1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO"

Transkript

1 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba, osoba se zdravotním znevýhodnìním, osoba se zdravotním postižením, osoba s tìžším zdravotním postižením, plná invalidita, poradenská èinnost, pracovnì-právní vztahy, pracovní rehabilitace, právo na zamìstnání, rekvalifikace, pøevedení na jinou práci, zdravotní znevýhodnìní, úøad práce, veøejnì prospìšné práce, vytváøení pracovních míst pro lidi se zmìnìnou pracovní schopností, výpovìï ze zamìstnání, zpùsobilost k pracovnìprávním vztahùm. Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly budete schopni: uvést, proè by se mìl klást dùraz na získání znalostí pracovnì-právní problematiky v rámci školního vzdìlávání, vyjmenovat, jakými znalostmi z oblasti pracovního práva by mìli disponovat pracovníci v oblasti podporovaného zamìstnávání, vysvìtlit rozdíly mezi pedagogickým a právním pojetím termínu zdravotní postižení, pojmenovat obecnou problematiku základních právních norem, které se týkají zamìstnávání zdravotnì postižených lidí, porozumìt právním termínùm užívaným v kontextu zdravotního postižení, poznat možnosti pracovního zapojení jedince znevýhodnìného na trhu práce, vìdìt, co znamená aktivní politika zamìstnanosti, umìt rozlišit prostøedky k motivování firem pro vytváøení pracovních pøíležitostí pro jedince znevýhodnìné na trhu práce, vìdìt, co znamená právo zdravotnì postižených na zamìstnání v kontextu èeských právních pøedpisù, vyjmenovat, jakou konkrétní pomoc pro pøístup k zamìstnání poskytuje stát zdravotnì postiženým, jak pomáhá úøad práce zdravotnì postiženému pøi pracovním uplatnìní, vyjmenovat podmínky, za kterých vznikají pracovnì právní vztahy. Zdá se vám právní problematika nudná a nezáživná? Hledáte obtížnì motivaci pro ètení paragrafù? Právní problematika má ve znalostní výbavì lidí, kteøí pracují v oblasti podporovaného zamìstnávání, nezastupitelné místo. Proè? Faktické podmínky pro pracovní uplatnìní osoby znevýhodnìné na trhu práce jsou mnohdy velmi tvrdé a obtížné, na druhé stranì potøebuje tento jedinec pøi práci specifické podmínky, z nichž nìkteré pøináležejí osobám se zdravotním postižením podle litery zákona. Èlovìku znevýhodnìnému na trhu práce pøináší právní povìdomí možnost orientovat se ve spoleènosti. Èlovìku znevýhodnìnému na trhu práce pøinese právní povìdomí možnost ohlídat si zdravé pracovní prostøedí. Základní schopnost orientovat se ve vlastních právech je podmínkou svobodného rozhodování a vytváøení vìdomí vlastní hodnoty. 6

