Základní škola Bohušovice n.o., Husovo náměstí 112 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Škola má odloučená pracoviště:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bohušovice n.o., Husovo náměstí 112 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2004-2005. Škola má odloučená pracoviště:"

Transkript

1 Základní škola Bohušovice n.o., Husovo náměstí Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 4 - Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí tel.: Kontaktní osoby: Ředitelka školy: Mgr. Libuše Johanovská Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Náprstková Vedoucí vychovatelka: Mgr. Jana Macíčková Vedoucí učitelka MŠ: Bohuslava Šiknerová Vedoucí ŠJ: Jana Dreieckerová ) Charakteristika školy Základní školu Bohušovice nad Ohří zřídilo město Bohušovice (viz Zřizovací listina, vydaná MěÚ Bohušovice n.o., dne 8.., pod čj. Š /) jako příspěvkovou organizaci. Rozhodnutí o zařazení do sítě vydalo MŠMT Praha dne 3.8. pod č. j. 3 69/-a opravilo v kapacitě školní jídelny dne.. pod č.j. 3 86/-. Škola je zařazená pod názvem Základní škola Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice, IZO , IČO Škola má odloučená pracoviště: Bohušovice n.o., Husovo náměstí - ZŠ-.tříd Bohušovice n.o., Husovo náměstí 4-3tř. ZŠ Bohušovice n.o., Husovo náměstí 4 - ŠD Bohušovice n.o., Nová - MŠ a ŠJ Škola sdružuje:. Mateřská škola kapacita 97 dětí IZO: 99. Základní škola kapacita 8 žáků IZO: Školní družina kapacita 8 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 4 jídel IZO: ZŠ Základní škola zajišťuje vzdělávání žáků do.ročníku.do základní školy dojíždí žáci i z Hrdel, Nových Dvorů a Oleška. Škola má 8 tříd prvního stupně. Z toho tříd je v hlavní budově, 3 třídy v budově nad MÚ. Tam se také nachází počítačová učebna s počítači, kterou škola využívá. V hlavní budově je malá tělocvična. Ve školním roce došlo k výměně podlahových krytin ve třídě nad MÚ a výměně

2 vchodových dveří na dvůr (plast), malování a drobným opravám. Problémem zůstává odloučené pracoviště 3 tříd a počítačové třídy. Dochází tedy k přecházení všech dětí, ať na tělesnou výchovu či počítače. Stejně tak musí přecházet i v době přestávek učitelé na výuku do jiné budovy. Organizačně to samozřejmě působí určité obtíže. tab.č.: počty žáků ve třídách ve školním roce Ročník celkem žáků chlapců dívek tř.učitel Mgr. I.Heřmánková.A 4 9 Mgr. M.Rittichová.B Mgr. J.Bičovská 3.A 4 7 Mgr. Z.Jelenová 3.B Mgr. V.Dudková 4.A Mgr. I.Purmová 4.B Mgr. I.Kožíšek.tř. 9 8 Mgr. J.Náprstková CELKE M správní zaměstnanci ZŠ: Jarmila Korandová Gabriela Vítková Jaroslav Vávra - údržbář ŠD Školní družina je vzdálena cca m od ZŠ, je v samostatné budově. K ní přiléhá pěkná zahrada, kterou děti využívají při odpočinkové činnosti. Stav ŠD je výborný, nově provedena celková rekonstrukce školní družiny. Oprava střechy, fasády, hromosvody,výměna oken, podlaha, rekonstrukce elektro. Úprava zahrady - nově zbudované hřiště pro děti, úprava zeleně. Družina vybavena novým nábytkem, hračkami. tab. č : vývoj v počtu dětí ve ŠD šk. rok počet dětí počet vychovatelů počet oddělení

3 MŠ, ŠJ Mateřská škola je pavilonová, nově rekonstruovaná po povodních. Je vzdálena cca 4 m od budovy ZŠ. Součástí MŠ je i školní jídelna. Stav MŠ je na výborné úrovni. Přehled učitelek MŠ: vedoucí MŠ: Bohuslava Šiknerová učitelky: Emilie Brůnová Pavla Daňková (část. úvazek) Zuzana Hýřová Monika Kroufková Ilona Rabyniuková (v lednu odešla do starob. důchodu Jitka Šinfeltová p. uč. Jarmila Rousová) správní zaměstnanci: Iva Chládková Alena Dušková Hana Drábová - (úvazek,) tab. č. 3: vývoj v počtu dětí v MŠ šk. rok počet dětí počet učitelů počet tříd vysv.: z počtu 4 tříd je jedna třída s polodenním provozem ŠJ Ve školní jídelně pracují 4 kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny. Vedoucí ŠJ: hlavní kuchařka: kuchařky: Jana Dreieckerová Ludmila Iserová Irena Ohrádková Hana Drábová (úvazek,) Eva Fialová tab. č. 4: přehled strávníků ve ŠJ celkový počet vyd. jídel za šk. rok počet stravovaných dní ve škol. roce 7 počet strávníků 48 Požadavky na další období: Ve spolupráci se zřizovatelem řešit v hlavní budově školy nevyhovující sborovnu a sociální zařízení u tělocvičny(je to i závěrem z kontroly KHS pob. Litoměřice). Do budoucna řešit povrchovou úpravu na zahradě školy.

