Fyziologie rostlin 5. Vodní režim rostlin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyziologie rostlin 5. Vodní režim rostlin"

Transkript

1 Fyziologie rostlin 5. Vodní režim rostlin Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014

2 Vodní režim rostlin - fyzikální vlastnosti vody, osmóza - vodní potenciál - význam vody, příjem a vedení vody rostlinnou - vodní bilance rostliny, společenstev - přizpůsobení suchu - přizpůsobení přemokření

3 Vodní režim rostlin - fyzikální vlastnosti vody, osmóza - vodní potenciál - význam vody, příjem a vedení vody rostlinnou - vodní bilance rostliny, společenstev - přizpůsobení suchu - přizpůsobení přemokření

4 Voda (H 2 O) - polární látka (volný pár elektronů O + polarita O-H vazby) - kapalné skupenství C, pevné sk. <0 C (led, sníh), plynné sk. >100 C (pára) -nejvyšší hustota při +4 C, led má větší objem než kapalná voda (viz zamrzlé potrubí, pivo v ledničce ) -> krystaly ledu ničí buňky! - vysoké povrchové napětí koheze vody (proto voda tvoří kapky) - adheze vody = přilnavost důvod proč voda drží v půdě, cévách apod., kapilarita (viz dále) adheze->kap. jev polarita

5 Voda (H 2 O) - voda má vysokou měrnou tepelnou kapacitu (důsledek vodíkových můstků) ca 4,2 kj.kg -1.K -1 ; pomáhá udržet stálou teplotu buněk - voda má vysoké měrné výparné teplo (důsledek vodíkových můstků a tedy vysokého povrchového napětí) ca 2,44 MJ.kg -1 význam při (evapo)transpiraci (transpirace také pomáhá udržet teplotu listu - tlak nasycené vodní páry: gradient koncentrace v. páry pohání transpiraci (v listu 100 % vlhkost) za vysokých teplot (vysoký tlak) může rostlina uschnout, i když má dost vody

6 Kapilarita Jsou-li oba konce kapiláry otevřené a jeden z nich je zanořen do takové kapaliny, že molekulové interakce mezi buňkami stěny kapiláry jsou silnější, než interakce mezi molekulami kapaliny (kapalina dobře smáčející materiál kapiláry), je výsledkem silové působení, které vede ke vzlínání kapaliny kapilárou. povrchové napětí (ca 0,07275 J.m -2 ) hustota (ca 998,2 kg.m -3 ) - stykový úhel r poloměr kapiláry g tíhové zrychlení (9,807 m.s -2 )

7 Kapilární tlak Může být vodní sloupec v cévách držen kapilárním jevem? -celulózní stěny xylému můžeme považovat za dokonale smáčivé poloměr r se rovná poloměru kapiláry - povrchové napětí vody při teplotě 20 C je 0,07275 J.m -2 - hustota vody při téže teplotě 998,2 kg.m -3 - tíhové zrychlení 9,807 m.s -2 : = - poloměr kapiláry bývá 50 až 100 μm 15 až 30 cm V ČEM JE ZÁDRHEL? Sekvoje vždyzelená (Sequoia semperviren) max. 150 m, běžně 100 m 1) Cévy jsou zakončeny a obklopeny mikrokapilárami o průměru 10-1 až 10-2 μm => m 2) Voda nestoupá systémem prázdných xylémových cév do korun stromů, ale sloupce vody rostou se stromem. Platí ale jen tehdy, pokud se sloupec vody v kapiláře nepřetrhne (embolie).

