Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Vyučovací předmět: Svět kolem nás Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Svět kolem nás je předmět, který patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah tohoto oboru je členěn do pěti tématických okruhů:,,,,. V rámci předmětu je realizována i část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (tématický okruh Pěstitelské práce je začleněn do výuky v rámci tématu a tématický okruh Příprava pokrmů je začleněn do tématu ). Z tohoto důvodu byla hodinová dotace posílena o 2 hodiny určené pro výuku tohoto vzdělávacího oboru. Vyučovací předmět má v 1. a 2. ročníku hodinovou dotaci 2 hodiny, ve 3. a 4. 3 hodiny a v 5. ročníku 4 hodiny týdně. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách a v bezprostředním okolí školy. Součástí výuky je i práce v terénu vycházky, exkurze, výlety. Ve vyučovacích hodinách předmětu Svět kolem nás děti navazují na zkušenosti, poznatky a dovednosti, které získaly v době před vstupem do základní školy. Postupně se naučí pozorovat a pojmenovat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy. Poznávají nejbližší okolí školy a místa, kde žijí. Seznamují se s osobami, které bezprostředně ovlivňují jejich život. Vytvářejí si představu času minulého, současného a budoucího. Pozorováním a zkoumáním získají poznatky o přírodě a učí se vnímat sebe jako její součást. S tím souvisí i péče o zdraví, která má základy v rodině. Ve výuce získají základní poučení o vývoji člověka, o zdraví a nemocech, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví a životy lidí. Do vyučovacího předmětu Svět kolem nás jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie K dosažení klíčových kompetencí vyučující užívá následující postupy: Kompetence k učení Používá vhodné učební pomůcky (obrazy, nákresy, přírodniny, atlasy, encyklopedie, mapy, plány, knihy s danou tematikou) a audiovizuální techniku Poskytuje dostatečné množství informací z učebnic a pracovních textů Zařazuje pokusy, experimenty, pozorování Kompetence k řešení problémů Motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému Zadává úkoly, které nutí žáka vyhledat informace vhodné k řešení problému Navozuje modelová cvičení životních situací, které žáka řeší využitím vlastních zkušeností (dopravní výchova) Kompetence komunikativní Zařazuje práci ve skupinách, kde žáka obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje (prezentace výsledků) Zařazuje do výuky vycházky, exkurze, výlety, kde děti komunikují s dalšími lidmi Kompetence sociální a personální Zařazuje práci ve skupinách a společně s dětmi vytváří pravidla práce v týmu (organizace práce, role v týmu, spolupráce, vzájemná pomoc) Uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům (nadaní žáci, integrovaní žáci) Je nositelem přátelské atmosféry ve třídě, která je založena na ohleduplnosti a úctě Pomáhá žákovi vytvářet pozitivní představu o sobě samém Kompetence občanské Respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka Klade důraz na dodržování základních morálních principů na nichž spočívají zákony a společenské normy Předkládá modelové situace krizových okamžiků ohrožujících život a zdraví člověka a učí žáky chovat se zodpovědně Řeší s dětmi environmentální a ekologické problémy Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 1. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí popíše cestu do školy pozná dobrovickou radnici, areál cukrovaru, autobusové nádraží pojmenuje členy své rodiny a rozlišuje jejich role rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině projevuje toleranci k daným odlišnostem spolužáků postupně přijímá pravidla chování ve třídě, školní jídelně, dopravních prostředcích, na ulici, atd. využívá časové údaje ke zvládnutí svého režimu dne rozlišuje termíny včera, dnes, zítra rozliší roční období v návaznosti na poznatky z přírody a z činnosti své rodiny 1

2 pozoruje a popíše charakteristické znaky některých rostlin a živočichů ( proměny ročních období ) přispívá svým chováním k pořádku kolem sebe uplatňuje základní hygienické, režimové a další preventivní návyky dodržuje zásady bezpečného chování v kontaktu se svým okolím připraví jednoduše prostřenou tabuli chová se vhodně při stolování UČIVO domov - prostředí domova; škola - orientace ve školním prostředí, činnosti ve škole, okolí školy orientace v místě bydliště a školy, bezpečnost v dopravním provozu (cesta do školy ); důležité orientační body místopis - regionální zajímavosti, informace rodina - postavení jedince v rodině, role členů, příbuzenské vztahy mezigenerační vztahy, etapy lidského života chování lidí - pravidla slušného chování nová sociální role - žák, spolužák řešení různých situací v rodině v průběhu dne; krizové situace: vhodná a nevhodná místa pro hru práce dospělých orientace v čase - měsíce, dny, celé hodiny režim dne roční období změny v přírodě v průběhu ročních období den a noc utváření vztahu k životnímu prostředí péče o zdraví denní režim, pitný režim, zdravá výživa, pohyb osobní hygiena nemoc, úraz osobní bezpečí jednoduchá úprava stolu, pravidla stolování PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; poznávání lidí, mezilidské vztahy; seberegulace a sebeorganizace; psychohygiena; VDO: Občanská společnost a škola; EV: Vztah člověka k prostředí, Ekosystémy 2. ročník Očekávané výstupy: Pozoruje a popíše změny v okolí Pojmenuje okolní obce a ukáže směr Škola školní řád, bezpečné chování ve škole i mimo ní Demokratická atmosféra a vztahy ve škole Cesta do školy a na určené místo, dopravní značení, dopravní prostředky Spádové obce školy Odvodí význam různých povolání a pracovních činností se zaměřením na vlastní rodinu Uvede příklady tolerance k nedostatkům a přednostem spolužáků Umí navázat sociální kontakt při nakupování Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí Život a funkce rodiny Práce fyzická a duševní, zaměstnání Soužití lidí mezilidské vztahy Obchody a firmy Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 2

