 písm.d) zákona č.563/2004 Sb. Na škole pracovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 7 pedagogických zaměstnankyň. 9

10 Komentář k ostatním pracovníkům školy: Školní jídelna - Ve školní kuchyni pracovaly 2 kuchařky, jedna je placená z rozpočtu kraje a druhá, placená z rozpočtu města, nastoupila na školu v září 2009, je vyučená kuchařka a s praxí 21 let. O práci vedoucí školní jídelny se dělí na částečný úvazek 2 pracovnice. Jedna je učitelka z MŠ a druhá vedoucí ŠJ má úvazek 3 hodiny denně a je důchodového věku. Od dubna 2005 pracuje na škole 1 účetní v důchodovém věku, je placena z rozpočtu MěÚ Ralsko. Z rozpočtu kraje je placena uklízečka, která byla přijata na zástup za uklízečku na MD. Od října 2008 se po MD vrátila školnice, která je placena z rozpočtu MěÚ Na škole pracovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 6 ostatních pracovnic. 10

11 Celkový počet zaměstnanců na škole : 13 pedagogických: 7 Ostatních: 6 Věkový průměr všech zaměstnanců: Věková skladba učitelského sboru: 43 let 42 let Přepočtený počet všech zaměstnanců: v ZŠ: 3, 5 v MŠ: 3, 6 v ŠJ: 1, 5 v ŠD: 0, 8 celkem: 9,4 Přepočtený počet pedagogických pracovníků: v ZŠ: 2,5 v MŠ: 3,6 v ŠD: 0,8 celkem: 6,9 11

12 Platové podmínky pracovníků: pedagogové ostatní Počet pracovníků na škole Průměr. výše měsíční mzdy pracovníků Průměr. výše nenárokových složek platu ,- Kč ,- Kč ,- Kč 700,- Kč Komentář: Průměrná výše měsíční mzdy pracovníků je vypočtena součtem výše platu všech z rozpočtu kraje placených zaměstnanců dělená jejich počtem.výše průměrného měsíčního platu je ovlivněna nižším úvazkem u některých zaměstnanců. Do průměrné měsíční mzdy ostatních pracovníků a průměrné výše nenárokové složky platu nejsou započítány mzdy pracovnic, které jsou placeny z rozpočtu Městského úřadu, protože není známa výše jejich platu. Není započten ani plat účetní školy. 12

13 4. Údaje o počtu dětí, žáků ( dle výkazů k ) Kapacita Skutečný počet Zápis do ZŠ/MŠ ZŠ dětí u zápisu, z toho 4 po loňském odkladu MŠ ŠD x Komentář: Zápis do ZŠ se uskutečnil opět ve dvou dnech, a to 21. a 22. ledna K zápisu se dostavilo celkem v řádném termínu 16 dětí společně se svými rodiči. Žádost o odklad školní docházky letos předložili zákonní zástupci celkem u 4 dětí. Do 1. třídy tedy mělo nastoupit 12 nových prvňáčků, 2 žáci se bohužel na poslední chvíli odhlásili, takže do 1. ročníku by mělo nastoupit ve školním roce 2010/2011 celkem 10 nových žáků a jedna žákyně ročník opakuje. Počet žáků v I. ročníku k Zápis do MŠ proběhl opět v měsíci květnu. Dne 4.5. a 5.5. si mohli opět rodiče se svými dětmi přijít prohlédnout budovu školy, seznámit se s prostředím, které budou jejich děti navštěvovat. Do MŠ jsme mohli opět přijmout jen tolik dětí, aby nebyla překročena povolená kapacita MŠ. Přednost byla dána dětem předškolního věku, dále do MŠ byly přijaty i děti, jejichž rodiče včas podali přihlášku k přijetí dítěte do MŠ, ale i děti, jejichž matka je na MD. Počet dětí v MŠ k Vydaná rozhodnutí počet Základní škola 27 Mateřská škola 30 Ředitelka školy vydala ve školním roce 2009/10 tento počet správních rozhodnutí 57 13

