Význam monitoringu distribučních sítí pro jejich provoz a projektování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam monitoringu distribučních sítí pro jejich provoz a projektování"

Transkript

1 Význam monitoringu distribučních sítí pro jejich provoz a projektování Jana Říhová Ambrožová VŠCHT FTOP ÚTVP Praha, Technická 5, Praha 6,

2 Osnova přednášky Legislativní předpisy Biofilmy a koroze Význam odkalování Audit vodovodní sítě (zohlednění odkalování) Monitoring koroze a tvorby biofilmů (materiály, objekty) Diskuse a závěry

3 Legislativní předpisy Materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí vykazovat shodu s vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Výrobky musí být vyrobeny tak, aby za obvyklých a předvídatelných podmínek používání nedocházelo k přenosu jejich složek do vody v množství, které by mohlo být nebezpečné pro lidské zdraví, nebo způsobit nežádoucí změny ve složení vody, popř. ovlivnit její senzorické vlastnosti, a dále nesmějí obsahovat patogenní mikroorganismy a být zdrojem mikrobiálního nebo jiného znečištění vody... nad limity stanovené právním předpisem [citace z Vyhlášky]. Podíl materiálu na znečištění - výluhovou zkouškou. Výběr materiálů je řízen na základě technických požadavků a kritérií ovlivňujících kvalitu vody ve smyslu uvolnění látek a ovlivnění pachu a barvy vody. Není hodnocena případná podpora mikrobiálního růstu (a tvorby biofilmu), popř. zohledněna biologická nestabilita pitné vody ve styku s materiálem. Hygienický (mikrobiologický) problém org. látky

4 Biofilmy a koroze Mikroorganismy ve vodném prostředí mají snahu připojit se k povrchu pevných látek, konstrukční materiály jsou vhodným podkladem. Potenciální nárůst mikroorganismů = biofilm uvolňování do vody, přežívání v biofilmu spotřeba dezinf. prostředků. Environmentální faktory (teplota vody, přítomnost dezinfekčních činidel) umocnění.

5 Odkalování význam a potřeba Cílem odkalování řadů je zajištění řádného provozování přiváděcích řadů distribučního systému z hlediska kvality dopravované vody. Odkalování vyplavení korozních produktů, inkrustů a biofilmů lepší kvalita dopravované vody. Odkalení = účinný nástroj preventivního opatření před možnou zhoršenou kvalitou dopravované pitné vody. Postup odkalování lze efektivně optimalizovat na základě dlouhodobějšího sledování. Odkalování vodovodních řadů se za běžných provozních podmínek provádí s četností 1 ročně. Ve výjimečných případech (nadměrná sedimentaci při vyvločkování na trase, zvýšení koncentrace železa, manganu a zákalu, inkrusty na stěnách potrubí ) nutné častější odkalování. Kontrola účinnosti proplachů rozbory (NL, Mn, Fe, Al, zákal a biologie).

6 Sledování odkalování podklady pro rekonstrukci řadů Provedení hloubkového hydrobiologického auditu na základě vzorků vody odebírané při odkalování z hydrantů a šachet. Předpoklad řešeného projektu: výměna zjm. ocelových úseků, dotčených rekonstrukcí kanalizace. Hodnocení: 4 distribuční řady, 10 vytipovaných míst, 3 etapy odkalování Odběr vzorků vody (odtok z odkal.míst) - 2 podíly vzorků (v začátku odkalování po odtočení bezpečného objemu vody stagnující v potrubí, a na konci odkalení, vizuální kontrola, voda nezakalená a průzračná). Biologické hodnocení ČSN a 13, aktivita železitých bakterií (BART TM IRB)

7 Odkalovací místa hydranty, šachty

8 Seston vyplavený při odkalování distribuční sítě

9 IRB BART TM

10 Materiál potrubí Profil (DN) Sledování odkalování řad 1 Stáří (let) Zdroj vody Odkalovací místo Etapy odkalení I. II. III. Ukazatel Litina Povrch. ÚV Litina Povrch. ÚV Hydrant / 2300/ Feb. / /0 0/0 0/0 CMO Hydrant / Feb. /0 / /0 0/0 0/4 CMO Ocel Povrch. ÚV Ocel Povrch. ÚV Šachta z přivaděče Šachta z přivaděče 0/0 0/0 0/0 Feb. 0/0 0/0 0/14 CMO 0/0 500/0 0/0 Feb. 6/8 4/6 122/20 CMO Materiál: litina x ocel koroze a železité bakterie

