Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015"

Transkript

1 Odbor finanční Čj.: MULA 6963/2015 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 18 Počet listů příloh: 20 V Lanškrouně 5. března 2015 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015 Předkladatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Zpracovatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Konzultace: Příkazci operací kapitol rozpočtu _51_05_Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předložený návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2015 a schválilo: 1) rozpočet města Lanškroun na rok 2015, který počítá s celkovými příjmy Kč ,-- celkovými výdaji Kč ,-- 2) zapojení prostředků z minulých let ve výši Kč ,-- ke krytí schodku rozpočtu ve výši Kč ,-- a ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2015 Kč , --. 3) závazné ukazatele předložené v důvodové zprávě

2 Přílohy: _51_05_01_Návrh rozpočtu na rok _51_05_02_Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok _51_05_03_Upravený rozpočet prací TS 2015 Termín realizace do : Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je předkládán návrh rozpočtu na rok 2015, který byl od 20. února 2015 vyvěšen na úřední desce. Návrh rozpočtu byl projednán na jednáních finančního výboru ve dnech 11. a 18. února 2015, kde bylo přijato usnesení pro zastupitelstvo města, viz bod jednání _51_04. Komentář k návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2015 je koncipován jako schodkový. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč ,-- a výdaje Kč ,--. Schodek ve výši Kč ,-- a splátky úvěrů ve výši Kč ,-- budou hrazeny z nahospodařených prostředků z let minulých. Celkem bude v roce 2015 do rozpočtu zapojeno z prostředků z let minulých Kč ,--. I při takto koncipovaném rozpočtu se předpokládá finanční rezerva města cca 14 mil. Kč. 1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby: 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2015 je uvažováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč ,--. Procentní podíl celostátního výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), který byl novelizován s účinností od a změnil kritéria, na základě kterých jsou daňové příjmy rozdělovány. Jedná se o následující kritéria: - 2 -

3 10 % - prostý počet obyvatel v obci (dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem), 7 % - počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. září jedná se o nově zavedené kritérium (příspěvek na školství byl do roku 2013 součástí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu), 80 % - postupné přechody, 3 % - započtená výměra katastrálního území obcí dle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Došlo také k úpravě procent sdílení celostátního inkasa daní, od ledna zákon obsahuje podíly ve výši 20,83 % pro daň z přidané hodnoty, 22,87 % pro daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 23,58 % pro daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou a daň z příjmu právnických osob. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 186/2014 Sb., ze dne 25. srpna V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy, ve výši Kč ,--, což je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané jsou příjmy ve výši Kč ,--. Město bude inkasovat v roce 2015 příjmy z následujících místních poplatků: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek za užívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč ,-- Nejvýznamnější položkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek činí pro rok 2015 Kč 540,-- na osobu a rok. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Navrhované inkaso správních poplatků činí Kč ,--. Poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení. Nejvýznamnější položku tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství

4 Návrh místních a správních poplatků vychází z analýzy vývoje každé jednotlivé položky a její tvorby v minulém období. Daňové příjmy dále tvoří odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení s předpokládaným příjmem Kč ,-- a odvod z výtěžku provozování loterií (Kč ,--). 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou položkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíž výši má město plně ve své režii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč ,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a služeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům ). Další významnou položkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichž plnění se očekává v roce 2015, patří odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací, příjmy z úroků, sankční platby, nekapitálové příspěvky a náhrady inkasované jednotlivými odbory městského úřadu. Rozpočtován je příspěvek od EKO-KOMu za separované odpady, který byl do roku 2013 příjmem Technických služeb Lanškroun s. r. o. 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy v sobě zahrnují příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí. Návrh očekávaných příjmů z prodeje pozemků vychází ze známých uzavřených smluv a reálných prodejů, které by se mohly uskutečnit v roce Prodej pozemků: Dle platných uzavřených smluv: Smlouvy budoucí kupní - výstavba za Střelnicí II. předpoklad splnění podmínek u posledních čtyř budoucích kupujících a doplacení zbývající kupní ceny cca Kč ,- - Smlouvy budoucí kupní pravděpodobně splnění podmínek - manželé Vychytovi, doplatek kupní ceny cca Kč ,-- Drobné prodeje Kč ,

