Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 2009"

Transkript

1 Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace PSČ Velký Beranov, telefon : , IČO adresa Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

2 1. Základní informace o škole 1.1 Škola: TELEFONY: ředitel školy, zástupce ředitele kancelář školní jídelna školní družina IČO: IZO: základní škola IZO: školní družina IZO: školní klub IZO: školní jídelna Internet : internetové stránky: STATUTÁRNÍ ORGÁN: Mgr.Zdeňka Zelená, ředitelka školy Forma hospodaření: příspěvková organizace, od Zřizovatel: Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, PSČ Starosta: Miloš Musil Kontakty: Tel.: IČO: Obsah výroční zprávy za rok I. Charakteristika školy II. Hodnocení plánu práce školního roku III. Analýza prospěchu a chování IV. Údaje o pracovnících V. Další vzdělávání VI. Přijímací řízení VII. Kontrolní činnost VIII. Kontroly hospodaření a výroční zpráva o hospodaření za rok 2007 IX. Přehled akcí školního roku, účast žáků školy v soutěžích X. Výroční zpráva o hospodaření za rok

3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola je součástí výchovné vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen pěti třídami ročníku a druhý stupeň čtyřmi třídami ročníku. Ve školním roce navštěvovalo školu 164 žáků z toho 77 dívek, na 1. stupni 95 žáků z toho 49 dívek. Vyučování ve škole probíhalo podle učebních plánů a osnov schválených ministerstvem školství - Základní škola - a to ve druhém až pátém ročníku a v sedmém až devátém ročníku. V prvním a druhém, šestém a sedmém ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro každého. Ředitelka školy ustanovuje třídní učitele a vedoucí vychovatele školní družiny. a zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Poradním orgánem ředitelky školy je i Žákovský parlament, který pracoval ve složení se zástupců třídy. Každá třída si zvolila dva poslance, kteří se pravidelně první úterý v měsíci scházeli s ředitelkou školy, aby řešili problémy, organizovali soutěže, připomínkovali školní dokumenty např. Školní řád a vyjadřovali se k chodu školy. Z řad parlamentu vzešla i myšlenka adoptovat si indické dítě. Děti vybrali na internetových stránkách z databáze nadace Adopce na dálku devítiletého chlapce Arifa. Na jeho vzdělání jsme přispěli částkou 5 025,- Kč, které jsme z velké části získali sbírkou, další část byla použita z výtěžku vánočního jarmarku. Dopisy, které z Indie dostáváme, jsou využívany v hodinách anglického jazyka, děti si je překládají a připravují podklady pro odpověď. Na konci školního roku jsme provedli anketu tříd zaměřenou na zhodnocení uplynulého školního roku žáky. Z jejích výsledků vyplynulo, že děti o škole přemýšlejí, uvítaly by zlepšení materiálního vybavení školy, zejména tělocvičny a vyjadřovaly se i k vzájemným vztahům mezi spolužáky, oceňovaly pomoc slabším jak ze strany žáků, tak učitelů. Škola organizuje plavecký výcvik žáků, školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Zřizuje pro své žáky zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny a školní kuchyně s jídelnou. Budova školy má k dispozici 11 učeben, 6 odborných pracoven, tělocvičnu, kabinety učitelů, odpočinkové kouty, hernu školní družiny a klubu, venkovní travnaté hřiště, asfaltový víceúčelový kurt, využívaný ke sportovním aktivitám místními občany. Při škole pracuje šestičlenná Školská rada,zvolená 18. listopadu 2008 v řádných volbách. Předsedkyní se na prvním zasedání nově zvolené rady stala Mgr. Zdeňka Kovaříková. Dalšími členy jsou Mgr. Renata Doležalová, Mgr. Petr Dočekal, RNDr. Arnoštka Ženčáková, Ing. Zdeňka Kansvohlová a Jiří Trnka. 3

