Manipulativní rétorika ve zkratce. Marcel Horák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manipulativní rétorika ve zkratce. Marcel Horák"

Transkript

1 Manipulativní rétorika ve zkratce Marcel Horák

2 Obsah ÚVOD MANIPULACE MANIPULÁTOR JEDNOTLIVÉ FÁZE MANIPULACE TYPY MANIPULÁTORŮ KLASIFIKACE MANIPULACÍ PODLE JERONÝMA KLIMEŠE MANIPULATIVNÍ TECHNIKY JEDNOTLIVÉ TECHNIKY MANIPULACE PODLE BECK SPIN DOCTORING ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ MONOGRAFIE ELEKTRONICKÉ ZDROJE

3 ÚVOD Rétorika neboli řečnictví není pouze nutnou dovedností, která pomáhá jedinci v jeho prosazení se ve světě obchodu, politiky a dalších oblastech společenského života stejně jako i v oblasti vztahů, rétorika je i uměním v pravém slova smyslu. Mnoho o rétorice se dá naučit a do určité míry se dá naučit i rétorika samotná, ale aby jedinec dokázal rétoriku povýšit na umění, je nezbytná jistá dávka talentu a nadání. Rétorika je vyučována a zkoumána již od dob starého Řecka, kde patřila k základním dovednostem. Rétorika je nezbytnou součástí veřejné komunikace, přičemž od kvality rétora čili řečníka se odvíjí kvalita celé komunikace. Rétor je ten, kdo nastavuje pravidla komunikace a jeho výkonem je ve velké míře limitován výsledek celého komunikačního procesu. Jedním z hlavních cílů a poslání rétoriky je pomocí mluvené řeči přesvědčit posluchače o vlastním názoru, postoji nebo pravdě. Rétorika je samozřejmě i velmi důležitou manažerskou disciplínou, kterou by měl každý manažer ovládat. Rétorice je nutné se naučit, je nutné ji studovat a samozřejmě i trénovat praktickým používáním. Jen tak je možné dosáhnout skutečného umění či dokonce mistrovství v této disciplíně. Sílu a dosah rétoriky velice výstižně definuje tato věta: Náš hlas je ve spojení s naším srdcem. A hlas v kontaktu se silou slova dokáže otevírat srdce druhých, dokáže otevírat další dveře našich možností a ryze nových pohledů na sebe sama 1. Rétorika je souhrn velkého množství dovedností, které se neobejdou jedna bez druhé. Naše působení na druhé vždy vychází z našeho projevu, z naší komunikace. To, kým jsme, dáváme druhým najevo nejen svým mluveným projevem, ale také svým hlasem a tělem. Práce na našem verbálním a neverbálním vyjadřování nás vede k vědomí sebe sama a dále k sebedůvěře a autenticitě v projevu, komunikaci a prezentaci. V mnoha případech se stává, že druzí dříve nebo později zapomenou, co jsme říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se cítili v naší společnosti. Jay Heinrichs upozorňuje, že rétorika znamená víc než jen velkolepé řečnictví, umí víc než jen používat slova k ovlivňování nebo přesvědčování. Rétorika nás učí jak debatovat bez hněvu a dává možnost najít zdroj společenské moci 2. Rétorika se dá ovšem i zneužívat. Toto se děje v případě, kdy jednotlivec či skupina chce přesvědčit druhé o své pravdě a o svých názorech a strhnout je na svou stranu za každou cenu 1 Robert Sättler [online] [cit ]. Rétorika a verbální charisma. Dostupné z WWW: <http://www.robertsattler.cz/firemni-programy/retorika-a-charisma/>. 2 HEINRICHS, Jay. Rétorika pro každého: Co nás mohou Aristoteles, Lincoln, a Homer Simpson naučit o přesvědčování. Brno: Computer Press, s. ISBN