4 K řešení všech materiálních problémů školy přistupuje zřizovatel velmi dobře. Všechny problémy ve spolupráci se školou řeší koncepčně a v přijatelných termínech. Výchovně vzdělávací podmínky školy: Škola dosahuje velmi dobrých výsledků při plnění VVP. Dokladem toho je příprava a přijetí všech přihlášených dětí. ročníku do víceletých gymnázii a tříd s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Jako velké pozitivum je, že všichni učitelé v rámci vyučovacích předmětů využívají minimálně jednou týdně výuku s dětmi na počítačích a práci s internetem. Do budoucna bychom rádi instalovali do každé třídy min. jeden počítač. Umožníme tím dětem rychlejší přístup k práci na PC a vyhledávání informací na internetu. Určité problémy nastávají při výuce anglického jazyka, kde se nám nedaří sehnat aprobované učitelé Aj. Avšak stávající učitelé Aj - kteří absolvovali kurzy výuky Aj, se snaží odvádět co nejlepší práci ve výuce a poznatky co nejoptimálněji žákům předávat. Plán práce školy se daří plnit bez obtíží. ) Učební plány Výuka probíhala ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola(schválen MŠMT ČR, č.j. 6847/96- ze dne Úpravy a doplňky č.j. 8/98- ze dne ). tabulka č.: přehled učebních plánů Výchovně vzdělávací program Název Č.j. a datum schválení v ročníku Základní škola 6 847/96- od.9.96.,.,3.,4. a. tabulka č. 6: dotace hodin v jednotlivých ročnících a předmětech: ZŠ Předmět.tř..AB 3.A,B 4.A, B..tř. Český jazyk Cizí jazyk 3 3 Matematika 4 Prvouka 3 Přírodověda, Vlastivěda, Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Celkem 3 4

5 V první třídě byli poprvé žáci vyučováni genetickou metodou čtení. Od 4.ročníku je dětem nabízena výuka dvou cizích jazyků, jazyk anglický a německý. Rodiče a děti projevili zájem pouze o jazyk anglický. Proto v letošním školním roce se vyučoval pouze jazyk anglický ve čtvrtých třídách a v pátém ročníků byla třída dělena na dvě skupiny. Z důvodů bezpečnostních ( počet dětí 9 a malá tělocvična) byla pátá třída dělena i na tělesnou výchovu. Všechny ročníky školy minimálně x týdně v rámci výuky pracovali na počítačích. Aby bylo umožněno i dětem pátých tříd chodit hodinu týdně na výuku na počítač - byla třída dělena a tato hodina byla odučena v rámci čj bez nároku na mzdu. V druhém pololetí školního roku došlo díky nedostatku financí (nebyl dostatečný počet žáků na stávající stav učitelů a nechtěli jsme třídy spojovat do jednoho ročníku) ke spojování tříd na některé předměty. Spojené byla druhé ročníky na HV a PČ. Třetí ročník na HV a PČ. Čtvrtý ročník na HV. tab. č.7: přidělení předmětů od pololetí šk.roku PŘIDĚLENÍ PŘEDMĚTU od pololetí škol. roku Předmět ćeský jazyk anglický jazyk matematika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova celkem Rittichová Monika Jelenová Zd. Dudková Ven. Bičovská Jit. Kožíšek Iv. Šinfeltová Heřmánková I Náprstková J. Johanovská L. Purmová celkem.tř. Heř. 9 Heř 4 Heř Heř Heř Heř Heř Heř ČJ tř. Rit. Rit Rit Rit Rit Rit BIč Rit Aj M 4 39 spoj spoj Prac.v. Vl..A Bič Bič Bič Bič Rit Bič Bič Bič 6 HV 3.A Jel Jel Jel 3 Jel Dud Jel Jel Jel 3 VV 3 3.B Dud. Dud. Dud. 3 Dud. spoj spoj Tv Dud Dud Jel Dud Prv A Pur 7 Pur 3 Pur Pur Pur Pur Kož Dud Bič Pur 4 4.B Kož 7 Kož 3 Heř Kož spoj spoj Kož Kož Kož Kož Bič Kož 4 Př. celkempřesč tř. Náp 7 Joh 3 Rit,Pur Náp Kož Náp Jel Náp Joh Náp,Kož V prvním pololetí pracovala na škole nekvalifikovaně p. učitelka Jitka Šinfeltová (aprobace MŠ), která současně plnila i část úvazku ve ŠD. Od února přešla na plný úvazek do MŠ a její hodiny se částečně řešily přespočetnými hodinami pro učitele, částečně již výše zmíněným spojením tříd.

