Manipulativní rétorika ve zkratce. Marcel Horák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manipulativní rétorika ve zkratce. Marcel Horák"

Transkript

1 Manipulativní rétorika ve zkratce Marcel Horák

2 Obsah ÚVOD MANIPULACE MANIPULÁTOR JEDNOTLIVÉ FÁZE MANIPULACE TYPY MANIPULÁTORŮ KLASIFIKACE MANIPULACÍ PODLE JERONÝMA KLIMEŠE MANIPULATIVNÍ TECHNIKY JEDNOTLIVÉ TECHNIKY MANIPULACE PODLE BECK SPIN DOCTORING ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ MONOGRAFIE ELEKTRONICKÉ ZDROJE

3 ÚVOD Rétorika neboli řečnictví není pouze nutnou dovedností, která pomáhá jedinci v jeho prosazení se ve světě obchodu, politiky a dalších oblastech společenského života stejně jako i v oblasti vztahů, rétorika je i uměním v pravém slova smyslu. Mnoho o rétorice se dá naučit a do určité míry se dá naučit i rétorika samotná, ale aby jedinec dokázal rétoriku povýšit na umění, je nezbytná jistá dávka talentu a nadání. Rétorika je vyučována a zkoumána již od dob starého Řecka, kde patřila k základním dovednostem. Rétorika je nezbytnou součástí veřejné komunikace, přičemž od kvality rétora čili řečníka se odvíjí kvalita celé komunikace. Rétor je ten, kdo nastavuje pravidla komunikace a jeho výkonem je ve velké míře limitován výsledek celého komunikačního procesu. Jedním z hlavních cílů a poslání rétoriky je pomocí mluvené řeči přesvědčit posluchače o vlastním názoru, postoji nebo pravdě. Rétorika je samozřejmě i velmi důležitou manažerskou disciplínou, kterou by měl každý manažer ovládat. Rétorice je nutné se naučit, je nutné ji studovat a samozřejmě i trénovat praktickým používáním. Jen tak je možné dosáhnout skutečného umění či dokonce mistrovství v této disciplíně. Sílu a dosah rétoriky velice výstižně definuje tato věta: Náš hlas je ve spojení s naším srdcem. A hlas v kontaktu se silou slova dokáže otevírat srdce druhých, dokáže otevírat další dveře našich možností a ryze nových pohledů na sebe sama 1. Rétorika je souhrn velkého množství dovedností, které se neobejdou jedna bez druhé. Naše působení na druhé vždy vychází z našeho projevu, z naší komunikace. To, kým jsme, dáváme druhým najevo nejen svým mluveným projevem, ale také svým hlasem a tělem. Práce na našem verbálním a neverbálním vyjadřování nás vede k vědomí sebe sama a dále k sebedůvěře a autenticitě v projevu, komunikaci a prezentaci. V mnoha případech se stává, že druzí dříve nebo později zapomenou, co jsme říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se cítili v naší společnosti. Jay Heinrichs upozorňuje, že rétorika znamená víc než jen velkolepé řečnictví, umí víc než jen používat slova k ovlivňování nebo přesvědčování. Rétorika nás učí jak debatovat bez hněvu a dává možnost najít zdroj společenské moci 2. Rétorika se dá ovšem i zneužívat. Toto se děje v případě, kdy jednotlivec či skupina chce přesvědčit druhé o své pravdě a o svých názorech a strhnout je na svou stranu za každou cenu 1 Robert Sättler [online] [cit ]. Rétorika a verbální charisma. Dostupné z WWW: <http://www.robertsattler.cz/firemni-programy/retorika-a-charisma/>. 2 HEINRICHS, Jay. Rétorika pro každého: Co nás mohou Aristoteles, Lincoln, a Homer Simpson naučit o přesvědčování. Brno: Computer Press, s. ISBN

