Základní škola Bohušovice n.o., Husovo náměstí 112 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Škola má odloučená pracoviště:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bohušovice n.o., Husovo náměstí 112 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2004-2005. Škola má odloučená pracoviště:"

Transkript

1 Základní škola Bohušovice n.o., Husovo náměstí Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 4 - Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí tel.: Kontaktní osoby: Ředitelka školy: Mgr. Libuše Johanovská Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Náprstková Vedoucí vychovatelka: Mgr. Jana Macíčková Vedoucí učitelka MŠ: Bohuslava Šiknerová Vedoucí ŠJ: Jana Dreieckerová ) Charakteristika školy Základní školu Bohušovice nad Ohří zřídilo město Bohušovice (viz Zřizovací listina, vydaná MěÚ Bohušovice n.o., dne 8.., pod čj. Š /) jako příspěvkovou organizaci. Rozhodnutí o zařazení do sítě vydalo MŠMT Praha dne 3.8. pod č. j. 3 69/-a opravilo v kapacitě školní jídelny dne.. pod č.j. 3 86/-. Škola je zařazená pod názvem Základní škola Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice, IZO , IČO Škola má odloučená pracoviště: Bohušovice n.o., Husovo náměstí - ZŠ-.tříd Bohušovice n.o., Husovo náměstí 4-3tř. ZŠ Bohušovice n.o., Husovo náměstí 4 - ŠD Bohušovice n.o., Nová - MŠ a ŠJ Škola sdružuje:. Mateřská škola kapacita 97 dětí IZO: 99. Základní škola kapacita 8 žáků IZO: Školní družina kapacita 8 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 4 jídel IZO: ZŠ Základní škola zajišťuje vzdělávání žáků do.ročníku.do základní školy dojíždí žáci i z Hrdel, Nových Dvorů a Oleška. Škola má 8 tříd prvního stupně. Z toho tříd je v hlavní budově, 3 třídy v budově nad MÚ. Tam se také nachází počítačová učebna s počítači, kterou škola využívá. V hlavní budově je malá tělocvična. Ve školním roce došlo k výměně podlahových krytin ve třídě nad MÚ a výměně

2 vchodových dveří na dvůr (plast), malování a drobným opravám. Problémem zůstává odloučené pracoviště 3 tříd a počítačové třídy. Dochází tedy k přecházení všech dětí, ať na tělesnou výchovu či počítače. Stejně tak musí přecházet i v době přestávek učitelé na výuku do jiné budovy. Organizačně to samozřejmě působí určité obtíže. tab.č.: počty žáků ve třídách ve školním roce Ročník celkem žáků chlapců dívek tř.učitel Mgr. I.Heřmánková.A 4 9 Mgr. M.Rittichová.B Mgr. J.Bičovská 3.A 4 7 Mgr. Z.Jelenová 3.B Mgr. V.Dudková 4.A Mgr. I.Purmová 4.B Mgr. I.Kožíšek.tř. 9 8 Mgr. J.Náprstková CELKE M správní zaměstnanci ZŠ: Jarmila Korandová Gabriela Vítková Jaroslav Vávra - údržbář ŠD Školní družina je vzdálena cca m od ZŠ, je v samostatné budově. K ní přiléhá pěkná zahrada, kterou děti využívají při odpočinkové činnosti. Stav ŠD je výborný, nově provedena celková rekonstrukce školní družiny. Oprava střechy, fasády, hromosvody,výměna oken, podlaha, rekonstrukce elektro. Úprava zahrady - nově zbudované hřiště pro děti, úprava zeleně. Družina vybavena novým nábytkem, hračkami. tab. č : vývoj v počtu dětí ve ŠD šk. rok počet dětí počet vychovatelů počet oddělení

