Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Charakteristika vzdělávací oblasti:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) se vyučuje v samostatném předmětu Prvouka. Ve 2. období (4. 5. ročník) je jeho výuka rozdělena do dvou předmětů: Vlastivěda a Přírodověda. Týdenní dotace: Prvouka v ročníku 2 hodiny týdně, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. Vlastivěda ve ročníku 2 hodiny týdně, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. Přírodověda ve ročníku 2 hodiny týdně, to je 66 vyučovacích hodin za školní rok v každém ročníku. Vzdělávací obsah oblasti se týká člověka, společnosti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších aktuálních témat praktického života. Navazuje na dosavadní zkušenosti, poznatky a dovednosti z rodiny, z předškolního vzdělávání a dále na učivo předcházejících ročníků. Žák se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří si prvotní ucelený obraz světa. Poznává sebe i své nejbližší okolí, postupně se seznamuje s místně i časově vzdálenějšími osobami, jevy a ději. Učí se vnímat vztahy mezi lidmi, mezi lidmi a přírodou, mezi organismy a jevy v přírodě, přemýšlet o nich a hodnotit je. Své myšlenky se učí srozumitelně formulovat. Vzdělávání v oblasti vytváří základ pro další specializovanější výuku ve 3. období ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Vzdělávací obsah je členěn do pěti tématických okruhů: 1. Místo kde žijeme zahrnuje organizaci života rodiny, třídy, školy, obce a nejbližšího okolí. Má výrazný výchovný charakter pro utváření svého vztahu k nejbližším, k domovu, rodnému kraji, rozvíjí národní cítění a vlastenectví. Zahrnuje mravní, estetickou, environmentální i dopravní výchovu. 2. Lidé kolem nás základem je poznávání a upevňování základů správného chování a jednání mezi lidmi, poznávání základních práv a povinností. Žáci si všímají problémů, které provázejí soužití lidí ve společnosti a v současném světě. Jsou kladeny základy pro utváření dovedností budoucího demokratického občana státu. 3. Lidé a čas orientace v dějích a v čase, poznávání vývoje a základních historických souvislostí v životě člověka, společnosti, přírody. Zahrnuje poznatky z naší historie, poznávání kulturních i přírodních památek, významných osobností naší historie se zvýrazněním regionálního hlediska. 4. Rozmanitost přírody proměnlivost živé i neživé přírody nejbližšího okolí, vlasti, Země i vesmíru. Žáci poznávají život v přírodě, narušování rovnováhy v přírodě lidskou činností. Důraz je kladen zejména na environmentální výchovu, trvale udržitelný rozvoj. 5. Člověk a jeho zdraví poznávání vlastního těla, biologických a fyziologických funkcí a potřeb. Důraz je kladen na zdravý životní styl,

2 životosprávu, hygienu, bezpečné chování a zodpovědnost každého za své zdraví. Nedílnou součástí je získání základních dovedností při poskytování první pomoci, chování v krizových situacích a prevence protispolečenských jevů. Ve výchovně vzdělávacím procesu je ve všech obdobích prováděna výuka v samostatných hodinách nebo v blocích s jinými vyučovacími předměty, kromě výuky v kmenových třídách je možné využít odborné učebny. Nezbytné pro spojení učiva s praxí je přímé pozorování v přírodě, na vycházkách v místě školy, výletech, exkurzích, návštěvách památek, muzeí, knihovny a vhodných kulturních i jiných představení. Vzdělávání v oblasti směřuje k: - orientaci ve světě poznatků, informací a k chápání časových, místních, kulturních i historických a zeměpisných souvislostí - rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech - poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování na základě pravidel společenského soužití - samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a nekonfliktní komunikaci, sebepoznání - utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možnosti aktivního uplatnění při jejich ochraně - přirozenému utváření a vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí - objevování a poznávání všeho, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět - utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti - poznávání podstaty zdraví a příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a k ochraně a bezpečnosti své i druhých. Obor vzdělávací oblasti: PRVOUKA Charakteristika předmětu: Prvouka se vyučuje v 1.-3.ročníku (1. období). Týdenní dotace: 2 hodiny týdně v každém ročníku, to je 66 hodin ročně v každém ročníku. Výuka zahrnuje pět základních tematických okruhů (viz charakteristika vzdělávací oblasti) a zároveň jsou plněny dílčí úkoly z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova. Ve všech ročnících 1. obdobích bude využíváno přesahů do dalších předmětů: Český jazyk, Matematika, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pracovní výchova.