4 přičemž se neštítí použít jakékoli prostředky k dosažení svého cíle bez ohledu na skutečnost, zda je nosná myšlenka ušlechtilá či nikoli. Nejčastější zneužívání slova ze strany řečníka je formou manipulativních technik rétoriky. Cílem této práce je popsat pojem manipulace a přinést stručný přehled těchto technik. S manipulací v rétorice souvisí i pojem převzatý ze zahraničí spin doctoring, který bude v práci zmíněn a popsán také. 1. MANIPULACE Manipulace (z latinských výrazů ruka a uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení druhé osoby či více osob, přičemž manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní, či pro ně nemají dostatek iniciativy, a které by tudíž danou myšlenku, názor či jednání nepřijali, nebo až s dlouhou časovou prodlevou. Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nemůže a někdy ani nechce bránit 3. Lidé byli manipulováni již od dávných dob, protože každá historická i politická sféra zplodila vždycky stejně bezohledné a ziskuchtivé manipulátory. Jejich vliv ovšem nikdy nebyl tak nebezpečně zhoubný a nezvratný jako v našem zglobalizovaném, ztechnizovaném a zvirtualizovaném světě. Historičtí manipulátoři (církve, misionáři, absolutisté a váleční vůdci) vytvářeli již od počátků civilizace organizace k upevnění vlastní i státní moci, jež byly natolik efektivní, že se daly také zneužít například k náboženským válkám, které vždycky sloužily zejména k zmnožení majetku. Dnešní manipulátoři nás nenápadně ale přitom hrůzně efektivním způsobem zbavují individualistů a akcentovaných jednotlivců, takže nás proměňují v jednolitou masu tak rychle a nezvratně, až se zdá, že chod dějin náhle ustal, když totiž sebevýznamější události přestávají mít smysl a masy už nejsou s to uvědomit si konečné důsledky svého nebezpečného jednání. Cílem většiny manipulátorů je vytvořit z přirozeně akcentovaných jednotlivců a individualistů spokojenou, poslušnou a výkonnou masu, kterou následně mohou jednoduchými signály a hesly snadno ovládat, podle vlastních potřeb usměrňovat a především komerčně a politicky využívat. Nejvyšší zisky, jak politické, tak finanční (ostatně obojí velmi úzce souvisí) lze totiž získat jen z dostatečně zmanipulované masy bez individualistů. 3 Manipulace. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2011, last modified on 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/manipulace>. 4

5 Manipulátor většinou na začátku jedná tak, aby získal u svých obětí sympatie. Často využívá své charisma a znalost slabých stránek ostatních lidí. Manipulaci můžeme chápat i pozitivně, jako působení na ostatní s využitím autority a zkušeností. Příklady pozitivní manipulace jsou některé zdravotnické obory jako např. psychologie, psychiatrie, atd., záchranné sbory v případech vyjednávání, uklidňování zachraňovaných, atd., mezilidská diplomacie při řešení situací nekonfliktní cestou, pomoc při řešení problémů, mediace, policejní vyšetřování atd. Některé techniky manipulace běžně používají také profesionálové v reklamě s cílem prodat zboží a v politice s cílem získat přízeň voličů. V těchto případech se zpravidla neuplatňují vyšší city, které jsou naopak hlavním nástrojem manipulátora v mezilidských vztazích. Propaganda, která je nám známá zejména z dob komunistického režimu slouží k ovládání davu a je založena právě na manipulaci s lidským myšlením. Režim jejím prostřednictvím útočí i na základní lidské potřeby a city, cílevědomě přesměrovává přirozené emoce a nutí lidi vzdát se svých práv. Manipulátor může používat i různé metody zaměřené na destrukci osobnosti manipulované osoby. Například cílové osobě či osobám nenápadně mění důvěrně známé prostředí tak, aby se v něm neorientovala a cítila nesvá. Když potřebuje, upozorňuje na své zásluhy a zároveň snižuje sebevědomí oběti. Neváhá věnovat dar velké ceny nebo půjčit peníze apod., protože si tím svou oběť morálně zavazuje. V manželství se manipulátor běžně dopouští citového vydírání. Snaží se vzbudit silné emoce (strach, pocit viny ). Dokáže zcela rozvrátit rodinu. Z výše popsaného je zřetelné, že manipulace spočívá zejména v působení na emoce a city manipulovaných. Zcela jistě je manipulaci možno považovat za účelové jednání, které je mnohdy v rozporu s etikou a morálkou společnosti a může být společensky vysoce nebezpečné a nežádoucí. Manipulace na mnoho způsobů se bohužel v současné společnosti velice rozmáhá a stává se fenoménem doby. Jednání tzv. na rovinu se pomalu ale jistě vytrácí a jedinec ztrácí přehled o tom, co pravda je, co je pravda upravená a co pravda není vůbec. Zjednodušeně se dá říci, že manipulace je zneužití převahy (informací, intelektu, výřečnosti, momentální situace, různých psychotechnik, apod.) k ovlivnění rozhodování a jednání druhého ve vlastní prospěch, či prospěch určité skupiny (náboženské, politické, komerční ). Manipulace s sebou samozřejmě nese negativní důsledky. Necháme-li manipulaci bez povšimnutí, zplodí nedůvěru a podezírání. Lidé si budou na sebe navzájem dávat dobrý pozor a nebudou chtít mluvit otevřeně, protože se budou bát, že to, co řeknou, si někdo špatně vyloží, případně proti nim zneužije. Manipulace rozbíjí důvěru, která je předpokladem dobrých vztahů a spolupráce jakéhokoliv společenství (skupiny). Na osobní rovině způsobuje manipulace pocit zneužití, ztrátu pozitivního sebehodnocení a v dlouhodobém pohledu 5

