PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka"

Transkript

1 Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita - poznávání lidí - mezilidské vztahy Předmět třída Téma PRŮŘEZOVÁ TEMATA Předmět třída Téma Osobnostní a sociální výchova Čj 1 Cvičí aktivní naslouchání Čj 2 Cvičení dovednosti zapamatování Čj 3 Cvičí dovednost pro učení a studium Čj 3 Formuje studijní dovednosti Čj Rozšiřování všeobecného přehledu Čj 7,8,9 Rozvoj dovedností pro učení a studium 6,7,8,9 Aj 4 Vzájemné poznávání ve třídě M 1 Cvičí dovednost zapamatování M 6 Řešení problémů M 7 Dovednosti pro učení Prv 3 Cvičení smyslového vnímání Vo 8 Cvičení pozornosti a zapamatování Z 8 Problémové úkoly, vlastní názor, naslouchání, argumenty PVD 8 Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Hv 4 Cvičení soustředěnosti Hv 6 Rozvoj smyslového vnímání, kreativita Vv 7, 8 Cvičení smyslového vnímání Čj 2 Přispívá k utváření hodnot Aj 6 Moje učení Prv 1 Dobrý vztah k sobě samému Prv 2 Moje tělo Prv 3 Co o sobě vím a co ne Vo 8 Moje psychika (temperament, postoje hodnoty) Čj 1 Cvičí relaxaci Čj 5 Stanovení si kroků k dosažení cíle Aj 3 Komunikace v různých situacích Aj 9 Stanovování osobních cílů a kroků Prv 3 Plánování učení k jejich dosažení Vo 8 Sebeovládání, vůle Z 9 Cvičení sebekontroly a sebeovládání Sp 1 Cvičení sebekontroly Aj 7 Dovednosti zvládání stresových situací Ch 8 Zodpovědnost za své zdraví Vo 8 Dobrá organizace času Hv 6 Dovednosti pro pozitivní naladění mysli Sp 5 Vedení a organizační práce skupiny Čj Rozvoj kreativity, poznává a hodnotí Čj 2 Pružnost nápadů 6,7,8,9 charakter postav M 1 Cvičí se v prostředí vytvářené člověkem Vo 8 Tvořivost v mezilidských vztazích Vv 8 Rozvoj kreativity a tvořivosti Aj 6 Vzájemné poznávání se ve skupině/třídě Vo 6 Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Čj 4 Pohled na svět očima druhého Aj 9 Lidská práva jako regulativ vztahů Vo 6 Chování podporující dobré vztahy

2 OSV 8 OSV 9 OSV 10 OSV 11 VDO 1 VDO 2 - komunikace - kooperace a kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika - občanská společnost a stát - občan, občanská společnost a stát Čj 1 Cvičí komunikaci v různých situacích Čj 5 Verbální a neverbální sdělení, mluvní Čj 4 Rozvíjí dobrou komunikaci cvičení Čj 6 Důležitost ovládání spisovného jazyka Čj 7, 8 Rozvoj jazykového citu Čj 7 Komunikace v různých situacích Čj 6,8 Rozvoj prezentačních schopností Čj 7, 9 Komunikace Čj 8 Rozvoj jazykového citu Aj 8 Komunikace v různých situacích Rj 8 Komunikace v různých situacích Rj 9 Specifické komunikační dovednosti Vz 6 Efektivní strategie, asertivní Prv 2 Dovednost pro verbální komunikaci komunikace, dovednosti komunikační Inf 5 Pravidla komunikace obrany proti agresi a manipulaci, Hv 7 Umění jako prostředek komunikace otevřená a pozitivní komunikace Tv 4,5 Řešení konfliktů v různých situacích Čj 4 Utváří a rozvíjí základní dovednosti pro Čj 9 Rozvoj dovedností pro seberegulaci spolupráci v situaci nesouhlasu M 1 Cvičí dovednost navazovat na druhé M 1 Rozvíjí individuální dovednost pro M 9 Práce ve skupině kooperaci Z 9 Spolupráce, obhajoba vlastního názoru Vz 6 Rozvoj sociálních dovedností pro Tv 1 Rozvoj činností pro kooperaci kooperaci Tv 7 Vedení a organizování skupiny Sp 2 Dovednost navazovat na druhé Tv 9 Dovednost navazovat na druhé Prv 2 Dovednost řešit problémy Vz 6 Dovednosti pro řešení problémů a v mezilidských vztazích rozhodování z hlediska různých Tv 8 Řešení problémů a rozhodovací činnost typů problémů a soc. rolí Čj 7 Rozhodování v problematické situaci Čj 5 Různost lidí a hodnot Z 8 Osobní zodpovědnost za životní Vz 6 Vytváření povědomí o kvalitách, typu prostředí odpovědnosti, spolehlivosti, Sp 5 Analýza vlastních postojů spravedlnosti, respektování atd. Výchova demokratického občana Aj 6 Škola jako model otevřeného partnerství Prv 1 Výchova k samostatnosti a demokratického společenství Vo 6 Demokratická atmosféra a demokratické Rp 6 Rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku vztahy ve škole Vv 1 Výchova k samostatnosti Čj 3 Příčiny nedorozumění Čj 5 Aktivně naslouchat a spravedlivě Čj 3 Podporuje formulační schopnosti posuzovat Prv 3 Práva a povinnosti dítěte Z 7 Listina základních práv a svobod Př 8 Tolerance k odlišnostem Vo 9 Občan jako odpovědný člen společnosti

