Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 2009"

Transkript

1 Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace PSČ Velký Beranov, telefon : , IČO adresa Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

2 1. Základní informace o škole 1.1 Škola: TELEFONY: ředitel školy, zástupce ředitele kancelář školní jídelna školní družina IČO: IZO: základní škola IZO: školní družina IZO: školní klub IZO: školní jídelna Internet : internetové stránky: STATUTÁRNÍ ORGÁN: Mgr.Zdeňka Zelená, ředitelka školy Forma hospodaření: příspěvková organizace, od Zřizovatel: Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, PSČ Starosta: Miloš Musil Kontakty: Tel.: IČO: Obsah výroční zprávy za rok I. Charakteristika školy II. Hodnocení plánu práce školního roku III. Analýza prospěchu a chování IV. Údaje o pracovnících V. Další vzdělávání VI. Přijímací řízení VII. Kontrolní činnost VIII. Kontroly hospodaření a výroční zpráva o hospodaření za rok 2007 IX. Přehled akcí školního roku, účast žáků školy v soutěžích X. Výroční zpráva o hospodaření za rok

3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola je součástí výchovné vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen pěti třídami ročníku a druhý stupeň čtyřmi třídami ročníku. Ve školním roce navštěvovalo školu 164 žáků z toho 77 dívek, na 1. stupni 95 žáků z toho 49 dívek. Vyučování ve škole probíhalo podle učebních plánů a osnov schválených ministerstvem školství - Základní škola - a to ve druhém až pátém ročníku a v sedmém až devátém ročníku. V prvním a druhém, šestém a sedmém ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro každého. Ředitelka školy ustanovuje třídní učitele a vedoucí vychovatele školní družiny. a zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Poradním orgánem ředitelky školy je i Žákovský parlament, který pracoval ve složení se zástupců třídy. Každá třída si zvolila dva poslance, kteří se pravidelně první úterý v měsíci scházeli s ředitelkou školy, aby řešili problémy, organizovali soutěže, připomínkovali školní dokumenty např. Školní řád a vyjadřovali se k chodu školy. Z řad parlamentu vzešla i myšlenka adoptovat si indické dítě. Děti vybrali na internetových stránkách z databáze nadace Adopce na dálku devítiletého chlapce Arifa. Na jeho vzdělání jsme přispěli částkou 5 025,- Kč, které jsme z velké části získali sbírkou, další část byla použita z výtěžku vánočního jarmarku. Dopisy, které z Indie dostáváme, jsou využívany v hodinách anglického jazyka, děti si je překládají a připravují podklady pro odpověď. Na konci školního roku jsme provedli anketu tříd zaměřenou na zhodnocení uplynulého školního roku žáky. Z jejích výsledků vyplynulo, že děti o škole přemýšlejí, uvítaly by zlepšení materiálního vybavení školy, zejména tělocvičny a vyjadřovaly se i k vzájemným vztahům mezi spolužáky, oceňovaly pomoc slabším jak ze strany žáků, tak učitelů. Škola organizuje plavecký výcvik žáků, školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Zřizuje pro své žáky zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny a školní kuchyně s jídelnou. Budova školy má k dispozici 11 učeben, 6 odborných pracoven, tělocvičnu, kabinety učitelů, odpočinkové kouty, hernu školní družiny a klubu, venkovní travnaté hřiště, asfaltový víceúčelový kurt, využívaný ke sportovním aktivitám místními občany. Při škole pracuje šestičlenná Školská rada,zvolená 18. listopadu 2008 v řádných volbách. Předsedkyní se na prvním zasedání nově zvolené rady stala Mgr. Zdeňka Kovaříková. Dalšími členy jsou Mgr. Renata Doležalová, Mgr. Petr Dočekal, RNDr. Arnoštka Ženčáková, Ing. Zdeňka Kansvohlová a Jiří Trnka. 3

4 II. HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE ŠK. ROKU 2008/ Personální zabezpečení školy Mgr. Zdeňka Zelená - ředitelka školy Mgr. Mira Krčálová - zástupce ředitele školy, výchovná poradkyně Martina Hegnerová ekonomka - účetní školy Školní družina: Zdeňka Součková - vedoucí vychovatelka Marie Janderková vychovatelka Školní jídelna : Alena Kisslerová vedoucí školní jídelny Zdeňka Strnadová vedoucí kuchařka Dana Musilová pomocná kuchařka Marie Mátlová - pomocná kuchařka Ivana Böhmová pomocná kuchařka Provozní zaměstnanci: Jiří Fejt- školník Marie Zejdová - uklízečka Lenka Markovičová - uklízečka Marie Kociánová uklízečka Učitelé : Mgr.Božena Zemanová, učitelka, 1. třída Mgr. Monika Farkačová, učitelka, 2. třída Mgr. Jaroslava Valentová, učitelka, 3. třída Mgr. Renata Doležalová, učitelka, 4. třída Mgr. Jindra Tumová, učitelka, 5. třída Mgr. Jana Wacková, učitelka, 6. třída Mgr. Lidmila Vodičková, učitelka, 7. třída Mgr. Petr Dočekal, učitel 8. třída, metodik ICT Jitka Janečková, učitelka, 9. třída Netřídní učitelé: Mgr. Jana Morkusová, učitelka Mgr. Milena Drdacká, učitelka, koordinátor EVVO Bc. Jaroslava Kuncová - Zadražilová, učitelka, metodik prevence 4

