9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE"

Transkript

1 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 36. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu příjemce Okresní hospodářská komora Liberec Usnesení č. 1544/14/RK Mgr. Michael Otta vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Projednal: Rada Libereckého kraje dne Výbor HRR dne Finanční výbor dne Předkládá: Ivana Hujerová členka rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání p o v o l u j e prominutí odvodu uloženého z důvodu porušení rozpočtové kázně u projektu Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu příjemce Okresní hospodářská komora Liberec, IČ ve výši ,75 Kč, tj. 64,69% z celkové výše vyměřeného odvodu a u k l á d á Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle Organizační směrnice OS-10/05/12, o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně. Termín: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 12

2 D ů v o d o v á z p r á v a Předmětem materiálu je žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně podle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Důvod pro vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně Příjemci byla na základě Smlouvy o realizaci grantového projektu CZ.1.07/1.1.09/ v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. OLP/2260/2009 (dále jen smlouva) uzavřené mezi ním a Libereckým krajem (dále jen poskytovatel), poskytnuta finanční podpora k financování realizace grantového projektu Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu. Poskytovatel v rámci kontroly projektu na místě, kontroly monitorovacích zpráv (dále jen MZ) projektu a žádostí o platbu (dále jen ŽOP) ověřil následující pochybení jako podezření na porušení rozpočtové kázně: 1) Partner s finanční spoluúčastí Střední soukromá hotelová škola Hergesell, s.r.o. (dále jen Hergesell ) dne ze svého projektového účtu č /0300 v rámci hromadné refundace mzdových výdajů za 12/2009 předčasně refundoval odvody za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců v částce Kč. Výši sociálního, zdravotního pojištění a celkových mzdových výdajů dokládají výplatní pásky za 12/2009 a Rozpis mzdových výdajů za 12/2009. Úhradu příslušné částky v hromadné refundaci v celkové výši Kč dokládá výpis z projektového účtu Hergesell č. 2010/1, předčasnost refundace dokládá výpis č ze dne z provozního účtu č /0300, ze kterého platby za sociální a zdravotní pojištění odešly v rámci celkových úhrad sociálního a zdravotního pojištění za celou organizaci. Jedná se tedy o předčasnou refundaci v částce Kč. Partner s finanční spoluúčastí Hergesell jednáním ve smyslu předčasné refundace porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 30: V případě, že příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu (např. mzdy, zákonné odvody, režijní náklady), používá provozní účet organizace, může finanční prostředky z projektového účtu převést na provozní účet organizace, ale teprve poté, co jsou tyto náklady prokazatelně z tohoto provozního účtu uhrazeny. V případě mylné platby partner příjemce s finanční účastí porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 29: Příjemce nesmí využívat finanční prostředky podpory, které obdrží od poskytovatele podpory formou zálohových plateb nebo průběžných plateb a které jsou určeny na realizaci projektu jiným způsobem, než jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí podpory. To znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží úhradám způsobilých výdajů. Dále došlo k porušení Smlouvy o realizaci grantového projektu č. OLP/2260/2009, čl. IV Podmínky použití finanční podpory, odst. 2 a 3. Příjemce a partner Hergesell částku refundace uplatnili v dílčí Soupisce účetních dokladů v 1. MZ. Částka předčasné refundace byla z ŽOP č. 02/0049 krácena. Částku refundace sociálního a zdravotního pojištění za 12/2009 ve výši Kč si příjemce ani partner v následujících MZ a ŽOP již nenárokoval. 2) Partner s finanční spoluúčastí Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p.o. (dále jen VOŠMOA ) dne ze svého projektového účtu č /0300 v rámci hromadné refundace mzdových výdajů za 10/2009 předčasně refundoval mzdové výdaje zaměstnanců v částce GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 12

3 Kč. Výši mzdových výdajů dokládají výplatní lístky za období a Rozpis mzdových výdajů za 10/2009. Úhradu příslušné částky v hromadné refundaci v celkové výši Kč dokládá výpis z projektového účtu VOŠMOA č. 2009/3, předčasnost refundace dokládá výpis č. 2009/210 za období z provozního účtu partnera VOŠMOA č /0300, ze kterého platby mzdových výdajů odešly až dne Jedná se tedy o předčasnou refundaci v částce Kč. Partner s finanční spoluúčastí VOŠMOA jednáním ve smyslu předčasné refundace porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 30: V případě, že příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu (např. mzdy, zákonné odvody, režijní náklady), používá provozní účet organizace, může finanční prostředky z projektového účtu převést na provozní účet organizace, ale teprve poté, co jsou tyto náklady prokazatelně z tohoto provozního účtu uhrazeny. Příjemce a partner VOŠMOA částku refundace uplatnili v dílčí Soupisce účetních dokladů VOŠMOA v 1. MZ. Částka předčasné refundace byla z ŽOP č. 02/0049 krácena. Částku refundace mzdových výdajů za 10/2009 ve výši Kč si partner VOŠMOA již znovu nenárokoval. 3) Partner s finanční spoluúčastí Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, p.o. (dále jen OHS Turnov ) dne z projektového účtu č /0100 v rámci hromadné refundace mzdových výdajů za 11/2009 předčasně refundoval odvody za sociální a zdravotní pojištění v částce Kč a odvody za zaměstnance v částce 640 Kč. Výši sociálního, zdravotního pojištění a celkových mzdových výdajů dokládají mzdové listy za 11/2009 a Rozpis mzdových výdajů za 11/2009. Úhradu příslušné částky v hromadné refundaci v celkové výši Kč dokládá výpis z projektového účtu OHS Turnov č. 1 ze dne , předčasnost refundace dokládá výpis č. 192 ze dne z provozního účtu OHS Turnov č /0100, ze kterého platby za sociální a zdravotní pojištění odešly až dne Jedná se tedy o předčasnou refundaci v celkové částce Kč. Partner s finanční spoluúčastí OHS Turnov jednáním ve smyslu předčasné refundace porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 30: V případě, že příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu (např. mzdy, zákonné odvody, režijní náklady), používá provozní účet organizace, může finanční prostředky z projektového účtu převést na provozní účet organizace, ale teprve poté, co jsou tyto náklady prokazatelně z tohoto provozního účtu uhrazeny. Příjemce a partner OHS Turnov částku refundace uplatnili v dílčí Soupisce účetních dokladů OHS Turnov v 1. MZ. ŽOP č. 02/0049 byla částečně krácena ve výši Kč. Částku refundace odvodů za 11/2009 ve výši Kč si příjemce ani partner v následujících MZ a ŽOP už nenárokoval. 4) Partner s finanční spoluúčastí Hergesell dne ze svého projektového účtu č /0300 provedl platby ve výši ,90 Kč, Kč, 1.796,10 Kč, 383 Kč a 76 Kč, které nesouvisí s realizací projektu. Úhradu příslušné částky v celkové výši Kč dokládá výpis z projektového účtu č. 2009/2 za období Jedná se tedy o mylnou platbu v celkové výši Kč. Partner s finanční spoluúčastí Hergesell v případě mylné platby porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 29: Příjemce nesmí využívat finanční prostředky podpory, které obdrží od poskytovatele podpory formou zálohových plateb nebo GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 12

