PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka"

Transkript

1 Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita - poznávání lidí - mezilidské vztahy Předmět třída Téma PRŮŘEZOVÁ TEMATA Předmět třída Téma Osobnostní a sociální výchova Čj 1 Cvičí aktivní naslouchání Čj 2 Cvičení dovednosti zapamatování Čj 3 Cvičí dovednost pro učení a studium Čj 3 Formuje studijní dovednosti Čj Rozšiřování všeobecného přehledu Čj 7,8,9 Rozvoj dovedností pro učení a studium 6,7,8,9 Aj 4 Vzájemné poznávání ve třídě M 1 Cvičí dovednost zapamatování M 6 Řešení problémů M 7 Dovednosti pro učení Prv 3 Cvičení smyslového vnímání Vo 8 Cvičení pozornosti a zapamatování Z 8 Problémové úkoly, vlastní názor, naslouchání, argumenty PVD 8 Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Hv 4 Cvičení soustředěnosti Hv 6 Rozvoj smyslového vnímání, kreativita Vv 7, 8 Cvičení smyslového vnímání Čj 2 Přispívá k utváření hodnot Aj 6 Moje učení Prv 1 Dobrý vztah k sobě samému Prv 2 Moje tělo Prv 3 Co o sobě vím a co ne Vo 8 Moje psychika (temperament, postoje hodnoty) Čj 1 Cvičí relaxaci Čj 5 Stanovení si kroků k dosažení cíle Aj 3 Komunikace v různých situacích Aj 9 Stanovování osobních cílů a kroků Prv 3 Plánování učení k jejich dosažení Vo 8 Sebeovládání, vůle Z 9 Cvičení sebekontroly a sebeovládání Sp 1 Cvičení sebekontroly Aj 7 Dovednosti zvládání stresových situací Ch 8 Zodpovědnost za své zdraví Vo 8 Dobrá organizace času Hv 6 Dovednosti pro pozitivní naladění mysli Sp 5 Vedení a organizační práce skupiny Čj Rozvoj kreativity, poznává a hodnotí Čj 2 Pružnost nápadů 6,7,8,9 charakter postav M 1 Cvičí se v prostředí vytvářené člověkem Vo 8 Tvořivost v mezilidských vztazích Vv 8 Rozvoj kreativity a tvořivosti Aj 6 Vzájemné poznávání se ve skupině/třídě Vo 6 Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Čj 4 Pohled na svět očima druhého Aj 9 Lidská práva jako regulativ vztahů Vo 6 Chování podporující dobré vztahy

2 OSV 8 OSV 9 OSV 10 OSV 11 VDO 1 VDO 2 - komunikace - kooperace a kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika - občanská společnost a stát - občan, občanská společnost a stát Čj 1 Cvičí komunikaci v různých situacích Čj 5 Verbální a neverbální sdělení, mluvní Čj 4 Rozvíjí dobrou komunikaci cvičení Čj 6 Důležitost ovládání spisovného jazyka Čj 7, 8 Rozvoj jazykového citu Čj 7 Komunikace v různých situacích Čj 6,8 Rozvoj prezentačních schopností Čj 7, 9 Komunikace Čj 8 Rozvoj jazykového citu Aj 8 Komunikace v různých situacích Rj 8 Komunikace v různých situacích Rj 9 Specifické komunikační dovednosti Vz 6 Efektivní strategie, asertivní Prv 2 Dovednost pro verbální komunikaci komunikace, dovednosti komunikační Inf 5 Pravidla komunikace obrany proti agresi a manipulaci, Hv 7 Umění jako prostředek komunikace otevřená a pozitivní komunikace Tv 4,5 Řešení konfliktů v různých situacích Čj 4 Utváří a rozvíjí základní dovednosti pro Čj 9 Rozvoj dovedností pro seberegulaci spolupráci v situaci nesouhlasu M 1 Cvičí dovednost navazovat na druhé M 1 Rozvíjí individuální dovednost pro M 9 Práce ve skupině kooperaci Z 9 Spolupráce, obhajoba vlastního názoru Vz 6 Rozvoj sociálních dovedností pro Tv 1 Rozvoj činností pro kooperaci kooperaci Tv 7 Vedení a organizování skupiny Sp 2 Dovednost navazovat na druhé Tv 9 Dovednost navazovat na druhé Prv 2 Dovednost řešit problémy Vz 6 Dovednosti pro řešení problémů a v mezilidských vztazích rozhodování z hlediska různých Tv 8 Řešení problémů a rozhodovací činnost typů problémů a soc. rolí Čj 7 Rozhodování v problematické situaci Čj 5 Různost lidí a hodnot Z 8 Osobní zodpovědnost za životní Vz 6 Vytváření povědomí o kvalitách, typu prostředí odpovědnosti, spolehlivosti, Sp 5 Analýza vlastních postojů spravedlnosti, respektování atd. Výchova demokratického občana Aj 6 Škola jako model otevřeného partnerství Prv 1 Výchova k samostatnosti a demokratického společenství Vo 6 Demokratická atmosféra a demokratické Rp 6 Rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku vztahy ve škole Vv 1 Výchova k samostatnosti Čj 3 Příčiny nedorozumění Čj 5 Aktivně naslouchat a spravedlivě Čj 3 Podporuje formulační schopnosti posuzovat Prv 3 Práva a povinnosti dítěte Z 7 Listina základních práv a svobod Př 8 Tolerance k odlišnostem Vo 9 Občan jako odpovědný člen společnosti

