Alchymie zažila svůj rozkvět, když

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alchymie zažila svůj rozkvět, když"

Transkript

1 Oheň a voda v Alchymii V univerzálních učeních najdeme odkazy, že v dávných dobách a kulturách byla alchymie uměním a vědou o přeměně a osvobození. Úsilí a snahy arabských a evropských badatelů ve středověku najít nebo vytvořit klíč k tomuto zapomenutému vědění, se týkaly především vnitřních procesů. A některé z jejich nejkrásnějších svědectví zůstaly pro nás zachovány jako texty. Alchymie zažila svůj rozkvět, když lidé měli ještě docela jiný pohled na svět a člověka přibližně od posledních století před Kristem až do pozdního středověku nebo začátku novověku. V následujících stoletích se už nedala použít jako věda o přeměně nebo transfiguraci. Také dávná vnitřní věda o čištění a přeměně nižšího na vyšší vedla nakonec k chemii. I ona destilovala přírodní látky, ale královskou cestu transfigurace nemohla pro lidstvo zpřístupnit. Původní vědy, ke kterým alchymie patří, jsou nám teprve opět k dispozici, nalezneme-li správné základy, správný postoj: úplně nové oduševnění v harmonii s univerzem. Takový životní postoj nezpůsobuje žádné škody, ani pro bližní, ani pro planety, ale má neustále na zřeteli blaho bližních. Pokud však dosáhneme nejnižšího bodu vývoje ve hmotě a obrat do nitra se ukáže jako nutný, je docela možné, že opět porozumíme smyslu staré řeči alchymie. SPOJENI V ŽIVÉ SOUVISLOSTI Nejdříve se musíme vzchopit, abychom se ponořili do bohatosti obrazů a popisů, které jsou s těmito texty spojeny. Ponechme pro jednou stranou naši zálibu myslet kategoricky a přímočaře. Rozpory v těchto textech nemusí stát pravdě v cestě nebo nemusí být vnímány jako nebezpečné, závadné či překážející. Zachováme-li se tak a chvíli vytrváme, může se při tom kromě rozumu stát aktivní také imaginární vnitřní chápání. Znenadání se potom odhalí hlubší významy, na které chtěli autoři alchymistických textů upozornit. Pak obdržíme nádherný dar: uzříme člověka, kosmos, univerzum a vše, co je v tom obsažené, ve vzájemné živé souvislosti navzájem spojeno stejnými zákonitostmi a vzájemně na sobě závislé. Poznáme, že nejde jen o to porozumět vnějším pohledům, formě věcí. Naučíme se směrovat na podstatu, totiž na procesy, působení ve věcech, na vznik a proměnu všeho stvořeného, jak se uskutečňuje na všech úrovních 34 Pentagram 5/2009

2 Ukřižovaný had, Merkur je přemožen (viz strana 44). V popředí poznáváme vadnoucí květinu, zatímco z mladého stromu raší nová větev. Abraham Eleazar (pseudonym), Uraltes chymisches Werck, 1735 Oheň a voda v alchymii 35

3 V alchymii symbolizuje had těkavého Merkura, lidskou žádostivost, kterou alchymista musí fixovat, ukřižovat. V Pompejích symbolizoval had kandidáta, nižšího člověka, který se svým obětováním na oltáři stane vznešeným, aby se účastnil na mystériu. (79 po Kr.) života. A tak dospějeme k velkému axiomu hermetické filosofie: Jak nahoře tak dole. Vývoj a existence kosmu a člověka (mikrokosmu) je vzájemně neoddělitelný. Objevujeme sebe sama jako živou část božského díla. STVOŘENÍ OHNĚM A VODOU Zde se potkávají náboženství a alchymie. Monoteistická náboženství, která jsou dnes z větší části na světě rozhodující, vycházejí z toho, že Bůh, Jeden a Věčný, ze kterého vzniklo nebe a země, stvořil člověka a všechny ostatní tvory. V biblickém příběhu stvoření (Genesis 1) se mluví o původní vodě (pravodstvu), nad kterou se vznášel Duch boží. Stvořením Světla a oddělením Světla od temnoty, stejně tak rozdělením vodstva vzniká svět ve svém základním dělení na nebe a zemi. Člověk, který byl potom stvořen jako obraz Boží, byl muž-žena v jednom. Tento příběh stvoření obsahuje jednu zvláště důležitou myšlenku, kterou je možno pochopit jen abstraktně. Když Bůh, Jediný, se zjeví tím, že myslí, čímž vytvoří obraz sebe sama, vznikají nutně z jednoho dva. Potom existuje Bůh skrytého a zjevení Boha. Existuje stvořitel (tvořící) a stvořený, aktivní a pasivní. To je v alchymii zásadní symbol ohně 36 Pentagram 5/2009