14 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 5.1.Přehled o výsledcích vzdělávání žáků k Prospěch žáků ročník počet Prospělo/ Prospělo s neprospělo vyznamenáním / / /3 0 celkem 26 25/ 16 1 Komentář: Školní rok 2009/2010 k ukončilo 26 žáků. 1 žákyně během II. pololetí přistoupila do 1. ročníku a 1 žákyně se v průběhu II. pololetí také odstěhovala. 1 žákyně 1. ročníku neprospěla a byla jí dána možnost opravné zkoušky z českého jazyka a z matematiky.k opravné zkoušce se žákyně nedostavila. Bude tudíž 1.ročník ve školním roce 2010/2011 opakovat Údaje o výchovných opatřeních Výchovná opatření počet Třídní důtka 1 Ředitelská důtka 5 2. stupeň z chování Přehled zameškaných hodin Počet zameškaných hodin chování I. pololetí II. pololetí 1. ročník velmi dobré 2.ročník velmi dobré 3.ročník velmi dobré celkem velmi dobré 14

15 Komentář: Za I. pololetí měli žáci 1285 omluvených hodin. Neomluvená hodina nebyla žádná. Za II. pololetí měli žáci 1055 omluvených hodin. Neomluvená hodina nebyla žádná. Celkem za školní rok 2009/2010 : 2340 omluvených hodin. Neomluvená hodina na škole nebyla žádná. Se zákonnou zástupkyní dvou žáků ( sourozenců) byl řešen v přestupkovém řízení způsob omlouvání žáků ve škole. Příští školní rok 2010/11 bude na škole opět otevřen III. ročník. Na škole bude probíhat opět výuka cizího jazyka anglický jazyk 5.4. Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2009/2010 byli na škole integrováni žáci: 1. ročník : 0 2. ročník : 1 3. ročník : 0 Na žáka 2. ročníku byl vypracován individuální vzdělávací plán, jeho porucha vyžadovala integraci středně těžký stupeň ADHD vývojová porucha chování. Škole náleží příplatek za integraci Nepovinné předměty a zájmové kroužky Ve školním roce 2009/2010 jsme neměly na škole žádný nepovinný předmět V tomto roce na škole pracovaly 4 zájmové kroužky: Název kroužku Pěvecký kroužek Sportovní kroužek Keramický kroužek Informatika vedoucí kroužku Lenka Vrbová Lenka Dokoupilová Renáta Němečková Renáta Němečková 15

16 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogické pracovnice se ve školním roce 2009/2010 zúčastnily těchto seminářů: Ředitelka Ochrana člověka za mimořádných situací Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole Školní šikana Školení - Šablony z EU Babylon LBC Zdravá výživa Školní nekázeň Kurz I. pomoci Učitelka ZŠ Školní šikana Specifické poruchy učení Kurz I. pomoci Učitelka ZŠ Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole Školní šikana Školní nekázeň Kurz I. pomoci Učitelka MŠ Ochrana člověka za mimořádných situací Školení vedoucí školní jídelny Environmentální výchova v MŠ Babylon LBC Zdravá výživa Školní nekázeň Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou Plánování v práci učitelky MŠ Kurz I. pomoci Učitelka MŠ Pohybem a hrou podněcujeme osob. vývoj dítěte v MŠ Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD Učitelka MŠ Environmentální výchova v MŠ Plánování v práci učitelky MŠ Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou Kurz I. pomoci Vychovatelka Vyrábíme šperk Graf. techniky jednoduše a nejen na papír Babylon LBC Zdravá výživa Zelený ostrov Divizna Liberec Kurz I. pomoci 16