6 3) Přehled o pracovnících školy Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na nižší pracovní úvazky. Uvádíme proto vedle fyzického počtu i počet přepočtený tab.8: stav v počtu fyzických a přepočtených zaměstnanců učitelé ZŠ 9 9 správní zaměstnanci ZŠ 3,343 vychovatelé ŠD 3,89 učitelé MŠ 7 6,8 správní zaměstnanci MŠ 3, pracovníci ŠJ 4,37 tab.č.9: přehled odborné způsobilosti učitelů na ZŠ Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzic.) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % Hledisko pedagogické a odborné způsobilosti: (na zákl. vyhl. MŠMT ČR č.39/97 Sb.) Pouze jedna p. učitelka nesplňuje aprobaci na I. stupeň - její aprobace je na II. a III. stupeň školy. Jazyky jsou učeny neaprobovaně. Ostatní splňují předepsanou způsobilost. Ve ŠD všechny vychovatelky mají patřičnou kvalifikaci. V MŠ všech 7 pedagogických pracovníků je kvalifikovaných Ve ŠJ všechny kuchařky jsou vyučeny v oboru. Pohyb pracovníků V lednu odešla učitelka MŠ p. Jarmila Rousová do starobního důchodu - na její místo přešla p. Jitka Šinfeltová (kvalifikace MŠ) Z MŠ ve druhém pololetí odešly paní učitelky (Šárka Boučková, Ilona Martínková) Na jejich místo nastoupila p. Monika Kroufková (kvalifikace MŠ) a sl. Pavla Daňková (kval. MŠ). tab. č.: věková struktura učitelů ZŠ a MŠ věk ZŠ MŠ do důchod.věk CELKEM 9 7 tab. č.: absence pracovníků, nemocnost,očr,návštěva lékaře - ZŠ počet pracovníků neodpracované dny průměr na pracovníka 9 7, přesný rozpis je přílohou výroční zprávy

7 4) přijímací řízení, zařazování dětí K zápisu do třídy přišlo 33 dětí. Z toho bylo 7 dětí po odkladu školních docházky. Nově byl udělen odklad školní docházky 9 dětem. Ve školním roce /6 nastoupí 4 dětí. Po ukončení.ročníku odešla dívka do víceletého gymnázia do Lovosic. tab. č.: vývoj v počtu žáků šk.rok počet žáků počet učitelů počet tříd počet žáků na třídu ,, ,3 7, , 6, , 7, ,37 3,9 počet žáků na učitele ,7 4, , , 4,3 ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků tab. č. 3 :výsledky vzdělávání žáků - prospěch -. pololetí třída celkem dětí s vyznamenáním prospěli neklasifikováno.a 7 6.A 4 3.B A B A B 6 6.tř tab. č. 4 : přehled chování žáků Ročník velmi dobré uspokojivé neklasifikováno CELKEM 7

8 tab. č. : absence ve třídách Třída počet žáků omluvených hod. neomluv. hod..tř ,.A 4 8 4,.B 3 8 6,4 3.A 49 38,9 3.B ,9 4.A , 4.B ,.tř ,7 CELKEM ,73 vysv.: jeden žák pátého ročníku se celý rok nezúčastnil výuky - dlouhodobá nemoc průměr na žáka tab. 6: umístění žáků do jiných škol školní rok víceleté gymnázium TRVM neotvírala se 3-4 neotvírala se 4-6)Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má zpracován rámcový plán dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků. Pro školní rok 4 - byly stanoveny tyto priority: ) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních informačních technologii - zvyšování poč. gramotnosti - dokončit Z u všech pracovníků Mgr. Rittichová, Mgr. I. Purmová, Mgr. J. Bičovská, Mgr..Jelenová, Mgr. I. Heřmánková P - první část - Mgr. I. Kožíšek P - Mgr. L. Johanovská, Mgr. J. Náprstková ) vzdělávání řídících pracovníků 3) oborové vzdělávání pedagog. pracovníků Využíváme především nabídky PC Ústí nad Labem, jak v Ústí n.l., Děčíně, Mostě, Litoměřicích. Zúčastňujeme se i akcí pořádaných v Praze (Mgr. L. Johanovská a ved. zaměstnanci), akce pořádaných agenturou FAKTA-financujeme z obecních peněz (řídící úkoly v souvislosti s novým Škol. zákonem, problematika školních jídelen). Školení ředitelů -na využití programu Bakalář (obecní finance). Vedoucí školní jídelny pravidelně jezdí na Celostátní konference ke stravování (obecní finance). V rámci příprav na školní vzdělávací program jsme se všichni učitelé ZŠ zúčastnili výjezdního zasedání do ZŠ Povrly - Krok za krokem - kde jsme byli aktivně přítomni výuce po celý den (ten den bylo po dohodě ze zřizovatelem vyhlášeno ředitelské volno).

