Alchymie zažila svůj rozkvět, když

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alchymie zažila svůj rozkvět, když"

Transkript

1 Oheň a voda v Alchymii V univerzálních učeních najdeme odkazy, že v dávných dobách a kulturách byla alchymie uměním a vědou o přeměně a osvobození. Úsilí a snahy arabských a evropských badatelů ve středověku najít nebo vytvořit klíč k tomuto zapomenutému vědění, se týkaly především vnitřních procesů. A některé z jejich nejkrásnějších svědectví zůstaly pro nás zachovány jako texty. Alchymie zažila svůj rozkvět, když lidé měli ještě docela jiný pohled na svět a člověka přibližně od posledních století před Kristem až do pozdního středověku nebo začátku novověku. V následujících stoletích se už nedala použít jako věda o přeměně nebo transfiguraci. Také dávná vnitřní věda o čištění a přeměně nižšího na vyšší vedla nakonec k chemii. I ona destilovala přírodní látky, ale královskou cestu transfigurace nemohla pro lidstvo zpřístupnit. Původní vědy, ke kterým alchymie patří, jsou nám teprve opět k dispozici, nalezneme-li správné základy, správný postoj: úplně nové oduševnění v harmonii s univerzem. Takový životní postoj nezpůsobuje žádné škody, ani pro bližní, ani pro planety, ale má neustále na zřeteli blaho bližních. Pokud však dosáhneme nejnižšího bodu vývoje ve hmotě a obrat do nitra se ukáže jako nutný, je docela možné, že opět porozumíme smyslu staré řeči alchymie. SPOJENI V ŽIVÉ SOUVISLOSTI Nejdříve se musíme vzchopit, abychom se ponořili do bohatosti obrazů a popisů, které jsou s těmito texty spojeny. Ponechme pro jednou stranou naši zálibu myslet kategoricky a přímočaře. Rozpory v těchto textech nemusí stát pravdě v cestě nebo nemusí být vnímány jako nebezpečné, závadné či překážející. Zachováme-li se tak a chvíli vytrváme, může se při tom kromě rozumu stát aktivní také imaginární vnitřní chápání. Znenadání se potom odhalí hlubší významy, na které chtěli autoři alchymistických textů upozornit. Pak obdržíme nádherný dar: uzříme člověka, kosmos, univerzum a vše, co je v tom obsažené, ve vzájemné živé souvislosti navzájem spojeno stejnými zákonitostmi a vzájemně na sobě závislé. Poznáme, že nejde jen o to porozumět vnějším pohledům, formě věcí. Naučíme se směrovat na podstatu, totiž na procesy, působení ve věcech, na vznik a proměnu všeho stvořeného, jak se uskutečňuje na všech úrovních 34 Pentagram 5/2009

2 Ukřižovaný had, Merkur je přemožen (viz strana 44). V popředí poznáváme vadnoucí květinu, zatímco z mladého stromu raší nová větev. Abraham Eleazar (pseudonym), Uraltes chymisches Werck, 1735 Oheň a voda v alchymii 35

3 V alchymii symbolizuje had těkavého Merkura, lidskou žádostivost, kterou alchymista musí fixovat, ukřižovat. V Pompejích symbolizoval had kandidáta, nižšího člověka, který se svým obětováním na oltáři stane vznešeným, aby se účastnil na mystériu. (79 po Kr.) života. A tak dospějeme k velkému axiomu hermetické filosofie: Jak nahoře tak dole. Vývoj a existence kosmu a člověka (mikrokosmu) je vzájemně neoddělitelný. Objevujeme sebe sama jako živou část božského díla. STVOŘENÍ OHNĚM A VODOU Zde se potkávají náboženství a alchymie. Monoteistická náboženství, která jsou dnes z větší části na světě rozhodující, vycházejí z toho, že Bůh, Jeden a Věčný, ze kterého vzniklo nebe a země, stvořil člověka a všechny ostatní tvory. V biblickém příběhu stvoření (Genesis 1) se mluví o původní vodě (pravodstvu), nad kterou se vznášel Duch boží. Stvořením Světla a oddělením Světla od temnoty, stejně tak rozdělením vodstva vzniká svět ve svém základním dělení na nebe a zemi. Člověk, který byl potom stvořen jako obraz Boží, byl muž-žena v jednom. Tento příběh stvoření obsahuje jednu zvláště důležitou myšlenku, kterou je možno pochopit jen abstraktně. Když Bůh, Jediný, se zjeví tím, že myslí, čímž vytvoří obraz sebe sama, vznikají nutně z jednoho dva. Potom existuje Bůh skrytého a zjevení Boha. Existuje stvořitel (tvořící) a stvořený, aktivní a pasivní. To je v alchymii zásadní symbol ohně 36 Pentagram 5/2009

