UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti a využívat různé empirické metody, poznávat i různé metody racionálního uvažování potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi ověřovat si vyslovované domněnky o přírodních faktech více nezávislými způsoby posuzovat důležitost, spolehlivost a správnost získaných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů zapojovat se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí porozumět souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí co nejefektivněji využívat zdroje energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejich obnovitelných zdrojů utvářet dovednosti vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

2 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník Počet hodin Učivo Úvod do předmětu Látka a těleso Učíme se měřit Měření délky pevného tělesa Měření objemu tělesa Měření hmotnosti tělesa Hustota Měření času Měření teploty Gravitace Síla a její měření Účinky síly Skládání sil Newtonovy zákony Těžiště Otáčivé účinky síly Člověk a příroda Fyzika 3. období - 6. ročník 1 hodina týdně chápe význam fyziky Výstupy vysvětlí pojem těleso, rozliší jej od látky, popíše tvar a objem; Umí učit, zda se jedná o látku ( těleso ) pevnou, kapalnou nebo plynnou fyzikální veličiny umí uvést základní jednotku délky, její díly a násobky, umí je převádět; zná délková měřidla a umí je používat; dokáže zapsat výsledek měřen; určí aritmetický průměr z naměřených hodnot osvojí si základní jednotku objemu, její díly i násobky, umí je převádět; měří objem kapalných i pevných těles pomocí odměrného válce, umí zapsat výsledek měření chápe pojem hmotnost, zná jednotky hmotnosti a umí je převádět, dokáže změřit hmotnost, umí používat laboratorní váhy a zapsat výsledek měření osvojí si pojem hustota látky, umí vyhledat v tabulkách, zná jednotky hustoty a umí je převádět, osvojí si vztah pro výpočet hustoty a řeší jednoduché příklady zná jednotky času a umí je převádět, změří časový úsek stopkami a orientuje se na ciferníku hodin popíše teploměr, zná jednotku i značku teploty, orientuje se v druzích teploměrů i jejich použití, vysvětlí zásady měření teploty, orientuje se ve čtení grafu, umí ho s pomocí vytvořit umí charakterizovat gravitační sílu, dokáže určit směr svislý a vodorovný a ví, jakou mají vzájemnou polohu zná značku i jednotku síly a její násobky, umí je převádět, dokáže změřit sílu a zapsat výsledek; ví, čím je síla určena a znázorní ji orientovanou úsečkou; dokáže vypočítat velikost gravitační síly rozlišuje na příkladech účinky posuvné, otáčivé a deformační; ví, co je to třecí síla, na čem závisí a umí ji změřit; popíše tření a zná jeho význam v praxi dovede složit dvě síly působící stejným i opačným směrem, určit jejich výslednici výpočtem i graficky zná podstatu Newtonových pohybových zákonů a umí je používat pro objasňování běžných situací a při řešení problémů a úloh charakterizuje pojem těžiště, zná jeho vlastnosti a experimentálně ho určí; umí použít znalosti o rovnovážné poloze těles pozná páku a kladku pevnou, umí je sestavit; dokáže určit rovnováhu na páce i kladce pevné, zná jejich užití v praxi; řeší jednoduché úlohy

3 Laboratorní úlohy I. Určení hustoty pevné látky II. Ověření pravidla pro rovnovážnou polohu páky Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník Počet hodin Učivo Opakování učiva Pohyb a klid tělesa Vlastnosti látek Mechanické vlastnosti kapalin Mechanické vlastnosti plynů Člověk a příroda Fyzika 3. období - 7. ročník 2 hodiny týdně Výstupy látka a těleso, fyzikální veličiny a jejich měření, síla má představu o mechanickém pohybu a jeho relativnosti, uvádí ji do souvislosti s příklady ze života ( pohyb auta vzhledem k okolní krajině, pohyb cestujícího v jedoucím vlaku atd.) ; vyvodí závěr, že pohyb je základní vlastnost všech těles ve vesmíru; operuje s pojmy trajektorie, dráha, na příkladech rozlišuje různé druhy pohybu; analýzou vytvoří i definici těchto pohybů; používá pojmy dráha, rychlost, čas, za pomocí vzorců umí tyto veličiny vypočítat; experimentálně i výpočtem určí průměrnou rychlost pohybu tělesa na maketách zkoumá a seznamuje se s pojmem atomu a jeho spojení v molekuly pozorováním zkoumá vlastnosti molekul v pevných, kapalných a plynných látkách a vyvozuje obecné závěry o vlastnostech těchto druhů láte objasní účinky vnější tlakové síly na hladinu kapaliny, k vysvětlení jevů užívá Pascalova zákona, popisuje pokusy a objasní je; nakreslí jednoduché schéma hydraulického zařízení, vysvětlí je a popíše jeho užití v praxi na základě pokusů se seznámí s účinkem gravitační síly na kapalinu, popíše tlakovou sílu kolmo na dno i hydrostatický tlak, vysvětlí jeho příčiny vysvětlí existenci a příčiny vztlakové síly, její využití v praxi, odříká Archimedův zákon, dokáže jej vysvětlit i jeho poznatky používá k výpočtům; vyvodí podmínky pro plování těles v kapalině a určí souvislost velikosti ponořeného objemu tělesa a hustotou kapaliny vysvětlí pojmy a příčiny atmosférického tlaku a tlakové síly s ním související, ověří to pokusem; popíše Torricelliho pokus jako princip měření atmosférického tlaku; vyjmenuje a popíše přístroje k měření atmosférického tlaku i tlaku uvnitř nádoby; aplikuje platnost Archimedova zákona v atmosférickém tlaku; dokáže vysvětlit význam těchto poznatků v praxi balóny; rozliší pojmy přetlak, podtlak

