Výroční zpráva školy. za školní rok 2005/2006. Základní škola Prostějov, Dr. Horáka 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy. za školní rok 2005/2006. Základní škola Prostějov, Dr. Horáka 24"

Transkript

1 Výroční zpráva školy, za školní rok 2005/2006 Základní škola Prostějov, Dr. Horáka 24 1

2 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Základní charakteristika školy Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky kontroly ČŠI Údaje o pracovnících školy Hodnocení práce školy a DVPP Údaje o aktivitách prezentaci školy na veřejnosti Výkon státní správy Další údaje o škole Výhled na příští školní rok Část X. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Část XI. Část XII. Zhodnocení a závěr Přílohy Inspekční zpráva a odstranění zjištěných nedostatků 2

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název organizace: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, právní subjekt příspěvková organizace IČO b) Zřizovatel : Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka c) Ředitel školy: Mgr. Ivan Pospíšil, Prostějov, B.Němcové 15 d) Typ školy a školských zařízení: I. stupeň II. stupeň výuka plavání školní družina školní jídelna Šk. rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem Počet ped. pracovníků 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06 04/ ,11 24,57 18,39 17, e) Datum zařazení do sítě škol : f) Celková kapacita školy a jejích součástí: ZŠ 800 žáků ŠD 250 žáků ŠJ jídel g) Učební program : Základní škola h) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy : Sdružení rodičů a přátel školy Asociace školních sportovních klub 3

4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Výchovné působení a) Prospěch žáků na škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn, Prospělo Neprospělo Šk. rok 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06 04/ roč roč Celkem 1. 9.roč b) Snížený stupeň z chování Stupeň chování škol. rok 2004/2005 škol. rok 2005/2006 Počet Procento Počet Procento 2 5 0,78 4 0, , c) Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2004/2005 Školní rok 2005/2006 I.pololetí II.pololetí d) Plnění učebních osnov a učebních plánů Školní rok 2005/2006 Název Číslo jednací Ročník Základní škola /96-2, a 29738/ roč. a 6.-9.ročník Školní rok 2004/2005 Název Číslo jednací Ročník Základní škola /96-2,a 29738/ roč. a 6.-9.ročník e) Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 1. Zápis do 1.tříd v roce 2006: 4

5 K zápisu se dostavilo 76 žáků z toho po odkladu 16 Přijato 56 žáků žádostí o odklad Do školní družiny bylo zařazeno celkem 207 žáků 3. Do školní jídelny bylo přihlášeno v průměru 1028 žáků včetně ZŠ Palacká Z toho: 102 ZŠ Čechovice a 49 MŠ Čechovice 367 ZŠ Palacká 510 ZŠ Dr.Horáka V rámci vedlejší činnosti vaříme asi 310 obědů denně. 4. Na střední školy bylo přijato: Gymnázium J.W. 14 žáků z 5.ročníku CMG 2 žáci z 5.ročníku Reálné gymnázium 3 žáků z 7.ročníku Střední školy 58 žáků z 9.ročníku SOU 21 žáků z 9.ročníku f) Práce s integrovanými žáky Ve školním roce 2005/06 bylo na škole 27 integrovaných žáků. 24 z nich pracuje 1x týdně 45 minut v rámci reedukace s dyslektickou asistentkou.z toho 2 žákyně byly integrovány z důvodů percepční nedoslýchavosti, 1 žák z důvodu mentální retardace s sluchové vady a ostatní z důvodu specifických poruch učení.o žáky se stará 7 kvalifikovaných učitelů dis. asistentek. Návrhy na vyšetření žáků byly odeslány s dostatečným předstihem již v měsíci dubnu a květnu. Vlastní vyšetření probíhala v letošním roce přímo na PPP (14 žáků) a 4 žáci v SPC. Přetrvávají problémy s pozdním dodáním zpráv, což komplikuje zpracování individuálních plánů a hlavně práci s žáky. Je škoda, že vyšetření neprobíhá jako v minulých letech přímo na škole, protože dyslektické asistentky i třídní učitelé ztrácí možnost přímého řešení problémů integrovaných žáků s odbornými pracovníky PPP. Úspěšnost práce při reedukaci je závislá na důsledné spolupráci třídního učitele, rodičů, dyslektických asistentek a také na dobré práci s těmito žáky přímo v hodinách. Bude nutné zvýšit kontrolní práci vyučujících, aby dodržovali všechny stanovené závěry pro jednotlivé žáky. Nestačí pouze doplňovací cvičení a zvláštní úkoly, ale je potřebná systematická práce např.práce s chybou, využívání pomocných didaktických pomůcek, slovní hodnocení s vyznačením dosažených zlepšení a motivace. g) Práce s talentovanými žáky V letošním školním roce se rozvíjela práce s talentovanými žáky, podobně jako v minulých letech, a navíc pro sportovně talentované žáky byly zřízeny tři sportovní třídy se zaměřením na basketbal.postupně se mění profilace školy a plní se dlouhodobá koncepce školy. Žáci, kteří byli na I.stupni zařazeni do tak zvaných plaveckých tříd bohužel mají tendenci přecházet do nově budovaných plaveckých tříd na ZŠ Palacká. Pro sportovní činnost má škola ideální podmínky. Mezi nejtalentovanější žáky patří Marieta Vágnerová, která je úspěšná v republikovém tenisovém žebříčku. Podobně jako v minulých letech je na škole celá řada talentovaných žáků Tereza Kofroňová, Marek Labák, Tomáš Cielecký, Jan Choma a Eliška Hubáčková.Vojtěch Plát je výrazným talentem v šachu, ve své kategorii se stal mistrem Evropy. V lehké atletice dosahujeme dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Mimo tyto uvedené talenty je na škole celá řada nadaných žáků, s kterými se dlouhodobě pracuje ve škole v rámci výuky i mimo vyučování.žáci jsou vedeni k samostatnosti a schopnosti orientovat se ve všech dostupných informačních zdrojích. 5

