POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE"

Transkript

1 POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE 1. OBECNÁ BIOLOGIE 1.1. Biologie, biologické vědy : - předmět studia biologie přehled biologických věd metody vědecké práce v biologii významní biologové ( Antony van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Robert Koch, Carl Linné, Charles Darwin, J.G.Mendel, A.I.Oparin ) 1.2. Klasifikace organizmů : - organizmy jsou různě složité ( organizmy jednobuněčné, mnohobuněčné, prokaryotické, eukaryotické, nebuněčné ) 5 říší živých soustav základy názvosloví základní systematické jednotky taxony pojem druh 1.3. Obecné vlastnosti organizmů : - obecné vlastnosti organizmů rozdílné vlastnosti živočichů a rostlin 1.4. Chemické složení organizmů : - přehled chemického složení buňky prvkové složení organizmů biogenní prvky význam vody v buňkách základní organické látky buněk včetně významu látky stavební a zásobní, látky s katalytickou funkcí 1.5. Buňka základní stavební jednotka organizmů : - struktura buněk ( velikost, tvar a vnitřní uspořádání ) biomembrána ( její stavba, vlastnosti a význam ) obecná struktura prokaryotických buněk obecná struktura eukaryotických buněk ( přehled organel eukaryotické buňky, jejich popis a funkce ) rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou 1.6. Příjem a výdej látek buňkou, osmotické jevy : - příjem látek buňkou, výdej látek buňkou, osmotické jevy ( charakteristika osmotických jevů ) hypertonické, izotonické a hypotonické prostředí chování rostlinné a živočišné buňky v těchto prostředích osmoregulace u živočichů ( osmoregulační orgány 1.7. Dělení buněk : dělení buněk jedna ze základních funkcí buněk význam dělení buněk pro jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy

2 mitóza ( význam mitotického dělení buněk, popis jednotlivých fází mitózy ) meióza ( význam meiotického dělení buněk, princip meiózy ) 1.8. Viry nebuněčné organizmy : zařazení virů do systému organizmů odlišnost virů od ostatních organizmů ( charakteristika virů ) virus virion - chemické složení virů ( DNA a RNA viry ) popis virionu bakteriofága infekce buňky virem virová onemocnění 1.9. Prokaryotické organizmy : - velikost a tvar bakteriální buňky struktura bakteriální buňky klasifikace bakterií autotrofie bakterií potřeba kyslíku u bakterií barvení bakterií významní mikrobiologové bakteriální onemocnění význam bakterií v přírodě a pro člověka sinice Houby samostatná říše v systému živé přírody : - buňka hub hyfy, podhoubí přehled jednotlivých tříd rozmnožování ( plíseň hlavičková, kvasinky, štetičkovec, houby vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé ) význam hub v přírodě význam hub pro člověka ( biotechnologie ) symbióza hub 2. BOTANIKA 2.1. Pletiva : - definice pletiv rozdělení pletiv podle tloušťky buněčné stěny pletiva meristematická ( primární a sekundární meristémy ) pletiva krycí ( primární i sekundární ) pletiva vodivá pletiva základní 2.2. Rostlinné orgány : - list ( stavba a funkce listu, modifikace listu, heterofylie, trichomy, listy jednoduché a složené, postavení listů na stonku ) stonek ( stavba a funkce stonku, podzemní stonek ) kořen ( stavba a funkce kořene, adventivní kořeny ) 2.3. Příjem, vedení a výdej vody rostlinou - - význam vody pro rostliny pasivní a aktivní příjem vody rostlinou vedení vody ( transpirační a asimilační proud, činitelé podílející se na transpiračním proudu ) výdej vody 2.4. Minerální výživa rostlin : - biogenní prvky a jejich rozdělení forma příjmu biogenních prvků a jejich fyziologická ý význam ( C, H, O, N, P, K, Mg. Ca, B ) nedostatek a nadbytek některých prvků heterotrofie u rostlin poloparazitizmus - mixotrofie - hydroponie 2.5. Fotosyntéza : - smysl fotosyntézy rovnice fotosyntézy dějiště fotosyntézy fotosyntetické pigmenty jaké světlo využívají rostliny při fotosyntéze primární procesy fotosyntézy ( které děje probíhají

