Malé zdroje elektrické energie Vodní energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malé zdroje elektrické energie Vodní energie"

Transkript

1 1 Vodní energie Vodní energie je považována za energii obnovitelnou. Jejím zdrojem jsou déšť a sníh v koloběhu, udržovaným sluneční energií. Vodní energie se projevuje jako energie potenciální, tlaková a kinetická. Měrná energie vodního toku je dána vztahem 2 p c w = g H + + (J.kg -1 ) (1.1) ρ Hlavní znaky vodní energie nevyčerpatelnost a kolísavost příkonu, přirozená koncentrace nositele z povodí do hlavních toků, značné investiční náklady pro výstavbu vodních děl, nízké provozní náklady vodních elektráren, poměrně malá energie w v nositeli. 1.2 Význam vodních elektráren pro energetiku ČR Význam vodních elektráren v hydrologických podmínkách ČR nespočívá v objemu výroby elektrické energie, jaký poskytuje např. jaderná energetika, tj. JE Dukovany a JE Temelín, ale ve specifických vlastnostech jejich provozu. Vodní elektrárny dokáží velmi pohotově reagovat na okamžitou potřebu elektrické energie v energetické soustavě, nezatěžují životní prostředí odpady, jako je např. vyhořelé palivo, není třeba budovat úložiště odpadu apod. Vodní elektrárny představují levný zdroj elektrické energie, který se využívá zejména v období špičkové spotřeby. Přečerpávací vodní elektrárny navíc umožňují i účelné využití elektřiny produkované méně flexibilními energetickými zdroji v období nízké spotřeby. Vodní elektrárny mají i vodohospodářský význam. Kromě průtokových vodních elektráren patří mezi nejznámější typy vodních elektráren elektrárny akumulační. Jsou součástí vodních děl - nádrží. Tato vodní díla kromě akumulace vody pro výrobu elektrické energie stabilizují průtoky říčním korytem, chrání před povodňovými vlnami a podporují ekonomicky výhodné plavební možnosti vodních toků. Břehy nádrží mohou sloužit jako rekreační oblasti. Mnohdy jsou nádrže také zdrojem pitné vody pro vodárny, zdrojem technologické vody pro průmysl a závlahové vody pro zemědělství. V neposlední řadě je třeba připomenout, že v Evropě má své významné a uznávané místo i architektura českých vodních elektráren. Využití vodních elektráren a především vodních děl z hlediska vodohospodářského významu se projevilo v období katastrofických záplat v roce Těm se sice v povodí Vltavy nepodařilo zcela zabránit; jejich důsledky by však bez schopnosti operativně a plánovitě příval vodní masy zadržet byly daleko ničivější. Vodní elektrárny mají řadu specifických vlastností. Jednou z nich je schopnost tzv. přečerpávacích vodních elektráren operativně řešit zvýšenou potřebu elektrické energie v období energetických špiček. Strana 1 / 16

