VODY A VODNÍCH POMĚRŮ ČESKOU VEŘEJNOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODY A VODNÍCH POMĚRŮ ČESKOU VEŘEJNOSTÍ"

Transkript

1 Spolek Aquarius-Vodnář, SAV Jak vidíme VNÍMÁNÍ PROBLEMATIKY VODY A VODNÍCH POMĚRŮ ČESKOU VEŘEJNOSTÍ 1. REAKCE KOMUNÁLNÍ SFÉRY NA PODNĚTY SAV - SPOLUPRÁCE KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ 2. REAKCE SOUKROMÉ SFÉRY DTTO 3. REVITALIZACE SÍDLIŠŤ 4. PODNÍCENÍ VEŘEJNÉ AKTIVITY PŘI PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 5. KORESPONDENCE S ÚŘADEM VLÁDY ČR 6. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO VODU 7. ZÁVĚREM

2 1. - REAKCE KOMUNÁLNÍ SFÉRY NA PODNĚTY SAV - SPOLUPRÁCE KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ První kontakty 4/ informační pomoc SMO ČR při sestavování dopisu Vládě ČR - upozornění na neutěšené vodní poměry a situaci vody v ČR. V dopisu vládě SMO ČR nebyl z jistých důvodù s dalšími uveden. Výsledky dalších dosavadních kontaktů s komunální sférou jsou - z hlediska formy: nekomunikace, komunikace - korespondence, pracovní schůzky - z hlediska jejich přístupu: nezájem (jiné priority, málo času odpovědět) odpověď na náš - berou na vědomí odpověď na náš - poděkování/podělení se o vlastní zkušenost odpověď na náš - berou na vědomí a spolupracují podpora SAV v některých konkrétních krocích

3 1.- REAKCE KOMUNÁLNÍ SFÉRY NA PODNĚTY SAV - SPOLUPRÁCE KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ Osloven byl jako 1. Magistrát města Děčín - kontakty, spolupráce, podpora konkrétních kroků SAV Hřensko - prac. sch. v 6/ naprostá skepse. Po opakovaných tragických událostech se ani nelze divit. Zásadní poznatek: na zhoršení situace vlivem růstu protipovodňových stěn výše v povodí je nikdo neupozornil, nevaroval. Logicky to mohli očekávat, nevěřili, že tak brzy po sobě. Příklad Hřenska napovídá pro generalizaci úsudku, že v případě protipovodňových stěn jde o nesolidární princip, pokud neobsahuje reciproční návrat povodňové vody do vhodně zamýšlených, a vytvořených míst mimo koryta toků. Ústí nad Labem - krajské vedení - kontakt zatím pouze jeden 3/2015 s dost formálním výsledkem - uznání důležitosti vody, na druhou stranu patrně pro vytíženost pro jiné problémy se nezaobírají danou problematikou výrazně prioritně a komplexně. Zde je z naší strany potřebné další kontakty vyvíjet a potřebu vnímání problematiky vody podněcovat. Zdařilá je však již nyní spolupráce s KÚ plánování a stavebního řádu v oblasti výměny informací. MAS Labské skály - spolupráce v rovině výměny informací - poskytnut od nich kontakt na NS MAS ČR, z hlediska působení na komunální sféru velice efektivní cesta, jak a kudy působit plošně na množství malých obcí v ČR, vyměňovat si informace a směrem k vyšším správním celkům vznášet nároky na podporu a zlepšení.

4 1. - REAKCE KOMUNÁLNÍ SFÉRY NA PODNĚTY SAV - SPOLUPRÁCE KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ ORP Děčínska (31) Prvotní byla ochota děčínského magistrátu přizvat SAV k zasedání starostů ORP DC - přes prvotní neorientaci se "o co jde" jsou zástupci od 3/2015 seznamováni i vybízeni ke komunikaci v oblasti vodních poměrů. Naznačením možnosti využívat informací a pokynů od příslušných MAS jim naznačujeme orientaci se na problematiku vody a vodních poměrů. Na druhou stranu směrem k NS MAS ČR signalizujeme jejich možnost "doplnění" seznamu služeb, které mohou směrem k obcím (i dalším subjektům) provádět, využívajíc při tom informační podpory SAV - započaté spolupráce. Z vyšší organizační úrovně v komunální sféře jsme v kontaktu (vedle SMO ČR) také s Asociací krajů ČR. - slova pana předsedy Michala Haška o podpoře zadržování vody v krajině - kontakt kanceláře AKČR - zatím se jedná o občasné upozorěnìní na problematiku, z jejich strany jsme zatím nezachytili další pozitivní zmínku či dokonce podporu cílené koncepci. Z dosavadních kontaktů a pokusů o kontakt se zástupci některých měst a obcí vyplývají rozporuplné údaje o vnímání potřeby zlepšit vodní poměry v jejich nejbližším okolí - schématicky od: tato problematika je vnímána jako zachraňovat velryby či deštné pralesy, jiné problematiky mají větší prioritu, pro administrativní zatížení jsou to problémy navíc, finanční nemožnost (může souviset s prioritami), po: uvědomělá potřeba zlepšení