3 VDO 3 VDO 4 - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Sp 1 Ochota pomáhat druhým v kolektivu dětí Tv 6 Vo 6 Projevuje se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně Obec jako základní jednotka samosprávy státu Tv 3 Vl 4 Přijímá odpovědnost za svoje postoje a činy Parlamentní volby Z 7 Principy demokracie Vo 8 Význam Ústavy jako základního zákona Tv 4,5 Pochopení významu řádu a pravidel země Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Čj 6,7 Rodinné příběhy Čj 6 Lidová slovesnost Čj 7 Zvyky a tradice Aj 3, 4 Zvyky a tradice anglicky mluvících Čj 8 Jazykové skupiny v Evropě zemí - Evropa a svět nás zajímá Aj 5 Škola v Británii a ČR - škola Aj 7 Život dětí v jiných zemích VEGS 1 Aj 7 Rodinné příběhy Rj 8 Zvyky a tradice národů Rj 9 Rodinné příběhy Z 8 Globalizace M 8 Srovnání států - grafy Z 8 Kulturní diferenciace vztahy, cestování Vl 5 Zvyky a tradice národů Evropy do zahraničí Hv 3 Život dětí v jiných zemích Hv 5 Lidové zvyky a tradice Aj 3 Evropské krajiny Vl 5 Naše vlast a Evropy VEGS 2 - objevujeme Evropu a svět M 5 Život Evropanů odlišnosti při vážení a Z 9 Poloha státu na mapě světa měření Sp 4 Životní styl Evropanů Aj 5 Názvy anglicky mluvících zemí Z 8 Mezinárodní spolupráce orientace VEGS 2 - objevujeme Evropu a svět možnosti zlepšení Z 7 Evropské krajiny v evropském a mezinárodním prostoru Z 8 Globální úroveň životního prostředí, Čj 6 Naši slovanští sousedé Čj 7 Klíčové mezníky evropské historie Čj 7 Slovanské národy a jejich jazyk Čj 9 Kořeny a zdroje evropské civilizace VEGS 3 - jsme Evropané M 8 Jsme Evropané - Pythagoras Z 8 Globalizace Z 9 Co Evropu spojuje a co ji rozděluje Z 9 Euroregiony, spolupráce v rámci EU D 9 Klíčové mezníky evropské historie Ako 9 Co Evropu spojuje a co ji rozděluje Hv 8 Vnímání evropské a světové kultury Multikulturní výchova MKV 1 - kulturní diference Čj 8 Respektování jiných kultur Aj 8 Respektování zvláštností různých etnik

