1. Prioritní oblast: MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Prioritní oblast: MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA"

Transkript

1 1. Prioritní oblast: MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Umožnit rychlejší a bezpečnější pohyb zboží a lidí, zejména s cílem usnadnit obchod, podnikání, zlepšit provázanost pracovních trhů a dostupnost služeb, a to v rámci regionu, České republiky i evropských center a zajistit minimální standard časové dostupnosti mikroregionálních center veřejnou dopravou pro nejméně 95 % obyvatel regionu. Vzhledem ke geografické poloze regionu, vzhledem k jeho stávajícímu napojení na zahraniční trhy i vzhledem k ambicím dalšího hospodářského vývoje je kvalitní dopravní napojení významným faktorem konkurenceschopnosti regionu a jeho dvou krajů, přestože samo o sobě růst konkurenceschopnosti nezpůsobí. Tento strategický cíl má tři významové úrovně: (i) zlepšení či dokončení kvalitního mezinárodního napojení, především směrem na Rakousko a napojení na okolní regiony ČR, (ii) zlepšení kvality a kapacity vybraných tahů v brněnské aglomeraci a vybraných tahů v Kraji Vysočina, které napojují regionální centra druhého řádu na síť TEN T, což zahrnuje i zvýšení spolehlivosti propojení mezikrajských (jak železničních, tak silničních tahů), (iii) zlepšení lokální dostupnosti vybraných území, která mohou být za stávající situace svým dopravním napojením znevýhodněna, ať už z důvodu kapacity či kvality sítě, její přetíženosti, frekvence veřejné dopravy apod. Definice minimálního standardu dopravní dostupnosti musí být učiněna později, ale v obecné rovině se jím myslí, že nejméně 95 % obyvatel i nejmenších sídel (nikoli jen obcí) bude mít zajištěn přístup veřejnou dopravou do mikroregionálních center tak, aby mohli využívat jejich služby. Smyslem intervencí, které jsou součástí prioritní oblasti Mobilita a dopravní infrastruktura, proto bude jak podpoření ekonomického růstu, tak zajištění územní soudržnosti regionu tím, že bude zajištěna dopravní dostupnost na většině území kraje. 1. Problém, který je třeba intervencemi aktivitami, opatřeními, operacemi vyřešit. 1. Popište, jaký problém ve Vašem regionu chcete řešit, nebo jaký rozvojový potenciál chcete využít. Definujte problém/potenciál kvalitativně - jak se projevuje v praxi, co způsobuje tedy proč je problémem. Popište jeho příčiny: co jej způsobuje a jak vzniká. Kvalitní dopravní síť je nezbytnou podmínkou efektivního zapojení regionu soudržnosti Jihovýchod do mezinárodního obchodu a mezinárodní spolupráce. Kontaktní poloha regionu Jihovýchod s členskými zeměmi EU (Rakouskem a Slovenskem), spolu s hospodářským potenciálem regionu i jeho polohou na významných evropských dopravních trasách (včetně propojení dvou největších měst v ČR) tak zakládá odůvodněnou potřebu zlepšení kvality dopravní sítě tak, aby nepředstavovala bariéru volnému pohybu osob a zboží. V současné době stále existují reálné bariéry: Špatná, nekvalitní a vzhledem k intenzitě dopravy nedostatečná vnější dostupnost regionu prostřednictvím sítí TEN-T (železniční i silniční). Malá konektivita mezi mody dopravy v rámci TEN-T, existence úzkých hrdel na TEN-T síti. V případě Brna a Jihlavy i dalších měst na TEN-T je problémem zatížení měst tranzitní dopravou. Nedostatečná kapacita hlavních silničních a železničních tahů, které jsou přímým napojením na TEN-T síť včetně nedostatku obchvatů sekundárních a terciárních uzlů, nedostatek přímých napojení na TEN-T síť. V případě sekundárních a terciárních uzlů je problémem neúměrné zatížení měst tranzitní dopravou. Udržitelnost silniční sítě ve smyslu přetrvávající potřeby investic do silnic v majetku kraje, existence nekvalitních a nebezpečných úseků silniční sítě (které nejsou přímým napojením na TEN-T síť). Nedostatečná efektivita organizace VHD, zastaralost vozového parku veřejné hromadné dopravy a z toho plynoucí nedostatečná atraktivita VHD, neřešená situace dopravy v klidu v centrech měst a u dopravních terminálů VHD. Nedostatečný rozvoj cyklodopravy, která není především ve městech rovnocennou alternativou individuální automobilové dopravě. 1