2 Se základy právní problematiky jsou lidé seznamováni už v rámci své úèasti ve školním vzdìlávání. Ovšem vzhledem k rychle se mìnícím legislativním podmínkám, není vìtšina obèanù po jeho absolvování vybavena konkrétními znalostmi z pøíslušných právních oblastí. Pøi vzdìlávání osob ohrožených znevýhodnìním èi znevýhodnìných na trhu práce by mìla být vìnována o to vìtší pozornost pøedevším pracovnì-právním otázkám, o co je jejich pracovní uplatnìní obtížnìjší vzhledem k oprávnìným, ale na zamìstnavatele nároènìjším zvláštním pracovním podmínkám. Pracovníci v podporovaném zamìstnávání zprostøedkovávají uživatelùm v rámci individuální èi skupinové (job cluby) práce znalosti z pracovního práva zpùsobem šitým na míru typu jejich znevýhodnìní a sami tyto poznatky uplatòují pøi jednání se zamìstnavateli s úøady práce apod. 1.1 POJETÍ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ V PRÁVNÍM KONTEXTU Právní relevance zdravotního postižení je odlišná od pedagogické popø. sociálnì psychologické. Právo hovoøí o zdravotním postižení až pøi podstatnì vyšším stupni narušení zdraví (Hutaø, 2003). Dùvody nám budou srozumitelnìjší, když pochopíme, jak se od sebe liší právní a pedagogické, popø. psychologické pøístupy. Právní normy jsou definované jako obecnì závazné pravidlo chování, jehož dodržování je vynutitelné státní mocí. Moment státní vymahatelnosti práva je dùvodem pro vytváøení pøesnì definovaných kritérií pro posuzování dodržování právních norem. Právo se snaží o vytváøení obecných kategorií. Pedagogické, psychologické pøístupy Zdùrazòují nutnost individualizace. Zatímco se pedagogika a psychologie zabývají problematikou jednotlivých osob se zdravotním postižením, právní pojetí ji zobecòuje a modifikuje na obecné situace a vztahuje obecnì ke všem èlenùm spoleènosti. V èeském právním systému se právní norma nezabývá samostatnì právem zdravotnì postižených, právní pøedpisy vztahující se k problematice postižených jsou øešeny v rámci pøedpisù obecných, které jsou platné pro celou spoleènost. K zamìstnávání lidí, k jejich pracovním podmínkám, ke vztahùm a povinnostem zamìstnancù popø. zamìstnavatelù se v èeském právním systému vztahují dvì základní právní normy: a) Zákon o zamìstnanosti 435/2004 Sb. Ve své podstatì je zamìøen na vztah státu a zamìstnavatele. Vzhledem k problematice zamìstnávání osob se zdravotním postižením: definuje fyzické osoby se zdravotním postižením, jimž se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce, upravuje povinnosti zamìstnavatele pøi vytváøení pracovních pøíležitostí pro tyto osoby, formuluje sankce vùèi zamìstnavatelùm pøi nedodržení podmínek pro zamìstnávání osob se zdravotním postižením, vymezuje pravidla alternativních zpùsobù naplòování podmínek pro zamìstnávání osob se zdravotním postižením, vytyèuje kritéria, za kterých je jedinec zaøazován do skupiny obèanù se zdravotním znevýhodnìním, Pøístupy ke zdravotnímu postižení Pracovní právní normy 7

3 stanovuje závazky státu vùèi zamìstnavateli, pokud takové pracovní pøíležitosti vytváøí a pracovní uplatnìní osob se zmìnìnou pracovní schopností umožòuje. b) Zákoník práce Z obecného hlediska øeší vztahy mezi zamìstnavatelem a zamìstnancem: upravuje podmínky pro zamìstnavatele, které pøi zamìstnávání zdravotnì postiženého obèana musí dodržovat v oblasti pracovnì právních vztahù, upravuje podmínky, které musí dodržovat zamìstnanec (v obecné rovinì) vùèi zamìstnavateli. Je dùležité uvìdomit si rozdíl mezi pojetím zdravotního postižení v pedagogice popø. psychologii, které vychází ze zamìøení individuálního, a v právní praxi, jejímž východiskem je obecný charakter práva uplatòovaný v celé spoleènosti. To je také dùvodem, proè je právní problematika zdravotnì postižených jedincù øešena v èeském právním systému v rámci bìžných pøedpisù a zákonù. Plnì invalidní obèan Èásteènì invalidní obèan 1.2 JEDINEC ZNEVÝHODNÌNÝ NA TRHU PRÁCE V ZORNÉM ÚHLU PRÁVNÍCH PØEDPISÙ Když jsme si ujasnili, jaký význam má právní povìdomí pro život a pracovní uplatnìní èlovìka znevýhodnìného na trhu práce a jaký je rozdíl v chápání termínu zdravotní postižení z pohledu pedagogického a právního, mùžeme pøejít k další kapitole. V té se seznámíte s terminologií, která je užívána v právních pøedpisech. Zákon o zamìstnanosti operuje s pojmy: plná invalidita, èásteèná invalidita, osoby s tìžším zdravotním postižením, osoby zdravotnì znevýhodnìné. Podmínky pro zaøazení jedince mezi plnì èi èásteènì invalidní osoby jsou podrobnì definovány v 39 a 44 zákona 155/95 Sb. o dùchodovém pojištìní. V 39 odstavec 1 je uvedeno, že obèan je plnì invalidní, jestliže z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu: a) poklesla jeho schopnost soustavné výdìleèná èinnost nejménì o 66 %, nebo b) je schopen pro zdravotní postižení schopen soustavné výdìleèné èinnosti jen za zcela mimoøádných podmínek. Výèet zdravotních postižení umožòujících výdìleènou èinnost za zcela mimoøádných podmínek je uveden v pøíloze è. 3 vyhlášky è. 284/1995, kterou se provádí zákon o dùchodovém pojištìní. Patøí k nim napø. úplná nevidomost obou oèí, hemiplegie èi støední mentální retardace. Obèan je èásteènì invalidní, jestliže se mu pro dlouhodobì nepøíznivý zdravotní stav: a) snížila jeho schopnost soustavné výdìleèné èinnosti nejménì o 33%, nebo b) znaènì ztížily obecné životní podmínky. Okruh zdravotních postižení znaènì stìžujících obecné životní podmínky stanovuje pøíloha è. 4 vyhlášky è. 284/1995. Patøí k nim napø. oboustranná úplná hluchota, stavy po vynìtí hrtanu èi tìžké parézy dvou konèetin. 8