3 VDO 3 VDO 4 - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Sp 1 Ochota pomáhat druhým v kolektivu dětí Tv 6 Vo 6 Projevuje se v jednání i v řešení problémů samostatně a odpovědně Obec jako základní jednotka samosprávy státu Tv 3 Vl 4 Přijímá odpovědnost za svoje postoje a činy Parlamentní volby Z 7 Principy demokracie Vo 8 Význam Ústavy jako základního zákona Tv 4,5 Pochopení významu řádu a pravidel země Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Čj 6,7 Rodinné příběhy Čj 6 Lidová slovesnost Čj 7 Zvyky a tradice Aj 3, 4 Zvyky a tradice anglicky mluvících Čj 8 Jazykové skupiny v Evropě zemí - Evropa a svět nás zajímá Aj 5 Škola v Británii a ČR - škola Aj 7 Život dětí v jiných zemích VEGS 1 Aj 7 Rodinné příběhy Rj 8 Zvyky a tradice národů Rj 9 Rodinné příběhy Z 8 Globalizace M 8 Srovnání států - grafy Z 8 Kulturní diferenciace vztahy, cestování Vl 5 Zvyky a tradice národů Evropy do zahraničí Hv 3 Život dětí v jiných zemích Hv 5 Lidové zvyky a tradice Aj 3 Evropské krajiny Vl 5 Naše vlast a Evropy VEGS 2 - objevujeme Evropu a svět M 5 Život Evropanů odlišnosti při vážení a Z 9 Poloha státu na mapě světa měření Sp 4 Životní styl Evropanů Aj 5 Názvy anglicky mluvících zemí Z 8 Mezinárodní spolupráce orientace VEGS 2 - objevujeme Evropu a svět možnosti zlepšení Z 7 Evropské krajiny v evropském a mezinárodním prostoru Z 8 Globální úroveň životního prostředí, Čj 6 Naši slovanští sousedé Čj 7 Klíčové mezníky evropské historie Čj 7 Slovanské národy a jejich jazyk Čj 9 Kořeny a zdroje evropské civilizace VEGS 3 - jsme Evropané M 8 Jsme Evropané - Pythagoras Z 8 Globalizace Z 9 Co Evropu spojuje a co ji rozděluje Z 9 Euroregiony, spolupráce v rámci EU D 9 Klíčové mezníky evropské historie Ako 9 Co Evropu spojuje a co ji rozděluje Hv 8 Vnímání evropské a světové kultury Multikulturní výchova MKV 1 - kulturní diference Čj 8 Respektování jiných kultur Aj 8 Respektování zvláštností různých etnik

