Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 Výroční zpráva 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 Výroční zpráva 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010/2011 V Berouně dne: Zpracoval: Mgr. Leopold Ant., ředitel školy

2 Výroční zpráva 2010/2011 Obsah: 2 I. Základní údaje o škole 3 II. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 8 III. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí na střední školu 11 IV. Údaje o vzdělávání žáků 13 V. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 24 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 24 VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 24 VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 26 IX. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 29 X. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 29 XI. XII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 29 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání 29 2

3 I. Základní údaje o škole Rozhodnutí č.j /04-21 zařazuje školu podle 13a odst. 2 a 13b a odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů s účinností od pod názvem: Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí Identifikátor zařízení : Adresa: Wagnerovo náměstí Beroun 2 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Beroun právní forma: obec IČO: Adresa: Husovo náměstí Beroun 1 Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 820 žáků IZO: Školní družina kapacita: 175 žáků IZO: Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Škola je úplnou základní školou a nachází se na Wagnerově náměstí, nedaleko centra města. Je dobře dostupná MHD i autobusovými spoji z okolních obcí. Hlavní budova byla postavena v letech V roce 1997 přibyla přístavba školy, ve které je umístěn 1. stupeň ZŠ (8 tříd). V areálu školy jsou dále dvě vily, které jsou v současné době využívány jako školní družina, kuchyně a byt školníka. Dále má škola k dispozici dvě asfaltová hřiště a byla zpracována projektová dokumentace na nové hřiště s umělým povrchem. Škola má k dispozici dvě tělocvičny. Od září 2007 je v provozu zmodernizovaná kuchyně a v přízemí hlavní budovy nová jídelna. Výuka probíhala v kmenových a v odborných učebnách (fyzika a chemie, zeměpis, hudební výchova, 2x počítačová učebna, přírodopis, školní dílna, keramická dílna, kuchyňka, učebna dramatické výchovy). V nedávné době byly provedeny stavební úpravy - rekonstrukce WC, vestavba invalidních WC a svislé plošiny v hlavní budově. S výjimkou dolní tělocvičny je škola bezbariérová. Další úpravy budou řešeny na základě "Studie využitelnosti" ing.arch. Ireny Pátkové, kterou nechal zpracovat zřizovatel školy. Ve studii je uvedena kapacita školy 24 tříd. Ve školském rejstříku je uvedena kapacita školy 820 žáků a kapacita školní družiny 175 žáků. 3

4 Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 607 žáků (graf č.1) a průměrný počet žáků ve třídách byl 27,59 (graf č.2). Měla devět ročníků a dělila se na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem (tabulka č.1). Do školy dojíždělo 230 žáků, vykazováno bylo 28 integrovaných žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a tělesným postižením. Ve škole se vzdělávalo 5 žáků s cizí státní příslušností. Průměrné počty žáků ve třídách a ročnících jsou znázorněny v grafech č.2, č.3 a v tabulce č.1. Na chodu školy se podílejí i žáci prostřednictvím Žákovské rady. Graf č.1 Celkem žáků /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Graf č.2 Průměrný počet žáků ve třídě 28,00 27,57 27,59 27,50 27,00 26,50 26,65 26,48 26,90 26,05 26,00 25,50 25,00 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 4

5 Tabulka č.1 Počet tříd a žáků v jednotlivých ročnících (počty na konci školního roku 2010/2011) Ročník Počet tříd Počet žáků celkem Graf č.3 Počet žáků v ročnících