17 7. Spolupráce se sociálními partnery Škola spolupracuje s Odborem sociálních věcí, s Pedagogicko psychologickou poradnou, s Policií. Jedná se především o šetření dětí ze sociálně slabých rodin, šetření dětí s výukovými problémy a problémy výchovného rázu. Naše škola spolupracuje také se školou ZŠ Mírová, kam přecházejí naši žáci po ukončení 3. ročníku na naší škole. Společně občas navštěvujeme kulturní akce, vídáme se i na akcích z DVVP. Spolupracujeme i se školou Pod Ralskem v Mimoni, vyměňujeme si navzájem poznatky o dětech, konzultujeme případné problémy. Spolupráci má naše škola se ZŠ v Brništi. Jedná se hlavně o akce sportovního charakteru, společné zpívání v kostele a pod vánočním stromkem. Představitelé těchto škol byli pozváni na 15. výročí naší školy, které proběhlo v měsíci listopadu v Kulturním domě v Kuřívodech a následně ve škole. Od se škola stala právním subjektem. Na škole pracuje jedna účetní, která zpracovává účetnictví na škole. Personální a mzdovou agendu zajišťuje nadále firma Rajtr, Česká Lípa, mzdová účetní pro naší školu je paní Věra Kotlářová. Ředitelka školy se každý měsíc setkává s ředitelkami málotřídních škol, kde se na těchto setkáních řeší problémy malých škol, jako je financování, školní vzdělávací programy, dotace a další společné akce. Škola spolupracuje s rodiči, 2x 3 x ročně jsou organizovány třídní schůzky, pro rodiče žáků 1. třídy navíc schůzka informativní, která probíhá vždy na začátku školního roku v měsíci září. Rodiče jsou zde informováni o výuce dle ŠVP, jsou seznámeni s chodem školy a se školním řádem. Rodiče se mohou informovat o prospěchu a chování svých dětí průběžně během školního roku, ale i na různých setkáních, besídkách pro rodiče atd. TS pro rodiče dětí z MŠ jsou organizovány na konci měsíce srpna, ale i dle nutnosti v průběhu roku.. 17

18 8. Zapojení do projektů Škola se v tomto školním roce zapojila do projektového dne v rámci projektu Zrcadlo výživy reg. Č. CZ.1.07/1.1.09/ Dne proběhl na škole projektový den na téma : Mléko a mléčné výrobky. Podle metodiky Výchova ke zdravé výživě vedla přednášku na toto téma Mgr. Ivana Švehlová. Poté žáci odešli na prohlídku místního hospodářství pro chov koz a ovcí, kde byli seznámeni s chovem těchto zvířat, s jejich využitím, ochutnali kozí mléko. Prohlídku zajistila vychovatelka ŠD. Po příchodu do školy připravila ředitelka školy ochutnávku mléčných výrobků (kozích, ovčích, kravských), žáci ochutnávali pro ně neznámé chutě sýrů, syrovátky, a ochutnat přišly i děti z MŠ. Výstupem tohoto projektového dne bylo společné zpracování tajenky, výroba kravičky z donesených krabic od mléka,zhotovení návrhů na nové obaly na mléko. Celý den proběhl v rámci mléčných výrobků od ochutnávky až po oběd mléková polévka, vepřové na smetaně, mléko, jogurt. Celý den byl samozřejmě zdokumentován, fotografie na webových stránkách školy. Do rozvojových a mezinárodních projektů škola není zapojena. Společnost Venkovský prostor o.p.s. ve spolupráci se společností AHOLD vyhlásila soutěž Ovoce a zelenina pětkrát denně v rámci projektu Zrcadlo výživy. Naše škola se do soutěže zapojila a žákyně 1. ročníku ve své kategorii vyhrála ve výtvarné soutěži balíček zdravé výživy. Ředitelka školy, vychovatelka ŠD a učitelka z MŠ společně s výherkyní se zúčastnily osobně předání této ceny v Babylonu v Liberci, kde se zároveň konalo další školení na téma zdravá výživa. 18