4 přičemž se neštítí použít jakékoli prostředky k dosažení svého cíle bez ohledu na skutečnost, zda je nosná myšlenka ušlechtilá či nikoli. Nejčastější zneužívání slova ze strany řečníka je formou manipulativních technik rétoriky. Cílem této práce je popsat pojem manipulace a přinést stručný přehled těchto technik. S manipulací v rétorice souvisí i pojem převzatý ze zahraničí spin doctoring, který bude v práci zmíněn a popsán také. 1. MANIPULACE Manipulace (z latinských výrazů ruka a uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení druhé osoby či více osob, přičemž manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní, či pro ně nemají dostatek iniciativy, a které by tudíž danou myšlenku, názor či jednání nepřijali, nebo až s dlouhou časovou prodlevou. Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nemůže a někdy ani nechce bránit 3. Lidé byli manipulováni již od dávných dob, protože každá historická i politická sféra zplodila vždycky stejně bezohledné a ziskuchtivé manipulátory. Jejich vliv ovšem nikdy nebyl tak nebezpečně zhoubný a nezvratný jako v našem zglobalizovaném, ztechnizovaném a zvirtualizovaném světě. Historičtí manipulátoři (církve, misionáři, absolutisté a váleční vůdci) vytvářeli již od počátků civilizace organizace k upevnění vlastní i státní moci, jež byly natolik efektivní, že se daly také zneužít například k náboženským válkám, které vždycky sloužily zejména k zmnožení majetku. Dnešní manipulátoři nás nenápadně ale přitom hrůzně efektivním způsobem zbavují individualistů a akcentovaných jednotlivců, takže nás proměňují v jednolitou masu tak rychle a nezvratně, až se zdá, že chod dějin náhle ustal, když totiž sebevýznamější události přestávají mít smysl a masy už nejsou s to uvědomit si konečné důsledky svého nebezpečného jednání. Cílem většiny manipulátorů je vytvořit z přirozeně akcentovaných jednotlivců a individualistů spokojenou, poslušnou a výkonnou masu, kterou následně mohou jednoduchými signály a hesly snadno ovládat, podle vlastních potřeb usměrňovat a především komerčně a politicky využívat. Nejvyšší zisky, jak politické, tak finanční (ostatně obojí velmi úzce souvisí) lze totiž získat jen z dostatečně zmanipulované masy bez individualistů. 3 Manipulace. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2011, last modified on 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/manipulace>. 4

5 Manipulátor většinou na začátku jedná tak, aby získal u svých obětí sympatie. Často využívá své charisma a znalost slabých stránek ostatních lidí. Manipulaci můžeme chápat i pozitivně, jako působení na ostatní s využitím autority a zkušeností. Příklady pozitivní manipulace jsou některé zdravotnické obory jako např. psychologie, psychiatrie, atd., záchranné sbory v případech vyjednávání, uklidňování zachraňovaných, atd., mezilidská diplomacie při řešení situací nekonfliktní cestou, pomoc při řešení problémů, mediace, policejní vyšetřování atd. Některé techniky manipulace běžně používají také profesionálové v reklamě s cílem prodat zboží a v politice s cílem získat přízeň voličů. V těchto případech se zpravidla neuplatňují vyšší city, které jsou naopak hlavním nástrojem manipulátora v mezilidských vztazích. Propaganda, která je nám známá zejména z dob komunistického režimu slouží k ovládání davu a je založena právě na manipulaci s lidským myšlením. Režim jejím prostřednictvím útočí i na základní lidské potřeby a city, cílevědomě přesměrovává přirozené emoce a nutí lidi vzdát se svých práv. Manipulátor může používat i různé metody zaměřené na destrukci osobnosti manipulované osoby. Například cílové osobě či osobám nenápadně mění důvěrně známé prostředí tak, aby se v něm neorientovala a cítila nesvá. Když potřebuje, upozorňuje na své zásluhy a zároveň snižuje sebevědomí oběti. Neváhá věnovat dar velké ceny nebo půjčit peníze apod., protože si tím svou oběť morálně zavazuje. V manželství se manipulátor běžně dopouští citového vydírání. Snaží se vzbudit silné emoce (strach, pocit viny ). Dokáže zcela rozvrátit rodinu. Z výše popsaného je zřetelné, že manipulace spočívá zejména v působení na emoce a city manipulovaných. Zcela jistě je manipulaci možno považovat za účelové jednání, které je mnohdy v rozporu s etikou a morálkou společnosti a může být společensky vysoce nebezpečné a nežádoucí. Manipulace na mnoho způsobů se bohužel v současné společnosti velice rozmáhá a stává se fenoménem doby. Jednání tzv. na rovinu se pomalu ale jistě vytrácí a jedinec ztrácí přehled o tom, co pravda je, co je pravda upravená a co pravda není vůbec. Zjednodušeně se dá říci, že manipulace je zneužití převahy (informací, intelektu, výřečnosti, momentální situace, různých psychotechnik, apod.) k ovlivnění rozhodování a jednání druhého ve vlastní prospěch, či prospěch určité skupiny (náboženské, politické, komerční ). Manipulace s sebou samozřejmě nese negativní důsledky. Necháme-li manipulaci bez povšimnutí, zplodí nedůvěru a podezírání. Lidé si budou na sebe navzájem dávat dobrý pozor a nebudou chtít mluvit otevřeně, protože se budou bát, že to, co řeknou, si někdo špatně vyloží, případně proti nim zneužije. Manipulace rozbíjí důvěru, která je předpokladem dobrých vztahů a spolupráce jakéhokoliv společenství (skupiny). Na osobní rovině způsobuje manipulace pocit zneužití, ztrátu pozitivního sebehodnocení a v dlouhodobém pohledu 5

