Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 Výroční zpráva 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 Výroční zpráva 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010/2011 V Berouně dne: Zpracoval: Mgr. Leopold Ant., ředitel školy

2 Výroční zpráva 2010/2011 Obsah: 2 I. Základní údaje o škole 3 II. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 8 III. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí na střední školu 11 IV. Údaje o vzdělávání žáků 13 V. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 24 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 24 VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 24 VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 26 IX. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 29 X. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 29 XI. XII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 29 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání 29 2

3 I. Základní údaje o škole Rozhodnutí č.j /04-21 zařazuje školu podle 13a odst. 2 a 13b a odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů s účinností od pod názvem: Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí Identifikátor zařízení : Adresa: Wagnerovo náměstí Beroun 2 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Město Beroun právní forma: obec IČO: Adresa: Husovo náměstí Beroun 1 Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 820 žáků IZO: Školní družina kapacita: 175 žáků IZO: Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Škola je úplnou základní školou a nachází se na Wagnerově náměstí, nedaleko centra města. Je dobře dostupná MHD i autobusovými spoji z okolních obcí. Hlavní budova byla postavena v letech V roce 1997 přibyla přístavba školy, ve které je umístěn 1. stupeň ZŠ (8 tříd). V areálu školy jsou dále dvě vily, které jsou v současné době využívány jako školní družina, kuchyně a byt školníka. Dále má škola k dispozici dvě asfaltová hřiště a byla zpracována projektová dokumentace na nové hřiště s umělým povrchem. Škola má k dispozici dvě tělocvičny. Od září 2007 je v provozu zmodernizovaná kuchyně a v přízemí hlavní budovy nová jídelna. Výuka probíhala v kmenových a v odborných učebnách (fyzika a chemie, zeměpis, hudební výchova, 2x počítačová učebna, přírodopis, školní dílna, keramická dílna, kuchyňka, učebna dramatické výchovy). V nedávné době byly provedeny stavební úpravy - rekonstrukce WC, vestavba invalidních WC a svislé plošiny v hlavní budově. S výjimkou dolní tělocvičny je škola bezbariérová. Další úpravy budou řešeny na základě "Studie využitelnosti" ing.arch. Ireny Pátkové, kterou nechal zpracovat zřizovatel školy. Ve studii je uvedena kapacita školy 24 tříd. Ve školském rejstříku je uvedena kapacita školy 820 žáků a kapacita školní družiny 175 žáků. 3

4 Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 607 žáků (graf č.1) a průměrný počet žáků ve třídách byl 27,59 (graf č.2). Měla devět ročníků a dělila se na první a druhý stupeň. První stupeň byl tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem (tabulka č.1). Do školy dojíždělo 230 žáků, vykazováno bylo 28 integrovaných žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a tělesným postižením. Ve škole se vzdělávalo 5 žáků s cizí státní příslušností. Průměrné počty žáků ve třídách a ročnících jsou znázorněny v grafech č.2, č.3 a v tabulce č.1. Na chodu školy se podílejí i žáci prostřednictvím Žákovské rady. Graf č.1 Celkem žáků /06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Graf č.2 Průměrný počet žáků ve třídě 28,00 27,57 27,59 27,50 27,00 26,50 26,65 26,48 26,90 26,05 26,00 25,50 25,00 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 4

5 Tabulka č.1 Počet tříd a žáků v jednotlivých ročnících (počty na konci školního roku 2010/2011) Ročník Počet tříd Počet žáků celkem Graf č.3 Počet žáků v ročnících