5 2. Koncepce a profilace školy Vzdělávací program: 1., 2. a 6., 7. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro každého, ročník a ročník Základní škola čj.16847/96-2. Záměrem školy je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. Cílem školy je zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Snažíme se vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka, respektovat jeho individualitu, podporovat nadání a talent. V oblasti utváření partnerských vztahů mezi pedagogem a žákem došlo k posunu, zlepšila se spolupráce rodičů a školy. Komunikaci mezi školou a veřejností a prezentaci školy a jejich výsledků zajišťují i nové webové stránky, které byly spuštěny v červenci školního roku 2008/2009 a byly částečně financovány z prostředků Fondu Vysočiny v rámci projektu Web pro všechny. Vztahy mezi školou a obcí lze hodnotit pozitivně. Základní škola se účastní kulturně společenských akcí pořádaných Obcí Velký Beranov: Vítání občánků, Den pro seniory, Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu. Žáci školy zde vystupují s připravenými programy, zejména hudebními. Pravidlem se staly příspěvky do Čtvrtletníku občanů Velkého Beranova, v nichž seznamujeme veřejnost s aktuálním děním ve škole. Občané Velkého Beranova využívali velkoobjemový kontejner v areálu školy k likvidaci starého papíru, každé liché pondělí po celý rok tak mohli pomoci škole a přírodě a životnímu prostředí. Získané prostředky byly využívány k nákupu pomůcek, ale také odměn pro žáky školy. Ekologické myšlení je v dětech posilováno i účastí v projektu MŠMT Recyklohraní, do něhož se naše škola zapojila hned po jeho vyhlášení v září Ve škole sbíráme baterie, drobné elektrozařízení, plníme vzdělávací úkoly zaměřené na třídění odpadu a za všechny aktivity získáváme body, za něž si můžeme vybrat v katalogu odměn zajímavé ceny. Chtěli bychom dosáhnout na ty nejlepší. Dlouhodobou snahou školy je rozvíjet spolupráci rodičů a školy nejen při jednáních o chování a prospěchu dětí, ale i při neformálních setkáních kulturního či sportovního charakteru. Chceme pracovat na komunitním rozměru školy, aby škola byla skutečným centrem života v obci. Společně pořádané sportovní akce ukazují, že spolupráce školy a veřejnosti je důležitou součástí práce školy a jejího rozvoje. V loňském roce jsme získali i sponzory z řad rodičů nebo příznivců školy. Věcné dary byly využity na zajištění tomboly na školním plese, finanční příspěvky pak na rozvoj vybavenosti školy. V minulosti byla tato oblast zanedbávána a škola je jak ve špatném technickém stavu ( střecha, okna, plášť budovy ), tak svým vybavením neodpovídá trendům moderní školy. V započatých aktivitách zaměřených na získávání finančních prostředků z jiných zdrojů chceme i nadále pokračovat. 5

6 Informace v krajských novinách a v České televizi o aktivitách našich žáků a učitelů v rámci projektu Zmizelí sousedé a o realizaci projektu Tvorba multimediálních výukových materiálů s přihlédnutím k potřebám ZŠ, na který získala naše škola prostředky z evropských strukturálních fondů potvrzují, že pedagogové nemají ruce v klíně, ale že usilují o modernizaci své školy jako celku. Projekt ESF si klade za cíl dopracovat ŠVP, provedení jeho evaluace a na základě získaných zkušeností uskutečnění jeho eventuální modernizace zejména zabudováním aktivit s větším zapojením žáků do samotné výuky. Zpracovat v elektronické podobě další výukové materiály a vytvořit jejich databázi. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na žáky školy tak, aby vedly k naplnění požadovaných klíčových kompetencí, které budou odpovídat aktuálním potřebám na trhu práce. Další cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří prostřednictvím vzdělávání dostanou příslušné kompetence, aby je mohli předat svým žákům. Na projektu se budou podílet pedagogičtí pracovníci ZŠ Velký Beranov. Partnerem projektu je Obec Velký Beranov, jejíž účast spočívá v zajištění publicity mezi rodičovskou veřejností. Hlavním cílem je modernizovat dosavadní práci pedagogů a poskytnout jim na základě získaných moderních didaktických metod a dovedností z ICT snadnější přístup ke kvalitním informacím. V první etapě 13 vyučujících absolvovalo kurz zaměřený na získání nebo zdokonalení praktických dovedností v používání prezentačního a výukového softwaru a v ovládání multimediálních technologií. Aby mohli své poznatky využívat a přenášet žákům školy, získali jsme na základě výběrového řízení z evropských prostředků nové počítače, notebooky a dataprojektor a multifunkční kopírovací zařízení. Druhá etapa bude zaměřena na práci vyškolených osob v týmech, kde pomocí nových medií budou zpracovávat vhodně vybraná výuková témata v jednotlivých předmětech. Hlavním cílem projektu bude obsáhlý soubor multimediálních výukových materiálů použitelných na základní škole. Nově vytvořené materiály budou prakticky odzkoušeny ve výuce. K naplnění hlavního cíle bude sloužit třetí etapa, kdy tyto vytvořené výukové materiály budou zdarma zpřístupněny pedagogům z jiných škol formou workshopů, jejichž součástí bude výměna zkušeností s tvorbou multimediálních programů a aplikací moderních výukových metod na ZŠ. I v tomto školním roce absolvovaly všechny třídy 1. stupně naší školy preventivní programy ve Vrakbaru centru prevence v Jihlavě. 1. třída téma Kamarádství, 2. třída Zdravý životní styl, 3. třída Alkohol, 4. třída Kouření a 5. třída Drogy. Jednotlivá témata byla přizpůsobena věku dětí. Byly používány hravé formy práce. Pořady byly vždy velmi dobře připraveny a probíhaly v příjemné, kamarádské atmosféře. Jednotlivé části na sebe navazovaly. Na začátku se děti seznamovaly, představovaly v kruhu. Následovala cíleně vybraná pohádka, která sloužila k zamyšlení nad tématem i k vyvození závěrů a poučení. Byl zde také dostatek prostoru ke sdělení vlastních zkušeností a zážitků. Děti si oblíbily i skupinovou práci výtvarné vyjádření k problému a její prezentaci před ostatními. Nechybělo ani opakování nejdůležitějších poznatků. Na závěr zbyl čas na hry, soutěže a rozdávání drobných dárků. Velice pozitivně hodnotíme všechny pořady a přístup lektorů 6