2 Elektrizační soustava státu musí v každém okamžiku vyrobit přesně tolik elektrické energie, kolik jí je právě třeba. Spotřeba elektrické energie přitom jak během dne, tak i v delších obdobích kolísá. Elektrickou energii sice nelze v čistém stavu skladovat, situaci však účinně pomáhají řešit přečerpávací vodní elektrárny. Přečerpávací vodní elektrárna je v principu soustava dvou výškově rozdílně položených vodních nádrží spojených tlakovým potrubím, na němž je v jeho dolní části umístěna turbína s elektrickým generátorem. Ta vyrábí elektřinu pro elektrizační soustavu v době energetické špičky; v době útlumu se voda z dolní nádrže přečerpává "levnou elektřinou" do nádrže horní, kde její potenciální energie čeká na své optimální využití v "pravou chvíli". Na každou akumulovanou kwh, kterou z přečerpávací vodní elektrárny odebíráme, je nutné k načerpání vody do horní nádrže vynaložit asi 1,4 kwh. Ke stabilizaci elektrizační sítě jsou však tyto elektrárny nezastupitelné - na potřebu elektrického výkonu v síti, popř. na eventuální výpadek výkonu některé z uhelných elektráren, dokáží reagovat okamžitě. Stejně jako u ostatních typů vodních elektráren přitom využívají své schopnosti rychlého najetí při velkém výkonu. Technologie využívající principu přečerpávacích vodních elektráren je perspektivní především z hlediska možnosti akumulace elektrické energie. Posláním vodních elektráren v ČR je pracovat jako doplňkové zdroje primárních zdrojů (klasických elektráren, JE Dukovany, JE Temelín). 1.3 Princip vodní elektrárny Ve vodních elektrárnách voda roztáčí turbínu; ta je na společné hřídeli s elektrickým generátorem (dohromady tvoří tzv. turbogenerátor). Mechanická energie proudící vody se tak mění na energii elektrickou, která se transformuje a odvádí do míst spotřeby. Obdobný princip využívá i uhelná nebo jaderná elektrárna. Výběr turbíny závisí na účelu a podmínkách celého vodního díla. Nejčastěji se osazují turbíny reakčního typu (Francisova nebo Kaplanova turbína), a to v řadě modifikací. Pro vysoké spády (někdy až 500 m) se používá akční Peltonova turbína. V přečerpávacích vodních elektrárnách se používá turbín s reverzním chodem a s přestavitelnými lopatkami. V malých vodních elektrárnách se převážně zabydlela malá horizontální turbína Bánkiho spolu s upravenou jednoduchou turbínou Francisovou. Vůbec nejvyšší účinnost pro velké spády vykazuje Dériazova turbína z roku Jde o diagonální verzi Kaplanovy turbíny. Podle způsobu práce se moderní turbíny dělí na rovnotlaké a přetlakové. V rovnotlakých turbínách zůstává tlak vody stále stejný, to znamená, že voda vychází z turbíny pod stejným tlakem, pod jakým do ní vstupuje. U přetlakových turbín vstupuje voda do oběžného kola s určitým přetlakem, který při průtoku klesá. Při výstupu z turbíny má tedy voda nižší tlak než při vstupu do ní. Tak pracují např. Francisovy turbíny, vhodné pro střední spády. Pro malé výkony na malých spádech jsou vhodné horizontální turbíny, pro malé spády a velké výkony se stavějí turbíny vertikální. Vývoj Francisových turbín ještě není ukončen. Dosahují výkonů až 250 MW, jsou však schopny i 1000MW výkonu a výkonů vyšších. Vodní turbíny jsou technicky nejdokonalejší mechanické motory vůbec - dosahují 95% účinnosti. Umístění vlastní elektrárny může být různé podle tvaru terénu, výškových a spádových možností a na množství vody. Existují elektrárny zabudované přímo do tělesa hráze, jinde je elektrárna vystavěna hluboko v podzemí. Voda se k ní přivádí tlakovým potrubím a odvádí se podzemním kanálem. Strana 2 / 16

3 1.4 Malé vodní elektrárny V principu jsou malé vodní elektrárny (MVE) velmi jednoduchá zařízení. Na vodní tok navazuje vtokový objekt (jez, přehrada), který soustřeďuje průtok a zvyšuje spád vodního toku. Voda je přivedena přivaděčem přes česle (hrubé a jemné), které zadržují mechanické nečistoty, do strojovny. Tam se hydraulická energie vody v turbíně mění na mechanickou. Mechanická energie z turbíny je přes hřídel přenášena do generátoru, kde se mění na elektrickou energii. MVE se skládají z několika základních částí: vzdouvací zařízení (hráze, jezy) - slouží ke vzdutí vodní hladiny (zvětšení spádu) a k usměrnění průtoku do přivaděče, přivaděče - přivádějí vodu k vodní turbíně, česle - slouží k odstranění mechanických nečistot a zabraňují jejich vniknutí do turbíny, technologická zařízení turbíny slouží k přeměně hydraulické energie vody na mechanickou, generátory přeměňují mechanickou energii na elektrickou, odpadní kanály - vrací vodu do původního koryta MVE skupiny ČEZ Malé vodní elektrárny ČEZ a.s. Instalovaný výkon (MW) Uvedení do provozu Lipno II 1 x 1, Hněvkovice 2 x 4, Kořensko I 2 x 1, Mohelno 1 x 1,2; 1 x 0, Dlouhé stráně II 1 x 0, Kořensko II 1 x 0, Želina 2 x 0, tabulka Dělení malých vodních elektráren Obecně můžeme MVE dělit podle několika hledisek: podle systému soustředění vodní energie (průtoku a spádu) podle dosažitelného výkonu podle jednotkového výkonu soustrojí podle velikosti spádu podle způsobu zapojení MVE podle sytému soustředění vodní energie přehradní a jezové, které využívají vzdouvacího zařízení (jez, přehrada), derivační, které odvádí vodu z původního koryta přivaděčem a opětně ji přivádí do koryta, přehradně derivační, kde je vzdouvacím zařízením přehrada, která soustřeďuje spád i průtok, voda je přivaděčem vedena k turbínám, Strana 3 / 16

