Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015"

Transkript

1 Odbor finanční Čj.: MULA 6963/2015 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 18 Počet listů příloh: 20 V Lanškrouně 5. března 2015 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 11. března 2015 Předkladatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Zpracovatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Konzultace: Příkazci operací kapitol rozpočtu _51_05_Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předložený návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2015 a schválilo: 1) rozpočet města Lanškroun na rok 2015, který počítá s celkovými příjmy Kč ,-- celkovými výdaji Kč ,-- 2) zapojení prostředků z minulých let ve výši Kč ,-- ke krytí schodku rozpočtu ve výši Kč ,-- a ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2015 Kč , --. 3) závazné ukazatele předložené v důvodové zprávě

2 Přílohy: _51_05_01_Návrh rozpočtu na rok _51_05_02_Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok _51_05_03_Upravený rozpočet prací TS 2015 Termín realizace do : Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je předkládán návrh rozpočtu na rok 2015, který byl od 20. února 2015 vyvěšen na úřední desce. Návrh rozpočtu byl projednán na jednáních finančního výboru ve dnech 11. a 18. února 2015, kde bylo přijato usnesení pro zastupitelstvo města, viz bod jednání _51_04. Komentář k návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2015 je koncipován jako schodkový. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč ,-- a výdaje Kč ,--. Schodek ve výši Kč ,-- a splátky úvěrů ve výši Kč ,-- budou hrazeny z nahospodařených prostředků z let minulých. Celkem bude v roce 2015 do rozpočtu zapojeno z prostředků z let minulých Kč ,--. I při takto koncipovaném rozpočtu se předpokládá finanční rezerva města cca 14 mil. Kč. 1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby: 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2015 je uvažováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč ,--. Procentní podíl celostátního výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), který byl novelizován s účinností od a změnil kritéria, na základě kterých jsou daňové příjmy rozdělovány. Jedná se o následující kritéria: - 2 -

3 10 % - prostý počet obyvatel v obci (dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem), 7 % - počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. září jedná se o nově zavedené kritérium (příspěvek na školství byl do roku 2013 součástí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu), 80 % - postupné přechody, 3 % - započtená výměra katastrálního území obcí dle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Došlo také k úpravě procent sdílení celostátního inkasa daní, od ledna zákon obsahuje podíly ve výši 20,83 % pro daň z přidané hodnoty, 22,87 % pro daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 23,58 % pro daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou a daň z příjmu právnických osob. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 186/2014 Sb., ze dne 25. srpna V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy, ve výši Kč ,--, což je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané jsou příjmy ve výši Kč ,--. Město bude inkasovat v roce 2015 příjmy z následujících místních poplatků: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek za užívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč ,-- Nejvýznamnější položkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek činí pro rok 2015 Kč 540,-- na osobu a rok. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Navrhované inkaso správních poplatků činí Kč ,--. Poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení. Nejvýznamnější položku tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství

4 Návrh místních a správních poplatků vychází z analýzy vývoje každé jednotlivé položky a její tvorby v minulém období. Daňové příjmy dále tvoří odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení s předpokládaným příjmem Kč ,-- a odvod z výtěžku provozování loterií (Kč ,--). 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou položkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíž výši má město plně ve své režii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč ,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a služeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům ). Další významnou položkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichž plnění se očekává v roce 2015, patří odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací, příjmy z úroků, sankční platby, nekapitálové příspěvky a náhrady inkasované jednotlivými odbory městského úřadu. Rozpočtován je příspěvek od EKO-KOMu za separované odpady, který byl do roku 2013 příjmem Technických služeb Lanškroun s. r. o. 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy v sobě zahrnují příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí. Návrh očekávaných příjmů z prodeje pozemků vychází ze známých uzavřených smluv a reálných prodejů, které by se mohly uskutečnit v roce Prodej pozemků: Dle platných uzavřených smluv: Smlouvy budoucí kupní - výstavba za Střelnicí II. předpoklad splnění podmínek u posledních čtyř budoucích kupujících a doplacení zbývající kupní ceny cca Kč ,- - Smlouvy budoucí kupní pravděpodobně splnění podmínek - manželé Vychytovi, doplatek kupní ceny cca Kč ,-- Drobné prodeje Kč ,