6 Vyučování probíhalo podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j.: 16847/96-2 včetně úprav a doplňků č.j.: /98-22 a Školního vzdělávacího programu pro základní školy - Cesta. Školní vzdělávací program Cesta probíhal v 1., 2., 3.,4., 6., 7., 8. a 9 ročníku. V 5.ročníku bylo vyučováno podle vzdělávacího programu Základní škola. Pro žáky ročníku bylo otevřeno 24 skupin volitelných předmětů a pro žáky 1. stupně 3 skupiny nepovinného předmětu. Volitelné předměty Předmět Vyučující 1 Informatika 1 grafika (začát.) Ing. Pavel Špirit 2 Informatika 2 grafika (začát.) Ing. Pavel Špirit 3 Informatika 3 grafika (pokroč.) Ing. Pavel Špirit 4 Informatika 4 - psaní na stroji 1 Mgr. Milan Kozohorský 5 Informatika 5 psaní na stroji 2 Bc. Eva Drbalová 6 Informatika 6 psaní na stroji 3 Bc. Eva Drbalová 7 Informatika 7 tvorba časopisu 1 Mgr. Jitka Bělková 8 Informatika 8 tvorba časopisu 2 Mgr. Jitka Bělková 9 Sportovní výchova basketbal 2 Bc. Pavlína Prunerová 10 Sportovní výchova basketbal 1 Mgr. Antonín Leopold 11 Sportovní výchova odbíjená 1 Mgr. Kateřina Schröpferová 12 Sportovní výchova aerobik Mgr. Kateřina Schröpferová 13 Příprava pokrmů 1 Dagmar Škabradová 14 Příprava pokrmů 2 Dagmar Škabradová 15 Příprava pokrmů 3 Dagmar Škabradová 16 Konverzace Aj 1 Bc. Pavlína Prunerová 17 Konverzace Aj 2 Bc. Eva Drbalová 18 Francouzský jazyk 1 Mgr. Eva Veverková 19 Francouzský jazyk 2 Mgr. Vanda Trejbalová 20 Německý jazyk Zaida Jarišová 21 Estetická výchova Zaida Jarišová 22 Dramatická výchova Mgr. Eva Veverková 23 Dramatická výchova Mgr. Eva Veverková 24 Matematická praktika Mgr. Jiří Kovanda Nepovinné předměty Předmět Vyučující 1 Docvičování čtení Mgr. Jitka Dopiráková 2 Docvičování čtení Mgr. Iveta Jonášová 3 Pohybové hry Mgr. David Hůlka 6

7 Adresa pro dálkový přístup: Ostatní kontakty na Údaje o školské radě: Školská rada příspěvkové organizace Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí byla podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) byla zřízena k Složení: Členové Školské rady za pedagogické pracovníky: Členové Školské rady za zřizovatele: Členové Školské rady za zákonné zástupce žáků: Dagmar Škabradová Mgr. Jitka Dopiráková JUDr. Jana Foltánková Ing. Zdeňka Slivková Ivan Mergl Zina Bukáček Havrlíková Funkční období Školské rady je do

8 II. Personální zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy pro školní rok 2010/2011 Třídní učitelé Třída třídní učitel I.A Mgr. Jitka Dopiráková I.B Mgr. Iveta Jonášová I.C Mgr. Věra Šaldová II.A Mgr. Iveta Kováčová II.B Mgr. Blanka Stejskalová III.A Mgr. Jana Králová III.B Mgr. Jana Abrhámová (I.pololetí), Mgr. Daniela Šínová (II.pololetí) IV.A Mgr. Martina Baselová IV.B Mgr. Renáta Šlajerová-Botheová V.A Mgr. Iveta Tomášková V.B Mgr. Jaroslava Poncarová V.C Mgr. Jana Rýdlová VI.A Mgr. Lenka Končelová Aj VI.B Mgr. Marie Štembergová P, Tv, M, Pč VI.C Mgr. Jitka Bělková Čj, Orv, Inf VII.A Mgr. František Krejčí Čj, Hv VII.B Mgr. Ivana Flíčková Čj, D VII.C Zaida Jarišová Vv, Nj, Ev, Inf VIII.A Bc. Pavlína Prunerová Aj, Tv, Orv, Sv, KAj VIII.B Mgr. Dagmar Škabradová Pč, D, Orv, Aj, Pp IX.A Mgr. Dana Horáková Ch, P IX.B Mgr. Kateřina Schröpferová Z, Tv, Sv Vyučující bez třídnictví Mgr. Juliána Vildová Andrea Šimůnková Mgr. Miroslava Růžičková Mgr. Milan Kozohorský Ing. Pavel Špirit Mgr. Vanda Trejbalová Mgr. Magdalena Záleská Mgr. Jiří Kovanda Mgr. David Hůlka Bc. Eva Drbalová Mgr. Stanislava Pavlíková Mgr. Eva Veverková Mgr. Antonín Leopold Aj, Pč (1.st.) Hv (1.st.) F M, F, Inf, Hv M, Pč, Inf Aj, Fj Aj M, F, Mp D, Tv, Pč, Ph Aj, Inf, Orv, Pč, KAj Prv, Pč, Vv (1.st.) Čj, Orv, Fj, Dv Z, Sv 8