3 MŠ, ŠJ Mateřská škola je pavilonová, nově rekonstruovaná po povodních. Je vzdálena cca 4 m od budovy ZŠ. Součástí MŠ je i školní jídelna. Stav MŠ je na výborné úrovni. Přehled učitelek MŠ: vedoucí MŠ: Bohuslava Šiknerová učitelky: Emilie Brůnová Pavla Daňková (část. úvazek) Zuzana Hýřová Monika Kroufková Ilona Rabyniuková (v lednu odešla do starob. důchodu Jitka Šinfeltová p. uč. Jarmila Rousová) správní zaměstnanci: Iva Chládková Alena Dušková Hana Drábová - (úvazek,) tab. č. 3: vývoj v počtu dětí v MŠ šk. rok počet dětí počet učitelů počet tříd vysv.: z počtu 4 tříd je jedna třída s polodenním provozem ŠJ Ve školní jídelně pracují 4 kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny. Vedoucí ŠJ: hlavní kuchařka: kuchařky: Jana Dreieckerová Ludmila Iserová Irena Ohrádková Hana Drábová (úvazek,) Eva Fialová tab. č. 4: přehled strávníků ve ŠJ celkový počet vyd. jídel za šk. rok počet stravovaných dní ve škol. roce 7 počet strávníků 48 Požadavky na další období: Ve spolupráci se zřizovatelem řešit v hlavní budově školy nevyhovující sborovnu a sociální zařízení u tělocvičny(je to i závěrem z kontroly KHS pob. Litoměřice). Do budoucna řešit povrchovou úpravu na zahradě školy.

4 K řešení všech materiálních problémů školy přistupuje zřizovatel velmi dobře. Všechny problémy ve spolupráci se školou řeší koncepčně a v přijatelných termínech. Výchovně vzdělávací podmínky školy: Škola dosahuje velmi dobrých výsledků při plnění VVP. Dokladem toho je příprava a přijetí všech přihlášených dětí. ročníku do víceletých gymnázii a tříd s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Jako velké pozitivum je, že všichni učitelé v rámci vyučovacích předmětů využívají minimálně jednou týdně výuku s dětmi na počítačích a práci s internetem. Do budoucna bychom rádi instalovali do každé třídy min. jeden počítač. Umožníme tím dětem rychlejší přístup k práci na PC a vyhledávání informací na internetu. Určité problémy nastávají při výuce anglického jazyka, kde se nám nedaří sehnat aprobované učitelé Aj. Avšak stávající učitelé Aj - kteří absolvovali kurzy výuky Aj, se snaží odvádět co nejlepší práci ve výuce a poznatky co nejoptimálněji žákům předávat. Plán práce školy se daří plnit bez obtíží. ) Učební plány Výuka probíhala ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola(schválen MŠMT ČR, č.j. 6847/96- ze dne Úpravy a doplňky č.j. 8/98- ze dne ). tabulka č.: přehled učebních plánů Výchovně vzdělávací program Název Č.j. a datum schválení v ročníku Základní škola 6 847/96- od.9.96.,.,3.,4. a. tabulka č. 6: dotace hodin v jednotlivých ročnících a předmětech: ZŠ Předmět.tř..AB 3.A,B 4.A, B..tř. Český jazyk Cizí jazyk 3 3 Matematika 4 Prvouka 3 Přírodověda, Vlastivěda, Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Celkem 3 4