4 přečerpávací, která má horní a dolní nádrž. V době nedostatku elektrické energie je voda pouštěna z horní nádrže do spodní a dodává elektrickou energii do rozvodné sítě. V době přebytku elektrické energie přečerpává zpět vodu z dolní nádrže do horní, k tomu využívá elektrickou energii odebranou ze sítě MVE podle dosažitelného výkonu Kategorie MVE výkon MVE (kw) I a nad 1000 I b nad 500 do 1000 II nad 100 do 500 III nad 35 do 100 IV do 35 tabulka 1-2 Dělení MVE podle výkonu MVE podle jednotkového výkonu soustrojí MVE podle velikosti spádu MVE podle zapojení Třída Jednotkový výkon soustrojí (kw) A nad 520 B nad 100 do 520 C do 100 tabulka 1-3 Dělení MVE podle výkonu soustrojí Třída Velikost spádu (m) Nízkotlaké do 20 Středotlaké nad 20 do 100 Vysokotlaké nad 100 tabulka 1-4 Dělení MVE podle velikosti spádu malé vodní elektrárny, které jsou zapojené do energetické soustavy. Jsou vybaveny asynchronními alternátory, nemají regulaci výkonu a frekvence. Jsou tvořeny jednoduchými vodními systémy bez akumulačních nádrží. malé vodní elektrárny, které jsou schopné pracovat odděleně od elektrizační soustavy, mají synchronní alternátory. Jsou vybaveny automatickým ovládáním, regulací frekvence i výkonu. Používají se jako záložní zdroje elektrické energie v případě přerušení dodávky elektrické energie z rozvodné sítě. mikrozdroje a mobilní zdroje, které pracují i s nenormalizovaným napětím, i se stejnosměrným proudem. Používají se pro spotřebiče na ohřev vody, vytápění rodinných domků, rekreačních objektů atd. Strana 4 / 16

5 1.5 Hydroenergetický potenciál Teoretická využitelnost vodních zdrojů je hodnocena očekávaným výkonem elektráren za předpokladu, že průtok je po celý rok konstantní, rovný střednímu a při transformaci na elektrickou energii nedochází k rozptylu energie Hrubý hydroenergetický potenciál Hrubý hydroenergetický potenciál P A (TW), W A (GWr) je definován jako součet všech výkonů jednotlivých úseků toku pro střední průtok kde: m s H dh P A = g H 0 & (W), (1.2) m s dh střední průtok v elementárním úseku trasy jako aritmetický průměr průtoku za delší období hrubý geodetický spád mezi pramenem a ústím hrubý spád elementárního úseku toku při středním průtoku Grafické zpracování hrubého potenciálu mezi úseky 1 a 2 je naznačeno na XX, takže P A m& = g 1 + m& 2 2 H 12 (W), (1.3) Hrubý potenciál není ovlivněn technikou a ekonomikou, které se mění s dobou i plochou, celosvětově je odhadován na P A = 3,75 TW (W A = 3,75 TWr), při plném využití středních průtoků V 50. Světadíl P A (TW) (%) (kw.km -2 ) Evropa 0,24 6,4 25 Asie 1,34 35,7 30 Afrika 0,70 18,7 23 Severní Amerika 0,70 18,7 34 Jižní Amerika 0,60 16,0 33 Austrálie 0,17 4,5 19 tabulka 1-5 Rozdělení světového potenciálu P A S uplatněním energetických i objemových ztrát a po vyloučení oblastí nevhodných k energetickému využití je teoretický potenciál využitelný jen z části. Jde o tzv. technicky využitelný potenciál P T (kw). Technický potenciál počítá s možností výstavby vodních elektráren jen ve vhodných lokalitách, nevylučuje odběr vody pro další účely a zvažuje ztráty vznikající při transformaci energie. Vyhodnocuje se pomocí střední roční výroby všech vodních elektráren. V ČR je vodní energie velmi cenným zdrojem pro krytí spotřeby elektrické energie. Její dosud stanovený energetický potenciál je P T = 385 MW. Využívání Strana 5 / 16

