Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík"

Transkript

1 Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

2 Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku 2000: Tvorba map hydrofyzikálních vlastností půd, např. infiltrační schopnost, retenční vodní kapacita aj. Vymezení vysýchavých půd ČR na základě znalostí o půdním pokryvu a vlastnostech jednotlivých půdních typů Klimatické změny a jejich vliv na produkční schopnost půdy Projekt: Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí

3 Infiltrační schopnost půdy = je schopnost povrchu půdy pohlcovat vodu je určena: pórovitostí, strukturou půdy, skeletovitostí, utužením, rostlinným pokryvem optimální je střední až vysoká minimalizuje povrchový odtok vody a vodní erozi při extrémně vysoké infiltrační schopnosti hrozí rychlé vyplavování živin a polutantů do podloží a do podzemních vod Rychlost infiltrace i při úplném nasycení Vysoká > 0,2 mm/min hluboké štěrky a písky Střední 0,1-0,2 mm/min středně hluboké a hluboké půdy, hp až jh Nízká 0,05-0,1 mm/min půdy s málo propustnou vrstvou, jh až j Velmi nízká < 0,05 mm/min bobtnavé jíly, vysoká hladina podz. vody, mělké půdy

4 Retenční schopnost půdy = schopnost půdy zadržet vodu v půdním profilu nejvyšší retenční vodní kapacitu mají půdy hlinité až jílovitohlinité retenční vodní kapacita hlubokých černozemí a hnědozemí je až 340 l/m 2 půdy význam pro omezení výskytu povodní i sucha Retenční vodní kapacita půd (l/m 2 ) nízká < 100 nižší střední střední vyšší střední vysoká > 320 Využitelná vodní kapacita půd (l/m 2 ) nízká < 80 nižší střední střední vyšší střední vysoká > 200

5

6

7 Vlastnosti půdy ovlivňující hospodaření s vodou hloubka půdního profilu, pórovitost půdy, utužení půdy, obsah organické hmoty, struktura půdy a stabilita půdních agregátů, poškození půdy erozí, aj. Tyto vlastnosti ovlivňují: infiltraci vody do půdy akumulaci a retenci vody v půdě

8 Hloubka půdního profilu litozem černozem Hloubka půdy je ovlivněna: půdním typem stupněm degradace půdy (např. erozí)

9 Pórovitost půdy Má zásadní význam pro infiltraci vody do půdy i akumulaci vody v půdě. Nekapilární infiltrace vody do půdy, doplňování zásob podzemní vody Pórovitost Semikapilární Kapilární zadržení vody v půdě, zásobování rostlin vodou Celková pórovitost je obvykle kolem 50 % pokud není půda utužena.

10 Utužení půdy = zvýšení penetrometrického odporu půdy = snížení pórovitosti = zvýšení objemové hmotnosti půdy zmenšení využitelné hloubky půdy zhoršení infiltrační i akumulační schopnosti půdy Utužené podorničí (zdroj: Brtnický a kol. 2008) Projev utužení půdy

11 Obsah organické hmoty Pozitivně ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy a hospodaření půdy s vodou (zlepšuje produkční i mimoprodukční funkce půdy). Bez ponechání organické hmoty S ponecháním organické hmoty

12 Struktura půdy Významně ovlivňuje pórovitost půdy i infiltrační a akumulační schopnosti půdy. Zásady zachování optimální struktury půdy: dostatečné organické hnojení udržování optimálních hodnot ph prevence utužení půdy těžkými mechanismy zastoupení víceletých pícnin v osevním postupu, aj. Příklady půdní struktury:

13 Eroze půdy snížení mocnosti profilu zhoršení hydrofyzikálních vlastností snížení retenční schopnosti půdy riziko sucha i povodní

14

15 Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Modelové lokality Okresy: Kladno Břeclav Zemědělské sucho na území ČR ve vegetačním období (míra ohrožení na základě analýzy aktuální vláhové bilance za období ). Zdroj: ČHMÚ

16 Příklady sledovaných charakteristik

17 Vliv sucha na zemědělskou produkci Hlavní problémy suchých oblastí snížení výnosu z důvodu nedostatku srážek, nutnost závlahy u trvalých kultur (vyšší náklady na produkci), obtížné zpracování půdy (vyšší spotřeba nafty, prašnost ), obtížné zaorání organických hnojiv, vyšší opotřebení strojů při zpracování suché půdy, zvýšený výskyt škůdců (křísek polní, obaleč jablečný ), větrná eroze, rychlejší mineralizace organické hmoty, nutnost hledání odolnějších odrůd, špatné využití hnojiv a herbicidů na suché půdě

18 EKONOMICKÁ ANALÝZA Zdroje informací dotazník, výnosy plodin (ČSÚ, Agrární komora ČR), ceny (Plodinová burza Brno) Výnosy plodin (t/ha) v roce 2012.