5 V první třídě byli poprvé žáci vyučováni genetickou metodou čtení. Od 4.ročníku je dětem nabízena výuka dvou cizích jazyků, jazyk anglický a německý. Rodiče a děti projevili zájem pouze o jazyk anglický. Proto v letošním školním roce se vyučoval pouze jazyk anglický ve čtvrtých třídách a v pátém ročníků byla třída dělena na dvě skupiny. Z důvodů bezpečnostních ( počet dětí 9 a malá tělocvična) byla pátá třída dělena i na tělesnou výchovu. Všechny ročníky školy minimálně x týdně v rámci výuky pracovali na počítačích. Aby bylo umožněno i dětem pátých tříd chodit hodinu týdně na výuku na počítač - byla třída dělena a tato hodina byla odučena v rámci čj bez nároku na mzdu. V druhém pololetí školního roku došlo díky nedostatku financí (nebyl dostatečný počet žáků na stávající stav učitelů a nechtěli jsme třídy spojovat do jednoho ročníku) ke spojování tříd na některé předměty. Spojené byla druhé ročníky na HV a PČ. Třetí ročník na HV a PČ. Čtvrtý ročník na HV. tab. č.7: přidělení předmětů od pololetí šk.roku PŘIDĚLENÍ PŘEDMĚTU od pololetí škol. roku Předmět ćeský jazyk anglický jazyk matematika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova celkem Rittichová Monika Jelenová Zd. Dudková Ven. Bičovská Jit. Kožíšek Iv. Šinfeltová Heřmánková I Náprstková J. Johanovská L. Purmová celkem.tř. Heř. 9 Heř 4 Heř Heř Heř Heř Heř Heř ČJ tř. Rit. Rit Rit Rit Rit Rit BIč Rit Aj M 4 39 spoj spoj Prac.v. Vl..A Bič Bič Bič Bič Rit Bič Bič Bič 6 HV 3.A Jel Jel Jel 3 Jel Dud Jel Jel Jel 3 VV 3 3.B Dud. Dud. Dud. 3 Dud. spoj spoj Tv Dud Dud Jel Dud Prv A Pur 7 Pur 3 Pur Pur Pur Pur Kož Dud Bič Pur 4 4.B Kož 7 Kož 3 Heř Kož spoj spoj Kož Kož Kož Kož Bič Kož 4 Př. celkempřesč tř. Náp 7 Joh 3 Rit,Pur Náp Kož Náp Jel Náp Joh Náp,Kož V prvním pololetí pracovala na škole nekvalifikovaně p. učitelka Jitka Šinfeltová (aprobace MŠ), která současně plnila i část úvazku ve ŠD. Od února přešla na plný úvazek do MŠ a její hodiny se částečně řešily přespočetnými hodinami pro učitele, částečně již výše zmíněným spojením tříd.

6 3) Přehled o pracovnících školy Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na nižší pracovní úvazky. Uvádíme proto vedle fyzického počtu i počet přepočtený tab.8: stav v počtu fyzických a přepočtených zaměstnanců učitelé ZŠ 9 9 správní zaměstnanci ZŠ 3,343 vychovatelé ŠD 3,89 učitelé MŠ 7 6,8 správní zaměstnanci MŠ 3, pracovníci ŠJ 4,37 tab.č.9: přehled odborné způsobilosti učitelů na ZŠ Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzic.) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % Hledisko pedagogické a odborné způsobilosti: (na zákl. vyhl. MŠMT ČR č.39/97 Sb.) Pouze jedna p. učitelka nesplňuje aprobaci na I. stupeň - její aprobace je na II. a III. stupeň školy. Jazyky jsou učeny neaprobovaně. Ostatní splňují předepsanou způsobilost. Ve ŠD všechny vychovatelky mají patřičnou kvalifikaci. V MŠ všech 7 pedagogických pracovníků je kvalifikovaných Ve ŠJ všechny kuchařky jsou vyučeny v oboru. Pohyb pracovníků V lednu odešla učitelka MŠ p. Jarmila Rousová do starobního důchodu - na její místo přešla p. Jitka Šinfeltová (kvalifikace MŠ) Z MŠ ve druhém pololetí odešly paní učitelky (Šárka Boučková, Ilona Martínková) Na jejich místo nastoupila p. Monika Kroufková (kvalifikace MŠ) a sl. Pavla Daňková (kval. MŠ). tab. č.: věková struktura učitelů ZŠ a MŠ věk ZŠ MŠ do důchod.věk CELKEM 9 7 tab. č.: absence pracovníků, nemocnost,očr,návštěva lékaře - ZŠ počet pracovníků neodpracované dny průměr na pracovníka 9 7, přesný rozpis je přílohou výroční zprávy