6 Vyučování probíhalo podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č.j.: 16847/96-2 včetně úprav a doplňků č.j.: /98-22 a Školního vzdělávacího programu pro základní školy - Cesta. Školní vzdělávací program Cesta probíhal v 1., 2., 3.,4., 6., 7., 8. a 9 ročníku. V 5.ročníku bylo vyučováno podle vzdělávacího programu Základní škola. Pro žáky ročníku bylo otevřeno 24 skupin volitelných předmětů a pro žáky 1. stupně 3 skupiny nepovinného předmětu. Volitelné předměty Předmět Vyučující 1 Informatika 1 grafika (začát.) Ing. Pavel Špirit 2 Informatika 2 grafika (začát.) Ing. Pavel Špirit 3 Informatika 3 grafika (pokroč.) Ing. Pavel Špirit 4 Informatika 4 - psaní na stroji 1 Mgr. Milan Kozohorský 5 Informatika 5 psaní na stroji 2 Bc. Eva Drbalová 6 Informatika 6 psaní na stroji 3 Bc. Eva Drbalová 7 Informatika 7 tvorba časopisu 1 Mgr. Jitka Bělková 8 Informatika 8 tvorba časopisu 2 Mgr. Jitka Bělková 9 Sportovní výchova basketbal 2 Bc. Pavlína Prunerová 10 Sportovní výchova basketbal 1 Mgr. Antonín Leopold 11 Sportovní výchova odbíjená 1 Mgr. Kateřina Schröpferová 12 Sportovní výchova aerobik Mgr. Kateřina Schröpferová 13 Příprava pokrmů 1 Dagmar Škabradová 14 Příprava pokrmů 2 Dagmar Škabradová 15 Příprava pokrmů 3 Dagmar Škabradová 16 Konverzace Aj 1 Bc. Pavlína Prunerová 17 Konverzace Aj 2 Bc. Eva Drbalová 18 Francouzský jazyk 1 Mgr. Eva Veverková 19 Francouzský jazyk 2 Mgr. Vanda Trejbalová 20 Německý jazyk Zaida Jarišová 21 Estetická výchova Zaida Jarišová 22 Dramatická výchova Mgr. Eva Veverková 23 Dramatická výchova Mgr. Eva Veverková 24 Matematická praktika Mgr. Jiří Kovanda Nepovinné předměty Předmět Vyučující 1 Docvičování čtení Mgr. Jitka Dopiráková 2 Docvičování čtení Mgr. Iveta Jonášová 3 Pohybové hry Mgr. David Hůlka 6

7 Adresa pro dálkový přístup: Ostatní kontakty na Údaje o školské radě: Školská rada příspěvkové organizace Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí byla podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) byla zřízena k Složení: Členové Školské rady za pedagogické pracovníky: Členové Školské rady za zřizovatele: Členové Školské rady za zákonné zástupce žáků: Dagmar Škabradová Mgr. Jitka Dopiráková JUDr. Jana Foltánková Ing. Zdeňka Slivková Ivan Mergl Zina Bukáček Havrlíková Funkční období Školské rady je do

8 II. Personální zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy pro školní rok 2010/2011 Třídní učitelé Třída třídní učitel I.A Mgr. Jitka Dopiráková I.B Mgr. Iveta Jonášová I.C Mgr. Věra Šaldová II.A Mgr. Iveta Kováčová II.B Mgr. Blanka Stejskalová III.A Mgr. Jana Králová III.B Mgr. Jana Abrhámová (I.pololetí), Mgr. Daniela Šínová (II.pololetí) IV.A Mgr. Martina Baselová IV.B Mgr. Renáta Šlajerová-Botheová V.A Mgr. Iveta Tomášková V.B Mgr. Jaroslava Poncarová V.C Mgr. Jana Rýdlová VI.A Mgr. Lenka Končelová Aj VI.B Mgr. Marie Štembergová P, Tv, M, Pč VI.C Mgr. Jitka Bělková Čj, Orv, Inf VII.A Mgr. František Krejčí Čj, Hv VII.B Mgr. Ivana Flíčková Čj, D VII.C Zaida Jarišová Vv, Nj, Ev, Inf VIII.A Bc. Pavlína Prunerová Aj, Tv, Orv, Sv, KAj VIII.B Mgr. Dagmar Škabradová Pč, D, Orv, Aj, Pp IX.A Mgr. Dana Horáková Ch, P IX.B Mgr. Kateřina Schröpferová Z, Tv, Sv Vyučující bez třídnictví Mgr. Juliána Vildová Andrea Šimůnková Mgr. Miroslava Růžičková Mgr. Milan Kozohorský Ing. Pavel Špirit Mgr. Vanda Trejbalová Mgr. Magdalena Záleská Mgr. Jiří Kovanda Mgr. David Hůlka Bc. Eva Drbalová Mgr. Stanislava Pavlíková Mgr. Eva Veverková Mgr. Antonín Leopold Aj, Pč (1.st.) Hv (1.st.) F M, F, Inf, Hv M, Pč, Inf Aj, Fj Aj M, F, Mp D, Tv, Pč, Ph Aj, Inf, Orv, Pč, KAj Prv, Pč, Vv (1.st.) Čj, Orv, Fj, Dv Z, Sv 8

