1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO"

Transkript

1 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba, osoba se zdravotním znevýhodnìním, osoba se zdravotním postižením, osoba s tìžším zdravotním postižením, plná invalidita, poradenská èinnost, pracovnì-právní vztahy, pracovní rehabilitace, právo na zamìstnání, rekvalifikace, pøevedení na jinou práci, zdravotní znevýhodnìní, úøad práce, veøejnì prospìšné práce, vytváøení pracovních míst pro lidi se zmìnìnou pracovní schopností, výpovìï ze zamìstnání, zpùsobilost k pracovnìprávním vztahùm. Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly budete schopni: uvést, proè by se mìl klást dùraz na získání znalostí pracovnì-právní problematiky v rámci školního vzdìlávání, vyjmenovat, jakými znalostmi z oblasti pracovního práva by mìli disponovat pracovníci v oblasti podporovaného zamìstnávání, vysvìtlit rozdíly mezi pedagogickým a právním pojetím termínu zdravotní postižení, pojmenovat obecnou problematiku základních právních norem, které se týkají zamìstnávání zdravotnì postižených lidí, porozumìt právním termínùm užívaným v kontextu zdravotního postižení, poznat možnosti pracovního zapojení jedince znevýhodnìného na trhu práce, vìdìt, co znamená aktivní politika zamìstnanosti, umìt rozlišit prostøedky k motivování firem pro vytváøení pracovních pøíležitostí pro jedince znevýhodnìné na trhu práce, vìdìt, co znamená právo zdravotnì postižených na zamìstnání v kontextu èeských právních pøedpisù, vyjmenovat, jakou konkrétní pomoc pro pøístup k zamìstnání poskytuje stát zdravotnì postiženým, jak pomáhá úøad práce zdravotnì postiženému pøi pracovním uplatnìní, vyjmenovat podmínky, za kterých vznikají pracovnì právní vztahy. Zdá se vám právní problematika nudná a nezáživná? Hledáte obtížnì motivaci pro ètení paragrafù? Právní problematika má ve znalostní výbavì lidí, kteøí pracují v oblasti podporovaného zamìstnávání, nezastupitelné místo. Proè? Faktické podmínky pro pracovní uplatnìní osoby znevýhodnìné na trhu práce jsou mnohdy velmi tvrdé a obtížné, na druhé stranì potøebuje tento jedinec pøi práci specifické podmínky, z nichž nìkteré pøináležejí osobám se zdravotním postižením podle litery zákona. Èlovìku znevýhodnìnému na trhu práce pøináší právní povìdomí možnost orientovat se ve spoleènosti. Èlovìku znevýhodnìnému na trhu práce pøinese právní povìdomí možnost ohlídat si zdravé pracovní prostøedí. Základní schopnost orientovat se ve vlastních právech je podmínkou svobodného rozhodování a vytváøení vìdomí vlastní hodnoty. 6

2 Se základy právní problematiky jsou lidé seznamováni už v rámci své úèasti ve školním vzdìlávání. Ovšem vzhledem k rychle se mìnícím legislativním podmínkám, není vìtšina obèanù po jeho absolvování vybavena konkrétními znalostmi z pøíslušných právních oblastí. Pøi vzdìlávání osob ohrožených znevýhodnìním èi znevýhodnìných na trhu práce by mìla být vìnována o to vìtší pozornost pøedevším pracovnì-právním otázkám, o co je jejich pracovní uplatnìní obtížnìjší vzhledem k oprávnìným, ale na zamìstnavatele nároènìjším zvláštním pracovním podmínkám. Pracovníci v podporovaném zamìstnávání zprostøedkovávají uživatelùm v rámci individuální èi skupinové (job cluby) práce znalosti z pracovního práva zpùsobem šitým na míru typu jejich znevýhodnìní a sami tyto poznatky uplatòují pøi jednání se zamìstnavateli s úøady práce apod. 1.1 POJETÍ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ V PRÁVNÍM KONTEXTU Právní relevance zdravotního postižení je odlišná od pedagogické popø. sociálnì psychologické. Právo hovoøí