Alchymie zažila svůj rozkvět, když

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alchymie zažila svůj rozkvět, když"

Transkript

1 Oheň a voda v Alchymii V univerzálních učeních najdeme odkazy, že v dávných dobách a kulturách byla alchymie uměním a vědou o přeměně a osvobození. Úsilí a snahy arabských a evropských badatelů ve středověku najít nebo vytvořit klíč k tomuto zapomenutému vědění, se týkaly především vnitřních procesů. A některé z jejich nejkrásnějších svědectví zůstaly pro nás zachovány jako texty. Alchymie zažila svůj rozkvět, když lidé měli ještě docela jiný pohled na svět a člověka přibližně od posledních století před Kristem až do pozdního středověku nebo začátku novověku. V následujících stoletích se už nedala použít jako věda o přeměně nebo transfiguraci. Také dávná vnitřní věda o čištění a přeměně nižšího na vyšší vedla nakonec k chemii. I ona destilovala přírodní látky, ale královskou cestu transfigurace nemohla pro lidstvo zpřístupnit. Původní vědy, ke kterým alchymie patří, jsou nám teprve opět k dispozici, nalezneme-li správné základy, správný postoj: úplně nové oduševnění v harmonii s univerzem. Takový životní postoj nezpůsobuje žádné škody, ani pro bližní, ani pro planety, ale má neustále na zřeteli blaho bližních. Pokud však dosáhneme nejnižšího bodu vývoje ve hmotě a obrat do nitra se ukáže jako nutný, je docela možné, že opět porozumíme smyslu staré řeči alchymie. SPOJENI V ŽIVÉ SOUVISLOSTI Nejdříve se musíme vzchopit, abychom se ponořili do bohatosti obrazů a popisů, které jsou s těmito texty spojeny. Ponechme pro jednou stranou naši zálibu myslet kategoricky a přímočaře. Rozpory v těchto textech nemusí stát pravdě v cestě nebo nemusí být vnímány jako nebezpečné, závadné či překážející. Zachováme-li se tak a chvíli vytrváme, může se při tom kromě rozumu stát aktivní také imaginární vnitřní chápání. Znenadání se potom odhalí hlubší významy, na které chtěli autoři alchymistických textů upozornit. Pak obdržíme nádherný dar: uzříme člověka, kosmos, univerzum a vše, co je v tom obsažené, ve vzájemné živé souvislosti navzájem spojeno stejnými zákonitostmi a vzájemně na sobě závislé. Poznáme, že nejde jen o to porozumět vnějším pohledům, formě věcí. Naučíme se směrovat na podstatu, totiž na procesy, působení ve věcech, na vznik a proměnu všeho stvořeného, jak se uskutečňuje na všech úrovních 34 Pentagram 5/2009

2 Ukřižovaný had, Merkur je přemožen (viz strana 44). V popředí poznáváme vadnoucí květinu, zatímco z mladého stromu raší nová větev. Abraham Eleazar (pseudonym), Uraltes chymisches Werck, 1735 Oheň a voda v alchymii 35

3 V alchymii symbolizuje had těkavého Merkura, lidskou žádostivost, kterou alchymista musí fixovat, ukřižovat. V Pompejích symbolizoval had kandidáta, nižšího člověka, který se svým obětováním na oltáři stane vznešeným, aby se účastnil na mystériu. (79 po Kr.) života. A tak dospějeme k velkému axiomu hermetické filosofie: Jak nahoře tak dole. Vývoj a existence kosmu a člověka (mikrokosmu) je vzájemně neoddělitelný. Objevujeme sebe sama jako živou část božského díla. STVOŘENÍ OHNĚM A VODOU Zde se potkávají náboženství a alchymie. Monoteistická náboženství, která jsou dnes z větší části na světě rozhodující, vycházejí z toho, že Bůh, Jeden a Věčný, ze kterého vzniklo nebe a země, stvořil člověka a všechny ostatní tvory. V biblickém příběhu stvoření (Genesis 1) se mluví o původní vodě (pravodstvu), nad kterou se vznášel Duch boží. Stvořením Světla a oddělením Světla od temnoty, stejně tak rozdělením vodstva vzniká svět ve svém základním dělení na nebe a zemi. Člověk, který byl potom stvořen jako obraz Boží, byl muž-žena v jednom. Tento příběh stvoření obsahuje jednu zvláště důležitou myšlenku, kterou je možno pochopit jen abstraktně. Když Bůh, Jediný, se zjeví tím, že myslí, čímž vytvoří obraz sebe sama, vznikají nutně z jednoho dva. Potom existuje Bůh skrytého a zjevení Boha. Existuje stvořitel (tvořící) a stvořený, aktivní a pasivní. To je v alchymii zásadní symbol ohně 36 Pentagram 5/2009