4 (Ducha) a vody (materie). Ale dvojka není oddělena od Boha, neboť z něho povstala. Proto obsahuje v sobě protiklad, je mužsko-ženská, tvořivě- -přijímající, ohnivě-vodní v jednom. Teprve ve druhém příběhu stvoření (kapitola 2 Genesis), byli muž a žena odděleni, resp. žena byla stvořena z žebra muže. Z tohoto oddělení vyplývá biblický pád, vyhnání z ráje. to samé, jako oheň a voda, Sulfur a Merkur, síra a rtuť, Slunce a Měsíc. Ve středověku a v antice byli ještě učenci univerzální. Ovládali mnoho disciplín a nebyli specialisté, jako jsou dnes. Velké, dalekosáhlé poznatky nalézali lidé, kteří byli zároveň přírodovědci a současně vědci duchovních nauk, používáme-li Neexistuje strohé poznání přírody. Všechno bylo viděno a učeno ve velkých vzájemných souvislostech Gnostikové mluvili o pádu lidstva do temnoty. Had svádí Evu, aby jedla ze stromu poznání dobra a zla. Naše myšlení bylo po staletí formováno tak, že si to vykládáme jako morální selhání. Snad ale také vnímáme, že toto podobenství vyjadřuje naši neúplnost, náš stav mimo vytouženou jednotu, úplnost, dokonalost. Takto můžeme také porozumět dění popsané ve druhé kapitole Genesis, aniž bychom je morálně hodnotili. Člověk, dvoj-jediný obraz Boha, nyní zakouší a prožívá novou vývojovou fázi, ve které vystoupil z jednoty do duality, aby získal zkušenost, a potom se vědomě a svobodně navrátil opět do jednoty. Zde začíná alchymie. Nespočetné obrazy a příběhy pojednávají o muži a ženě a o různých stádiích jejich opětného sjednocení. Znamenají potom současné výrazy. Byli astronomy, matematiky, (al)chemiky a filosofy v jedné osobě. Neexistoval žádný přírodní poznatek bez duševního poznání. Všechno bylo viděno a učeno ve vzájemných souvislostech. Kdo pronikl do hlubin přírody, získal také náhled a pochopení ve své vlastní duši. Poznal, že člověk je s přírodou ve vzájemném vztahu a vyvodil poznání, jak může přírodu překonat. Moderní člověk často pohrdá středověkou zaostalostí a pokládá své myšlení za svobodnější a nezávislejší. Avšak dnes většinou chybí všezahrnující výchozí bod, který tehdy učenci měli. Dnes se poznání často skládá jen ze sumy oddělených částí. V Alchymii a v ústně předávaném učení gnostiků a hermetických filozofů je však poznání něco docela jiného: je to myšlení vycházející z intuice, které se umí spojit Oheň a voda v alchymii 37