o zdravotním postižení až pøi podstatnì vyšším stupni narušení zdraví (Hutaø, 2003). Dùvody nám budou srozumitelnìjší, když pochopíme, jak se od sebe liší právní a pedagogické, popø. psychologické pøístupy. Právní normy jsou definované jako obecnì závazné pravidlo chování, jehož dodržování je vynutitelné státní mocí. Moment státní vymahatelnosti práva je dùvodem pro vytváøení pøesnì definovaných kritérií pro posuzování dodržování právních norem. Právo se snaží o vytváøení obecných kategorií. Pedagogické, psychologické pøístupy Zdùrazòují nutnost individualizace. Zatímco se pedagogika a psychologie zabývají problematikou jednotlivých osob se zdravotním postižením, právní pojetí ji zobecòuje a modifikuje na obecné situace a vztahuje obecnì ke všem èlenùm spoleènosti. V èeském právním systému se právní norma nezabývá samostatnì právem zdravotnì postižených, právní pøedpisy vztahující se k problematice postižených jsou øešeny v rámci pøedpisù obecných, které jsou platné pro celou spoleènost. K zamìstnávání lidí, k jejich pracovním podmínkám, ke vztahùm a povinnostem zamìstnancù popø. zamìstnavatelù se v èeském právním systému vztahují dvì základní právní normy: a) Zákon o zamìstnanosti 435/2004 Sb. Ve své podstatì je zamìøen na vztah státu a zamìstnavatele. Vzhledem k problematice zamìstnávání osob se zdravotním postižením: definuje fyzické osoby se zdravotním postižením, jimž se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce, upravuje povinnosti zamìstnavatele pøi vytváøení pracovních pøíležitostí pro tyto osoby, formuluje sankce vùèi zamìstnavatelùm pøi nedodržení podmínek pro zamìstnávání osob se zdravotním postižením, vymezuje pravidla alternativních zpùsobù naplòování podmínek pro zamìstnávání osob se zdravotním postižením, vytyèuje kritéria, za kterých je jedinec zaøazován do skupiny obèanù se zdravotním znevýhodnìním, Pøístupy ke zdravotnímu postižení Pracovní právní normy 7

3 stanovuje závazky státu vùèi zamìstnavateli, pokud takové pracovní pøíležitosti vytváøí a pracovní uplatnìní osob se zmìnìnou pracovní schopností umožòuje. b) Zákoník práce Z obecného hlediska øeší vztahy mezi zamìstnavatelem a zamìstnancem: upravuje podmínky pro zamìstnavatele, které pøi zamìstnávání zdravotnì postiženého obèana musí dodržovat v oblasti pracovnì právních vztahù, upravuje podmínky, které musí dodržovat zamìstnanec (v obecné rovinì) vùèi zamìstnavateli. Je dùležité uvìdomit si rozdíl mezi pojetím zdravotního postižení v pedagogice popø. psychologii, které vychází ze zamìøení individuálního, a v právní praxi, jejímž východiskem je obecný charakter práva uplatòovaný v celé spoleènosti. To je také dùvodem, proè je právní problematika zdravotnì postižených jedincù øešena v èeském právním systému v rámci bìžných pøedpisù a zákonù. Plnì invalidní obèan Èásteènì invalidní obèan 1.2 JEDINEC ZNEVÝHODNÌNÝ NA TRHU PRÁCE V ZORNÉM ÚHLU PRÁVNÍCH PØEDPISÙ Když jsme si ujasnili, jaký význam má právní povìdomí pro život a pracovní uplatnìní èlovìka znevýhodnìného na trhu práce a jaký je rozdíl v chápání termínu zdravotní postižení z pohledu pedagogického a právního, mùžeme pøejít k další kapitole. V té se seznámíte s terminologií, která je užívána v právních pøedpisech. Zákon o zamìstnanosti operuje s pojmy: plná invalidita, èásteèná invalidita, osoby s tìžším zdravotním postižením, osoby zdravotnì znevýhodnìné. Podmínky pro zaøazení jedince mezi plnì èi èásteènì invalidní osoby jsou podrobnì definovány v 39 a 44 zákona 155/95 Sb. o dùchodovém pojištìní. V 39 odstavec 1 je uvedeno, že obèan je plnì invalidní, jestliže