4 (Ducha) a vody (materie). Ale dvojka není oddělena od Boha, neboť z něho povstala. Proto obsahuje v sobě protiklad, je mužsko-ženská, tvořivě- -přijímající, ohnivě-vodní v jednom. Teprve ve druhém příběhu stvoření (kapitola 2 Genesis), byli muž a žena odděleni, resp. žena byla stvořena z žebra muže. Z tohoto oddělení vyplývá biblický pád, vyhnání z ráje. to samé, jako oheň a voda, Sulfur a Merkur, síra a rtuť, Slunce a Měsíc. Ve středověku a v antice byli ještě učenci univerzální. Ovládali mnoho disciplín a nebyli specialisté, jako jsou dnes. Velké, dalekosáhlé poznatky nalézali lidé, kteří byli zároveň přírodovědci a současně vědci duchovních nauk, používáme-li Neexistuje strohé poznání přírody. Všechno bylo viděno a učeno ve velkých vzájemných souvislostech Gnostikové mluvili o pádu lidstva do temnoty. Had svádí Evu, aby jedla ze stromu poznání dobra a zla. Naše myšlení bylo po staletí formováno tak, že si to vykládáme jako morální selhání. Snad ale také vnímáme, že toto podobenství vyjadřuje naši neúplnost, náš stav mimo vytouženou jednotu, úplnost, dokonalost. Takto můžeme také porozumět dění popsané ve druhé kapitole Genesis, aniž bychom je morálně hodnotili. Člověk, dvoj-jediný obraz Boha, nyní zakouší a prožívá novou vývojovou fázi, ve které vystoupil z jednoty do duality, aby získal zkušenost, a potom se vědomě a svobodně navrátil opět do jednoty. Zde začíná alchymie. Nespočetné obrazy a příběhy pojednávají o muži a ženě a o různých stádiích jejich opětného sjednocení. Znamenají potom současné výrazy. Byli astronomy, matematiky, (al)chemiky a filosofy v jedné osobě. Neexistoval žádný přírodní poznatek bez duševního poznání. Všechno bylo viděno a učeno ve vzájemných souvislostech. Kdo pronikl do hlubin přírody, získal také náhled a pochopení ve své vlastní duši. Poznal, že člověk je s přírodou ve vzájemném vztahu a vyvodil poznání, jak může přírodu překonat. Moderní člověk často pohrdá středověkou zaostalostí a pokládá své myšlení za svobodnější a nezávislejší. Avšak dnes většinou chybí všezahrnující výchozí bod, který tehdy učenci měli. Dnes se poznání často skládá jen ze sumy oddělených částí. V Alchymii a v ústně předávaném učení gnostiků a hermetických filozofů je však poznání něco docela jiného: je to myšlení vycházející z intuice, které se umí spojit Oheň a voda v alchymii 37

