1. Prioritní oblast: MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Prioritní oblast: MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA"

Transkript

1 1. Prioritní oblast: MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Umožnit rychlejší a bezpečnější pohyb zboží a lidí, zejména s cílem usnadnit obchod, podnikání, zlepšit provázanost pracovních trhů a dostupnost služeb, a to v rámci regionu, České republiky i evropských center a zajistit minimální standard časové dostupnosti mikroregionálních center veřejnou dopravou pro nejméně 95 % obyvatel regionu. Vzhledem ke geografické poloze regionu, vzhledem k jeho stávajícímu napojení na zahraniční trhy i vzhledem k ambicím dalšího hospodářského vývoje je kvalitní dopravní napojení významným faktorem konkurenceschopnosti regionu a jeho dvou krajů, přestože samo o sobě růst konkurenceschopnosti nezpůsobí. Tento strategický cíl má tři významové úrovně: (i) zlepšení či dokončení kvalitního mezinárodního napojení, především směrem na Rakousko a napojení na okolní regiony ČR, (ii) zlepšení kvality a kapacity vybraných tahů v brněnské aglomeraci a vybraných tahů v Kraji Vysočina, které napojují regionální centra druhého řádu na síť TEN T, což zahrnuje i zvýšení spolehlivosti propojení mezikrajských (jak železničních, tak silničních tahů), (iii) zlepšení lokální dostupnosti vybraných území, která mohou být za stávající situace svým dopravním napojením znevýhodněna, ať už z důvodu kapacity či kvality sítě, její přetíženosti, frekvence veřejné dopravy apod. Definice minimálního standardu dopravní dostupnosti musí být učiněna později, ale v obecné rovině se jím myslí, že nejméně 95 % obyvatel i nejmenších sídel (nikoli jen obcí) bude mít zajištěn přístup veřejnou dopravou do mikroregionálních center tak, aby mohli využívat jejich služby. Smyslem intervencí, které jsou součástí prioritní oblasti Mobilita a dopravní infrastruktura, proto bude jak podpoření ekonomického růstu, tak zajištění územní soudržnosti regionu tím, že bude zajištěna dopravní dostupnost na většině území kraje. 1. Problém, který je třeba intervencemi aktivitami, opatřeními, operacemi vyřešit. 1. Popište, jaký problém ve Vašem regionu chcete řešit, nebo jaký rozvojový potenciál chcete využít. Definujte problém/potenciál kvalitativně - jak se projevuje v praxi, co způsobuje tedy proč je problémem. Popište jeho příčiny: co jej způsobuje a jak vzniká. Kvalitní dopravní síť je nezbytnou podmínkou efektivního zapojení regionu soudržnosti Jihovýchod do mezinárodního obchodu a mezinárodní spolupráce. Kontaktní poloha regionu Jihovýchod s členskými zeměmi EU (Rakouskem a Slovenskem), spolu s hospodářským potenciálem regionu i jeho polohou na významných evropských dopravních trasách (včetně propojení dvou největších měst v ČR) tak zakládá odůvodněnou potřebu zlepšení kvality dopravní sítě tak, aby nepředstavovala bariéru volnému pohybu osob a zboží. V současné době stále existují reálné bariéry: Špatná, nekvalitní a vzhledem k intenzitě dopravy nedostatečná vnější dostupnost regionu prostřednictvím sítí TEN-T (železniční i silniční). Malá konektivita mezi mody dopravy v rámci TEN-T, existence úzkých hrdel na TEN-T síti. V případě Brna a Jihlavy i dalších měst na TEN-T je problémem zatížení měst tranzitní dopravou. Nedostatečná kapacita hlavních silničních a železničních tahů, které jsou přímým napojením na TEN-T síť včetně nedostatku obchvatů sekundárních a terciárních uzlů, nedostatek přímých napojení na TEN-T síť. V případě sekundárních a terciárních uzlů je problémem neúměrné zatížení měst tranzitní dopravou. Udržitelnost silniční sítě ve smyslu přetrvávající potřeby investic do silnic v majetku kraje, existence nekvalitních a nebezpečných úseků silniční sítě (které nejsou přímým napojením na TEN-T síť). Nedostatečná efektivita organizace VHD, zastaralost vozového parku veřejné hromadné dopravy a z toho plynoucí nedostatečná atraktivita VHD, neřešená situace dopravy v klidu v centrech měst a u dopravních terminálů VHD. Nedostatečný rozvoj cyklodopravy, která není především ve městech rovnocennou alternativou individuální automobilové dopravě. 1

