Informace o fondu objektovyâch svazkuê Hradec KraÂloveÂ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o fondu objektovyâch svazkuê Hradec KraÂloveÂ"

Transkript

1 251 Informace o fondu objektovyâch svazkuê Hradec KraÂlove Xenie MuÈ llerovaâ, ZdenÏ ka VyskocÏilova CõÂlem tohoto prïõâspeï vkuje naâstin rozboruarchivnõâho protokolu, respektive tzv. noveâho archivnõâho protokoluobjektovyâch svazkuê Hradec KraÂloveÂ. Objektove svazky a jejich prïedchuê dce Objektove svazky byly obecneï zaklaâdaâny jednak na tzv. zaâjmoveâ objekty (sledovaly ¹ochranuª zejmeâna duê lezïityâch podnikuê a staâtnõâch a verïejnyâch institucõâ prïed ¹neprÏaÂtelskoucÏinnostõª), jednak za uâcïelem staâleâho dozorustb a sledovaânõâ cïinnosti i potenciaâlnõâch skupin odpuê rcuê rezïimu(naprï. organizace, spolky, strany puê sobõâcõâ v obdobõâ 1. republiky, profesnõâ, naâbozïenskeâ cïi jineâ skupiny obyvatel). Jejich puê vodci byly centraâlnõâ operativnõâ spraâvy StB, zejmeâna kontrarozveï dka, prïõâslusïneâ uâ tvary SpraÂvy StB Praha a krajskyâch spraâv a jejich podrïõâzeneâ soucïaâsti, Vojenska kontrarozveï dka, Hlavnõ spraâva PohranicÏnõ straâzïe a ochrany staâtnõâch hranic, v prïõâpadeï tohoto fonduprïedevsïõâm Krajska spraâva StB Hradec KraÂlove a jejõâ podrïõâzeneâ soucïaâsti. Obsah objektovyâch svazkuê se beï hem doby, kdy byly zaklaâdaâny, tj (1948), respektive 1954±1990, prïõâlisï nemeï nil. Dle obsahuobjektovyâch svazkuê a dõâluê, kteryâ se obvykle nachaâzõâ jako prïõâloha v objektoveâm svazku, veï tsïinousvazek obsahoval: ¹1. Seznam dokumentuê (MV cï. skl. 723) 2. Seznam osob (MV cï. skl. 724) 3. PrÏehled cïaâstõâ, dõâluê a slozï ek (MV cï. skl. 702) 4. Obsah objektovyâch svazkuê a dõâluê a cïaâstõâ (MV cï. skl. 706)ª. 1 ¹Pro obsah objektoveâho svazku, dõâlu, je urcïujõâcõâuâcïel, pro kteryâ byl svazek (dõâl) zalozï en. Objektove svazky se zaklaâdajõâ na: ChraÂneÏne objekty: (duê lezï iteâ vyârobnõâ a jineâ podniky, instituce, organizace CÏ SSR a spojencuê a zvlaâsïtnõâ prostory urcïeneâ ke zpravodajskeâ obraneï atp.) ± charakteristika objektu, vymezenõâ klõâcïovyâch uâsekuê a mozï nosti vyâskytu neprïaâtelskeâ cïinnosti, kteraâ by mohla ohrozit nebo posïkodit duê lezï iteâ zaâjmy, ± rozmõâsteïnõâ neprïaâtelskyâch osob, uâdaje charakterizujõâcõâ jejich neprïaâtelskeâ postoje a indicie (poznatky) o jejich neprïaâtelskeâ cïinnosti nebo zaâvadovyâch stycõâch, ± havaârie, poruchy, uâniky utajovanyâch skutecïnostõâ a jineâ projevy, ktereâ ohrozily nebo 1 Obsah objektovyâch svazkuê a dõâluê. Skladovy tiskopis TiskaÂrny MV cï. 706 ke SmeÏrnicõÂm A-oper-II-1. In: SmeÏrnice pro evidenci, statistiku a administrativu prïi kontrarozveïdneâ cïinnosti (A-oper-II-1), RMV ze dne

