- suchost sliznice úst a hltanu. c) hormonální řízení antidiuretický hormon ADH ze zadního laloku hypofýzy - zpětná resorpce vody v ledvinách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- suchost sliznice úst a hltanu. c) hormonální řízení antidiuretický hormon ADH ze zadního laloku hypofýzy - zpětná resorpce vody v ledvinách"

Transkript

1 6. přednáška Téma přednášky: člověka Význam vody a obecná charakteristika minerálních látek ve výživě Cíl přednášky: Cílem přednášky je seznámit studenty s významem vody v lidské výživě a s nápoji jako zdroji vody pro člověka. Závěr přednášky je věnován obecné charakteristice a významu minerálních látek, jejich rozdělení a vysvětlení základních pojmů. Význam vody a její zdroje ve výživě člověka Voda je tekutina, bez které by nám známý život nemohl existovat. Hodnota vody je více než pouhý součet jejích chemických a fyzikálních vlastností. Vlastnost vody vytvářet mezimolekulární vodíkové vazby a vytvářet prostorovou pseudokrystalickou strukturu jí umožňuje snadno rozpouštět a disociovat jak některé látky nepolární, tak i látky spojené pevnou iontovou vazbou. Je ideálním disociačním prostředkem pro většinu biologicky aktivních látek anorganických i organických. Pro tuto svoji vlastnost je prakticky nenahraditelná jiným rozpouštěcím médiem. Voda je rovněž univerzálním prostředím biologických dějů, které probíhají v živých soustavách, a to na všech stupních jejich vývoje. Usnadňuje trávení, napomáhá vstřebávání živin a je nezbytným činitelem při přeměně látek a regulátorem tělesné teploty. Patří k základním nekalorickým živinám. Jako příjem tekutin se nepočítá mléko (potravina) káva (působí diureticky). Řízení příjmu tekutin Na řízení příjmu tekutin se podílí dvě hypotalamická centra s různou aktivací: a) fyziologické impulsy - osmotické poměry vnitřního prostředí - změny objemu cirkulujících tekutin

2 - suchost sliznice úst a hltanu b) psychická regulace z CNS kulturní návyky - úmyslná regulace dodržování zdravé výživy - další návyky - spotřeba piva apod. c) hormonální řízení antidiuretický hormon ADH ze zadního laloku hypofýzy - zpětná resorpce vody v ledvinách - aldosteron hormon kůry nadledvinek Při značných ztrátách vody ubývá močí a potem sůl (NaCl) a proto je nutné tento minerální zdroj doplňovat například iontovými nápoji. Voda tvoří nejpodstatnější část organismu a je jeho základním prostředím. Tělo obratlovců obsahuje průměrně % vody, přičemž její obsah v jednotlivých tkáních a orgánech je nerovnoměrný a je mnohem kolísavější než obsah jiných látek. Široké rozmezí hodnot dokládá, že množství vody v lidském těle je závislé na daném jedinci, ale je ve vztahu například i k jeho věku, hmotnosti, pohlaví, zdravotnímu stavu, teplotě prostředí, aktuálním příjmu a výdeji vody. Tělní tekutina (tělní voda s rozpuštěnými krystaloidními i koloidními látkami) se dělí podle toho, zda se nalézá v buňkách nebo mimo ně na tekutinu nitrobuněčnou (intracelulární) a na tekutinu mimobuněčnou (extracelulární) - viz tabulka Rozdělení tělesných tekutin. Rozdělení tělesných tekutin (Vrzguľa, 1990) Tělesná Intracelulární Tekutina Extracelulární - krevní plazma - intersticiální tekutina a lymfa - tekutina v kostech a chrupavkách - transcelulární tekutina (tekutina gastrointestinální soustavy, synoviální tekutina, cerebrospinální tekutina, šťávy žláz, tekutina očního bulbu)

3 Koloběh a uložení vody v těle (upraveno podle HAFEZE a DYERA) V O D A V P O T R A V Ě V O D A P I T N Á S L I N Y Ž A L U D E K Ž A L U D E Č N Í Š Ť Á V A S T Ř E V N Í Š Ť Á V A S T Ř E V A V O D A V E V Ý K A L E C H L E D V I NY P L Í C E Krevní plasma - část extracelulární tekutiny přibližně 6,5 % z celkové vody v organismu I N T R A C E L U L Á R N Í T E K U T I N A K Ů Ž E M L É K O E X T R A C E L U L Á R N Í T E K U T I N A přibližně 30 % celkového množství vody v organismu přibližně 70 % celkové vody v organismu