6 manipulace nepochybně přináší frustraci až rozpad osobnosti nebo společnosti. Ovšem ani manipulující člověk nevyvázne bez poškození. Uzavírá se hlouběji do svého vnitřního světa bez přátelských a bezprostředních vztahů s druhými lidmi a postupně začíná věřit svým lžím a tudíž propadá sebeklamu, kdy ztrácí soudnost a jeho sebehodnocení se stává lichým. Manipulace může být zjevná nebo skrytá tzn. taková, která používá např. nenápadně utroušených poznámek, předem promyšlených výrazů obličeje a pečlivého plánování. Pro někoho je to zakořeněný podvědomý zvyk, zatímco jiní se k ní uchylují v tísni nebo zcela účelově. Každý, kdo chce někým manipulovat, potřebuje prostředky, kterými toho dosáhne. Ty musí být velmi promyšleně volené a mocné, neboť málokdo má touhu být manipulován. Kromě několika výše zmíněných případů se dá tedy konstatovat, že manipulaci můžeme zařadit spíše k negativním společenským jevům, přičemž její výsky je bohužel poměrně častý a to v mnoha sférách života. Není nutné, aby se jedinec pohyboval ve vysoké politice či byznysu, manipulace si jej najde i v rámci naprosto běžného života, prostě k němu patří. Doktor Petr Novotný říká, že aniž si to většinou naplno uvědomujeme, stali jsme se nebo se stáváme zmanipulovanou masou s úkolem přejímat nepravdivé myšlenky, lživé hodnoty a city, abychom následně spolehlivě zkonzumovali také v podstatě nepotřebné zboží, hodnoty a vnucovaný životní způsob. Svět se zmenšil na jeden velký manipulátorský celek, přičemž počet jeho vlastníků se nebezpečně rychle zužuje. I toto je dopad globalizace, což je ovšem jiné téma. Nicméně je evidentní, že je naprostou nutností uvědomovat si, že jsme stále pod vlivem snahy manipulace, ať je již důvod jakýkoli Manipulátor O manipulátorech můžeme mluvit v souvislosti s médii, s politikou, s obchodem, se zábavním průmyslem, se zdravotnictvím (zejména farmaceutický průmysl), se školstvím, s církvemi a dokonce i s rodičovstvím. Tento výčet zcela jistě není úplný. Je tedy jasné, že do kontaktu s lidmi, kteří námi manipulují, se dostáváme nezřídka. Nemusí to být jen v obchodě, v reklamě či v politice. Manipulace nachází živnou půdu i v prostředí rodinném, v partnerských vztazích, v pracovním prostředí. Manipulátoři mohou působit přímo i nepřímo, zblízka i vzdáleně. Pro objekt manipulace je nejen nepříjemná, ale může mít i sociální a psychické důsledky. Pro naši schopnost identifikovat manipulativní jednání je rozhodně nutné rozeznat 4 NOVOTNÝ, Petr. Kdo s námi manipuluje. Liberec: Dialog, s. ISBN

7 osobu manipulátora, tzn. vědět, čím se taková osoba nebo její jednání vyznačuje. Psycholožka Isabelle Nazare-Aga uvádí ve své knize třicet znaků 5, podle nichž identifikuje osobnost s manipulativními rysy. Za manipulátora považuje takovou osobnost, která vyhovuje alespoň deseti z níže uvedených znaků. 1. Je egocentrický. 2. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé. 3. Navozuje u oběti pocit viny. 4. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby. 5. Odpovídá většinou neurčitě. 6. Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje. 7. Své potřeby zakrývá logickými důvody. 8. Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod. 9. Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem. 10. Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod. 11. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat. 12. Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali. 13. Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak. 14. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb. 15. Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně. 16. Často mění téma uprostřed hovoru. 17. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám. 18. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že má navrch. 19. Lže. 20. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých. 21. Závidí třeba i osobám velmi blízkým. 22. Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta. 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých. 24. Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli. 25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku. 26. Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy. 5 NAZARE-AGA, Isabelle. Nenechte sebou manipulovat. Praha: Portál, s. ISBN

