Základní škola Bohušovice n.o., Husovo náměstí 112 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Škola má odloučená pracoviště:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bohušovice n.o., Husovo náměstí 112 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2004-2005. Škola má odloučená pracoviště:"

Transkript

1 Základní škola Bohušovice n.o., Husovo náměstí Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 4 - Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí tel.: Kontaktní osoby: Ředitelka školy: Mgr. Libuše Johanovská Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Náprstková Vedoucí vychovatelka: Mgr. Jana Macíčková Vedoucí učitelka MŠ: Bohuslava Šiknerová Vedoucí ŠJ: Jana Dreieckerová ) Charakteristika školy Základní školu Bohušovice nad Ohří zřídilo město Bohušovice (viz Zřizovací listina, vydaná MěÚ Bohušovice n.o., dne 8.., pod čj. Š /) jako příspěvkovou organizaci. Rozhodnutí o zařazení do sítě vydalo MŠMT Praha dne 3.8. pod č. j. 3 69/-a opravilo v kapacitě školní jídelny dne.. pod č.j. 3 86/-. Škola je zařazená pod názvem Základní škola Bohušovice nad Ohří, okres Litoměřice, IZO , IČO Škola má odloučená pracoviště: Bohušovice n.o., Husovo náměstí - ZŠ-.tříd Bohušovice n.o., Husovo náměstí 4-3tř. ZŠ Bohušovice n.o., Husovo náměstí 4 - ŠD Bohušovice n.o., Nová - MŠ a ŠJ Škola sdružuje:. Mateřská škola kapacita 97 dětí IZO: 99. Základní škola kapacita 8 žáků IZO: Školní družina kapacita 8 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 4 jídel IZO: ZŠ Základní škola zajišťuje vzdělávání žáků do.ročníku.do základní školy dojíždí žáci i z Hrdel, Nových Dvorů a Oleška. Škola má 8 tříd prvního stupně. Z toho tříd je v hlavní budově, 3 třídy v budově nad MÚ. Tam se také nachází počítačová učebna s počítači, kterou škola využívá. V hlavní budově je malá tělocvična. Ve školním roce došlo k výměně podlahových krytin ve třídě nad MÚ a výměně

2 vchodových dveří na dvůr (plast), malování a drobným opravám. Problémem zůstává odloučené pracoviště 3 tříd a počítačové třídy. Dochází tedy k přecházení všech dětí, ať na tělesnou výchovu či počítače. Stejně tak musí přecházet i v době přestávek učitelé na výuku do jiné budovy. Organizačně to samozřejmě působí určité obtíže. tab.č.: počty žáků ve třídách ve školním roce Ročník celkem žáků chlapců dívek tř.učitel Mgr. I.Heřmánková.A 4 9 Mgr. M.Rittichová.B Mgr. J.Bičovská 3.A 4 7 Mgr. Z.Jelenová 3.B Mgr. V.Dudková 4.A Mgr. I.Purmová 4.B Mgr. I.Kožíšek.tř. 9 8 Mgr. J.Náprstková CELKE M správní zaměstnanci ZŠ: Jarmila Korandová Gabriela Vítková Jaroslav Vávra - údržbář ŠD Školní družina je vzdálena cca m od ZŠ, je v samostatné budově. K ní přiléhá pěkná zahrada, kterou děti využívají při odpočinkové činnosti. Stav ŠD je výborný, nově provedena celková rekonstrukce školní družiny. Oprava střechy, fasády, hromosvody,výměna oken, podlaha, rekonstrukce elektro. Úprava zahrady - nově zbudované hřiště pro děti, úprava zeleně. Družina vybavena novým nábytkem, hračkami. tab. č : vývoj v počtu dětí ve ŠD šk. rok počet dětí počet vychovatelů počet oddělení