4 II. HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE ŠK. ROKU 2008/ Personální zabezpečení školy Mgr. Zdeňka Zelená - ředitelka školy Mgr. Mira Krčálová - zástupce ředitele školy, výchovná poradkyně Martina Hegnerová ekonomka - účetní školy Školní družina: Zdeňka Součková - vedoucí vychovatelka Marie Janderková vychovatelka Školní jídelna : Alena Kisslerová vedoucí školní jídelny Zdeňka Strnadová vedoucí kuchařka Dana Musilová pomocná kuchařka Marie Mátlová - pomocná kuchařka Ivana Böhmová pomocná kuchařka Provozní zaměstnanci: Jiří Fejt- školník Marie Zejdová - uklízečka Lenka Markovičová - uklízečka Marie Kociánová uklízečka Učitelé : Mgr.Božena Zemanová, učitelka, 1. třída Mgr. Monika Farkačová, učitelka, 2. třída Mgr. Jaroslava Valentová, učitelka, 3. třída Mgr. Renata Doležalová, učitelka, 4. třída Mgr. Jindra Tumová, učitelka, 5. třída Mgr. Jana Wacková, učitelka, 6. třída Mgr. Lidmila Vodičková, učitelka, 7. třída Mgr. Petr Dočekal, učitel 8. třída, metodik ICT Jitka Janečková, učitelka, 9. třída Netřídní učitelé: Mgr. Jana Morkusová, učitelka Mgr. Milena Drdacká, učitelka, koordinátor EVVO Bc. Jaroslava Kuncová - Zadražilová, učitelka, metodik prevence 4

5 2. Koncepce a profilace školy Vzdělávací program: 1., 2. a 6., 7. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro každého, ročník a ročník Základní škola čj.16847/96-2. Záměrem školy je výchova člověka kulturního, tvořivého, komunikativního, mravně odpovědného, hledajícího své místo v životě, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho ochranu, svobodně jednajícího, s touhou se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života, člověka hledajícího své místo ve sjednocující se Evropě a ve světě stále více propojeném globálními vztahy i problémy. Člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně reagujícího v konkrétních praktických životních situacích. Cílem školy je zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Snažíme se vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka, respektovat jeho individualitu, podporovat nadání a talent. V oblasti utváření partnerských vztahů mezi pedagogem a žákem došlo k posunu, zlepšila se spolupráce rodičů a školy. Komunikaci mezi školou a veřejností a prezentaci školy a jejich výsledků zajišťují i nové webové stránky, které byly spuštěny v červenci školního roku 2008/2009 a byly částečně financovány z prostředků Fondu Vysočiny v rámci projektu Web pro všechny. Vztahy mezi školou a obcí lze hodnotit pozitivně. Základní škola se účastní kulturně společenských akcí pořádaných Obcí Velký Beranov: Vítání občánků, Den pro seniory, Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu. Žáci školy zde vystupují s připravenými programy, zejména hudebními. Pravidlem se staly příspěvky do Čtvrtletníku občanů Velkého Beranova, v nichž seznamujeme veřejnost s aktuálním děním ve škole. Občané Velkého Beranova využívali velkoobjemový kontejner v areálu školy k likvidaci starého papíru, každé liché pondělí po celý rok tak mohli pomoci škole a přírodě a životnímu prostředí. Získané prostředky byly využívány k nákupu pomůcek, ale také odměn pro žáky školy. Ekologické myšlení je v dětech posilováno i účastí v projektu MŠMT Recyklohraní, do něhož se naše škola zapojila hned po jeho vyhlášení v září Ve škole sbíráme baterie, drobné elektrozařízení, plníme vzdělávací úkoly zaměřené na třídění odpadu a za všechny aktivity získáváme body, za něž si můžeme vybrat v katalogu odměn zajímavé ceny. Chtěli bychom dosáhnout na ty nejlepší. Dlouhodobou snahou školy je rozvíjet spolupráci rodičů a školy nejen při jednáních o chování a prospěchu dětí, ale i při neformálních setkáních kulturního či sportovního charakteru. Chceme pracovat na komunitním rozměru školy, aby škola byla skutečným centrem života v obci. Společně pořádané sportovní akce ukazují, že spolupráce školy a veřejnosti je důležitou součástí práce školy a jejího rozvoje. V loňském roce jsme získali i sponzory z řad rodičů nebo příznivců školy. Věcné dary byly využity na zajištění tomboly na školním plese, finanční příspěvky pak na rozvoj vybavenosti školy. V minulosti byla tato oblast zanedbávána a škola je jak ve špatném technickém stavu ( střecha, okna, plášť budovy ), tak svým vybavením neodpovídá trendům moderní školy. V započatých aktivitách zaměřených na získávání finančních prostředků z jiných zdrojů chceme i nadále pokračovat. 5