4 průběžných plateb a které jsou určeny na realizaci projektu jiným způsobem, než jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí podpory. To znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží úhradám způsobilých výdajů. Dotčená částka nebyla uplatněna v Soupisce ani v ŽOP, tudíž nebyla ani krácena. Částku mylné platby ve výši Kč partner na projektový účet vrátil dne , doloženo výpisem č. 2009/2. 5) Příjemce Okresní hospodářská komora Liberec (dále jen OHK LBC ) dne ze svého projektového účtu č /0300 provedl v rámci hromadné refundace mzdových nákladů za 12/2009 platbu navýšenou o 206 Kč oproti prokázaným nákladům. Úhradu příslušné částky v celkové výši Kč dokládá výpis z projektového účtu č. 2010/1. Celkovou výši způsobilých mzdových výdajů v částce Kč dokládají výplatní lístky za 12/2009. Jedná se tedy o mylnou platbu ve výši 206 Kč. Příjemce v případě mylné platby porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 29: Příjemce nesmí využívat finanční prostředky podpory, které obdrží od poskytovatele podpory formou zálohových plateb nebo průběžných plateb a které jsou určeny na realizaci projektu jiným způsobem, než jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí podpory. To znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží úhradám způsobilých výdajů. Dotčená částka nebyla v Soupisce ani v ŽOP uplatněna, nebyla tedy krácena. Částku mylné platby ve výši 206 Kč příjemce na projektový účet vrátil dne , což dokládá výpis z projektového účtu OHK LBC č. 2010/3. 6) Partner s finanční spoluúčastí Hergesell dne ze svého projektového účtu č /0300 provedl v rámci hromadné refundace mzdových nákladů za 03/2010 v částce Kč platbu navýšenou o 132 Kč oproti prokázaným nákladům. Úhradu příslušné částky v celkové výši Kč dokládá výpis z projektového účtu z internetového bankovnictví ze dne Celkovou výši mzdových výdajů v částce Kč (bez zákonného pojištění, které nebylo doloženo účetním dokladem) dokládají výplatní pásky za 03/2012 a Rozpis mzdových výdajů partnera Hergesell za 03/2010. Jedná se o nezpůsobilý výdaj ve výši 132 Kč. Partner s finanční spoluúčastí Hergesell v případě nezpůsobilého výdaje porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap , str. 32: Prokazatelnost výdaje - výdaje musejí být identifikovatelné a prokazatelné a musejí být doložitelné potvrzenými účetními doklady, tzn., musejí být definitivní, odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky české legislativy zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace a jeho případných partnerů. Výdaje musejí být zaplaceny a zaplacení musí být doloženo výpisem z projektového účtu nebo výdajovým pokladním dokladem (s výjimkou odpisů, nepřímých výdajů a režijních nákladů. Režijní náklady budou vyúčtovány na základě skutečných vyúčtování od dodavatelů. Do způsobilých výdajů se budou režijní náklady zahrnovat na základě vyúčtování od dodavatelů, nebo na základě záloh). Dotčená částka nebyla v Soupisce ani v ŽOP uplatněna, nebyla tedy krácena. 7) Partner s finanční spoluúčastí VOŠMOA dne ze svého projektového účtu č /0300 v rámci hromadné refundace mzdových výdajů za 01/2010 předčasně refundoval odvody za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců v částce Kč. Výši GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 12

