Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Vyučovací předmět: Svět kolem nás Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Svět kolem nás je předmět, který patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah tohoto oboru je členěn do pěti tématických okruhů:,,,,. V rámci předmětu je realizována i část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (tématický okruh Pěstitelské práce je začleněn do výuky v rámci tématu a tématický okruh Příprava pokrmů je začleněn do tématu ). Z tohoto důvodu byla hodinová dotace posílena o 2 hodiny určené pro výuku tohoto vzdělávacího oboru. Vyučovací předmět má v 1. a 2. ročníku hodinovou dotaci 2 hodiny, ve 3. a 4. 3 hodiny a v 5. ročníku 4 hodiny týdně. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách a v bezprostředním okolí školy. Součástí výuky je i práce v terénu vycházky, exkurze, výlety. Ve vyučovacích hodinách předmětu Svět kolem nás děti navazují na zkušenosti, poznatky a dovednosti, které získaly v době před vstupem do základní školy. Postupně se naučí pozorovat a pojmenovat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy. Poznávají nejbližší okolí školy a místa, kde žijí. Seznamují se s osobami, které bezprostředně ovlivňují jejich život. Vytvářejí si představu času minulého, současného a budoucího. Pozorováním a zkoumáním získají poznatky o přírodě a učí se vnímat sebe jako její součást. S tím souvisí i péče o zdraví, která má základy v rodině. Ve výuce získají základní poučení o vývoji člověka, o zdraví a nemocech, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví a životy lidí. Do vyučovacího předmětu Svět kolem nás jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie K dosažení klíčových kompetencí vyučující užívá následující postupy: Kompetence k učení Používá vhodné učební pomůcky (obrazy, nákresy, přírodniny, atlasy, encyklopedie, mapy, plány, knihy s danou tematikou) a audiovizuální techniku Poskytuje dostatečné množství informací z učebnic a pracovních textů Zařazuje pokusy, experimenty, pozorování Kompetence k řešení problémů Motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému Zadává úkoly, které nutí žáka vyhledat informace vhodné k řešení problému Navozuje modelová cvičení životních situací, které žáka řeší využitím vlastních zkušeností (dopravní výchova) Kompetence komunikativní Zařazuje práci ve skupinách, kde žáka obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje (prezentace výsledků) Zařazuje do výuky vycházky, exkurze, výlety, kde děti komunikují s dalšími lidmi Kompetence sociální a personální Zařazuje práci ve skupinách a společně s dětmi vytváří pravidla práce v týmu (organizace práce, role v týmu, spolupráce, vzájemná pomoc) Uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům (nadaní žáci, integrovaní žáci) Je nositelem přátelské atmosféry ve třídě, která je založena na ohleduplnosti a úctě Pomáhá žákovi vytvářet pozitivní představu o sobě samém Kompetence občanské Respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka Klade důraz na dodržování základních morálních principů na nichž spočívají zákony a společenské normy Předkládá modelové situace krizových okamžiků ohrožujících život a zdraví člověka a učí žáky chovat se zodpovědně Řeší s dětmi environmentální a ekologické problémy Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí popíše cestu do školy pozná dobrovickou radnici, areál cukrovaru, autobusové nádraží pojmenuje členy své rodiny a rozlišuje jejich role rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině projevuje toleranci k daným odlišnostem spolužáků postupně přijímá pravidla chování ve třídě, školní jídelně, dopravních prostředcích, na ulici, atd. využívá časové údaje ke zvládnutí svého režimu dne rozlišuje termíny včera, dnes, zítra rozliší roční období v návaznosti na poznatky z přírody a z činnosti své rodiny 1