4 Pojmy plnì invalidní a èásteènì invalidní jedinec se vztahují pøedevším k možnosti pracovního uplatnìní a z toho plynoucího výdìlku. V zákonì o zamìstnanosti je pro osoby plnì invalidní používán také pojem osoby s tìžším zdravotním postižením. Kromì plnì a èásteènì invalidních patøí dle tohoto zákona mezi osoby se zdravotním postižením osoby zdravotnì znevýhodnìné, pro nìž se døíve používalo oznaèení jedinci se zmìnìnou pracovní schopností. Za zdravotnì znevýhodnìnou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou funkèní poruchu zdravotního stavu, pøi které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zamìstnání nebo jinou výdìleènou èinnost, ale její možnosti být nebo zùstat pracovnì zaèlenìna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatnì omezeny z dùvodu jejího dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu. Osoba zdravotnì znevýhodnìná 1.3 AKTIVNÍ POLITIKA ZAMÌSTNANOSTI K závazkùm, které si klade státní politika zamìstnanosti vzhledem k problematice zamìstnávání jedincù znevýhodnìných na trhu práce patøí pøijímání opatøení: na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický pùvod, s obèany se zdravotním postižením a s dalšími skupinami obèanù, kteøí mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o pøístup k zamìstnání, rekvalifikaci, pøípravì k práci a ke specializovaným kurzùm, pro zamìstnávání obèanù se zdravotním postižením a dalších skupin obèanù, kteøí mají ztížené postavení na trhu práce. Aktivní politika zamìstnanosti je souhrn opatøení smìøujících k zajištìní maximálnì možné úrovnì zamìstnanosti. Je zabezpeèována ministerstvem práce a sociálních vìcí a úøady práce, popø. dalšími spolupracujícími subjekty. Zákon o zamìstnanosti hovoøí v souvislosti s aktivní politikou zamìstnanosti o nástrojích a opatøeních, které se týkají i osob znevýhodnìných na trhu práce vèetnì zdravotnì postižených. V zákonu o zamìstnanosti jsou definovány následující nástroje aktivní politiky zamìstnanosti: a) rekvalifikace, jejímž prostøednictvím mùže uchazeè èi zájemce o zamìstnání, popø. zamìstnanec získat novou kvalifikaci èi rozšíøit rekvalifikaci stávající, b) investièní pobídky, kdy se u zamìstnavatele, jemuž bylo vydáno rozhodnutí o pøíslibu investièní pobídky, hmotnì podporuje vytváøení nových pracovních míst èi rekvalifikace nebo školení nových zamìstnancù, c) veøejnì prospìšné práce, jimiž se rozumí èasovì omezené pracovní pøíležitosti spoèívající zejména pøi údržbì veøejných prostranství, úklidu a údržbì veøejných budov a komunikací nebo jiných obdobných èinnostech, které vytváøí zamìstnavatel nejdéle na 12 po sobì jdoucích kalendáøních mìsícù, a to i opakovanì, k pracovnímu umístìní uchazeèù o zamìstnání, d) spoleèensky úèelná pracovní místa, která zamìstnavatel zøizuje na základì dohody s úøadem práce a obsazuje je uchazeèi o zamìstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnìní jiným zpùsobem, pøíspìvek na jeho zøízení mùže získat i uchazeè o zamìstnání za úèelem výkonu samostatné výdìleèné èinnosti, e) pøeklenovací pøíspìvek mùže úøad práce poskytnout osobì samostatnì výdìleènì èinné, která obdržela pøíspìvek na spoleèensky úèelné pracovní místo; poskytuje se nejdéle 3 mìsíce v mìsíèní výši rovnající se polovinì èástky životního minima platného pro obèana staršího 26 let, Nástroje aktivní politiky zamìstnanosti 9