7 4) přijímací řízení, zařazování dětí K zápisu do třídy přišlo 33 dětí. Z toho bylo 7 dětí po odkladu školních docházky. Nově byl udělen odklad školní docházky 9 dětem. Ve školním roce /6 nastoupí 4 dětí. Po ukončení.ročníku odešla dívka do víceletého gymnázia do Lovosic. tab. č.: vývoj v počtu žáků šk.rok počet žáků počet učitelů počet tříd počet žáků na třídu ,, ,3 7, , 6, , 7, ,37 3,9 počet žáků na učitele ,7 4, , , 4,3 ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků tab. č. 3 :výsledky vzdělávání žáků - prospěch -. pololetí třída celkem dětí s vyznamenáním prospěli neklasifikováno.a 7 6.A 4 3.B A B A B 6 6.tř tab. č. 4 : přehled chování žáků Ročník velmi dobré uspokojivé neklasifikováno CELKEM 7

8 tab. č. : absence ve třídách Třída počet žáků omluvených hod. neomluv. hod..tř ,.A 4 8 4,.B 3 8 6,4 3.A 49 38,9 3.B ,9 4.A , 4.B ,.tř ,7 CELKEM ,73 vysv.: jeden žák pátého ročníku se celý rok nezúčastnil výuky - dlouhodobá nemoc průměr na žáka tab. 6: umístění žáků do jiných škol školní rok víceleté gymnázium TRVM neotvírala se 3-4 neotvírala se 4-6)Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má zpracován rámcový plán dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků. Pro školní rok 4 - byly stanoveny tyto priority: ) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních informačních technologii - zvyšování poč. gramotnosti - dokončit Z u všech pracovníků Mgr. Rittichová, Mgr. I. Purmová, Mgr. J. Bičovská, Mgr..Jelenová, Mgr. I. Heřmánková P - první část - Mgr. I. Kožíšek P - Mgr. L. Johanovská, Mgr. J. Náprstková ) vzdělávání řídících pracovníků 3) oborové vzdělávání pedagog. pracovníků Využíváme především nabídky PC Ústí nad Labem, jak v Ústí n.l., Děčíně, Mostě, Litoměřicích. Zúčastňujeme se i akcí pořádaných v Praze (Mgr. L. Johanovská a ved. zaměstnanci), akce pořádaných agenturou FAKTA-financujeme z obecních peněz (řídící úkoly v souvislosti s novým Škol. zákonem, problematika školních jídelen). Školení ředitelů -na využití programu Bakalář (obecní finance). Vedoucí školní jídelny pravidelně jezdí na Celostátní konference ke stravování (obecní finance). V rámci příprav na školní vzdělávací program jsme se všichni učitelé ZŠ zúčastnili výjezdního zasedání do ZŠ Povrly - Krok za krokem - kde jsme byli aktivně přítomni výuce po celý den (ten den bylo po dohodě ze zřizovatelem vyhlášeno ředitelské volno).