3 Žák se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jednoduché vztahy a souvislosti mezi nimi. Poznává nové prostředí a nový kolektiv, získává a rozvíjí jednoduché pracovní a společenské návyky nezbytné pro práci ve školním kolektivu i v rodině a společnosti. Poznává přírodu v jejích časových proměnách během roku. Učí se poznávat sám sebe, vnímat vztahy mezi lidmi, mezi lidmi a přírodou, mezi organismy a jevy v přírodě, přemýšlet o nich a hodnotit je. Seznamuje se s regionálními tradicemi. Své myšlenky se učí srozumitelně formulovat. Učí se bezpečně pohybovat v dopravním provozu, chránit své zdraví i zdraví ostatních, šetrně se chovat k přírodě. Vzdělávání v oblasti vytváří základ pro výuku Vlastivědy a Přírodovědy ve 2. období a pro další rozvoj poznatků v různých vzdělávacích oblastech 3. období. Organizace výuky: Výuka probíhá zpravidla v jednohodinových lekcích, může být součástí blokové výuky v kombinaci s jinými předměty nebo součástí výuky v rámci realizace některého projektu. K doplnění výuky patří i návštěvy kulturních pořadů, výstav, vycházky do okolí školy, výlety do přírody, návštěvy kulturních památek, muzea, knihovny a další podle aktuálních nabídek různých institucí i vlastní aktivní činnosti žáků užitečné pro vlastní kolektiv třídy, školy, pro rodiče i veřejnost. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované v předmětu PRVOUKA: Učitel vede žáky k osvojení klíčových kompetencí: 1. Kompetence k učení (na výstupu v 3. ročníku): Žáky naučíme: - vyhledávat a třídit informace, operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly - poznávat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah k učení, umět posoudit vlastní pokrok 2. Kompetence k řešení problémů: Žáky naučíme: - samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, vyvozovat z nich závěry - poznávat smysl a cíl učení, mít pozitivní vztah k učení, posoudit vlastní pokrok 3. Kompetence komunikativní: Žáky naučíme: - naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat - rozumět různým typům textů a záznamů, obsahu obrazových materiálů - rozšiřovat si slovní zásobu v osvojovaných tématech, pojmenovávat pozorované skutečnosti,zachycovat je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

4 4. Kompetence sociální a personální: Žáky naučíme: - podílet se na utváření příjemné atmosféry ve třídě i ve skupině, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů - v případě potřeby poskytnout pomoc spolužákům nebo o ni požádat - chápat potřebu a význam spolupráce s druhými při řešení daného úkolu - přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 5. Kompetence občanské: Žáky naučíme: - uvědomovat si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu, rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytnout dle svých možností účinnou pomoc - oceňovat naše tradice, pěstovat si zdravé vlastenecké cítění příslušnosti k rodině, kraji, národu. 6. Kompetence pracovní: Žáky naučíme: - používat bezpečně, hospodárně a účinně různé materiály - dodržovat vymezená pravidla při všech činnostech K tomu jsou využívány především následující postupy: - učitel svým chováním rozvíjí pozitivní vztah k přírodě, společnosti, vlasti - učitel vhodným výběrem učebnic, pracovních sešitů, ukázek z dětských knih a dalších pomůcek, vede k získávání pozitivního vztahu k úctě k našim tradicím a kulturnímu dědictví k přírodě i k výsledkům lidské práce, pokládá základy pro další celoživotní učení v různých oborech - učitel vede žáky k pozorování okolí, vnímání změn a motivuje je k diskusi, výměně názorů, sdělování zkušeností, tím je vede k výstižnému a kultivovanému vyjadřování - učitel využívá vycházek, exkurzí i jednoduchých naučných textů, které vedou žáky k touze získávat nové informace z různých zdrojů - učitel výběrem přiměřených textů vede žáka k tomu, aby začal vnímat historický a kulturní vývoj národa, vážil si ho a zároveň respektoval práva ostatních národů a etnik - učitel vhodným výběrem témat diskusí a vedením diskusí vede žáka ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, k vhodnému

5 vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k přiměřenému obhajování svých práv; žák se učí naslouchat promluvám druhých, zachovávat společenská pravidla - učitel vybírá pro výuku takové odborné termíny, které odpovídají schopnostem žáků - učitel vytváří situace, které motivují žáka ke správnému využívání informačních a komunikačních prostředků, učitel vede žáka ke spolupráci ve skupině, k uvědomování si zodpovědnosti, k dodržování vymezených pravidel - využívá námětů učiva i samotné formy práce k soustavnému výchovnému působení na žáky K naplnění klíčových kompetencí směřuje obsahové zaměření předmětu: 1. období (1. 3. ročník): Očekávané výstupy Učivo (aplikované klíčové kompetence) 1. ročník žák - si uvědomuje roli školáka, vztahy ke spolužákům - zná cestu do školy a uvědomuje si možná nebezpečí - pečuje o své zdraví - seznamuje se se základními pravidly silničního provozu, správným přecházením vozovky, chůzí po chodníku, funkcí semaforu - rozlišuje roční období, sleduje změny Místo kde žijeme: Jsem školák: škola, žák, chování ve škole i mimo školu, okolí školy. Osobní hygiena, úklid a čistota ve škole i doma, pořádek ve školních věcech. Pohádky: O Smolíčkovi O veliké řepě Budulínek Člověk a jeho zdraví: Dopravní situace, cesta do školy, bezpečnost a orientace v prostoru. Rozmanitost přírody: Lidé a čas: Orientace v prostoru a v čase. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) OSV: utváření mezilidských vztahů, vztahy ve třídě i mimo ni VDO: uvědomění si svých práv a povinností MKV: tolerance a respektování spolužáků z jiné etnické skupiny Přesahy do učiva všech předmětů, komplexní pojetí učiva, bloková výuka Časové rozvržení IX X (cca 8 vyuč. hodin) X XI (cca 8 vyuč.hodin) Poznámky, diferenciace Žáci s vývojovými poruchami učení: Práce podle individuálních plánů. Žáci s postižením tělesným (pohybovým) Pracují podle stejných osnov, jsou uvolňováni z vycházek, nebo mohou využít pomoci