9 Školní družina IZO: Školní družinu navštěvovalo 150 žáků a měla pět oddělení - provoz od do hodin. Andrea Šimůnková Jana Fialová Simona Čermáková Mgr. Iveta Tomášková Gabriela Bejvlová vedoucí vychovatelka, 1.oddělení, kroužek zpívání, kroužek výpočetní techniky 2.oddělení, dramatický kroužek 3.oddělení, pohybové hry, kroužek dovedných rukou 5.oddělení, míčové hry 4.oddělení, keramika Ostatní pracovníci školy Renata Šťastná František Kozel Lenka Čepová Dagmar Mösová Naděžda Paštyková Hana Proňková Martina Veselá Marie Rajmonová Lucie Kozlová sekretářka školník, topič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Vedení školy Mgr. Stanislava Pavlíková Mgr. Eva Veverková Mgr. Antonín Leopold zástupce pro I. stupeň zástupce pro II. stupeň ředitel školy Poradci a metodici Mgr. Iveta Kováčová Mgr. Marie Štembergová Mgr. Dana Horáková Mgr. Milan Kozohorský Ing. Pavel Špirit výchovný poradce pro 1.-4.roč. výchovný poradce pro 5.-9.roč. enviromentální poradce školní metodik prevence metodik informačních technologií 9

10 Graf č. 4 Věkové složení učitelského sboru do 30 do 40 do 50 do 60 nad 60 Graf č. 5 Ženy x muži 6 muži ženy 27 10

11 III. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků na střední školy Do prvního ročníku pro školní rok 2010/2011 nastoupilo 70 žáků a byli rozděleni do tří tříd. Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2011/2012 proběhl února Celkem bylo zapsáno 70 žáků. Odklad povinné školní docházky byl povolen na základě žádostí rodičů doložených odborným vyšetřením 15 žákům. Základní školní docházku ukončilo 57 žáků. Ke studiu osmiletých gymnázií bylo přijato 7 žáků. Školu navštěvovalo 37,13 % dojíždějících žáků (graf č. 6) Přehled o přijetí vycházejících žáků do středních škol Škola počet Gymnázium Beroun 17 Obchodní akademie a Střední pedagogická 9 škola Beroun Manažerská akademie Beroun 0 SOŠ a SOU Hořovice 1 Střední zdravotnická škola Beroun 8 SSOŠ cestovního ruchu 0 SOŠ a SOU Beroun - Hlinky 7 do jiných okresů 14 Z celkového počtu 57 vycházejících žáků bylo 82,46 % přijato na maturitní obor. Počet žáků přijatých na jednotlivé typy škol Typ školy Počet přijatých % Gymnázia 25 43,86 Střední odborné školy 22 38,60 Střední odborná učiliště 10 17,54 Odborná učiliště 0 0,00 11

12 Dojíždějící žáci Graf č. 6 % dojíždějících žáků 37,89% dojíždějící žáci ostatní 62,11% Žáci přijatí ke studiu na středních školách Graf č. 7 Přijímací řízení na střední školy 17,54% maturitní obory učňovské obory 82,46% 12

13 IV. Údaje o vzdělávání žáků 13

14 Srovnávací testy SCIO 9.ročník 14

15 15

16 16

17 5.ročník 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 9.ročník 22

23 5.ročník 3 žáci 5.ročníku dosáhli výborného výsledku v testování společnosti Scio pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo ve druhém pololetí školního roku 2010/ ročník Žáci 8.ročníku měli možnost zúčastnit se testování PPPZ Modul A pro 8. třídy ZŠ 2010/2011 firmy Scio. Z celkového počtu 56 žáků tuto možnost využilo 29 žáků a z nich 11 dosáhlo percentil větší než 75%. Srovnávací testy Scio pomáhají při autoevaluaci školy a žákům při přijímacích zkouškách na střední školy. 23