2 Neexistence veřejného logistického centra a z toho plynoucí přetížení komunikací kamionovou dopravou. Nedostatečný rozvoj letiště Brno z důvodu neexistence interoperabilního železničního systému v lokalitě. 2. Uveďte důkazy či věcné argumenty, že problém či potenciál existuje. Definujte problém či potenciál kvantitativně: Číselné údaje Trendy Místo, dotčené subjekty Konkrétní kvalitativní charakteristiky Kongesce, vysoká relativní nehodovost, neplnění norem kvality dopravních tahů, vyšší dojížďkové časy (postihnutí trendu mezi sčítáními dopravy), nedostatečná kapacita (např. je nutný nižší takt u osobní železniční dopravy, než je požadován). Překračování hlukových a emisních limitů. Minimální podíl překládání nákladů z tranzitní automobilové dopravy na železnici. Nízké procento využívání cyklodopravy, krátká a nepropojená síť cyklostezek (dělba přepravní práce). Vysoký podíl nevyhovující silniční sítě z celkové délky silniční sítě (pasportizace silniční sítě). Stagnující zájem o veřejnou hromadnou dopravu (počet přepravených osob VHD časové řady). Doba dojezdu linky/spoje VHD (data z krajských analýz spojů v závazku veřejné služby). 3. Popište, jaké jsou důsledky problému (v současnosti, v budoucnosti) pro rozvoj regionu. Jaký je důsledek problému pro konkurenceschopnost regionu a ČR? nebo Snížená atraktivita/konkurenceschopnost regionu a zpomalení jeho rozvoje (odliv nebo zpomalení přílivu nových investorů/vědců) má vazbu zejm. na TEN-T síť a napojení na ni. Zlepšení dostupnosti středisek ekonomických aktivit pro pracovní sílu a prohlubování rozdílu město venkov z hlediska dopravní dostupnosti (patří sem i VHD). Problematická udržitelnost stávající sítě (její podfinancování). Snížení kvality životního prostředí i života (bezpečnost, hluková zátěž) zejm. vzrůstající kamionová doprava. Další preference individuální automobilové dopravy na dojížďku. Jaký je důsledek problému pro soudržnost společnosti nebo území? 2