2 pozoruje a popíše charakteristické znaky některých rostlin a živočichů ( proměny ročních období ) přispívá svým chováním k pořádku kolem sebe uplatňuje základní hygienické, režimové a další preventivní návyky dodržuje zásady bezpečného chování v kontaktu se svým okolím připraví jednoduše prostřenou tabuli chová se vhodně při stolování UČIVO domov - prostředí domova; škola - orientace ve školním prostředí, činnosti ve škole, okolí školy orientace v místě bydliště a školy, bezpečnost v dopravním provozu (cesta do školy ); důležité orientační body místopis - regionální zajímavosti, informace rodina - postavení jedince v rodině, role členů, příbuzenské vztahy mezigenerační vztahy, etapy lidského života chování lidí - pravidla slušného chování nová sociální role - žák, spolužák řešení různých situací v rodině v průběhu dne; krizové situace: vhodná a nevhodná místa pro hru práce dospělých orientace v čase - měsíce, dny, celé hodiny režim dne roční období změny v přírodě v průběhu ročních období den a noc utváření vztahu k životnímu prostředí péče o zdraví denní režim, pitný režim, zdravá výživa, pohyb osobní hygiena nemoc, úraz osobní bezpečí jednoduchá úprava stolu, pravidla stolování PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; poznávání lidí, mezilidské vztahy; seberegulace a sebeorganizace; psychohygiena; VDO: Občanská společnost a škola; EV: Vztah člověka k prostředí, Ekosystémy 2. ročník Očekávané výstupy: Pozoruje a popíše změny v okolí Pojmenuje okolní obce a ukáže směr Škola školní řád, bezpečné chování ve škole i mimo ní Demokratická atmosféra a vztahy ve škole Cesta do školy a na určené místo, dopravní značení, dopravní prostředky Spádové obce školy Odvodí význam různých povolání a pracovních činností se zaměřením na vlastní rodinu Uvede příklady tolerance k nedostatkům a přednostem spolužáků Umí navázat sociální kontakt při nakupování Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí Život a funkce rodiny Práce fyzická a duševní, zaměstnání Soužití lidí mezilidské vztahy Obchody a firmy Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 2

3 Pojmenuje některé kulturní a historické památky Popíše některé lidové zvyky dodržované v místním regionu (Vánoce, Velikonoce, pálení ohňů ) Rozliší kalendářní a školní rok, týden, den, hodinu, minutu Současnost a minulost v našem životě Proměny způsobu života i předmětů denní potřeby Státní svátky a významné dny Pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích Rozliší vhodné a nevhodné chování člověka k přírodě Rozliší základní materiály vhodné ke třídění (sklo, plast, papír) Pozná a pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata, rozezná zkladní druhy zeleniny a ovoce Pečuje o nenáročné rostliny Vysévá rostliny, přesazuje je Změny v přírodě v průběhu ročních období Ohleduplné chování k přírodě a její ochrana Spotřeba věcí a třídění odpadu Živočichové a rostliny Pěstování rostlin v místnosti S využitím znalostí o lidském těle pečuje o své zdraví a bezpečí (sportovní aktivity a životospráva) Dovede ošetřit drobná poranění (vyčistit, sterilně překrýt) Respektuje dopravní značení a základní pravidla silničního provozu Dokáže se řídit pokyny pře evakuaci Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu Lidské tělo, základní vnější stavba, vývoj jedince Péče o zdraví první pomoc při drobných poraněních Označování nebezpečných látek Dopravní značky, předcházení krizovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) Průřezová témata O 6 Vzájemné poznávání ve skupině, třídě. K2 Uplatňování principu slušného chování /základní morální normy/. 3. Ročník Začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy Základy práce s mapou, hlavní světové strany Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině Zná vhodná místa pro trávení volného času Orientace v místě bydliště místě školy Cesta do školy Okolní, krajina poloha obce Minulost a současnost obce Uvede zásady správného chování při kontaktu s jinými osobami (šikana, týrání) Spoluvytváří pravidla chování ve třídě Ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, chování, předcházení konfliktům Osobní bezpečí pochopení individuálních zvláštností lidí Interpretuje některé báje a pověsti spjaté se známými místy Utváří si vztah k domovu 3

4 Pracuje s údaji v kalendáři Báje, mýty a pověsti Domov, vlast poznávání vlastního kulturního zakotvení Orientace v čase určování času Uvede základní vlastnosti látek Uvede příklady změny látek a skupenství Pomoci jednouchým měření zjistí hmotnost, teplotu, objem Na příkladech uvede význam vody a vzduchu pro život na Zemi Posoudí úrodnost místní půdy Rozliší žulu, pískovec, uhlí a sůl Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající riziko vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se chránit Popíše a určí některé druhy rostlin v regionu (práce s atlasem), hospodářské rostliny Prování pozorování přírody, zhodnotí záznamem jeho výsledky Uvede příklady živočichů zastupujících jednotlivá přírodní společenstva a jednoduše popíše stavbu jejich těla Uvede základní znaky rozlišující živou a neživou přírodu Navrhne správný postup při likvidace domácího odpadu Látky a jejich vlastnosti změny skupenství látek, vlastnosti látek Voda a vzduch výskyt, vlastnosti a formy vody Půda význam, složení zvětrávání Základní podmínky pro pěstování rostlin Některé hospodářky významné nerosty a horniny Vesmír a Země den, noc, roční období Rostliny, houby, živočichové živá a neživá příroda, znaky života Rizika v přírodě mimořádná události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi Ochrana životního prostředí, likvidace odpadů Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Zdůvodní význam správného držení těla Uvede některé biologické rozdíly mezi lidmi Dokáže posoudit projevy rasizmu Na příkladu z rodiny popíše etapy lidského života Správně zvolí oblečení a obuv pro různé příležitosti Řídí se zásadami správné hygieny Lidské tělo životný projevy a potřeby Biologické rozdíly mezi lidmi (věk, pohlaví, barva pleti, očí) Etapy lidského života Péče o zdraví intimního a duševní hygiena Přivolání pomoci v případech ohrožení, fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového volání Průřezové témata K 1 Respektování zvláštností různých etnik /zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy/. E1 Les /les v našem prostředí, významy lesa/, pole /význam,e3 změny okolní krajiny vlivem člověka/, lidské sídlo město vesnice. 4. Ročník Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině nebo státu Uvede významné podniky v regionu Určí světové strany v přírodě a podle mapy Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typ map Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách na mapách naší republiky (podrobněji místo bydliště) Ukáže na mapě polohu ČR a sousedních států Vyhledá na mapě hlavní vodní toky, pohoří a nížiny ČR Vyhledá významná města ČR Zná pojem republika a demokracie Zajímá se o život v obci (obecní zastupitelstvo) 4

