VODY A VODNÍCH POMĚRŮ ČESKOU VEŘEJNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODY A VODNÍCH POMĚRŮ ČESKOU VEŘEJNOSTÍ"

Transkript

1 Spolek Aquarius-Vodnář, SAV Jak vidíme VNÍMÁNÍ PROBLEMATIKY VODY A VODNÍCH POMĚRŮ ČESKOU VEŘEJNOSTÍ 1. REAKCE KOMUNÁLNÍ SFÉRY NA PODNĚTY SAV - SPOLUPRÁCE KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ 2. REAKCE SOUKROMÉ SFÉRY DTTO 3. REVITALIZACE SÍDLIŠŤ 4. PODNÍCENÍ VEŘEJNÉ AKTIVITY PŘI PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 5. KORESPONDENCE S ÚŘADEM VLÁDY ČR 6. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO VODU 7. ZÁVĚREM

2 1. - REAKCE KOMUNÁLNÍ SFÉRY NA PODNĚTY SAV - SPOLUPRÁCE KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ První kontakty 4/ informační pomoc SMO ČR při sestavování dopisu Vládě ČR - upozornění na neutěšené vodní poměry a situaci vody v ČR. V dopisu vládě SMO ČR nebyl z jistých důvodù s dalšími uveden. Výsledky dalších dosavadních kontaktů s komunální sférou jsou - z hlediska formy: nekomunikace, komunikace - korespondence, pracovní schůzky - z hlediska jejich přístupu: nezájem (jiné priority, málo času odpovědět) odpověď na náš - berou na vědomí odpověď na náš - poděkování/podělení se o vlastní zkušenost odpověď na náš - berou na vědomí a spolupracují podpora SAV v některých konkrétních krocích

3 1.- REAKCE KOMUNÁLNÍ SFÉRY NA PODNĚTY SAV - SPOLUPRÁCE KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ Osloven byl jako 1. Magistrát města Děčín - kontakty, spolupráce, podpora konkrétních kroků SAV Hřensko - prac. sch. v 6/ naprostá skepse. Po opakovaných tragických událostech se ani nelze divit. Zásadní poznatek: na zhoršení situace vlivem růstu protipovodňových stěn výše v povodí je nikdo neupozornil, nevaroval. Logicky to mohli očekávat, nevěřili, že tak brzy po sobě. Příklad Hřenska napovídá pro generalizaci úsudku, že v případě protipovodňových stěn jde o nesolidární princip, pokud neobsahuje reciproční návrat povodňové vody do vhodně zamýšlených, a vytvořených míst mimo koryta toků. Ústí nad Labem - krajské vedení - kontakt zatím pouze jeden 3/2015 s dost formálním výsledkem - uznání důležitosti vody, na druhou stranu patrně pro vytíženost pro jiné problémy se nezaobírají danou problematikou výrazně prioritně a komplexně. Zde je z naší strany potřebné další kontakty vyvíjet a potřebu vnímání problematiky vody podněcovat. Zdařilá je však již nyní spolupráce s KÚ plánování a stavebního řádu v oblasti výměny informací. MAS Labské skály - spolupráce v rovině výměny informací - poskytnut od nich kontakt na NS MAS ČR, z hlediska působení na komunální sféru velice efektivní cesta, jak a kudy působit plošně na množství malých obcí v ČR, vyměňovat si informace a směrem k vyšším správním celkům vznášet nároky na podporu a zlepšení.

4 1. - REAKCE KOMUNÁLNÍ SFÉRY NA PODNĚTY SAV - SPOLUPRÁCE KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ ORP Děčínska (31) Prvotní byla ochota děčínského magistrátu přizvat SAV k zasedání starostů ORP DC - přes prvotní neorientaci se "o co jde" jsou zástupci od 3/2015 seznamováni i vybízeni ke komunikaci v oblasti vodních poměrů. Naznačením možnosti využívat informací a pokynů od příslušných MAS jim naznačujeme orientaci se na problematiku vody a vodních poměrů. Na druhou stranu směrem k NS MAS ČR signalizujeme jejich možnost "doplnění" seznamu služeb, které mohou směrem k obcím (i dalším subjektům) provádět, využívajíc při tom informační podpory SAV - započaté spolupráce. Z vyšší organizační úrovně v komunální sféře jsme v kontaktu (vedle SMO ČR) také s Asociací krajů ČR. - slova pana předsedy Michala Haška o podpoře zadržování vody v krajině - kontakt kanceláře AKČR - zatím se jedná o občasné upozorěnìní na problematiku, z jejich strany jsme zatím nezachytili další pozitivní zmínku či dokonce podporu cílené koncepci. Z dosavadních kontaktů a pokusů o kontakt se zástupci některých měst a obcí vyplývají rozporuplné údaje o vnímání potřeby zlepšit vodní poměry v jejich nejbližším okolí - schématicky od: tato problematika je vnímána jako zachraňovat velryby či deštné pralesy, jiné problematiky mají větší prioritu, pro administrativní zatížení jsou to problémy navíc, finanční nemožnost (může souviset s prioritami), po: uvědomělá potřeba zlepšení