6 Část III. Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí V školním roce na škole proběhla kontrola od ČŠI. Protokol je přílohou. Část IV. Údaje o pracovnících školy a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů školní rok 2004/05 školní rok 2005/ hod.723 odb. zp 736 hod. 725 odb.zp. 96,92% tj.98,50% Na I.stupni bylo odučeno celkem 329 vyučovacích hodin učiteli odborně způsobilými tj.100%. Na II.stupni bylo odučeno celkem 407 vyučovacích hodin, z toho bylo 396 hodin odučeno učiteli odborně způsobilými a 11 vyučovacích hodin bylo odučeno bez odborné způsobilosti. Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti Výuka na naší škola byla v tomto roce zajištěna téměř se 100% aprobovaností. Na I.stupni se podařilo dosáhnou 100% aprobovanosti. Dlouholetý problém s výukou informatiky se podařilo vyřešit přijetím pana učitele Lukáše Doležala.Má aprobaci pro výuku informatiky a stal se garantem školy pro veškeré počítačové vybavení. Pro zlepšení výuky počítačů jsme vybudovali novou učebnu výpočetní techniky. Je využívaná žáky 1. stupně, při dělení informatiky a hlavně, což byla i připomínka ČŠI, v odpoledních hodinách pro žáky toužící po internetu. Neaprobovaně se učí pouze rodinná výchova, kterou učí učitelé příbuzných oborů Ov, Př. Vyučující cizích jazyků si neustále zvyšují svoji odbornost návštěvou jazykových seminářů se zaměřením na metodiku. Jazykové dovedností si rozvíjí účastí na jazykových konverzačních kurzech v době hlavních prázdnin.(pí.uč. K.Francová,M.Zbořilová). Podobně i učitelé ostatních předmětů mají zájem o další vzdělávání a rozšíření si svých odborných a hlavně metodických dovedností v rámci různých kurzů, seminářů a exkurzí. b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace k Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr.Ivan Pospíšil, ŘŠ PaedDr.Jindřiška Marková,ZŘ I.st. Mgr.Kamila Francová Mgr.Martina Zbořilová Mgr.Helena Hopjanová Kvalifikace Tv-Bv I.st.,VV I.st. I.st. I.st.,HV 6

7 Mgr.Petra Klvačová Mgr.Zdeňka Kolečková Mgr.Zdeňka Novosadová Mgr.Jitka Chytilová Mgr.Ivana Mojžíšová PaedDr. Silvie Nakládalová Mgr.Eva Vlková Mgr.Alice Lorencová Mgr.Jana Peková Mgr.Jana Kissová Mgr.Věra Popelková Mgr.Lukáš Doležel Mgr.Marie Hrubá Mgr. Eva Zlámalová Mgr.Petr Hlavica Mgr. Jitka Chmelařová Mgr.Jaromíra Pospíšilová,ZŘ II.st. Mgr.Milan Bartoš Mgr.Ivana Čeplová Mgr.Božena Hovorková Mgr.Libuše Ibrmajerová Mgr.Danuška Janoušková Mgr.Jitka Fajkusová Mgr.Lenka Krčová Mgr.Dita Přikrylová Mgr.Marie Nováčková Mgr.Ivo Novotný Mgr.Otakar Rédr Mgr.Kamila Sedláčková Mgr.Lucie Gieselová Mgr.Hana Vlková Mgr.Danuše Zelená Mgr.Renata Kratochvílová Mgr.Jana Hrubá Mgr.Jana Vysloužilová PaedDr.Jaroslava Strachoňová Zdeňka Liznová Karla Vorálková,ved.ŠD Jiřina Spáčilová Ludmila Nováková Věra Teprová Marie Vojáčková Svatava Śvorčíková I.st.,spec.ped. I.st.,TV M-HV I.st., AJ-MD I.st.,VV I.st.,VV I.st.-MD,spec.ped.(log.) I.st.,AJ I.st.,TV I.st I.st.,RJ,spec.ped.(psychoped) M-Inf. I.st. I.st. F-Zt VV, RJ ČJ,HV,AJ PŘ,Z ČJ,D PŘ,PČ RJ,D,NJ M,Z M,Zt- M,Z HV,M,Inf studuje-md RJ,OV,NJ TV,Z ČJ,D ČJ,OV Bi-Ch ČJ,OV FJ,ČJ,AJ I.st. TV, Ze,plavání-MD I.st.,plavání TV,ČJ,plavání Uč.MŠ plavání Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství c) Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu školní rok 2004/2005 školní rok 2005/