6 manipulace nepochybně přináší frustraci až rozpad osobnosti nebo společnosti. Ovšem ani manipulující člověk nevyvázne bez poškození. Uzavírá se hlouběji do svého vnitřního světa bez přátelských a bezprostředních vztahů s druhými lidmi a postupně začíná věřit svým lžím a tudíž propadá sebeklamu, kdy ztrácí soudnost a jeho sebehodnocení se stává lichým. Manipulace může být zjevná nebo skrytá tzn. taková, která používá např. nenápadně utroušených poznámek, předem promyšlených výrazů obličeje a pečlivého plánování. Pro někoho je to zakořeněný podvědomý zvyk, zatímco jiní se k ní uchylují v tísni nebo zcela účelově. Každý, kdo chce někým manipulovat, potřebuje prostředky, kterými toho dosáhne. Ty musí být velmi promyšleně volené a mocné, neboť málokdo má touhu být manipulován. Kromě několika výše zmíněných případů se dá tedy konstatovat, že manipulaci můžeme zařadit spíše k negativním společenským jevům, přičemž její výsky je bohužel poměrně častý a to v mnoha sférách života. Není nutné, aby se jedinec pohyboval ve vysoké politice či byznysu, manipulace si jej najde i v rámci naprosto běžného života, prostě k němu patří. Doktor Petr Novotný říká, že aniž si to většinou naplno uvědomujeme, stali jsme se nebo se stáváme zmanipulovanou masou s úkolem přejímat nepravdivé myšlenky, lživé hodnoty a city, abychom následně spolehlivě zkonzumovali také v podstatě nepotřebné zboží, hodnoty a vnucovaný životní způsob. Svět se zmenšil na jeden velký manipulátorský celek, přičemž počet jeho vlastníků se nebezpečně rychle zužuje. I toto je dopad globalizace, což je ovšem jiné téma. Nicméně je evidentní, že je naprostou nutností uvědomovat si, že jsme stále pod vlivem snahy manipulace, ať je již důvod jakýkoli Manipulátor O manipulátorech můžeme mluvit v souvislosti s médii, s politikou, s obchodem, se zábavním průmyslem, se zdravotnictvím (zejména farmaceutický průmysl), se školstvím, s církvemi a dokonce i s rodičovstvím. Tento výčet zcela jistě není úplný. Je tedy jasné, že do kontaktu s lidmi, kteří námi manipulují, se dostáváme nezřídka. Nemusí to být jen v obchodě, v reklamě či v politice. Manipulace nachází živnou půdu i v prostředí rodinném, v partnerských vztazích, v pracovním prostředí. Manipulátoři mohou působit přímo i nepřímo, zblízka i vzdáleně. Pro objekt manipulace je nejen nepříjemná, ale může mít i sociální a psychické důsledky. Pro naši schopnost identifikovat manipulativní jednání je rozhodně nutné rozeznat 4 NOVOTNÝ, Petr. Kdo s námi manipuluje. Liberec: Dialog, s. ISBN

7 osobu manipulátora, tzn. vědět, čím se taková osoba nebo její jednání vyznačuje. Psycholožka Isabelle Nazare-Aga uvádí ve své knize třicet znaků 5, podle nichž identifikuje osobnost s manipulativními rysy. Za manipulátora považuje takovou osobnost, která vyhovuje alespoň deseti z níže uvedených znaků. 1. Je egocentrický. 2. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé. 3. Navozuje u oběti pocit viny. 4. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby. 5. Odpovídá většinou neurčitě. 6. Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje. 7. Své potřeby zakrývá logickými důvody. 8. Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod. 9. Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem. 10. Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod. 11. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat. 12. Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali. 13. Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak. 14. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb. 15. Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně. 16. Často mění téma uprostřed hovoru. 17. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám. 18. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že má navrch. 19. Lže. 20. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých. 21. Závidí třeba i osobám velmi blízkým. 22. Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta. 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých. 24. Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli. 25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku. 26. Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy. 5 NAZARE-AGA, Isabelle. Nenechte sebou manipulovat. Praha: Portál, s. ISBN