4 MKV 1 MKV 2 MKV 3 MKV 4 MKV 5 EV 1 - kulturní diference - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity - ekosystémy Prv 3 Vnímá individuální zvláštnosti F 9 Vzájemné respektování Z 8 Kultura a tradice Vo 7 Respektování zvláštností různých etnik Sp 2 Zvláštnosti různých etnik Čj 4 Základní morální normy Čj 6 Umět se vžít do role druhého Aj 4 Uplatňování principů slušného chování Přa 5 Vztahy mezi kulturami, předsudky Z 9 Právo všech lidí žít společně a podílet se Z 7 Předsudky a vžité stereotypy (příčiny a na spolupráci důsledky diskriminace) Vo 7 Důležitost integrace jedince Prv 2 Tolerance ve třídě v rodinných, vrstevnických a profesních Ako 9 Uplatňování principu slušného chování vztazích Hv 4 Zvláštnosti různých etnik Hv 8 Tradice a rozmanitost kultur Sp 2 Rozvíjí spolupráci s jinými lidmi Tv 4,5 Osobní přispění k zapojení žáků (jiná Tv 7 Osobní přispění k zapojení všech žáků národnost) třídy Čj 7 Rovnocennost všech etnických skupin a Zvláštnosti etnických skupin žijících Prv 1 kultur v místě školy Př 8 Rasy, národnostní menšiny Vo 7 Základní informace o různých etnických Z 7 Rovnocennost všech etnických skupin a kulturních skupinách žijících v ČR a Hv 1 Hudba etnických skupin evropské společnosti Hv 7 Lidové písně jiných národů Hv 8 Původ různých stylů Čj 1 Cvičí naslouchání druhým Aj,Rj 8 Specifické rysy jazyků a jejich Čj 9 Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost rovnocennost Aj 3 Význam užívání cizího jazyka jako Aj 5 Specifické rysy jazyků a jejich nástroje dorozumívání rovnocennost Ako 9 Význam užívání cizího jazyka Vo 7 Multikultura jako prostředek vzájemného obohacování Vv 8 Inspiruje se výtvarným uměním Aj 9 Vliv médií na kulturu Tv 9 Přispění každého jedince za odstranění Vo 7 Nekonfliktní život v multikulturní spol. diskriminace Enviromentální výchova Přa 4 Ekosystémy les, pole, vodní zdroje, Př 6 Rozmanitost přírody základní podmínky života - půda Př 6 Umělé ekosystémy, zásahy člověka Př 6 Potravní řetězec, zachování rovnováhy F 9 Výroba elektrické energie, mezinárodní Z 9 Kulturní krajina spolupráce Vo 7 Kulturní krajina Sp 3 Les v našem prostředí

5 EV 2 EV 3 EV 4 MV 1 - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Prv 3 Význam lesa F 9 Význam a využití jaderného záření Př 6 Symbióza lišejník jako indikátor stavu ovzduší Přa 4 Problémy životního prostředí, základní podmínky života Z 9 Základní podmínky života Z 9 Ohrožení a ochrana ovzduší, vod a půdy Z 6 Druhová rozmanitost Z 6 Pitná voda ve světě a u nás Z 6 Ohrožení ovzduší a klimatické změny Vo 7 Přírodní zdroje Ch 8 Význam vody a vzduchu Sp 3 Půda zdroj výživy Sp 5 Principy hospodaření s přírodními zdroji M 9 Stav ovzduší Prv 3 Rozmanitost vlivu prostředí Prv 3 Příroda a kultura obce Přa 4 Vliv lidských aktivit Př 8 Znečištěné ovzduší, exhalace Př 7 Narušení přírodní rovnováhy, důsledky Př 9 Geneticky upravené potraviny přemnožení Př 7 Zamořené vodní plochy ekologické F 7 Posyp v zimě havárie Z 9 Vztah člověka k prostředí Z 8 Ochrana krajiny, trvale udržitelný zdroj Z 9 Vliv hospodářství na životní prostředí Z 9 Postavení hospodářství v rámci EU Z 7 Péče o čistotu oceánů a světa, rozvoj služeb Ch 8 Kyselé deště, vznik smogu a jeho Ch 8 Nebezpečí poškození životního vliv na zdraví prostředí chemikáliemi Vo 7 Ochrana přírody a kulturních památek Sp 5 Možnosti a způsoby šetření energií Vv 2 Druhotné suroviny Prv 3 Vesnice a vztahy v okolí Přa 4 Ochrana biologických druhů Přa 5 Lidské sídlo, město, vesnice Př 6 Význam a ochrana lesa Př 6 Léčivé rostliny, bioprodukty Př 9 Principy udržitelného rozvoje Z 8 Vývoj přírodního obrazu světa Z 6 Ochrana přírodních rostlinných oblastí Z 6 Vztah člověka k životnímu prostředí Ch 9 Nebezpečí nadměrného hnojení, Z 6 Zodpovědnost za životní prostředí ohrožení vody a půdy Z 9 Stav přírody, ochrana, předpoklad Ch 9 Skleníkové plyny, význam vývoje obnovitelných zdrojů energie Vz 6 Prostředí a zdraví Sp 4 Životní prostředí v obci Hv 8 Citlivý přístup k přírodě, láska k místu, Vv 2 Mořský svět a jeho ochrana kde bydlím Mediální výchova Čj 5 Chápání podstaty mediálního sdělení Čj 7,8,9 Kritické čtení Čj 6 Zdroj informací Čj 6 Vyhledávání klíčových slov F 6 Práce s odbornou literaturou Z 8 Aktuality, zdroj informací