8 d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Nastoupili školní rok 2005/2006 Mgr.Lukáš Doležel Mgr. Lucie Gieselová Odešli Na jinou školu: Mimo školství: D.Janoušková starobní důchod e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných školní rok 2004/2005 školní rok 2005/2006 Důchodový věk 5 1 Nekvalifikovaní - 1 Hodnotící zpráva MS za školní rok 2005/2006 Část V. Hodnocení práce školy a DVPP Činnost MS roč. ZŠ Prostějov,ul. Dr. Horáka se ve školním roce 2005/ 2006 řídila předem stanoveným plánem práce aktualizovaným problematikou vyplývající z řešení úkolů spojených s tvorbou ŠVP. Schůze MS se konaly 3krát, jedna hodnotící činnost v červnu Sbor opustily pí. uč. Dagmar Kratochvílová a Alena Říhová odchodem do starobního důchodu.sbor nebyl doplněn novými učitelkami. K jednotlivým bodům plnění plánu práce MS: Ad 1. Časově tématické plány byly zpracovány dle ŠVP Základní škola č.j /96-2. Plány byly upraveny dle připomínek učitelek na schůzi MS (viz zápis ze dne v uplynulém školním roce). Ke změně učebnic nedošlo, jen v 1. ročníku byly použity v HV učebnice z nakladatelství Nová škola.ke změně dojde s nástupem nového ŠVP, kdy bude především využíváno učebnic z nakladatelství Nová škola. Ad 2. Přípravou nového ŠVP se zabývala schůze dne hlavně úpravou Učebního plánu roč. dle Tvořivé školy. Koordinátorkou je stanovena pí uč. Renata Kratochvílová.Příprava nového ŠVP se řídila zvláštním plánem- viz příloha. Ad 3. Učitelé hlavně v počátečním období šk. roku 2005/ 2006 konzultovali výsledky a problémy žáků, kteří přešli do 6. ročníku. Seznámili se se vstupními prověrkami. Tradičně dobrá je spolupráce s CMG, kdy ředitel mgr.jaroslav Fidrmuc seznamuje učitele s klasifikací nově přijatých žáků naší školy v I. pol. školního roku. Ad 4. Učitelky 5. ročníku věnovaly zvýšenou péči žákům ucházejícím se o studium na víceletém gymnáziu. 8

9 Výsledky přijímacích řízení Třída Počet uchazečů Přijatí Nepřijatí Nenastoupili GJW CMG V.A ( nemoc) V.B V.C Celkem Ad. 5. Péče byla věnována integrovaným žákům.dle požadavků PPP byly stanoveny dyslektické asistentky, které v součinnosti s tř. učitelkami sestavily individuální učební plány a hodnocení úspěšnosti práce. Ad 6. Na schůzi ze dne se učitelka seznámily s metodickým listem vztahujícím se k šikaně žáků na škole. ML je trvale vyvěšen na nástěnce ve sborovně 1. stupně.případné dotazy odpoví pí. uč. Kamila Sedláčková. Nepodceňovat ani zdánlivě nevinné projevy šikany. Září Vzdělávací akce učitelů školní rok 2005/ Jazykový kurz A střed. pokroč. Headway III. Jazyková agentura Langue R.Kratochvílová Říjen Ma a ČJ hrou seminář Kissová,Lorencová,Zlámalová Počítačové školení modul PO R.Kratochvilová,J.Kissová Grafomotorika seminář R.Kratochvilová Listopad Tvořivá škola seminář pí. Rosecká všichni Počítačové školení modul PO R.Kratochvilová,J.Kissová 8. a Tvořivá škola seminář pí.hudečková R.Kratochvilová, J.Kissová, Z.Kolečková,. Hopjanová, I.Mojžíšová 9. a Počítačové školení modul P1 A.Lorencová, K.Francová 11.a Počítačové školení J.Marková, S.Nakládalová, M.Hrubá 18.a Tabulkový kalkulátor Dotto Tvořivá škola- seminář pí.hudečková R.Kratochvilová, H.Hopjanová, J.Kissová, E. Zlámalová Prosinec Tvořivá škola seminář pí. Hudečková R.Kratochvilová,J.Kissová,H.Hopjanová, Z.Kolečková,E.Zlámalová 9