4 Světelné jevy Laboratorní úlohy na konci této kapitoly žák umí popsat příčiny světelných jevů, nikoliv jejich princip; používá pojmy světelný zdroj, optické prostředí, šíření světla; zná hodnotu rychlosti světla ve vakuu; vysvětlí vznik stínu i polostínu;vyjmenuje měsíční fáze, zatmění Slunce i Měsíce Formuluje zákon odrazu světla, dokáže ho ověřit na pokusu; sleduje zobrazení tělesa rovinným zrcadlem a graficky ho znázorní; rozlišuje kulová zrcadla a popíše jejich použití v praxi na pokusu pozoruje lom světla, popíše jej na hranolu, dokáže jej znázornit graficky; na základě pokusů optickým hranolem popíše spojité spektrum a tyto poznatky aplikuje na použití v přírodě duha; čočkou, spojkou, rozptylkou sleduje zobrazení a vyvozuje závěry I. Určení průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu II. Určení objemu pevného tělesa pomocí Archimedova zákona III Zobrazení předmětu ve dvou rovinných zrcadlech Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník Počet hodin Učivo Opakování ze 7. ročníku Práce, energie Člověk a příroda Fyzika 3.období - 8. ročník 2 hodiny týdně Výstupy fyzikální veličiny, látky a jejich vlastnosti, pohyb, světelné jevy používá pojmy mechanická práce, výkon, pohybová a polohová energie k objasnění fyzikálních dějů, popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové energie v gravitačním poli Země; zná značky a jednotky práce a výkonu, převádí je; umí vypočítat práci, výkon a polohovou energii

5 Elektřina a magnetismus Jaderná energie zná rozdělení a částicové složení látek, pojem el.náboj a jeho jednotku; umí ověřit existenci el.pole a charakterizovat el.sílu; zná značku napětí, jeho jednotky, umí je převádět; změří velikost napětí; zná značku el.proudu, jeho jednotky a umí je převádět; změří velikost el.proudu; charakterizuje obecně el.proud v pevných látkách, kapalinách a plynech; rozliší vodiče a nevodiče; zná značku el.odporu, jeho jednotky a umí je převádět; ví, na čem a jak závisí odpor vodiče a velikost el.proudu; zná Ohmův zákon pro kovy a používá ho při řešení úloh; sestaví jednoduchý a rozvětvený obvod podle daného schématu a rovněž nakreslí schéma daného el.obvodu; určí výsledné napětí, proud a odpor spotřebičů spojených sériově a paralelně; objasní podstatu reostatu a umí ho použít k regulaci el.proudu; zná podstatu polovodičů a jejich základní rozdělení, princip a užití polovodičové diody; ví, jak chránit el.obvod před zkratem a přetížením; chápe tepelné účinky el.proudu, vypočítá příkon a práci el.proudu ví, co je magnet, zná jejich rozdělení a hlavní části trvalého magnetu; charakterizuje pojmy magnetické pole a magnetická síla, magnetické pole Země; objasní podstatu elektromagnetu a elektromagnetické indukce; umí charakterizovat střídavý el.proud a napětí; zná transformátor a alternátor a jejich funkce umí uvést hlavní složky soustavy výroby a přenosu el.energie a jejich funkce zná a dodržuje bezpečnost při práci s el.zařízeními charakterizuje jadernou energii, používá pojmy nukleony, nuklenová čísla, vysvětlí pojem nuklidy; zná druhy jaderného záření, jejich nebezpečnost i způsob ochrany před nimi; popíše štěpení jádra atomu a řetězovou reakci; uvede hlavní části jaderné elektrárny, zná problémy výroby el.energie a chápe význam jaderných elektráren Laboratorní úlohy I. Určení vlastního výkonu II. Vodiče a nevodiče el.proudu III. Elektrické obvody Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník Počet hodin Člověk a příroda Fyzika 3.období - 9. ročník 2 hodiny týdně

6 Učivo Opakování z 8. ročníku Teplo a vnitřní energie Šíření tepla Změny skupenství Meteorologie Akustika Vesmír Výstupy práce, výkon, energie; elektřina; atomová fyzika zná pojem vnitřní energie, dovede ho použít k vysvětlení fyzikálních jevů; změny spojuje s konáním práce a tepelnou výměnou používá teplo jako fyzikální veličinu; dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, hmotnost, a změny teploty; orientuje se v tabulkách popíše některé formy tepelné výměny ( vedením, prouděním, tepelným zářením ) a uvede příklady z praxe změny skupenství tělesa spojuje se změnami jeho vnitřní energie; rozpozná jednotlivé skupenské přeměny ( tání, tuhnutí, var, vypařování, kapalnění, sublimace a desublimace) a je schopen uvést praktický příklad; využívá znalostí při objasňování dějů v přírodě a každodenní praxi; používá tabulky; zná rozdělení a principy tepelných motorů; objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě definuje meteorologii a vyjmenuje základní met.prvky, charakterizuje je a popíše jejich způsob měření; vysvětlí současné problémy znečišťování atmosféry ozónová díra, skleníkový efekt popíše zvuk, zdroj zvuku a šíření zvuku prostředím; zná rychlost zvuku ve vzduchu a porovná ji s rychlostí v jiných prostředích; charakterizuje tón a jeho výšku, hlasitost zvuku; popíše hluk a ví, jak se před ním chránit; chápe odraz zvuku, vysvětlí vznik ozvěny, zná pojmy dozvuk a rezonance, infrazvuk a ultrazvuk a jejich využití; ví, jak vznikají tóny v různých hudebních nástrojích; uvede způsoby záznamu a reprodukování zvuku zná složení sluneční soustavy, má představu o pohybu vesmírných těles; vyhledá základní údaje o Slunci a planetách v tabulkách, odliší planetu a hvězdu; umí vyhledat na obloze význačné objekty; objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik jednotlivých měsíčních fází; zná pojmy hvězdný a sluneční den a jednotky pro měření vzdálenosti ve vesmíru; má určitou představu a vzniku, vývoji a případném zániku vesmíru, jeho zkoumání a dobývání Laboratorní úlohy I. Určení tepla při tepelné výměně II. Určení teploty tání krystalické látky