z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu: a) poklesla jeho schopnost soustavné výdìleèná èinnost nejménì o 66 %, nebo b) je schopen pro zdravotní postižení schopen soustavné výdìleèné èinnosti jen za zcela mimoøádných podmínek. Výèet zdravotních postižení umožòujících výdìleènou èinnost za zcela mimoøádných podmínek je uveden v pøíloze è. 3 vyhlášky è. 284/1995, kterou se provádí zákon o dùchodovém pojištìní. Patøí k nim napø. úplná nevidomost obou oèí, hemiplegie èi støední mentální retardace. Obèan je èásteènì invalidní, jestliže se mu pro dlouhodobì nepøíznivý zdravotní stav: a) snížila jeho schopnost soustavné výdìleèné èinnosti nejménì o 33%, nebo b) znaènì ztížily obecné životní podmínky. Okruh zdravotních postižení znaènì stìžujících obecné životní podmínky stanovuje pøíloha è. 4 vyhlášky è. 284/1995. Patøí k nim napø. oboustranná úplná hluchota, stavy po vynìtí hrtanu èi tìžké parézy dvou konèetin. 8

4 Pojmy plnì invalidní a èásteènì invalidní jedinec se vztahují pøedevším k možnosti pracovního uplatnìní a z toho plynoucího výdìlku. V zákonì o zamìstnanosti je pro osoby plnì invalidní používán také pojem osoby s tìžším zdravotním postižením. Kromì plnì a èásteènì invalidních patøí dle tohoto zákona mezi osoby se zdravotním postižením osoby zdravotnì znevýhodnìné, pro nìž se døíve používalo oznaèení jedinci se zmìnìnou pracovní schopností. Za zdravotnì znevýhodnìnou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou funkèní poruchu zdravotního stavu, pøi které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zamìstnání nebo jinou výdìleènou èinnost, ale její možnosti být nebo zùstat pracovnì zaèlenìna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatnì omezeny z dùvodu jejího dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu. Osoba zdravotnì znevýhodnìná 1.3 AKTIVNÍ POLITIKA ZAMÌSTNANOSTI K závazkùm, které si klade státní politika zamìstnanosti vzhledem k problematice zamìstnávání jedincù znevýhodnìných na trhu práce patøí pøijímání opatøení: na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický pùvod, s obèany se zdravotním postižením a s dalšími skupinami obèanù, kteøí mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o pøístup k zamìstnání, rekvalifikaci, pøípravì k práci a ke specializovaným kurzùm, pro zamìstnávání obèanù se zdravotním postižením a dalších skupin obèanù, kteøí mají ztížené postavení na trhu práce. Aktivní politika zamìstnanosti je souhrn opatøení smìøujících k zajištìní maximálnì možné úrovnì zamìstnanosti. Je zabezpeèována ministerstvem práce a sociálních vìcí a úøady práce, popø. dalšími spolupracujícími subjekty. Zákon o zamìstnanosti hovoøí v souvislosti s aktivní politikou zamìstnanosti o nástrojích a opatøeních, které se týkají i osob znevýhodnìných na trhu práce vèetnì zdravotnì postižených. V zákonu o zamìstnanosti jsou definovány následující nástroje aktivní politiky zamìstnanosti: a) rekvalifikace, jejímž prostøednictvím mùže uchazeè èi zájemce o zamìstnání, popø. zamìstnanec získat novou kvalifikaci èi rozšíøit rekvalifikaci stávající, b) investièní pobídky, kdy se u zamìstnavatele, jemuž bylo vydáno rozhodnutí o pøíslibu investièní pobídky, hmotnì podporuje vytváøení nových pracovních míst èi rekvalifikace nebo školení nových zamìstnancù, c) veøejnì prospìšné práce, jimiž se rozumí èasovì omezené pracovní pøíležitosti spoèívající zejména pøi údržbì veøejných prostranství, úklidu a údržbì veøejných budov a komunikací nebo jiných obdobných èinnostech, které vytváøí zamìstnavatel nejdéle na 12 po sobì jdoucích