V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k

2 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Štefánikova 460, PSČ odloučené pracoviště (kmenové třídy 1. a 2. postupného ročníku) Palackého 172, Bojkovice MĚSTO Bojkovice Sušilova Bojkovice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Ředitel školy : Zdeněk Ogrodník, Bojkovice, Domky 498 Zástupce statutárního orgánu: Gertruda Miličková, Bojkovice, Domky 477 Kontakt na školské zařízení: telefon: kancelář ředitel školy, fax web: Pracovník pro informace: Miroslava Čubíková Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Datum poslední aktualizace v síti: Identifikační číslo ředitelství v síti:

3 Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: školní družina školní jídelna 75 žáků 600 žáků Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2008/2009 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na pedag. úvazek I. stupeň ,8 10,41 19,98 II. stupeň ,36 20,28 14,74 školní družina ,0 30 školní jídelna ,0 - Školská rada zřízena v počtu členů 12, v uplynulém školním roce proběhla 2 jednání Mimoškolní a občanská sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole TGM Bojkovice zřízeno dne Vzdělávací program školy vzdělávací program čj. MŠMT v ročnících počet žáků Školní vzdělávací program pro základní 1. a 2. ročník 207 vzdělávání Sportovní škola 6. a 7. ročník Základní škola 16847/ a ročník 253 Základní škola pro třídy s rozšířeným 29738/ VIII.A, IX.A 47 vyučováním tělesné výchovy Poskytovaný nadstandard: Specializované třídy: Nabídka volitelných předmětů: Nabídka nepovinných předmětů: rozsáhlá mimoškolní činnost v oblasti pohybových aktivit rozšířená výuka tělesné výchovy - sportovní středisko zaměřené na volejbal ve sportovních třídách přírodovědná praktika, historický seminář, domácnost, informatika, německý jazyk, konverzace v jazyce anglickém, chemické praktikum, výtvarné techniky, design a konstruování náboženství Spolupráce v rámci ČR: Masarykovo demokratické hnutí v Praze, Český volejbalový svaze, MŠMT Mezinárodní spolupráce: Národní federace klubů UNESCO

4 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 34 32,69 Externí pracovníci 0 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Poř. Pracovní Roků ped. Kvalifikace Aprobace Úvazek číslo zařazení praxe 1. učitel, ŘŠ Pedag. a filosof. fakulta čj, tv 1,0 nad učitel Pedagogická fakulta 1. st 1, učitelka Filosof. fakulta čj, aj 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, vv 1,0 nad učitelka Pedagogická fakulta př, ov 1,0 7 6 učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, vychovatelka ŠD Střední pedagogická škola vych. 1, učitelka Přírodovědecká fakulta př, ze 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, ov 1, učitelka Pedagogická fakulta rj, dě 1,0 nad učitelka Chem.-technol. fakulta ma, ch 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, aj 1, učitelka Pedagogická fakulta ze, tv 1,0 nad učitelka Přírodovědecká fakulta ma, ch 1, učitelka Pedagogická fakulta 1.st 1, učitelka, ZŘŠ Pedag. a filosof. fakulta čj, dě 1, učitelka Přírodovědecká fakulta ma, ch, inf 1, učitel Pedagogická fakulta ze, tv 1, učitel Pedagogická fakulta př, ov 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1,0 nad vychovatelka ŠD Střední pedagog. škola vych. 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, ov 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, vv 0, učitel Pedagogická fakulta ma, ze 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st 1, učitelka Pedagogická fakulta rv, dě, rj 1, učitelka Střední pedagogická škola vych. 0, učitel Přírodovědecká fakulta ma, ch 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, hv 0, učitelka Pedagogická fakulta čj, ov 1,0 nad učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1,1 nad učitel Pedagogická fakulta ov, pč 1,0 3

5 Komentář: složení pedagogického sboru: 7 mužů a 27 žen věková struktura pedagogických pracovníků činila 41,9 roků z toho 1. stupeň 43,1 let 2. stupeň 41,0 let školní družina 41,5 let na snížený úvazek pracovali dva pedagogičtí pracovníci 2 učitelky na RD Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v procentech Požadovaný stupeň vzdělání: 97,7 Aprobovanost výuky: 80,9 Komentář: aprobovanost výuky bude pravděpodobně absentovat při výuce cizích jazyků i v budoucnu Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 16,4 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Poř.č. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. hospodářka 1,0 středoškolské SEŠ 2. vedoucí ŠJ 1,0 středoškolské střední hotelová škola 3. kuchařka 1,0 odborné učiliště - pekařka 4. kuchařka 1,0 střední odborné kuchařka 5. kuchařka 1,0 odborné učiliště kuchařka 6. kuchařka 1,0 střední odborné kuchařka 7. pomocná kuchařka 1,0 základní 8. pomocná kuchařka 1,0 základní 9. pomocná kuchařka 1,0 odborné učiliště krejčová 10. školník, údržbář 1,0 odborné učiliště strojní zámečník 11. uklizečka 1,0 odborné učiliště prodavačka 12. uklizečka 1,0 odborné učiliště prodavačka 13. uklizečka 1,0 základní 14. uklizečka 1,0 středoškolské 15. uklizečka 1,0 středoškolské 16. uklizečka 1,0 odborné obráběč kovů 17. uklizečka 0,4 středoškolské - SPŠ