6 v přírodě na podzim - vypráví o vlastních zkušenostech se sklizní ovoce a zeleniny - umí pouštět draka - zná základní rodinné vztahy - ví jak může pomáhat v domácnosti - orientuje se ve svých zájmech, v možnostech využití svého času - uvědomuje si smysl zaměstnání rodičů a význam práce ostatních lidí - uvědomuje si správné a nesprávné chování Podzim v přírodě: na zahradě, na poli, život zvířat a rostlin. Počasí. Hry a zábavy dětí. Likvidace odpadků. Lidé kolem nás: Místo kde žijeme: Moje rodina: příbuzenské vztahy, rodinné prostředí, podíl jednotlivých členů rodiny na práci v domácnosti. Zaměstnání rodičů, další zaměstnání. Obchody a nákupy. Na poště. Základy společenského chování. Adresa bydliště, orientace v místě bydliště. jazyka a výchovných předmětů, komplexní pojetí učiva, bloková výuka třídění odpadů, nádoby na tříděný odpad (vycházka) jazyka, Pracovní výchovy, Matematiky MDV: vliv reklamy na prodej výrobků, kritický přístup k reklamě XI (cca 6 vyuč. hodin) asistenta pedagoga. Žáci s rychlejším pracovním tempem: Rozšiřující úkoly z pracovních listů, výukových programů, alternativních studijních materiálů. - rozlišuje roční doby - na základě zkušenosti pojmenuje změny přírody v zimě - orientuje se v čase - zná některé vánoční zvyky a tradice - pozná nejběžnější rostliny a živočichy Rozmanitost přírody: Lidé a čas: Příroda v zimě: změny v krajině, počasí ( jinovatka, sníh, mráz), délka dne a noci. Tradice Vánoc. Rostliny a zvířata v zimě. Zima v místní krajině, péče člověka o zimní přírodu. Přesahy do učiva všech předmětů, komplexní pojetí učiva, bloková výuka VEGS: vánoční zvyky a tradice u nás i v jiných zemích, společné znaky a odlišnosti XII I (cca 10 vyuč. hodin)

7 - zná některé zimní sporty a hry Zimní sporty a zábavy dětí. projevů kultury - jmenuje části lidského těla - dodržuje hygienické zásady - uvědomuje si, že některé věci mohou mít špatný vliv na jeho zdraví Člověk a jeho zdraví: U lékaře, předcházení nemocem, první pomoc. Lidské tělo, hygiena. Režim dne, zdravá výživa. Návykové látky. jazyka a výchovných předmětů důležitost ochrany vlastního zdraví, nebezpečí vlivu návykových látek II (cca 6 vyuč. hodin) - rozlišuje roční doby - sleduje změny v přírodě na jaře - pozná nejběžnější rostliny a živočichy - zná běžné jarní hry dětí - zná některé tradice a zvyklosti Velikonoc Rozmanitost přírody: Lidé a čas: Příroda na jaře, počasí. Jarní práce na poli a na zahradě. Pohádky: Hrnečku vař O 12 měsíčcích Vztah člověka k přírodě. Jaro v místní krajině. Hry dětí. Tradice Velikonoc jazyka a výchovných předmětů, komplexní pojetí učiva, bloková výuka VEGS: Velikonoce očima různých národnostních a sociálních skupin III IV (cca 10 vyuč. hodin) - seznámí se se zaměstnáním svých rodičů - váží si výsledků práce lidí - seznámí se s možnostmi trávení volného času - dokáže vyjmenovat některá povolání - pozná, z čeho se vyrábí některé výrobky - vyjmenuje dny v týdnu Lidé kolem nás: Práce dospělých. Zájmy žáků. Volba povolání. Pracovní dny, dny pracovního jazyka, Matematiky, Pracovní výchovy IV V (cca 10 vyuč. hodin)