3 v primárních procesech fotosyntézy a jaké jsou produkty primárních procesů ) sekundární procesy fotosyntézy C3 a C4 rostliny vliv vnějších procesů na průběh fotosyntézy 2.6. Dýchání rostlin : - rovnice dýchání smysl dýchání fáze dýchání ( jejich název a smysl jednotlivých fází ) anaerobní glykolýza, kvašení lokalizace procesů biologické oxidace v buňce produkty biologické oxidace ATP, fosforylace 2.7. Pohyby rostlin : - rozdělení pohybů rostlin pohyby fyzikální pohyby vitální ( taxe, tropismy, nastie ) pohyby samovolné ( ke každé skupině uvádějte konkrétní příklady a zdůrazněte význam pohybů ) 2.8. Nižší rostliny : - charakteristika nižších rostlin vývojové větve nižších rostlin typy stélek ( fylogenetický vývoj stélky sledujte na druzích z oddělení zelené řasy ) rudochy rozsivky a chaluhy krásnoočka a zelené řasy zástupci řas, jejich rozmnožování a význam 2.9. Mechorosty : - charakteristika mechorostů játrovky mechy ( popis mechové rostlinky, rodozměna u mechů, přehled druhů, význam mechů, rašeliník vodní buňky ) Kapraďorosty : - charakteristika kdy došlo k jejich největšímu rozvoji popis rodozměny u kapradin a přesliček zástupci jednotlivých tříd význam kapraďorostů Nahosemenné rostliny : - charakteristika semenných rostlin rozmnožování nahosemenných rostlin ( např. rozmnožování borovice ) vajíčko, opálení, oplození, semeno třídy nahosemenných rostlin ( přehled druhů a význam ) Rozmnožování krytosemenných rostlin : - květ krytosemenných rostlin vajíčko, zralý zárodečný vak opálení, oplození květní vzorce původní a odvozené znaky květů krytosemenných rostlin květenství plody rozšiřování semen a plodů Dvouděložné a jednoděložné rostliny : - rozdílné znaky dvouděložných a jednoděložných rostlin významné čeledi dvouděložných a jednoděložných rostlin ( zástupci, květní vzorce, plody, květenství, hospodářsky významné rostliny ) rostliny pryskyřníkovité, brukvovité, lilkovité, růžovité, bobovité, hvězdicovité, liliovité, lipnicovité, vstavačovité, rekovité

4 3. ZOOLOGIE 3.1. Prvoci : - charakteristika podříše živočichů životní prostředí prvoků schopnost prvoků přežívat nepříznivé podmínky přehled jednotlivých kmenů a druhů stavba těla ( trepka ) rozmnožování význam prvoků v přírodě prvoci jako původci různých onemocnění živočichů a člověka 3.2. Tkáně : - definice tkáně popis, vlastnosti a význam jednotlivých tkání ( tkáň krycí, tkáně pojivové, tkáň svalová, tkáň nervová, trofická pojiva ) 3.3. Nejjednodušší mnohobuněční živočichové : - houby ( Porifera ) : charakteristika, stavba těla hub, rozmnožování, zástupci, význam žahavci ( Cnidaria ) : charakteristika, stavba těla ( nezmar, medúza ), rozmnožování, habituelní typy žahavce, třídy žahavců a jejich zástupci srovnání hub a žahavců ve smyslu stupně diferenciace buněk 3.4. Ploštěnci : - charakteristické znaky ploštěnců vnější a vnitřní stavba těla ploštěnky, motolice a tasemnice rozmnožování systematické třídění ploštěnců druhy významné v přírodě a pro člověka 3.5. Hlísti : - charakteristika kmene stavba těla ( vnitřní i vnější ) rozmnožování druhy významné v přírodě a pro člověka 3.6. Měkkýši charakteristika kmene měkkýšů - stavba těla ( vnitřní i vnější ) hlemýždě, škeble a sépie rozmnožování systematické třídění měkkýšů druhy významné v přírodě i pro člověka 3.7. Kroužkovci : - charakteristika kmene charakteristika kmene stavba těla žížaly ) vnější a vnitřní ), přehled orgánových soustav systematické třídění kroužkovců zástupci kroužkovců a jejich význam v přírodě a pro člověka 3.8. Klepítkatci : - charakteristika klepítkatců a jejich zařazení do zoologického systému přehled tříd a řádů stavba těla pavouka, rozmnožování význam jednotlivých druhů v přírodě a pro člověka 3.9. Hmyz : - zařazení hmyzu do systému živočichů stavba těla rozmnožování a vývoj hmyzu přehled řádů a jejich zástupců význam druhů v přírodě a pro člověka Korýši : - zařazení korýšů do zoologického systému stavba těla korýšů ( rak, perloočky ) zástupci korýšů význam korýšů v přírodě a pro člověka Strunatci : - obecné a zvláštní znaky srunatců stavební plán strunatců ( možnost srovnání se stavebním plánem bezobratlých )

