Přehled akreditovaných programů PorCeTa, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akreditovaných programů PorCeTa, o.p.s."

Transkript

1 Přehled akreditovaných programů PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Č.j.: MSMT-12265/ Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další vývoj chování ve škole. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací. Práce pedagogů tak obsahuje i základní dovednosti při řešení konfliktních situací s ohledem na věk dětí a předpokládá znalosti forem agrese, podnětů a spouštěčů agresivního chování. Obsahem semináře je základní terminologie, agresivita a trest, způsoby a formy trestání dětí předškolního věku, pravidla při používání trestů, alternativní možnosti řešení agrese vzhledem k věku dítěte a metodické vedení výchovných postupů rodičů. Příklady a řešení konkrétních modelových situací je možné využít v pedagogické praxi. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení. Autonomní třída spolupráce učitele a žáků Vzdělávací program je zaměřen na pomoc učitelům tak, aby byl absolvent kurzu schopen vytvořit a vést autonomní třídu, tedy třídu se 100% odpovědností žáků i učitele. Učitelé se seznámí se výukovými formami, metodikami, aktivitami, které jsou využitelné pro tvorbu autonomního kolektivu. Program je rozdělen do 5 bloků: Vyučování jako láskyplná činnost, Vyučování jako činnost, která vede k přeměně, Tajemství štěstí a úspěchu, Třída jako společenství, Společenství jako třída. Každý blok doprovází aktivity a pracovní listy určené žákům, které vedou k tvorbě kvalitního kolektivu. V modelových situacích si osvojí postupy, které je možno aktuálně aplikovat u žáků. Cílová skupina: Učitelé základních škol 1. a 2.stupně, výchovní poradce, metodici prevence, vychovatelé školských zařízení.

2 Dítě a mladiství v sektě Současné sekty působící na území České republiky jsou lákavé pro mládež hlavně z důvodu jejich neukotvení, jejich neuspokojení potřeb a nedostatku jasných pravidel. Děti, které jsou nedoceněné v rodině, velmi často tíhnou k sektám, kde se jim dostane uznání. Pedagogové se v kurzu naučí odhalovat nebezpečí, které sekty pro dítě znamenají, jak takové dítě, které tíhne k sektě vypadá, jak s ním dále pracovat. Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s alternativními škodlivými názory, na následnou práci se stoupenci a hlavně na preventivní techniky. Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá typologií jednotlivých sekt působících na území ČR. V druhé části výcviku jsou pedagogové proškoleni v metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou. Lektor vyzdvihuje způsob řešení vzniklého problému u nezletilého a mladistvého. Cílová skupina: ředitelé a pedagogové ZŠ, SŠ, metodici prevence, výchovní poradce, speciální pedagogové, vychovatelé. Divácké násilí jako počátek kriminálního chování mládeže Současné sekty působící na území České republiky jsou lákavé pro mládež hlavně z důvodu jejich neukotvení, jejich neuspokojení potřeb a nedostatku jasných pravidel. Děti, které jsou nedoceněné v rodině, velmi často tíhnou k sektám, kde se jim dostane uznání. Pedagogové se v kurzu naučí odhalovat nebezpečí, které sekty pro dítě znamenají, jak takové dítě, které tíhne k sektě vypadá, jak s ním dále pracovat. Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s alternativními škodlivými názory, na následnou práci se stoupenci a hlavně na preventivní techniky. Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá typologií agresorů, provázaností diváckého násilí s extremistickou scénou, dopadem na třídu a školu. V druhé části výcviku jsou pedagogové proškoleni v metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou. Lektor vyzdvihuje způsob řešení vzniklého problému u nezletilého a mladistvého spolu s poukázáním na právní rámec ČR. Cílová skupina: ředitelé a pedagogové ZŠ, SŠ, metodici prevence, výchovní poradce, speciální pedagogové, vychovatelé.