3 Pojmenuje některé kulturní a historické památky Popíše některé lidové zvyky dodržované v místním regionu (Vánoce, Velikonoce, pálení ohňů ) Rozliší kalendářní a školní rok, týden, den, hodinu, minutu Současnost a minulost v našem životě Proměny způsobu života i předmětů denní potřeby Státní svátky a významné dny Pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích Rozliší vhodné a nevhodné chování člověka k přírodě Rozliší základní materiály vhodné ke třídění (sklo, plast, papír) Pozná a pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata, rozezná zkladní druhy zeleniny a ovoce Pečuje o nenáročné rostliny Vysévá rostliny, přesazuje je Změny v přírodě v průběhu ročních období Ohleduplné chování k přírodě a její ochrana Spotřeba věcí a třídění odpadu Živočichové a rostliny Pěstování rostlin v místnosti S využitím znalostí o lidském těle pečuje o své zdraví a bezpečí (sportovní aktivity a životospráva) Dovede ošetřit drobná poranění (vyčistit, sterilně překrýt) Respektuje dopravní značení a základní pravidla silničního provozu Dokáže se řídit pokyny pře evakuaci Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu Lidské tělo, základní vnější stavba, vývoj jedince Péče o zdraví první pomoc při drobných poraněních Označování nebezpečných látek Dopravní značky, předcházení krizovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) Průřezová témata O 6 Vzájemné poznávání ve skupině, třídě. K2 Uplatňování principu slušného chování /základní morální normy/. 3. Ročník Začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy Základy práce s mapou, hlavní světové strany Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině Zná vhodná místa pro trávení volného času Orientace v místě bydliště místě školy Cesta do školy Okolní, krajina poloha obce Minulost a současnost obce Uvede zásady správného chování při kontaktu s jinými osobami (šikana, týrání) Spoluvytváří pravidla chování ve třídě Ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, chování, předcházení konfliktům Osobní bezpečí pochopení individuálních zvláštností lidí Interpretuje některé báje a pověsti spjaté se známými místy Utváří si vztah k domovu 3

4 Pracuje s údaji v kalendáři Báje, mýty a pověsti Domov, vlast poznávání vlastního kulturního zakotvení Orientace v čase určování času Uvede základní vlastnosti látek Uvede příklady změny látek a skupenství Pomoci jednouchým měření zjistí hmotnost, teplotu, objem Na příkladech uvede význam vody a vzduchu pro život na Zemi Posoudí úrodnost místní půdy Rozliší žulu, pískovec, uhlí a sůl Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající riziko vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se chránit Popíše a určí některé druhy rostlin v regionu (práce s atlasem), hospodářské rostliny Prování pozorování přírody, zhodnotí záznamem jeho výsledky Uvede příklady živočichů zastupujících jednotlivá přírodní společenstva a jednoduše popíše stavbu jejich těla Uvede základní znaky rozlišující živou a neživou přírodu Navrhne správný postup při likvidace domácího odpadu Látky a jejich vlastnosti změny skupenství látek, vlastnosti látek Voda a vzduch výskyt, vlastnosti a formy vody Půda význam, složení zvětrávání Základní podmínky pro pěstování rostlin Některé hospodářky významné nerosty a horniny Vesmír a Země den, noc, roční období Rostliny, houby, živočichové živá a neživá příroda, znaky života Rizika v přírodě mimořádná události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi Ochrana životního prostředí, likvidace odpadů Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Zdůvodní význam správného držení těla Uvede některé biologické rozdíly mezi lidmi Dokáže posoudit projevy rasizmu Na příkladu z rodiny popíše etapy lidského života Správně zvolí oblečení a obuv pro různé příležitosti Řídí se zásadami správné hygieny Lidské tělo životný projevy a potřeby Biologické rozdíly mezi lidmi (věk, pohlaví, barva pleti, očí) Etapy lidského života Péče o zdraví intimního a duševní hygiena Přivolání pomoci v případech ohrožení, fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového volání Průřezové témata K 1 Respektování zvláštností různých etnik /zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy/. E1 Les /les v našem prostředí, významy lesa/, pole /význam,e3 změny okolní krajiny vlivem člověka/, lidské sídlo město vesnice. 4. Ročník Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině nebo státu Uvede významné podniky v regionu Určí světové strany v přírodě a podle mapy Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typ map Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách na mapách naší republiky (podrobněji místo bydliště) Ukáže na mapě polohu ČR a sousedních států Vyhledá na mapě hlavní vodní toky, pohoří a nížiny ČR Vyhledá významná města ČR Zná pojem republika a demokracie Zajímá se o život v obci (obecní zastupitelstvo) 4