6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009: TYP KURZU SEMINÁŘE POČET PEDAG. PRACOVNÍKŮ Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami 1 Motivační setkání vyučujících anglického jazyka 9. ročníku 2 Tvořivá škola - činnostní učení 1 Komentář: finanční náklady na DVPP činily za školní rok Kč Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2008/2009: Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do Počet žádostí Nastoupí do tříd 2008 o odklad 1. třídy třídy 2009 o odklad 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2008/2009: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. st Celkem 2. st Škola celkem

7 Počty žáků 9. ročníku přijatých ke střednímu vzdělání ve školním roce 2008/2009:. Přihlášeno Přijato Gymnázium 8leté 1 1 Gymnázium 4leté Střední vzdělání s maturitní zkouškou Střední vzdělání s výučním listem Ke střednímu vzdělání s maturitní zkouškou bylo přijato 51 žáků, což je 69,86 %. Ke střednímu vzdělání s výučním listem bylo přijato 22 žáků, což je 30,14 %. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Výchovný poradce se řídí celoročním plánem výchovného poradenství, který je měsíčně vyhodnocován. Spolupráce s PPP, SVP HELP, SPC Zlín a Úřadem práce v Uherském Hradišti je hodnocena jako standardní a kvalitní. Výsledky prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracován minimální preventivní program sociálně patologických jevů. V protidrogové prevenci jsme se zaměřili na zdravý životní styl, záludnost drog, alkoholismus a kouření. Proběhly i besedy o šikaně, o nevhodném chování a dále besedy s tiskovou mluvčí České policie Jitkou Zámečníkovou o kriminalitě mládeže a o nebezpečí užívání návykových látek a s MUDr. Barborou Navrátilovou o pohlavně přenosných nemocech. Témata prevence byla ve vzdělávacím procesu zařazena do všech předmětů. Škola se snaží v primární prevenci připravit pro žáky pestrou škálu volnočasových aktivit, soutěží, přednášek, apod. Pochvaly a ocenění Pedagogická rada udělila na konci školního roku 109 žákům pochvalu na vysvědčení za mimořádné školní výsledky, 44 žákům bylo předáno čestné uznání za výborný prospěch a vzorné chování, 57 žáků bylo oceněno čestným uznáním za vzornou reprezentaci školy v soutěžích. Nejlepších 8 vycházejících žáků za přítomnosti svých rodičů a třídních učitelů bylo přijato a oceněno starostou města v obřadní síni města Bojkovice. Napomenutí a důtky Pedagogická rada udělila 14 žákům napomenutí třídního učitele, 8 žákům důtku třídního učitele a 3 žákům důtku ředitele školy. Vesměs za porušování vnitřního školního řádu, drobnou nekázeň a neplnění školních povinností. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2008/2009: Počet % ze všech žáků 2 uspokojivé 6 1,18 3 neuspokojivé 0 0 Absence žáků V tomto školním roce zameškali žáci školy celkem hodin (z toho 55 hodin neomluvených). Průměr na jednoho žáka činí 76,66 hodin (z toho 0,09 neomluvených)

8 Neomluvené hodiny za školní rok 2008/2009: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 2 0,02 2. pololetí 53 0,20 za školní rok 55 0,14 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení ročník Počet žáků S vývoj. poruchami učení a chování ročník 12 Komentář: Všichni integrovaní žáci měli vypracované individuální výukové plány, se kterými byli seznámeni rodiče a jednotliví vyučující. Učitelé žákům věnovali maximální péči se zaváděním různých metod práce s konkrétním přihlédnutím k jejich poruše. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2008/2009: Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Olympiáda jazyka českého 23 2 Olympiáda jazyka anglického 26 2 Dějepisná olympiáda Matematická olympiáda Biologická olympiáda Pythagoriáda 35 6 Archimediáda Výtvarné soutěže Chemická olympiáda 3 3 Zeměpisná olympiáda 40 3 Dopravní soutěž 21 4 Poznej a chraň - ekologická soutěž 14 6 SUDOKU 37 4 Okno do duše literární soutěž 5 1 Významná umístění: naukové soutěže: Eliška Kundratová postoupila do krajského kola v dějepisné a biologické olympiádě Jana Vaverková postoupila do krajského kola dějepisné olympiády Jakub Pongrácz postoupil do krajského kola ve fyzikální olympiádě 22 žáků školy se umístilo v okresních kolech do 10. místa