7 k dětem. Děti byly aktivní, pracovaly s chutí, nenásilně byly vedeny k výchovným cílům. V průběhu programu si ani neuvědomovaly, že se učí. Celá koncepce prevencí má logickou posloupnost od jednodušších témat ke složitějším a je velmi přínosné, aby se děti mohly zúčastnit všech lekcí. Příznivé reakce na tyto pořady máme i z řad rodičů, kteří se zajímají o činnost školy. Všichni učitelé v jednotlivých předmětech a třídní učitelé věnovali náležitou pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu, prostředí a ekologické výchově. Plavecký výcvik se uskutečnil v jarních měsících pro 3. a 4. ročník v Jihlavě ve spolupráci s plaveckou školou. Aktivně byly zajišťovány kulturní akce a divadelní představení pro žáky přímo ve škole. ( spolupráce s MŠ Velký Beranov ) Výlety a exkurze rozšířily obzor žáků, napomohly k rozvoji sociálních kompetencí a doplnily výuku. 3. Jazyková výchova Výuka angličtiny byla zajišťována od 1. ročníku. Seznámení žáků s cizím jazykem na začátku školní docházky má jistě pozitivní vliv jak na rozvoj jazykových kompetencí, tak i kompetencí sociálních. Děti se seznamují s funkcí jazyka jako základního dorozumívacího prostředku, učí se reagovat v základních situacích každodenního života. Anglický jazyk: Mgr. Zdeňka Zelená, Mgr. Jana Morkusová, Mgr. Jindra Tumová, Mgr. Monika Farkačová Německý jazyk : Jitka Janečková, Bc. Jaroslava Kuncová - Zadražilová 4. Náboženská výchova Římsko katolické náboženství Mgr. Ludmila Krčálová Výuka náboženství byla poskytována v souladu se školským zákonem a je vyučována jako nepovinný předmět. Celkem bylo zapojeno 25 žáků rozdělených do třech skupin. l.- 5.ročník: 18 žáků 6.-9.ročník: 7 žáků 5. Estetická výchova Estetická výchova se stala nedílnou součástí celého života školy a systematicky vedla k estetickému cítění v rozvoji dětí. Výstavy prací žáků v prostorách školy zpestřují výzdobu školy. V průběhu školního roku byla vydána čtyři čísla školního časopisu Pijavice do lavice, na jejíž tvorbě se podílela redakční rada složená většinou z žáků 6. třídy spolu s paní učitelkou Janou Wackovou. Předvánoční dílny ve škole proběhly za bohaté účasti rodičů a veřejnosti a připravili je žáci pod vedením učitelů. 7

