Závěrečná zpráva o výsledku šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o výsledku šetření"

Transkript

1 Způsob organizace dopravy, jehož následkem je faktické navedení těžké nákladní kamionové dopravy, včetně nadregionálního tranzitu, na místní komunikaci I. třídy do oblasti obytné zástavby, bez současného provedení adekvátních protihlukových opatření, je v rozporu s právem a neodpovídá principům dobré správy. V Brně dne 4. dubna 2013 Sp. zn.: 5942/2011/VOP/TM Závěrečná zpráva o výsledku šetření ve věci obtěžování hlukem a imisemi z dopravy v okolí ulice Spořilovská, Praha 4 A Shrnutí zjištění z průběžné zprávy o šetření Dne 15. října 2012 jsem ve věci podnětu Občanského sdružení, v zastoupení RNDr. J.R., CSc. (dále stěžovatelé), stížnosti na obtěžování hlukem a imisemi z nadměrné kamionové dopravy, svedené aktuálně z Jižní spojky do ulice Spořilovská v sídlištní části městské části Praha 4 - Spořilov, vydala průběžnou zprávu o šetření. V průběžné zprávě jsem uvedla, že dopravní zátěž na Spořilovské ulici významně stoupla v souvislosti se zprovozněním části Pražského okruhu v úseku Slivenec - dálnice D1 a stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal odbor dopravy Magistrátu hlavního města Praha 1 (dále Magistrát) dne , a to podle ustanovení 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a vyhl. č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a úpravě a řízení provozu na pozemních komunikacích. Toto opatření bylo podpořeno usnesením Rady HMP (č ze dne ), jímž se mj. ukládá Magistrátu, aby v návaznosti na nový režim organizace dopravy na území hlavního města Prahy upravil harmonogram realizace protihlukových opatření v dotčených oblastech, zejména pak s ohledem na urychlení jejich výstavby v oblasti Spořilova a Jižního města - Chodov. Ulice Spořilovská je jednou z 50 konkrétních lokalit, v nichž je třeba přednostně řešit omezení hlukové zátěže obyvatel podle Akčního plánu snižování hlukové zátěže. Cílovým řešením problematiky kamionové dopravy v Praze je úplné zamezení průjezdu kamionů v blízkosti obytné zástavby zejména v jihovýchodním segmentu Prahy. Toto řešení, které je i ze strany hlavního města Prahy dlouhodobě požadováno, je vázáno na zprovoznění východní části Pražského okruhu (dále 1 Pod čj. MHMP /2010/DOP-04/Ma, po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy - odboru služby dopravní policie ze dne (čj.: KRPA /ČJ DŽ) 1

2 stavba D511) mezi dálnicí D1 na Brno a křižovatkou u Běchovic, respektive dálnicí D11 na Hradec Králové. Tento úsek však dostavěn prozatím není. Svá zjištění jsem v průběžné zprávě shrnula se závěrem, že protihluková opatření, v návaznosti na stávající problémy s aktuálním řešením organizace dopravy na Spořilově obecně a podél ulice Spořilovská zvláště, považuji vzhledem k současné situaci za zcela nedostatečná. V této souvislosti jsem též vyhodnotila postup ve věci jednajících úřadů při řešení nadměrné hlučnosti z dopravy na ulici Spořilovská jako neodpovídající principům dobré správy. Předně jsem měla výhrady k tomu, že odbor dopravy Magistrátu hlavního města Praha, potažmo Ministerstvo dopravy, ve spolupráci s Hygienickou stanicí HMP nevyvinuly účinný tlak na Ředitelství silnic a dálnic (event. i prostřednictvím Ministerstva dopravy), aby realizovalo nezbytná a účinná protihluková opatření. B Vyjádření úřadů k průběžné zprávě a další zjištění Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále i HS HMP) mě dopisem ze dne informovala o svém následném postupu ve věci s tím, že řízení o odnětí časově omezeného povolení 2 (dále i ČOP) provozování zdroje nadměrného hluku (pozemní komunikace Spořilovská v úseku Jižní spojka Klapálkova) pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy jako správce komunikace, zahájené dne , zastavila. Rozhodla se tak na základě názoru Ministerstva zdravotnictví, vysloveného v jeho rozhodnutí, kterým ruší napadené rozhodnutí HS HMP ze dne o odnětí ČOP s tím, že hodnoty hluku stanovené v rozhodnutí HS HMP o udělení ČOP nebyly v chráněném venkovním prostoru stavby - obytného domu Trnavská X, Praha 4, při souvisejícím měření hluku překročeny. K dalšímu názoru Ministerstva zdravotnictví, kterým je HS HMP vázána, tedy že HS HMP při rozhodování o odnětí ČOP má vzít v úvahu ustanovení 84 odst. 1 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), kde je uvedeno, že orgány ochrany veřejného zdraví mohou odejmout povolení vydané dle ustanovení 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., nesplňuje-li osoba podmínky, za kterých bylo vydáno, nebo je-li ohroženo veřejné zdraví, mi HS HMP sdělila, že termínované podmínky jsou plněny a zbývající podmínka rozhodnutí 4 má termín plnění až K otázce, je-li v současné době ohroženo veřejné zdraví, konstatuje HS HMP, že vzhledem k tomu, že předmětné ČOP je krátkodobé a protože WHO 5 ve svých závěrech a doporučeních vychází z průměrné dlouhodobé zátěže, která je pro vyhodnocení vlivu hluku z dopravy uvažována minimálně let, nemůže prokázat žádné významně zvýšené zdravotní riziko ve vztahu k udělenému ČOP. 2 Ze dne , čj. ÚPL/715g/3608/7553/08 3 Č.j. HSHMP 1371/ Detailní akustická studie a stavebně akustický pasport bude předložen HS Praha ke schválení a navržená technická protihluková opatření - řešená formou protihlukových clon (PHC) a individuálních protihlukových opatření na objektech (IPHO) budou realizována do Viz níže 2