3 MŠ, ŠJ Mateřská škola je pavilonová, nově rekonstruovaná po povodních. Je vzdálena cca 4 m od budovy ZŠ. Součástí MŠ je i školní jídelna. Stav MŠ je na výborné úrovni. Přehled učitelek MŠ: vedoucí MŠ: Bohuslava Šiknerová učitelky: Emilie Brůnová Pavla Daňková (část. úvazek) Zuzana Hýřová Monika Kroufková Ilona Rabyniuková (v lednu odešla do starob. důchodu Jitka Šinfeltová p. uč. Jarmila Rousová) správní zaměstnanci: Iva Chládková Alena Dušková Hana Drábová - (úvazek,) tab. č. 3: vývoj v počtu dětí v MŠ šk. rok počet dětí počet učitelů počet tříd vysv.: z počtu 4 tříd je jedna třída s polodenním provozem ŠJ Ve školní jídelně pracují 4 kuchařky a jedna vedoucí školní jídelny. Vedoucí ŠJ: hlavní kuchařka: kuchařky: Jana Dreieckerová Ludmila Iserová Irena Ohrádková Hana Drábová (úvazek,) Eva Fialová tab. č. 4: přehled strávníků ve ŠJ celkový počet vyd. jídel za šk. rok počet stravovaných dní ve škol. roce 7 počet strávníků 48 Požadavky na další období: Ve spolupráci se zřizovatelem řešit v hlavní budově školy nevyhovující sborovnu a sociální zařízení u tělocvičny(je to i závěrem z kontroly KHS pob. Litoměřice). Do budoucna řešit povrchovou úpravu na zahradě školy.

4 K řešení všech materiálních problémů školy přistupuje zřizovatel velmi dobře. Všechny problémy ve spolupráci se školou řeší koncepčně a v přijatelných termínech. Výchovně vzdělávací podmínky školy: Škola dosahuje velmi dobrých výsledků při plnění VVP. Dokladem toho je příprava a přijetí všech přihlášených dětí. ročníku do víceletých gymnázii a tříd s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Jako velké pozitivum je, že všichni učitelé v rámci vyučovacích předmětů využívají minimálně jednou týdně výuku s dětmi na počítačích a práci s internetem. Do budoucna bychom rádi instalovali do každé třídy min. jeden počítač. Umožníme tím dětem rychlejší přístup k práci na PC a vyhledávání informací na internetu. Určité problémy nastávají při výuce anglického jazyka, kde se nám nedaří sehnat aprobované učitelé Aj. Avšak stávající učitelé Aj - kteří absolvovali kurzy výuky Aj, se snaží odvádět co nejlepší práci ve výuce a poznatky co nejoptimálněji žákům předávat. Plán práce školy se daří plnit bez obtíží. ) Učební plány Výuka probíhala ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola(schválen MŠMT ČR, č.j. 6847/96- ze dne Úpravy a doplňky č.j. 8/98- ze dne ). tabulka č.: přehled učebních plánů Výchovně vzdělávací program Název Č.j. a datum schválení v ročníku Základní škola 6 847/96- od.9.96.,.,3.,4. a. tabulka č. 6: dotace hodin v jednotlivých ročnících a předmětech: ZŠ Předmět.tř..AB 3.A,B 4.A, B..tř. Český jazyk Cizí jazyk 3 3 Matematika 4 Prvouka 3 Přírodověda, Vlastivěda, Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Celkem 3 4