8 Cílem bylo vést děti k vnímavému postoji k prostředí nejen ve škole, ale i v obcích, kde žijí a ke svému okolí. S estetickou výchovou souvisí i nutná modernizace a renovace objektu školy. Areál školy je nutno přizpůsobit podmínkám pro realizaci pohybových aktivit, rozvoji tělesné zdatnosti žáků. Bojovali jsme a bojujeme s vandalismem zejména mladých lidí, kteří záměrně ničí majetek, znečišťují okolí školy odpadky. Situace je neúnosná zejména v letních měsících. I v této souvislosti se potvrzuje nutnost uzavření areálu a důsledného působení na žáky školy, aby byli vnímaví ke svému okolí a prostředí školy. 6. Ekologická výchova Ve škole je naplňován program EVVO. Žáci jsou vychováváni ke vztahu k přírodě, ekologickému cítění a k šetrnému zacházení s přírodními zdroji. Nadále se prováděl sběr papíru a pomerančové kůry. Nově se děti zapojily do soutěže Recyklohraní vyhlášené MŠMT ČR pod záštitou ministra školství. Ve škole jsou umístěny sběrné nádoby na použité baterie a jiný drobný elektromateriál. V průběhu školního roku jsme nasbírali bodů. Za získané body může škola objednávat z katalogu odměn, který nabízí velmi hodnotné odměny. ( www. recyklohrani.cz) Část použitých materiálů může ještě sloužit, proto byl také ještě využit např. ve výtvarné výchově či v činnosti školní družiny. Ve školní budově je trvalou součástí výzdoby klobouky vytvořené ze starého papíru, draci a dráčci, figurky z plastových lahví. Některé drobné výrobky byly dětmi nabídnuty také na Vánočním jarmarku pro rodiče a veřejnost. Starší žáci zhotovili informační tabulky s označením druhů pokojových a okrasných rostlin pěstovaných ve škole a tyto umístili k rostlinám. Zásady pěstování pokojových rostlin byly také námětem jedné z výstavek na nástěnce. Materiály byly zhotoveny tak, aby mohly trvale posloužit i ve vyučování( pracovní činnosti, přírodověda, přírodopis). Ke dni stromů žáci 6. třídy prováděli praktické měření obvodů a odhady výšek stromů v okolí školy. Určovali druhy dřevin podle atlasů. Vyhotovili jednoduchý plánek okolí školy a seznámili ostatní třídy se svou prací. Z nabídky střediska ekologické výchovy Chaloupky byly ve školním roce využity: - Den ve včelíně 1. stupeň - Zlaté rouno 2. stupeň Cenné byly nejen poznatky, ale zejména možnost vlastních činností. Žáci se seznámili s předením, tkaním, barvením a filcováním vlny, výrobou tvarohu, sýrů a másla, poznali, jaké jsou druhy medu, jak se med stáčí a vyzkoušeli si zdobení perníčků. V dubnu proběhla na škole beseda s panem Miroslavem Hořákem ze Záchranné stanice dravců a sov v Chrástově spojená s praktickými ukázkami živočichů. Tato akce se setkala s velkou odezvou a zájmem. Výtěžek byl věnován na pomoc zvířátkům v záchranné stanici.i exkurze do JE Dukovany a na vodní dílo Dalešice přispěla k naplňování průřezového tématu Environmentální výchova,poznávání různých zdrojů elektrické energie a jejich vlivu na životní prostředí. 8

9 VYHODNOCENÍ SBĚRU STARÉHO PAPÍRU 1. Bartušková Natálie, 1. třída, 710 kg 2. Barák Lukáš, 3. třída, 577 kg 3. Hechtová Nikol, 5. třída, 540 kg 4. Krejčí Monika, 1. třída, 537 kg 5. Lacina Ondřej, 4. třída, 455 kg 6. Novák Matěj, 5. třída, 436 kg 7. Bartušek Zdeněk, 5. třída, 430 kg 8. Ondra Adam, 3. třída, 396 kg 9. Janíková Veronika, 3. třída, 364 kg 10. Vrzal Sebastian, 1. třída, 330 kg První čtyři sběrači byli odměněni vyhlídkovým letem na Henčově. 7. Spolupráce s rodiči Rada rodičů tvořená zástupci tříd se pravidelně podle plánu setkávala s ředitelkou školy. Na valné hromadě rodičů 16. září 2008 byl odhlasován rodičovský příspěvek ve výši 100,-Kč na dítě, splatný ve dvou splátkách / říjen, leden /. Prostředky z rozpočtu SRPŠ jsou využívány pro financování akcí pro děti, jízdného na výchovně vzdělávací akce do Jihlavy, nákup odměn pro žáky atd. Spolupráce vyvrcholila přípravou a organizací prvního společného plesu ZŠ a MŠ a SRPŠ ve Velkém Beranově v únoru Jako první akce tohoto typu jsme se potýkali s řadou nedostatků, ale i v následujících letech bychom chtěli v tradici školních plesů pokračovat. S organizací plesu nám významně pomohli nejen rodiče, Obec Velký Beranov, ale také sponzoři, kteří přispěli do tomboly. Této pomoci si vážíme a děkujeme všem, kteří pomohli. 8. Zájmové kroužky V rámci školní družiny a školního klubu jsme nabídli pestrou paletu volnočasových aktivit, kterými se podílíme na využití volného času dětí. Volnočasové aktivity v ŠD a ŠK 2008/2009 Pondělí 11:35 Výtvarný kroužek pro 1. a 3. tř. Tumová 12:50 Výtvarný kroužek pro 2.,4.,5. tř. Tumová 13:40-14:40 Anglicky jazyk na počítači Morkusová 14:00-15:00 Basketbal Dočekal 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková 9