11 Sledování odkalování řad 2 Materiál potrubí Profil (DN) Stáří (let) Zdroj vody Odkalovací místo Etapy odkalení I. II. III. Ukazatel Litina šedá Povrch. ÚV Hydrant 2300 /0 9000/ /0 Feb. 0/0 4/2 34/0 CMO Litina šedá Povrch. ÚV Hydrant 0/0 9000/ / 500 Feb. 0/0 0/0 0/0 CMO Materiál, stáří nález živých organismů (sinice, vířníci, mikromycety)

12 Sledování odkalování řad 3 Materiál potrubí Profil (DN) Stáří (let) Zdroj vody Odkalovací místo Etapy odkalení I. II. III. Ukazatel Ocel Povrch. ÚV Hydrant 0/0 9000/ / 500 Feb. 0/0 0/2 14/0 CMO Litina Povrch. ÚV Hydrant 0/0 175/0 0/0 Feb. 2/0 0/0 0/20 CMO Ocel Povrch. ÚV, podz. Hydrant 9000 / / / 9000 Feb. 2/0 0/14 2/0 CMO

13 Sledování odkalování řad 4 Materiál potrubí Profil (DN) Stáří (let) Zdroj vody Odkalovací místo Etapy odkalení I. II. III. Ukazatel Litina Povrch. ÚV Hydrant 0/0 9000/ /0 Feb. 2/0 0/0 0/0 CMO

14 Porovnání materiálů sítí (odkalování) K T J a k tiv n íc h ž e le z itý c h b a k te r ií p ř i o d k a lo v á n í Dotace podzemního zdroje D N (4 5 ) Litina D N 8 0 (60 ) D N 8 0 (60) D N 8 0 (55) D N (2 5 ) D N (2 5 ) Ocel D N 8 0 (60) D N 8 0 (70) D N (6 0 ) Litina šedá D N 8 0 (60 ) III.e ta p a II.e ta p a I.e ta p a

15 Sledování odkalování shrnutí V rámci odkalování - živé mikroorganismy, hyfy a konidie mikromycet, vysoká abundance železitých bakterií. Testy biologické aktivity byla potvrzena aktivita železitých bakterií negativní účinek. Častější odkalování není řešením dané situace. Vzorky odebírané v poměrně krátkém časovém úseku odkalování (mezi 3 týdny). Vlivem tlaku vody při odkalování - uvolnění vytvořených úsad a sedimentů - původně chráněná místa se obnaží - pokračování korozních procesů. Řešení: zásadní výměna potrubí za vhodnější materiál potrubí vysokého stáří z nechráněné litiny a oceli negativně ovlivňuje jakost vody i po stránce biologické.

16 Hodnocení koroze korozní zkoušky Projekt QD 1003 Výzkum efektu úpravy vody na její jakost při prodlužujícím se zdržení v rozvodné síti Sledování tvorby biofilmů a postupu tvorby koroze na kovových materiálech používaných ve vodárenských provozech TNV osazení kupónů (a skla) a jejich expoziční zkoušky Receptář

17 Nález Co indikuje Co způsobuje Jak zamezit výskytu Korozní produkty Korozní procesy, narušování povrchového pláště potrubí, zvíření sedimentů. Zákal vody, organoleptické závady, lze usuzovat i na možném výskytu železitých bakterií uvnitř inkrustů. Častější odkalování, zamezení hydraulickým rázům v potrubí. Železité bakterie Korozní procesy, narušování povrchového pláště potrubí, zvíření sedimentů. Snižování koncentrace dezinfekč. činidla, zákal vody, organolept. závady. Častější odkalování, zamezení hydraulickým rázům v potrubí. Konidie Alternaria sp. Vzdušná kontaminace na přístupných objektech sítě. Větší spotřeba dezinf. činidla, snížení biologické stability pitné vody, substrát pro bakterie a další mikroorganismy. Zjištění zdroje přísunu mikroorganismů (voda, spad z ovzduší), úvaha o rekonstrukci, volba větší dávky dezinf. činidla, odkalení či mechanické vyčištění objektu.

18 Klíčící konidie, hyfy mikromycet Vzdušná kontaminace na přístupných objektech sítě, dlouhodobější přítomnost, nedostatečné hyg. zabezpečení. Hygienická závadnost pitné vody, větší spotřeba dez. činidla, snížení biologické stability pitné vody, substrát pro bakterie a další mikroorganismy. Zjištění zdroje přísunu mikroorganismů (voda, spad z ovzduší), úvaha o rekonstrukci, volba větší dávky dez. činidla (mikromycety jsou odolné i koncentracím chloru 3 mg l -1 ), odkalení. Sinice a řasy organismy obtížně odstranitelné vodárenskou úpravou Heterotrofní prvoci bičíkovci a nálevníci Živé indikují nedostatečné hygienické zabezpečení. Mrtvé indikují průnik vodárenskou technologickou linkou. Přísun substrátu, předpoklad možného výskytu heterotrofních bakterií. Větší spotřeba dez. činidla, snížení stability pitné vody, substrát pro bakterie a další mikroorganismy. Zdroj substrátu pro další mikroorganismy, spotřeba dez. činidla. Spotřeba dez. činidla. Zjištění zdroje přísunu mikroorganismů (voda, spad z ovzduší), úvaha o rekonstrukci, volba větší dávky dez. činidla, odkalení. Zjištění zdroje přísunu mikroorganismů (voda, spad z ovzduší), úvaha o rekonstrukci, volba větší dávky dez. činidla, odkalení.