19 Ekonomická újma sledovaných oblastí (v %) Plodina Jednotka BV/JM kraj BV/ČR KL/Stř. kraj KL/ČR pšenice ozimá % 55,9 42,1 103,7 108,6 pšenice jarní % 59,5 48,9 91,0 93,4 ječmen ozimý % 43,4 36,9 101,7 101,5 ječmen jarní % 57,1 49,7 92,8 95,5 žito % 64,1 52,2 72,4 73,5 oves % 64,5 57,3 78,8 77,1 triticale % 60,2 44,8 82,0 80,7 průměr obilovin % 54,9 43,7 100,9 104,8 řepka % 60,6 49,8 97,2 98,6 Suchem způsobená ekonomická újma (%) okresů Břeclav a Kladno ve srovnání s Jihomoravským a Středočeským krajem a s celou ČR v roce 2012.

20 Ekonomická újma sledovaných oblastí (v Kč/ha) Plodina Jednotka BV/JM kraj BV/ČR KL/Stř. kraj KL/ČR pšenice ozimá Kč/ha pšenice jarní Kč/ha ječmen ozimý Kč/ha ječmen jarní Kč/ha žito Kč/ha oves Kč/ha triticale Kč/ha průměr obilovin Kč/ha řepka Kč/ha Suchem způsobená ekonomická újma (Kč/ha) okresů Břeclav a Kladno ve srovnání s Jihomoravským a Středočeským krajem a s celou ČR v roce 2012.

21 Ekonomická újma sledovaných oblastí (v %) Plodina Jednotka BV/JM kraj BV/ČR KL/Stř. kraj KL/ČR 2012/ / / /2011 pšenice ozimá % pšenice jarní % ječmen ozimý % ječmen jarní % žito % oves % triticale % průměr obilovin % řepka % Ekonomická újma (%) okresů Břeclav (BV) a Kladno (KL) ve srovnání s Jihomoravským a Středočeským krajem a s celou ČR v porovnání s rokem 2011.

22 Ekonomická újma sledovaných oblastí (v Kč/ha) Plodina Jednotka BV/JM kraj BV/ČR KL/Stř. kraj KL/ČR 2012/ / / /2011 pšenice ozimá Kč/ha pšenice jarní Kč/ha ječmen ozimý Kč/ha ječmen jarní Kč/ha žito Kč/ha oves Kč/ha triticale Kč/ha průměr obilovin Kč/ha řepka Kč/ha Ekonomická újma (Kč/ha) okresů Břeclav (BV) a Kladno (KL) ve srovnání s Jihomoravským a Středočeským krajem a s celou ČR v porovnání s rokem 2011.

23 Závěr ekonomické analýzy V roce 2012 je zřejmý výrazný propad tržeb z jednotky plochy u uvedených obilovin a řepky: 43,7 % u obilovin (bez kukuřice) a 49,8 % u řepky v okresu Břeclav, V porovnání s rokem 2011 to je podstatně markantnější, a to: 33,9 % u obilovin a 50 % u řepky na Břeclavsku, Hodnocení ekonomických dopadů je tedy vždy nutné vztáhnout k průběhu klimatologických charakteristik v hodnoceném časovém úseku a k trendu vývoje těchto veličin.

24 Návrhy a doporučení Organizační a agrotechnická opatření organické hnojení půdy (min. 1x za 5 let) osevní postupy s odolnými odrůdami pěstování meziplodin (např. luskoobilní směsky) minimalizační zpracování půdy organizace agrotechnických zásahů (využití podzimní vláhy) mulčování z plodin a meziplodin (omezení výparu) podrývání půdy (zlepšení akumulace vody) budování větrolamů (omezení vysušování půdy a větrné eroze) úpravy krajiny pro zvýšení retenčních schopností

25 Návrhy a doporučení Vodohospodářská opatření Závlahy V ČR podceněn význam závlah na stabilizaci produkce 17 % světových zemědělských půd je zavlažováno a vyprodukuje 45 % světové produkce potravin Odvodnění (podle místních podmínek rekonstrukce či znefunkčnění) Vodní nádrže (budování rybníků a malých vodních nádrží)