7 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník Počet hodin Učivo Vstupní motivace do studia chemie Vlastnosti látek Nebezpečné látky Směsi Dělení složek směsí Voda a vzduch Kyslík Vzduch Vodík Voda Halogeny Stavba atomu Atom Periodická soustava prvků Chemická vazba Chemický děj Člověk a příroda Chemie 3.období - 8. ročník 2 hodiny týdně Výstupy uvede důležitost chemie pro běžný život člověka, její užitečnost v životě, ve škole i mimo ni dokáže vysvětlit, co chemie zkoumá a jaké metody používá posoudí vztah mezi chemickým výzkumem a výrobou pojmenuje nejčastěji používané sklo a pomůcky, pracuje bezpečně a vybranými látkami uvede příklady nebezpečných běžně dostupných látek, seznámí se ze způsobem označení těchto látek (R-věty, S- věty) rozlišuje vlastnosti látek pozorováním (barva, lesk, zápach, skupenství) a pokusem - teplota tání, varu, hustota, rozpustnost, hořlavost, el.a tepelná vodivost rozpozná chemické a fyzikální přeměny látek při pokusech i u běžně známých dějů rozlišuje směsi a chemické látky rozliší typy různorodých směsí správně používá pojmy koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok vypočítá složení roztoků a připraví je v laboratoři i v běžném životě vysvětlí vliv teploty, míchání a plošného obsahu na rychlost rozpouštěné pevné látky vysvětlí princip usazování, filtrace, destilace, krystalizace rozliší různé druhy vod podle obsahu minerálních látek a uvede příklady výskytu a využití uvede způsoby získávání pitné vody,objasní princip vodárny uvede a zhodnotí příklady znečišťování vody, objasní princip čištění vody v čistírně odpadních vod uvede složení vzduchu, zdroje nečistot, objasní pojmy teplotní inverze, smog vysvětlí význam kyslíku a vodíku pro člověka a v průmyslové výrobě popíše vlastnosti kyslíku a vodíku dokáže poskytnout první pomoc při popáleninách uvede významné halogeny a zná jejich využití vysvětlí pojem protonové číslo a užívá jej k označení složení a struktury atomu vysvětlí pojmy atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal, elektrony používá pojmy atom, molekula, prvek, sloučenina ve správných souvislostech používá vybrané názvy a značky chemických prvků čte chemické zápisy (vzorce, značky) rozliší chemické zápisy prvků a sloučenin

8 Kyseliny a hydroxidy Bezkyslíkaté kyseliny Kyslíkaté kyseliny Hydroxidy Amoniak PH Neutralizace, vznik solí Uhlovodíky Uhlík Uhlí Zemní plyn Alkany, alkeny a alkyny Areny Ropa Polokovy Kovy Dvouprvkové sloučeniny Oxidy Sulfidy Halogenidy Alkoholy Karboxylové kyseliny Estery Soli dokáže vysvětlit způsob ředění kyselin vyjmenuje zásady první pomoci při zasažení pokožky roztokem silné kyseliny nebo hydroxidu zapíše vzorce, popíše vlastnosti a použití uvedených hydroxidů a kyselin rozliší pojmy amoniak a čpavková voda vysvětlí pojem indikátor a uvede příklady změří ph roztoků používaných v běžném životě pomocí univerzálního indikátorového papírku sleduje průběh neutralizace vybraných hydroxidů a kyselin a zapíše chemickou rovnicí, objasní obecný princip neutralizace uvede příklady využití neutralizace v běžném životě zapíše chemickými rovnicemi příklady vzniku solí Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník Počet hodin Soli Učivo Člověk a příroda Chemie 3.období - 9. ročník 2 hodiny týdně Výstupy zapíše vzorce a názvy dusičnanů, síranů, uhličitanů, fosforečnanů, hydrogenuhličitanu sodného, vápenatého, modré skalice, sádrovce, krystalové sody popíše vlastnosti a použití prakticky významných solí sylvín, salmiak, halit, ledky, lapis, modrá skalice, sádrovec, soda užívací, krystalová, vápenec, fosforečnan vápenatý uvede příklady využití solí (křemičitanů) při výrobě keramiky a stavebních pojiv (sádra, cement, malta) objasní podstatu přechodné tvrdosti vody a krasových