3 2. Způsob řešení definovaného problému, očekávané výsledky. 1. Jaké řešení, tedy jaké intervence, navrhujete? Popište intervenci s uvedením, jak řeší problém popsaný výše, nebo jak využívá potenciálu popsaného výše. Jinými slovy, popište, co budete dělat, aby byl problém vyřešen? Využijte již rozpracovaných aktivit krajů a měst. Dojde ke zvýšení kapacity, napřímení a zlepšení kvality (tech. stavu) na současné reálné zatížení tahu (je dáno vysokou intenzitou dopravy), odstraněním úzkých hrdel dojde k usnadnění a zrychlení pohybu osob i zboží v regionu (nutné pro zachování stávajících ekonomických aktivit, případně přilákání nových aktivit). Dojde také ke zvýšení bezpečnosti. TEN-T Výstavba a modernizace dlouhodobě připravovaných klíčových silničních dopravních staveb v regionu. Návrh konkrétních tahů: Na D1 úsek/úseky XYZ jsou nejvýznamnější národní silniční tepnou, které jsou (v některých úsecích) kapacitně nedostačující. Na R 43 v úseku Brno Lipůvka, kapacitně nedostačující. Na R 52 dokončení napojení na A5 na rakouské straně. Na R 55 v úseku XYZ, kapacitně nedostačuje. V případě VMO Brno a Jihlava budou dokončeny trasy XYZ, které zlepší napojení obou měst na TEN-T Přestavba železničního uzlu Brno a Břeclav, modernizace tratě 300 Prioritou je řešení železničního uzlu Brno z důvodů polohy na křížení dvou evropských multimodálních koridorů, v současné době úsilí o zařazení do tzv. Core Network TEN- T. Trať 300 je nutné zdvoukolejnit v úseku XY a zlepšit tak její kapacitu na nejméně XYZ a technický stav. Připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře TEN-T - zkapacitnění a napřímení hlavních silničních tahů, modernizace silniční sítě a vybudování nových napojení včetně budování obchvatů na silnicích I. třídy - zejména bývalých okresních měst. I/19 - propojení D1 a D3 I/38 v úseku D1 - Kolín - je prioritou Kraje Vysočina, jedná se o silnici automobilového průmyslu s velkou intenzitou, návrh zařazení do TEN-T Napojení I/23, I/34, I/37, I/53 na dálnici D1 ve vybraných úsecích Priority je třeba stanovit na základě intenzity dopravy, očekávaných velkých investic např. průmyslová zóna v Třebíči, případně zohlednit, zda se jedná o napojení na ostatní kraje (ukazatelem může mít např. dojížďka do zaměstnání). Modernizace a rekonstrukce železničních tratí a uzlů v regionu návazné tratě, propojují Brno a Plzeň, doprava ze Škoda a.s, TPCA z Kolína do Rakouska. 238 Havlíčkův Brod - Pardubice (dřevozpracující průmysl nevyhovuje v rychlosti přepravy, nelze zavést hodinový takt). Podmínkou investic na trati 238 je zvýšení poptávky. Tratě 250 a 230 jsou nejzatíženějšími tratěmi v regionu (jedná se prakticky o jednu trať) - až 100 nákladních vlaků/24 hod. Modernizace zvýší jejich kapacitu na XYZ vlaků za den. V revidované politice návrh 10/2011 je to následovně: 230 (Kolín H. Brod) a 250 (H. Brod Brno) jsou součástí Comprehensive network (nižšího řádu, oficiální překlad je globální síť) 3

4 250 (Brno Břeclav) je Core Network (páteřní, of. hlavní síť, navazuje na úsek přes Pardubice a Č. Třebovou, tratě 010 a 260). Ostatní silnice - propojení regionálních center, realizace zkapacitnění a napřímení silničních tahů včetně realizace obchvatů, i když, jedná-li se v některých případech o realizaci napojení na TEN-T, lze zařadit do skupiny komunikací uvedených výše, které jsou v souladu s investiční prioritou ERDF - Podpora infrastrukturách: Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T. V ostatních případech se jedná o intervence, které jsou bez vazby na investiční priority kohezní politiky a patrně z ní nemohou být financovány! II/353 (Žďár Jihlava) II/360 (Velké Meziříčí Třebíč Jaroměřice nad Rokytnou) II/405 (Jihlava Třebíč) II/602 (Pelhřimov Jihlava hranice kraje objízdná trasa D1) Tah Tišnov - Kuřim R43 - Brno (II/377, II/379, II/385) Tah Moravský Krumlov - Ivančice - D1 - Brno (II/413, II/152, II/394, II/602) Tah Blansko - Boskovice (II/374) Napojení kraje na letiště Brno Tuřany (II/380, III/15289) Napojení Židlochovic na D1 (II/416) Napojení Znojma na I/53 a R52 (II/412) Prioritizace dle intenzity dopravy a dojížďky do zaměstnání: Integrované dopravní systémy - vytvoření IDS Vysočina, zohledňující rozptýlený charakter osídlení, venkovský charakter území a spádovost dojížďky směřovanou do lokálních center. Optimalizace IDS JMK, řešení dopravních uzlů (včetně modernizace regionálních železničních uzlů Jihlava, Třebíč), zahrnuje i telematiku a navazující dopravu v klidu (v centrech měst a u dopravních terminálů VHD). Součást procesu zkvalitňování obslužnosti VHD (formou IDS). Napojení IDS na sousední státy. Důvodem je udržitelnost VHD (nebude docházet k odlivu cestujících z VHD), v případě JMK se jedná spíše o systémová opatření, v případě Kraje Vysočina zejména o infrastrukturu. Mělo by dojít ke zlepšení napojení i některých odlehlých částí krajů (Jihlava je celokrajský uzel). Podpora ekologizace dopravy podpora moderního vozového parku dopravců zajišťujících provoz regionální VHD. Trolejové vedení v Jihlavě napojení průmyslových zón. Tyto aktivity jsou velice pravděpodobně nefinancovatelné z kohezní politiky a jejich potřebnost je ve srovnání se shora uvedenými aktivitami nízká. Ve finální verzi strategie by měly být odstraněny. Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území, a podpora bezbariérových řešení. Možno realizovat i cyklopruhy. Výhradně ve městech. Nutno zdokumentovat, jak se změní situace po zavedení cyklopruhů,/cyklostezek. Aktivity, které v zásadě není možné financovat z kohezní politiky, pokud nebudou prokazatelně přispívat k investiční prioritě infrastrukturách: Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility. 4