5 Vyhledá typické regionální zvláštnosti, přírody, osídlení hospodářství a kultury; posoudí jejich význam (hledisko přírodní, historické, správní a vlastnické) Region, v němž žijeme jeho charakteristika (krajina, poloha, významná místa, výroba, služby) Světové strany, buzola grafické znázornění povrchu mapy, plány Evropa sousední státy Oblasti ČR Státní symboly Státní zřízení a politický systém ČR Státní správa a samospráva Armáda ČR Uvede základní lidská práva a práva dítěte a s tím spojené povinnosti Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole a zná pravidla společenského chování Rozpozná jednání a chování porušující lidská práva a demokratické principy a vedoucí k nadřazenému pohledu na odlišná etnika a národy Orientuje se v zákl. formách vlastnictví a v běžných situacích používá peníze, odhadne a zkontroluje cenu nákupu Uvede různé projevy a podoby kultury Základní lidské práva a práva dítěte Práva a povinnosti žáků školy Právní ochrana občanů a majetku Vlastnictví - soukromé, osobní veřejné, peníze (druhy) Kultura Pracuje s literaturou, ve které se setkává s minulostí předků a jejich životem (naučná, báje a pověstí) Pracuje s časovými údaji v souvislosti s historickými událostmi, které vedly ke stanovení státních svátků a významných dnů Minulost předků a nálezy předmětů jejich života Orientace v čase Události formují české dějiny počátky našeho státu (Přemyslovci) Zná způsob využití vybraných kulturních rostlin Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pobytu v přírodě Rozliší vybrané druhy dřevin Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost rozdělení času a střídání ročních období Vysvětlí pojmy živá a neživá příroda, uvede příklady zástupců Založí jednoduchý pokusů a vyhodnotí výsledky Změří základní veličiny Počítá se zákl. jednotkami Vysvětlí pojem zvětrávání a vyjmenuje faktory, které ho způsobují Rozlišují vybrané horniny a nerosty Zhodnotí přínos soužití člověka s domácími zvířaty Roztřídí vybrané živočichy na bezobratlé a obratlovce Uvede příklady způsobu přezimování vybraných živočichů Využívá ke své práci jednoduché atlasy rostlin Zkoumá a pozoruje zvolená přírod. společenstva v regionálních lokalitách Posoudí důležitost vzájemných vztahů mezi organismy a jejich schopnost přizpůsobení svému životnímu prostředí Zhodnotí některé činnosti člověka v přírodě, které mohou prostředí a zdraví podporovat nebo poškozovat Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatné vědě pěstitelské pokusy a pozorování Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování Ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad Volí a užívá správné pomůcky, nástroje a náčiní Letní a podzimní příroda rostliny kulturní, plané jejich sklizeň a využití rostliny jedovaté, alergie, drogy Stromy jehličnaté, listnaté jejich výskyt v našem regionu, keře Neživá příroda: roční období, střídání dne a noci životní podmínky význam ovzduší, vodstva, půdy 5