9 Mgr. L. Johanovská a Mgr. I. Kožíšek se zúčastnili školení na moderní technologie ve školství - v České Kamenici - škola tam vyhrála laserovou tiskárnu. PŘEDHLED DVPP - ROZBOR HOSPODAŘENÍ za kalendářní rok 4. téma škol. inst. počet aprobace Kč Tvořivá dramatika v praxi Pg. c. Ústín.L MŠ Netradič. pojetí Př. a Vl.v praxipg. c. Ústín. L.stZŚ 8 Slovo, pohyb,pohyb Pg. c. Ústí n. L.st.ZŠ 4 Kontrola a hodnoc. v činnosti řed.pg. c. Ústí n.l. ŘŠ.st.ZŠ Neukázněné dítě v předšk. Věku Pg. c. Üstí n L. MŠ 7 Vnímáme přírodu všemi smysly Pg. c. Ústí n.l. MŠ+.stZŠ 3 Hudební pohádka Pg. c. Ústí n. L. MŠ 6 Tvorba ind. vzd. plánu Pg. c. Ústí n. L MŠ Podzimní zpívání Pg. c. Ústí n. L..st.ZŠ 3 Škola hrou Pg. c. Ústí n. L..st.ZŚ Nebojte se vyjmen. slov Pg. c. Ústí n. L..st.ZŠ 4 Radost z objevu Pg. c. Ústí n.l..st.zś Psaní v předš.věku Pg. c. Ústí n. L. MŠ 6 Činnosti, prvky ve vyuč. matem. Pg. c. Ústí n. L..st.ZŠ Kooperativ. učení Pg. c. Ústí n. L. 4.st.ZŠ 36 Příprava dítěte pro vstup do školy Pg. c. Ústí n. L. MŠ 84 CELKEM 79 Kč. SIPVZ P inf. gram. úvodní modul PO ZŠ Terezín ŘŠ, ZŘ..st.ZŠ Počítač. gramotnost Z ZŠ Terezín 7 MŠ+ŠD 47 Pl ZŠ Litoměřice ZŠ CELKEM 7 Kč. Poznatky z jednotlivých školení jsou předávány ostatním učitelům na metodických schůzkách,jsou využívány v další práci. V druhém pololetí školního roku 4/ jsme se zúčastnili: Školení ředitelů ke školskému zákonu v ZŠ a MŠ Praha ŘŠ a ved. MŠ Školení ředitelů ke školním jídelnám Praha ŘŠ a ved. ŠJ Školení k programu Bakaláři - řed. Ústí n.l. ŘŠ Vyjmenová slova hravě PC Ústí Ltm uč. a ŘŠ Genetická metoda PC Ústí uč. Tvořivá škola - činnostní učení PC Ústí n.l. uč. a ŘŠ 7) Inspekce a kontroly na školy a)inspekce - kontrola hospodaření - státní finance. při této kontrole zjištěny drobné nesrovnalosti v hospodaření. Závěr: od počátku nového roku - tedy od pololetí šk. roku 4- došlo ke změně účetní firmy.

10 Závěry z kontroly - příloha b) Inspekce v MŠ - závěry - příloha c) Kontrola hospodaření od zřizovatele - příloha přiložena. d) Kontrola KHS - příloha přiložena: 8) Údaje o mimoškolních aktivitách Divadelní představení: ( v Litoměřicích, v Ústí n. L., ve škole) Prodaná nevěsta.ročník O princezně a popletovi 3.ročník Staropražské pohádky.ročník Labutí jezero 4. a.ročník Pohádka o líných strašidlech.,. a 3.ročník Čertův švagr celá škola Jak Trautenberg dělal Krakonošovi ducha 3. a 4. ročník Třináctery hodiny 3., 4. a.ročník Princezny jsou na draka. a.ročník Žabka carevna. a.ročník Jablka mládí 4. a.ročník O mlsném Matesovi 3. a 4.ročník Společné akce: Výstavka ovoce a zeleniny Společný výstup na Říp s pouštěním draků Hudební pořad na sále radnice Mikulášská nadílka Živý betlém Recitační soutěž Vánoční koncert ZUŠ na radnici MÚ Výchovný koncert prof. Krahulíka - hudební Školní kolo v poznávání podzimních a jarních rostlin (vítězové postoupili do okresního kola) Naše sovy - beseda s ukázkami dravců Výroba dárků a prodejní výstavka-na fond UNICEF Velikonoční výstavka Šerm a historické zbraně Zpívání ve zvěřinci J. Uhlíř Den dětí - společný výstup na Milešovku Sportovní den Vystoupení skupiny Duo a rozloučení s páťáky Jiné akce Planetárium Teplice - 4. a.roč. Turnaj v hokejbale mladší a starší žáci - oblastní kolo Okresní kolo - starší žáci v hokejbale Okresní kolo v Mc Donalds Cup