4 MKV 1 MKV 2 MKV 3 MKV 4 MKV 5 EV 1 - kulturní diference - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita - princip sociálního smíru a solidarity - ekosystémy Prv 3 Vnímá individuální zvláštnosti F 9 Vzájemné respektování Z 8 Kultura a tradice Vo 7 Respektování zvláštností různých etnik Sp 2 Zvláštnosti různých etnik Čj 4 Základní morální normy Čj 6 Umět se vžít do role druhého Aj 4 Uplatňování principů slušného chování Přa 5 Vztahy mezi kulturami, předsudky Z 9 Právo všech lidí žít společně a podílet se Z 7 Předsudky a vžité stereotypy (příčiny a na spolupráci důsledky diskriminace) Vo 7 Důležitost integrace jedince Prv 2 Tolerance ve třídě v rodinných, vrstevnických a profesních Ako 9 Uplatňování principu slušného chování vztazích Hv 4 Zvláštnosti různých etnik Hv 8 Tradice a rozmanitost kultur Sp 2 Rozvíjí spolupráci s jinými lidmi Tv 4,5 Osobní přispění k zapojení žáků (jiná Tv 7 Osobní přispění k zapojení všech žáků národnost) třídy Čj 7 Rovnocennost všech etnických skupin a Zvláštnosti etnických skupin žijících Prv 1 kultur v místě školy Př 8 Rasy, národnostní menšiny Vo 7 Základní informace o různých etnických Z 7 Rovnocennost všech etnických skupin a kulturních skupinách žijících v ČR a Hv 1 Hudba etnických skupin evropské společnosti Hv 7 Lidové písně jiných národů Hv 8 Původ různých stylů Čj 1 Cvičí naslouchání druhým Aj,Rj 8 Specifické rysy jazyků a jejich Čj 9 Specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost rovnocennost Aj 3 Význam užívání cizího jazyka jako Aj 5 Specifické rysy jazyků a jejich nástroje dorozumívání rovnocennost Ako 9 Význam užívání cizího jazyka Vo 7 Multikultura jako prostředek vzájemného obohacování Vv 8 Inspiruje se výtvarným uměním Aj 9 Vliv médií na kulturu Tv 9 Přispění každého jedince za odstranění Vo 7 Nekonfliktní život v multikulturní spol. diskriminace Enviromentální výchova Přa 4 Ekosystémy les, pole, vodní zdroje, Př 6 Rozmanitost přírody základní podmínky života - půda Př 6 Umělé ekosystémy, zásahy člověka Př 6 Potravní řetězec, zachování rovnováhy F 9 Výroba elektrické energie, mezinárodní Z 9 Kulturní krajina spolupráce Vo 7 Kulturní krajina Sp 3 Les v našem prostředí

5 EV 2 EV 3 EV 4 MV 1 - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Prv 3 Význam lesa F 9 Význam a využití jaderného záření Př 6 Symbióza lišejník jako indikátor stavu ovzduší Přa 4 Problémy životního prostředí, základní podmínky života Z 9 Základní podmínky života Z 9 Ohrožení a ochrana ovzduší, vod a půdy Z 6 Druhová rozmanitost Z 6 Pitná voda ve světě a u nás Z 6 Ohrožení ovzduší a klimatické změny Vo 7 Přírodní zdroje Ch 8 Význam vody a vzduchu Sp 3 Půda zdroj výživy Sp 5 Principy hospodaření s přírodními zdroji M 9 Stav ovzduší Prv 3 Rozmanitost vlivu prostředí Prv 3 Příroda a kultura obce Přa 4 Vliv lidských aktivit Př 8 Znečištěné ovzduší, exhalace Př 7 Narušení přírodní rovnováhy, důsledky Př 9 Geneticky upravené potraviny přemnožení Př 7 Zamořené vodní plochy ekologické F 7 Posyp v zimě havárie Z 9 Vztah člověka k prostředí Z 8 Ochrana krajiny, trvale udržitelný zdroj Z 9 Vliv hospodářství na životní prostředí Z 9 Postavení hospodářství v rámci EU Z 7 Péče o čistotu oceánů a světa, rozvoj služeb Ch 8 Kyselé deště, vznik smogu a jeho Ch 8 Nebezpečí poškození životního vliv na zdraví prostředí chemikáliemi Vo 7 Ochrana přírody a kulturních památek Sp 5 Možnosti a způsoby šetření energií Vv 2 Druhotné suroviny Prv 3 Vesnice a vztahy v okolí Přa 4 Ochrana biologických druhů Přa 5 Lidské sídlo, město, vesnice Př 6 Význam a ochrana lesa Př 6 Léčivé rostliny, bioprodukty Př 9 Principy udržitelného rozvoje Z 8 Vývoj přírodního obrazu světa Z 6 Ochrana přírodních rostlinných oblastí Z 6 Vztah člověka k životnímu prostředí Ch 9 Nebezpečí nadměrného hnojení, Z 6 Zodpovědnost za životní prostředí ohrožení vody a půdy Z 9 Stav přírody, ochrana, předpoklad Ch 9 Skleníkové plyny, význam vývoje obnovitelných zdrojů energie Vz 6 Prostředí a zdraví Sp 4 Životní prostředí v obci Hv 8 Citlivý přístup k přírodě, láska k místu, Vv 2 Mořský svět a jeho ochrana kde bydlím Mediální výchova Čj 5 Chápání podstaty mediálního sdělení Čj 7,8,9 Kritické čtení Čj 6 Zdroj informací Čj 6 Vyhledávání klíčových slov F 6 Práce s odbornou literaturou Z 8 Aktuality, zdroj informací

