Projekt EKOGRAMOTNOST pro udržitelný rozvoj v Praze. Průřezové téma VODA. Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt EKOGRAMOTNOST pro udržitelný rozvoj v Praze. Průřezové téma VODA. Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy"

Transkript

1 Projekt EKOGRAMOTNOST pro udržitelný rozvoj v Praze Průřezové téma VODA Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy RNDr. Danuše Kvasničková, CSc Prof. Ing. Vladimír Kalina, CSc Ing. Anna Vlčková Ing. Jaroslav Jásek Klub ekologické výchovy 2007 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY a ROZPOČTEM HMP 1

2 Anotace Metodika pro průřezové téma VODA zahrnuje a) textovou část obsahující rozbor významu tématu pro integrovaný přístup prosazovaný v RVP (v rámci základních škol v již schváleném průřezovém tématu Environmentální výchova) a pro utváření klíčových kompetencí, možností realizace tohoto tématu, informace o přípravě pro toto téma v rámci projektu a o poskytnutých vstupních materiálech, odborné informace o vodě, zejména vztahující se k problematice vody v hlavním městě Praze b) CD s PP prezentací o vztahu Vltavy a Prahy (s textovou a obrazovou částí) z hledisek historických, sociologických a technickoekonomických jako námět informací využitelných v různé míře v základních a středních školách Metodika souvisí s dalšími metodikami zpracovanými v rámci projektu, které věnují pozornost vodě, jako významnému tématu:jsou to metodiky pro přírodovědné vzdělávání, pro výtvarnou výchovu, pro jazykové vzdělávání a vzdělávání společnskovědní I metodiky pro další průřezová témata. Zpracovali RNDr. Danuše Kvasničková, CSc a Prof.Ing.Vladimír Kalina, CSc: - metodická část Ing. Anna Vlčková Ing. Jar.Jásek odborné informace o problematice vody v Praze Ing. Anna Vlčková : PP prezentace Danuše Kvasničková, Vladimír Kalina, Anna Vlčková, Jaroslav Jásek Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou. 2

3 Průřezové téma VODA Metodika pro 2. stupeň ZŠ a střední školy Obsah str. 1. Průřezové téma VODA Cíle a úkoly průřezového tématu 5 2. Čemu v tématu VODA věnovat pozornost? Z hlediska obsahu 2.2. Z hlediska metod a forem vyučování 2.3. Z hlediska organizace průřezového tématu 2.4. Z hlediska podmínek integrace 3.Charakteristika realizace průřezového tématu VODA.12 v základní a střední škole 3.1. Předpoklady pro 2.stupneň ZŠ 3.2. Poznámky k realizaci průřezového tématu na 2.stupni ZŠ 3.3. Poznámky k realizaci průřezového tématu na středních školách 4. Ověřování průřezového tématu v projektu Zkušenosti z projektu 4.2. Předpoklady pro průřezové téma zajištěné v projektu semináře a exkurze uspořádané pro průřezové téma: semináře a exkurze organizované v rámci specializačního studia nabídka akce mimo projekt organizovaná KEV učební pomůcky, publikace 5. Příklady informací k tématu VODA pro pražské školy Stručný průvodce expozicí Muzea pražského vodárenství. 21 Jaroslav Jásek 5.2. Praha a Vltava. 31 Ing. Petra Vlčková 5.3. Rozbor obsahu tematického okruhu VODA 38 D.Kvasničková převzato z metodického textu KEV (zpracovaného mimo projekt) 6. Použitá a doporučená literatura. 54 Příklady webových stránek k tématu VODA 3

4 7. CD: 7.1. PP prezentace : Praha a Vltava Ing. Petra Vlčková Obsah CD: 1. Představení Povodí vltavy 2. 2Historický vývoj území podél toků 3. Splavnění Vltavy na území Prahy 4. Historie povodní v Praze 5. Koncepce protipovodňové ochrany v současné podobě 6. Čistota vody ve Vltavě. - počítačová simulace zatápění území Prahy při povodni příklad z rokz obrázky ke stažení využitelné při výuce 7.2. PŘÍKLADY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ K TÉMATU VODA B. Jarolímková, SRŠ Vodňany převzato z metodického materiálu KEV zpracováno mimo projekt 7.3. VÝLOV souhrn biologických, technických a metodických informací k vodnímu hospodářství Kolektiv SRŠ Vodňany člen KEV (převzato) 4

5 1. Průřezové téma VODA 1.1. Cíle a úkoly průřezového tématu Průřezové téma má významně přispět k environ-mentálnímu vzdělávání, propojovat rozptýlené poznatky a utvářet integrovaný pohled na zvolený tematický okruh tj. na vodu. Má v sobě spojovat hlediska přírodovědná, sociální, technicko ekonomická i estetická, brát v úvahu rozmanitost vztahů člověka k vodě., umožňovat sledování a uvědomování si vývoje těchto vztahů, a to i v přímých kontaktech s prostředím, při poznávání historických souvislostí i aktuálních ekologických problémů, při aktivní účasti na poznávání a ochraně vody v okolí.. Má ovlivňovat životní styl žáků v zájmu udržitelnosti rozvoje. Průřezové téma představuje významné přínosy vzdělávací (získávání a spojování informací různého charakteru, hledání souvislostí, rozvíjení vztahového myšlení, uvědomování si významu a nezbytnosti vody, pozitivních a naopak negativních vlivů člověka na vodu) i přínosy výchovné (podněcování samostatnosti, aktivity, nápaditosti a tvořivosti, chápání občanské odpovědnosti v demokratické společnosti, formování žádoucího životního stylu). Téma tedy významně přispívá k naplňování mnoha obecných cílů vzdělávání a k utváření klíčových kompetencí. V dosud schválených RVP pro základní školu jsou uváděny: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence pracovní Průřezové téma významně přispívá k utváření všech těchto kompetencí v jejich vzájemných souvislostech: Učí samostatně pozorovat a popisovat okolní prostředí, vztahy lidí k vodě, získávat a třídit informace, získané poznatky zvažovat v jejich souvislostech, domýšlet možné důsledky různých lidských aktivit (pozitivních i negativních ). Učí aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování informací o vodě, rozlišovat závažnost problémů spojených s využíváním vody. Podněcuje zájem o způsoby řešení problémů. Vede žáky k tomu, aby se aktivně podíleli na sledování hospodaření s vodou, uvědomovali si občanskou odpovědnost za zajišťování dostatku vody jako nepostradatelné podmínky udržitelného rozvoje v lokálním i v globálním měřítku. Vede k hledání souvislostí ekologických, technickoekonomických a sociálních, významu preventivní obezřetnosti v jednání, které by mohlo negativně ovlivnit vodu jako nezbytnou podmínku života i rozvoje lidské civilizace. Při úvahách o možnostech řešení problémů spojených s vodou se rozvíjí nápaditost, žáci se učí aplikovat znalosti z různých přírodovědných i humanitních oblastí, zkoumat okolí, uvědomovat si vlastní vztahy k vodě. 5