6 MV 1 MV 2 MV 3 MV 4 MV 5 MV 5 MV 6 MV 7 SXV 1 - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálního sdělení - vnímání autora mediálních sdělení a reality - fungování a vliv medií ve společnosti - fungování a vliv medií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu - psychické a sociální zdraví Prv 3 Vo 7 Nebezpečí komunikace v elektronických mediích Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Inf 5 Ch 8 Vv 3 Kritický přístup k informacím Kritický přístup k informacím z médií Kritické čtení Čj 6 Rozdíl mezi reklamou a zprávou Z 8 Aktuality, informace Čj 7 Porovnává uspořádání zpráv Čj 3 Základní orientační prvky v textu Vo 9 Role médií v politických změnách Čj 8 Rozlišuje názor autora a manipulativní prvky sdělení Hv 5 Výběr a kombinace slov a zvuků z hlediska záměru Hv 2 Výrazové prostředky v hudbě a tanci Čj 8 Posuzuje vliv médií na každodenní život Tv 3 Role médií při sportovních aktivitách a kulturu Čj 4 Vytvoří si představu o roli médií Čj 4 Využívá potenciál médií jako zdroj v každodenním životě v regionu informací Př 9 Přírodní katastrofy, zemětřesení Tv 4,5 Vliv médií na uspořádání dne Z 9 Reklama- zdroj informací Tv 4,5 Vliv médií na každodenní život obce Tv 8 Vliv médií na sportovní dění a společnost Čj 8,9 Vytváří mediální sdělení pro školní Čj 2 Využívá výrazových schopností při časopis veřejném vystupování Z 9 Tvorba mediálního sdělení Čj 9 Rozdělení úkolů, vytvoření časového Z 8 Tvorba mediálních sdělení plánu Sexuální výchova Čj 3 Funkce rodiny Čj 7 Sebehodnocení Čj 6 Respektování druhé osoby Prv 1 Poznáváme své tělo Prv 1 Komunikace s cizími lidmi Prv 1 Čím se odlišujeme od jiných Prv 2 Bezpečná cesta domů M 3 Rozpozná nového člena rodiny, Prv 2 Postavení jedince v rodině odpovědnost za mladšího Vl 4 Pravidla soužití ve škole Př 8 Sexuální dospívání Př 8 Pandemie AIDS Vz 6 Vztahy mezi lidmi Tv 3 Důležitá telefonní čísla Tv 3 Hygiena rukou Tv 2 Bezpečná cesta do školy Tv 6 Vztah chlapci, dívky

