INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ CESTA KE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.06/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ CESTA KE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.06/01.0019"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 O PROJEKTU 3 Průběh vzdělávání 3 2. VZDĚLÁVACÍ MODUL č. I EMOČNÍ INTELIGENCE 4 Emoční inteligence Úvod - proč se zabývat emoční inteligencí 4 Výchozí premisy 4 Klíčová slova 4 Obsah manuálu 5 3. VZDĚLÁVACÍ MODUL č. II MANAŽER 21. STOLETÍ 6 Úvod - management jako rozhodující činitel pro úspěšnost firem 6 Výchozí premisy 6 Klíčová slova 7 Obsah manuálu 7 4. VZDĚLÁVACÍ MODUL č. III TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE 12 Úvod - proč se zabývat týmovou spoluprací 12 Výchozí premisy 12 Klíčová slova 13 Obsah manuálu 13 Manažer 21. století Týmová spolupráce 5. VZDĚLÁVACÍ MODUL č. IV EMOČNÍ A ZNALOSTNÍ MINIMUM PRO SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU 15 Úvod - cíle vzdělávacího projektu 15 Výchozí premisy 15 Klíčová slova 16 Obsah manuálu Průběh vzdělávacího modulu 22 Ceny: 22 02

3 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století Týmová spolupráce INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU V lednu roku 2010 Občanské sdružení Trianon - Čechy získalo finanční podporu z OP VK na projekt Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/3.2.06/ Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit čtyři vzdělávací moduly (Emoční inteligence, Manažer 21. století, Týmová spolupráce, ) prostřednictvím zážitkových a interaktivních metod. První tři nabízené moduly oslovují především střední management v malých a středních podnicích, poslední modul pak spíše poskytovatele služeb v cestovním ruchu nižší a střední management a majitele objektů v oblasti. Tyto vzdělávací moduly se odlišují od modulů, které jsou v současnosti na trhu nabízeny, neboť jsou zaměřeny především na řešení krizových a nestandardních situací, s nimiž se trh práce potýká. V modulech je možné simulovat reálné situace a možnosti jejich konstruktivního řešení. Cílová skupina se v nich naučí především rychlému rozhodování, které zaměstnavatelé očekávají a více méně s ním počítají. Tyto inovativní moduly se zcela odlišují od běžně dostupného vzdělávání. Proto mají pro účastníky vzdělávání nejen motivující efekt, ale cílová skupina si také lépe zapamatuje i samotné vzdělávací metody, uchová je v paměti a poté v praxi využije. Průběh vzdělávání Samotné vzdělávání bude realizováno formou kombinací prezenční a distanční formy studia. Vzdělávací akce realizované prezenční formou se budou konat v sídle Trianonu Čechy, o. s. Zde se budou konat i vícedenní kurzy, a také všechny přípravy k ověření efektivnosti formy a obsahu vzdělávání. V rámci tohoto vzdělávání budou využity i další podpůrné materiály, které budou v rámci prezenčního vzdělávání využity (výukové filmy, aktivity ve formě pohybových a psychologických her, Prezenční forma studia bude realizována v pracovních dnech, po dohodě i v sobotu a v neděli. Distanční formu výuky budeme realizovat prostřednictvím E-learningových kurzů. Tato forma výuky bude určena všem, kteří si chtějí organizovat časový rozvrh vzdělávání sami a věnovat se mu v době pro ně nejvhodnější. Chceme tak vyjít vstříc požadavkům potenciálních uchazečů o další vzdělávání a nabídnout jim možnost vzdělávat se moderní formou výuky, která jim umožní studovat i z domova. Zároveň chceme umožnit studium i zájemcům z větší dálky, pro které je dojíždění nesnadné. V současné době není nabídka distanční formy studia ve stejném rozsahu jako u prezenční, avšak každý rok svou nabídku rozšiřujeme. Kurzy realizované distanční formou jsou vystavěny na principu studijních modulů. Učivo je seskupováno do relativně malých celků, po nichž obvykle následují zpětnovazební otázky prověřující, zda posluchač příslušný modul úspěšně zvládl. Posluchač má zároveň také možnost kdykoli oslovit tutora a požádat ho o konzultaci. 03