8 27. V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně. 28. Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých. 29. Přiměje oběť k jednání, kterého by o vlastní vůli nejspíš nedopustila. 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen. Na první pohled se může zdát, že výše uvedené znaky zcela nesouvisí s hlavním tématem. Je tomu ovšem právě naopak. Znát a umět rozeznat tyto znaky je nutným předpokladem k odhalení řečníka, který se snaží námi manipulovat, v horším případě nám tyto znaky mohou být vodítkem při naší snaze manipulovat jiné. 1.2 Jednotlivé fáze manipulace Gloria Beck ve své publikaci popisuje jednotlivé fáze manipulativního jednání s cílem, aby toto jednání bylo co nejefektivnější. Nabádat lidi k manipulování ostatními stejně jako cílená a předem připravená manipulace samotná není sice příliš etické a morální jednání, nicméně v současné době je to tzv. trendy, je to žádoucí a výhodné 6. Andreas Edmüller a Thomas Wilhelm definují manipulaci jako vědomé nebo i bezděčné použití neférových způsobů chování, respektive jednání 7. Není cílem této práce řešit morální a etický rozměr manipulace ale pouze ji popsat. 1. Výběr vhodné cílové osoby. Aby byla manipulace úspěšná, je nutné ji provádět na vhodných objektech. Na nevhodně vybrané osobě nefunguje žádná manipulativní technika a snaha v tomto směru je tedy pak zbytečná. Ideální je upřednostňovat jedince snadno ovlivnitelné. Nejsnadněji takového člověka poznáme, když přitakává na sugestivní otázky a mění původní výpovědi nebo názory v reakci na nepříznivou zpětnou vazbu. 2. Fáze plánování. Zde je nutné stanovit si jasný cíl, kterého chceme dosáhnout a techniku, kterou v daném případě zvolíme. Gloria Beck 8 upozorňuje, že vždy nám 6 BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 5. vydání. Praha: Grada, s. ISBN EDMÜLLER, Andreas; WILHELM, Thomas. Nenechte sebou manipulovat: Jak rozpoznat manipulaci a prosadit svou vůli. Praha: Grada, s. ISBN BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 5. vydání. Praha: Grada, s. ISBN

9 musí být jasné jedno: Cílů budeme vždy dosahovat záludným a rafinovaným způsobem. Je nutné se rozloučit s hodnotami jako čestnost, upřímnost, přátelství nebo láska. Cenu má pouze dosažení cíle. 3. Tréninková fáze. Většina manipulativních technik vyžaduje určitý nácvik a zkoušení. U nácviku je výhodou, že nezáleží na výsledku a navíc kromě nácviku samotné techniky si manipulátor zvyká na tuto roli a sžívá se s ní. 4. Fáze vlastního použití. Jedná se o okamžik realizace manipulativního plánu a tudíž o praktické použití naplánovaného a nacvičeného. 5. Kontrolní fáze. Po každé manipulaci by měla následovat fáze kontroly účinnosti a úspěšnosti manipulace. V kontrolní fázi se zjišťuje, zda manipulovaná osoba reagovala podle plánu, zda zvolená technika byla vhodná a správná a zejména zda bylo dosaženo plánovaného cíle. Výsledky kontroly jsou důležité nejen pro hodnocení aktuální manipulace ale i pro plánování manipulace příští. 1.3 Typy manipulátorů Manipulátoři se obvykle skrývají pod různými maskami. Platí za pravé mistry v měnění škrabošek podle toho, jak se jim to právě hodí, podle lidí ve svém okolí, podle situace nebo podle cíle, k němuž směřují. Sympatický manipulátor. Tato maska, vyskytující se nejčastěji, je zřejmě nejnebezpečnější, protože dokonale skrývá jeho hru. Takový člověk může být usměvavý, přívětivý, veselý, hovorný, snadno navazuje kontakt. Snadno proniká do prostoru druhých a okamžitě si ho přisvojuje. Proces manipulace je do té míry nenápadný, že téměř zaniká mezi mnoha ostatními postoji, které jsou zpravidla zcela přijatelné nebo se tak přinejmenším jeví. Na rozpoznání sympatického manipulátora musíme dost dlouho setrvávat v jeho blízkosti, abychom postupně odhalili, co skrývá a kam ve skutečnosti směřuje. Ti pasivnější ho třeba nikdy neodhalí, protože nemají jasno ve vlastních emocích a neuvědomují si vlastní potřeby - je pro ně důležitější uspokojit potřeby a požadavky druhých než své vlastní. Technika: zprvu se jeví jako ochotný člověk. Potom vás požádá o drobné laskavosti, které mu s radostí prokážete, vše se jeví úplně v pořádku. Až za několik měsíců zjistíte, že jste svázáni psychologickou a (nebo) materiální závislostí, která vám brání zcela svobodně jednat. 9