10 Leden 9. a Tvorba ŠVP Olomouc R.Kratochvilová Výchovné projekty na ZŠ a jejich realizace v ŠVP R.Kratochvilová Únor 3.a 5.2. Koordinátor seminář R.Kratochvilová 20.a Seminář k tvorbě ŠVP lektor pilotní školy p. Kristiník všichni Březen 8.3. Tvorba ŠVP všichni Duben cyklus činnostního učení 4.a 5.r. Matematika M.Hrubá, K.Francová, R.Kratochvilová, J.Kissová Tvorba ŠVP schůzka předmětových komisí a MS všichni Výtvarný zájezd do Šternberka J.Marková a S.Nakládalová Z.Kolečková, R.Kratochvilová, M.Hrubá Květen 2.,9. a cyklus činnostního učení 4. a 5.roč.MA J.Hrubá, Francová, Kissová, Kratochvilová 3.5. Tvorba ŠVP průřezová témata všichni 9.5. Nalaďte se na angličtinu seminář GJW Francová,Lorencová,Zlámalová Tvorba ŠVP průřezová témata všichni 29.5.Tenis ve 4. a 5. roč. seminář FTK a TK plus P.Klvačová a M.Hrubá 10

11 Přehled akcí 2.stupeň Školní rok 2005/2006 Termín Název Ročník Počet ž. Forma Akce protidrogové prevence Sedláčková 10,11, Smokey Sue besedy o škodlivosti kouření roč. 298 Besedy,spolupráce s OHS. leden Lyžařský zájezd roč 30 Zájezd březen Primární protidrogová 8.roč. 83 Besedy K -centra prevence Den naruby 9.roč. 80 Akce ke Dni učitelů duben Peer program 6.roč. 70 Besedy- prevence kouření,drog Den bez drog 6.-9.roč. 298 Besedy TU o zdravém život.stylu Běží celá škola roč. 652 Tradiční školní soutěž květen Barevný týden roč. 652 Tradiční školní soutěž Akce humanitární -- Chmelařová Listopad,duben Hnutí Stonožka 1. 9-roč. 652 Prodej výtvar.prací 1.červen Zahájení akce 1.-9.roč. Adopce indického kamaráda Sběrové akce Pomerančová kůra 6.-9.roč. Sběr papíru Sběr víček PET lahví Akce výchov.poradenství listopad Besedy na ÚP o možnostech 9. roč. 81 Besedy prac.uplatnění listopad Burza škol 8. a 9.r 160 přehlídka Dobrovol.výběr 20 Kć na žáka Akce ekologické březen Fotografuji naši přírodu 30 Soutěž duben Den Země- 30 Výroba ekolog.plakátů duben O zdravé město PV- 6.roč. 12 soutěž květen Draví ptáci 1.-9.roč. 650 Přehlídka živých ptáků Akce tradiční prosinec Mikulášská nadílka 9.roč. 15ž Příprava Mikulášská nadílka 1.-9.roč. 650ž nadílka březen Den učitelů- žáci vaří pro 9.roč. 20ž Dárek,blahopřání své učitele Den učitelů- žáci učí za své učitele Den naruby 9.roč. 70ž Akce žáků 11

12 Přehled vzdělávání 2.stupeň 2005/2006 Název akce Pořadatel Jméno účast. Termín Matriky v Bakalářích Pachner Doležel Aktive board,smart board MŠMT Doležel Windows server MŠMT Doležel Výchovné projekty,švp Schola serv. Krčová Forum Bohemicum Pdf.Brno Čeplová Sedláčková Aj a mezipřed.vztahy Nakl.Fraus Sedláčková AJ a RVP Schola serv. Zelená Forum Bohemicum Pdf.Brno Čeplová Sedláčková Rozumět médiím- RVP-mediální Olomouc Čeplová 11. a výchova Prezentace učeb. Čj a liter. Fraus Vlková Vídeň pro učitele- VV Schola serv. Chmelařová Tvorba RVP a ŠVP Prezentace Editoru k ŠVP Olomouc Doležel,Sedáčk Koordinátor ŠVP MŠMT Sedláčková Příprava školy na ŠVP Kristník- ředitel pilotní školy Všichni pedag.prac. 20. a Příprava ŠVP Sedláčková všichni SIPVZ Průběžné vzdělávání Škol.středis. 8 vyučujících listopad Manažerské studium vedoucích pracovníků -2.část Pdf. UK ZŘ Pospíšilová Ukončení - říjen 12