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2.VZDĚLÁVACÍ MODUL č. I EMOČNÍ INTELIGENCE Úvod - proč se zabývat emoční inteligencí Náš spokojený a produktivní život nezáleží pouze na úrovni našich rozumových schopností, vyjádřené známým kvocientem IQ. Jak budeme úspěšní, do jaké míry se dokážeme prosadit, nezajistí bezchybné řešení IQ testů, protože to, jaký náš život bude, určuje celá řada složek naší osobnosti. Jednou z hlavních je emoční inteligence, vyjadřovaná kvocientem EQ. Celý tento modul si klade za cíl orientovat posluchače právě v problematice týkající se emoční inteligence a jejího působení v různých životních situacích. Výchozí premisy Osobnost člověka je složitý, dynamický systém, jehož jednotlivé složky fungují komplementárně. Všechny osobnostní znaky jsou v netříděné populaci rozděleny podle zásady Gaussova normálního rozdělení (tzv. axiom normality). Každá existující osobnost je originální a neopakovatelná, shodná s ní ve světě neexistuje. Pro úspěšnost v životě člo věka je důležitější tzv. emoční kvocient (EQ) než téměř celé století za tento faktor považované rozumové schopnosti (IQ). Emoční inteligence je vrozená schopnost cítit, použít, komunikovat, rozeznat, pamato vat, učit, ovládnout a porozumět emocím. Během celého života se naše emoční inteligence dále vyvíjí. Emoční inteligence je nadřazena jakémukoli ta lentu či nadání, je důležitější než rozumová inteligence či míra vzdělání. Základem sociální interakce je komunikace (verbální i nonverbální). Vzájemnou otevřenou komunikaci umožňuje asertivní jednání a chování. Při řešení problému v týmu se projevuje synergický efekt (tým dosahuje lepších výsledků než kterýkoliv jeho člen samostatně). Předpokladem pro efektivní jednání se zákazníky, obchodními partnery i veřejností jsou komunikační dovednosti a využívání technik aktivního naslouchání. Klíčová slova Asertivita, emoční inteligence, komunikace, osobnost, rozumové schopnosti, týmová spolupráce, vyjednávání, zpětná vazba. Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce 04

5 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah manuálu První kapitola nabízí pohled na pojem intelekt a jeho složky (rozumová, emoční, sociální inteligence atd.). Vedle různých druhů inteligence se posluchač doví také něco z historie i současnosti měření této osobnostní charakteristiky a pozná její kvantifikaci (co je průměr, subnorma, kde začíná nadprůměr apod.). Kapitola druhá se zabývá osobností člověka v celé její neopakovatelné pestrosti. Posluchač pozná vedle struktury i její dynamiku a typologii, doví se, co jsou schopnosti, vlohy, temperament, charakter, osobnostní rysy atd. Třetí kapitola je věnována emoční inteligenci. Obsahuje vysvětlení pojmů, jako jsou například sebeuvědomění, sebeovládání, sebedůvěra, motivace, empatie, ctižádost, loajalita a mnoha dalších. Nechybí výčet schopností, které emoční inteligenci charakterizují, a také analýza příčin neúspěchu při různých činnostech, jako je komunikace apod. Zajímavé je srovnání obsahu IQ inteligence a EQ inteligence. Týmová spolupráce Kapitoly čtvrtá a pátá se zabývají podstatou samotných emocí a hlavně využitím znalosti podstaty a fungování emocí v praktickém životě. Zvláštní pozornost je zde věnována emocím negativním. Kapitola šestá poslední je nejobsáhlejší. Věnuje se komunikaci ve všech jejích podobách. Posluchač pozná komunikaci verbální, nonverbální, písemnou, hovorovou, jejich pravidla a prostředky. Dále je zde pojednáno o aktivním naslouchání, komunikačních bariérách a jejich překonávání. Součástí je rovněž podkapitola týkající se asertivity a asertivního jednání vedle jednání pasivního a agresivního. Další podkapitola má název Komunikace v týmu a při týmové práci. Vysvětluje vliv správně vedené komunikace na úspěšnost týmu a zmiňuje se o existenci týmových rolí. Nechybí také vysvětlení role odpovídající sociální zpětné vazby jako podmínky pro regulaci chování člověka. Závěrečná část šesté kapitoly je věnována vyjednávání. Autor zde uvádí charakteristiky dobrého a naopak špatného vyjednavače. Dostatek místa je věnován přípravě vyjednávání a dalším jeho fázím až po uzavření dohody a hodnocení výsledku. Následuje upozornění na nejobvyklejší chyby, které se vyskytují při přípravě a při vlastním procesu vyjednávání. V závěru je konstatováno, že zde podávaný souhrn informací podporuje školené osoby v osvojení nových kompeten cí a dovedností pro zvýšení výkonu a zacílení na výsledek včetně vazeb na potenciální další činnosti a aktivity. 05