8 27. V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně. 28. Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých. 29. Přiměje oběť k jednání, kterého by o vlastní vůli nejspíš nedopustila. 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen. Na první pohled se může zdát, že výše uvedené znaky zcela nesouvisí s hlavním tématem. Je tomu ovšem právě naopak. Znát a umět rozeznat tyto znaky je nutným předpokladem k odhalení řečníka, který se snaží námi manipulovat, v horším případě nám tyto znaky mohou být vodítkem při naší snaze manipulovat jiné. 1.2 Jednotlivé fáze manipulace Gloria Beck ve své publikaci popisuje jednotlivé fáze manipulativního jednání s cílem, aby toto jednání bylo co nejefektivnější. Nabádat lidi k manipulování ostatními stejně jako cílená a předem připravená manipulace samotná není sice příliš etické a morální jednání, nicméně v současné době je to tzv. trendy, je to žádoucí a výhodné 6. Andreas Edmüller a Thomas Wilhelm definují manipulaci jako vědomé nebo i bezděčné použití neférových způsobů chování, respektive jednání 7. Není cílem této práce řešit morální a etický rozměr manipulace ale pouze ji popsat. 1. Výběr vhodné cílové osoby. Aby byla manipulace úspěšná, je nutné ji provádět na vhodných objektech. Na nevhodně vybrané osobě nefunguje žádná manipulativní technika a snaha v tomto směru je tedy pak zbytečná. Ideální je upřednostňovat jedince snadno ovlivnitelné. Nejsnadněji takového člověka poznáme, když přitakává na sugestivní otázky a mění původní výpovědi nebo názory v reakci na nepříznivou zpětnou vazbu. 2. Fáze plánování. Zde je nutné stanovit si jasný cíl, kterého chceme dosáhnout a techniku, kterou v daném případě zvolíme. Gloria Beck 8 upozorňuje, že vždy nám 6 BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 5. vydání. Praha: Grada, s. ISBN EDMÜLLER, Andreas; WILHELM, Thomas. Nenechte sebou manipulovat: Jak rozpoznat manipulaci a prosadit svou vůli. Praha: Grada, s. ISBN BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 5. vydání. Praha: Grada, s. ISBN

9 musí být jasné jedno: Cílů budeme vždy dosahovat záludným a rafinovaným způsobem. Je nutné se rozloučit s hodnotami jako čestnost, upřímnost, přátelství nebo láska. Cenu má pouze dosažení cíle. 3. Tréninková fáze. Většina manipulativních technik vyžaduje určitý nácvik a zkoušení. U nácviku je výhodou, že nezáleží na výsledku a navíc kromě nácviku samotné techniky si manipulátor zvyká na tuto roli a sžívá se s ní. 4. Fáze vlastního použití. Jedná se o okamžik realizace manipulativního plánu a tudíž o praktické použití naplánovaného a nacvičeného. 5. Kontrolní fáze. Po každé manipulaci by měla následovat fáze kontroly účinnosti a úspěšnosti manipulace. V kontrolní fázi se zjišťuje, zda manipulovaná osoba reagovala podle plánu, zda zvolená technika byla vhodná a správná a zejména zda bylo dosaženo plánovaného cíle. Výsledky kontroly jsou důležité nejen pro hodnocení aktuální manipulace ale i pro plánování manipulace příští. 1.3 Typy manipulátorů Manipulátoři se obvykle skrývají pod různými maskami. Platí za pravé mistry v měnění škrabošek podle toho, jak se jim to právě hodí, podle lidí ve svém okolí, podle situace nebo podle cíle, k němuž směřují. Sympatický manipulátor. Tato maska, vyskytující se nejčastěji, je zřejmě nejnebezpečnější, protože dokonale skrývá jeho hru. Takový člověk může být usměvavý, přívětivý, veselý, hovorný, snadno navazuje kontakt. Snadno proniká do prostoru druhých a okamžitě si ho přisvojuje. Proces manipulace je do té míry nenápadný, že téměř zaniká mezi mnoha ostatními postoji, které jsou zpravidla zcela přijatelné nebo se tak přinejmenším jeví. Na rozpoznání sympatického manipulátora musíme dost dlouho setrvávat v jeho blízkosti, abychom postupně odhalili, co skrývá a kam ve skutečnosti směřuje. Ti pasivnější ho třeba nikdy neodhalí, protože nemají jasno ve vlastních emocích a neuvědomují si vlastní potřeby - je pro ně důležitější uspokojit potřeby a požadavky druhých než své vlastní. Technika: zprvu se jeví jako ochotný člověk. Potom vás požádá o drobné laskavosti, které mu s radostí prokážete, vše se jeví úplně v pořádku. Až za několik měsíců zjistíte, že jste svázáni psychologickou a (nebo) materiální závislostí, která vám brání zcela svobodně jednat. 9