6 technického potenciálu v našich podmínkách je hodnoceno dosahovaným celoročním průměrným výkonem vodních elektráren P CR = 190 MW, který kryje spotřebu energie ze 3%. Perspektivu vývoje v naší lokalitě mají malé vodní elektrárny, neboť z hlediska rozložení zdrojů vodní energie se zde nachází téměř 70% nevyužitého hrubého potenciálu Teoretický hydroenergetický potenciál Teoretický hydroenergetický potenciál se určuje podle vzorce P T při účinnosti přeměny η = 1, tj. 100%. = g Q H (kw), (1.4) Nejobvyklejším způsobem výpočtu je rozdělení uvažovaného toku pomocí profilů na úseky, ve kterých lze umístit jednotlivé stupně (jezy, přehrady) k soustředění spádu. Jejich výšky se volí tak, aby v podélném profilu vznikla nepřerušovaná kaskáda s vodorovnými hladinami v jednotlivých úsecích. Potenciální výkon toku mezi dvěma zvolenými profily 1 a 2 (Obr. 1.1) s průtokem na začátku a na konci úseku Q 1 a Q 2 a spádem H 1 2 se určí ze vzorce ( Q + Q ) 1 2 P 1 2 = g H1 2 (kw), (1.5) 2 Počítá se s průměrným průtokem ve zvoleném úseku 1 2. Obr. 1.1 Výpočet teoretického výkonu toku Teoretický potenciální výkon toku se počítá pro dvě hodnoty průtoku, které se určují z hydrologických podkladů (křivky překročení průměrných toků): Q 50 střední průtok s 50% pravděpodobností překročení Q 95 minimální průtok s 95% pravděpodobností překročení Specifický výkon toku v úseku 1 2 s délkou L 1 2 se určí podle vzorce 1 2 p 1 2 (kw. km -1 ), (1.6) 1 2 = L P Strana 6 / 16

7 Součet výkonů n P i i= 1 jednotlivých n úseků toku je teoretický hydroenergetický potenciál. Představuje teoretické zásoby vodní energie při 100% využití celkového spádu toku a při 100% využití středních průtoků. Reálně využitelný hydroenergetický potenciál vodního toku je menší než teoretický hydroenergetický potenciál, jelikož plné využití celkového spádu a průtoku není prakticky možné. Reálná není také úplná přeměna vodní energie na elektrickou. Vznikají ztráty, které můžeme rozdělit do tří skupin: ztráty na spádu důsledek nevhodných geologických a topografických podmínek ztráty třením místní ztráty ztráty průtočného množství průsak výpar omezená kapacita vodních elektráren ztráty při převodech potenciální energie toku na mechanickou energii ve vodních strojích, ztráty v přenosových sítích Technicky využitelný hydroenergetický potenciál představuje přibližně 40 50% potenciálu teoretického. Celosvětový technicky využitelný hydroenergetický potenciál je asi TWh za rok. Technicky využitelný hydroenergetický potenciál České republiky je přibližně 3,5 TWh za rok. 1.6 Základní parametry hydroenergetického díla Základní parametry charakterizující hydroenergetické dílo: průtok Q spád H účinnost η výkon P výroba elektrické energie E Při definování základních parametrů hydroenergetického díla vycházíme z ČSN (STN) Názvosloví využití vodní energie Průtok Průtok turbínou je definovaný jako celkové množství vody protékající turbínou za jednotku času. Základní jednotkou je m 3.s -1. U hydroenergetických děl můžeme rozlišovat následující průtoky: nejmenší a největší využitelný průtok průtok, který byl v daném období k dispozici k využití ve vodní elektrárně nejmenší a největší využitý průtok Strana 7 / 16

8 průtok vodní elektrárnou, který byl v daném období energeticky využitý průměrný roční využitelný průtok úhrnné množství vody, které mohlo být v jednom roce celkem využité, podělené počtem sekund v roce průměrný roční využitý průtok celkové množství vody v jednom roce skutečně využité ve vodní elektrárně, podělené počtem sekund v roce jalový průtok vodní elektrárny průměrný průtok vodní elektrárny, který nebyl v daném energetickém období využitý provozní průtok vodní elektrárny dosažitelný průtok, který je k dispozici vodní elektrárně při daném spádu v daném časovém okamžiku Z hlediska průtoku vody vodní turbínou rozeznáváme: průtok turbínou hltnost turbíny jmenovitou hltnost návrhový průtok turbínou využitelný průtok turbínou jednotkový průtok turbínou průtok turbínou při chodu naprázdno Spád Spád vodní elektrárny je výškový rozdíl hladin před vtokem a před vyústěním do odpadu vodní elektrárny. Rozlišujeme dva druhy spádu: spád odpovídající nulovému průtoku hydraulickým systémem spád dynamického režimu práce vodní elektrárny Celkový spád vodní elektrárny H c H c je statický spád mezi dvěma posuzovanými úseky toku, který chceme energeticky využít. Je určen výškovým rozdílem horní a dolní hladiny při nulovém průtoku vodní elektrárnou. Představuje potenciální energii vody, která je k dispozici pro energetickou přeměnu ve vodní turbíně mezi jejím vstupním a výstupním profilem Čistý spád vodní elektrárny Čistý (provozní) spád vodní elektrárny je celkový spád zmenšený o hydraulické ztráty kromě ztráty v hydraulickém obvodu. Po odečtení hydraulických ztrát v hydraulickém obvodu dostaneme užitečný spád (H u ) vodní elektrárny. Užitečný spád lze definovat jako výškový rozdíl mezi čárami měrné energie těsně před vstupem do vodního stroje a na jeho výstupu. Pro turbíny se uvádějí následující užitečné spády: návrhový spád (H n ) maximální spád (H max ) jmenovitý spád (H m ) Strana 8 / 16