2 252 FONDY A MATERIAÂLY porusïily provoz, cïinnosti, bezpecïnost nebo jineâ zaâjmy objektu a vyâsledky vysïetrïenõâ, nebo naâznaky teïchto projevuê a vyâsledky preventivnõâch opatrïenõâ, ± zaâznamy o oficiaâlnõâch stycõâch pracovnõâka, ± kopie souhrnnyâch informacõâ o situaci v objektu prïedklaâdaneâ vedoucõâm pracovnõâkuê objektu, ± naâvrhy a zaâznamy o vyâchovnyâch nebo preventivneï-rozkladnyâch nebo dezinformacïnõâch opatrïenõâ. Rozpracovane objekty: (neprïaâtelskeâ instituce, organizace, vyârobnõâ cïi jineâ podniky nebo zarïõâzenõâ kapitalistickyâch staâtuê nebo mezinaârodnõâho charakteru, baâze neprïaâtelskyâch osob v CÏ SSR i zahranicïõâ, vymezeneâ prostory atp.). ± charakteristika rozpracovaâvaneâho objektu, oficiaâlnõâcïinnosti, legendy ke krytõâ neprïaâtelskeâ cïinnosti, indicie o naâznacõâch nebo projevech neprïaâtelskeâ cïinnosti, jejich formaâch a metodaâch, o vztahu a vyuzïõâvaânõâ objektu zpravodajskyâmi organizacemi cizõâch staâtuê, ± rozmõâsteïnõâ neprïaâtelskyâch osob, uâdaje charakterizujõâcõâ jejich neprïaâtelskeâ postoje, indicie o trestneâ cïinnosti a organizaâtorech, pachatelõâch, spolupracovnõâcõâch, o jejich vzaâjemneâm spojenõâ, odborneâ prïõâpraveï, materiaâlnõâm zajisïteïnõâ a technickeâm vybavenõâ a jejich blõâzkyâch prïõâbuznyâch a zpravodajsky zajõâmavyâch stycõâch atp., ± uâdaje charakterizujõâcõâ prïaâtelskeâ postoje osob, jejich kladneâ vztahy k CÏ SSR, uâdaje o blõâzkyâch prïõâbuznyâch, zpravodajsky zajõâmavyâch stycõâch a prïedpoklady jejich vyuzï itõâ. Zpravodajske hry: (zajisïteïneâ neprïaâtelskeâ zpravodajskeâ organizace a instituce, sluzï ebny, sïkolskeâ a vyâcvikoveâ prostory, materiaâlneï-technickeâ a jineâ uâtvary, prostrïedky spojenõâ a zjisïteïnõâ zpravodajsïtõâ orgaânoveâ nebo spolupracovnõâci atp.) ± informace charakterizujõâcõâ prostrïedõâ, osoby, formy, metody, prostrïedky cïinnosti proti zaâjmuê m CÏ SSR a spojencuê m a informace tyto skutecïnosti potvrzujõâcõâ nebo rozsïirïujõâcõâ nasïe zpravodajskeâ znalosti, ± zameïrïenõâ a cõâle zpravodajskeâ hry, plaâny a legendy k napojenõâ podstavaâm TS, kopie naâvrhuê nauâkolovaânõâprïi styku s protivnõâkem, kopie dezinformacïnõâch zpraâv, agenturneï-operativnõâ kombinace na kompromitaci zpravodajskyâch orgaânuê, spolupracovnõâkuê protivnõâka, na zjisït'ovaânõâ dalsïõâch osob, cïinnostõâ, zaâmeïruê atp. a vyâsledky teïchto opatrïenõâ. Do objektovyâch svazkuê se daâle zahrnujõâ: ± plaâny zameïrïenõâ a vyâsledky zpravodajskeâ praâce v objektu (zõâskaâvaânõâ TS, vyuzïõâvaânõâ a zkvalitnï ovaânõâ jejich cïinnostõâ, napojovaânõâ a podstavy TS neprïaâtelskyâm osobaâm, pouzï itõâ zpravodajskyâch kombinacõâ, technickyâch a jinyâch prostrïedkuê zpravodajskeâ praâce, k prïedchaâzenõâ, odhalovaânõâ a zamezenõâ neprïaâtelskeâ cïinnosti atp.), ± analyticko-zpravodajskeâ rozbory, hodnocenõâ situace a naâvrhy dalsïõâch postupuê praâce v v objektu, ± zaâznamy o ukoncïenyâch prïõâpadech zpravodajskeâho rozpracovaânõâ a ukoncïenõâ spolupraâce s TS a jejich hodnocenõâ ve vztahu k objektu, ± dohody o vzaâjemneâ koordinaci (kooperaci) zpravodajskeâ praâce s jinyâmi uâtvary nebo