6 Učí se dokumentovat poznávané skutečnosti, formulovat své názory, kultivovaně diskutovat o problémech, vyjadřovat a zdůvodňovat svá stanoviska a demokratickým způsobem je prosazovat. Přitom je třeba vždy dbát na ohleduplné, slušné a vlídné jednání. Při konkrétních pracovních aktivitách ( např. v přírodě i v laboratoři) se zdůrazňuje spolupráce, žáci se učí pracovat v týmu, uvědomovat si své schopnosti a možnosti a učí se kriticky oceňovat svůj příspěvek ke společnému řešení úkolů. Poznávají také význam a úkoly různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. Důležité je, aby se žáci učili oceňovat nápaditá i netradiční řešení problémů, uvědomovali si nebezpečí nesprávného jednání i své občanské povinnosti, ale i své právo angažovat se v řešení problémů. V této souvislosti je žádoucí, aby se také učili komunikovat s veřejností a příslušnými institucemi (např. s odbornými institucemi, s obecním úřadem, s referátem životního prostředí) a aby se aktivně podíleli na akcích zaměřených k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Dne životního prostředí OSN, Dne Země, Dne vody, apod.). Spolu s působením na racionální stránku osobnosti žáků je velmi důležité ovlivňovat i jejich stránku citovou : učit citlivému přístupu k okolní krajině, jejíž nedílnou součástí je voda, chápat nezbytnost vody pro přírodu, pro každodenní život a zdraví lidí, význam vlastního jednání v hospodaření s vodou, učit vnímat krásy a proměnlivosti vody, vyjadřovat se o vodě kresbou, vytvářením plakátů, fotografií, úvahami nad současnými problémy i jejich řešením apod. V celém tématu je důležité zdůrazňovat specifické místní otázky tedy např. význam vody pro Prahu, pro její život v minulosti i současnosti, způsoby hospodaření s vodou atd. Téma je možno rozdělit na menší obsahové celky, které řeší jednotlivci nebo skupiny žáků a vzájemně si informace vyměňují a sdělují. Efektivní je uplatňování projektové metody, při níž žáci sami (samozřejmě za konzultační pomoci učitele) vytyčují otázky a hledají na ně odpovědi Tato metoda vyžaduje: samostatné aktivní zjišťování a soustřeďování informací spojené i s různými činnostmi žáků (s pozorováním, s pokusy, s rozhovory, s vyhledáváním údajů v literatuře, mapách, prostřednictvím počítače apod.); hodnocení informací a hledání souvislostí mezi nimi; vyjadřování problémů a navrhování možných způsobů řešení ; dokumentaci získaných informací, zkušeností, prožitků, vyjádření názorů; závěrečnou prezentaci výsledků - ústní a písemnou formou, prostřednictvím školních časopisů, nástěnek, popř. i širším zveřejňováním Téma VODA je možno řešit průběžně, nebo v bloku, nejlépe pak kombinací obou způsobů podle rozhodnutí a možnosti školy. Při průběžné realizaci se vyučovací hodiny věnované tématu Voda rozloží mezi jednotlivé vzdělávací oblasti, blokový způsob optimálně je možno zaměřit na skupinové řešení dílčích otázek projektovou metodou a žáky vést k samostatnému řešení úkolů, které vyústí do projektového dne věnovaného řešení skupinových úkolů, prezentaci připravených dříve zpracovaných výsledků apod. Projektový den je vhodné realizovat u příležitosti Světového dne vody (22.březen), popř. Dne Země (22.duben), Světového dne 6

7 životního prostředí (5.červen) nebo Světového dne proti suchu a rozšiřování pouští (17. červen). V realizaci tématu je samozřejmě možná velká variabilita. 2. Čemu v tématu VODA věnovat pozornost? 2.1. Z hlediska obsahu Jde o poznávání vody jako základní podmínky života na naší planetě i života a rozvoje lidské společnosti. Základní znalosti o vodě jsou běžnou součástí jednotlivých vzdělávacích oblastí přírodovědné i společenskovědné. Průřezové téma má tyto základní informace z jednotlivých předmětů využívat a doplňovat o integrující pohled, a to zvláště prostřednictvím uplatňování aktivizujících vyučovacích metod zejména zmíněné projektové metody a přímým stykem s prostředím (samostatné pozorování a řešení úkolů, společné exkurze, besedy, diskuse, různé akce). Z obsahového hlediska by průřezové téma VODA mělo brát v úvahu následující okruhy informací : fyzikální a chemické vlastnosti vody, hydrologický cyklus obecná charakteristika obsažená v přírodovědné oblasti vzdělávání - propojení informací zejména z fyziky, chemie, zeměpisu Příklady úkolů: - sledování rozdílů ve fyzických a chemických vlastnostech vody z různých míst tekoucí a stojaté vody čisté a znečištěné (průzračnost, rychlost vypařování, tání, obsah dusičnanů apod.) význam vody pro život v přírodě, vodní organismy a jejich život v Praze základní informace obsažené v biologické, popř. zeměpisné části přírodovědné oblasti vzdělávání možnost řešení projektových úkolů Příklady:. - pozorování vybraného vodního ekosystému v Praze a okolí (část Vltavy, Botiče. některých rybníků apod.) - vlivy velkoměsta a jeho občanů na život některého druhu nebo společenstva vodních organismů, význam vody pro zdraví lidí, pro hygienu, pro rekreaci význam vody pro život v Praze hodnocení kvality vody zajišťování pitné vody (vodárny, studny), léčivé a minerální vody - základní informace v přírodovědné oblasti vzdělání, - možnost úkolů k řešení projektovou metodou zejména specifických problémů Prahy, ve kterých se prolínají různé přístupy přírodovědné, společenskovědné, estetické, ekonomické, technické, možnost exkurzí, besed atd. 7