10 Úterý Středa 13:15 Sportovní hry pro 2.,3. tř. Doležalová 13:40-14:40 Hra na kytaru pro pokročilé Morkusová 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková 6:45 Cvičení z Čj pro 9.tř. Wacková 6:45 Cvičení z M pro Vodičková 11:35 Sportovní hry Valentová 12:45-13:30 Hra na flétnu pro 1.,2. tř. Morkusová 13:45-14:40 Hra na kytaru pro začátečníky Morkusová 13:40 14:40 Sportovní hry Dočekal 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková Čtvrtek 6:45 Cvičení z Čj pro 8.tř. Wacková 12:40-13:40 Hra na flétnu pro 3.,4.,5. tř. Morkusová 13:35 Dyslektický a ČJ na internetu Wacková 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková Nabídka činností na efektivní využití volného času byla rozšířena i v rámci dlouhodobé spolupráce s DDM ve Žďáře nad Sázavou o taneční kroužek. Tradičně se setkal s velkým zájmem mezi dětmi na 1. stupni. Spolupráce je velmi příjemná a přinesla i odměnu v podobě úspěchů děvčat na tanečních soutěžích ( viz níže ). 9. Integrovaní žáci Spolupráce rodičů, učitelů i žáků s PPP a SPC v Jihlavě byla zajištěna v průběhu celého školního roku. Mgr. Mira Krčálová pravidelně konzultovala s vyučujícími práci integrovaných žáků. Dva žáci pracovali na doporučení poradny podle individuálního vzdělávacího plánu ( Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ), který se souhlasem rodičů byl sestaven vyučujícími, konzultován odbornými poradci a také s rodiči. Cílem je pracovat s dětmi vyžadujícími zvláštní péči soustavně a ve spolupráci s rodinou, bez níž nelze dosáhnou u dětí se specifickými výukovými potřebami žádoucích pokroků. 10. Rozpracování metodiky v prevenci návykových látek ( Školní preventivní strategie ZŠ Velký Beranov) Ve škole působí metodik prevence, jehož úkolem je vytvářet podmínky pro plnění zásad školní preventivní strategie a zabraňovat šíření patologických jevů mezi žáky. Aktivity v této oblasti byly zaměřeny: a) na program pro žáky b) na program pro učitele c) na program pro rodiče Ve školním roce 2008/2009 pokračovala preventivní opatření týkající se odbourávání užívání návykových látek (z toho nejvíce tabákových výrobků), ale i prevence sociálně patologických jevů ve společnosti ( šikana, rasová nesnášenlivost ) 10

11 V hodinách občanské výchovy byly využívány dokumentární filmy o lidech závislých na drogách, lidech odlišných kvůli své nemoci, původu, společenském postavení a lidech postižených nemocí AIDS. Cíle programu 1) Navést žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit správný hodnotový žebříček (umění rozlišit dobré a špatné) 2) Rozšířit informovanost žáků, pedagogů, rodičů i široké veřejnosti o nebezpečnosti patologických jevů ve společnosti. 3) Předcházet vzniku sociálně-patologických jevů u žáků preventivním působením. Posílit psychickou i fyzickou stránku žáků (posilování sebevědomí, nácvik odmítání) 4) Zlepšit sociální klima školy (zefektivnění komunikace ve vztahu pedagog žák, žák pedagog) 5) Zlepšit sociální klima ve třídách 6) Nácvik sociálních dovedností (empatie, sebepoznání, tolerance, řešení konfliktů) 7) Zvýšit odolnost žáků vůči sociálně-patologickým jevům, snížit rizika vlivů. 8) Poskytnout žákům širokou nabídku volnočasových aktivit. 9) Vytvářet otevřené partnerství s rodiči a veřejností 10) Zapojit do realizace ŠPS široké spektrum učitelů 11. Školní jídelna Školní jídelna při ZŠ je součástí školy. Vedoucí ŠJ je Alena Kisslerová, vedoucí kuchařkou Zdeňka Strnadová. Školní kuchyň zajišťovala stravu nejen pro žáky a zaměstnance naší školy, ale i pro MŠ Velký Beranov, Malý Beranov, Vysoké Studnice a ZŠ a MŠ Kozlov. Provoz ve školní kuchyni a jídelně byl obnoven po rozsáhlé rekonstrukci v říjnu Moderní technologie umožnily rozšířit poskytované služby i na cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel. Při přípravě jídel je dodržován spotřební koš a zaměstnankyně dbají na hygienické zásady v průběhu celého procesu přípravy jídel. Je využíván nový objednávkový a evidenční systém, který zlepšil i administrativní práce, jež jsou v kompetenci vedoucí školní jídelny. Do budoucna je velmi nutné přizpůsobit novým požadavkům hygienickým i estetickým zařízení školní jídelny, které neodpovídá dnešním požadavkům. Počet vydaných jídel ve ŠJ za rok 2008/2009 MŠ přesnídávky MŠ obědy ZŠ obědy 1.-9.roč Závodní stravování Cizí strávníci Celkem