2 Neexistence veřejného logistického centra a z toho plynoucí přetížení komunikací kamionovou dopravou. Nedostatečný rozvoj letiště Brno z důvodu neexistence interoperabilního železničního systému v lokalitě. 2. Uveďte důkazy či věcné argumenty, že problém či potenciál existuje. Definujte problém či potenciál kvantitativně: Číselné údaje Trendy Místo, dotčené subjekty Konkrétní kvalitativní charakteristiky Kongesce, vysoká relativní nehodovost, neplnění norem kvality dopravních tahů, vyšší dojížďkové časy (postihnutí trendu mezi sčítáními dopravy), nedostatečná kapacita (např. je nutný nižší takt u osobní železniční dopravy, než je požadován). Překračování hlukových a emisních limitů. Minimální podíl překládání nákladů z tranzitní automobilové dopravy na železnici. Nízké procento využívání cyklodopravy, krátká a nepropojená síť cyklostezek (dělba přepravní práce). Vysoký podíl nevyhovující silniční sítě z celkové délky silniční sítě (pasportizace silniční sítě). Stagnující zájem o veřejnou hromadnou dopravu (počet přepravených osob VHD časové řady). Doba dojezdu linky/spoje VHD (data z krajských analýz spojů v závazku veřejné služby). 3. Popište, jaké jsou důsledky problému (v současnosti, v budoucnosti) pro rozvoj regionu. Jaký je důsledek problému pro konkurenceschopnost regionu a ČR? nebo Snížená atraktivita/konkurenceschopnost regionu a zpomalení jeho rozvoje (odliv nebo zpomalení přílivu nových investorů/vědců) má vazbu zejm. na TEN-T síť a napojení na ni. Zlepšení dostupnosti středisek ekonomických aktivit pro pracovní sílu a prohlubování rozdílu město venkov z hlediska dopravní dostupnosti (patří sem i VHD). Problematická udržitelnost stávající sítě (její podfinancování). Snížení kvality životního prostředí i života (bezpečnost, hluková zátěž) zejm. vzrůstající kamionová doprava. Další preference individuální automobilové dopravy na dojížďku. Jaký je důsledek problému pro soudržnost společnosti nebo území? 2

3 2. Způsob řešení definovaného problému, očekávané výsledky. 1. Jaké řešení, tedy jaké intervence, navrhujete? Popište intervenci s uvedením, jak řeší problém popsaný výše, nebo jak využívá potenciálu popsaného výše. Jinými slovy, popište, co budete dělat, aby byl problém vyřešen? Využijte již rozpracovaných aktivit krajů a měst. Dojde ke zvýšení kapacity, napřímení a zlepšení kvality (tech. stavu) na současné reálné zatížení tahu (je dáno vysokou intenzitou dopravy), odstraněním úzkých hrdel dojde k usnadnění a zrychlení pohybu osob i zboží v regionu (nutné pro zachování stávajících ekonomických aktivit, případně přilákání nových aktivit). Dojde také ke zvýšení bezpečnosti. TEN-T Výstavba a modernizace dlouhodobě připravovaných klíčových silničních dopravních staveb v regionu. Návrh konkrétních tahů: Na D1 úsek/úseky XYZ jsou nejvýznamnější národní silniční tepnou, které jsou (v některých úsecích) kapacitně nedostačující. Na R 43 v úseku Brno Lipůvka, kapacitně nedostačující. Na R 52 dokončení napojení na A5 na rakouské straně. Na R 55 v úseku XYZ, kapacitně nedostačuje. V případě VMO Brno a Jihlava budou dokončeny trasy XYZ, které zlepší napojení obou měst na TEN-T Přestavba železničního uzlu Brno a Břeclav, modernizace tratě 300 Prioritou je řešení železničního uzlu Brno z důvodů polohy na křížení dvou evropských multimodálních koridorů, v současné době úsilí o zařazení do tzv. Core Network TEN- T. Trať 300 je nutné zdvoukolejnit v úseku XY a zlepšit tak její kapacitu na nejméně XYZ a technický stav. Připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře TEN-T - zkapacitnění a napřímení hlavních silničních tahů, modernizace silniční sítě a vybudování nových napojení včetně budování obchvatů na silnicích I. třídy - zejména bývalých okresních měst. I/19 - propojení D1 a D3 I/38 v úseku D1 - Kolín - je prioritou Kraje Vysočina, jedná se o silnici automobilového průmyslu s velkou intenzitou, návrh zařazení do TEN-T Napojení I/23, I/34, I/37, I/53 na dálnici D1 ve vybraných úsecích Priority je třeba stanovit na základě intenzity dopravy, očekávaných velkých investic např. průmyslová zóna v Třebíči, případně zohlednit, zda se jedná o napojení na ostatní kraje (ukazatelem může mít např. dojížďka do zaměstnání). Modernizace a rekonstrukce železničních tratí a uzlů v regionu návazné tratě, propojují Brno a Plzeň, doprava ze Škoda a.s, TPCA z Kolína do Rakouska. 238 Havlíčkův Brod - Pardubice (dřevozpracující průmysl nevyhovuje v rychlosti přepravy, nelze zavést hodinový takt). Podmínkou investic na trati 238 je zvýšení poptávky. Tratě 250 a 230 jsou nejzatíženějšími tratěmi v regionu (jedná se prakticky o jednu trať) - až 100 nákladních vlaků/24 hod. Modernizace zvýší jejich kapacitu na XYZ vlaků za den. V revidované politice návrh 10/2011 je to následovně: 230 (Kolín H. Brod) a 250 (H. Brod Brno) jsou součástí Comprehensive network (nižšího řádu, oficiální překlad je globální síť) 3