5 Celkem Kč ,-- Prodej pozemků, jejichž součástí je stavba: Předpokládaný prodej domu čp. 15, Žichlínské Předměstí, ul. T. G. Masaryka, Lanškroun a prodej domu čp. 17, Žichlínské Předměstí, ulice Komenského, Lanškroun (již schváleno v ZM) cca celkem Kč ,-- Prodej posledních dvou bytů na sídlišti u Papíren (s nájemníky) cca Kč ,-- Prodej objektu bývalé sladovny - Kč ,-- Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. Objemově nejvýznamnější položkou je neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč ,--. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je účelový a nepodléhá finančnímu vypořádání. Příspěvek na výkon státní správy nebyl pro rok 2015 valorizován. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti od , již není součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí příspěvek na školství. O odpovídající objem prostředků byly posíleny sdílené daně obcí. V rámci přijatých transferů jsou rozpočtovány platby ve výši Kč ,-- hrazené některými okolními obcemi (viz níže) za to, že město Lanškroun na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednává dle 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen zákon o přestupcích) přestupky, k jejichž projednání jsou jinak podle zákona příslušné jednotlivé obce. Obecní úřad jako správní orgán obce, která má s městem Lanškroun uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, vykonává na jejím základě svou pravomoc projednávat přestupky spáchané v jejím územním obvodu prostřednictvím Městského úřadu Lanškroun. Obec, na jejímž území bude spáchán přestupek posléze oznámený městu Lanškroun, uhradí náklady spojené s výkonem přenesené působnosti ve výši Kč 2.000,-- za každý projednaný přestupek. Vyúčtování se provádí k běžného kalendářního roku a faktura je obcím vystavena v průběhu měsíce ledna roku následujícího. Seznam obcí, se kterými město Lanškroun uzavřelo veřejnoprávní smlouvu: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní - 5 -

6 Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Dále jsou rozpočtovány příjmy od obce Rudoltice za činnost strážníků dle veřejnoprávní smlouvy s obcí Rudoltice. Rozpočtovány jsou dotace na: Varovný systém a digitální povodňový systém Zvýšení kvality řízení OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) Výtvarné sympozium Dále je rozpočtován převod prostředků z hospodářské činnosti města Lanškroun. 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA rozpočet kapitoly 01 Krizové stavy Rozpočtována je povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. Město má díky tomuto závaznému ukazateli připravenou rezervu pro případ řešení vzniklé krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události ( 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). Krizové řízení V závazném ukazateli s názvem Krizové řízení je rozpočtováno udržování označení hydrantů. S odkazem na 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je v souvislosti se splněním povinnosti udržovat provozuschopnost čerpacích míst požární vody, přírodních i umělých, rozpočtována revize vybraných hydrantů na území města. Dále je rozpočtováno zabezpečení školení (kurzu) pro jednotky integrovaného záchranného systému. Hasiči Lanškroun Jednotka SDH Lanškroun je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 18 členů. Její hlavní úkoly vyplývající ze zákona jsou hašení požárů na území města a na výzvu - 6 -

7 Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení), zabezpečují funkci požární hlídky při městských i jiných akcích. Hasiči Lanškroun vyvíjejí další činnosti nevyplývající ze zákona (vychovávají mládež prostřednictvím kroužku mladých hasičů, reprezentují město při požárních soutěžích, propagují požární ochranu mládeži a veřejnosti (různé propagační a osvětové akce ), organizují závod v požárním útoku s názvem Lanškrounský pohár, spolupodílí se na organizaci nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh. Město musí na základě 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. V rozpočtu příjmů bude po sepsání smlouvy, jako každoročně, zahrnuta rozpočtovým opatřením dotace z Pardubického kraje ve výši Kč 120 tis., která je určena na udržení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů. Ve výdajích se pak bude jednat o částku Kč 220 tis. odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr. V položce ochranné pomůcky jsou rozpočtovány prostředky na nákup: Ochranné pomůcky pracovní polohovací pás 3 x záchranná lana Kč Kč Kč V položce materiál: Materiál provozní náplně Tatra zastavovací terče letní pneu Ford vymezovací kužele vyprošťovací popruh Kč Kč Kč Kč Kč Kč V položce služby je zahrnuta technická kontrola CAS (Tatra) a měření emisí, dále lékařské prohlídky hasičů, více v tabulce: - 7 -