4 (Ducha) a vody (materie). Ale dvojka není oddělena od Boha, neboť z něho povstala. Proto obsahuje v sobě protiklad, je mužsko-ženská, tvořivě- -přijímající, ohnivě-vodní v jednom. Teprve ve druhém příběhu stvoření (kapitola 2 Genesis), byli muž a žena odděleni, resp. žena byla stvořena z žebra muže. Z tohoto oddělení vyplývá biblický pád, vyhnání z ráje. to samé, jako oheň a voda, Sulfur a Merkur, síra a rtuť, Slunce a Měsíc. Ve středověku a v antice byli ještě učenci univerzální. Ovládali mnoho disciplín a nebyli specialisté, jako jsou dnes. Velké, dalekosáhlé poznatky nalézali lidé, kteří byli zároveň přírodovědci a současně vědci duchovních nauk, používáme-li Neexistuje strohé poznání přírody. Všechno bylo viděno a učeno ve velkých vzájemných souvislostech Gnostikové mluvili o pádu lidstva do temnoty. Had svádí Evu, aby jedla ze stromu poznání dobra a zla. Naše myšlení bylo po staletí formováno tak, že si to vykládáme jako morální selhání. Snad ale také vnímáme, že toto podobenství vyjadřuje naši neúplnost, náš stav mimo vytouženou jednotu, úplnost, dokonalost. Takto můžeme také porozumět dění popsané ve druhé kapitole Genesis, aniž bychom je morálně hodnotili. Člověk, dvoj-jediný obraz Boha, nyní zakouší a prožívá novou vývojovou fázi, ve které vystoupil z jednoty do duality, aby získal zkušenost, a potom se vědomě a svobodně navrátil opět do jednoty. Zde začíná alchymie. Nespočetné obrazy a příběhy pojednávají o muži a ženě a o různých stádiích jejich opětného sjednocení. Znamenají potom současné výrazy. Byli astronomy, matematiky, (al)chemiky a filosofy v jedné osobě. Neexistoval žádný přírodní poznatek bez duševního poznání. Všechno bylo viděno a učeno ve vzájemných souvislostech. Kdo pronikl do hlubin přírody, získal také náhled a pochopení ve své vlastní duši. Poznal, že člověk je s přírodou ve vzájemném vztahu a vyvodil poznání, jak může přírodu překonat. Moderní člověk často pohrdá středověkou zaostalostí a pokládá své myšlení za svobodnější a nezávislejší. Avšak dnes většinou chybí všezahrnující výchozí bod, který tehdy učenci měli. Dnes se poznání často skládá jen ze sumy oddělených částí. V Alchymii a v ústně předávaném učení gnostiků a hermetických filozofů je však poznání něco docela jiného: je to myšlení vycházející z intuice, které se umí spojit Oheň a voda v alchymii 37

