Projekt EKOGRAMOTNOST pro udržitelný rozvoj v Praze. Průřezové téma VODA. Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt EKOGRAMOTNOST pro udržitelný rozvoj v Praze. Průřezové téma VODA. Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy"

Transkript

1 Projekt EKOGRAMOTNOST pro udržitelný rozvoj v Praze Průřezové téma VODA Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy RNDr. Danuše Kvasničková, CSc Prof. Ing. Vladimír Kalina, CSc Ing. Anna Vlčková Ing. Jaroslav Jásek Klub ekologické výchovy 2007 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY a ROZPOČTEM HMP 1

2 Anotace Metodika pro průřezové téma VODA zahrnuje a) textovou část obsahující rozbor významu tématu pro integrovaný přístup prosazovaný v RVP (v rámci základních škol v již schváleném průřezovém tématu Environmentální výchova) a pro utváření klíčových kompetencí, možností realizace tohoto tématu, informace o přípravě pro toto téma v rámci projektu a o poskytnutých vstupních materiálech, odborné informace o vodě, zejména vztahující se k problematice vody v hlavním městě Praze b) CD s PP prezentací o vztahu Vltavy a Prahy (s textovou a obrazovou částí) z hledisek historických, sociologických a technickoekonomických jako námět informací využitelných v různé míře v základních a středních školách Metodika souvisí s dalšími metodikami zpracovanými v rámci projektu, které věnují pozornost vodě, jako významnému tématu:jsou to metodiky pro přírodovědné vzdělávání, pro výtvarnou výchovu, pro jazykové vzdělávání a vzdělávání společnskovědní I metodiky pro další průřezová témata. Zpracovali RNDr. Danuše Kvasničková, CSc a Prof.Ing.Vladimír Kalina, CSc: - metodická část Ing. Anna Vlčková Ing. Jar.Jásek odborné informace o problematice vody v Praze Ing. Anna Vlčková : PP prezentace Danuše Kvasničková, Vladimír Kalina, Anna Vlčková, Jaroslav Jásek Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou. 2

3 Průřezové téma VODA Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy Obsah str. 1. Průřezové téma VODA Cíle a úkoly průřezového tématu 5 2. Čemu v tématu VODA věnovat pozornost? Z hlediska obsahu 2.2. Z hlediska metod a forem vyučování 2.3. Z hlediska organizace průřezového tématu 2.4. Z hlediska podmínek integrace 3.Charakteristika realizace průřezového tématu VODA.12 v základní a střední škole 3.1. Předpoklady pro 2.stupneň ZŠ 3.2. Poznámky k realizaci průřezového tématu na 2.stupni ZŠ 3.3. Poznámky k realizaci průřezového tématu na středních školách 4. Ověřování průřezového tématu v projektu Zkušenosti z projektu 4.2. Předpoklady pro průřezové téma zajištěné v projektu semináře a exkurze uspořádané pro průřezové téma: semináře a exkurze organizované v rámci specializačního studia nabídka akce mimo projekt organizovaná KEV učební pomůcky, publikace 5. Příklady informací k tématu VODA pro pražské školy Stručný průvodce expozicí Muzea pražského vodárenství. 21 Jaroslav Jásek 5.2. Praha a Vltava. 31 Ing. Petra Vlčková 5.3. Rozbor obsahu tematického okruhu VODA 38 D.Kvasničková převzato z metodického textu KEV (zpracovaného mimo projekt) 6. Použitá a doporučená literatura. 54 Příklady webových stránek k tématu VODA 3

4 7. CD: 7.1. PP prezentace : Praha a Vltava Ing. Petra Vlčková Obsah CD: 1. Představení Povodí vltavy 2. 2Historický vývoj území podél toků 3. Splavnění Vltavy na území Prahy 4. Historie povodní v Praze 5. Koncepce protipovodňové ochrany v současné podobě 6. Čistota vody ve Vltavě. - počítačová simulace zatápění území Prahy při povodni příklad z rokz obrázky ke stažení využitelné při výuce 7.2. PŘÍKLADY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ K TÉMATU VODA B. Jarolímková, SRŠ Vodňany převzato z metodického materiálu KEV zpracováno mimo projekt 7.3. VÝLOV souhrn biologických, technických a metodických informací k vodnímu hospodářství Kolektiv SRŠ Vodňany člen KEV (převzato) 4

