Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 2009"

Transkript

1 Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace PSČ Velký Beranov, telefon : , IČO adresa Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

2 1. Základní informace o škole 1.1 Škola: TELEFONY: ředitel školy, zástupce ředitele kancelář školní jídelna školní družina IČO: IZO: základní škola IZO: školní družina IZO: školní klub IZO: školní jídelna Internet : internetové stránky: STATUTÁRNÍ ORGÁN: Mgr.Zdeňka Zelená, ředitelka školy Forma hospodaření: příspěvková organizace, od Zřizovatel: Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, PSČ Starosta: Miloš Musil Kontakty: Tel.: IČO: Obsah výroční zprávy za rok I. Charakteristika školy II. Hodnocení plánu práce školního roku III. Analýza prospěchu a chování IV. Údaje o pracovnících V. Další vzdělávání VI. Přijímací řízení VII. Kontrolní činnost VIII. Kontroly hospodaření a výroční zpráva o hospodaření za rok 2007 IX. Přehled akcí školního roku, účast žáků školy v soutěžích X. Výroční zpráva o hospodaření za rok

3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola je součástí výchovné vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen pěti třídami ročníku a druhý stupeň čtyřmi třídami ročníku. Ve školním roce navštěvovalo školu 164 žáků z toho 77 dívek, na 1. stupni 95 žáků z toho 49 dívek. Vyučování ve škole probíhalo podle učebních plánů a osnov schválených ministerstvem školství - Základní škola - a to ve druhém až pátém ročníku a v sedmém až devátém ročníku. V prvním a druhém, šestém a sedmém ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro každého. Ředitelka školy ustanovuje třídní učitele a vedoucí vychovatele školní družiny. a zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Poradním orgánem ředitelky školy je i Žákovský parlament, který pracoval ve složení se zástupců třídy. Každá třída si zvolila dva poslance, kteří se pravidelně první úterý v měsíci scházeli s ředitelkou školy, aby řešili problémy, organizovali soutěže, připomínkovali školní dokumenty např. Školní řád a vyjadřovali se k chodu školy. Z řad parlamentu vzešla i myšlenka adoptovat si indické dítě. Děti vybrali na internetových stránkách z databáze nadace Adopce na dálku devítiletého chlapce Arifa. Na jeho vzdělání jsme přispěli částkou 5 025,- Kč, které jsme z velké části získali sbírkou, další část byla použita z výtěžku vánočního jarmarku. Dopisy, které z Indie dostáváme, jsou využívany v hodinách anglického jazyka, děti si je překládají a připravují podklady pro odpověď. Na konci školního roku jsme provedli anketu tříd zaměřenou na zhodnocení uplynulého školního roku žáky. Z jejích výsledků vyplynulo, že děti o škole přemýšlejí, uvítaly by zlepšení materiálního vybavení školy, zejména tělocvičny a vyjadřovaly se i k vzájemným vztahům mezi spolužáky, oceňovaly pomoc slabším jak ze strany žáků, tak učitelů. Škola organizuje plavecký výcvik žáků, školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Zřizuje pro své žáky zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny a školní kuchyně s jídelnou. Budova školy má k dispozici 11 učeben, 6 odborných pracoven, tělocvičnu, kabinety učitelů, odpočinkové kouty, hernu školní družiny a klubu, venkovní travnaté hřiště, asfaltový víceúčelový kurt, využívaný ke sportovním aktivitám místními občany. Při škole pracuje šestičlenná Školská rada,zvolená 18. listopadu 2008 v řádných volbách. Předsedkyní se na prvním zasedání nově zvolené rady stala Mgr. Zdeňka Kovaříková. Dalšími členy jsou Mgr. Renata Doležalová, Mgr. Petr Dočekal, RNDr. Arnoštka Ženčáková, Ing. Zdeňka Kansvohlová a Jiří Trnka. 3

4 II. HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE ŠK. ROKU 2008/ Personální zabezpečení školy Mgr. Zdeňka Zelená - ředitelka školy Mgr. Mira Krčálová - zástupce ředitele školy, výchovná poradkyně Martina Hegnerová ekonomka - účetní školy Školní družina: Zdeňka Součková - vedoucí vychovatelka Marie Janderková vychovatelka Školní jídelna : Alena Kisslerová vedoucí školní jídelny Zdeňka Strnadová vedoucí kuchařka Dana Musilová pomocná kuchařka Marie Mátlová - pomocná kuchařka Ivana Böhmová pomocná kuchařka Provozní zaměstnanci: Jiří Fejt- školník Marie Zejdová - uklízečka Lenka Markovičová - uklízečka Marie Kociánová uklízečka Učitelé : Mgr.Božena Zemanová, učitelka, 1. třída Mgr. Monika Farkačová, učitelka, 2. třída Mgr. Jaroslava Valentová, učitelka, 3. třída Mgr. Renata Doležalová, učitelka, 4. třída Mgr. Jindra Tumová, učitelka, 5. třída Mgr. Jana Wacková, učitelka, 6. třída Mgr. Lidmila Vodičková, učitelka, 7. třída Mgr. Petr Dočekal, učitel 8. třída, metodik ICT Jitka Janečková, učitelka, 9. třída Netřídní učitelé: Mgr. Jana Morkusová, učitelka Mgr. Milena Drdacká, učitelka, koordinátor EVVO Bc. Jaroslava Kuncová - Zadražilová, učitelka, metodik prevence 4