8 Příklady úkolů: - jaká je spotřeba pitné vody, - jaká je vhodná míra používání minerálních vod z hlediska zdraví, - jaká je kvalita pitné vody v Praze, - kde jsou v Praze vodní plochy pro rekreaci a jaká tam bývá kvalita vody apod. Příklady exkurzí (ověřeno v projektu): - exkurze v Praze do vodárny v Podolí viz příklad - expozice Muzea pražského vodárenství s odborným výkladem ( připojené informace) - uspořádání exkurze na vodní dílo Želivka (s odborným výkladem) zdroj pitné vody pro Prahu (nutnost předcházejícího ohlášení a získání povolení ke vstupu!!!) - exkurze do čistírny odpadních vod význam vody pro hospodářství (pro průmysl, dopravu, pro získávání energie, atd.) vodní stavby, přehrady, vodní elektrárny - základní informace jsou součástí učiva zvláště zeměpisu, občanské nauky, popř. fyziky - průřezové téma by mělo vést k poznávání problémů a jejich složitosti - zvláště týkajících se Prahy a okolí Příklady úkolů: Jak je organizována lodní doprava v Praze Jaká je spotřeba vody v pražském průmyslu, jaké jsou trendy Jaký je podíl energie z vodních zdrojů na pražské spotřebě Příklad exkurze(ověřeno v projektu): - exkurze na vodní dílo Štěchovice průtoková a přečerpávací vodní elektrárna, její začlenění do krajiny, historie, aktuální změny, funkce přehrad Vltavské kaskády, význam využívání vodní energie voda v historii význam pro zakládání měst, pro dopravu ; založení Prahy, život podél řeky, historický a estetický význam Vltavy pro Prahu vlivy povodní pražské příklady - základní informace z učiva v dějepisu, v zeměpisu, v českém jazyku(literatuře), výtvarné výchově - pro průřezové téma spojování hledisek historických, technicko ekonomických, uměleckých Příklady úkolů: Jaký byl význam Vltavy pro život Prahy v minulosti a jaký je v současnosti Které významné povodně postihly Prahu Která umělecká díla se věnují Vltavě v Praze Jak Vltava Prahu spojuje a rozděluje - apod. Příklady exkurze: - expozice Muzea pražského vodárenství s odborným výkladem (ověřeno v projektupřipojené informace) - umělecké a historické výstavy - vyjížďka po Vltavě s odborným výkladem ohrožování a znečišťování vody, vlivy na život v Praze ochrana vody - vodní zákon vztahy společnosti a jedince k vodě, potřeba vody v denním životě specifika Prahy 8

9 - základní informace v učivu chemie, biologie, zeměpisu, občanské nauky - průřezové téma může řešit řadu různých úkolů Příklady úkolů:: - sledovat vlivy nečistot v prostředí na vodní ekosystém, na vybrané druhy vodních organismů (výskyt některých druhů ryb apod.) - zjistit jak se řeší čištění komunálních vod v Praze - zjistit spotřebu vody v domácnosti porovnání Prahy s jinými městy - zjistit možnosti úspory vody příklady řešení včetně ekonomických nákladů - zjistit názory občanů na hospodaření s vodou, na vývoj znečištění vody v Praze Příklady exkurzí: Čistírna odpadních vod - ověřeno v projektu rozložení vody na Zemi, nerovnoměrnost výskytu sladké vody, státy přímořské a vnitrozemské, význam vody pro dopravu ekosystémy moří, oceánů, řek nedostatek čisté vody důsledky pro zdraví porovnání naší situace se situací ve státech s nedostatkem vody ohrožování čistoty vody oceánů, řek - základní informace v přírodovědné i společenskovědné oblasti vzdělávání - průřezové téma může vybídnout k řešení řady úkolů Příklady úkolů: - jak roste potřeba vody v závislosti na růstu populace, na růstu spotřeby - jak se liší život v přímořských a vnitrozemských státech v minulosti a nyní - jak se liší spotřeba vody v Praze a vybraném městě v rozvojových zemích a v některých dalších zemich EU (v severní a jižní oblasti nebo podle hospodářské úrovně) - jak souvisí rozšíření nemocí s dostupností čisté vody (opět porovnání) - uvést příklady havárií ropných tankerů - důsledky pro život v přírodě, pro lidskou společnost (ekonomické a společenské hledisko) Příklady využívání audiovizuální techniky: - Život v moři film v 3D projekci (ověřeno v projektu otázky biodiverzity a její ochrany) 2.2. Z hlediska metod a forem vyučování Obsah je možno řešit velmi různými metodami a formami vyučování doporučuje se vždy volit zejména aktivizující orientované na komunikaci (besedy, kulaté stoly, diskuse) přímé vztahy k prostředí (pozorování, exkurze) využívání audiovizuální a výpočetní techniky (vyhledávání informací na internetu o prostředí, které není možno pozorovat přímo, vyhledávání statických údajů, fotografií, map apod.) Všechny tyto metody a formy je možno propojit při řešení projektů při projektovém vyučování. Projektová metoda má mít vždy následující fáze: 9

