INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ CESTA KE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.06/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ CESTA KE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/3.2.06/01.0019"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 O PROJEKTU 3 Průběh vzdělávání 3 2. VZDĚLÁVACÍ MODUL č. I EMOČNÍ INTELIGENCE 4 Emoční inteligence Úvod - proč se zabývat emoční inteligencí 4 Výchozí premisy 4 Klíčová slova 4 Obsah manuálu 5 3. VZDĚLÁVACÍ MODUL č. II MANAŽER 21. STOLETÍ 6 Úvod - management jako rozhodující činitel pro úspěšnost firem 6 Výchozí premisy 6 Klíčová slova 7 Obsah manuálu 7 4. VZDĚLÁVACÍ MODUL č. III TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE 12 Úvod - proč se zabývat týmovou spoluprací 12 Výchozí premisy 12 Klíčová slova 13 Obsah manuálu 13 Manažer 21. století Týmová spolupráce 5. VZDĚLÁVACÍ MODUL č. IV EMOČNÍ A ZNALOSTNÍ MINIMUM PRO SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU 15 Úvod - cíle vzdělávacího projektu 15 Výchozí premisy 15 Klíčová slova 16 Obsah manuálu Průběh vzdělávacího modulu 22 Ceny: 22 02

3 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století Týmová spolupráce INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU V lednu roku 2010 Občanské sdružení Trianon - Čechy získalo finanční podporu z OP VK na projekt Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/3.2.06/ Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit čtyři vzdělávací moduly (Emoční inteligence, Manažer 21. století, Týmová spolupráce, ) prostřednictvím zážitkových a interaktivních metod. První tři nabízené moduly oslovují především střední management v malých a středních podnicích, poslední modul pak spíše poskytovatele služeb v cestovním ruchu nižší a střední management a majitele objektů v oblasti. Tyto vzdělávací moduly se odlišují od modulů, které jsou v současnosti na trhu nabízeny, neboť jsou zaměřeny především na řešení krizových a nestandardních situací, s nimiž se trh práce potýká. V modulech je možné simulovat reálné situace a možnosti jejich konstruktivního řešení. Cílová skupina se v nich naučí především rychlému rozhodování, které zaměstnavatelé očekávají a více méně s ním počítají. Tyto inovativní moduly se zcela odlišují od běžně dostupného vzdělávání. Proto mají pro účastníky vzdělávání nejen motivující efekt, ale cílová skupina si také lépe zapamatuje i samotné vzdělávací metody, uchová je v paměti a poté v praxi využije. Průběh vzdělávání Samotné vzdělávání bude realizováno formou kombinací prezenční a distanční formy studia. Vzdělávací akce realizované prezenční formou se budou konat v sídle Trianonu Čechy, o. s. Zde se budou konat i vícedenní kurzy, a také všechny přípravy k ověření efektivnosti formy a obsahu vzdělávání. V rámci tohoto vzdělávání budou využity i další podpůrné materiály, které budou v rámci prezenčního vzdělávání využity (výukové filmy, aktivity ve formě pohybových a psychologických her, Prezenční forma studia bude realizována v pracovních dnech, po dohodě i v sobotu a v neděli. Distanční formu výuky budeme realizovat prostřednictvím E-learningových kurzů. Tato forma výuky bude určena všem, kteří si chtějí organizovat časový rozvrh vzdělávání sami a věnovat se mu v době pro ně nejvhodnější. Chceme tak vyjít vstříc požadavkům potenciálních uchazečů o další vzdělávání a nabídnout jim možnost vzdělávat se moderní formou výuky, která jim umožní studovat i z domova. Zároveň chceme umožnit studium i zájemcům z větší dálky, pro které je dojíždění nesnadné. V současné době není nabídka distanční formy studia ve stejném rozsahu jako u prezenční, avšak každý rok svou nabídku rozšiřujeme. Kurzy realizované distanční formou jsou vystavěny na principu studijních modulů. Učivo je seskupováno do relativně malých celků, po nichž obvykle následují zpětnovazební otázky prověřující, zda posluchač příslušný modul úspěšně zvládl. Posluchač má zároveň také možnost kdykoli oslovit tutora a požádat ho o konzultaci. 03