5 1. - REAKCE KOMUNÁLNÍ SFÉRY NA PODNĚTY SAV - SPOLUPRÁCE KE ZLEPŠENÍ VODNÍCH POMĚRŮ Severočeské sružení obcí V Ústí n.l Věc: Podpora aktivit resp. spolupráce se Spolkem Aquarius Severočeské sdružení obcí dlouhodobě podporuje veškeré aktivity a snahy vedoucí ke komplexnímu řešení zlepšování stavu krajiny a její schopnosti zadržovat či zpomalovat chod srážkové vody pro bezpečnost obyvatel na straně jedné, pro možnost efektivního využití vody v národním hospodářství a zlepšení životního prostředí na straně druhé. Jako příjemce dotace ze Státního fondu životního prostředí realizuje projekt Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací - Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje II. etapa. Na podzim roku 2013 se SESO dohodlo, že na úrovni dotčených obcí se bude aktivně zabývat a podporovat realizaci rozvojových záměrů Ředitelství vodních cest ČR na dolním toku Labe včetně podpory dostavby vodních děl. Všechny tyto naše aktivity jsou zcela určitě ve shodě s tím co prosazuje Spolek Aquarius.Věřím, že případná vzájemná spolupráce může přinést daleko zodpovědnější jednání a chování všech zainteresovaných. S pozdravem Ing. Vladislav Raška výkonný ředitel SESO

6 2. REAKCE SOUKROMÉ SFÉRY Reakce soukromých subjektů na upozornění na problematiku vody a vodních poměrů v ČR jsme začali poznávat před závěrem loňského roku, v souvislosti s požádáním malých i velkých, děčínských i vzdálených firem a organizací o sponzorský dar. Zároveň jsme je žádali také o vyjádření jejich názoru na potřebu zlepšení a to i v případě, že sponzorský dar nebudou moct anebo ochotní poslat. Bylo obesláno cca 100 firem do doby včasné před vánočními svátky a bylo kalkulováno s časem závěrečných ročních uzávěrek v lednu. Na první nepřišla žádná dpověď. Těm samým subjektům jsme po nějakém čase poslali dotaz na osudy našich poslaných ů. Od několika organizací/firem (např. Raiffeisenbank, několika pojišťoven a jiných) jsme obdrželi ujištění o tom, že si váží toho, že jsme se na ně obrátili s otázkou podpory naší činnosti v dané problematice, kterou spatřují za velmi důležitou, ale jejich politika sponzoringu tuto oblast nezahrnuje. To, ale i mlčení ostatních, naznačuje nezájem a neuvažování o zmiňované problematice. Dotaz vznesený na Sociologický ústav AV potvrdil nezájem o názor veřejnosti v dané věci. Paradoxně k tomu působí závěr našeho vlastního šetření, kdy význam problematiky vodních poměrů a vody v ČR hodnotili dotazovaní velmi vysoce (v prům. 91,6%), zatímco uspokojivost stavu hodnotou mnohem menší (v prům. 40,0 %) - a to ještě díky vlídné poloze ČR v mírném pásmu a také díky někdejší starostlivosti našich prapředků - ne vše se zničilo.