5 s vesmírem (univerzem) a s vědomou Boží duší. Všechny pojmy výrazy tohoto poznání obsahují vnitřní život, který rezonuje a povznáší, když je používán. Tímto způsobem se vytváří v lidech rezonance. V současné době mnohé náboženské a filozofické pojmy ztratily svůj původní význam. Ale kdo se odváží otevřít své myšlení univerzálnímu porozumění (které také měli tehdy jen někteří), může i dnes použít bohaté dědictví tradičních spisů. V nich bylo vyjádřeno to staré nadčasové vědění v různých jazycích, například v jazyku náboženství, filozofie nebo alchymie. Univerzální pochopení zde znamená, že alchymistické myšlenky se dají přeložit do jazyka hermetické filozofie nebo náboženství a naopak. Převedeme-li do jazyka alchymie biblický příběh stvoření světa, dostáváme následující obraz: Pralátka, materia prima, ze které se skládají všechna univerza, je Vše, nebo, chaos jako nerozlišená, nediferencovaná možnost. Toto Vše je také označováno jako vejce, protože v sobě obsahuje ještě v nerozlišené formě možnost každého vývoje a zrození. Dřímá v hloubi každé bytosti a rozvíjí se v čase a prostoru v chaotickou mnohost současných věcí a forem. Materia prima je přijímací princip, voda, která je zapálena božským duchovním ohněm, a tím přijímá formu, tedy je fixována. Symbolem je. Tato voda bývá také nazývána tajuplná voda, voda života nebo věčná voda a odpovídá alchymickému Merkurovi. Proto se hovoří o Merkurově vodě, ze které všechno pochází. Proto je symbol začátkem a koncem alchymistické transformace. Známý alchymista a člen Bratrstva Růžového Kříže, Robert Fludd ( ), to vyjádřil takto: Jako se chtělo zjevit skryté skrytého, vytvořilo ze sebe zářící bod. Před tím, než došlo k průlomu a tento zářící bod se objevil, bylo nekonečno (kabalistické En Soph) docela skryto a nešířilo žádné světlo. Tak se z stalo božským aktem stvoření. Když Bůh v Knize Genesis v Bibli říká: Budiž Světlo, znamená to, že Duch, Oheň, zapálil původní vodu. Zapálená voda je duchovní nebo světelná voda. Tak vznikají původní formy, ze kterých se nakonec vyvinulo celé univerzum. MERKUR A SÍRA V ŘÁDU DUALITY Jak z materie prima vznikly zapálením ohně různorodé formy, tak je v ní ukotvena dvojí příroda ohnivě-vodní, mužsko-ženská. Ještě nerozlišené, přijímající, pasivní, 38 Pentagram 5/2009

6 Od elementu k elementům : Hermes držící v jedné ruce Caduceus (hadí hůl) a v druhé ruce sedm planet sestupuje do podsvětí, aby vysvobodil světelný element. Baro Urbigerus, Besondere chymische Schrifften, 1705 Všeobecně známé označení Merkura je vystavěno zespodu nahoru křížem čtyř elementů +, na něm je nám již známý kruh a úplně nahoře srpek měsíce. ovládané, ženské, chaotické, se projevilo s tvořivým, aktivním, vládnoucím, mužským bodem spojené v živý řád (Kosmos). Působením ohně, aktivního, na vodní pralátku vzniká člověk jako obraz Boží, jako Mikrokosmos, ve kterém je ještě spojeno mužsko-ženské. Teprve pádem do dvojnosti se oba principy oddělují, což vyjadřuje náš svět. Aby se upozornilo na rozdíl mezi původním hořícím Merkurem a nižším Merkurem naší úrovně, jsou v alchymii používány dva různé symboly. Existuje ale také značení Merkura, na kterém se nahoře místo měsíčního srpku nacházejí rohy berana. Beran je prastarý symbol pro mužskou, aktivní, tvůrčí, ohnivou sílu. Pokud je použit ve znaku Merkura, poukazují tím alchymisté na prvotní, ohnivě-vodní sílu Merkura božského původního zjevení. Srpek měsíce však značí Merkur po oddělení, tedy tak, jak se vyskytuje v našem kosmickém řádu duality. Měsíc, který je nyní symbolicky obsažen ve značení Merkura, přijímá světlo Slunce a zrcadlí je. Tak řídí pozemský život. Bývá také srovnáván se stříbrnou vodou, zatímco Slunce odpovídá ohnivému zlatu. V mystice podobenství Měsíce jako milenky Slunce upozorňuje na to, že duše člověka, aby se mohlo uskutečnit Oheň a voda v alchymii 39