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2.VZDĚLÁVACÍ MODUL č. I EMOČNÍ INTELIGENCE Úvod - proč se zabývat emoční inteligencí Náš spokojený a produktivní život nezáleží pouze na úrovni našich rozumových schopností, vyjádřené známým kvocientem IQ. Jak budeme úspěšní, do jaké míry se dokážeme prosadit, nezajistí bezchybné řešení IQ testů, protože to, jaký náš život bude, určuje celá řada složek naší osobnosti. Jednou z hlavních je emoční inteligence, vyjadřovaná kvocientem EQ. Celý tento modul si klade za cíl orientovat posluchače právě v problematice týkající se emoční inteligence a jejího působení v různých životních situacích. Výchozí premisy Osobnost člověka je složitý, dynamický systém, jehož jednotlivé složky fungují komplementárně. Všechny osobnostní znaky jsou v netříděné populaci rozděleny podle zásady Gaussova normálního rozdělení (tzv. axiom normality). Každá existující osobnost je originální a neopakovatelná, shodná s ní ve světě neexistuje. Pro úspěšnost v životě člo věka je důležitější tzv. emoční kvocient (EQ) než téměř celé století za tento faktor považované rozumové schopnosti (IQ). Emoční inteligence je vrozená schopnost cítit, použít, komunikovat, rozeznat, pamato vat, učit, ovládnout a porozumět emocím. Během celého života se naše emoční inteligence dále vyvíjí. Emoční inteligence je nadřazena jakémukoli ta lentu či nadání, je důležitější než rozumová inteligence či míra vzdělání. Základem sociální interakce je komunikace (verbální i nonverbální). Vzájemnou otevřenou komunikaci umožňuje asertivní jednání a chování. Při řešení problému v týmu se projevuje synergický efekt (tým dosahuje lepších výsledků než kterýkoliv jeho člen samostatně). Předpokladem pro efektivní jednání se zákazníky, obchodními partnery i veřejností jsou komunikační dovednosti a využívání technik aktivního naslouchání. Klíčová slova Asertivita, emoční inteligence, komunikace, osobnost, rozumové schopnosti, týmová spolupráce, vyjednávání, zpětná vazba. Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce 04

5 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah manuálu První kapitola nabízí pohled na pojem intelekt a jeho složky (rozumová, emoční, sociální inteligence atd.). Vedle různých druhů inteligence se posluchač doví také něco z historie i současnosti měření této osobnostní charakteristiky a pozná její kvantifikaci (co je průměr, subnorma, kde začíná nadprůměr apod.). Kapitola druhá se zabývá osobností člověka v celé její neopakovatelné pestrosti. Posluchač pozná vedle struktury i její dynamiku a typologii, doví se, co jsou schopnosti, vlohy, temperament, charakter, osobnostní rysy atd. Třetí kapitola je věnována emoční inteligenci. Obsahuje vysvětlení pojmů, jako jsou například sebeuvědomění, sebeovládání, sebedůvěra, motivace, empatie, ctižádost, loajalita a mnoha dalších. Nechybí výčet schopností, které emoční inteligenci charakterizují, a také analýza příčin neúspěchu při různých činnostech, jako je komunikace apod. Zajímavé je srovnání obsahu IQ inteligence a EQ inteligence. Týmová spolupráce Kapitoly čtvrtá a pátá se zabývají podstatou samotných emocí a hlavně využitím znalosti podstaty a fungování emocí v praktickém životě. Zvláštní pozornost je zde věnována emocím negativním. Kapitola šestá poslední je nejobsáhlejší. Věnuje se komunikaci ve všech jejích podobách. Posluchač pozná komunikaci verbální, nonverbální, písemnou, hovorovou, jejich pravidla a prostředky. Dále je zde pojednáno o aktivním naslouchání, komunikačních bariérách a jejich překonávání. Součástí je rovněž podkapitola týkající se asertivity a asertivního jednání vedle jednání pasivního a agresivního. Další podkapitola má název Komunikace v týmu a při týmové práci. Vysvětluje vliv správně vedené komunikace na úspěšnost týmu a zmiňuje se o existenci týmových rolí. Nechybí také vysvětlení role odpovídající sociální zpětné vazby jako podmínky pro regulaci chování člověka. Závěrečná část šesté kapitoly je věnována vyjednávání. Autor zde uvádí charakteristiky dobrého a naopak špatného vyjednavače. Dostatek místa je věnován přípravě vyjednávání a dalším jeho fázím až po uzavření dohody a hodnocení výsledku. Následuje upozornění na nejobvyklejší chyby, které se vyskytují při přípravě a při vlastním procesu vyjednávání. V závěru je konstatováno, že zde podávaný souhrn informací podporuje školené osoby v osvojení nových kompeten cí a dovedností pro zvýšení výkonu a zacílení na výsledek včetně vazeb na potenciální další činnosti a aktivity. 05