5 Celkem Kč ,-- Prodej pozemků, jejichž součástí je stavba: Předpokládaný prodej domu čp. 15, Žichlínské Předměstí, ul. T. G. Masaryka, Lanškroun a prodej domu čp. 17, Žichlínské Předměstí, ulice Komenského, Lanškroun (již schváleno v ZM) cca celkem Kč ,-- Prodej posledních dvou bytů na sídlišti u Papíren (s nájemníky) cca Kč ,-- Prodej objektu bývalé sladovny - Kč ,-- Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. Objemově nejvýznamnější položkou je neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč ,--. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je účelový a nepodléhá finančnímu vypořádání. Příspěvek na výkon státní správy nebyl pro rok 2015 valorizován. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti od , již není součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí příspěvek na školství. O odpovídající objem prostředků byly posíleny sdílené daně obcí. V rámci přijatých transferů jsou rozpočtovány platby ve výši Kč ,-- hrazené některými okolními obcemi (viz níže) za to, že město Lanškroun na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednává dle 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen zákon o přestupcích) přestupky, k jejichž projednání jsou jinak podle zákona příslušné jednotlivé obce. Obecní úřad jako správní orgán obce, která má s městem Lanškroun uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, vykonává na jejím základě svou pravomoc projednávat přestupky spáchané v jejím územním obvodu prostřednictvím Městského úřadu Lanškroun. Obec, na jejímž území bude spáchán přestupek posléze oznámený městu Lanškroun, uhradí náklady spojené s výkonem přenesené působnosti ve výši Kč 2.000,-- za každý projednaný přestupek. Vyúčtování se provádí k běžného kalendářního roku a faktura je obcím vystavena v průběhu měsíce ledna roku následujícího. Seznam obcí, se kterými město Lanškroun uzavřelo veřejnoprávní smlouvu: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní - 5 -

6 Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Dále jsou rozpočtovány příjmy od obce Rudoltice za činnost strážníků dle veřejnoprávní smlouvy s obcí Rudoltice. Rozpočtovány jsou dotace na: Varovný systém a digitální povodňový systém Zvýšení kvality řízení OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) Výtvarné sympozium Dále je rozpočtován převod prostředků z hospodářské činnosti města Lanškroun. 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA rozpočet kapitoly 01 Krizové stavy Rozpočtována je povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. Město má díky tomuto závaznému ukazateli připravenou rezervu pro případ řešení vzniklé krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události ( 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). Krizové řízení V závazném ukazateli s názvem Krizové řízení je rozpočtováno udržování označení hydrantů. S odkazem na 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je v souvislosti se splněním povinnosti udržovat provozuschopnost čerpacích míst požární vody, přírodních i umělých, rozpočtována revize vybraných hydrantů na území města. Dále je rozpočtováno zabezpečení školení (kurzu) pro jednotky integrovaného záchranného systému. Hasiči Lanškroun Jednotka SDH Lanškroun je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 18 členů. Její hlavní úkoly vyplývající ze zákona jsou hašení požárů na území města a na výzvu - 6 -

7 Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení), zabezpečují funkci požární hlídky při městských i jiných akcích. Hasiči Lanškroun vyvíjejí další činnosti nevyplývající ze zákona (vychovávají mládež prostřednictvím kroužku mladých hasičů, reprezentují město při požárních soutěžích, propagují požární ochranu mládeži a veřejnosti (různé propagační a osvětové akce ), organizují závod v požárním útoku s názvem Lanškrounský pohár, spolupodílí se na organizaci nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh. Město musí na základě 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. V rozpočtu příjmů bude po sepsání smlouvy, jako každoročně, zahrnuta rozpočtovým opatřením dotace z Pardubického kraje ve výši Kč 120 tis., která je určena na udržení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů. Ve výdajích se pak bude jednat o částku Kč 220 tis. odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr. V položce ochranné pomůcky jsou rozpočtovány prostředky na nákup: Ochranné pomůcky pracovní polohovací pás 3 x záchranná lana Kč Kč Kč V položce materiál: Materiál provozní náplně Tatra zastavovací terče letní pneu Ford vymezovací kužele vyprošťovací popruh Kč Kč Kč Kč Kč Kč V položce služby je zahrnuta technická kontrola CAS (Tatra) a měření emisí, dále lékařské prohlídky hasičů, více v tabulce: - 7 -