7 procenta 2. REAKCE SOUKROMÉ SFÉRY - z výsledků ankety 2 otázek: 1.) jaké je Vaše osobní hodnocení významu-priority vody (pro jakoukoli společnost? (od 0 do 10) 2.) jak vnímáte současnou situaci vody a stav vodních poměrů v ČR ( 0-10-max. uspokojivý) Z šetření názorů veřejnosti voda, vodní poměry - celospol. problematika ,6 80 Řádek , plný počet bodů důležitost problematiky vody vnímání stavu veřejností

8 2. REAKCE SOUKROMÉ SFÉRY VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE HOSP. KOMORY DC (doposud nepřišlo zformulování jejich náhledu na vnímání problematiky vody jejich členskými subjekty - bude dodáno) Z kraje roku přijala Hospodářská a sociální rada okresu Děčín několik našich vodnářských tezí pro navrhovaný text HSR ÚK k deklarování jejich priorit, které by měli prosazovat v zájmu obyvatel zdejšího Polabí. Např.: " Polabské Ústecko a Děčínsko - tedy "špunt" republiky, má mít přirozené právo na obavy a dožadovat se zlepšení vodních poměrů v ČR, zlepšení schopnosti krajiny zadržovat/zpomalovat chod srážkové vody ve prospěch bezpečnosti občanů, ochrany majetku našeho kraje a pro zvýšení efektivity místní ekonomiky a ve prospěch zlepšení životního prostředí. " (Další teze - důvody v příloze)

9 Počátek úvah - revitalizace děčínského sídliště 3. REVITALIZACE SÍDLIŠŤ Prac. schůzka na MM DC - pouze to, co je podporováno (retence prý není) Dotaz na MMR ČR, MŽP ČR MMR ČR - retence nepodporuje MŽP ČR - retence podporuje (OPŽP)?Jaká je vlastně praxe v ČR? Šetření po 22 sídlištích různě v ČR - pouze nové pláště domů, občanská vybavenost, zeleň Světlým bodem - zachycená korespondence v Chebu - zdržení pro snahu oddělit srážkovou a splaškovou vodu. Mezi šetřenými akcemi revitalizací nebyla žádná s cíleným zadržováním srážkové vody. Nadějná info z MMR ČR - budou inovovat vládní nařízení a podpory pro revitalizace sídlišť Návrat na MM DC, tentokrát na Odd. rozvoje města - Revitalizovat sídliště v Děčíně s přibráním funkce zadržovat vodu - zde to nemá prý smysl - jsme na spodku povodí. Že pro Sasko jsme "nahoře" uznali. Dobrý odkaz - poptat se na OSBD Dotaz vznesen na 11 OSBD. Reakce 0. Prac. sch. na jednom OSBD v DC. Netroufají si oficielně hovořit na téma zadržování vody aby se něco neobrátilo proti jejich klientům. Osobně bez zápisů jsme hovořili přes hodinu. Schématický postřeh - vodárny jsou pánem situace, šětřit je nic nenutí. Námět - v platbách dodavatelům vody by se měla objevit částka na zlepšování vodních poměrů. Ta by nešla vodárnám ale státu. Obdoba recyklačních a likvidačních polplatků.

10 4. PODNÍCENÍ VEŘEJNÉ AKTIVITY PŘI PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Právě pro možnost aktivnějšího přístupu komunální sféry při plánování v oblasti vod jsme využili ochoty NS MAS ČR, odkud byl rozeslán na jednotlivé MAS náš textový materiál - osvěta pro danou oblast a téma. Od některých závodů povodí nám přišla podpora v podobě praktické rady, připomínky k obsahovosti textu. Zpětnou reakcí nám byly i dotazy ( , telefon) z konkrétních obcí, kde se zástupci dále dotazovali. Podle nejvíce zaznělých dotazů jsme sestavili "dovysvětlení" k naší prvotní výzvě k aktivitě. Vnímání aktivit při plánování v oblasti vod zástupci malých obcí - schematicky se dá říct, že neodpovídá představám vlády o uvědomělém přístupu široké veřejnosti, kdy tato, pomocí údajně intenzivní informovanosti i v médiích, je seznamována s podporami z programů OPŹP. Do dnešní doby je velká spousta zátěží, problémů, které neumožňují vládou domnívané jednoduché uchopení plánovacích nástrojů a uvědomělou iniciativu. Některé ze zmíněných zátěží pro komunální sféru: viz. příloha