5 s vesmírem (univerzem) a s vědomou Boží duší. Všechny pojmy výrazy tohoto poznání obsahují vnitřní život, který rezonuje a povznáší, když je používán. Tímto způsobem se vytváří v lidech rezonance. V současné době mnohé náboženské a filozofické pojmy ztratily svůj původní význam. Ale kdo se odváží otevřít své myšlení univerzálnímu porozumění (které také měli tehdy jen někteří), může i dnes použít bohaté dědictví tradičních spisů. V nich bylo vyjádřeno to staré nadčasové vědění v různých jazycích, například v jazyku náboženství, filozofie nebo alchymie. Univerzální pochopení zde znamená, že alchymistické myšlenky se dají přeložit do jazyka hermetické filozofie nebo náboženství a naopak. Převedeme-li do jazyka alchymie biblický příběh stvoření světa, dostáváme následující obraz: Pralátka, materia prima, ze které se skládají všechna univerza, je Vše, nebo, chaos jako nerozlišená, nediferencovaná možnost. Toto Vše je také označováno jako vejce, protože v sobě obsahuje ještě v nerozlišené formě možnost každého vývoje a zrození. Dřímá v hloubi každé bytosti a rozvíjí se v čase a prostoru v chaotickou mnohost současných věcí a forem. Materia prima je přijímací princip, voda, která je zapálena božským duchovním ohněm, a tím přijímá formu, tedy je fixována. Symbolem je. Tato voda bývá také nazývána tajuplná voda, voda života nebo věčná voda a odpovídá alchymickému Merkurovi. Proto se hovoří o Merkurově vodě, ze které všechno pochází. Proto je symbol začátkem a koncem alchymistické transformace. Známý alchymista a člen Bratrstva Růžového Kříže, Robert Fludd ( ), to vyjádřil takto: Jako se chtělo zjevit skryté skrytého, vytvořilo ze sebe zářící bod. Před tím, než došlo k průlomu a tento zářící bod se objevil, bylo nekonečno (kabalistické En Soph) docela skryto a nešířilo žádné světlo. Tak se z stalo božským aktem stvoření. Když Bůh v Knize Genesis v Bibli říká: Budiž Světlo, znamená to, že Duch, Oheň, zapálil původní vodu. Zapálená voda je duchovní nebo světelná voda. Tak vznikají původní formy, ze kterých se nakonec vyvinulo celé univerzum. MERKUR A SÍRA V ŘÁDU DUALITY Jak z materie prima vznikly zapálením ohně různorodé formy, tak je v ní ukotvena dvojí příroda ohnivě-vodní, mužsko-ženská. Ještě nerozlišené, přijímající, pasivní, 38 Pentagram 5/2009

6 Od elementu k elementům : Hermes držící v jedné ruce Caduceus (hadí hůl) a v druhé ruce sedm planet sestupuje do podsvětí, aby vysvobodil světelný element. Baro Urbigerus, Besondere chymische Schrifften, 1705 Všeobecně známé označení Merkura je vystavěno zespodu nahoru křížem čtyř elementů +, na něm je nám již známý kruh a úplně nahoře srpek měsíce. ovládané, ženské, chaotické, se projevilo s tvořivým, aktivním, vládnoucím, mužským bodem spojené v živý řád (Kosmos). Působením ohně, aktivního, na vodní pralátku vzniká člověk jako obraz Boží, jako Mikrokosmos, ve kterém je ještě spojeno mužsko-ženské. Teprve pádem do dvojnosti se oba principy oddělují, což vyjadřuje náš svět. Aby se upozornilo na rozdíl mezi původním hořícím Merkurem a nižším Merkurem naší úrovně, jsou v alchymii používány dva různé symboly. Existuje ale také značení Merkura, na kterém se nahoře místo měsíčního srpku nacházejí rohy berana. Beran je prastarý symbol pro mužskou, aktivní, tvůrčí, ohnivou sílu. Pokud je použit ve znaku Merkura, poukazují tím alchymisté na prvotní, ohnivě-vodní sílu Merkura božského původního zjevení. Srpek měsíce však značí Merkur po oddělení, tedy tak, jak se vyskytuje v našem kosmickém řádu duality. Měsíc, který je nyní symbolicky obsažen ve značení Merkura, přijímá světlo Slunce a zrcadlí je. Tak řídí pozemský život. Bývá také srovnáván se stříbrnou vodou, zatímco Slunce odpovídá ohnivému zlatu. V mystice podobenství Měsíce jako milenky Slunce upozorňuje na to, že duše člověka, aby se mohlo uskutečnit Oheň a voda v alchymii 39