8 Služby lékařské prohlídky STK Tatra STK Ford měření emisí tachograf další služby Kč Kč 750 Kč 600 Kč Kč Kč Kč Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů a je nutno připočítat i povinné kondiční jízdy. V pojištění je zahrnuto havarijní pojištění CAS, pojištění jednotky a pojištění dodávky FORD pořízené v roce Pojištění hasiči Lanškroun jednotka havarijní cisterna havarijní dodávka Kč Kč Kč Kč V položce školení a vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická školení a školení řidičů (profesní průkazy). Hasiči Dolní Třešňovec Jednotka SDH Dolní Třešňovec je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 13 členů. Hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Je předurčena pro plnění úkolů ochrany obyvatel a pro humanitární pomoc v rámci celé republiky. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení). Jednotka provozuje další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec), dlouhodobě vychovává mládež prostřednictvím kroužků mladých hasičů, reprezentuje město při požárních soutěžích, propaguje požární ochranu mládeži a veřejnosti (Světový den první pomoci, různé propagační a osvětové akce ), organizuje závod v požárním útoku O Zelený pohár, zúčastňuje se nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh, organizuje kulturní život v části obce Dolní Třešňovec. Rozpočtovány jsou pouze provozní náklady. V roce 2013 bylo k hasičské zbrojnici přistavěno sociální zařízení, mírně se proto zvednou náklady na elektřinu (vytápěno přímotopy) a na vodu (splachování toalet). Refundace mezd je hrazena v případech, kdy se hasiči účastní školení, kurzů či - 8 -

9 zásahů v pracovní době. V položce ochranné pomůcky jsou zahrnuty zimní bundy a vycházkové stejnokroje. Z položky telekomunikační služby je hrazeno připojení k internetu. Hasičská zbrojnice by se měla v roce 2015 připojit k pultu centrální ochrany městské policie, což se promítne v položce služby. Z položky služby peněžních ústavů je hrazeno povinné ručení za TAZ a havarijní pojištění vozidla Ford TRANZIT. V položce Hasiči Lanškroun i Hasiči Dolní Třešňovec je možné, že dojde v průběhu roku k rozpočtovým opatřením, která budou spočívat v převodu položek na materiál a na ochranné pomůcky na spoluúčast k dotaci, o kterou byl v lednu požádán Pardubický kraj. Správa - mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k Podle platného organizačního řádu bude mít úřad 63 úředníků zařazených v úřední profesi a 4 manuální pracovníky. Hrubé mzdy jsou stanoveny dle tarifů, osobních ohodnocení, příplatků za vedení a zvláštních příplatků včetně postupů, které v roce 2015 nastanou. Z hrubých mezd jsou odečtena 2%, která se rozpočtují na náhrady mezd v době nemoci; pokud bude nemocnost nízká, budou využity zpět v rámci hrubých mezd. V hrubých mzdách je také zahrnuta částka 150 tis. Kč na pohotovost odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru životního prostředí. Oproti roku 2014 je nárůst rozpočtovaných platů o cca tis. Kč. Na tomto navýšení se podílí částkou cca 965 tis. Kč změna tarifů podle nařízení vlády, platové postupy, souběh platů zaměstnanců při změně na funkčním pracovním místě a vyplacení náhrad za dovolené u zaměstnankyň na mateřské dovolené. Zbývající prostředky jsou určeny na pokračování a udržení hodnocení dle kompetenčního modelu. Zdravotní pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 9 % z hrubých mezd, započteno je také 9 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Sociální pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno jako 25 % z hrubých mezd, započteno je také 25 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je rozpočtováno jako 0,42 % hrubých mezd. Správa - ostatní náklady Prostředky v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou určeny na pořízení nábytku pro odbor životního prostředí, náhradní židle apod. V položce materiál jsou rozpočtovány zejména kancelářské potřeby a úklidové a čisticí prostředky