8 Služby lékařské prohlídky STK Tatra STK Ford měření emisí tachograf další služby Kč Kč 750 Kč 600 Kč Kč Kč Kč Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů a je nutno připočítat i povinné kondiční jízdy. V pojištění je zahrnuto havarijní pojištění CAS, pojištění jednotky a pojištění dodávky FORD pořízené v roce Pojištění hasiči Lanškroun jednotka havarijní cisterna havarijní dodávka Kč Kč Kč Kč V položce školení a vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická školení a školení řidičů (profesní průkazy). Hasiči Dolní Třešňovec Jednotka SDH Dolní Třešňovec je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 13 členů. Hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Je předurčena pro plnění úkolů ochrany obyvatel a pro humanitární pomoc v rámci celé republiky. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení). Jednotka provozuje další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec), dlouhodobě vychovává mládež prostřednictvím kroužků mladých hasičů, reprezentuje město při požárních soutěžích, propaguje požární ochranu mládeži a veřejnosti (Světový den první pomoci, různé propagační a osvětové akce ), organizuje závod v požárním útoku O Zelený pohár, zúčastňuje se nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh, organizuje kulturní život v části obce Dolní Třešňovec. Rozpočtovány jsou pouze provozní náklady. V roce 2013 bylo k hasičské zbrojnici přistavěno sociální zařízení, mírně se proto zvednou náklady na elektřinu (vytápěno přímotopy) a na vodu (splachování toalet). Refundace mezd je hrazena v případech, kdy se hasiči účastní školení, kurzů či - 8 -

9 zásahů v pracovní době. V položce ochranné pomůcky jsou zahrnuty zimní bundy a vycházkové stejnokroje. Z položky telekomunikační služby je hrazeno připojení k internetu. Hasičská zbrojnice by se měla v roce 2015 připojit k pultu centrální ochrany městské policie, což se promítne v položce služby. Z položky služby peněžních ústavů je hrazeno povinné ručení za TAZ a havarijní pojištění vozidla Ford TRANZIT. V položce Hasiči Lanškroun i Hasiči Dolní Třešňovec je možné, že dojde v průběhu roku k rozpočtovým opatřením, která budou spočívat v převodu položek na materiál a na ochranné pomůcky na spoluúčast k dotaci, o kterou byl v lednu požádán Pardubický kraj. Správa - mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k Podle platného organizačního řádu bude mít úřad 63 úředníků zařazených v úřední profesi a 4 manuální pracovníky. Hrubé mzdy jsou stanoveny dle tarifů, osobních ohodnocení, příplatků za vedení a zvláštních příplatků včetně postupů, které v roce 2015 nastanou. Z hrubých mezd jsou odečtena 2%, která se rozpočtují na náhrady mezd v době nemoci; pokud bude nemocnost nízká, budou využity zpět v rámci hrubých mezd. V hrubých mzdách je také zahrnuta částka 150 tis. Kč na pohotovost odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru životního prostředí. Oproti roku 2014 je nárůst rozpočtovaných platů o cca tis. Kč. Na tomto navýšení se podílí částkou cca 965 tis. Kč změna tarifů podle nařízení vlády, platové postupy, souběh platů zaměstnanců při změně na funkčním pracovním místě a vyplacení náhrad za dovolené u zaměstnankyň na mateřské dovolené. Zbývající prostředky jsou určeny na pokračování a udržení hodnocení dle kompetenčního modelu. Zdravotní pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 9 % z hrubých mezd, započteno je také 9 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Sociální pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 25 % z hrubých mezd, započteno je také 25 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je rozpočtováno jako 0,42 % hrubých mezd. Správa - ostatní náklady Prostředky v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou určeny na pořízení nábytku pro odbor životního prostředí, náhradní židle apod. V položce materiál jsou rozpočtovány zejména kancelářské potřeby a úklidové a čisticí prostředky