6 MV 1 MV 2 MV 3 MV 4 MV 5 MV 5 MV 6 MV 7 SXV 1 - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálního sdělení - vnímání autora mediálních sdělení a reality - fungování a vliv medií ve společnosti - fungování a vliv medií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu - psychické a sociální zdraví Prv 3 Vo 7 Nebezpečí komunikace v elektronických mediích Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Inf 5 Ch 8 Vv 3 Kritický přístup k informacím Kritický přístup k informacím z médií Kritické čtení Čj 6 Rozdíl mezi reklamou a zprávou Z 8 Aktuality, informace Čj 7 Porovnává uspořádání zpráv Čj 3 Základní orientační prvky v textu Vo 9 Role médií v politických změnách Čj 8 Rozlišuje názor autora a manipulativní prvky sdělení Hv 5 Výběr a kombinace slov a zvuků z hlediska záměru Hv 2 Výrazové prostředky v hudbě a tanci Čj 8 Posuzuje vliv médií na každodenní život Tv 3 Role médií při sportovních aktivitách a kulturu Čj 4 Vytvoří si představu o roli médií Čj 4 Využívá potenciál médií jako zdroj v každodenním životě v regionu informací Př 9 Přírodní katastrofy, zemětřesení Tv 4,5 Vliv médií na uspořádání dne Z 9 Reklama- zdroj informací Tv 4,5 Vliv médií na každodenní život obce Tv 8 Vliv médií na sportovní dění a společnost Čj 8,9 Vytváří mediální sdělení pro školní Čj 2 Využívá výrazových schopností při časopis veřejném vystupování Z 9 Tvorba mediálního sdělení Čj 9 Rozdělení úkolů, vytvoření časového Z 8 Tvorba mediálních sdělení plánu Sexuální výchova Čj 3 Funkce rodiny Čj 7 Sebehodnocení Čj 6 Respektování druhé osoby Prv 1 Poznáváme své tělo Prv 1 Komunikace s cizími lidmi Prv 1 Čím se odlišujeme od jiných Prv 2 Bezpečná cesta domů M 3 Rozpozná nového člena rodiny, Prv 2 Postavení jedince v rodině odpovědnost za mladšího Vl 4 Pravidla soužití ve škole Př 8 Sexuální dospívání Př 8 Pandemie AIDS Vz 6 Vztahy mezi lidmi Tv 3 Důležitá telefonní čísla Tv 3 Hygiena rukou Tv 2 Bezpečná cesta do školy Tv 6 Vztah chlapci, dívky