5 pláštěnci bezlebeční obratlovci ( z obratlovců pouze kruhoústé ) zaměřit se na stavbu těla a zástupce Paryby : charakteristika paryb popis těla žraloka rozmnožování přehled druhů Ryby : - stavba těla orgánové soustavy ryby dvojdyšné ryby lalokoploutvé ryby chrupavčité ryby kostnaté ( lososovité, kaprovité, okounovité, treskovité,, býložravé ) migrace ryb pásma ryb v tekoucích vodách rozmnožování ryb Obojživelníci : - charakteristika obojživelníků stavba těla ( kůže, dýchací orgány, oběhová soustava, smyslové orgány ) rozmnožování a individuelní vývoj systematické třídění přehled druhů a jejich význam Plazi : - charakteristika plazů, stavba těla, orgánové soustavy ( kůže, plíce, oběhová soustava, smyslové orgány vylučování ) zárodečné obaly plazi v druhohorách přehled druhů a řádů Ptáci : - charakteristika třídy ptáků homoiotermie tělní pokryv ptáků kostra ptáků dýchací soustava trávicí soustava holuba vylučování smyslové orgány ptáků- rozmnožování Archeopteryx lithographica běžci plavci letci ( přehled řádů, charakteristika řádů, zástupci řádů ) Savci : - obecné a zvláštní znaky savců ptakořitní ( znaky, zástupci ) vačnatci ( znaky, zástupci ) placentálové ( přehled řádů a jejich zástupců, charakteristika řádů - morfologické a anatomické odlišnosti, ekologie savců, rozmnožování savců, atd. ) 4. BIOLOGIE ČLOVĚKA 4.1. Původ a vývoj člověka : - datování paleoantropologických a archeologických nálezů přehled jednotlivých fází vývojové linie člověka ( datování, kapacita mozkovny, způsob života, naleziště ) významné lidské vlastnosti ( srovnání tělesných znaků člověka a antropoidní opice ) hominizace a sapientace Aleš Hrdlička osídlení Ameriky lidské rasy 4.2. Opěrná soustava člověka : - kosti stavba kostí vývoj kostí ( osifikace ) růst kostí spojení kostí kostra lidského těla ( kostra osová, lebka, kostra končetin, pohlavní rozdíly na lebce a kostře )

6 4.3. Svalstvo člověka : - svalstvo stavba kosterního svalu rozdělení svalů ( podle tvaru, podle počtu úponů podle funkce ) princip svalového stahu přehled nejdůležitějších svalů lidského těla antagonistické a synergistické svaly ( včetně příkladů ) 4.4. Složení a funkce krve, krevní skupiny : - zařazení krve do systému tělních tekutin tvorba krve složení krve a význam jednotlivých složek ( krevní plazma, krevní buňky, krevní destičky ) krevní skupiny člověka a jejich význam 4.5. Oběhová soustava člověka : - funkce oběhové soustavy činnost srdce ( činnost automatická a rytmická ) věnčité tepny, tepny, vlásečnice žíly malý a velký oběh chlopně oběhové soustavy a jejich význam tlak krve ( v jednotlivých oddílech oběhové soustavy, tlak krve člověka ) onemocnění oběhové soustavy řízení oběhu krve 4.6. Imunita člověka : - vysvětlení pojmu imunita imunita nespecifická a specifická význam leukocytů v imunitě imunizace ( imunizace pasivní, imunizace aktivní ) mízní soustava 4.7. Trávicí soustava člověka : činnost jednotlivých oddílů trávicí soustavy člověka činnost dutiny ústní a jícnu chrup člověka činnost žaludku činnost tenkého střeva činnost tlustého střeva přehled trávení jednotlivých živin 4.8. Dýchací soustava člověka : - dýchání dýchací cesty ( popis ) mechanika dýchání ventilace plic, vitální kapacita plic výměna dýchacích plynů řízení dýchacích pohybů obranné reflexy dýchací onemocnění dýchacích cest 4.9. Výživa člověka : - složení potravy ( kvantitativní i kvalitativní hledisko ) denní potřeba energie bílkoviny, tuky a sacharidy z hlediska výživy minerální látky vitamíny hladovění, podvýživa, otylost Vylučovací soustava člověka : - vylučování ( jaké látky a jakým způsobem vylučuje organizmus člověka ) činnost ledvin nefron tvorba moči a její řízení vývodné cesty močové činnost kůže Fyziologie nervové soustavy člověka : - význam nervové regulace ( srovnejte s hormonální regulací ) neuron a jeho tři funkční části vznik vzruchu a jeho šíření ( akční potenciál ) přenos vzruchu mezi neurony ( synoptický potenciál ) reflex, reflexní oblouk, nepodmíněné a podmíněné reflexy Nervová soustava člověka : uspořádání nervové soustavy mícha ( popis a význam ) mozek ( části mozku a jejich význam ) hlavové nervy autonomní nervstvo vyšší nervová činnost ( podmíněné a nepodmíněné reflexy ) Smyslové orgány člověka : - receptory rozdělení receptorů podle adekvátního podnětu exteroreceptory interoreceptory proprioreceptory - adekvátní podnět adaptace receptoru čich chuť kožní čití čidla pohybového ústrojí - sluch - statokinetické ústrojí - zrak