5 s vesmírem (univerzem) a s vědomou Boží duší. Všechny pojmy výrazy tohoto poznání obsahují vnitřní život, který rezonuje a povznáší, když je používán. Tímto způsobem se vytváří v lidech rezonance. V současné době mnohé náboženské a filozofické pojmy ztratily svůj původní význam. Ale kdo se odváží otevřít své myšlení univerzálnímu porozumění (které také měli tehdy jen někteří), může i dnes použít bohaté dědictví tradičních spisů. V nich bylo vyjádřeno to staré nadčasové vědění v různých jazycích, například v jazyku náboženství, filozofie nebo alchymie. Univerzální pochopení zde znamená, že alchymistické myšlenky se dají přeložit do jazyka hermetické filozofie nebo náboženství a naopak. Převedeme-li do jazyka alchymie biblický příběh stvoření světa, dostáváme následující obraz: Pralátka, materia prima, ze které se skládají všechna univerza, je Vše, nebo, chaos jako nerozlišená, nediferencovaná možnost. Toto Vše je také označováno jako vejce, protože v sobě obsahuje ještě v nerozlišené formě možnost každého vývoje a zrození. Dřímá v hloubi každé bytosti a rozvíjí se v čase a prostoru v chaotickou mnohost současných věcí a forem. Materia prima je přijímací princip, voda, která je zapálena božským duchovním ohněm, a tím přijímá formu, tedy je fixována. Symbolem je. Tato voda bývá také nazývána tajuplná voda, voda života nebo věčná voda a odpovídá alchymickému Merkurovi. Proto se hovoří o Merkurově vodě, ze které všechno pochází. Proto je symbol začátkem a koncem alchymistické transformace. Známý alchymista a člen Bratrstva Růžového Kříže, Robert Fludd ( ), to vyjádřil takto: Jako se chtělo zjevit skryté skrytého, vytvořilo ze sebe zářící bod. Před tím, než došlo k průlomu a tento zářící bod se objevil, bylo nekonečno (kabalistické En Soph) docela skryto a nešířilo žádné světlo. Tak se z stalo božským aktem stvoření. Když Bůh v Knize Genesis v Bibli říká: Budiž Světlo, znamená to, že Duch, Oheň, zapálil původní vodu. Zapálená voda je duchovní nebo světelná voda. Tak vznikají původní formy, ze kterých se nakonec vyvinulo celé univerzum. MERKUR A SÍRA V ŘÁDU DUALITY Jak z materie prima vznikly zapálením ohně různorodé formy, tak je v ní ukotvena dvojí příroda ohnivě-vodní, mužsko-ženská. Ještě nerozlišené, přijímající, pasivní, 38 Pentagram 5/2009

6 Od elementu k elementům : Hermes držící v jedné ruce Caduceus (hadí hůl) a v druhé ruce sedm planet sestupuje do podsvětí, aby vysvobodil světelný element. Baro Urbigerus, Besondere chymische Schrifften, 1705 Všeobecně známé označení Merkura je vystavěno zespodu nahoru křížem čtyř elementů +, na něm je nám již známý kruh a úplně nahoře srpek měsíce. ovládané, ženské, chaotické, se projevilo s tvořivým, aktivním, vládnoucím, mužským bodem spojené v živý řád (Kosmos). Působením ohně, aktivního, na vodní pralátku vzniká člověk jako obraz Boží, jako Mikrokosmos, ve kterém je ještě spojeno mužsko-ženské. Teprve pádem do dvojnosti se oba principy oddělují, což vyjadřuje náš svět. Aby se upozornilo na rozdíl mezi původním hořícím Merkurem a nižším Merkurem naší úrovně, jsou v alchymii používány dva různé symboly. Existuje ale také značení Merkura, na kterém se nahoře místo měsíčního srpku nacházejí rohy berana. Beran je prastarý symbol pro mužskou, aktivní, tvůrčí, ohnivou sílu. Pokud je použit ve znaku Merkura, poukazují tím alchymisté na prvotní, ohnivě-vodní sílu Merkura božského původního zjevení. Srpek měsíce však značí Merkur po oddělení, tedy tak, jak se vyskytuje v našem kosmickém řádu duality. Měsíc, který je nyní symbolicky obsažen ve značení Merkura, přijímá světlo Slunce a zrcadlí je. Tak řídí pozemský život. Bývá také srovnáván se stříbrnou vodou, zatímco Slunce odpovídá ohnivému zlatu. V mystice podobenství Měsíce jako milenky Slunce upozorňuje na to, že duše člověka, aby se mohlo uskutečnit Oheň a voda v alchymii 39

