Člověk a příroda Přírodopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk a příroda Přírodopis"

Transkript

1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - předmětu přírodopis. Vzdělávací předmět Přírodopis je oborem pro ročník. Žákům poskytuje přehled o rozmanitostech české i cizokrajné přírody, jejich živých I neživých složek, seznamuje je s jednotlivými přístupy a metodami k jejímu poznávání a ochraně. Učí chápat přírodu celistvě, v souvislostech A porozumět přírodním zákonitostem. Člověka představuje jako součást přírody. Posiluje pozitivní postoje k sobě samému, svému tělu a zdraví, jakož i k okolnímu životnímu prostředí. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti i vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznávání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. V předmětu přírodopis žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností.učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principu udržitelného rozvoje. Významnou součástí komplexního pohledu na vztah mezi člověkem a přírodou je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka.

2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí. 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka přírodopisu společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Umí vyhledat, třídit a propojovat informace a používat je praktickém životě, samostatně pozoruje a experimentuje, umí výsledky zhodnotit a vyvodit z nich závěr. Uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky a na základě toho si vytváří ucelený pohled na svět. Této kompetence je dosahováno zejména tím, že jsou taxony srovnávány a tříděny podle určitých znaků do určitého hierarchického systému. Jsou používány příklady, které budou žákům jasné vzhledem ke své názornosti, Žáci třídí a zpracovávají nové informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je dávají do souvislostí a využívají je v praktickém životě. Dovednost srovnávání a třídění má pak rozsáhlé použití a souvisí také s dovedností posuzovat význam znaků, posuzovat nadřazenost a podřazenost kategorií neschopností, zobecňování apod. Vytvoření schopnosti a chuti žáka se i do budoucna učit a zajímat se o daný obor je v průběhu základního vzdělávání rozhodující vzhledem ke skutečnosti, že řada dětí se již s výukou tohoto předmětu na vyšších stupních škol nesetká.

3 Kompetence k řešení problémů: Učí se přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů. Učí se poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. Učí základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů tím, že žák nachází shodné, podobné a odlišné znaky, posuzuje jejich význam, posuzuje nadřazenost a podřazenost kategorií, se schopnostmi zobecňování. Posuzuje podmínky, průběh a závěry experimentů a hlavně závěry, které lze ze závěrů odvozovat. Využívá získané vědomosti a dovednosti různých variant řešení problémů, zkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací. Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. Využívá Internet pro vyhledání potřebných informací. Kompetence komunikativní: Jsou vedeni k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci. Učí se stručně, přehledně i objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a experimentů (ústně i písemně), tím, že je vhodným způsobem výuky vytvořena pro žáky příležitost k formulování a vyjadřování myšlenek a názorů. Kompetence sociální a personální: Jsou vedeni k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů tím, že spolupracují při praktickém řešení úkolů ve dvojicích i ve skupinách, třídí a statisticky zpracovávají informace. Spolupracují při výukových programech. Jsou schopni objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu, požádají v případě potřeby o pomoc nebo ji sami poskytnou. Přispívají k diskusi v malé skupině i celé třídě. Kompetence občanské: Chápou nutnost dodržovat základní pravidla vedoucí ke zlepšení životního prostředí a vysvětlí příčiny zhoršení životního prostředí (skleníkový efekt, ozonová díra, kyselé deště, nutnost třídění odpadů a jejich recyklace). Kriticky hodnotí různých jevů ve společnosti, zaujímají vlastní postoje k ochraně životního prostředí tím, že jsou žáci vtahováni při vyučování do problematiky ochrany organizmů a životního prostředí a na modelových i aktuálních otázkách navrhují řešení, umožňující při hospodářské prosperitě ochranu přírody. Kompetence pracovní: Učí se optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. Jsou vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti práce a bezpečnosti při experimentech tím, že si při laboratorních pracích osvojí bezpečné pracovní postupy.

4 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu přírodopis OSV Osobnostní a sociální výchova OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 7 OSV 9 OSV 10 OSV 11 Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, moje psychika. Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání, organizace vlastního času, plánování učení a studia. Sociální rozvoj Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, vedení a organizování práce skupiny Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu Hodnoty, postoje, praktická etika: vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování; EV Environmentální výchova EV 1 EV 1 EV 1 EV 1 EV 1 EV 1 EV 1 EV 2 EV 2 EV 2 EV 2 EV 2 Ekosystémy: les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam lesa) Ekosystémy: pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) Ekosystémy: vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) Ekosystémy: moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) Ekosystémy: tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožení, globální význam a význam pro nás) Ekosystémy: lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky) Ekosystémy: kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Základní podmínky života: voda (vztahy vlastnosti vody a života, význam vody, pitná voda ve světě a u nás) Základní podmínky života: ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, čistota vzduchu) Základní podmínky života: půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, zemědělství v krajině) Základní podmínky života: energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, možnosti šetření) Základní podmínky života: přírodní zdroje(zdroje surovinové a energetické, vlivy na prostředí, význam a způsoby využívání)