10 Výdaje na energie vycházejí ze spotřeby let minulých, jedná se spotřebu energie v budovách čp. 5, 8 a 12 na nám. J. M. Marků. Vzhledem k hromadným nákupům elektřiny a plynu se nepředpokládá zvýšení jejich ceny. Případné zvýšení se může očekávat až v roce 2016 v závislosti na letošní zimě. Náklady na plyn jsou kalkulovány s vysokou přesností, protože v době sestavování rozpočtu byly známy zálohy na rok 2015 i vyúčtování roku 2014: plyn Kč vyúčtování roku 2014 zálohy rok 2015 budova čp Kč budova čp Kč budova čp Kč budova čp Kč Pohonné hmoty jsou spotřebovávány v šesti automobilech (Š-FABIA 2E3 3300, Š YETI 4E1 2332, Š OCTAVIA 3E5 4660, SUZUKI Jimny 4E5 4656, Š-FABIA 2E9 3535, Š-FABIA 5E3 3553) užívaných Městským úřadem Lanškroun. Roční výdaje na poštovné od zavedení datových schránek klesly o téměř 300 tisíc Kč, přesto tvoří významnou položku v rámci provozních výdajů města. Pojištění je rozpočtováno v souladu s pojistnými smlouvami. Majetek (více jak 100 nemovitostí, zařízení, elektronika ) a odpovědnost má město pojištěny u pojišťovny Kooperativa, stejně jako povinné ručení a havarijní pojištění automobilů. Nakoupené knihy jsou evidovány a vydávány úředníkům proti podpisu. Nejčastěji nakupovanými knihami jsou úplná znění zákonů a zákony s výkladem, odborné publikace. Z periodik jsou odebírány odborné časopisy a denní tisk (MF Dnes, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Věstník Pardubického kraje, Veřejná správa, Moderní obec, Mzdová účetní, Právní rádce, Lesnická práce, Svět myslivosti, Bulletin stavební právo, Zprávy památkové péče, Obec a finance, Hospodářské noviny, Ekonom, Účetnictví nevýdělečných organizací, Cenový věstník, Finanční zpravodaj, Učitelské noviny, Časopis UNES, Metodické materiály Kartotéka, Odpadové fórum, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana přírody, Práce a sociální politika, Fórum sociální politiky). V letošním roce budou, jak se již osvědčilo v roce minulém, jednotlivé obory limitovány v částkách, které budou moci v rámci rozpočtového období utratit za odbornou literaturu. Každý úředník musí podle zákona o úřednících územních samosprávných celků absolvovat alespoň 18 dnů školení v průběhu tří let. Vedle toho budou muset nově přijatí úředníci absolvovat zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Pavlína Hanyšová obecná i zvláštní při sociálně právní ochraně dětí, Jana Kunertová obecná i zvláštní - při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, Kristýna Šenkýřová obecná i zvláštní na úseku stavebního úřadu, Šárka Šípková zvláštní - při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a

11 cestovních dokladů. Část školení absolvují úředníci na pracovišti (e-learning), jedná se o vstupní vzdělávání zaměstnanců, školení řidičů a další školení, jejichž rozsah určuje tajemník městského úřadu. V položce služby jsou rozpočtovány revize elektrospotřebičů, praní ručníků, poplatky CCS, dálkové přístupy k ČÚZK pro CzechPOINT (cca Kč 6 000,--), praní prádla (cca Kč ,--), znalecké posudky, přezouvání služebních aut, mytí oken, čištění koberců, mytí osvětlení v budovách úřadu, poplatky za televizi a rozhlas, služby SIPO, likvidace odpadu, dohledový audit, provoz vzdělávacího portálu pro e-learning, vazba sbírek zákonů, malířské práce, veřejnosprávní kontroly vykonávané přizvanou osobou, poplatky na portálu Aukro a další. V položce opravy jsou rozpočtovány zejména opravy služebních vozidel a drobné opravy vybavení budov úřadu (nejčastěji vodoinstalatérské práce). Výdaje na cestovné jsou spojeny nejčastěji se služebními cestami na školení nebo na pracovní cesty, např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává služební cesty - návštěvy dětí v ústavech mimo správní obvod Lanškrouna - po celé republice. Z položky pohoštění je hrazeno drobné pohoštění určené návštěvám tajemníka a vedoucích odborů. Vedle toho je hrazeno i drobné pohoštění osob, které na úřadě vykonávají kontrolu či audit. Z položky 5361 jsou hrazeny kolky a z položky 5362 různé správní poplatky. Z položky 5499 je hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20,--/oběd. Výdaje sociálního fondu Sociální fond je tvořen 3 % z hrubých mezd úředníků, strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů. Jeho největší část je čerpána na příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20,--/oběd a na příspěvek na penzijní připojištění. Menší položky tvoří rezerva na půjčky pro zaměstnance, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, odměny podle kolektivní smlouvy, příspěvky na společenské a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance. Správa informatika Mezi největší výdaje položky drobný dlouhodobý majetek patří výměna 10 nejstarších a problémových počítačových stanic, které jsou staré 5-6 let. Jedná se o následující počítače: Datum pořízení Uživatel KREJCOVAR PAPIKOVA