4 250 (Brno Břeclav) je Core Network (páteřní, of. hlavní síť, navazuje na úsek přes Pardubice a Č. Třebovou, tratě 010 a 260). Ostatní silnice - propojení regionálních center, realizace zkapacitnění a napřímení silničních tahů včetně realizace obchvatů, i když, jedná-li se v některých případech o realizaci napojení na TEN-T, lze zařadit do skupiny komunikací uvedených výše, které jsou v souladu s investiční prioritou ERDF - Podpora infrastrukturách: Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T. V ostatních případech se jedná o intervence, které jsou bez vazby na investiční priority kohezní politiky a patrně z ní nemohou být financovány! II/353 (Žďár Jihlava) II/360 (Velké Meziříčí Třebíč Jaroměřice nad Rokytnou) II/405 (Jihlava Třebíč) II/602 (Pelhřimov Jihlava hranice kraje objízdná trasa D1) Tah Tišnov - Kuřim R43 - Brno (II/377, II/379, II/385) Tah Moravský Krumlov - Ivančice - D1 - Brno (II/413, II/152, II/394, II/602) Tah Blansko - Boskovice (II/374) Napojení kraje na letiště Brno Tuřany (II/380, III/15289) Napojení Židlochovic na D1 (II/416) Napojení Znojma na I/53 a R52 (II/412) Prioritizace dle intenzity dopravy a dojížďky do zaměstnání: Integrované dopravní systémy - vytvoření IDS Vysočina, zohledňující rozptýlený charakter osídlení, venkovský charakter území a spádovost dojížďky směřovanou do lokálních center. Optimalizace IDS JMK, řešení dopravních uzlů (včetně modernizace regionálních železničních uzlů Jihlava, Třebíč), zahrnuje i telematiku a navazující dopravu v klidu (v centrech měst a u dopravních terminálů VHD). Součást procesu zkvalitňování obslužnosti VHD (formou IDS). Napojení IDS na sousední státy. Důvodem je udržitelnost VHD (nebude docházet k odlivu cestujících z VHD), v případě JMK se jedná spíše o systémová opatření, v případě Kraje Vysočina zejména o infrastrukturu. Mělo by dojít ke zlepšení napojení i některých odlehlých částí krajů (Jihlava je celokrajský uzel). Podpora ekologizace dopravy podpora moderního vozového parku dopravců zajišťujících provoz regionální VHD. Trolejové vedení v Jihlavě napojení průmyslových zón. Tyto aktivity jsou velice pravděpodobně nefinancovatelné z kohezní politiky a jejich potřebnost je ve srovnání se shora uvedenými aktivitami nízká. Ve finální verzi strategie by měly být odstraněny. Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území, a podpora bezbariérových řešení. Možno realizovat i cyklopruhy. Výhradně ve městech. Nutno zdokumentovat, jak se změní situace po zavedení cyklopruhů,/cyklostezek. Aktivity, které v zásadě není možné financovat z kohezní politiky, pokud nebudou prokazatelně přispívat k investiční prioritě infrastrukturách: Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility. 4

5 Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility; Podpora přípravy nadregionálního veřejného logistického centra v brněnské aglomeraci, Břeclavi a Havlíčkově Brodě a podpora zlepšování podmínek pro posílení kombinované dopravy. V případě této intervence lze očekávat problém s veřejnou podporou. Zřejmě nemá šanci na financování z kohezní politiky. Otázka vhodnosti nabídky ( Auta stojí, vlaky jedou ). Musí existovat kondicionality na národní úrovni. Podpora širšího zapojení letiště Brno-Tuřany do kombinované dopravy (prostřednictvím tratě č. 300 viz výše) včetně příslušných studií proveditelnosti a podpora dobudování chybějící infrastruktury letiště Brno. Jedná se o podporu intermodálního napojení. Letiště v Jihlavě není součástí TEN-T, musela by být reálná poptávka ze strany investorů. 2. Jaké bude mít navržená intervence konkrétní výsledky v praxi? Co se v přímém důsledku intervencí stane? Jakým způsobem a v jakém rozsahu se díky intervenci problém vyřeší? Výsledky: 1. Zkapacitnění hlavních tahů, realizace obchvatů, odstranění úzkých hrdel na hlavních dopravních tazích, prodloužení životnosti silniční sítě, zvýšení počtu cestujících využívajících veřejnou hromadnou dopravu, zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 2. Konkurenceschopné možnosti překládání nákladů z tranzitní automobilové dopravy na železnici. 3. Dostatečná síť cyklostezek využitelných k dojížďce do zaměstnání a škol, zejména ve větších městech. Pokuste se výsledky vyjádřit kvalitativně a kvantitativně hrubým odhadem. 5