3 Efektivní komunikace I. - Jak komunikovat? Č.j.: MSMT / Program semináře je zaměřen na osvojení principů a strategií efektivní komunikace a získaní informace o efektivních metodách a formách práce, které vedou k respektování odlišných představ, názorů, myšlenek a zodpovědnosti v komunikaci. Jedná se o praktický, zážitkový seminář, vedený formou zážitkových výukových metod s cílem zlepšení manažerských dovedností každého učitele MŠ. Cílová skupina: ředitelé a pedagogové předškolních zařízení. Efektivní komunikace I, Jak komunikovat? Program semináře je zaměřen na osvojení principů a strategií efektivní komunikace a získaní informace o efektivních metodách a formách práce, které vedou k respektování odlišných představ, názorů, myšlenek a zodpovědnosti v komunikaci. Jedná se o praktický, zážitkový seminář, vedený formou zážitkových výukových metod s cílem zlepšení manažerských dovedností každého učitele. Obsahem semináře jsou verbální a neverbální formy komunikace. Oblast verbální komunikace obsahuje techniky: - verbální komunikace, zásady, prostředky (1 hod.) - umění klást otázky pro zlepšení komunikace s rodiči (2 hod.) - umění naslouchat svému okolí (1 hod.) Oblast neverbální komunikace - porozumění druhým podle gest, mimiky, výrazu očí a atd. (2 hod.) Program je sestaven z aktivit, které si účastníci sami vyzkouší a na základě modelových situací proběhne výměna praktických zkušeností. Cílová skupina: ředitelé a pedagogové základních, speciálních a středních škol, ostatní pedagogičtí pracovníci.

4 Efektivní komunikace II. - Konflikt a jeho důsledky Č.j.: MSMT / Program semináře volně navazuje na seminář Efektivní komunikace jako základ úspěchu pro pedagogy předškolních zařízení I a je zaměřen na osvojení principů zvládání jednání s rodiči v konfliktních situacích. Jedná se o praktický, zážitkový seminář, vedený formou zážitkových výukových metod s cílem posílit vyjednavačské umění v komunikačních dovedností každého učitele MŠ. Program je sestaven z aktivit, které si účastníci sami vyzkouší. V průběhu semináře bude účastníkům poskytnut dostatečný prostor pro diskusi a reflexi jednotlivých činností. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení. Efektivní komunikace II, Konflikt a jeho důsledky Program semináře volně navazuje na seminář Efektivní komunikace jako základ úspěchu pro pedagogy škol a školních zařízení I a je zaměřen na osvojení principů zvládání jednání s rodiči v konfliktních situacích. Jedná se o praktický, zážitkový seminář, vedený formou zážitkových výukových metod s cílem posílit vyjednavačské umění v komunikačních dovedností každého učitele. Program je sestaven z aktivit, které si účastníci sami vyzkouší. V průběhu semináře bude účastníkům poskytnut dostatečný prostor pro diskusi a reflexi jednotlivých činností. - konflikt, typy, příčiny (1 hod.) - osobní styly jednání (1) - omyly a chyby v krizové situaci (1 hod.) - strategie řešení konfliktů (1 hod.) - řešení obtížných a konfliktních situací modelové situace (2 hod.) Součástí interaktivního semináře je vyzkoušení navozených modelových situací k probírané tématice, řešení konkrétních dotazů účastníků a diskuse problematiky frekventantů. Cílová skupina: ředitelé a pedagogové školních zařízení, školských zařízení, speciální pedagogové, vychovatelé, metodici prevence, výchovní poradci.