9 jevů zapíše rovnici reakce výroby páleného, hašeného vápna, tvrdnutí vápenné malty, odstranění kotelního kamene pomocí kys.chlorovodíkové Průběh chemických reakcí Látkové množství, molární hmotnost Výpočty hmotnosti látek z rovnic Zákon zachování hmotnosti používá jednotku látkového množství mol při čtení chemických rovnic vypočítá molární hmotnost sloučeniny z molárních hmotností chemických prvků při výpočtech používá chemické tabulky řeší jednoduché výpočtové úlohy z chemických rovnic pomocí matematického vztahu, úvahou a z poměru látkových množství Vlivy na rychlost chemických reakcí Redoxní reakce Oxidace, redukce Redoxní vlastnosti kovů Získávání kovů z rud Výroba železa, oceli Elektrolýza Chemické reakce jako zdroj elektřiny Koroze Redoxní vlastnosti halogenů Zdroje energie Teplo a chemické reakce Paliva Uhlí Ropa, zemní plyn Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie Netradiční zdroje energie dokáže vyjádřit objem plynu z jeho hmotnosti (1 mol = 22,4 dm 2 ) uvede faktory ovlivňující průběh chemické reakce (druh látky, koncentrace, teplota, velikost povrchu pevných reaktantů, katalyzátory) aplikuje zákon zachování hmotnosti rozezná redoxní reakce mezi ostatními a určí v zápisu jednoduchých chemických rovnic oxidaci a redukci pomocí oxidačních čísel používá zkrácenou řadu reaktivity kovů k zápisu jednoduchých chemických reakcí rovnicemi, porovná prakticky reaktivitu některých kovů vysvětlí princip výroby kovů z rud pomocí redukčního činidla, uvede významné rudy popíše výrobu železa ve vysoké peci a výrobu oceli v peci a konvertoru, zapíše jednoduché rovnice reakcí zapíše chemicky děje probíhající na elektrodách při elektrolýze roztoku (CuCl 2, ZnBr 2 ) a taveniny (NaCl, KCl) uvede způsoby využití v průmyslu, vysvětlí princip galvnického pokovování,elektrolýzy porovná princip galvanického článku a elektrolýzy uvede faktory ovlivňující korozi kovů a způsoby ochrany z periodické soustavy dokáže posoudit oxidační vlastnosti halogenů dokáže vysvětlit a uvést příklady redukčních a oxidačních činidel (vodík, uhlík, kyslík, chlor) vysvětlí pojmy exotermická a endotermická reakce, uvede příklady z běžného života a průmyslu vyjmenuje příklady fosilních a vyráběných paliv, porovná jejich výhřevnost s použitím grafu vysvětlí využití uhlí jako paliva a suroviny, uvede využití produktů v běžném životě a průmyslu uvede základní frakce destilace ropy a jejich využití zhodnotí spalování přírodních a vyráběných paliv z hlediska péče o životní prostředí Ppopíše zásady bezpečného používání svítiplynu, zemního plynu a propan-butanové směsi vzhledem ke

10 Organické sloučeniny, uhlovodíky Charakteristika organických sloučenin Alkany Elkeny Alkiny Areny složení těchto paliv uvede zdroje energie tepelné, elektrické, k pohonu motorových vozidel (vyčerpatelné, nevyčerpatelné) posoudí možnosti využití bionafty, bioplynu, ethanolu, geotermální energie, jádra atomu jako zdrojů energie objasní vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách - čtyřvaznost, typy řetězců, typy vazeb, typy vzorců vysvětlí princip názvosloví uhlovodíků charakterizuje alkany, dokáže určit jejich modely, zapsat vzorce, u methanu, ethanu, propanu a butanu uvede výskyt a použití charakterizuje alkeny, určí modely, zapíše jednoduché vzorce různými typy, u ethylenu, propylenu uvede význam charakterizuje alkiny, určí modely, zapíše vzorce a u acetylenu uvede přípravu, vlastnosti a použití v praxi chemickou rovnicí zapíše spalování methanu, ethanu a propanu (butanu) Deriváty uhlovodíků Halogenderiváty Alkoholy Karbonylové sloučeniny Esterifikace Plasty Syntetická vlákna charakterizuje areny, vysvětlí pojem benzenové jádro, uvede význam a vlastnosti benzenu a naftalenu vysvětlí podstatu krakování petroleje vzhledem ke zvýšené spotřebě benzinu zamyslí se nad vlivem automobilizmu na životní prostředí (testování výfukových plynů) chemickou rovnicí zapíše přeměnu CO a NO ve výfukových plynech automobilů pomocí katalyzátoru prakticky ověří složení parafinu jako produktu destilace ropy dokáže aplikovat obecný princip názvosloví halogenderivátů při psaní a čtení vzorců (chlorethan, tetrachlormethan, vinylchlorid, tetrafluorethylen) aplikuje uhlovodíkový zbytek methyl, ethyl, vinyl uvede význam uvedených halogenderivátů vysvětlí pojem freony vzhledem k životnímu prostředí charakterizuje alkoholy, zapíše vzorce a uvede vlastnosti a použití methanolu, ethanolu, glycerolu rovnicí zapíše vznik ethanolu z cukru a jeho hoření chápe nebezpečí požívání alkoholických nápojů uvede vzorec a význam formaldehydu, acetaldehydu a acetonu charakterizuje karboxylové kyseliny, zapíše vzorce kys.mravenčí, octové, jejich disociaci, neutralizaci, reakce s kovy a oxidy kovů pojmenuje soli uvedených karboxylových kyselin prakticky ověří složení konzumního octa zapíše esterifikaci kyseliny octové a mravenčí s ethanolem (methanolem) a porovná s neutralizací uvede kyseliny vázané v tucích a z aminokyselin vázaných v bílkovinách zapíše vzorec kyseliny aminooctové chemickými rovnicemi zapíše vznik polyethylenu, polyvinylchloridu