5 Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility; Podpora přípravy nadregionálního veřejného logistického centra v brněnské aglomeraci, Břeclavi a Havlíčkově Brodě a podpora zlepšování podmínek pro posílení kombinované dopravy. V případě této intervence lze očekávat problém s veřejnou podporou. Zřejmě nemá šanci na financování z kohezní politiky. Otázka vhodnosti nabídky ( Auta stojí, vlaky jedou ). Musí existovat kondicionality na národní úrovni. Podpora širšího zapojení letiště Brno-Tuřany do kombinované dopravy (prostřednictvím tratě č. 300 viz výše) včetně příslušných studií proveditelnosti a podpora dobudování chybějící infrastruktury letiště Brno. Jedná se o podporu intermodálního napojení. Letiště v Jihlavě není součástí TEN-T, musela by být reálná poptávka ze strany investorů. 2. Jaké bude mít navržená intervence konkrétní výsledky v praxi? Co se v přímém důsledku intervencí stane? Jakým způsobem a v jakém rozsahu se díky intervenci problém vyřeší? Výsledky: 1. Zkapacitnění hlavních tahů, realizace obchvatů, odstranění úzkých hrdel na hlavních dopravních tazích, prodloužení životnosti silniční sítě, zvýšení počtu cestujících využívajících veřejnou hromadnou dopravu, zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 2. Konkurenceschopné možnosti překládání nákladů z tranzitní automobilové dopravy na železnici. 3. Dostatečná síť cyklostezek využitelných k dojížďce do zaměstnání a škol, zejména ve větších městech. Pokuste se výsledky vyjádřit kvalitativně a kvantitativně hrubým odhadem. 5

6 3. Jaké budou důsledky konkrétního výsledku intervence? Jaké důsledky konkrétní, nejlépe měřitelné, rozhodně doložitelné bude mít vyřešení problému pro: konkurenceschopnost regionu a ČR? pro soudržnost společnosti? pro územní soudržnost? Důsledky Vyšší atraktivita regionu pro potenciální investory. Zkrácení dojezdových časů, plynulost dopravy. Snížení relativní nehodovosti. Vyšší mobilita pracovní síly (s dopadem na zvýšení zaměstnanosti). Zvýšení atraktivity/konkurenceschopnosti území. Zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy. Zvýšení kvality života (hluková zátěž apod.). Větší využití cyklodopravy. 4. Za jakých podmínek budou intervence realizovatelné, a zejména, za jakých podmínek budou dosaženy výsledky? Jsou výsledky přímým důsledkem intervencí, nebo jsou nějak podmíněny? Jak jsou podmíněny? A můžeme ty podmínky ovlivnit (a zajistit, že se intervence povede), nebo leží mimo dosah veřejné správy? Kondicionality Úspěšná realizace územních a stavebních řízení. Včasná příprava konkrétních projektů spolu s vhodnou komunikací vůči veřejnosti spolu s dostatkem kvalifikovaných pracovníků pro realizaci projektů. Součinnost zájmových skupin (vlastníci dopravních prostředků, vlastníci infrastruktury, objednatel dopravní obslužnosti, vlastníci pozemků). Řešení problematiky mobility je v kompetenci veřejné správy (důležité ve fázi nastartování investic). Je potřeba věnovat pozornost udržitelnosti intervencí ve vztahu k mandatorním výdajům (nákladům spojeným s údržbou a provozem). 6