9 Spád je určen topografickými a hydraulickými poměry, schématy a typem hydroenergetického díla, stavebním a hydraulickým řešení objektů. Vztah mezi celkovým spádem a užitečným spádem, rychlostními výškami a hydraulickými ztrátami v hydraulickém obvodu vodní elektrárny i ztrátami ve využívaném úseku toku je dán řešením Bernoulliho rovnice Výpočet výkonu a výroby elektrické energie v MVE Vodní elektrárna zpracovává v turbínách průtočný objem Q t, který může být podle typu elektrárny buď menší nebo větší než průtok vodním tokem. Spád, který se v turbíně využije je však jednoznačně menší než hrubý spád H, který vznikl vzdutím hladiny a je dán rozdílem horní a dolní hladiny. Turbína zpracovává tzv. užitečný spád H u, což je hrubý spád zmenšený o hydraulické ztráty vznikající přívodem vody k turbíně. Další ztráty vznikají při přeměně energie ve vodní turbíně a v generátoru, takže užitečný výkon vodní elektrárny na svorkách generátoru potom bude P a vyrobená energie E g g = 9, 81 Q H η η (kw; m 3.s -1, m), (1.7) t u t g = 9, 81 Q H η η t (kwh; m 3.s -1, m, h), (1.8) t u t g Účinnost vodních turbín η t je poměrně vysoká - od 0,8 až 0,96. Její odnota závisí na typu turbíny, její velikosti i řadě dalších faktorů. Účinnost hydroalternátorů η g dosahuje hodnot od 0,95 do 0,98. Při provozu vodní elektrárny kolísá hladina v horní akumulační nádrži v rozmezí několika metrů, proto se výkon turbíny P n na spojce počítá z návrhového spádu H n, návrhového průtoku Q n a návrhových otáček n n. Tento výkon se označuje jako návrhový. Návrhový spád H n bývá obvykle nejčastěji se vyskytující užitečný spád nebo střední užitečný spád stanovený z nejvyšší a nejnižší provozní hladiny. Návrhový průtok bývá obvykle shodný s hltností turbín. Instalovaný výkon elektrárny P i je dán součtem jmenovitých výkonů hydroalternátorů instalovaných v elektrárně. Součet elektrické energie měřené na svorkách jednotlivých hydroalternátorů udává celkovou hrubou roční výrobu elektrárny E c. Jednou ze základních technickoekonomických otázek opodstatněnosti výstavby vodní elektrárny je velikost doby ročního využití instalovaného výkonu T i. Její velikost je určena volbou instalovaného výkonu elektrárny při daných hydrologických poměrech. Doba ročního využití instalovaného výkonu se stanoví: E c T i = (h; kwh, kw), (1.9) Pi Doba ročního využití instalovaného výkonu pro jednotlivé typy vodních elektráren bývá: - průtočné T i = až h, - akumulační T i = až h, Strana 9 / 16

10 - přečerpávací T i = až h. Pro výrobu elektrické energie je určena část objemu vody v nádrži (Obr. 1.2), kterou jsme si označili jako užitný (užitečný) objem V u. E Obr. 1.2 Rozdělení objemu nádrže Tento objem je v dané nádrži zásobou potenciální energie, která představuje jakousi akumulovanou elektrickou energii, jež lze v případě potřeby použít pro rychlé krytí zvýšeného zatížení soustavy. Výroba elektrické energie za určitý čas t je dána objemem vody, který za tento čas proteče turbínami, užitečným spádem a ostatními parametry strojního vybavení elektrárny (viz rovnice 1.8). V případě, že necháme nějakou fiktivní turbínou protéct během jedné hodiny (t = 1 h = 3600s) celý užitný objem V u bude vteřinová hltnost turbíny Vu V Q = = u (m 3.s -1 ; m 3, s), (1.10) t 3600 Za tuto hodinu se vyrobí elektrická energie ekvivalentní potenciální energii v nádrži. Dosadíme-li do vztahu pro energii vodní elektrárny vypočítanou hltnost fiktivní vodní turbíny hodin (rovnice 1.10) dostáváme tzv. energetický ekvivalent nádrže E n, což je hodnota akumulované elektrické energie v užitném objemu nádrže, takže n Vu = 9,81 Q Hu ηt ηg t = 9,81 Hu ηt ηg t (kwh), (1.11) 3600 Po dosazení za čas t = 1 h a úpravě dostáváme pro energetický ekvivalent praktický vztah E V H u u n = ηt ηg (kwh), (1.12) 367 z tohoto praktického vztahu můžeme po úpravě určit např. i objem vody potřebný na výrobu 1kWh (E n =1) nebo jakou elektrickou energii získáme z 1 m 3 vody (V u = 1 m 3 ). Z uvedeného vyplývá, že výroba a výkon vodní elektrárny při konstantním spádu jednoznačně závisí na průtoku vody turbínami. 1.7 Elektrotechnické zařízení MVE Základní prvky elektrického systému MVE jsou: generátor vývody z generátoru Strana 10 / 16