5 1. Průřezové téma VODA 1.1. Cíle a úkoly průřezového tématu Průřezové téma má významně přispět k environ-mentálnímu vzdělávání, propojovat rozptýlené poznatky a utvářet integrovaný pohled na zvolený tematický okruh tj. na vodu. Má v sobě spojovat hlediska přírodovědná, sociální, technicko ekonomická i estetická, brát v úvahu rozmanitost vztahů člověka k vodě., umožňovat sledování a uvědomování si vývoje těchto vztahů, a to i v přímých kontaktech s prostředím, při poznávání historických souvislostí i aktuálních ekologických problémů, při aktivní účasti na poznávání a ochraně vody v okolí.. Má ovlivňovat životní styl žáků v zájmu udržitelnosti rozvoje. Průřezové téma představuje významné přínosy vzdělávací (získávání a spojování informací různého charakteru, hledání souvislostí, rozvíjení vztahového myšlení, uvědomování si významu a nezbytnosti vody, pozitivních a naopak negativních vlivů člověka na vodu) i přínosy výchovné (podněcování samostatnosti, aktivity, nápaditosti a tvořivosti, chápání občanské odpovědnosti v demokratické společnosti, formování žádoucího životního stylu). Téma tedy významně přispívá k naplňování mnoha obecných cílů vzdělávání a k utváření klíčových kompetencí. V dosud schválených RVP pro základní školu jsou uváděny: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence pracovní Průřezové téma významně přispívá k utváření všech těchto kompetencí v jejich vzájemných souvislostech: Učí samostatně pozorovat a popisovat okolní prostředí, vztahy lidí k vodě, získávat a třídit informace, získané poznatky zvažovat v jejich souvislostech, domýšlet možné důsledky různých lidských aktivit (pozitivních i negativních ). Učí aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování informací o vodě, rozlišovat závažnost problémů spojených s využíváním vody. Podněcuje zájem o způsoby řešení problémů. Vede žáky k tomu, aby se aktivně podíleli na sledování hospodaření s vodou, uvědomovali si občanskou odpovědnost za zajišťování dostatku vody jako nepostradatelné podmínky udržitelného rozvoje v lokálním i v globálním měřítku. Vede k hledání souvislostí ekologických, technickoekonomických a sociálních, významu preventivní obezřetnosti v jednání, které by mohlo negativně ovlivnit vodu jako nezbytnou podmínku života i rozvoje lidské civilizace. Při úvahách o možnostech řešení problémů spojených s vodou se rozvíjí nápaditost, žáci se učí aplikovat znalosti z různých přírodovědných i humanitních oblastí, zkoumat okolí, uvědomovat si vlastní vztahy k vodě. 5

6 Učí se dokumentovat poznávané skutečnosti, formulovat své názory, kultivovaně diskutovat o problémech, vyjadřovat a zdůvodňovat svá stanoviska a demokratickým způsobem je prosazovat. Přitom je třeba vždy dbát na ohleduplné, slušné a vlídné jednání. Při konkrétních pracovních aktivitách ( např. v přírodě i v laboratoři) se zdůrazňuje spolupráce, žáci se učí pracovat v týmu, uvědomovat si své schopnosti a možnosti a učí se kriticky oceňovat svůj příspěvek ke společnému řešení úkolů. Poznávají také význam a úkoly různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. Důležité je, aby se žáci učili oceňovat nápaditá i netradiční řešení problémů, uvědomovali si nebezpečí nesprávného jednání i své občanské povinnosti, ale i své právo angažovat se v řešení problémů. V této souvislosti je žádoucí, aby se také učili komunikovat s veřejností a příslušnými institucemi (např. s odbornými institucemi, s obecním úřadem, s referátem životního prostředí) a aby se aktivně podíleli na akcích zaměřených k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Dne životního prostředí OSN, Dne Země, Dne vody, apod.). Spolu s působením na racionální stránku osobnosti žáků je velmi důležité ovlivňovat i jejich stránku citovou : učit citlivému přístupu k okolní krajině, jejíž nedílnou součástí je voda, chápat nezbytnost vody pro přírodu, pro každodenní život a zdraví lidí, význam vlastního jednání v hospodaření s vodou, učit vnímat krásy a proměnlivosti vody, vyjadřovat se o vodě kresbou, vytvářením plakátů, fotografií, úvahami nad současnými problémy i jejich řešením apod. V celém tématu je důležité zdůrazňovat specifické místní otázky tedy např. význam vody pro Prahu, pro její život v minulosti i současnosti, způsoby hospodaření s vodou atd. Téma je možno rozdělit na menší obsahové celky, které řeší jednotlivci nebo skupiny žáků a vzájemně si informace vyměňují a sdělují. Efektivní je uplatňování projektové metody, při níž žáci sami (samozřejmě za konzultační pomoci učitele) vytyčují otázky a hledají na ně odpovědi Tato metoda vyžaduje: samostatné aktivní zjišťování a soustřeďování informací spojené i s různými činnostmi žáků (s pozorováním, s pokusy, s rozhovory, s vyhledáváním údajů v literatuře, mapách, prostřednictvím počítače apod.); hodnocení informací a hledání souvislostí mezi nimi; vyjadřování problémů a navrhování možných způsobů řešení ; dokumentaci získaných informací, zkušeností, prožitků, vyjádření názorů; závěrečnou prezentaci výsledků - ústní a písemnou formou, prostřednictvím školních časopisů, nástěnek, popř. i širším zveřejňováním Téma VODA je možno řešit průběžně, nebo v bloku, nejlépe pak kombinací obou způsobů podle rozhodnutí a možnosti školy. Při průběžné realizaci se vyučovací hodiny věnované tématu Voda rozloží mezi jednotlivé vzdělávací oblasti, blokový způsob optimálně je možno zaměřit na skupinové řešení dílčích otázek projektovou metodou a žáky vést k samostatnému řešení úkolů, které vyústí do projektového dne věnovaného řešení skupinových úkolů, prezentaci připravených dříve zpracovaných výsledků apod. Projektový den je vhodné realizovat u příležitosti Světového dne vody (22.březen), popř. Dne Země (22.duben), Světového dne 6