10 - vytyčení problému důležité je promyšlení jeho náročnosti s ohledem na možnosti žáků a aktivní zapojení žáků do jeho výběru a formulace - samostatné aktivní zjišťování a soustřeďování informací spojené s různými činnostmi žáků (s pozorováním, s pokusy, s rozhovory, průzkumy, s vyhledáváním údajů v literatuře, mapách, prostřednictvím počítače apod.), - navrhování způsobů a postupů řešení problémů, - hodnocení získaných informací, jejich doplňování a hledání souvislostí mezi nimi, - dokumentaci získaných informací, zkušeností, prožitků, pracovních výsledků, vyjádření individuálních názorů, - závěrečnou prezentaci výsledků ústní a písemnou formou, pořádáním školních konferencí, prostřednictvím školních časopisů, nástěnek, popř. i širším zveřejňováním v regionálních sdělovacích prostředcích. Součástí prezentace výsledků mohou být i výstavy, veřejná vystoupení, články v tisku, besedy s rodiči apod. Doporučuje se na takové závěrečné semináře přizvat rodiče žáků, popř. další zájemce. Tyto aktivity jednak postupně vedou ke zlepšení komunikace mezi školou a rodinou, jednak tím škola přispívá prostřednictvím žáků i k ekologické osvětě dospělé veřejnosti Z hlediska organizace průřezového tématu Při řešení průřezového tématu na 2. stupni základní školy i na střední škole je velmi důležitá organizovaná spolupráce pedagogů. Doporučuje se v týmu učitelů provést nejprve obsahový rozbor tématu, tj. vypracovat přehled poznatků, na něž lze navázat a které lze využít určit, které poznatky je třeba doplnit zdůraznit vztahy, na které je třeba upozornit vytknout metody, postupy a formy, které je vhodné uplatnit projednat spolupráci na způsobech prezentace výsledků Přehled různých přístupů důležitých pro integrovaný pohled: - z geografického hlediska rozebrat výskyt vody v prostředí, její čistotu v daném regionu - v Čechách, ve Středočeském kraji, v Praze v konkrétním vodním toku v okolí (včetně mapy znečištění vodních toků), ukázat závislost vzhledu různých krajin ve světě na množství vody, ukázat různé formy vody v krajině řeky, potoky, mokřady, problémy nedostatku vody a naopak vodních katastrof, objasnit význam a způsoby ochrany před povodněmi souvislost ochrany před povodní v Praze s celkovými opatřeními na řece Vltavě a Berounce apod. - z hlediska biologického seznámit s významem vody pro život od úrovně buňky po úroveň celých organismů a ekosystémů, s významem rozptýlené zeleně v krajině pro ochranu před vodní erozí, objasnit význam lužních lesů před povodněmi, vysvětlit význam čistoty a dostatku vody pro zdraví, ukázat rozdílnost různých ekosystémů s ohledem na množství vody, jejich produkci a produktivitu, způsob života vodních organismů se zaměřením na podmínky v Praze a okolí apod. - z hlediska společenského a ekonomického rozebrat vztah vody k lidské historii, k založení Prahy a jejímu vývoji spojení obou břehů Vltavy apod., rozebrat způsob života v různých částech světa i republikyi s ohledem na přístupnost k vodě a jejím dostatku (různé způsoby zásobování pitnou vodou, problémy při suchu, otázky šetření vodou, ekonomické náklady - na vodné a stočné, na budování zdrojů pitné vody, hodnocení vlivu na hospodaření s vodou apod.) 10

11 - z chemického a fyzikálního hlediska vytvořit představu o vodě jako základní látce umožňující svými vlastnostmi život a rozvoj naší civilizace, ukázat možnosti a způsoby zjišťování vlastností a kvality vody, - z hlediska technického rozšířit informace o využívání vody ve výrobě, jako energetického zdroje, o příčinách znečišťování vody, o jejím čištění, - to vše s ohledem na místní podmínky v Praze, v jednotlivých částech Prahy, porovnání s dalšími místy v republice nebo ve světě, ukázat příklady technických děl (staveb) na vodě v místním a regionálním měřítku, kvantitativně sledovat a hodnotit získávání a spotřebu vody, apod. - z estetického hlediska ukázat krásu vody, jejího pohybu, jejích forem ve výtvarném, literárním i hudebním umění, -z etického hlediska probudit pocit odpovědnosti vůči vodě. - z hlediska udržitelného rozvoje zdůrazňovat souvislosti mezi hledisky ochrany životního prostředí, ekonomickými a sociálními (lidskými), ukazovat je na příkladech důsledky havárií, důsledky odlesňování, důsledky plýtvání hnojivy a používání pesticidů - vlivy na povrchové i podzemní vody, zajišťování dostatku pitné vody, ekonomické náklady, důsledky zdravotní, hospodářské atd. Spolupráce je velmi závislá na volbě zpúsobu a postupu realizace průřezového tématu. Při průběžném postupu je důležité v týmu pedagogů projednat a zkoordinovat práci v jednotlivých vzdělávacích oblastech (viz dříve), tj. které informace budou poskytnuty nebo zopakovány a shrnuty, které úkoly jsou k samostatnému pozorování a které otázky vybízející k samostatnému zjišťování informací budou zadány, které náměty pro slohové práce, pro dokumentaci, pro estetické vyjádření budou využity, které činnosti (exkurze, laboratorní práce, terénní pozorování apod.) budou zařazeny atd. Při blokovém postupu je nutno opět v týmu projednat zadání úkolů (jednotlivcům neo skupinám) k samostatné práci (ke zjišťování informací, k pozorování, k samostatnému návrhu řešení problému, k vytvoření dokumentace, hledání souvislostí, k vypracování zprávy) nejlépe tak, aby žáci měli pocit, že řeší otázky, které si sami pokládají. Důležité je zajistit možnost konzultací (u různě orientovaných pedagogů), vymezit dostatečný čas k řešení zadaných úkolů, ke zpracování dokumentace, zprávy apod. Optimální je kombinace obou postupů tj. průběžného a blokového. Je možno kombinovat tyto přístupy také pro jednotlivé ročníky například od průběžné formy v nižších ročnících přejít k blokové formě u starších žáků - a dokonce je možno vyzvat starší žáky k tomu, aby si připravili, jak objasnit některé poznatky a souvislosti žákům mladším (postup integrace napříč školou); žáci vyšších ročníků se tím učí lépe promýšlet souvislosti, zároveň se vyjadřovat (a uvědomí si i obtížnosti pedagogické práce). Velkou pozornost je třeba věnovat prezentaci výsledků. Prezentace výsledků vždy představuje velmi důležitý výchovně vzdělávací prvek. Uskutečňuje se např. formou semináře (žákovské konference), který si žáci postupně samostatně vedou a na němž dokládají výsledky své práce. Součástí prezentace výsledků mohou být i výstavy, veřejná vystoupení, články v tisku, besedy s rodiči apod. Doporučuje se na tyto závěrečné semináře přizvat rodiče žáků, popř. další zájemce. Takové aktivity jednak vedou ke zlepšení komunikace mezi školou a rodinou, jednak tím škola přispívá prostřednictvím žáků k ekologické osvětě dospělé veřejnosti, a zároveň si tak buduje potřebnou prestiž. 11