5 1. - REAKCE KOMUNÁLNÍ SFÉRY NA PODNĚTY SAV - SPOLUPRÁCE KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ Severočeské sružení obcí V Ústí n.l Věc: Podpora aktivit resp. spolupráce se Spolkem Aquarius Severočeské sdružení obcí dlouhodobě podporuje veškeré aktivity a snahy vedoucí ke komplexnímu řešení zlepšování stavu krajiny a její schopnosti zadržovat či zpomalovat chod srážkové vody pro bezpečnost obyvatel na straně jedné, pro možnost efektivního využití vody v národním hospodářství a zlepšení životního prostředí na straně druhé. Jako příjemce dotace ze Státního fondu životního prostředí realizuje projekt Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací - Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje II. etapa. Na podzim roku 2013 se SESO dohodlo, že na úrovni dotčených obcí se bude aktivně zabývat a podporovat realizaci rozvojových záměrů Ředitelství vodních cest ČR na dolním toku Labe včetně podpory dostavby vodních děl. Všechny tyto naše aktivity jsou zcela určitě ve shodě s tím co prosazuje Spolek Aquarius.Věřím, že případná vzájemná spolupráce může přinést daleko zodpovědnější jednání a chování všech zainteresovaných. S pozdravem Ing. Vladislav Raška výkonný ředitel SESO

6 2. REAKCE SOUKROMÉ SFÉRY Reakce soukromých subjektů na upozornění na problematiku vody a vodních poměrů v ČR jsme začali poznávat před závěrem loňského roku, v souvislosti s požádáním malých i velkých, děčínských i vzdálených firem a organizací o sponzorský dar. Zároveň jsme je žádali také o vyjádření jejich názoru na potřebu zlepšení a to i v případě, že sponzorský dar nebudou moct anebo ochotní poslat. Bylo obesláno cca 100 firem do doby včasné před vánočními svátky a bylo kalkulováno s časem závěrečných ročních uzávěrek v lednu. Na první nepřišla žádná dpověď. Těm samým subjektům jsme po nějakém čase poslali dotaz na osudy našich poslaných ů. Od několika organizací/firem (např. Raiffeisenbank, několika pojišťoven a jiných) jsme obdrželi ujištění o tom, že si váží toho, že jsme se na ně obrátili s otázkou podpory naší činnosti v dané problematice, kterou spatřují za velmi důležitou, ale jejich politika sponzoringu tuto oblast nezahrnuje. To, ale i mlčení ostatních, naznačuje nezájem a neuvažování o zmiňované problematice. Dotaz vznesený na Sociologický ústav AV potvrdil nezájem o názor veřejnosti v dané věci. Paradoxně k tomu působí závěr našeho vlastního šetření, kdy význam problematiky vodních poměrů a vody v ČR hodnotili dotazovaní velmi vysoce (v prům. 91,6%), zatímco uspokojivost stavu hodnotou mnohem menší (v prům. 40,0 %) - a to ještě díky vlídné poloze ČR v mírném pásmu a také díky někdejší starostlivosti našich prapředků - ne vše se zničilo.