6 3. Jaké budou důsledky konkrétního výsledku intervence? Jaké důsledky konkrétní, nejlépe měřitelné, rozhodně doložitelné bude mít vyřešení problému pro: konkurenceschopnost regionu a ČR? pro soudržnost společnosti? pro územní soudržnost? Důsledky Vyšší atraktivita regionu pro potenciální investory. Zkrácení dojezdových časů, plynulost dopravy. Snížení relativní nehodovosti. Vyšší mobilita pracovní síly (s dopadem na zvýšení zaměstnanosti). Zvýšení atraktivity/konkurenceschopnosti území. Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy. Zvýšení kvality života (hluková zátěž apod.). Větší využití cyklodopravy. 4. Za jakých podmínek budou intervence realizovatelné, a zejména, za jakých podmínek budou dosaženy výsledky? Jsou výsledky přímým důsledkem intervencí, nebo jsou nějak podmíněny? Jak jsou podmíněny? A můžeme ty podmínky ovlivnit (a zajistit, že se intervence povede), nebo leží mimo dosah veřejné správy? Kondicionality Úspěšná realizace územních a stavebních řízení. Včasná příprava konkrétních projektů spolu s vhodnou komunikací vůči veřejnosti spolu s dostatkem kvalifikovaných pracovníků pro realizaci projektů. Součinnost zájmových skupin (vlastníci dopravních prostředků, vlastníci infrastruktury, objednatel dopravní obslužnosti, vlastníci pozemků). Řešení problematiky mobility je v kompetenci veřejné správy (důležité ve fázi nastartování investic). Je potřeba věnovat pozornost udržitelnosti intervencí ve vztahu k mandatorním výdajům (nákladům spojeným s údržbou a provozem). 6

7 Prověření vztahu mezi intervencemi a požadavky kohezní politiky MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Návrh intervence/popis Strategie EU 2020 Tematické oblast PHSS Investiční priorita Podpora dlouhodobě připravovaných klíčových silničních dopravních staveb v regionu (např. D1, R 43, R 52, R 55, velký městský okruh Brno, velký městský okruh Jihlava). infrastrukturách: Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T) Podpora přestavby železničního uzlu Brno a Břeclav, modernizace tratě 300, 250 a 230. Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách: Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T) Připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře TEN-T - zkapacitnění a napřímení hlavních silničních tahů, modernizace silniční sítě a vybudování nových napojení (např. I/19, která je propojením D1 a D3, I/23, I/34, I/37, I/38, I/53) včetně budování obchvatů na silnicích I. třídy - zejména bývalých okresních měst. infrastrukturách Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T Modernizace a rekonstrukce železničních tratí a uzlů v kraji (např. modernizace tratí 240, elektrifikace, 238) Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T Ostatní silnice - propojení regionálních center, realizace zkapacitnění a napřímení silničních tahů včetně realizace obchvatů, i když, jedná-li se v některých případech o realizaci napojení na TEN-T, lze zařadit do skupiny komunikací uvedených výše, které jsou v souladu s investiční prioritou 7b. 7

8 Integrované dopravní systémy - vytvoření IDS Vysočina, optimalizace IDS JMK, řešení dopravních uzlů (včetně modernizace regionálních železničních uzlů) např. Jihlava, Třebíč), zahrnuje i telematiku a navazující dopravu v klidu (v centrech měst a u dopravních terminálů VHD). Součást procesu zkvalitňování obslužnosti VHD (formou IDS). Napojení IDS na sousední státy. Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility Podpora ekologizace dopravy podpora moderního vozového parku dopravců zajišťujících provoz regionální VHD. Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území, a podpora bezbariérových řešení. Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility Podpora přípravy nadregionálního veřejného logistického centra v brněnské aglomeraci, Břeclavi a Havlíčkově Brodě a podpora zlepšování podmínek pro posílení kombinované dopravy. infrastrukturách Vytvoření komplexního, kvalitního a interoperabilního železničního systému Podpora širšího zapojení letiště Brno- Tuřany do kombinované dopravy (prostřednictvím tratě č. 300 viz výše) včetně příslušných studií proveditelnosti a podpora dobudování chybějící infrastruktury letiště Brno. Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách Vytvoření komplexního, kvalitního a interoperabilního železničního systému 8