kalendáøních mìsícù, a to i opakovanì, k pracovnímu umístìní uchazeèù o zamìstnání, d) spoleèensky úèelná pracovní místa, která zamìstnavatel zøizuje na základì dohody s úøadem práce a obsazuje je uchazeèi o zamìstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnìní jiným zpùsobem, pøíspìvek na jeho zøízení mùže získat i uchazeè o zamìstnání za úèelem výkonu samostatné výdìleèné èinnosti, e) pøeklenovací pøíspìvek mùže úøad práce poskytnout osobì samostatnì výdìleènì èinné, která obdržela pøíspìvek na spoleèensky úèelné pracovní místo; poskytuje se nejdéle 3 mìsíce v mìsíèní výši rovnající se polovinì èástky životního minima platného pro obèana staršího 26 let, Nástroje aktivní politiky zamìstnanosti 9

5 Opatøení aktivní politiky zamìstnanosti Zájemce o zamìstnání Uchazeè o zamìstnání f) pøíspìvek na dopravu zamìstnancù poskytuje se zamìstnavateli, který zabezpeèuje každodenní dopravu svých zamìstnancù do a ze zamìstnání, mùže být udìlen i zamìstnavateli, který zajiš uje dopravu svých zamìstnancù s tìžším zdravotním postižením, g) pøíspìvek na zapracování, který mùže úøad práce poskytnout zamìstnavateli pøijímajícímu do pracovního pomìru uchazeèe o zamìstnání, jenž patøí mezi osoby znevýhodnìné na trhu práce, h) pøíspìvek pøi pøechodu zamìstnavatele na nový podnikatelský program. Mezi opatøení aktivní politiky zamìstnanosti se øadí: a) poradenství, které provádìjí úøady práce za úèelem zjiš ování osobnostních a kvalifikaèních pøedpokladù fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostøedkování vhodného zamìstnání, pro volbu pøípravy k práci osob se zdravotním postižením a pøi výbìru vhodných nástrojù aktivní politiky zamìstnanosti, b) podpora zamìstnávání osob se zdravotním postižením prostøednictvím pracovní rehabilitace a podpory zøizování chránìných pracovních míst a chránìných pracovních dílen, c) cílené programy k øešení zamìstnanosti. K zamyšlení Jistì jste si všimli, že v zákonì o zamìstnanosti se èasto objevují pojmy zájemce a uchazeè o zamìstnání. Zájemcem o zamìstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostøedkování zamìstnání a za tím úèelem požádá o zaøazení do evidence zájemcù o zamìstnání kterýkoliv úøad práce na území Èeské republiky této osobì úøad práce zprostøedkovává vhodné zamìstnání a mùže mu zabezpeèit rekvalifikaci. Uchazeèem o zamìstnání je fyzická osoba, která osobnì požádá o zprostøedkování vhodného zamìstnání úøad práce, v jehož správním obvodu má bydlištì, a pøi splnìní zákonem stanovených podmínek je úøadem práce zaøazena do evidence uchazeèù o zamìstnání. Podle 25 odstavce 2 zákona o zamìstnanosti è. 435 se nemùže kromì jiných stát uchazeèem o zamìstnání fyzická osoba v dobì, po kterou je plnì invalidní podle 39 odstavce 1 písmene a) (viz pøedchozí text). Jaké nástroje aktivní politiky zamìstnanosti (podle Z. o zamìstnanosti è. 435) mohou využít obèané se zdravotním postižením a existují zde výjimky? Jestliže ano, jaké a pro koho? Stát se ve své politice hlásí k zodpovìdnosti za vytváøení podmínek pro zamìstnávání osob se zdravotním postižením. Využívá k tomu aktivní politiku zamìstnanosti s cílem zajistit rovnováhu na trhu práce a podmínky pro rovnoprávný pøístup k pracovní pøíležitosti. Právo na zamìstnání 1.4 PRÁVO OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZAMÌSTNÁNÍ Podle Listiny základních práv a svobod, která je souèástí ústavního poøádku Èeské republiky, má každý obèan právo získávat prostøedky na své životní potøeby prací. Právo na práci je bìžnì chápáno jako právo na zamìstnání a povinnost státu podporovat zamìstnanost a vznik pracovních míst. Právo na zamìstnání je právo fyzické osoby, která chce a mùže pracovat a o práci se uchází, na zamìstnání v pracovnì-právním vztahu, na zprostøedkování zamìstnání a na poskytnutí dalších služeb stanovených zákonem o zamìstnanosti. 10