10 Okouzlující manipulátor. Je obvykle přitažlivého zevnějšku. Má to, čemu se říká šarm. Dívá se lidem zpříma do očí, klade otázky, které je mohou zaskočit, a sám přitom na dotazy odpovídá vyhýbavě. Různými způsoby vyvolává pocit, který je mnohem rafinovanější a nebezpečnější než obdiv. Lidi ve svém okolí okouzluje, ba přímo fascinuje. Altruistický manipulátor. Altruistický manipulátor vám všechno dá, všechno pro vás udělá, aniž bychom ho o to museli žádat. Přitom však očekává, že platí zavedená zásada, princip reciprocity. Takový typ manipulativního člověka vás ohrožuje zejména tím, že si neuvědomujete, jaké mechanismy používá. Vytváří vztah závislosti na sobě. Vzdělaný manipulátor. Vzdělaný manipulátor dává najevo lehké pohrdání těmi, kteří nemají stejné vědomosti jako on, a podivuje se neznalosti ostatních při hovoru o úzce specializovaných tématech, o nichž málokdo něco ví. Spoléhá na neznalosti ostatních a uplatňuje prvky, které zvyšují jeho autoritu: dosažené vzdělání, společensky oceněné povolání, věk nebo zkušenosti. Nesmělý manipulátor. Protože se vyskytuje jen zřídkakdy, lze ho poznat jen velmi obtížně. Své snahy obvykle skrývá za předstíranou nesmělostí, drží se v pozadí a mnoho toho nenamluví. Soudí nás mlčením a pohledy, aniž by vyslovil svůj názor ve chvíli, kdy bychom to potřebovali. Nesmělý manipulátor bývá zpravidla žena. Tvrdí o sobě, že konflikty přímo nesnáší, a přitom je obratně vyvolává. Manipulátor diktátor. Diktátor je druhem manipulátora, kterého snadno poznáme. Obvykle se chová prudce, ostře kritizuje a slovně napadá lidi ve svém okolí. Potřebuje-li naše služby, uchyluje se k lichotkám. Podléhání citům je vada zcela nemyslitelná v profesionálních nebo osobních vztazích. Diktátorský manipulátor rozhodl (o vlastní vůli!), že jeho zásady platí pro všechny lidi v jeho okolí. Jako každý skutečný manipulátor se řídí svými pravdami jen do určité míry. Beze všeho vám vyčte, že jste neuvěřitelní sobci, nejste-li ochotni splnit každé jeho přání. Na rozdíl od sympatického, nesmělého nebo altruistického manipulátora lze takovou formu terorismu v mezilidských vztazích snadno poznat. 10

11 1.4 Klasifikace manipulací podle Jeronýma Klimeše 9 Základní dělení podle obcházené mohutnosti: Přímé (nátlakové) - manipulátor obchází vůli manipulovaného. Ten si zřetelně uvědomuje, že musí udělat něco, co nechce. Typické pro jednání z pozice moci či autority - rodič vůči dítěti, učitel vůči žákovi, policista vůči občanovi, monopol vůči zákazníkovi. Nepřímé (taktizující) - manipulátor obchází vědomí manipulovaného, ten si není vědom, že se momentálně děje něco, co je pro něj nevýhodné. Typické pro jednání z pozice podřízené - dítě obchází zákaz rodiče, žák opisuje při zkoušce, občan hraje blbečka při dopravní kontrole, uživatel porušuje licenční podmínky počítačového monopolu. V praxi tedy proti sobě obvykle stojí dva manipulátoři - přímý versus nepřímý a jeden spouští řetěz manipulací. Dělení z hlediska zisku: Altruistické - manipulace ve prospěch manipulovaného, například rodičovské manipulace s dětmi. Egocentrické - manipulace ve prospěch manipulátora, například obchodnické manipulace. Dělení z hlediska pořadí: Spouštěcí manipulace - první v řadě. Obranné antimanipulace - obranná reakce na předchozí manipulaci, která má ovšem též charakter manipulace. Dělení podle manipulovaného objektu: Manipulace reálnými lidmi - běžný význam. Manipulace fantazijními postavami - například po rozchodu se dívka není schopna zbavit vize partnera, který ji opustil. Má dvě tendence tuto vizi k sobě přitahovat, nebo ji proklínat a od sebe odhánět. Toto není manipulace reálným partnerem, ale pouze fantazijní postavou. Problém je, že pokusy o manipulování fantazijní postavou zhoršují psychickou pohodu. 2. Manipulativní techniky 9 Manipulace. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2011, last modified on 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/manipulace>. 11