4 Obecně platí, že starší lidé mají ve svém těle procenticky méně vody, než mládež. Např. embryo obsahuje okolo 75 % vody, novorozeně %, dítě ve věku pět roků % a dospělý člověk %. Rovněž lidé s velkým množstvím tuku v těle obsahují v poměru k ostatní tělní hmotě méně vody, než lidé vyhublí, neboť asi polovina veškeré tělní vody je obsažena ve svalové tkáni. Různé druhy tuků mají ve své skladbě zastoupenu vodu v různém množství - sádlo prasat 6,44 %, lůj skotu 10,0 %, ovčí lůj 10,5 %. Velmi vysoký obsah vody má zažívací trakt - je zastoupena přibližně 75 % v různých sekretech, 99,5 % ve slinách, 97 % v žaludeční a střevní šťávě, 87 % v mléce a % v krevní plazmě. Svalová tkáň obsahuje % vody a kostní tkáň okolo %. Zdroje a metabolismus vody v organismu Voda v organismu se nepřetržitě vyměňuje. Za normálních podmínek hradí člověk potřebu vody dvěma zdroji : a) exogenními - pitná voda a voda obsažená v potravinách (ze šťavnatých potravin % celkové potřeby) - převážná část b) endogenními - oxidační voda vzniklá během oxidoredukčních pochodů v organismu Oxidační voda vzniká v těle při úplném okysličení bílkovin, cukrů a tuků. Tento zdroj vody ze zásob živin v těle uložených je energeticky nákladný. Nejvíce vody se vytváří v organismu při rozkladu tuků - z 1 g tuku se vytvoří 1,071 g vody. Při štěpení cukrů vznikne jen 0,555 g vody a při rozkladu 1 g bílkovin vznikne 0,413 g vody. Metabolická - oxidační voda má určitý význam v extrémních klimatických podmínkách (chlad, horko) a při dlouhodobém hladovění. Do organismu se může voda dodat i uměle, např. injekčně, perorálně (sondou, nálevem) nebo per rectum (klysma). Příjem vody je regulován centrální nervovou soustavou, přičemž centrum příjmu vody (žízně) se nachází v hypotalamu. Voda přijatá v potravě nebo nápoji se nejvíce vstřebává v tenkém a tlustém střevě a částečně již žaludku. Z organismu se vylučuje jako tekutina (moč, pot, sekrety ve výkalech) a jako vodní pára (plíce, kůže). Převážná část vody vyloučené v

5 různé formě do zažívacího traktu se však zpětně vstřebává. Tekutina, která je v traktu obsažena, tvoří významnou rezervu vody. Voda v organismu není nikdy chemicky čistá, ale obsahuje různé látky, jako např. koloidní roztoky bílkovin, minerální soli, cukry, tukové emulze apod. Pitná voda má být bez chuti, čistá, bezbarvá, bez zápachu a zdravotně nezávadná. Značný vliv na metabolismus vody mají minerální látky - především draslík, sodík a chlór. Tyto minerální látky z velké části řídí celkový vodní metabolismus, udržování acidobazické rovnováhy v tělních tekutinách, osmotický tlak, vnikání živin do buněk apod. Potřeba vody v organismu O významu vody svědčí skutečnost, že už ztráta 10 % vody způsobuje těžké poruchy a snížení jejího celkového obsahu v těle o 20 % vyvolá smrt. Potřeba vody podobně jako její procentické zastoupení v organismu záleží na druhu a individualitě člověka, druhu potravy a způsobu jejího využívání, na klimatických a mikroklimatických poměrech (horko - vyšší potřeba), na věku (mládež potřebuje více vody), na tělesném stavu (hubení lidé potřebují více vody) a na intenzitě jejího vylučování z těla. Denní příjem vody pro dospělého člověka představuje 2-3 litry, tj. asi 35 ml na kg hmotnosti a den (1 litr v pokrmech, 2 litry v nápojích a 0,3 litry představuje voda metabolická). Nejvyšší potřeba vody je u kojenců, a to 120 ml na kg hmotnosti a den a u dětí do 10 let, kde je potřeba vody 80 ml na kg hmotnosti a den. Denní vylučování je rozvrženo (1,2 2 litry vyloučí v moči, 0,15 litru ve stolici, 0,6 litru dýcháním a 0,5 litru pocením, ale v horku a při tělesné zátěži může být spotřebováno až 1,5 litru vody). Pitná voda musí mít také přiměřenou teplotu, která by se měla pohybovat v rozmezí 8-15 C. Studená voda je v letním období osvěžující a je zároveň ochlazujícím činitelem. Při nízkých teplotách prostředí je však zapotřebí k jejímu ohřátí na tělesnou teplotu velké množství energie, která pak chybí k zajištění maximální produkce. Příliš studená voda také může vyvolat průjem a nachlazení. Nedostatek vody v organismu zapříčiňuje těžké poruchy v látkové výměně. Jestliže trvá nedostatek vody delší dobu, odnímá se voda tkáním a orgánům a krev se zahušťuje. Trávicí pochody se zpomalují a znesnadňují, v těle zůstávají metabolické zplodiny. Nastává