8 - rozlišuje roční doby - sleduje změny v přírodě v létě - poznává nejběžnější rostliny a živočichy - zná letní hry a možnosti sportovního vyžití, uvědomuje si jejich nebezpečí a rizika - chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi - přiměřeně svému věku se umí chovat v mimořádných situacích - zná důležitá telefonní čísla Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 2. ročník žák - ovládá základní učivo prvního ročníku - orientuje se v místě svého bydliště - zvládá cestu do školy a ze školy - orientuje se v prostorách školy, je seznámen se školním řádem a snaží se o jeho dodržování - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i volna Rozmanitost přírody: Lidé a čas: Léto: letní měsíce, příroda v létě. Volný čas, hry dětí v létě, dovolená, odpočinek. Shrnutí učiva: Roční doby a orientace v čase Učivo Místo kde žijeme: Lidé kolem nás: Opakování učiva prvního ročníku, popis cesty do školy a zpět, uvědomění si nebezpečných míst Člověk mezi lidmi: Seznámení se školním řádem, prostory školy, zaměstnanci školy důvěra v zaměstnance- nebát se požádat o radu či pomoc VEGS: dovolená v cizině, důležitost osvojování si dalších jazyků Přesahy do učiva všech předmětů, komplexní pojetí učiva, bloková výuka Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) OSV: zdůvodňování nutnosti dodržování určitých pravidel, umění žádat o pomoc,omluvit se, pozdravit, ale i odmítnout VDO: dodržování daných pravidel, řádu, motivace k ohleduplnosti a ochotě V - VI (cca 8 vyuč. hodin) využití časové rezervy Časové rozvržení IX - X (cca 8 vyuč. hodin) Poznámky, diferenciace Žáci s vývojovými poruchami učení: Práce podle individuálních plánů. Žáci s postižením tělesným (pohybovým)

9 nedostatkům - je informován o svých právech a povinnostech, zná pravidla slušného chování - ví, co je to rodina, dokáže pojmenovat jednotlivé členy rodiny, orientuje se v rodinných vztazích (maminka mé maminky je moje apod.), kdo je starší, kdo mladší - zná adresu svého bydliště, datum svého narození - uvědomuje si své místo v rodině, zná některá svá práva a povinnosti - ví, jakým způsobem je možné adekvátně trávit volný čas a sám si vybírá aktivity podle svého zájmu - má povědomí o tom, kdo byl Svatý Václav a o souvislosti se státním svátkem sleduje a dokáže popsat změny v přírodě na podzim - orientuje se v pojmech minulost, Základní společenská pravidla, chování mezi lidmi Člověk průběh lidského života: Moje rodina širší příbuzenské vztahy, prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, vztahy mezi členy rodiny. Rodinné zvyky a tradice, úcta ke starším, rodokmen. Pomoc v domácnosti práva a povinnosti, bezpečnost při používání domácích spotřebičů. Práce a volný čas: Volný čas a jeho využití. Státní svátky Den české státnosti, Svatý Václav. Rozmanitost přírody: Změny v přírodě na podzim, podzimní měsíce, výlovy rybníků, pouštění draků, sklizeň ovoce, zeleniny, práce na polích, sběr kaštanů, žaludů, šípků, jeřabin, Lidé a čas: Minulost, současnost, budoucnost pomáhat slabším a potřebným Přesahy do Matematiky. MKV: rodinu mají Indiáni, černoši, Rómové, atd. hledání styčných bodů mezi rodinami různých národn. menšin Přesahy do Českého jazyka, Matematiky a výchovných předmětů VEGS: sv.václav - naše kulturní a historické dědictví je přínosem ke kultuře světové změny okolní krajiny vlivem činnosti člověka OSV: koloběh života, úcta ke X (cca 8 vyuč. hodin) Pracují podle stejných osnov, jsou uvolňováni z vycházek, nebo mohou využít pomoci asistenta pedagoga. Žáci s rychlejším pracovním tempem: Rozšiřující úkoly z pracovních listů, výukových programů, alternativních studijních materiálů.

10 současnost, budoucnost - zná hodiny, čas dokáže určit podle hodin s ručičkami i digitálních - dokáže vyjmenovat měsíce v roce, jarní, letní, podzimní a zimní měsíce, dokáže stručně charakterizovat jednotlivá roční období - chápe rozdíl mezi kalendářním a školním rokem - dokáže podle obrázku popsat základní části lidského těla - přiřadí ke smyslům správné orgány (sluch, čich, zrak, chuť, hmat) -zná příznaky běžných onemocnění, zbavuje se strachu z lékařských prohlídek a prohlídek u zubního lékaře, ví, proč je nezbytné očkování - je seznámen s tím, jak se zachovat v případě, kdy je svědkem úrazu, dokáže poskytnout první pomoc (přiměřenou svému věku) - dodržuje základní hygienické návyky - je seznámen s možnostmi využití bezplatných linek tísňového volání oblékání, doprava, věda a technika Orientace v čase podle hodin (ručičkových i digitálních), denní režim podle hodin. Hodina, minuta, sekunda. Kalendářní rok (charakteristika ročních období i jednotl. měsíců). Kalendářní rok a školní rok. Člověk a jeho zdraví: Naše tělo (hlava, trup, horní a dolní končetiny a další části). Smysly. Nemoc a úraz dětské nemoci, návštěva lékaře, předcházení nemocem a úrazům. Lékárnička. Nebezpečí zneužívání léků. Základy poskytnutí první pomoci. Škodlivost návykových látek. Zdravotnická zařízení v Klatovech. Hygiena a čistota. Tísňová volání, linka důvěry. Dětská krizová centra. starším spoluobčanům porovnat styl oblékání, způsoby dopravy i rozmach průmyslové revoluce. Vymyslet ekologický dopravní prostředek. Přesahy do Matematiky, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy, Českého jazyka Přesahy do učiva Tělesné výchovy, Českého jazyka jakým způsobem utvářet zdravý životní styl (žáci navrhnou), odpovědnost ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů XI (cca 8 vyuč. hodin)