5 Efektivní komunikace III. - Asertivita v prostředí MŠ Č.j.: MSMT / Program semináře volně navazuje na seminář Efektivní komunikace jako základ úspěchu pro pedagogy předškolních zařízení I a II a je zaměřen na osvojení principů asertivního jednání s rodiči. Je určen všem učitelům MŠ, kterým není lhostejný způsob mezilidské komunikace a rádi by snížili pravděpodobnost vzniku konfliktů, nedorozumění a účinněji se bránili manipulaci. Asertivita není vnímána jako sebeprosazení se na úkor druhého, ale jako účinný způsob dosahování cíle přiměřeným a přijatelným způsobem pro všechny zúčastněné. Seminář vyžaduje aktivní účast a využívá diskusních a simulačních technik, které umožňují nácvik žádoucích komunikačních dovedností v bezpečných podmínkách na základě vlastního prožitku. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení. Efektivní komunikace III, Asertivita v prostředí školy Program semináře volně navazuje na seminář Efektivní komunikace jako základ úspěchu pro pedagogy I a II a je zaměřen na osvojení principů asertivního jednání s rodiči. Je určen všem učitelům, kterým není lhostejný způsob mezilidské komunikace a rádi by snížili pravděpodobnost vzniku konfliktů, nedorozumění a účinněji se bránili manipulaci. Asertivita není vnímána jako sebeprosazení se na úkor druhého, ale jako účinný způsob dosahování cíle přiměřeným a přijatelným způsobem pro všechny zúčastněné. Seminář vyžaduje aktivní účast a využívá diskusních a simulačních technik, které umožňují nácvik žádoucích komunikačních dovedností v bezpečných podmínkách na základě vlastního prožitku. - rozdíly motivace, manipulace, stimulace (1 hod.) - transakční analýza principy jednání (1hod.) - asertivita seznámení s asertivními právy (1 hod.) - techniky asertivního jednání (1hod.), - nácvik základních asertivních technik modelové situace (2 hod.) Součástí interaktivního semináře je vyzkoušení navozených modelových situací k probírané tématice, řešení konkrétních dotazů účastníků a diskuse problematiky frekventantů. Cílová skupina: ředitelé a pedagogové školních zařízení, školských zařízení, speciální pedagogové, vychovatelé, metodici prevence, výchovní poradci.

6 Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním věku Č.j.: MSMT / Seminář vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických u dětí v mateřské škole. Obsahem semináře je základní terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče na základě doporučení odborného pracoviště (PPP, speciálně pedagogická péče, neurolog), smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy, speciálního pedagoga, PPP, neurologa... Specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralita, specifika praváctví leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita. Správný sed. Správný úchop psacího náčiní a jeho význam, význam včasné diagnostiky grafomotorických obtíží u dětí a možnosti reedukace nesprávného úchopu. Rozbor příkladů z praxe, praktické ukázky. Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků, příprava na písmo. Nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoci, diskuze. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení, učitelé 1.stupně základní školy, speciální pedagogové. Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v mladším školním věku Č.j.: MSMT / Seminář vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických obtíží žáků ve škole. Obsahem semináře je základní terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče na základě doporučení odborného pracoviště (PPP, speciálně pedagogická péče, neurolog), smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy, speciálního pedagoga, PPP, neurologa... Specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralita, specifika praváctví leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita. Rizika související s grafomotorickými obtížemi případně SPU dyslexie, dysortografie Správný úchop psacího náčiní a jeho význam. Možnosti reedukace nesprávného úchopu ve škole, rozbor příkladů z praxe, praktické ukázky. Nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoci, diskuze. Cílová skupina: učitelé základních škol, speciální pedagogové.

7 Evaluace personálních činností v MŠ Č.j.: MSMT-42639/ Pohled na vlastní hodnocení školy je jedním z nejdůležitějších evaluačních procesů v MŠ. Důraz je kladen na vyhodnocování pedagogické činnosti, stanovení přijatelných kritérií a výběr vhodných evaluačních nástrojů a metod. Na semináři bude představen systém činností, která vedení školy průběžně poskytuje informace o kvalitě personální práce a zároveň i vytváří podklady pro korekce a inovace organizace práce školy, pro strategie plánování jejího rozvoje, priorit aj. Cílová skupina: Ředitelé a pedagogové předškolních zařízení. Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže Extremistické, rasistické a xenofobní chování mládeže je v současné době velkou hrozbou pro demokratické uspořádání státu. Pedagogové jsou velmi často bezmocní při diagnostikování, terapii a prevenci. Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s extremistickými názory, na následnou práci se stoupenci a hlavně na preventivní techniky. Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá příčinami vzniku, symptomy a následnou intervencí extremistického, rasistického a xenofobního chování. V druhé části výcviku jsou pedagogové proškoleni v metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou ohroženou vznikem sociálně patologického chování se znaky extresmismu. Cílová skupina: ředitelé a pedagogové ZŠ, SŠ, metodici prevence, výchovní poradce, speciální pedagogové, vychovatelé.