3 K dalšímu vývoji HS HMP dodává, že dne se na Magistrátu mělo konat jednání svolané protihlukovou koordinátorkou Magistrátu hlavního města Prahy za účasti odboru dopravy, odboru městského investora Magistrátu, Technické správy komunikací a Dopravního podniku hlavního města Prahy ve věci dalšího postupu řešení snižování nadměrného hluku v hlavním městě Praze, kde by měla být podána rovněž informace o způsobu snížení dopravní zátěže na ul. Spořilovské (v této věci jsem nicméně následně již nebyla informována, ačkoli HS HMP uvedla, že tak učiní obratem). Ministerstvo zdravotnictví mě dopisem ze dne informovalo o důvodech, pro které zrušilo rozhodnutí HS HMP, 6 kterým tato ČOP odňala, a vrátilo jí věc k novému projednání. Důvodem měla být především procesní chyba, konkrétně neujasněnost předmětu řízení (chybná aplikace příslušného ustanovení zákona, které se na daný právní stav vztahovalo 7 ). Ministerstvo zdravotnictví k předložené otázce možného skrytého navýšení hlukového limitu při hodnocení naměřených hodnot hluku podle Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb uvedlo, že hygienické limity hluku nebyly oproti nahrazenému nařízení vlády č. 148/2006 Sb. zvýšeny, ale zůstaly na původních hodnotách. Došlo pouze ke sjednocení hodnocení hluku naměřeného v chráněném venkovním prostoru staveb (tj. před fasádou objektů), s požadavky mezinárodní technické normy (viz níže). Jak zároveň vyplývá z odůvodnění rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o zrušení rozhodnutí HS HMP o odnětí ČOP, Ministerstvo zdravotnictví po přezkoumání věci učinilo závěr, podle něhož se neztotožňuje s vyhodnocením protokolu o měření, jak je provedla HS HMP. V souvislosti s korekcí na dopadající hlukové pole, která byla do hodnocení zavedena v roce 2009 změnou ČSN ISO Akustika část 2 a kterou reflektoval později i Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, ze dne , bylo porovnáním hodnot stanovených v rozhodnutí HS HMP o udělení ČOP 8 s předmětnými hodnotami prokázanými protokolem o měření údajně zjištěno, že hodnoty hluku stanovené v rozhodnutí HS HMP o udělení ČOP nebyly v chráněném venkovním prostoru stavby - obytného domu Trnavská X, Praha 4, při měření hluku překročeny. Výslednými hodnotami měření hluku, při zohlednění nejistoty měření a další korekci na dopadající hlukové pole, jsou hodnoty L Aeq 6h = 70,7 db a L Aeq,8h = 66,0 db. 9 Pokud jde o problematiku dopravního hluku v ulici Spořilovská, ředitel Magistrátu mi ke zprávě sdělil, že sice plně chápe nespokojenost obyvatel Spořilova se stávajícím stavem, ale komunikační síť v jeho okolí je bohužel historicky dána a neexistuje žádná alternativní trasa, která by mohla přenášet současné dopravní zatížení v jihovýchodním segmentu Prahy. Proto také neexistuje reálná možnost 6 Č.j. HS HMP 1371/2012/1425, ze dne HS HMP odňala TSK povolení, vydané podle 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů (dále jen zákon č.258/2000 Sb.) za použití obecných ustanovení o oprávnění HS HMP vydávat v ochraně veřejného zdraví rozhodnutí, tj. podle ustanovení 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. namísto podle speciální podmínky, za nichž lze povolení odejmout, a to podle ustanovení 84 odst. 1 písm. l) téhož zákona db v denní době a 67 db v noční době 9 Výsledná hladina akustického tlaku A z uvedených hodinových ekvivalentních hladin byla v protokole ZÚ správně vyhodnocena. Protokol ZÚ uvádí, že při předmětném měření hluku byly zjištěny hodnoty LAeq.i6h = 74,7 db ± 2 db a LAeq,8h = 70,0 db ± 2 db. Po odečtení korekce na dopadající hlukové pole jsou pak v protokolu správně uvedeny i korigované hodnoty LAeqi16h = 72,7 db ± 2 db a Í-Aeq.8h - 68,0 db ± 2 db. 3

4 usměrnění dopravní zátěže v území tak, aby byly všude splněny hlukové limity a aby byla eliminována zátěž z dopravy. Tuto skutečnost bohužel dokládá i zmiňované stanovisko HS HMP, které konstatuje, že v případě realizace navrhovaného převedení tranzitu zpět na Jižní spojku se týž problém přesune do jiných obývaných míst. Zároveň se Magistrát neztotožňuje zcela s některými skutkovými zjištěními uvedenými ve zprávě. Uvádí, že fakticky není k dispozici vhodné propojení mezi Jižní spojkou a ul. 5. května. Pro směr od dálnice D1 směrem na dálnici D11 neexistuje vůbec (příslušná rampa není postavena) a pro směr od dálnice D11 na dálnici D1 je nutné absolvovat velmi složitý manévr přes 2 křižovatkové rampy, který je navíc limitován omezenou únosností přemostění Jižní spojky (k tomu viz níže), takže pro kamiony nelze toto propojení použít. Další okolností, kterou je třeba zohlednit, jsou i protesty a petice obyvatel starého Spořilova, protože jim se stávající podmínky zhorší. Magistrát konstatuje, že vyvíjel maximální tlak na dokončení stavby Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy, bohužel realizaci stavby dlouhodobě komplikují některé občanské iniciativy. Magistrát dále odkazuje na opatření (uvedená již v předchozím stanovisku Magistrátu), která odbor dopravních agend Magistrátu ve spolupráci s Technickou správou komunikací realizoval pro snížení negativních dopadů dopravy na obyvatele okolí ul. Spořilovské. Vzhledem k tomu, že hlavní město Praha má jen velmi omezené možnosti ovlivňovat určení finančních prostředků ze státního rozpočtu, odbor dopravních agend Magistrátu může jen velmi obtížně vyvíjet účinný tlak na Ředitelství silnic a dálnic případně i cestou Ministerstva dopravy, aby zajistilo realizaci nezbytných protihlukových opatření. Magistrát pak uvádí, že ke zlepšení stávajícího nepříznivého stavu se připravují následující opatření. Připravuje se měření hlukové zátěže po snížení rychlosti na ul. Spořilovské s cílem ověřit efektivitu tohoto opatření a navrhnout případně další úpravy. Připravuje se změna organizace dopravy, která spočívá v odvedení části kamionové dopravy (směr od Hradce Králové na dálnici D 1) na trasu Jižní spojka - přemostění v ul. U garáží - rampa na ul. 5. května směrem na dálnici D1 (přemostění u Kačerova). Změna organizace dopravy je podmíněna rekonstrukcí přemostění Jižní spojky v ulici Ke Garážím. Nejedná se o úplnou eliminaci hluku těchto vozidel, ale přesunutí (rozložení) na větší území. Otevření nového propojení zvýší prokazatelně hlukovou zátěž v místě nového vedení provozu, avšak z odhadu je patrné, že navýšení bude daleko menší než úbytek v kritických sledovaných místech. Vozidla na objízdné" trase překonávají stejný výškový rozdíl na dvojnásobné délce trasy a vyhýbají se přímému průjezdu bytovou zástavbou jako je tomu na komunikaci Spořilovská. Na tuto akci přispělo finančními prostředky i Ministerstvo dopravy, což mj. dokládá účinnost tlaku Magistrátu na řešení celé situace i to, že Ministerstvo dopravy vnímá určitou odpovědnost za nevyhovující hlukové zatížení na této dočasné trase Pražského okruhu vedené po komunikacích v zástavbě. 4