8 [kg s -1 ] [m 3 s -1 Pa -1 ] [m s -1 ] [m 3 s -1 ] Tok roztoků vodivými drahami Pouseuillova rovnice popisuje laminární tok kapalin trubicemi (platí pro xylém i floém): r 4 J V Připomenutí minulé přednášky J v objemový průtok P rozdíl tlaku na vstupu a výstupu r- poloměr trubice η viskozita (pro vodu 1x10-3 Pa.s=kg.m -1.s -1 ) v rychlost toku L hydraulická vodivost F - hmotnostní tok asimilátů υ - rychlost hromadného toku A - plocha otvorů v sítku C - koncentrace asimilátů v L F 8 r r 4 A dp dx x C dp dx

9 Jak široké cévy? hydraulická vodivost L vzrůstá se čtvrtou mocninou r cévy lepší méně širších cév než hodně úzkých (menší stavební náklady, větší L, větší rychlost růstu - liány) ALE širší cévy náchylnější ke kavitaci a embólii více se uplatňuje v teplých u rychle rostoucích druhů (např. trop. liány) šířka cév je výsledek fyziologického trade-off mezi rychlostí růstu (ta roste se zvětšujícím se r) a pravděpodobností přežití

10 Pohyb a přenos atomů a molekul připomenutí 1. přednášky Difúse Fickův zákon J hustota toku c koncentrace D Difúsní koeficient x - vzdálenost Typické fyziologické děje : přenos plynů (např. dýchání, fotosyntéza) Difúse je účinná jen na krátké vzdálenosti! Plazmatická membrána brání difúzy celé řady látek (facilitovaná difúse, aktivní transport). Výsledkem je rozdíl v koncentraci a tedy i osmotický tlak.

11 Osmóza přip. 1. př. tlak c koncentrace R - univerzální plynová konstanta T - termodynamická teplota Osmotický tlak Přetlak, kterým je nutno působit na straně roztoku, odděleného od čistého rozpouštědla membránou, propustnou pouze pro molekuly rozpouštědla, aby byl zastaven průtok rozpouštědla membránou do roztoku. Typy roztoků dle osmotického tlaku izotonický hypotonicky hypertonický plazmoptýza

12 Plazmolýza, plazmoptýza Plazmolýza hypertonické prostředí (např. 20 % roztok sacharózy) vodu z b. odebírá tonoplast se smršťuje hraniční plazmolýza takový tlak, kdy dojde k odtržení plasmalemy od b. stěny Plazmoptýza hypotonické prostředí (např. dest. voda) čerpá vodu do buňky tonoplast je natlakovaný (r.b. má buněčnou stěnu + vakulou x živočišné, která praská)

13 Vodní režim rostlin - fyzikální vlastnosti vody, osmóza - vodní potenciál - význam vody, příjem a vedení vody rostlinnou - vodní bilance rostliny, společenstev - přizpůsobení suchu - přizpůsobení přemokření

14 Vodní potenciál je to ukazatel zdravotního stavu rostliny ( je ukazatelem zásobenosti vodou) určuje odkud kam voda poteče (z míst s bližším nule do míst se zápornějším ) určuje jak moc voda poteče (tok je úměrný gradientu ) popisuje tlak ( se vyjadřuje v Pa, resp. MPa)

15 Vodní potenciál Co všechno ovlivňuje pohyb vody v rostlině? gradient hydrostatického tlaku (viz např. tlak vody v hadici+koheze+adheze) gradient koncentrace - difuse a osmóza + gradient teploty (tepelná osmóza) gradient polohové energie gravitace (voda teče shora dolů) Jednotlivé síly se sčítají Výsledkem je celkový tlak VODNÍ POTENCIÁL (Ψ) Ψ = Ψ π + Ψ P + Ψ g [Pa] osmotická složka tlaková složka gravitační složka

16 Vodní potenciál osmotická složka vodního potenciálu (Ψ π ) = záporná hodnota osmotického tlaku (-π) π = crt tlak c koncentrace R - univerzální plynová konstanta (8,314 J.mol -1.K -1 ) T - termodynamická teplota všechny látky, které se ve vodě rozpouštějí snižují vodní potenciál! modifikace výpočtu za užití aktivity osmoticky aktivní látky: aktivita (a)- je veličina, která popisuje míru interakce molekul reálného plynu nebo roztoku s okolím c = ln a j π = RT ln a j Ψ = - π + Ψ P + Ψ g [Pa]