8 Hodnocení žáků Č.j.: MSMT-42639/ Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a je velmi složitá. Dotýká se všech účastníků tohoto procesu. V semináři se lektor zabývá funkcí hodnocení, formami hodnocení. Zaměřuje se na komplexní hodnocení a sebehodnocení. Vyzdvihuje rozdíl mezi hodnocením vertikálním a horizontální, mezi kriteriálním a individuálním. Obsahem semináře je i jak vysvětlit rodičům hodnocení a jek rodiče informovat o pokrocích nebo nedostatcích dětí. Diskuse a rozbor příkladů z praxe. Cílová skupina: učitelé ZŠ, SŠ, speciální pedagogové, výchovní poradci. Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity dětí v MŠ Č.j.: MSMT-12265/ Seminář navazuje na teorii agrese a agresivity a nabízí učitelkám předškolních zařízení výcvik v celoročním projektu, který umožňuje zkvalitnění interpersonálních vztahů v předškolní třídě. Seminář obsahuje teoretický základ agrese a agresivity se zdůrazněním na prevenci v MŠ a k jakým výchovně vzdělávacím cílům v souladu s RVP vede projekt. V další části se lektor zaměřuje na výcvik v metodice. Ta je rozdělena do čtyř částí, podle kompetencí nutných pro žáky MŠ (kamarádství, citlivé jednání, součinnost, přívětivost). V metodice jsou podrobně probírány aktivity (u každého oddílu je jich 12), které mohou zlepšit chování dětí v MŠ a zároveň seminář zmiňuje možnosti zařazení do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ. Nedílnou součástí semináře je způsob zapojení rodičů. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení.

9 Jak plánovat a rozhodovat v pedagogické profesi Obsahem vzdělávacího programu jsou praktické metody a základní principy, které usnadní plánování a rozhodování managementu škol v jejich každodenní práci. Program je rozdělen do témat, která na sebe volně navazují: Sebepoznání jako východisko pro rozhodování a plánování, Principy rozhodování, Rozhodování pod tlakem (času, skupiny, ), Hodnoty a rozhodování, Vlivy charakteru osobnosti na rozhodování, Výběr cílů a jak jich dosáhnout, Plánování a rozhodování, Vztahy mezi "důležité" a "naléhavé", Plánování s pomocníky, Delegování výhody a nevýhody, Stres a psychohygiena, Myšlenkové mapy. Na závěr programu bude probíhat diskuse, která umožní účastníkům prokonzultovat nově získané poznatky, metody a principy plánování a rozhodování. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci. Jak zvládat agresi dětí ve školním prostředí Č.j.: MSMT-12265/ Seminář odpovídá na otázky pedagogů spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací. Práce pedagogů tak obsahuje i základní dovednosti při řešení konfliktních situací a předpokládá znalosti forem agrese, podnětů a spouštěčů agresivního chování. Obsahem semináře je základní terminologie, agresivita a trest, způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestů, alternativní možnosti řešení agrese. Rozbor konkrétních modelových situací v pedagogické praxi. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ZŠ, metodici prevence, výchovní poradci.

10 Kázeň ve školním prostředí Vzdělávací program je zaměřen na kázně ve školní třídě a její vliv na možnost úspěšného vzdělávání žáka. Obsah interaktivního semináře odpovídá na otázku, co to je kázeň, co to je nekázeň. Zaměřuje se na specifika kázně ve společnosti a specifika kázně ve školním prostředí, kde je dán důraz na kázeň jako ochranu dítěte ve škole. Seminář rozebírá příčiny a projevy nekázně v současné škole, diagnostiku nekázně, a podrobně se zabývá kázní z pohledu psychologie. Učitelé si osvojí základy tvorby školního řádu a práci se školním řádem, který není kusem papíru, ale základem školní kázně. Získají informace o dosažitelnosti školní kázně a osvojí si metody a techniky využitelné na podporu školní kázně. Součástí semináře jsou modelové situace porušování školní kázně, jak je řešit, jak trestat, jak vymáhat kázeň. Zde lektor využívá aktivizující metody diskuze a řešení problémů z praxe. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací pro 2.stupeň základní školy. Krizová komunikace ve školním prostředí Pedagogičtí pracovníci se mohou dostat do situace, která vyžaduje rychlé a neodkladné řešení. Někdo v jejich okolí potřebuje pomoci v situaci, kterou vyhodnocuje jako krizovou. Těchto situací může být celá škála od obavy přinést domů špatnou známku, přes osobní nebo zdravotní problémy až např. po úmrtí. Lidé si nejsou v těchto situacích jistí, jak postupovat, jakým způsobem komunikovat, případně jakou další pomoc nabídnout. V semináři se budeme zabývat rozpoznáním krizových situací a naučíme se vhodně komunikovat s člověkem v krizové situaci. Dále se seznámíme s možnostmi další pomoci a podpory lidem v krizi. Nedílnou součástí semináře jsou také konzultace a diskuze k danému tématu. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci.