13 Hodnocení školního roku - školní družina 2005/2006 Školní družina se ve školním roce 2005/2006 skládala ze 7 oddělení, do kterých docházelo 207 žáků. Všechna oddělení byla umístěna v pavilónu ŠD. Všechny vychovatelky měly pedagogické vzdělání. Vedoucí vychovatelka a 2 vychovatelky pracovaly na celý úvazek, 1 vychovatelky pracovala na úvazek 0,87, 1 vychovatelka na úvazek 0,82, 1 vychovatelka na úvazek 0,58, 1 vychovatelka pracovala na úvazek 0,27 týdně, 1 vychovatelka na úvazek 0,26, 1vychovatelka na úvazek 0,036. Ve výchovné činnosti jsme se řídili příručkou pro Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině a Metodickými statěmi. Na příští školní rok budou všechny vychovatelky pracovat podle Rámcového vzdělávacího plánu. Do zájmových kroužků ve školní družině se zapojilo 172 žáků. Pracovali v 10 zájmových kroužcích : stolní tenis, výtvarný kroužek, aerobic, keramický kroužek, doved.ruce, zdravotnický kroužek, 2x sportovní kroužek, plavecký kroužek a hra na flétnu. ŠD využila akcí pořádaných : hvězdárnou, knihovnou, navštěvovala DDH, Bijásek, loutkové představení souboru Sluníčko Šternberk, akce pořádané SRPŠ k MDD. Akce na veřejnosti : - v soutěži pořádané časopisem Mateřídouška odměna za kolektivní výtvarnou práci Dinosauři - výtvarná soutěž Můj oblíbený strom 2. místo v okresní soutěži - zdravotnický kroužek reprezentoval naší školu na Okresní soutěži Mladých zdravotníků a obsadil 3. místo. Tři vychovatelky se zúčastnily ozdravného pobytu pro děti. V tomto školním roce byly zakoupeny pomůcky : 2x stoly pro stolní tenis, televize a videorekordér, radiomagnetofon s CD, 2x balanční disk, padák, dřevěné stavebnice, vláčkodráhy a kancelářský materiál z prostředků školy. Během měsíce červenec- srpen budou instalovány na hřišti školy nové prolézačky. Prostředky na odměny při různých akcí a soutěžích získávala družina z prostředků SRPŠ. Placení poplatků za školní družinu probíhá hotově. Od 1.ledna se podle vyhlášky č.70/2005 poplatky vybírají čtvrtletně ve výši 50,00 korun. Poplatky vybírají vychovatelky a odevzdávají p. ekonomce. Pro nízký počet zájemců nebyl o vedlejších a hlavních prázdninách ve ŠD provoz. Provoz byl zajištěn jen v den ředitelského volna pro 16 dětí. Školení vychovatelek šk. rok :2005/2006 Část VI. Datum : název školení : vychovatelka : Místo : Psychomotorické hry Vorálková Karla MŠ Partyzánská, Pv Co kůže může Vojáčková Marie AteliéR SCHOLA SERVIS 3.1.,10.1.,2006 počítače-excel-tabulky Spáčilová Jiřina ZS-Kollárova,Pv 3.1., počítače-excel-tabulky Líznová Zdeňka ZS-Kollárova,Pv 4.1.,12.1.,24.1., 2006 počítače-ictna 1 stupni Vorálková K. ZS-Kollárova,Pv 20.2., Jak na ŠVP I a II Vorálková Karla Schola SERVIS 20.2., Jak na ŠVP I a II Spáčilová Jiřina Schola SERVIS, Škatule,škatule, hejbejte se Nováková Ludmila SCHOLA SERVIS, Zdravotník Vysloužilová Jana ČK-Miličova 13

14 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kulturní akce Divadlo předplatné Trojlístek 1. a 2. roč. 3krát Jdeme do divadla 3. 5.roč. 3krát mimo předplatné Malování na tmu III.A,V.C Koncerty Hodina zpívání ve zvěřinci Uhlíř roč Hudební skupina Réva 1. 5.roč. ve ŠJ 29.3.Lidová muzika Gajdoši velikonoční program roč. Metro 2.6. Hudba 60. let III.A,B IV.A V.A,B,C Filmová představení Návštěvy knihovny leden 2006 Madagaskar 2.2. Cesta kolem světa za 80 dní IV.A,B V.C Harry Potter a ohnivý pohár Vánoce s knihou Ilustrace dětské knihy roč. kino Metro roč. III.C,IV.A,B,V.C IV.A Exkurze a výstavy Planetárium Brno 4. roč Vánoce v lidových řemeslech Duha I.A 5.5. Den otevřených dveří u hasičů V.B 30. a Exkurze na letiště v Přerově IV.A,B a V.B,C Prohlídka radnice III.A,B Umělecké dílny Akce Muzeum Prostějov Pečení perníků,výroba svíček - prosinec roč. Velikonoční dílna - březen 2006 I.B,II.A,B,III.A,B.C Pletení košíků - duben 2006 IV.A, V.A,B,C Tvoření plakátů - květen 2006 V.B,C Šaty dělají člověka - březen 2006 V.A,B,C IV.A,B Bezpečnostní a dopravní akce Besedy s MP - listopad ,3. a 5. roč. Dětské dopravní hřiště 2krát IV.A,B Beseda o týrání dětí, domácím násilí a bezpečí v rodině Lektorka E.Sedláčková - 11.,25. a a 5.roč. Veřejná vystoupení Vítání dětí na radnici pí uč. A.Lorencová 2krát Vernisáže v muzeu pí uč. D.Kratochvílová 2krát DD Lidická ul. pí uč.d.kratochvílová 1krát Vystoupení ke Dni učitelů pí uč. D.Kratochvílová 1krát Vystoupení pro děti MŠ pohádka Zlatovláska IV.B pí uč. R.Kratochvilová 14