7 Prověření vztahu mezi intervencemi a požadavky kohezní politiky MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Návrh intervence/popis Strategie EU 2020 Tematické oblast PHSS Investiční priorita Podpora dlouhodobě připravovaných klíčových silničních dopravních staveb v regionu (např. D1, R 43, R 52, R 55, velký městský okruh Brno, velký městský okruh Jihlava). infrastrukturách: Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T) Podpora přestavby železničního uzlu Brno a Břeclav, modernizace tratě 300, 250 a 230. Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách: Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T) Připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře TEN-T - zkapacitnění a napřímení hlavních silničních tahů, modernizace silniční sítě a vybudování nových napojení (např. I/19, která je propojením D1 a D3, I/23, I/34, I/37, I/38, I/53) včetně budování obchvatů na silnicích I. třídy - zejména bývalých okresních měst. infrastrukturách Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T Modernizace a rekonstrukce železničních tratí a uzlů v kraji (např. modernizace tratí 240, elektrifikace, 238) Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T Ostatní silnice - propojení regionálních center, realizace zkapacitnění a napřímení silničních tahů včetně realizace obchvatů, i když, jedná-li se v některých případech o realizaci napojení na TEN-T, lze zařadit do skupiny komunikací uvedených výše, které jsou v souladu s investiční prioritou 7b. 7

8 Integrované dopravní systémy - vytvoření IDS Vysočina, optimalizace IDS JMK, řešení dopravních uzlů (včetně modernizace regionálních železničních uzlů) např. Jihlava, Třebíč), zahrnuje i telematiku a navazující dopravu v klidu (v centrech měst a u dopravních terminálů VHD). Součást procesu zkvalitňování obslužnosti VHD (formou IDS). Napojení IDS na sousední státy. Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility Podpora ekologizace dopravy podpora moderního vozového parku dopravců zajišťujících provoz regionální VHD. Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území, a podpora bezbariérových řešení. Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility Podpora přípravy nadregionálního veřejného logistického centra v brněnské aglomeraci, Břeclavi a Havlíčkově Brodě a podpora zlepšování podmínek pro posílení kombinované dopravy. infrastrukturách Vytvoření komplexního, kvalitního a interoperabilního železničního systému Podpora širšího zapojení letiště Brno- Tuřany do kombinované dopravy (prostřednictvím tratě č. 300 viz výše) včetně příslušných studií proveditelnosti a podpora dobudování chybějící infrastruktury letiště Brno. Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti infrastrukturách Vytvoření komplexního, kvalitního a interoperabilního železničního systému 8

9 Cílové skupiny a poptávka Intervence v oblasti Mobilita a dopravní infrastruktura z karty intervence zpracujte pro každou aktivitu nebo skupinu aktivit, které spolu navzájem souvisí, nebo pro několik klíčových aktivit, které budou zásadním způsobem vytvářet výsledek celé intervence. Spojte aktivity, které mají stejnou cílovou skupinu a jsou navzájem neoddělitelně propojené. Klíčová aktivita či aktivity č. 1 realizující danou intervenci Výstavba a modernizace páteřní silniční sítě (např. R 52, R43, D1, R 55, I/53, VMO Brno, I/38, I/37, I/19, I/34, I/23) nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Velikost cílové skupiny odhad Dojíždějící zkrácení doby dojížďky do zaměstnání, za službami, za rekreací Řidiči zmenšení počtu kolon, snížení nehodovosti Obyvatelé snížení hlukové zátěže obyvatel v současnosti exponovaných lokalitách (např. Lipůvka, Strážnice, Mikulov, Břeclav, sídla na I/38 v úseku Jihlava Želetava, I/38 Havlíčkův Brod, I/37 Ostrov nad Oslavou, I/37 Křižanov, I/37 Velká Bíteš) Cca 100 tis. vozidel denně Územní pokrytí cílové skupiny odhad Páteřní silniční síť je součástí celoevropské silniční sítě. Územní pokrytí cílové skupiny je tedy celá Evropa. Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Cílová skupina vyžaduje a očekává danou aktivitu 9

