b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA I. název vzdělávacího oboru: SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ (Ssvp) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Je zařazen jako doplňující vzdělávací obor. V učebním plánu je vymezen 1 hodinou týdně. Bude využit pro všechny žáky jako volitelný předmět na 2. stupni ZŠ v ročníku s dotací 1 hodiny týdně. b) čas: 1 hodina týdně c) obsah: CHARAKTERISTIKA vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor Seminář ze společenskovědních předmětů je: integrujícím vzdělávacím oborem, a) který pracuje s obsahy průřezových témat (PT), která tvoří povinnou, nedílnou a významnou součást základního vzdělávání: I. II. III. IV. V. VI. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VDO) Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Multikulturní výchova (MuV) Environmentální výchova (EnV) Mediální výchova (MeV) b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů formativním vzdělávacím oborem, a) který vytváří příležitost pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci b) který pomáhá rozvíjet osobnost žáka jak v oblasti vědomostí, a schopností, tak především v oblasti postojů a hodnot c) který přispívá k realistickému sebepoznání, k poznávání osobnosti druhých lidí a k mravnímu zdokonalení žáků Verze platná od (1. verze - od ) stránka 1

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Důležitou součástí vzdělávání v daném vzdělávacím oboru je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. CÍL vzdělávacího oboru: Cílem vzdělávacího oboru Seminář ze společenskovědních předmětů je: vytvoření systému práce se třídou, který je řízen třídním učitelem od 6. do 9. třídy ZŠ (jedná se tedy o dlouhodobé vedení) utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě (žák-žák; učitel-žák) i mimo ni (škola-rodina) nastavení třídního systému na sféru pozitivních hodnot (otevřená a slušná komunikace a další) poznání neformální struktury třídního kolektivu vytvoření fungující třídní samosprávy participace žáků na chodu třídy s podílem odpovědnosti přímá práce se třídou za účelem: a) získání základních sociálních pro řešení složitých situací (např. konfliktů) b) redukce sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování ve třídě METODY VÝUKY vzdělávacího oboru: Potřebné vědomosti, dovednosti / postoje a hodnoty ve vzdělávacím oboru Seminář ze společenskovědních předmětů získávají / formují žáci například prostřednictvím těchto metod výuky: metody aktivního učení: hry: - univerzálně použitelné hry - hry pro osvojování jazykových a komunikačních - činnosti a hry pro učení sociálních - seznamovací hry - hraní rolí a simulační hry, modelové situace kviz soutěž Verze platná od (1. verze - od ) stránka 2

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA problémové úlohy zařazování témat, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi referáty semináře projekty a samostatné práce diskuze a reflexe učení z textu a vyhledávání informací učení ze zkušenosti hodnocení a sebehodnocení samostudium a domácí úkoly návštěvy, exkurze práce s počítačem, s médii (tvořivé aktivity, třídní dotazníková šetření apod.) práce se stolní hrou kritické sledování mediálních sdělení III. zařazení tematických okruhů průřezových témat: průřezová témata: zkratky: tematické okruhy: II. stupeň (celkem 34) Osobnostní a sociální výchova OSV 11 x Výchova demokratického občana VDO 4 x Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 3 x Multikulturní výchova MuV 5 x Environmentální výchova EnV 4 x Mediální výchova MeV 7 x Verze platná od (1. verze - od ) stránka 3

4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA IV. výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření klíčových kompetencí: II. stupeň ZŠ klíčové kompetence: výchovné a vzdělávací strategie: (žák) (učitel) kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence pracovní formujeme studijní dovednosti vedeme žáky ke kritickému myšlení vedeme žáky k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu formujeme základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) rozvíjíme základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti napomáháme k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace učíme žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů prohlubujeme empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování umožňujeme rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich vedeme žáky k porozumění sobě samému i druhým, pomáháme k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým utváříme a rozvíjíme základní dovednosti pro spolupráci vedeme žáky k uvědomění si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění stimulujeme, ovlivňujeme a korigujeme jednání a hodnotový systém žáků; učíme je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu podporujeme dovednosti a přinášíme vědomosti týkající se duševní hygieny vedeme žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví na pozadí rozmanitosti kultur vedeme žáky k lepšímu uvědomění si vlastní kulturní identity, tradice a hodnot vychováváme k úctě k řádu, zákonu; napomáháme k zvládání vlastního chování učíme žáky podílet se nejen na vytváření, ale i udržování atmosféry třídy Verze platná od (1. verze - od ) stránka 4