6 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE 3.VZDĚLÁVACÍ MODUL č. II MANAŽER 21. STOLETÍ Úvod - management jako rozhodující činitel pro úspěšnost firem Kvalitní management je základním předpokladem pro úspěšnost jakékoliv firmy a organizace. K tomu, aby si uchoval vysokou úroveň řízení, rozhodovacích procesů a kontroly, je potřebné, aby se jednotliví členové managementu neustále vzdělávali, lépe koordinovali činnost, efektivněji komunikovali a dokázali co nejlépe využívat svůj pracovní čas. Dnešní doba je charakteristická obrovskou dynamikou rozvoje technologií, informatiky a nových poznatků ve všech oblastech lidského konání. K tomu, aby management jednotlivých firem uvedenému trendu stačil, je potřebné neustále pečovat o lidské zdroje a zároveň si osvojovat nové poznatky z teorií řízení, motivace lidí, jejich hodnocení a práce s nimi. Vedle toho je nutné dbát o neustálý růst po odborné stránce. Výchozí premisy Předkládané téma je charakteristické několika výchozími premisami. Jedná se o následující: Základním předpokladem úspěšného a efektivního manažera je umění řídit sám sebe a k tomu co nej- vhodněji využívat svého potenciálu. Podstatné pro práci manažera je osvojit si potřebné návyky. Být proaktivní, hledat způsoby řešení vznik- lých problémů, být plně zodpovědný za svá rozhodnutí a své činy. Manažer by měl mít jasno v tom, čeho chce docílit. Každou činnost by měl začínat s vizí konkrétného cíle a k tomuto cíli vést i své podřízené. Dobrý manažer se musí vyznačovat schopností dávat prvořadé věci na první místo, posuzovat prvořadost věcí ve vztahu ke stanovenému cíli. Manažer si musí osvojit návyk přemýšlet o tom, jak v činnosti zrealizovat co nejlépe zájmy všech zúčast- něných stran jednání tak, aby se zvýšila motivace každého jedince. Důležité je osvojit si pravidla komunikace tak, aby došlo k maximálnímu využití potenciálu všech zainte- resovaných stran. Manažer musí mít schopnost hledat nová, synergetická řešení problémů. Práce manažera klade výrazné nároky na jeho psychiku. Proto je potřebné, aby si jednak dokázal vytvořit volný čas pro vhodnou relaxaci a zároveň užíval vhodné techniky pro upevnění svého zdraví a obnovení fyzických i psychických sil. Významným předpokladem k práci manažera je umění hospodařit s časem. Pro úspěšnost manažera je podstatné osvojit si specifické manažerské funkce, jako je plánování, rozhodo- vání, organizování, vedení zaměstnanců a kontrolní činnost. Důležitou složkou práce manažera je i jeho personální činnost. Podstatné je obklopit se lidmi, kteří budou odborně zdatní a na vysoké osobnostní úrovni. 06 Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce

7 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století Týmová spolupráce INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Manažer by měl dbát o rozvoj firmy prostřednictvím vzdělávání sebe i svých podřízených. Podstatným úkolem manažera je vytvářet maximálně pozitivní podmínky pro vlastní práci a práci svých podřízených z hlediska fyzikálních potřeb, bezpečnosti práce a celkové péče o zaměstnance. Důležitým předpokladem práce manažera je umění motivace svých podřízených. K tomu je potřebné osvojit si zásady úspěšného motivování. Pro dosahování lepších výsledků co nejefektivnější cestou je důležité zabezpečovat rozvoj týmové práce se znalostí rolí jednotlivých členů týmu a využití jejich potencionálních předpokladů pro řešení týmových úkolů. K efektivní práci manažera patří znalost komunikačních dovedností, jejich jednotlivých forem. Důležitým úkolem je nejenom jejich znalost, ale především dovednost užívat tyto poznatky v praxi. Součástí vybavenosti manažera je umění řešit efektivním způsobem konfliktní situace mezi pracovníky a dokázat je přeměnit na blahodárné. Klíčová slova Manažer, manažerské dovednosti, proaktivita, cíle, komunikace, synergie, zpětná vazba, návyky, efektivita, TOP management, vedení zaměstnanců, plánování, rozhodování, organizování, strategie, organizační struktura, personalistika, odměňování, vzdělávání, kontrolní činnost, motivace, asertivita, týmová práce, konflikt. Management Obsah manuálu V úvodu je vysvětlen pojem management a jeho původ. Kapitola se zabývá historií managementu, která je členěna do čtyř etap. První etapa probíhá na konci 19. století, druhá se rozvíjí koncem druhé světové války, třetí v osmdesátých letech minulého století. Od devadesátých let se rozvíjí etapa čtvrtá, která je nazývána managementem 21. století. V kapitole jsou jednotlivé etapy blíže charakterizovány. Profesní a osobnostní nároky na manažera V kapitole jsou charakterizovány předpoklady pro výkon funkce manažera, které zahrnují jak odbornou připravenost, tak i osobnostní kvality, které dělají manažera uznávanou autoritou. Jsou zde přiblíženy zásady, kterými by se měl manažer řídit. Dále jsou charakterizovány návyky dobrého manažera. Jedná se o proaktivitu, návyk začínat každou činnost s vizí konečného cíle, dát prvořadé věci na první místo a charakterizovat tyto prvořadé věci, způsob přemýšlení ve stylu já získám a ty také. Rozebrán je také návyk komunikovat, dále synergie, návyk sebeobnovy a v neposlední řadě návyk, který je nazván Od efektivnosti k výjimečnosti. 07

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer, jeho role a postavení V úvodu kapitoly je přiblíženo dělení manažerů a úkoly, které pro ně z hlediska jejich pracovního zařazení vyplývají. Jejich současné zaměření je na: snižování nákladů a zvyšování produktivity práce, kvalitu produkce, samostatnost a podnikavost, rozvoj tvořivosti. Dále jsou vyjmenovány a blíže rozpracovány specifické funkce manažera. Jedná se o: plánování, rozhodování, organizování, vedení zaměstnanců, kontrolní činnost. Jednotlivé předpoklady k dobré personální činnosti jsou v této stati blíže analyzovány. Kontrolní činnost zahrnuje fáze kontrolního procesu. Mezi ně je možno zařadit takové potřeby jako je ujasnění, co vlastně chceme ověřit, zda jsou získaná data pro ověřování hodnověrná, zda došlo k optimálnímu posouzení reálné situace, co udělat s výsledkem kontroly a kdy provést zpětnou kontrolu. Dále je ve stati zmíněna i specifická forma kontroly audit. Ten bývá managementu více nápomocný při koordinaci, usměrňování a ovlivňování organizačních aktivit. Týmová práce a motivace Týmová práce je dnes důležitou součástí efektivní firmy. Týmy jsou vytvářeny dlouhodobě či dočasně do doby naplnění jejich poslání a mají význam pro co nejefektivnější využití potenciálu všech členů týmu. Tím se zvyšuje i celková úspěšnost firmy v podmínkách konkurenčního prostředí. Kapitola se zabývá problematikou vytváření pracovních týmů, za jakých podmínek je vhodné je vytvářet, jak rozvíjet týmovou práci, na jakém principu je idea týmové práce založena. Před samotným založením pracovního týmu je potřebné položit si řadu otázek, které by měly napomoci vytvořit takový tým, který bude oproštěn od formalismu, Jednotlivé otázky jsou v kapitole rozpracovány. Dále jsou zde charakterizovány jednotlivé role členů týmu. Jsou následující: iniciátor - přispěvatel, koordinátor, člen, vyhledávající informace, orientující člen, člen, vyhledávající názory, hodnotící a kritizující člen, člen, poskytující informace, dodavatel energie, člen, poskytující názory, procedurální technik, člen, rozvíjející vyřčené, zapisovatel. 08 Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce

9 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století Týmová spolupráce INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Mezi základní motivační faktory patří systém odměn a trestů, projevy úcty, důvěry, důsledná kontrola práce podřízených, osobní příklad manažera apod. Pro zdárné vedení a motivování podřízených je ideální, pokud má manažer tzv. přirozenou autoritu. Z podpůrných prostředků k motivaci pracovníků je možné jmenovat: průzkum spokojenosti pracovníků, zaměstnanecké výhody příplatky na stravování, rekreaci apod., bodový systém zaručující příděl bodů podle zásluh nikoliv podle vztahů. Součástí motivace je i umění pochvaly, proto se stať zabývá i touto problematikou. Vedle toho je pozornost zaměřena i na způsob kritiky pracovníka, která je potřebnou dovedností v práci manažera. Komunikace Kapitola se zabývá problematikou komunikace, která je neodmyslitelnou součástí manažerské práce. Jedno přísloví říká, že komunikace není všechno, ale je za vším. Je tedy potřebné, aby manažer dokázal co nejefektivněji komunikovat, a to jak se svými spolupracovníky, tak i se svými podřízenými. Komunikační proces zahrnuje komunikátora, sdělení, médium, příjemce a zpětnou vazbu. Dělení komunikace: verbální komunikace řečená, psaná, neverbální komunikace mimika, gestikulace apod., komunikace činy rozkol mezi slovy a činy. Mezi základní funkce komunikace patří: zapůsobit na ostatní a ovlivnit jejich názory, přesvědčit je o správnosti toho, co sdělujeme, získat je pro určitou formu spolupráce, pobavit se. Hovorová komunikace se dělí na: monolog jedná se o jednosměrnou komunikaci např. při výkladu, rozhovor vzájemné sdělení mezi příjemcem a komunikátorem, dialog nejvyšší úroveň rozhovoru, diskuse cíleně řízený dialog, polemika specifický typ skupinového dialogu. 09

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Pravidla komunikace: V další části stati jsou charakterizovány prostředky neverbální komunikace. Být dobrým čtenářem a analyzátorem neverbálních signálů je důležitá součást komunikační vybavenosti dobrého manažera. Druhy neverbálních sdělování: oční kontakt řeč očí a pohledů, mimika výraz obličeje, gestikulace nevědomé pohyby různými části těla ruce, nohy apod., haptika kouzlo doteku podání ruky, posturologie postoje, držení těla, kinezika dynamika pohybů, proxemika vzdálenost mezi komunikujícími komunikační zóny. V komunikačním procesu je velmi důležité zvládat techniku tzv. aktivního naslouchání. Jedná se o soustředěné naslouchání sdělujícího. Tím dochází ke zmírnění tzv. komunikačních šumů, které jsou častou příčinou nedorozumění a z toho následujících konfliktních situací. Chyby v naslouchání: koncentrace pouze na jedinou informaci, nadřazenost posluchače, nedobré emoční rozpoložení, rozptylování se, skákání do řeči, netečnost, nezájem o sdělované informace. Součástí kapitoly o komunikaci je i seznámení účastníků s asertivitou jako technikou, která je účinnou obranou proti pasivnímu, agresivnímu či manipulativnímu chování. Asertivita je dovednost přiměřeného a zdravého sebeprosazení. Cílem tohoto sebeprosazení ovšem není jednat na úkor druhých. Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce 10

11 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století Týmová spolupráce Mezi základní asertivní práva patří: posuzovat vlastní chování, myšlenky, pocity, nedávat žádné vysvětlení a ospravedlnění, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ posoudit, nakolik jsem zodpovědný za problémy jiných lidí, změnit svůj názor, dělat chyby a být za ně zodpovědný, říci já nevím, být nezávislý na dobré vůli druhých, dělat nelogická rozhodnutí, říci já ti nerozumím, říci je mi to jedno. Vedle asertivních práv jsou důležité asertivní dovednosti, prostřednictvím kterých dochází k prosazení asertivních práv. Jedná se o následující dovednosti: reakce zpětnou vazbou, vyjádření a přijetí komplimentu, asertivní ne, asertivní ano, poškozená gramofonová deska, empatické naslouchání, umění požádat o laskavost, otevřené dveře nebo souhlas, negativní dotazování. Součástí statě o komunikaci je i problematika efektivní komunikace v týmu. Důležitou součástí komunikace je zpětná vazba. Jejím prostřednictvím se informujeme o míře vzájemného porozumění. Zpětná vazba by se měla zaměřit na posuzovanou činnost, nikoliv na hodnocení člověka. Poslední statí v kapitole o komunikaci je konflikt. Je pojímán jako přirozená součást mezilidské interakce. V úvodu se charakterizuje příčina a podstata konfliktu a chování různých typů lidí v konfliktní situaci. Dále materiál zahrnuje různé strategie řešení konfliktů. Jsou charakterizovány i následující styly: únik užívá se při nepřehledných situacích, ústupek pro udržení vztahu s protistranou dochází k ustoupení od cíle, útok tendence udělat cokoliv pro dosažení cíle, kompromis řešení, které není pro žádnou stranu konfliktu ideální, ale pro všechny strany konfliktu přijatelné, dohoda = 3 tzv. synergie řešení, které užívá pozitivní potenciál všech stran konfliktu k hledání co největšího efektu pro všechny. 11