6 V zákonì o zamìstnanosti se v souvislosti s uplatòováním práva na zamìstnání fyzickými osobami zdùrazòuje rovné zacházení a zákaz diskriminace. Úèastníci právních vztahù, jako jsou fyzické osoby mající zpùsobilost být zamìstnancem, zamìstnavatelé a úøady práce a další právnické a fyzické osoby vykonávající èinnosti podle zákona o zamìstnanosti, jsou povinni zajiš ovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatòujícími právo na zamìstnání. Pøi uplatòování práva na zamìstnání je zakázána diskriminace z dùvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického pùvodu, národnosti, státního obèanství, sociálního pùvodu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, vìku, náboženství èi víry, majetku, manželského èi rodinného stavu atd. Není tedy možné, aby osoba se zdravotním postižením byla pøi ucházení se o zamìstnání odmítnuta jenom z dùvodu, že pro vykonávání práce potøebuje speciální podmínky apod. Pokud však dùvod pro odepøení zamìstnání spoèívá v povaze zamìstnání, pro kterou by obèan napø. z dùvodu svého zdravotního postižení nemohl práci vykonávat, není za diskriminaci považován. Rovné zacházení a zákaz diskriminace pøi uplatòování práva na zamìstnání 1.5 PODMÍNKY PRO ZAMÌSTNÁVÁNÍ LIDÍ ZNEVÝHODNÌNÝCH NA TRHU PRÁCE Zákon o zamìstnanosti specifikuje práva a povinnosti zamìstnavatelù vztahující se k zamìstnávání lidí se zdravotním postižením. Zamìstnavatel je oprávnìn požadovat od úøadu práce: informace a poradenství v otázkách spojených se zamìstnáváním osob se zdravotním postižením, souèinnost pøi vyhrazování pracovních míst zvláštì vhodných pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci pøi vytváøení vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci pøi øešení individuálního pøizpùsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením. Zamìstnavatel má povinnost: hlásit úøadu práce a vést evidenci pracovních míst zvláštì vhodných èi pøímo vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, rozšiøovat podle svých podmínek možnost zamìstnávání osob se zdravotním postižením individuálním pøizpùsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, spolupracovat s úøadem práce pøi zajiš ování pracovní rehabilitace, vést evidenci zamìstnancù se zdravotním postižením a pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl zamìstnávání osob se zdravotním postižením èiní u zamìstnavatele s více než 25 zamìstnanci 4 %. Pokud tento podíl neplní, pak by mìl tuto povinnost nahradit odebíráním výrobkù od zamìstnavatelù zamìstnávajících více než 50 % zamìstnancù se zdravotním postižením nebo zadáváním výrobních programù tìmto zamìstnavatelùm nebo odebíráním výrobkù chránìných dílen. Stát motivuje zamìstnavatele zamìstnávat osoby se zdravotním postižením v zákonì o zamìstnanosti také poskytováním státního pøíspìvku zamìstnavateli, který zamìstnává pøes 50 % zamìstnancù se zdravotním postižením. Výše pøíspìvku èiní 0,66 násobku prùmìrné mìsíèní mzdy za každou zamìstnanou osobu s tìžším zdravotním Spolupráce úøadù práce a zamìstnavatelù pøi zamìstnávání osob se zdravotním postižením Povinnosti zamìstnavatelù v oblasti zamìstnávání osob se zdravotním postižením 11