5 EV 3 EV 3 EV 3 EV 3 EV 3 EV 3 EV 3 EV 4 EV 4 EV 4 Lidské aktivity a životní prostředí: zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství Lidské aktivity a životní prostředí: doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace) Lidské aktivity a životní prostředí: průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, průmysl a ŽP, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti) Lidské aktivity a životní prostředí: odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny) Lidské aktivity a životní prostředí: ochrana přírody a kulturních památek (význam, právní zajištění) Lidské aktivity a životní prostředí: změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit) Lidské aktivity a životní prostředí: dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti Vztah člověka k prostředí: naše obec (zajištění ochrany ŽP v obci) Vztah člověka k prostředí: náš životní styl (spotřeba věcí, energie, způsoby jednání a vlivy na ŽP) Vztah člověka k prostředí: prostředí a zdraví 3. Učební plán předmětu přírodopis v souladu s učebním plánem školy Pro běžné třídy ročník celkem Přírodopis Pro třídy s RVJ ročník celkem Přírodopis

6 Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku Vyučovací předmět : Období - ročník Přírodopis 3. období - 6. třída Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 2. popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 3. rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 4. třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 5. vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 6. uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 7. uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka BIOLOGIE HUB 8. rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 9. vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 10. objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků BIOLOGIE ROSTLIN 11. odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 12. porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 13. vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin 14. rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 15. odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

7 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 16. porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 17. rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 18. odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 19. zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy BIOLOGIE ČLOVĚKA 20. určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 21. orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 22. objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 23. rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 24. aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla NEŽIVÁ PŘÍRODA 25. objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 26. rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 27. rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 28. porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 29. rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 30. uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi ZÁKLADY EKOLOGIE 31. uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 32. rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému 33. vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 34. uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 35. aplikuje praktické metody poznávání přírody 36. dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody Cílové zaměření předmětu v 6. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu Přírodopis v 6. ročníku směřuje k: uvědomění si, že člověk je svou existencí závislý na přírodě a je její součástí;

8 vnímání přírody a pochopení významu základních přírodních dějů; pochopení souvislostí a vztahů mezi organismy a neživou přírodou, mezi organismy navzájem v různých ekosystémech; osvojení základů systému rostlin a živočichů; uvědomění si nezbytnosti ochrany přírody a životního prostředí v souvislosti s globálními problémy světa; poznávání různých praktických opatření pro ochranu přírody a životního prostředí; používání získaných poznatků a dovedností v praxi; získání osobního vztahu k přírodě; uvědomění si významu lesních ekosystémů pro celou planetu pochopení významu vody pro život Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma OVO 1 : rozliší základní projevy a podmínky života,orientuje se v daném přehledu vývoje organismů OVO 2 : popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel OVO 35: aplikuje praktické metody poznávání přírody OVO 36: dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody OVO 4: třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek ZEMĚ A ŽIVOT DV: Zná podmínky vzniku života DV: Dovede pracovat s mikroskopem Uspořádání světa Praktické metody poznávání přírody Mikroskop, lupa Základní struktura života buňka Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam fotosyntéza a dýchání Význam a zásady třídění organismů EV 2: Základní podmínky života : ovzduší (význam pro život na Zemi,ohrožování ovzduší a klimatické změny) EV 2 : Základní podmínky života : voda (vztahy vlastností vody a života,význam vody, pitná voda ve světě a u nás) OSV 9: Kooperace a kompetice: Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, vedení a organizování práce skupiny

9 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma NEBUNĚČNÉ ORGANISMY OVO 7: uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka OVO 7: uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka OVO 8: rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků OVO 16: porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů OVO 19 :zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka,uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy OVO 33: vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam OVO 11: odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům DV: Zná nebezpečí virů Viry EV 4: Vztah člověka k prostředí: prostředí a zdraví JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY DV: Chápe užitečnost symbiotických bakterií, zná nebezpečí škodlivých bakterií, sinic, řas, kvasinek DV: Zná stavbu těla DV: Ví, co je plankton Bakterie Nemoci vyvolené mikroorganismy Sinice Jednobuněčné rostliny řasy Jednobuněčné houby kvasinky Jednobuněční živočichové - prvoci MNOHOBUNĚČNÉ ORGANISMY DV: Zná význam řas a vybrané zástupce DV: Pozná smrtelně jedovaté druhy hub Nižší rostliny ruduchy, chaluhy a zelené řasy Houby bez plodnic Houby s plodnicemi, rzi a sněti EV 4 : Vztah člověka k prostředí: prostředí a zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví EV 1 : Ekosystémy: moře (druhová odlišnost,význam pro biosféru, řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého)