10 Klíčová aktivita či aktivity č. 2 realizující danou intervenci Výstavba a modernizace infrastruktury pro kolejovou dopravu nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Cestující veřejnou železniční dopravou Subjekty využívající nákladní železniční dopravu Uživatelé IAD (v širším pojetí) následkem udržení nebo zvýšení podílu kolejové dopravy na dělbě přepravní práce se zpomalí nárůst výkonů IAD (a externích nákladů v podobě kongescí, záboru veřejných prostranství parkováním, hluku, exhalací, dopravních nehod), čímž se zpomalí zhoršující se podmínky pro IAD (méně potencionálních problémů s kolonami, nedostatkem parkovacích, méně kamionů v případě úspěšné podpory nákladní železniční dopravy). Tj. čím více cestujících a nákladní přepravy na železnici, tím více a na silnici. Velikost cílové skupiny odhad Územní pokrytí cílové skupiny odhad 40 mil. cestujících ročně Vysočina 10 mil. cestujících ročně (= 5,5 mil. cestujících z/do a v rámci Kraje Vysočina dle Ročenky MD za rok odhad tranzit + odhad indukce modernizované infrastruktury) v užším pojetí Železniční síť je součástí celoevropské železniční sítě. Územní pokrytí cílové skupiny je tedy celá Evropa. Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Cílová skupina očekává rozšíření dané aktivity 10

11 Klíčová aktivita či aktivity č. 3 realizující danou intervenci Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. Třídy nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Velikost cílové skupiny odhad Obyvatelé zlepšení dopravního napojení území kraje na regionální centra, zlepšení hospodářské situace ve znevýhodněných částech kraje, snížení doby dojížďky Podnikatelé mimo hlavní centra zlepšení jejich konkurenceschopnosti Řidiči snížení podílu komunikací II. a III. tříd v havarijním stavu (snížení nákladů za opravy), řešení bodových závad, které snižují bezpečnost silničního provozu Obce - snížení hluku 2 mil. obyvatel Územní pokrytí cílové skupiny odhad Kraj + přilehlé oblasti (okresy) Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Cílová skupina vyžaduje danou aktivitu Klíčová aktivita či aktivity č. 4 realizující danou intervenci Napojení Brna na globální centra nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku 11

12 Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Cestující využívající leteckou dopravu vědci, studenti, manažeři, obchodní zástupci, turisté Zvýšení mobility uvedených cílových skupin Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Velikost cílové skupiny odhad 1,5 mil. cestujících Územní pokrytí cílové skupiny odhad Globální Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Poptávku lze doložit např. těmito studiemi: Komparativní studie globální dostupnosti města Brna a Terénní šetření firem a V&V center v brněnské aglomeraci za účelem zlepšení mobility zaměstnanců Klíčová aktivita či aktivity č. 5 realizující danou intervenci Veřejná doprava (integrovaný dopravní systém, přestupní terminály, tramvajová doprava, trolejbusová doprava) nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Dojíždějící zkrácení doby dojížďky do zaměstnání, za službami, za rekreací; zvýšení kvality služeb ve veřejné dopravě Prodloužení tramvajové tratě do kampusu Bohunice studenti, vědečtí pracovníci v kampusu Bohunice Návštěvníci kraje využívající veřejnou dopravu zlepšení spokojenosti Prodloužení trolejbusové tratě ulicí Vrchlického na sídliště Horní Kosov + napojení terminálu Jihlava město na stávající trolejbusové linky pacienti, zaměstnanci a návštěvníci krajské Nemocnice Jihlava (zlepšení dostupnosti), obyvatelé sídliště Horní Kosov, obyvatelé statutárního města Jihlava, návštěvníci města a dojíždějící (lepší provázanost železniční a 12