6 Informace v krajských novinách a v České televizi o aktivitách našich žáků a učitelů v rámci projektu Zmizelí sousedé a o realizaci projektu Tvorba multimediálních výukových materiálů s přihlédnutím k potřebám ZŠ, na který získala naše škola prostředky z evropských strukturálních fondů potvrzují, že pedagogové nemají ruce v klíně, ale že usilují o modernizaci své školy jako celku. Projekt ESF si klade za cíl dopracovat ŠVP, provedení jeho evaluace a na základě získaných zkušeností uskutečnění jeho eventuální modernizace zejména zabudováním aktivit s větším zapojením žáků do samotné výuky. Zpracovat v elektronické podobě další výukové materiály a vytvořit jejich databázi. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na žáky školy tak, aby vedly k naplnění požadovaných klíčových kompetencí, které budou odpovídat aktuálním potřebám na trhu práce. Další cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří prostřednictvím vzdělávání dostanou příslušné kompetence, aby je mohli předat svým žákům. Na projektu se budou podílet pedagogičtí pracovníci ZŠ Velký Beranov. Partnerem projektu je Obec Velký Beranov, jejíž účast spočívá v zajištění publicity mezi rodičovskou veřejností. Hlavním cílem je modernizovat dosavadní práci pedagogů a poskytnout jim na základě získaných moderních didaktických metod a dovedností z ICT snadnější přístup ke kvalitním informacím. V první etapě 13 vyučujících absolvovalo kurz zaměřený na získání nebo zdokonalení praktických dovedností v používání prezentačního a výukového softwaru a v ovládání multimediálních technologií. Aby mohli své poznatky využívat a přenášet žákům školy, získali jsme na základě výběrového řízení z evropských prostředků nové počítače, notebooky a dataprojektor a multifunkční kopírovací zařízení. Druhá etapa bude zaměřena na práci vyškolených osob v týmech, kde pomocí nových medií budou zpracovávat vhodně vybraná výuková témata v jednotlivých předmětech. Hlavním cílem projektu bude obsáhlý soubor multimediálních výukových materiálů použitelných na základní škole. Nově vytvořené materiály budou prakticky odzkoušeny ve výuce. K naplnění hlavního cíle bude sloužit třetí etapa, kdy tyto vytvořené výukové materiály budou zdarma zpřístupněny pedagogům z jiných škol formou workshopů, jejichž součástí bude výměna zkušeností s tvorbou multimediálních programů a aplikací moderních výukových metod na ZŠ. I v tomto školním roce absolvovaly všechny třídy 1. stupně naší školy preventivní programy ve Vrakbaru centru prevence v Jihlavě. 1. třída téma Kamarádství, 2. třída Zdravý životní styl, 3. třída Alkohol, 4. třída Kouření a 5. třída Drogy. Jednotlivá témata byla přizpůsobena věku dětí. Byly používány hravé formy práce. Pořady byly vždy velmi dobře připraveny a probíhaly v příjemné, kamarádské atmosféře. Jednotlivé části na sebe navazovaly. Na začátku se děti seznamovaly, představovaly v kruhu. Následovala cíleně vybraná pohádka, která sloužila k zamyšlení nad tématem i k vyvození závěrů a poučení. Byl zde také dostatek prostoru ke sdělení vlastních zkušeností a zážitků. Děti si oblíbily i skupinovou práci výtvarné vyjádření k problému a její prezentaci před ostatními. Nechybělo ani opakování nejdůležitějších poznatků. Na závěr zbyl čas na hry, soutěže a rozdávání drobných dárků. Velice pozitivně hodnotíme všechny pořady a přístup lektorů 6