3 FOND OBJEKTOVY CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVE 253 zpravodajskyâmi slozï kami sprïaâtelenyâch staâtuê, vzaâjemneâ prïedaâvaânõâ informacõâ a vyâslednost prïijatyâch opatrïenõâ v raâmci teïchto dohod, ± upozorneïnõâ nebo jineâ informace prïedaâvaneâ staâtnõâm, stranickyâm orgaânuê m CÏ SSR a spojeneckyâch staâtuê o neprïaâtelskeâ cïinnosti nebo osobaâch z objektu, ± zverïejneïneâ informace o neprïaâtelskeâ cïinnosti, ± naâvrhy na vyâdaje spojeneâ s obranou, rozpracovaânõâm objektu nebo zpravodajskou hrou, ± lustracïnõâ listy evidovanyâch osob ke svazku, ± jineâ põâsemnosti zpravodajskeâho charakteru, ktereâ majõâ vztah k objektu.ª 2 Prvnõ zmõânka o tzv. objektovyâch svazcõâch ve SmeÏrnicõÂch A-oper-II-1 je azï z roku 1954 v 36, 37: ¹Objektovy svazek ± objektoveâ svazky (prïõâloha cï. 22) se zaklaâdajõâ jednak po linii praâce, jednak podle obhospodarïovanyâch objektuê...ª 3 Do tohoto fonduvsïak nebyly ulozïeny pouze objektoveâ svazky, ale takeâ dalsïõâ druhy svazkuê, zejmeâna tzv.: l vsïeobecneâ svazky ± ¹VsÏeobecny svazek ± zaklaâdaâ se na objekty. NaprÏ. tovaârny, uârïady, statky, doly atd. Ve vsïeobecneâm svazku se sesïõâvajõâ i zpraâvy, tyâkajõâcõâ se jednotlivyâch osob, vyskytujõâcõâch se v objektu. Tento materiaâl musõâ byât po proveïrïenõâ prïeveden do svazku osobnõâho nebo skupinoveâho.ª 4 V instrukci z roku 1951 se jesïteï nemluvõâ o tzv. objektoveâm svazku, vsïeobecnyâ svazek lze tedy povazïovat za jeho prïedchuê dce; l veï cneâ operativnõâ svazky, ktereâ ¹se zavaâdõâ na spaâchanyâ staâtneïbezpecïnostnõâ cïin v prïõâpadeï, zï e pachatel nebyl vypaâtraân. ZavaÂdõ se v dohodeï s vysïetrïovateli MV. NenõÂ-li pachatel do dvou rokuê zjisïteïn, uklaâdaâ se do archivu...ª 5 O tomto druhu svazku se poprveâ zminï uje azï instrukce z roku 1957; l skupinoveâ svazky, ktereâ se zaklaâdaly na ¹skupinu ± skupina, to znamenaâ naprï. skupina osob, kteraâ projevuje podezrïelou cïinnost ± ilegaâlnõâ organizaceª. 6 Skupinovy svazek se objevuje jako kategorie uzï v prvnõâ instrukci k evidenci z roku 1951; l agenturneï-paâtracõâ svazky ± zaklaâdaly se na ¹osoby, jejichzï cïinnost byla nebo je 2 TamteÂzÏ. 3 AMV, TR MV cï. 157/1954, cïl. 162: SmeÏrnice o operativnõâ evidenci osob rozpracovanyâch soucïaâstmi Ministerstva vnitra a PoucÏenõ o zpuê sobu evidence, registrace, prïedaâvaânõâ, vyuzïitõâ a uklaâdaânõâ svazkuê operativnõâho rozpracovaânõâ v soucïaâstech Ministerstva vnitra. SchvaÂlil ministr vnitra Rudolf BaraÂk TõÂmto rozkazem byly zrusïeny zbyâvajõâcõâ ustanovenõâ puê vodnõâ smeïrnice z roku1951, nebot' kapitola ¹Jª jizï byla nahrazena instrukcõâ z dubna SmeÏrnice a PoucÏenõ byly poprveâ vydaâny jako sluzïebnõâ kniha A-oper-II-1 ( ) s oznacïenõâm ¹PrÏõÂsneÏ tajneâª, ktereâ se zatõâm objevilo jen v texturozkazu. Podepsal je naâcïelnõâk I. zvlaâsïtnõâho odborumv major VaÂclav Jiras a v zastoupenõâ nadporucïõâk Miroslav ChytryÂ. 4 AMV, Instrukce evidence pod cï.j. MNB B/4-161/02-taj-51, ze dne , podepsal ministr naârodnõâ bezpecïnosti Ladislav KoprÏiva. 5 AMV, cïl. 212 RMV cï. 199/1957 z s uâcïinnostõâ od Rozkaz podepsal pplk. SÏ tefan Demjan, naâmeïstek ministra vnitra. Instrukce je podepsaâna pplk. BedrÏichem RadonÏ em, naâcïelnõâkem I. zvlaâsïtnõâho odborumv. 6 AMV, Instrukce evidence z