9 Školní družina IZO: Školní družinu navštěvovalo 150 žáků a měla pět oddělení - provoz od do hodin. Andrea Šimůnková Jana Fialová Simona Čermáková Mgr. Iveta Tomášková Gabriela Bejvlová vedoucí vychovatelka, 1.oddělení, kroužek zpívání, kroužek výpočetní techniky 2.oddělení, dramatický kroužek 3.oddělení, pohybové hry, kroužek dovedných rukou 5.oddělení, míčové hry 4.oddělení, keramika Ostatní pracovníci školy Renata Šťastná František Kozel Lenka Čepová Dagmar Mösová Naděžda Paštyková Hana Proňková Martina Veselá Marie Rajmonová Lucie Kozlová sekretářka školník, topič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Vedení školy Mgr. Stanislava Pavlíková Mgr. Eva Veverková Mgr. Antonín Leopold zástupce pro I. stupeň zástupce pro II. stupeň ředitel školy Poradci a metodici Mgr. Iveta Kováčová Mgr. Marie Štembergová Mgr. Dana Horáková Mgr. Milan Kozohorský Ing. Pavel Špirit výchovný poradce pro 1.-4.roč. výchovný poradce pro 5.-9.roč. enviromentální poradce školní metodik prevence metodik informačních technologií 9

10 Graf č. 4 Věkové složení učitelského sboru do 30 do 40 do 50 do 60 nad 60 Graf č. 5 Ženy x muži 6 muži ženy 27 10

11 III. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků na střední školy Do prvního ročníku pro školní rok 2010/2011 nastoupilo 70 žáků a byli rozděleni do tří tříd. Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2011/2012 proběhl února Celkem bylo zapsáno 70 žáků. Odklad povinné školní docházky byl povolen na základě žádostí rodičů doložených odborným vyšetřením 15 žákům. Základní školní docházku ukončilo 57 žáků. Ke studiu osmiletých gymnázií bylo přijato 7 žáků. Školu navštěvovalo 37,13 % dojíždějících žáků (graf č. 6) Přehled o přijetí vycházejících žáků do středních škol Škola počet Gymnázium Beroun 17 Obchodní akademie a Střední pedagogická 9 škola Beroun Manažerská akademie Beroun 0 SOŠ a SOU Hořovice 1 Střední zdravotnická škola Beroun 8 SSOŠ cestovního ruchu 0 SOŠ a SOU Beroun - Hlinky 7 do jiných okresů 14 Z celkového počtu 57 vycházejících žáků bylo 82,46 % přijato na maturitní obor. Počet žáků přijatých na jednotlivé typy škol Typ školy Počet přijatých % Gymnázia 25 43,86 Střední odborné školy 22 38,60 Střední odborná učiliště 10 17,54 Odborná učiliště 0 0,00 11

12 Dojíždějící žáci Graf č. 6 % dojíždějících žáků 37,89% dojíždějící žáci ostatní 62,11% Žáci přijatí ke studiu na středních školách Graf č. 7 Přijímací řízení na střední školy 17,54% maturitní obory učňovské obory 82,46% 12