5 Opatøení aktivní politiky zamìstnanosti Zájemce o zamìstnání Uchazeè o zamìstnání f) pøíspìvek na dopravu zamìstnancù poskytuje se zamìstnavateli, který zabezpeèuje každodenní dopravu svých zamìstnancù do a ze zamìstnání, mùže být udìlen i zamìstnavateli, který zajiš uje dopravu svých zamìstnancù s tìžším zdravotním postižením, g) pøíspìvek na zapracování, který mùže úøad práce poskytnout zamìstnavateli pøijímajícímu do pracovního pomìru uchazeèe o zamìstnání, jenž patøí mezi osoby znevýhodnìné na trhu práce, h) pøíspìvek pøi pøechodu zamìstnavatele na nový podnikatelský program. Mezi opatøení aktivní politiky zamìstnanosti se øadí: a) poradenství, které provádìjí úøady práce za úèelem zjiš ování osobnostních a kvalifikaèních pøedpokladù fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostøedkování vhodného zamìstnání, pro volbu pøípravy k práci osob se zdravotním postižením a pøi výbìru vhodných nástrojù aktivní politiky zamìstnanosti, b) podpora zamìstnávání osob se zdravotním postižením prostøednictvím pracovní rehabilitace a podpory zøizování chránìných pracovních míst a chránìných pracovních dílen, c) cílené programy k øešení zamìstnanosti. K zamyšlení Jistì jste si všimli, že v zákonì o zamìstnanosti se èasto objevují pojmy zájemce a uchazeè o zamìstnání. Zájemcem o zamìstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostøedkování zamìstnání a za tím úèelem požádá o zaøazení do evidence zájemcù o zamìstnání kterýkoliv úøad práce na území Èeské republiky této osobì úøad práce zprostøedkovává vhodné zamìstnání a mùže mu zabezpeèit rekvalifikaci. Uchazeèem o zamìstnání je fyzická osoba, která osobnì požádá o zprostøedkování vhodného zamìstnání úøad práce, v jehož správním obvodu má bydlištì, a pøi splnìní zákonem stanovených podmínek je úøadem práce zaøazena do evidence uchazeèù o zamìstnání. Podle 25 odstavce 2 zákona o zamìstnanosti è. 435 se nemùže kromì jiných stát uchazeèem o zamìstnání fyzická osoba v dobì, po kterou je plnì invalidní podle 39 odstavce 1 písmene a) (viz pøedchozí text). Jaké nástroje aktivní politiky zamìstnanosti (podle Z. o zamìstnanosti è. 435) mohou využít obèané se zdravotním postižením a existují zde výjimky? Jestliže ano, jaké a pro koho? Stát se ve své politice hlásí k zodpovìdnosti za vytváøení podmínek pro zamìstnávání osob se zdravotním postižením. Využívá k tomu aktivní politiku zamìstnanosti s cílem zajistit rovnováhu na trhu práce a podmínky pro rovnoprávný pøístup k pracovní pøíležitosti. Právo na zamìstnání 1.4 PRÁVO OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZAMÌSTNÁNÍ Podle Listiny základních práv a svobod, která je souèástí ústavního poøádku Èeské republiky, má každý obèan právo získávat prostøedky na své životní potøeby prací. Právo na práci je bìžnì chápáno jako právo na zamìstnání a povinnost státu podporovat zamìstnanost a vznik pracovních míst. Právo na zamìstnání je právo fyzické osoby, která chce a mùže pracovat a o práci se uchází, na zamìstnání v pracovnì-právním vztahu, na zprostøedkování zamìstnání a na poskytnutí dalších služeb stanovených zákonem o zamìstnanosti. 10