7 Znak pro síru v řádu duality je kříž čtyř elementů +, na kterém se nahoře nachází ohnivé znamení trojúhelník směřující nahoru. Čistá síra (Sulfur) původního božského projevení bývá ale alchymisty znázorňována pouze rozvětveným symbolem rohů berana. Tato vyšší síra je tak zvaná nehořlavá síra nebo také duchovní síra. sjednocení, musí být pro Ducha čistým zrcadlem. Povznesení duše k Bohu, tedy alchymistická proměna neušlechtilého kovu v ušlechtilé zlato, může nastat jen tehdy, jsou-li přijímající voda a oživující oheň čisté. Alchymista musí vodu a oheň, Merkur a Sulfur, olovo a síru, ovládnout tak, že začnou působit ve správném poměru.také symbolické zobrazení síry, tedy ohnivého principu je podnětné. ZMRZLÁ A TEKOUCÍ VODA Alchymie stejně jako většina náboženství vychází ze základu, že současní lidé už nejsou původní, čistá, vznešená dvoj- -jedinost. Nezabývali se otázkou, proč to tak je, ale zkoumali cestu, která by vyvedla lidi z duality ke sjednocení protikladů. Aby vyjádřili, že v životě duality je vždy jeden z obou principů převládající, rozlišovali alchymisté dva stavy, totiž zmrzlou a tekoucí vodu. Tekoucí voda symbolizuje vládu Měsíce, těkavost a vznikání, tedy nižší Merkur. Příroda, ve které žijeme, je vysvětlitelná z působení tekoucí vody. Jsou to především síly Měsíce, které určují, pod jakými vlivy se nacházíme. V alchymistické transmutaci se používá tato síla pro proces rozpouštění (Solve). Zmrzlá voda poukazuje naproti tomu 40 Pentagram 5/2009

8 na fixující působnost Sulfuru (síry) nebo Slunce. Způsobuje spojování (Coagula), stahování, soustřeďování, koncentrování, slovy Jakoba Böhma: stejně jako v zimě, když je třeskutý mráz, stává se z vody led. proměnu přírody. Ostanovi je přisuzován výrok: Příroda požívá přírodu, příroda vítězí nad přírodou, příroda ovládá přírodu. Příroda požívá přírodu je výchozím stavem, kdy v člověku vázáném pudem a žádostivostí Příroda vítězí nad přírodou. To znamená, že to není nějaký vyšší bůh, který umožňuje transfiguraci přírodního člověka, ale že vše, co je pro to potřebné, je skryto v lidské přirozenosti Alchymisté o tom hovoří jako o studeném ohni nebo hořícím chladu. Působí-li jen jedna z obou sil, výsledkem je tedy buď zničení např. rozpuštění, nebo tuhnutí. PŘÍRODA PŘEKONÁ PŘÍRODU Teprve, když jsou obě síly sjednoceny, stává se člověk opět Božím obrazem. Použijeme-li ještě jednou jazyk náboženství, najdeme k tomu jednoznačná slova v gnostickém Tomášově evangeliu (výrok 22 a 11): Když uděláte dva jedním a když uděláte vnitřek jako vnějšek a vnějšek jako vnitřek, a to co je nahoře, jako to co je dole, a když uděláte to co je mužské, a to co je ženské, jedním jediným, aby mužské nebylo mužským a ženské ženským [ ] tehdy vejdete do království. [ ] V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat? Alchymie v tom samém významu poukazuje na ještě neuskutečněnou působí síla Merkura slepě, a proto hmota vládne sama sebou. Je pochopitelné, když se vezme v úvahu, že Merkur, který není fixován, který tedy nemá žádný střed, se v nižší přírodě projeví jako slepý impuls a divoký útočník, jako hořící dychtivost, chtíč, hlad, pud pro slepý požitek. Příroda vítězí nad přírodou: to znamená, že to není nějaký vnější bůh, který umožňuje vyšší vývoj a přeměnu přírodního člověka, ale že vše, co je potřebné pro uskutečnění procesu spojení protikladů, je skryto v lidské přirozenosti. Ta musí být podle pravidel umění proměněna, tím je olovo smrtelnosti přetvořeno ve zlato Ducha. Když je dosaženo třetího stavu, příroda ovládá přírodu stal se ve hmotě z konečně, ohnivě-vodní bytost, a Duch se sjednotí se zapálenou vodou duše. Oheň a voda v alchymii 41