13 IV. Údaje o vzdělávání žáků 13

14 Srovnávací testy SCIO 9.ročník 14

15 15

16 16

17 5.ročník 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 9.ročník 22

23 5.ročník 3 žáci 5.ročníku dosáhli výborného výsledku v testování společnosti Scio pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo ve druhém pololetí školního roku 2010/ ročník Žáci 8.ročníku měli možnost zúčastnit se testování PPPZ Modul A pro 8. třídy ZŠ 2010/2011 firmy Scio. Z celkového počtu 56 žáků tuto možnost využilo 29 žáků a z nich 11 dosáhlo percentil větší než 75%. Srovnávací testy Scio pomáhají při autoevaluaci školy a žákům při přijímacích zkouškách na střední školy. 23

24 V. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola se snaží maximálním způsobem vytvářet pozitivní vztahy mezi žáky a předcházet tak možnému rizikovému chování žáků. Škola nabízí rodičům pravidelné (každý týden) konzultace, kde se mohou obrátit na školního metodika prevence a individuálně tak řešit různá riziková chování. Učitelé průběžně informují vedení školy, metodika školní prevence o výskytu nežádoucího chování v jednotlivých třídách. V mezipředmětových vztazích klademe důraz na prevenci a eliminujeme tak násilí, konflikty, šikanu a kyberšikanu. V jednotlivých předmětech se snažíme o spolupráci ve skupinách, a chceme tak dát prostor všem jedincům k využití kompetencí. Během školního roku se snažíme využít externí spolupráce jednotlivých odborníků a specialistů, kteří mají s danou problematikou dlouholeté zkušenosti. Velmi dobrá je dlouholetá spolupráce s okresním metodikem prevence. Besedy jsou vždy orientovány na danou problematiku s určitou skupinou děti. Své kouzlo má i nepřítomnost učitelů naší školy, neboť žáci nemají při komunikaci žádné zábrany. Na závěr těchto setkání se snažíme o zpětnou vazbu. Pod vedením zástupkyň ředitele školy se jedenkrát do měsíce schází žákovská rada, kde se vždy žáci mohou vyjádřit k různým problémům ve škole a přijít i s nějakými zajímavými podněty. Tato setkání nám dávají zpětnou vazbu od dětí. Osvědčila se i schránka důvěry, kterou žáci v tísni několikrát použili. Dále jsou využívaná různá dotazníková šetření. Byl proveden výzkum pomocí sociometrického šetření žáků ve třídách, kde se vyskytly problémy mezi žáky. S vyhodnocením se seznámilo vedení školy, třídní učitelé, výchovný poradce. V průběhu školního roku jsou čerpány informace pomocí internetu, odborné literatury a časopisů. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2010/2011 probíhalo DVPP podle 24 zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících. Pedagogičtí pracovníci využili studijního volna v rozsahu 12 dnů pro samostudium, které bylo zaměřeno na oblast školního vzdělávacího programu a projekt EU peníze do škol. Všichni pracovníci školy absolvovali pravidelné školení BOZP a PO, které provedla firma TUSAN Králův Dvůr, a školení k Plánu opatření vzdělávacího zařízení při vzniku mimořádných událostí a vyhlášení krizového stavu. Školení provedla firma Bas Schola Praha. 24

25 Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Eva Veverková grantový projekt Profesní vzdělávání Škola 21 Mgr. AntonínLeopold průběžné studium EVVO e-learningový kurz, vzdělávací program Školská legislativa / Právní otázky v činnosti ředitele školy Vzdělávací institut Středočeského kraje Zaida Jarišová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku české vysoké učení technické v Praze Mgr. Dana Horáková Výkon specializovaných činností v oblasti EVVO ELROND Příbram, Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na enviromentální vzdělávání - Scio Praha, Seminář Les jako průřezové téma ŠVP - KEV, seminář Proč se nebát chemie UK Praha Mgr. Iveta Kováčová Tvořivá škola činnostní učení 6.konference tvořivých škol Mgr. Dana Šínová kurz anglického jazyka Mgr. Juliána Vildová studium anglického jazyka - Jazyková škola PaedDr Henrietty Motlové Mgr. Blanka Stejskalová celoroční kurz Aj (včetně metodiky) JŠ Hany Vavrečkové Mgr. Věra Šaldová - celoroční kurz Aj (včetně metodiky) JŠ Hany Vavrečkové Dagmar Škabradová - celoroční kurz Aj (včetně metodiky) JŠ Hany Vavrečkové Gabriela Bejvlová ukončení studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální Praha Mgr. Miroslava Růžičková Mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 15 UK Praha, vzdělávací program Alternativní zdroje větrné elektrárny v praxi Renata Šťastná Účetnictví ÚSC a jimi řízených příspěvkových organizací VC Morava Brno Mgr. Ivana rychlá Multikulturní výchova Klíče pro život NIDM MŠMT Praha Problémem je výše ONIV* (viz graf č. 8). Graf č. 8 ONIV* - průměr Kč na žáka * z ONIV se hradí učební pomůcky, učebnice, akreditované školení pedagogů, specializační dlouhodobá studia, cestovní náhrady, publikace pro výuku, knihy do učitelské a žákovské knihovny, zákonné pojištění zaměstnanců, prvních 14 dnů nemocenské zaměstnanců 25