6 V zákonì o zamìstnanosti se v souvislosti s uplatòováním práva na zamìstnání fyzickými osobami zdùrazòuje rovné zacházení a zákaz diskriminace. Úèastníci právních vztahù, jako jsou fyzické osoby mající zpùsobilost být zamìstnancem, zamìstnavatelé a úøady práce a další právnické a fyzické osoby vykonávající èinnosti podle zákona o zamìstnanosti, jsou povinni zajiš ovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatòujícími právo na zamìstnání. Pøi uplatòování práva na zamìstnání je zakázána diskriminace z dùvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického pùvodu, národnosti, státního obèanství, sociálního pùvodu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, vìku, náboženství èi víry, majetku, manželského èi rodinného stavu atd. Není tedy možné, aby osoba se zdravotním postižením byla pøi ucházení se o zamìstnání odmítnuta jenom z dùvodu, že pro vykonávání práce potøebuje speciální podmínky apod. Pokud však dùvod pro odepøení zamìstnání spoèívá v povaze zamìstnání, pro kterou by obèan napø. z dùvodu svého zdravotního postižení nemohl práci vykonávat, není za diskriminaci považován. Rovné zacházení a zákaz diskriminace pøi uplatòování práva na zamìstnání 1.5 PODMÍNKY PRO ZAMÌSTNÁVÁNÍ LIDÍ ZNEVÝHODNÌNÝCH NA TRHU PRÁCE Zákon o zamìstnanosti specifikuje práva a povinnosti zamìstnavatelù vztahující se k zamìstnávání lidí se zdravotním postižením. Zamìstnavatel je oprávnìn požadovat od úøadu práce: informace a poradenství v otázkách spojených se zamìstnáváním osob se zdravotním postižením, souèinnost pøi vyhrazování pracovních míst zvláštì vhodných pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci pøi vytváøení vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci pøi øešení individuálního pøizpùsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením. Zamìstnavatel má povinnost: hlásit úøadu práce a vést evidenci pracovních míst zvláštì vhodných èi pøímo vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, rozšiøovat podle svých podmínek možnost zamìstnávání osob se zdravotním postižením individuálním pøizpùsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, spolupracovat s úøadem práce pøi zajiš ování pracovní rehabilitace, vést evidenci zamìstnancù se zdravotním postižením a pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl zamìstnávání osob se zdravotním postižením èiní u zamìstnavatele s více než 25 zamìstnanci 4 %. Pokud tento podíl neplní, pak by mìl tuto povinnost nahradit odebíráním výrobkù od zamìstnavatelù zamìstnávajících více než 50 % zamìstnancù se zdravotním postižením nebo zadáváním výrobních programù tìmto zamìstnavatelùm nebo odebíráním výrobkù chránìných dílen. Stát motivuje zamìstnavatele zamìstnávat osoby se zdravotním postižením v zákonì o zamìstnanosti také poskytováním státního pøíspìvku zamìstnavateli, který zamìstnává pøes 50 % zamìstnancù se zdravotním postižením. Výše pøíspìvku èiní 0,66 násobku prùmìrné mìsíèní mzdy za každou zamìstnanou osobu s tìžším zdravotním Spolupráce úøadù práce a zamìstnavatelù pøi zamìstnávání osob se zdravotním postižením Povinnosti zamìstnavatelù v oblasti zamìstnávání osob se zdravotním postižením 11