9 UROBOROS, HAD SVĚTA Ty samé souvislosti jsou v alchymii představovány obrazy. Z kruhu nevázaného Merkura není daleko k Uroborovi, hadovi, který se zakusuje do konce svého ocasu. V některých alchymistických obrazech obepíná had stvořený svět, podobně jako v představách gnostických Ophitů. Řecké slovo ophis znamená had. Mystik Jakob Böhme popisuje, jak ďábel svádí ubohou duši tím, že jí představuje ohnivé kolo esence. Toto kolo z ohně žádostivosti je zobrazení ďábla. Říká duši: Ty jsi také takový ohnivý Merkur, který svou žádostivost vpravuje do tohoto umění. Ty ale musíš ochutnat ovoce, uvnitř kterého jsou čtyři elementy, z nichž každý by chtěl sám vládnout ostatním, a proto se střetávají. Tak se probudily v duši všechny vlastnosti přírody a vedly k vlastní chuti a žádostivosti. Alchymisticky řečeno, vznikl stav příroda požívá přírodu. Lidský Mikrokosmos se ocitá pod vlivem nevázaného Merkura. Spojení biblického vyhnání z ráje s alchymií lze ve slovech Jakoba Böhma jasně rozpoznat. Také v Bibli je to had, kdo svádí Evu. Když Böhme nazývá 42 Pentagram 5/2009

10 Merkur ohnivým, ukazuje tím, jak působí na člověka. Pro člověka je Merkur hořící voda. Ve svém nižším zobrazení je to astrální oheň žádostivosti. Člověk se musí naučit tuto sílu ovládnout a proměnit ji ve vyšší Merkur. Když ještě není Merkurova voda fixována, představuje pro člověka nebezpečnou, ničící sílu pádu, které odpovídá dolů směřující trojúhelník (alchymistické označení vody ). Nediferencovaně a chaoticky působí tato síla na všechno fixní a rozpouští rozdílné. Proto požírá Uroboros svůj vlastní ocas. Toto rozpouštějící působení může alchymista v procesu transfigurace potřebovat, když ví, jak je ovládnout. Proces začíná přece vždy rozpouštěním a spojováním, Solve et Coagula. Mnoho starých mýtů symbolicky vypráví o této neovládnuté síle Merkura, která musí být přemožena, aby už nemohla působit žádné škody. Had potom odpovídá draku, se kterým se musí bojovat. Draci (a také štíři) se v hermetickém mytologickém významu stávají bytostmi, se kterými bojují sluneční hrdinové, jako Mithras, Herakles, Jason, Apollo, Horus atd. Tyto bytosti (draci) jsou alchymisty nazývány zelený a neusměrněný, protože ještě neprošly zráním, to znamená, že ještě nebyly ovládnuty, aby byly přeměněny v sílu vyššího řádu. Některé obrazy představují kruh vytvořený ze dvou hadů, příp. draků, kteří jsou zakousnuti do svých ocasů. Jeden z nich je okřídlený. K tomu říká známý alchymista Nikolas Flamel (zemřel asi 1413): Dobře pozorujte oba tyto draky, neboť toto jsou zachované začátky filosofie, kterou moudří lidé nesměli ukázat svým vlastním dětem. Tomu, který leží dole a nemá křídla se říká fixní (pevný) a trvalý nebo muž. Avšak ten horní je těkavý nebo černá tmavá žena. Ten první se nazývá Sulfur nebo teplo a sucho. Ten druhý je označován jako olovo nebo chlad a vlhkost [ ]. Když se oba sjednotí, a potom se promění v pátou bytost (Quintesenci), mohou překonat všechny pevné, tvrdé a silné kovové věci. UKŘIŽOVANÝ HAD Nicolas Flamel představoval na svých tabulkách ukřižovaného hada, aby vyjádřil, že nevázaný Merkur musí být poražen a překonán. Kříž svými čtyřmi břevny odkazuje na čtyři elementy, ze kterých se skládá svět. V průsečíku leží pátý element, Quintesence. Oheň a voda v alchymii 43