11 Kyberšikana (cyberbullying), zraňování, které není vidět na těle Č.j.: MSMT-42639/ Seminář odpovídá na otázky pedagogů a rodičů spojené s masovým nárůstem počítačového násilí a zneužíváním internetu za účelem poškození druhých. Vysvětluje rozdíly mezi kyberšikanou a klasickou šikanou včetně jejich definic, vymezuje vztažné pojmy kybergrooming, kyberstalking a obsahuje důležité informace z oblasti prevence, diagnostiky a samotného řešení zmíněných problémů. Seminář je doprovázen praktickými ukázkami a příklady, včetně modelových situací, které si mohou jak učitelé, tak rodiče vyzkoušet. Cílová skupina: pedagogové ZŠ,SŠ, metodici prevence, výchovní poradci. Látkové závislosti a jejich prevence Č.j.: MSMT / Vzdělávací program seznámí učitele se situací v oblasti látkových závislostí. Program je rozdělen do třech obsahových bloků. První představí jednotlivé psychoaktivní látky a různé projevy závislosti na jednotlivých látkách. V druhé části budou učitelé seznámeni s platnou legislativou v oblasti drogové problematiky, s metodickými pokyny MŠMT ČR atd., na modelových případech bude znázorněno, jak řešit konkrétní situace a případy zneužívání návykových látek žáky a studenty. Poslední blok seznámí učitele s možnostmi prevence a terapie a s typy služeb a konkrétními zařízeními pro osoby ohrožené drogami a drogovou závislostí. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ZŠ, pedagogičtí pracovníci SŠ, metodici prevence, výchovní poradci.

12 Leváctví a nácvik psaní leváků Č.j.: MSMT-12265/ Vzdělávací program je zaměřen na problematiku leváctví, objasňuje podstatu levorukého psaní, představuje diagnostiku leváctví a specifické prvky nejen levorukého psaní, ale leváctví jako takové v pravorukém světě. Účastníci programu jsou seznámeni s doposud často doporučovanou metodikou pro levoruké psaní vycházející z prací M. Sováka z počátku šedesátých let minulého století. Tento způsob je ale pro praktické psaní leváků těžko použitelný, proto si naprostá většina leváků postupně vytváří vlastní přijatelný způsob psaní. Účastníkům je představena metodika levorukého psaní, jak jí uvedl současný český pedagog Ivo Vodička, včetně způsobů možného psaní levorukých, tzv. horního a dolního psaní. Vzdělávací program je zaměřen zejména prakticky, nácvik technik a způsobů levorukého psaní, kreslení a malování je důležitý zejména pro pedagogy praváky. V obsahu vzdělávacího programu je kladen důraz na skutečnost, že psaní levou rukou není opakem psaní pravou rukou, ale že jde o dvě zcela odlišné činnosti. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení. Moderní trendy ve vedení lidí Coaching, mentoring a counselling Č.j.: MSMT-42639/ Program semináře je zaměřen na osvojení principů a strategií vedení lidí. V poslední době se začínají stále více prosazovat individualizované způsoby vedení lidí a ředitel či pedagog by měl ve svém přístupu tuto skutečnost zohledňovat. Coaching (koučování) přispívá ke zvýšení schopnosti sebereflexe, rychlému rozvoji pracovních schopností a dovedností, rozvoji sebeorganizace, využívání vlastních možností a osobní spokojenosti., mentoring (mentorování) umožňuje předávání zkušeností a rad a couselling (konzultování, poradenství) využívá praktické a konstruktivní uplatňování obousměrné zpětné vazby. Jedná se o praktický seminář s cílem zlepšení manažerských dovedností každého ředitele a pedagoga. Cílová skupina: ředitelé a pedagogové předškolních a školských zařízení, DD.

