Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet na rok 2011 dne Příjmy : ,- Kč Výdaje : ,- Kč Financování : ,- Kč / zůstatek z roku 2010 / Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 P ř í j m y : ,07 Kč Z toho : daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery ,21 Kč ,26 Kč 2 397,00 Kč ,60 Kč V ý d a j e : ,33 Kč Z toho : běžné výdaje kapitálové výdaje Zůstatek na ZBÚ k Zůstatek JT Bank k ,65 Kč ,68 Kč ,56 Kč ,00 Kč Zůstatek v pokladně obce k

2 Přehled účelových dotací a transferů v roce 2011 Obec Rakvice obdržela v roce 2011 účelové transfery v celkové výši : ,00 Kč sčítání lidu 2011 ÚZ ,00 Kč akceschopnost JSDH na rok 2011 ÚZ ,00 Kč výstroj JSDH ÚZ ,00 Kč záchranný člun JSDH ÚZ 551 Z dotace na sčítání lidu 2011 obec v řádném termínu vrátila ,- Kč. / Obec neměla žádné výdaje spojené se sčítáním lidu v roce 2011./ Ostatní účelové dotace byly bez problémů vyčerpány a řádně zúčtovány. Přehled příjmů v roce 2011 mimo daňové příjmy a transfery par příjmy z vydobývaného prostoru ,00 par za kovový odpad ,00 par vodní díla v krajině ,00 par odpisy ZŠaMŠ Rakvice ,00 par půjčovné v knihovně 7 436,00 par SMS ,00 par prodej zpravodaje ,00 par sokolovna ,00 par prodej majetku vozidlo AVIA ,00 par nájem nebytových prostor ,00 par veřejné osvětlení ,00 par z pronájmu a prodeje pozemků ,00 par sběr separovaného / tříděného / odpadu ,00 par bloky na kontejnerovou skládku 2 400,00 par požární ochrana ,00 par za služby místní správy ,00 par příjmy z úroků ,26 Přehled výdajů v roce 2011 mimo běžné provozní výdaje par psi v útulku 8 142,00 par pěstební činnost ,00 par odvoz kovového odpadu 6 000,00 par cestovní ruch ,00 par silnice - materiál, opravy ,54 par chodníky, polní cesty opravy,výstavba ,16 par odpadní vody ,00 par vodní díla v krajině ,00 par Základní škola a Mateřská škola ,00 par obecní knihovna ,57 par galerie ,00

3 par kulturní akce obce, obecní kronika ,00 par SMS ,68 par zpravodaj ,00 par obřady,sbor ,00 par sokolovna ,00 par SK Rakvice ,00 par využití volného času dětí a mládeže ,50 par zájmová činnost - spolky ,00 par veřejné osvětlení ,40 par pohřebnictví ,60 par územní plánování ,00 par komunální služby ,00 par svoz nebezpečných odpadů ,90 par svoz a uložení komunálních odpadů ,90 par likvidace separovaných odpadů ,90 par sběrný dvůr - ul. Dolní, příspěvky DSO ČJV ,79 par protipovodňová hráz ,00 par péče o vzhled obce veřejnou zeleň ,38 par CHARITA, pomoc potřebným ,00 par bezpečnost a veřejný pořádek ,00 par požární ochrana ,50 par zastupitelstvo obce ,39 par provoz místní správy ,02 par úroky a poplatky bankám ,00 par pojištění vozidel a budov ,00 Inventarizace majetku,pohledávek a závazků Inventarizace byla provedena ke dni Proběhla v období od do V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody. Skutečný stav inventarizovaného majetku byl členy komisí zkontrolován a porovnán s účetním stavem. Na návrh inventarizačních komisí souhlasila vyřazovací komise s vyřazením majetku v celkové částce ,- Kč. Ke dni inventarizace má obec pohledávky z neuhrazených faktur v celkové výši ,50 Kč. Na základě zřizovací listiny ze dne má Obec Rakvice zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Rakvice / dále jen ZŠ a MŠ /. ZŠ a MŠ Rakvice obdržela od zřizovatele v roce 2011 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši ,- Kč.

4 Dále ZŠaMŠ Rakvice prostřednictvím svého zřizovatele obdržela neinvestiční dotaci z Ministerstva školství v rámci programu Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ,60 Kč. Příspěvková organizace ukončila hospodaření v roce 2010 se zůstatkem: - z doplňkové činnosti ,75 Kč - z hlavní činnosti ,56 Kč Obec Rakvice požádala na základě 42 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb. o přezkum hospodaření za rok Přezkum provedl auditor Ing. František Dvořák, bytem Mikulov, Dukelská 22. Závěr : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 je nedílnou součástí závěrečného účtu. S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit na úřední desce Obecního úřadu a na adrese www: rakvice.cz. Vypracovala : Anna Průdková Seznam příloh : 1/ výkaz FIN za období 12/2011 2/ rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha 3/ zpráva auditu za rok / finanční vypořádání za rok 2011 Vyvěšeno : Sňato :

5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb. ) I. VŠEOBECNÉ INFORMACE: 1.Účetní jednotka: Obec Rakvice, Náměstí 22 IČ: Statutární orgán účetní jednotky: Petr Vajbar, starosta obce 3.Auditor: Ing. D v o ř á k František, Dukelská 22, Mikulov auditorské oprávnění číslo Přezkoumávané účetní období: rok Místo přezkoumání: Obecní úřad Rakvice 6.Období ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: únor 2012 II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

6 b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky. Mojí úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání

7 hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření účetní jednotky je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření účetní jednotky byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření Obce Rakvice jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření účetní jednotky jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku Obec Rakvice nezjistil žádné chyby a nedostatky. za rok 2011 jsem C. Upozornění na případná rizika: Na základě ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření účetní jednotky v budoucnosti.

8 D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu účetní jednotky a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku účetní jednotky Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek 150 tis. Kč B Vymezení rozpočtových příjmů tis. Kč A / B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 0,66 % Podíl závazků na rozpočtu C Vymezení závazků 464 tis. Kč B Vymezení rozpočtových příjmů tis. Kč C / B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu 2,03 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku zastavený majetek nemá E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele tis. Kč D / E * 100 % Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku ---- VII. DALŠÍ INFORMACE Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření není písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Příloha A Příloha B Příloha C Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha - /přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu není účetní jednotka s ohledem na roční obrat zpracovávat/ Finanční výkaz Fin 2-12M (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí); Vyhotoveno dne 24. února 2012

9 Odpovědný auditor: Ing. František Dvořák, Dukelská 22, Mikulov, tel , Dvorak Auditorské oprávnění číslo: 1205 Podpis a razítko: Zpráva projednána se statutárním orgánem dne Zpráva předána statutárnímu orgánu dne Auditor: Ing. František Dvořák za účetní jednotku:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ING. LUDMILA TALÍŘOVÁ, OSVĚDČENÍ KOMORY AUDITORŮ ČR Č. 1316 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sdružení pro likvidaci komunálního

Sdružení pro likvidaci komunálního Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek se sídlem v Dačicích I, Krajířova 27, PSČ 380 13 V Dačicích 29. května 2013 POZVÁNKA VŠEM ČLENSKÝM OBcíM SDRUŽENí na Valnou hromadu Sdružení pro likvidaci

Více

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Návrh závěrečného účtu za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) sestavený ke dni 31.12.2014

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012

Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012 Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2012 Hospodaření Města Horažďovice se v roce 2012 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 29. února 2012 zastupitelstvem města. Rozpočet

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více