12 OCASKOVA JURINOVA SVARC DROZDOVAD GREGOROVA JURINOVA- NTB VIDENSKA VETCHY Provedena bude nutná výměna dosluhujících monitorů a tiskáren. V případě materiálu pořizovaného ze závazného ukazatele Správa - informatika patří k největším položkám náplně do tiskáren. Dále jsou to štítky s PIDy pro spisovou službu, štítky do frankovacího stroje a další drobný materiál. V poslední době jsme zaznamenali rapidní zpomalení i novějších počítačů (2 a více let). Máme zjištěno, že výměnou disku za rychlejší SSD se rychlost výrazně zvýší, proto kalkulujeme výměnu cca 20 disků u počítačů starších 3 let. Služby telekomunikací a radiokomunikací zahrnují internet, pevné linky a mobily. V položce služby jsou zahrnuty zejména udržovací poplatky za SW používaný jednotlivými odbory městského úřadu. Největší položka je SW Ginis od firmy Gordic, který tvoří moduly Spisová služba (podatelna, výpravna, spisovna), Ekonomika (komunikace s bankou, daně, dávky, poplatky, účetnictví, inventarizace, evidence majetku, pokladna), Matrika, Přestupkové řízení, Registr obyvatel, Elektronická podpisová kniha, Úřední deska a další. Dále pak SW pro přípravu stavebního řízení - Stavební úřad od společnosti VITA software, geografický informační systém MISYS od firmy GEPRO a řada dalších programů s ročními udržovacími poplatky ve výši do 10 tis. Kč. Rozpočtovány jsou i servisní návštěvy spojené s rozvojem a údržbou informačního systému. Další větší položku za služby tvoří údržba multifunkčních tiskáren, kterou zajišťuje společnost IMPROMAT, a servisní podpora fyzických serverů zajišťovaná společností VERTIX. Ze služeb jsou hrazeny i poplatky České poště za časová razítka a elektronické podpisy. Z položky opravy a udržování jsou hrazeny opravy tiskáren a dalších zařízení. Nově by měl být pořízen následující SW:

13 Název SW Zoner Photo studio 5 licencí Corel X6 Adobe Acrobat 11 Ccleaner Network Edition Kč Kč Kč Kč Kč Dále je plánováno zakoupení nového hlasovacího zařízení, které bude schopno komunikovat se SW pořízeným v rámci projektu Konsolidace IT služeb Lanškroun. Technologické centrum V závazném ukazateli Technologické centrum je rozpočtována HW a SW podpora Technologického centra Lanškroun, jedná se o mandatorní výdaje. Podpora Technologického centra Lanškroun systémová podpora serverů (HW) prodloužení podpory SW VMWARE Systémová podpora Veeam roční podpora GINIS Kč Kč Kč Kč Kč Konsolidace IT ORP Lanškroun Jedná se o projekt financovaný z dotačních titulů EU (IOP). V rámci něj bude pořízeno HW a SW vybavení, které bude základem pro další rozvoj IT služeb, a to zejména těch, které budou zvyšovat informovanost občanů. Správa - ostatní osobní náklady Z této položky je vyplácena např. kronikářka, zástupy za uklízečky, zajištění interního auditu, zkušební komisaři. Zastupitelstvo - uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starosty a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k Tyto odměny jsou vypláceny na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí a výborů Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněným členům zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Tyto odměny jsou vypláceny na základě usnesení rady a zastupitelstva města. Vzhledem k výraznému navýšení počtu členů komisí a výborů se tento ukazatel oproti předchozím letům navyšuje

14 Veřejná podpora schvalovaná starostou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5000,--. Veřejná podpora schvalovaná radou města Tento ukazatel obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu v částkách, kdy žadatelé podají žádost o podporu větší než 5 tis. Kč. Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města V návaznosti na Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory jsou v tomto závazném ukazateli připraveny finance na výdaje spojené s úhradou nájemného za užívání prostor v majetku města neziskovými organizacemi. Při rozpočtování se vycházelo z následující kalkulace: příspěvky na nájem Junák TJ Lanškroun - vodní sporty Tj Sokol Dolní Třešňovec Svaz tělesně postižených Český svaz chovatelů Český klub nedoslýchavých Odborový svaz Kovo Fond ohrožených dětí Kč pronajaté prostory Kč Skautská klubovna a chata Zubrovka Kč Chata u rybníka a movité věci v Dělnickém domě Kč movité věci v kabinách u hřiště v Dolním Třešňovci Kč Budova čp. 5 - zasedací místnost Kč Ležácké sklepy Kč Budova čp. 5 - zasedací místnost Kč Zámek - sál Kč Dům Piano Kč rezerva pro další možné žádající organizace Výdaje samosprávy Výdaje na pohoštění poskytované na jednáních rady a zastupitelstva, či při návštěvách oficiálních hostů. Ukazatel obsahuje i školení a refundace mezd zastupitelů, dále pak poradenské služby objednané pro podporu rozhodování samosprávy. Ve službách je mj. rozpočtováno připojení ke kabelové televizní síti (Kč 2.000,--). Výdaje na partnerské vztahy a rozvoj cestovního ruchu Složení ukazatele vychází z konzultace se starostou města, místostarostou a referentkou odpovídající za rozvoj styků s partnerskými městy. Bude-li to možné, bude kancelář starosty a tajemníka žádat o podporu spolufinancování jednotlivých partnerských akcí, které se odehrají v našem městě, z Visegradských fondů apod. Podpora z Euroregionu Glacensis se v letošním roce nedá očekávat. Pokud bude vyhlášena výzva, pak až na konci roku 50 tis. Kč je připraveno na veřejnou finanční podporu na cestovní ruch a partnerské styky