11 5. KORESPONDENCE S ÚŘADEM VLÁDY ČR První dopis SAV - apely na Vládu ČR z přehodnocení priority společenských problémů ve prospěch vody a vodních poměrů uznat a řešit tento problém jako celospolečensky základní, s dopadem na bezpečnost občanù, národní hospodářství i stav přírody řešení komplexní - ve všech souvislostech odborných, sociálních, finančních i legislativněadministrativních, příp. dalších, která budou strategicky plánovaná a budou počítat i s následným provozem a údržbou vzniklých opatření a s ochranou obnovené schopnosti krajiny zadržovat/zpomalovat chod srážkové vody. dialog a Vaši aktivitu v řešení problematiky vody a vodních poměrů v ČR Do dnes proběhlo v korespondenci několik vzájemných dopisů, IV dopis pro Úřad vlády ČR: - zbývá uznat vládou PŘEHODNOCENÍ CELOSPOLEČENSKÝCH PRIORIT VE PROSPĚCH VODY a z toho vyplývajících dalších kroků. Mezi nimi je mj. i jejich cílená podpora komunální i soukromé sféry, aby obce a další mohli v procesu plánování v oblasti vod snadněji a aktivněji přistupovat a vyžadovat potřebná zlepšení - PODPORA NA NEJVYŠŠÍ STRATEGICKÉ ÚROVNI A ZÁJMU, podpora z fondů jako doplňková - zájem a strategie musí obsahovat vedle podpor také SMYSLUPLNÁ PRAVIDLA pro občany, subjekty - uživatele vody.

12 6. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO VODU V ZÁJMU CELOSPOLEČENSKÉ ROZPOHYBOVANOSTI PROBLEMATIKY VODY V ČR a v rámci uskutečněných dobrých kontaktů uvažujeme a nabízíme i Vám k zamyšlení nad funkcí INFORMAČNÍHO CENTRA, pomocí kterého bychom veřejnost objektivně informovali o problematice vodních poměrů, špatné schopnosti krajiny ČR zadržovat vodu, v souladu odsouhlasených strategií o potřebách a cílech vodohospodářù a ekologů, jejich apelů na veřejnost a pod. Další možné funkce IC informovat komunální i soukromou sféru o jejich MOŽNOSTECH, ale připomínat i POVINNOSTI společně s občany vyvíjet VEŘEJNOU POPTÁVKU po zlepšení vodních poměrů vůči samosprávám, vyšším správním celkům, politikům a vládě NÁSTROJ SPOJOVÁNÍ 3 ZÁSADNÍCH SPOLEČENSKÝCH KATEGORIÍ -odborníkù, širší veřejnosti, politiků v problematice vodních poměrů a významu vody v ČR osvěta veřejnosti, popularizace spoluprací za zlepšení vodních poměrů v ČR, propagace odborných subjektù (KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ) CÍLENÝM A SYSTEMATICKÝM PŮSOBENÍM BÝT DOBRÝM NÁSTROJEM VE SPOLUPRACÍCH A TAKÉ PROTIVÁHOU DEMAGOGICKÝM A ORGANIZOVANÝM ODPŮRCŮM "ČEHOKOLI"

13 7. ZÁVĚREM Vedle snahy odborníků je problematika vody a vodních poměrů v ČR dnes celospolečensky neuchopená. Názor redaktora nejmenovaného tisku s přehledem o vnímání čtenářů - občanů - "veřejnost o vodě nepřemýšlí" (schématicky řečeno) JE VELKÝM ÚKOLEM, PŘESVĚDČIT SPOLUOBČANY I VLÁDU O TOM, ŽE ZHORŠOVÁNÍ SCHOPNOSTI KRAJINY ZADRŽOVAT A ZPOMALOVAT CHOD SRÁŽKOVÉ VODY PŘEDBÍHÁ SNAHÁM O ZLEPŠENÍ.

14 Příloha Hospodářská a sociální rada okresu Děčín přijala několik našich vodnářských tezí pro navrhovaný text HSR ÚK k deklarování jejich priorit : Vážená paní kolegyně, Posílám návrh textu k prioritě, kterou jsem zmínil na zasedání HSR ÚK v DC a kterou bychom měli prosazovat v zájmu části obyvatel Polabí. Návrh dal Spolek Aquarius, který se touto problematikou hlouběji zajímá. Polabské Ústecko a Děčínsko - tedy "špunt" republiky, má mít přirozené právo na obavy a dožadovat se zlepšení vodních poměrů v ČR, zlepšení schopnosti krajiny zadržovat/zpomalovat chod srážkové vody ve prospěch bezpečnosti občanů, ochrany majetku našeho kraje a pro zvýšení efektivity místní ekonomiky a ve prospěch zlepšení životního prostředí. Vláda ČR má nástroje ke zlepšení vodních poměrů, je však nejen na ní a na odbornících, ale i na politicích a na širší veřejnosti, aby se problematika vody a vodních poměrů v ČR dostala do celospolečenského povědomí a měla šanci na efektivní a komplexní celoplošné řešení v podobě zlepšení schopnosti krajiny volné i urbanizované zadržovat a zpomalovat chod srážkové vody. Za tímto účelem je potřebné dosáhnout změny celospolečenských priorit ve prospěch hospodaření s vodou a uznat podporu potřebným opatřením v optimální komplexnosti. Konkrétní podoba zlepšení vodních poměrů je v napravené schopnosti krajiny, v jejím posílení vsakovosti, retence, akumulace a rozlivoých zón, dle vhodnosti v celé ČR, pro potřebu rychlosti a efektivnosti obhajujeme použití všech známých prostředků, přírodě blízkých a především technických, projektovaných na základě rozhodnutí komplexních skupin odborníků, včetně efektivního manažmentu řízení odtoků. Zároveň je třeba urychleně řešit nutnost rychlého a flexibilního odstraňování povodňových škod a následků povodní, zejména nánosů v říčním korytě. Ing Jiří Aster Tajemník Hospodářská a sociální rada okresu Děčín