12 12. Školní družina Ve školním roce 2008/2009 byla vedoucí vychovatelkou Zdeňka Součková. ŠD měla dvě oddělení, v nichž bylo celkem zapsáno 83 dětí. V případě, že se v jednom oddělení skutečný přítomných dětí dostal přes hranici 30 dětí v oddělení, byla posílena školní družina dalším pracovníkem z řad učitelů. Denní program ve školní družině mimo jiné zabezpečoval aktivní odpočinek a rekreaci po vyučování. Hlavní náplní dne byla zájmová činnost, která směruje k různým činnostem - tělovýchovné, hudebně-pohybové, výtvarné, pracovní, přírodovědné a společenskovědní. Vedoucí vychovatelka zajišťovala výběr a evidenci příspěvků na ŠD a ŠK, který činil 50,-Kč/měsíc. ŠD dbá na zařazení dětí do kolektivu, učí samostatnosti, správné komunikaci a spolupráci.vytváří vztah k prostředí školy a jejímu okolí, učí děti vnímat krásu. Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle ŠVP ŠD ( součást ŠVP ZV Škola pro každého ), který je rozdělen podle jednotlivých ročních období. Okruhy činnosti ŠD - zájmová, rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování doplněna didaktickými hrami, četbou knih dětí. Celkem bylo přečteno 13 knih. Dále jsme pracovali s časopisy Sluníčko a Liška. Pravidelně jsme se účastnili výtvarných soutěží, pořádaných těmito periodiky. Obrázky jsme odeslali do celkem 9 vyhlášených témat. Jednu ze soutěží v časopise Liška vyhrála Zemanová Tereza ze 2. třídy. Zájmová činnost pracovní, esteticko-výchovná, přírodovědná, sportovní byla naplňována aktuálně podle ročních období. Probíhala výzdoba třídy s vánoční, zimní, velikonoční a jarní tematikou. K výzdobě školního plesu bylo zhotoveno 129 papírových růží. Děti pomohly při vytvoření 40 kusů váziček z krepových papírů. Vyráběly dárky pro budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy. Při této příležitosti byla uspořádána výstavka výrobků ŠD.V přírodovědné činnosti si mohl každý podle zájmu vypěstovat své rajče. Problém však nastal s obstaráním si potřebného materiálu. Po celý rok jsme se snažili třídit odpad. Při některých činnostech ŠD jsme využívali odpadových materiálů ruličky od toaletního papíru, krabice od mléka, krabičky od čajů a sýrů. Do programu ŠD byly zařazovány nejen přírodovědné, literární soutěže; obrázkové hádanky, které si děti na kartičky vytvořily, ale i poslech CD, dopravní tématika chování v silničním provozu. V rámci oslav Dne dětí byl k jejich pobavení připraven skákací hrad, což sklidilo velký úspěch.ve ŠD se během celého školního roku nestal žádný úraz. 12

13 III. ANALÝZA PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ: Prospěch a chování za 1. pololetí 2008/2009 třída počet děvčat a vyznamená ní z toho samé jed. slabý prospěch nepr ospívajíc í st /2,1/ st /2,1/3 C: /2,1/3 poch vala N T U D T U D Ř Š sníž ená zná mka Prospěch a chování za 2. pololetí 2008/2009 tříd počet děvča ta vyznamen ání z toho samé jed. slabý prospěch nep ros pívají cí poc hval a N T U D T U D Ř Š snížená známka st /2,1/ st /2,1/3. C: /2,1/3 13

14 IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH: Ve školním roce pracovalo na škole: (stav k ) Pracovníků celkem: pracovnice na RD z toho mužů... 2 z toho žen ( RD ) Pedagogičtí pracovníci : ( plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků 93 % ) Celkem z toho žen z toho učitelé ZŠ z toho žen z toho vychovatelé. 2 z toho žen. 2 Provozní pracovníci: Celkem z toho žen. 9 ZŠ 5 z toho žen. 4 z toho THP... 1 z toho žen... 1 dělnická povolání... 4 z toho žen... 3 ŠJ... 5 z toho žen. 5 z toho THP 1 z toho žen. 1 kuchařky 4 z toho žen. 4 V. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ( DVPP ) DVPP se řídí plánem DVPP v příslušném školním roce. Cíle DVPP: obohacení každodenní standardní práce o práci projektovou a skupinovou ( ze získaných vědomostí a poznatků ) využití poznatků z akci DVPP při tvorbě a realizaci ŠVP zlepšení efektivnosti vyučování ( proškolení na počítačích a jejich používání ve výuce ) zlepšení komunikace a spolupráce mezi žáky, učiteli a žáky změna vnitřních postojů učitelů ke vzdělávání (význam vlastního vzdělávání ) - změna práce učitele ve třídě 14