9 Cílové skupiny a poptávka Intervence v oblasti Mobilita a dopravní infrastruktura z karty intervence zpracujte pro každou aktivitu nebo skupinu aktivit, které spolu navzájem souvisí, nebo pro několik klíčových aktivit, které budou zásadním způsobem vytvářet výsledek celé intervence. Spojte aktivity, které mají stejnou cílovou skupinu a jsou navzájem neoddělitelně propojené. Klíčová aktivita či aktivity č. 1 realizující danou intervenci Výstavba a modernizace páteřní silniční sítě (např. R 52, R43, D1, R 55, I/53, VMO Brno, I/38, I/37, I/19, I/34, I/23) nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Velikost cílové skupiny odhad Dojíždějící zkrácení doby dojížďky do zaměstnání, za službami, za rekreací Řidiči zmenšení počtu kolon, snížení nehodovosti Obyvatelé snížení hlukové zátěže obyvatel v současnosti exponovaných lokalitách (např. Lipůvka, Strážnice, Mikulov, Břeclav, sídla na I/38 v úseku Jihlava Želetava, I/38 Havlíčkův Brod, I/37 Ostrov nad Oslavou, I/37 Křižanov, I/37 Velká Bíteš) Cca 100 tis. vozidel denně Územní pokrytí cílové skupiny odhad Páteřní silniční síť je součástí celoevropské silniční sítě. Územní pokrytí cílové skupiny je tedy celá Evropa. Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Cílová skupina vyžaduje a očekává danou aktivitu 9

10 Klíčová aktivita či aktivity č. 2 realizující danou intervenci Výstavba a modernizace infrastruktury pro kolejovou dopravu nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Cestující veřejnou železniční dopravou Subjekty využívající nákladní železniční dopravu Uživatelé IAD (v širším pojetí) následkem udržení nebo zvýšení podílu kolejové dopravy na dělbě přepravní práce se zpomalí nárůst výkonů IAD (a externích nákladů v podobě kongescí, záboru veřejných prostranství parkováním, hluku, exhalací, dopravních nehod), čímž se zpomalí zhoršující se podmínky pro IAD (méně potencionálních problémů s kolonami, nedostatkem parkovacích, méně kamionů v případě úspěšné podpory nákladní železniční dopravy). Tj. čím více cestujících a nákladní přepravy na železnici, tím více a na silnici. Velikost cílové skupiny odhad Územní pokrytí cílové skupiny odhad 40 mil. cestujících ročně Vysočina 10 mil. cestujících ročně (= 5,5 mil. cestujících z/do a v rámci Kraje Vysočina dle Ročenky MD za rok odhad tranzit + odhad indukce modernizované infrastruktury) v užším pojetí Železniční síť je součástí celoevropské železniční sítě. Územní pokrytí cílové skupiny je tedy celá Evropa. Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Cílová skupina očekává rozšíření dané aktivity 10

11 Klíčová aktivita či aktivity č. 3 realizující danou intervenci Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Velikost cílové skupiny odhad Obyvatelé zlepšení dopravního napojení území kraje na regionální centra, zlepšení hospodářské situace ve znevýhodněných částech kraje, snížení doby dojížďky Podnikatelé mimo hlavní centra zlepšení jejich konkurenceschopnosti Řidiči snížení podílu komunikací II. a III. tříd v havarijním stavu (snížení nákladů za opravy), řešení bodových závad, které snižují bezpečnost silničního provozu Obce - snížení hluku 2 mil. obyvatel Územní pokrytí cílové skupiny odhad Kraj + přilehlé oblasti (okresy) Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Cílová skupina vyžaduje danou aktivitu Klíčová aktivita či aktivity č. 4 realizující danou intervenci Napojení Brna na globální centra nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku 11