6 intenzivnější štěpení tuků a bílkovin, člověk trpí nechutenstvím a odmítá přijímat suché potraviny. Později se objevuje horečka a výkonnost žíznících lidí výrazně klesá. Je-li bilance vody silně negativní po delší dobu, dochází k nevratnému poškození organismu a následně ke smrti. Na nedostatek vody je citlivá zvláště mládež a proto je zapotřebí sledovat pitný režim jak ve veřejném školním stravování tak i v rodině. Nápoje Zdrojem vody pro lidský organismus jsou nápoje, které jsou zcela nezbytné k zabezpečení dostatečného příjmu vody. Nápoje dělíme do dvou základních skupin, na alkoholické a nealkoholické. Z hlediska racionální výživy člověka mají zásadní význam nápoje nealkoholické. Až do historicky nedávné doby byla základním a nejužívanějším nápojem pitná voda. Dnešní člověk však v ní už nenachází zvláštní zalíbení a dává přednost tekutinám s různými přísadami, které upravují jejich chuť, vůni, barvu a případně mají i určitý farmakologický účinek. V řadě případů je odmítání vody pochopitelné v souvislosti s její problematickou smyslovou kvalitou. Řešením zde může být prodej balené kvalitní pitné vody. Z přírodních zdrojů se kromě pitné vody užívají též vody minerální. Označují se tak vody s vysokým obsahem rozpuštěných pevných nebo plynných látek (nad mg/l) nebo vody obsahující vzácné součásti Li, I, Br, As, H 2 S nebo radioaktivní látky. K nejběžnějším druhům patří kyselky (více než mg CO 2 /l), vody alkalické (hlavní součástí je NaHCO 3 ), zemitoalkalické (hlavně kyselé uhličitany kovů alkalických zemin), solné neboli muriatické (hlavně NaCl), salinické (hlavně Na 2 SO 4 ), hořké (hlavně MgSO 4 ) a jejich různé kombinace. Většinou slouží k léčebným účelům. Jako běžné nápoje se užívají stolní minerální vody, a to zejména kyselky, vody alkalické, nebo zemitoalkalické. Přispívají k uhrazení potřeby některých nerostných látek i stopových prvků. Jednotlivé druhy minerálních vod je potřebné střídat. Další skupinou nápojů jsou tzv. sodovky, což jsou uměle napodobené kyselky. Vyrábí se z nezávadné pitné vody jejím sycením CO 2 pod tlakem. Limonády se připravují ředěním tzv. limonádového sirupu sodovou (šumivé limonády) nebo pitnou vodou. Tyto sirupy obsahují až 65 % sacharidů, barviva, aromatizující látky, konzervanty, kyselinu citronovou nebo mléčnou, ale také např. kofein, chinin.