5 odvodů dokládají výplatní lístky za období a Rozpis mzdových výdajů za 01/2010 partnera VOŠMOA. Úhradu příslušné částky v hromadné refundaci v celkové výši Kč dokládá výpis z projektového účtu č. 2010/2, předčasnost refundace dokládá výpis č. 2010/2 za období z provozního účtu VOŠMOA č /0300, ze kterého platby na sociální a zdravotní pojištění odešly až dne Jedná se tedy o předčasnou refundaci v částce Kč. Partner s finanční spoluúčastí VOŠMOA jednáním ve smyslu předčasné refundace porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 30: V případě, že příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu (např. mzdy, zákonné odvody, režijní náklady), používá provozní účet organizace, může finanční prostředky z projektového účtu převést na provozní účet organizace, ale teprve poté, co jsou tyto náklady prokazatelně z tohoto provozního účtu uhrazeny. Příjemce si částku refundace uplatnil v Soupisce účetních dokladů VOŠMOA v 2. MZ. Částka předčasné refundace byla z ŽOP č. 03/0049 krácena. Částku refundace odvodů za sociální a zdravotní pojištění za 01/2010 ve výši Kč si příjemce ani partner v následujících MZ a ŽOP už nenárokoval. 8) Partner s finanční spoluúčastí VOŠMOA dne ze svého projektového účtu č /0300 v rámci hromadné refundace mzdových výdajů za 02/2010 předčasně refundoval odvody za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců v částce Kč. Výši odvodů dokládají výplatní lístky za období a Rozpis mzdových výdajů za 02/2010 partnera VOŠMOA. Úhradu příslušné částky v hromadné refundaci v celkové výši Kč dokládá výpis z projektového účtu č. 2010/3, předčasnost refundace dokládá výpis č. 2010/46 za období z provozního účtu VOŠMOA č /0300, ze kterého platby mzdových výdajů odešly až dne Jedná se tedy o předčasnou refundaci v částce Kč. Partner s finanční spoluúčastí VOŠMOA jednáním ve smyslu předčasné refundace porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 30: V případě, že příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu (např. mzdy, zákonné odvody, režijní náklady), používá provozní účet organizace, může finanční prostředky z projektového účtu převést na provozní účet organizace, ale teprve poté, co jsou tyto náklady prokazatelně z tohoto provozního účtu uhrazeny. Příjemce si částku refundace uplatnil v Soupisce účetních dokladů VOŠMOA v 2. MZ. Částka předčasné refundace byla z ŽOP č. 03/0049 krácena. Částku refundace odvodů za sociální a zdravotní pojištění za 02/2010 ve výši Kč si příjemce ani partner v následujících MZ a ŽOP už nenárokoval. 9) Partner s finanční spoluúčastí OHS Turnov dne ze svého projektového účtu č /0100 v rámci hromadné refundace mzdových výdajů za 01/2010 předčasně refundoval odvody za sociální a zdravotní pojištění v částce Kč a odvody za zaměstnance v částce 640 Kč. Výši sociálního, zdravotního pojištění a celkových mzdových výdajů dokládá Rozúčtování mezd a Rozpis mzdových výdajů za 01/2010 partnera OHS Turnov. Úhradu příslušné částky v hromadné refundaci v celkové výši Kč dokládá výpis z projektového účtu OHS Turnov s poř. č. 3 ze dne , předčasnost refundace dokládá výpis z internetového bankovnictví ze dne z provozního účtu partnera OHS Turnov č /0300 (39), ze kterého platby za sociální a zdravotní GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 12

6 pojištění odešly až dne Jedná se tedy o předčasnou refundaci v částce Kč. Partner příjemce s finanční účastí jednáním ve smyslu předčasné refundace porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 30: V případě, že příjemce k úhradě některých výdajů, které souvisejí s realizací projektu (např. mzdy, zákonné odvody, režijní náklady), používá provozní účet organizace, může finanční prostředky z projektového účtu převést na provozní účet organizace, ale teprve poté, co jsou tyto náklady prokazatelně z tohoto provozního účtu uhrazeny. Příjemce si částku refundace uplatnil v Soupisce účetních dokladů OHS Turnov v 2. MZ. ŽOP č. 03/0049 byla částečně krácena ve výši Kč. Částku refundace odvodů za sociální a zdravotní pojištění za 01/2010 ve výši Kč si příjemce ani partner v následujících MZ a ŽOP už nenárokoval. 10) Příjemce OHK LBC dne ze svého projektového účtu č /0300 provedl chybnou úhradu v částce ,59 Kč, týkající se výdajů za mzdy za 02/2010. Úhradu této částky dokládá výpis z projektového účtu OHK LBC č. 2010/3. Jedná se tedy o mylnou platbu ve výši ,59 Kč. Příjemce v případě mylné platby porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 29: Příjemce nesmí využívat finanční prostředky podpory, které obdrží od poskytovatele podpory formou zálohových plateb nebo průběžných plateb a které jsou určeny na realizaci projektu jiným způsobem, než jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí podpory. To znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží úhradám způsobilých výdajů. Dotčená částka nebyla v Soupisce ani v ŽOP uplatněna, nebyla tedy ani krácena. Částku mylné platby ve výši ,59 Kč příjemce na projektový účet vrátil ještě téhož dne , což dokládá stejný výpis z projektového účtu OHK LBC č. 2010/3. 11) Příjemce a jeho partneři proplatili z projektových účtů výdaje, které nesouvisejí s realizací tohoto projektu nebo byly proplaceny v chybné výši: a) Příjemce OHK LBC dne proplatil ze svého projektového účtu č /0300 částku Kč jako refundaci mzdových výdajů za 04/2010. Proplacení dokládá výpis z projektového účtu OHK LBC č. 2010/5. Podle výplatních lístků a dokladů k SP a ZP za 04/2010 a Rozpisu mzdových výdajů OHK LBC za 04/2010 jsou však mzdové výdaje za 04/2010 ve výši ,66 Kč, ve které byly také správně zahrnuty v Soupisce účetních dokladů OHK LBC ve 3. MZ. Příjemce částku na svůj projektový účet vrátil dne , což dokládá výpis z projektového účtu OHK LBC č. 2011/2. Vznikla tak mylná platba ve výši 516,34 Kč. b) Partner s finanční spoluúčastí VOŠMOA dne proplatil ze svého projektového účtu č /0300 částku ,83 Kč jako refundaci mzdových výdajů za 06/2010. Proplacení dokládá výpis z projektového účtu VOŠMOA č. 2010/7. Podle Rozúčtování mezd jsou však mzdové výdaje za 06/2010 ve výši Kč + 77,45 Kč zákonné pojištění (celkem ,45 Kč), ve které byly také správně zahrnuty v dílčí Soupisce účetních dokladů VOŠMOA ve 3. MZ. Vznikla tak mylná platba ve výši 74,38 Kč. Partner částku na svůj projektový účet vrátil dne , což dokládá výpis z projektového účtu VOŠMOA č. 2010/12. c) Partner s finanční spoluúčastí Hergesell převedl dne ze svého projektového účtu č /0300 celkovou částku Kč za výdaje nesouvisející s projektem rozdělenou do dílčích částek Kč, Kč, 469 Kč, GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 12