10 Výdaje na energie vycházejí ze spotřeby let minulých, jedná se spotřebu energie v budovách čp. 5, 8 a 12 na nám. J. M. Marků. Vzhledem k hromadným nákupům elektřiny a plynu se nepředpokládá zvýšení jejich ceny. Případné zvýšení se může očekávat až v roce 2016 v závislosti na letošní zimě. Náklady na plyn jsou kalkulovány s vysokou přesností, protože v době sestavování rozpočtu byly známy zálohy na rok 2015 i vyúčtování roku 2014: plyn Kč vyúčtování roku 2014 zálohy rok 2015 budova čp Kč budova čp Kč budova čp Kč budova čp Kč Pohonné hmoty jsou spotřebovávány v šesti automobilech (Š-FABIA 2E3 3300, Š YETI 4E1 2332, Š OCTAVIA 3E5 4660, SUZUKI Jimny 4E5 4656, Š-FABIA 2E9 3535, Š-FABIA 5E3 3553) užívaných Městským úřadem Lanškroun. Roční výdaje na poštovné od zavedení datových schránek klesly o téměř 300 tisíc Kč, přesto tvoří významnou položku v rámci provozních výdajů města. Pojištění je rozpočtováno v souladu s pojistnými smlouvami. Majetek (více jak 100 nemovitostí, zařízení, elektronika ) a odpovědnost má město pojištěny u pojišťovny Kooperativa, stejně jako povinné ručení a havarijní pojištění automobilů. Nakoupené knihy jsou evidovány a vydávány úředníkům proti podpisu. Nejčastěji nakupovanými knihami jsou úplná znění zákonů a zákony s výkladem, odborné publikace. Z periodik jsou odebírány odborné časopisy a denní tisk (MF Dnes, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Věstník Pardubického kraje, Veřejná správa, Moderní obec, Mzdová účetní, Právní rádce, Lesnická práce, Svět myslivosti, Bulletin stavební právo, Zprávy památkové péče, Obec a finance, Hospodářské noviny, Ekonom, Účetnictví nevýdělečných organizací, Cenový věstník, Finanční zpravodaj, Učitelské noviny, Časopis UNES, Metodické materiály Kartotéka, Odpadové fórum, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana přírody, Práce a sociální politika, Fórum sociální politiky). V letošním roce budou, jak se již osvědčilo v roce minulém, jednotlivé obory limitovány v částkách, které budou moci v rámci rozpočtového období utratit za odbornou literaturu. Každý úředník musí podle zákona o úřednících územních samosprávných celků absolvovat alespoň 18 dnů školení v průběhu tří let. Vedle toho budou muset nově přijatí úředníci absolvovat zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Pavlína Hanyšová obecná i zvláštní při sociálně právní ochraně dětí, Jana Kunertová obecná i zvláštní - při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, Kristýna Šenkýřová obecná i zvláštní na úseku stavebního úřadu, Šárka Šípková zvláštní - při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a

11 cestovních dokladů. Část školení absolvují úředníci na pracovišti (e-learning), jedná se o vstupní vzdělávání zaměstnanců, školení řidičů a další školení, jejichž rozsah určuje tajemník městského úřadu. V položce služby jsou rozpočtovány revize elektrospotřebičů, praní ručníků, poplatky CCS, dálkové přístupy k ČÚZK pro CzechPOINT (cca Kč 6 000,--), praní prádla (cca Kč ,--), znalecké posudky, přezouvání služebních aut, mytí oken, čištění koberců, mytí osvětlení v budovách úřadu, poplatky za televizi a rozhlas, služby SIPO, likvidace odpadu, dohledový audit, provoz vzdělávacího portálu pro e-learning, vazba sbírek zákonů, malířské práce, veřejnosprávní kontroly vykonávané přizvanou osobou, poplatky na portálu Aukro a další. V položce opravy jsou rozpočtovány zejména opravy služebních vozidel a drobné opravy vybavení budov úřadu (nejčastěji vodoinstalatérské práce). Výdaje na cestovné jsou spojeny nejčastěji se služebními cestami na školení nebo na pracovní cesty, např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává služební cesty - návštěvy dětí v ústavech mimo správní obvod Lanškrouna - po celé republice. Z položky pohoštění je hrazeno drobné pohoštění určené návštěvám tajemníka a vedoucích odborů. Vedle toho je hrazeno i drobné pohoštění osob, které na úřadě vykonávají kontrolu či audit. Z položky 5361 jsou hrazeny kolky a z položky 5362 různé správní poplatky. Z položky 5499 je hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20,--/oběd. Výdaje sociálního fondu Sociální fond je tvořen 3 % z hrubých mezd úředníků, strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů. Jeho největší část je čerpána na příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20,--/oběd a na příspěvek na penzijní připojištění. Menší položky tvoří rezerva na půjčky pro zaměstnance, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, odměny podle kolektivní smlouvy, příspěvky na společenské a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance. Správa informatika Mezi největší výdaje položky drobný dlouhodobý majetek patří výměna 10 nejstarších a problémových počítačových stanic, které jsou staré 5-6 let. Jedná se o následující počítače: Datum pořízení Uživatel KREJCOVAR PAPIKOVA