5 2. Koncepce a profilace školy Vzdělávací program: 1., 2. a 6., 7. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro každého, ročník a ročník Základní škola čj.16847/96-2. Záměrem školy je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. Cílem školy je zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Snažíme se vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka, respektovat jeho individualitu, podporovat nadání a talent. V oblasti utváření partnerských vztahů mezi pedagogem a žákem došlo k posunu, zlepšila se spolupráce rodičů a školy. Komunikaci mezi školou a veřejností a prezentaci školy a jejich výsledků zajišťují i nové webové stránky, které byly spuštěny v červenci školního roku 2008/2009 a byly částečně financovány z prostředků Fondu Vysočiny v rámci projektu Web pro všechny. Vztahy mezi školou a obcí lze hodnotit pozitivně. Základní škola se účastní kulturně společenských akcí pořádaných Obcí Velký Beranov: Vítání občánků, Den pro seniory, Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu. Žáci školy zde vystupují s připravenými programy, zejména hudebními. Pravidlem se staly příspěvky do Čtvrtletníku občanů Velkého Beranova, v nichž seznamujeme veřejnost s aktuálním děním ve škole. Občané Velkého Beranova využívali velkoobjemový kontejner v areálu školy k likvidaci starého papíru, každé liché pondělí po celý rok tak mohli pomoci škole a přírodě a životnímu prostředí. Získané prostředky byly využívány k nákupu pomůcek, ale také odměn pro žáky školy. Ekologické myšlení je v dětech posilováno i účastí v projektu MŠMT Recyklohraní, do něhož se naše škola zapojila hned po jeho vyhlášení v září Ve škole sbíráme baterie, drobné elektrozařízení, plníme vzdělávací úkoly zaměřené na třídění odpadu a za všechny aktivity získáváme body, za něž si můžeme vybrat v katalogu odměn zajímavé ceny. Chtěli bychom dosáhnout na ty nejlepší. Dlouhodobou snahou školy je rozvíjet spolupráci rodičů a školy nejen při jednáních o chování a prospěchu dětí, ale i při neformálních setkáních kulturního či sportovního charakteru. Chceme pracovat na komunitním rozměru školy, aby škola byla skutečným centrem života v obci. Společně pořádané sportovní akce ukazují, že spolupráce školy a veřejnosti je důležitou součástí práce školy a jejího rozvoje. V loňském roce jsme získali i sponzory z řad rodičů nebo příznivců školy. Věcné dary byly využity na zajištění tomboly na školním plese, finanční příspěvky pak na rozvoj vybavenosti školy. V minulosti byla tato oblast zanedbávána a škola je jak ve špatném technickém stavu ( střecha, okna, plášť budovy ), tak svým vybavením neodpovídá trendům moderní školy. V započatých aktivitách zaměřených na získávání finančních prostředků z jiných zdrojů chceme i nadále pokračovat. 5

6 Informace v krajských novinách a v České televizi o aktivitách našich žáků a učitelů v rámci projektu Zmizelí sousedé a o realizaci projektu Tvorba multimediálních výukových materiálů s přihlédnutím k potřebám ZŠ, na který získala naše škola prostředky z evropských strukturálních fondů potvrzují, že pedagogové nemají ruce v klíně, ale že usilují o modernizaci své školy jako celku. Projekt ESF si klade za cíl dopracovat ŠVP, provedení jeho evaluace a na základě získaných zkušeností uskutečnění jeho eventuální modernizace zejména zabudováním aktivit s větším zapojením žáků do samotné výuky. Zpracovat v elektronické podobě další výukové materiály a vytvořit jejich databázi. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na žáky školy tak, aby vedly k naplnění požadovaných klíčových kompetencí, které budou odpovídat aktuálním potřebám na trhu práce. Další cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří prostřednictvím vzdělávání dostanou příslušné kompetence, aby je mohli předat svým žákům. Na projektu se budou podílet pedagogičtí pracovníci ZŠ Velký Beranov. Partnerem projektu je Obec Velký Beranov, jejíž účast spočívá v zajištění publicity mezi rodičovskou veřejností. Hlavním cílem je modernizovat dosavadní práci pedagogů a poskytnout jim na základě získaných moderních didaktických metod a dovedností z ICT snadnější přístup ke kvalitním informacím. V první etapě 13 vyučujících absolvovalo kurz zaměřený na získání nebo zdokonalení praktických dovedností v používání prezentačního a výukového softwaru a v ovládání multimediálních technologií. Aby mohli své poznatky využívat a přenášet žákům školy, získali jsme na základě výběrového řízení z evropských prostředků nové počítače, notebooky a dataprojektor a multifunkční kopírovací zařízení. Druhá etapa bude zaměřena na práci vyškolených osob v týmech, kde pomocí nových medií budou zpracovávat vhodně vybraná výuková témata v jednotlivých předmětech. Hlavním cílem projektu bude obsáhlý soubor multimediálních výukových materiálů použitelných na základní škole. Nově vytvořené materiály budou prakticky odzkoušeny ve výuce. K naplnění hlavního cíle bude sloužit třetí etapa, kdy tyto vytvořené výukové materiály budou zdarma zpřístupněny pedagogům z jiných škol formou workshopů, jejichž součástí bude výměna zkušeností s tvorbou multimediálních programů a aplikací moderních výukových metod na ZŠ. I v tomto školním roce absolvovaly všechny třídy 1. stupně naší školy preventivní programy ve Vrakbaru centru prevence v Jihlavě. 1. třída téma Kamarádství, 2. třída Zdravý životní styl, 3. třída Alkohol, 4. třída Kouření a 5. třída Drogy. Jednotlivá témata byla přizpůsobena věku dětí. Byly používány hravé formy práce. Pořady byly vždy velmi dobře připraveny a probíhaly v příjemné, kamarádské atmosféře. Jednotlivé části na sebe navazovaly. Na začátku se děti seznamovaly, představovaly v kruhu. Následovala cíleně vybraná pohádka, která sloužila k zamyšlení nad tématem i k vyvození závěrů a poučení. Byl zde také dostatek prostoru ke sdělení vlastních zkušeností a zážitků. Děti si oblíbily i skupinovou práci výtvarné vyjádření k problému a její prezentaci před ostatními. Nechybělo ani opakování nejdůležitějších poznatků. Na závěr zbyl čas na hry, soutěže a rozdávání drobných dárků. Velice pozitivně hodnotíme všechny pořady a přístup lektorů 6