5 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Ssvp Seminář ze společenskovědních předmětů 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník I. Osobnostní a sociální výchova (OSV) dotace: 0+1 (volitelný) volitelné předměty ročníku a) osobnostní rozvoj číslo výstupu PT-OSV 1 tematický okruh Rozvoj schopností poznávání téma 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Cvičení smyslového Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a vnímání, pozornosti a soustředění soustředění x hry, soutěže x hry, soutěže x stolní hry ve škole x stolní hry ve škole x Spaní ve škole x Spaní ve škole (příprava i vlastní (příprava i vlastní náplň stmelovací náplň stmelovací akce) akce) akce) Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění x hry, soutěže x stolní hry ve škole x Spaní ve škole (příprava i vlastní náplň stmelovací akce) PT-OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí Já jako zdroj informací o sobě x práce se ŽK (údaje v ŽK jako osnova pro vlastní životní příběh) x nový spolužák Já jako zdroj informací o sobě x práce se ŽK (údaje v ŽK jako osnova pro vlastní životní příběh) x nový spolužák Já jako zdroj informací o sobě x práce se ŽK (údaje v ŽK jako osnova pro vlastní životní příběh) x nový spolužák Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění x hry, soutěže x stolní hry ve škole x Spaní ve škole (příprava i vlastní náplň stmelovací Já jako zdroj informací o sobě x práce se ŽK (údaje v ŽK jako osnova pro vlastní životní příběh) x nový spolužák Verze platná od (1. verze - od ) stránka 5

6 PT-OSV 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA x seznamovací hry x moje prázdniny (letní, vánoční, jarní) x koho/co mám rád (lidé, zvířata, místo, cestování, příroda, zájmy, jídlo apod.) Seberegulace a sebeorganizace Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení x deníček úkolníček (zápis DÚ zásady) x konzultační dny (osobní účast, diskuze, hledání řešení) Cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle x školní řád (v praxi) x školní výlet (chování v dopravních prostředcích, v konkrétní realitě) x činnosti a hry pro učení sociálních x hraní rolí a simulační hry, modelové situace x seznamovací hry x moje prázdniny (letní, vánoční, jarní) x koho/co mám rád (lidé, zvířata, místo, cestování, příroda, zájmy, jídlo apod.) Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení x deníček úkolníček (zápis DÚ zásady) x konzultační dny (osobní účast, diskuze, hledání řešení) Cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle x lyžařský výcvik akce x školní řád (v praxi) x školní výlet (chování v dopravních prostředcích, v konkrétní realitě) x činnosti a hry pro učení x hraní rolí a x seznamovací hry x seznamovací hry x moje prázdniny x moje prázdniny (letní, vánoční, jarní) (letní, vánoční, jarní) x koho/co mám rád x koho/co mám rád (lidé, zvířata, místo, (lidé, zvířata, místo, cestování, příroda, cestování, příroda, zájmy, jídlo apod.) zájmy, jídlo apod.) sociálních Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení x deníček úkolníček (zápis DÚ zásady) x konzultační dny (osobní účast, diskuze, hledání řešení) Cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle x školní řád (v praxi) x školní výlet (chování v dopravních prostředcích, v konkrétní realitě) x činnosti a hry pro učení sociálních x hraní rolí a simulační hry, modelové situace Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení x konzultační dny (osobní účast, diskuze, hledání řešení) x přijímací řízení (mé osobní předpoklady; příprava, přihlášky) Cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle x školní řád (v praxi) x školní výlet (chování v dopravních prostředcích, v konkrétní realitě) x činnosti a hry pro učení x hraní rolí a simulační hry, sociálních Verze platná od (1. verze - od ) stránka 6