10 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma OVO 34: uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému OVO 9 : vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích OVO 8 : rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků OVO 10 : objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníku OVO 4 : třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek OVO 17 : rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin OVO 19: zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy DV: Popíše symbiózu houby a řasy u lišejníků DV: Rozlišuje pojem nižší a vyšší rostlina DV : Umí popsat stavbu a činnost těl bezobratlých živočichů DV : Chápe vývoj orgánů u jednotlivých skupin bezobratlých DV : Zařadí modelové příklady do systému Lišejníky Vyšší rostliny mechorosty, kapradiny, přesličky a plavuně Systém rostlin Vývoj, vývin a systém živočichů žahavce, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, členovci a ostnokožci EV 1 : Ekosystémy: les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam lesa) EV 3 : Lidské aktivity a životní prostředí: Doprava a ŽP(význam a vývoj,energetické zdroje,druhy dopravy a ekologická zátěž)

11 Metody, formy, nástroje,pomůcky: skupinové a laboratorní práce, nástěnné obrazy, modely hub, přírodní materiály, trvalé preparáty, video kazety, mikroskop a pomůcky pro mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlasy, počítačové programy, internet.

12 Vzdělávací obsah předmětu v 7. ročníku Vyučovací předmět : Období - ročník Přírodopis 3. období 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 2. popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 3. rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 4. třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 5. vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 6. uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 7. uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka BIOLOGIE HUB 8. rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 9. vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 10. objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků BIOLOGIE ROSTLIN 11. odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 12. porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 13. vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin 14. rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 15. odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

13 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 16. porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 17. rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 18. odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 19. zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy BIOLOGIE ČLOVĚKA 20. určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 21. orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 22. objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 23. rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 24. aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla NEŽIVÁ PŘÍRODA 25. objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 26. rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 27. rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 28. porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 29. rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 30. uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi ZÁKLADY EKOLOGIE 31. uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 32. rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému 33. vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 34. uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 35. aplikuje praktické metody poznávání přírody 35. dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

14 Cílové zaměření předmětu v 7. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu přírodopis v 7. ročníku směřuje k: Vzbuzení aktivního zájmu o pozorování a poznávání přírody; Pochopení přírodních zákonů a vztahů mezi organismy; Porozumění podstaty přírodních jevů a podmínkám existence života; Získání schopnosti orientace v základních ekologických problémech současnosti; Osvojení si znalostí a dovedností ( tj. posuzování přírodovědných dat, výsledků měření a zkoumání, práce s informacemi jejich analyzování a vyhodnocování), které by přispěly k řešení problémů.; Uvědomění si vzájemné souvislosti vědních oborů a závislosti člověka na přírodě.; Vzbuzení zájmu o přírodu; Získání zájmu o aktivní ochranu přírody; Uvědomění si potřeby pečovat o vlastní zdraví; Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma STRUNATCI OVO 17: rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin OVO 16: porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů OVO 18: odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí OVO 31: uvede příklady výskytu DV : Zná základní taxonomické jednotky DV : Chápe vývojové zdokonalování DV: Pozná vybrané zástupce DV: Vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí DV: Aplikuje poznatky do praxe domestikace, chov zvířat Zásady třídění organismů Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla Vývoj, vývin a systém živočichů Strunatci, obratlovci Kruhoústí Paryby Ryby Obojživelníci Plazi Ptáci Savci Rozšíření, význam a ochrana živočichů EV 1: Ekosystémy: tropický deštný les(porovnání,druhová rozmanitost, ohrožení, globální význam a význam pro nás),moře, rybník, deštný les, lidské sídlo EV 3: Lidské aktivity a životní prostředí : dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti EV 1: Ekosystémy:lidské sídlo město vesnice(umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky)