13 Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis autobusové dopravy s MHD v případě podpory terminálu) Terminál Třebíč dojíždějící, obyvatelé, přestupující Uživatelé IAD (v širším pojetí) následkem udržení nebo zvýšení podílu veřejné dopravy na dělbě přepravní práce se zpomalí nárůst výkonů IAD (a externích nákladů v podobě kongescí, záboru veřejných prostranství parkováním, hluku, exhalací, dopravních nehod), čímž se zpomalí zhoršující se podmínky pro IAD (méně potencionálních problémů s kolonami, nedostatkem parkovacích ). Tj. čím více cestujících ve veřejné dopravě, tím více a na silnici. Velikost cílové skupiny odhad Územní pokrytí cílové skupiny odhad Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Jihomoravský kraj 450 mil. cestujících ročně Kraj Vysočina cca 30 mil. cestujících ročně v užším pojetí (na základě Ročenky MD 2010). Jihomoravský kraj + území v blízkosti hranic kraje (např. Laa, Vídeň, Skalica) Kraj Vysočina včetně aglomerací na území sousedních krajů (přepravy za rekreací a turistikou např. z Brna, Prahy, Pardubic, Českých Budějovic) Cílová skupina očekává danou aktivitu Klíčová aktivita či aktivity č. 6 realizující danou intervenci Nemotorová doprava, doprava v klidu (cyklostezky, problematika parkování) nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku 13

14 Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Obyvatelé měst (snížení automobilové dopravy ve městech), cyklisté (dojíždějící za prací, cykloturisté). Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Velikost cílové skupiny odhad Územní pokrytí cílové skupiny odhad Obyvatelé center větších měst + zaměstnaní v centrech větších měst (hrubý odhad tis. obyvatel), dojíždějící využívající kolo (dle sčítání lidu 2001 více než 2 % dojíždějících v okresech Hodonín, Znojmo, Břeclav, Brno-venkov, Vyškov, Třebíč a Havlíčkův Brod využívá kolo), cykloturisté. Dle sčítačů instalovaných na vybraných cyklostezkách počet uživatelů za jeden měsíc některých cyklostezek přesahuje hodnoty 70000, většinou se pohybuje v rámci desetitisíců uživatelů za měsíc na jedné cyklostezce. Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Cílová skupina vyžaduje danou aktivitu 14

15 Připravenost intervencí Intervence v oblasti Mobilita a dopravní infrastruktura z karty intervence zpracujte pro každou aktivitu nebo skupinu aktivit, které spolu navzájem souvisí, nebo pro několik klíčových aktivit, které budou zásadním způsobem vytvářet výsledek celé intervence. Spojte aktivity, které mají stejnou cílovou skupinu a jsou navzájem neoddělitelně propojené. Klíčová aktivita či skupina aktivit Výstavba a modernizace infrastruktury pro železniční dopravu Výstavba modernizace silniční sítě a páteřní Dosáhne aktivita svého cíle izolovaně, nebo je nutná součinnost s jinou aktivitou? Se kterou? Je to aktivita z této karty nebo z jiné karty? Ze které? Součinnost převážně s aktivitami související s organizací veřejné dopravy Součinnost není nutná Nositel intervence: Kdo bude intervenci realizovat? Jmenujte organizaci. Česká republika (SFDI) SŽDC Česká republika (ŘSD) Ví nositel intervence, že je nositelem? Chce nositel intervence tuto realizovat? Má na její realizaci zájem? Ano /ano Ano /ano JMK to nositeli připomíná Kraj Vysočina průběžně konzultuje Je intervence jejím nositelem připravena či připravována? Kdy je reálné, že by mohla začít být připravována? Je připravována Je připravována Má nositel intervence kapacity znalosti nutné k přípravě a realizaci intervence? (lidi, peníze, organizační schopnosti, kompetence) Chybí peníze Chybí peníze Jsou známy způsoby a mechanismy realizace intervence? Zjednodušeně: Za co budou vydány peníze, pokud se intervence spustí? Co se bude platit? Projektová příprava a modernizace (výstavba) železničních uzlů a vybraných tratí Výstavba nových komunikací, modernizace stávajících, obchvaty, protihluková opatření Jaké jsou očekávané zdroje financování intervence na české straně? Má nositel intervence zákonnou možnost takovou intervenci financovat? Očekávané zdroje EU, státní rozpočet Očekávané zdroje EU, státní rozpočet, půjčky, PPP Kdy je reálné, že intervence bude fyzicky zahájena?