24 V. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola se snaží maximálním způsobem vytvářet pozitivní vztahy mezi žáky a předcházet tak možnému rizikovému chování žáků. Škola nabízí rodičům pravidelné (každý týden) konzultace, kde se mohou obrátit na školního metodika prevence a individuálně tak řešit různá riziková chování. Učitelé průběžně informují vedení školy, metodika školní prevence o výskytu nežádoucího chování v jednotlivých třídách. V mezipředmětových vztazích klademe důraz na prevenci a eliminujeme tak násilí, konflikty, šikanu a kyberšikanu. V jednotlivých předmětech se snažíme o spolupráci ve skupinách, a chceme tak dát prostor všem jedincům k využití kompetencí. Během školního roku se snažíme využít externí spolupráce jednotlivých odborníků a specialistů, kteří mají s danou problematikou dlouholeté zkušenosti. Velmi dobrá je dlouholetá spolupráce s okresním metodikem prevence. Besedy jsou vždy orientovány na danou problematiku s určitou skupinou děti. Své kouzlo má i nepřítomnost učitelů naší školy, neboť žáci nemají při komunikaci žádné zábrany. Na závěr těchto setkání se snažíme o zpětnou vazbu. Pod vedením zástupkyň ředitele školy se jedenkrát do měsíce schází žákovská rada, kde se vždy žáci mohou vyjádřit k různým problémům ve škole a přijít i s nějakými zajímavými podněty. Tato setkání nám dávají zpětnou vazbu od dětí. Osvědčila se i schránka důvěry, kterou žáci v tísni několikrát použili. Dále jsou využívaná různá dotazníková šetření. Byl proveden výzkum pomocí sociometrického šetření žáků ve třídách, kde se vyskytly problémy mezi žáky. S vyhodnocením se seznámilo vedení školy, třídní učitelé, výchovný poradce. V průběhu školního roku jsou čerpány informace pomocí internetu, odborné literatury a časopisů. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2010/2011 probíhalo DVPP podle 24 zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících. Pedagogičtí pracovníci využili studijního volna v rozsahu 12 dnů pro samostudium, které bylo zaměřeno na oblast školního vzdělávacího programu a projekt EU peníze do škol. Všichni pracovníci školy absolvovali pravidelné školení BOZP a PO, které provedla firma TUSAN Králův Dvůr, a školení k Plánu opatření vzdělávacího zařízení při vzniku mimořádných událostí a vyhlášení krizového stavu. Školení provedla firma Bas Schola Praha. 24

25 Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Eva Veverková grantový projekt Profesní vzdělávání Škola 21 Mgr. AntonínLeopold průběžné studium EVVO e-learningový kurz, vzdělávací program Školská legislativa / Právní otázky v činnosti ředitele školy Vzdělávací institut Středočeského kraje Zaida Jarišová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku české vysoké učení technické v Praze Mgr. Dana Horáková Výkon specializovaných činností v oblasti EVVO ELROND Příbram, Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na enviromentální vzdělávání - Scio Praha, Seminář Les jako průřezové téma ŠVP - KEV, seminář Proč se nebát chemie UK Praha Mgr. Iveta Kováčová Tvořivá škola činnostní učení 6.konference tvořivých škol Mgr. Dana Šínová kurz anglického jazyka Mgr. Juliána Vildová studium anglického jazyka - Jazyková škola PaedDr Henrietty Motlové Mgr. Blanka Stejskalová celoroční kurz Aj (včetně metodiky) JŠ Hany Vavrečkové Mgr. Věra Šaldová - celoroční kurz Aj (včetně metodiky) JŠ Hany Vavrečkové Dagmar Škabradová - celoroční kurz Aj (včetně metodiky) JŠ Hany Vavrečkové Gabriela Bejvlová ukončení studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální Praha Mgr. Miroslava Růžičková Mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 15 UK Praha, vzdělávací program Alternativní zdroje větrné elektrárny v praxi Renata Šťastná Účetnictví ÚSC a jimi řízených příspěvkových organizací VC Morava Brno Mgr. Ivana rychlá Multikulturní výchova Klíče pro život NIDM MŠMT Praha Problémem je výše ONIV* (viz graf č. 8). Graf č. 8 ONIV* - průměr Kč na žáka * z ONIV se hradí učební pomůcky, učebnice, akreditované školení pedagogů, specializační dlouhodobá studia, cestovní náhrady, publikace pro výuku, knihy do učitelské a žákovské knihovny, zákonné pojištění zaměstnanců, prvních 14 dnů nemocenské zaměstnanců 25