17 Vodní potenciál tlakový potenciál (Ψ P ) tlak (P) =rozdíl oproti atmosférickému tlaku měříme kladné i záporné hodnoty např. turgorový tlak b. kolem 0,5 MPa; v xylému 0 až -8 MPa gravitační potenciál (Ψ g ) Ψ g = hρg h výška nad referenční hladinou (např. nad zemí) ρ hustota rostloku g tíhové zrychlení je poměrně malý ca 0,01 MPa na každý metr výšky často se zanedbává Ψ = Ψ P - π [Pa]

18 Vodní potenciál Ψ S = Ψ π

19 Vodní potenciál

20 Měření vodního potenciálu - Scholanderova tlaková bomba po uříznutí nejsou tkáně pod tlakem - voda může do tkání přetlakem v tlakové komoře opět dostaneme vodu do vodivých pletiv (kapka vody). Tlak v tlakové komoře odpovídá vodnímu potenciálu.

21 Vodní potenciál zdravé, dobře zavlažované rostliny rostliny trpící suchem Ψ = -0,2 až -0,6 MPa Ψ = -2 až -5 MPa při vadnutí Ψ P = 0 - spouští obranné mechanismy (viz dále) udržování turgoru (viz dále) polní kapacita permanentní sucho

22 Vodní režim rostlin Fyziologické změny při dehydrataci

23 Vodní režim rostlin - fyzikální vlastnosti vody, osmóza - vodní potenciál - význam vody, příjem a vedení vody rostlinnou - vodní bilance rostliny, společenstev - přizpůsobení suchu - přizpůsobení přemokření

24 Význam vody pro rostliny krev rostlin zprostředkovává přenos min. látek, metabolitů, hormonů aj. látek po těle rostliny nemají srdce pohyb vody je zajištěn transpiračním proudem a kořenovým vztlakem směna vody za CO 2 rostliny se nemůžou přesunout do stínu zajišťuje chlazení listu zajišťuje přenos signálů

25 Typy rostlin dle vztahu k vodě poikilohydrické chybí jim vakuola, přežijí vyschnutí (bakterie, sinice, některé zel. řasy, některé mechy, sleziník routička, pylové zrno) homoihydrické - nepřežijí vyschnutí. Není problém ve vodě, ale na suchu nutné vyřešit.

26 Příjem vody rostlinou aquaporin

27 Kořenový vztlak kořenový vztlak osmotický jev -> objemový tok (J v ) je úměrný rozdílu koncentrací osmoticky aktivních látek (změna tlaku Δπ) a hydraulické vodivosti kořene (L) J v = L Δπ přesněji: J v = L σδπ + Ф σ reflexní koeficient Ф aktivní transport vody s listy: J v = L (σδπ + ΔP) + Ф ΔP gradient hydrost. tlaku v cévách

28 Tok vody rostlinou

29 Transpirace je tažena vodním potenciálem

30 Měření toku xyl. šťávy stonkem v = h/t v rychlost h vzdálenost topného tělesa a teplotního čidla t = čas než dojde k max. zvýšení teploty dá se také zjistit objemový průtok na základě: a) konstantní E na ohřev; b) energie je přidávána tak, aby ohřev čidla byl konstantní (nepřehřeje stonek)

31 Usměrňování toku floémem Ψ =-0,8 MPa P=-0,7 MPA π=0,1 MPa aktivním plněním sítkovice vzrůstá osmotický tlak > voda dovnitř -> výsledkem je vysoký turgor Ψ = -1,1 MPa P=0,6 MPA π=1,7mpa Ψ =-0,6 MPa P=-0,5 MPA π=0,1 MPa aktivním vyprazdňováním sítkovice klesá osmotický tlak -> voda ven > výsledkem je nižší turgor Ψ =-0,4 MPa P=0,3 MPA π=0,7 MPa

32 Pohyb vody v listu Připomenutí minulé přednášky - voda v listu putuje v kapalném i plynném stavu - hl. místem výparu je spodní strana listu skrze průduchy, ale 5 až 20 % pokožkou - většina vody putuje apoplastem