7 životního prostředí (5.červen) nebo Světového dne proti suchu a rozšiřování pouští (17. červen). V realizaci tématu je samozřejmě možná velká variabilita. 2. Čemu v tématu VODA věnovat pozornost? 2.1. Z hlediska obsahu Jde o poznávání vody jako základní podmínky života na naší planetě i života a rozvoje lidské společnosti. Základní znalosti o vodě jsou běžnou součástí jednotlivých vzdělávacích oblastí přírodovědné i společenskovědné. Průřezové téma má tyto základní informace z jednotlivých předmětů využívat a doplňovat o integrující pohled, a to zvláště prostřednictvím uplatňování aktivizujících vyučovacích metod zejména zmíněné projektové metody a přímým stykem s prostředím (samostatné pozorování a řešení úkolů, společné exkurze, besedy, diskuse, různé akce). Z obsahového hlediska by průřezové téma VODA mělo brát v úvahu následující okruhy informací : fyzikální a chemické vlastnosti vody, hydrologický cyklus obecná charakteristika obsažená v přírodovědné oblasti vzdělávání - propojení informací zejména z fyziky, chemie, zeměpisu Příklady úkolů: - sledování rozdílů ve fyzických a chemických vlastnostech vody z různých míst tekoucí a stojaté vody čisté a znečištěné (průzračnost, rychlost vypařování, tání, obsah dusičnanů apod.) význam vody pro život v přírodě, vodní organismy a jejich život v Praze základní informace obsažené v biologické, popř. zeměpisné části přírodovědné oblasti vzdělávání možnost řešení projektových úkolů Příklady:. - pozorování vybraného vodního ekosystému v Praze a okolí (část Vltavy, Botiče. některých rybníků apod.) - vlivy velkoměsta a jeho občanů na život některého druhu nebo společenstva vodních organismů, význam vody pro zdraví lidí, pro hygienu, pro rekreaci význam vody pro život v Praze hodnocení kvality vody zajišťování pitné vody (vodárny, studny), léčivé a minerální vody - základní informace v přírodovědné oblasti vzdělání, - možnost úkolů k řešení projektovou metodou zejména specifických problémů Prahy, ve kterých se prolínají různé přístupy přírodovědné, společenskovědné, estetické, ekonomické, technické, možnost exkurzí, besed atd. 7