15 Budulínek III.C pí uč. J.Kissová Vystoupení pro děti 1. roč. naší ZŠ pohádka Zlatovláska IV.B pí uč.r.kratochvilová Další akce Humanitární akce Ostatní akce Stonožka podpora humanitární finanční sbírky dobrovolní dárci Adopce indického chlapce Ranjeetha Prabhagarana - za 1. stupeň vybráno Kč Lampiónový průvod dětí 1. st. Do Kolářových sadů Mikulášská nadílka Hodina TV pro budoucí prváčky všechny uč. 1.stupně Den otevřených dveří pro rodiče žáků V průběhu ledna 2006 návštěvy dětí MŠ v 1. roč Zápis dětí do 1. roč. všechny uč 1.st.,vých. Poradkyně p.uč. L.Doležel 11.3.Lyžařský zájezd dětí a rodičů do Karlova pod Pradědem Den naruby akce žáků 2.st. děti učí děti 2.5. Akce ke Dni Země vystoupení organizace Zeyferus s dravými ptáky Ukázková hodina matematiky v V.B pro účastníky semináře činnostní školy a zájemce pí uč. Z.Kolečková 6.6. Diskotéka ke Dni dětí 7.6. Akce TK Prostějov pro děti na velodromu I.A,C červen 2006 Svátek slabikáře besídky dětí 1. roč Barevný týden fandíme fotbalu I. stupeň 1. místo - 5.B p. uč. Zdeňka Kolečková 2. místo - 4.B - p. uč. Renata Kratochvilová 3. místo - 1. C - p. uč. Martina Zbořilová II. stupeň 1. místo - 6. C - p. uč. Kamila Sedláčková 2. místo - 9. B - p. uč. Jitka Fajkusová 3. místo - 6. B - p. uč. Marie Nováčková Výlety a školy v přírodě Bílá IV.A,I.C M.Hrubá,M.Zbořilová,M.Skládalová, M.Ullmanová Kunčice IV.B,C R. a D.Kratochvílovi,J.Kissová,L.Nováková M.Morávka II.B,C K.Francová,E.Zlámalová,K.Vorálková, M.Vojáčková Výlety ZOO Kopeček I.B,IIA I.Mojžíšová,H.Hopjanová hrad Sovinec III.A,B a V.B tř. uč.,pí Švorčíková Pernštejn,Rudka I.A,V.C V.Popelková,A.Lorencová Soutěže 15

16 Matematika Matematická olympiáda Z5 školní kolo MO Z 5 okresní kolo z 21 zúčastněných 5 úspěšných řešitelů Tomeček Michal V.B 15 bodů Lužný Jakub V.A 12 Musil Petr V.C 12 Růžička Roman V.A 12 Vizzini Robin V.A žáků okresu z toho 13 úspěšných řešitelů 2. místo Musil Petr V.C 12 bodů 3.místo Tomeček Michal V.B 10 Matematická soutěž Klokan kategorie Klokánek 4. roč. Vymazalová Vend. IV.B 87 bodů jen škol. kolo Večeřová Barbora IV.A 77 bodů Štěpánková Pavla IV.B 67 bodů Matematická soutěž Klokan, kategorie Klokánek 5. roč. Lužný Jakub V.A 99 bodů Růžička Roman V.A 95 bodů Tomeček Michal V.B 90 bodů Matematická soutěž Klokan, kategorie Cvrček 3. roč. Zbořilová Dominika III.C 55 bodů Bajer Jan III. B 55 bodů Cimrmann Adam III. B 55 bodů Nikdo ze zúčastněných nedosáhl maximálního možného počtu bodů. Vědomostně srovnávací test Kalibro 41/5 (5.roč.) 2006 Úspěšnost v % Škola,region Čeština Matematika Hum. základ Přírod. základ ZŠ PV,Dr.Horáka 64,7 66,6 70,9 68,2 Praha 60,5 54,0 65,2 65,9 Stř. Morava 57,0 48,3 61,2 62,4 Literární soutěže Požární ochrana očima dětí 13 prací bez umístění Výtvarné soutěže Děti,pozor,červená! 11 prací bez umístění Barvy podzimu 13 prací okres. kolo 29 škol 394 prací -umístily se 3. roč. 1. místo Jana Kaplánková 2. místo Kamila Tesárková viz příloha Za humny města 12 prací 3. a 4. roč. bez umístění jen ocenění účasti 800 účastníků Do práce a do školy bez auta 7 prací bez umístění Můj oblíbený strom 13 prací ocenění v okresním kole 1.místo Šromová Dominika I.B 16