7 Znak pro síru v řádu duality je kříž čtyř elementů +, na kterém se nahoře nachází ohnivé znamení trojúhelník směřující nahoru. Čistá síra (Sulfur) původního božského projevení bývá ale alchymisty znázorňována pouze rozvětveným symbolem rohů berana. Tato vyšší síra je tak zvaná nehořlavá síra nebo také duchovní síra. sjednocení, musí být pro Ducha čistým zrcadlem. Povznesení duše k Bohu, tedy alchymistická proměna neušlechtilého kovu v ušlechtilé zlato, může nastat jen tehdy, jsou-li přijímající voda a oživující oheň čisté. Alchymista musí vodu a oheň, Merkur a Sulfur, olovo a síru, ovládnout tak, že začnou působit ve správném poměru.také symbolické zobrazení síry, tedy ohnivého principu je podnětné. ZMRZLÁ A TEKOUCÍ VODA Alchymie stejně jako většina náboženství vychází ze základu, že současní lidé už nejsou původní, čistá, vznešená dvoj- -jedinost. Nezabývali se otázkou, proč to tak je, ale zkoumali cestu, která by vyvedla lidi z duality ke sjednocení protikladů. Aby vyjádřili, že v životě duality je vždy jeden z obou principů převládající, rozlišovali alchymisté dva stavy, totiž zmrzlou a tekoucí vodu. Tekoucí voda symbolizuje vládu Měsíce, těkavost a vznikání, tedy nižší Merkur. Příroda, ve které žijeme, je vysvětlitelná z působení tekoucí vody. Jsou to především síly Měsíce, které určují, pod jakými vlivy se nacházíme. V alchymistické transmutaci se používá tato síla pro proces rozpouštění (Solve). Zmrzlá voda poukazuje naproti tomu 40 Pentagram 5/2009

8 na fixující působnost Sulfuru (síry) nebo Slunce. Způsobuje spojování (Coagula), stahování, soustřeďování, koncentrování, slovy Jakoba Böhma: stejně jako v zimě, když je třeskutý mráz, stává se z vody led. proměnu přírody. Ostanovi je přisuzován výrok: Příroda požívá přírodu, příroda vítězí nad přírodou, příroda ovládá přírodu. Příroda požívá přírodu je výchozím stavem, kdy v člověku vázáném pudem a žádostivostí Příroda vítězí nad přírodou. To znamená, že to není nějaký vyšší bůh, který umožňuje transfiguraci přírodního člověka, ale že vše, co je pro to potřebné, je skryto v lidské přirozenosti Alchymisté o tom hovoří jako o studeném ohni nebo hořícím chladu. Působí-li jen jedna z obou sil, výsledkem je tedy buď zničení např. rozpuštění, nebo tuhnutí. PŘÍRODA PŘEKONÁ PŘÍRODU Teprve, když jsou obě síly sjednoceny, stává se člověk opět Božím obrazem. Použijeme-li ještě jednou jazyk náboženství, najdeme k tomu jednoznačná slova v gnostickém Tomášově evangeliu (výrok 22 a 11): Když uděláte dva jedním a když uděláte vnitřek jako vnějšek a vnějšek jako vnitřek, a to co je nahoře, jako to co je dole, a když uděláte to co je mužské, a to co je ženské, jedním jediným, aby mužské nebylo mužským a ženské ženským [ ] tehdy vejdete do království. [ ] V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat? Alchymie v tom samém významu poukazuje na ještě neuskutečněnou působí síla Merkura slepě, a proto hmota vládne sama sebou. Je pochopitelné, když se vezme v úvahu, že Merkur, který není fixován, který tedy nemá žádný střed, se v nižší přírodě projeví jako slepý impuls a divoký útočník, jako hořící dychtivost, chtíč, hlad, pud pro slepý požitek. Příroda vítězí nad přírodou: to znamená, že to není nějaký vnější bůh, který umožňuje vyšší vývoj a přeměnu přírodního člověka, ale že vše, co je potřebné pro uskutečnění procesu spojení protikladů, je skryto v lidské přirozenosti. Ta musí být podle pravidel umění proměněna, tím je olovo smrtelnosti přetvořeno ve zlato Ducha. Když je dosaženo třetího stavu, příroda ovládá přírodu stal se ve hmotě z konečně, ohnivě-vodní bytost, a Duch se sjednotí se zapálenou vodou duše. Oheň a voda v alchymii 41