4 254 FONDY A MATERIAÂLY zameïrïena proti lidoveïdemokratickeâmu zrïõâzenõâ a ktereâ se ukryâvajõâ prïed orgaâny vnitraª. 7 Tato kategorie svazkuse objevuje azï v instrukci z roku 1954; l patrïõâ sem i tzv. svazky proveï rïenõâ signaâlu, ktereâ se ¹zavaÂdõ na proveïrïenõâ signaâlnõâch poznatkuê o protistaâtnõâcïinnosti osoby... zõâskanyâch agenturou, vysïetrïovaânõâm, hlaâsïenõâm ruê znyâch uârïaduê, obcïanuê a podobneï, za uâcïelem potvrzenõâ jejich pravdivostiª. 8 Co se tyâcïe cïasoveâho rozsahufondu, prvnõâ svazky byly ulozïeny do archivukrajskeâ spraâvy Hradec KraÂlove Byly registrovaâny zacïaâtkem roku1952. PrÏedesÏle registrovaneâ svazky se jizï nedochovaly, byly pravdeï podobneï skartovaâny drïõâve, nezï mohly byât ulozïeny do archivu. Poslednõ svazek byl ulozïen do archivu pod archivnõâcïõâslo OB-543. DalsÏõ svazky, a. cï. OB-544 azï OB-650 byly tzv. zïiveâ svazky, tzn. zïe nestihly byât jesïteï ulozïeny do archivua operativneï s nimi StaÂtnõ bezpecïnost pracovala azï do revoluce, mozïnaâ azï do sveâho zrusïenõâ v uâ noru1990. Archiv Ministerstva vnitra vsïechny svazky prïevzal od BezpecÏnostnõ informacïnõâ sluzïby CÏ R dne 16. rïõâjna 1995, byly prïedaâny bez archivnõâho protokolu, pouze na zaâkladeï prïedaâvacõâho protokolu, kteryâ vytvorïila BIS. Stare archivnõâ protokoly Na tomto mõâsteï je trïeba zmõânit existenci tzv. staryâch archivnõâch protokoluê, jejichzï inventarizace byla zahaâjena v nedaâvneâ dobeï. 9 StaÂtnõ bezpecïnosti v Hradci KraÂlove se z nich tyâkajõâ zejmeâna dva protokoly operativnõâch svazkuê. Byly vedeny na jednotliveâ osoby, skupiny osob, organizace, cõârkevnõâ spolky a instituce, pruê mysloveâ a zemeï deï lskeâ podniky atp. Prvnõ protokol obsahuje zaâznamy o svazcõâch ulozïenyâch do archivu v obdobõâ od ± VeÏtsÏina svazkuê byla skartovaâna (v obdobõâ let 1955±56), jen maâloktereâ byly prïevedeny do tzv. noveâho protokolua uchovaâny. Protokol obsahuje porïadoveâ cïõâslo ± archivnõâ cïõâslo, datum (ulozïenõâ do archivu), prïõâjmenõâ, jmeâno a veï c, daâle uâ tvar ± sektor, kteryâ svazek uklaâdal (veï tsïinoukrajskaâ spraâva StB Hradec KraÂloveÂ, ale i dalsïõâ okresnõâ a mõâstnõâ oddeï lenõâ), kdo svazek prïevzal a poznaâmku o odeslaânõâ spisu(uvsïech svazkuê je poznamenaâno, co se s nimi daâle stalo). Druhy protokol, kteryâ by se dal povazïovat za prïedchuê dce archivnõâho protokoluobjektovyâch svazkuê, jõâmzï se tento cïlaânek zabyâvaâ, je oznacïen naâpisem ¹Protokol staryâch svazkuêª. CÏ õâtaâ celkem svazkuê, ulozïenyâch do archivuv obdobõâ ± VeÏ tsïina svazkuê zde uvaâdeï nyâch byla skartovaâna v letech 1956±57. Novy archivnõâ protokol objektovyâch svazkuê Objektove svazky, jak bylo jizï vyâsïe zmõâneï no, uklaâdala do archivuzejmeâna Krajska spraâva StB Hradec KraÂloveÂ, neï ktereâ z nich byly prïedaâny do operativnõâho archivujesïteï 7 AMV, TR MV cï. 157/1954, cïl. 162: SmeÏrnice o operativnõâ evidenci... z AMV, RMV cï. 78/1959, cïl. 79. Rozkaz byl sice vydanyâ , ale s uâcïinnostõâ azï od Rozkaz podepsal ministr vnitra Rudolf BaraÂk a samotnou Instrukci pak pplk. BedrÏich RadonÏ, naâcïelnõâk I. zvlaâsïtnõâho odborumv. 9 PodrobneÏ se k teïmto tzv. staryâm archivnõâm protokoluê m z Hradce KraÂlove vyjaâdrïõâ badatel Hynek ZlatnõÂk v neïktereâm z prïõâsïtõâch vydaânõâ SbornõÂku AMV. ± O soupisu teïchto protokoluê viz informace kolegyneï KaterÏiny Urbanove na s. 388.