7 SXV 2 ETV 1 ETV 2 ETV 3-1 ETV 3-2 ETV fyzické zdraví - komunikace - důstojnost a identita lidské osoby - tvořivost a základy spolupráce - asertivní chování - základy asertivního chování Tv 8,9 Prožívání a posuzování skutečnosti Sp 2 Bezpečně se chová při práci Čj 3 Chování v rizikových situacích Prv 3 Změny v průběhu života Přa 5 Orientuje se ve vývoji dítěte Přa 5 Základy prevence pohlavních nemocí Přa 5 Základy lidské reprodukce Přa 5 Osvojuje si způsoby odmítání Vz 6 Základní funkce rodiny návykových látek Tv 2 Hygiena Tv 1 Bezpečně se chová při hře Tv 4,5 Puberta, dospívání Tv 3 Stavba těla a jeho části Tv 8,9 Postupy při léčení běžných nemocí Etická výchova Čj 1 Oslovuje křestními jmény Čj 2 Komunikační pravidla ve třídě Čj 9 Mezilidské vztahy Čj 3 Vhodné poděkování, omluva Prv 2 Zdvořilost Př 8 Rozvoj mezilidských vztahů Přa 5 Eliminuje hrubé výrazy z verbální Př 9 Otevřená a pravdivá komunikace komunikace Vz 6 Otevřená komunikace Sp 2 Oslovuje křestními jmény Tv 1 Používá přiměřenou gestikulaci Prv 3 Vytváření společenství třídy Prv 3 Respektuje situaci druhých, pomáhá Př 8 Respektuje velikost a důstojnost člověka Přa 5 Úcta k lidské osobě, jedinečnost a F 7 Objevuje vlastní jedinečnost a identitu identita F 8 Objevuje vlastní jedinečnost a identitu Vz 6 Jedinečnost a identita člověka Tv 4,5 Uvědomuje si své schopnosti a silné Tv 4,5 Dokáže rozlišit nabídky spolužáků stránky k pohybové aktivitě Dí 6 Vytváří si zdravé sebevědomí Sp 3 Účinnost pochvaly Sp 4 Dokáže pozitivně hodnotit druhé Čj 1 Radost ze společné činnosti Čj 3 Adekvátně poskytuje pomoc Čj 4 Dokáže položit vhodnou otázku Čj 5 Vede rozhovor s druhými o jejich Prv 2 Vytváří prožitek radosti pro druhé prožitcích Přa 5 Dokáže se těšit z radosti a úspěchu Tv,M 3 Tvořivost při plnění společných úkolů druhých, fair, play Tv 4,5 Realizuje tvořivost v kolektivu třídy Sp 5 V kolektivu třídy užívá tvořivost Sp 1 Používá tvořivost při společném plnění Tv 2 Radost ze společné činnosti úkolů F 9 Rozhoduje se rozvážlivě a vhodně Vz 7 Obrana před manipulací - asertivní Tv 7 Zdravá soutěživost techniky Tv 6 Asertivita v soutěživých situacích Aj 4 Slušná komunikace v rodině Prv 1 Poskytuje pomoc spolužákům Prv 1 Pomoc v běžných školních situacích Sp 1 Vliv prostředí na zdraví

8 ETV 4-2 ETV 5 ETV 6 - reálné a zobrazené vzory - iniciativa a komplexní prosociálnost - aplikovaná etická výchova Tv 4,5 Eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace Vo 8 Já potenciální vzor pro druhé Tv 9 Mé schopnosti a společnost Tv 8 Mé schopnosti a já Př 6 Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu Vo 9 Uplatnění komplexní prosociálnosti Z 8 Vztah mezi ekonomikou a etikou Vo 7 Duchovní rozměr člověka Z 9 Zodpovědnost za životní prostředí

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a 3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Evropa a svět nás zajímá AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ AJ ČJ a L - autoři evropské a světové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Příloha 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník 5.1. - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění F - měření síly,pokusy s magnety a měření ostatních fyzikálních veličin, Tv,

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník 1. Průřezové téma - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění F - měření síly,pokusy s magnety a měření ostatních fyzikálních

Více

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů - Naše škola Hra na učitele, jsem učitelem a mám své žáky naučit libovolné látce, co vše to s sebou přináší,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Osobnostní a sociální výchova nabízí žákovi osvojení si základních životních kompetencí a dovedností, které jedinec využívá v každodenních životních situací.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534.

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace 3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace EV vytváří podmínky k poznání a angažované ochraně životního prostředí začínající v nejbližším okolí žáků na školní zahradě a

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů

b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA I. název vzdělávacího oboru: SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ (Ssvp) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Je zařazen jako

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více