11 Významné látky v organismech Sacharidy Tuky Mýdlo Bílkoviny Biokatalyzátory Vitamíny, hormony, metabolismus dokáže vysvětlit pojem polymerace, makromolekula, zkratky PE, PVC, PS Uvede vlastnosti a význam plastů a syntetických vláken (i vhledem k životnímu prostředí) zapíše vznik glukosy při fotosyntéze chemickou rovnicí uvede zdroje, význam a vlastnosti glukosy, sacharosy, škrobu, glykogenu, celulosy uvede zdroje, vlastnosti tuků, slovně vyjádří jejich vznik vyjmenuje příklady zdrojů bílkovin, slovně vyjádří jejich složení objasní obecné zásady při správné skladbě potravy, uvede princip metabolismu jednotlivých složek slovně popíše výrobu a složení sodného mýdla a uvede výhody a nevýhody používání mýdel a saponátů. Chemie slouží a ohrožuje Léčiva Pesticidy Detergenty Drogy, doping, tabák, kofein, otravné bojové látky Výživa, složky potravy Životní prostředí a chemie, recyklace Mimořádné události uvede význam biokatalyzátorů pro rostlinný a živočišný organismus a pro průmyslovou výrobu prakticky provede důkaz tuků a karboxylových kyselin v přírodním materiálu (ovoce, zelenina) dokáže využít poznatky o chemii a výrobcích s ohledem na své zdraví a ochranu životního prostředí aplikuje školní poznatky v praktickém životě hodnotí složení potravy z hlediska uznávaných zásad zdravé výživy uvede nebezpečí spojené s konzumací drog a jiných návykových látek zvolí nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník Počet hodin Učivo Poznáváme přírodu Pozorování stavby květu lupou Okvětí, kalich a koruna, vnitřní části květu Pozorování preparátu pod mikroskopem Části mikroskopu Orgány, organismy Lesní společenstva Člověk a příroda Přírodopis 3. období 6. ročník 2 hodiny týdně Výstupy umí pozorovat přírodniny lupou dovede pracovat s mikroskopem

12 Přírodní společenstvo Činitele neživé přírody (abiotické podmínky života) Ekosystém chápe ekosystém jako přírodní společenstvo v závislosti (ve vztazích) na neživé přírodě Rostliny a houby našich lesů Řasy Stavba jednobuněčné rostliny řasy vysvětlí, jak probíhá fotosyntéza chápe význam fotosyntézy v ekosystému 1. laboratorní práce Houby. Zásady sběru. Lišejníky; význam lišejníků v přírodě Bioindikátory čistoty ovzduší Mechy; stavba těla Významné druhy mechů 2. laboratorní práce Kapradiny Stavba těla vyšších rostlin Přesličky, plavuně Rostliny nahosemenné Rozmnožování nahosemenných 3. laboratorní práce Rostliny krytosemenné Byliny; vegetativní rozmnožování bylin Rozmnožování krytosemenných Proč chráníme rostliny? Listnaté stromy Určování podle atlasů, klíčů Lesní patra Les jako celek Základní rozložení lesů na Zemi Rozmanitost lesů Specializované lesy Význam lesa pro život lidí, celou krajinu Ochrana lesů Chráněná území Voda a její okolí Vlastnosti vodního prostředí vysvětlí rozdíl ve výživě rostlin a hub chápe úlohu hub jako rozkladačů pozná smrtelně jedovaté druhy hub popíše symbiózu houby a řasy u lišejníků vysvětlí význam čistoty vzduchu pro život chápe význam mechů pro přírodu pozná běžné druhy mechů, kapradin a zařadí je do systému rostlin chápe a vysvětlí důležitost ochrany lesů zná jehličnany naší přírody, jejich ekologické nároky pozná oddenky, cibule, kořeny chápe význam ochrany rostlin zná základní druhy listnatých stromů chápe význam lesů pro člověka a společnost z hlediska mimoprodukčních funkcí (voda, klid, prostředí pro rekreaci, pro zdraví člověka pro pohyb, pro pobyt na čerstvém vzduchu, pro relaxaci chápe základní fyzikální a chemické vlastnosti jako základní podmínky života ve vodních ekosystémech

13 Význam vody pro život Rybník Společenstvo, ekosystém rybníka Rostliny rybníka a jeho okolí Rostliny producenti vodního ekosystému Břehová zeleň Vodní rostliny Řasy Sinice vysvětlí pojem společenstvo, ekosystém zná úlohu vodních rostlin jako producentů v ekosystému rybníka, břehové zeleně ví, co je fytoplankton chápe význam řas zná nebezpečí toxických sinic zná běžné i chráněné vodní rostliny Živočichové rybníka Prvoci (trepky, vířenky, měňavky) 4. laboratorní práce Žahavci (nezmar hnědý) Měkkýši (bahenka, okružák, plovatka; škeble) Kroužkovci (nitěnka, pijavky) Členovci (korýši, pavoukovci, hmyz) Obratlovci; Ryby, přizpůsobení prostředí Chov kapra. Další druhy ryb. Potravní vztahy Obojživelníci ( skokani, ropuchy, kuňky, čolci) Plazi (užovky porovnání se zmijí) Ptáci; Vodní ptáci a ptáci břehů, rákosin, močálů Savci (ondatra, hryzec, vydra) Rybník jako celek Společenstvo rybníka Ekosystém rybníka Abiotické podmínky, ovlivňující ekosystém rybníka Louky, pastviny a pole Vznik půdy v závislosti na matečné hornině Půdotvorní činitelé ví, co je zooplankton dokáže na modelových příkladech popsat stavbu mnohobuněčného organismu popíše přizpůsobení těla a funkce orgánů těla živočichů vodnímu prostředí vysvětlí, proč jsou obojživelníci ohroženi znečištěním vodního prostředí zná příčiny znečištění vod a také opatření, vedoucí k jejich odstranění zná potravní vztahy ve vodních ekosystémech a vysvětlí, na čem závisí biologická rovnováha popíše mechanismy, podílející se na rozpadu matečné horniny a vzniku půdy charakterizuje společenstva luk, pastvin a polí, popíše čím se liší jednotlivé typy travních společenstev