5 FOND OBJEKTOVY CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVE 255 byâvaloukrajskouspraâvou StB Pardubice (do roku 1960 existoval i kraj Pardubice). 10 PuÊ vodneï byly svazky vedeny rovneï zï na ruê znyâch okresnõâch cïi mõâstnõâch oddeï lenõâch StaÂtnõ bezpecïnosti (Pardubice, Chrudim, JicÏõÂn, Trutnov, HavlõÂcÏkuÊ v Brod, U stõâ nad OrlicõÂ, Rychnov nad KneÏ zïnou, Svitavy, Semily, NaÂchod atd.). ZajõÂmave je takeâ jejich tematickeâ zameï rïenõâ. V prïõâloze cï. 1 k tomuto cïlaânkujsou ujednotlivyâch svazkuê uvaâdeï na zaâkladnõâ klõâcïovaâ slova, prïiblizïujõâcõâ hlavnõâ problematiku svazkua usnadnï ujõâcõâ tematickeâ vyhledaâvaânõâ. Jak je z prïehledupatrneâ, zaâkladnõâmi teâmaty jsouekonomika, staâtnõâ spraâva, justice, organizace, vojenstvõâ, SNB, veï da, zdravotnictvõâ, protistaâtnõâ cïinnost, strany (politickeâ), ideologie, emigrace a reemigrace, naâbozïenstvõâ, tzv. kriminalita, mlaâdezï, sport, doprava, zpravodajskaâ sluzïba a dalsïõâ. Tato zaâkladnõâ struktura se daâle cïlenõâ do dalsïõâch podteâmat, azï byl vytvorïen jakyâsi strom klõâcïovyâch slov. Tato struktura je prozatõâmnõâ a v zïaâdneâm prïõâpadeï si neklade naâroky na uâ plnost. Byla vytvorïena tak, aby tematicky vyhovovala fonduobjektovyâch svazkuê Krajske spraâvy StB Hradec KraÂloveÂ. Z tabulek a grafuê v prïõâlohaâch je zrïejmaâ cïetnost jednotlivyâch teâmat. PocÏet jejich vyâskytuje do jisteâ mõâry orientacïnõâ, nebot' klõâcïovaâ slova nebylo mozïneâ prïirïadit ke vsïem svazkuê m, jelikozï zpracovaânõâ fondunenõâ jesïteï uzavrïeno, proto je vyâzkum pocïõâtaân i procentuelneï. Je nutno takeâ prïihlõâzïet k celkoveâmupocïtusvazkuê v ruê znyâch obdobõâch (dohromady je zachovaâno 609 objektovyâch svazkuê ). Tabulky a grafy jsou rozdeï leny na tato cïasovaâ obdobõâ (rok ulozïenõâ do archivu): rok 1959 (v tomto roce bylo ulozïeno do fondupouhyâch 11 svazkuê, tzn. tento uâ daj je statisticky poneï kud irelevantnõâ, ale do vyâzkumu musel byât zarïazen), daâle leâta sïedesaâtaâ (zde je jizï vzorek, se kteryâm muê zïeme statisticky pracovat, veï tsïõâ ± celkem 243 svazkuê ), daâle 70. leâta (celkem 170 svazkuê ) a konecïneï 80. leâta (sem jsouzapocïõâtaâny i tzv. zïiveâ svazky, ktereâ byly ulozïeny do archivuazï v roce 1995, nicmeâneï fakticky byly registrovaâny jizï v 80. letech) ± celkem 185 svazkuê. NejpilneÏ jsïõâ byla tedy Krajska spraâva v 60. letech (resp. v 50. letech, protozïe svazky ulozïeneâ do archivuv 60. letech byly registrovaâny a vedeny praâveï v letech padesaâtyâch). Z prïõâloh cï. 3 a 5 je patrneâ, zïe nejcïasteï jsïõâ teâma, ktereâ se ve fonduvyskytuje, je protistaâtnõâ cïinnost ruê znyâch obyvatel, jejõâmzï pruê vodnõâm jevem bylo posõâlaânõâ nõâch dopisuê jak funkcionaârïuê m strany cïi dokonce vlaâdnõâm prïedstaviteluê m, tak prïedevsïõâm rïediteluê m a funkcionaârïuê m ruê znyâch podnikuê a zaâvoduê,rïediteluê m okresnõâch naârodnõâch vyâboruê. Tyto dopisy meï ly veï tsïinouvyâhruzïnoupodobu. TyÂkaly se jak osobnõâch probleâmuê (vinily funkcionaârïe z ruê znyâch druhuê perzekuce), tak byly i politickeâho zameï rïenõâ. VysÏetrÏovali se ale i naâpisy, vyâskyty letaâkuê. Toto teâma se vyskytuje 141kraÂt z celkoveâho pocïtu609 svazkuê, tzn. cïinõâ 23,15 % z celkoveâho pocïtusvazkuê. StB se 10 V 50. letech existovaly na uâzemõâ dnesïnõâcï eskeâ republiky pouze dva operativnõâ archivy StB: v Praze pro CÏ echy a v BrneÏ pro Moravu. Od roku 1958 zacïaly byât vytvaârïeny operativnõâ archivy prïi kazïdeâ krajskeâ spraâveï Ministerstva vnitra a prïi SpraÂveÏ Ministerstva vnitra JaÂchymov. Po reformeï staâtnõâ spraâvy v roce 1960 prïesïly operativnõâ archivy rusïenyâch krajskyâch spraâv MV k teïm krajskyâm spraâvaâm, s nimizï byly sloucïeny. In: FROLIÂK, Jan: Osud fonduê studijnõâho uâstavu MV. Archivnõ cïasopis, 48, 1/1998, s. 4