12 2.4. Z hlediska podmínek integrace Školy se od sebe liší žáky, skladbou pedagogického sboru, materiálně technickým vybavením i okolním prostředím, ale podmínky pro realizaci integrovaného tématu VODA má každá škola. Největší význam při zajišťování netradičních forem výuky má, jak již bylo uvedeno, spolupráce členů pedagogického sboru a podpora vedení školy. Podněcující a koordinační roli má sehrát školní koordinátor environmentálního vzdělávání a výchovy. Téma přímo vybízí i k rozvinutí spolupráce s rodiči a s odborníky. Doporučuje se také využívat kontakty se středisky a centry ekologické výchovy, které mohou významně přispět při rozpracování jednotlivých témat, poskytnout metodické materiály, popř. nabídnout realizaci části integrovaného tématu ve svých objektech. Ke komplexnímu a globálnímu pohledu na vodu by měli vést ve vzájemné spolupráci učitelé různých předmětů, např. organizováním besedy (semináře, panelové diskuse), které by se společně zúčastnilo několik vyučujících (popř. i odborník z mimoškolního prostředí), kteří by se doplňovali v informacích o vodě z různých pohledů.. Přitom je třeba využívat aktuálních informací, podněcovat zájem o samostatné získávání dalších informací a aktivně do takové akce zapojit i žáky (např. s připravenými referáty na různá témata týkající se vody a hospodaření s vodními zdroji). Např. je možno rozdělit zpracování tématu Voda a člověk jednotlivým skupinám žáků do jednotlivých referátů (s důrazem na místní zvláštnosti) a potom uspořádat seminář, na kterém žáci své referáty samostatně prezentují a samostatně si seminář řídí, vybízejí ke kladení otázek a ke kulatému stolu mohou být pozváni odborníci (i mimo školu) k jejich zodpovídání. V maximální míře je vhodné využívat výpočetní techniku vyhledávání informací na internetu, zapisování a třídění získávaných údajů o vodě, zpracování referátů. Přitom se doporučuje využívat skupinové práce žáků a sdělování zjištěných informací. (důležitou podmínkou úspěchu je správné formování skupin výběr členů tak, aby se svými schopnostmi doplňovali). Součástí komplexního integrovaného- pohledu by měly být i různé akce jako exkurze (do čistírny odpadních, do hydroelektrárny, apod.), návštěva nebo promítnutí vhodného filmu, uspořádání výstavky prací žáků na dané téma apod. Pro názorné objasňování vodního ekosystému, hromadění cizorodých látek ve vodních organismech, čištění vody apod. je možno využít také barevné fólie a CD, které byly školám poskytnuty v rámci projektu. 12

13 3. Charakteristika realizace průřezového tématu VODA v základní a střední škole O vodě se žáci učí na všech stupních školské soustavy a je vždy důležité uvědomit si, co bylo náplní základního učiva na předcházejícím stupni, aby rozvíjení znalostí i motivace zájmu bylo účinné a cíle průřezového tématu byly dosaženy v co nejlepší míře Předpoklady pro 2.stupeň ZŠ Na 1.stupni ZŠ žáci získají přibližně následující vstupní (elementární) informace o vodě: - voda je v přírodě kolem nás a její podoby se neustále mění - je voda tekoucí a stojatá, je na povrchu země, pod zemí i v ovzduší: pozorujeme vodu v okolí školy, všímáme si jí v různých obdobích roku - voda je součástí neživé přírody: nedýchá, nepotřebuje potravu, nerozmnožuje se - můžeme se přesvědčit pokusem - převařenou vodu (bez života) uzavřeme do nádoby a nemění se - voda může být v podobě kapaliny (déšť, ve studních, v mořích, v řekách, ve vodních nádržích - v jezerech, rybnících, v kalužích), v podobě pevné látky (sníh, led, kroupy, jinovatka), v podobě plynné látky (vodní pára, mraky různého typu): pozoruje se voda v okolí, změny jejího skupenství v průběhu roku, - kapalná voda je výborné rozpouštědlo: vyjdeme ze zkušeností a můžeme uspořádat jednoduchý pokus (ve vodě se rozpouští různé látky - sůl, cukr, líh,), - voda je v půdě, je v těle všech rostlin i zvířat, je v našem těle: jsou v ní rozpuštěny různé látky a složité látky jsou i ve vodě v těle rostlin, v krvi a v moči - voda spojuje celou přírodu - je v neustálém oběhu: stále se vypařuje a naopak vodní páry se srážejí, vznikají vodní srážky (déšť, sníh atd.), část vody stéká po povrchu, část se zase hned vypařuje, část prosakuje do půdy a doplňuje zásoby podzemní vody, nejvíce vody se vypařuje z moří a oceánů, - množství vodních srážek je různé v různých částech světa a v různou roční dobu: - rostliny ani živočichové (a ani lidé) nemohou žít bez vody: využívá se zkušenostírostliny se musí zalévat, zvířata i lidé musí pít, - rostliny přijímají vodu s rozpuštěnými látkami z půdy svými kořeny a stonkem ji rozvádějí do listů, kde je potřebná k výživě rostlin - živočichové (i člověk) přijímají vodu v potravě a pitím: voda v těle živočichů umožňuje rozvádění látek po těle (je např. základní součástí krve) a umožňuje odstraňování škodlivých látek z těla (je např. součástí moči): - voda je životním prostředím pro mnoho rostlin i živočichů, kteří žijí ve vzájemných vztazích ve vodních společenstvech (rybník, řeka, moře) - vodní prostředí v jiných částech světa se liší od prostředí, které je v okolí, žijí zde jiné druhy organismů, 13