12 Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Cestující využívající leteckou dopravu vědci, studenti, manažeři, obchodní zástupci, turisté Zvýšení mobility uvedených cílových skupin Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Velikost cílové skupiny odhad 1,5 mil. cestujících Územní pokrytí cílové skupiny odhad Globální Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Poptávku lze doložit např. těmito studiemi: Komparativní studie globální dostupnosti města Brna a Terénní šetření firem a V&V center v brněnské aglomeraci za účelem zlepšení mobility zaměstnanců Klíčová aktivita či aktivity č. 5 realizující danou intervenci Veřejná doprava (integrovaný dopravní systém, přestupní terminály, tramvajová doprava, trolejbusová doprava) nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Dojíždějící zkrácení doby dojížďky do zaměstnání, za službami, za rekreací; zvýšení kvality služeb ve veřejné dopravě Prodloužení tramvajové tratě do kampusu Bohunice studenti, vědečtí pracovníci v kampusu Bohunice Návštěvníci kraje využívající veřejnou dopravu zlepšení spokojenosti Prodloužení trolejbusové tratě ulicí Vrchlického na sídliště Horní Kosov + napojení terminálu Jihlava město na stávající trolejbusové linky pacienti, zaměstnanci a návštěvníci krajské Nemocnice Jihlava (zlepšení dostupnosti), obyvatelé sídliště Horní Kosov, obyvatelé statutárního města Jihlava, návštěvníci města a dojíždějící (lepší provázanost železniční a 12

13 Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis autobusové dopravy s MHD v případě podpory terminálu) Terminál Třebíč dojíždějící, obyvatelé, přestupující Uživatelé IAD (v širším pojetí) následkem udržení nebo zvýšení podílu veřejné dopravy na dělbě přepravní práce se zpomalí nárůst výkonů IAD (a externích nákladů v podobě kongescí, záboru veřejných prostranství parkováním, hluku, exhalací, dopravních nehod), čímž se zpomalí zhoršující se podmínky pro IAD (méně potencionálních problémů s kolonami, nedostatkem parkovacích ). Tj. čím více cestujících ve veřejné dopravě, tím více a na silnici. Velikost cílové skupiny odhad Územní pokrytí cílové skupiny odhad Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Jihomoravský kraj 450 mil. cestujících ročně Kraj Vysočina cca 30 mil. cestujících ročně v užším pojetí (na základě Ročenky MD 2010). Jihomoravský kraj + území v blízkosti hranic kraje (např. Laa, Vídeň, Skalica) Kraj Vysočina včetně aglomerací na území sousedních krajů (přepravy za rekreací a turistikou např. z Brna, Prahy, Pardubic, Českých Budějovic) Cílová skupina očekává danou aktivitu Klíčová aktivita či aktivity č. 6 realizující danou intervenci Nemotorová doprava, doprava v klidu (cyklostezky, problematika parkování) nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku 13

14 Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Obyvatelé měst (snížení automobilové dopravy ve městech), cyklisté (dojíždějící za prací, cykloturisté). Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Velikost cílové skupiny odhad Územní pokrytí cílové skupiny odhad Obyvatelé center větších měst + zaměstnaní v centrech větších měst (hrubý odhad tis. obyvatel), dojíždějící využívající kolo (dle sčítání lidu 2001 více než 2 % dojíždějících v okresech Hodonín, Znojmo, Břeclav, Brno-venkov, Vyškov, Třebíč a Havlíčkův Brod využívá kolo), cykloturisté. Dle sčítačů instalovaných na vybraných cyklostezkách počet uživatelů za jeden měsíc některých cyklostezek přesahuje hodnoty 70000, většinou se pohybuje v rámci desetitisíců uživatelů za měsíc na jedné cyklostezce. Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Cílová skupina vyžaduje danou aktivitu 14

15 Připravenost intervencí Intervence v oblasti Mobilita a dopravní infrastruktura z karty intervence zpracujte pro každou aktivitu nebo skupinu aktivit, které spolu navzájem souvisí, nebo pro několik klíčových aktivit, které budou zásadním způsobem vytvářet výsledek celé intervence. Spojte aktivity, které mají stejnou cílovou skupinu a jsou navzájem neoddělitelně propojené. Klíčová aktivita či skupina aktivit Výstavba a modernizace infrastruktury pro železniční dopravu Výstavba modernizace silniční sítě a páteřní Dosáhne aktivita svého cíle izolovaně, nebo je nutná součinnost s jinou aktivitou? Se kterou? Je to aktivita z této karty nebo z jiné karty? Ze které? Součinnost převážně s aktivitami související s organizací veřejné dopravy Součinnost není nutná Nositel intervence: Kdo bude intervenci realizovat? Jmenujte organizaci. Česká republika (SFDI) SŽDC Česká republika (ŘSD) Ví nositel intervence, že je nositelem? Chce nositel intervence tuto realizovat? Má na její realizaci zájem? Ano /ano Ano /ano JMK to nositeli připomíná Kraj Vysočina průběžně konzultuje Je intervence jejím nositelem připravena či připravována? Kdy je reálné, že by mohla začít být připravována? Je připravována Je připravována Má nositel intervence kapacity znalosti nutné k přípravě a realizaci intervence? (lidi, peníze, organizační schopnosti, kompetence) Chybí peníze Chybí peníze Jsou známy způsoby a mechanismy realizace intervence? Zjednodušeně: Za co budou vydány peníze, pokud se intervence spustí? Co se bude platit? Projektová příprava a modernizace (výstavba) železničních uzlů a vybraných tratí Výstavba nových komunikací, modernizace stávajících, obchvaty, protihluková opatření Jaké jsou očekávané zdroje financování intervence na české straně? Má nositel intervence zákonnou možnost takovou intervenci financovat? Očekávané zdroje EU, státní rozpočet Očekávané zdroje EU, státní rozpočet, půjčky, PPP Kdy je reálné, že intervence bude fyzicky zahájena?