5 Magistrát ještě zmiňuje nelogičnost situace, kdy zpřísnění hygienických limitů přes jejich nepochybný přínos pro zdraví obyvatel vytváří povinnost majitele řádně zkolaudovaných pozemních komunikací provést dodatečná nákladná opatření, přičemž žádná taková povinnost nevzniká majitelům nemovitostí, kvůli kterým jsou opatření realizována, a jejichž hodnota se tak zvyšuje. Dle Magistrátu jak komunikace, tak i nemovitosti byly řádně zkolaudovány dle tehdejších podmínek a jednostranné náklady na dodatečná opatření vytváří až neúměrný tlak na veřejné prostředky. Dodatečné úpravy stávajících komunikací bohužel omezují investice do nových komunikací, které jsou přitom od počátku řešeny tak, aby vyhovovaly novým limitům, a naskýtá se otázka, zda tyto dodatečné úpravy ve svém důsledku nezpomalují systémové řešení celé situace. Závěrem Magistrát konstatuje (jak uvedl i v předchozím dopisu k této problematice), že cílovým řešením je úplné zamezení průjezdu kamionů v blízkosti obytné zástavby zejména v jihovýchodním segmentu Prahy. Toto řešení, které je i ze strany hlavního města Prahy dlouhodobě požadováno, je vázáno na zprovoznění východní části Pražského okruhu mezi dálnicí D1 na Brno a křižovatkou u Běchovic, respektive dálnicí D11 na Hradec Králové. Realizace této části Pražského okruhu je zajišťována Ředitelstvím silnic a dálnic a hlavní město Praha má jen velmi omezené možnosti její přípravu ovlivnit. Co se týká imisí z dopravy, resp. ochrany ovzduší, v souvislosti s Integrovaným krajským programem snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha, jsem na vyžádání doplnění informací k tomu, jak je tento plán Magistrátem naplňován v souvislosti s ulicí Spořilovská, obdržela dopisem ze dne následující informace odboru životního prostředí Magistrátu (dále OŽP) jako orgánu ochrany ovzduší. OŽP se situací z hlediska kvality ovzduší zabýval velmi záhy poté, co tento problém vznikl. S předpokladem, že situace nebude příliš dobrá, proto zadal zpracování rozptylové studie pro zasažené území, a to se zaměřením na kvantifikaci rozdílu mezi situací před přeorganizováním dopravy a po ní. K výpočtu byly použity dopravní zátěže komunikací podle výsledků prvních součtů, které asi dva měsíce po zprovoznění provedla Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Jako srovnávací byly použity zátěže na stejných komunikacích za rok 2009, vyhodnocené rovněž Technickou správou komunikací hlavního města Prahy. Z tohoto porovnání vyšlo, že se velmi výrazně zvýšily zátěže těžkými nákladními automobily na Spořilovské oproti výchozímu stavu, a to o 220 %. To se projevilo značným nárůstem imisní zátěže, a to jak u oxidu dusičitého, tak u prachových částic, a jak u krátkodobých (hodinových, denních) hodnot, tak u hodnot dlouhodobých - ročních průměrů. Informace o výsledcích studie byla zaslána starostovi Městské části Praha 4 dopisem ředitele (tehdejšího) odboru ochrany prostředí Magistrátu. Kromě toho bylo provedeno vyhodnocení výsledků měření kvality ovzduší, které bylo v zasažené oblasti realizováno z iniciativy Městské části Praha 4 a jejich porovnání s výsledky měření na stabilních monitorovacích stanicích v Praze za dobu shodnou s měřením na Spořilově. Z celkově sedmi dnů, kdy probíhala měřicí kampaň, bylo ve čtyřech dnech zaznamenáno překročení limitu pro 24hodinovou koncentraci suspendovaných částic frakce PM 10. Pro všechny dny, ve kterých bylo prováděno měření v lokalitě Spořilovská, bylo provedeno také vyhodnocení výsledků měření na všech stacionárních monitorovacích stanicích sítě AIM v Praze. Při 5

6 porovnání výsledků vyšlo najevo, že výsledky měření na Spořilovské se nijak nevymykají výsledkům na ostatních stanicích. Ve dnech, kdy nebylo na Spořilovské zaznamenáno překročení limitu, nebylo překročení evidováno ani na stacionárních stanicích, stejně tak ve čtyřech dnech, kdy došlo k překročení limitu na Spořilovské, byl překračován limit i na stanicích AIM. Ve všech měřících dnech se nacházela hodnota 24hodinové koncentrace PM 10 naměřená na Spořilově zhruba uprostřed škály hodnot zaznamenaných na stacionárních stanicích AIM. OŽP se jako dotčený orgán státní správy ochrany ovzduší v průběhu času vyjadřoval k několika projektům dílčích úprav na komunikacích a úprav okolí problematické Spořilovské pro zmírnění dopadů na okolní obyvatele. Jeho stanoviska byla vesměs kladná a bez připomínek s přesvědčením, že jde o úpravy, byť velmi dílčí, vedoucí k alespoň částečnému zlepšení situace. V předmětné záležitosti byl orgán ochrany ovzduší přizván k účasti na besedě primátora s občany, konané na Spořilově koncem roku V současné době je připravováno z iniciativy OŽP poměrně rozsáhlé měření kvality ovzduší v předmětné oblasti, které by mělo vyhodnotit vývoj a změny jednotlivých parametrů kvality ovzduší v závislosti na ročních obdobích. Měly by být realizovány čtyři měřicí kampaně, v rozsahu 3-4 týdnů v každém ročním období. Výsledky tohoto měření by měly, při porovnání s výsledky monitorování na stabilních monitorovacích stanicích, přispět k objektivizaci informací o kvalitě ovzduší na Spořilově za situace, kdy v blízkém okolí Spořilova se nenachází žádná stabilní stanice, podle které by bylo možno kvalitu ovzduší hodnotit. OŽP vnímal řešení problému především jako záležitost organizace dopravy, která může být determinována technickými možnostmi, jako jsou např. omezená kapacita a zatížitelnost alternativních tras. Jako úřad státní správy ochrany ovzduší, působící v rámci kompetencí stanovených zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, uvádí, že k opravdu účinnému řešení neměl žádné zákonné kompetence a ani z nich vyplývající rozhodovací možnosti. K tomu doplňuje, že tato situace se v současné době, ve vazbě na nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bohužel nijak nezlepšila (spíše se dá říci, že možnosti ovlivňování liniových zdrojů z hlediska ochrany ovzduší se dále snížily). OŽP v této souvislosti uzavírá, že jako příklad možností orgánu ochrany ovzduší, podložených informačními zdroji, zkušenostmi z jeho správní činnosti a zákonnými kompetencemi, kterými by se mohl dále podílet na řešení, by mohly být např.: a) posouzení a připomínkování dopravně-technických a dopravně-organizačních opatření pro řešení situace předkládaných do rozhodovacích procesů samosprávných orgánů z hlediska dopadů na kvalitu ovzduší v dané lokalitě a lokalitách souvisejících b) zadávání monitoringu, případně posouzení a připomínkování výsledků monitoringu kvality ovzduší v dané lokalitě a lokalitách souvisejících 10 Problém Spořilova se již delší dobu řešil v pracovní skupině iniciované a vedené starostou Prahy 4, ve které byli zejména zástupci městské části Praha 4, Technické správy komunikací a odboru dopravy Magistrátu. V rámci činnosti této skupiny bylo navrženo několik variant řešení a hledala se varianta nejvýhodnější. Do této pracovní skupiny zástupce OŽP nebyl přizván a stejně tak nebyl přizván ani k žádnému jinému jednání na jiných úrovních, pokud taková jednání byla vedena. 6

7 c) zadávání modelových studií pro predikci vlivu navrhovaných dopravnětechnických a dopravně-organizačních opatření a jejich variant na kvalitu ovzduší, případně posouzení a připomínkování takových studií, pokud byly zadány a zhotoveny bez přímé spolupráce OŽP Magistrátu d) neoficiální připomínkování dopravních a pomocných staveb navrhovaných pro řešení situace na území hl. m. Prahy ve fázi územního a stavebního řízení (orgán ochrany ovzduší nemá v těchto případech dle platné legislativy ochrany ovzduší /zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší/ oficiální statut dotčeného orgánu státní správy) e) odborná spolupráce z hlediska ochrany ovzduší ve fázi posuzování, rozhodování, projektování apod. pokud bude k takovým procesům přizván. Ministerstvo dopravy mi ke zjištěním uvedeným ve zprávě dopisem ze dne nejprve sdělilo informace k přípravě stavby D511 Pražského okruhu, která by měla přinést definitivní odklon tranzitní nákladní dopravy ze Spořilova. První dokumentace pro územní rozhodnutí na předmětnou stavbu byla zpracována v roce Základním podkladem pro její návrh byla dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí se stanoviskem Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP), ze dne (toto stanovisko dle vyjádření MŽP z roku 2010 stále platí). V roce 2006 bylo poprvé požádáno o vydání územního rozhodnutí. Na základě nesouhlasu zástupců některých obcí (Říčany a Kuří) s výškovým vedením trasy bylo řízení přerušeno, resp. zastaveno a dokumentace dopracována tak, že požadavky dotčených obcí byly zohledněny. V roce 2007 byla dokončena přepracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, na jejímž základě bylo požádáno u Magistrátu hlavního města Prahy vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno dne Proti tomuto rozhodnutí se odvolali zástupci městské části Praha-Běchovice. Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) jako odvolací orgán svým rozhodnutím v lednu 2010 územní rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. V průběhu roku 2010 byla dokumentace pro územní rozhodnutí doplněna o další protihluková opatření, která snižovala účinky hluku na okolí mimoúrovňové křižovatky Dubeč u Běchovic. Jednalo se o nové protihlukové stěny a nehlučné povrchy vozovek z tichých asfaltů. Na tuto dokumentaci znovu vydal Magistrát nové územní rozhodnutí dne Na základě podaných odvolání MMR svým rozhodnutím ze dne územní rozhodnutí vydané Magistrátem zrušilo a vrátilo věc opět k novému projednání. Jako zásadní skutečnost pro zrušení územního rozhodnutí mimo jiné MMR uvádí, že Nejvyšší správní soud svým rozsudkem zrušil úsek D511 Pražského okruhu v Zásadách územního rozvoje Hlavního města Prahy. Při vydání územního rozhodnutí byly Zásady územního rozvoje platné, ale v průběhu vyřizování odvolání byly určité části zrušeny, a tím ztratila dokumentace pro územní rozhodnutí stavby D511 oporu v krajské územně plánovací dokumentaci. Magistrát svou výzvou ze dne vyzval Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) k doplnění dokumentace včetně dokladů o novém projednání. ŘSD opět dokumentaci pro územní rozhodnutí upravilo a požadované doklady předložilo na Magistrát. V současné době 11 Magistrát v souladu s ustanovením 42 stavebního zákona pořizuje aktualizaci zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy, kde bude Pražský okruh opětovně zapracován. 11 K datu podání vyjádření Ministerstva na zprávu o šetření 7