14 Rostliny travních společenstev Trávy, kulturní trávy Obilniny Jednoděložné rostliny; stavba semen a klíčení Dvouděložné rostliny; stavba semen a klíčení Keře suchých strání Byliny; Jednoleté byliny; Vytrvalé byliny Pole, ornice, kulturní plodiny určí pomoci atlasu a klíče běžné druhy trav a obilnin zná příklady jednoděložných a dvouděložných rostlin zná význam mezí a rozptýlené zeleně popíše životní cyklus jednoletých, dvouletých a vytrvalých bylin Živočichové travních společenstev Měkkýši (páskovka, slimáci) Kroužkovci (žížala) Členovci (pavoukovci, hmyz, vývin hmyzu) Hmyzí opylovači, hmyzí škůdci Obratlovci -obojživelníci (ropucha zelená, skokan hnědý) -plazi (ještěrka obecná) -ptáci (pěvci, hrabaví, dravci) -savci (zajíc, králík, sysel, křeček, hraboš, liška) Příroda našeho okolí Poznávání přírody okolí školy, bydliště, regionu Neživé podmínky vybraného prostředí Rostliny ve vybraném ekosystému Živočichové vybraného ekosystému Potravní vztahy vybraného ekosystému Třídění organismů Základy taxonomie Atlasy rostlin a živočichů Práce s klíči k určování organismů 5. laboratorní práce orientuje se v systému živočichů aplikuje poznatky, získané na příkladech modelových druhů živočichů při poznávání přírody blízkého okolí chápe roli hmyzožravých ptáků a dravců pro udržení biologické rovnováhy ekosystému luk a polí zná různé ekosystémy v okolí školy, bydliště; zná významné chráněné ekosystémy popř. ekosystémy s výskytem chráněných druhů organismů v regionu zařadí vybrané druhy organismů do říší, kmenů, tříd, řádů, rodů. Zná druhy některých, zejména chráněných druhů organismů

15 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník Počet hodin Učivo Ekosystémy přirozené a umělé Rozmanitost polních ekosystémů; Nejběžnější polní plodiny a jejich význam Člověk a příroda Přírodopis 3. období 7. ročník 2 hodiny týdně Výstupy chápe rozdíl mezi přírodními a umělými ekosystémy zná polní plodiny podle způsobu nebo podle účelu pěstování Sady a ovocné zahrady Rostliny sadů a ovocných zahrad Houby, bakterie a viry v sadech a ovocných. zahradách Bezobratlí v sadech a ovocných zahradách Ptáci v sadech a ovocných zahradách Zelinářské zahrady Užitkové rostliny zelinářských zahrad Běžné druhy zeleniny Okrasné zahrady, parky a sídlištní zeleň Okrasné byliny Okrasné dřeviny Sídlištní zeleň zná běžné organismy, žijící v tomto prostředí; chápe pojmy křížení, šlechtění zná nejrozšířenější cizopasné houby, jejich nebezpečnost a způsob ochrany zná běžné druhy škodlivého hmyzu a jejich přirozené nepřátele chápe význam biologické ochrany rostlin orientuje se v pojmech : jednoleté, dvouleté a vytrvalé rostliny zná nároky na pěstování nejčastěji pěstovaných okrasných bylin chápe zeleň jako přirozenou součást ŽP člověka; Zná její význam chrání živočichy v okolí lidských sídel Živočichové našich parků, okrasných zahrad; a sídlištní zeleně Rumiště a kraje cest Rostliny na okrajích cest a na rumištích Jedovaté rostliny Léčivé rostliny Pěstování léčivých rostlin 1. laboratorní práce zná jedovaté rumištní rostliny ovládá zásady sběru, sušení a správný způsob použití léčivých rostlin

16 Organismy provázející člověka Mikroorganismy Nemoci vyvolané baktériemi, viry. Význam očkování, tvorba protilátek. Houby Bezobratlí Obratlovci Organismy člověkem pěstované nebo chované Pokojové rostliny Chovaní živočichové Hospodářsky významné organismy- houby,hmyz, ryby, ptáci,savci chápe užitečnost symbiotických baktérií, nebezpečí škodlivých baktérií a virů zná nebezpečí plísní zná nebezpečí vnějších i vnitřních cizopasníků a jejich přenašečů (hlodavců) pečuje o okrasné rostliny ve třídě chápe vztahy organismů v přirozeném a umělém ekosystému zná důležitost kvasinek v potravinářství zná zásady pěstování některých hub ví o významu včelařství popíše způsob chovu kapra a jiných ryb chápe historický i současný význam chovu hospodářských zvířat pro člověka Tropické deštné lesy Živočichové tropických deštných lesů Rozložení tropických deštných lesů na Zemi Užitkové rostliny tropických a subtropických oblastí WWF - Světový fond pro ochranu přírody Savany a stepi Rostliny Živočichové Vody teplých krajin a jejich okolí Živočichové ve vodách teplých oblastí Polopouště a pouště Adaptace organismů pro život v podmínkách s nedostatkem vody. Tundry a polární oblasti Adaptace organismů pro život v tundrách a polárních oblastech zná důležitost tropických deštných lesů pro Zemi; uvědomuje si nebezpečí vyhynutí pralesních druhů organismů kácením tropických lesů zná potravní vtahy v ekosystému stepí, savan, prérií ví o ohrožení některých druhů lovem uvědomuje si limitující podmínku množství vody pro život v ekosystému chápe vliv globálního oteplování na ekosystémy tunder a polárních oblastí