15 Plán DVVP pro školní rok 2008 /2009 Název semináře účastníci termíny Školení a semináře zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů metodik prevence, učitelé Dle aktuální nabídky vzdělávacích center ( NIDV Jihlava, Vysočina Education Jihlava ) Semináře a školení zaměřené na studium cizího jazyka, Brána jazyků Tumová Morkusová Pravidelně středa Školení a semináře zaměřené na obsluhu ICT techniky, správcovství školní sítě, obsluhu programu Bakaláři a tvorbu a údržbu webových stránek školy. Správce sítě ICT, Zelená Dle aktuální nabídky Kvalifikační studium pro ředitele škol, NIDV Jihlava Profesní průprava zástupců ředitele, NIDV Jihlava, 5 krát 6 hodin Zelená Doležalová Úterý září 08 květen 09 Březen květen 09 Semináře a školení na rozšíření předpokladů pro výuku v jednotlivých vyučovacích předmětech, interaktivní výuka, tvorba výukových programů ( Tvořivá škola ) Učitelé, vychovatelé Dle nabídky Březen červen 09 Semináře a školení nutné k výkonu povolání všichni zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci Přípravný týden Dle potřeby 15

16 VI. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Údaje o přijímacím řízení a zařazení žáků Ve školním roce 2008/2009 ukončilo povinnou školní docházku v 9. ročníku 23 žáků, 2 žáci končí v 8. třídě a 1 žák vychází ze 7. třídy. 16 žáků bylo přijato na SŠ, gymnázium či SOŠ s maturitou, 10 žáků na tříletá odborná učiliště ( Tučně vyznačené jsou maturitní obory). Z 5. třídy odchází 2 žáci na víceleté Gymnázium v Jihlavě. Přehled o zvolených oborech : 1 Obchodní akademie Obchodní akademie Jihlava Propagační Střední uměleckoprůmyslová výstavnictví a Jihlava 1 škola výtvarnictví Helenín Ekonomika a cestovní Škola ekonomiky a cestovního ruch 2 ruchu Právní administrativa Jihlava 1 SOŠ veterinární Veterinářství Č. Budějovice 2 Střední průmyslová škola Elektrotechnika Technické lyceum Jihlava Soukromé gymnázium 1 AD FONTES Gymnázium Jihlava 2 Gymnázium Gymnázium Jihlava 2 SŠ technická Mechanik seřizovač Jihlava 1 SŠ automobilní Autotronik Jihlava 2 SŠ stavební Stavebnictví Jihlava 1 Hotelová škola Světlá Hotelnictví a turismus V. Meziříčí Kuchař číšník pro 1 Střední škola obchodu a služeb pohostinství Jihlava 2 SŠ stavební Elektrikář Tesař Jihlava 2 SOŠ a SOU Cukrářské práce Pečovatelské práce Třešť 1 SŠ technická elektrikář Jihlava Mechanik OMV 3 SŠ automobilní Autolakýrník Jihlava 1 SŠ - COPT Puškař Uherský Brod 2 VG 5. třída Gymnázium Jihlava 16

17 Žáci 9. ročníku se se svými rodiči mohli zúčastnit Přehlídky středních a učňovských škol v Jihlavě. S výchovnou poradkyní absolvovali pracovní seminář na Úřadu práce v Jihlavě, kde si zjišťovali informace o výběru budoucí profesní orientace a škole vhodné ke studiu v příštím roce. Zástupci škol a učilišť se zúčastnili individuálních pohovorů ve škole, kde seznámili žáky s možností studia a vyučení se v konkrétních zařízeních. Na podzim 2008 se žáci zúčastnili exkurze do školicího střediska firmy BOSCH DIESEL na Pávově, kde měli možnost besedovat o možnostech studia strojírenských oborů a prohlédnout si špičkově vybavené středisko, kde probíhá odborná praxe studentů ze střední škole technické na nejmodernějších strojích. VII. KONTROLNÍ ČINNOST Dne 20. listopadu 2008 provedli pověření pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 1. července 2006 do dne kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v oznamovací povinnosti zaměstnavatele podle 10 zákona č. 48/1997 Sb. a 25 zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění. Při kontrole nebyl zjištěn nedostatek ve stanovení vyměřovacího základu u zaměstnanců ani ve výši měsíčního odvodu pojistného. Prodlevy plateb ( nesplnění výplatního termínu ) nebyly zjištěny. Dne 23. dubna 2009 byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění Okresní správou sociálního zabezpečení v Jihlavě.Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. 13. listopadu 2008 pověření pracovníci KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě provedli kontrolu plnění požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve školní jídelně. Závady nebyly zjištěny. Ve dnech března 2009 provedli pověření pracovníci České školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina komplexní institucionální inspekci podle vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění platném v kontrolovaném období a kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu za kontrolované období od roku 2006 do roku Kontrolní zjištění: 1. Kontrola správnosti a úplnosti vybraných, povinně zapisovaných údajů v rejstříku škol a školských zařízeních uvedených v ustanoveních 144 odst. 1 písm. b) až d) a g) až j) zákona č. 561/2004 Sb, ve znění platném v kontrolovaném období, a ustanovení 149 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platném v kontrolovaném období. V tomto bodě nebylo zjištěno porušení výše posuzovaného právního předpisu. 17