12 OCASKOVA JURINOVA SVARC DROZDOVAD GREGOROVA JURINOVA- NTB VIDENSKA VETCHY Provedena bude nutná výměna dosluhujících monitorů a tiskáren. V případě materiálu pořizovaného ze závazného ukazatele Správa - informatika patří k největším položkám náplně do tiskáren. Dále jsou to štítky s PIDy pro spisovou službu, štítky do frankovacího stroje a další drobný materiál. V poslední době jsme zaznamenali rapidní zpomalení i novějších počítačů (2 a více let). Máme zjištěno, že výměnou disku za rychlejší SSD se rychlost výrazně zvýší, proto kalkulujeme výměnu cca 20 disků u počítačů starších 3 let. Služby telekomunikací a radiokomunikací zahrnují internet, pevné linky a mobily. V položce služby jsou zahrnuty zejména udržovací poplatky za SW používaný jednotlivými odbory městského úřadu. Největší položka je SW Ginis od firmy Gordic, který tvoří moduly Spisová služba (podatelna, výpravna, spisovna), Ekonomika (komunikace s bankou, daně, dávky, poplatky, účetnictví, inventarizace, evidence majetku, pokladna), Matrika, Přestupkové řízení, Registr obyvatel, Elektronická podpisová kniha, Úřední deska a další. Dále pak SW pro přípravu stavebního řízení - Stavební úřad od společnosti VITA software, geografický informační systém MISYS od firmy GEPRO a řada dalších programů s ročními udržovacími poplatky ve výši do 10 tis. Kč. Rozpočtovány jsou i servisní návštěvy spojené s rozvojem a údržbou informačního systému. Další větší položku za služby tvoří údržba multifunkčních tiskáren, kterou zajišťuje společnost IMPROMAT, a servisní podpora fyzických serverů zajišťovaná společností VERTIX. Ze služeb jsou hrazeny i poplatky České poště za časová razítka a elektronické podpisy. Z položky opravy a udržování jsou hrazeny opravy tiskáren a dalších zařízení. Nově by měl být pořízen následující SW:

13 Název SW Zoner Photo studio 5 licencí Corel X6 Adobe Acrobat 11 Ccleaner Network Edition Kč Kč Kč Kč Kč Dále je plánováno zakoupení nového hlasovacího zařízení, které bude schopno komunikovat se SW pořízeným v rámci projektu Konsolidace IT služeb Lanškroun. Technologické centrum V závazném ukazateli Technologické centrum je rozpočtována HW a SW podpora Technologického centra Lanškroun, jedná se o mandatorní výdaje. Podpora Technologického centra Lanškroun systémová podpora serverů (HW) prodloužení podpory SW VMWARE Systémová podpora Veeam roční podpora GINIS Kč Kč Kč Kč Kč Konsolidace IT ORP Lanškroun Jedná se o projekt financovaný z dotačních titulů EU (IOP). V rámci něj bude pořízeno HW a SW vybavení, které bude základem pro další rozvoj IT služeb, a to zejména těch, které budou zvyšovat informovanost občanů. Správa - ostatní osobní náklady Z této položky je vyplácena např. kronikářka, zástupy za uklízečky, zajištění interního auditu, zkušební komisaři. Zastupitelstvo - uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starosty a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k Tyto odměny jsou vypláceny na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí a výborů Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněným členům zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Tyto odměny jsou vypláceny na základě usnesení rady a zastupitelstva města. Vzhledem k výraznému navýšení počtu členů komisí a výborů se tento ukazatel oproti předchozím letům navyšuje

14 Veřejná podpora schvalovaná starostou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5000,--. Veřejná podpora schvalovaná radou města Tento ukazatel obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu v částkách, kdy žadatelé podají žádost o podporu větší než 5 tis. Kč. Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města V návaznosti na Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory jsou v tomto závazném ukazateli připraveny finance na výdaje spojené s úhradou nájemného za užívání prostor v majetku města neziskovými organizacemi. Při rozpočtování se vycházelo z následující kalkulace: příspěvky na nájem Junák TJ Lanškroun - vodní sporty Tj Sokol Dolní Třešňovec Svaz tělesně postižených Český svaz chovatelů Český klub nedoslýchavých Odborový svaz Kovo Fond ohrožených dětí Kč pronajaté prostory Kč Skautská klubovna a chata Zubrovka Kč Chata u rybníka a movité věci v Dělnickém domě Kč movité věci v kabinách u hřiště v Dolním Třešňovci Kč Budova čp. 5 - zasedací místnost Kč Ležácké sklepy Kč Budova čp. 5 - zasedací místnost Kč Zámek - sál Kč Dům Piano Kč rezerva pro další možné žádající organizace Výdaje samosprávy Výdaje na pohoštění poskytované na jednáních rady a zastupitelstva, či při návštěvách oficiálních hostů. Ukazatel obsahuje i školení a refundace mezd zastupitelů, dále pak poradenské služby objednané pro podporu rozhodování samosprávy. Ve službách je mj. rozpočtováno připojení ke kabelové televizní síti (Kč 2.000,--). Výdaje na partnerské vztahy a rozvoj cestovního ruchu Složení ukazatele vychází z konzultace se starostou města, místostarostou a referentkou odpovídající za rozvoj styků s partnerskými městy. Bude-li to možné, bude kancelář starosty a tajemníka žádat o podporu spolufinancování jednotlivých partnerských akcí, které se odehrají v našem městě, z Visegradských fondů apod. Podpora z Euroregionu Glacensis se v letošním roce nedá očekávat. Pokud bude vyhlášena výzva, pak až na konci roku 50 tis. Kč je připraveno na veřejnou finanční podporu na cestovní ruch a partnerské styky