7 k dětem. Děti byly aktivní, pracovaly s chutí, nenásilně byly vedeny k výchovným cílům. V průběhu programu si ani neuvědomovaly, že se učí. Celá koncepce prevencí má logickou posloupnost od jednodušších témat ke složitějším a je velmi přínosné, aby se děti mohly zúčastnit všech lekcí. Příznivé reakce na tyto pořady máme i z řad rodičů, kteří se zajímají o činnost školy. Všichni učitelé v jednotlivých předmětech a třídní učitelé věnovali náležitou pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu, prostředí a ekologické výchově. Plavecký výcvik se uskutečnil v jarních měsících pro 3. a 4. ročník v Jihlavě ve spolupráci s plaveckou školou. Aktivně byly zajišťovány kulturní akce a divadelní představení pro žáky přímo ve škole. ( spolupráce s MŠ Velký Beranov ) Výlety a exkurze rozšířily obzor žáků, napomohly k rozvoji sociálních kompetencí a doplnily výuku. 3. Jazyková výchova Výuka angličtiny byla zajišťována od 1. ročníku. Seznámení žáků s cizím jazykem na začátku školní docházky má jistě pozitivní vliv jak na rozvoj jazykových kompetencí, tak i kompetencí sociálních. Děti se seznamují s funkcí jazyka jako základního dorozumívacího prostředku, učí se reagovat v základních situacích každodenního života. Anglický jazyk: Mgr. Zdeňka Zelená, Mgr. Jana Morkusová, Mgr. Jindra Tumová, Mgr. Monika Farkačová Německý jazyk : Jitka Janečková, Bc. Jaroslava Kuncová - Zadražilová 4. Náboženská výchova Římsko katolické náboženství Mgr. Ludmila Krčálová Výuka náboženství byla poskytována v souladu se školským zákonem a je vyučována jako nepovinný předmět. Celkem bylo zapojeno 25 žáků rozdělených do třech skupin. l.- 5.ročník: 18 žáků 6.-9.ročník: 7 žáků 5. Estetická výchova Estetická výchova se stala nedílnou součástí celého života školy a systematicky vedla k estetickému cítění v rozvoji dětí. Výstavy prací žáků v prostorách školy zpestřují výzdobu školy. V průběhu školního roku byla vydána čtyři čísla školního časopisu Pijavice do lavice, na jejíž tvorbě se podílela redakční rada složená většinou z žáků 6. třídy spolu s paní učitelkou Janou Wackovou. Předvánoční dílny ve škole proběhly za bohaté účasti rodičů a veřejnosti a připravili je žáci pod vedením učitelů. 7

8 Cílem bylo vést děti k vnímavému postoji k prostředí nejen ve škole, ale i v obcích, kde žijí a ke svému okolí. S estetickou výchovou souvisí i nutná modernizace a renovace objektu školy. Areál školy je nutno přizpůsobit podmínkám pro realizaci pohybových aktivit, rozvoji tělesné zdatnosti žáků. Bojovali jsme a bojujeme s vandalismem zejména mladých lidí, kteří záměrně ničí majetek, znečišťují okolí školy odpadky. Situace je neúnosná zejména v letních měsících. I v této souvislosti se potvrzuje nutnost uzavření areálu a důsledného působení na žáky školy, aby byli vnímaví ke svému okolí a prostředí školy. 6. Ekologická výchova Ve škole je naplňován program EVVO. Žáci jsou vychováváni ke vztahu k přírodě, ekologickému cítění a k šetrnému zacházení s přírodními zdroji. Nadále se prováděl sběr papíru a pomerančové kůry. Nově se děti zapojily do soutěže Recyklohraní vyhlášené MŠMT ČR pod záštitou ministra školství. Ve škole jsou umístěny sběrné nádoby na použité baterie a jiný drobný elektromateriál. V průběhu školního roku jsme nasbírali bodů. Za získané body může škola objednávat z katalogu odměn, který nabízí velmi hodnotné odměny. ( www. recyklohrani.cz) Část použitých materiálů může ještě sloužit, proto byl také ještě využit např. ve výtvarné výchově či v činnosti školní družiny. Ve školní budově je trvalou součástí výzdoby klobouky vytvořené ze starého papíru, draci a dráčci, figurky z plastových lahví. Některé drobné výrobky byly dětmi nabídnuty také na Vánočním jarmarku pro rodiče a veřejnost. Starší žáci zhotovili informační tabulky s označením druhů pokojových a okrasných rostlin pěstovaných ve škole a tyto umístili k rostlinám. Zásady pěstování pokojových rostlin byly také námětem jedné z výstavek na nástěnce. Materiály byly zhotoveny tak, aby mohly trvale posloužit i ve vyučování( pracovní činnosti, přírodověda, přírodopis). Ke dni stromů žáci 6. třídy prováděli praktické měření obvodů a odhady výšek stromů v okolí školy. Určovali druhy dřevin podle atlasů. Vyhotovili jednoduchý plánek okolí školy a seznámili ostatní třídy se svou prací. Z nabídky střediska ekologické výchovy Chaloupky byly ve školním roce využity: - Den ve včelíně 1. stupeň - Zlaté rouno 2. stupeň Cenné byly nejen poznatky, ale zejména možnost vlastních činností. Žáci se seznámili s předením, tkaním, barvením a filcováním vlny, výrobou tvarohu, sýrů a másla, poznali, jaké jsou druhy medu, jak se med stáčí a vyzkoušeli si zdobení perníčků. V dubnu proběhla na škole beseda s panem Miroslavem Hořákem ze Záchranné stanice dravců a sov v Chrástově spojená s praktickými ukázkami živočichů. Tato akce se setkala s velkou odezvou a zájmem. Výtěžek byl věnován na pomoc zvířátkům v záchranné stanici.i exkurze do JE Dukovany a na vodní dílo Dalešice přispěla k naplňování průřezového tématu Environmentální výchova,poznávání různých zdrojů elektrické energie a jejich vlivu na životní prostředí. 8