9 Mgr. L. Johanovská a Mgr. I. Kožíšek se zúčastnili školení na moderní technologie ve školství - v České Kamenici - škola tam vyhrála laserovou tiskárnu. PŘEDHLED DVPP - ROZBOR HOSPODAŘENÍ za kalendářní rok 4. téma škol. inst. počet aprobace Kč Tvořivá dramatika v praxi Pg. c. Ústín.L MŠ Netradič. pojetí Př. a Vl.v praxipg. c. Ústín. L.stZŚ 8 Slovo, pohyb,pohyb Pg. c. Ústí n. L.st.ZŠ 4 Kontrola a hodnoc. v činnosti řed.pg. c. Ústí n.l. ŘŠ.st.ZŠ Neukázněné dítě v předšk. Věku Pg. c. Üstí n L. MŠ 7 Vnímáme přírodu všemi smysly Pg. c. Ústí n.l. MŠ+.stZŠ 3 Hudební pohádka Pg. c. Ústí n. L. MŠ 6 Tvorba ind. vzd. plánu Pg. c. Ústí n. L MŠ Podzimní zpívání Pg. c. Ústí n. L..st.ZŠ 3 Škola hrou Pg. c. Ústí n. L..st.ZŚ Nebojte se vyjmen. slov Pg. c. Ústí n. L..st.ZŠ 4 Radost z objevu Pg. c. Ústí n.l..st.zś Psaní v předš.věku Pg. c. Ústí n. L. MŠ 6 Činnosti, prvky ve vyuč. matem. Pg. c. Ústí n. L..st.ZŠ Kooperativ. učení Pg. c. Ústí n. L. 4.st.ZŠ 36 Příprava dítěte pro vstup do školy Pg. c. Ústí n. L. MŠ 84 CELKEM 79 Kč. SIPVZ P inf. gram. úvodní modul PO ZŠ Terezín ŘŠ, ZŘ..st.ZŠ Počítač. gramotnost Z ZŠ Terezín 7 MŠ+ŠD 47 Pl ZŠ Litoměřice ZŠ CELKEM 7 Kč. Poznatky z jednotlivých školení jsou předávány ostatním učitelům na metodických schůzkách,jsou využívány v další práci. V druhém pololetí školního roku 4/ jsme se zúčastnili: Školení ředitelů ke školskému zákonu v ZŠ a MŠ Praha ŘŠ a ved. MŠ Školení ředitelů ke školním jídelnám Praha ŘŠ a ved. ŠJ Školení k programu Bakaláři - řed. Ústí n.l. ŘŠ Vyjmenová slova hravě PC Ústí Ltm uč. a ŘŠ Genetická metoda PC Ústí uč. Tvořivá škola - činnostní učení PC Ústí n.l. uč. a ŘŠ 7) Inspekce a kontroly na školy a)inspekce - kontrola hospodaření - státní finance. při této kontrole zjištěny drobné nesrovnalosti v hospodaření. Závěr: od počátku nového roku - tedy od pololetí šk. roku 4- došlo ke změně účetní firmy.