7 666 Kč a 40 Kč. Partner si chybu uvědomil a obratem, týž den , částku ve výši Kč vrátil na svůj projektový účet. Proplacení i vrácení dotčené částky dokládá výpis z projektového účtu Hergesell č. 2010/6. Částka 40 Kč byla vrácena na projektový účet jako součást částky 212 Kč, což dokládá výpis z projektového účtu Hergesell č. 2010/11. Vznikla tak mylná platba ve výši Kč. Celkově se z těchto dílčích pochybení 11) a) až c) jedná o mylnou platbu v částce ,72 Kč. Příjemce a uvedení partneři s finanční spoluúčastí v případě mylné platby porušili Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 29: Příjemce nesmí využívat finanční prostředky podpory, které obdrží od poskytovatele podpory formou zálohových plateb nebo průběžných plateb a které jsou určeny na realizaci projektu jiným způsobem, než jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí podpory. To znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží úhradám způsobilých výdajů. Žádná z výše uvedených dílčích částek nebyla v Soupisce ani v ŽOP uplatněna, nebyla tedy ani krácena. 12) Partneři projektu s finanční spoluúčastí proplatili z projektových účtů výdaje v chybné výši: a) Partner s finanční spoluúčastí VOŠMOA dne proplatil ze svého projektového účtu č /0300 částku ,34 Kč jako refundaci mzdových výdajů za 09/2010 ( Kč) a zákonného pojištění za 07-09/2010 (196,34 Kč). Proplacení dokládá výpis z projektového účtu VOŠMOA č. 2010/10. Podle Rozúčtování mezd jsou však mzdové výdaje za 09/2010 ve výši ,35 Kč (nikoli Kč, jak bylo proplaceno z projektového účtu), ve které byly také správně zahrnuty v dílčí Soupisce účetních dokladů VOŠMOA v 5. MZ. Partner částku na svůj projektový účet nevrátil. Vznikla tak mylná platba ve výši 0,65 Kč. b) Partner s finanční spoluúčastí OHS Turnov dne proplatil ze svého projektového účtu č /0100 částku Kč jako refundaci mzdových výdajů za 09/2010. Proplacení dokládá výpis z projektového účtu OHS Turnov za období Podle Rozúčtování mezd jsou však mzdové výdaje za 09/2010 ve výši ,35 Kč, ve které byly také správně zahrnuty v dílčí Soupisce účetních dokladů OHS Turnov v 5. MZ. Partner částku na svůj projektový účet nevrátil. Vznikla tak mylná platba ve výši 1,65 Kč. Celkově se z těchto dílčích pochybení 12) a) a b) jedná o mylnou platbu v částce 2,30 Kč. Partneři s finanční spoluúčastí v případě mylné platby porušili Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 29: Příjemce nesmí využívat finanční prostředky podpory, které obdrží od poskytovatele podpory formou zálohových plateb nebo průběžných plateb a které jsou určeny na realizaci projektu jiným způsobem, než jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí podpory. To znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží úhradám způsobilých výdajů. Žádná z výše uvedených dílčích částek nebyla v Soupisce ani v ŽOP uplatněna, tedy ani krácena. 13) Příjemce proplatil z projektového účtu výdaje v chybné výši: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 12

8 a) Příjemce OHK LBC dne proplatil ze svého projektového účtu č /0300 částku Kč jako refundaci mzdových výdajů pí Geislerové za 03/2011. Proplacení dokládá výpis z projektového účtu OHK LBC č. 2011/4. Dle výplatního lístku pí Geislerové za 03/2011 měla být proplacena za tento měsíc nemocenská ve výši 2.827,50 Kč, což je patrné i z Rozpisu mzdových výdajů OHK LBC za 03/2011. Ve správné výši byl výdaj zahrnutý v dílčí Soupisce účetních dokladů OHK LBC v 7. MZ. Příjemce částku na svůj projektový účet nevrátil. Vznikla tak mylná platba ve výši 942,50 Kč. b) Dále, příjemce OHK LBC dne proplatil ze svého projektového účtu č /0300 částku ,37 Kč jako hromadnou refundaci poštovného, cestovného, kancelářských potřeb, účtů za mobilní telefon, kopírování a občerstvení. Proplacení dokládá výpis z projektového účtu OHK LBC č. 2011/4. Jedná se o výdaje uplatněné v dílčí Soupisce účetních dokladů OHK LBC v 7. MZ. Součet uvedených výdajů je ve výši ,49 Kč. Příjemce částku na svůj projektový účet nevrátil. Vznikla tak mylná platba ve výši 21,88 Kč. Celkově se z těchto dílčích pochybení 13) a) až b) jedná o mylnou platbu v částce 964,38 Kč. Příjemce v případě mylné platby porušili Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 29: Příjemce nesmí využívat finanční prostředky podpory, které obdrží od poskytovatele podpory formou zálohových plateb nebo průběžných plateb a které jsou určeny na realizaci projektu jiným způsobem, než jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí podpory. To znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží úhradám způsobilých výdajů. Žádná z výše uvedených dílčích částek nebyla v Soupisce ani v ŽOP uplatněna, nebyla tudíž ani krácena. 14) Příjemce a partner projektu s finanční spoluúčastí proplatili z projektových účtů nezpůsobilé výdaje: a) Příjemce OHK LBC dne proplatil ze svého projektového účtu č /0300 částky Kč, Kč, Kč, Kč, Kč, ,25 Kč, 3.708,75 Kč, Kč, 750 Kč, Kč, 2x Kč a Kč za mzdové výdaje za 07/2011. Proplacení dokládá výpis z projektového účtu OHK LBC č. 2011/8. Podle výplatního listu a výplatních pásek za 07/2011 však byly proplaceny i náhrady za svátky a dovolenou, které byly kontrolou ze strany ZS shledány jako nezpůsobilé. Vznikly tak nezpůsobilé výdaje v částce Kč. b) Dne byly z projektového účtu OHK LBC proplaceny mzdové náklady za 12/2011 podle výplatních pásek za 12/2011. Doloženo výpisem č. 2012/1 z projektového účtu OHK. V rámci těchto mezd byly ale opět proplaceny náhrady za svátky a dovolenou, které byly ze strany ZS při kontrole shledány jako nezpůsobilé. Vznikly tak nezpůsobilé výdaje v částce 1.762,50 Kč. Příjemce tímto jednáním v případech 15) a) a b) porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.4, str. 58, kde je jako nezpůsobilý výdaj specificky vyjmenováno u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, alikvotní část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu. Dále došlo také k porušení Smlouvy o realizaci grantového projektu č. OLP/2260/2009, c) Z projektového účtu č /0300 partnera s finanční spoluúčastí Hergesell byl dne stržen debetní úrok v částce 0,40 Kč a dne rovněž debetní úrok v částce 0,30 Kč, což dokládají výpisy č. 2011/9 a č. 2011/12 z projektového účtu Hergesell. Vznikly tak nezpůsobilé výdaje v částce 0,70 Kč. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 12