7 procenta 2. REAKCE SOUKROMÉ SFÉRY - z výsledků ankety 2 otázek: 1.) jaké je Vaše osobní hodnocení významu-priority vody (pro jakoukoli společnost? (od 0 do 10) 2.) jak vnímáte současnou situaci vody a stav vodních poměrů v ČR ( 0-10-max. uspokojivý) Z šetření názorů veřejnosti voda, vodní poměry - celospol. problematika ,6 80 Řádek , plný počet bodů důležitost problematiky vody vnímání stavu veřejností

8 2. REAKCE SOUKROMÉ SFÉRY VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE HOSP. KOMORY DC (doposud nepřišlo zformulování jejich náhledu na vnímání problematiky vody jejich členskými subjekty - bude dodáno) Z kraje roku přijala Hospodářská a sociální rada okresu Děčín několik našich vodnářských tezí pro navrhovaný text HSR ÚK k deklarování jejich priorit, které by měli prosazovat v zájmu obyvatel zdejšího Polabí. Např.: " Polabské Ústecko a Děčínsko - tedy "špunt" republiky, má mít přirozené právo na obavy a dožadovat se zlepšení vodních poměrů v ČR, zlepšení schopnosti krajiny zadržovat/zpomalovat chod srážkové vody ve prospěch bezpečnosti občanů, ochrany majetku našeho kraje a pro zvýšení efektivity místní ekonomiky a ve prospěch zlepšení životního prostředí. " (Další teze - důvody v příloze)

9 Počátek úvah - revitalizace děčínského sídliště 3. REVITALIZACE SÍDLIŠŤ Prac. schůzka na MM DC - pouze to, co je podporováno (retence prý není) Dotaz na MMR ČR, MŽP ČR MMR ČR - retence nepodporuje MŽP ČR - retence podporuje (OPŽP)?Jaká je vlastně praxe v ČR? Šetření po 22 sídlištích různě v ČR - pouze nové pláště domů, občanská vybavenost, zeleň Světlým bodem - zachycená korespondence v Chebu - zdržení pro snahu oddělit srážkovou a splaškovou vodu. Mezi šetřenými akcemi revitalizací nebyla žádná s cíleným zadržováním srážkové vody. Nadějná info z MMR ČR - budou inovovat vládní nařízení a podpory pro revitalizace sídlišť Návrat na MM DC, tentokrát na Odd. rozvoje města - Revitalizovat sídliště v Děčíně s přibráním funkce zadržovat vodu - zde to nemá prý smysl - jsme na spodku povodí. Že pro Sasko jsme "nahoře" uznali. Dobrý odkaz - poptat se na OSBD Dotaz vznesen na 11 OSBD. Reakce 0. Prac. sch. na jednom OSBD v DC. Netroufají si oficielně hovořit na téma zadržování vody aby se něco neobrátilo proti jejich klientům. Osobně bez zápisů jsme hovořili přes hodinu. Schématický postřeh - vodárny jsou pánem situace, šětřit je nic nenutí. Námět - v platbách dodavatelům vody by se měla objevit částka na zlepšování vodních poměrů. Ta by nešla vodárnám ale státu. Obdoba recyklačních a likvidačních polplatků.

10 4. PODNÍCENÍ VEŘEJNÉ AKTIVITY PŘI PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Právě pro možnost aktivnějšího přístupu komunální sféry při plánování v oblasti vod jsme využili ochoty NS MAS ČR, odkud byl rozeslán na jednotlivé MAS náš textový materiál - osvěta pro danou oblast a téma. Od některých závodů povodí nám přišla podpora v podobě praktické rady, připomínky k obsahovosti textu. Zpětnou reakcí nám byly i dotazy ( , telefon) z konkrétních obcí, kde se zástupci dále dotazovali. Podle nejvíce zaznělých dotazů jsme sestavili "dovysvětlení" k naší prvotní výzvě k aktivitě. Vnímání aktivit při plánování v oblasti vod zástupci malých obcí - schematicky se dá říct, že neodpovídá představám vlády o uvědomělém přístupu široké veřejnosti, kdy tato, pomocí údajně intenzivní informovanosti i v médiích, je seznamována s podporami z programů OPŹP. Do dnešní doby je velká spousta zátěží, problémů, které neumožňují vládou domnívané jednoduché uchopení plánovacích nástrojů a uvědomělou iniciativu. Některé ze zmíněných zátěží pro komunální sféru: viz. příloha