7 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA simulační hry, modelové situace modelové situace Dobrá organizace Dobrá organizace Dobrá organizace času času času x čas pojem x čas pojem x čas pojem x hry s tematikou času x hry s tematikou času x hry s tematikou času x změna času (letní x změna času (letní x změna času (letní čas v ČR a ve světě) čas v ČR a ve světě) čas v ČR a ve světě) x můj režim dne x můj režim dne x můj režim dne x zásady efektivního x zásady efektivního x zásady efektivního učení a studia učení a studia učení a studia x exkurze, třídní výlet x exkurze, třídní výlet x exkurze, třídní výlet (Šternberk Muzeum (Šternberk Muzeum (Šternberk Muzeum času) času) času) PT-OSV 4 Psychohygiena Dobrá organizace času x čas pojem x hry s tematikou času x změna času (letní čas v ČR a ve světě) x můj režim dne x zásady efektivního učení a studia x exkurze, třídní výlet (Šternberk Muzeum času) PT-OSV 5 Kreativita Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích x Barevný den akce školního parlamentu x diskuze a společná výzdoba kmenové třídy (adventní / vánoční / Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích x Barevný den akce školního parlamentu x diskuze a společná výzdoba kmenové třídy (adventní / vánoční / Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích x Barevný den akce školního parlamentu x diskuze a společná výzdoba kmenové třídy (adventní / vánoční / Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích x Barevný den akce školního parlamentu x diskuze a společná výzdoba kmenové třídy (adventní / vánoční / Verze platná od (1. verze - od ) stránka 7

8 b) sociální rozvoj Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA velikonoční výzdoba; velikonoční výzdoba; velikonoční výzdoba; velikonoční výzdoba; zvláštní příležitosti) zvláštní příležitosti) zvláštní příležitosti) zvláštní příležitosti) x nácvik veřejných x nácvik veřejných x nácvik veřejných x nácvik veřejných vystoupení třídy vystoupení třídy vystoupení třídy vystoupení třídy číslo tematický okruh téma výstupu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PT-OSV 6 Poznávání lidí Vzájemné poznávání se ve skupině / třídě x seznamovací hry, cvičení pro rozvoj komunikace, diskuze, modelové situace Vzájemné poznávání se ve skupině / třídě x seznamovací hry, cvičení pro rozvoj komunikace, diskuze, modelové situace Vzájemné poznávání se ve skupině / třídě x seznamovací hry, cvičení pro rozvoj komunikace, diskuze, modelové situace Vzájemné poznávání se ve skupině / třídě x seznamovací hry, cvičení pro rozvoj komunikace, diskuze, modelové situace PT-OSV 7 Mezilidské vztahy Péče o dobré vztahy x příprava na školní výlet x školní výlet Péče o dobré vztahy x příprava na školní výlet x školní výlet PT-OSV 8 Komunikace Cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání x exkurze, přednáška, beseda, akce třídy spojené s výukovými programy x kulturní představení Cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání x exkurze, přednáška, beseda, akce třídy spojené s výukovými programy x kulturní představení Chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého x příprava na školní výlet x školní výlet Cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání x exkurze, přednáška, beseda, akce třídy spojené s výukovými programy x kulturní představení Chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého x příprava na školní výlet x školní výlet Cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání x exkurze, přednáška, beseda, akce třídy spojené s výukovými programy x kulturní představení Verze platná od (1. verze - od ) stránka 8

9 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA a akce pro třídu, školu (motivace-příprava žáků, vlastní akce, zpětná vazba) PT-OSV 9 Kooperace a kompetice Rozvoj individuálních pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost ustoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlení, pozitivní myšlení apod.) x hledání námětů a příprava na veřejná vystoupení třídy (vánoční akademie, Zahradní slavnost ) x příprava třídních akcí (vánoční besídka apod.) x hry pro osvojování jazykových a komunikačních Pozn. kooperace = spolupráce a akce pro třídu, školu (motivace-příprava žáků, vlastní akce, zpětná vazba) Rozvoj individuálních pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost ustoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlení, pozitivní myšlení apod.) x hledání námětů a příprava na veřejná vystoupení třídy (vánoční akademie, Zahradní slavnost ) x příprava třídních akcí (vánoční besídka apod.) x hry pro osvojování jazykových a komunikačních a akce pro třídu, školu a akce pro třídu, školu (motivace-příprava (motivace-příprava žáků, vlastní akce, žáků, vlastní akce, zpětná vazba) zpětná vazba) Rozvoj individuálních pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost ustoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlení, pozitivní myšlení apod.) x hledání námětů a příprava na veřejná vystoupení třídy (vánoční akademie, Zahradní slavnost ) x příprava třídních akcí (vánoční besídka apod.) x hry pro osvojování jazykových a komunikačních Rozvoj individuálních pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost ustoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlení, pozitivní myšlení apod.) x hledání námětů a příprava na veřejná vystoupení třídy (vánoční akademie, Zahradní slavnost ) x příprava třídních akcí (vánoční besídka apod.) x hry pro osvojování jazykových a komunikačních Verze platná od (1. verze - od ) stránka 9