9 Partner s finanční spoluúčastí Hergesell tímto jednáním porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.4, str. 59, kde jsou mezi nezpůsobilými výdaji specificky vyjmenovány debetní úroky. Dále došlo také k porušení Smlouvy o realizaci grantového projektu č. OLP/2260/2009, Z výše uvedených dílčích částek 14) a) až c) se tak skládají nezpůsobilé výdaje v celkové částce 5.236,20 Kč. Z toho si příjemce uplatnil částku 5.235,50 Kč z případů 14) a) a 14) b) v dílčí Soupisce účetních dokladů OHK LBC v 9. MZ. Částka 5.235,50 Kč byla z ŽOP č. 08/0049 krácena. 15) Partner s finanční spoluúčastí Hergesell ve dnech , a refundoval ze svého projektového účtu č /0300 neoprávněně zaokrouhlenou částku za výdaje za společenské akce podložené pokladními doklady č za období Celková částka na uvedených dokladech byla ,60 Kč, ale partner ve své Soupisce předložené v 11. MZ nárokoval celkem ,62 Kč. Úhradu z projektového účtu Hergesell dokládají výpisy č. 2012/8, 2012/9 a 2012/11. Vznikl tak nezpůsobilý výdaj v částce 0,02 Kč. Partner tímto jednáním porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap , str. 32: Prokazatelnost výdaje - výdaje musejí být identifikovatelné a prokazatelné a musejí být doložitelné potvrzenými účetními doklady, tzn., musejí být definitivní, odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky české legislativy zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace a jeho případných partnerů. Dále došlo také k porušení Smlouvy o realizaci grantového projektu č. OLP/2260/2009, Partner si částku refundace uplatnil v dílčí Soupisce účetních dokladů Hergesell v 11. MZ. Dotčená částka 0,02 Kč byla z ŽOP č. 09/0049 krácena. 16) Příjemce a partneři projektu s finanční spoluúčastí proplatili z projektových účtů chybné výdaje: a) Příjemce OHK LBC proplatil v rámci závěrečných hromadných refundací projektu dne (konkrétně částky 5.867,19 Kč, ,11 Kč a Kč) ze svého projektového účtu č /0300 celkem o 5.028,19 Kč více, než kolik měl podloženo doklady. Částka byla zjištěna v rámci kontroly závěrečného vyúčtování projektu porovnáním úhrad a nárokovaných výdajů, což dokládá soupis úhrad sestavený finančním manažerem projektu. Proplacení z projektového účtu OHK LBC dokládá výpis z internetového bankovnictví ze dne Vznikla tak mylná platba v částce 5.028,19 Kč. b) Partner s finanční spoluúčastí OHS Turnov dne proplatil ze svého projektového účtu č /0100 částku ,14 Kč jako hromadnou refundaci mzdových výdajů za 01/2011 až 09/2011 a zákonného pojištění za 3. Q Proplacení dokládá výpis z projektového účtu OHS Turnov s poř. č. 2 za období 02/2012. Podle Soupisky účetních dokladů OHS Turnov v 11. MZ za ně ale měla být celkem refundována částka ,04 Kč. Vznikla tak mylná platba ve výši 0,10 Kč. V uvedené Soupisce jsou výdaje zahrnuté ve správné výši, ŽOP tudíž o tuto částku nebyla krácena. Partner částku na svůj projektový účet nevrátil. c) Partner s finanční spoluúčastí Hergesell ve dnech (částka Kč), (částka Kč), (částka 5.636,40 Kč), (částka 8.997,14 Kč), (částka Kč) a (částky Kč a 4.480,70 Kč) proplatil ze svého projektového účtu č /0300 tyto částky omylem; nevztahovaly se k tomuto projektu. Proplacení dokládají výpisy z projektového účtu Hergesell č. 2011/8, č. 2012/2, č. 2012/4 a č. 2012/5. Z výpisu č. 2012/2 vyplývá, že částka Kč, proplacená dne , byla partnerem GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9 / 12