17 v celostátním kole 2.místo Šromová Dominika I.B PO očima dětí 6 prací ocenění okr.kolo 2.místo Iveta Šteigerlová V.B kr.kolo 2.místo Iveta Šteigerlová 32 ZŠ / 1860 zúčastněných Barevné jaro Iberia celostátní soutěž III.A - diplom za účast, V.B bez diplomu Recitační soutěže školní kolo 3 kategorie 56 zúčastněných I. kategorie nepostupová 1.roč.- 13 dětí 1.místo Studený Ondřej I.A 2. Hájková Barbora Libuše I.C 3. Nováková Vendula I.A II. kategorie 2. a 3. roč. 27 dětí 1.místo Maťovčík Igor II.A 2. Jozefová Michaela II.C 3. Pěnčíková Zuzana II.A 1.místo Nováková Jitka III.C 2. Grulichová Lucie III.C 3. Cimrmann Adam III.B III. kategorie 4. a 5. roč. 16 dětí 1.místo Hrdlička Michal IV.B 3. Vymazalová Vendula IV.B 1. místo Palacký Tomáš V.B 1. Antoníčková Kristýna V.C 2. Herink Adam V.C okresní kolo 1.místo Lucie Grulichová III.C 4 účastníci krajské kolo Olomouc Lucie Grulichová bez umístění Pěvecké O hanáckyho kohóta Dominika Zbořilová bez umístění Zdravotní Akce Zdravé zuby 1. 5.roč. Ocenění Baťo Daniel 1.roč. tričko (viz příloha) Soutěž hlídek ml. Zdravotník z 13 účastníků 3.místo Hrdlička Michal,Trajer David, Bosáková Veronika,Himmer Michal-všichni IV.B Zástěrová Zuzana IV.A Sportovní Kinderiáda 8 žáků roč. 32 škol Olomouckého kraje 8. místo Okresní přebor škol v šachu kategorie A mladší žáci 5. místo O nejrychlejšího plavce 62 dětí 17

18 6. 4. Plaveme s EU z 89 škol štafeta 50 dětí roč. 3. místo Prostějovský vodníček 44 dětí v kategorii neregistrovaných plavců 2.roč. nejlepší hoch naší ZŠ nejlepší dívka naší ZŠ 15.Zapletal Pavel 11.Steigertová Monika 10 dětí z plavecké třídy 1.Maťovčík Igor 1.Skoumalová Lenka Akce Běží celá škola 317 dětí roč. podrobněji viz příloha 6.4. Velikonoční turnaj ve vybíjené roč. na ZŠ Palacká 1. místo Vybíjená Přehazovaná: okrskové kolo žákyně 1. místo 4.5. okrskové kolo žáci i žákyně 4.-5.roč.-1.m OF žákyně 2.místo 25.5 OF obě kat. 2.místo KF žákyně 2.místo okrskové kolo hoši postup Turnaj v minikopané McDonaldśCup kategorie B OF 4.místo Pažout cup pro nepřízeń počasí odložen Bambiriáda zábavné sportovní soutěže III.B,C a V.A,B 5.6. XIII.lehkoatletická olympiáda 258 dětí 1.stupně ve 4 disciplínách Nultý ročník minitenisového turnaje škol olomouckého kraje 1.místo Složení družstva: Lukáš Vágner- II.A, Lucie Chytilová a Roman Růžička V.A, náhradník: Ondřej Hájek IV.A. Sběrové akce Sběr víček k ,5 kg Papír - podzim ,1 kg - jaro kg 3.místo z 9.škol Pomerančová kůra 172,51 kg Část VII. Výkon státní správy a) Rozhodnutí ředitele 18