7 Podstatně hodnotnějšími nápoji jsou ovocné limonády, které se získávají ředěním ovocných sirupů pitnou vodou v poměru 1 : 4 až 1 : 7. Ovocné sirupy se získávají z vylisovaných ovocných šťáv jejich přislazením (obsahují % cukru) a chemickou konzervací. V prodejnách jsou rovněž k dostání ovocné a zeleninové mošty se 100 % podílem ovocné a zeleninové složky, které jsou bez přídavku cukru, vody a konzervačních látek. Ovocné mošty je vhodné ředit na půl pitnou vodou, neboť mají vysoký obsah přirozených cukrů. Kvalitní ovocné a zeleninové šťávy obsahují tytéž živiny jako výchozí surovina, jsou pouze ochuzené o vlákninu a také obsah vitamínu C rychle klesá. Na trhu je celá řada různých ovocných nápojů, s různým podílem ovocné složky a přídavkem vody a cukru. Zvláštní skupinou mezi nealkoholickými nápoji je i nealkoholické pivo nebo víno. Do skupiny nápojů také zařazujeme čaj. Čaj je jedním ze tří povzbuzujících nápojů, které obsahují alkaloidy a řadíme je mezi pochutiny. Jedná se o výluh zelených nebo fermentovaných a sušených listů čajovníku. Hlavní látkou v těchto listech je kofein (1.2 5 %) a s ním i teofylin a teobromin. Aromatická chuť je dána čajovou silicí a tříslovinami. Alkaloidy jsou dobře rozpustné ve vodě, proto je kvalitní nápoj možno připravit jen horkým nálevem. V šálku čaje je obvykle mg kofeinu a mg taninu. Kromě kofeinu a taninu obsahuje čaj i jednodušší fenolické látky, jako katechiny, epigallokatechinové komplexy, teaflaviny a tearubiginy aj., které mají příznivý vliv na lidské zdraví. Domácí náhražky v podobě různých bylinkových čajů neobsahují povzbudivé látky, ale mají příjemné smyslové vlastnost a uplatňují se i svými terapeutickými účinky. Druhým povzbuzujícím nápojem je káva. Jedná se o výluh upražených a rozemletých semen kávovníku, připravovaný za horka, nejčastěji jako nálev. Pražená semena obsahují kofein, teobromin a aromatické látky. V šálku kávy je mg kofeinu, zhruba dvojnásobné množství taninu a také kyselina nikotinová 0.6 mg. Káva v malých dávkách působí jako mírné centrální stimulans a diuretikum. Nadměrný konzum může působit nespavost, úzkostné stavy, srdeční arytmie a žaludeční obtíže. Silně dráždí žaludeční sliznici. Náhražkou kávy jsou různé kávovinové směsi připravené pražením kořene čekanky nebo zbobtnalých a případně i vyklíčených žitných a ječných zrn. Postrádají povzbudivý účinek a mají malou nutriční hodnotu. Posledním z této skupiny nápojů je kakao. Tento nápoj se připravuje z kakaového prášku, který se vyrábí z pražených a odtučněných semen kakaovníku. Prášek obsahuje % teobrominu, 0.4 % kofeinu aj. povzbuzují alkaloidy a rostlinné polyfenoly, které jsou biologicky velmi aktivní. V šálku kakaa je 2 40 mg kofeinu.

8 Mezi nápoje musíme samozřejmě také zařadit i nápoje alkoholické. Za alkoholický nápoj považujeme ten, který obsahuje 0.75 % etanolu a více. Slouží jen v některých případech k doplnění tekutin nebo jako pochutina. Většinou jsou používány pro opojný účinek etanolu. Spotřeba alkoholu v České republice je vysoká a je nutné ji snižovat. V současné době činní spotřeba čistého alkoholu na osobu a rok 10 litrů. V České republice je z alkoholických nápojů největší spotřeba piva, které obsahuje % etanolu. Obsah etanolu ve víně je 8 13 %, ve speciálních vínech %. Lihoviny obsahují % etanolu. Obecná charakteristika a význam minerálních látek Minerální látky jsou důležitou složkou výživy člověka, do organizmu vstupují především prostřednictvím potravy a nápojů, vody, někdy i vdechovaným vzduchem a přes kůži. Jejich úloha je velmi mnohostranná, nejsou nepostradatelné jen pro správný vývin kostry, ale jsou i významným faktorem intermediálního metabolizmu. Podmiňují udržování acidobazické rovnováhy a stálosti vnitřního prostředí, účastní se tvorby enzymů, hormonů, vitamínů a jiných pro život nezbytných látek. Minerální látky (prvky) je možné rozdělit na tři skupiny. První skupina zahrnuje prvky, jejichž denní potřeba se pohybuje v řádu několika set miligramů, makroprvky (Ca, P, Na, K, Cl, Mg a S). Druhá skupina zahrnuje prvky, jejichž denní potřeba je několik desítek miligramů, mikroprvky (Fe, Cu, Zn, Mn). Poslední skupina zahrnuje prvky, jejichž denní potřeba je menší než u mikroprvků, ultramikroprvky (Co, Mo, I, F, Se, Cr a další). Lze rozlišit tři základní stupně pokrytí potřeby minerálních látek, a to karence, optimální a nadměrný příjem. Optimální příjem minerálních látek je z hlediska zdraví ideální, karence i nadměrný příjem, stejně tak jako nevyvážený poměr mezi jednotlivými prvky, vedou v poměrně krátké době k výraznému poškození orgánů a tkání. Významným rizikem je i dlouhodobý suboptimální příjem některých minerálií, projevující se poklesem výkonnosti a chronickými poruchami zdraví lidí. Pro pokrytí potřeby jednotlivých prvků není důležitý jen jejich obsah ve stravě, ale i jejich stravitelnost a využitelnost v organizmu, jejich vzájemné interakce, stejně tak jako rychlost jejich vylučování. Z těchto důvodů nabývá na důležitosti forma podávaných