7 postižením a 0,33 násobku za každou osobu se zdravotním postižením. Úèelem pøíspìvku je èásteènì kompenzovat zamìstnavatelùm zvýšené náklady související se zamìstnáváním obèanù se zdravotním postižením. Vedle uvedeného pøíspìvku na podporu zamìstnávání osob se zdravotním postižením poskytují úøady práce také pøíspìvek patøící k pobídkám k zamìstnávání osob s postižením pøíspìvky na vytvoøení chránìného pracovního místa nebo chránìné pracovní dílny. Tìmito opatøeními aktivní politiky zamìstnanosti se budeme zabývat v samostatné kapitole. Na druhé stranì vytyèuje i sankce. Pokud zamìstnavatel neplní žádnou z podmínek pro zamìstnávání lidí se zdravotním postižením, pak musí odvádìt do státního rozpoètu za každou takovou osobu 2,5 násobek prùmìrné mìsíèní mzdy... V hlavì šesté zákoníku práce zamìøené na péèi o zamìstnance je uvedena povinnost zamìstnavatelù umožòovat zamìstnancùm se zdravotním postižením získání èi zvyšování potøebné kvalifikace výcvikem nebo studiem. Zpùsobilost k pracovnìprávním vztahùm Vznik pracovnìprávních vztahù Pøevedení na jinou práci 1.6 PRACOVNÌ-PRÁVNÍ VZTAHY Zpùsobilost fyzické osoby nabývat práv v pracovnì-právních vztazích a brát na sebe z tohoto vztahu plynoucí povinnosti upravuje 11 Zákoníku práce. Za zpùsobilého se považuje: fyzická osoba po dosažení 15 let vìku, pokud dokonèila povinnou školní docházku. Fyzická osoba, která ukonèí povinnou školní docházku v pomocné škole pøed dosažením 15 let vìku, vzniká dnem ukonèení povinné školní docházky, nejdøíve však dnem dosažení 14 let vìku. Pracovnìprávní vztahy vznikají mezi zamìstnanci a zamìstnavateli. V obecné rovinì jsou upraveny v zákoníku práce. Zároveò jsou zde také formulována pravidla pro skupiny lidí znevýhodnìných ve smyslu jejich pracovní výkonnosti. Je to pøedevším z následujících dùvodù: snížit negativní dopad znevýhodnìní jedince do jeho práv daných zákonem o zamìstnanosti, zajistit takové podmínky, které z dùvodu znevýhodnìní pro výkon své práce potøebuje. Zamìstnavatel je povinen nepøipustit, aby zamìstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní zpùsobilosti. Zvláštní pozornost je v této souvislosti vìnována lidské dùstojnosti. Zákoník podtrhává, že ji nikdo nesmí za využití pracovnìprávního vztahu ponižovat. Pro vznik a realizaci pracovnì-právních vztahù jsou zákoníkem práce daná pravidla, která zohledòují i specifika a odlišnosti pro pracovnì-právní vztahy zdravotnì oslabených jedincù. Zvláštní pozornost je vìnovaná otázce lidské dùstojnosti uvnitø tìchto vztahù. 1.7 ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Podmínky pro pøevedení na jinou práci jsou uvedeny v 37 Zákoníku práce. Zamìstnavatel je povinen pøevést zamìstnance na jinou práci, jestliže: zamìstnanec pro svùj zdravotní stav dlouhodobì pozbyl zpùsobilost konat dále dosavadní práci, zamìstnanec práci konat nesmí pro onemocnìní nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, 12

8 zamìstnanec pracující v noci na základì lékaøského posudku je uznán nezpùsobilým pro noèní práci a z dalších zákonných dùvodù. Pøi pøevedení zamìstnance na jinou práci musí zamìstnavatel zohlednit zdravotní stav, schopnosti a pokud možno i jeho kvalifikaci. Problematiku výpovìdi ze strany zamìstnavatele øeší zákoník práce v 46. Dùvody pro propuštìní zamìstnance mohou být: nadbyteènost v souvislosti s reorganizaèními zmìnami, zmìna zdravotního stavu, pro kterou zamìstnanec ztratil dlouhodobì zpùsobilosti konat dále dosavadní práci, jestliže zamìstnanec pro svùj zdravotní stav práci konat nesmí je ohrožen nemocí z povolání. Pøi výpovìdi zamìstnanci se zdravotním postižením, který není zabezpeèen dùchodem, proto, že nesmí dále konat dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání, je