15 Příloha 3a) - IV. dopis SAV v korespondenci s vládou na téma celospolečenské problematiky vody a vodních poměrů v ČR (1.str.) Spolek Aquarius-Vodnář, SAV PhDr. Běla Hejná V Děčíně ředitelka Sekce Úřadu vlády ČR nábř. Edvarda Beneše Praha 1 Vážená paní ředitelko, velice Vám děkujeme za odpověď na naši doplňující připomínku, která se týkala našeho nepochopení Vašeho náhledu na přehodnocení priorit ve prospěch řešení problematiky vody. Z naší společné korespondence máme stále lepší pocit, že se dostáváme k jádru věci, i když ještě nejsme úplně u cíle. Ale i to může být věcí komunikace, dovysvětlení. Na tom nás trochu mrzí, že snad zdržujeme, na druhou stranu to ale pro nás není zábava či snad předmět chlubení se korespondencí s Úřadem vlády ČR, ale důsledné (alespoň podle našeho názoru) a potřebné ujasnování. Můžeme uvést, že Vaše informace, byť některé opakované, v určitých směrech vždy doplnily naši osvětu a také přispěly k orientaci se ve spolupracích a posilují naše působení, především na komunální sféru ČR. Takovouto "inovací" je informace v prvním odstavci - "Právě vytvářené a průběžně aktualizované národní koncepce pro řadu odvětví i napříč mezi nimi mají za úkol řešit priority České republiky. Oblast vodního hospodářství je tak nedílnou součástí..." Toto je nadějné. Dovolte nám vyjádřit náš další názor. Rozumíme potřebě vlády, skloubit řadu dalších problematik. Zde si dovolíme trochu nesouhlasit, že teprve všechny dohromady tvoří celospolečenskou problematiku - podle našeho názoru jsou dokonce všechny samy o sobě celospolečenské, protože každá se týká celé společnosti. To ale může být věc výkladu a důležité je, že zajištění trvale udržitelného rozvoje také my spatřujeme v řešení všech zmiňovaných. Teď ale nehledě na naše zaměření pro vodu, znovu upozorníme na to, že problematika vody, vodních poměrů, změněné schopnosti krajiny anebo jinak - plochy ČR k jejímu zadržování a zpomalování, je mezi ostatními problematikami tou ještě základnější. Před ní anebo současně s ní je pro jakoukoli civilizaci, pro organizmy, problematika ovzduší - ta se zlepšuje, společnost si nebezpečí v této oblasti již delší dobu uvědomuje. Podobně tomu je ale i s dalšími problematikami, které uvádíte - před lety se málo recyklovalo, netřídil se odpad - dnes je to běžné. Ohromný rozvoj je v oblasti využití obnovitelných zdrojů - ty jsou přes některé kontroverzní praktiky (ekonomika fotovoltaik, dvojsečnost masivního pěstování řepky za účelem výroby biopaliv...) také na progresu. Synergické působení v rámci řešení komplexu všech důležitých problematik vnímáme jako neopomenutelné. Právě vyřešení otázky vody si ale nedovedeme představit bez jejích dalších pozitivních dopadů na cokoliv, tedy zmiňovanou synergii, která má působit na zlepšení bezpečnosti občanů, soukromého i veřejného majetku, hospodaření všech rezortů českého hospodářství - pěstování, chov, výrobu, dopravu, turistiku, na spotřebu vody obyvatelstvem i potřebu životního prostředí na našem území. A do tohoto schématu zapadnou i zmiňované zdroje (obnovitelné, neobnovitelné), třídění a nakládání s odpady, ale i další, dokonce sociální, zdravotní, problematika enviromentální psychologie, vše více či méně přímo, nebo spojitě.