9 UROBOROS, HAD SVĚTA Ty samé souvislosti jsou v alchymii představovány obrazy. Z kruhu nevázaného Merkura není daleko k Uroborovi, hadovi, který se zakusuje do konce svého ocasu. V některých alchymistických obrazech obepíná had stvořený svět, podobně jako v představách gnostických Ophitů. Řecké slovo ophis znamená had. Mystik Jakob Böhme popisuje, jak ďábel svádí ubohou duši tím, že jí představuje ohnivé kolo esence. Toto kolo z ohně žádostivosti je zobrazení ďábla. Říká duši: Ty jsi také takový ohnivý Merkur, který svou žádostivost vpravuje do tohoto umění. Ty ale musíš ochutnat ovoce, uvnitř kterého jsou čtyři elementy, z nichž každý by chtěl sám vládnout ostatním, a proto se střetávají. Tak se probudily v duši všechny vlastnosti přírody a vedly k vlastní chuti a žádostivosti. Alchymisticky řečeno, vznikl stav příroda požívá přírodu. Lidský Mikrokosmos se ocitá pod vlivem nevázaného Merkura. Spojení biblického vyhnání z ráje s alchymií lze ve slovech Jakoba Böhma jasně rozpoznat. Také v Bibli je to had, kdo svádí Evu. Když Böhme nazývá 42 Pentagram 5/2009

10 Merkur ohnivým, ukazuje tím, jak působí na člověka. Pro člověka je Merkur hořící voda. Ve svém nižším zobrazení je to astrální oheň žádostivosti. Člověk se musí naučit tuto sílu ovládnout a proměnit ji ve vyšší Merkur. Když ještě není Merkurova voda fixována, představuje pro člověka nebezpečnou, ničící sílu pádu, které odpovídá dolů směřující trojúhelník (alchymistické označení vody ). Nediferencovaně a chaoticky působí tato síla na všechno fixní a rozpouští rozdílné. Proto požírá Uroboros svůj vlastní ocas. Toto rozpouštějící působení může alchymista v procesu transfigurace potřebovat, když ví, jak je ovládnout. Proces začíná přece vždy rozpouštěním a spojováním, Solve et Coagula. Mnoho starých mýtů symbolicky vypráví o této neovládnuté síle Merkura, která musí být přemožena, aby už nemohla působit žádné škody. Had potom odpovídá draku, se kterým se musí bojovat. Draci (a také štíři) se v hermetickém mytologickém významu stávají bytostmi, se kterými bojují sluneční hrdinové, jako Mithras, Herakles, Jason, Apollo, Horus atd. Tyto bytosti (draci) jsou alchymisty nazývány zelený a neusměrněný, protože ještě neprošly zráním, to znamená, že ještě nebyly ovládnuty, aby byly přeměněny v sílu vyššího řádu. Některé obrazy představují kruh vytvořený ze dvou hadů, příp. draků, kteří jsou zakousnuti do svých ocasů. Jeden z nich je okřídlený. K tomu říká známý alchymista Nikolas Flamel (zemřel asi 1413): Dobře pozorujte oba tyto draky, neboť toto jsou zachované začátky filosofie, kterou moudří lidé nesměli ukázat svým vlastním dětem. Tomu, který leží dole a nemá křídla se říká fixní (pevný) a trvalý nebo muž. Avšak ten horní je těkavý nebo černá tmavá žena. Ten první se nazývá Sulfur nebo teplo a sucho. Ten druhý je označován jako olovo nebo chlad a vlhkost [ ]. Když se oba sjednotí, a potom se promění v pátou bytost (Quintesenci), mohou překonat všechny pevné, tvrdé a silné kovové věci. UKŘIŽOVANÝ HAD Nicolas Flamel představoval na svých tabulkách ukřižovaného hada, aby vyjádřil, že nevázaný Merkur musí být poražen a překonán. Kříž svými čtyřmi břevny odkazuje na čtyři elementy, ze kterých se skládá svět. V průsečíku leží pátý element, Quintesence. Oheň a voda v alchymii 43

11 Kdo připevní hada na kříž, fixuje Merkur. Tato symbolika připomíná také Merkurovu hůl, na které se dva hadi vinou proti sobě směrem vzhůru. Také zde je poukazováno na sjednocení protikladů. Zároveň Merkurova hůl představuje hadí oheň, duchovní aspekt lidské páteře. Kdo pronikne množstvím obrazů, pojmů a symbolů k pochopení základních principů ohně a vody ve stvoření, drží v ruce důležitý nástroj. Potom je jedno, zda se mluví o Merkuru, vodě, Měsíci, stříbru nebo o Sulfuru (síře), ohni, Slunci nebo zlatu. Hádanka všech těchto obrazů je vyřešena, podstatné pochopeno. A tím obživne nový způsob myšlení, že člověk nesleduje jen pouhé formy, ale působení sil ve formách, a takto se učí pochopit souvislosti stvoření 44 Pentagram 5/2009