8 K tvrzení Magistrátu o tom, že realizace části Pražského okruhu je zajišťována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Hlavní město Praha má údajně jen velmi omezené možnosti její přípravu ovlivnit, Ministerstvo uvádí, že v Zásadách územního rozvoje byl tento úsek Pražského okruhu vypuštěn rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Pro řešení stávající neuspokojivé situace na Spořilově je tedy zcela zásadní opětovné zahrnutí koridoru Pražského okruhu do Zásad územního rozvoje, které je plně v kompetenci Hlavního města Prahy. Bez tohoto kroku není ze strany ŘSD možné pokračovat v přípravě a získat územní rozhodnutí. Ministerstvo k mé výhradě, že s odborem dopravy Magistrátu mělo ve spolupráci s HS HMP vyvinout účinný tlak na ŘSD, aby v městské části Praha-Spořilov zavčas realizovalo alespoň účinná protihluková opatření, uvádí, že Ministerstvo dopravy ve smyslu 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o pozemních komunikacích), vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech dálnic a rychlostních silnic, nikoli ve věcech místních komunikací. Obdobně ŘSD zabezpečuje údržbu, opravy a výstavbu dálnic a silnic I. třídy, nikoli místních komunikací. Podle zřizovací listiny ze dne 18. ledna 2010 ŘSD hospodaří s dálnicemi a silnicemi I. třídy a jejich součástmi a příslušenstvím dle 12 a násl. zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spolu se souvisejícími právy a závazky a souvisejícími pozemky, tedy vykonává pouze činnosti na komunikacích ve vlastnictví státu. Místní komunikace nacházející se na území obce jsou podle 9 odst. 1 zákona o o pozemních komunikacích ve vlastnictví dané obce. Jižní spojka a ulice Spořilovská jsou dle uvedeného ustanovení ve vlastnictví HMP a Ministerstvo dopravy, potažmo ŘSD nemůže zasahovat do výkonu a správy na těchto komunikacích, a není tedy možné ze strany Ministerstva dopravy jako zřizovatele vyvíjet na ŘSD tlak, aby realizovalo účinná opatření ve Spořilovské ulici. Ministerstvo následně uzavírá, že dne podepsalo s primátorem Hlavního města Prahy memorandum o spolupráci v oblasti dopravy, jehož cílem je řešení problematické dopravní situace v Praze. Jedním z hlavních cílů memoranda je urychlení přípravných prací a dostavba nejdůležitějších dopravních staveb, především pak úseků Pražského okruhu, včetně úseku D511 Běchovice - dálnice D1, který se v současné době nachází ve fázi územního řízení. Okamžitým řešením snížení hlukové, emisní a imisní zátěže do doby dostavby Pražského okruhu by měla být opatření navržená v memorandu. Mezi prvními kroky bylo snížení nejvyšší povolené rychlosti v ulicích Senohrabská a Na Chodovci souběžných s ulicí Spořilovská na 30 km/h. Z výsledků dopravních analýz jsou tyto ulice jedním ze zdrojů hluku, neboť se jedná o silně zatíženou komunikaci v denních hodinách, doprava zde není plynulá a dochází tak k častému rozjíždění a zastavování vozidel, což negativně ovlivňuje hlučnost. V květnu roku 2012 požádala Technická správa komunikací hlavního města Prahy o stanovení místní úpravy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě Úřad městské části Praha 4 (dále ÚMČ Praha 4). Vzhledem k tomu, že silniční správní úřad stanovení dosud nevydal, ke snížení rychlosti v uvedených ulicích zatím nedošlo. 8

9 Dalším okamžitě realizovatelným opatřením je výsadba keřových porostů a rychle rostoucích dřevin na horní straně zářezu ulice Spořilovská. Výsadba stromů proběhla v říjnu roku Stěžejním prvkem v rámci řešení dopravní situace pro oblast Spořilova je však dostavba vratné rampy u křížení ulic Jižní spojka a 5. května za účelem převedení těžké nákladní dopravy z východního segmentu aglomerace směrem k dálnici D1 mimo Spořilovskou ulici. Samotná rampa nemůže být vzhledem k silně zatíženému průpletovému úseku využita v době dopravní špičky, neboť není na provoz těžké nákladní dopravy v takovémto rozsahu dimenzována. Proto je nutná současná oprava stávajícího přemostění mezi ulicemi Jižní spojka a 5. května. Tímto krokem bude možné rozdělení dopravního proudu těžké nákladní dopravy na tento most a novou vratnou rampu (vozidla budou rozdělena podle hmotnosti, vzhledem k únosnosti mostu, do 22 tun). Toto opatření by mělo zajistit bezproblémový průplet na ulici 5. května i během dopravní špičky. Tímto krokem tedy dojde k redukci tranzitní nákladní dopravy ve Spořilovské ulice o polovinu. V současné době je příprava projektu dostavby vratné rampy ve fázi projednávání dokumentace pro stavební povolení, na jejímž základě bude vydáno povolení ke stavbě a řešení majetkových vztahů. Opravy stávajícího přemostění mezi ulicemi Jižní spojka a 5. května je nyní ve fázi zpracování dokumentace pro úplnou opravu mostu. Realizace obou projektů se předpokládá podle původního plánu, tj. v 1. polovině roku 2013 až říjen Obě akce jsou realizovány v gesci Technické správy komunikací hlavního města Prahy a Magistrátu a jsou financovány z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Ministerstvo uzavírá, že případný zákaz vjezdu nákladních vozidel na komunikace ve vlastnictví HMP (například na Jižní spojku) není z důvodu širších vztahů jednotlivých tranzitních tras kamionové dopravy a nedokončených úseků Pražského okruhu možný. Toto řešení by způsobilo významný zásah do dopravního značení tranzitních tras přes Českou republiku a nevhodně provedené omezující opatření by mohlo způsobit přesun tranzitní dopravy na silnice nižších tříd nejen v okolí hlavního města, což by mělo katastrofální dopad na stav a sjízdnost těchto komunikací, které nejsou na zvýšený nápor tranzitní kamionové dopravy projektovány a vystavěny. To se týká např. i silnic I. třídy ve Středočeském kraji a na Vysočině s četnými průjezdy zastavěnými oblastmi. Mezi variantami řešení dopravy byla také možnost zákazu vjezdu těžkých nákladních vozidel na vybrané komunikace v nočních hodinách. Tato varianta však vyžaduje dobudování informačních systémů a především záchytné infrastruktury (odstavné plochy a zázemí pro řidiče), které není možné realizovat v krátkém časovém horizontu. Uvedená opatření, která byla připravena za spolupráce Ministerstva dopravy a Magistrátu a stvrzena v memorandu, mají v nejkratší možné době odlehčit hlukové a imisní zátěži obyvatel v městské části Prahy 4 zasažených negativními vlivy z dopravy vedené po Spořilovské ulici. Oba orgány se snaží vyvinout maximální úsilí pro snížení vlivu emitovaných látek na obyvatele a současně také využít možnost financovat některá opatření za podpory Evropské unie. Nejvyšší prioritou nadále zůstává dostavba Pražského okruhu, především pak jihovýchodního úseku. Urychlení výstavby, čímž je v tuto chvíli získání pravomocného rozhodnutí nezbytného k pokračování příprav, však dle výše uvedeného není v moci 9