19 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Žáci 1. ročníku jsou opět přivítáni na začátku školního roku na Informačním centru v Kuřívodech, kde dostávali na upomínku drobné dárky Spolupráce s polským městečkem Borne Sulinowo výměnné dětské prázdninové akce byly bohužel ukončeny pro malý zájem dětí. V tomto roce se zrealizoval pouze kontakt mezi dospělými učitelé, fotbalisté. Spolupráci zatím brání velká vzdálenost mezi oběma městečky a samozřejmě financování těchto společných výměnných akcí. Akce Školní mléko tato akce má velkou odezvu u dětí, pokračovala i v tomto školním roce, děti odebírají ochucené mléko, Bobíky jako doplňkovou svačinu žáci školy vyhrávali menší drobné dárky Den Země brigáda v lese, která má ekologický podtext, probouzí zájem o živou přírodu jedná se o každoroční akci -děti a žáci školy se zúčastňují lesních brigád, pomáháme odklízet z lesa a blízkého okolí z přírody nečistoty, letos jsme byli na Skelné huti Květinový den symbolický příspěvek na konto proti rakovině, škola je zapsaná v registraci, vychovatelka ŠD tuto akci každoročně připravuje a organizuje prodej Sbírka Sidus jedná se o symbolické příspěvky na konto nemocnice Motol děti nemocné rakovinou, škola se opět každoročně tohoto projektu zúčastňuje, děti kupují přívěšky, záložky atd. CPK CHRPA - příspěvek na výcvik koní pro děti s poruchou pohyblivosti tzv.hipoterapie - na prodej jsou fotografie a samolepky koní Na škole byly vedeny od letošního roku již 4 zájmové kroužky: sportovní, keramický, pěvecký a v letošním roce nový kroužek Informatiky (počítačový) jde nám o zapojení co největšího počtu dětí kdo si hraje, nezlobí! V průběhu školního roku paní učitelky připravovaly vítání nových občánků do života v městečku Ralsko s dětmi kulturní vystoupení na Již podruhé se uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu před budovou školy. Přítomny byly i děti z mimoňských škol, Zpěvandulky a Zpěvandule, hosty přivítal starosta města Ing. M. Tita V měsíci prosinci proběhlo také vánoční zpívání dětí v místním kostele. Letos pozvání přijaly opět i děti z Dětského domova v České Lípě, Zpěvandule a další Spolupráce se školou v Brništi naše děti opět navštívily společně jsme si zazpívaly pod vánočním stromem místní školu v prosinci a 19

20 Na škole proběhla přednáška o zubní hygieně s dentální hygienistkou Každoročně připravují paní učitelky závěrečnou besídku s programem. Letos jsme se zaměřily na nácvik představení k 15. výročí školy, které se uskutečnilo v listopadu. Děti a žáci školy se v tomto představení předvedli v různých scénkách, které byly sestřihem 15 ti let působení naší školy, to vše bylo doplněné fotodokumentací z akcí. Následně na škole proběhl raut s pozvanými hosty. Přítomen byl Ing. Tomáš Ježek, Csc., Ing. M. Tita, starosta města, p. V. Bilický, místostarosta, bývalý starosta a místostarosta, ale i ředitelka školy ZŠ Mírová, členové zastupitelstva a další. Všechny děti ze školy byly odměněny za pěkné vystoupení k 15. výročí školy divadelním představením v Novém Boru a následnou exkurzí ve výrobně masek v Zákupech Pěvecká soutěž v Mimoni Písničkou se jaro otevírá v letošním roce se děti opět tohoto již 5. festivalu zúčastnily, soutěž získává na věhlasu a konkurence souborů je každým rokem větší a větší Pro děti a žáky byly opět po celý rok připravovány kulturní akce divadelní představení, kouzelník, policejní ukázka zásahu a následná beseda o chování dětí v silničním provozu spojená s poučením žáků a dětí před koncem školního roku Škola spolupracuje s VLM, pomáháme při realizování soutěží na Skelné huti Lesnický den, učitelky a ostatní zaměstnanci školy pomáhají při organizaci soutěží pro děti, letos se soutěží zúčastnilo cca na 300 dětí, rok od roku dětí přibývá Žáci ze ZŠ navštívili IQ park v Babylonu v Liberci, kde měli v programu přednášku o lidských smyslech, nejvíce však zaujaly prostory IQ parku s různými prolézačkami, soutěžemi atd. Na ukončení školního roku jsme pro děti uspořádaly pěkný výlet na zámek Sychrov. Pro děti byla zajištěna prohlídka zámeckých interiérů, viděly i postavičky z nejznámějších pohádek, draka, shlédly i představení kouzelníka. V měsíci červenci byl opět pro děti a žáky školy zrealizován týdenní pobyt tentokráte pod názvem Tajuplný ostrov v Kanině v Kokořínském údolí. Žáci, pracující v keramickém kroužku na škole, se zúčastnili opět soutěže Znamení zvěrokruhu pěkné 2. umístění 20