6 256 FONDY A MATERIAÂLY vysïetrïovaânõâm teï chto vyâhruzïnyâch dopisuê a uê zabyâvala nejvõâce v 70. letech (prïes 55 % svazkuê na toto teâma je praâveï z tohoto obdobõâ ± jak naznacïujõâ prïõâlohy cï. 4 a 7). Tohoto teâmatuse tyâkalo 45,88 % vsïech svazkuê a vsïech teâmat ze 70. let, jak naznacïujõâ prïõâlohy cï. 4 a 6. Velmi teï sneï na druheâm mõâsteï vcïetnosti vyâskytuteâmat se umõâstily svazky, ktereâ byly vedeny v problematice ruê znyâch pruê myslovyâch podnikuê. Jedna se o teâmata zaâsïkodnictvõâ v ruê znyâch pruê myslovyâch zaâvodech ± ruê zneâ zaâvady, tzv. zmetkovistost prïi vyârobeï, pozïaâry, vyâbuchy a jineâ ¹sabotaÂzÏe poctiveâ socialistickeâ praâceª. To vsïe bylo duê vodem k ¹ochraneÏ ª teï chto podnikuê a zaârovenï ke sledovaânõâ tzv. vnitrïnõâch neprïaâtel a sïkuê dcuê komunistickeâho rezïimu. Tomuto teâmatuse veï nuje 22,99 % vsïech svazkuê (vyskytuje se 140kraÂt z celkoveâho pocïtu609 svazkuê ). 11 NejcÏasteÏ ji se toto teâma objevovalo v roce 1959 (zde ale nenõâ dostatecïneï pocïetnyâ statistickyâ vzorek) a v 60. letech ± 27,98 % svazkuê na toto teâma. V 70. letech problematika pruê myslovyâch podnikuê ustoupila do pozadõâ (pouze 10,59 %), aby se v dobeï normalizace zase toto teâma znovupocïetneï objevilo (25,41 %). 12 PrÏes 48 % svazkuê, ktereâ setyâkaly ochrany a sledovaânõâruê znyâch pruê myslovyâch podnikuê, bylo ze 60. let, zatõâmco v 70. letech to bylo pouze asi 12,86 % svazkuê. 13 DalsÏõ teâmata jizï nejsoutak cïetnaâ, na trïetõâm mõâsteï je trïeba jmenovat problematiku dopravy (8,37 % ze vsïech svazkuê ) ± toto teâma se vyskytuje v archivnõâm protokole celkem 51kraÂt, 14 nejcïasteï ji v 80. letech (49 %) 15 ±prïesto v 80. letech tato problematika tvorïila jen neï co prïes 2 % z celkoveâho mnozïstvõâ teâmat. 16 MeÂneÏ cïasto se objevovala dalsïõâ tzv. protistaâtnõâ cïinnost v kraji Hradec KraÂlove ± objektoveâ svazky byly zaklaâdaâny na ruê zneâ neprïaâtelskeâ skupiny osob (tzv. byâvalõâ lideâ ± vojaâci, zïivnostnõâci, rolnõâci, prïedstaviteleâ byâvalyâch politickyâch stran atp.), ilegaâlnõâ organizace, odbojoveâ skupiny, amnestanty, na opozici, cõârkev, emigraci atd., prïicïemzï tyto svazky nemajõâ centralizujõâcõâ charakter, spõâsïe popisujõâ a vysïetrïujõâ jevy, ktereâ se odehraâly pouze v kraji. NicmeÂneÏ mnoheâ z nich byly soucïaâstõâ celostaâtnõâch akcõâ StB. PocÏty a procenta vyskytovanyâch teâmat vzhledem k celkoveâmupocïtusvazkuê za daneâ obdobõâ 17 a vzhledem k pocïtusvazkuê, ktereâ se vyskytujõâ na daneâ teâma, 18 je mozïno vycïõâst z prïilozïenyâch tabulek a grafuê. (KolikraÂt se vyskytovala jednotlivaâ teâmata celkem a vzhledem k urcïiteâmuobdobõâ ± viz prïõâloha cï. 3; kolik procent ze vsïech svazkuê se teâmatu veï nuje ± prïõâlohy cï. 3 a 5; z celkoveâho pocïtusvazkuê za daneâ obdobõâ kolik procent se tyâkalo urcïiteâho teâmatu± prïõâlohy cï. 4 a 6; a konecïneï z celkoveâho pocïtusvazkuê na daneâ teâma kolik procent se vyskytuje v daneâm obdobõâ ± prïõâlohy cï. 4 a 7). 11 Viz prïõâlohy cï. 3 a Viz prïõâlohy cï. 4 a Viz prïõâlohy cï. 4 a Viz prïõâlohy cï. 3 a Viz prïõâlohy cï. 4 a Viz prïõâlohy cï. 4 a Viz TamteÂzÏ. 18 Viz prïõâlohy cï. 4 a 7.