16 3 b) - pokračování: V řešení problematiky vody v ČR, kromě kontinuální starosti o zásobování, je zatím asi nejvýraznější ohražování cenných míst protipovodňovými stěnami, což jako momentální ochrana je patrně nejrychlejší, avšak preventivní funkci to nemá žádnou, naopak to nesolidárně zhoršuje vodní poměry, voda se "vyleje" na jiné. Zlepšení vsakovosti plochy ČR nemá potřebné tempo a ani prostor, s retencemi a s akumulací se otálí a potřebné reciproční rozlivy (voda je vtěsnávána protopovodňovými stěnami do koryt řek) velmi často narážejí na neochotu vlastníků dotčených pozemků a území. Toto je jedna z potřeb - motivovat vlastníky, přesvědčit je o strategicky důležitém vyčlenění území pro potřebné zachování se tváří v tvář novým hrozbám a potřebám. A jistě ne oznámení jim, že by měli být solidární, vlastenci a podobně. K tomu všemu je potřebná podpora, cílená již od vlády. Ale také stanovení pravidel a principů správného soužití (hospodaření, používání, vnímání) s vodou. Připomeneme, že finanční krytí za odškodnění (zaplavené úrody, podniky, obydlí atd.) je neproduktivní, že se bude stupňovat a je nejen rozumnější, ale i výhodnější, plánovat tyto prostředky do prevence, tedy do komplexního a celoplošného opatření pro zadržování a zpomalování chodu srážkové vody. Ta bude zahrnovat mj. interakci s vlastníky půdy, zemědělci aj., aby cítili i podporu a ne jen nátlak, aby na argumenty veřejného zájmu slyšeli. Zde se znovu dotýkáme bodu apelu na přehodnocení priorit odpovědností a zájmů vlády, podpory financím i legislativní aktivitě ve prospěch vody, protože plánování v oblasti vod je sice dobrý nástroj, ale ochota "uživatelů" použít jej závisí hlavně na tom, aby si např. vlastník pozemku nerozmýšlel, zda má vůbec reagovat, pokud nemá náhradní vizi a lpí na "po většinu doby nerušeném výhledu z okna domu na řeku" anebo zemědělec "po většinu doby nerušeně rostoucí úrodě" - v obou případech v rizikové oblasti. Podpora rozlivových míst, ale i dalších akumulací i retencí naráží, domníváme se, právě nejvíc na vlastnické vztahy a vnímání, pokud můžeme přijmout za vyřešený problém, že vzhledem k potřebné rychlosti je nutné použít všechna známá opatření, jak technická tak přírodě blízká. Vaše konkrétní rada o aktivitě našeho spolku - pomoci prací s veřejností při plánování v oblasti vod - děkujeme za ni a souhlasíme, pozitivní na tom spatřujeme i to, že potvrzuje náš již započatý úkol, tedy - že jsme se rozhodli správně. Je to v současné době asi nejintenzivnější směr naší činnosti. Zde ale vedle nesnadné osvěty poznáváme, jak vyšší a nejvyšší podpora komunální i soukromé sféře, pro změny v jejich uvažování doposud chybí. Za subjekty, které se v problematice vody u nás snaží o změnu k lepšímu a se kterými spolupracujeme, s přátelskýn pozdravem -my vodě, voda nám! Ing. Petr Vít předseda Spolku Aquarius-Vodnář, SAV IČ: Březová 97/21, Děčín III - Staré město,