7 SXV 2 ETV 1 ETV 2 ETV 3-1 ETV 3-2 ETV fyzické zdraví - komunikace - důstojnost a identita lidské osoby - tvořivost a základy spolupráce - asertivní chování - základy asertivního chování Tv 8,9 Prožívání a posuzování skutečnosti Sp 2 Bezpečně se chová při práci Čj 3 Chování v rizikových situacích Prv 3 Změny v průběhu života Přa 5 Orientuje se ve vývoji dítěte Přa 5 Základy prevence pohlavních nemocí Přa 5 Základy lidské reprodukce Přa 5 Osvojuje si způsoby odmítání Vz 6 Základní funkce rodiny návykových látek Tv 2 Hygiena Tv 1 Bezpečně se chová při hře Tv 4,5 Puberta, dospívání Tv 3 Stavba těla a jeho části Tv 8,9 Postupy při léčení běžných nemocí Etická výchova Čj 1 Oslovuje křestními jmény Čj 2 Komunikační pravidla ve třídě Čj 9 Mezilidské vztahy Čj 3 Vhodné poděkování, omluva Prv 2 Zdvořilost Př 8 Rozvoj mezilidských vztahů Přa 5 Eliminuje hrubé výrazy z verbální Př 9 Otevřená a pravdivá komunikace komunikace Vz 6 Otevřená komunikace Sp 2 Oslovuje křestními jmény Tv 1 Používá přiměřenou gestikulaci Prv 3 Vytváření společenství třídy Prv 3 Respektuje situaci druhých, pomáhá Př 8 Respektuje velikost a důstojnost člověka Přa 5 Úcta k lidské osobě, jedinečnost a F 7 Objevuje vlastní jedinečnost a identitu identita F 8 Objevuje vlastní jedinečnost a identitu Vz 6 Jedinečnost a identita člověka Tv 4,5 Uvědomuje si své schopnosti a silné Tv 4,5 Dokáže rozlišit nabídky spolužáků stránky k pohybové aktivitě Dí 6 Vytváří si zdravé sebevědomí Sp 3 Účinnost pochvaly Sp 4 Dokáže pozitivně hodnotit druhé Čj 1 Radost ze společné činnosti Čj 3 Adekvátně poskytuje pomoc Čj 4 Dokáže položit vhodnou otázku Čj 5 Vede rozhovor s druhými o jejich Prv 2 Vytváří prožitek radosti pro druhé prožitcích Přa 5 Dokáže se těšit z radosti a úspěchu Tv,M 3 Tvořivost při plnění společných úkolů druhých, fair, play Tv 4,5 Realizuje tvořivost v kolektivu třídy Sp 5 V kolektivu třídy užívá tvořivost Sp 1 Používá tvořivost při společném plnění Tv 2 Radost ze společné činnosti úkolů F 9 Rozhoduje se rozvážlivě a vhodně Vz 7 Obrana před manipulací - asertivní Tv 7 Zdravá soutěživost techniky Tv 6 Asertivita v soutěživých situacích Aj 4 Slušná komunikace v rodině Prv 1 Poskytuje pomoc spolužákům Prv 1 Pomoc v běžných školních situacích Sp 1 Vliv prostředí na zdraví

8 ETV 4-2 ETV 5 ETV 6 - reálné a zobrazené vzory - iniciativa a komplexní prosociálnost - aplikovaná etická výchova Tv 4,5 Eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace Vo 8 Já potenciální vzor pro druhé Tv 9 Mé schopnosti a společnost Tv 8 Mé schopnosti a já Př 6 Analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu Vo 9 Uplatnění komplexní prosociálnosti Z 8 Vztah mezi ekonomikou a etikou Vo 7 Duchovní rozměr člověka Z 9 Zodpovědnost za životní prostředí

! " # " Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV: Škola pro 21. století okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním

Více

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, 664 51 Šlapanice IZO: 102 191 239 DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Platnost dokumentu od 1. září 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název ŠVP... 4 1.2. Předkladatel... 4 1.3. Zřizovatel...

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s p ř í l o h o u u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s l e h k ý m m e n t á l n

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. J. A. Komenský Sviadnov 2013 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro nižší stupeň víceletého gymnázia Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 školní rok 2014/2015 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více