18 2. Kontrola poskytnutí a využívání účelově poskytnutých finančních prostředků ve smyslu ustanovení 163 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení výše posuzovaného právního předpisu ve smyslu odděleného sledování prostředků v účetnictví organizace, což bylo napraveno použitím účelového znaku pro sledování účelové dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků. 3. Kontrola poskytnuté dotace a oddělené sledování finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v účetnictví školy ve smyslu ustanovení 8 odst. 1 zákona č. 563/1991., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše posuzovaného právního předpisu. 4. Kontrola vypořádání vztahů se státním rozpočtem ve smyslu ustanovení 6 odst. 1 a 2 vyhlášky 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, za rok V tomto bodě nebylo zjištěno porušení výše posuzovaného právního předpisu. 5. Kontrola dodržování povinné dokumentace. V tomto bodě nebylo zjištěno porušení výše posuzovaného právního předpisu. 6. Prověřit, zda byly ve sledovaných oblastech provedeny kontroly orgány veřejné správy, zda škola přijala opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zda přijatá opatření splnila podle příslušných ustanovení zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v období roku V tomto bodě nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. 7. Zjištění, jak škola pokračuje v aktivitách po skončení projektu a v jakém rozsahu. Právnická osoba zajistila aktivity po skončení projektu v plném rozsahu. Výsledky projektu jsou využívány při další výuce. 3. března 2009 byla provedena veřejnoprávní kontrola týkající se nakládání s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Obce Velký Beranov zřizovatele příspěvkové organizace za období leden prosinec Kontrolou byly zjištěny vysoké částky zůstatků na fondech a některé nedostatky v označování účetních dokladů. Porušení rozpočtové kázně zjištěno nebylo. Nedostatky ve vedení účetnictví byly odstraněny po konzultaci s auditorkou. 7. srpna 2009 provedla z pověření Obce Velký Beranov kontrolu firma HB Auditing Žďár nad Sázavou. Kontrola doporučila aktualizovat zřizovací listinu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Příspěvkové organizaci bylo doporučeno provádět důslednou inventarizaci majetku a stanovit odpisový plán ke schválení zřizovatelem. 18

19 III. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok: 2008 Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace 1. Příjmy Z rozpočtu KÚ Vysočina Z rozpočtu zřizovatele vč.invest.dotace Poplatky od rodičů (kroužky, ŠD) Příjem za škol.stravování Ostatní příjmy hlavní činnosti Příjmy z doplňkové činnosti Příjmy celkem Výdaje a) z prostředků od KÚ Náklady na platy pracovníků školy Ostatní platby za proved.práci Zákonné odvody Výdaje za učebnice Výdaje za učeb.pomůcky a šk.potřeby Výdaje za osobní ochr.pomůcky Výdaje za cestovné Výdaje za DVPP Výdaje plavání Celkem b) z prostředků zřizovatele Údržba a opravy Voda Plyn Elektřina Zpracování mezd Nákup zboží,ost.materiálu Náklady na poštovné a telekomunikace Nákup služeb Výdaje za potraviny Rekonstrukce ŠJ Odpisy Celkem c) v doplňkové činnosti Celkem náklady na energie Výdaje celkem Výsledek hospodaření za rok

20 IX. AKCE VE ŠKOLE 2008/2009 Září: Den plný pohybu ( Týden mobility) Jihlavský cyklista Úřad práce Jihlava Říjen: Dopravní hřiště Okresní kolo Pythagoriády ( 9. místo ) Halloween ve škole ( spaní ve škole ) Soutěž o nejlepšího draka ( žákovský parlament) Pythagoriáda Listopad: Okresní kolo ve stolním tenise ( 3. místo, ml. žáci) Příběhy bezpráví, Srpnové kladivo beseda s panem Ladislavem Vilímkem Exkurze ve školicím centru firmy BOSCH Preventivní program Šikana Barevný týden, projektový týden na 1. stupni Prosinec: Mikuláš ve škole Ozdob si svůj stromeček ( žákovský parlament) Vánoční dílny, celoškolní projektový den zakončený jarmarkem ve školní jídelně Leden: Zimní sporty, celoškolní projektový den zaměřený na lyžování v Lukách nad Jihlavou, bruslení v Malém Beranově a zimní turistiku v okolí Velkého Beranova) Konverzační soutěž v německém jazyce ( okresní kolo) Únor: Preventivní programy ve Vrakbaru ( alkohol, drogy, šikana, kouření) Ekologické středisko Chaloupky ( environmentální výchova) Školní kolo v recitaci Školní kolo biologické olympiády Březen: Mikroregionální kolo v recitaci ( účast zástupců ZŠ a MŠ kozlov a Luka nad Jihlavou) Den podle Ámose, celoškolní projektový den Školní karneval ( 1. stupeň) Taneční soutěž Žďár nad Sázavou ( dvě 1. místa ) Matematický klokan Duben: Rozvojové učení seminář pro žáky a učitele Záchranný systém Exotická zvířata, záchranná stanice Chrástov Velikonoční sbírka ADRY Městská policie, preventivní program odhalování patologických jevů ve škole SCIO Tetřev, testování žáků 3. třídy 20

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více