7 k dětem. Děti byly aktivní, pracovaly s chutí, nenásilně byly vedeny k výchovným cílům. V průběhu programu si ani neuvědomovaly, že se učí. Celá koncepce prevencí má logickou posloupnost od jednodušších témat ke složitějším a je velmi přínosné, aby se děti mohly zúčastnit všech lekcí. Příznivé reakce na tyto pořady máme i z řad rodičů, kteří se zajímají o činnost školy. Všichni učitelé v jednotlivých předmětech a třídní učitelé věnovali náležitou pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu, prostředí a ekologické výchově. Plavecký výcvik se uskutečnil v jarních měsících pro 3. a 4. ročník v Jihlavě ve spolupráci s plaveckou školou. Aktivně byly zajišťovány kulturní akce a divadelní představení pro žáky přímo ve škole. ( spolupráce s MŠ Velký Beranov ) Výlety a exkurze rozšířily obzor žáků, napomohly k rozvoji sociálních kompetencí a doplnily výuku. 3. Jazyková výchova Výuka angličtiny byla zajišťována od 1. ročníku. Seznámení žáků s cizím jazykem na začátku školní docházky má jistě pozitivní vliv jak na rozvoj jazykových kompetencí, tak i kompetencí sociálních. Děti se seznamují s funkcí jazyka jako základního dorozumívacího prostředku, učí se reagovat v základních situacích každodenního života. Anglický jazyk: Mgr. Zdeňka Zelená, Mgr. Jana Morkusová, Mgr. Jindra Tumová, Mgr. Monika Farkačová Německý jazyk : Jitka Janečková, Bc. Jaroslava Kuncová - Zadražilová 4. Náboženská výchova Římsko katolické náboženství Mgr. Ludmila Krčálová Výuka náboženství byla poskytována v souladu se školským zákonem a je vyučována jako nepovinný předmět. Celkem bylo zapojeno 25 žáků rozdělených do třech skupin. l.- 5.ročník: 18 žáků 6.-9.ročník: 7 žáků 5. Estetická výchova Estetická výchova se stala nedílnou součástí celého života školy a systematicky vedla k estetickému cítění v rozvoji dětí. Výstavy prací žáků v prostorách školy zpestřují výzdobu školy. V průběhu školního roku byla vydána čtyři čísla školního časopisu Pijavice do lavice, na jejíž tvorbě se podílela redakční rada složená většinou z žáků 6. třídy spolu s paní učitelkou Janou Wackovou. Předvánoční dílny ve škole proběhly za bohaté účasti rodičů a veřejnosti a připravili je žáci pod vedením učitelů. 7