8 Příklady úkolů: - jaká je spotřeba pitné vody, - jaká je vhodná míra používání minerálních vod z hlediska zdraví, - jaká je kvalita pitné vody v Praze, - kde jsou v Praze vodní plochy pro rekreaci a jaká tam bývá kvalita vody apod. Příklady exkurzí (ověřeno v projektu): - exkurze v Praze do vodárny v Podolí viz příklad - expozice Muzea pražského vodárenství s odborným výkladem ( připojené informace) - uspořádání exkurze na vodní dílo Želivka (s odborným výkladem) zdroj pitné vody pro Prahu (nutnost předcházejícího ohlášení a získání povolení ke vstupu!!!) - exkurze do čistírny odpadních vod význam vody pro hospodářství (pro průmysl, dopravu, pro získávání energie, atd.) vodní stavby, přehrady, vodní elektrárny - základní informace jsou součástí učiva zvláště zeměpisu, občanské nauky, popř. fyziky - průřezové téma by mělo vést k poznávání problémů a jejich složitosti - zvláště týkajících se Prahy a okolí Příklady úkolů: Jak je organizována lodní doprava v Praze Jaká je spotřeba vody v pražském průmyslu, jaké jsou trendy Jaký je podíl energie z vodních zdrojů na pražské spotřebě Příklad exkurze(ověřeno v projektu): - exkurze na vodní dílo Štěchovice průtoková a přečerpávací vodní elektrárna, její začlenění do krajiny, historie, aktuální změny, funkce přehrad Vltavské kaskády, význam využívání vodní energie voda v historii význam pro zakládání měst, pro dopravu ; založení Prahy, život podél řeky, historický a estetický význam Vltavy pro Prahu vlivy povodní pražské příklady - základní informace z učiva v dějepisu, v zeměpisu, v českém jazyku(literatuře), výtvarné výchově - pro průřezové téma spojování hledisek historických, technicko ekonomických, uměleckých Příklady úkolů: Jaký byl význam Vltavy pro život Prahy v minulosti a jaký je v současnosti Které významné povodně postihly Prahu Která umělecká díla se věnují Vltavě v Praze Jak Vltava Prahu spojuje a rozděluje - apod. Příklady exkurze: - expozice Muzea pražského vodárenství s odborným výkladem (ověřeno v projektupřipojené informace) - umělecké a historické výstavy - vyjížďka po Vltavě s odborným výkladem ohrožování a znečišťování vody, vlivy na život v Praze ochrana vody - vodní zákon vztahy společnosti a jedince k vodě, potřeba vody v denním životě specifika Prahy 8

9 - základní informace v učivu chemie, biologie, zeměpisu, občanské nauky - průřezové téma může řešit řadu různých úkolů Příklady úkolů:: - sledovat vlivy nečistot v prostředí na vodní ekosystém, na vybrané druhy vodních organismů (výskyt některých druhů ryb apod.) - zjistit jak se řeší čištění komunálních vod v Praze - zjistit spotřebu vody v domácnosti porovnání Prahy s jinými městy - zjistit možnosti úspory vody příklady řešení včetně ekonomických nákladů - zjistit názory občanů na hospodaření s vodou, na vývoj znečištění vody v Praze Příklady exkurzí: Čistírna odpadních vod - ověřeno v projektu rozložení vody na Zemi, nerovnoměrnost výskytu sladké vody, státy přímořské a vnitrozemské, význam vody pro dopravu ekosystémy moří, oceánů, řek nedostatek čisté vody důsledky pro zdraví porovnání naší situace se situací ve státech s nedostatkem vody ohrožování čistoty vody oceánů, řek - základní informace v přírodovědné i společenskovědné oblasti vzdělávání - průřezové téma může vybídnout k řešení řady úkolů Příklady úkolů: - jak roste potřeba vody v závislosti na růstu populace, na růstu spotřeby - jak se liší život v přímořských a vnitrozemských státech v minulosti a nyní - jak se liší spotřeba vody v Praze a vybraném městě v rozvojových zemích a v některých dalších zemich EU (v severní a jižní oblasti nebo podle hospodářské úrovně) - jak souvisí rozšíření nemocí s dostupností čisté vody (opět porovnání) - uvést příklady havárií ropných tankerů - důsledky pro život v přírodě, pro lidskou společnost (ekonomické a společenské hledisko) Příklady využívání audiovizuální techniky: - Život v moři film v 3D projekci (ověřeno v projektu otázky biodiverzity a její ochrany) 2.2. Z hlediska metod a forem vyučování Obsah je možno řešit velmi různými metodami a formami vyučování doporučuje se vždy volit zejména aktivizující orientované na komunikaci (besedy, kulaté stoly, diskuse) přímé vztahy k prostředí (pozorování, exkurze) využívání audiovizuální a výpočetní techniky (vyhledávání informací na internetu o prostředí, které není možno pozorovat přímo, vyhledávání statických údajů, fotografií, map apod.) Všechny tyto metody a formy je možno propojit při řešení projektů při projektovém vyučování. Projektová metoda má mít vždy následující fáze: 9