5 V první třídě byli poprvé žáci vyučováni genetickou metodou čtení. Od 4.ročníku je dětem nabízena výuka dvou cizích jazyků, jazyk anglický a německý. Rodiče a děti projevili zájem pouze o jazyk anglický. Proto v letošním školním roce se vyučoval pouze jazyk anglický ve čtvrtých třídách a v pátém ročníků byla třída dělena na dvě skupiny. Z důvodů bezpečnostních ( počet dětí 9 a malá tělocvična) byla pátá třída dělena i na tělesnou výchovu. Všechny ročníky školy minimálně x týdně v rámci výuky pracovali na počítačích. Aby bylo umožněno i dětem pátých tříd chodit hodinu týdně na výuku na počítač - byla třída dělena a tato hodina byla odučena v rámci čj bez nároku na mzdu. V druhém pololetí školního roku došlo díky nedostatku financí (nebyl dostatečný počet žáků na stávající stav učitelů a nechtěli jsme třídy spojovat do jednoho ročníku) ke spojování tříd na některé předměty. Spojené byla druhé ročníky na HV a PČ. Třetí ročník na HV a PČ. Čtvrtý ročník na HV. tab. č.7: přidělení předmětů od pololetí šk.roku PŘIDĚLENÍ PŘEDMĚTU od pololetí škol. roku Předmět ćeský jazyk anglický jazyk matematika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova celkem Rittichová Monika Jelenová Zd. Dudková Ven. Bičovská Jit. Kožíšek Iv. Šinfeltová Heřmánková I Náprstková J. Johanovská L. Purmová celkem.tř. Heř. 9 Heř 4 Heř Heř Heř Heř Heř Heř ČJ tř. Rit. Rit Rit Rit Rit Rit BIč Rit Aj M 4 39 spoj spoj Prac.v. Vl..A Bič Bič Bič Bič Rit Bič Bič Bič 6 HV 3.A Jel Jel Jel 3 Jel Dud Jel Jel Jel 3 VV 3 3.B Dud. Dud. Dud. 3 Dud. spoj spoj Tv Dud Dud Jel Dud Prv A Pur 7 Pur 3 Pur Pur Pur Pur Kož Dud Bič Pur 4 4.B Kož 7 Kož 3 Heř Kož spoj spoj Kož Kož Kož Kož Bič Kož 4 Př. celkempřesč tř. Náp 7 Joh 3 Rit,Pur Náp Kož Náp Jel Náp Joh Náp,Kož V prvním pololetí pracovala na škole nekvalifikovaně p. učitelka Jitka Šinfeltová (aprobace MŠ), která současně plnila i část úvazku ve ŠD. Od února přešla na plný úvazek do MŠ a její hodiny se částečně řešily přespočetnými hodinami pro učitele, částečně již výše zmíněným spojením tříd.

6 3) Přehled o pracovnících školy Vzhledem k potřebám školy jsou někteří zaměstnanci přijímáni na nižší pracovní úvazky. Uvádíme proto vedle fyzického počtu i počet přepočtený tab.8: stav v počtu fyzických a přepočtených zaměstnanců učitelé ZŠ 9 9 správní zaměstnanci ZŠ 3,343 vychovatelé ŠD 3,89 učitelé MŠ 7 6,8 správní zaměstnanci MŠ 3, pracovníci ŠJ 4,37 tab.č.9: přehled odborné způsobilosti učitelů na ZŠ Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzic.) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % Hledisko pedagogické a odborné způsobilosti: (na zákl. vyhl. MŠMT ČR č.39/97 Sb.) Pouze jedna p. učitelka nesplňuje aprobaci na I. stupeň - její aprobace je na II. a III. stupeň školy. Jazyky jsou učeny neaprobovaně. Ostatní splňují předepsanou způsobilost. Ve ŠD všechny vychovatelky mají patřičnou kvalifikaci. V MŠ všech 7 pedagogických pracovníků je kvalifikovaných Ve ŠJ všechny kuchařky jsou vyučeny v oboru. Pohyb pracovníků V lednu odešla učitelka MŠ p. Jarmila Rousová do starobního důchodu - na její místo přešla p. Jitka Šinfeltová (kvalifikace MŠ) Z MŠ ve druhém pololetí odešly paní učitelky (Šárka Boučková, Ilona Martínková) Na jejich místo nastoupila p. Monika Kroufková (kvalifikace MŠ) a sl. Pavla Daňková (kval. MŠ). tab. č.: věková struktura učitelů ZŠ a MŠ věk ZŠ MŠ do důchod.věk CELKEM 9 7 tab. č.: absence pracovníků, nemocnost,očr,návštěva lékaře - ZŠ počet pracovníků neodpracované dny průměr na pracovníka 9 7, přesný rozpis je přílohou výroční zprávy