11 5. KORESPONDENCE S ÚŘADEM VLÁDY ČR První dopis SAV - apely na Vládu ČR z přehodnocení priority společenských problémů ve prospěch vody a vodních poměrů uznat a řešit tento problém jako celospolečensky základní, s dopadem na bezpečnost občanù, národní hospodářství i stav přírody řešení komplexní - ve všech souvislostech odborných, sociálních, finančních i legislativněadministrativních, příp. dalších, která budou strategicky plánovaná a budou počítat i s následným provozem a údržbou vzniklých opatření a s ochranou obnovené schopnosti krajiny zadržovat/zpomalovat chod srážkové vody. dialog a Vaši aktivitu v řešení problematiky vody a vodních poměrů v ČR Do dnes proběhlo v korespondenci několik vzájemných dopisů, IV dopis pro Úřad vlády ČR: - zbývá uznat vládou PŘEHODNOCENÍ CELOSPOLEČENSKÝCH PRIORIT VE PROSPĚCH VODY a z toho vyplývajících dalších kroků. Mezi nimi je mj. i jejich cílená podpora komunální i soukromé sféry, aby obce a další mohli v procesu plánování v oblasti vod snadněji a aktivněji přistupovat a vyžadovat potřebná zlepšení - PODPORA NA NEJVYŠŠÍ STRATEGICKÉ ÚROVNI A ZÁJMU, podpora z fondů jako doplňková - zájem a strategie musí obsahovat vedle podpor také SMYSLUPLNÁ PRAVIDLA pro občany, subjekty - uživatele vody.

12 6. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO VODU V ZÁJMU CELOSPOLEČENSKÉ ROZPOHYBOVANOSTI PROBLEMATIKY VODY V ČR a v rámci uskutečněných dobrých kontaktů uvažujeme a nabízíme i Vám k zamyšlení nad funkcí INFORMAČNÍHO CENTRA, pomocí kterého bychom veřejnost objektivně informovali o problematice vodních poměrů, špatné schopnosti krajiny ČR zadržovat vodu, v souladu odsouhlasených strategií o potřebách a cílech vodohospodářù a ekologů, jejich apelů na veřejnost a pod. Další možné funkce IC informovat komunální i soukromou sféru o jejich MOŽNOSTECH, ale připomínat i POVINNOSTI společně s občany vyvíjet VEŘEJNOU POPTÁVKU po zlepšení vodních poměrů vůči samosprávám, vyšším správním celkům, politikům a vládě NÁSTROJ SPOJOVÁNÍ 3 ZÁSADNÍCH SPOLEČENSKÝCH KATEGORIÍ -odborníkù, širší veřejnosti, politiků v problematice vodních poměrů a významu vody v ČR osvěta veřejnosti, popularizace spoluprací za zlepšení vodních poměrů v ČR, propagace odborných subjektù (KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ) CÍLENÝM A SYSTEMATICKÝM PŮSOBENÍM BÝT DOBRÝM NÁSTROJEM VE SPOLUPRACÍCH A TAKÉ PROTIVÁHOU DEMAGOGICKÝM A ORGANIZOVANÝM ODPŮRCŮM "ČEHOKOLI"

13 7. ZÁVĚREM Vedle snahy odborníků je problematika vody a vodních poměrů v ČR dnes celospolečensky neuchopená. Názor redaktora nejmenovaného tisku s přehledem o vnímání čtenářů - občanů - "veřejnost o vodě nepřemýšlí" (schématicky řečeno) JE VELKÝM ÚKOLEM, PŘESVĚDČIT SPOLUOBČANY I VLÁDU O TOM, ŽE ZHORŠOVÁNÍ SCHOPNOSTI KRAJINY ZADRŽOVAT A ZPOMALOVAT CHOD SRÁŽKOVÉ VODY PŘEDBÍHÁ SNAHÁM O ZLEPŠENÍ.