6 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE 3.VZDĚLÁVACÍ MODUL č. II MANAŽER 21. STOLETÍ Úvod - management jako rozhodující činitel pro úspěšnost firem Kvalitní management je základním předpokladem pro úspěšnost jakékoliv firmy a organizace. K tomu, aby si uchoval vysokou úroveň řízení, rozhodovacích procesů a kontroly, je potřebné, aby se jednotliví členové managementu neustále vzdělávali, lépe koordinovali činnost, efektivněji komunikovali a dokázali co nejlépe využívat svůj pracovní čas. Dnešní doba je charakteristická obrovskou dynamikou rozvoje technologií, informatiky a nových poznatků ve všech oblastech lidského konání. K tomu, aby management jednotlivých firem uvedenému trendu stačil, je potřebné neustále pečovat o lidské zdroje a zároveň si osvojovat nové poznatky z teorií řízení, motivace lidí, jejich hodnocení a práce s nimi. Vedle toho je nutné dbát o neustálý růst po odborné stránce. Výchozí premisy Předkládané téma je charakteristické několika výchozími premisami. Jedná se o následující: Základním předpokladem úspěšného a efektivního manažera je umění řídit sám sebe a k tomu co nej- vhodněji využívat svého potenciálu. Podstatné pro práci manažera je osvojit si potřebné návyky. Být proaktivní, hledat způsoby řešení vznik- lých problémů, být plně zodpovědný za svá rozhodnutí a své činy. Manažer by měl mít jasno v tom, čeho chce docílit. Každou činnost by měl začínat s vizí konkrétného cíle a k tomuto cíli vést i své podřízené. Dobrý manažer se musí vyznačovat schopností dávat prvořadé věci na první místo, posuzovat prvořadost věcí ve vztahu ke stanovenému cíli. Manažer si musí osvojit návyk přemýšlet o tom, jak v činnosti zrealizovat co nejlépe zájmy všech zúčast- něných stran jednání tak, aby se zvýšila motivace každého jedince. Důležité je osvojit si pravidla komunikace tak, aby došlo k maximálnímu využití potenciálu všech zainte- resovaných stran. Manažer musí mít schopnost hledat nová, synergetická řešení problémů. Práce manažera klade výrazné nároky na jeho psychiku. Proto je potřebné, aby si jednak dokázal vytvořit volný čas pro vhodnou relaxaci a zároveň užíval vhodné techniky pro upevnění svého zdraví a obnovení fyzických i psychických sil. Významným předpokladem k práci manažera je umění hospodařit s časem. Pro úspěšnost manažera je podstatné osvojit si specifické manažerské funkce, jako je plánování, rozhodo- vání, organizování, vedení zaměstnanců a kontrolní činnost. Důležitou složkou práce manažera je i jeho personální činnost. Podstatné je obklopit se lidmi, kteří budou odborně zdatní a na vysoké osobnostní úrovni. 06 Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce

7 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století Týmová spolupráce INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Manažer by měl dbát o rozvoj firmy prostřednictvím vzdělávání sebe i svých podřízených. Podstatným úkolem manažera je vytvářet maximálně pozitivní podmínky pro vlastní práci a práci svých podřízených z hlediska fyzikálních potřeb, bezpečnosti práce a celkové péče o zaměstnance. Důležitým předpokladem práce manažera je umění motivace svých podřízených. K tomu je potřebné osvojit si zásady úspěšného motivování. Pro dosahování lepších výsledků co nejefektivnější cestou je důležité zabezpečovat rozvoj týmové práce se znalostí rolí jednotlivých členů týmu a využití jejich potencionálních předpokladů pro řešení týmových úkolů. K efektivní práci manažera patří znalost komunikačních dovedností, jejich jednotlivých forem. Důležitým úkolem je nejenom jejich znalost, ale především dovednost užívat tyto poznatky v praxi. Součástí vybavenosti manažera je umění řešit efektivním způsobem konfliktní situace mezi pracovníky a dokázat je přeměnit na blahodárné. Klíčová slova Manažer, manažerské dovednosti, proaktivita, cíle, komunikace, synergie, zpětná vazba, návyky, efektivita, TOP management, vedení zaměstnanců, plánování, rozhodování, organizování, strategie, organizační struktura, personalistika, odměňování, vzdělávání, kontrolní činnost, motivace, asertivita, týmová práce, konflikt. Management Obsah manuálu V úvodu je vysvětlen pojem management a jeho původ. Kapitola se zabývá historií managementu, která je členěna do čtyř etap. První etapa probíhá na konci 19. století, druhá se rozvíjí koncem druhé světové války, třetí v osmdesátých letech minulého století. Od devadesátých let se rozvíjí etapa čtvrtá, která je nazývána managementem 21. století. V kapitole jsou jednotlivé etapy blíže charakterizovány. Profesní a osobnostní nároky na manažera V kapitole jsou charakterizovány předpoklady pro výkon funkce manažera, které zahrnují jak odbornou připravenost, tak i osobnostní kvality, které dělají manažera uznávanou autoritou. Jsou zde přiblíženy zásady, kterými by se měl manažer řídit. Dále jsou charakterizovány návyky dobrého manažera. Jedná se o proaktivitu, návyk začínat každou činnost s vizí konečného cíle, dát prvořadé věci na první místo a charakterizovat tyto prvořadé věci, způsob přemýšlení ve stylu já získám a ty také. Rozebrán je také návyk komunikovat, dále synergie, návyk sebeobnovy a v neposlední řadě návyk, který je nazván Od efektivnosti k výjimečnosti. 07

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer, jeho role a postavení V úvodu kapitoly je přiblíženo dělení manažerů a úkoly, které pro ně z hlediska jejich pracovního zařazení vyplývají. Jejich současné zaměření je na: snižování nákladů a zvyšování produktivity práce, kvalitu produkce, samostatnost a podnikavost, rozvoj tvořivosti. Dále jsou vyjmenovány a blíže rozpracovány specifické funkce manažera. Jedná se o: plánování, rozhodování, organizování, vedení zaměstnanců, kontrolní činnost. Jednotlivé předpoklady k dobré personální činnosti jsou v této stati blíže analyzovány. Kontrolní činnost zahrnuje fáze kontrolního procesu. Mezi ně je možno zařadit takové potřeby jako je ujasnění, co vlastně chceme ověřit, zda jsou získaná data pro ověřování hodnověrná, zda došlo k optimálnímu posouzení reálné situace, co udělat s výsledkem kontroly a kdy provést zpětnou kontrolu. Dále je ve stati zmíněna i specifická forma kontroly audit. Ten bývá managementu více nápomocný při koordinaci, usměrňování a ovlivňování organizačních aktivit. Týmová práce a motivace Týmová práce je dnes důležitou součástí efektivní firmy. Týmy jsou vytvářeny dlouhodobě či dočasně do doby naplnění jejich poslání a mají význam pro co nejefektivnější využití potenciálu všech členů týmu. Tím se zvyšuje i celková úspěšnost firmy v podmínkách konkurenčního prostředí. Kapitola se zabývá problematikou vytváření pracovních týmů, za jakých podmínek je vhodné je vytvářet, jak rozvíjet týmovou práci, na jakém principu je idea týmové práce založena. Před samotným založením pracovního týmu je potřebné položit si řadu otázek, které by měly napomoci vytvořit takový tým, který bude oproštěn od formalismu, Jednotlivé otázky jsou v kapitole rozpracovány. Dále jsou zde charakterizovány jednotlivé role členů týmu. Jsou následující: iniciátor - přispěvatel, koordinátor, člen, vyhledávající informace, orientující člen, člen, vyhledávající názory, hodnotící a kritizující člen, člen, poskytující informace, dodavatel energie, člen, poskytující názory, procedurální technik, člen, rozvíjející vyřčené, zapisovatel. 08 Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce

9 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století Týmová spolupráce INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Mezi základní motivační faktory patří systém odměn a trestů, projevy úcty, důvěry, důsledná kontrola práce podřízených, osobní příklad manažera apod. Pro zdárné vedení a motivování podřízených je ideální, pokud má manažer tzv. přirozenou autoritu. Z podpůrných prostředků k motivaci pracovníků je možné jmenovat: průzkum spokojenosti pracovníků, zaměstnanecké výhody příplatky na stravování, rekreaci apod., bodový systém zaručující příděl bodů podle zásluh nikoliv podle vztahů. Součástí motivace je i umění pochvaly, proto se stať zabývá i touto problematikou. Vedle toho je pozornost zaměřena i na způsob kritiky pracovníka, která je potřebnou dovedností v práci manažera. Komunikace Kapitola se zabývá problematikou komunikace, která je neodmyslitelnou součástí manažerské práce. Jedno přísloví říká, že komunikace není všechno, ale je za vším. Je tedy potřebné, aby manažer dokázal co nejefektivněji komunikovat, a to jak se svými spolupracovníky, tak i se svými podřízenými. Komunikační proces zahrnuje komunikátora, sdělení, médium, příjemce a zpětnou vazbu. Dělení komunikace: verbální komunikace řečená, psaná, neverbální komunikace mimika, gestikulace apod., komunikace činy rozkol mezi slovy a činy. Mezi základní funkce komunikace patří: zapůsobit na ostatní a ovlivnit jejich názory, přesvědčit je o správnosti toho, co sdělujeme, získat je pro určitou formu spolupráce, pobavit se. Hovorová komunikace se dělí na: monolog jedná se o jednosměrnou komunikaci např. při výkladu, rozhovor vzájemné sdělení mezi příjemcem a komunikátorem, dialog nejvyšší úroveň rozhovoru, diskuse cíleně řízený dialog, polemika specifický typ skupinového dialogu. 09

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Pravidla komunikace: V další části stati jsou charakterizovány prostředky neverbální komunikace. Být dobrým čtenářem a analyzátorem neverbálních signálů je důležitá součást komunikační vybavenosti dobrého manažera. Druhy neverbálních sdělování: oční kontakt řeč očí a pohledů, mimika výraz obličeje, gestikulace nevědomé pohyby různými části těla ruce, nohy apod., haptika kouzlo doteku podání ruky, posturologie postoje, držení těla, kinezika dynamika pohybů, proxemika vzdálenost mezi komunikujícími komunikační zóny. V komunikačním procesu je velmi důležité zvládat techniku tzv. aktivního naslouchání. Jedná se o soustředěné naslouchání sdělujícího. Tím dochází ke zmírnění tzv. komunikačních šumů, které jsou častou příčinou nedorozumění a z toho následujících konfliktních situací. Chyby v naslouchání: koncentrace pouze na jedinou informaci, nadřazenost posluchače, nedobré emoční rozpoložení, rozptylování se, skákání do řeči, netečnost, nezájem o sdělované informace. Součástí kapitoly o komunikaci je i seznámení účastníků s asertivitou jako technikou, která je účinnou obranou proti pasivnímu, agresivnímu či manipulativnímu chování. Asertivita je dovednost přiměřeného a zdravého sebeprosazení. Cílem tohoto sebeprosazení ovšem není jednat na úkor druhých. Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce 10

11 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století Týmová spolupráce Mezi základní asertivní práva patří: posuzovat vlastní chování, myšlenky, pocity, nedávat žádné vysvětlení a ospravedlnění, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ posoudit, nakolik jsem zodpovědný za problémy jiných lidí, změnit svůj názor, dělat chyby a být za ně zodpovědný, říci já nevím, být nezávislý na dobré vůli druhých, dělat nelogická rozhodnutí, říci já ti nerozumím, říci je mi to jedno. Vedle asertivních práv jsou důležité asertivní dovednosti, prostřednictvím kterých dochází k prosazení asertivních práv. Jedná se o následující dovednosti: reakce zpětnou vazbou, vyjádření a přijetí komplimentu, asertivní ne, asertivní ano, poškozená gramofonová deska, empatické naslouchání, umění požádat o laskavost, otevřené dveře nebo souhlas, negativní dotazování. Součástí statě o komunikaci je i problematika efektivní komunikace v týmu. Důležitou součástí komunikace je zpětná vazba. Jejím prostřednictvím se informujeme o míře vzájemného porozumění. Zpětná vazba by se měla zaměřit na posuzovanou činnost, nikoliv na hodnocení člověka. Poslední statí v kapitole o komunikaci je konflikt. Je pojímán jako přirozená součást mezilidské interakce. V úvodu se charakterizuje příčina a podstata konfliktu a chování různých typů lidí v konfliktní situaci. Dále materiál zahrnuje různé strategie řešení konfliktů. Jsou charakterizovány i následující styly: únik užívá se při nepřehledných situacích, ústupek pro udržení vztahu s protistranou dochází k ustoupení od cíle, útok tendence udělat cokoliv pro dosažení cíle, kompromis řešení, které není pro žádnou stranu konfliktu ideální, ale pro všechny strany konfliktu přijatelné, dohoda = 3 tzv. synergie řešení, které užívá pozitivní potenciál všech stran konfliktu k hledání co největšího efektu pro všechny. 11