26 VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve školním roce 2010/2011 škola organizovala školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, základní a pokračovací kurzy plavání, sportovní dny školy, kurzy bruslení, návštěvy divadelních představení, výstav, knihoven, exkurze a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy: Rosteme s knihou kampaň na podporu čtení knih, Zatočte s odpadem, Hokejbal proti drogám, OČZMU, enviromentální projekt Recyklohraní 3.ročník, Věnuj mobil, Odpadová olympiáda, Logická olympiáda, Mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou, projekt Planeta Země 3000, Astronomická olympiáda, multimediální prezentace The Action. Škola se zúčastňovala akcí pořádaných MÚ Beroun a dále spolupracovala s IZV Hořovice a s DDM v Berouně. Škola spolupracovala s Mgr. J. Sixtou (okresní metodik pravence) na projektech Konflikty ve škole, Sprejerství a právní vědomí, Šikana. Škola ve spolupráci s Úřadem práce Beroun uspořádala schůzku rodičů žáků 9.ročníku (volba střední školy). Slavnostní ukončení povinné školní docházky pro žáky a rodiče se uskutečnilo v sále České pojišťovny. Proběhlo testování Scio 9.a 5.ročník. Testování 8.ročníku proběhlo pouze pro zájemce. Další aktivity jsou žákům nabízeny prostřednictvím webových stránek školy. Školní družina pravidelně navštěvovala Městskou knihovnu, filmová představení - Bijásek. Pravidelně se zúčastňovala akcí vyhlášených MÚ Beroun. Při škole působí Školní sportovní klub se zaměřením na košíkovou. Účast a umístění v jednotlivých soutěžích název soutěže úroveň umístění Kinderiáda Praha 9.místo družstvo Kinderiáda Praha 1.místo 2.místo 3.místo Logická olympiáda škola postup do semifinále (Praha a Středočeský kraj) 26 Eliška Kordová Patrik Vydra Pavel Mrvík Kateřina Hronková Jan Lojka Marek Hrdinka Královácký přespolní běh okres 2.místo 3.místo starších chlapců David Soukup Logická olympiáda Praha a Středočeský Postup do celorepublikového Kateřina Hronková kraj finále GP v lehké atletice okres 1.místo družstvo Florbalový turnaj okres 2.místo Mladší chlapci Basketbal okres 2.místo chlapci Logická olympiáda republika účast ve finále Kateřina Hronková Pythagoriáda 5 okres 1.místo 2.místo 8.místo Matematická olympiáda Z9 Daniel Justiz Sandra Mašková Martin Brůžek okres 6.místo Martin Koudela Pythagoriáda 6 okres 2.místo David Hakl Pythagoriáda 6 okres úspěšný řešitel Vojtěch Tomášek Matematická olymz7 Z6 okres 2.místo 6.místo Vojtěch Horák Dominik Pokorný IT SLOT oblast IT Praha 10.místo Martin Koudela