7 postižením a 0,33 násobku za každou osobu se zdravotním postižením. Úèelem pøíspìvku je èásteènì kompenzovat zamìstnavatelùm zvýšené náklady související se zamìstnáváním obèanù se zdravotním postižením. Vedle uvedeného pøíspìvku na podporu zamìstnávání osob se zdravotním postižením poskytují úøady práce také pøíspìvek patøící k pobídkám k zamìstnávání osob s postižením pøíspìvky na vytvoøení chránìného pracovního místa nebo chránìné pracovní dílny. Tìmito opatøeními aktivní politiky zamìstnanosti se budeme zabývat v samostatné kapitole. Na druhé stranì vytyèuje i sankce. Pokud zamìstnavatel neplní žádnou z podmínek pro zamìstnávání lidí se zdravotním postižením, pak musí odvádìt do státního rozpoètu za každou takovou osobu 2,5 násobek prùmìrné mìsíèní mzdy... V hlavì šesté zákoníku práce zamìøené na péèi o zamìstnance je uvedena povinnost zamìstnavatelù umožòovat zamìstnancùm se zdravotním postižením získání èi zvyšování potøebné kvalifikace výcvikem nebo studiem. Zpùsobilost k pracovnìprávním vztahùm Vznik pracovnìprávních vztahù Pøevedení na jinou práci 1.6 PRACOVNÌ-PRÁVNÍ VZTAHY Zpùsobilost fyzické osoby nabývat práv v pracovnì-právních vztazích a brát na sebe z tohoto vztahu plynoucí povinnosti upravuje 11 Zákoníku práce. Za zpùsobilého se považuje: fyzická osoba po dosažení 15 let vìku, pokud dokonèila povinnou školní docházku. Fyzická osoba, která ukonèí povinnou školní docházku v pomocné škole pøed dosažením 15 let vìku, vzniká dnem ukonèení povinné školní docházky, nejdøíve však dnem dosažení 14 let vìku. Pracovnìprávní vztahy vznikají mezi zamìstnanci a zamìstnavateli. V obecné rovinì jsou upraveny v zákoníku práce. Zároveò jsou zde také formulována pravidla pro skupiny lidí znevýhodnìných ve smyslu jejich pracovní výkonnosti. Je to pøedevším z následujících dùvodù: snížit negativní dopad znevýhodnìní jedince do jeho práv daných zákonem o zamìstnanosti, zajistit takové podmínky, které z dùvodu znevýhodnìní pro výkon své práce potøebuje. Zamìstnavatel je povinen nepøipustit, aby zamìstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní zpùsobilosti. Zvláštní pozornost je v této souvislosti vìnována lidské dùstojnosti. Zákoník podtrhává, že ji nikdo nesmí za využití pracovnìprávního vztahu ponižovat. Pro vznik a realizaci pracovnì-právních vztahù jsou zákoníkem práce daná pravidla, která zohledòují i specifika a odlišnosti pro pracovnì-právní vztahy zdravotnì oslabených jedincù. Zvláštní pozornost je vìnovaná otázce lidské dùstojnosti uvnitø tìchto vztahù. 1.7 ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Podmínky pro pøevedení na jinou práci jsou uvedeny v 37 Zákoníku práce. Zamìstnavatel je povinen pøevést zamìstnance na jinou práci, jestliže: zamìstnanec pro svùj zdravotní stav dlouhodobì pozbyl zpùsobilost konat dále dosavadní práci, zamìstnanec práci konat nesmí pro onemocnìní nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, 12

8 zamìstnanec pracující v noci na základì lékaøského posudku je uznán nezpùsobilým pro noèní práci a z dalších zákonných dùvodù. Pøi pøevedení zamìstnance na jinou práci musí zamìstnavatel zohlednit zdravotní stav, schopnosti a pokud možno i jeho kvalifikaci. Problematiku výpovìdi ze strany zamìstnavatele øeší zákoník práce v 46. Dùvody pro propuštìní zamìstnance mohou být: nadbyteènost v souvislosti s reorganizaèními zmìnami, zmìna zdravotního stavu, pro kterou zamìstnanec ztratil dlouhodobì zpùsobilosti konat dále dosavadní práci, jestliže zamìstnanec pro svùj zdravotní stav práci konat nesmí je ohrožen nemocí z povolání. Pøi výpovìdi zamìstnanci se zdravotním postižením, který není zabezpeèen dùchodem, proto, že nesmí dále konat dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání, je zamìstnavatel takovému zamìstnanci povinen zajistit nové vhodné zamìstnání, a to podle potøeby i s pomocí svého nadøízeného orgánu. V tìchto pøípadech výpovìdní doba skonèí teprve tehdy, až zamìstnavatel tuto povinnost splní, pokud se se zamìstnancem nedohodne jinak. Podle 86 Zákoníku práce je zamìstnavatel povinen vytváøet podmínky, aby mohlo být vyhovìno žádostem zdravotnì postižených zamìstnancù o sjednání kratší pracovní doby než je stanovena týdenní pracovní doba. Kratší pracovní doba mùže být rozvržena do ménì pracovních dní. Obèané se zdravotním postižením patøí na trhu práce k nejvíce ohroženým. Proto je tøeba vìnovat této problematice velkou pozornost. Je tøeba si uvìdomit, že riziko zdravotního postižení existuje u každého jedince. V Èeské republice je asi lidí se zdravotním postižením. Jeho negativní dùsledky v životì zdravotnì postiženého èlovìka lze zmírnit vstøícnými kroky a opatøeními, jimiž spoleènost umožòuje zlepšit kvalitu života tìchto lidí. Pøíležitost k samostatnosti prostøednictvím zamìstnávání tìchto lidí je jednou z cest k této kvalitì. Výpovìï daná zamìstnavatelem Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby Kontrolní otázky 1. Proè je nezbytné vzdìlávat jedince znevýhodnìné na trhu práce v právní problematice? 2. V èem spoèívá zodpovìdnost školy pøi profesní pøípravì žákù znevýhodnìných na trhu práce? 3. V èem tkví rozdíl mezi pedagogickým a právním pojetím zdravotního postižení? 4. Jaké je obecné hledisko øešení právní problematiky v zamìstnávání osob se zdravotním postižením v ÈR? 5. Které právní normy øeší problematiku zamìstnávání osob se zdravotním postižením a v èem se liší? 6. Jak lze formulovat rozdíl mezi invalidním a èásteènì invalidním obèanem? 7. Jaký je rozdíl v pojetí termínu invalidní obèan a termínu osoba zdravotnì znevýhodnìná? 8. Co rozumíte pod pojmem osoba se zdravotním postižením znaènì ztìžujícím obecnì životní podmínky? 9. Co rozumíte pod pojmem aktivní politika zamìstnanosti? 10. Jaké využívá stát prostøedky k motivování firem pro vytváøení pracovních pøíležitostí pro osoby se zdravotním postižením? 11. Co rozumíte pod pojmem právo zdravotnì postižených na zamìstnání? 13