33 Voda v listech musí překonat odpory celkový odpor odpovídá součtu reciprokých hodnot vodivostí pro přenos vodní páry(g) to má vztah k výpočtu celkové transpirace (viz dále) atmosféry hraniční v. průduchu mesofylu

34 Vodní režim rostlin - fyzikální vlastnosti vody, osmóza - vodní potenciál - význam vody, příjem a vedení vody rostlinnou - vodní bilance rostliny, společenstev - přizpůsobení suchu - přizpůsobení přemokření

35 Rychlost transpirace Nejvyšší rychlosti transpirace naměřené u různých typů rostlin na jejich přirozených stanovištích. Podle Larchera z různých zdrojů, přebráno od J. Šantrůčka. SKUPINA ROSTLIN RYCHLOST TRANSPIRACE mmol(h 2 O).m 2.s 1 Dvouděložné byliny - na slunných a suchých stanovištích 5,2-7,5 - na stinných stanovištích 1,5-3,0 Trávy, ostřice a sítiny - na lukách 3,0-4,5 - rákosiny 5,0-10,0 Opadavé lesní stromy mírného pásma - přizpůsobené slunným stanovištím 2,5-3,7 Stálezelené jehličnany 1,4-1,7 Listnaté sukulenty a kaktusy 0,6-1,8 Vodní rostliny s listy nad hladinou 5,0-12,0

36 Transpirační koeficient transpirační koeficient množství vody spotřebované rostlinou na produkci 1 g sušiny. Průměrné transpirační koeficienty různých typů rostlin podle Larchera (1994) nebo Curtise a Clarka (1950), převzato od J. Šantrůčka Rostlina Transpirační koeficient kg (H 2 O)/kg(sušina) C 3 - byliny tykev 830 * - vojtěška 830 * - obilniny brambory a řepa slunečnice Dřeviny - tropické listnaté stromy (kulturní) listnaté stromy mírného pásma jehličnaté stromy C 4 -rostliny CAM rostliny

37 Vodní bilance stanoviště Průměrná evapotranspirace porostu podle Larchera (1995) Společenstvo Evapotranspirace mm.rok -1 % ročních srážek Les - opadavý stř. E jehl. stř. E horský stř. E Luční porosty - rákosina stř. E. 800 >150 - pastvina stř. E východoevr. step Pouště/polopouště - subtrop. polopoušť subtrop. poušť 50 >100 - S.Am. tundra

38 Rychlost transpirace společenstev je popsána Penmanovo-Monteithovo rovnicí pro výpočet potenciální evapotranspirace:

39 Měření a výpočty transpirace listová plocha mmol.h 2 O porometr - změna koncentrací (parciálních tlaků) plynů v uzavřené komoře potometr lyzimetr eddy covariance

40 Bowenův poměr ß = H/LE H pocitové teplo LE evapotranspirace dopočítává se z radiační bilance vypovídá o zásobenosti porostu vodou R = H + G + LE R čistá radiace (bez albeda) G tok tepla do půdy ß mezi 0,1 (oceán) a 5,8 (poušť)

41 Vodní režim rostlin - fyzikální vlastnosti vody, osmóza - vodní potenciál - význam vody, příjem a vedení vody rostlinnou - vodní bilance rostliny, společenstev - přizpůsobení suchu - přizpůsobení přemokření

42 Život na suchu hlavní evoluční přizpůsobení životu na souši: kořeny + vodivá pletiva + zpevňovací pletiva kutikula průduchy chlupy vakuola

43 Sucho není sucho jako sucho, závisí na: distribuci (srážek) v průběhu roku (období sucha, zima ) množství srážek (polopouště, pouště) charakteru srážek (vertikální x horizontální např. mlžné lesy, přívalové, ) substrátu (písčité x jílovité půdy, hloubce půdy) podzemní vodě (oáza, stromy na savaně ) mezo- a mikroreliéfu (návětrná x závětrná strana) dalších limitujících faktorech (např. výkyvy teplot na poušti, nadměrná ozářenost, vítr) v zásadě je možné: sucho přežít anatomická, morfologická a fyziologická přizpůsobení suchu utéct růst jen za příznivých podm. (jednoletky, podzemní org.)