17 Příloha 4: p. Javůrková ved. odb. místního hospodářství MÚ jílové u Děčína: "Určitě mě napadá několik obecných záporných bodů (omlouvám se za lidový slovník, píšu, co mě napadne): administrativně přetížení úředníci ať na obecních nebo na vodoprávních úřadech = nezbývá kapacita na kontrolní činnost v terénu kontrola a nástroje na vlastníky pozemků, kteří odpovídají za udržování kapacity průtočnosti odvodňovacích zařízení; myslím, že to lze vztáhnout též na pracovníky obvyklých správců toků (s.p. Povodí, Lesů ČR, s.p...) personální změny na úřadech všech stupňů, a tím pozbývání informací z místní znalosti a letitých zkušeností neustálý pokles retenční schopnosti krajiny vlivem lidské činnosti: o přibývání zpevněných ploch dláždění, střechy novostaveb, nové komunikace, cyklostezky..., v neposlední řadě ohromné průmyslové areály, nákupní střediska s ohromnými parkovišti... o likvidace mechů může se zdát nevýznamné, malicherné, ale je? o celiny spojování zemědělských pozemků, tím k vymýcení remízků, větrolamů... o ztráta funkčnosti historických meliorací ať již jejich lajdácké zhotovení v minulosti nebo neúdržba o kácení a neobnovování lesů a obecně dřevin o různé příčiny eroze půdy o v minulosti nevhodně narovnávané toky potoků a řek likvidace přirozených meandrů o zvyšování spotřeby a tím i vypouštění vody z domácností i průmyslu (dříve pouze suché záchody, pralo se jednou týdně, koupání jednou týdně celá rodina v jedněch neckách, dešťová voda se chytala do nádob a používala se na zálivku...; nyní splachovací záchody, denní hygiena, automatické pračky, myčky...) na což nebyly dimenzovány kanalizace našich předků, které stíhaly odvádět i srážkové vody, a nové se budují za krutých porodních bolestí o příšerný boom zřizovat vsakovací zářezy bez ohledu na propustnost či nepropustnost vrstev, a bez ohledu na to, kde bude tato voda níže vyvěrat, jako že vždycky bude o stavební činností narušování podzemních cest vod, které pak začnou způsobovat problémy tam, kde do té doby problémy nebyly o neexistence centrálních digitálních mapových podkladů historických odvodňovacích zařízení (finančně nákladné geometrické zaměření a digitalizace) o ne úplně přesná centrální evidence vodních toků na stránkách MZe o nedostatek finančních prostředků na údržbu historických koryt malých vodních toků ať na soukromých nebo obecních pozemcích, protože správce povodí se obvykle hlásí maximálně k vodám v nich tekoucích o neustálé zpřísňování předpisů týkajících se nakládání s vodami jak odpadními, tak srážkovými, a s tím spojené nebetyčné náklady, takže pro obce absolutně nemožné stavět kanalizace, dnes již bezpodmínečně oddílné, a to i bez ohledu na to, že vzhledem k existenci již v zemi umístěných různých IS již nebývá pro dvojí kanalizaci a k oběma z nich i na přípojky k nemovitostem dost místa o akciové společnosti, které vlastní kanalizace a vodovody, které do nich vložily obce akcionáři údajně nemají dost investičních prostředků na budování nových kanalizací, pouze udržují a opravují stávající majetek, a budují nové úseky kanalizací pouze za účelem eliminace výustí do vod povrchových -toků o nárůst nákladní silniční dopravy a nárůst tonáže a celkové zatížitelnosti nákladních vozidel, která ničí komunikace, které nejsou na tuto zátěž dimenzovány, a to včetně propustků a dalších odvodňovacích zařízení (dříve více využívána železniční přeprava) Pane Víte, určitě by mě, nebo paní tajemnici, které tento dopis posílám na vědomí, napadlo spoustu dalších poznámek, ale snad zase příště."

18 Děkujeme Vám za pozornost, Spolek Aquarius-Vodnář, SAV Vaši Vodnáři!

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing. Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 2 Životní prostředí Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Ing. Miroslav Lubas Sweco Hydroprojekt a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí Povodňová ochrana a prevence

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

MĚSTO HRÁDEK

MĚSTO HRÁDEK MĚSTO HRÁDEK strana 1 OBSAH PREZENTACE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SPRÁVCI TOKŮ NÁVRHY OPATŘENÍ OCHRANA PŘÍRODY FINANCOVÁNÍ strana 2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Ř Ř strana 3 OBSAH PREZENTACE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SPRÁVCI TOKŮ NÁVRHY OPATŘENÍ

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

BYLO BY MOŽNÉ ZLEPŠIT STAV POVRCHOVÝCH VOD RYCHLEJI?

BYLO BY MOŽNÉ ZLEPŠIT STAV POVRCHOVÝCH VOD RYCHLEJI? BYLO BY MOŽNÉ ZLEPŠIT STAV POVRCHOVÝCH VOD RYCHLEJI? Mgr. Ivana Očásková POHLED Z TERÉNU VÝVOJ KVALITY POVRCHOVÉ VODY 90. léta zlepšení Poslední dekáda Potenciál zlepšení vyčerpán a obtížně dosažitelný?