26 VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve školním roce 2010/2011 škola organizovala školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, základní a pokračovací kurzy plavání, sportovní dny školy, kurzy bruslení, návštěvy divadelních představení, výstav, knihoven, exkurze a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy: Rosteme s knihou kampaň na podporu čtení knih, Zatočte s odpadem, Hokejbal proti drogám, OČZMU, enviromentální projekt Recyklohraní 3.ročník, Věnuj mobil, Odpadová olympiáda, Logická olympiáda, Mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou, projekt Planeta Země 3000, Astronomická olympiáda, multimediální prezentace The Action. Škola se zúčastňovala akcí pořádaných MÚ Beroun a dále spolupracovala s IZV Hořovice a s DDM v Berouně. Škola spolupracovala s Mgr. J. Sixtou (okresní metodik pravence) na projektech Konflikty ve škole, Sprejerství a právní vědomí, Šikana. Škola ve spolupráci s Úřadem práce Beroun uspořádala schůzku rodičů žáků 9.ročníku (volba střední školy). Slavnostní ukončení povinné školní docházky pro žáky a rodiče se uskutečnilo v sále České pojišťovny. Proběhlo testování Scio 9.a 5.ročník. Testování 8.ročníku proběhlo pouze pro zájemce. Další aktivity jsou žákům nabízeny prostřednictvím webových stránek školy. Školní družina pravidelně navštěvovala Městskou knihovnu, filmová představení - Bijásek. Pravidelně se zúčastňovala akcí vyhlášených MÚ Beroun. Při škole působí Školní sportovní klub se zaměřením na košíkovou. Účast a umístění v jednotlivých soutěžích název soutěže úroveň umístění Kinderiáda Praha 9.místo družstvo Kinderiáda Praha 1.místo 2.místo 3.místo Logická olympiáda škola postup do semifinále (Praha a Středočeský kraj) 26 Eliška Kordová Patrik Vydra Pavel Mrvík Kateřina Hronková Jan Lojka Marek Hrdinka Královácký přespolní běh okres 2.místo 3.místo starších chlapců David Soukup Logická olympiáda Praha a Středočeský Postup do celorepublikového Kateřina Hronková kraj finále GP v lehké atletice okres 1.místo družstvo Florbalový turnaj okres 2.místo Mladší chlapci Basketbal okres 2.místo chlapci Logická olympiáda republika účast ve finále Kateřina Hronková Pythagoriáda 5 okres 1.místo 2.místo 8.místo Matematická olympiáda Z9 Daniel Justiz Sandra Mašková Martin Brůžek okres 6.místo Martin Koudela Pythagoriáda 6 okres 2.místo David Hakl Pythagoriáda 6 okres úspěšný řešitel Vojtěch Tomášek Matematická olymz7 Z6 okres 2.místo 6.místo Vojtěch Horák Dominik Pokorný IT SLOT oblast IT Praha 10.místo Martin Koudela

27 Olympiáda v Nj okres 5.místo 6.místo Tomáš Brůžek Kateřina Veselá Dějepisná olympiáda okres 8.místo Robin Hendrych Matematická olympiáda okres 3.místo Daniel Justiz Z5 Olympiáda v anglickém okres 7.místo Josef Petrus jazyce - kategorie I.A Olympiáda v anglickém okres 4.místo Robin Hendrych jazyce - kategorie II.A Zeměpisná olympiáda okres 4.místo 5.místo Vojtěch Růžička Martin Šetek Fyzikální olympiáda 8 Velikonoční plavecké závody (2.-4.roč.) Preventan Cup - vybíjená Plavecko-běžecký pohár okres 2.místo 1.místo 2.místo Robin Hendrych Jiří Podzimek Marek Uksa Vladimír Jaskevič okres 2.místo Družstvo okres 1.místo postup na kraj okres 1.místo 2.místo družstvo Soukup David, Denisa Dohnalová, Zahradník Štěpán Nikola Dyrynková Vojtěch Tomášek 3.místo Rosteme s knihou republika místo Jakub Kasl Pohár rozhlasu - lehká okres atletika Plavecko-běžecký pohár kraj 1.místo 5.místo 6.místo 3.místo 5.místo 4.místo 2.místo 3.místo st.žáci ml. žáci ml. žákyně st. žákyně Tomáš Bobok Štěpán Zahradník David Soukup Denisa Dohnalová IV.ročník - hokejbal oblast 1.místo nejmladší žáci Pohár rozhlasu - lehká kraj 8.místo starší žáci atletika Grand Prix celkově okres 1.místo družstvo Scio.cz (M 5.roč.) kraj 1.místo Sandra Mašková Matěj Blín Daniel Justiz Preventan Cup - vybíjená Atletická všestrannost nejmlad. žáků kraj 9.místo družstvo okres 1.místo družstvo Další informace na 27