11 Kdo připevní hada na kříž, fixuje Merkur. Tato symbolika připomíná také Merkurovu hůl, na které se dva hadi vinou proti sobě směrem vzhůru. Také zde je poukazováno na sjednocení protikladů. Zároveň Merkurova hůl představuje hadí oheň, duchovní aspekt lidské páteře. Kdo pronikne množstvím obrazů, pojmů a symbolů k pochopení základních principů ohně a vody ve stvoření, drží v ruce důležitý nástroj. Potom je jedno, zda se mluví o Merkuru, vodě, Měsíci, stříbru nebo o Sulfuru (síře), ohni, Slunci nebo zlatu. Hádanka všech těchto obrazů je vyřešena, podstatné pochopeno. A tím obživne nový způsob myšlení, že člověk nesleduje jen pouhé formy, ale působení sil ve formách, a takto se učí pochopit souvislosti stvoření 44 Pentagram 5/2009

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): NN Oddělila se od filozofie ve 20. Stol. Nyní je samostatnou disciplínou = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny) Říká, kde se tu vzalo

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Smrt a zmrtvýchvstání tajemství apokalypsy

Smrt a zmrtvýchvstání tajemství apokalypsy HANS-WERNER SCHROEDER Smrt a zmrtvýchvstání tajemství apokalypsy Slovem apokalypsa dnes obecně označujeme zkázu a katastrofy. V tomto smyslu se toto slovo objevuje v názvech: Apokalypsa byl pojmenován

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Nižší arkany - Poháry ESO POHÁRŮ (ACE OF CUPS) Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání.

Nižší arkany - Poháry ESO POHÁRŮ (ACE OF CUPS) Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání. Nižší arkany - Poháry ESO POHÁRŮ (ACE OF CUPS) Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání. Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

Člověk dílo Božích rukou

Člověk dílo Božích rukou Týden od 14. do 20. října 3 Texty na tento týden: Gn 1,26.27; 2,7.19 22; Ř 5,12.18.19; 2K 5,17 Základní verš Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. (Ž

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014 Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček za školní rok 2013/2014 I v letošním školním roce zařazujeme systém výuky metodou NTC Learning do řízených i volných činností dětí. Již se nezabýváme

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie

Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie 1. Co je to psychologie Psychologie - odvozeno od řeckého Psyché logos (duše věda), tedy věda o duši Co je to ta duše? termín duše je velmi často užívaný

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Ročník: I. Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání, technika aranžování Obor vzdělávání: Aranžér Tematický okruh:

Více

Část 2. Učíme se milovat

Část 2. Učíme se milovat Anatolij Někrasov Část 2 Učíme se milovat Mnohým se spojení slov učíme se milovat může připadat neobvyklé. Většina je zvyklá na to, že láska buď je, nebo není. Výchova lásky je možná! Stařec z pohádky

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Seminární práce z jazykové komparatistiky Dny v týdnu v českém a ruském jazyce Vedoucí práce: Mgr. Andrey Artemov, Ph.D.

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Obsah. Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková

Obsah. Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková Obsah Úvodem... 4 Jak jsem se k mandalám dostala... 4 Co mi mandala přináší... 6 Co je mandala... 7 Slovo Mandala... 7 C. G. Jung a mandala... 8 Mandala je...... 8 Práce s mandalou... 11 Jak na ní... 12

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Copyright Řád ochránců Boží vůle na Zemi Souhlas s bezplatným šířením obsahu dokumentu. Obsah Záře Řádu...3 Vznik Řádu:...3 Oběť Bohu:...3 Sloupy Řádu:...4

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více