11 - zná, z čeho se vyrábí základní výrobky kolem nás (potraviny, oblečení, nábytek, papír atd.) - pozná základní materiály pro výrobu některých konečných výrobků (kov, plast, sklo) - zná některé vánoční zvyky a tradice, mnohé si sám vyzkouší, stává se pokračovatelem těchto tradic - zná některé zimní sporty, některé z nich sám provozuje - uvědomuje si rizika a nebezpečí Lidé kolem nás: Lidé a technika. Zaměstnání rodičů. Pracovní postupy, stroje a nástroje. Technika jako výsledek lidského vývoje. Lidé a čas: Adventní zvyky a obyčeje Vánoce u nás a ve světě Člověk a jeho zdraví: Zimní sporty, zásady pobytu na horách a venku vůbec s ohledem na mráz, prochladnutí, náledí, sněžení, bezpečnost při zimních sportech OSV: úcta k výsledkům práce lidí, ocenění hodnoty spolupráce a pomoci Přesahy do učiva Pracovní výchovy MKV: Vánoce u nás a ve světě multikulturní náhled na oslavu Vánoc jazyka, Hudební výchovy, Výtvarné výchovy, Pracovní výchovy Přesahy do učiva Tělesné výchovy, Českého jazyka a Výtvarné výchovy XII (cca 6 vyuč. hodin) - na základě vlastní zkušenosti dokáže pojmenovat proměny přírody v zimě Rozmanitost přírody: Člověk a jeho zdraví: Zimní měsíce, délka dne a noci. Proměny přírody v zimě, lesní zvířata v zimě péče o ně. jazyka, Výtvarné výchovy I (cca 8 vyuč. hodin) - je obeznámen se základními pravidly silničního provozu, správným přecházením vozovky, chůzí po chodníku, funkcí semaforu, chováním v dopravních Chodec cyklista. Dopravní prostředky, dopravní značky. Dopravní situace v obci. Přesahy do učiva Tělesné výchovy, Českého jazyka

12 prostředcích a při čekání ne ně, významem základních dopravních značek - zná a umí použít telefonní čísla hasičského záchranného sboru ČR, policie ČR, zdravotnické záchranné služby Seznámení s telefonními čísly, nácvik správného ohlášení dopravní nehody, požáru a jiných život ohrožujících událostí. Pošta. jazyka a Matematiky - učí se, jak pečovat o některé pokojové rostliny - je seznámen se základními pravidly péče o živočichy v zajetí, je si vědom odpovědnosti za jejich život pokud se rozhodne je doma chovat Rozmanitost přírody: Místo, kde žijeme: Příroda svět okolo nás: pokojové rostliny (názvy některých z nich, péče o ně - zalévání, hnojení, apod.) Péče o živočichy v zajetí chované doma (křečci, andulky atd.), na dvorku, hospodářská zvířata (králíci, slepice atd.). Návštěva květinářství a prodejny se zvířaty(vycházka). Přesahy do učiva Pracovní výchovy, Českého jazyka OSV: péče o živočichy v zajetí, vědomí odpovědnosti za jejich život, pokud se rozhodne pro jejich chov II - VI (cca 26 vyuč. hodin) - ví, kde je jeho domov, jaký je rozdíl mezi městem a venkovem Domov-prostředí v okolí bydliště Obec, město rozdíly Ochrana životního prostředí Hodnocení životního prostředí Recyklace, třídění odpadu Kam s nimi, když doslouží? praktické dovednosti třídit odpad - umí rozlišit ovoce a zeleninu - ví, co je to zemědělská plodina Druhy zeleniny, zemědělské plodiny, luštěniny. Stromy, keře, byliny. Ovocné stromy a ovoce. pojem ekologické zemědělství, funkce ekosystémů ve vztahu k

13 - zná význam Velikonočních svátků, zná zvyky a tradice s nimi spojené a stává se jejich příštím nositelem Lidé a čas: Velikonoční zvyky a obyčeje, praktické vyzkoušení některých z nich lidské společnosti Přesahy do učiva Pracovní výchovy, Výtvarné výchovy, Českého jazyka - zná hospodářská zvířata, dokáže pojmenovat jejich mláďata, zná jejich význam pro člověka a má základní informace o jejich chovu - poznává základní druhy listnatých a jehličnatých stromů, dokáže je rozdělit na opadavé a neopadavé - na základě vlastních zkušeností dokáže charakterizovat změny v přírodě na jaře - zná rozdíl mezi tažnými ptáky a ptáky u nás trvale žijícími, dokáže některé jmenovat - zná i na základě vlastní zkušenosti život v přírodním společenstvu les a dokáže ho za pomoci obrazového materiálu stručně popsat - zná i na základě vlastní zkušenosti život v přírodním společenstvu u vody a ve vodě, podle obrazového materiálu ho dokáže stručně popsat Rozmanitost přírody: Hospodářská zvířata, mláďata, užitek, způsob života V lese listnaté a jehličnaté stromy (opadavé, neopadavé), význam lesa (dřevo, kyslík, ), lesní plody. Prakt. poznávání stromů v přírodě vycházka. Ochrana přírody nebezpečí narušení ekosystému Keře a byliny v přírodě, jejich poznávání. Živočichové ve volné přírodě, způsob jejich života, poznávání volně žijících živočichů v přírodě V lese rostliny, živočichové, péče o ně. Nebezpečí narušení ekosystému. U vody a ve vodě živočichové, rostliny. Nebezpečí narušení ekosystému. jazyka, Pracovní výchovy, Výtvarné výchovy zásahy člověka do přírody, uvědomování si podmínek života volně žijících živočichů a možností jejich ohrožování, funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti význam vody pro lidské aktivity, jak chránit její čistotu