6 oběh vody v přírodě látky a jejich vlastnosti, skupenství pozorování látek a měření veličin praktické užívání základních jednotek nerosty a horniny, vznik půdy a její význam období zimy změny životních podmínek jejich vili na rostliny a živočichy průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých živočichů období jara životní podmínky rostlin, rostlinné orgány (stonek, list, květ, kořen) přírodní společenstva rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy, mezi organismy společenstvo lesů, rybníků, polí, sadů a zahrad ekologie a ochrana přírody odpovědnost lidí za své chování (dopad na životní prostředí) uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví ošetří drobná poranění, rozpozná život ohrožující zranění účelně plánuje svůj čas pro učení, práci a zábavu uvědomuje si vliv reklamy na život člověka orientuje se v základním vybavení kuchyně připraví jednoduchý pokrm dodržuje pořádek a čistotu při práci vnímá dopravní situace správně je vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista péče o zdraví, zdravá výživa prevence nemocí a úrazů (mimořádné události) intimní a duševní hygiena základní vybavení kuchyně, technika v kuchyni výběr, nákup a skladování potravin vhodná skladba stravy, pitný režim mimořádné události a rizika s nimi spojená postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén), požáry, integrovaný záchranný systém Průřezové témata: E4, D2 5. Ročník Zprostředkujeme ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a orovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích Dobře se orientuje v mapě, ukáže polohu vybraných států Vyhledá na mapě evropské státy a významná evropská města Vyhledá a zná některé důležité údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí Evropy a ostatního světa Vysvětlí pojmy spojené s EU Poznatky žáků zcestování po cizích zemích i z domova Evropa a svět kontinenty, Evropy a ČR z hlediska kultury, hospodářství Rostliny a živočichové Evropy Evropská unie Poukáže na projevy v životě lidí, které vedou ke globálním problémům (změny v přírodě, Hospodaření se zdroji, čistota vody, civilizační choroby, sociální problémy) Formy vlastnictví na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, spoření, půjčky, dluhy Základní globální problémy týkající se přírody, mezilidských vztahů a konzumní společnosti Práce žákovské samosprávy Právo a spravedlnost protiprávní jednání a korupce, ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci Vlastnictví soukromé, veřejné osobní, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz, úspory, půjčky Orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik (Valdštejn) 6

7 Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti Stručně charakterizuje historický přinos vybraných významných osobností dějin Objasní historické důvody pro ustavení státního svátku Konkrétním způsobem využije informační zdroje pro pochopení minulosti Karel IV. Lucemburkové, život na hradech a ve městech (rozvoj řemesel) Jan Hus, Jan Žižka husitství Habsburkové Rudolf II., Marie Terezie jejich stopy v naší historii Bydlení a předměty denní potřeby Postavy českého národního obrození spojené s kulturou První světová válka, vznik ČRT.G. Masaryk Seznámení s událostmi Druhé světové války, období socialismu, revoluce 1989 prostřednictvím dat státních svátků Vazba historických událostí na současnost našeho regionu (muzea, knihovna, kroniky) Vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi Popíše postavení země vzhledem k ostatním vesmírným tělesům Vyjmenuje zákl. podmínky pro život na Zemi a posoudí jejich přínos životu Uvede příklady rostlin a živočichů z různých oblastí svět v závislosti na podnebí Uvede a popíše vybrané zástupce, obratlovců, bezobratlých a rostlin Dodržuje základní pravidla ochrany přírody Na jednoduchém pokusu vysvětlí funkce jednoduchých strojů Země a vesmír Slunce a sluneční soustava Vesmírná tělesa hvězdy, planety, měsíce, komety Podmínky života na Zemi (sluneční záření, vzduch, voda, půda) Rozmanitost životních podmínek na Zemi počasí, podnebí, živelné pohromy x ekolog. Katastrofy Rozmanitost životních podmínek u nás zástupci živočichu a rostlin Ohleduplné chování k přírodě a její ochrana Člověk a technika od jednoduchých strojů k průmyslové výrobě Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základní funkcí jednotlivých orgánových sousta Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování vzhledem k věku Uplatňuje základní dovednosti a návyky souvisejících s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou Předvede v modelových situacích jednoduché způsoby odmítání návykových látek Funkce některých orgánů a orgánových soustav Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou Péče o zdraví Návykové látky a jejich odmítání, hrací automaty a počítače, závislost, nebezpečí, komunikace prostřednictvím elektr. médií Lidské tělo stavba těla, základní funkce a projevy Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS) Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy Průřezová témata: G2 Naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět 7

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět verze 2010/2011 5.4. Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Lidé kolem nás - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu V předmětu přírodověda žáci získávají a rozvíjejí dovednosti a schopnosti, které

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Zaměření kompetence k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální (spolupráce a úcta) občanská pracovní Vybrané činnosti a učivo v této

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání 1 1. Identifikační údaje název

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 4. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

I. Sekaniny1804 Vlastivěda

I. Sekaniny1804 Vlastivěda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně, 5.ročník... 2 hodiny týdně.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 5. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.3. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět vlastivěda přináší žákům základní poznatky o významných společenských,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE

UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Přírodověda Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Č: Měření Žák: - změří se a zváží, používá hodiny a teploměr - délka, hmotnost, čas, teplota OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Matematika

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola Žák: - orientuje se ve škole - bezpečně se orientuje v budově školy - pozná spolužáky, učitele, ředitele - pozná svoje spolužáky, třídního učitele, ředitele

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Přírodověda (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodověda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu a zdraví člověka.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více