7 FOND OBJEKTOVY CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVE 257 Podle archivnõâho protokoluje zachovaâna veï tsïina svazkuê. SkartovaÂno bylo 41 svazkuê z celkovyâch 650 svazkuê (spolus tzv. zïivyâmi svazky tvorïõâ fond 609 svazkuê ), tj. mnohem meâneï, nezï jak tomubylo v jinyâch krajskyâch spraâvaâch cïi v centraâle. DuÊ vody byly ruê zneâ, ale cïasto se svazek prïevedl pod jinyâ, jizï existujõâcõâ, s podobnouteâmatikou. CÏ astaâ byla vsïak vnitrïnõâ skartace svazkuê. Svazky byly (zvlaâsïteï na konci roku1989) hromadneï nicïeny a doslova vytrhaâvaâny z desek bez jakeâhokoliv zaâznamuo skartaci. Mnoho objektovyâch svazkuê se dochovalo pouze v neï kolikastraânkoveâ podobeï, tj. desky, naâvrh na zalozïenõâ svazkua naâvrh na ulozïenõâ svazkudo archivu. NeÏ kdy se dochoval i seznam puê vodnõâch svazkuê a dõâluê, ze ktereâho lze rozpoznat, jakeâ materiaâly svazek drïõâve obsahoval. Tyto prameny jsouduê lezïiteâ vodõâtko pro dalsïõâ studium zejmeâna objektovyâch svazkuê tzv. centraâly a samozrïejmeï pro historickyâ vyâzkum cïinnosti StaÂtnõ bezpecïnosti v hradeckeâm regionu. Je nutno opravdu objektivneï a kriticky prïistupovat k teï mto pramenuê m, ktereâ nelze samy o sobeï povazïovat za materiaâl primaârnõâ povahy, ale lze je povazïovat za jakyâsi dõâlcïõâ cïlaânek ke studiu slozïiteâ problematiky, kteryâm bezesporu obdobõâ komunistickeâho rezïimubylo. V soucïasneâ dobeï je fond ulozïen na oddeï lenõâ vysïetrïovacõâch a operativnõâch spisuê AMV a postupneï inventarizovaân. JsoudoplnÏ ovaâny strucïneâ anotace svazkuê, ktereâ budou v nejblizïsïõâ dobeï zacïleneï ny do archivnõâho systeâmujanus. ProbeÏ hla takeâ digitalizace celeâho fondua naâsledovalo tzv. jmenneâ vyteï zïenõâ objektovyâch svazkuê. PrÏõÂloha cï. 1 obsahuje prozatõâmnõâ soupis objektovyâch svazkuê Hradec KraÂloveÂ, ucïineï nyâ prïedevsïõâm z archivnõâho protokolukrajskeâ spraâvy a prïedaâvacõâho protokolu od BIS CÏ R Hradec KraÂloveÂ. Soupis neobsahuje neprïevzateâ a znicïeneâ svazky. CÏ lenõâ se na 9 zaâkladnõâch identifikacïnõâch uâdajuê : archivnõâcïõâslo, datum ulozïenõâ svazkudo archivu, spraâva, odbor nebo oddeï lenõâ, ktereâ svazek ulozïilo do archivu, druh svazku, krycõâ naâzev svazku, doplnï ujõâcõâ uâ daje z archivnõâho a prïedaâvacõâho protokolu, prïõâpadneï ± tam, kde byl zachovaân ± i zaâkladnõâ popis svazku, puê vodnõâ registracïnõâ cïõâslo a klõâcïovaâ slova. Poslednõ mõâsto je vyhrazeno mõâstu(okresu), ktereâho se svazek tyâkaâ. K zemeï - pisnyâm naâzvuê m jsouprïirïazeny dnesïnõâ okresy. Pokud okres nenõâ uveden, bud' se nepodarïilo zjistit zemeï pisneâ u mõâsteï nõâ, nebo se problematika tyâkaâ celeâho kraje. ZemeÏ - pisneâ u rcïenõâ neï kdy vychaâzõâ z registrujõâcõâho nebo archivujõâcõâho uâ tvaru. Pokud to sïlo, jsouuvedena chybeï jõâcõâ nebo alternativnõâ krycõâ jmeâna a naâzvy svazkuê (ozn. jako KJ nebo bez oznacïenõâ). PrÏõÂloha cï. 2 obsahuje soupis svazkuê, ulozïenyâch v tzv. fonduh (jsouvypsaâny pouze ty signatury, u kteryâch lze jednoznacïneï tvrdit, zïe se bezprostrïedneï tyâkajõâ kraje Hradec KraÂloveÂ). Tento archivnõâ fond byl vytvorïen pocïaâtkem 80. let za uâcïelem postupneâho soustrïed'ovaânõâ ¹historicke operativyª, tedy veï cnyâch, objektovyâch a osobnõâch (agenturnõâ i kontrarozveï dneâ povahy) svazkuê, vyâznamnyâch z hlediska cïinnosti operativnõâch spraâv StB a krajskyâch uâ tvaruê tohoto druhu (nachaâzejõâ se v neï m ovsïem i spisy vysïetrïovacõâ).