44 Krátkodobé nepravidelné sucho setká se skoro každá rostl. (s výjimkou mokřadů, vlhkých tropů, mlžných ekosystémů apod.) omezení míry a délky otevření průduchů trade-off s vyhladověním (CO 2 ) průduchy ot. hl. ráno nebo večer krátkodobě rostlina stahuje přes den vodu z dobře zásobených míst a v noci ji doplňuje při delším suchu však rostl. klesá vodní potenciál (je však výhodnější, protože snižuje výpar, umožňuje získat vodu ze suché půdy, zároveň adaptace na nízké teploty), klesá rychlost a účinnost fotosyntézy -> zpomaluje/zastavuje se růst, v extr. případě smrt

45 Osmotický potenciál u ekol. skupin rostl.

46 Vodní režim rostlin

47 Časté, pravidelné sucho NAPŘ. OBDOBÍ SUCHA, ZIMA růst a rozmnožování časovány do příznivého období (jaro, období dešťů, arktické léto apod.) životní strategie (efemery, jednoletky, geofyty) asimiláty na nepříznivé období do podzemních částí (kořeny, hlízy, cibule apod.) vytváření velkého množství zásobních látek (mobilizují se v příhodném období) shození nepotřebných listů (podzim, suché období v mediteránu apod.) mělký, ale do dálky rozprostřený kořenový systém, který se rychle dokáže rozvinout častá dormance semen (nutná např. jarovizace) pokud navíc zima snížení rychlosti životních pochodů, antifreeze látky

48 Vysoká ozářenost morfologická uzpůsobení (chlupy, trny, zanořené průduchy, silná kutikula, idioblasty, málo průduchů) změna barvy (např. aloe) fotosyntéza za rozbřesku nebo za soumraku C4 rostliny (např. kukuřice) CAM rostliny více viz přednášky týkající se fotosyntézy

49 Vodní režim rostlin - fyzikální vlastnosti vody, osmóza - vodní potenciál - význam vody, příjem a vedení vody rostlinnou - vodní bilance rostliny, společenstev - přizpůsobení suchu - přizpůsobení přemokření

50 Vodní prostředí, mokřady není mokro jako mokro: vodní rostliny x mokřadní rostliny x periodické zaplavení sladkovodní x brakické x slaniska oligotrofní x mesotrofní x eutrofní stanoviště u vodních rostlin stojaté x proudící vody mikrostanoviště (např. bulty x šlenky)

51 Některé typické adaptace řeší problémy s nedostatkem kyslíku + aktivně mění p. podmínky oxidují a tedy zpřístupňují některé živiny (např. Juncus) aerenchym aktivní transport kyslíku do kořenů (např. rákos) vzdušné kořeny (např. mangrove) mělké kořeny (např. smrk)

52 Některé typické adaptace sekundární vodní: - jak nebýt zaplaven - silná kutikula, průduchy na svrchní straně listu -zakrnělé cévní svazky, málo vyvinutá mechanická pletiva, často vnitřní prostory zaplněné vzduchem - hodně plastidů (méně záření) - časté vegetativní rozmn. a specifické adaptace na rozmnožování - nepříznivé podmínky např. klesnou ke dnu, přežijí jako pupeny, v kořenech mokřadní rostl. řeší často problémy s nedostatkem živin terestrické N, vodní P viz také přednáška k minerální výživě r.