15 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi OVO 12: porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku OVO 13: vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin OVO 15: odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí OVO 5: vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti OVO 11:odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům OVO 12: porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich DV: Chápe, že mnohobuněčné organismy mají skupiny specializovaných buněk, které vykonávají v organismu určitou funkci BOTANIKA ROSTLINY SEMENNÉ DV:Rozlišuje rozmnožování výtrusy a semeny DV: Rozumí pojmu rostlina nahosemenná a krytosemenná DV: Uvádí příklady významu lesa DV: Chápe souvislost stavby těla a funkce rostlin DV: Zná významné zástupce jednotlivých čeledí Anatomie a morfologie rostlin Fyziologie rostlin Systém rostlin Nahosemenné rostliny ( jehličnany, jinany) Les Krytosemenné rostliny Anatomie a morfologie Fyziologie Systém krytosemenných rostlin ( dvouděložné a jednoděložné rostliny) Význam rostlin a jejich ochrana EV 1 : Ekosystémy : les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam lesa) EV1:Ekosystémy:pole (význam,změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) EV 3 : Lidské aktivity a životní prostředí : zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství, ochrana přírody

16 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma funkcí a vztahů v rostlině jako celku OVO 14: rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů Metody, formy, nástroje,pomůcky: skupinové a laboratorní práce, nástěnné obrazy, modely hub, přírodní materiály, trvalé preparáty, video kazety, mikroskop a pomůcky pro mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlasy, počítačové programy, internet.

17 Vzdělávací obsah předmětu v 8. ročníku Vyučovací předmět : Období - ročník Přírodopis 3. období 8. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 36. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 37. popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 38. rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 39. třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 40. vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 41. uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 42. uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka BIOLOGIE HUB 43. rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 44. vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 45. objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků BIOLOGIE ROSTLIN 46. odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 47. porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 48. vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin 49. rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 50. odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

18 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 51. porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 52. rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 53. odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 54. zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy BIOLOGIE ČLOVĚKA 55. určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 56. orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 57. objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 58. rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 59. aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla NEŽIVÁ PŘÍRODA 60. objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 61. rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 62. rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 63. porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 64. rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 65. uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi ZÁKLADY EKOLOGIE 66. uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 67. rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému 68. vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 69. uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 35. aplikuje praktické metody poznávání přírody dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

19 Cílové zaměření předmětu v 8. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu přírodopis v 8. ročníku směřuje k: uvědomění si, že člověk je součástí přírody a je na ní existenčně závislý; schopnosti vážit si života a zdraví svého i ostatních lidí pochopení významu jednotlivých složek zdravého životního stylu a na základě toho organizování svého denního režimu; získání zodpovědnosti k ochraně svého zdraví; péči o zdravé životní prostředí; pochopení významu vhodného životního i pracovního prostředí; aktivní pomoci při vytváření zdravého a podnětného pracovního prostředí; znalosti orgánových soustav, jejich stavby, funkce a významu pro život člověka; využívání osvojených poznatků a dovedností pro řešení problémů v praxi ovládání teoretických zásad první pomoci a praktických dovedností při jejím poskytování; Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma OBRATLOVCI OVO 17: rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin DV: Ovládá zařazení obratlovců do tříd; DV: Uvádí příklady přizpůsobení tvaru těla podmínkám životního pro-středí; Taxonomie; Třídy obratlovců; Stavba těla obratlovců; OSV 10: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu OVO 19: zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy OVO 31: uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi OVO 34: uvede příklady kladných DV: Ví o zákonech a vyhláškách na ochranu volně žijících druhů; OCHRANA OBRATLOVCŮ Zákon č. 114/1992 Sb., Vyhláška č. 385/1992 Sb. Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) Světová nadace pro ochranu divokých zvířat (WWF) EV 3: Lidské aktivity a životní prostředí: ochrana přírody a kulturních památek (význam, právní zajištění)

20 Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovno-váhy ekosystému CHOVÁNÍ OBRATLOVCŮ OVO 18: na základě pozorování od-vodí základní projevy chování živo-čichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení OVO 21: orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka OVO 20: určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy OVO 23: rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence DV: Popíše životní projevy známého živočicha ČLOVĚK Etologie,projevy živočichů chování VZTAHY ČLOVĚKA K OSTATNÍM ŽIVOČICHŮM DV: Vysvětlí, kolik má člověk společných znaků s lidoopy; DV: Ví, proč má každý znát své tělo; LIDSKÉ TĚLO Biologická a společenská podstata člověka; Fylogeneze člověka Lidské rasy Významní biologové a jejich objevy ( Darwin, Purkyně, Hrdlička) Anatomie; Fyziologie; Vnější stavba lidského těla; POVRCH LIDSKÉHO TĚLA DV: Ví, že kůže je orgán, zajišťující více funkcí; Má správné hygienické návyky Kůže, deriváty kůže; Stavba kůže orgány umístěné ve škáře; OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, moje psychika.

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Přírodopis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012

Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012 Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012 Tabulka učebního plánu pro II. stupeň na str. 12 se nahrazuje tabulkou: V tabulce učebního plánu pro II. stupeň dochází ke změně v 7. ročníku ve vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více