26 Návrhy a doporučení Ekonomická, realizační a dotační opatření podpora ze strany státu (případně EU a krajů) podpora závlahových zařízení vytvoření fondu nepojistitelných rizik zařazení aridních oblastí do podpory z národních zdrojů zemědělské pojištění proti suchu pozemkové úpravy (podpora úprav krajiny pro maximální zadržení vody, podpora výsadby větrolamů, protierozní ochrana apod.). obnova funkcí půd podpora živočišné výroby

27 Děkujeme za pozornost!

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

Situační a výhledová zpráva PŮDA

Situační a výhledová zpráva PŮDA Situační a výhledová zpráva PŮDA Prosinec 1999 Vydává Ministerstvo zemědělství České republiky Schválil ředitel odboru marketingu a komodit MZe ČR Ing. Jan Pellar Osnova zprávy: Ing. Ilja Sysel Autoři:

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění Miloslav Javůrek, Milan Vach Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Mapování a bonitace půd ČR. Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák

Mapování a bonitace půd ČR. Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák Mapování a bonitace půd ČR Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný, Pavel Novák Komplexní průzkum zemědělských půd 1962 1972 Usnesení vlády ČSR ze dne 4. 1. 1961 Účel: vědecké podklady pro zvýšení půdní

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Certifikovaná metodika Výstup projektu MZE0002704902 Integrované systémy ochrany a využití

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ústav zemědělské ekonomiky a informací HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Jana Konečná, Jaroslav Pražan, Jana Podhrázská,

Více

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika Zpracoval: Ing. Václav Voltr, CSc., ÚZEI Ing. Martin Hruška, ÚZEI doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., ČZU Praha Ing.

Více

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí , e-mail: info@sowac-gis.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí OBSAH: Úvod... 3 Erodovatelnost půdy vyjádřená K faktorem... 4 Faktor ochranného vlivu vegetace zemědělská

Více

OBNOVA EKOLOGICKÉ STABILITY ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY NA VYBRANÉM ÚZEMÍ KOLEM NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

OBNOVA EKOLOGICKÉ STABILITY ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY NA VYBRANÉM ÚZEMÍ KOLEM NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ HYDROEKO Brno, kancelář pro ekologizaci vodohospodářských staveb Zadní 4c, 625 00 Brno OBNOVA EKOLOGICKÉ STABILITY ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY NA VYBRANÉM ÚZEMÍ KOLEM NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ BRNO, LISTOPAD 2006

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Nabídka spolupráce. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for Soil and Water Conservation. Oddělení:

Nabídka spolupráce. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for Soil and Water Conservation. Oddělení: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for Soil and Water Conservation Nabídka spolupráce Oddělení: 1200 Centrální laboratoře 2100 Hydrologie a ochrany vod 2200 Pedologie a

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro investiční a ekonomické poradenství Regionální kancelář Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/2, 396 01 Humpolec Tel./fax: 565 532 046, Mobil: 602 370 715 Regionální

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) Ing. Ivan Novotný a kolektiv Praha 2013 Ing. Ivan Novotný a kolektiv: Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Hana Kristenová, VÚMOP, v.v.i. Mgr.

Více

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana Úvod Právě v rukách držíte publikaci, jenž vznikla za účelem přinést hospodářům na území Podblanicka ucelené informace o tom, jak hospodařit šetrnějším a vhodnějším způsobem k přírodě. Publikace v sobě

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství. Seminář. Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy.

Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství. Seminář. Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy. Lektor: Inovativní rozvoj odbornosti v zemědělství a potravinářství Seminář Problematika a inovace konvenčního a minimalizačního zpracování půdy Prof. Ing. František Bauer, CSc. Termín 11.12 2013 v době

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

FYTO 1. 1. Úvod do pedologie. 1.1 Vznik a vývoj půdy 1.2 Zrnitost půdy 1.3 Minerální složení

FYTO 1. 1. Úvod do pedologie. 1.1 Vznik a vývoj půdy 1.2 Zrnitost půdy 1.3 Minerální složení FYTO 1 1. Úvod do pedologie 1.1 Vznik a vývoj půdy 1.2 Zrnitost půdy 1.3 Minerální složení Vít Penížek Katedra pedologie a ochrany půd ČZU Praha, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více