12 Zde si představíme způsoby, kterými můžeme dosáhnout svých cílů; ovšem jde vesměs o způsoby mimo hranice etiky. Toto Beck v předmluvě své knihy ošetřila slovy: Dokud je nebezpečné vědění přístupné jen několika málo lidem, do té doby se většina nemůže proti užití tohoto vědění bránit. Když ale budou techniky manipulace s lidmi, dosud zakázané rétoriky, přístupné všem a každý si je bude moci vyzkoušet, pak bude obětí pouze ten, kdo se neinformuje. Samozřejmě nelze než souhlasit. Na tomto místě budou stručně představeny manipulativní techniky, tak jak je uvádí Beck ve své knize 10. Jejich znalost nám může v chování některých lidí pomoci odhalit právě snahu nás někam nebo z nás něco dostat. 2.1 Jednotlivé techniky manipulace podle Beck Aktualizace - jak nenápadně pracovat na tom, abychom nebyli zapomenuti. Asociací - obrazná vyjádření vyvolávají podvědomě příslušné obrazy. Spojení tematického slova (třeba "konkurence") a obrazného ("uragán") je silnější, než obyčejné vyjádření. Podobně jako metafory. Atraktivity - jak sebe sama učinit atraktivním. Nebo atraktivně vnímaným. Autority - jak získat, udržet a využít svou autoritu. Bad guy / good guy - jak si v krátké době vybudovat důvěru a pak ji zneužít. Disonance - jak drobnými poznámkami vyvádět ostatní z rovnováhy. Drbů - jak vypouštět účinné drby a zůstat skryti. Fixace - jak veřejně nebo písemně zafixovat nějaký slib a využít tendence takový závazek dodržet. Hypnózy - jak pod rouškou experimentů s hypnózou vložit příkaz. Charismatu - kterak sobě charisma podřídit. Imunizace - předběžné poskytnutí obrany proti případným (správným) protiargumentům. Intrik - intrikaření, využití spojence jako nástroje. Jazykové manipulace - pasivní, neosobní formulace ("bylo dosaženo", "došlo k"), jazyk podmaňování si (mlčením, vzbuzením pochyb, mnohoznačnost, ztráta zájmu o vyprávění apod.). 10 BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 5. vydání. Praha: Grada, s. ISBN

13 Kazatelská - triky a efekty charismatických radikálních evangelistů. Klaky - dav lidí, kteří vás chválí, napomůže prosazení vašich záměrů. Kontrastu - vnímání se řídí kontextem, nepatrný úspěch vedle neúspěchy vypadá větší. Lhaní - jak lhát a jak se bránit odhalení. Lichocení - jak lichotit nenápadně. Obětního beránka - pokud něco selhalo, ať to odnese někdo jiný. Obrazu nepřítele - jak rétoricky budovat a udržovat obraz společného nepřítele, proti němuž bojujeme. Pověrčivosti - je-li někdo pověrčivý, dá se toho nenápadnými poznámkami zneužít. Přátelství - budovat "přátelství" za účelem jeho využití. Reciprocity - základní vlastnost člověka - snaha oplatit službu. Řízení dojmů - chci-li mít pod kontrolou, jak na ostatní působím. Skupinová - ve skupině nebo v davu se rozpouští zodpovědnost a dá se dosáhnout věcí, které by jednotlivec sám nepřijal. Snů - jak se vloudit do snů a do podvědomí. Soucitu - apel na soucit s naší osobou (a jeho zneužití). Špatných argumentů - manipulativní argumenty. Např.: vysoké výdaje - už jsme investovali tolik, že by byla škoda toho teď nechat Závislosti - jak někoho dostat do šachu držením něčeho, co potřebuje. Zkázy - pár opravdu velkých podlostí 3. Spin doctoring Jozef Ftorek uvádí, že v anglosaském světě je spin doctoring zavedeným, notně pejorativním pojmem pro formu nevybíravé, jednostranně orientované propagandy, při níž se používají klamavé techniky a silně manipulativní metody 11. Jde například o výběr informací, které podporují zastávaná východiska bez ohledu na celkový situační kontext, nebo případy, kdy se zveřejnění špatných zpráv pozdržuje, dokud si novináři nenajdou jinou, zajímavější agendu. Patří sem i rétorické a terminologické zlehčování špatných zpráv. Spin doctoring je většinou přisuzován poradcům politiků pro otázky komunikace s veřejností. 11 FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování míněn: Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 2. roz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN

14 Spin doctor 12 je mediálním specialistou, s odbornými znalostmi a porozuměním žurnalistice a novinářům. Smyslem jeho práce je radit svým nadřízeným, jak se prezentovat skrze média v pozitivním světle. V dnešní době moderní komunikace se spin doctor stává neocenitelnou spojkou mezi politiky, podnikateli či celebritami ve vztahu ke konzumentům médií. Spin doctor se snaží ovlivnit veřejné mínění tím, že dává informacím, prezentovaným v médiích, příznivé vyznění ve prospěch zastupovaného subjektu. Jeho práce by měla být neviditelná pro veřejnost. Samotný princip spin doctoringu a jeho využívání není ovšem výsadou několika předchozích desetiletí a oblasti vysoké politiky či obchodu. Představuje dávnou lidskou činnost, přičemž spin doctoring je starší než rádio, televize a dokonce starší než tisk, objevil se, když lidé spolu začali komunikovat. Lidé se s tímto pojmem setkávají v každodenním životě, i když si to zcela neuvědomují. Například snahou zaujmout při vyprávění příběhů, pracovním pohovoru, seznamování se s novými lidmi apod. Při všech těchto aktivitách se snaží především poukázat na své přednosti, zatajit nedostatky a zanechat kladný dojem. Jedná se tedy zcela jistě o manipulaci s informacemi nebo objektivní skutečností ve svůj prospěch. Nejde o lhaní ale pouze o vyzdvižení pro nás příznivého a úmyslné zamlčení nepříznivého. Hranice lži by neměla být překročena. Ani tak se opět nejedná o zcela etickou záležitost, protože spin doctoring určitě není rovné, přímé a čestné jednání. Opět je zde dosažení vlastního cíle stavěno nad zájmy ostatních. Skutečnost, že využíváním taktik spin doctoringu lze např. prostřednictvím médií záměrně manipulovat objektivní informace, otevírá v akademickém prostředí diskuzi o jeho vlivech na demokracii. Nicméně spin doctoring a jeho roli zejména v politické komunikaci můžeme označit za velmi důležité. Je nástrojem, který zajišťuje představitelům politických stran orientaci ve stále se rozvíjejícím mediálním prostředí. Společně s odborníky z oblasti public relations vytvářejí spin doctors, zejména v období předvolební kampaně nebo v období krize, důležitou spolupráci při vytváření a následném prezentování témat a politických představitelů veřejnosti. Spin doctor málokdy vystupuje v přímém spojení s politikem, většinou jde o politického konsultanta anebo komentátora, který je sympatizantem jeho směru, dostatečně nezávislý, tedy daleko, aby budil důvěru, dostatečně blízko, aby mohl podat bližší důvěrné informace, na které tisk rád reaguje, které jdou někdy hodně daleko za oficiální komuniké vydávané tiskovým mluvčím, a které mohou někdy dokonce vypadat zcela v protikladu k oficiálnímu zdroji informací. Nevyhýbá se ani kontroverzním tématům, naopak, právě v nich 12 Středoevropské politické studie [online] [cit ]. Vliv spin doctoringu na formování veřejného mínění. Dostupné z WWW: <http://www.cepsr.com/clanek.php?id=382>. 14

15 je jeho činnost centrální. Proto je častým hostem televizních diskusí a panelů, kterých se tiskový mluvčí zpravidla nezúčastňuje, jsou vyhrazeny nezávislým nebo neoficiálním komentátorům. Proto jsou jeho polem působnosti média obecně, jen zřídka je spojován s jedněmi novinami nebo jednou televizní stanicí 13. ZÁVĚR Z výše popsaného vyplývá, že manipulace a manipulátoři na nás číhají tzv. za každým rohem. Manipulace zcela jistě nepatří k eticky vytříbeným druhům lidského jednání, nicméně je natolik účinná a výhodná, že je prostým faktem její existence a každý z nás se stává denně její obětí a cílem. Je tedy jen na nás jak se budeme umět účinně manipulaci bránit a jak jí dokážeme čelit. Prvním krokem je přiznat si, že manipulace existuje a my s ní musíme počítat. Jeden z našich největších obránců na tomto poli je náš vlastní rozum a zdravý úsudek. Informace, které se na nás v každém okamžiku valí ze všech stran, musíme umět třídit, vybírat si ty pro nás správné a potřebné. Musíme se naučit s informacemi pracovat minimálně do té míry, aby pro nás byly přínosem a nikoli zkázou. Naprostou nutností je příchozí informace podrobit vždy kritickému hodnocení a nikdy je nepřijímat jako dogma či se slepou důvěrou jako pravdu. Nezbytným předpokladem pro odhalení manipulace je její znalost. Pokud my sami máme o manipulaci hlubší povědomí, pak můžeme odhalit, kdy se nás někdo snaží manipulovat. Stejně tak se musíme naučit odhalovat osobu manipulátora. Ideální je odhalit manipulaci již na začátku procesu nebo v jeho průběhu. Pokud k odhalení dojde až ve chvíli, kdy pod vlivem zmanipulování jsme v nevědomosti přijali naše další kroky, pak může být již pozdě. Jedním z obránců, který nám může pomoci, je asertivita. Nikdy se nesmíme dostat do role pouhého pasivního příjemce manipulativní informace, ale naopak musíme být v procesu komunikace aktivním prvkem. Pasivní příjemce informace nebrání svoje vlastní názory a dovoluje tak agresivnějším lidem a manipulátorům, aby je poškodili či manipulovali. Také většinou nezkoušejí přesvědčit někoho o svém stanovisku. Osoba, která disponuje asertivními dovednostmi, se nebojí vyslovit svoje myšlenky ani přesvědčovat ostatní, přičemž respektuje ostatní a jejich stanoviska. Pokud dokážeme být asertivní, pak disponujeme schopností či 13 Virtually [online] [cit ]. Články. Dostupné z WWW: <http://www.virtually.cz/clanky2/3179.html>. 15