10 - vytyčení problému důležité je promyšlení jeho náročnosti s ohledem na možnosti žáků a aktivní zapojení žáků do jeho výběru a formulace - samostatné aktivní zjišťování a soustřeďování informací spojené s různými činnostmi žáků (s pozorováním, s pokusy, s rozhovory, průzkumy, s vyhledáváním údajů v literatuře, mapách, prostřednictvím počítače apod.), - navrhování způsobů a postupů řešení problémů, - hodnocení získaných informací, jejich doplňování a hledání souvislostí mezi nimi, - dokumentaci získaných informací, zkušeností, prožitků, pracovních výsledků, vyjádření individuálních názorů, - závěrečnou prezentaci výsledků ústní a písemnou formou, pořádáním školních konferencí, prostřednictvím školních časopisů, nástěnek, popř. i širším zveřejňováním v regionálních sdělovacích prostředcích. Součástí prezentace výsledků mohou být i výstavy, veřejná vystoupení, články v tisku, besedy s rodiči apod. Doporučuje se na takové závěrečné semináře přizvat rodiče žáků, popř. další zájemce. Tyto aktivity jednak postupně vedou ke zlepšení komunikace mezi školou a rodinou, jednak tím škola přispívá prostřednictvím žáků i k ekologické osvětě dospělé veřejnosti Z hlediska organizace průřezového tématu Při řešení průřezového tématu na 2. stupni základní školy i na střední škole je velmi důležitá organizovaná spolupráce pedagogů. Doporučuje se v týmu učitelů provést nejprve obsahový rozbor tématu, tj. vypracovat přehled poznatků, na něž lze navázat a které lze využít určit, které poznatky je třeba doplnit zdůraznit vztahy, na které je třeba upozornit vytknout metody, postupy a formy, které je vhodné uplatnit projednat spolupráci na způsobech prezentace výsledků Přehled různých přístupů důležitých pro integrovaný pohled: - z geografického hlediska rozebrat výskyt vody v prostředí, její čistotu v daném regionu - v Čechách, ve Středočeském kraji, v Praze v konkrétním vodním toku v okolí (včetně mapy znečištění vodních toků), ukázat závislost vzhledu různých krajin ve světě na množství vody, ukázat různé formy vody v krajině řeky, potoky, mokřady, problémy nedostatku vody a naopak vodních katastrof, objasnit význam a způsoby ochrany před povodněmi souvislost ochrany před povodní v Praze s celkovými opatřeními na řece Vltavě a Berounce apod. - z hlediska biologického seznámit s významem vody pro život od úrovně buňky po úroveň celých organismů a ekosystémů, s významem rozptýlené zeleně v krajině pro ochranu před vodní erozí, objasnit význam lužních lesů před povodněmi, vysvětlit význam čistoty a dostatku vody pro zdraví, ukázat rozdílnost různých ekosystémů s ohledem na množství vody, jejich produkci a produktivitu, způsob života vodních organismů se zaměřením na podmínky v Praze a okolí apod. - z hlediska společenského a ekonomického rozebrat vztah vody k lidské historii, k založení Prahy a jejímu vývoji spojení obou břehů Vltavy apod., rozebrat způsob života v různých částech světa i republikyi s ohledem na přístupnost k vodě a jejím dostatku (různé způsoby zásobování pitnou vodou, problémy při suchu, otázky šetření vodou, ekonomické náklady - na vodné a stočné, na budování zdrojů pitné vody, hodnocení vlivu na hospodaření s vodou apod.) 10