10 Ministerstva dopravy ani ŘSD. Přesto ministerstvo garantuje, že navazující kroky, které budou v gesci Ministerstva dopravy a ŘSD, získají maximální prioritu. Z usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4, ze dne , které mám k dispozici, jasně vyplývá výzva kompetentních orgánů, aby učinily veškeré kroky směřující k urychlené realizaci opatření zlepšujících dopravní zátěž jak v Novém i Starém Spořilově, podél Spořilovské ulice, Jižní spojky, SJ magistrály a na Barrandovském mostě s důrazem na zakrytí ulice Spořilovské 12. Zároveň zastupitelstvo usiluje o koncepční dlouhodobé a trvalé řešení cestou maximálního urychlení přípravy a realizace stavby D511. Pro úplnost uvádím, že je mi znám i Zápis ze setkání zastupitelů ÚMČ Praha 4 se zástupci občanských sdružení, hájících zájmy obyvatel městských částí dotčených kamionovou dopravou v této části hlavního města, jehož součástí je i soupis návrhu 14 protihlukových opatření. 13 Z jednoho z posledních jednání představitelů Prahy 4, starosty a zástupce starosty s náměstkem pro dopravu Magistrátu vyplynulo, že se zřejmě v roce 2013 nestihne realizovat výstavba nové rampy z důvodu nevypořádaných pozemků s vlastníkem, ale měla by být dokončena oprava mostu u Kačerova. Zároveň s tím musí být realizována výstavba protihlukové stěny tak, aby ochránila občany z lokality spořilovského plácku. I když městská část Praha 4 hledá co nejrychlejší řešení jak Spořilovu ulehčit, jsou a budou to jen dílčí opatření, která problém nevyřeší, dokud nebude dokončena celá jihovýchodní část Pražského okruhu. Usiluje proto o koncepční dlouhodobé a trvalé řešení cestou maximálního urychlení přípravy a realizace stavby Silničního okruhu kolem Prahy, a to stavby D511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Občanská Petice za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova adresovaná Zastupitelstvu hlavního města Prahy požaduje především urychlenou realizaci navrhovaného dopravního opatření u Kačerova, tj. výstavbu 12 Viz ověřovací hluková studie Magistrátu, která obsahuje změnu organizace dopravy po zprovoznění jihozápadní části Pražského okruhu a která zahrnuje dvě možnosti řešení zakrytí Spořilovské ulice, tzv. těžkou a lehkou variantu. Informace o této studii byly následně předány k projednání a rozhodnutí o následných krocích do kompetence radního pro dopravu. 13 I. Iniciace vytvoření expertní skupiny pro dostavbu Pražského okruhu a tlak na jeho urychlenou dostavbu II. Dokončení protihlukového valu a protihlukové stěny podél západního okraje Spořilova a odklon kamionů ze Spořilovské ulice přes most u Kačerova na D1 III. Výstavba nové protihlukové stěny podle Jižní spojky (Sliačská-Hlavní) IV. Dokončení protihlukových stěn podél Jižní spojky v Krči (Vídeňská-Sulická) V. Projektová modifikace a výstavba již navržených protihlukových opatření podél Spořilovské ulice a ulice 5. května VI. Výstavbu již navržených protihlukových sten v oblasti Braníku, tj. clon č. 205 a 206 uvedených v Akčním plánu VII. Omezení rychlosti všech vozidel jedoucích po Jižní spojce na 60 km VIII. Položení tzv. tichého asfaltu na Jižní spojce v úseku Kačerov - Barrandovský most IX. Definování měřících bodů hlukové a emisní zátěže podél Jižní spojky a Spořilovské ulice a ulice 5. května. X. Iniciace vytvoření nízkoemisních zón pro oblast Jižní spojky a Spořilova od roku 2013 XI. Vypracování kapacitní studie komunikací pro komunikace 5. května, Budějovická, Sulická vzhledem k probíhajícím přípravám nových developerských projektů XII. Vypracování studie obsahující řešení snížení hlukové zátěže obyvatel (Michelská- Vyskočilova) XIII. Položit tzv. tichý asfalt na tř. 5. května až po přemostění Michelské ulice XIV. Dokončení protihlukových stěn podél Jižní spojky, pokračování již realizované stěny přes Záběhlickou 10

11 nové rampy, která řidičům kamionů umožní nájezd z Jižní spojky na ulici 5. května a odkloní tak těžkou kamionovou dopravu ze směru Spořilovská, jakož i okamžité rozdělení dopravních toků ze Spořilova na několik komunikací. C Právní zhodnocení Ve smyslu zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, je mou povinností působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí státní správy, pokud by postupovaly v rozporu s právem nebo porušovaly principy právního státu, dobré správy, jakož i před jejich nečinností. Ve své průběžné zprávě o šetření jsem popsala také mimoprávní důvody stávající hlukové a imisní zátěže podél ulice Spořilovská. S ohledem na skutečnost, že podstatná část odpovědnosti za současný stav organizace dopravy leží na orgánech samosprávy, jejichž postupy v samostatné působnosti ochránci nepřísluší šetřit, zaměřím se již pouze na zhodnocení postupů správních úřadů, které ve věci jednaly, popř. jednat mohly, a na právní aspekty možných řešení. Předně kvituji, že se kompetentní orgány (zde včetně samosprávy) situací zabývají. Dosud nicméně postrádám vyjádření HS HMP, kdy bude měřeními hluku prověřena účinnost již přijatých protihlukových opatření. Jako koncepční a dlouhodobé (trvalé) řešení se jeví maximální urychlení přípravy a realizace stavby Silničního okruhu kolem Prahy, a to stavby D511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Termín dostavby stavby D511, která by měla s konečnou platností ulevit dopravně přetíženým oblastem vnitřní Prahy, tedy městským částem, vystaveným nadlimitní hlukové a imisní zátěži z těžké nákladní kamionové dopravy a jejího nadregionálního tranzitu, vedeného v současnosti po části Jižní spojky (dříve např. Braník a Krč, dnes Spořilov, popř. Černý Most atd.), je v tuto chvíli nemožné s určitostí uvést. Je pravděpodobné, že dostavba Pražského okruhu bude záležitostí spíše dlouhodobou a stejně dlouhodobým se tak stane dočasné opatření organizace dopravy na Spořilově. Realizace dostavby východního segmentu části Pražského okruhu je zajišťována ŘSD, tedy příspěvkovou organizací státu, zastupovanou zde Ministerstvem dopravy. Jelikož dostavba Pražského okruhu má prioritu v rámci aktuálních dopravních staveb, apeluji tímto na Ministerstvo dopravy, aby po odstranění faktických i právních překážek dostavby této stavbě věnovalo maximální pozornost, včetně zajištění finančních prostředků na její urychlenou realizaci. I přesto, že je třeba preferovat dostavbu Pražského okruhu, považovala bych dále za adekvátní, aby i Magistrát zároveň vyvinul maximální úsilí na realizaci odpovídajících (účinných) protihlukových (popř. protiimisních) opatření v okolí Spořilovské ulice a aby tato opatření byla pokud možno i neprodleně realizována. I když v objektech nejvíce exponovaných hlukem byla již vyměněna okna s cílem ochránit dostatečně alespoň chráněný vnitřní prostor těchto staveb (což kvituji), omezení rychlosti v samotné ul. Spořilovské a výsadbu zeleně (resp. keřů či malých stromků) podél zářezu v ulici Spořilovská, popř. omezení rychlosti dopravy 11