7 4) přijímací řízení, zařazování dětí K zápisu do třídy přišlo 33 dětí. Z toho bylo 7 dětí po odkladu školních docházky. Nově byl udělen odklad školní docházky 9 dětem. Ve školním roce /6 nastoupí 4 dětí. Po ukončení.ročníku odešla dívka do víceletého gymnázia do Lovosic. tab. č.: vývoj v počtu žáků šk.rok počet žáků počet učitelů počet tříd počet žáků na třídu ,, ,3 7, , 6, , 7, ,37 3,9 počet žáků na učitele ,7 4, , , 4,3 ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků tab. č. 3 :výsledky vzdělávání žáků - prospěch -. pololetí třída celkem dětí s vyznamenáním prospěli neklasifikováno.a 7 6.A 4 3.B A B A B 6 6.tř tab. č. 4 : přehled chování žáků Ročník velmi dobré uspokojivé neklasifikováno CELKEM 7

8 tab. č. : absence ve třídách Třída počet žáků omluvených hod. neomluv. hod..tř ,.A 4 8 4,.B 3 8 6,4 3.A 49 38,9 3.B ,9 4.A , 4.B ,.tř ,7 CELKEM ,73 vysv.: jeden žák pátého ročníku se celý rok nezúčastnil výuky - dlouhodobá nemoc průměr na žáka tab. 6: umístění žáků do jiných škol školní rok víceleté gymnázium TRVM neotvírala se 3-4 neotvírala se 4-6)Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má zpracován rámcový plán dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků. Pro školní rok 4 - byly stanoveny tyto priority: ) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních informačních technologii - zvyšování poč. gramotnosti - dokončit Z u všech pracovníků Mgr. Rittichová, Mgr. I. Purmová, Mgr. J. Bičovská, Mgr..Jelenová, Mgr. I. Heřmánková P - první část - Mgr. I. Kožíšek P - Mgr. L. Johanovská, Mgr. J. Náprstková ) vzdělávání řídících pracovníků 3) oborové vzdělávání pedagog. pracovníků Využíváme především nabídky PC Ústí nad Labem, jak v Ústí n.l., Děčíně, Mostě, Litoměřicích. Zúčastňujeme se i akcí pořádaných v Praze (Mgr. L. Johanovská a ved. zaměstnanci), akce pořádaných agenturou FAKTA-financujeme z obecních peněz (řídící úkoly v souvislosti s novým Škol. zákonem, problematika školních jídelen). Školení ředitelů -na využití programu Bakalář (obecní finance). Vedoucí školní jídelny pravidelně jezdí na Celostátní konference ke stravování (obecní finance). V rámci příprav na školní vzdělávací program jsme se všichni učitelé ZŠ zúčastnili výjezdního zasedání do ZŠ Povrly - Krok za krokem - kde jsme byli aktivně přítomni výuce po celý den (ten den bylo po dohodě ze zřizovatelem vyhlášeno ředitelské volno).