11 rozvodna generátorových vývodů blokový transformátor vývody z transformátoru venkovní rozvodna (může i nemusí být) transformátor vlastní spotřeby elektrické motory různých zařízení (jeřáb, čerpadla) budiče generátorů a pomocná zařízení (odpojovače, vypínače, jističe...) Možné hlavní elektrické schéma MVE je vidět na obrázku Obr Obr. 1.3 Možné hlavní schéma elektrického zařízení MVE Začlenění MVE do energetického systému Česká elektrizační soustava pracuje se střídavým elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. Napěťové úrovně se dělí následovně: vvn (110 až 400 kv) dlouhá přenosová vedení vn (10, 20 a 35 kv) distribuční sítě nn (do 1000 V) místní sítě, domovní a průmyslové rozvody MVE pracují paralelně s elektrizační sít. Nejmenší výkony jsou připojovány k síti nn v rámci objektu a vyrobená elektrická energie je určena pro vlastní spotřebu objektu. Případný přebytek výkonu se dodává do místní distribuční sítě. I MVE s vyššími výkony (od 300 do 1000 kw) lze připojit k distribuční síti nn. Vyšší výkony se zpravidla připojují k síti vn Elektrická zařízení MVE Přeměnu elektrické mechanické energie zajišťuje elektrický generátor. Generátor je připojen prostřednictvím přenosového a transformačního zařízení k místu spotřeby. Strana 11 / 16

12 Vyrobenou elektrickou energii je třeba okamžitě spotřebovat (minimální možnosti akumulace). Přenosovou cestu tvoří elektrický obvod se spínacími a jistícími přístroji, řídícími, měřícími a zabezpečovacími obvody. Samotné uspořádání MVE závisí na použitém hydrogenerátoru. Pro většinu provozovaných MVE jsou vhodné generátory na střídavý proud. Využívají se jak synchronní tak asynchronní generátory. Volba mezi uvedenými typy generátorů je podmíněna požadavky provozovatele distribuční sítě, k níž je MVE připojena. Na vybraném typu závisí také skladby elektrického zařízení MVE Synchronní generátor Synchronní generátor má stator se střídavým trojfázovým vinutím a rotor s jednosměrným budícím vinutím. Konstrukční provedení vychází z velikosti generátoru a počtu pólů. Počet pólů spolu s frekvencí určuje synchronní otáčky generátoru: f n =, resp. n = (ot. -1 ), (1.13) p p kde n synchronní otáčky generátoru f frekvence sítě p počet pólových dvojic Synchronní generátor má možnost regulovat napětí a frekvenci, kterou vyjadřuje vztah Napětí je možno ovlivnit změnou budícího proudu. Uvedené způsoby regulace platí pro případ samostatného provozu synchronního generátoru do autonomní sítě. Provoz MVE v samostatném chodu je ale spíše výjimkou. Může být požadován v případě výpadku sítě jako náhradní zdroj nebo pro napájení objektů ve vzdálené oblasti. Častější jsou případy chodu synchronního generátoru paralelně s elektrizační sítí. Strana 12 / 16