14 - na základě vlastních zkušeností dokáže popsat proměny přírody v létě Proměny přírody v létě letní měsíce. Přesahy do učiva ostatních předmětů, bloková výuka Očekávané výstupy (aplikované klíčové kompetence) 3. ročník žák - popíše okolí bydliště, okolí školy - zná hlavní komunikace v obci, městě - zná důležité dopravní značky, dovede vysvětlit jejich význam, zná pravidla pro chodce - zná MHD ve městě - orientuje se ve své obci (městě) podle význačných objektů,historických budov - orientuje se v leteckém pohledu a plánu - zná významné podniky v obci, ví, co se v nich vyrábí - ví, kde pracují rodiče - najde místa pro volný čas, kulturu, služby, sport - orientuje se v jízdních řádech. Shrnutí učiva: Domov a příroda v okolí Učivo Místo, kde žijeme: Lidé a čas: Naše obec: Domov, rodina, přátelé, město, kde žiji, škola a její okolí. Části obce: Uliční síť, dopravní značky, dopravní kázeň, městská hromadná doprava. Významné budovy v obci. Znázornění obce model a plán. Pracovní příležitosti v naší obci Kulturní a sportovní život v naší obci. Životní prostředí v naší obci. Spojení se sousedními obcemi. Zařazení průřezových témat, přesahy (mezipředmětové vazby) jazyka, Pracovní vých., Výtvarné vých., Tělesné a dopravní výchovy OSV: dodržování pravidel chování ve veřejných dopravních prostředcích, v obchodech, na úřadech. Žádost o radu, o pomoc. orientace se v leteckém pohledu a plánu, podíl zeleně v aglomeraci OSV: základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (ztratili jsme se v cizím městě, zjišťování dopravního spojení) využití časové rezervy Časové rozvržení IX (cca 6 vyuč. hodin) Poznámky, diferenciace Žáci s vývojovými poruchami učení: Práce podle individuálních plánů. Žáci s postižením tělesným (pohybovým) Pracují podle stejných osnov, jsou uvolňováni z vycházek, nebo mohou využít pomoci asistenta pedagoga. Žáci

15 - využívá informační a komunikační technologie. - pojmenuje kulturní a historické památky, významné události regionu - posuzuje okolní krajinu, její rozmanitost - popíše polohu slunce v různé denní době - určí světové strany podle kompasu - orientuje se v nejbližším okolí - porovná kresbu s mapou, zná zákl. značky - chápe, co jsou živé a neživé přírodniny - rozliší rostliny, živočichy a houby - uvádí různé typy krajiny, její proměn; - vypráví o různých místech naší vlasti Okolí města, regionální zvláštnosti. Místo, kde žijeme: Krajina kolem nás: Poloha naší obce v krajině, typy krajiny. povrch místní krajiny. Polední stín, světové strany, směrová růžice, kompas. Obzor, vyvýšeniny a údolí. Turistická mapa, barvy na mapě, orientace na mapě, měřítko a vysvětlivky. Příroda (živé a neživé přírodniny) a lidské výtvory Získávání surovin a jejich využití, využití odpadových surovin Rozmanitosti krajiny a její přírodní i kulturní složky. Krásy naší krajiny MDV: regionální a místní tisk, jeho využití k získání informací VDO: význam pojmu region a regionální život jazyka, Výtvarné vých., Tělesné a dopravní výchovy příklady závislosti života na neživé přírodě OSV: já a místo, kde žiji, jak se chovám ke svému životnímu prostředí X (cca 8 vyuč. hodin) s rychlejším pracovním tempem: Rozšiřující úkoly z pracovních listů, výukových programů, alternativních studijních materiálů. - zná různé látky - popíše různé vlastnosti látek ( látky pevné, kapalné a plynné ), jejich změny ( tvar, rozměr, barva, lesk ) - provádí jednoduché pokusy - zná jednotky délky, hmotnosti, objemu, Rozmanitost přírody: Věci kolem nás: látky, z nichž jsou věci vyrobené, vlastnosti látek. Měření, veličiny a jejich jednotky: délka, hmotnost, objem, jazyka, Pracovní výchovy, Výtvarné výchovy Přesahy do učiva Matematiky