9 sportovní soutěže: smíšený tým volejbalistů se stal potřetí za sebou Mistrem České republiky v Hradci Králové družstvo mladších žáků obsadilo 2. místo v republikovém finále sportovních středisek ve volejbale v Hradci Králové Lucie Koudelová se stala vítězkou v běhu přes 100 a 200 m překážek na Dětské olympiádě. Dále se ve stejných disciplinách stala Mistryní republiky družstva atletů obsadila v celorepublikové soutěži Pohár rozhlasu přední umístění ve Zlínském kraji družstva starších žákyň i smíšený tým se stala Přeborníky Zlínského kraje, chlapci obsadili 2. místo v okresním kole v přespolním běhu se týmy školy umístily následovně: mladší žáci 4. místo mladší žákyně 3. místo starší žáci 2. místo starší žákyně 2. místo družstvo v sálové kopané se stalo Přeborníkem Zlínského kraje družstvo v Coca-Colacupu obsadilo ve Zlínském kraji 2. místo v okresním kole Atletického čtyřboje obsadily všechny týmy školy nejhůře 2. místo v kvalifikaci na Mistrovství republiky ve volejbale dívek obsadilo družstvo 2. místo Údaje o významných mimoškolních aktivitách Výkonným výborem Asociace školních a sportovních klubů v Praze byl škole udělen statut Centra sportu, které zajišťuje mimoškolní činnost nejen pro žáky bojkovské školy, nýbrž i pro děti z okolních škol a obcí. Centrum sportu dále zabezpečuje a organizuje krátkodobé i dlouhodobé turnaje, soutěže a pravidelné pohybové volnočasové aktivity. V tomto školním roce Centrum sportu zorganizovalo a uspořádalo více než 30 sportovních soutěží včetně turnajů. Na škole vyvíjí svou činnost specializované sportovní středisko - volejbalové třídy chlapců a dívek zaměřené na výkonnostní sport. Tato družstva jsou dotována a sledována Českým volejbalovým svazem v Praze a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ve srovnávací soutěži skončili mladší žáci na 2. místě v rámci celé České republiky, starší žáci skončili na 3. místě v rámci moravské oblasti. Škola má dlouholetou sportovní tradici a každoročně dosahuje výborných výsledků v lehké atletice, volejbale i kopané, je pravidelným organizátorem okresních i krajských kol. Škola spolupracuje s Národní federací klubů UNESCO v Praze a přidružených škol UNESCO České republiky. Úzká spolupráce probíhá v této oblasti s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Dále spolupracujeme s Masarykovým demokratickým hnutím v Praze. Na regionální úrovni spolupracuje se všemi školskými zařízeními města Bojkovice, tělovýchovnými organizacemi a dalšími občanskými sdruženími. Jako újezdní škola pokračuje ve spolupráci s okolními obcemi, konkrétně s jejich starosty a s řediteli neúplných základních škol, jejichž děti navštěvují 2. stupeň naší školy.

10 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2008/2009 inspekční činnost ve škole neproběhla. Závěr výroční zprávy Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu, úspěšnost přijatých žáků na střední školy, solidní výsledky v naukových a sportovních soutěžích vyhlášených MŠMT signalizují správnost nastoupené cesty. Škola se řídí dlouhodobým a celoročním plánem, který je průběžně kontrolován a naplňován. Datum zpracování zprávy: 24. srpna 2009 Datum projednání na poradě pracovníků: 25. srpna 2009 Datum projednání ve školské radě: 14. září 2009 Mgr. Zdeněk Ogrodník ředitel školy

Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických

Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3 Další vzdělávání pedagogických V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 1 3-2 0 1 4 Obsah Základní údaje o škole, charakteristika... 2 Vzdělávací program školy... 3 Údaje o pracovnících školy... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Zlín, Křiby 4788 Tel./Fax. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 (zpracována

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále pak naplňuje 28 a 168 zákona 561/2004 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

výroční zpráva o činnosti školy

výroční zpráva o činnosti školy výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1. 2. třídy), nám. Komenského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013-2014 Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2013/2014 FOTO: Jiří Košťál Zpracoval: Mgr. Ladislav Škrabal V Kvasicích září 2014 1 Obsah 1. Charakteristika školského zařízení 3 1.1 Název školy 3 1.2 Zřizovatel, adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2013 Obsah 1.1. Základní údaje o škole... 2 1. 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Č.j. 2/2008-2009 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více