15 Plán akcí na rok partnerská města Akce Náklady na akci Počet osob Cestovné Pojištění Dary Stravování Ostatní služby Poznámka Masopust Lanškroun - ÚNOR Kč 3 0 Kč 0 Kč 500 Kč Kč Kč ubytování Oslavy svátku sv. Jiřího - Dzierżoniów - DUBEN Kč Kč 456 Kč 600 Kč Závod amatérů cyklistů TRAKT - Dzierżoniów - KVĚTEN Kč Kč 139 Kč 400 Kč Kč autobus Oslavy svátku sv. Vojtěcha - Serock - KVĚTEN Kč Kč 435 Kč Kč Přehlídka trofejí ulovené zvěře - KVĚTEN Kč 6 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč ubytování Děti ze Serocku do Lanškrouna - ČERVEN Kč 46 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč vstupné a ubytování Dny partnerských měst (rozpočtováno v Hlína festu) 0 Kč 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč Göppingen - KVĚTEN Kč Kč 304 Kč 400 Kč EĽRO - Kežmarok - ČERVENEC Kč Kč 456 Kč Kč Festival de Vino Castiglione - SRPEN Kč Kč 800 Kč Kč Kč letenky Oficiální hosté na Kopě - ZÁŘÍ Kč 20 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč vstupné a ubytování Turisté na Kopě - ZÁŘÍ Kč 30 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč ubytování Lovecké dny v Kežmaroku - ZÁŘÍ Kč Kč 304 Kč 400 Kč Prezentace - Dzierżoniów - ZÁŘÍ 852 Kč Kč 152 Kč 200 Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Infocentrum Z ukazatele je hrazena odměna komisionáři podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím (Kč 133 tis. za kvartál). Veřejná informovanost Z ukazatele bude hrazeno vydávání tištěných informací pro občany města, tj. Listy Lanškrounska a Inforočenka, přičemž Inforočenka je rozpočtována na rok 2015 i rok 2016, protože v roce 2015 ji dodavatel nedodal před koncem roku, jak bylo původně objednáno. Dále je z tohoto závazného ukazatele hrazeno poskytování informací prostřednictvím systému Wi-Fi a Bluetooth bodů, zasílání hromadných textových zpráv do mobilních telefonů občanů, kteří se k této službě zaregistrovali. Nově je z této kapitoly hrazen i příspěvek pro provozovatele kabelové televize, který zde zveřejňuje informace z Lanškrouna, a první číslo nových novin, které budou rozdávány občanům přímo do schránek. Veřejná informovanost Listy Lanškrounska (5169) Inforočenka 2015 Inforočenka 2016 SMS kredit Připojení k internetu - WiFi (5162) Eektrická energie Infotabule Elektrická energie - WiFi Magazín Naše město - OIK nasmlouváno do dubna Veřejná finanční podpora spolku provozujícího kabelovou televizi od dubna První číslo nových novin Kč Kč Kč Kč Kč Kč 505 Kč Kč Kč Kč Kč Členské příspěvky svazům a spolkům