12 v přilehlých ulicích Senohrabská a Na Chodovci, za dostatečná opatření stále považovat nemohu. Snížení povolené rychlosti a reorganizace dopravy (odklon kamionové dopravy zpět na Jižní spojku v noční, resp. následně i v denní době) jistě mohou částečně přispět ke zlepšení současné situace, nevyřeší ji však zcela. 14 Osobně bych tedy považovala za přínosnou nejen co možná urychlenou realizaci vratné rampy u Kačerova, rekonstrukci přemostění Jižní spojky a následnou změnu organizace dopravy, která odkloní těžkou kamionovou dopravu ze směru Spořilovská, ale např. i to, aby Magistrát zvážil realizaci tichých povrchů (tichý asfalt), výstavbu (či dostavbu již rozestavěných) protihlukových stěn atd. tak, aby byli dostatečně chráněni občané jak v lokalitě nového Spořilova, tak starého Spořilova (viz níže). Jsem přesvědčena, že určitým vodítkem pro Magistrát zde může být i souhrn protihlukových opatření, uvedený např. v zápisu z jednání občanských sdružení a představitelů Městské části Praha 4 Spořilov (viz část B). Jelikož problém obyvatel Spořilova spočívá nejen v expozici nadměrného hluku z dopravy, ale i v imisích z těžké kamionové dopravy, neodhlížím ani od zjevně nejefektivnějšího řešení zakrytí Spořilovské ulice, resp. nově připravované rampy u Jižní spojky, byť uznávám, že odhadované náklady na realizaci těchto opatření mohou být značné. Vzhledem k reálnému časovému výhledu dostavby stavby D511 však považuji daná opatření za velmi vhodná. Za podstatnou považuji nicméně i skutečnost, že přesun problematické dopravy z jedné části města do druhé jakožto operativní, a ve své podstatě dočasné, řešení aktuálních potřeb, vyvolaných vývojem stavebních prací na prioritních dopravních stavbách, není jistě řešením systémovým, neboť obytné zóny v hlavním městě Praze se nacházejí podél všech významných dopravních tahů. Je nasnadě (a již i prokazatelnou realitou), že tento způsob řešení vyvolá opět negativní reakce obyvatel městských částí, do nichž se dopravní zátěž přesune. Pro dokreslení složité situace obyvatel (nejen) této městské části musím v této souvislosti zmínit i další podnět, jenž veřejný ochránce práv obdržel v záležitosti hluku z dopravy na Spořilově (sp. zn. 8041/2012/VOP/TM). Osoba, která se na ochránce obrátila, hájí zájmy obyvatel starého Spořilova a některá ze shora uvažovaných opatření již nyní odmítá, s poukazem na další zhoršení současné neutěšené situace obyvatel této části Spořilova. Taktéž jsem nucena se vyjádřit k té skutečnosti, že prakticky všemi subjekty (úřady i stěžovateli) jsou jako původci neutěšené situace uváděni občané obce Běchovice, přes niž má být veden východní úsek stavby D511, příp. občanská sdružení těchto občanů, kteří u soudu žalobou napadli Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy. Vlivem uplatněné žaloby byla dostavba Pražského okruhu pozastavena, a současně se tak odkládá řešení odvedení tranzitní kamionové dopravy mimo zastavěné oblasti Prahy. Je třeba uvést, že právní kroky k ochraně vlastnických práv a dalších oprávněných zájmů soukromých (ochrana zdraví) či veřejných (např. ochrana krajinného rázu v okolí obce) je třeba respektovat. Nemohu se tedy ztotožnit s poukazem na zdržování dostavby Pražského okruhu ze strany občanských sdružení občanů obce Běchovice, neboť tito konali zcela v souladu 14 Navíc jsem byla seznámena i s výhradou stěžovatelů o nekontrolovatelnosti, a tudíž nízké efektivitě svedení kamionové dopravy zpět na Jižní spojku (viz část B), neboť dopravní značení je údajně nedostatečné a řidiči kamionů je z větší části ignorují buď nedopatřením, či záměrně. 12

13 s garancemi, jež jim poskytuje demokratický právní stát a jež se odrazily i v Ústavním pořádku ČR např. ve formě článku 11 (ochrana majetku) 15 a článku 35 (právo na příznivé životní prostředí) 16 Listiny základních práv a svobod. K poukazu Magistrátu, že hlavní město Praha má jen velmi omezené možnosti dostavbu Pražského okruhu ovlivnit, jsem pak přesvědčena o opaku. Je zřejmé, že dostavba východní části Pražského okruhu je nyní právě v rukou hlavního města Prahy (zahrnutí koridoru Pražského okruhu do Zásad územního rozvoje). Stejně tak musím zcela odmítnout tvrzení Magistrátu, že zpřísnění hygienických limitů de facto poškozuje stát, když je nutno vynakládat prostředky na dodatečná protihluková opatření k odhlučnění zákonem chráněných prostor budov, přičemž vlastníkům dotčených objektů (bytů v nich) je takto zhodnocována jejich nemovitost, namísto toho, aby tyto prostředky byly využity na nové dopravní stavby. Tento argument považuji za absurdní, neboť zaměňuje příčinu a následek. Jednak hlukové limity oproti předchozímu nařízení vlády o ochraně před škodlivými účinky hluku zpřísněny nebyly, 17 jednak - pokud jde o uvedenou příčinnou souvislost - jsem přesvědčena, že nebylo-li by kontinuálně narůstající dopravní zátěže (včetně jednorázové změny organizace dopravy v případě ulice Spořilovská), nebylo by ani zvýšené hlukové (a imisní) zátěže z dopravy, a tudíž ani zvyšujícího se počtu souvisejících stížností obyvatel. Argument Magistrátu vnímám jen do té míry, že realizací některých opatření může být investováno do majetku vlastníků dotčených nemovitostí. Je však současně zřejmé, že současná dopravní situace podél ul. Spořilovská má spíše negativní vliv na tržní hodnotu přilehlých nemovitostí, což jde k tíži jejich vlastníků. Úvahu, že by se na protihlukových opatřeních měli podílet i majitelé přilehlých nemovitostí proto musím zcela odmítnout. Pokud jde o hodnocení postupu Hygienické stanice HMP, resp. Ministerstva zdravotnictví, uvádím následující. Naměřená hodnota hluku v chráněném venkovním prostoru stavby Trnavská X v noční době, 18 vyhodnocená i po odečtení korekce na dopadající hlukové pole a nejistotu měření na hodnotu 66 db, se pohybuje okolo hranice 70 db (v případě denní doby jsou hodnoty dokonce nad touto hranicí). Hluk o této hodnotě WHO, 19 jeli působen dlouhodobě, již spojuje se zvýšeným zdravotním rizikem i pro denní dobu, natož pro dobu noční (poruchy spánku, zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob apod.). Pokud HS HMP v souvislosti s následným zastavením řízení o odnětí ČOP uvádí, že WHO opírá své studie o sledování období v řádu let, považuji to v tomto ohledu do značné míry za účelové. WHO totiž jasně uvádí i doporučenou hodnotu pro noční hluk, při němž je zajištěna ochrana zdraví zranitelných skupin, zejména starších a nemocných osob a dětí (max. 40 db). Citovaná metodika WHO sice zmiňuje i možnost stanovit prozatímní limit 55 db pro noční hluk, avšak zdůrazňuje, že se nejedná o hodnotu založenou na zdravotním hodnocení rizik, nýbrž o průběžný cíl založený na proveditelnosti potřebných opatření, který může být 15 Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. 16 Každý má právo na příznivé životní prostředí. 17 K údajnému zvýšení hlukových limitů musím s ohledem na stručnost pouze odkázat na oficiální informace Národní referenční laboratoře viz 18 V noční době se pak poslední dostupné naměřené hodnoty hluku pohybují v těsné blízkosti mezní hodnoty uvedené v ČOP nejen o tohoto objektu, ale u více staveb podél ul. Spořilovská. 19 Viz materiál Světové zdravotnické organizace Night Noise Guidelines for Europe. 13