5 Vyhledá typické regionální zvláštnosti, přírody, osídlení hospodářství a kultury; posoudí jejich význam (hledisko přírodní, historické, správní a vlastnické) Region, v němž žijeme jeho charakteristika (krajina, poloha, významná místa, výroba, služby) Světové strany, buzola grafické znázornění povrchu mapy, plány Evropa sousední státy Oblasti ČR Státní symboly Státní zřízení a politický systém ČR Státní správa a samospráva Armáda ČR Uvede základní lidská práva a práva dítěte a s tím spojené povinnosti Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole a zná pravidla společenského chování Rozpozná jednání a chování porušující lidská práva a demokratické principy a vedoucí k nadřazenému pohledu na odlišná etnika a národy Orientuje se v zákl. formách vlastnictví a v běžných situacích používá peníze, odhadne a zkontroluje cenu nákupu Uvede různé projevy a podoby kultury Základní lidské práva a práva dítěte Práva a povinnosti žáků školy Právní ochrana občanů a majetku Vlastnictví - soukromé, osobní veřejné, peníze (druhy) Kultura Pracuje s literaturou, ve které se setkává s minulostí předků a jejich životem (naučná, báje a pověstí) Pracuje s časovými údaji v souvislosti s historickými událostmi, které vedly ke stanovení státních svátků a významných dnů Minulost předků a nálezy předmětů jejich života Orientace v čase Události formují české dějiny počátky našeho státu (Přemyslovci) Zná způsob využití vybraných kulturních rostlin Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pobytu v přírodě Rozliší vybrané druhy dřevin Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost rozdělení času a střídání ročních období Vysvětlí pojmy živá a neživá příroda, uvede příklady zástupců Založí jednoduchý pokusů a vyhodnotí výsledky Změří základní veličiny Počítá se zákl. jednotkami Vysvětlí pojem zvětrávání a vyjmenuje faktory, které ho způsobují Rozlišují vybrané horniny a nerosty Zhodnotí přínos soužití člověka s domácími zvířaty Roztřídí vybrané živočichy na bezobratlé a obratlovce Uvede příklady způsobu přezimování vybraných živočichů Využívá ke své práci jednoduché atlasy rostlin Zkoumá a pozoruje zvolená přírod. společenstva v regionálních lokalitách Posoudí důležitost vzájemných vztahů mezi organismy a jejich schopnost přizpůsobení svému životnímu prostředí Zhodnotí některé činnosti člověka v přírodě, které mohou prostředí a zdraví podporovat nebo poškozovat Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatné vědě pěstitelské pokusy a pozorování Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování Ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad Volí a užívá správné pomůcky, nástroje a náčiní Letní a podzimní příroda rostliny kulturní, plané jejich sklizeň a využití rostliny jedovaté, alergie, drogy Stromy jehličnaté, listnaté jejich výskyt v našem regionu, keře Neživá příroda: roční období, střídání dne a noci životní podmínky význam ovzduší, vodstva, půdy 5