19 Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad školní docházky 20 0 Přijetí do 1.ročníku 56 0 Přestup z jiné ZŠ 17 0 b) Počet žáků osvobozených od školní docházky Osvobozených od školní docházky 0 Odklad školní docházky 25 Dodatečný odklad docházky 0 VIII. část Další údaje o škole a) Spolupráce zaměstnanců školy na aktivitách OŠ Metodici : vedoucí kabinetů matematiky pí.uč. Lenka Krčová členka krajského kabinetu Členové kabinetu: pí.uč. Zdenka Kolečková kabinet I.st. sekce TV, M pí.uč. Dagmar Kratochvílová kabinet I.st. sekce ČJ,HV pí.uč. Božena Hovorková - kabinet Př p.uč. Otakar Rédr - kabinet D Uvedení učitelé se podíleli na zajišťování vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky a na přípravě a konání žákovských soutěží. Metodické akce I.stupně se konaly přímo v prostorách naší školy. b) Plavecký výcvik Ve školním roce 2005/06 se plaveckého výcviku zúčastnilo celkem 806 žáků základních škol okresu Prostějov. Plavecký výcvik byl prováděn podle osnov základních škol a výukových plánů. Výuka probíhala současně na bazéně školy a v městských lázních. Při výuce byl využíván dostatek moderních nadlehčovacích pomůcek. Cílem výuky bylo uplavat 25 m ve 2.ročníku a 200 m ve 3.ročníku základní školy plaveckým způsobem prsa a naučit další plavecké způsoby. Dosažené výsledky jsou velmi dobré zásluhou kvalitní práce učitelů plavání ve spolupráci s doprovázejícími učiteli. Získané dovednosti si žáci prověřili v závodech mezi školami okresu Prostějov. Velkého úspěchu dosáhli naši plavci v celorepublikovém štafetovém závodě Plaveme s EU, který pořádalo město Krnov. Naši žáci obsadili ve velké konkurenci 2. místo. Výborně se rozvíjí rozšířená plavecká výuka na I. stupni. Žáci získávají nejen dobré plavecké dovednosti, ale výrazně se u nich rozvíjí pohybové nadání. Celá řada z nich startuje v plaveckém oddílu TJ Pozemstav Prostějov a získávají přední umístění v celorepublikových soutěžích. Nejlepší plavci jeli za odměnu na konec školního roku do Aquacentra ve Vyškově. Získané plavecké dovednosti prokázali žáci v následujících soutěžích: - O nejrychlejšího plavce školy - Prostějovský vodníček pro žáky 2.ročníku - Plavecká liga škol c) Zlepšení materiálních a provozních podmínek školy 19

20 Pokračovali jsme v rekonstrukci bazénu a jeho zázemí. Během školním prázdnin jsme vyměnili kompletně filtraci bazénu a veškeré rozvody v technologickém zázemí převedli na plasty. Rekonstrukce omezí výrazně spotřebu vody, elektrické energie a plynu. V pavilonu tělocvičen byly vymalovány šatny a vyměnilo se linoleum. V pavilonu I. stupně byla vyměněna praskající schodišťová okna za plastová, byly vymalovány všechny chodby. V pavilonu školní družiny jsme ve druhém poschodí přestavěli učebnu literární výchovy na učebnu výpočetní techniky. Je zde 15 počítačů a připravena místa pro dalších 15, dataprojektor a interaktivní tabuli. V prvním poschodí jsme zbudovali školní klub, který slouží žákům v době mezi vyučováním a jako zázemí pro žáky basketbalových tříd čekajících na trénink. Byla dokončena odborná učebna hudební výchovy I. stupně. Bylo rozšířeno hřiště školní družiny o další atrakce. V pavilonu II. stupně došlo k výměně osvětlení na chodbách, nové zářivky jsou i ve všech kabinetech. V učebně výtvarné výchovy bylo položeno nové odolné linoleum. Podle plánu byly vymalovány další prostory školy. Ve školní kuchyni byla zbudována chladící místnost pro uchovávání zeleniny. V sekretariátu školy byly nainstalovány úsporné zářivky. Dle finančních možností školy postupně vyměňujeme zastaralé osvětlení a rozvody vody. Čtyři učebny byly vybaveny novým nábytkem Část IX. Výhled pro příští školní rok I. Oblast výchovně vzdělávací: zpracovat školní vzdělávací program a zahájit podle něho výuku ve školním roce 2007/08 stálou pozornost věnovat práci s textem naučit žáky porozumět situacím a vztahům v textu, umět vybrat klíčová slova v textu využívat počítačových programů nejen při procvičování a upevňování učiva, ale i při získávání nových vědomostí rozvíjet komunikativní schopnosti žáků v matematice procvičovat hledání odpovědí v tabulkách, učit početní úkony v reálných situacích rozvíjet nadání a talent žáků ve škole i v mimoškolních aktivitách (soutěže,olympiády,kroužky) zajistit kvalitní výuku v disponibilních hodinách; organizačně, personálně i materiálně zajistit výuku žáků v třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy basketbal rozvíjet mluvený projev žáků poznatky z DVU účelně využívat ve výchovně vzdělávací práci dodržovat psychohygienické zásady relaxace, střídání metod práce,časové rozvržení hodiny a další soustavnou péči věnovat žákům integrovaným zajišťovat jednotu výchovného působení všech pracovníků školy 20

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Obsah Část I. Část II. Základní charakteristika školy Výsledky výchovy a vzdělávání 1 Část III. Část IV. Část V.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006/2007. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006/2007. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 1 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Část X. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 1 Obsah: I. Analýza výchovně vzdělávací práce 3 II. Hlavní úkoly školního roku 2014/2015..5 1. Oblast vzdělávání 5

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2009/2010 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2009/2010 - Hlavní úkoly školního roku

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Plán práce pro školní rok 2015/16

Plán práce pro školní rok 2015/16 Základní škola a mateřská škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2015/16 Základní škola Obsah : Organizační část Pedagogická část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9. 2015 - projednání

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více