21 10. Poradenské služby Výchovného poradce na škole nemáme. Práci s žákem se specifickou poruchou chování zajišťovala v tomto školním roce učitelka, která má kurz Specifické poruchy učení.. Na žáka jsme měly na tento rok vypracovaný individuální plán podle požadavků PPP v Mladé Boleslavi, v letošním školním roce jsme požadovaly finanční prostředky na nákup pomůcek a výuku žáků s poruchami chování, bohužel žádné přiděleny na školu nebyly. Logopedickou péči na škole zajišťuje učitelka z MŠ dle potřeb dětí na Informačním centru pod vedením logopedky, která sama děti nejprve odborně vyšetřuje. Minimální preventivní program je začleněn do řádu školy, žáci jsou s ním dle jejich úrovně seznámeni, na škole se nevyskytl do této doby žádný problém. Jelikož jsme škola s menším počtem žáků, veškeré náznaky šikany a ubližování jsme schopny ihned v počátcích zaznamenat a řešit. Preventivní program je naplňován zejména o hodinách českého jazyka a prvouky. Ředitelka školy a zástupkyně školy mají absolvované školení o minimálním preventivním programu, hlavně co se týká otázky drog, šikany, dozoru na školách atd. Zástupkyně školy je jmenována preventistkou sociálně patologických jevů na škole. Záškoláctví na škole v roce 2009/2010 bylo řešeno se zákonnou zástupkyní dvou žáků (bratrů). Při přestupkovém řízení byl matce vysvětlen postup při omlouvání nezletilých žáků a případné postihy při nedodržení školského zákona. V tomto školním roce se pedagogické pracovnice zúčastnily školení na ZŠ Pod Ralskem na téma Šikana na škole. Na škole byly obě třídy zapojeny do akce Zdravý úsměv (péče o chrup, prevence). 21

22 11. Řízení školy Realizace hlavních úkolů pro školní rok 2009/2010 Výuka probíhala již ve všech třech ročnících na škole dle školního vzdělávacího programu školy realizace plánů, shoda tematických plánů se ŠVP, případné doplňování, příprava nového ŠVP v MŠ Příprava žáků na soutěže: Sportovní soutěže jsme se letos na ZŠ žádné nezúčastnili. Děti v MŠ se zúčastnily sportovní soutěže, kde vyhrály 1. místo. Pěvecká soutěž zapojení sboru Ježčata do pěvecké soutěže v Mimoni, příprava sboru na vítání nových občánků, zpěv v kostele, Zajištění účasti pedagogů na dalším vzdělání: 1 pedagogická zaměstnankyně si doplňuje kvalifikaci, další se zúčastňují dle možností vzdělávacích seminářů prioritou byly semináře na chování žáků ve škole, semináře zaměřené na aktivity pedagogů, školení pedagogů z I. pomoci V plánu školy je neustále realizace školního hřiště: bohužel se tento plán zatím nepodařil zrealizovat, čekáme na vhodné sponzory Zlepšit propagaci školy: v tomto směru došlo ke zlepšení články do novin, spolupráce s ostatními školami, články do Zpravodaje, webové stránky školy Zaměřit se nadále na propagaci Zdravé výživy: další účast na semináři, přispívat tak svými poznatky k rozvoji zdraví u dětí, pohybové aktivitě, další možnost zapojení školy do projektových dnů, osvěta v zubní hygieně, Zapojení do projektu Ovoce do škol: žáci ZŠ dostávají 1x týdně zdarma ovoce nebo zeleninu Úrazovost na škole: prevence, školení zaměstnanců a žáků před každou akcí, během školního roku, zajišťovat besedy a přednášky s odborníky, policií atd. 22