14 - pitná voda musí splňovat určité požadavky - musí být čistá a zdravotně nezávadná, získává se hlavně ze studní, nebo se čistí voda z vodních toků a čerpá se z vrtů a rozvádí se vodovodem: zdůrazňuje se význam čisté vody a místní zkušenosti - vodní prostředí (řeky, jezera, rybníky a zejména moře) jsou významným zdrojem potravy pro mnoho lidí: uvádí se příklady podle zkušeností dětí - voda je velmi důležitá pro udržování čistoty těla i čistoty v bydlišti a okolí, vodou se má šetřit: rozebírá se význam vody z hygienického hlediska - voda má význam pro dopravu, pro zemědělství, pro průmysl (je potřebná k výrobě různých předmětů) a přitom dochází k jejímu znečišťování: ukazují se různé příklady významu a znečišťování vody, zvláště charakteristické pro daný region - udržování čistoty vody je důležité pro každého člověka, čistota moří a oceánů je v zájmu všech lidí - i těch, kteří nežijí u moře: uvádějí se příklady možností zamezení znečišťování místních vodních toků a nádrží, zdůrazňuje se vliv čistoty řek tekoucích do moří na čistotu moří a oceánů, připomíná se význam moří a oceánů i pro vnitrozemské státy z hlediska získávání potravy, z hlediska trávení volného času (čistota pláží), z hlediska života mořských organismů a zejména z hlediska solidarity s lidmi žijícími u moře - nedostatek vody (sucho a šíření pouště) a naopak nadbytek vody (povodně, záplavy, bouře) přinášejí katastrofu pro přírodu i pro lidi: vychází se ze zkušeností - voda má velký význam nejen pro práci, cestování, ale i pro trávení volného času, pro různé sporty (vodní sporty, zimní sporty): vychází se opět ze zkušeností žáků, z místních zvláštností - voda v krajině je krásná, je opěvována v básních, písních, obrazy, ve filmu atd. ukazují se konkrétní příklady ve vztahu k domovu, k místní krajině i s ohledem na uvědomování si krás v jiných částech světa, žáci vytvářejí vlastní kresby, učí se písním, básním atd. Uvedené znalosti, dovednosti a návyky ve vztahu k vodě jsou na 1.stupni sice rozptýleny do jednotlivých předmětů, ale většinou jejich předávání žákům je v rukou jednoho učitele. Ten proto může velmi dobře poznatky spojovat a postupně vést k integrovanému elementárnímu pohledu na vodu, jako nezbytnou podmínku života, důležitý předpoklad životní úrovně lidí, rozvoje hospodářství atd. Většinou je možno počítat i důrazem na místní pražské podmínky Poznámky k realizaci průřezového tématu na 2.stupni ZŠ Na 2.stupni ZŠ je situace komplikovanější. Jednotlivé okruhy znalostí, dovedností a návyků týkající se vody jsou prohlubovány a rozšiřovány v různých předmětech - z hlediska geografického, biologického, fyzikálně chemického, společenskoekonomického, a zatím obvykle pouze minimálně z hlediska historického a technického. Informace žáci získávají v jednotlivých předmětech, obvykle izolovaně, bez důrazu na propojování těchto informací.( Stále nebývá výjimkou, že žák nedokáže aplikovat poznatky získané v jednom předmětu do druhého předmětu.) 14

15 Integrace vyžaduje (jak je třeba znovu zdůraznit), aby jednotlivé přístupy byly spojeny, doplněny o poznatky mezioborového charakteru, které nejsou náplní jednotlivých předmětů a zejména o aktivní sledování vlastností a využívání vody v okolí i o estetické vtahy k této podmínce života.. Zdůrazněny by měly být zvláště souvislosti mezi fyzikálně chemickými vlastnostmi vody a životem, mezi využíváním vody, hospodářstvím a životem v lidských sídlech, mezi rozvojem lidské civilizace, využíváním vody jako zdroje energie i pro dopravu a objevy, mezi výrobními způsoby, chováním lidí a znečišťováním vody apod. ( tj. mezi jednotlivými částmi vzdělání o vodě viz předcházející rozbor) Téma voda je mimořádně vhodné pro ukázání souvislostí mezi ekologickými, ekonomickými a sociálními aspekty a může tedy vést k pochopení, co znamená udržitelnost rozvoje. Příklady úkolů pro samostatné práce žáků na ZŠ: - mapové zpracování výskytu vody v krajině, popř. spojené se základním hodnocením její čistoty (využít lze např.měření ph a množství chloru prostřednictvím měřící soupravy pro bazény), - sledování spotřeby vody pro jednotlivce k pití, k hygieně a celkové sledování spotřeby vody rodinou a ekonomické hodnocení spotřeby vody (vyčíslení potřebných finančních nákladů) - zjištění zdrojů pitné vody a nakládání s odpadními komunálními vodami, - zjištění využívání vody jako energetického zdroje v okolí, popis vodní elektrárny - využívání vody k dopravě výhody a nevýhody, historické souvislosti, objevy nových zemí, význam v současnosti, regionální podmínky - zjištění spotřeby vody místním zemědělstvím (a účelu), průmyslem apod., - zkoumání historie vlivů extrémních situací s množstvím vody v daném místě (sucha, povodně- samostatné vyhledávání informací v místních muzeích ), - zjišťování názorů lidí na hospodaření s vodou, na ochranu čistoty vody (cvičení samostatné komunikace, shromažďování informací a jejich hodnocení). Při zpracování těchto úkolů žáci a) využijí poznatky získané v různých předmětech b) využijí výsledků vlastních pozorování, stažení informací z internetu atd. Nejde ani zdaleka pouze o poznatky. Důležité je ovlivňovat i citovou a aktivní stránku osobnosti mladého člověka. K tomu přispívají zvláště úkoly k samostatnému pozorování v přírodním prostředí, které podporuje estetické vnímání a vybízí k hodnocení vztahů lidí k vodě (k jejímu využívání, k ochraně, hodnocení kvality), forma literárních, výtvarných i hudebních výtvorů a interpretací, v níž se rozvíjí fantazie, představivost i přání žáků, i výzvy k odpovědným občanským postojům k vodě, které motivují aktivitu žáků (návrhy ke zlepšení ochrany vody, k jejímu šetření, presentace statické dokumentace spotřeby vody, ekonomických nákladů na její čištění apod.. To vše je třeba aplikovat diferencovaně podle místních podmínek i podle věkových a dalších zvláštností žáků. Občanskou aktivitu je možno podpořit i tím, že žáci a studenti seznámí se svými názory a nápady představitele místní samosprávy, poslance a podobné společenské osobnosti a diskutují s nimi. 15