7 Znak pro síru v řádu duality je kříž čtyř elementů +, na kterém se nahoře nachází ohnivé znamení trojúhelník směřující nahoru. Čistá síra (Sulfur) původního božského projevení bývá ale alchymisty znázorňována pouze rozvětveným symbolem rohů berana. Tato vyšší síra je tak zvaná nehořlavá síra nebo také duchovní síra. sjednocení, musí být pro Ducha čistým zrcadlem. Povznesení duše k Bohu, tedy alchymistická proměna neušlechtilého kovu v ušlechtilé zlato, může nastat jen tehdy, jsou-li přijímající voda a oživující oheň čisté. Alchymista musí vodu a oheň, Merkur a Sulfur, olovo a síru, ovládnout tak, že začnou působit ve správném poměru.také symbolické zobrazení síry, tedy ohnivého principu je podnětné. ZMRZLÁ A TEKOUCÍ VODA Alchymie stejně jako většina náboženství vychází ze základu, že současní lidé už nejsou původní, čistá, vznešená dvoj- -jedinost. Nezabývali se otázkou, proč to tak je, ale zkoumali cestu, která by vyvedla lidi z duality ke sjednocení protikladů. Aby vyjádřili, že v životě duality je vždy jeden z obou principů převládající, rozlišovali alchymisté dva stavy, totiž zmrzlou a tekoucí vodu. Tekoucí voda symbolizuje vládu Měsíce, těkavost a vznikání, tedy nižší Merkur. Příroda, ve které žijeme, je vysvětlitelná z působení tekoucí vody. Jsou to především síly Měsíce, které určují, pod jakými vlivy se nacházíme. V alchymistické transmutaci se používá tato síla pro proces rozpouštění (Solve). Zmrzlá voda poukazuje naproti tomu 40 Pentagram 5/2009

8 na fixující působnost Sulfuru (síry) nebo Slunce. Způsobuje spojování (Coagula), stahování, soustřeďování, koncentrování, slovy Jakoba Böhma: stejně jako v zimě, když je třeskutý mráz, stává se z vody led. proměnu přírody. Ostanovi je přisuzován výrok: Příroda požívá přírodu, příroda vítězí nad přírodou, příroda ovládá přírodu. Příroda požívá přírodu je výchozím stavem, kdy v člověku vázáném pudem a žádostivostí Příroda vítězí nad přírodou. To znamená, že to není nějaký vyšší bůh, který umožňuje transfiguraci přírodního člověka, ale že vše, co je pro to potřebné, je skryto v lidské přirozenosti Alchymisté o tom hovoří jako o studeném ohni nebo hořícím chladu. Působí-li jen jedna z obou sil, výsledkem je tedy buď zničení např. rozpuštění, nebo tuhnutí. PŘÍRODA PŘEKONÁ PŘÍRODU Teprve, když jsou obě síly sjednoceny, stává se člověk opět Božím obrazem. Použijeme-li ještě jednou jazyk náboženství, najdeme k tomu jednoznačná slova v gnostickém Tomášově evangeliu (výrok 22 a 11): Když uděláte dva jedním a když uděláte vnitřek jako vnějšek a vnějšek jako vnitřek, a to co je nahoře, jako to co je dole, a když uděláte to co je mužské, a to co je ženské, jedním jediným, aby mužské nebylo mužským a ženské ženským [ ] tehdy vejdete do království. [ ] V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat? Alchymie v tom samém významu poukazuje na ještě neuskutečněnou působí síla Merkura slepě, a proto hmota vládne sama sebou. Je pochopitelné, když se vezme v úvahu, že Merkur, který není fixován, který tedy nemá žádný střed, se v nižší přírodě projeví jako slepý impuls a divoký útočník, jako hořící dychtivost, chtíč, hlad, pud pro slepý požitek. Příroda vítězí nad přírodou: to znamená, že to není nějaký vnější bůh, který umožňuje vyšší vývoj a přeměnu přírodního člověka, ale že vše, co je potřebné pro uskutečnění procesu spojení protikladů, je skryto v lidské přirozenosti. Ta musí být podle pravidel umění proměněna, tím je olovo smrtelnosti přetvořeno ve zlato Ducha. Když je dosaženo třetího stavu, příroda ovládá přírodu stal se ve hmotě z konečně, ohnivě-vodní bytost, a Duch se sjednotí se zapálenou vodou duše. Oheň a voda v alchymii 41