17 Moře a oceány Úloha fotosyntézy v ekosystému moří a oceánů Příklady mořských organismů Rozmanité oblasti přírody na Zemi popíše potravní vztahy v moři, uvádí příklady potravních závislostí aktivně se podílí na ochraně přírody ve svém okolí Rozmanitost naší přírody Organismy jednobuněčné Organismy mnohobuněčné Buňka Zkoumání buněk Buněčné ústroje a jejich význam.dělení buňky.život buňky.rozmanitost buněk. zná základní projevy života umí požívat školní mikroskop Zná základní části buněk a jejich význam chápe život buňky a princip rozmnožování buňky dělením 2. laboratorní práce Jednobuněčné organismy Bakterie Sinice,jejich výživa, vlastnosti Řasy jednobuněčné Výživa řas Kvasinky Prvoci Výživa prvoků Mnohobuněčné organismy Pletiva Tkáně Orgány rostlin a živočichů Orgánové soustavy Nižší rostliny a houby Řasy mnohobuněčné Houby Lišejníky Vyšší rostliny Výtrusné rostliny Semenné rostliny Základní orgány těl semenných rostlin Vegetativní orgány rostlin Kořen, stavba, typy kořenů, funkce Stonek, typy stonků, jejich funkce 3. laboratorní práce zná stavbu buňky bakterií a sinic; chápe význam symbiotických bakterií; ví, jaké nemoci způsobují choroboplodné bakterie popíše stavbu jednobuněčné řasy zná význam kvasinek chápe, že mnohobuněčné organismy mají skupiny specializovaných buněk, které vykonávají určitou funkci v organismu vysvětlí stavbu těla mnohobuněčné řasy ví o znehodnocení potravin plísněmi popíše stavbu lišejníku a vysvětlí princip symbiózy řasy a houby zná rozdíl v rozmnožování výtrusných a semenných rostlin popíše stavbu a funkce základních orgánů těl semenných rostlin rozliší jednoděložné a dvouděložné rostliny podle vnějších znaků popíše fotosyntézu jako základní děj živé přírody

18 List, stavba listu, typy listů Celistvost rostlinného těla Příjem i pohyb vody Fotosyntéza, dýchání rostlin Rozmnožování rostlin Nepohlavní rozmnožování Pohlavní rozmnožování 4. laboratorní práce Bezobratlí živočichové Žahavci Ploštěnci Měkkýši Kroužkovci Členovci 5. laboratorní práce Živočichové a prostředí Vztahy živočicha k prostředí uvádí příklady přizpůsobení rostlin vnějším podmínkám a změnám vysvětlí různé typy vegetativního rozmnožování rostlin, uvádí příklady zná stavbu květu, jeho části chápe princip pohlavního rozmnožování nahosemenných i krytosemenných rostlin umí popsat stavbu a činnost těl bezobratlých živočichů přizpůsobení živočichů prostředí zná různé příklady ohrožení živočichů změnami prostředí vlivem lidské činnosti Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období ročník Počet hodin Učivo Obratlovci Taxonomie Třídy obratlovců Stavba těla obratlovců Kůže,kožní útvary Kostra. Vývoj kostry obratlovců od strunatců Stavba pojivové tkáně Svalstvo Získávání energie z potravy Trávicí soustava Dýchací soustava Tělní tekutiny Oběhová soustava Vylučovací soustava Řídící soustavy a) soustava endokrinních žláz Člověk a příroda Přírodopis 3. období 8. ročník 2 hodiny týdně Výstupy ovládá zařazení obratlovců do tříd uvádí příklady přizpůsobení tvaru těla podmínkám životního prostředí uvádí příklady pokryvu těla různých skupin obratlovců a vysvětlí přizpůsobení povrchu těla životnímu prostředí chápe přizpůsobení stavby kostry pohybu různých skupin obratlovců zná princip svalové činnosti zná základní živiny a ostatní látky rozumí funkci částí trávicí trubice chápe rozdíl v dýchání žábrami a plícemi ví, co je tkáňový mok a míza ví, které funkce zajišťuje krev; ví, co je stálé vnitřní prostředí a jak je zajišťováno ví, že organismus obratlovců je řízen hormony a nervovou soustavou ví, jak se vyvíjel mozek obratlovců