9 Mgr. L. Johanovská a Mgr. I. Kožíšek se zúčastnili školení na moderní technologie ve školství - v České Kamenici - škola tam vyhrála laserovou tiskárnu. PŘEDHLED DVPP - ROZBOR HOSPODAŘENÍ za kalendářní rok 4. téma škol. inst. počet aprobace Kč Tvořivá dramatika v praxi Pg. c. Ústín.L MŠ Netradič. pojetí Př. a Vl.v praxipg. c. Ústín. L.stZŚ 8 Slovo, pohyb,pohyb Pg. c. Ústí n. L.st.ZŠ 4 Kontrola a hodnoc. v činnosti řed.pg. c. Ústí n.l. ŘŠ.st.ZŠ Neukázněné dítě v předšk. Věku Pg. c. Üstí n L. MŠ 7 Vnímáme přírodu všemi smysly Pg. c. Ústí n.l. MŠ+.stZŠ 3 Hudební pohádka Pg. c. Ústí n. L. MŠ 6 Tvorba ind. vzd. plánu Pg. c. Ústí n. L MŠ Podzimní zpívání Pg. c. Ústí n. L..st.ZŠ 3 Škola hrou Pg. c. Ústí n. L..st.ZŚ Nebojte se vyjmen. slov Pg. c. Ústí n. L..st.ZŠ 4 Radost z objevu Pg. c. Ústí n.l..st.zś Psaní v předš.věku Pg. c. Ústí n. L. MŠ 6 Činnosti, prvky ve vyuč. matem. Pg. c. Ústí n. L..st.ZŠ Kooperativ. učení Pg. c. Ústí n. L. 4.st.ZŠ 36 Příprava dítěte pro vstup do školy Pg. c. Ústí n. L. MŠ 84 CELKEM 79 Kč. SIPVZ P inf. gram. úvodní modul PO ZŠ Terezín ŘŠ, ZŘ..st.ZŠ Počítač. gramotnost Z ZŠ Terezín 7 MŠ+ŠD 47 Pl ZŠ Litoměřice ZŠ CELKEM 7 Kč. Poznatky z jednotlivých školení jsou předávány ostatním učitelům na metodických schůzkách,jsou využívány v další práci. V druhém pololetí školního roku 4/ jsme se zúčastnili: Školení ředitelů ke školskému zákonu v ZŠ a MŠ Praha ŘŠ a ved. MŠ Školení ředitelů ke školním jídelnám Praha ŘŠ a ved. ŠJ Školení k programu Bakaláři - řed. Ústí n.l. ŘŠ Vyjmenová slova hravě PC Ústí Ltm uč. a ŘŠ Genetická metoda PC Ústí uč. Tvořivá škola - činnostní učení PC Ústí n.l. uč. a ŘŠ 7) Inspekce a kontroly na školy a)inspekce - kontrola hospodaření - státní finance. při této kontrole zjištěny drobné nesrovnalosti v hospodaření. Závěr: od počátku nového roku - tedy od pololetí šk. roku 4- došlo ke změně účetní firmy.

10 Závěry z kontroly - příloha b) Inspekce v MŠ - závěry - příloha c) Kontrola hospodaření od zřizovatele - příloha přiložena. d) Kontrola KHS - příloha přiložena: 8) Údaje o mimoškolních aktivitách Divadelní představení: ( v Litoměřicích, v Ústí n. L., ve škole) Prodaná nevěsta.ročník O princezně a popletovi 3.ročník Staropražské pohádky.ročník Labutí jezero 4. a.ročník Pohádka o líných strašidlech.,. a 3.ročník Čertův švagr celá škola Jak Trautenberg dělal Krakonošovi ducha 3. a 4. ročník Třináctery hodiny 3., 4. a.ročník Princezny jsou na draka. a.ročník Žabka carevna. a.ročník Jablka mládí 4. a.ročník O mlsném Matesovi 3. a 4.ročník Společné akce: Výstavka ovoce a zeleniny Společný výstup na Říp s pouštěním draků Hudební pořad na sále radnice Mikulášská nadílka Živý betlém Recitační soutěž Vánoční koncert ZUŠ na radnici MÚ Výchovný koncert prof. Krahulíka - hudební Školní kolo v poznávání podzimních a jarních rostlin (vítězové postoupili do okresního kola) Naše sovy - beseda s ukázkami dravců Výroba dárků a prodejní výstavka-na fond UNICEF Velikonoční výstavka Šerm a historické zbraně Zpívání ve zvěřinci J. Uhlíř Den dětí - společný výstup na Milešovku Sportovní den Vystoupení skupiny Duo a rozloučení s páťáky Jiné akce Planetárium Teplice - 4. a.roč. Turnaj v hokejbale mladší a starší žáci - oblastní kolo Okresní kolo - starší žáci v hokejbale Okresní kolo v Mc Donalds Cup