9 UROBOROS, HAD SVĚTA Ty samé souvislosti jsou v alchymii představovány obrazy. Z kruhu nevázaného Merkura není daleko k Uroborovi, hadovi, který se zakusuje do konce svého ocasu. V některých alchymistických obrazech obepíná had stvořený svět, podobně jako v představách gnostických Ophitů. Řecké slovo ophis znamená had. Mystik Jakob Böhme popisuje, jak ďábel svádí ubohou duši tím, že jí představuje ohnivé kolo esence. Toto kolo z ohně žádostivosti je zobrazení ďábla. Říká duši: Ty jsi také takový ohnivý Merkur, který svou žádostivost vpravuje do tohoto umění. Ty ale musíš ochutnat ovoce, uvnitř kterého jsou čtyři elementy, z nichž každý by chtěl sám vládnout ostatním, a proto se střetávají. Tak se probudily v duši všechny vlastnosti přírody a vedly k vlastní chuti a žádostivosti. Alchymisticky řečeno, vznikl stav příroda požívá přírodu. Lidský Mikrokosmos se ocitá pod vlivem nevázaného Merkura. Spojení biblického vyhnání z ráje s alchymií lze ve slovech Jakoba Böhma jasně rozpoznat. Také v Bibli je to had, kdo svádí Evu. Když Böhme nazývá 42 Pentagram 5/2009

10 Merkur ohnivým, ukazuje tím, jak působí na člověka. Pro člověka je Merkur hořící voda. Ve svém nižším zobrazení je to astrální oheň žádostivosti. Člověk se musí naučit tuto sílu ovládnout a proměnit ji ve vyšší Merkur. Když ještě není Merkurova voda fixována, představuje pro člověka nebezpečnou, ničící sílu pádu, které odpovídá dolů směřující trojúhelník (alchymistické označení vody ). Nediferencovaně a chaoticky působí tato síla na všechno fixní a rozpouští rozdílné. Proto požírá Uroboros svůj vlastní ocas. Toto rozpouštějící působení může alchymista v procesu transfigurace potřebovat, když ví, jak je ovládnout. Proces začíná přece vždy rozpouštěním a spojováním, Solve et Coagula. Mnoho starých mýtů symbolicky vypráví o této neovládnuté síle Merkura, která musí být přemožena, aby už nemohla působit žádné škody. Had potom odpovídá draku, se kterým se musí bojovat. Draci (a také štíři) se v hermetickém mytologickém významu stávají bytostmi, se kterými bojují sluneční hrdinové, jako Mithras, Herakles, Jason, Apollo, Horus atd. Tyto bytosti (draci) jsou alchymisty nazývány zelený a neusměrněný, protože ještě neprošly zráním, to znamená, že ještě nebyly ovládnuty, aby byly přeměněny v sílu vyššího řádu. Některé obrazy představují kruh vytvořený ze dvou hadů, příp. draků, kteří jsou zakousnuti do svých ocasů. Jeden z nich je okřídlený. K tomu říká známý alchymista Nikolas Flamel (zemřel asi 1413): Dobře pozorujte oba tyto draky, neboť toto jsou zachované začátky filosofie, kterou moudří lidé nesměli ukázat svým vlastním dětem. Tomu, který leží dole a nemá křídla se říká fixní (pevný) a trvalý nebo muž. Avšak ten horní je těkavý nebo černá tmavá žena. Ten první se nazývá Sulfur nebo teplo a sucho. Ten druhý je označován jako olovo nebo chlad a vlhkost [ ]. Když se oba sjednotí, a potom se promění v pátou bytost (Quintesenci), mohou překonat všechny pevné, tvrdé a silné kovové věci. UKŘIŽOVANÝ HAD Nicolas Flamel představoval na svých tabulkách ukřižovaného hada, aby vyjádřil, že nevázaný Merkur musí být poražen a překonán. Kříž svými čtyřmi břevny odkazuje na čtyři elementy, ze kterých se skládá svět. V průsečíku leží pátý element, Quintesence. Oheň a voda v alchymii 43