10 Závěry z kontroly - příloha b) Inspekce v MŠ - závěry - příloha c) Kontrola hospodaření od zřizovatele - příloha přiložena. d) Kontrola KHS - příloha přiložena: 8) Údaje o mimoškolních aktivitách Divadelní představení: ( v Litoměřicích, v Ústí n. L., ve škole) Prodaná nevěsta.ročník O princezně a popletovi 3.ročník Staropražské pohádky.ročník Labutí jezero 4. a.ročník Pohádka o líných strašidlech.,. a 3.ročník Čertův švagr celá škola Jak Trautenberg dělal Krakonošovi ducha 3. a 4. ročník Třináctery hodiny 3., 4. a.ročník Princezny jsou na draka. a.ročník Žabka carevna. a.ročník Jablka mládí 4. a.ročník O mlsném Matesovi 3. a 4.ročník Společné akce: Výstavka ovoce a zeleniny Společný výstup na Říp s pouštěním draků Hudební pořad na sále radnice Mikulášská nadílka Živý betlém Recitační soutěž Vánoční koncert ZUŠ na radnici MÚ Výchovný koncert prof. Krahulíka - hudební Školní kolo v poznávání podzimních a jarních rostlin (vítězové postoupili do okresního kola) Naše sovy - beseda s ukázkami dravců Výroba dárků a prodejní výstavka-na fond UNICEF Velikonoční výstavka Šerm a historické zbraně Zpívání ve zvěřinci J. Uhlíř Den dětí - společný výstup na Milešovku Sportovní den Vystoupení skupiny Duo a rozloučení s páťáky Jiné akce Planetárium Teplice - 4. a.roč. Turnaj v hokejbale mladší a starší žáci - oblastní kolo Okresní kolo - starší žáci v hokejbale Okresní kolo v Mc Donalds Cup

11 Výroba dárků pro důchodce a vánoční vystoupení Den otevřených dveří u hasičů v Ltm. Návštěva ZOO v Ústí nad Labem - projekt les. Projektový týden Vánoce Velikonoce Ekologický týden Výlety:.,. ročník - Ploskovice - Den ve středověku hist. prohlídka zámku,šerm 3.roč. a 4.B- Koněpruské jeskyně, Okoř 4.A a.roč. - Kokořín, Mělník - Kostnice ZUŠ - Po dohodě s vedením ZUŠ Litoměřice probíhá na škole v odpoledních hodinách výuka hry na kytaru, flétnu a klavír a zpěv. 9) Ostatní Dotazník Kalibro. Škola si nechala od Kalibra vyhodnotit dotazníky pro rodiče, děti a učitelé, kde se mělo zjistit jak veřejnost pohlíží na školu. Dotazníky byly pro rodiče dobrovolné, anonymní. Dotazníkového šetření se zúčastnilo Výsledky šetření se škole stanou podkladem pro zjištění stávajícího stavu - ze kterého chce škola vycházet při tvorbě ŠVP. Srovnání bylo provedeno tak, že výsledky za školu byly srovnány s ostatními školami a vyhodnoceno pořadí v tabulce od - (přičemž čím nižší číslo, tím lepší výsledek) Dotazník pro rodiče, děti spokojenost s prostředím školy,třídy spokojenost s výsledky výchovy a vzdělání vtahy - učitel-dítě, vedení-rodič informovanost o dění jak to cítí dítě - odpovídaly děti na 4 místě na 3 místě na 3 místě na 3 místě na místě Dotazník pro učitele - vztahy učitel - vedení spokojenost s prostředí,,s žáky,profesí váha vašeho slova 3 chuť vzdělávat se odměňování vztahy příklad žákům ŠVP

12 Výroční zpráva byla projednána v přípravném týdnu na PR. Zpracovala: Mgr. Libuše Johanovská ředitelka školy Přílohy: kopie: HOSPODAŘENÍ Finanční vypořádání ze státního rozpočtu Výkaz zisku a ztrát Příloha Rozvaha (bilance) č. l. Inspekční zpráva (MŠ) č. : Protokol -ČŠI - hospodaření se státními prostředky č. 3: Dopis MÚ o vrácené platbě č. 4: Zpráva z kontroly hospodaření MÚ č. : KHS - zápis - ŠJ č. 6: ZŠ - tělovýchovné zařízení č. 7: ZŠ - obě budovy ZŠ č. 8: ŠD č. 9: Dopis KHS - o odstranění nedostatků č. : Dopis Radě MÚ (nedostatky zjištěné KHS) č. : Výsledky Kalibra - dotazník pro rodiče, děti č. : dotazník pro učitele

Základní škola a mateřská škola Bohušovice n.o., příspěvková organizace Husovo náměstí 112. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010

Základní škola a mateřská škola Bohušovice n.o., příspěvková organizace Husovo náměstí 112. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Základní škola a mateřská škola Bohušovice n.o., příspěvková organizace Husovo náměstí 112 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112 tel.: +42 416 781

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112. Roční plán školy na školní rok 2007-2008. I. Hlavní úkoly školního roku

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112. Roční plán školy na školní rok 2007-2008. I. Hlavní úkoly školního roku Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112 Roční plán školy na školní rok 2007-2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy -- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 9 - Název dokumentu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více