19 Monitoring tvorby biofilmů, koroze Sledování tvorby biofilmu na různých konstrukčních materiálech (korozivzdorná ocel, mosaz, titan) ve vsádkových jednorázových testech (od roku 2010 do 2012 s přestávkami). Biologické hodnocení - stanovení mikroskopického obrazu, mikrobiální aktivity na základě mikrobiologického rozboru (heterotrofní mikroorganismy - kultivovatelné při 22 C a 36 C, železité bakterie, mikromycety) a pomocí ATP Bystrianský J., Říhová Ambrožová, J., Kritéria volby materiálů do výměníků tepla, pracujících v chladicích vodách. Sbor. mez. konference CHEO 9, Kubernová, K., Studium tvorby biofilmů na materiálech používaných v energetických systémech. Diplomová práce VŠCHT ÚTVP Praha.

20 Aktivita mikroorganismů měření ATP

21 Monitoring tvorby biofilmů, koroze V průběhu expozice změny v biofilmu (heterotrofní a železité bakterie, bezbarví bičíkovci, kvasinkovité buňky a hyfy mikromycet) a ve vodě. Rozdíly mezi jednotlivými typy materiálů. Nejvhodnější povrch pro uchycení mikroorganismů (povrch s povrchovou úpravou oxidace při 600 C, tryskání a broušení)

22 Bodové napadení tryskaného vz. Bodové napadení mořeného vz. Bodové napadení na vnitřním povrchu korozivzdorných ocelí s povrchovou úpravou oxidace obsah chloridů ve vodě Nejméně na povrchu mosazi a titanu a korozivzdorné oceli s povrchovou úpravou moření. Nerezové oceli - dobrý kompromis pro dosažení pitné vody v síti. Bodové napadení oxidovaného vz.

23 Zahraničí: Simulace podmínek v distribuci Model s pitnou vodou z distribuční sítě (zohledněna teplota, tlak, rychlost proudění a složení vody), doplňováno bylo železo, vápník a hydrogenuhličitany. 2 roky testování Po 15ti měsících bylo dosaženo rovnovážného stavu Materiál má vliv! Nejnižší úroveň kontaminace zjištěna u mědi a pozinkované oceli (nebyl souvislý biofilm jen zde) Značná množství enterobakterií byla zaznamenána na cementu a polyethylenu.

24 Monitoring tvorby biofilmů Technické doporučení I-D-48 z roku Projektu 1G58052 Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci Typ vodojemu s cílem postihnout vlivy měnící kvalitu distribuované pitné vody v závislosti na době zdržení ve vodojemech a distribuční síti, nikoliv však na přítomné biofilmy a další případná rizika. A co materiál????? Povrchy VDJ x Nálezy na testerech

25 Diskuse??? Míra nárůstu mikroorganismů mezi jednotlivými vodárenskými objekty - odvíjí se od charakteru celé distribuční sítě včetně uspořádání, provozu a doby zdržení vody v systému.??? Jaká je maximální doba zdržení pitné vody v potrubí a vodojemech, kdy lze říci, že je voda ještě bezpečná a zdravotně nezávadná. (Bezchemický provoz???) S tím souvisí podíl tvorby biofilmů na materiálech přicházejících do kontaktu s vodou a předpoklad preference materiálů přisedlými mikroorganismy. Odkalování řeší problém?? Biofilm je dynamický systém s mnoha metastabilními fázemi.

26 Závěry V případě rekonstrukcí vodárenských objektů a distribučních sítí bychom měli přihlédnout k výběru vhodných materiálů, odpovídajících nejen požadavkům vyhl. č. 409/2005 Sb., ale i respektujících prostředí, kde jsou aplikovány. Nové materiály, technologie -???? Metody hodnocení materiálů Významné a v praxi několikrát ověřené je i sledování vlivu materiálů na možnou podporu mikrobiálního růstu. návrh normy pren Influence of materials on water for human consumption Enhancement of microbial growth (EMG) zabývá se otázkou schopnosti materiálů podporovat mikrobiální růst v pitné vodě.