13 Obr. 1.4 Schéma zapojení synchronního generátoru na síť Síť je považována za výkonově silnou, tj. s pevným napětím a frekvencí, které se nedají malým výkonem uvažovaného generátoru ovlivnit. Generátor dodává do sítě jalový a činný výkon. Činný výkon je dán mechanickým výkonem vodního stroje a souvisí se zátěžovým úhlem generátoru. Jalový výkon je dán velikostí budícího proudu. k dodávce do sítě se používá regulace na konstantní jalový výkon nebo na konstantní účiník. Paralelní provoz se sítí při nízkém budícím proudu skrývá nebezpečí v podobě vypadnutí generátoru ze synchronizmu. Připojení generátoru k síti (fázování) je jemné při synchronizaci napětí, frekvence a fáze nebo samosynchronizací, tj. připojením generátoru k síti v přibližně synchronních otáčkách v nenabuzeném stavu a následném nabuzení. Samosynchronizací vzniká proudový ráz 2,5 3krát větší, než jmenovitý proud Asynchronní generátor Používá se především v režimu výroby a dodávky elektrické energie MVE do pevné sítě. U samostatného provozu do autonomní sítě se asynchronní generátor nepoužívá. Stator asynchronního generátoru má trojfázové střídavé vinutí, stejně jako synchronní stroje. Rotor může být vinutý s kroužky nebo se dá použít rotor s klecovým vinutím. Při přivedení trojfázového napětí na svorky statoru vznikne točivé magnetické pole, které v rotorovém vinutí indukuje proudy, jejichž silovými účinky se rotor otáčí ve směru točení magnetického pole a stroj se chová jako motor. Když rotor dosáhne synchronních otáček s magnetickým polem, nic se neindukuje. Proto se rotor v motorovém chodu otáčí s otáčkami o něco nižšími, než jsou otáčky synchronní pracuje se skluzem. Při zvýšení otáček rotoru nad otáčky magnetického pole bude rotor do sítě dodávat činný výkon. Ze sítě však bude odebírat jalový výkon pro svou magnetizaci. Strana 13 / 16

14 Odběr jalového výkonu ze sítě má za následek zvýšení proudu v síti. Pro potlačení tohoto jevu se využívá kompenzace pomocí kondenzátorů, ale to přináší nebezpečí vzniku přepětí na svorkách paralelní kombinace kondenzátor generátor, samobuzením při výpadku sítě a následném zvýšení otáček hydrogenerátoru. Fázování generátoru se provede jednoduchým připojením generátoru k síti při dosažení přibližně synchronních otáček. Použitím asynchronního generátoru se zjednoduší ostatní elektrická zařízení, zmenšuje se jejich hmotnost, a tím se snižuje i cena. Nevýhodou je odběr jalového výkonu, neschopnost samostatného chodu a nižší účinnost při částečném výkonovém zatížení. Asynchronní stroje se zpravidla dimenzují výkonově co nejblíže k maximálnímu výkonu turbíny. Obr. 1.5 Schéma zapojení asynchronního generátoru na síť Silnoproudá zařízení MVE Silnoproudá zařízení jsou určena k přenosu, transformaci, spínání a jištění vyrobené elektrické energie a také k zásobování pohonů a jiných elektrických spotřebičů zahrnutých do vlastní spotřeby MVE. K přenosu výkonu z objektu MVE je určena přípojka venkovním nebo kabelovým vedením, která je na úrovni nn (3 x 400 V) nebo při vyšších výkonech a větší vzdálenosti vn (22 a 35 kv). Elektrická přípojka končí v hlavní skříni nebo v případě přípojky vn v rozvodně vysokého napětí. V případě, že se pro MVE použije více napěťových úrovní, musí se použít transformátor. Pro MVE se používají jednofázové nebo trojfázové transformátory. Generátory jsou k transformátoru připojeny blokově nebo je transformátor společný pro více generátorů. Uspořádání obou způsobů připojení je vidět na obrázku Obr. 1.6 a Obr Blokové zapojení se používá pro případ připojení vn generátorů 6,3 kv k síti 22 kv. Zapojení se společným transformátorem je vhodnější ke spolupráci generátorů nn s vn sítí. Strana 14 / 16

15 Obr. 1.6 Blokové schéma propojení generátorů s transformátory Obr. 1.7 Propojení generátorů s transformátory se společným transformátorem Pomocná elektrická zařízení MVE Silové obvody MVE doplňují měřící, jistící a regulační obvody. Ukázkové schéma řídícího systému je na obrázku Obr Ekonomika provozu MVE Obr. 1.8 Blokové schéma řídícího systému Základem pro výpočet ekonomické efektivnosti provozu MVE je vypracování peněžního toku cash-flow. Jde o bilanci příjmů a nákladů. Z finančního plánu vyplývá tvorba kumulativního výsledku na konci jednotlivých let. Když se tento stav dostane na nulovou hodnotu, je investice splacena. Časový rozdíl mezi touto dobou a dobou, kdy bylo započato s výstavbou MVE, je možno považovat za dobu splatnosti. Určení výše příjmů z provozu MVE je možno provést s velkou přesností. Příjmy u MVE korespondují s množstvím vyrobené elektrické energie, které je možné spolehlivě Strana 15 / 16