28 VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 se inspekční činnost na škole neprováděla. 28

29 IX. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola ve školním roce 2010/2011 nebyla do těchto programů zapojena. X. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků str.25 XI. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů EU peníze do škol XII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Na škole není ustanovena odborová organizace. Vedení se proto v maximální možné míře snaží využívat v péči o zaměstnance zákoník práce. Spolupráce s ostatními organizacemi viz VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (str.24) Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. 29

30 Výroční zprávu schválila Rada školy dne: Podpisy: JUDr. Foltánková Jana Ing. Zdeňka Slivková Zina Bukáček Havrlíková Ivan Mergl Mgr. Jitka Dopiráková Dagmar Škabradová Pedagogická rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2010/2011 dne

31 S výroční zprávou se seznámili: Baselová Martina, Mgr. Bejvlová Gabriela Bělková Jitka, Mgr. Čermáková Simona Dopiráková Jitka, Mgr. Flíčková Ivana, Mgr. Horáková Dana, Mgr. Jarišová Zaida Jonášová Iveta, Mgr. Končelová Lenka, Mgr. Kováčová Iveta, Mgr. Kozel František Kozohorský Milan, Mgr. Králová Jana, Mgr. Krejčí František, Mgr. Pavlíková Stanislava, Mgr. Růžičková Miroslava, Mgr. Rýdlová Jana, Mgr. Schröpferová Kateřina, Mgr. Stejskalová Blanka, Mgr. Šaldová Věra, Mgr. Šimůnková Andrea Škabradová Dagmar Šlajerová Renáta, Mgr. Špirit Pavel, Ing. Štembergová Marie, Mgr. Tomášková Iveta, Mgr. Trejbalová Vanda, Mgr. Veverková Eva, Mgr. Vildová Juliána, Mgr. Záleská Magdalena, Mgr.. 31

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315 www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315 Výroční zpráva 2011/2012 V Berouně dne: 13.10. 2012 Zpracoval: Mgr. Leopold Ant., ředitel školy Výroční zpráva 2011/2012 Obsah: 2 I. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315 Výroční zpráva 2008/2009 V Berouně dne: 29.9. 2009 Zpracoval: Mgr. Leopold Ant., ředitel školy Výroční zpráva 2008/2009 Obsah: 2 I. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315 www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315 Výroční zpráva 2012/2013 V Berouně dne: 13.9. 2013 Zpracoval: Mgr. Leopold Ant., ředitel školy Základní údaje o škole Rozhodnutí č.j. 30 430/04-21 zařazuje

Více

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458. Výroční zpráva 2006/2007

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458. Výroční zpráva 2006/2007 Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 Výroční zpráva 2006/2007 V Berouně dne: 22.9. 2007 Zpracoval: Mgr. Leopold Ant., ředitel školy Výroční zpráva 2006/2007 Obsah: I. Základní údaje o škole 3 II.

Více

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315 www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315 Výroční zpráva 2014/2015 V Berouně dne: 30.9. 2015 Zpracoval: Mgr. Leopold Ant., ředitel školy Základní údaje o škole Rozhodnutí č.j. 30 430/04-21 zařazuje

Více

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315 Výroční zpráva 2013/2014 V Berouně dne: 30.9. 2014 Zpracoval: Mgr. Leopold Ant., ředitel školy Základní údaje o škole Rozhodnutí č.j. 30 430/04-21 zařazuje

Více

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí

Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí www.3zsberoun.com 3zsberoun@seznam.cz 311623315 Výroční zpráva 2015/2016 V Berouně dne: 15.10. 2016 Zpracoval: Mgr. Leopold Ant., ředitel školy Základní údaje o škole Rozhodnutí č.j. 30 430/04-21 zařazuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a Mateřská škola Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace Organizace škol. roku 2013 / 2014 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků I. tř. - 21 hod.,ž.- 6 (ŠVP ZŠ Berlička, LMP) Tř.uč.: Mgr. Martina Hájková - 20 hod. Vychovatelka:

Více

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Základní škola Přelouč Masarykovo nám. 45 1 Vážení rodiče, v 21. čísle našeho Zpravodaje najdete všechny důležité informace týkající se školního roku 2014/2015. Další

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků

Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků I.tř. (1.ročník), 21 hod., ž.- 7 (ŠVP ZŠ Berlička) Tř.uč.: Mgr. Taťána Dohnalová 22 hod. Vychovatelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více