11 - z chemického a fyzikálního hlediska vytvořit představu o vodě jako základní látce umožňující svými vlastnostmi život a rozvoj naší civilizace, ukázat možnosti a způsoby zjišťování vlastností a kvality vody, - z hlediska technického rozšířit informace o využívání vody ve výrobě, jako energetického zdroje, o příčinách znečišťování vody, o jejím čištění, - to vše s ohledem na místní podmínky v Praze, v jednotlivých částech Prahy, porovnání s dalšími místy v republice nebo ve světě, ukázat příklady technických děl (staveb) na vodě v místním a regionálním měřítku, kvantitativně sledovat a hodnotit získávání a spotřebu vody, apod. - z estetického hlediska ukázat krásu vody, jejího pohybu, jejích forem ve výtvarném, literárním i hudebním umění, -z etického hlediska probudit pocit odpovědnosti vůči vodě. - z hlediska udržitelného rozvoje zdůrazňovat souvislosti mezi hledisky ochrany životního prostředí, ekonomickými a sociálními (lidskými), ukazovat je na příkladech důsledky havárií, důsledky odlesňování, důsledky plýtvání hnojivy a používání pesticidů - vlivy na povrchové i podzemní vody, zajišťování dostatku pitné vody, ekonomické náklady, důsledky zdravotní, hospodářské atd. Spolupráce je velmi závislá na volbě zpúsobu a postupu realizace průřezového tématu. Při průběžném postupu je důležité v týmu pedagogů projednat a zkoordinovat práci v jednotlivých vzdělávacích oblastech (viz dříve), tj. které informace budou poskytnuty nebo zopakovány a shrnuty, které úkoly jsou k samostatnému pozorování a které otázky vybízející k samostatnému zjišťování informací budou zadány, které náměty pro slohové práce, pro dokumentaci, pro estetické vyjádření budou využity, které činnosti (exkurze, laboratorní práce, terénní pozorování apod.) budou zařazeny atd. Při blokovém postupu je nutno opět v týmu projednat zadání úkolů (jednotlivcům neo skupinám) k samostatné práci (ke zjišťování informací, k pozorování, k samostatnému návrhu řešení problému, k vytvoření dokumentace, hledání souvislostí, k vypracování zprávy) nejlépe tak, aby žáci měli pocit, že řeší otázky, které si sami pokládají. Důležité je zajistit možnost konzultací (u různě orientovaných pedagogů), vymezit dostatečný čas k řešení zadaných úkolů, ke zpracování dokumentace, zprávy apod. Optimální je kombinace obou postupů tj. průběžného a blokového. Je možno kombinovat tyto přístupy také pro jednotlivé ročníky například od průběžné formy v nižších ročnících přejít k blokové formě u starších žáků - a dokonce je možno vyzvat starší žáky k tomu, aby si připravili, jak objasnit některé poznatky a souvislosti žákům mladším (postup integrace napříč školou); žáci vyšších ročníků se tím učí lépe promýšlet souvislosti, zároveň se vyjadřovat (a uvědomí si i obtížnosti pedagogické práce). Velkou pozornost je třeba věnovat prezentaci výsledků. Prezentace výsledků vždy představuje velmi důležitý výchovně vzdělávací prvek. Uskutečňuje se např. formou semináře (žákovské konference), který si žáci postupně samostatně vedou a na němž dokládají výsledky své práce. Součástí prezentace výsledků mohou být i výstavy, veřejná vystoupení, články v tisku, besedy s rodiči apod. Doporučuje se na tyto závěrečné semináře přizvat rodiče žáků, popř. další zájemce. Takové aktivity jednak vedou ke zlepšení komunikace mezi školou a rodinou, jednak tím škola přispívá prostřednictvím žáků k ekologické osvětě dospělé veřejnosti, a zároveň si tak buduje potřebnou prestiž. 11