11 Kdo připevní hada na kříž, fixuje Merkur. Tato symbolika připomíná také Merkurovu hůl, na které se dva hadi vinou proti sobě směrem vzhůru. Také zde je poukazováno na sjednocení protikladů. Zároveň Merkurova hůl představuje hadí oheň, duchovní aspekt lidské páteře. Kdo pronikne množstvím obrazů, pojmů a symbolů k pochopení základních principů ohně a vody ve stvoření, drží v ruce důležitý nástroj. Potom je jedno, zda se mluví o Merkuru, vodě, Měsíci, stříbru nebo o Sulfuru (síře), ohni, Slunci nebo zlatu. Hádanka všech těchto obrazů je vyřešena, podstatné pochopeno. A tím obživne nový způsob myšlení, že člověk nesleduje jen pouhé formy, ale působení sil ve formách, a takto se učí pochopit souvislosti stvoření 44 Pentagram 5/2009

MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI

MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI Jan van Rijckenborgh MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI JAN VAN RIJCKENBORGH ROZEKRUIS PERS - HAARLEM - NIZOZEMSKO Přeloženo z pátého německého vydání z roku 1981

Více

PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK. Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO

PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK. Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 1 PŘICHÁZEJÍCÍ NOVÝ ČLOVĚK Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO Přeloženo z německého překladu: Der kommende neue Mensch, 4. přepracované vydání 1993 Původní holandský titul: De komende

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442. O Magii. Ondřej J. Kocina

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442. O Magii. Ondřej J. Kocina E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 O Magii Ondřej J. Kocina 1. Úvodem Magie! Jak toto slovo zní v našem moderním světě rozumu. Je dnes ještě možno koncept magie vůbec nějak

Více

GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ

GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ JAN VAN RIJCKENBORGH GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ 1 2 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 3 Přeloženo ze čtvrtého německého vydání z

Více

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE JAN VAN RIJCKENBORGH Elementární filosofie moderního Růžového Kříže 1 2 ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Jan van Rijckenborgh Rozekruis Pers

Více

Rudolf Steiner. Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě. (Zvěrokruh, planety, kosmos.) Úvodní poznámka

Rudolf Steiner. Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě. (Zvěrokruh, planety, kosmos.) Úvodní poznámka Rudolf Steiner Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě. (Zvěrokruh, planety, kosmos.) Úvodní poznámka Materialismus ve svém oboru, v určitých mezích, náleží mezi oprávněné světové názory.

Více

To je také závěr takzvané hlubinné psychologie, která se domnívá, že v alchymistické ikonografii se nachází potvrzení její teze o kolektivním

To je také závěr takzvané hlubinné psychologie, která se domnívá, že v alchymistické ikonografii se nachází potvrzení její teze o kolektivním OBSAH Úvod / 7 Vznik západní alchymie / 9 Podstata a jazyk alchymie / 16 Hermetická moudrost / 22 Duch a hmota / 38 Planety a kovy / 51 Koloběh živlů / 61 Materia prima / 65 Univerzální přirozenost / 77

Více

Rudolf Steiner. Stavební kameny k pochopení mysteria na Golgotě

Rudolf Steiner. Stavební kameny k pochopení mysteria na Golgotě Rudolf Steiner Stavební kameny k pochopení mysteria na Golgotě OBSAH Předmluva Marie Steinerové...2 I. 27. 3. 1917 - Palestinská mystéria. Pavlův psychický a pneumatický člověk. Gnose. Historický materialismus

Více

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte ÚVOD DO PROBLEMATIKY A2.9 Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte L UCIE S TAŇKOVÁ Příspěvek se zaměřuje na definici pohádky a její místo v dětské literatuře, typické rysy pohádkových vyprávění,

Více

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy v arteterapii Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Je prokázán vliv barev a barevných kombinací

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení.

Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení. Věnováno mému duchovnímu učiteli Zdeňkovi Fryčovi a Všem duším s nadějí a vírou pro jejich spasení. Tuto knihu jsem coby jeden ze žáků mistra Zdeňka Fryče, sestavil z dopisů, vyprávění, z nahrávek a z

Více

A mudrc z východu přišel a poklekl před děťátkem

A mudrc z východu přišel a poklekl před děťátkem A mudrc z východu přišel a poklekl před děťátkem (J. A. Komenský ve světle reinkarnace) Jan Dostal Musíme směřovat bez výhrady k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská

Více

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA Bakalářská práce Michal Nykodým Psychologie se zaměřením

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ

BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ Ahabah Věnování: Toto dílo věnuji v upřímném přátelství své věrné spolupracovnici a milé žákyni paní Otilce V. František Bardon Vydalo Chvojkovo nakladatelství, Český Těšín

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

Slovník esoterických výrazů

Slovník esoterických výrazů Slovník esoterických výrazů Obsah A... 12 Absolutno:... 12 Acheron:... 12 Acilut:... 12 Adam Kadmon:... 12 Adept:... 13 Agregáty:... 13 Ahamkára:... 14 Akáše (Akasha):... 14 Akášické Záznamy nebo Záznamy

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

Srovnání jogy s křesťanskou mystikou

Srovnání jogy s křesťanskou mystikou Karel Makoň Srovnání jogy s křesťanskou mystikou Mystika II. část 1. Motto: Pravá moudrost přichází sama dveřmi utrpení. Aischylos, 475 př. n. l. 1986 Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických)

Více

Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková

Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková 1 www.centrum-mandala.cz/info Obsah Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková Úvodem... 4 Jak jsem se k mandalám dostala... 4 Co mi mandala přináší... 6 Co je mandala... 7 Slovo Mandala... 7 C. G.

Více

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley

KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley KNIHA ZÁKONA Aleister Crowley 1./1 Had! Toť zjevení Nuit. Neviditelné se projevuje skrze viditelné Had - nekonečně malý, světlý bod - vědomí. Had září - hvězda. Nuit - nekonečně velký, temný prostor -

Více

MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003

MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003 MOTIVAČNÍ CITACE: Z KNIHY: MÍNÍME TÉHOŽ BOHA? Vyšehrad, 2003 PANIKKAR: Proto také není podstatou této zkušenosti, na niž jste se ptal, ani monismus, ani dualismus, ale zkušenost polarity. Avšak v okamžiku,

Více

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI Obsah: KAPITOLA KAPITOLA 2 2 KAPITOLA 3 4 KAPITOLA 4 5 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 9 KAPITOLA Most ke svobodě prastará učení v novém rouše V průběhu celých dějin naší planety chodili po

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE 1981 (Einführung in die Philosophie) přeložil Karel Šprunk Tato kniha chce uvést do všech důležitých problémů západní filozofie. Je koncipována systematicky a podává

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley)

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley) KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ THE EQUINOX Vol. III, No. V napsal MISTR THERION (Aleister Crowley) Ixviii Slunce v 0 0' 0" Skopce 21. března 1944 e.v., 17:59 Z anglického originálu The Book

Více

KAPITOLA I. VZTAHY MEZI MAKRO- A MIKROKOSMEM.

KAPITOLA I. VZTAHY MEZI MAKRO- A MIKROKOSMEM. KAPITOLA I. VZTAHY MEZI MAKRO- A MIKROKOSMEM. I. EXAKTNÍ DŮKAZY O EXISTENCI VZTAHŮ. Filosofie, astronomie, alchymie a ctnost jsou dle mínění slavného hermetika a lékaře Paracelsa 1 čtyřmi pilíři celého

Více

ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO

ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO RUDOLF STEINER OBSAH ÚVOD K ČESKÉMU PŘEKLADU...3 (Úvod napsal Radomil Hradil) I Souvislost poměrů kosmických, pozemských a světa zvířat s člověkem PRVNÍ PŘEDNÁŠKA, 19. října 1923...5

Více