16 3.3. Poznámky k realizaci průřezového tématu na středních školách Na střední škole se doporučuje postupovat obdobně jako na 2.stupni základní školy a věnovat zvýšenou pozornost integrovaným přístupům, vyšší odborné úrovni zpracování úkolu i jeho prezentaci (např. formou powerpointové prezentace).. Zejména je třeba sledovat: ocenění funkce vody pro ekosystémy, porozumění významu vody pro hospodářství, pro zdraví, vztahu zemědělství, průmyslu, dopravy a vodního hospodářství, právním a ekonomickým nástrojům hospodaření s vodou, pochopení propojenosti environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů tj. pilířů udržitelnosti rozvoje. Velmi důležité je vyžadovat samostatné vyhledávání informac, zejména využíváním výpočetní techniky (v tomto smyslu je vhodné i procvičování cizích jazyků, zejména angličtiny, v níž bývá uváděna řada zajímavých a aktuálních informací viz doporučené www stránky), vytvářet skupiny (týmy) pro řešení zadaných úkolů, vytvářet podmínky pro samostatnou presentaci referátů (organizování studentských seminářů), zdůrazňovat potřebu zjišťování místní a regionální situace, zaujímání stanovisek, obhajování názorů. Doporučuje se využívat formu seminářů a také dramatické formy, kdy se účastníci musí odborně připravit na zaujímání určitých rolí, učí se hájit různé názory, vciťovat se do různých pozic a tak si uvědomovat složitost řešení problémů, nezbytbosthledání optimálních kompromisů z hledisek udržitelného rozvoje. Zjištěná stanoviska je vhodné dodat i na příslušná místa veřejné správy formou dopisu, pozváním zástupce odboru životního prostředí apod. či voleného zástupce, aby se studenti učili být aktivními občany republiky. Zvláštní postavení mají střední odborné školy zaměřené k problematice vody v projektu zejména - Střední průmyslová škola stavební - z hledisek technicko organizačních - Střední zdravotní škola - z hledisek zdravotních (hygiena) Voda v nich někdy představuje přímo stěžejní problematiku přípravy pro budoucí profesi. Velmi důležité v těchto případech je, aby profesní orientace byla přiměřeně vyvažována i ostatními hledisky integrovaným pohledem na vodu. To je z hledisek připravenosti pro udržitelnost rozvoje zcela nezbytné

17 4. Ověřování průřezového tématu v projektu: 4.1. Zkušenosti z projektu Ověřování projektu EKOGRAMOTNOST v pražských školách ukázalo, že téma VODA je oblíbené a velmi často zařazované do vzdělávací a výchovné koncepce školy tj. do školních vzdělávacích programů. Učitelé i žáci si uvědomují, že s vodou je spojena jak celá historie Prahy, tak i současný život každého člověka v ní. Ucelené komplexní znalosti o vodě jsou tedy pokládány za důležitou součást všeobecného vzdělávání, a to prakticky na všech stupních i typech školské soustavy samozřejmě na různé úrovni obtížnosti, jak bylo uvedeno. S řešením tohoto tématu bylo spojeno : - zjišťování informací o vodě na internetu (o množství vody, o její spotřebě, znečišťování - statistické údaje, tabulky, grafy (např. ze statistické ročenky, ze zpráv o životním prostředí v hlavním městě Praze apod.) - zpracovávání dokumentace včetně záznamů z vlastního řešení úkolů, z pozorování, z exkurzí, apod. - zpracovávání samostatných prací žáků, účast v soutěžích - organizování celoškolních akcí a projektových dnů zaměřených kna téma VODA - písemné a výtvarné práce na téma vody,vztahu člověka k vodě orientované i na problematiku Prahy ( a např. účast v literární a výtvarné soutěži na toto téma) Na základě zkušeností z projektu je možno doporučit všechny následující exkurze ověřené v rámci projektu Předpoklady pro průřezové téma zajištěné v projektu semináře a exkurze uspořádané pro průřezové téma: a) seminář Program: Voda jako průřezové téma RVP integrovaný přístup RNDr.D.Kvasničková Muzeum pražského vodárenství, Podolská 15/17, Praha - Podolí muzea odborný výklad - historie využívání vody v Praze - technická zařízení pražských vodáren jejich vývoj Ing. Jaroslav Jásek Poznámka: exkurze zajišťuje integraci z hledisek přírodovědných, technických a historických 17