9 látek sloužících k obohacení potravin o chybějící mikroprvky. Základní podmínkou jejich využitelnosti je rozpustnost ve vodném prostředí a existence metabolických pochodů sloužících k uvolnění prvku ze sloučeniny a jeho zpřístupnění dalším biochemickým reakcím. Z anorganických sloučenin prvků je dobrá stravitelnost udávána u chloridů, méně u síranů a uhličitanů, oxidy jsou považovány za velmi málo stravitelné. Je prokázáno, že organické formy některých prvků (cheláty, proteináty, kvasnice a pod.) jsou pro člověka mnohem dostupnější než ve formě anorganické, významným faktorem je i omezení vzájemné interakce mezi jednotlivými prvky. Zvýšení stravitelnosti některých prvků má i značný ekologický dopad, neboť snižuje zatížení životního prostředí jejich nestráveným podílem ve stolici.

10 Souhrnná tabulka významu minerálních látek ve výživě člověka Název prvku Význam Projevy při nedostatku Calcium stavební součást kostí a Osteoporóza, tkání, svalová osteomalácie kontrakce, ovlivňuje srdeční činnost Chlor udržení ph, alkalóza, zvracení vstřebávání bílkovin Chrom hladina glykémie DN inzulín Projevy při nadbytku srdeční blok Zdroj mléko, sýry, zelenina, ústřice mléko, vejce, stolní sůl kvasnice Kobalt součást vitamínu B12 kardiomyopatie široce rozšířený Měď vztah k červeným krvinkám, zasahuje do metabolismu anemie, zvýšení cholesterolu v krvi, osteoporóza, nervová choroba játra, maso, ryba Fluor vztah ke kostem a zubům kazivost zubů usazování fluoru v tkáních voda, tablety Jód vztah k T4 a T3 kretenismus jodizovaná sůl, mořské ryby Železo Hořčík Mangan Molybden Fosfor Draslík metabolismus, protilátky, hemoglobin metabolismus, součást enzymů, vztah ke svalové dráždivosti aktivace enzymů, součást kosterních struktur zasahuje do metabolizmu uhlovodanů uložený v kostech, součást nárazníků, vztah ke svalové tkáni svalové kontrakce, srdeční rytmus, nitrobuněčný prvek anémie hemosideróza játra, maso, vejce, zelenina křeče maso, luštěniny je spojen s metabolismem vápníku zvracení, rychlá srdeční činnost Selen enzym Glutation onemocnění srdce, svalů Sodík Síra Zinek osmotický tlak, mimobuněčný prvek obsažena v bílkovinách, detoxikační účinky metabolismus červených krvinek, vztah ke kůži, svalům, bílým krvinkám, střevům zvracení, odvodnění, snížení krevního tlaku je spojen s metabolismem vápníku při rozpadu buněk (šok), blokují činnost srdce, zvýšený při selhání ledvin edémy obiloviny, luštěniny obiloviny, luštěniny mléko, vejce, maso, luštěniny vše zelenina, maso stolní sůl, vejce, mléko bílkoviny maso, obiloviny, sýry

13. přednáška. Význam netradičních potravinových zdrojů a výrobků. Tabákové výrobky a drogy, cukr, sladkosti a pochutiny

13. přednáška. Význam netradičních potravinových zdrojů a výrobků. Tabákové výrobky a drogy, cukr, sladkosti a pochutiny 13. přednáška Téma přednášky: Význam netradičních potravinových zdrojů a výrobků. Tabákové výrobky a drogy, cukr, sladkosti a pochutiny Zpracování a konzervace potravin a surovin pro potravinářskou výrobu

Více

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická 2010 Obsah 1. Biochemie historie