zamìstnavatel takovému zamìstnanci povinen zajistit nové vhodné zamìstnání, a to podle potøeby i s pomocí svého nadøízeného orgánu. V tìchto pøípadech výpovìdní doba skonèí teprve tehdy, až zamìstnavatel tuto povinnost splní, pokud se se zamìstnancem nedohodne jinak. Podle 86 Zákoníku práce je zamìstnavatel povinen vytváøet podmínky, aby mohlo být vyhovìno žádostem zdravotnì postižených zamìstnancù o sjednání kratší pracovní doby než je stanovena týdenní pracovní doba. Kratší pracovní doba mùže být rozvržena do ménì pracovních dní. Obèané se zdravotním postižením patøí na trhu práce k nejvíce ohroženým. Proto je tøeba vìnovat této problematice velkou pozornost. Je tøeba si uvìdomit, že riziko zdravotního postižení existuje u každého jedince. V Èeské republice je asi lidí se zdravotním postižením. Jeho negativní dùsledky v životì zdravotnì postiženého èlovìka lze zmírnit vstøícnými kroky a opatøeními, jimiž spoleènost umožòuje zlepšit kvalitu života tìchto lidí. Pøíležitost k samostatnosti prostøednictvím zamìstnávání tìchto lidí je jednou z cest k této kvalitì. Výpovìï daná zamìstnavatelem Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby Kontrolní otázky 1. Proè je nezbytné vzdìlávat jedince znevýhodnìné na trhu práce v právní problematice? 2. V èem spoèívá zodpovìdnost školy pøi profesní pøípravì žákù znevýhodnìných na trhu práce? 3. V èem tkví rozdíl mezi pedagogickým a právním pojetím zdravotního postižení? 4. Jaké je obecné hledisko øešení právní problematiky v zamìstnávání osob se zdravotním postižením v ÈR? 5. Které právní normy øeší problematiku zamìstnávání osob se zdravotním postižením a v èem se liší? 6. Jak lze formulovat rozdíl mezi invalidním a èásteènì invalidním obèanem? 7. Jaký je rozdíl v pojetí termínu invalidní obèan a termínu osoba zdravotnì znevýhodnìná? 8. Co rozumíte pod pojmem osoba se zdravotním postižením znaènì ztìžujícím obecnì životní podmínky? 9. Co rozumíte pod pojmem aktivní politika zamìstnanosti? 10. Jaké využívá stát prostøedky k motivování firem pro vytváøení pracovních pøíležitostí pro osoby se zdravotním postižením? 11. Co rozumíte pod pojmem právo zdravotnì postižených na zamìstnání? 13

9 12. Proti jakému jednání potenciálního zamìstnavatele se mùže osoba se zdravotním postižením odvolat, když se uchází o zamìstnání? 13. Jaké formy pomoci pro pøístup k zamìstnání poskytuje stát osobám se zdravotním postižením? 14. Jaké má zamìstnavatel povinnosti pøi vytváøení pracovních pøíležitostí pro osoby se zdravotním postižením v obecné rovinì? 15. Kdy je jedinec zpùsobilý k nabývání pracovnì-právních vztahù? 16. Jaké jsou podmínky vzniku pracovnì-právních vztahù? 17. Jaké podmínky musí zamìstnavatel dodržovat pøi pøevedení osoby se zdravotním postižením na jinou práci? 18. Jaké mohou být dùvody k rozvázání pracovního pomìru? 19. Kdy mùže osoba se zdravotním postižením žádat o úpravu pracovní doby? Seznam použité literatury HUTAØ, J.: Sociálnì právní minimum pro zdravotnì postižené. Praha : NRZP ÈR, Helios II: Economic integration of disabled people. European Comissioon, DGV, Legislation on the rehabilitation of people with disabilities. Strasbourg: Council of Europe Press, ZÁKONÍK PRÁCE, 65/1965 Sb. èástka 32 Sbírky zákonù roèník 1965 v platném znìní Zákon o zamìstnanosti 435/2004 Sb. Národní plán opatøení pro snížení negativních dùsledkù zdravotního postižení è. 493 ze dne 8. záøí Národní plán vyrovnávání pøíležitostí pro obèany se zdravotním postižením è. 256 ze dne 14. dubna

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více