10 na projektový účet vrácena obratem dne Ostatní částky na projektový účet vráceny nebyly. Vznikla tak mylná platba v částce ,24 Kč. Z výše uvedených dílčích částek 16) a) až c) se tak skládá mylná platba v celkové částce ,53 Kč. Příjemce a partneři s finančním příspěvkem v případě mylných plateb porušili Příručku pro příjemce, verze 2, kap. 5.1, str. 29: Příjemce nesmí využívat finanční prostředky podpory, které obdrží od poskytovatele podpory formou zálohových plateb nebo průběžných plateb a které jsou určeny na realizaci projektu jiným způsobem, než jak je stanoveno v právním aktu o poskytnutí podpory. To znamená, že s nimi nesmí provádět žádné operace, které nesouvisejí přímo s realizací projektu a neslouží úhradám způsobilých výdajů. Žádná z výše uvedených dílčích částek 16) a) až c) nebyla v Soupisce ani v ŽOP uplatněna, nebyla tudíž ani krácena. 17) Příjemci OHK LBC bylo identifikováno překročení 1,5 úvazku u p. Procházky v měsíci 04/2012. Mzda byla podle Soupisu SP a ZP a výplatní pásky p. Procházky za 04/2012 v celkové částce Kč (včetně SP, ZP a daně). Uhrazení dne dokládá výpis z projektového účtu OHK LBC č. 2012/5. Částka byla z účtu proplacena v podílech Kč, 2.133Kč, 915 Kč a Kč. Všechny další podrobnosti jsou k dispozici v Protokolu z kontroly č. 1 ze dne , část B. Jedná se tedy o nezpůsobilý výdaj v částce Kč. Příjemce tímto jednáním porušil Příručku pro příjemce, verze 2, kap , str. 35: Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr). Příjemce si dotčenou částku uplatnil v dílčí Soupisce účetních dokladů OHK LBC v 11. MZ. Částka byla z ŽOP č. 09/0049 krácena v plné výši. Příjemce se výše uvedeným jednáním dopustil nesrovnalosti s podezřením na porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 písm. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. V případě tohoto zjištění postupuje projektový manažer projektu v souladu s Organizační směrnicí ředitele KÚLK 10/05/12 a v souladu s Příručkou pro nesrovnalosti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na základě Záznamu o kontrole týkající se podezření na porušení rozpočtové kázně dle 22 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů bylo příjemci zasláno Oznámení o výsledku kontroly použití peněžních prostředků a zahájení daňového řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a o řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ust. 22 zák. č. 250/2000 Sb. Po uplynutí lhůty k podání námitek příjemce byla v souladu s Příručkou pro nesrovnalosti zaslána Žádost o stanovisko, zda došlo či nedošlo k porušení rozpočtové kázně na Řídící orgán OP VK (ŘO OP VK) - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, který má na stanovisko 20 pracovních dnů. Po odsouhlasení identifikace nesrovnalosti jako porušení rozpočtové kázně a návrhu na prominutí byl vystaven Platební výměr na odvod. Na základě výše uvedených skutečností byl příjemci vyměřen platebním výměrem č. j. ORREP/485/2014, ORREP-PRK-035/2014 odvod ve výši Kč. 2) Žádost o prominutí odvodu GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10 / 12

11 V souvislosti s administrací Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) řeší kraje, které vykonávají roli Zprostředkujících subjektů pro globální granty OP VK, vysoký počet nesrovnalostí typu porušení rozpočtové kázně dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech). Zákon o rozpočtových pravidlech v 22 odst. 12 umožňuje orgánu, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, z důvodů hodných zvláštního zřetele a na základě písemné žádosti toho, kdo rozpočtovou kázeň porušil, prominout nebo částečně prominout povinnost odvodu a penále. Dne byla doručena žádost o prominutí odvodu a penále příjemce a je přílohou č. 1 tohoto materiálu. 3) Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně (dále jen Sazebník) při řešení prominutí či částečného prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4) Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne , usnesením číslo 29/14/ZK, schválilo Sazebník doporučené výše možného prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen Sazebník), který je využíván jako podklad pro rozhodování Zastupitelstva Libereckého kraje při řešení nesrovnalostí typu porušení rozpočtové kázně a s ním spojeného možného prominutí uloženého odvodu. Sazebník je přílohou č. 2 tohoto materiálu. Č. porušení Výše vyměřeného odvodu (Kč) Číslo řádku v sazebníku Sazba prominutí dle Sazebníku 1) 4.682, % 4.635,18 2) , % ,53 3) 2.612, % 2.585,88 4) , % ,66 5) 206, % 185,40 6) 132,00 6 0% 0,00 7) 4,097, % 4.056,03 8) 4.097, % 4.056,03 9) 2.612, % 2.585,88 10) , % ,08 11a) 516, % 464,71 11b) 74, % 66,94 11c) , % ,02 11c) 40, % 36,00 12) 2,30 6 0% 0,00 13) 964,38 4 0% 0,00 14) 5.236,20 6 0% 0,00 Výše prominutého odvodu (Kč) GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 11 / 12

12 15) 0,02 6 0% 0,00 16a) 5.028,19 4 0% 0,00 16b) 0,10 4 0% 0,00 16c) ,24 4 0% 0,00 16c) 2.059, % 2.038,41 17) 9.073,00 6 0% 0,00 * Celkem: , ,75 zaokrouhleno v souladu s 146 zákona č. 280/2009 S., daňový řád, vyměřeno do výše doposud proplacených prostředků V souladu s platným Sazebníkem jsou navrženy procentní sazby prominutí u jednotlivých pochybení a navrženo celkové prominutí odvodu ve výši ,75 Kč, tj. 64,69 % z celkové částky vyměřeného odvodu. Přílohy: P01 - Žádost o prominutí odvodu P02 - Sazebník GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 12 / 12

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.09.2013 Bod pořadu jednání: 35. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu SEV Divizna pedagogům

Více

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2016 Bod pořadu jednání: 55. Název : Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně: 1) Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 75. Název : Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně: 1) Tělovýchovná jednota Jiskra Josefův Důl 2) TJ (Tělovýchovná