8 Cílem bylo vést děti k vnímavému postoji k prostředí nejen ve škole, ale i v obcích, kde žijí a ke svému okolí. S estetickou výchovou souvisí i nutná modernizace a renovace objektu školy. Areál školy je nutno přizpůsobit podmínkám pro realizaci pohybových aktivit, rozvoji tělesné zdatnosti žáků. Bojovali jsme a bojujeme s vandalismem zejména mladých lidí, kteří záměrně ničí majetek, znečišťují okolí školy odpadky. Situace je neúnosná zejména v letních měsících. I v této souvislosti se potvrzuje nutnost uzavření areálu a důsledného působení na žáky školy, aby byli vnímaví ke svému okolí a prostředí školy. 6. Ekologická výchova Ve škole je naplňován program EVVO. Žáci jsou vychováváni ke vztahu k přírodě, ekologickému cítění a k šetrnému zacházení s přírodními zdroji. Nadále se prováděl sběr papíru a pomerančové kůry. Nově se děti zapojily do soutěže Recyklohraní vyhlášené MŠMT ČR pod záštitou ministra školství. Ve škole jsou umístěny sběrné nádoby na použité baterie a jiný drobný elektromateriál. V průběhu školního roku jsme nasbírali bodů. Za získané body může škola objednávat z katalogu odměn, který nabízí velmi hodnotné odměny. ( www. recyklohrani.cz) Část použitých materiálů může ještě sloužit, proto byl také ještě využit např. ve výtvarné výchově či v činnosti školní družiny. Ve školní budově je trvalou součástí výzdoby klobouky vytvořené ze starého papíru, draci a dráčci, figurky z plastových lahví. Některé drobné výrobky byly dětmi nabídnuty také na Vánočním jarmarku pro rodiče a veřejnost. Starší žáci zhotovili informační tabulky s označením druhů pokojových a okrasných rostlin pěstovaných ve škole a tyto umístili k rostlinám. Zásady pěstování pokojových rostlin byly také námětem jedné z výstavek na nástěnce. Materiály byly zhotoveny tak, aby mohly trvale posloužit i ve vyučování( pracovní činnosti, přírodověda, přírodopis). Ke dni stromů žáci 6. třídy prováděli praktické měření obvodů a odhady výšek stromů v okolí školy. Určovali druhy dřevin podle atlasů. Vyhotovili jednoduchý plánek okolí školy a seznámili ostatní třídy se svou prací. Z nabídky střediska ekologické výchovy Chaloupky byly ve školním roce využity: - Den ve včelíně 1. stupeň - Zlaté rouno 2. stupeň Cenné byly nejen poznatky, ale zejména možnost vlastních činností. Žáci se seznámili s předením, tkaním, barvením a filcováním vlny, výrobou tvarohu, sýrů a másla, poznali, jaké jsou druhy medu, jak se med stáčí a vyzkoušeli si zdobení perníčků. V dubnu proběhla na škole beseda s panem Miroslavem Hořákem ze Záchranné stanice dravců a sov v Chrástově spojená s praktickými ukázkami živočichů. Tato akce se setkala s velkou odezvou a zájmem. Výtěžek byl věnován na pomoc zvířátkům v záchranné stanici.i exkurze do JE Dukovany a na vodní dílo Dalešice přispěla k naplňování průřezového tématu Environmentální výchova,poznávání různých zdrojů elektrické energie a jejich vlivu na životní prostředí. 8

9 VYHODNOCENÍ SBĚRU STARÉHO PAPÍRU 1. Bartušková Natálie, 1. třída, 710 kg 2. Barák Lukáš, 3. třída, 577 kg 3. Hechtová Nikol, 5. třída, 540 kg 4. Krejčí Monika, 1. třída, 537 kg 5. Lacina Ondřej, 4. třída, 455 kg 6. Novák Matěj, 5. třída, 436 kg 7. Bartušek Zdeněk, 5. třída, 430 kg 8. Ondra Adam, 3. třída, 396 kg 9. Janíková Veronika, 3. třída, 364 kg 10. Vrzal Sebastian, 1. třída, 330 kg První čtyři sběrači byli odměněni vyhlídkovým letem na Henčově. 7. Spolupráce s rodiči Rada rodičů tvořená zástupci tříd se pravidelně podle plánu setkávala s ředitelkou školy. Na valné hromadě rodičů 16. září 2008 byl odhlasován rodičovský příspěvek ve výši 100,-Kč na dítě, splatný ve dvou splátkách / říjen, leden /. Prostředky z rozpočtu SRPŠ jsou využívány pro financování akcí pro děti, jízdného na výchovně vzdělávací akce do Jihlavy, nákup odměn pro žáky atd. Spolupráce vyvrcholila přípravou a organizací prvního společného plesu ZŠ a MŠ a SRPŠ ve Velkém Beranově v únoru Jako první akce tohoto typu jsme se potýkali s řadou nedostatků, ale i v následujících letech bychom chtěli v tradici školních plesů pokračovat. S organizací plesu nám významně pomohli nejen rodiče, Obec Velký Beranov, ale také sponzoři, kteří přispěli do tomboly. Této pomoci si vážíme a děkujeme všem, kteří pomohli. 8. Zájmové kroužky V rámci školní družiny a školního klubu jsme nabídli pestrou paletu volnočasových aktivit, kterými se podílíme na využití volného času dětí. Volnočasové aktivity v ŠD a ŠK 2008/2009 Pondělí 11:35 Výtvarný kroužek pro 1. a 3. tř. Tumová 12:50 Výtvarný kroužek pro 2.,4.,5. tř. Tumová 13:40-14:40 Anglicky jazyk na počítači Morkusová 14:00-15:00 Basketbal Dočekal 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková 9