53 Děkuji Vám za pozornost Alena Dostálová

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ STUDIJNÍ TEXTY PŘEDMĚTU Z0025 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Elektronická učebnice Tento studijní text byl sestaven ze zdrojů uvedených v seznamu literatury a slouží výhradně k interní výuce předmětu Z0025

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Funkce lesa základy. Jiří Šefl

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Funkce lesa základy. Jiří Šefl Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Funkce lesa základy Jiří Šefl Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Funkce lesa - základy Ing. Jiří Šefl, Ph.D. Vědecký redaktor: Mgr. Diana

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

Záludné otázky z meteorologie

Záludné otázky z meteorologie Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika Mgr. Jan Karlický Záludné otázky z meteorologie Konzultant závěrečné práce:

Více

Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Koheze a adheze Kapalina Povrchové napětí Povrchová energie Molekulový tlak Kapilární tlak

Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Koheze a adheze Kapalina Povrchové napětí Povrchová energie Molekulový tlak Kapilární tlak Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Dosah molekulových sil Lenardův-Jonesův potenciál Druhy mezimolekulových potenciálních energií Koheze a adheze Koheze Adheze Kapalina Struktura kapalin Vlastnosti

Více

METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ

METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ Ing. Vlastimil VYKOUK Jaroslav KOPÁČEK METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ ÚV SVAZU PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU OBSAH 1. Úvod 7 2. Teplota, tlak a proudění vzduchu 9 2.1 Sluneční záření a distribuce

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ učební text Stanislav Bartusek Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Alexander Skácel, CSc. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Ochrana životního

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE

METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE Meteorologie je fyzikální věda o atmosféře a její stavbě, vlastnostech a v ní probíhajících procesech. Mezi hlavní úkoly meteorologie patří studium složení a stavby atmosféry,

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MEDLOVY UNIVERZITY V BRNĚ ÚSTAV EKOLOGIE LESA A CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNIÍ ZMĚNY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V.V.I. FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky Michal V. Marek 1. ÚVODEM

Více

Společenstva. enstva. charakteristické znaky biocenóz stálost (stabilita) nezávislost autoregulace

Společenstva. enstva. charakteristické znaky biocenóz stálost (stabilita) nezávislost autoregulace Společenstva enstva Společenstvo enstvo = BIOCENÓZA Heterotypický soubor složený z populací různých druhů mikroorganismů, rostlin a živočichů, vzájemně spjatý složitými vztahy. různé podmínky, různá velikost

Více

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii

Vybrané základní pojmy užívané v ekologii Vybrané základní pojmy užívané v ekologii A abaptace (předpona -ab zdůrazňuje, že dědičné vlastnosti organismu jsou důsledkem minulých adaptací) samotný výraz charakterizuje proces působení evolučních

Více

Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách

Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách Tomáš Litschmann Úvod Vybavení zahradnických podniků moderní závlahovou technikou je v posledních letech na stále se zlepšující úrovni, k dispozici

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu POZNÁMKY K IONTOVÉ TEORII DRÁŽDIVOSTI A SYNAPTICKÉHO PŘENOSU (verse prosinec 2002) Prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc. Určeno jako doplňkový text pro přednášky Neurobiologie a Molekulární základy dráždivosti

Více

2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů

2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů 2.4 Koroze a degradace stavebních materiálů Petr Kotlík, Kateřina Doubravová, Ústav chemické technologie restaurování památek V úvodu této kapitoly je třeba zdůraznit, že k poškozování a degradaci stavebních

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličina charakterizuje fyzikální vlastnosti, stavy fyzikálních objektů a jejich změny, které lze změřit. Její hodnotu lze vyjádřit číselnou hodnotou a jednotkou

Více

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele Klimatologie a hydrogeografie pro učitele RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU, Fakulta informatiky Masarykovy

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t. 10 6 km 2

Produkce biomasy kg/m 2. Procentický podíl. Celkem biomasy 10 9 t. 10 6 km 2 5. ENERGIE Z BIOMASY (Bioenergetika, Fytopaliva) Jako biomasa se označují produkty živých organismů rostlinného nebo živočišného původu. Největší význam má biomasa rostlinného původu, tzv. fytomasa. Tyto

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA Mgr. Světlana MAJOVÁ 006 OBSAH 1. ÚVOD DO STUDIA FYZIKY... 5 1.1. Hmota... 5 1.. Struktura látek... 5 1.3. Fyzikální veličiny a jejich

Více