14 Příloha Hospodářská a sociální rada okresu Děčín přijala několik našich vodnářských tezí pro navrhovaný text HSR ÚK k deklarování jejich priorit : Vážená paní kolegyně, Posílám návrh textu k prioritě, kterou jsem zmínil na zasedání HSR ÚK v DC a kterou bychom měli prosazovat v zájmu části obyvatel Polabí. Návrh dal Spolek Aquarius, který se touto problematikou hlouběji zajímá. Polabské Ústecko a Děčínsko - tedy "špunt" republiky, má mít přirozené právo na obavy a dožadovat se zlepšení vodních poměrů v ČR, zlepšení schopnosti krajiny zadržovat/zpomalovat chod srážkové vody ve prospěch bezpečnosti občanů, ochrany majetku našeho kraje a pro zvýšení efektivity místní ekonomiky a ve prospěch zlepšení životního prostředí. Vláda ČR má nástroje ke zlepšení vodních poměrů, je však nejen na ní a na odbornících, ale i na politicích a na širší veřejnosti, aby se problematika vody a vodních poměrů v ČR dostala do celospolečenského povědomí a měla šanci na efektivní a komplexní celoplošné řešení v podobě zlepšení schopnosti krajiny volné i urbanizované zadržovat a zpomalovat chod srážkové vody. Za tímto účelem je potřebné dosáhnout změny celospolečenských priorit ve prospěch hospodaření s vodou a uznat podporu potřebným opatřením v optimální komplexnosti. Konkrétní podoba zlepšení vodních poměrů je v napravené schopnosti krajiny, v jejím posílení vsakovosti, retence, akumulace a rozlivoých zón, dle vhodnosti v celé ČR, pro potřebu rychlosti a efektivnosti obhajujeme použití všech známých prostředků, přírodě blízkých a především technických, projektovaných na základě rozhodnutí komplexních skupin odborníků, včetně efektivního manažmentu řízení odtoků. Zároveň je třeba urychleně řešit nutnost rychlého a flexibilního odstraňování povodňových škod a následků povodní, zejména nánosů v říčním korytě. Ing Jiří Aster Tajemník Hospodářská a sociální rada okresu Děčín

15 Příloha 3a) - IV. dopis SAV v korespondenci s vládou na téma celospolečenské problematiky vody a vodních poměrů v ČR (1.str.) Spolek Aquarius-Vodnář, SAV PhDr. Běla Hejná V Děčíně ředitelka Sekce Úřadu vlády ČR nábř. Edvarda Beneše Praha 1 Vážená paní ředitelko, velice Vám děkujeme za odpověď na naši doplňující připomínku, která se týkala našeho nepochopení Vašeho náhledu na přehodnocení priorit ve prospěch řešení problematiky vody. Z naší společné korespondence máme stále lepší pocit, že se dostáváme k jádru věci, i když ještě nejsme úplně u cíle. Ale i to může být věcí komunikace, dovysvětlení. Na tom nás trochu mrzí, že snad zdržujeme, na druhou stranu to ale pro nás není zábava či snad předmět chlubení se korespondencí s Úřadem vlády ČR, ale důsledné (alespoň podle našeho názoru) a potřebné ujasnování. Můžeme uvést, že Vaše informace, byť některé opakované, v určitých směrech vždy doplnily naši osvětu a také přispěly k orientaci se ve spolupracích a posilují naše působení, především na komunální sféru ČR. Takovouto "inovací" je informace v prvním odstavci - "Právě vytvářené a průběžně aktualizované národní koncepce pro řadu odvětví i napříč mezi nimi mají za úkol řešit priority České republiky. Oblast vodního hospodářství je tak nedílnou součástí..." Toto je nadějné. Dovolte nám vyjádřit náš další názor. Rozumíme potřebě vlády, skloubit řadu dalších problematik. Zde si dovolíme trochu nesouhlasit, že teprve všechny dohromady tvoří celospolečenskou problematiku - podle našeho názoru jsou dokonce všechny samy o sobě celospolečenské, protože každá se týká celé společnosti. To ale může být věc výkladu a důležité je, že zajištění trvale udržitelného rozvoje také my spatřujeme v řešení všech zmiňovaných. Teď ale nehledě na naše zaměření pro vodu, znovu upozorníme na to, že problematika vody, vodních poměrů, změněné schopnosti krajiny anebo jinak - plochy ČR k jejímu zadržování a zpomalování, je mezi ostatními problematikami tou ještě základnější. Před ní anebo současně s ní je pro jakoukoli civilizaci, pro organizmy, problematika ovzduší - ta se zlepšuje, společnost si nebezpečí v této oblasti již delší dobu uvědomuje. Podobně tomu je ale i s dalšími problematikami, které uvádíte - před lety se málo recyklovalo, netřídil se odpad - dnes je to běžné. Ohromný rozvoj je v oblasti využití obnovitelných zdrojů - ty jsou přes některé kontroverzní praktiky (ekonomika fotovoltaik, dvojsečnost masivního pěstování řepky za účelem výroby biopaliv...) také na progresu. Synergické působení v rámci řešení komplexu všech důležitých problematik vnímáme jako neopomenutelné. Právě vyřešení otázky vody si ale nedovedeme představit bez jejích dalších pozitivních dopadů na cokoliv, tedy zmiňovanou synergii, která má působit na zlepšení bezpečnosti občanů, soukromého i veřejného majetku, hospodaření všech rezortů českého hospodářství - pěstování, chov, výrobu, dopravu, turistiku, na spotřebu vody obyvatelstvem i potřebu životního prostředí na našem území. A do tohoto schématu zapadnou i zmiňované zdroje (obnovitelné, neobnovitelné), třídění a nakládání s odpady, ale i další, dokonce sociální, zdravotní, problematika enviromentální psychologie, vše více či méně přímo, nebo spojitě.