18 b) seminář Program. Metodické informace k průřezovému tématu Voda RNDr.D.Kvasničková,CSc Praha a Vltava (jak řeka ovlivnila a ovlivňuje život ve svém okolí ) Ing. Petra Vlčková Povodí Vltavy PP prezentace Poznámka: integrace přístupů přírodovědných, technických, historických, sociálních c) exkurze s odborným výkladem Vodní elektrárna Štěchovice (průtočná a přečerpávací) prohlídka a odborný výklad Písemné informace poskytuje ČEZ Úpravna pitné vody pro Prahu - prohlídka vodního díla Želivka, úpravny pitné vody (vč.laboratoří) - písemné informace jsou rovněž k dispozici Poznámka: vodní elektrárna - integrace hledisek přírodovědných, technickoekonomických, historických a sociálních úpravna pitné vody - dtto nutné povolení semináře a exkurze organizované v rámci specializačního studia se vztahem k problematice průřezového tématu: a) přednáška - ŠVP vybraná průřezová témata RNDr. Dana Kvasničková, CSc. PhDr. Václav Pumpr, CSc. Mgr. Svatava Janoušková b) exkurze Ústřední čistírna odpadních vod, Papírenská 6, Praha 6 Prohlídka areálu UČOV s pracovníkem čistírny odborný výklad Jan Mareš c) přednáška a filmová projekce 3D -IMAX Zvláště chráněná území Galapágy Prof. Ing.Jan Jeník, CSc. UK PřF Praha d) exkurze CHKO Třeboňsko, biosférická rezervace UNESCO praktická ukázka soustavy Natura exkurze Ing.J.Hlásek, vedoucí správy CHKO Třeboňsko p. Jandová, pracovník pro EVVO RNDr. P. Vašák, p.dalík Doc.RNDr.M. Švecová, CSc. 18

19 přednáška Rybníkářství na Třeboňsku historie a současnost Ing.Mašek, Rybářství Třeboň, a.s. e) Přednáška zaměřená na faunu moří a oceánů a její význam pro člověka Doc.RNDr.Lubomír Hanel CSc. Prezentace interaktivního vzdělávacího programu pod záštitou MŠMT k tématu ekosystém oceán a jeho biodiverzita Doc.RNDr. M. Švecová, CSc RNDr. K. Blažová Film v 3D projekci : Žraloci f) Ekosystémová a druhová biodiverzita modelový příklad: korálové útesy Film v 3D projekci : Život v moři prof.j.smrž, prof. J.Petr, doc.m.švecová nabídka akce mimo projekt organizovaná KEV: VODA - seminář KEV : námět pro ŠVP k průřezovému tématu RVP Environmentální výchova Program Přednášky, diskuse, ukázky práce v laboratoři,exkurze s odborným výkladem Péče o čistotu vod prohlídka ČOVa kořenové čistírny Školní pokusnictví SRŠ Rybník a vodní hospodářství, Hydrobiologie Expozice rybářství prohlídka muzea Malby Mikoláše Alše na téma vody ve vodňanském kostele Výlovy rybníků - metodika exkurze Rybníky v dějinách návštěva památníku u Sudoměře Pojet EV průřezové téma, role školního koordinátora Učební pomůcky, publikace a. metodické a specifické odborné podklady k problematice tématu VODA zpracované pro projekt: a) metodické podklady RNDr. D. Kvasničková, CSc. b) odborné informace zpracované pro projekt: Historie pražského vodárenství - Jaroslav Jásek, Muzeum pražského vodárenství Praha a Vltava - Ing. Petra Vlčková, Povodí Vltavy, státní podnik b. vydané informační materiály z exkurzí : ČOV Praha Materiály ČEZ Vodní elektrárny Materiály z úpravny pitné vody Želivka 19

20 c. Materiály ze seminářů uspořádáných v IMAXu d. Učební pomůcky poskytnuté v rámci projektu: - fólie pro zpětný projektor téma: Hydrologický cyklus Biogeochemické oběhy látek Fotosyntéza Produkce různých ekosystémů Společenstva tekoucích vod a pobřeží Ekosystém rybníka Vstupy cizorodých látek do lidského organismu Znečišťování povrchových a podzemních vod Čištění odpadních vod Využití vodní energie - videa: Ekosystém rybníka, Ekologická multimédia České rybnikářství - A video - publikace: VODA - Člověk a Příroda, učebnice pro integrovanou výuku, Fraus 2005 e. předané informace v rámci metodiky nezpracované v projektu: VODA souhrn základních poznatků RNDr. D. Kvasničková, CSc PŘÍKLADY PRAKTICKÝCH CVIČENÍ K TÉMATU VODA B. Jarolímková, SRŠ Vodňany VÝLOV souhrn biologických, technických a metodických informací k vodnímu hospodářství Kolektiv SRŠ Vodňany člen KEV 20

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2016 2017 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází na základě metodického pokynu MŠMT č.

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Metodická příručka P R O J E K T O V É D N Y

Metodická příručka P R O J E K T O V É D N Y Metodická příručka P R O J E K T O V É D N Y Metodika vznikla jako produkt projektu,,přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř s reg. číslem CZ.1.07/1.1.32/02.0088 schváleném v rámci Operačního

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE Vedoucí projektu: Olga Herdová Datum: Pátek:2.5.2014 Zahájení : 7,50 hod. Ukončení: cca 12,30 hod. Vybavení: připravené

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11 Obsah Předmluva 9 Úvodem 11 1 Základy ekologie 14 1.1 Historie ekologie 14 1.2 Organismus a prostředí 14 1.2.1 Život a jeho vlastnosti 14 1.2.2 Autotrofní a heterotrofní organismy 15 1.2.3 Přizpůsobení

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

More ˇ není jen modré 21

More ˇ není jen modré 21 M e t o d i c k ý l i s t L í s k y p r o u č i t e l e n a p o d p o r u E V V O v e š k o l á c h More ˇ není jen modré 21 Cíl: Motivace: Cílová skupina: Doba trvání: Místo: Pomůcky: Metody a formy práce:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2012/2013 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází z Metodického

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA školní rok 2013 2014 Září 2013 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN školní rok 2013 2014 CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011) TENTO PROJEKT JE

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více