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.01.2017 Bod pořadu jednání: 40. Název : Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně 1. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 2. 2016 27 Věc: Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 30. 10. 2013 25.1 Věc: Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová Finanční část monitorovací zprávy Ing. Petra Kalinová Obsah Přímé a nepřímé náklady Přílohy monitorovací zprávy Zadání žádosti o platbu Podezření na porušení rozpočtové kázně Přímé a nepřímé náklady Přímé

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 19. 4. 2013 Přílohy monitorovací zprávy ex ante dokument doložit 1 Podpisové vzory 1 x originál 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady 1 x originál

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 3. 9. 2014 22 Věc: Žádost o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně Důvod předložení: Oprávnění orgánů kraje k prominutí nebo

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík Finanční část monitorovací zprávy Petr Hlavík Obsah 1. Přímé a nepřímé náklady projektu 2. Přílohy monitorovací zprávy 3. Zadání žádosti o platbu 4. Podezření na porušení rozpočtové kázně 5. Praktický

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

ŠKOLENÍ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Nesrovnalosti Porušení rozpočtové kázně

ŠKOLENÍ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Nesrovnalosti Porušení rozpočtové kázně ŠKOLENÍ PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Nesrovnalosti Porušení rozpočtové kázně Hradec Králové Základní vymezení pojmů Postupy při řešení nesrovnalostí/porušení

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

výše možného prominut í odvodu (pevná sazba) Výchozí částka pro výpočet odvodu za PRK, resp. prominutí částka týkající se neoprávněného výdaje

výše možného prominut í odvodu (pevná sazba) Výchozí částka pro výpočet odvodu za PRK, resp. prominutí částka týkající se neoprávněného výdaje Financování Příloha č. 14 Příručky pro nesrovnalosti OP VK: Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek pro příjemce OP VK

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Z Á S A D Y K ROZHODOVÁNÍ VE VĚCI ŽÁDOSTÍ O PROMINUTÍ ODVODŮ A PENÁLE ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. Článek 1 Obecná část

Z Á S A D Y K ROZHODOVÁNÍ VE VĚCI ŽÁDOSTÍ O PROMINUTÍ ODVODŮ A PENÁLE ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. Článek 1 Obecná část Z Á S A D Y K ROZHODOVÁNÍ VE VĚCI ŽÁDOSTÍ O PROMINUTÍ ODVODŮ A PENÁLE ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Článek 1 Obecná část 1. Postup Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen krajský úřad) v případech zjištění

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/1663/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace Zpracoval:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě OP PPR Obsah prezentace Hlavní zásady financování Účetnictví a bankovní účet Způsobilost nákladů Přímé a nepřímé

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 20 (3.kolo) Ing.

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 20 (3.kolo) Ing. Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 20 (3.kolo) 29. 5. 2012 Ing. Michal Čech Obsah Aplikace Benefit7+ Přímé a nepřímé náklady Způsobilost

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení Ing. Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30. 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30. 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková Seminář pro příjemce finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 29 a 30 7. 2. 2012 Bc. Pavlína Vodenková Obsah Finanční část ELMZ v aplikaci Benefit7+ Přímé a nepřímé náklady Způsobilost

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 6) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 Principy finančního

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti OP PPR Obsah prezentace Hlavní zásady financování Účetnictví a bankovní účet Způsobilost nákladů Přímé a nepřímé náklady

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK

Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK Seminář pro příjemce finanční podpory OP VK Oblast podpory 3.2, 4. výzva Finanční část Krajský úřad Jihočeského kraje 14.1.2014 Ing. Zdeňka Přibylová Obsah Způsob poskytnutí podpory Účetnictví Projektový

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

smlouvu o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Článek I. Předmět a účel smlouvy

smlouvu o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Článek I. Předmět a účel smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3089/2016 schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Příloha 9.36 Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 7) Příloha 9.36 Finanční opravy při

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Dodatek k Protokolu o kontrole č. j. RRSV 9989/ administrativní kontrola INTERIM zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně

Dodatek k Protokolu o kontrole č. j. RRSV 9989/ administrativní kontrola INTERIM zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně Elektronický podpis - 3.10.2014 Certifikát autora podpisu : Jméno : Ing. Bc. Zuzana SimonaHolcová Malá Vydal : I.CA - Qualified Certi... Platnost do : 23.1.2015 Dodatek k Protokolu o kontrole č. j. RRSV

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Výsledek administrativní kontroly poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 5) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.03.2018 Bod pořadu jednání: 35. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 85/18 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 70. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Výsledek fyzické kontroly poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková

Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Rozpočet projektu Celkový schválený rozpočet

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 67. Název : Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Důvod předložení:

Více

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /49/2017

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /49/2017 Smluvní strany: S MLOUVA 018_P01_Smlouva_Jedlickuv_ustav.DOC O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU č. OLP /49/2017 schválená Radou Libereckého kraje dne 7.

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 26.11.2015 Výsledek administrativní kontroly interim se žádostí o platbu č. LB/0758/IS/A/06 poskytovatele

Více

schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne usnesením č. 261/18/ZK

schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne usnesením č. 261/18/ZK S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č. OLP/3495/2018 schválená Zastupitelstvem

Více

Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2. 19. března 2012

Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2. 19. března 2012 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy PO1 GG II a 3. výzvy v oblasti podpory 3.2 19. března 2012

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 1 23. srpna 2016 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 74 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Typy monitorovacích zpráv a) průběžné monitorovací zprávy předkládají se v průběhu

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 8) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do 30. 12. 2011

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Letonice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Letonice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Letonice č. xx/xxxx uzavřená dle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 159 a násl. zákona č. 500/2004

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE Česká školní inspekce Středočeský inspektorát P R OTOKOL O KON TR OLE Čj. ČŠIS-688/16-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.12.2013 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 349/13 úprava kapitol 914 04 působnosti, 920 04 kapitálové výdaje odboru