16 3 b) - pokračování: V řešení problematiky vody v ČR, kromě kontinuální starosti o zásobování, je zatím asi nejvýraznější ohražování cenných míst protipovodňovými stěnami, což jako momentální ochrana je patrně nejrychlejší, avšak preventivní funkci to nemá žádnou, naopak to nesolidárně zhoršuje vodní poměry, voda se "vyleje" na jiné. Zlepšení vsakovosti plochy ČR nemá potřebné tempo a ani prostor, s retencemi a s akumulací se otálí a potřebné reciproční rozlivy (voda je vtěsnávána protopovodňovými stěnami do koryt řek) velmi často narážejí na neochotu vlastníků dotčených pozemků a území. Toto je jedna z potřeb - motivovat vlastníky, přesvědčit je o strategicky důležitém vyčlenění území pro potřebné zachování se tváří v tvář novým hrozbám a potřebám. A jistě ne oznámení jim, že by měli být solidární, vlastenci a podobně. K tomu všemu je potřebná podpora, cílená již od vlády. Ale také stanovení pravidel a principů správného soužití (hospodaření, používání, vnímání) s vodou. Připomeneme, že finanční krytí za odškodnění (zaplavené úrody, podniky, obydlí atd.) je neproduktivní, že se bude stupňovat a je nejen rozumnější, ale i výhodnější, plánovat tyto prostředky do prevence, tedy do komplexního a celoplošného opatření pro zadržování a zpomalování chodu srážkové vody. Ta bude zahrnovat mj. interakci s vlastníky půdy, zemědělci aj., aby cítili i podporu a ne jen nátlak, aby na argumenty veřejného zájmu slyšeli. Zde se znovu dotýkáme bodu apelu na přehodnocení priorit odpovědností a zájmů vlády, podpory financím i legislativní aktivitě ve prospěch vody, protože plánování v oblasti vod je sice dobrý nástroj, ale ochota "uživatelů" použít jej závisí hlavně na tom, aby si např. vlastník pozemku nerozmýšlel, zda má vůbec reagovat, pokud nemá náhradní vizi a lpí na "po většinu doby nerušeném výhledu z okna domu na řeku" anebo zemědělec "po většinu doby nerušeně rostoucí úrodě" - v obou případech v rizikové oblasti. Podpora rozlivových míst, ale i dalších akumulací i retencí naráží, domníváme se, právě nejvíc na vlastnické vztahy a vnímání, pokud můžeme přijmout za vyřešený problém, že vzhledem k potřebné rychlosti je nutné použít všechna známá opatření, jak technická tak přírodě blízká. Vaše konkrétní rada o aktivitě našeho spolku - pomoci prací s veřejností při plánování v oblasti vod - děkujeme za ni a souhlasíme, pozitivní na tom spatřujeme i to, že potvrzuje náš již započatý úkol, tedy - že jsme se rozhodli správně. Je to v současné době asi nejintenzivnější směr naší činnosti. Zde ale vedle nesnadné osvěty poznáváme, jak vyšší a nejvyšší podpora komunální i soukromé sféře, pro změny v jejich uvažování doposud chybí. Za subjekty, které se v problematice vody u nás snaží o změnu k lepšímu a se kterými spolupracujeme, s přátelskýn pozdravem -my vodě, voda nám! Ing. Petr Vít předseda Spolku Aquarius-Vodnář, SAV IČ: Březová 97/21, Děčín III - Staré město,