15 Plán akcí na rok partnerská města Akce Náklady na akci Počet osob Cestovné Pojištění Dary Stravování Ostatní služby Poznámka Masopust Lanškroun - ÚNOR Kč 3 0 Kč 0 Kč 500 Kč Kč Kč ubytování Oslavy svátku sv. Jiřího - Dzierżoniów - DUBEN Kč Kč 456 Kč 600 Kč Závod amatérů cyklistů TRAKT - Dzierżoniów - KVĚTEN Kč Kč 139 Kč 400 Kč Kč autobus Oslavy svátku sv. Vojtěcha - Serock - KVĚTEN Kč Kč 435 Kč Kč Přehlídka trofejí ulovené zvěře - KVĚTEN Kč 6 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč ubytování Děti ze Serocku do Lanškrouna - ČERVEN Kč 46 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč vstupné a ubytování Dny partnerských měst (rozpočtováno v Hlína festu) 0 Kč 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč Göppingen - KVĚTEN Kč Kč 304 Kč 400 Kč EĽRO - Kežmarok - ČERVENEC Kč Kč 456 Kč Kč Festival de Vino Castiglione - SRPEN Kč Kč 800 Kč Kč Kč letenky Oficiální hosté na Kopě - ZÁŘÍ Kč 20 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč vstupné a ubytování Turisté na Kopě - ZÁŘÍ Kč 30 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč ubytování Lovecké dny v Kežmaroku - ZÁŘÍ Kč Kč 304 Kč 400 Kč Prezentace - Dzierżoniów - ZÁŘÍ 852 Kč Kč 152 Kč 200 Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Infocentrum Z ukazatele je hrazena odměna komisionáři podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím (Kč 133 tis. za kvartál). Veřejná informovanost Z ukazatele bude hrazeno vydávání tištěných informací pro občany města, tj. Listy Lanškrounska a Inforočenka, přičemž Inforočenka je rozpočtována na rok 2015 i rok 2016, protože v roce 2015 ji dodavatel nedodal před koncem roku, jak bylo původně objednáno. Dále je z tohoto závazného ukazatele hrazeno poskytování informací prostřednictvím systému Wi-Fi a Bluetooth bodů, zasílání hromadných textových zpráv do mobilních telefonů občanů, kteří se k této službě zaregistrovali. Nově je z této kapitoly hrazen i příspěvek pro provozovatele kabelové televize, který zde zveřejňuje informace z Lanškrouna, a první číslo nových novin, které budou rozdávány občanům přímo do schránek. Veřejná informovanost Listy Lanškrounska (5169) Inforočenka 2015 Inforočenka 2016 SMS kredit Připojení k internetu - WiFi (5162) Eektrická energie Infotabule Elektrická energie - WiFi Magazín Naše město - OIK nasmlouváno do dubna Veřejná finanční podpora spolku provozujícího kabelovou televizi od dubna První číslo nových novin Kč Kč Kč Kč Kč Kč 505 Kč Kč Kč Kč Kč Členské příspěvky svazům a spolkům

16 Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, sdružení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Příspěvky profesním sdružením Kč Výpočet Krajská hospodářská komora Kč Sdružení historických sídel Kč Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Kč Svaz měst a obcí Kč Euroregion Glacensis Kč 4 Kč na obyvatele Orlické hory a Podorlicko Kč 2 Kč na obyvatele - členský poplatek + 3 Kč příspěvek do rezervního fondu MAS Lanškrounsko Kč 1 Kč na obyvatele Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Kč 1 Kč na obyvatele Rezerva 306 Kč Transfer DSO Lanškrounsko V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na obyvatele DSO Lanškrounsko (20,-- Kč/obyvatel) a příspěvek na projekt Lyžařská běžecká stopa Kč 50 tis. Sdružení obcí Orlicko. Transfer DSO příspěvek na obyvatele příspěvek na běžeckou stopu Kč Kč Kč Městské slavnosti (Lanškrounská kopa) Městský úřad zajišťuje ohňostroj, mobilní toalety, připojení elektřiny, zábrany, zdravotní dozor, guláš pro pořadatele atd. Městské slavnosti - Kopa bonbóny do soutěží a pití ke guláši vaření guláše ve školní jídelně ohňostroj banner s reklamami sponzorů maso na guláš elektřina kapely zdravotnický dozor Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou rozdávány prostřednictvím Infocentra a prodávány v rámci komisního prodeje Infocentrem a Městským muzeem. Ze závazného ukazatele by měl být hrazen i kalendář na rok 2016 a fotografická soutěž, jejímž cílem bude získat fotografie použitelné pro propagaci města