13 Návyková rizika a jejich prevence - program pro pedagogy ZŠ a SŠ Č.j.: MSMT / Vzdělávací program seznámí učitele s problematikou jednotlivých poruch chování různé etiologie a různých symptomů. Do této kategorie spadají např. tzv. virtuální drogy, patologické hráčství, další formy novodobých závislostí (workoholismus, oniomanie atd.), ale také poruchy příjmu potravy či záměrné sebepoškozování. První část kurzu se bude zabývat teoretickými základy zmíněných poruch chování, dále budou účastníci seznámeni s možnými příčinami a mechanismy vzniku poruch chování na základě bio-psycho- sociálního modelu (osobnostní předpoklady, vnější vlivy - rodinné prostředí, vliv výchovy a médií, vrstevnické vlivy, subkultury atd.). Zmíněny budou také právní souvislosti této problematiky a v neposlední řadě způsoby a principy terapie výše uvedených poruch chování. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ZŠ, pedagogičtí pracovníci SŠ, metodici prevence, výchovní poradci. Novodobý fenomén agrese na základní škole Č.j.: MSMT-42639/ Obsahem semináře je seznámení účastníků se základními pojmy v této oblasti, s variantami agresivního chování u dětí a mládeže a jejich příčinami ( vliv dědičnosti, prostředí rodinného a společenského, apod. ). Dalším cílem je upozornit na spouštěče agresivního chování, kdy i učitel může být zdrojem agresivity. Dalším cílem je naučit účastníky rozlišovat druhy agresí, adekvátně se chovat v situacích, kdy řeší agresivní chování dítěte či mladistvého. Nedílnou součástí semináře je i řešení otázky agresivity a trestu způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu. Alternativní možnosti řešení agresivního chování např. práce s tělem u agresivního jedince. Cílová skupina: učitelé základních škol 1.a2.stupně, výchovní poradce, metodici prevence, pracovníci DD.

14 Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ Č.j.: MSMT / Náplní semináře je seznámit pedagogy předškolních zařízení s možnostmi pedagogické diagnostiky dítěte v mateřské škole. Seminář se zaměřuje na proces pedagogické diagnostiky obecně a na metody pedagogické diagnostiky, s důrazem na vedení dokumentace při procesu diagnostikování dítěte. V druhé části semináře jsou pedagogové proškoleni v jednotlivých diagnostických metodách, které jsou v jejich kompetenci. Seminář nahlíží na pedagogickou diagnostiku komplexně a zdůrazňuje nutnost dobře provedené diagnostiky učitelem jako hlavního vodítka pro diagnostikování a případné vydání diagnózy odborným pracovištěm. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení. Pedagogická diagnostika dítěte na ZŠ Č.j.: MSMT / Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika dítěte učitelem ve škole je základem, že dítě nebude ohroženo syndromem školní neúspěšnosti. Seminář je zaměřen na diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí a ovlivňují kvalitní osvojení učiva dítětem. Diskuse a rozbor příkladů z praxe. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ZŠ, pedagogičtí pracovníci SŠ, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové.

15 Podpora komunikačních dovedností žáků MŠ a 1. stupně ZŠ, studium logopedického asistenta Č.j.: MSMT / Časová dotace: 60 hodin Vzdělávací program je určen pro učitele MŠ, ZŠ, SPPG, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získali vzdělání dle čl. IV písm.c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č.j / Program je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních zařízení a žáků mladšího školního věku. Absolvent získá odbornou kompetence k vykonávání činnosti logopedického asistenta dle čl. V Metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č.j / Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe v oblasti logopedické prevence. Absolvent, který získá osvědčení logopedický asistent, musí pracovat pod metodickým vedením klinického logopeda nebo logopeda pracujícího ve školském zařízení typu SPC nebo logopeda v nestátním zařízení, které je zaměřeno na podporu práce s dětmi a mládeží v oblasti komunikačních dovedností, např. APLA. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení, speciální pedagogové, učitelé 1.stupně základních škol, asistenti pedagoga.