9 VYHODNOCENÍ SBĚRU STARÉHO PAPÍRU 1. Bartušková Natálie, 1. třída, 710 kg 2. Barák Lukáš, 3. třída, 577 kg 3. Hechtová Nikol, 5. třída, 540 kg 4. Krejčí Monika, 1. třída, 537 kg 5. Lacina Ondřej, 4. třída, 455 kg 6. Novák Matěj, 5. třída, 436 kg 7. Bartušek Zdeněk, 5. třída, 430 kg 8. Ondra Adam, 3. třída, 396 kg 9. Janíková Veronika, 3. třída, 364 kg 10. Vrzal Sebastian, 1. třída, 330 kg První čtyři sběrači byli odměněni vyhlídkovým letem na Henčově. 7. Spolupráce s rodiči Rada rodičů tvořená zástupci tříd se pravidelně podle plánu setkávala s ředitelkou školy. Na valné hromadě rodičů 16. září 2008 byl odhlasován rodičovský příspěvek ve výši 100,-Kč na dítě, splatný ve dvou splátkách / říjen, leden /. Prostředky z rozpočtu SRPŠ jsou využívány pro financování akcí pro děti, jízdného na výchovně vzdělávací akce do Jihlavy, nákup odměn pro žáky atd. Spolupráce vyvrcholila přípravou a organizací prvního společného plesu ZŠ a MŠ a SRPŠ ve Velkém Beranově v únoru Jako první akce tohoto typu jsme se potýkali s řadou nedostatků, ale i v následujících letech bychom chtěli v tradici školních plesů pokračovat. S organizací plesu nám významně pomohli nejen rodiče, Obec Velký Beranov, ale také sponzoři, kteří přispěli do tomboly. Této pomoci si vážíme a děkujeme všem, kteří pomohli. 8. Zájmové kroužky V rámci školní družiny a školního klubu jsme nabídli pestrou paletu volnočasových aktivit, kterými se podílíme na využití volného času dětí. Volnočasové aktivity v ŠD a ŠK 2008/2009 Pondělí 11:35 Výtvarný kroužek pro 1. a 3. tř. Tumová 12:50 Výtvarný kroužek pro 2.,4.,5. tř. Tumová 13:40-14:40 Anglicky jazyk na počítači Morkusová 14:00-15:00 Basketbal Dočekal 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková 9