16 Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy Napojení Brna na globální centra Veřejná doprava (integrovaný dopravní systém, přestupní terminály, tramvajová doprava, trolejbusová doprava) Nutné navázat na páteřní silniční síť Prokazatelná Vazba na Páteřní silniční síť Kraje Vysočina Souvisí se silniční sítí (kvalitní silniční spojení na Vídeň) i dopravou na letiště (přeložení přerovské tratě) Součinnost především s modernizací železniční dopravy Jihomoravsk ý kraj (SÚS JMK) Kraj Vysočina záměry s ŘSD (komplement arita investic, časová koordinace) Ano /ano Je připravována Chybí peníze Letiště Brno Ano /ano Chybí větší zájem leteckých společností Jihomoravsk ý kraj, Brno, Kraj Vysočina, Jihlava, Třebíč a další municipality Ano / ano Je připravována Modernizace stávající sítě, obchvaty, mosty Zajištění pravidelného leteckého spojení s uzlovým letištěm Modernizace Letiště Tuřany Zlepšení dopravního spojení na Letiště Tuany a Očekávané zdroje EU, rozpočet JMK, SFDI, rozpočet Kraje Vysočina, půjčky (např. EIB) Soukromé zdroje, zdroje EU Letiště Vídeň Chybí peníze Očekávané zdroje EU, rozpočet JMK, rozpočet obcí v JMK, rozpočet Kraje Vysočina, rozpočty v Kraji obcí

17 Vysočina Nemotorová doprava, doprava v klidu (cyklostezky, problematika parkování) Vazba především na veřejnou dopravu, částečně vazba na aktivity týkající se silniční sítě Obce, v některých případech ve spolupráci se soukromým sektorem nebo dalšími obcemi (svazky obcí) Pouze zčásti Pouze zčásti Připravenost jednotlivých projektů rozdílná. je Mechanizmy realizace intervence bude nutné připravit. EU, SFDI, rozpočty krajů, rozpočty obcí

Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014 2020. verze 1.

Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014 2020. verze 1. Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014 2020 verze 1.1 Obsah Úvod... 3 Globální a strategické cíle Strategie regionu NUTS

Více

Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014 2020. verze 1.

Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014 2020. verze 1. Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014 2020 verze 1.0 Obsah Úvod... 3 Globální a strategické cíle Strategie regionu NUTS

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ. Inteligentní mobilita ve městech a regionech

OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ. Inteligentní mobilita ve městech a regionech OPERAČNÍ PROGRAM IROP VE VZTAHU K DOPRAVĚ A UDRŽITELNÉ MOBILITĚ 19. 20. 1. 10. 2016 2016 Praha Pardubice Inteligentní mobilita ve městech a regionech INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 a udržitelná městská mobilita Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha OP Doprava 2014-2020 Veřejná doprava ON LINE Praha 23. 11. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

JAK CHYTŘE ROZVÍJET SVŮJ REGION S POMOCÍ IROP. Praha Hradec Králové Chytrý region - příležitosti pro obce a města

JAK CHYTŘE ROZVÍJET SVŮJ REGION S POMOCÍ IROP. Praha Hradec Králové Chytrý region - příležitosti pro obce a města JAK CHYTŘE ROZVÍJET SVŮJ REGION S POMOCÍ IROP 19. 1. 10. 2016 2016 Praha Hradec Králové Chytrý region - příležitosti pro obce a města INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,64

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

PODPORA NÁKUPU BEZEMISNÍCH VOZIDEL PRO VEŘEJNOU DOPRAVU Z IROP

PODPORA NÁKUPU BEZEMISNÍCH VOZIDEL PRO VEŘEJNOU DOPRAVU Z IROP PODPORA NÁKUPU BEZEMISNÍCH VOZIDEL PRO VEŘEJNOU DOPRAVU Z IROP 19. 24. 1. 11. 2016 2016 Praha Elektrické autobusy pro město V INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR

Více

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Operační program Doprava 2014-2020 širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Základní údaje Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší

Více

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci:

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Návrh sítě VRT v ČR z hlediska přepravní poptávky Zdeněk Melzer Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Přepravní prognóza Obecná část Zpracovaná studie Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP

MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP MOŽNOSTI PRO PROJEKTY V OBLASTI DOPRAVY V RÁMCI ROP Operační programy nejsou stále definitivně schváleny Evropskou komisí. Navrhované pritority a oblasti intervence v rámci Regionálních operačních programů

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025 ( Superstrategie-green paper ) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Obsah Superstrategie Preambule Úvod, vymezení cílů 1. Současný

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy (Proč) potřebujeme VRT v ČR? hlavní cíle: mezinárodní konkurenceschopnost

Více

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy INVESTIČNÍ PRIORITA 7c prioritní osy 1: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY

SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY Příloha č. 2 SOUBOR INDIKÁTORŮ DOPRAVNÍ POLITIKY Indikátory budou hodnoceny v letech 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB

Plány udržitelné městské mobility pro město Brno. Odbor dopravy MMB Plány udržitelné městské mobility pro město Brno Odbor dopravy MMB Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odboru dopravy MMB bielko.vladimir@brno.cz 30. 3. 2015 PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRO MĚSTO BRNO Jak vytvořit

Více

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Ing. Jan Křemen SŽDC, Odbor strategie jednání RM, Milevsko, 2. 3. 2016 Železniční trať Tábor Ražice zahájení provozu 1889 dlouhodobě bez větší investice záměr SŽDC

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Uplatnění nástroje ITI v Brněnské metropolitní oblasti v kontextu programového období EU 2014+

Uplatnění nástroje ITI v Brněnské metropolitní oblasti v kontextu programového období EU 2014+ Uplatnění nástroje ITI v Brněnské metropolitní oblasti v kontextu programového období EU 2014+ PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Praha, 5. 2. 2015 Petr ŠAŠINKA Kancelář strategie města Magistrát

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Prioritní cíle Ministerstva dopravy Zajištění dočerpání OPD Pokračování v přípravě

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA Identifikace výzvy Operační

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie Ing. Zbyněk Stanjura Ministr dopravy 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

Robert Spáčil Ministerstvo dopravy

Robert Spáčil Ministerstvo dopravy Multimodální přístup v sektoru dopravy Robert Spáčil Ministerstvo dopravy Oddělení dopravní politiky a čisté mobility, Odbor strategie 9. listopadu, 2016 přeprav a strategie jejich rozvoje / Koncepce nákladní

Více

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví města Brna 10. 12. 2013, 13:00, Rektorát VUT v Brně Ing. Zdeňka Šamánková Oddělení koncepce dopravy

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Inteligentní řešení v dopravě v období Podpora dopravy v IROP

Inteligentní řešení v dopravě v období Podpora dopravy v IROP Inteligentní řešení v dopravě v období 2014-2020 Podpora dopravy v IROP MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Alois Kopecký odbor řízení operačních programů ŘO IOP, ŘO SROP, ŘO JPD2, ŘO FS a ŘO IROP

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8.

ZÁPIS. z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo. dne 27.8. ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci začlenění podpory realizace cyklistické infrastruktury, které proběhlo dne 27.8.2013 v 14:00 v zasedací místnosti na MD Přítomní: Václav Krumphanzl MD, odbor pozemních

Více

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání 91,5 mld.

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU Kancelář strategie města Dr. Ing. Marie Zezůlková

Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU Kancelář strategie města Dr. Ing. Marie Zezůlková Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU 2020 Kancelář strategie města Dr. Ing. Marie Zezůlková FRAGMENTACE SÍDELNÍ STRUKTURY ČR ÚROVNĚ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČR NUTS 5 obecní úroveň:

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI pro specifický cíl 1.2 IROP Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Strategický plán města Plzně Doprava

Strategický plán města Plzně Doprava Strategický plán města Plzně Doprava 7. 4. 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016 - Hospodářský rozvoj

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla Problémový okruh 1 Cíl E1 DEFICITY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE Zvýšení kvality dopravní infrastruktury E1 neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Statutární město Chomutov /

Více

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno J. Jedlička, I. Dostál OBSAH 1. Dopravní infrastruktura a vozidla 2. Emisní bilance 3. Opatření návrh 4. Opatření implementace 5. Závěr Dopravní infrastruktura Délka

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace Přílo: 6 Indikátory a jejich kvantifikace Účinnost: 17.9. 2007 Datum zveřejnění: 14. 9. 2007 Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslení dosažených efektů poskytnuté finanční pomoci. Pomocí indikátorů

Více

Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Magistrát města Teplice

Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Magistrát města Teplice Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice Magistrát města Teplice 3. 11. 2016 Vize Plán udržitelné městské mobility určí předpoklady pro budování trvale

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

3. Prioritní oblast: ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

3. Prioritní oblast: ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 3. Prioritní oblast: ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA Vytvořit dostatečné množství pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím diverzifikace

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více