23 SOUČÁSTI ŠKOLY A JEJICH AKTIVITY Školní družina Ve školním roce 2009/10 zahájilo svou činnost opět 1 oddělení ŠD pro žáky ročníku. Provoz pro žáky je zajišťován v hospodářské budově, která je součástí školy. Provoz ŠD je podřízen autobusovému spojení žáků do školy. Ranní provoz začínal již v 6.30 hodin pro místní žáky, pokračoval příjezdem dětí autobusovým spojením a končil odchodem místních žáků v hodin. Činnost družiny je zaměřena na všestranný rozvoj dětské osobnosti. Dostatečný prostor je věnován odpolednímu pobytu na školním pozemku v areálu školy i v blízkém okolí. Ve školním roce 2009/2010 se účastníci školní družiny pod vedením vychovatelky zúčastnili několika soutěží a projektů. Jednalo se o tyto akce: Září prosinec: - příprava na 15. výročí školy zhotovování kulis, fotodokumentace - prezentace v časopise Golem 2. umístění výrobků z keramiky tzv. zvěrokruhy - zpívání v kostele - vítání občánků - kroužek Informatiky Další společné akce: Leden červen: - projektový den výtvarná činnost výroba kravičky z krabic od mléka - časopis Informatorium Zlatá horečka v kuřívodech - příprava dárků k zápisu pro nové žáky 1. ročníku - Svět očima dětí - článek, obrázky, fotodokumentace - Květinový den - Výtvarná soutěž VLS Roční období v kategorii žáků I. a III. umístění - II. letní tábor s názvem Tajuplný ostrov v Kratině v Kokořínském údolí - Pálení čarodějnic - Neustálá kreativní činnost práce s pedigem, batikování, korálkování, drátování, využívání environmentální výchovy - Lidové tradice po celý rok zvyky, pověry, říkadla - Webové stránky školy, dokumentace Žáci se zapojují do výzdoby školních chodeb a jídelny, vyrobili si tradiční výrobky na vánoční trhy, několikrát opět uspořádali sportovní odpoledne. V letošním školním roce se konal letní týdenní pobyt v přírodě v Kokořínském údolí. 23

24 Mateřská škola Ve školním roce 2009/10 docházelo do mateřské školy celkem 40 dětí. Byly rozděleny opět do 2 tříd. třída SLUNÍČKA měla 13 dětí ve věku 3 4,5 let třída STONOŽKY měla 27 dětí ve věku 4 7 let. V MŠ se pracovalo podle školního vzdělávacího programu, který byl vypracován podle RVP pro předškolní vzdělávání. Téma naší školky je: Řekni to písničkou aneb hrajeme a zpíváme po celý rok. V MŠ jsme se zaměřily na zpěv, hru a přirozený pohyb dítěte.od příštího školního roku budou učitelky v MŠ pracovat podle nového programu. - Tento školní rok jsme oslavili 15. výročí školy, a tak se náš program na začátku roku tomu přizpůsobil. Nacvičovali jsme pásmo písniček, říkanek, scének a pohádek za doprovodu videoprojekce.rodiče a ostatní hosté tak mohli shlédnout souhrn naší práce za celých 15 let. Akce se konala v listopadu. - V prosinci děti zpívaly pod vánočním stromem a v kostele v Kuřívodech. - Jako každý rok viděly děti ve školce divadelní představení, kouzelníka, ukázku dravců a měly besedu s Policií ČR. - V lednu se předškoláci připravovali na zápis do 1.třídy. - Děti od března jezdily na plavecký kurz do Stráže pod Ralskem. - Pro děti byly uspořádány další akce: maškarní bál,sportovní odpoledne - V rámci ekologické výchovy se děti v dubnu zúčastnily brigády v lese ke Dni Země, kterou nám zorganizovaly, jako ostatně každý rok, Vojenské lesy Mimoň, a to letos na Skelné huti. - Několik dětí z MŠ navštěvuje pěvecký sbor Ježčata a společně se školáky se opět zúčastnili pěveckého festivalu pořádaného LŠU v Mimoni. - V České Lípě se děti z MŠ zúčastnily sportovní soutěže, kde vyhrály 1. místo. - Letos opět Policie ČR pro děti uspořádala besedu na závěr školního roku a poučila zároveň děti o tom, jak se mají chovat během dnů volna a o prázdninách. - Na konci školního roku jsme se slavnostně rozloučily s předškoláky a na upomínku jim byly předány dárkové předměty.k slavnostnímu rozloučení došlo také na Informačním centru, kde společně s pozvanými důchodci si děti pěkně popovídaly a zazpívaly známé písně. 24

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IČO : 708 81 308 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Č. j.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-139/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-139/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-139/09-09 Základní škola a mateřská škola, Hořiněves, okres Hradec Králové Adresa: 503 06 Hořiněves 4 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-708/09-H. Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-708/09-H. Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-708/09-H Základní škola, Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Adresa: Komenského 15, 549 01 Nové Město

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola v Přerově, U tenisu 4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Strana 1 Zpracování vlastního hodnocení 3 1.1 Příprava hodnocení 3 1.2. Sběr a třídění informací 3 2 Podmínky ke vzdělávání 4 3 Průběh vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více