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Pavla Štěpánková, Jana Uhrová, Karel Drbal Medlov, 9. 6. 2015 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov Adaptace budov na změnu klimatu Národní akční plán adaptace na změnu klimatu role budov Praha, 14. prosince 2016 Jakub Horecký odbor obecné ochrany přírody a krajiny Národní adaptační strategie Strategie

Více

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Praha prosinec 2014 SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., ÚSEK VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ OECD - Disponibilní zásoby vody v

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ČR Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Sekce vodního hospodářství Ministerstvo zemědělství OECD Disponibilní zásoby vody v evropských zemích

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..!

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI základní strategický dokument vztahuje se na krizové situace (katastrofy) analyzuje současnost a navrhuje opatření ke zlepšení ZDROJE

Více

vodami v urbanizovaných územích

vodami v urbanizovaných územích Aktuáln lní trendy nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných územích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ASOCIACE PRO VODU ČR R (CZWA) Ing. David Stránský, Ph.D. Dr. Ing. Ivana Kabelková Obsah Neudržitelnost

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015 ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE, OPŽP - SOUHR ZÁMĚRŮ K 30. 1. 2015 3842 2946,3 název projektu nositel

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Sluňákov 2016 Ing.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení...

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení... *) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO DO KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Podklad pro jednání s občanským sdružením Hezké Jižní město Praha, 19.12.2012 Úvod 1. Společnost Skanska a občanské sdružení Hezké Jižní město ( dále jen HJM ) vedou

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního

Více

Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015

Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Vodní zákon a hospodaření s dešťovou vodou ve městě Třeboň, 29.01.2015 Ing. Jaroslav Fliegel MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdější předpisů

Více

Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR

Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR Rozdělení podpor v přehledu dle financovaní a) z Evropských a jiných nadnárodních zdrojů b) z národních zdrojů c) z krajských

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

RÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANY

RÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANY .3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory.3. Zlepšení systému povodňové služby Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany před povodněmi MŽP Lokální výstražné a

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN. za období listopad 2007 leden 2015 1 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLAVĚTÍN za období listopad 2007 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Březen 2015 2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Slavětín dle 55 odst.

Více

Informace o řešení problematiky sucha z pohledu MŽP Ing. Tereza Davidová, Ph.D. Odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi

Informace o řešení problematiky sucha z pohledu MŽP Ing. Tereza Davidová, Ph.D. Odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi Informace o řešení problematiky sucha z pohledu MŽP Ing. Tereza Davidová, Ph.D. Odbor ochrany vod, oddělení ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

Program Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Realizace

Program Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Realizace Program 129 250 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Realizace 2012-2017 Přehled vývoje podpor poskytovaných prostřednictvím Mze na rozvoj VaK v mil. Kč: Rok 2011

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

IDEA VS. REALITA HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU

IDEA VS. REALITA HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ IDEA VS. REALITA HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU V ČESKÉ REPUBLICE DAVID STRÁNSKÝ Efektivní hospodaření s vodou a zelená infrastruktura ve městě OBSAH

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Krajinotvorba a pozemkové úpravy

Krajinotvorba a pozemkové úpravy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Krajinotvorba a pozemkové úpravy Holasovice 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Integrovaný projekt VODA- Vysočina

Integrovaný projekt VODA- Vysočina Integrovaný projekt VODA- Vysočina zvyšování retenční kapacity zemědělské krajiny Zemědělská půda a strategické komodity: voda, potraviny, energie Konference Voda v krajině 14.4. Praha I. Fakta a obecné

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace. Setkání s vodoprávními úřady

Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace. Setkání s vodoprávními úřady Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace Setkání s vodoprávními úřady 13. 15. 9. 2016 Obsah prezentace Proces plánování dle Povodňové směrnice a legislativní rámec Koordinace procesu implementace

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

SLABÁ MÍSTA SOUČASNÉHO STAVU HOSPODAŘENÍ S

SLABÁ MÍSTA SOUČASNÉHO STAVU HOSPODAŘENÍ S FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE SLABÁ MÍSTA SOUČASNÉHO STAVU HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU V URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍCH ČR DAVID STRÁNSKÝ ASOCIACE PRO VODU ČR OS ODVODŇOVCÁNÍ URBANIZOVANÝCH

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe V. jednání komise 23.5.2013 Povodí Labe, státní podnik Program jednání Komise 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 16. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. 3. 2015 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí. zelená linka:

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí.  zelená linka: Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Vyhodnocení OPŽP 2007-2013 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více