14 dočasně zvažován v případě výjimečně špatné místní situace. 20 Pokud se WHO zmiňuje o tom, že hodnoty hluku do 55 db nelze považovat za hodnoty ohrožující veřejné zdraví, ale spíše za obtěžující faktor, u hodnot 66 db v noční době, resp. 74 db v denní době, již dle mého nelze hovořit o pouhém snížení pohody bydlení. Naopak se domnívám, že existují důvodné pochybnosti o zdravotní nezávadnosti takto vysoké expozice (dopravním) hlukem. Svůj názor opírám dále i o to, že uvedený zdroj WHO výslovně zmiňuje i to, že noční hluk ve venkovních prostorách vyšší než 42 db může způsobovat i tzv. efekt environmental insomnia. 21 I přestože mírně přivřená okna (k zajištění alespoň minimální přirozené výměny vzduchu) mohou utlumit hluk pronikající z venkovních do vnitřních chráněných prostor až o 15 db, WHO výslovně rušení spánku zmiňuje jako jeden z negativních faktorů komunálního hluku. WHO také uvádí, že v pásmu hodnot nočního hluku od 40 do 55 db již mnoho osob musí své životní návyky měnit, přičemž ohrožené jsou tzv. citlivé skupiny (děti, těhotné ženy, starší osoby apod.). WHO závěrem ve výše uvedené studii doporučuje, aby s ohledem na prevenci negativních zdravotních účinků pro populaci, spojených s nočním hlukem, tato nebyla vystavována hodnotám hluku vyšším než 40 db během noční doby. 22 Hodnoty hluku jdoucí nad 60 db v noční době, prokázané mj. i v tomto případě, tak musím považovat za alarmující. Bude tak na HS HMP, aby s ohledem na termín platnosti ČOP (do ) a poslední dostupné naměřené hodnoty požadovala provedení měření k ověření účinnosti již přijatých protihlukových opatření, výsledky vyhodnotila a odpovědně zvážila možná zdravotní rizika spojená s případným dalším povolením ČOP za stávajících (či pouze drobně pozměněných) okolností. Pokud jde o odpovídající protihluková opatření samotná, mám na mysli ta, která skutečně povedou ke snížení hlukové (a případně i imisní) zátěže. HS HMP by žádosti podle ustanovení 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. mohla dle mého vyhovět pouze v případě, že správce (resp. vlastník) komunikace prokáže, že hluk byl omezen na rozumnou míru, a to za předpokladu, že budou zároveň navržena a realizována taková protihluková opatření, jejichž přínos ke snížení hlukové zátěže bude skutečně prokazatelný. Uzavírám tedy, že by HS HMP měla i nadále úzce spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty a měla by již nyní upozornit správce komunikace, že bude pro případné prodloužení hlukové výjimky, požadovat důkaz o již realizovaných a především efektivních opatřeních snižujících hluk, resp. že bez splnění těchto požadavků ČOP nevydá. 20 Viz str. 110 cit. materiálu: For the primary prevention of subclinical adverse health effects related to night noise in the population, it is recommended that the population should not be exposed to night noise levels greater than 40 db of Lnight,outside during the part of the night then most people are in bed. The LOAEL of night noise, 40 db Lnight,outside, can be considered a health-based limit value of the night noise guidelines (NNG) necessary to protect the public, including most of the vulnerable groups such as children, the chronically ill and the elderly, from the adverse health effects of night noise. An interim target (IT) of 55 db Lnight,outside is recommended in the situations where the achievement of NNG is not feasible in the short run for various reasons. It should be emphasized that IT is not a health-based limit value by itself. Vulnerable groups cannot be protected at this level. Therefore, IT should be considered only as a feasibility-based intermediate target which can be temporarily considered by policy-makers for exceptional local situations. 21 Delší čas potřebný k usnutí, předčasné probouzení. 22 WHO nicméně konstatuje v úvodu studie, že hodnota 40 db pro noční hluk ve venkovních prostorách by měla být obecně cílem (jelikož tato hodnota často splněna není a z objektivních příčin ani nemůže). 14

15 Stejně tak apeluji na HS HMP a Magistrát, aby ohledně protihlukových opatření využily spolupráce i s dalšími subjekty, včetně občanských sdružení hájících zájmy obyvatel Spořilova. Závěrem, s ohledem na opakované námitky Magistrátu ohledně jeho malých pravomocí ovlivnit financování protihlukových opatření v ul. Spořilovská, považuji za nutné uvést i svou úvahu ohledně právních dopadů vedení těžké kamionové dopravy po této nejkratší silnici pro motorová vozidla v České Republice. Spořilovská ulice (nazývaná též Spořilovská spojka) je podle pasportu Technické správy komunikací místní komunikací I. třídy. Podle ustanovení 6 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), je místní komunikací veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. je vlastníkem místních komunikací obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. V katastru nemovitostí jsem ověřila, že právně je v současnosti vlastníkem komunikace skutečně obec, tedy Hlavní město Praha (stejně jako v případě Jižní spojky). Podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. se silnicí I. třídy rozumí silnice, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. Jejím vlastníkem je podle ustanovení 9 odst. 1 stát. Podle ustanovení 40 odst. 2 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy krajský úřad, v tomto případě tedy Magistrát odbor silniční správní úřad. V souladu s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně-technického vybavení. V současnosti, po navedení těžké kamionové dopravy na Spořilovskou spojku, tato de iure místní komunikace v denní době fakticky slouží jako součást Pražského okruhu. Jakkoli původně šlo o silnici městského (potažmo regionálního) významu, podle mého názoru se dnes fakticky stala součástí dopravního spojení celostátního významu, po níž je vedena i nákladní dálková a mezistátní doprava. Za těchto okolností je tedy, dle mého mínění, nutno spatřovat rozpor ve faktickém užívání Spořilovské spojky pro nadregionální tranzitní dopravu (jakožto součásti Pražského okruhu) na jedné straně a jejím zařazení dle zákona o pozemních komunikacích jako místní komunikace na straně druhé. Stávající dopravní význam Spořilovské spojky (dálková a mezistátní kamionová doprava) v současnosti zcela evidentně značně přesahuje její původní význam toliko dopravní spojnice mezi dálnicí D1 v jižní části Spořilova a Jižní spojkou v jeho severní části, jakožto původně pouhého silničního přivaděče rychlostního typu na Městský okruh. Podle ustanovení 3 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. rozhodne příslušný silniční správní úřad o změně kategorie, dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení pozemní komunikace. Dle 3 odst. 3 téhož zákona musí ovšem změna kategorie respektovat zákonem určené rozdělení vlastnických vztahů k jednotlivým kategoriím pozemních komunikací ( 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích). 15