16 určit na základě znalosti průtokových poměrů v dané lokalitě pomocí čáry překročení průtoků a závislosti spádu na průtocích. Při výpočtu příjmů z výroby elektrické energie není možné uvažovat nepřetržitý provoz vodní elektrárny (revize, opravy). Pro hodnocení rentability MVE se převážně využívá metoda čisté současné hodnoty, tj. rozdíl diskontovaných příjmů a nákladů k datu rozhodování a výpočet doby návratnosti investice. V současných podmínkách je možno hodnotit investici výstavby MVE takto: velmi dobrá návratnost do 5 let dobrá návratnost 5 až 10 let Vyšší doby návratnosti znamenají, že je potřeba zvážit vhodnost výstavby. Stanovování ekonomické efektivnosti MVE je spojeno v mnoha případech s velkými problémy. Ty se týkají především nízkých výkupních cen elektrické energie z produkce MVE. Zatímco v podmínkách po roce 1990 výstavba a provoz MVE reálně značně rostly a rostou, cena vyrobené elektrické energie podléhá cenové regulaci. Pro ilustraci je v následující tabulce uveden vývoj výkupních cen elektrické energie z MVE. Strana 16 / 16

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY vedoucí práce: Ing. Viktor Majer 2012 autor: Bc. Tereza Starostová 0 Anotace

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s. Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s. Brno Česká republika je svou geografickou polohou (leží na rozvodí tří

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE Mgr. Roman Mendrygal Ing. Rostislav Hegar I Ing. Václav Čížek PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování autorům informačního

Více

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar ELEKTROTECHNIKA Obor: GEOTECHNIKA Kód oboru: 1 4 M/01 Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek Autoři: Jan Kubica, Jiří Wojnar Učební text pouze pro SPŠ Karviná obor geotechnika 1 Korekturu textu provedla Mgr.

Více

Spolupráce větrné a vodní elektrárny. Cooperation of Wind and Hydro power plants

Spolupráce větrné a vodní elektrárny. Cooperation of Wind and Hydro power plants ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky manažerství a humanitních věd Spolupráce větrné a vodní elektrárny Cooperation of Wind and Hydro power plants Bakalářská

Více

ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se

ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se CZ/FMP.04/0146 Naučíme se ŠETŘIT ENERGIÍ Energie VĚTRU Energie SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ GEOTERMÁLNÍ energie Energie VODY Energie PŮDY Energie VZDUCHU Energie BIOMASY Energie SKLÁDKOVÉHO PLYNU Energie KALOVÉHO

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ

21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ 21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ Stanislav Hes ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky 1. Úvod do problematiky V dnešní době

Více

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKACE STUDIE... 5 2. ÚVOD... 6 2.1. Energetické plánování OZE v evropském kontextu 6 2.2. Shrnutí 6 3. ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE... 8 3.1. Potenciály OZE 8 3.1.1. Příklady účelově

Více

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: EuroEnergy s.r.o.

Více

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla.

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla. Úvod Účelem této práce je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství o vybraných výrobách v odvětvích našeho průmyslu s nejčastěji se vyskytujícími

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: RAEN spol. s r.o. CityPlan spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou

Více

1 Využití sluneční energie

1 Využití sluneční energie 1 Využití sluneční energie 1.1 Pasivní systémy 1.1.1 Okna (systém s přímým ziskem) Nejjednodušší systém je okno orientované na jih. Sluneční záření se dostává zasklením přímo do místnosti a přemění se

Více

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5 Bc. Radek Úředníček Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou úspor tepla při ohřevu teplé užitkové vody pomocí tepelného čerpadla

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Zásady kreslení fázorových diagramů Ig Is U Ig G U S Is U Zásady kreslení fázorových diagramů reálná osa Û I 8 I 1 I 2 P S imaginární

Více

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. - 2 - O B S A H

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu Petra Brousilová Bakalářská práce 2011 ý á í Ě É Í Ě É Ý é Ťí í Á í čí í

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra technické a informační výchovy. Bakalářská práce. Iva Slezáková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra technické a informační výchovy. Bakalářská práce. Iva Slezáková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Iva Slezáková Využití obnovitelných zdrojů energie v pasivním rodinném domě Případová studie

Více

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií www.mzp.cz/oze Bílá linka pro obnovitelné zdroje energie: 267 312 002 Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obsah Úvodní slovo ministra..............................................................................................

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více