10 Okouzlující manipulátor. Je obvykle přitažlivého zevnějšku. Má to, čemu se říká šarm. Dívá se lidem zpříma do očí, klade otázky, které je mohou zaskočit, a sám přitom na dotazy odpovídá vyhýbavě. Různými způsoby vyvolává pocit, který je mnohem rafinovanější a nebezpečnější než obdiv. Lidi ve svém okolí okouzluje, ba přímo fascinuje. Altruistický manipulátor. Altruistický manipulátor vám všechno dá, všechno pro vás udělá, aniž bychom ho o to museli žádat. Přitom však očekává, že platí zavedená zásada, princip reciprocity. Takový typ manipulativního člověka vás ohrožuje zejména tím, že si neuvědomujete, jaké mechanismy používá. Vytváří vztah závislosti na sobě. Vzdělaný manipulátor. Vzdělaný manipulátor dává najevo lehké pohrdání těmi, kteří nemají stejné vědomosti jako on, a podivuje se neznalosti ostatních při hovoru o úzce specializovaných tématech, o nichž málokdo něco ví. Spoléhá na neznalosti ostatních a uplatňuje prvky, které zvyšují jeho autoritu: dosažené vzdělání, společensky oceněné povolání, věk nebo zkušenosti. Nesmělý manipulátor. Protože se vyskytuje jen zřídkakdy, lze ho poznat jen velmi obtížně. Své snahy obvykle skrývá za předstíranou nesmělostí, drží se v pozadí a mnoho toho nenamluví. Soudí nás mlčením a pohledy, aniž by vyslovil svůj názor ve chvíli, kdy bychom to potřebovali. Nesmělý manipulátor bývá zpravidla žena. Tvrdí o sobě, že konflikty přímo nesnáší, a přitom je obratně vyvolává. Manipulátor diktátor. Diktátor je druhem manipulátora, kterého snadno poznáme. Obvykle se chová prudce, ostře kritizuje a slovně napadá lidi ve svém okolí. Potřebuje-li naše služby, uchyluje se k lichotkám. Podléhání citům je vada zcela nemyslitelná v profesionálních nebo osobních vztazích. Diktátorský manipulátor rozhodl (o vlastní vůli!), že jeho zásady platí pro všechny lidi v jeho okolí. Jako každý skutečný manipulátor se řídí svými pravdami jen do určité míry. Beze všeho vám vyčte, že jste neuvěřitelní sobci, nejste-li ochotni splnit každé jeho přání. Na rozdíl od sympatického, nesmělého nebo altruistického manipulátora lze takovou formu terorismu v mezilidských vztazích snadno poznat. 10

11 1.4 Klasifikace manipulací podle Jeronýma Klimeše 9 Základní dělení podle obcházené mohutnosti: Přímé (nátlakové) - manipulátor obchází vůli manipulovaného. Ten si zřetelně uvědomuje, že musí udělat něco, co nechce. Typické pro jednání z pozice moci či autority - rodič vůči dítěti, učitel vůči žákovi, policista vůči občanovi, monopol vůči zákazníkovi. Nepřímé (taktizující) - manipulátor obchází vědomí manipulovaného, ten si není vědom, že se momentálně děje něco, co je pro něj nevýhodné. Typické pro jednání z pozice podřízené - dítě obchází zákaz rodiče, žák opisuje při zkoušce, občan hraje blbečka při dopravní kontrole, uživatel porušuje licenční podmínky počítačového monopolu. V praxi tedy proti sobě obvykle stojí dva manipulátoři - přímý versus nepřímý a jeden spouští řetěz manipulací. Dělení z hlediska zisku: Altruistické - manipulace ve prospěch manipulovaného, například rodičovské manipulace s dětmi. Egocentrické - manipulace ve prospěch manipulátora, například obchodnické manipulace. Dělení z hlediska pořadí: Spouštěcí manipulace - první v řadě. Obranné antimanipulace - obranná reakce na předchozí manipulaci, která má ovšem též charakter manipulace. Dělení podle manipulovaného objektu: Manipulace reálnými lidmi - běžný význam. Manipulace fantazijními postavami - například po rozchodu se dívka není schopna zbavit vize partnera, který ji opustil. Má dvě tendence tuto vizi k sobě přitahovat, nebo ji proklínat a od sebe odhánět. Toto není manipulace reálným partnerem, ale pouze fantazijní postavou. Problém je, že pokusy o manipulování fantazijní postavou zhoršují psychickou pohodu. 2. Manipulativní techniky 9 Manipulace. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2011, last modified on 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/manipulace>. 11