10 Úterý Středa 13:15 Sportovní hry pro 2.,3. tř. Doležalová 13:40-14:40 Hra na kytaru pro pokročilé Morkusová 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková 6:45 Cvičení z Čj pro 9.tř. Wacková 6:45 Cvičení z M pro Vodičková 11:35 Sportovní hry Valentová 12:45-13:30 Hra na flétnu pro 1.,2. tř. Morkusová 13:45-14:40 Hra na kytaru pro začátečníky Morkusová 13:40 14:40 Sportovní hry Dočekal 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková Čtvrtek 6:45 Cvičení z Čj pro 8.tř. Wacková 12:40-13:40 Hra na flétnu pro 3.,4.,5. tř. Morkusová 13:35 Dyslektický a ČJ na internetu Wacková 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková Nabídka činností na efektivní využití volného času byla rozšířena i v rámci dlouhodobé spolupráce s DDM ve Žďáře nad Sázavou o taneční kroužek. Tradičně se setkal s velkým zájmem mezi dětmi na 1. stupni. Spolupráce je velmi příjemná a přinesla i odměnu v podobě úspěchů děvčat na tanečních soutěžích ( viz níže ). 9. Integrovaní žáci Spolupráce rodičů, učitelů i žáků s PPP a SPC v Jihlavě byla zajištěna v průběhu celého školního roku. Mgr. Mira Krčálová pravidelně konzultovala s vyučujícími práci integrovaných žáků. Dva žáci pracovali na doporučení poradny podle individuálního vzdělávacího plánu ( Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ), který se souhlasem rodičů byl sestaven vyučujícími, konzultován odbornými poradci a také s rodiči. Cílem je pracovat s dětmi vyžadujícími zvláštní péči soustavně a ve spolupráci s rodinou, bez níž nelze dosáhnou u dětí se specifickými výukovými potřebami žádoucích pokroků. 10. Rozpracování metodiky v prevenci návykových látek ( Školní preventivní strategie ZŠ Velký Beranov) Ve škole působí metodik prevence, jehož úkolem je vytvářet podmínky pro plnění zásad školní preventivní strategie a zabraňovat šíření patologických jevů mezi žáky. Aktivity v této oblasti byly zaměřeny: a) na program pro žáky b) na program pro učitele c) na program pro rodiče Ve školním roce 2008/2009 pokračovala preventivní opatření týkající se odbourávání užívání návykových látek (z toho nejvíce tabákových výrobků), ale i prevence sociálně patologických jevů ve společnosti ( šikana, rasová nesnášenlivost ) 10

11 V hodinách občanské výchovy byly využívány dokumentární filmy o lidech závislých na drogách, lidech odlišných kvůli své nemoci, původu, společenském postavení a lidech postižených nemocí AIDS. Cíle programu 1) Navést žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit správný hodnotový žebříček (umění rozlišit dobré a špatné) 2) Rozšířit informovanost žáků, pedagogů, rodičů i široké veřejnosti o nebezpečnosti patologických jevů ve společnosti. 3) Předcházet vzniku sociálně-patologických jevů u žáků preventivním působením. Posílit psychickou i fyzickou stránku žáků (posilování sebevědomí, nácvik odmítání) 4) Zlepšit sociální klima školy (zefektivnění komunikace ve vztahu pedagog žák, žák pedagog) 5) Zlepšit sociální klima ve třídách 6) Nácvik sociálních dovedností (empatie, sebepoznání, tolerance, řešení konfliktů) 7) Zvýšit odolnost žáků vůči sociálně-patologickým jevům, snížit rizika vlivů. 8) Poskytnout žákům širokou nabídku volnočasových aktivit. 9) Vytvářet otevřené partnerství s rodiči a veřejností 10) Zapojit do realizace ŠPS široké spektrum učitelů 11. Školní jídelna Školní jídelna při ZŠ je součástí školy. Vedoucí ŠJ je Alena Kisslerová, vedoucí kuchařkou Zdeňka Strnadová. Školní kuchyň zajišťovala stravu nejen pro žáky a zaměstnance naší školy, ale i pro MŠ Velký Beranov, Malý Beranov, Vysoké Studnice a ZŠ a MŠ Kozlov. Provoz ve školní kuchyni a jídelně byl obnoven po rozsáhlé rekonstrukci v říjnu Moderní technologie umožnily rozšířit poskytované služby i na cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel. Při přípravě jídel je dodržován spotřební koš a zaměstnankyně dbají na hygienické zásady v průběhu celého procesu přípravy jídel. Je využíván nový objednávkový a evidenční systém, který zlepšil i administrativní práce, jež jsou v kompetenci vedoucí školní jídelny. Do budoucna je velmi nutné přizpůsobit novým požadavkům hygienickým i estetickým zařízení školní jídelny, které neodpovídá dnešním požadavkům. Počet vydaných jídel ve ŠJ za rok 2008/2009 MŠ přesnídávky MŠ obědy ZŠ obědy 1.-9.roč Závodní stravování Cizí strávníci Celkem