11 Výroba dárků pro důchodce a vánoční vystoupení Den otevřených dveří u hasičů v Ltm. Návštěva ZOO v Ústí nad Labem - projekt les. Projektový týden Vánoce Velikonoce Ekologický týden Výlety:.,. ročník - Ploskovice - Den ve středověku hist. prohlídka zámku,šerm 3.roč. a 4.B- Koněpruské jeskyně, Okoř 4.A a.roč. - Kokořín, Mělník - Kostnice ZUŠ - Po dohodě s vedením ZUŠ Litoměřice probíhá na škole v odpoledních hodinách výuka hry na kytaru, flétnu a klavír a zpěv. 9) Ostatní Dotazník Kalibro. Škola si nechala od Kalibra vyhodnotit dotazníky pro rodiče, děti a učitelé, kde se mělo zjistit jak veřejnost pohlíží na školu. Dotazníky byly pro rodiče dobrovolné, anonymní. Dotazníkového šetření se zúčastnilo Výsledky šetření se škole stanou podkladem pro zjištění stávajícího stavu - ze kterého chce škola vycházet při tvorbě ŠVP. Srovnání bylo provedeno tak, že výsledky za školu byly srovnány s ostatními školami a vyhodnoceno pořadí v tabulce od - (přičemž čím nižší číslo, tím lepší výsledek) Dotazník pro rodiče, děti spokojenost s prostředím školy,třídy spokojenost s výsledky výchovy a vzdělání vtahy - učitel-dítě, vedení-rodič informovanost o dění jak to cítí dítě - odpovídaly děti na 4 místě na 3 místě na 3 místě na 3 místě na místě Dotazník pro učitele - vztahy učitel - vedení spokojenost s prostředí,,s žáky,profesí váha vašeho slova 3 chuť vzdělávat se odměňování vztahy příklad žákům ŠVP

12 Výroční zpráva byla projednána v přípravném týdnu na PR. Zpracovala: Mgr. Libuše Johanovská ředitelka školy Přílohy: kopie: HOSPODAŘENÍ Finanční vypořádání ze státního rozpočtu Výkaz zisku a ztrát Příloha Rozvaha (bilance) č. l. Inspekční zpráva (MŠ) č. : Protokol -ČŠI - hospodaření se státními prostředky č. 3: Dopis MÚ o vrácené platbě č. 4: Zpráva z kontroly hospodaření MÚ č. : KHS - zápis - ŠJ č. 6: ZŠ - tělovýchovné zařízení č. 7: ZŠ - obě budovy ZŠ č. 8: ŠD č. 9: Dopis KHS - o odstranění nedostatků č. : Dopis Radě MÚ (nedostatky zjištěné KHS) č. : Výsledky Kalibra - dotazník pro rodiče, děti č. : dotazník pro učitele

Základní škola a mateřská škola Bohušovice n.o., příspěvková organizace Husovo náměstí 112. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009

Základní škola a mateřská škola Bohušovice n.o., příspěvková organizace Husovo náměstí 112. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 Základní škola a mateřská škola Bohušovice n.o., příspěvková organizace Husovo náměstí 112 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112 tel.: +42 416 781

Více

Základní škola a mateřská škola Bohušovice n.o., příspěvková organizace Husovo náměstí 112. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010

Základní škola a mateřská škola Bohušovice n.o., příspěvková organizace Husovo náměstí 112. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Základní škola a mateřská škola Bohušovice n.o., příspěvková organizace Husovo náměstí 112 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112 tel.: +42 416 781

Více

Výroční zpráva rok

Výroční zpráva rok Základní škola a mateřská škola Bohušovice n.o., příspěvková organizace Husovo náměstí 112 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006-2007 Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112 tel.: +42 416 781

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více