10 Úterý Středa 13:15 Sportovní hry pro 2.,3. tř. Doležalová 13:40-14:40 Hra na kytaru pro pokročilé Morkusová 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková 6:45 Cvičení z Čj pro 9.tř. Wacková 6:45 Cvičení z M pro Vodičková 11:35 Sportovní hry Valentová 12:45-13:30 Hra na flétnu pro 1.,2. tř. Morkusová 13:45-14:40 Hra na kytaru pro začátečníky Morkusová 13:40 14:40 Sportovní hry Dočekal 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková Čtvrtek 6:45 Cvičení z Čj pro 8.tř. Wacková 12:40-13:40 Hra na flétnu pro 3.,4.,5. tř. Morkusová 13:35 Dyslektický a ČJ na internetu Wacková 15:15-17:00 Internet pro veřejnost Janderková Nabídka činností na efektivní využití volného času byla rozšířena i v rámci dlouhodobé spolupráce s DDM ve Žďáře nad Sázavou o taneční kroužek. Tradičně se setkal s velkým zájmem mezi dětmi na 1. stupni. Spolupráce je velmi příjemná a přinesla i odměnu v podobě úspěchů děvčat na tanečních soutěžích ( viz níže ). 9. Integrovaní žáci Spolupráce rodičů, učitelů i žáků s PPP a SPC v Jihlavě byla zajištěna v průběhu celého školního roku. Mgr. Mira Krčálová pravidelně konzultovala s vyučujícími práci integrovaných žáků. Dva žáci pracovali na doporučení poradny podle individuálního vzdělávacího plánu ( Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ), který se souhlasem rodičů byl sestaven vyučujícími, konzultován odbornými poradci a také s rodiči. Cílem je pracovat s dětmi vyžadujícími zvláštní péči soustavně a ve spolupráci s rodinou, bez níž nelze dosáhnou u dětí se specifickými výukovými potřebami žádoucích pokroků. 10. Rozpracování metodiky v prevenci návykových látek ( Školní preventivní strategie ZŠ Velký Beranov) Ve škole působí metodik prevence, jehož úkolem je vytvářet podmínky pro plnění zásad školní preventivní strategie a zabraňovat šíření patologických jevů mezi žáky. Aktivity v této oblasti byly zaměřeny: a) na program pro žáky b) na program pro učitele c) na program pro rodiče Ve školním roce 2008/2009 pokračovala preventivní opatření týkající se odbourávání užívání návykových látek (z toho nejvíce tabákových výrobků), ale i prevence sociálně patologických jevů ve společnosti ( šikana, rasová nesnášenlivost ) 10

11 V hodinách občanské výchovy byly využívány dokumentární filmy o lidech závislých na drogách, lidech odlišných kvůli své nemoci, původu, společenském postavení a lidech postižených nemocí AIDS. Cíle programu 1) Navést žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit správný hodnotový žebříček (umění rozlišit dobré a špatné) 2) Rozšířit informovanost žáků, pedagogů, rodičů i široké veřejnosti o nebezpečnosti patologických jevů ve společnosti. 3) Předcházet vzniku sociálně-patologických jevů u žáků preventivním působením. Posílit psychickou i fyzickou stránku žáků (posilování sebevědomí, nácvik odmítání) 4) Zlepšit sociální klima školy (zefektivnění komunikace ve vztahu pedagog žák, žák pedagog) 5) Zlepšit sociální klima ve třídách 6) Nácvik sociálních dovedností (empatie, sebepoznání, tolerance, řešení konfliktů) 7) Zvýšit odolnost žáků vůči sociálně-patologickým jevům, snížit rizika vlivů. 8) Poskytnout žákům širokou nabídku volnočasových aktivit. 9) Vytvářet otevřené partnerství s rodiči a veřejností 10) Zapojit do realizace ŠPS široké spektrum učitelů 11. Školní jídelna Školní jídelna při ZŠ je součástí školy. Vedoucí ŠJ je Alena Kisslerová, vedoucí kuchařkou Zdeňka Strnadová. Školní kuchyň zajišťovala stravu nejen pro žáky a zaměstnance naší školy, ale i pro MŠ Velký Beranov, Malý Beranov, Vysoké Studnice a ZŠ a MŠ Kozlov. Provoz ve školní kuchyni a jídelně byl obnoven po rozsáhlé rekonstrukci v říjnu Moderní technologie umožnily rozšířit poskytované služby i na cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel. Při přípravě jídel je dodržován spotřební koš a zaměstnankyně dbají na hygienické zásady v průběhu celého procesu přípravy jídel. Je využíván nový objednávkový a evidenční systém, který zlepšil i administrativní práce, jež jsou v kompetenci vedoucí školní jídelny. Do budoucna je velmi nutné přizpůsobit novým požadavkům hygienickým i estetickým zařízení školní jídelny, které neodpovídá dnešním požadavkům. Počet vydaných jídel ve ŠJ za rok 2008/2009 MŠ přesnídávky MŠ obědy ZŠ obědy 1.-9.roč Závodní stravování Cizí strávníci Celkem