16 dovedností prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem a hodnotit a třídit přijímané informace 14. Ideálem společnosti a komunikace v ní bude okamžik, kdy jediným, hlavním a nejjednodušším argumentem přesvědčování se stane slušnost a cílená a vypočítavá manipulace přestane existovat. To se ovšem naší generaci a pravděpodobně ani generaci, která přijde po nás, nepoštěstí zažít. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ Monografie BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. 5. vydání. Praha: Grada, s. ISBN EDMÜLLER, Andreas; WILHELM, Thomas. Nenechte sebou manipulovat: Jak rozpoznat manipulaci a prosadit svou vůli. Praha: Grada, s. ISBN FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování míněn: Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 2. roz. vyd. Praha: Grada, s. ISBN HEINRICHS, Jay. Rétorika pro každého: Co nás mohou Aristoteles, Lincoln, a Homer Simpson naučit o přesvědčování. Brno: Computer Press, s. ISBN NAZARE-AGA, Isabelle. Nenechte sebou manipulovat. Praha: Portál, s. ISBN NOVOTNÝ, Petr. Kdo s námi manipuluje. Liberec: Dialog, s. ISBN Asertivita. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/asertivita>. 16

17 Elektronické zdroje Robert Sättler [online] [cit ]. Rétorika a verbální charisma. Dostupné z WWW: <http://www.robertsattler.cz/firemni-programy/retorika-acharisma/>. Manipulace. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2011, last modified on 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/manipulace>. Středoevropské politické studie [online] [cit ]. Vliv spin doctoringu na formování veřejného mínění. Dostupné z WWW: <http://www.cepsr.com/clanek.php?id=382>. Virtually [online] [cit ]. Články. Dostupné z WWW: <http://www.virtually.cz/clanky2/3179.html>. Asertivita. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/asertivita>. 17

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí popsat manipulátora a znaky manipulace

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí popsat manipulátora a znaky manipulace Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Rétorická manipulace v učitelské praxi

Rétorická manipulace v učitelské praxi Rétorická manipulace v učitelské praxi RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá možnostmi používání manipulačních rétorických technik

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 ASERTIVITA Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Vypracoval(a), Dne VY_32_INOVACE_Hav19

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Postoje. Miroslava Schöffelová LS 2013

Postoje. Miroslava Schöffelová LS 2013 Postoje Miroslava Schöffelová LS 2013 Co jsou postoje Definice Relativně stabilní charakteristika, psychologická tendence, která se projevuje v hodnocení konkrétní entity s jistým stupněm upřednostňování

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková

MEDIACE alternativní řešení konfliktů. 2. října 2014. Ing. Šárka Jarolímková MEDIACE alternativní řešení konfliktů 2. října 2014 Ing. Šárka Jarolímková 1 MOŽNOSTI MEDIACE (spory pro mediaci vhodné ) Strany, jejichž vztah pokračuje i v budoucnu Strany, které mají pocit odpovědnosti

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Příloha č. 2. Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání

Příloha č. 2. Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti pro základní a střední vzdělávání Příloha č. 2 (U činnosti učitele, Ž činnosti žáka) Oblast: Komunikace Žák vnímá řeč těla vlastní i druhých. U: Učitel dává žákům podněty k optimalizaci jejich neverbální komunikace (zavádí např. aktivity,

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Z německého originálu Selbstcoaching für frauen, Wie sie sich in schlechten zeiten motivieren vydaného nakladatelstvím Kösel Verlag GmbH & Co, München

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ

Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ Obraz extrémistických aktivit v českých médiích Mgr. Peter Gabaľ Čím víc se nás nebo našeho oboru nějaká zpráva dotýká, tím snazší je odhalit v ní nesrovnalosti. A čím vzdálenější nám téma je, tím snáze

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti Zdroj: http://www.ubh.com/blog/2012/01/communicating-with-your-home-builder/ Osnova 1) Úvod soft skills 2) Jedinec a společnost

Více

Nejméně efektivní metody učení

Nejméně efektivní metody učení Jak na učení Nejméně efektivní metody učení podtrhávání a zvýrazňování v textech opakované čtení stručné shrnutí snaha zapamatovat si klíčová slova mentální vizualizace k připomenutí látky Tyto způsoby

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F3 Interní komunikace v rámci projektového týmu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům:

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více