17 Propagace Předplatné 3 x LL - propagace drobné propagační předměty reklama (inzerce apod.) fotografická soutěž předměty do komisního prodeje kalendář Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výtvarné sympozium Projekt Výtvarné sympozium, který byl podpořen z dotace přidělené městu prostřednictvím Euroregionu Glacensis skončil v lednu 2015, kdy byly uhrazeny poslední faktury projektu (tj. přeprava soch do Dzierżoniówa, tisk katalogu a překlad textů v katalogu do polského jazyka). Hlína fest druhý ročník V závazném ukazateli je rozpočtována příprava druhého ročníku Hlínafestu. Na tuto akci bude KSaT žádat o dotaci Visegradské fondy. Projekt standardizace OSPOD Jedná se o projekt financovaný z dotačních titulů EU (ESF). Výdaje jsou rozděleny do následujících skupin: OSPOD platy vybavení pracoviště kurzy pracovníků OSPOD nepřímé náklady Kč Kč Kč Kč Kč egon centrum V závazném ukazateli je rozpočtována případná vratka části dotace na projekt egon centrum Lanškroun. Zvýšení kvality řízení na městském úřadě Projekt Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun běží od ledna 2013, ukončen bude v červnu Náklady v roce 2015 by měly činit 0,7 mil. Kč a budou určeny zejména na služby spojené s tímto projektem, na odměny členům realizačního týmu a odborným asistentům, ale také na pokrytí poměrné části provozních nákladů úřadu. 2.2 MĚSTSKÁ POLICIE rozpočet kapitoly

18 Návrh provozního rozpočtu zahrnuje výdaje na platy třinácti strážníků, jednoho čekatele a jednoho zaměstnance městské policie a s tím spojené zákonné pojistné. Dále pak běžné provozní výdaje na léky a zdravotnický materiál (doplnění lékárničky první pomoci ve vozidle a ve služebně), pracovní oděvy (nákup pracovních oděvů dle potřeb a poškození uniforem strážníků, oděvy pro nového strážníka, oblečení na kola pro strážníky), dlouhodobý drobný hmotný majetek (zakoupení nové vysílačky, kopírky, vysoušeče bot, přenosné značky, zdravotnického materiálu a dvou jízdních kol), všeobecný materiál (kotouče do parkovacích automatů, kancelářské potřeby, náboje do pistolí na střelby, baterie parkovacích automatů, měřičů rychlosti, autokosmetika), pohonné hmoty, cestovné, školení strážníků, opravy, pojištění vozidla, služby (povinné revize PCO, provoz radiové sítě, poplatky za střelnici, poplatky za provedené úkony veterinární služby ), opravy (servis služebního vozidla, parkovacích automatů, vysílaček a měřičů rychlostí). V kapitole je rozpočtován investiční výdaj na zakoupení mobilního kamerového systému (monitorů a počítače). 2.3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ rozpočet kapitoly 03 Rozpočtovány jsou výdaje obdobné náplně jako v minulých letech výdaje na činnost Sboru pro občanské záležitosti (pozvánky na vítání občánků, tisk gratulací, květiny, 2 x beseda s nejstaršími občany města, drobné dárky), výdaje spojené s chodem obřadní síně (položka opravy zahrnuje opravu akumulačních kamen a výměnu koberce). 2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ rozpočet kapitoly 04 Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje: nákup služeb - platby lékařům za zprávy pro soc. právní ochranu dětí (pokud je požadováno vyšetření dítěte, jako např. při podezření z týrání či zanedbávání péče, před umístěním do ústavní výchovy), náklady na pořádání případových konferencí za účasti lékařů, soudců, psychologů povinnost vyplývající ze zákona o sociálně právní ochraně dětí (konference se svolávají u složitých případů), komunitní plánování - na propagaci komunitního plánování, drobné informační materiály, drobné výdaje nákup drobných dárků dětem v ústavních zařízeních při návštěvách soc. pracovnic. Neinvestiční příspěvky a náhrady rozpočtovány jsou prostředky na případné náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat

19 Prevence kriminality - skupina pro prevenci kriminality pokračuje v projektu AJAX - vzdělávací činnost prevence kriminality u dětí v prvních a druhých třídách ZŠ, dále program Právo na každý den pro žáky 8. tříd ZŠ v regionu (rozpočtovány jsou výdaje na cestovné lektorům, na zabezpečení školních kol a následně regionálního kola,na dopravu na krajské kolo). Protidrogová prevence - částka je určena pro společnost LAXUS o. s., která se zabývá problematikou uživatelů návykových látek. Částka je poskytována ve shodné výši jako v letech minulých. Český červený kříž - veřejná finanční podpora sloužící pro zabezpečení provozu Senior dopravy. Částka byla poskytována ve shodné výši již v letech minulých. Veřejná podpora v sociální oblasti - veřejná podpora pro subjekty působící v sociální oblasti. Podpora je poskytována jednotlivým subjektům na základě podané žádosti po schválení radou, popř. zastupitelstvem města. Veřejná finanční podpora na služby Charita - veřejná finanční podpora pro občanskou poradnu, nízkoprahové centrum pro osoby bez přístřeší, sociální rehabilitaci, sanace rodin a domácí hospicovou péči. Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí - veřejná finanční podpora pro zařízení, které je určeno pro klienty ve věku let s mentálním postižením. Zařízení poskytuje ubytování, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy. Zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. Stacionář požaduje dorovnání nákladů na pobyt 3 klientů. Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí veřejná finanční podpora do nadačního fondu S námi je tu lépe na zakoupení endoskopické věže pro ORL (slouží především ke včasné onkoprevenci). Rozpočet výdajů na činnost Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč ,--. Částka je určena na úhradu provozních výdajů. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Sociální služby je navržen ve výši Kč ,--. Prozatím se jedná o zálohu, konkrétní částka příspěvku bude stanovena, jakmile bude známa výše dotace pro příspěvkovou organizaci z Ministerstva práce a sociálních věcí

20 Výkon pěstounské péče rozpočtované prostředky jsou určeny na služby vyplývající z dohod. Osoba pečující uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče s Orgánem sociálně právní ochrany dětí, nebo jinou neziskovou organizací. Z dohody vyplývají práva a povinnosti osoby pečující. 2.5 FINANČNÍ ODBOR oddělení finanční - rozpočet kapitoly 51 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitosti, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. V příspěvku na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží, jednorázových sportovních akcí pro mládež a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeží do 19 let. Částka je shodná jako v roce Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu (poměrná část za užívání družstvy mládeže do 19 let). Dále je zde zahrnut příspěvek za užívání hřiště s umělým travnatým povrchem družstvy mládeže a příspěvek na nájem traktoru. Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu a areálu hřiště. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, družstva mládeže do 19 let Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na úhradu poplatku, který hradí oddíl ledního hokeje Technickým službám Lanškroun s. r. o. za užívání ledové plochy družstvy mládeže do 19 let. Veřejná finanční podpora Rodinné centrum Dětský svět Podpora je určena na úhradu nájemného za užívání prostor Rodinného centra a energií. 2.6 FINANČNÍ ODBOR oddělení školství a kultury - rozpočet kapitoly 52 Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předložili návrh rozpočtu na rok 2015 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010

Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předloţený návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010 a schvaluje 1) návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010, který

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Komentář k rozpočtu 2010

Komentář k rozpočtu 2010 Komentář k rozpočtu 2010 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

1. Úvod. Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč.

1. Úvod. Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.205.656 tis. Kč,

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2012 Usnesení Zastupitelstva města číslo 308/ ze dne 15. prosince Zastupitelstvo města České Budějovice

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2012 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak. Obsah I. Úvodní

Více

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Rozpočet města Mikulova na rok 2014 Návrh rozpočtu byl sestaven dle požadavků odpovědných pracovníků příspěvkových

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2014 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 1. Kancelář tajemníka Výdaje : Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 org. 1 - mzdové výdaje Celkově byly rozpočtové výdaje dodrženy. Platy nebyly vyplaceny v maximálním objemu, t.j. výše vyplacených

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah Úvod...4

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009

Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009 Zastupitelstvo Zlínského kraje 17. 12. 2008 OBSH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁV...3 1.1. ZÁKLDNÍ CHKTERISTIK ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009...4 1.2.

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

OBSAH. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část

OBSAH. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2013 OBSAH Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště.

MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme informovat příště. LL 1 / 2008 STRANA 1 1 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 11. ledna 2008 Cena 12 Kč MY TŘI KRÁLOVÉ... Tříkrálová sbírka probíhala o prvním lednovém víkendu. O jejích výsledcích budeme

Více