16 Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy Napojení Brna na globální centra Veřejná doprava (integrovaný dopravní systém, přestupní terminály, tramvajová doprava, trolejbusová doprava) Nutné navázat na páteřní silniční síť Prokazatelná Vazba na Páteřní silniční síť Kraje Vysočina Souvisí se silniční sítí (kvalitní silniční spojení na Vídeň) i dopravou na letiště (přeložení přerovské tratě) Součinnost především s modernizací železniční dopravy Jihomoravsk ý kraj (SÚS JMK) Kraj Vysočina záměry s ŘSD (komplement arita investic, časová koordinace) Ano /ano Je připravována Chybí peníze Letiště Brno Ano /ano Chybí větší zájem leteckých společností Jihomoravsk ý kraj, Brno, Kraj Vysočina, Jihlava, Třebíč a další municipality Ano / ano Je připravována Modernizace stávající sítě, obchvaty, mosty Zajištění pravidelného leteckého spojení s uzlovým letištěm Modernizace Letiště Tuřany Zlepšení dopravního spojení na Letiště Tuany a Očekávané zdroje EU, rozpočet JMK, SFDI, rozpočet Kraje Vysočina, půjčky (např. EIB) Soukromé zdroje, zdroje EU Letiště Vídeň Chybí peníze Očekávané zdroje EU, rozpočet JMK, rozpočet obcí v JMK, rozpočet Kraje Vysočina, rozpočty v Kraji obcí

17 Vysočina Nemotorová doprava, doprava v klidu (cyklostezky, problematika parkování) Vazba především na veřejnou dopravu, částečně vazba na aktivity týkající se silniční sítě Obce, v některých případech ve spolupráci se soukromým sektorem nebo dalšími obcemi (svazky obcí) Pouze zčásti Pouze zčásti Připravenost jednotlivých projektů rozdílná. je Mechanizmy realizace intervence bude nutné připravit. EU, SFDI, rozpočty krajů, rozpočty obcí

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Liberecký kraj. Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Liberecký kraj Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje říjen 2002 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY... 2 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 4 3.1 HLAVNÍ CÍL STRATEGIE

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Železnice a přestupní terminály v České republice

Železnice a přestupní terminály v České republice CZECHBUS 2014 Železnice a přestupní terminály v České republice Ing. Michal Váňa, Ph.D. odbor strategie Praha, 19. 11. 2014 Proč využívat železniční dopravu? Je rychlá a relativně spolehlivá, plnoprávné

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI 5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI Posílení pozice krajských měst a dalších center v regionu Jihovýchod jako pólů růstu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno Rozvojové projekty Jihomoravského kraje 12. 1. 2010 Brno ORR 11/2005 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 Střednědobý programový dokument Navazuje na Program rozvoje JMK 2006 2009 Návrh

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI

5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI 5. Prioritní oblast: INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST INTEGROVANÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI Posílení pozice krajských měst a dalších center v regionu Jihovýchod jako pólů růstu

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST

OPERAČNÍ PROGRAM V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST OPERAČNÍ PROGRAM V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST CCI Název Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1.1.2014 Způsobilý do 31.12.2023 Číslo rozhodnutí EK Datum rozhodnutí EK

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII /2008 XII /2008 Stručná informace o IDS JMK Koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK, spol. s r. o., společnost zřízená Jihomoravským krajem a Městem Brnem.

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Návrh schválený vládou ČR

Operační program Doprava 2014-2020 Návrh schválený vládou ČR Operační program Doprava 2014-2020 Návrh schválený vládou ČR Ministerstvo dopravy 10. července 2014 Obsah Úvod... 7 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček.

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část A1, A2. Denis Sitora Rostislav Vašíček. RK-20-2015-36, př. 1 Počet stran: 9 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Více

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.cz Obsah prezentace KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA Specifické vlastnosti dopravy jako zdroje znečištění ovzduší Zonální přístup

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti

Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti nositel: hlavní město Praha zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Lenka Kriegischová 4. 5. 2015 Integrované územní investice

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Regionální rozvoj a dopravní logistika

Regionální rozvoj a dopravní logistika REgional DEvelopment and TRAnsport Logistics Regionální rozvoj a dopravní logistika Představení projektu (Oficiální představení výstupů projektu, 21.6.2007, Břeclav, Česká republika) Břeclav dopravní podmínky

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více