12 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Cílem statě není zamezit vzniku mezilidských konfliktů. Ty byly, jsou a budou, ale podstatné je, aby k nim bylo přistupováno s takovou strategií, která z konfliktu udělá nikoliv všezničující záležitost, ale záležitost blahodárnou. Takové řešení konfliktu tedy vede k pozitivnímu rozvoji organizace či pracovního týmu. 4.VZDĚLÁVACÍ MODUL č. III TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE Úvod - proč se zabývat týmovou spoluprací Hlavním cílem studijního materiálu Týmová spolupráce je podat ucelený souhrn informací o týmové spolupráci pro zaměstnance a členy středního managementu malých a středních firem Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Cílem modulu je naučit účastníky - vedoucí pracovníky, jak využít silných stránek jednotlivých členů týmu, definovat základy úspěšného týmu, najít pozitiva a omezení týmové spolupráce a naučit je identifikovat a eliminovat překážky bránící v budování týmu a týmové spolupráce. Základem interakce je komunikace. Výchozí premisy Naslouchání je proces aktivního jednání člověka s člověkem. Asertivita je dovednost přiměřeného, zdravého sebeprosazení. Má-li být sociální zpětná vazba účinná, musí obsahovat konkrétní popis chování nebo události. Potřeba je stavem organismu charak terizovaným napětím a dynamickou silou. Potřeba je základním zdrojem motivace. Motivy jsou vnitřní pohnutky, které člověka aktivizují. Stimuly jsou vnější okolnosti, které podněcují či povzbuzují člověka k určitému jednání. Motivační proces plní funkci směřování činnosti člově ka tak, aby dosáhl určitého výsledku. Člověk má přirozenou potřebu někam patřit, být členem nějaké skupiny. Tým je malá skupina lidí, kteří táhnou jedním směrem za stejný provaz, jsou vnitřně organizováni a cítí, že patří k sobě. Týmová spolupráce je spolupráce lidí různých vlastností, schopností a znalostí na ně jakém projektu nebo činnosti mající společný cíl. Skupinové normy jsou cestami k dosažení cílů. Týmy bývají výkonnější a tvořivější než souhrn jednotlivců či klasické pracovní skupiny (synergický efekt). Úkolem vůdce týmu je zajistit správný směr činnosti a fungování týmu. Pro fungování týmu jsou důležité role, které jednotliví členové týmu zastávají. Manažer je vedoucí pracovník odpověd ný za dosahování cílů organizace. Konflikt má vedle negativního také pozitivní efekt. 12 Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce

13 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tým prochází vývojem, mění se v souvislosti s časem, novými znalostmi, zkušenostmi, novými informacemi. Efektivní řízení skupinové dynamiky vyžaduje optimální stanovení cílů týmu. Teambuilding je technika a způsob budování týmu. Klíčová slova Asertivita, cíle, komunikace, konflikt, motiv, motivace, naslouchání, potřeba, skupina, skupinová dynamika, skupinové normy, sociální zpětná vazba, stimulace, teambuilding, tým, týmová spolupráce, týmové role. Manažer 21. století Týmová spolupráce Obsah manuálu Studijní materiál podává čtenáři komplexní souhrn informací o týmové spolupráci. První kapitola se zabývá tématem komunikace v týmu, jejímiž důležitými složkami jsou ak tivní naslouchání, asertivita a sociální zpětná vazba. Čtenář se seznámí s funkcemi a druhy komunikace, především pak s prostředky nonverbální komunikace. Velmi podrobně a zasvěceně je zde také vysvětlena specifika komunikace v týmu a při týmové práci. Druhá kapitola se zaměřuje na cíle a normy ve skupině. Vysvětluje způsob optimálního stanovení cílů s použitím metody SMART. Dále pojednává o procesu stanovení skupinových norem, které tvoří základ zdravých mezilidských vztahů mezi členy týmu, ovlivňují charakter mikroklimatu a mají vliv na efektivitu práce. Třetí kapitola je věnována potřebám a motivaci. Vedle klasifikace potřeb zde čtenář nalezne vysvětlení procesu jejich uspokojování a upozornění na možné bariéry. Velmi srozumitelně je v kapitole vysvětlena teorie potřeb A. H. Maslowa a fungování jeho známé pyramidy. Dále se kapitola věnuje motivaci jako psychologickému procesu vedoucímu k aktivaci člověka. Zmíněn je rozdíl mezi motivy a stimuly, který je často neuvědomován, a tyto pojmy jsou zaměňovány. Motivační proces je vysvětlen s ohledem na motivování pracovního týmu jako celku jeho vedoucím, respektive manažerem. Čtvrtá kapitola se zabývá konkrétními aspekty týmové spolupráce, mezi něž patří skupina a skupinová dynamika, podskupiny, zavádění týmové práce, výběr vedoucího týmu, role v týmu a jejich typické vlastnosti. Stěžejní myšlenkou týkající se právě dynamiky vývoje týmu je zde sedm strategických zásad, které podmiňují proměnu běžné pracovní skupiny v pracovní tým se všemi jeho charakteristickými znaky. Proces je popsán jako sled tří vývojových fází týmu. Velká pozornost je v kapitole věnována definování požadavků na týmového vedoucího, který je opravdovým lídrem týmu. V závěru kapitoly se může čtenář setkat s kategorizací rolí, které v týmu jednotlivci mohou zastávat (například inovátor, režisér, koordinátor atd.) a třemi fázemi budování důvěry podle Peters-Külingera. 13

14 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Pátá kapitola je věnována nejdůležitější roli v týmu roli ma nažera a stylům vedení týmu. Zmíněny jsou tu prvky účinného vedení lidí a rozebrány tři okruhy stylu vedení, tj. okruh autokratický, demokratický a liberální. Šestá kapitola se zabývá tématem klimatu na pracovišti. Jeho znalost je pro manažera velmi důležitá. V kapitole čtenář nalezne bipolární kategorie umožňující analyzovat skupinové ovzduší a podle toho poznat typ ovzduší, který ve skupině reálně existuje. Sedmá kapitola je věnována řešení krize v týmu. Kapitola se zabývá vznikem konfliktu, dopadům na práci týmu a možnostmi jeho řešení. Varuje před zametáním konfliktu pod koberec a doporučuje postupy jak konflikt vyřešit s ohledem na jeho charakter a okolnosti. Nechybí zde také základní pravidla pro správné řešení konfliktů. Osmá kapitola hovoří o teambuildingu, jehož cílem je budování a všestranný rozvoj týmu. Kapitola obsahuje vedle fází rozvoje organizace podle modelu jejího životního cyklu také vymezení jednotlivých etap vývoje a budování týmu z hlediska jednotlivých fází skupinové dynamiky. Závěrem je zde představen teambuilding jako technika a způsob budování týmu. Zmíněny jsou jeho formy z hlediska způsobu práce se členy týmu, metody teambuildingu z hlediska přínosu pro jednotlivce a teambuildingové techniky z hlediska druhu činnosti při teambuildingovém programu (komunikační programy, outdoorové sporty, kreativní programy atd.). Čtenář se zde také seznámí s formami teambuildingu, jako je outdoor, indoor, společné akce a vzdělávání Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce 14