12 2.4. Z hlediska podmínek integrace Školy se od sebe liší žáky, skladbou pedagogického sboru, materiálně technickým vybavením i okolním prostředím, ale podmínky pro realizaci integrovaného tématu VODA má každá škola. Největší význam při zajišťování netradičních forem výuky má, jak již bylo uvedeno, spolupráce členů pedagogického sboru a podpora vedení školy. Podněcující a koordinační roli má sehrát školní koordinátor environmentálního vzdělávání a výchovy. Téma přímo vybízí i k rozvinutí spolupráce s rodiči a s odborníky. Doporučuje se také využívat kontakty se středisky a centry ekologické výchovy, které mohou významně přispět při rozpracování jednotlivých témat, poskytnout metodické materiály, popř. nabídnout realizaci části integrovaného tématu ve svých objektech. Ke komplexnímu a globálnímu pohledu na vodu by měli vést ve vzájemné spolupráci učitelé různých předmětů, např. organizováním besedy (semináře, panelové diskuse), které by se společně zúčastnilo několik vyučujících (popř. i odborník z mimoškolního prostředí), kteří by se doplňovali v informacích o vodě z různých pohledů.. Přitom je třeba využívat aktuálních informací, podněcovat zájem o samostatné získávání dalších informací a aktivně do takové akce zapojit i žáky (např. s připravenými referáty na různá témata týkající se vody a hospodaření s vodními zdroji). Např. je možno rozdělit zpracování tématu Voda a člověk jednotlivým skupinám žáků do jednotlivých referátů (s důrazem na místní zvláštnosti) a potom uspořádat seminář, na kterém žáci své referáty samostatně prezentují a samostatně si seminář řídí, vybízejí ke kladení otázek a ke kulatému stolu mohou být pozváni odborníci (i mimo školu) k jejich zodpovídání. V maximální míře je vhodné využívat výpočetní techniku vyhledávání informací na internetu, zapisování a třídění získávaných údajů o vodě, zpracování referátů. Přitom se doporučuje využívat skupinové práce žáků a sdělování zjištěných informací. (důležitou podmínkou úspěchu je správné formování skupin výběr členů tak, aby se svými schopnostmi doplňovali). Součástí komplexního integrovaného- pohledu by měly být i různé akce jako exkurze (do čistírny odpadních, do hydroelektrárny, apod.), návštěva nebo promítnutí vhodného filmu, uspořádání výstavky prací žáků na dané téma apod. Pro názorné objasňování vodního ekosystému, hromadění cizorodých látek ve vodních organismech, čištění vody apod. je možno využít také barevné fólie a CD, které byly školám poskytnuty v rámci projektu. 12

13 3. Charakteristika realizace průřezového tématu VODA v základní a střední škole O vodě se žáci učí na všech stupních školské soustavy a je vždy důležité uvědomit si, co bylo náplní základního učiva na předcházejícím stupni, aby rozvíjení znalostí i motivace zájmu bylo účinné a cíle průřezového tématu byly dosaženy v co nejlepší míře Předpoklady pro 2.stupeň ZŠ Na 1.stupni ZŠ žáci získají přibližně následující vstupní (elementární) informace o vodě: - voda je v přírodě kolem nás a její podoby se neustále mění - je voda tekoucí a stojatá, je na povrchu země, pod zemí i v ovzduší: pozorujeme vodu v okolí školy, všímáme si jí v různých obdobích roku - voda je součástí neživé přírody: nedýchá, nepotřebuje potravu, nerozmnožuje se - můžeme se přesvědčit pokusem - převařenou vodu (bez života) uzavřeme do nádoby a nemění se - voda může být v podobě kapaliny (déšť, ve studních, v mořích, v řekách, ve vodních nádržích - v jezerech, rybnících, v kalužích), v podobě pevné látky (sníh, led, kroupy, jinovatka), v podobě plynné látky (vodní pára, mraky různého typu): pozoruje se voda v okolí, změny jejího skupenství v průběhu roku, - kapalná voda je výborné rozpouštědlo: vyjdeme ze zkušeností a můžeme uspořádat jednoduchý pokus (ve vodě se rozpouští různé látky - sůl, cukr, líh,), - voda je v půdě, je v těle všech rostlin i zvířat, je v našem těle: jsou v ní rozpuštěny různé látky a složité látky jsou i ve vodě v těle rostlin, v krvi a v moči - voda spojuje celou přírodu - je v neustálém oběhu: stále se vypařuje a naopak vodní páry se srážejí, vznikají vodní srážky (déšť, sníh atd.), část vody stéká po povrchu, část se zase hned vypařuje, část prosakuje do půdy a doplňuje zásoby podzemní vody, nejvíce vody se vypařuje z moří a oceánů, - množství vodních srážek je různé v různých částech světa a v různou roční dobu: - rostliny ani živočichové (a ani lidé) nemohou žít bez vody: využívá se zkušenostírostliny se musí zalévat, zvířata i lidé musí pít, - rostliny přijímají vodu s rozpuštěnými látkami z půdy svými kořeny a stonkem ji rozvádějí do listů, kde je potřebná k výživě rostlin - živočichové (i člověk) přijímají vodu v potravě a pitím: voda v těle živočichů umožňuje rozvádění látek po těle (je např. základní součástí krve) a umožňuje odstraňování škodlivých látek z těla (je např. součástí moči): - voda je životním prostředím pro mnoho rostlin i živočichů, kteří žijí ve vzájemných vztazích ve vodních společenstvech (rybník, řeka, moře) - vodní prostředí v jiných částech světa se liší od prostředí, které je v okolí, žijí zde jiné druhy organismů, 13