12 12. Školní družina Ve školním roce 2008/2009 byla vedoucí vychovatelkou Zdeňka Součková. ŠD měla dvě oddělení, v nichž bylo celkem zapsáno 83 dětí. V případě, že se v jednom oddělení skutečný přítomných dětí dostal přes hranici 30 dětí v oddělení, byla posílena školní družina dalším pracovníkem z řad učitelů. Denní program ve školní družině mimo jiné zabezpečoval aktivní odpočinek a rekreaci po vyučování. Hlavní náplní dne byla zájmová činnost, která směruje k různým činnostem - tělovýchovné, hudebně-pohybové, výtvarné, pracovní, přírodovědné a společenskovědní. Vedoucí vychovatelka zajišťovala výběr a evidenci příspěvků na ŠD a ŠK, který činil 50,-Kč/měsíc. ŠD dbá na zařazení dětí do kolektivu, učí samostatnosti, správné komunikaci a spolupráci.vytváří vztah k prostředí školy a jejímu okolí, učí děti vnímat krásu. Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle ŠVP ŠD ( součást ŠVP ZV Škola pro každého ), který je rozdělen podle jednotlivých ročních období. Okruhy činnosti ŠD - zájmová, rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování doplněna didaktickými hrami, četbou knih dětí. Celkem bylo přečteno 13 knih. Dále jsme pracovali s časopisy Sluníčko a Liška. Pravidelně jsme se účastnili výtvarných soutěží, pořádaných těmito periodiky. Obrázky jsme odeslali do celkem 9 vyhlášených témat. Jednu ze soutěží v časopise Liška vyhrála Zemanová Tereza ze 2. třídy. Zájmová činnost pracovní, esteticko-výchovná, přírodovědná, sportovní byla naplňována aktuálně podle ročních období. Probíhala výzdoba třídy s vánoční, zimní, velikonoční a jarní tematikou. K výzdobě školního plesu bylo zhotoveno 129 papírových růží. Děti pomohly při vytvoření 40 kusů váziček z krepových papírů. Vyráběly dárky pro budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy. Při této příležitosti byla uspořádána výstavka výrobků ŠD.V přírodovědné činnosti si mohl každý podle zájmu vypěstovat své rajče. Problém však nastal s obstaráním si potřebného materiálu. Po celý rok jsme se snažili třídit odpad. Při některých činnostech ŠD jsme využívali odpadových materiálů ruličky od toaletního papíru, krabice od mléka, krabičky od čajů a sýrů. Do programu ŠD byly zařazovány nejen přírodovědné, literární soutěže; obrázkové hádanky, které si děti na kartičky vytvořily, ale i poslech CD, dopravní tématika chování v silničním provozu. V rámci oslav Dne dětí byl k jejich pobavení připraven skákací hrad, což sklidilo velký úspěch.ve ŠD se během celého školního roku nestal žádný úraz. 12

13 III. ANALÝZA PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ: Prospěch a chování za 1. pololetí 2008/2009 třída počet děvčat a vyznamená ní z toho samé jed. slabý prospěch nepr ospívajíc í st /2,1/ st /2,1/3 C: /2,1/3 poch vala N T U D T U D Ř Š sníž ená zná mka Prospěch a chování za 2. pololetí 2008/2009 tříd počet děvča ta vyznamen ání z toho samé jed. slabý prospěch nep ros pívají cí poc hval a N T U D T U D Ř Š snížená známka st /2,1/ st /2,1/3. C: /2,1/3 13