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): NN Oddělila se od filozofie ve 20. Stol. Nyní je samostatnou disciplínou = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny) Říká, kde se tu vzalo

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

hrával, se začíná otevírat. Dítě dosahuje nových hranic, které pak později opět překročí. Podobně jako se zárodek vyvíjí v dítě, vyvíjí se dítě na

hrával, se začíná otevírat. Dítě dosahuje nových hranic, které pak později opět překročí. Podobně jako se zárodek vyvíjí v dítě, vyvíjí se dítě na SYMBOLIKA ZUBÙ Jak jsem se již zmínila, při svém dalším zkoumání jsem začala u předních řezáků. Pozorovala jsem totiž u svých pacientů a naučila jsem se od nich, že horní řezáky souvisejí s matkou a otcem.

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Kundalini jóga - Jóga vědomí

Kundalini jóga - Jóga vědomí Kundalinijóga podle Yogi Bhajana Ženská cesta k sobě, vlastnímu sebepoznání, zdraví, vnitřní radosti a potěšení ze života. Kundalini jóga - Jóga vědomí Manuál Ženy jak se stát: šťastnou, zdravou, krásnou,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová

Období klasické řecká filosofie II. Zuzana Svobodová Období klasické řecká filosofie II Zuzana Svobodová Platón (428/7-348/7 př. Kr.) vl. jm. Aristoklés, Platon přezdívka daná učitelem gymnastiky (platys široký) aristokrat (na rozdíl od Sokrata) snaha o

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace Otázka: Osobnost v sociálních vztazích Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fífa Proces socializace Socializace je proces začleňování člověka do společnosti.hlavní socializace začíná,když si dítě

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu

Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu HVĚzDa - SyMbol astrální symbolika Hvězdy tvoří vedle Slunce a Měsíce sku pinu významných astrálních symbolů. Pod pojmem hvězda si však nemůžeme představit dnešní vědecký výklad tohoto termínu. Dříve

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Ueli Seiler-Hugova. Goethův barevný kruh

Ueli Seiler-Hugova. Goethův barevný kruh Ueli Seiler-Hugova Goethův barevný kruh str. 1 Lesklé a obrazné barvy str. 3 Lesklé a obrazné barvy podle Rudolfa Steinera str. 4 Barevný kruh podle Haralda Küpperse str. 5 Barvy Caran d'ache (AkvareIové

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Smrt a zmrtvýchvstání tajemství apokalypsy

Smrt a zmrtvýchvstání tajemství apokalypsy HANS-WERNER SCHROEDER Smrt a zmrtvýchvstání tajemství apokalypsy Slovem apokalypsa dnes obecně označujeme zkázu a katastrofy. V tomto smyslu se toto slovo objevuje v názvech: Apokalypsa byl pojmenován

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard

Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard Dobrý večer všem a vítejte na festivalu Berana, který označuje začátek Tří duchovních festivalů a Velikonoc, následovaný

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Týden od 10. do 16. února 7 Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Základní verše Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,

Více

jarosław sebastian pastuszak struktury světla

jarosław sebastian pastuszak struktury světla jarosław sebastian pastuszak struktury světla 28. 11. 2015 28. 1. 2016 sebastian je sebevědomý člověk. sebastian je filozof svým založením, hledač a kreativec. je pevně ukotven v každodenním životě, ve

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM

Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM Mistr Mantak Chia světoznámý taoistický mistr, zakladatel systému Léčivého

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

PŘEDMLUVA. Představuje nám model, který pomáhá patřičně rozvíjet duševní schopnosti, přičemž klade důraz i na rozvoj zručnosti a na užitečnou manuální

PŘEDMLUVA. Představuje nám model, který pomáhá patřičně rozvíjet duševní schopnosti, přičemž klade důraz i na rozvoj zručnosti a na užitečnou manuální PŘEDMLUVA Každý z nás se musí vyrovnávat s tím, co mu život přináší s různými příležitostmi, zodpovědnostmi, porážkami i s úspěchy. Jak se k nim postaví, zda je zvládne, anebo zda se stane obětí okolností,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více