12 12. Školní družina Ve školním roce 2008/2009 byla vedoucí vychovatelkou Zdeňka Součková. ŠD měla dvě oddělení, v nichž bylo celkem zapsáno 83 dětí. V případě, že se v jednom oddělení skutečný přítomných dětí dostal přes hranici 30 dětí v oddělení, byla posílena školní družina dalším pracovníkem z řad učitelů. Denní program ve školní družině mimo jiné zabezpečoval aktivní odpočinek a rekreaci po vyučování. Hlavní náplní dne byla zájmová činnost, která směruje k různým činnostem - tělovýchovné, hudebně-pohybové, výtvarné, pracovní, přírodovědné a společenskovědní. Vedoucí vychovatelka zajišťovala výběr a evidenci příspěvků na ŠD a ŠK, který činil 50,-Kč/měsíc. ŠD dbá na zařazení dětí do kolektivu, učí samostatnosti, správné komunikaci a spolupráci.vytváří vztah k prostředí školy a jejímu okolí, učí děti vnímat krásu. Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle ŠVP ŠD ( součást ŠVP ZV Škola pro každého ), který je rozdělen podle jednotlivých ročních období. Okruhy činnosti ŠD - zájmová, rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování doplněna didaktickými hrami, četbou knih dětí. Celkem bylo přečteno 13 knih. Dále jsme pracovali s časopisy Sluníčko a Liška. Pravidelně jsme se účastnili výtvarných soutěží, pořádaných těmito periodiky. Obrázky jsme odeslali do celkem 9 vyhlášených témat. Jednu ze soutěží v časopise Liška vyhrála Zemanová Tereza ze 2. třídy. Zájmová činnost pracovní, esteticko-výchovná, přírodovědná, sportovní byla naplňována aktuálně podle ročních období. Probíhala výzdoba třídy s vánoční, zimní, velikonoční a jarní tematikou. K výzdobě školního plesu bylo zhotoveno 129 papírových růží. Děti pomohly při vytvoření 40 kusů váziček z krepových papírů. Vyráběly dárky pro budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy. Při této příležitosti byla uspořádána výstavka výrobků ŠD.V přírodovědné činnosti si mohl každý podle zájmu vypěstovat své rajče. Problém však nastal s obstaráním si potřebného materiálu. Po celý rok jsme se snažili třídit odpad. Při některých činnostech ŠD jsme využívali odpadových materiálů ruličky od toaletního papíru, krabice od mléka, krabičky od čajů a sýrů. Do programu ŠD byly zařazovány nejen přírodovědné, literární soutěže; obrázkové hádanky, které si děti na kartičky vytvořily, ale i poslech CD, dopravní tématika chování v silničním provozu. V rámci oslav Dne dětí byl k jejich pobavení připraven skákací hrad, což sklidilo velký úspěch.ve ŠD se během celého školního roku nestal žádný úraz. 12

13 III. ANALÝZA PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ: Prospěch a chování za 1. pololetí 2008/2009 třída počet děvčat a vyznamená ní z toho samé jed. slabý prospěch nepr ospívajíc í st /2,1/ st /2,1/3 C: /2,1/3 poch vala N T U D T U D Ř Š sníž ená zná mka Prospěch a chování za 2. pololetí 2008/2009 tříd počet děvča ta vyznamen ání z toho samé jed. slabý prospěch nep ros pívají cí poc hval a N T U D T U D Ř Š snížená známka st /2,1/ st /2,1/3. C: /2,1/3 13

14 IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH: Ve školním roce pracovalo na škole: (stav k ) Pracovníků celkem: pracovnice na RD z toho mužů... 2 z toho žen ( RD ) Pedagogičtí pracovníci : ( plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků 93 % ) Celkem z toho žen z toho učitelé ZŠ z toho žen z toho vychovatelé. 2 z toho žen. 2 Provozní pracovníci: Celkem z toho žen. 9 ZŠ 5 z toho žen. 4 z toho THP... 1 z toho žen... 1 dělnická povolání... 4 z toho žen... 3 ŠJ... 5 z toho žen. 5 z toho THP 1 z toho žen. 1 kuchařky 4 z toho žen. 4 V. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ( DVPP ) DVPP se řídí plánem DVPP v příslušném školním roce. Cíle DVPP: obohacení každodenní standardní práce o práci projektovou a skupinovou ( ze získaných vědomostí a poznatků ) využití poznatků z akci DVPP při tvorbě a realizaci ŠVP zlepšení efektivnosti vyučování ( proškolení na počítačích a jejich používání ve výuce ) zlepšení komunikace a spolupráce mezi žáky, učiteli a žáky změna vnitřních postojů učitelů ke vzdělávání (význam vlastního vzdělávání ) - změna práce učitele ve třídě 14