16 Porada jako efektivní nástroj vedoucího pracovníka Porada je relativně podceňovaným nástrojem vedení a řízení, přitom koncentruje potenciál celého týmu. Porady patří k základním nástrojům vnitřní komunikace v organizaci a jejich vedení je jednou ze základních dovedností každého vedoucího pracovníka. Program semináře se soustředí na osvojení efektivních postupů, které je nezbytné realizovat před poradou, při vedení porady a po poradě, v souvislosti s rozdílnými cíli, které porady mohou mít. Odpoví i na otázku: Jak vést správně a efektivně poradu se svými podřízenými. Jedná se o praktický seminář s cílem zlepšení manažerských dovedností každého ředitele MŠ. Cílová skupina: ředitelé a vedoucí pracovníci předškolních zařízení, školských zařízení, DD. Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD, ADHD ve školní praxi Č.j.: MSMT-12265/ Seminář objasňuje příčiny a následky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity žáků ve škole. Poruchy souhrnně označované jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD (Attention Deficit Disorders) se projevují neschopností udržet pozornost při výuce, dokončovat úkoly, zapomnětlivostí v každodenních činnostech. Obsahem semináře je základní terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, optimální strategie ve výuce, možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení pedagogicko-psychologickými poradnami, smysl IVP (individuální vzdělávací plán) a význam pravidelných konzultací rodičů s učiteli. Rozbor příkladů z praxe, optimální možnosti pomoci, diskuze. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ZŠ, metodici prevence, výchovní poradci.

17 Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání a možnosti zvládání poruch Č.j.: MSMT-12265/ Seminář objasňuje příčiny a následky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity u dětí v předškolním zařízení. Poruchy souhrnně označované jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD (Attention Deficit Disorders) se projevují neschopností udržet pozornost při řízených činnostech, dokončovat úkoly, zapomnětlivostí v každodenních činnostech. Obsahem semináře je základní terminologie, vývojová diagnostika, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, optimální strategie ve výuce u dětí před nástupem do školy, možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení pedagogicko-psychologickými poradnami, výchovného vedení v rodině a vyvozeny pedagogicko - diagnostické postupy, význam pravidelných konzultací rodičů s učiteli. Rozbor příkladů z praxe, optimální možnosti pomoci, diskuze. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení. Prevence logopedických vad a komunikačních poruch v předškolním zařízení Č.j.: MSMT-12265/ Seminář je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence a náprav u dětí předškolního věku. Témata VP: systém logopedické péče v ČR, dítě se specificky narušeným vývojem řeči, odborná terminologie vad řeči, spolupráce s rodiči a s odbornými pracovišti. Budou doporučeny pomůcky a příklady možných náprav. Závěrečná část programu je zaměřena na metodiku prevence dyslalie v mateřské škole zkvalitnění sluchové percepce, nácviky správného dýchání, rytmizace, rozvoj motoriky artikulačních orgánů, hry zaměřené na prevenci a jejich propojení do kurikula. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení.

18 Psychohygiena učitele I. - jak předejít vyčerpání, stresům Č.j.: MSMT-42639/ Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s novými možnostmi v oblasti psychohygieny. Na základě rozboru konkrétních situací z vlastní praxe si účastníci prohloubí schopnosti a dovednosti při zvládání stresových situací a pracovní zátěže, které mohou vést k pocitu vyhoření. Seminář probíhá interaktivní formou - diskuze, modelové situace. Cílová skupina: ředitelé a pedagogové předškolních zařízení Psychohygiena učitele I. - jak předejít vyčerpání, stresům Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s novými možnostmi v oblasti psychohygieny. Na základě rozboru konkrétních situací z vlastní praxe si účastníci prohloubí schopnosti a dovednosti při zvládání stresových situací a pracovní zátěže, které mohou vést k pocitu vyhoření. Seminář probíhá interaktivní formou - diskuze, modelové situace. - teoretický úvod do oblasti psychohygieny učitele (0,5 hod.) - problematika syndromu vyhoření, tj. diagnostika obecných příčin syndromu vyhoření, diagnostika zátěžových situací a specifických příčin vyhoření u pedagogických pracovníků (1,5 hod.) - techniky zvládání stresových situací v sebepoznání, rozpoznání osobních stylů chování (2 hod.) jeho obsah se zaměřuje na pracovní zátěže ve školním prostředí a psychohygienická doporučení - úprava životního stylu, efektivní zacházení s časem, řešení případových situací, osvojení si postupů a technik, jak vyhoření předejít, jak správně relaxovat, odpočívat včetně nácviku jednoduchých relaxačních technik. Závěrečná část semináře se zabývá vytvářením vhodného pedagogického a pracovního prostředí školy individuální strategie řešení krizových a stresových situací ve vztahu ke kolegům, principy komunikace a spolupráce v učitelském sboru, pravidla chování mezi kolegy ve škole. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci..