9 12. Proti jakému jednání potenciálního zamìstnavatele se mùže osoba se zdravotním postižením odvolat, když se uchází o zamìstnání? 13. Jaké formy pomoci pro pøístup k zamìstnání poskytuje stát osobám se zdravotním postižením? 14. Jaké má zamìstnavatel povinnosti pøi vytváøení pracovních pøíležitostí pro osoby se zdravotním postižením v obecné rovinì? 15. Kdy je jedinec zpùsobilý k nabývání pracovnì-právních vztahù? 16. Jaké jsou podmínky vzniku pracovnì-právních vztahù? 17. Jaké podmínky musí zamìstnavatel dodržovat pøi pøevedení osoby se zdravotním postižením na jinou práci? 18. Jaké mohou být dùvody k rozvázání pracovního pomìru? 19. Kdy mùže osoba se zdravotním postižením žádat o úpravu pracovní doby? Seznam použité literatury HUTAØ, J.: Sociálnì právní minimum pro zdravotnì postižené. Praha : NRZP ÈR, Helios II: Economic integration of disabled people. European Comissioon, DGV, Legislation on the rehabilitation of people with disabilities. Strasbourg: Council of Europe Press, ZÁKONÍK PRÁCE, 65/1965 Sb. èástka 32 Sbírky zákonù roèník 1965 v platném znìní Zákon o zamìstnanosti 435/2004 Sb. Národní plán opatøení pro snížení negativních dùsledkù zdravotního postižení è. 493 ze dne 8. záøí Národní plán vyrovnávání pøíležitostí pro obèany se zdravotním postižením è. 256 ze dne 14. dubna

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby peèující o osoby s poruchou autistického spektra

Pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby peèující o osoby s poruchou autistického spektra Pro osoby s poruchami autistického spektra a osoby peèující o osoby s poruchou autistického spektra Informaèní brožura Obecnì prospìšná spoleènost DÌTSKÝ KLÍÈ Šumperk Sídlo: Kozinova è. 35/5, 787 01 Šumperk

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Informace pøedsedkynì

Informace pøedsedkynì 10-11 Roèník 51 Praha 17. kvìtna 2006 20,40 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA Obsah 3 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA...13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI...15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT...16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ...17 1.4 OSOBNÍ SPIS...18 1.5

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM Doc. JUDr. Martin Boháèek, CSc. 1 Licenèní smlouva pojem 1.1 Pojem licence Licence (od latinského licere svolovat, povolovat) znamená svolení k èinnosti, která je

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Motto: Neexistuje nic skuteènì cenného, èeho mùže být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison 1 Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové ukazatele

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3234. publikaci Odpovìdná

Více