16 V některých případech tak musí změně kategorie předcházet změna vlastnictví ke komunikaci, či alespoň uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. S ohledem na faktický dopravní význam Spořilovské spojky tedy vyvstává otázka, zda v případě, kdy dostavba východního segmentu Pražského okruhu (stavba D511) bude s největší pravděpodobností trvat nejméně pět, avšak reálně, s ohledem na nutnost vyřízení všech povolení ke stávající variantě, popř. zpracování případných alternativních variant vedení trasy, nelze vyloučit ani mediálně prezentované odhady deset i více let, by neměl být po právní stránce vlastníkem Spořilovské spojky (resp. i Jižní spojky v části, přes niž je a i nadále do dostavby D511 bude vedena část dálkové a mezistátní dopravy) spíše stát. Přestože je mi znám obsah Memoranda o spolupráci v oblasti dopravy, uzavřeného mezi Ministerstvem dopravy a Magistrátem, mám za to, že by výše uvedeným opatřením mohlo dojít k efektivnějším postupům při vyřešení dnes již několikaletého problému obyvatel Spořilova. Svá doporučení ohledně vlastnictví komunikace Spořilovská činím na základě platné právní úpravy a při vědomí toho, že se jedná o záležitost samosprávy. D Závěry Považuji za vhodné zopakovat pro věc podstatnou skutečnost, že dostavba východní části Pražského okruhu je nyní právě v rukou hlavního města Prahy (zahrnutí koridoru Pražského okruhu do Zásad územního rozvoje). Jak jsem již uvedla v průběžné zprávě o šetření, výhrady jsem měla ke způsobu organizace dopravy v působnosti odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, jehož následkem bylo v roce 2010 faktické navedení těžké nákladní kamionové dopravy, včetně nadregionálního tranzitu, na místní komunikaci I. třídy do oblasti obytné zástavby. V tomto i nadále spatřuji postup, který neodpovídá principům dobré správy. Kvituji nicméně, že Magistrát a dodatečně i všechny zainteresované orgány se snaží situaci řešit, a to přijímáním postupných protihlukových opatření. V současnosti jde především o opatření spíše organizačně-dopravní, než stavebně-technická, která by dle mého mohla situaci řešit efektivněji, byť předpokládají vyšší náklady finanční i časové. S ohledem na možnou dlouhodobou hlukovou a imisní zátěž v ulici Spořilovská však právě stavebně-technická protihluková opatření považuji za v tomto případě nejefektivnější a apeluji na všechny ve věci jednající orgány, aby účinná protihluková opatření realizovaly v co možná nejkratší době. Jejich výběr, možný přínos ke snížení zátěže a termíny realizace je vhodné konzultovat i se zástupci samosprávy Městské části Praha 4 Spořilov (popř. dalších dotčených městských částí) a zástupci místních občanských sdružení. Na Magistrát hlavního města Prahy apeluji, aby při dalším řešení hlukové a emisní zátěže na Spořilově spolupracoval také s orgánem ochrany ovzduší s cílem preventivně předejít možným negativním dopadům na obyvatele i co do imisní zátěže. 16

17 Stejně tak bych uvítala, aby Magistrát a další kompetentní orgány přihlédly k seznamu protihlukových opatření, navržených občanskými sdruženími, která jsou s problematikou hluku a imisí v této lokalitě detailně obeznámena. Po provedeném šetření jsem shledala, že z aktuálního stavu dopravy na Spořilově nelze vinit HS HMP, která sice v roce 2009 vydala ČOP, avšak teprve následně bylo provedeno dopravní opatření Magistrátu, kterým byla do ulice Spořilovská navedena těžká kamionová doprava, jež má na současnou situaci podstatný vliv. Nicméně řešení dalšího provozu nadlimitního zdroje hluku v období po leží právě na HS HMP. Apeluji tedy na HS HMP, aby problematice Spořilova se i nadále věnovala. Uvítám také, když mě HS HMP (popř. Magistrát) seznámí s průběhem a výsledky jednání, svolaného protihlukovou koordinátorkou Magistrátu za účasti odboru dopravy, odboru městského investora Magistrátu, Technické správy komunikací a Dopravního podniku hlavního města Prahy. Ministerstvo dopravy pak žádám o doplňující komentář, týkající se mnou uváděné možné změny kategorie pozemní komunikace v ulici Spořilovská z místní komunikace na silnici I. třídy. Své šetření uzavírám podle ustanovení 18 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, s výše uvedenými doporučeními. Závěrečnou zprávu o šetření zasílám kromě Magistrátu, Hygienické stanice Hlavního města Prahy a Ministerstva dopravy také Ministerstvu zdravotnictví a starostovi městské části Praha 4 Spořilov s tím, že ponechám na jejich uvážení, zda se ke zprávě rozhodnou vyjádřit. Na vědomí zároveň zasílám zprávu i stěžovatelce RNDr. J., CSc. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 17

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dopravní napojení na silnici I/35 Zpracoval: odbor, oddělení: Irena Weinerová, odd. přípravy

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 221 Termín konání

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PETICE Proti nevhodnému záměru plánované výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická

PETICE Proti nevhodnému záměru plánované výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická PETICE Proti nevhodnému záměru plánované výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Realizace záměru

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 24766/2010/OZP/Fr Mgr. Fryš/564602504 2.4.2010 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Brno, leden 2014 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

II.část Sumarizace (Reporting)

II.část Sumarizace (Reporting) AKČNÍ PLÁN LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ II.část Sumarizace (Reporting) Pořizovatel: Zpracovatel: Odborná spolupráce: Ministerstvo dopravy ČR Správa Letiště Praha, s.p. Ing. Jiří Šulc, CSc. - TECHSON Praha PROGRAM

Více

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny.

Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Bude akceptováno, komentáře budou do VVURU doplněny. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 54485/ENV/13 ze dne 2. 8. 2013 k návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 vypořádání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zpráva o šetření podnětu pana M.M.

Zpráva o šetření podnětu pana M.M. I. Stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ( 77 zákona č. 361/2001 Sb.) lze vymístit tranzitní nákladní dopravu ze silnic nižších tříd na silnice I. třídy a dálnice, a to platí i v případě,

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 9. 2013 Místo jednání: Malá zasedací místnost ÚMČ Praha 21, 1. patro Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora Nepřítomní:

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3

Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3 Příměstská doprava měst Jihočeského kraje ve vztahu k D3 Zájmem každého státu je, aby se harmonicky a vyváženě rozvíjelo celé jeho území, snižovaly se rozdíly mezi úrovní jednotlivých regionů a podporoval

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy

TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy TEMPO 30 Metodika plošného zklidňování dopravy Úkol vědy a výzkumu Ministerstva dopravy (CG711-081-120) Doba řešení: 4/2007 12/2011 Řešitel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (Ing. Radim Striegler, radim.striegler

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 86/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Nízkoemisní zóny v České republice. - Metodická podpora zavádění NEZ

Nízkoemisní zóny v České republice. - Metodická podpora zavádění NEZ Nízkoemisní zóny v České republice - Metodická podpora zavádění NEZ Legislativa Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany Předkladatel: Jaroslav Trávníček, místostarosta Zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 13.5.2013 Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

Více

Děti Země Klub za udržitelnou dopravu Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, IČ 67010041

Děti Země Klub za udržitelnou dopravu Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, IČ 67010041 Děti Země Klub za udržitelnou dopravu Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, IČ 67010041 Krajský úřad Jihomoravského kraje prostřednictvím Městského úřadu Pohořelice Odboru územního

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více