16 teploty, času - dovede měřit metrem, vážit na miskových váhách, zjišťovat pokusem objem tělesa, měřit teplotu - měří čas hodinami,stopkami teplota, čas Co již umíme měřit délka. OSV: uvědomování si své jedinečnosti a tím odlišnosti od ostatních (nezáleží na váze, výšce, barvě vlasů atd.) Zbavení se pocitu méněcennosti z toho jak vypadám. - zná vlastnosti vzduchu a jeho složení - chápe význam vody pro život - zná skupenství vody a její rozložení na Zemi - popíše koloběh vody v přírodě - zná význam vody a aktivně ji chrání - ví, kde jsou zdroje pitné vody pro obec - chápe význam matečné horniny pro vznik půdy - ví, proč chráníme přírodu - pozná významné horniny a nerosty - zná základní typy půd Rozmanitost přírody: Neživá příroda: Slunce, vzduch, voda. Voda sladká a slaná, oběh vody v přírodě. Voda v krajině, pitná voda. Půda. Znečišťování životního prostředí, ekologie Horniny a nerosty: žula, čedič, pískovec, vápenec, půda, uhlí, škodliviny, zejména působení zplodin hoření a výfukových plynů na kvalitu ovzduší. Nepostradatelnost vody pro život, spotřeba vody v domácnosti Poukázat na to, jak dlouho vzniká úrodná vrstva půdy. Příklady závislosti života na neživé přírodě vlastní pozorováním sledovat poškozování přírody, sledování skládek, odhazování odpadků, směšování separovatelného a recyklovatelného odpadu, znečišťování ovzduší spalováním plastů, jazyka, Výtvarné výchovy, XI XII (cca 14 vyuč. hodin)

17 ropa, zemní plyn. Pracovní výchovy - popíše různé skupiny rostlin - zná základní části těla semenných rostlin - chápe princip výživy a stavby těla rostlin, popíše dýchání rostlin - vysvětlí význam kořene, zná různé typy - popíše dužnatý, dřevnatý stonek - pozná některé typy listů, včetně jehlic - popíše stavbu květu - uvádí typy plodů - uvádí příklady výtrusných rostlin - zná způsoby rozmnožování rostlin - zná různé užitkové i okrasné rostliny - popíše život rostlin v průběhu roku - ví o významu podhoubí v ekosystému lesa - zná běžné druhy jedlých i jedovatých hub - popíše stavbu hub a způsob jejich výživy - zná škodlivost plísní - popíše základní vztahy mezi rostlinami, živočichy a houbami v přírodě - popíše různé živočišné druhy, zařadí je do skupin podle vnějších znaků - popíše stavbu těla modelového živočicha - vysvětlí různé způsoby přijímání potravy, dýchání, pohybu, rozmnožování i průběhu Život v přírodě: Znaky života rostlin růst, vývoj, dýchání, výživa, rozmnožování, pohyb rostlin. Rostliny semenné a jejich části kořen, stonek, list, květ, plod. Rostliny výtrusné Dřeviny byliny. Jejich druhy. Rozmanitost rostlin: rostliny kvetoucí, nekvetoucí, vyšlechtěné, plané, plevele. Rostlina a prostředí, změny v průběhu roku vlivem teplot. Houby rozmanitost hub, stavba těla, život hub. Houby a my. Vztahy v přírodě Živočichové: Rozmanitost živočichů, znaky jejich života, ochrana, rozdíly mezi rostlinami a živočichy. Život živočichů, stavba těla hmyz, savci, ptáci (výběr souvislosti výživa rostlin z neživé přírody a potravní řetězec, uhynulá těla a zbytky jako zdroj výživy (vše se vrací do půdy) jazyka a všech výchov I II (cca 14 vyuč. hodin)

18 života různých živočichů - uvádí příklady hospodářských, domácích zvířat i volně žijících druhů - zná některé chráněné živočichy i nebezpečí parazitů konkrétních živočichů podle zájmu žáků) Živočichové a my. - zná zásady zdravé výživy - zná základní potraviny našeho jídelníčku, dokáže rozlišit potraviny zdravé výživy - zná význam konzumace ovoce a zeleniny pro naše zdraví - ví, co je to kultura stolování Člověk a jeho zdraví: Co potřebujeme k životu: Potraviny, výživa druhy potravin (pečivo, mléko a mléčné výrobky, masné výrobky, ovoce a zelenina, cukrovinky, nápoje). Správné stolování, základní denní jídla (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). MDV: kritičnost při sledování televizních reklam. Ocenění významu médií při zdravotnické osvětě. jazyka a Pracovní výchovy III IV (cca 8 vyuč. hodin) - rozlišuje lidské rasy; chápe rovnost lidí - pojmenuje části lidského těla - jmenuje některé orgány - chápe ochrannou funkci kůže, opěrnou funkci kostry, důležitost svalů pro pohyb - zná vnitřní ústrojí, chápe základní činnost orgánů a orgánových soustav - ví, že smysly umožňují člověku získávat podněty z vnějšího prostředí - chápe význam pitného režimu - chápe význam zdravého dýchání - ví, že nepotřebné látky musí tělo vyloučit - ví, co je zdravé a podnětné prostředí - dodržuje hygienické zásady, přiměřeně se obléká, aktivně odpočívá, chrání své zdraví a Člověk a lidé: Části těla člověka. Orgány (kůže, kostra, zuby, svaly, vnitřní ústrojí). Naše smysly a smyslové orgány. Zdraví a bezpečnost: Zásady zdravého života, nebezpečí návykových látek. MKV: rovnocennost všech etnických skupin a kultur jazyka a Tělesné výchovy