15 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století Týmová spolupráce INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5. VZDĚLÁVACÍ MODUL č. IV EMOČNÍ A ZNALOSTNÍ MINIMUM PRO SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Úvod - cíle vzdělávacího projektu Hlavním cílem je nabídka vhodného vzdělávacího programu určeného pro zaměstnance a členy středního managementu malých a středních firem Ústeckého kraje podnikajících v oblasti. Dalším důležitým cílem je prohloubení odborných znalostí přede vším u manažerů působících v oblasti ubytovacích a stravovacích zařízení. V neposlední řadě je cílem zprostředkování přiměřeného rozsahu výcviku nezbytných měkkých dovedností, které jsou nepostradatelnou součástí kompetence zaměstnanců všude tam, kde jednají s lidmi. Výchozí premisy Charakteristické činnosti jsou ty výrobní činnosti, jejichž hlavní pro dukce je charakteristická pro cestovní ruch. Jsou na cestovním ruchu velmi závislé. Podnikatelem v práv ním smyslu je osoba, která vykonává podnikatelskou činnost a k této činnosti má příslušné podnikatelské oprávnění. K službám patří zejména zabezpečení dopravy, uby tování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezer vace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek atd. Hostinské činnosti spočívají v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bez prostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. Ubytovací službou se rozumí poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních sta novených zvláštním právním předpisem, neposkytujících stravovací služby. Smlouva je dvoustranný, popř. výjimečně vícestranný právní úkon, který vzniká konsensem, tj. úplným a bezpodmínečným přijetím (akceptací) návrhu na uzavření smlouvy. Středisko recepce, jakožto součást tzv. frontální linie hotelu, hraje svou nezastupitelnou roli při budování povědomí hosta a utváření si názoru na celý hotel a jeho personál. Konečnou součástí procesu od příjezdu po odjezd hosta, je shromáždění podkla dů pro tzv. guest history, tj. databázi hostů. Pro úspěšné řízení jakékoli činnosti, či souboru činností, je bezpodmínečně nutné mít k dispozici porovnatelné parametry a ukazatele. Klienti s různým tělesným, respektive mentálním postižením, představují různorodou skupinu osob. Opomíjení této skupiny potenciál ních turistů je zásadní chybou. Každá tiskovina by měla být svým vzhledem a obsahem v souladu s firemní, korporátní identitou (corporate identity).podnikavost je schopnost nacházet, či vytvářet a využívat příležitosti pro zabezpeče ní prosperity podniku, ale i využívat je. 15

16 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Hlavní úlohou manažera je vést organizaci směrem k růstu a úspěchu. Úspěšnost manažera je dána vedle osobních psychických vlastností, rozhodování a pra covních podmínek, také souborem dovedností, kterým se lze tréninkem a výchovou naučit. Podnik působící v oblasti vstupuje se svým okolím do celé řady vzta hů, které ovlivňují jeho činnost. Lidský faktor na straně poskytovatele služby je základním kamenem spokojenosti klienta. Základem sociální interakce je komunikace. Základním rysem práce v týmu je synergický efekt. Pokud někomu poskytujeme zpětnou vazbu, musíme se zaměřit na hodnocení činností, nikoliv na hodnocení člověka. Klíčová slova Aktivní naslouchání, asertivita, cestovní ruch, cestovní agentura, cestovní kancelář, efektivní komunikace, Front Office, hotelové služby, interakce, konflikt, manažer, mise, odvětví, osoby zdravotně postižené, propagační tiskoviny, průvodcovská činnost, recepce, turistika, turistická informační centra, ubytovací zařízení, vzdělávací aktivity v oblasti CR, webové stránky, zpětná vazba. Obsah manuálu První kapitola nese název Základní pojmy a definice a zabývá se druhy, typologií návštěvníků a činnostmi v cestovním ruchu. Poskytuje základní orientaci v těchto oblastech. Druhá kapitola, Legislativa pro cestovní ruch, jak již sám její název napovídá, obsahuje některá vysvětlení základních právních norem, které souvisejí s cestovním ruchem. Je to především Živnostenský zákon, který upravuje provozování cestovní kanceláře, provozování cestovní agentury a průvodcovskou činnost. Dále je zde definována hostinská činnost, poskytování ubytovacích služeb a smluvní vztahy v cestovním ruchu. Třetí kapitola s názvem Ubytovací úsek v oblasti se vedle vnitřní struktury tohoto úseku podrobněji věnuje jeho části nazvané Front Office jeho základním úkolům a především pak posláním a povinnostem recepce. Zvláštní důraz je kladen na způsob přijetí hosta (Check-in), jeho odjezd (Check-out), využití ubytovací kapacity a v neposlední řadě sledovaným a reportovaným ukazatelům ubytovacího úseku. Čtvrtá kapitola Pozice a služby turistického informačního centra přibližuje poslání těchto zařízení. V úvodu se zabývá počtem těchto zařízení v ČR a jejich tradicí. Zdůrazňuje funkce informačních center pro návštěvníky dané lokality, města a jeho okolí. Informace jsou podávány zdarma, cílem je navázat se zájemcem o informace lidsky přívětivý kontakt tak, aby si vytvářel od prvních chvil návštěvy dané lokality přívětivý vztah k místu. Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce 16

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více