12 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Cílem statě není zamezit vzniku mezilidských konfliktů. Ty byly, jsou a budou, ale podstatné je, aby k nim bylo přistupováno s takovou strategií, která z konfliktu udělá nikoliv všezničující záležitost, ale záležitost blahodárnou. Takové řešení konfliktu tedy vede k pozitivnímu rozvoji organizace či pracovního týmu. 4.VZDĚLÁVACÍ MODUL č. III TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE Úvod - proč se zabývat týmovou spoluprací Hlavním cílem studijního materiálu Týmová spolupráce je podat ucelený souhrn informací o týmové spolupráci pro zaměstnance a členy středního managementu malých a středních firem Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Cílem modulu je naučit účastníky - vedoucí pracovníky, jak využít silných stránek jednotlivých členů týmu, definovat základy úspěšného týmu, najít pozitiva a omezení týmové spolupráce a naučit je identifikovat a eliminovat překážky bránící v budování týmu a týmové spolupráce. Základem interakce je komunikace. Výchozí premisy Naslouchání je proces aktivního jednání člověka s člověkem. Asertivita je dovednost přiměřeného, zdravého sebeprosazení. Má-li být sociální zpětná vazba účinná, musí obsahovat konkrétní popis chování nebo události. Potřeba je stavem organismu charak terizovaným napětím a dynamickou silou. Potřeba je základním zdrojem motivace. Motivy jsou vnitřní pohnutky, které člověka aktivizují. Stimuly jsou vnější okolnosti, které podněcují či povzbuzují člověka k určitému jednání. Motivační proces plní funkci směřování činnosti člově ka tak, aby dosáhl určitého výsledku. Člověk má přirozenou potřebu někam patřit, být členem nějaké skupiny. Tým je malá skupina lidí, kteří táhnou jedním směrem za stejný provaz, jsou vnitřně organizováni a cítí, že patří k sobě. Týmová spolupráce je spolupráce lidí různých vlastností, schopností a znalostí na ně jakém projektu nebo činnosti mající společný cíl. Skupinové normy jsou cestami k dosažení cílů. Týmy bývají výkonnější a tvořivější než souhrn jednotlivců či klasické pracovní skupiny (synergický efekt). Úkolem vůdce týmu je zajistit správný směr činnosti a fungování týmu. Pro fungování týmu jsou důležité role, které jednotliví členové týmu zastávají. Manažer je vedoucí pracovník odpověd ný za dosahování cílů organizace. Konflikt má vedle negativního také pozitivní efekt. 12 Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce

13 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tým prochází vývojem, mění se v souvislosti s časem, novými znalostmi, zkušenostmi, novými informacemi. Efektivní řízení skupinové dynamiky vyžaduje optimální stanovení cílů týmu. Teambuilding je technika a způsob budování týmu. Klíčová slova Asertivita, cíle, komunikace, konflikt, motiv, motivace, naslouchání, potřeba, skupina, skupinová dynamika, skupinové normy, sociální zpětná vazba, stimulace, teambuilding, tým, týmová spolupráce, týmové role. Manažer 21. století Týmová spolupráce Obsah manuálu Studijní materiál podává čtenáři komplexní souhrn informací o týmové spolupráci. První kapitola se zabývá tématem komunikace v týmu, jejímiž důležitými složkami jsou ak tivní naslouchání, asertivita a sociální zpětná vazba. Čtenář se seznámí s funkcemi a druhy komunikace, především pak s prostředky nonverbální komunikace. Velmi podrobně a zasvěceně je zde také vysvětlena specifika komunikace v týmu a při týmové práci. Druhá kapitola se zaměřuje na cíle a normy ve skupině. Vysvětluje způsob optimálního stanovení cílů s použitím metody SMART. Dále pojednává o procesu stanovení skupinových norem, které tvoří základ zdravých mezilidských vztahů mezi členy týmu, ovlivňují charakter mikroklimatu a mají vliv na efektivitu práce. Třetí kapitola je věnována potřebám a motivaci. Vedle klasifikace potřeb zde čtenář nalezne vysvětlení procesu jejich uspokojování a upozornění na možné bariéry. Velmi srozumitelně je v kapitole vysvětlena teorie potřeb A. H. Maslowa a fungování jeho známé pyramidy. Dále se kapitola věnuje motivaci jako psychologickému procesu vedoucímu k aktivaci člověka. Zmíněn je rozdíl mezi motivy a stimuly, který je často neuvědomován, a tyto pojmy jsou zaměňovány. Motivační proces je vysvětlen s ohledem na motivování pracovního týmu jako celku jeho vedoucím, respektive manažerem. Čtvrtá kapitola se zabývá konkrétními aspekty týmové spolupráce, mezi něž patří skupina a skupinová dynamika, podskupiny, zavádění týmové práce, výběr vedoucího týmu, role v týmu a jejich typické vlastnosti. Stěžejní myšlenkou týkající se právě dynamiky vývoje týmu je zde sedm strategických zásad, které podmiňují proměnu běžné pracovní skupiny v pracovní tým se všemi jeho charakteristickými znaky. Proces je popsán jako sled tří vývojových fází týmu. Velká pozornost je v kapitole věnována definování požadavků na týmového vedoucího, který je opravdovým lídrem týmu. V závěru kapitoly se může čtenář setkat s kategorizací rolí, které v týmu jednotlivci mohou zastávat (například inovátor, režisér, koordinátor atd.) a třemi fázemi budování důvěry podle Peters-Külingera. 13