14 IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH: Ve školním roce pracovalo na škole: (stav k ) Pracovníků celkem: pracovnice na RD z toho mužů... 2 z toho žen ( RD ) Pedagogičtí pracovníci : ( plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků 93 % ) Celkem z toho žen z toho učitelé ZŠ z toho žen z toho vychovatelé. 2 z toho žen. 2 Provozní pracovníci: Celkem z toho žen. 9 ZŠ 5 z toho žen. 4 z toho THP... 1 z toho žen... 1 dělnická povolání... 4 z toho žen... 3 ŠJ... 5 z toho žen. 5 z toho THP 1 z toho žen. 1 kuchařky 4 z toho žen. 4 V. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ( DVPP ) DVPP se řídí plánem DVPP v příslušném školním roce. Cíle DVPP: obohacení každodenní standardní práce o práci projektovou a skupinovou ( ze získaných vědomostí a poznatků ) využití poznatků z akci DVPP při tvorbě a realizaci ŠVP zlepšení efektivnosti vyučování ( proškolení na počítačích a jejich používání ve výuce ) zlepšení komunikace a spolupráce mezi žáky, učiteli a žáky změna vnitřních postojů učitelů ke vzdělávání (význam vlastního vzdělávání ) - změna práce učitele ve třídě 14

15 Plán DVVP pro školní rok 2008 /2009 Název semináře účastníci termíny Školení a semináře zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů metodik prevence, učitelé Dle aktuální nabídky vzdělávacích center ( NIDV Jihlava, Vysočina Education Jihlava ) Semináře a školení zaměřené na studium cizího jazyka, Brána jazyků Tumová Morkusová Pravidelně středa Školení a semináře zaměřené na obsluhu ICT techniky, správcovství školní sítě, obsluhu programu Bakaláři a tvorbu a údržbu webových stránek školy. Správce sítě ICT, Zelená Dle aktuální nabídky Kvalifikační studium pro ředitele škol, NIDV Jihlava Profesní průprava zástupců ředitele, NIDV Jihlava, 5 krát 6 hodin Zelená Doležalová Úterý září 08 květen 09 Březen květen 09 Semináře a školení na rozšíření předpokladů pro výuku v jednotlivých vyučovacích předmětech, interaktivní výuka, tvorba výukových programů ( Tvořivá škola ) Učitelé, vychovatelé Dle nabídky Březen červen 09 Semináře a školení nutné k výkonu povolání všichni zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci Přípravný týden Dle potřeby 15

16 VI. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Údaje o přijímacím řízení a zařazení žáků Ve školním roce 2008/2009 ukončilo povinnou školní docházku v 9. ročníku 23 žáků, 2 žáci končí v 8. třídě a 1 žák vychází ze 7. třídy. 16 žáků bylo přijato na SŠ, gymnázium či SOŠ s maturitou, 10 žáků na tříletá odborná učiliště ( Tučně vyznačené jsou maturitní obory). Z 5. třídy odchází 2 žáci na víceleté Gymnázium v Jihlavě. Přehled o zvolených oborech : 1 Obchodní akademie Obchodní akademie Jihlava Propagační Střední uměleckoprůmyslová výstavnictví a Jihlava 1 škola výtvarnictví Helenín Ekonomika a cestovní Škola ekonomiky a cestovního ruch 2 ruchu Právní administrativa Jihlava 1 SOŠ veterinární Veterinářství Č. Budějovice 2 Střední průmyslová škola Elektrotechnika Technické lyceum Jihlava Soukromé gymnázium 1 AD FONTES Gymnázium Jihlava 2 Gymnázium Gymnázium Jihlava 2 SŠ technická Mechanik seřizovač Jihlava 1 SŠ automobilní Autotronik Jihlava 2 SŠ stavební Stavebnictví Jihlava 1 Hotelová škola Světlá Hotelnictví a turismus V. Meziříčí Kuchař číšník pro 1 Střední škola obchodu a služeb pohostinství Jihlava 2 SŠ stavební Elektrikář Tesař Jihlava 2 SOŠ a SOU Cukrářské práce Pečovatelské práce Třešť 1 SŠ technická elektrikář Jihlava Mechanik OMV 3 SŠ automobilní Autolakýrník Jihlava 1 SŠ - COPT Puškař Uherský Brod 2 VG 5. třída Gymnázium Jihlava 16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012 ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011 / 2012 1 Velký Beranov, 1. října 2012 Mgr. Zdeňka Zelená Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2013 / 2014 Velký Beranov, 31. července 2014 Mgr. Zdeňka Pavlíčková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy čj. 299/2014/ŘŠ

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více