16 Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, sdružení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Příspěvky profesním sdružením Kč Výpočet Krajská hospodářská komora Kč Sdružení historických sídel Kč Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Kč Svaz měst a obcí Kč Euroregion Glacensis Kč 4 Kč na obyvatele Orlické hory a Podorlicko Kč 2 Kč na obyvatele - členský poplatek + 3 Kč příspěvek do rezervního fondu MAS Lanškrounsko Kč 1 Kč na obyvatele Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Kč 1 Kč na obyvatele Rezerva 306 Kč Transfer DSO Lanškrounsko V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na obyvatele DSO Lanškrounsko (20,-- Kč/obyvatel) a příspěvek na projekt Lyžařská běžecká stopa Kč 50 tis. Sdružení obcí Orlicko. Transfer DSO příspěvek na obyvatele příspěvek na běžeckou stopu Kč Kč Kč Městské slavnosti (Lanškrounská kopa) Městský úřad zajišťuje ohňostroj, mobilní toalety, připojení elektřiny, zábrany, zdravotní dozor, guláš pro pořadatele atd. Městské slavnosti - Kopa bonbóny do soutěží a pití ke guláši vaření guláše ve školní jídelně ohňostroj banner s reklamami sponzorů maso na guláš elektřina kapely zdravotnický dozor Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou rozdávány prostřednictvím Infocentra a prodávány v rámci komisního prodeje Infocentrem a Městským muzeem. Ze závazného ukazatele by měl být hrazen i kalendář na rok 2016 a fotografická soutěž, jejímž cílem bude získat fotografie použitelné pro propagaci města

17 Propagace Předplatné 3 x LL - propagace drobné propagační předměty reklama (inzerce apod.) fotografická soutěž předměty do komisního prodeje kalendář Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výtvarné sympozium Projekt Výtvarné sympozium, který byl podpořen z dotace přidělené městu prostřednictvím Euroregionu Glacensis skončil v lednu 2015, kdy byly uhrazeny poslední faktury projektu (tj. přeprava soch do Dzierżoniówa, tisk katalogu a překlad textů v katalogu do polského jazyka). Hlína fest druhý ročník V závazném ukazateli je rozpočtována příprava druhého ročníku Hlínafestu. Na tuto akci bude KSaT žádat o dotaci Visegradské fondy. Projekt standardizace OSPOD Jedná se o projekt financovaný z dotačních titulů EU (ESF). Výdaje jsou rozděleny do následujících skupin: OSPOD platy vybavení pracoviště kurzy pracovníků OSPOD nepřímé náklady Kč Kč Kč Kč Kč egon centrum V závazném ukazateli je rozpočtována případná vratka části dotace na projekt egon centrum Lanškroun. Zvýšení kvality řízení na městském úřadě Projekt Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun běží od ledna 2013, ukončen bude v červnu Náklady v roce 2015 by měly činit 0,7 mil. Kč a budou určeny zejména na služby spojené s tímto projektem, na odměny členům realizačního týmu a odborným asistentům, ale také na pokrytí poměrné části provozních nákladů úřadu. 2.2 MĚSTSKÁ POLICIE rozpočet kapitoly

18 Návrh provozního rozpočtu zahrnuje výdaje na platy třinácti strážníků, jednoho čekatele a jednoho zaměstnance městské policie a s tím spojené zákonné pojistné. Dále pak běžné provozní výdaje na léky a zdravotnický materiál (doplnění lékárničky první pomoci ve vozidle a ve služebně), pracovní oděvy (nákup pracovních oděvů dle potřeb a poškození uniforem strážníků, oděvy pro nového strážníka, oblečení na kola pro strážníky), dlouhodobý drobný hmotný majetek (zakoupení nové vysílačky, kopírky, vysoušeče bot, přenosné značky, zdravotnického materiálu a dvou jízdních kol), všeobecný materiál (kotouče do parkovacích automatů, kancelářské potřeby, náboje do pistolí na střelby, baterie parkovacích automatů, měřičů rychlosti, autokosmetika), pohonné hmoty, cestovné, školení strážníků, opravy, pojištění vozidla, služby (povinné revize PCO, provoz radiové sítě, poplatky za střelnici, poplatky za provedené úkony veterinární služby ), opravy (servis služebního vozidla, parkovacích automatů, vysílaček a měřičů rychlostí). V kapitole je rozpočtován investiční výdaj na zakoupení mobilního kamerového systému (monitorů a počítače). 2.3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ rozpočet kapitoly 03 Rozpočtovány jsou výdaje obdobné náplně jako v minulých letech výdaje na činnost Sboru pro občanské záležitosti (pozvánky na vítání občánků, tisk gratulací, květiny, 2 x beseda s nejstaršími občany města, drobné dárky), výdaje spojené s chodem obřadní síně (položka opravy zahrnuje opravu akumulačních kamen a výměnu koberce). 2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ rozpočet kapitoly 04 Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje: nákup služeb - platby lékařům za zprávy pro soc. právní ochranu dětí (pokud je požadováno vyšetření dítěte, jako např. při podezření z týrání či zanedbávání péče, před umístěním do ústavní výchovy), náklady na pořádání případových konferencí za účasti lékařů, soudců, psychologů povinnost vyplývající ze zákona o sociálně právní ochraně dětí (konference se svolávají u složitých případů), komunitní plánování - na propagaci komunitního plánování, drobné informační materiály, drobné výdaje nákup drobných dárků dětem v ústavních zařízeních při návštěvách soc. pracovnic. Neinvestiční příspěvky a náhrady rozpočtovány jsou prostředky na případné náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat

19 Prevence kriminality - skupina pro prevenci kriminality pokračuje v projektu AJAX - vzdělávací činnost prevence kriminality u dětí v prvních a druhých třídách ZŠ, dále program Právo na každý den pro žáky 8. tříd ZŠ v regionu (rozpočtovány jsou výdaje na cestovné lektorům, na zabezpečení školních kol a následně regionálního kola,na dopravu na krajské kolo). Protidrogová prevence - částka je určena pro společnost LAXUS o. s., která se zabývá problematikou uživatelů návykových látek. Částka je poskytována ve shodné výši jako v letech minulých. Český červený kříž - veřejná finanční podpora sloužící pro zabezpečení provozu Senior dopravy. Částka byla poskytována ve shodné výši již v letech minulých. Veřejná podpora v sociální oblasti - veřejná podpora pro subjekty působící v sociální oblasti. Podpora je poskytována jednotlivým subjektům na základě podané žádosti po schválení radou, popř. zastupitelstvem města. Veřejná finanční podpora na služby Charita - veřejná finanční podpora pro občanskou poradnu, nízkoprahové centrum pro osoby bez přístřeší, sociální rehabilitaci, sanace rodin a domácí hospicovou péči. Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí - veřejná finanční podpora pro zařízení, které je určeno pro klienty ve věku let s mentálním postižením. Zařízení poskytuje ubytování, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy. Zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. Stacionář požaduje dorovnání nákladů na pobyt 3 klientů. Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí veřejná finanční podpora do nadačního fondu S námi je tu lépe na zakoupení endoskopické věže pro ORL (slouží především ke včasné onkoprevenci). Rozpočet výdajů na činnost Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč ,--. Částka je určena na úhradu provozních výdajů. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Sociální služby je navržen ve výši Kč ,--. Prozatím se jedná o zálohu, konkrétní částka příspěvku bude stanovena, jakmile bude známa výše dotace pro příspěvkovou organizaci z Ministerstva práce a sociálních věcí

20 Výkon pěstounské péče rozpočtované prostředky jsou určeny na služby vyplývající z dohod. Osoba pečující uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče s Orgánem sociálně právní ochrany dětí, nebo jinou neziskovou organizací. Z dohody vyplývají práva a povinnosti osoby pečující. 2.5 FINANČNÍ ODBOR oddělení finanční - rozpočet kapitoly 51 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitosti, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. V příspěvku na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží, jednorázových sportovních akcí pro mládež a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeží do 19 let. Částka je shodná jako v roce Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu (poměrná část za užívání družstvy mládeže do 19 let). Dále je zde zahrnut příspěvek za užívání hřiště s umělým travnatým povrchem družstvy mládeže a příspěvek na nájem traktoru. Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu a areálu hřiště. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, družstva mládeže do 19 let Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na úhradu poplatku, který hradí oddíl ledního hokeje Technickým službám Lanškroun s. r. o. za užívání ledové plochy družstvy mládeže do 19 let. Veřejná finanční podpora Rodinné centrum Dětský svět Podpora je určena na úhradu nájemného za užívání prostor Rodinného centra a energií. 2.6 FINANČNÍ ODBOR oddělení školství a kultury - rozpočet kapitoly 52 Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předložili návrh rozpočtu na rok 2015 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu 2007

Čerpání rozpočtu 2007 Čerpání 2007 Schválený PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 17 500 000 17 500 000 4 498 674 25,71 12 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu k

Čerpání rozpočtu k Čerpání rozpočtu k 30.04.2015 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost k 30.04.2015 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015

Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 Čerpání rozpočtu k 31.08.2015 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Skutečnost k 31.08.2015 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Čerpání rozpočtu k

Čerpání rozpočtu k Čerpání rozpočtu k 31. 03. 2013 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2013 Upravený rozpočet 2013 Skutečnost k 31.03. 2013 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009

Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0000 8124 Splátky úvěru + dlouhodobě přijaté

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více