14 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Pátá kapitola je věnována nejdůležitější roli v týmu roli ma nažera a stylům vedení týmu. Zmíněny jsou tu prvky účinného vedení lidí a rozebrány tři okruhy stylu vedení, tj. okruh autokratický, demokratický a liberální. Šestá kapitola se zabývá tématem klimatu na pracovišti. Jeho znalost je pro manažera velmi důležitá. V kapitole čtenář nalezne bipolární kategorie umožňující analyzovat skupinové ovzduší a podle toho poznat typ ovzduší, který ve skupině reálně existuje. Sedmá kapitola je věnována řešení krize v týmu. Kapitola se zabývá vznikem konfliktu, dopadům na práci týmu a možnostmi jeho řešení. Varuje před zametáním konfliktu pod koberec a doporučuje postupy jak konflikt vyřešit s ohledem na jeho charakter a okolnosti. Nechybí zde také základní pravidla pro správné řešení konfliktů. Osmá kapitola hovoří o teambuildingu, jehož cílem je budování a všestranný rozvoj týmu. Kapitola obsahuje vedle fází rozvoje organizace podle modelu jejího životního cyklu také vymezení jednotlivých etap vývoje a budování týmu z hlediska jednotlivých fází skupinové dynamiky. Závěrem je zde představen teambuilding jako technika a způsob budování týmu. Zmíněny jsou jeho formy z hlediska způsobu práce se členy týmu, metody teambuildingu z hlediska přínosu pro jednotlivce a teambuildingové techniky z hlediska druhu činnosti při teambuildingovém programu (komunikační programy, outdoorové sporty, kreativní programy atd.). Čtenář se zde také seznámí s formami teambuildingu, jako je outdoor, indoor, společné akce a vzdělávání Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce 14