12 Zde si představíme způsoby, kterými můžeme dosáhnout svých cílů; ovšem jde vesměs o způsoby mimo hranice etiky. Toto Beck v předmluvě své knihy ošetřila slovy: Dokud je nebezpečné vědění přístupné jen několika málo lidem, do té doby se většina nemůže proti užití tohoto vědění bránit. Když ale budou techniky manipulace s lidmi, dosud zakázané rétoriky, přístupné všem a každý si je bude moci vyzkoušet, pak bude obětí pouze ten, kdo se neinformuje. Samozřejmě nelze než souhlasit. Na tomto místě budou stručně představeny manipulativní techniky, tak jak je uvádí Beck ve své knize 10. Jejich znalost nám může v chování některých lidí pomoci odhalit právě snahu nás někam nebo z nás něco dostat. 2.1 Jednotlivé techniky manipulace podle Beck Aktualizace - jak nenápadně pracovat na tom, abychom nebyli zapomenuti. Asociací - obrazná vyjádření vyvolávají podvědomě příslušné obrazy. Spojení tematického slova (třeba "konkurence") a obrazného ("uragán") je silnější, než obyčejné vyjádření. Podobně jako metafory. Atraktivity - jak sebe sama učinit atraktivním. Nebo atraktivně vnímaným. Autority - jak získat, udržet a využít svou autoritu. Bad guy / good guy - jak si v krátké době vybudovat důvěru a pak ji zneužít. Disonance - jak drobnými poznámkami vyvádět ostatní z rovnováhy. Drbů - jak vypouštět účinné drby a zůstat skryti. Fixace - jak veřejně nebo písemně zafixovat nějaký slib a využít tendence takový závazek dodržet. Hypnózy - jak pod rouškou experimentů s hypnózou vložit příkaz. Charismatu - kterak sobě charisma podřídit. Imunizace - předběžné poskytnutí obrany proti případným (správným) protiargumentům. Intrik - intrikaření, využití spojence jako nástroje. Jazykové manipulace - pasivní, neosobní formulace ("bylo dosaženo", "došlo k"), jazyk podmaňování si (mlčením, vzbuzením pochyb, mnohoznačnost, ztráta zájmu o vyprávění apod.). 10 BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 5. vydání. Praha: Grada, s. ISBN

13 Kazatelská - triky a efekty charismatických radikálních evangelistů. Klaky - dav lidí, kteří vás chválí, napomůže prosazení vašich záměrů. Kontrastu - vnímání se řídí kontextem, nepatrný úspěch vedle neúspěchy vypadá větší. Lhaní - jak lhát a jak se bránit odhalení. Lichocení - jak lichotit nenápadně. Obětního beránka - pokud něco selhalo, ať to odnese někdo jiný. Obrazu nepřítele - jak rétoricky budovat a udržovat obraz společného nepřítele, proti němuž bojujeme. Pověrčivosti - je-li někdo pověrčivý, dá se toho nenápadnými poznámkami zneužít. Přátelství - budovat "přátelství" za účelem jeho využití. Reciprocity - základní vlastnost člověka - snaha oplatit službu. Řízení dojmů - chci-li mít pod kontrolou, jak na ostatní působím. Skupinová - ve skupině nebo v davu se rozpouští zodpovědnost a dá se dosáhnout věcí, které by jednotlivec sám nepřijal. Snů - jak se vloudit do snů a do podvědomí. Soucitu - apel na soucit s naší osobou (a jeho zneužití). Špatných argumentů - manipulativní argumenty. Např.: vysoké výdaje - už jsme investovali tolik, že by byla škoda toho teď nechat Závislosti - jak někoho dostat do šachu držením něčeho, co potřebuje. Zkázy - pár opravdu velkých podlostí 3. Spin doctoring Jozef Ftorek uvádí, že v anglosaském světě je spin doctoring zavedeným, notně pejorativním pojmem pro formu nevybíravé, jednostranně orientované propagandy, při níž se používají klamavé techniky a silně manipulativní metody 11. Jde například o výběr informací, které podporují zastávaná východiska bez ohledu na celkový situační kontext, nebo případy, kdy se zveřejnění špatných zpráv pozdržuje, dokud si novináři nenajdou jinou, zajímavější agendu. Patří sem i rétorické a terminologické zlehčování špatných zpráv. Spin doctoring je většinou přisuzován poradcům politiků pro otázky komunikace s veřejností. 11 FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování míněn: Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 2. roz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN

14 Spin doctor 12 je mediálním specialistou, s odbornými znalostmi a porozuměním žurnalistice a novinářům. Smyslem jeho práce je radit svým nadřízeným, jak se prezentovat skrze média v pozitivním světle. V dnešní době moderní komunikace se spin doctor stává neocenitelnou spojkou mezi politiky, podnikateli či celebritami ve vztahu ke konzumentům médií. Spin doctor se snaží ovlivnit veřejné mínění tím, že dává informacím, prezentovaným v médiích, příznivé vyznění ve prospěch zastupovaného subjektu. Jeho práce by měla být neviditelná pro veřejnost. Samotný princip spin doctoringu a jeho využívání není ovšem výsadou několika předchozích desetiletí a oblasti vysoké politiky či obchodu. Představuje dávnou lidskou činnost, přičemž spin doctoring je starší než rádio, televize a dokonce starší než tisk, objevil se, když lidé spolu začali komunikovat. Lidé se s tímto pojmem setkávají v každodenním životě, i když si to zcela neuvědomují. Například snahou zaujmout při vyprávění příběhů, pracovním pohovoru, seznamování se s novými lidmi apod. Při všech těchto aktivitách se snaží především poukázat na své přednosti, zatajit nedostatky a zanechat kladný dojem. Jedná se tedy zcela jistě o manipulaci s informacemi nebo objektivní skutečností ve svůj prospěch. Nejde o lhaní ale pouze o vyzdvižení pro nás příznivého a úmyslné zamlčení nepříznivého. Hranice lži by neměla být překročena. Ani tak se opět nejedná o zcela etickou záležitost, protože spin doctoring určitě není rovné, přímé a čestné jednání. Opět je zde dosažení vlastního cíle stavěno nad zájmy ostatních. Skutečnost, že využíváním taktik spin doctoringu lze např. prostřednictvím médií záměrně manipulovat objektivní informace, otevírá v akademickém prostředí diskuzi o jeho vlivech na demokracii. Nicméně spin doctoring a jeho roli zejména v politické komunikaci můžeme označit za velmi důležité. Je nástrojem, který zajišťuje představitelům politických stran orientaci ve stále se rozvíjejícím mediálním prostředí. Společně s odborníky z oblasti public relations vytvářejí spin doctors, zejména v období předvolební kampaně nebo v období krize, důležitou spolupráci při vytváření a následném prezentování témat a politických představitelů veřejnosti. Spin doctor málokdy vystupuje v přímém spojení s politikem, většinou jde o politického konsultanta anebo komentátora, který je sympatizantem jeho směru, dostatečně nezávislý, tedy daleko, aby budil důvěru, dostatečně blízko, aby mohl podat bližší důvěrné informace, na které tisk rád reaguje, které jdou někdy hodně daleko za oficiální komuniké vydávané tiskovým mluvčím, a které mohou někdy dokonce vypadat zcela v protikladu k oficiálnímu zdroji informací. Nevyhýbá se ani kontroverzním tématům, naopak, právě v nich 12 Středoevropské politické studie [online] [cit ]. Vliv spin doctoringu na formování veřejného mínění. Dostupné z WWW: <http://www.cepsr.com/clanek.php?id=382>. 14

15 je jeho činnost centrální. Proto je častým hostem televizních diskusí a panelů, kterých se tiskový mluvčí zpravidla nezúčastňuje, jsou vyhrazeny nezávislým nebo neoficiálním komentátorům. Proto jsou jeho polem působnosti média obecně, jen zřídka je spojován s jedněmi novinami nebo jednou televizní stanicí 13. ZÁVĚR Z výše popsaného vyplývá, že manipulace a manipulátoři na nás číhají tzv. za každým rohem. Manipulace zcela jistě nepatří k eticky vytříbeným druhům lidského jednání, nicméně je natolik účinná a výhodná, že je prostým faktem její existence a každý z nás se stává denně její obětí a cílem. Je tedy jen na nás jak se budeme umět účinně manipulaci bránit a jak jí dokážeme čelit. Prvním krokem je přiznat si, že manipulace existuje a my s ní musíme počítat. Jeden z našich největších obránců na tomto poli je náš vlastní rozum a zdravý úsudek. Informace, které se na nás v každém okamžiku valí ze všech stran, musíme umět třídit, vybírat si ty pro nás správné a potřebné. Musíme se naučit s informacemi pracovat minimálně do té míry, aby pro nás byly přínosem a nikoli zkázou. Naprostou nutností je příchozí informace podrobit vždy kritickému hodnocení a nikdy je nepřijímat jako dogma či se slepou důvěrou jako pravdu. Nezbytným předpokladem pro odhalení manipulace je její znalost. Pokud my sami máme o manipulaci hlubší povědomí, pak můžeme odhalit, kdy se nás někdo snaží manipulovat. Stejně tak se musíme naučit odhalovat osobu manipulátora. Ideální je odhalit manipulaci již na začátku procesu nebo v jeho průběhu. Pokud k odhalení dojde až ve chvíli, kdy pod vlivem zmanipulování jsme v nevědomosti přijali naše další kroky, pak může být již pozdě. Jedním z obránců, který nám může pomoci, je asertivita. Nikdy se nesmíme dostat do role pouhého pasivního příjemce manipulativní informace, ale naopak musíme být v procesu komunikace aktivním prvkem. Pasivní příjemce informace nebrání svoje vlastní názory a dovoluje tak agresivnějším lidem a manipulátorům, aby je poškodili či manipulovali. Také většinou nezkoušejí přesvědčit někoho o svém stanovisku. Osoba, která disponuje asertivními dovednostmi, se nebojí vyslovit svoje myšlenky ani přesvědčovat ostatní, přičemž respektuje ostatní a jejich stanoviska. Pokud dokážeme být asertivní, pak disponujeme schopností či 13 Virtually [online] [cit ]. Články. Dostupné z WWW: <http://www.virtually.cz/clanky2/3179.html>. 15