10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA kompetice = soutěž, soupeření, rivalita, soutěživost c) morální rozvoj číslo výstupu PT-OSV 10 PT-OSV 11 tematický okruh Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika téma 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Dovednosti Zvládání učebních pro řešení problémů problémů vázaných a rozhodování na látku předmětů z hlediska různých x konzultační typů problémů a odpoledne (příprava sociálních rolí na ně, osobní účast, x konzultační komunikace, řešení odpoledne (příprava problémů) na ně, osobní účast, x modelové situace, komunikace, řešení hry (komunikace a problémů) rozhodování x modelové situace, v běžných i vypjatých hry (komunikace a situacích) rozhodování v běžných i vypjatých situacích) Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí x konzultační odpoledne (příprava na ně, osobní účast, komunikace, řešení problémů) x modelové situace, hry (komunikace a rozhodování v běžných i vypjatých situacích) Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí x sebehodnocení (ŽK 4x ročně) x náš školní výlet (sebehodnocení, hodnocení spolužáků) Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí x sebehodnocení (ŽK 4x ročně) x náš školní výlet (sebehodnocení, hodnocení spolužáků) Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí x sebehodnocení (ŽK 4x ročně) x náš školní výlet (sebehodnocení, hodnocení spolužáků) Zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů x konzultační odpoledne (příprava na ně, osobní účast, komunikace, řešení problémů) x modelové situace, hry (komunikace a rozhodování v běžných i vypjatých situacích) Analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí x sebehodnocení (ŽK 4x ročně) x náš školní výlet (sebehodnocení, hodnocení spolužáků) Verze platná od (1. verze - od ) stránka 10

11 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA x ankety, krátké x ankety, krátké x ankety, krátké x ankety, krátké písemné zpětné vazby písemné zpětné vazby písemné zpětné vazby písemné zpětné vazby II. Výchova demokratického občana (VDO) číslo tematický okruh téma výstupu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PT-VDO 1 Občanská společnost a škola Způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy žákovských rad či parlamentů) x volba zástupců třídy do školního parlamentu x spolupráce třída zástupci třídy školní parlament (pomoc, účast třídy na akcích školního Způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy žákovských rad či parlamentů) x volba zástupců třídy do školního parlamentu x spolupráce třída zástupci třídy školní parlament (pomoc, účast třídy na akcích školního Způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy žákovských rad či parlamentů) x volba zástupců třídy do školního parlamentu x spolupráce třída zástupci třídy školní parlament (pomoc, účast třídy na akcích školního parlamentu) parlamentu) parlamentu) parlamentu) PT-VDO 2 Občan, občanská společnost a stát Občan jako odpovědný člen společnosti (jeho Občan jako odpovědný člen společnosti (jeho Občan jako odpovědný člen společnosti (jeho Způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy žákovských rad či parlamentů) x volba zástupců třídy do školního parlamentu x spolupráce třída zástupci třídy školní parlament (pomoc, účast třídy na akcích školního Občan jako odpovědný člen společnosti (jeho Verze platná od (1. verze - od ) stránka 11