11 Výroba dárků pro důchodce a vánoční vystoupení Den otevřených dveří u hasičů v Ltm. Návštěva ZOO v Ústí nad Labem - projekt les. Projektový týden Vánoce Velikonoce Ekologický týden Výlety:.,. ročník - Ploskovice - Den ve středověku hist. prohlídka zámku,šerm 3.roč. a 4.B- Koněpruské jeskyně, Okoř 4.A a.roč. - Kokořín, Mělník - Kostnice ZUŠ - Po dohodě s vedením ZUŠ Litoměřice probíhá na škole v odpoledních hodinách výuka hry na kytaru, flétnu a klavír a zpěv. 9) Ostatní Dotazník Kalibro. Škola si nechala od Kalibra vyhodnotit dotazníky pro rodiče, děti a učitelé, kde se mělo zjistit jak veřejnost pohlíží na školu. Dotazníky byly pro rodiče dobrovolné, anonymní. Dotazníkového šetření se zúčastnilo Výsledky šetření se škole stanou podkladem pro zjištění stávajícího stavu - ze kterého chce škola vycházet při tvorbě ŠVP. Srovnání bylo provedeno tak, že výsledky za školu byly srovnány s ostatními školami a vyhodnoceno pořadí v tabulce od - (přičemž čím nižší číslo, tím lepší výsledek) Dotazník pro rodiče, děti spokojenost s prostředím školy,třídy spokojenost s výsledky výchovy a vzdělání vtahy - učitel-dítě, vedení-rodič informovanost o dění jak to cítí dítě - odpovídaly děti na 4 místě na 3 místě na 3 místě na 3 místě na místě Dotazník pro učitele - vztahy učitel - vedení spokojenost s prostředí,,s žáky,profesí váha vašeho slova 3 chuť vzdělávat se odměňování vztahy příklad žákům ŠVP

12 Výroční zpráva byla projednána v přípravném týdnu na PR. Zpracovala: Mgr. Libuše Johanovská ředitelka školy Přílohy: kopie: HOSPODAŘENÍ Finanční vypořádání ze státního rozpočtu Výkaz zisku a ztrát Příloha Rozvaha (bilance) č. l. Inspekční zpráva (MŠ) č. : Protokol -ČŠI - hospodaření se státními prostředky č. 3: Dopis MÚ o vrácené platbě č. 4: Zpráva z kontroly hospodaření MÚ č. : KHS - zápis - ŠJ č. 6: ZŠ - tělovýchovné zařízení č. 7: ZŠ - obě budovy ZŠ č. 8: ŠD č. 9: Dopis KHS - o odstranění nedostatků č. : Dopis Radě MÚ (nedostatky zjištěné KHS) č. : Výsledky Kalibra - dotazník pro rodiče, děti č. : dotazník pro učitele

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy -- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 9 - Název dokumentu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Základní škola Ploskovice, okres Litoměřice Ploskovice 36 411 42 Ploskovice. o činnosti. I. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Základní škola Ploskovice, okres Litoměřice Ploskovice 36 411 42 Ploskovice. o činnosti. I. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Ploskovice 36 411 42 Ploskovice o činnosti I. ve školním roce 2002/2003 II. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2002 III. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2004/2005 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠANOV, OKRES RAKOVNÍK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠANOV, OKRES RAKOVNÍK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠANOV, OKRES RAKOVNÍK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti Základní školy a Mateřské školy Šanov, okres Rakovník ve šk.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 1 / 1 2

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 1 / 1 2 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 1 / 1 2 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014

Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice Bezručova 141, 411 48 Křešice Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLY KŘEŠICE Školní rok 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Lenka Špittová, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3-10 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 11 3.

Více

Výroční zpráva. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOSTĚRADICE, okres ZNOJMO, příspěvková organizace. školní rok 2013-2014

Výroční zpráva. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOSTĚRADICE, okres ZNOJMO, příspěvková organizace. školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOSTĚRADICE, okres ZNOJMO, příspěvková organizace školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 byla projednána a schválena na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Školní rok 2013/2014. FOTO: Jiří Košťál VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2013/2014 FOTO: Jiří Košťál Zpracoval: Mgr. Ladislav Škrabal V Kvasicích září 2014 1 Obsah 1. Charakteristika školského zařízení 3 1.1 Název školy 3 1.2 Zřizovatel, adresa

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽLUTICE. za školní rok 2012 / 2013. Schválena školskou radou 11. 11. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽLUTICE. za školní rok 2012 / 2013. Schválena školskou radou 11. 11. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012 / 2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Luděk Svoboda k 14.10. 2013 Schválena školskou radou 11. 11. 2013 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Žlutice

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září 2012 Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy - 1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více