17 Příloha 4: p. Javůrková ved. odb. místního hospodářství MÚ jílové u Děčína: "Určitě mě napadá několik obecných záporných bodů (omlouvám se za lidový slovník, píšu, co mě napadne): administrativně přetížení úředníci ať na obecních nebo na vodoprávních úřadech = nezbývá kapacita na kontrolní činnost v terénu kontrola a nástroje na vlastníky pozemků, kteří odpovídají za udržování kapacity průtočnosti odvodňovacích zařízení; myslím, že to lze vztáhnout též na pracovníky obvyklých správců toků (s.p. Povodí, Lesů ČR, s.p...) personální změny na úřadech všech stupňů, a tím pozbývání informací z místní znalosti a letitých zkušeností neustálý pokles retenční schopnosti krajiny vlivem lidské činnosti: o přibývání zpevněných ploch dláždění, střechy novostaveb, nové komunikace, cyklostezky..., v neposlední řadě ohromné průmyslové areály, nákupní střediska s ohromnými parkovišti... o likvidace mechů může se zdát nevýznamné, malicherné, ale je? o celiny spojování zemědělských pozemků, tím k vymýcení remízků, větrolamů... o ztráta funkčnosti historických meliorací ať již jejich lajdácké zhotovení v minulosti nebo neúdržba o kácení a neobnovování lesů a obecně dřevin o různé příčiny eroze půdy o v minulosti nevhodně narovnávané toky potoků a řek likvidace přirozených meandrů o zvyšování spotřeby a tím i vypouštění vody z domácností i průmyslu (dříve pouze suché záchody, pralo se jednou týdně, koupání jednou týdně celá rodina v jedněch neckách, dešťová voda se chytala do nádob a používala se na zálivku...; nyní splachovací záchody, denní hygiena, automatické pračky, myčky...) na což nebyly dimenzovány kanalizace našich předků, které stíhaly odvádět i srážkové vody, a nové se budují za krutých porodních bolestí o příšerný boom zřizovat vsakovací zářezy bez ohledu na propustnost či nepropustnost vrstev, a bez ohledu na to, kde bude tato voda níže vyvěrat, jako že vždycky bude o stavební činností narušování podzemních cest vod, které pak začnou způsobovat problémy tam, kde do té doby problémy nebyly o neexistence centrálních digitálních mapových podkladů historických odvodňovacích zařízení (finančně nákladné geometrické zaměření a digitalizace) o ne úplně přesná centrální evidence vodních toků na stránkách MZe o nedostatek finančních prostředků na údržbu historických koryt malých vodních toků ať na soukromých nebo obecních pozemcích, protože správce povodí se obvykle hlásí maximálně k vodám v nich tekoucích o neustálé zpřísňování předpisů týkajících se nakládání s vodami jak odpadními, tak srážkovými, a s tím spojené nebetyčné náklady, takže pro obce absolutně nemožné stavět kanalizace, dnes již bezpodmínečně oddílné, a to i bez ohledu na to, že vzhledem k existenci již v zemi umístěných různých IS již nebývá pro dvojí kanalizaci a k oběma z nich i na přípojky k nemovitostem dost místa o akciové společnosti, které vlastní kanalizace a vodovody, které do nich vložily obce akcionáři údajně nemají dost investičních prostředků na budování nových kanalizací, pouze udržují a opravují stávající majetek, a budují nové úseky kanalizací pouze za účelem eliminace výustí do vod povrchových -toků o nárůst nákladní silniční dopravy a nárůst tonáže a celkové zatížitelnosti nákladních vozidel, která ničí komunikace, které nejsou na tuto zátěž dimenzovány, a to včetně propustků a dalších odvodňovacích zařízení (dříve více využívána železniční přeprava) Pane Víte, určitě by mě, nebo paní tajemnici, které tento dopis posílám na vědomí, napadlo spoustu dalších poznámek, ale snad zase příště."

18 Děkujeme Vám za pozornost, Spolek Aquarius-Vodnář, SAV Vaši Vodnáři!

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Zapojení zainteresovaných stran. Prováděcí dokument

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY. Zapojení zainteresovaných stran. Prováděcí dokument PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY Zapojení zainteresovaných stran Prováděcí dokument Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56,

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě

Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě Možnosti aplikace hospodaření s dešťovými vodami ve stávající zástavbě David Stránský Asociace pro vodu ČR (CzWA) SOUČASNÝ STAV jasné legislativní podmínky pro HDV u nové výstavby nejasná ( žádná ) motivační

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření Stanislav Čurda DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ RESPONDENTI: OBCE ZPRACOVATELÉ ZEMĚDĚLCI ŠETŘENÍ V RÁMCI ČR PŘÍPADOVÁ STUDIE

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více