12 PT-VDO 3 PT-VDO 4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) x pravidla komunikace ve třídě (nastavení č. 1) x pravidla třídy (nastavení č. 2) Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Obec jako základní jednotka samosprávy státu x obec Česká Ves (osobnosti, významné budovy, objekty, místa práce s internetem, vycházka, exkurze, kviz) x Obecní úřad v České Vsi x zástupci obecního úřadu na akcích školy (1.9. apod.) Základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) x pravidla komunikace ve třídě (nastavení č. 1) x pravidla třídy (nastavení č. 2) Obec jako základní jednotka samosprávy státu x obec Česká Ves (osobnosti, významné budovy, objekty, místa práce s internetem, vycházka, exkurze, kviz) x Obecní úřad v České Vsi x zástupci obecního úřadu na akcích školy (1.9. apod.) Základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, práva a povinnosti, práva a povinnosti, schopnost je aktivně schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat uplatňovat, přijímat odpovědnost za své odpovědnost za své postoje a činy, postoje a činy, angažovat se a být angažovat se a být zainteresovaný zainteresovaný na zájmu celku) na zájmu celku) x pravidla x pravidla komunikace ve třídě komunikace ve třídě (nastavení č. 1) (nastavení č. 1) x pravidla třídy x pravidla třídy (nastavení č. 2) (nastavení č. 2) Obec jako základní jednotka samosprávy státu x obec Česká Ves (osobnosti, významné budovy, objekty, místa práce s internetem, vycházka, exkurze, kviz) x Obecní úřad v České Vsi x zástupci obecního úřadu na akcích školy (1.9. apod.) Základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, Obec jako základní jednotka samosprávy státu x obec Česká Ves (osobnosti, významné budovy, objekty, místa práce s internetem, vycházka, exkurze, kviz) x Obecní úřad v České Vsi x zástupci obecního úřadu na akcích školy (1.9. apod.) Základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, Verze platná od (1. verze - od ) stránka 12

13 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA norma, zákon, právo, norma, zákon, právo, norma, zákon, právo, norma, zákon, právo, morálka) morálka) morálka) morálka) x školní řád x školní řád x školní řád x školní řád (pojem řád ve škole i (pojem řád ve škole i (pojem řád ve škole i (pojem řád ve škole i ve světě okolo nás; ve světě okolo nás; ve světě okolo nás; ve světě okolo nás; znalost školního řádu znalost školního řádu znalost školního řádu znalost školního řádu - kvizy, soutěže) - kvizy, soutěže) - kvizy, soutěže) - kvizy, soutěže) III. Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) číslo tematický okruh téma výstupu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PT-VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa x moje prázdniny (letní, vánoční, jarní) x cestování Lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy x třídní vánoční besídka (koledy, tradice) x Vánoční akademie (vystoupení třídy) x Cestou k Betlému akce (třídní tvorba betlém, výzdoba) Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa x moje prázdniny (letní, vánoční, jarní) x cestování Lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy x třídní vánoční besídka (koledy, tradice) x Vánoční akademie (vystoupení třídy) x Cestou k Betlému akce (třídní tvorba betlém, výzdoba) Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa x moje prázdniny (letní, vánoční, jarní) x cestování Lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy x třídní vánoční besídka (koledy, tradice) x Vánoční akademie (vystoupení třídy) x Cestou k Betlému akce (třídní tvorba betlém, výzdoba) Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa x moje prázdniny (letní, vánoční, jarní) x cestování Lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy x třídní vánoční besídka (koledy, tradice) x Vánoční akademie (vystoupení třídy) x Cestou k Betlému akce (třídní tvorba betlém, výzdoba) Verze platná od (1. verze - od ) stránka 13

14 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA x Velikonoce (zvyky, x Velikonoce (zvyky, x Velikonoce (zvyky, x Velikonoce (zvyky, tradice) tradice) tradice) tradice) PT-VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět Den Evropy Den Evropy Den Evropy Den Evropy x 5. (9.) května x 5. (9.) května x 5. (9.) května x 5. (9.) května PT-VMEGS 3 Jsme Evropané Klíčové mezníky Klíčové mezníky Klíčové mezníky Klíčové mezníky evropské historie evropské historie evropské historie evropské historie x život a dílo x život a dílo x život a dílo x život a dílo významných významných významných významných Evropanů Evropanů Evropanů Evropanů x výlety, besedy, x výlety, besedy, x výlety, besedy, x výlety, besedy, exkurze s regionální exkurze s regionální exkurze s regionální exkurze s regionální tematikou tematikou tematikou tematikou x práce s encyklopedií, x práce s encyklopedií, x práce s encyklopedií, x práce s encyklopedií, s internetem s internetem s internetem s internetem IV. Multikulturní výchova (MuV) číslo tematický okruh téma výstupu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PT-MuV 1 Kulturní diference Poznávání vlastního kulturního zakotvení x 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu (projektový den a příprava na něj) Poznávání vlastního kulturního zakotvení x 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu (projektový den a příprava na něj) Poznávání vlastního kulturního zakotvení x 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu (projektový den a příprava na něj) Poznávání vlastního kulturního zakotvení x 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu (projektový den a příprava na něj) PT-MuV 2 Lidské vztahy Uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) Uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) Uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) Uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) Verze platná od (1. verze - od ) stránka 14