19 je ohleduplný k ostatním - dokáže pojmenovat jednotlivé členy rodiny, orientuje se v rodinných vztazích (maminka mé maminky je moje apod.), kdo je starší, kdo mladší - ví, jakým způsobem je možné adekvátně trávit volný čas a sám si vybírá aktivity podle svého zájmu - zná zásady správného denního režimu - poznává, že ne každému je umožněno žít ve vlastní rodině - seznamuje se se životem lidí v obci, jejich povoláním, zajímá se o vyráběné věci Lidé kolem nás: Lidé a čas: Moje rodina: širší příbuzenské vztahy v rodině, rodinné zvyky a tradice. Práce a volný čas, jeho využití: denní režim, aktivní odpočinek. Dětské domovy, SOS vesničky. Lidé a technika Přesahy do učiva Matematiky jazyka a všech výchov VDO: výchova k ochotě pomáhat zejména slabším a potřebným IV (cca 6 vyuč. hodin) - reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech - zná tísňová čísla pro přivolání první pomoci, umí zavolat první pomoc - dovede poskytnout nejjednodušší první pomoc, v praxi si vyzkouší ošetření drobného poranění - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví Člověk a jeho zdraví: Člověk a zdraví, bezpečnost, první pomoc. Tísňová čísla při první pomoci. Praktické činnosti obvazová technika. Základy sexuální výchovy Rozmanitost přírody: Pozorování přírodních společenstev (vycházky): jazyka, Matematiky, Tělesné výchovy ochrana přírody, pojem ekologie, jeho význam a V (cca 6 vyučovacích hodin) V VI (cca 6 vyuč. hodin)

20 u lidských obydlí, na poli, na louce, v lese, u vody praktické naplňování Shrnutí učiva: Možnosti využití znalostí a dovedností z prvouky o prázdninách. využití časové rezervy Vzdělávací oblast: Obor vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět VLASTIVĚDA Charakteristika předmětu: Vlastivěda se vyučuje ve ročníku (2. období). Výuka zahrnuje učivo ze 4 základních tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme - obec a místní krajina, naše vlast, regiony ČR, Evropa a svět, práce s obecně zeměpisnou mapou, tématické mapy Lidé kolem nás - soužití lidí, právo a spravedlnost, vlastnictví, kultura, základní globální problémy Lidé a čas - orientace v čase, současnost a minulost v našem životě, regionální památky, báje, mýty, pověsti Rozmanitost přírody - životní podmínky, příroda ČR a sousedních států V předmětu jsou plněny dílčí úkoly z průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova. V obou ročnících bude využíváno přesahů do dalších předmětů: Český jazyk, Matematika, Přírodověda, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pracovní výchova a Tělesná výchova. Žák si osvojuje učivo o historii i současnosti naší země a Evropy, rozvíjí poznatky a dovednosti získané v předchozím období (zejména v prvouce) a uplatňuje praktické poznatky a dovednosti z vlastních zkušeností a dovedností a individuálně získaných znalostí. Učí se vnímat

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 6 Člověk a jeho svět. Prvouka Vlastivěda Přírodověda

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 6 Člověk a jeho svět. Prvouka Vlastivěda Přírodověda Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 6 Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 2. období 4. ročník Učební texty : UČEBNICE PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cílové zaměření

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 4. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Období: 2. období Počet hodin ročník: 33 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc

Vlastivěda. Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě. První pomoc 1 Vlastivěda Vlastivěda Učivo Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie, značky na mapě První pomoc BESIP dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního provozu z hlediska chodce a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

I. Sekaniny1804 Vlastivěda

I. Sekaniny1804 Vlastivěda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně, 5.ročník... 2 hodiny týdně.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

7. 4. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky

7. 4. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky 7. 4. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. období Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka. A) Cíle vzdělávací oblasti PRVOUKA - učit žáky pozorovat

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Člověk a jeho svět Školní rok 2012/13 Třída-ročník 2. Vyučující Mgr. S.Figallová Měsíc Učivo PT Výstupy Využití školní zahrady IX. Škola třídní kolektiv, třídní řád, způsoby

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Prvouka - Přírodověda - Vlastivěda 2 / 10

Prvouka - Přírodověda - Vlastivěda 2 / 10 Prvouka Školní výstupy Žák by měl Místo, kde žijeme rozlišovat hračky od školních pomůcek udržovat pořádek rozpoznat spolužáky poznat svou třídu, školu přejít vozovku podle pravidel pojmenovat město, kde

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Zaměření kompetence k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální (spolupráce a úcta) občanská pracovní Vybrané činnosti a učivo v této

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola Žák: - orientuje se ve škole - bezpečně se orientuje v budově školy - pozná spolužáky, učitele, ředitele - pozná svoje spolužáky, třídního učitele, ředitele

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více