15 Plán DVVP pro školní rok 2008 /2009 Název semináře účastníci termíny Školení a semináře zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů metodik prevence, učitelé Dle aktuální nabídky vzdělávacích center ( NIDV Jihlava, Vysočina Education Jihlava ) Semináře a školení zaměřené na studium cizího jazyka, Brána jazyků Tumová Morkusová Pravidelně středa Školení a semináře zaměřené na obsluhu ICT techniky, správcovství školní sítě, obsluhu programu Bakaláři a tvorbu a údržbu webových stránek školy. Správce sítě ICT, Zelená Dle aktuální nabídky Kvalifikační studium pro ředitele škol, NIDV Jihlava Profesní průprava zástupců ředitele, NIDV Jihlava, 5 krát 6 hodin Zelená Doležalová Úterý září 08 květen 09 Březen květen 09 Semináře a školení na rozšíření předpokladů pro výuku v jednotlivých vyučovacích předmětech, interaktivní výuka, tvorba výukových programů ( Tvořivá škola ) Učitelé, vychovatelé Dle nabídky Březen červen 09 Semináře a školení nutné k výkonu povolání všichni zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci Přípravný týden Dle potřeby 15

16 VI. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Údaje o přijímacím řízení a zařazení žáků Ve školním roce 2008/2009 ukončilo povinnou školní docházku v 9. ročníku 23 žáků, 2 žáci končí v 8. třídě a 1 žák vychází ze 7. třídy. 16 žáků bylo přijato na SŠ, gymnázium či SOŠ s maturitou, 10 žáků na tříletá odborná učiliště ( Tučně vyznačené jsou maturitní obory). Z 5. třídy odchází 2 žáci na víceleté Gymnázium v Jihlavě. Přehled o zvolených oborech : 1 Obchodní akademie Obchodní akademie Jihlava Propagační Střední uměleckoprůmyslová výstavnictví a Jihlava 1 škola výtvarnictví Helenín Ekonomika a cestovní Škola ekonomiky a cestovního ruch 2 ruchu Právní administrativa Jihlava 1 SOŠ veterinární Veterinářství Č. Budějovice 2 Střední průmyslová škola Elektrotechnika Technické lyceum Jihlava Soukromé gymnázium 1 AD FONTES Gymnázium Jihlava 2 Gymnázium Gymnázium Jihlava 2 SŠ technická Mechanik seřizovač Jihlava 1 SŠ automobilní Autotronik Jihlava 2 SŠ stavební Stavebnictví Jihlava 1 Hotelová škola Světlá Hotelnictví a turismus V. Meziříčí Kuchař číšník pro 1 Střední škola obchodu a služeb pohostinství Jihlava 2 SŠ stavební Elektrikář Tesař Jihlava 2 SOŠ a SOU Cukrářské práce Pečovatelské práce Třešť 1 SŠ technická elektrikář Jihlava Mechanik OMV 3 SŠ automobilní Autolakýrník Jihlava 1 SŠ - COPT Puškař Uherský Brod 2 VG 5. třída Gymnázium Jihlava 16

17 Žáci 9. ročníku se se svými rodiči mohli zúčastnit Přehlídky středních a učňovských škol v Jihlavě. S výchovnou poradkyní absolvovali pracovní seminář na Úřadu práce v Jihlavě, kde si zjišťovali informace o výběru budoucí profesní orientace a škole vhodné ke studiu v příštím roce. Zástupci škol a učilišť se zúčastnili individuálních pohovorů ve škole, kde seznámili žáky s možností studia a vyučení se v konkrétních zařízeních. Na podzim 2008 se žáci zúčastnili exkurze do školicího střediska firmy BOSCH DIESEL na Pávově, kde měli možnost besedovat o možnostech studia strojírenských oborů a prohlédnout si špičkově vybavené středisko, kde probíhá odborná praxe studentů ze střední škole technické na nejmodernějších strojích. VII. KONTROLNÍ ČINNOST Dne 20. listopadu 2008 provedli pověření pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 1. července 2006 do dne kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v oznamovací povinnosti zaměstnavatele podle 10 zákona č. 48/1997 Sb. a 25 zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění. Při kontrole nebyl zjištěn nedostatek ve stanovení vyměřovacího základu u zaměstnanců ani ve výši měsíčního odvodu pojistného. Prodlevy plateb ( nesplnění výplatního termínu ) nebyly zjištěny. Dne 23. dubna 2009 byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění Okresní správou sociálního zabezpečení v Jihlavě.Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. 13. listopadu 2008 pověření pracovníci KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě provedli kontrolu plnění požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve školní jídelně. Závady nebyly zjištěny. Ve dnech března 2009 provedli pověření pracovníci České školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina komplexní institucionální inspekci podle vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění platném v kontrolovaném období a kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu za kontrolované období od roku 2006 do roku Kontrolní zjištění: 1. Kontrola správnosti a úplnosti vybraných, povinně zapisovaných údajů v rejstříku škol a školských zařízeních uvedených v ustanoveních 144 odst. 1 písm. b) až d) a g) až j) zákona č. 561/2004 Sb, ve znění platném v kontrolovaném období, a ustanovení 149 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění platném v kontrolovaném období. V tomto bodě nebylo zjištěno porušení výše posuzovaného právního předpisu. 17