19 Rizikové chování dětí a mládeže Č.j.: MSMT-42639/ Obsahem semináře cílem je seznámení účastníků s pojmem rezilience a s ním související prevencí, která je nedílnou součástí práce školy. Dále je podrobně rozebrán syndrom CAN jako soubor nenáhodných, vědomých či nevědomých aktivit či neaktivit (nezabránění) rodiče či jiné osoby vůči dítěti, které jsou v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které vedou k poškození psychického či fyzického zdraví dítěte a narušují jeho optimální vývoj nebo společenský stav. Cílová skupina: Učitelé základních škol 1.a2.stupně, výchovní poradce, metodici prevence. Sociálně patologické jevy ve školní třídě Sociálně patologické jevy jako fenomén základní nemožnosti zdárně vést výchovně vzdělávací proces. Témata programu jsou vysvětlena teoreticky, diagnostika jednotlivých sociálně patologických jevů, práce se třídou a jedincem při výskytu konkrétního sociálně patologického jevu, prevence vzniku sociálně patologických jevů. 1. Závislostní chování, 2. Extremismus a radikalismus, 3. Spektrum poruch příjmu potravy, 4. Negativní působení sekt, 5. Sexuální rizikové chování. - Sociálně patologické jevy obecně 2 hodiny - Závislostní chování u dítěte staršího školního věku 1 hodina - Extremistické a radikální chování u dítěte staršího školního věku 1 hodina - Poruchy příjmu potravy u dítěte staršího školního věku 1 hodina - Sexuálně rizikové chování u dítěte staršího školního věku 1 hodina - Negativní působení sekt na dítě staršího školního věku 1 hodina - Agresivní chování a prekriminální chování u dítěte staršího školního věku 1 hodina Součástí semináře je vyzkoušení navozených modelových situací k probírané tématice, řešení konkrétních dotazů účastníků a diskuse problematiky frekventantů. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací pro 2.stupeň základní školy.

20 Specifické poruchy učení u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ Č.j.: MSMT-12265/ Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Základní pojmy, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti. Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU v MŠ, platná legislativa, metody práce u dětí se SPU v MŠ, spolupráce rodiny. Postavení dítěte se SPU v předškolní třídě MŠ a jeho příprava učitelem MŠ pro primární vzdělávání. Prevence vzniku poruch učení u dětí. Diskuse a rozbor. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení. Specifické poruchy učení u žáků ZŠ Č.j.: MSMT-12265/ Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Základní pojmy, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti. Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU, platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, pravidelná spolupráce s rodinou žáka. Postavení dítěte se SPU ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti. Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Prevence vzniku poruch učení u dětí. Diskuse a rozbor příkladů z praxe. Cílová skupina: pedagogové 1.a 2.stupně základních škol, metodici prevence.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

PorCeTa, o.p.s. Metodika programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

PorCeTa, o.p.s. Metodika programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Metodika programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Smetanova 1284, 390 02 Tábor

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Inovovaný modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní psychology a školní speciální pedagogy

Inovovaný modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní psychology a školní speciální pedagogy Inovovaný modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní psychology a školní speciální pedagogy Gabriela Mikulková, Hana Šmejkalová RAMPS - VIP III, Rozvoj a metodická podpora poradenských

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Situační analýza školy 2013

Situační analýza školy 2013 Situační analýza školy 2013 Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2,

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Č.j.: 1 /2011 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2011 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav

Více

Výchovné poradenství. V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv. 2., přepracované vydání

Výchovné poradenství. V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv. 2., přepracované vydání Výchovné poradenství V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv 2., přepracované vydání Výchovné poradenství Výchovné poradenství V. Mertin, L. Krejčová a kolektiv 2., přepracované vydání Vzor citace: MERTIN,

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště Školní preventivní strategie 2011-2015 V Uherském Hradišti dne 1. 9. 2011 Ing.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední odborná škola Luhačovice škola přidružená k síti škol UNESCO Minimální preventivní program Zpracoval: PhDr. Ivan Semela 1 Úvod Několik let již naše společnost prožívá dobu, která je plná převratných

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více