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral PRODUKTOVÁ DOKUMENTace Fytomineral Platnost od 5. května 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytomineralu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (se zaměřením na zdravou výživu) Bakalářská práce Jana Hofmeisterová Učitelství praktického

Více

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty

Obsah. 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty Obsah 1. Trávicí systém a jeho části 2. Metabolizmus - látková výměna 3. Voda, pitný režim a elektrolyty 4. Makroživiny (makronutrienty) 4.1 Sacharidy 4.2 Bílkoviny (proteiny) 4.3 Tuky 5. Mikroživiny 5.1

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET Platnost od 1. dubna 2010 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytovetu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12 Celkové

Více

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová Seminární práce z somatologie Zdravý životní styl Vypracovala: Šárka Fritschová Zdravá výživa Zásady zdravé výživy Určit přesná pravidla správné životosprávy není snadné,protože vědci a odborníci přináší

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy.

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy. IKS-VÝŽIVA Úvod Ikona1 Předmět výživa vás seznámí s vědecky podloženými zásadami zdravého stravování a vysvětlí vám pojmy, jako je energetická bilance, potravinová pyramida nebo glykemický index. Získané

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav výživy zvířat a pícninářství VYUŽITÍ MINERÁLNÍCH LÁTEK VE VÝŽIVĚ KONÍ Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: prof.

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Renata Klausová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. VLIV NEZDRAVÉHO

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Výživa, dietetika- trochu jinýma očima.

Výživa, dietetika- trochu jinýma očima. Výživa, dietetika- trochu jinýma očima. Možná je to trochu odvážné téma, co majitel, chovatel, veterinář, jiné zkušenosti, názory.. Podíváme se tedy na to, ale trochu jinak. Nebudeme se věnovat značkám

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Miroslava Zachariášová

Více

PITNÝ REŽIM A ŽIVOTOSPRÁVA V KARATE

PITNÝ REŽIM A ŽIVOTOSPRÁVA V KARATE Český svaz karate PITNÝ REŽIM A ŽIVOTOSPRÁVA V KARATE (závěrečná práce pro školení trenérů třídy B specializace karate) Autor práce : Ing. Jakub PRAHL, Ph.D. Praha, 2011 Obsah Předmluva... 2 1. Úvod do

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

ŽIVINY A VODA VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ

ŽIVINY A VODA VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ ŽIVINY A VODA VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ Jídlo a tekutiny jsou základním předpokladem pro udržení dobrého zdravotního stavu, neboť mohou dodávat našemu tělu všechny látky, které potřebuje. Mohou a nemusí záleží

Více

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček Obsah Úvodní slovo 4 Kapitola 1 5 SITUACE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 1.1 Současný stav dětské výživy v ČR a SR...6 1.2 Následky nevhodné stravy v dětském věku...8 Kapitola 2 11 VÝVOJ A VÝŽIVA 2.1 Vliv

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jircová Petra

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jircová Petra Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jircová Petra Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy

Více

Životospráva při vrcholném tréninku

Životospráva při vrcholném tréninku 1 Seminární práce Školení trenéru III. třídy Životospráva při vrcholném tréninku Vojtěch Binhak Liberec 2014 2 Obsah Životospráva... 3 Výživa... 3 Bílkoviny... 4 Tuky... 6 Vitamíny... 7 Minerály... 7 Pitný

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

Hrajeme si s jídlem. Iva Klimešová

Hrajeme si s jídlem. Iva Klimešová Hrajeme si s jídlem Iva Klimešová Oponent: Peter David Publikace vznikla v rámci řešení projektu Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v Olomouckém kraji CZ.1.07/1.3.13/02.0017. Tento projekt

Více

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek Výživa ve sportu Podobně jako u dospělých jedinců představuje výživa sportující mládeže jeden ze základních pilířů fyzické výkonnosti a dobrého zdravotního stavu. U mladých sportovců je třeba vedle výkonnostních

Více

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ

VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ. výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ VÝŢIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ PRAHA 2010 OBSAH: 1. ŢIVINY A VODA 6 1.1. ÚVOD 6 1.2. CÍL 7 1.3. DOPORUČENÝ HODINOVÝ ROZSAH 7 1.4. DOPORUČENÁ LITERATURA PRO UČITELE

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat STOPOVÉ PRVKY VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby Přátelství 815, Praha - Uhříněves,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Simona Vacíková Stravování v nemocnicích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Stravování v nemocnicích Bakalářská práce Simona Vacíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více