18 2. Kontrola poskytnutí a využívání účelově poskytnutých finančních prostředků ve smyslu ustanovení 163 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení výše posuzovaného právního předpisu ve smyslu odděleného sledování prostředků v účetnictví organizace, což bylo napraveno použitím účelového znaku pro sledování účelové dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků. 3. Kontrola poskytnuté dotace a oddělené sledování finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v účetnictví školy ve smyslu ustanovení 8 odst. 1 zákona č. 563/1991., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení výše posuzovaného právního předpisu. 4. Kontrola vypořádání vztahů se státním rozpočtem ve smyslu ustanovení 6 odst. 1 a 2 vyhlášky 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, za rok V tomto bodě nebylo zjištěno porušení výše posuzovaného právního předpisu. 5. Kontrola dodržování povinné dokumentace. V tomto bodě nebylo zjištěno porušení výše posuzovaného právního předpisu. 6. Prověřit, zda byly ve sledovaných oblastech provedeny kontroly orgány veřejné správy, zda škola přijala opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zda přijatá opatření splnila podle příslušných ustanovení zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v období roku V tomto bodě nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. 7. Zjištění, jak škola pokračuje v aktivitách po skončení projektu a v jakém rozsahu. Právnická osoba zajistila aktivity po skončení projektu v plném rozsahu. Výsledky projektu jsou využívány při další výuce. 3. března 2009 byla provedena veřejnoprávní kontrola týkající se nakládání s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Obce Velký Beranov zřizovatele příspěvkové organizace za období leden prosinec Kontrolou byly zjištěny vysoké částky zůstatků na fondech a některé nedostatky v označování účetních dokladů. Porušení rozpočtové kázně zjištěno nebylo. Nedostatky ve vedení účetnictví byly odstraněny po konzultaci s auditorkou. 7. srpna 2009 provedla z pověření Obce Velký Beranov kontrolu firma HB Auditing Žďár nad Sázavou. Kontrola doporučila aktualizovat zřizovací listinu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Příspěvkové organizaci bylo doporučeno provádět důslednou inventarizaci majetku a stanovit odpisový plán ke schválení zřizovatelem. 18

19 III. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok: 2008 Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace 1. Příjmy Z rozpočtu KÚ Vysočina Z rozpočtu zřizovatele vč.invest.dotace Poplatky od rodičů (kroužky, ŠD) Příjem za škol.stravování Ostatní příjmy hlavní činnosti Příjmy z doplňkové činnosti Příjmy celkem Výdaje a) z prostředků od KÚ Náklady na platy pracovníků školy Ostatní platby za proved.práci Zákonné odvody Výdaje za učebnice Výdaje za učeb.pomůcky a šk.potřeby Výdaje za osobní ochr.pomůcky Výdaje za cestovné Výdaje za DVPP Výdaje plavání Celkem b) z prostředků zřizovatele Údržba a opravy Voda Plyn Elektřina Zpracování mezd Nákup zboží,ost.materiálu Náklady na poštovné a telekomunikace Nákup služeb Výdaje za potraviny Rekonstrukce ŠJ Odpisy Celkem c) v doplňkové činnosti Celkem náklady na energie Výdaje celkem Výsledek hospodaření za rok

20 IX. AKCE VE ŠKOLE 2008/2009 Září: Den plný pohybu ( Týden mobility) Jihlavský cyklista Úřad práce Jihlava Říjen: Dopravní hřiště Okresní kolo Pythagoriády ( 9. místo ) Halloween ve škole ( spaní ve škole ) Soutěž o nejlepšího draka ( žákovský parlament) Pythagoriáda Listopad: Okresní kolo ve stolním tenise ( 3. místo, ml. žáci) Příběhy bezpráví, Srpnové kladivo beseda s panem Ladislavem Vilímkem Exkurze ve školicím centru firmy BOSCH Preventivní program Šikana Barevný týden, projektový týden na 1. stupni Prosinec: Mikuláš ve škole Ozdob si svůj stromeček ( žákovský parlament) Vánoční dílny, celoškolní projektový den zakončený jarmarkem ve školní jídelně Leden: Zimní sporty, celoškolní projektový den zaměřený na lyžování v Lukách nad Jihlavou, bruslení v Malém Beranově a zimní turistiku v okolí Velkého Beranova) Konverzační soutěž v německém jazyce ( okresní kolo) Únor: Preventivní programy ve Vrakbaru ( alkohol, drogy, šikana, kouření) Ekologické středisko Chaloupky ( environmentální výchova) Školní kolo v recitaci Školní kolo biologické olympiády Březen: Mikroregionální kolo v recitaci ( účast zástupců ZŠ a MŠ kozlov a Luka nad Jihlavou) Den podle Ámose, celoškolní projektový den Školní karneval ( 1. stupeň) Taneční soutěž Žďár nad Sázavou ( dvě 1. místa ) Matematický klokan Duben: Rozvojové učení seminář pro žáky a učitele Záchranný systém Exotická zvířata, záchranná stanice Chrástov Velikonoční sbírka ADRY Městská policie, preventivní program odhalování patologických jevů ve škole SCIO Tetřev, testování žáků 3. třídy 20

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více