16 dovedností prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem a hodnotit a třídit přijímané informace 14. Ideálem společnosti a komunikace v ní bude okamžik, kdy jediným, hlavním a nejjednodušším argumentem přesvědčování se stane slušnost a cílená a vypočítavá manipulace přestane existovat. To se ovšem naší generaci a pravděpodobně ani generaci, která přijde po nás, nepoštěstí zažít. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ Monografie BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 5. vydání. Praha: Grada, s. ISBN EDMÜLLER, Andreas; WILHELM, Thomas. Nenechte sebou manipulovat: Jak rozpoznat manipulaci a prosadit svou vůli. Praha: Grada, s. ISBN FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování míněn: Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 2. roz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN HEINRICHS, Jay. Rétorika pro každého: Co nás mohou Aristoteles, Lincoln, a Homer Simpson naučit o přesvědčování. Brno: Computer Press, s. ISBN NAZARE-AGA, Isabelle. Nenechte sebou manipulovat. Praha: Portál, s. ISBN NOVOTNÝ, Petr. Kdo s námi manipuluje. Liberec: Dialog, s. ISBN Asertivita. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/asertivita>. 16

17 Elektronické zdroje Robert Sättler [online] [cit ]. Rétorika a verbální charisma. Dostupné z WWW: <http://www.robertsattler.cz/firemni-programy/retorika-acharisma/>. Manipulace. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2011, last modified on 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/manipulace>. Středoevropské politické studie [online] [cit ]. Vliv spin doctoringu na formování veřejného mínění. Dostupné z WWW: <http://www.cepsr.com/clanek.php?id=382>. Virtually [online] [cit ]. Články. Dostupné z WWW: <http://www.virtually.cz/clanky2/3179.html>. Asertivita. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/asertivita>. 17

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí popsat manipulátora a znaky manipulace

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí popsat manipulátora a znaky manipulace Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rétorická manipulace v učitelské praxi

Rétorická manipulace v učitelské praxi Rétorická manipulace v učitelské praxi RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá možnostmi používání manipulačních rétorických technik

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 ASERTIVITA Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Vypracoval(a), Dne VY_32_INOVACE_Hav19

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 SOCIOLOGIE z latinského socius= společník nebo societas = společnost a řeckého

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu:

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: Sylabus Název modulu: Lektor: Komunikační dovednosti PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: V rámci studia základních komunikačních dovedností se pozornost zaměřuje především na kvalitní prezentační

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Selhání lékaře v komunikaci s pacientem - R. Hoffmann Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Konflikt lékař/pacient selhání lékaře se může odehrát v těchto směrech : a)

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Více

Sociální inteligence - komunikační hry a manipulace. Střední průmyslová škola Ostrov

Sociální inteligence - komunikační hry a manipulace. Střední průmyslová škola Ostrov Sociální inteligence - komunikační hry a manipulace Střední průmyslová škola Ostrov MANIPULACE Zkuste definovat pojem! = snaha jedince manipulátora donutit druhého účastníka komunikace k něčemu, co je

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Komunikace z hlediska sociální psychologie

Komunikace z hlediska sociální psychologie Komunikace z hlediska sociální psychologie Střední průmyslová škola Ostrov 1 Co je co? Zkuste vysvětlit! SOCIÁLNÍ PERCEPCE > vnímání a poznávání druhého, jak vnímáme druhého. IDENTIFIKACE > snaha napodobit

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

F6 Asertivita v efektivním komunikování

F6 Asertivita v efektivním komunikování Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F6 Asertivita v efektivním komunikování V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Charakteristika

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více