15 Emoční inteligence ZÁKLADNÍ INFORMACE Manažer 21. století Týmová spolupráce INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5. VZDĚLÁVACÍ MODUL č. IV EMOČNÍ A ZNALOSTNÍ MINIMUM PRO SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Úvod - cíle vzdělávacího projektu Hlavním cílem je nabídka vhodného vzdělávacího programu určeného pro zaměstnance a členy středního managementu malých a středních firem Ústeckého kraje podnikajících v oblasti. Dalším důležitým cílem je prohloubení odborných znalostí přede vším u manažerů působících v oblasti ubytovacích a stravovacích zařízení. V neposlední řadě je cílem zprostředkování přiměřeného rozsahu výcviku nezbytných měkkých dovedností, které jsou nepostradatelnou součástí kompetence zaměstnanců všude tam, kde jednají s lidmi. Výchozí premisy Charakteristické činnosti jsou ty výrobní činnosti, jejichž hlavní pro dukce je charakteristická pro cestovní ruch. Jsou na cestovním ruchu velmi závislé. Podnikatelem v práv ním smyslu je osoba, která vykonává podnikatelskou činnost a k této činnosti má příslušné podnikatelské oprávnění. K službám patří zejména zabezpečení dopravy, uby tování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezer vace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek atd. Hostinské činnosti spočívají v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bez prostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. Ubytovací službou se rozumí poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních sta novených zvláštním právním předpisem, neposkytujících stravovací služby. Smlouva je dvoustranný, popř. výjimečně vícestranný právní úkon, který vzniká konsensem, tj. úplným a bezpodmínečným přijetím (akceptací) návrhu na uzavření smlouvy. Středisko recepce, jakožto součást tzv. frontální linie hotelu, hraje svou nezastupitelnou roli při budování povědomí hosta a utváření si názoru na celý hotel a jeho personál. Konečnou součástí procesu od příjezdu po odjezd hosta, je shromáždění podkla dů pro tzv. guest history, tj. databázi hostů. Pro úspěšné řízení jakékoli činnosti, či souboru činností, je bezpodmínečně nutné mít k dispozici porovnatelné parametry a ukazatele. Klienti s různým tělesným, respektive mentálním postižením, představují různorodou skupinu osob. Opomíjení této skupiny potenciál ních turistů je zásadní chybou. Každá tiskovina by měla být svým vzhledem a obsahem v souladu s firemní, korporátní identitou (corporate identity).podnikavost je schopnost nacházet, či vytvářet a využívat příležitosti pro zabezpeče ní prosperity podniku, ale i využívat je. 15

16 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE Hlavní úlohou manažera je vést organizaci směrem k růstu a úspěchu. Úspěšnost manažera je dána vedle osobních psychických vlastností, rozhodování a pra covních podmínek, také souborem dovedností, kterým se lze tréninkem a výchovou naučit. Podnik působící v oblasti vstupuje se svým okolím do celé řady vzta hů, které ovlivňují jeho činnost. Lidský faktor na straně poskytovatele služby je základním kamenem spokojenosti klienta. Základem sociální interakce je komunikace. Základním rysem práce v týmu je synergický efekt. Pokud někomu poskytujeme zpětnou vazbu, musíme se zaměřit na hodnocení činností, nikoliv na hodnocení člověka. Klíčová slova Aktivní naslouchání, asertivita, cestovní ruch, cestovní agentura, cestovní kancelář, efektivní komunikace, Front Office, hotelové služby, interakce, konflikt, manažer, mise, odvětví, osoby zdravotně postižené, propagační tiskoviny, průvodcovská činnost, recepce, turistika, turistická informační centra, ubytovací zařízení, vzdělávací aktivity v oblasti CR, webové stránky, zpětná vazba. Obsah manuálu První kapitola nese název Základní pojmy a definice a zabývá se druhy, typologií návštěvníků a činnostmi v cestovním ruchu. Poskytuje základní orientaci v těchto oblastech. Druhá kapitola, Legislativa pro cestovní ruch, jak již sám její název napovídá, obsahuje některá vysvětlení základních právních norem, které souvisejí s cestovním ruchem. Je to především Živnostenský zákon, který upravuje provozování cestovní kanceláře, provozování cestovní agentury a průvodcovskou činnost. Dále je zde definována hostinská činnost, poskytování ubytovacích služeb a smluvní vztahy v cestovním ruchu. Třetí kapitola s názvem Ubytovací úsek v oblasti se vedle vnitřní struktury tohoto úseku podrobněji věnuje jeho části nazvané Front Office jeho základním úkolům a především pak posláním a povinnostem recepce. Zvláštní důraz je kladen na způsob přijetí hosta (Check-in), jeho odjezd (Check-out), využití ubytovací kapacity a v neposlední řadě sledovaným a reportovaným ukazatelům ubytovacího úseku. Čtvrtá kapitola Pozice a služby turistického informačního centra přibližuje poslání těchto zařízení. V úvodu se zabývá počtem těchto zařízení v ČR a jejich tradicí. Zdůrazňuje funkce informačních center pro návštěvníky dané lokality, města a jeho okolí. Informace jsou podávány zdarma, cílem je navázat se zájemcem o informace lidsky přívětivý kontakt tak, aby si vytvářel od prvních chvil návštěvy dané lokality přívětivý vztah k místu. Emoční inteligence Manažer 21. století Týmová spolupráce 16

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Přihlašuje do soutěže HREA Excellence Award 2007 PROJEKT Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Autor: Helena Futerová Personální ředitel IMPRESS,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více