7 4.14. Hormonální regulace člověka : - charakteristika hormonální regulace mechanizmus zpětné vazby hypotalamo-hypofyzární systém přehled žláz s vnitřní sekrecí, jejich hormonů a hlavních účinků hormonální poruchy organizmu Pohlavní orgány muže a ženy : - rozmnožovací soustava muže rozmnožovací soustava ženy fáze menstruačního cyklu pohlavní hormony Individuální vývoj člověka : - prenatální vývoj člověka ( oplození, nidace, embryo, plod, zárodečné obaly, placenta ) - těhotenství a porod pohlavně přenosné choroby - antikoncepce 5. GENETIKA 5.1. Molekulární základy dědičnosti : - nukleové kyseliny a dědičnost genetická informace a genetický kód exprese genu ( převod genetické informace uložené v DNA do fenotypového znaku organizmu ) replikace, transkripce, translace základní genetické pojmy ( dědičnost a proměnlivost, znak, genotyp, gen, genotyp, genom, geny velkého a geny malého účinku ) 5.2. Dědičnost mnohobuněčného organizmu : - dědičnost kvalitativních znaků ( J.G. Mendel, dědičnost monogenní, formy genů, homozygot a heterozygot, vztah alel, dědičnost autozomální a gonozomální ) Mendelovy zákony dědičnosti ( názvy a znění zákonů, kombinační čtverce, genotypové a fenotypové štěpné poměry ) dědičnost kvantitativních znaků ( charakter dědičnosti kvantitativních znaků, jak závisí počet možných genotypů na počtu zúčastněných genů, proměnlivost dědičná a nedědičná, dědivost) 5.3. Dědičnost člověka : - specifické metody v genetice člověka dědičnost krevních skupin dědičné choroby a dispozice dědičné choroby a dispozice dědičné choroby ( mutace, molekulární choroby, Downův syndrom, dědičnost daltonismu a hemofilie ) genetické poradenství a prevence

8 6. EKOLOGIE 6.1. Základy ekologie : - předmět studia ekologie základní pojmy ( biotop, stanoviště, populace, biocenóza, ekosystém, biosféra ) vztah organizmu a prostředí ( podmínky existence, ekologická valence, bioindikátory, podmínky biotické a biotické, areál ) významné vlastnosti populace vzájemné vztahy mezi populacemi společenstva a jejich druhová rozmanitost složky ekosystému potravní řetězce převod energie v ekosystému biosféra biogeochemický cyklus N biomy člověk a prostředí

Maturitní otázky z biologie

Maturitní otázky z biologie Maturitní otázky z biologie 1. subcelulární částice - viry, viroidy, priony ekologie ekosystém 2. archea, prokaryota ekologie populace, společenstva 3. prvoci ekologie organismy a prostředí 4. diblastica

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Požadavky ke SZZ z biologie Bc.

Požadavky ke SZZ z biologie Bc. Požadavky ke SZZ z biologie Bc. U kurzů, které nejsou uvedeny - hlavním vodítkem pro studium zůstávají sylaby předmětů (vč. doporučené a povinné literatury) uvedené v systému STAG Obecná botanika Základní

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Přírodopis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více