6 oběh vody v přírodě látky a jejich vlastnosti, skupenství pozorování látek a měření veličin praktické užívání základních jednotek nerosty a horniny, vznik půdy a její význam období zimy změny životních podmínek jejich vili na rostliny a živočichy průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých živočichů období jara životní podmínky rostlin, rostlinné orgány (stonek, list, květ, kořen) přírodní společenstva rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy, mezi organismy společenstvo lesů, rybníků, polí, sadů a zahrad ekologie a ochrana přírody odpovědnost lidí za své chování (dopad na životní prostředí) uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví ošetří drobná poranění, rozpozná život ohrožující zranění účelně plánuje svůj čas pro učení, práci a zábavu uvědomuje si vliv reklamy na život člověka orientuje se v základním vybavení kuchyně připraví jednoduchý pokrm dodržuje pořádek a čistotu při práci vnímá dopravní situace správně je vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista péče o zdraví, zdravá výživa prevence nemocí a úrazů (mimořádné události) intimní a duševní hygiena základní vybavení kuchyně, technika v kuchyni výběr, nákup a skladování potravin vhodná skladba stravy, pitný režim mimořádné události a rizika s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén), požáry, integrovaný záchranný systém Průřezové témata: E4, D2 5. Ročník Zprostředkujeme ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a orovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích Dobře se orientuje v mapě, ukáže polohu vybraných států Vyhledá na mapě evropské státy a významná evropská města Vyhledá a zná některé důležité údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí Evropy a ostatního světa Vysvětlí pojmy spojené s EU Poznatky žáků zcestování po cizích zemích i z domova Evropa a svět kontinenty, Evropy a ČR z hlediska kultury, hospodářství Rostliny a živočichové Evropy Evropská unie Poukáže na projevy v životě lidí, které vedou ke globálním problémům (změny v přírodě, Hospodaření se zdroji, čistota vody, civilizační choroby, sociální problémy) Formy vlastnictví na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, spoření, půjčky, dluhy Základní globální problémy týkající se přírody, mezilidských vztahů a konzumní společnosti Práce žákovské samosprávy Právo a spravedlnost protiprávní jednání a korupce, ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci Vlastnictví soukromé, veřejné osobní, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, úspory, půjčky Orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik (Valdštejn) 6

7 Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti Stručně charakterizuje historický přinos vybraných významných osobností dějin Objasní historické důvody pro ustavení státního svátku Konkrétním způsobem využije informační zdroje pro pochopení minulosti Karel IV. Lucemburkové, život na hradech a ve městech (rozvoj řemesel) Jan Hus, Jan Žižka husitství Habsburkové Rudolf II., Marie Terezie jejich stopy v naší historii Bydlení a předměty denní potřeby Postavy českého národního obrození spojené s kulturou První světová válka, vznik ČRT.G. Masaryk Seznámení s událostmi Druhé světové války, období socialismu, revoluce 1989 prostřednictvím dat státních svátků Vazba historických událostí na současnost našeho regionu (muzea, knihovna, kroniky) Vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi Popíše postavení země vzhledem k ostatním vesmírným tělesům Vyjmenuje zákl. podmínky pro život na Zemi a posoudí jejich přínos životu Uvede příklady rostlin a živočichů z různých oblastí svět v závislosti na podnebí Uvede a popíše vybrané zástupce, obratlovců, bezobratlých a rostlin Dodržuje základní pravidla ochrany přírody Na jednoduchém pokusu vysvětlí funkce jednoduchých strojů Země a vesmír Slunce a sluneční soustava Vesmírná tělesa hvězdy, planety, měsíce, komety Podmínky života na Zemi (sluneční záření, vzduch, voda, půda) Rozmanitost životních podmínek na Zemi počasí, podnebí, živelné pohromy x ekolog. Katastrofy Rozmanitost životních podmínek u nás zástupci živočichu a rostlin Ohleduplné chování k přírodě a její ochrana Člověk a technika od jednoduchých strojů k průmyslové výrobě Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základní funkcí jednotlivých orgánových sousta Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování vzhledem k věku Uplatňuje základní dovednosti a návyky souvisejících s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou Předvede v modelových situacích jednoduché způsoby odmítání návykových látek Funkce některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou Péče o zdraví Návykové látky a jejich odmítání, hrací automaty a počítače, závislost, nebezpečí, komunikace prostřednictvím elektr. médií Lidské tělo stavba těla, základní funkce a projevy Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS) Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy Průřezová témata: G2 Naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět 7

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozčleněn

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

V. 4 Člověk a jeho svět

V. 4 Člověk a jeho svět 1/16 V. 4 Člověk a jeho svět V.4.I 1. stupeň V.4.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti,

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

3. Lidé a čas ţáci se učí orientaci v dějích a čase, vyvolání u ţáků zájmu o minulost, kulturní bohatství regionu a České republiky.

3. Lidé a čas ţáci se učí orientaci v dějích a čase, vyvolání u ţáků zájmu o minulost, kulturní bohatství regionu a České republiky. Člověk a jeho svět Předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pouze pro 1. stupeň ZŠ a vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více