19 b) nervová soustava CNS, periferní nervy, vegetativní nervy. Funkce míchy, řídící činnost mozku. Dostředivá dráha-cnsodstředivá dráha Smyslové orgány 1. laboratorní práce Rozmnožovací soustavy a způsoby rozmnožování Vnější oplození u ryb a obojživelníků Vnitřní oplození u plazů, ptáků a savců Péče o potomstvo Etologie, životní projevy obratlovců Z. č. 114/1992 Sb., V. č. 385/1992 Sb. Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) Světová nadace pro ochranu divokých zvířat (WWF) popíše míšní reflex ví, jak vzniká podmíněný reflex chápe, jak dochází k přenosu informací z vnějšího prostředí smyslovými orgány vysvětlí princip pohlavního rozmnožování ví, co je pohlavní dvojtvárnost vysvětlí pojmy: pohlavní buňka, spermie, vajíčko, oplození, zárodek, placenta popíše životní projevy známého živočicha ví o zákonech a vyhláškách na ochranu volně žijících druhů Člověk Biologická a společenská podstata člověka Anatomie; Fyziologie; Vnější stavba lidského těla Kůže, deriváty kůže Stavba kůže orgány umístěné ve škáře Funkce kůže Hygiena, poškození kůže Lidská kostra. Hlavní části kostry. Stavba kostry. Osová kostra (lebka, hrudník, páteř) Kostra končetin.svalstvo. Svaly hlavy, trupu, 2. laboratorní práce Stálost vnitřního prostředí, osmotický tlak Základní funkce trávicí, dýchací, oběhové, vylučovací soustavy Činnost buněk Využívání potravy Stavba a funkce orgánů trávicí soustavy (zuby ústní dutina, žaludek, dvanáctník, tenké střevo, tlusté střevo, konečník) vysvětlí, kolik má člověk společných znaků s lidoopy ví, proč má každý znát své tělo ví, že kůže je orgán, zajišťující více funkcí; má správné hygienické návyky; dovede poskytnout první pomoc při poranění kůže, popáleninách, poleptání. chápe vývoj lidské kostry, zná její části; zná kosti osové kostry i kosti končetin zná stavbu kosti, spojení kostí zná vnitřní stavbu kosterního a hladkého svalstva, hlavní skupiny kosterních svalů ví, jaké je vnitřní prostředí tkání, co je fyziologický roztok;zná základní funkce buňky a ví, jak probíhají zná složení trávicí soustavy, popíše funkce jednotlivých orgánů; chápe, co je buněčný metabolismus; chápe funkci jater zná složení zdravé potravy vysvětlí mechanismus přenosu kyslíku do krve a zpětné vyloučení oxidu uhličitého zná škodlivé vlivy kouření dovede poskytnout první pomoc při zástavě dechu zná základní funkce krve; popíše složení krve, funkci

20 Dýchání Zevní dýchání, vnitřní dýchání Dýchací soustava stavba, funkce Hygiena dýchací soustavy, kuřáctví 3. laboratorní práce Rozvádění látek po těle Krev, složení krve, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky Srdce, činnost srdce Krevní oběh, činnost tepen, žil Funkce vlásečnic Poškození a ohrožení oběhové soustavy 4. laboratorní práce Vylučování Ledviny,stavba a funkce ledvin Mechanismus tvorby definitivní moči Hygiena vylučovací soustavy Řízení lidského těla Přehled žláz s vnitřním vyměšováním krevních tělísek; ví, co jsou krevní skupiny vysvětlí, co je plicní oběh, tělní oběh zná nejčastější příčiny nemocí cévního ústrojí i srdečních a mozkových příhod zná funkci mízní soustavy, mízních uzlin ví, které soustavy se podílí na odstraňování odpadních látek z těla uvědomuje si důležitost správné životosprávy a životního stylu zná žlázy s vnitřním vyměšováním, základní hormony a jejich hlavní význam vysvětlí rozhodující význam nervové soustavy pro řízení lidského těla; zná stavbu nervové buňky; popíše šíření nervového vzruchu, reflexní oblouk zná části mozku, ví které činnosti jsou jimi řízeny, které podněty zpracovávány ví, že smysly poskytují informace z vnějšího prostředí i z prostředí těla Nervová buňka, přenos vzruchu mezi nervovými buňkami Mícha, útrobní a obvodové nervstvo Mozek, stavba mozku, funkce základních částí. Aktivita mozku, centra pro zpracování podnětů v mozkové kůře, činnost mozku, ochrana mozku Smyslové vnímání Hmat, hmatová tělíska. Chuť, chuťové buňky. Čich, čichové buňky. Sluch; zevní ucho, střední ucho, vnitřní ucho. Sluchové buňky, vnímání polohy.hygiena sluchu. Zrak, stavba oka Hygiena zraku Vyšší nervová činnost. Podmíněný reflex. Učení. Řeč. Abstraktní myšlení. 5. laboratorní práce Pohlavní dvojtvárnost člověka, primární a popíše přenos zvukových vln do vnitřního ucha a mozku ví, co škodí sluchu popíše přenos vnímaného obrazu do mozku ví, co škodí zraku popíše vznik podmíněného reflexu učením chápe význam řeči ve vývoji mozku ví, co je spermie, co je vajíčko; ví, že žena otěhotní pohlavním stykem; ví, jaká jsou nebezpečí předčasného

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Výstupy dle RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6. Člověk a příroda Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie (8. a 9. ročník), fyzika, přírodopis, zeměpis (6. až 9. ročník). Charakteristika výuky: Žáci poznávají

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Chemické látky (R, S věty) Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek,

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9.

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Chemie 8. 9. ročník 2 hodiny týdně odborná učebna chemie rozdělení třídy na dvě skupiny při

Více

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Časová dotace: 2 hodiny týdně pro každý ročník, celkem tedy 4 hodiny.

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Časová dotace: 2 hodiny týdně pro každý ročník, celkem tedy 4 hodiny. 5.6.2 Chemie Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovaný předmět Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým charakterem umožňuje žákům hlouběji porozumět

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka září listopad určí společné a rozdílné vlastnosti látek žák pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová ANOTACE PŘEHLED VY_32_INOVACE_161 LIST Č.1 Př 5.ROČ. MAGNETICKÁ SÍLA VY_32_INOVACE_162 LIST Č.2 Př 5.ROČ. GRAVITAČNÍ SÍLA VY_32_INOVACE_163 LIST Č.3 Př 5.ROČ. SLUNCE VY_32_INOVACE_164 LIST Č.4 Př 5.ROČ.

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Sekunda 2 hodiny týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie - tercie Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) určí společné a rozdílné vlastnosti látek pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 7. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu Uvede konkrétní příklady, na kterých doloží jednotlivé

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS : Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. 1.Redoxní reakce - Charakteristika redoxních reakcí - Oxidační a redukční činidlo ná pojmy oxidace, redukce, redox reakce, dokáže

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. -rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu -změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas Pohyb

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Fyzika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Přírodopis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více