Více

S MLOUVA KRAJE. č. OLP /1151/2018. schválená Radou Libereckého kraje dne , usnesením č. 271/18/RK

S MLOUVA KRAJE. č. OLP /1151/2018. schválená Radou Libereckého kraje dne , usnesením č. 271/18/RK S MLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE č. OLP /1151/2018 schválená Radou Libereckého kraje dne 20. 2. 2018, usnesením

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu č. OLP/2/2017 schválená Radou Libereckého

Více

SMLOUVA. o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3965/2016

SMLOUVA. o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3965/2016 Smluvní strany: Liberecký kraj SMLOUVA o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3965/2016 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený: IČ: 70891508 Martinem

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 2

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 2 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: LK/ZP/6. Adresa: Letenská 15, Praha 1

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: LK/ZP/6. Adresa: Letenská 15, Praha 1 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: LK/ZP/6 Poskytovatel dotace: Česká republika Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I Obecné vymezení dotace

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.03.2017 Bod pořadu jednání: 37. Název : Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Předkládá: Zpracoval: Návrh usnesení Zastupitelstvo města Doksy Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy - poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 2. 2016 Bod pořadu jednání: Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2010 Bod pořadu jednání: Cyklostezka Nisa : Liberec centrum - přijetí dotace Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Martin

Více

: Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Petrem Tulpou, náměstkem hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

: Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Petrem Tulpou, náměstkem hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti S m l o u v a o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/671/2019 schválená Radou Libereckého

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Seminář pro administrátory

Seminář pro administrátory Seminář pro administrátory 1.11.2016 Chovanová Žaneta, JMK ROZPOČET PROJEKTU A PLATBY Zálohová platba 70 % z maximální výše dotace. Průběžná zpráva 1x listinná, 1x el. verze + doklady dle bodu 9.6 PpP.

Více

Liberecký kraj se sídlem : U Jezu 642/2a, Liberec 2 : Martinem Půtou, hejtmanem IČ : : CZ

Liberecký kraj se sídlem : U Jezu 642/2a, Liberec 2 : Martinem Půtou, hejtmanem IČ : : CZ S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/210/2017 schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 2. 2017 usnesením č. 64/17/ZK Smluvní strany: Liberecký

Více

Seminář pro žadatele Finanční řízení projektů ve výzvě č. 38

Seminář pro žadatele Finanční řízení projektů ve výzvě č. 38 Seminář pro žadatele 27. 6. 2018 Finanční řízení projektů ve výzvě č. 38 Finanční řízení projektu Obsah Hlavní zásady financování projektu Finanční řízení (účetnictví, BÚ) Rozpočet projektu EFRR Způsobilost

Více

ZPRÁVA O REALIZACI. Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě OP PPR

ZPRÁVA O REALIZACI. Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě OP PPR ZPRÁVA O REALIZACI Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě OP PPR Změny rozpočtu projektu I. Změny rozpočtu: rozpočet nelze po schválení navýšit! čerpání prostředků v rámci jednotlivých

Více

Příloha č. 1: Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Příloha č. 1: Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Příloha č. 1: Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 Porušení výše možného

Více

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 27.1.2010 Struktura semináře Struktura semináře Způsobilé

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje oblast podpory: 4B tělovýchova a sport Vybrané sportovní akce číslo OLP/1622/2016 schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje

Více

Metodický pokyn kvestora č. 7/2015

Metodický pokyn kvestora č. 7/2015 Slezská univerzita v Opavě Metodický pokyn kvestora č. 7/2015 k proúčtování režijních nákladů do projektů pro DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK Vydáno: V Opavě, srpen 2015 i> Metodický pokyn kvestora č. 7/2015 K proúčtování

Více

Seminář pro žadatele Finanční řízení projektů ve výzvě č. 35

Seminář pro žadatele Finanční řízení projektů ve výzvě č. 35 Seminář pro žadatele 19. 10. 2017 Finanční řízení projektů ve výzvě č. 35 Finanční řízení projektu Obsah Hlavní zásady financování projektu Finanční řízení (účetnictví, BÚ) Rozpočet projektu EFRR Způsobilost

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1084/2016 schválená Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 8. 2016 usnesením č. 500/16/ZK Smluvní strany: Liberecký

Více

: Dlouhý Most čp.193, Liberec 25 : starostkou Ing. Bělou Ivanovou : : Československá obchodní banka, a.s.

: Dlouhý Most čp.193, Liberec 25 : starostkou Ing. Bělou Ivanovou : : Československá obchodní banka, a.s. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Dotační fond Libereckého kraje podprogram 2.3 - Zpracování územních plánů č.olp/2583/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.9.2013

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2016004 Smluvní strany: MĚSTO DOKSY se sídlem: náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy zastoupené: starostkou Města Doksy, Ing. Evou Burešovou IČ : 00260444

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Protokol o kontrole č. j. RRSV 2757/2015. - administrativní kontrola EX-POST zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně

Protokol o kontrole č. j. RRSV 2757/2015. - administrativní kontrola EX-POST zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně Elektronický podpis - 24.2.2015 Certifikát autora podpisu : Jméno : Ing. Štěpánka Jakub Anděl Kohoutová Vydal : I.CA - Qualified Certi... Platnost do : 16.1.2016 23.1.2016 Protokol o kontrole č. j. RRSV

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Podpora komunitního života na venkově 2019 ZDE Podpora komunitního života na území MAS SERVISO Číslo výzvy 2019/1

Podpora komunitního života na venkově 2019 ZDE Podpora komunitního života na území MAS SERVISO Číslo výzvy 2019/1 SERVISO, o. p. s., (dále také MAS SERVISO), Komenského náměstí 17, 41 115 Třebívlice, IČ: 25457799, DIČ: CZ25457799, vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu Program rozvoje Ústeckého kraje Program

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více