27 Nové metody zohledňující podporu mikrobiálního růstu návrh normy pren Influence of materials on water for human consumption Enhancement of microbial growth (EMG) zabývá se otázkou schopnosti materiálů podporovat mikrobiální růst v pitné vodě. Pozornost je zaměřena na nekovové materiály, které jsou v expozičních zkouškách hodnoceny 3 metodami. 1. Měření koncentrace ATP (homogenní, nehomogenní, spojovací a obkladové materiály), legionely a silikon!!! 2. Měření tvorby biofilmu (cementované materiály, nátěry, hadice, trubky, spojovací a obkladové materiály) a 3. Hodnocení mikrobiální aktivity na základě snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku (cementované materiály, organická aditiva, adheziva, nátěry, elastomery a kompozity) K odhadu mikrobiálního nárůstu na exponovaných materiálech se využívá přírodní směsi vodních organismů. Omezení: neposkytují informace o fyzikální a chemické povaze vzorku, toxikologickém působení, rezistenci k dezinfikantům, patogenitu mikroorganismů, není k dispozici jednotná kultivační metoda pro komplex organismů

28 Děkuji za pozornost Vytvořeno v rámci projektů NAZV 1G58052 a MSM

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ A BEZPEČNÉ PITNÉ VODY V DISTRIBUČNÍ SÍTI JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ A BEZPEČNÉ PITNÉ VODY V DISTRIBUČNÍ SÍTI JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ A BEZPEČNÉ PITNÉ VODY V DISTRIBUČNÍ SÍTI JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 jana.ambrozova@vscht.cz Došlo

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ

HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ HYGIENICKÉ MINIMUM PRO PRACOVNÍKY VE VODÁRENSTVÍ MUDr. František Kožíšek, CSc. 1 Ing. Jiří Kos 2 Mgr. Petr Pumann 1 1 Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a

Průtok na řece Vltavě byl za rok 2013 vysoce nadprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 159,7 % dlouhodobého normálu (Q a B2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SZÚ-1679/2014

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SZÚ-1679/2014 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Naše čís. jednací: SZÚ-1679/2014 Datum: 9.5.2014 Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha Podbabská 30, 160 62 Praha 6, e-mail: jana_hubackova@vuv.cz, alzbeta_cejkova@vuv.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha Podbabská 30, 160 62 Praha 6, e-mail: jana_hubackova@vuv.cz, alzbeta_cejkova@vuv. PRŮBĚŽNÁ INFORMACE O VÝZKUMU ŘEŠENÍ DEGRADACE JAKOSTI PITNÉ VODY PŘI JEJÍ AKUMULACI, PROJEKTEM NAZV 1G552 Ing. Jana Hubáčková, CSc. 1), doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. 2), RNDr. Jana Ambrožová, Ph.D. 3) &

Více

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r. Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa,

Více

Pitná voda z kohoutku

Pitná voda z kohoutku I R A T G edice E B Rádce E R I Pitná voda z kohoutku TRINK WAS - TRINKWASSER AUS Zdravotní aspekty DEM HAHN vnitřních vodovodů GESUNDHEITLICHE ASPEKTE DER TRINKWASSER-INSTALLATION Informace a tipy pro

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3

OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1. Slovo předsedy ČKAIT. Str. 2. Odborné akce konané v roce 2008. Str. 3 OBSAH: Úvodník Ing. Bohumil Kujal Str. 1 Slovo předsedy ČKAIT Ing. Pavel Křeček - předseda ČKAIT Str. 2 Odborné akce konané v roce 2008 Str. 3 Příspěvky z profesní činnosti členů ČSVH Zvýšení retence na

Více

Zásady pro provoz. Výklad pojmů

Zásady pro provoz. Výklad pojmů Rehabilitační bazény - Podklad pro zpracování žádosti ve smyslu 18 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších právních předpisů

Více

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 Záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy KONCEPCE MONITORINGU VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Zpracoval: Ing. Václav

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupali... - znění dle 97/14 Sb. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Věc: Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou (metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu)

Věc: Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou (metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu) STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Datum: 23.6.2011 Č.j.: SZU 1800/2011-b Věc: Návod k bezpečnému zásobování letních táborů pitnou vodou (metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu) Obsah:

Více

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

PROVOZOVÁNÍ A BEZPEČNOST STOK A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu Červen 2006 Autoři: Ing. Petr Plíva, CSc. Ing. Jan Banout, PhD. Ing. Jan Habart Ing. Antonín Jelínek, CSc. Ing.

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO (JRC) Institut pro perspektivní technologické studie (Seville) Technologie pro udržitelný rozvoj Evropský úřad IPPC Integrovaná prevence

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 62 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY MUDr. František Kožíšek, CSc. Mgr. Jiří Paul, MBA RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. Vydal Výzkumný

Více