27 Olympiáda v Nj okres 5.místo 6.místo Tomáš Brůžek Kateřina Veselá Dějepisná olympiáda okres 8.místo Robin Hendrych Matematická olympiáda okres 3.místo Daniel Justiz Z5 Olympiáda v anglickém okres 7.místo Josef Petrus jazyce - kategorie I.A Olympiáda v anglickém okres 4.místo Robin Hendrych jazyce - kategorie II.A Zeměpisná olympiáda okres 4.místo 5.místo Vojtěch Růžička Martin Šetek Fyzikální olympiáda 8 Velikonoční plavecké závody (2.-4.roč.) Preventan Cup - vybíjená Plavecko-běžecký pohár okres 2.místo 1.místo 2.místo Robin Hendrych Jiří Podzimek Marek Uksa Vladimír Jaskevič okres 2.místo Družstvo okres 1.místo postup na kraj okres 1.místo 2.místo družstvo Soukup David, Denisa Dohnalová, Zahradník Štěpán Nikola Dyrynková Vojtěch Tomášek 3.místo Rosteme s knihou republika místo Jakub Kasl Pohár rozhlasu - lehká okres atletika Plavecko-běžecký pohár kraj 1.místo 5.místo 6.místo 3.místo 5.místo 4.místo 2.místo 3.místo st.žáci ml. žáci ml. žákyně st. žákyně Tomáš Bobok Štěpán Zahradník David Soukup Denisa Dohnalová IV.ročník - hokejbal oblast 1.místo nejmladší žáci Pohár rozhlasu - lehká kraj 8.místo starší žáci atletika Grand Prix celkově okres 1.místo družstvo Scio.cz (M 5.roč.) kraj 1.místo Sandra Mašková Matěj Blín Daniel Justiz Preventan Cup - vybíjená Atletická všestrannost nejmlad. žáků kraj 9.místo družstvo okres 1.místo družstvo Další informace na 27

28 VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 se inspekční činnost na škole neprováděla. 28

29 IX. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola ve školním roce 2010/2011 nebyla do těchto programů zapojena. X. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Viz Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků str.25 XI. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů EU peníze do škol XII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Na škole není ustanovena odborová organizace. Vedení se proto v maximální možné míře snaží využívat v péči o zaměstnance zákoník práce. Spolupráce s ostatními organizacemi viz VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (str.24) Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. 29

30 Výroční zprávu schválila Rada školy dne: Podpisy: JUDr. Foltánková Jana Ing. Zdeňka Slivková Zina Bukáček Havrlíková Ivan Mergl Mgr. Jitka Dopiráková Dagmar Škabradová Pedagogická rada školy schválila Výroční zprávu za školní rok 2010/2011 dne

31 S výroční zprávou se seznámili: Baselová Martina, Mgr. Bejvlová Gabriela Bělková Jitka, Mgr. Čermáková Simona Dopiráková Jitka, Mgr. Flíčková Ivana, Mgr. Horáková Dana, Mgr. Jarišová Zaida Jonášová Iveta, Mgr. Končelová Lenka, Mgr. Kováčová Iveta, Mgr. Kozel František Kozohorský Milan, Mgr. Králová Jana, Mgr. Krejčí František, Mgr. Pavlíková Stanislava, Mgr. Růžičková Miroslava, Mgr. Rýdlová Jana, Mgr. Schröpferová Kateřina, Mgr. Stejskalová Blanka, Mgr. Šaldová Věra, Mgr. Šimůnková Andrea Škabradová Dagmar Šlajerová Renáta, Mgr. Špirit Pavel, Ing. Štembergová Marie, Mgr. Tomášková Iveta, Mgr. Trejbalová Vanda, Mgr. Veverková Eva, Mgr. Vildová Juliána, Mgr. Záleská Magdalena, Mgr.. 31

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335. Výroční zpráva

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335. Výroční zpráva 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Zpracoval: Mgr. Pavel Herold, ředitel školy Zprávu za školní rok 2013-2014 projednala

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk 2013 2014 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz stránky: www.zskraluvdvur.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing.

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, 261 01 zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy 2 OBSAH Úvod...5

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 2 Obsah I. Charakteristika školy II. Vzdělávací koncepce

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více