14 - pitná voda musí splňovat určité požadavky - musí být čistá a zdravotně nezávadná, získává se hlavně ze studní, nebo se čistí voda z vodních toků a čerpá se z vrtů a rozvádí se vodovodem: zdůrazňuje se význam čisté vody a místní zkušenosti - vodní prostředí (řeky, jezera, rybníky a zejména moře) jsou významným zdrojem potravy pro mnoho lidí: uvádí se příklady podle zkušeností dětí - voda je velmi důležitá pro udržování čistoty těla i čistoty v bydlišti a okolí, vodou se má šetřit: rozebírá se význam vody z hygienického hlediska - voda má význam pro dopravu, pro zemědělství, pro průmysl (je potřebná k výrobě různých předmětů) a přitom dochází k jejímu znečišťování: ukazují se různé příklady významu a znečišťování vody, zvláště charakteristické pro daný region - udržování čistoty vody je důležité pro každého člověka, čistota moří a oceánů je v zájmu všech lidí - i těch, kteří nežijí u moře: uvádějí se příklady možností zamezení znečišťování místních vodních toků a nádrží, zdůrazňuje se vliv čistoty řek tekoucích do moří na čistotu moří a oceánů, připomíná se význam moří a oceánů i pro vnitrozemské státy z hlediska získávání potravy, z hlediska trávení volného času (čistota pláží), z hlediska života mořských organismů a zejména z hlediska solidarity s lidmi žijícími u moře - nedostatek vody (sucho a šíření pouště) a naopak nadbytek vody (povodně, záplavy, bouře) přinášejí katastrofu pro přírodu i pro lidi: vychází se ze zkušeností - voda má velký význam nejen pro práci, cestování, ale i pro trávení volného času, pro různé sporty (vodní sporty, zimní sporty): vychází se opět ze zkušeností žáků, z místních zvláštností - voda v krajině je krásná, je opěvována v básních, písních, obrazy, ve filmu atd. ukazují se konkrétní příklady ve vztahu k domovu, k místní krajině i s ohledem na uvědomování si krás v jiných částech světa, žáci vytvářejí vlastní kresby, učí se písním, básním atd. Uvedené znalosti, dovednosti a návyky ve vztahu k vodě jsou na 1.stupni sice rozptýleny do jednotlivých předmětů, ale většinou jejich předávání žákům je v rukou jednoho učitele. Ten proto může velmi dobře poznatky spojovat a postupně vést k integrovanému elementárnímu pohledu na vodu, jako nezbytnou podmínku života, důležitý předpoklad životní úrovně lidí, rozvoje hospodářství atd. Většinou je možno počítat i důrazem na místní pražské podmínky Poznámky k realizaci průřezového tématu na 2.stupni ZŠ Na 2.stupni ZŠ je situace komplikovanější. Jednotlivé okruhy znalostí, dovedností a návyků týkající se vody jsou prohlubovány a rozšiřovány v různých předmětech - z hlediska geografického, biologického, fyzikálně chemického, společenskoekonomického, a zatím obvykle pouze minimálně z hlediska historického a technického. Informace žáci získávají v jednotlivých předmětech, obvykle izolovaně, bez důrazu na propojování těchto informací.( Stále nebývá výjimkou, že žák nedokáže aplikovat poznatky získané v jednom předmětu do druhého předmětu.) 14

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy, adresa: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun Zřizovatel: Středočeský kraj IČO, IZO : IČ:

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Instalatér 36-52-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Instalatér 36-52-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program Instalatér 36-52-H/01 2010 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Platnost dokumentu od 1. září 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název ŠVP... 4 1.2. Předkladatel... 4 1.3. Zřizovatel...

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace NÁZEV ŠKOLY:

ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace NÁZEV ŠKOLY: ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní školy, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizace ADRESA Strachotice 71, 671 29 ŘEDITEL Mgr. Karla Marešová KAPACITA ZŠ

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134 OBSAH Úvod... 5 Co publikace obsahuje a komu je určena?... 7 Školní přírodovědné projekty... 9 Místo školních projektů v přírodovědném vzdělávání... 9 Kompetence a dovednosti rozvíjené školními projekty...

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Motto: Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. (J. A. Komenský) Školní vzdělávací program Základní školy Prasek Prasek

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více