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA x školní řád (odlišné sociokulturní skupiny ve třídě odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu) x besedy s multikulturní tematikou PT-MuV 3 Etnický původ Rovnocennost všech etnických skupin a kultur x besedy, exkurze x Mezinárodní den památky obětí holokaustu (26.1.) PT-MuV 4 Multikulturalita Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování x vánoční besídka (diskuze, společný třídní program) x návštěva divadla, kina, kulturních akcí (podle nabídky) PT-MuV 5 Princip solidárního smíru a solidarity Aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, x školní řád (odlišné sociokulturní skupiny ve třídě odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu) x besedy s multikulturní tematikou Rovnocennost všech etnických skupin a kultur x besedy, exkurze x Mezinárodní den památky obětí holokaustu (26.1.) Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování x vánoční besídka (diskuze, společný třídní program) x návštěva divadla, kina, kulturních akcí (podle nabídky) Aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, x školní řád (odlišné x školní řád (odlišné sociokulturní sociokulturní skupiny ve třídě skupiny ve třídě odlišnost jako odlišnost jako příležitost příležitost k obohacení, nikoli k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu) jako zdroj konfliktu) x besedy x besedy s multikulturní s multikulturní tematikou tematikou Rovnocennost všech etnických skupin a kultur x besedy, exkurze x Mezinárodní den památky obětí holokaustu (26.1.) Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování x vánoční besídka (diskuze, společný třídní program) x návštěva divadla, kina, kulturních akcí (podle nabídky) Aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, Rovnocennost všech etnických skupin a kultur x besedy, exkurze x Mezinárodní den památky obětí holokaustu (26.1.) Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování x vánoční besídka (diskuze, společný třídní program) x návštěva divadla, kina, kulturních akcí (podle nabídky) Aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, Verze platná od (1. verze - od ) stránka 15

16 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA zohlednění potřeb zohlednění potřeb zohlednění potřeb zohlednění potřeb minoritních skupin minoritních skupin minoritních skupin minoritních skupin x princip solidarity x princip solidarity x princip solidarity x princip solidarity v životě školy: v životě školy: v životě školy: v životě školy: Květinový den (akce Květinový den (akce Květinový den (akce Květinový den (akce školního parlamentu) školního parlamentu) školního parlamentu) školního parlamentu) Pozn. diferencovat = stanovovat, zjišťovat odlišnost diferenční = sloužící k rozlišení, rozlišovací, rozdílový, rozdílný etnikum = skupina lidí, kterou spojuje společný původ, zvláštní kulturní znaky (především jazyk), tradice a mentalita; etnická skupina multi- = první část složených slov dávající druhé části význam mnoho-, mnohonásobný solidarita = soudržnost, pospolitost; vzájemná podpora, svornost V. Environmentální výchova (EnV) číslo tematický okruh téma výstupu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník PT-EnV 1 Ekosystémy viz Environmentální (koordinátor EVVO) viz Environmentální (koordinátor EVVO) viz Environmentální (koordinátor EVVO) viz Environmentální (koordinátor EVVO) PT-EnV 2 Základní podmínky života Voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení) Voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení) Voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení) Voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení) Verze platná od (1. verze - od ) stránka 16

! " # " Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV: Škola pro 21. století okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Platnost dokumentu od 1. září 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název ŠVP... 4 1.2. Předkladatel... 4 1.3. Zřizovatel...

Více

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, 664 51 Šlapanice IZO: 102 191 239 DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s p ř í l o h o u u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s l e h k ý m m e n t á l n

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 školní rok 2014/2015 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í A M O S E K

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í A M O S E K ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í A M O S E K Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A M I M O Ň, M Í R O V Á 8 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1. Název

Více