8 258 FONDY A MATERIAÂLY P íloha. 1 Prozatímní soupis objektových svazk - Hradec Králové Archivní íslo Datum uložení Správa/ odbor/ odd lení, které svazek uložilo Druh svazku Krycí název Dopl ující údaje z archivního protokolu, p ípadn p edávacích seznam BIS odb. 1. odd OB Severostav n. p odb. 1. odd OB Energotrust Ji ín, 4. odb. VS DRÁŽKA odb. 2. odd VS PERNÍK Výstavba kujné slévárny n. p. Agrostroj Ji ín 357 Výhružné ní dopisy v 35 Ji ín, 4. odb. VS SKE Strojírenství 532 Trutnov, 4. odb. OB Uran v okrese Trutnov 268 Žamberk, 4. odb. VS DOPIS Anonymní dopisy v KS odb. 2. odd VS JAROM Výskyt ních dopis odb. 1. odd VS BLOK Zmetkovitost v n. p. s. závody naftových motor 219 Registra ní íslo Klí ová slova Místo stavebnictví stavebnictví stavebnictví - KS stavebnictví - JC JC UO

9 FOND OBJEKTOVYÂ CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVEÂ odb. 1. odd VS HOALEN Závady na stavb sklad Státních hmotných rezerv p i Ú adu p edsednictva vlády v Bohuslavicích 227 Rychnov, 4. odd. VS AMOR Mor v JZD Tutleky 471 stavebnictví - zem d lství odb. 2. odd OB Masové organizace - odbory KS-MV, Pardubice, 4. odb. OB Krajský svaz spot ebních družstev Pardubice - závady 68 Organizace - organizace spole enské - odbory obchod KS-MV, Pardubice, 4. odb. OB Masna Pardubice 69 potraviná ský pr mysl KS-MV, Pardubice, 4. odb. OB KS-MV, Pardubice, 3. Velkoobchod s potraviná ským zbožím 71 potraviná ský pr mysl odb. VS Vražda Lubomíra Krátkého Kriminalita - vražda KS-MV, Pardubice, 4. odb. OB Lanškroun APS JINDRA Teplárna Semtín (Elektrárna Zelená Louka) 208 Požár u Jind icha Veselého - Lanškroun 421 P elou VS Požár stodoly JZD P elou 292 energetika zem d lství - požár zem d lství - požár Ji ín, 4. odb. APS ŠNEK Cukrovar Rozd lovice 477 potraviná ský pr mysl SM/T U? Horka u St. Paky?? UO NY

10 260 FONDY A MATERIAÂLY Ji ín, 4. odb. APS ZMETKY Slévárna Agrostroj Ji ín odb., 3. odd. OB Ozbrojené složky a soudy Dobruška, 3. odb. OB Moravská Okresní vojenská správa Dobruška 379 T ebová VS BORUŠOV Záškodnictví v JZD Borušov 589 Moravská JZD Velké Opatovice - T ebová VS DR BEŽÁR dr bežárna 803 KS-MV, 3.odb.,2.odd Všeob. Bývalý p íslušník SNB 170 KS-MV, 3.odb.,2.odd Všeob. Osoby podez elé z rozši ování ilegálních leták 831 KS-MV, 3.odb.,2.odd Všeob. Teroristické iny 861 Vojenství - ozbrojené složky; justice - soudy Vojenství - vojenská správa zem d lství - zem d lství protistátní skupiny osob - bývalí lidé protistátní skupina ; letáky teror Svitavy Všeob. Kerazont KS-MV Brno, vyšet. odb. VS KOCLÍ OV Koclí ov - požár vep ína - nep ítel 22/59 pr mysl zem d lství - požár KS-MV Brno, 2. odb. VS BORŠOV Boršov - obec Státní správa - obec KS-MV Brno, 2. odb. VS N mci N mci KS-MV Brno, 2. odb. VS KS-MV Brno, N mci reemigrace - Moravská T ebová N mci; reemigrace - N mci Mor.T ebová VS SANDRIK Sandrik n. p. 986 KS-MV Brno, Mor.T ebová VS Zdravotnictví Zdravotnictví JC BK?

11 FOND OBJEKTOVYÂ CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVEÂ KS-MV Brno, Mor.T ebová VS ímskokatolická církev - Moravská T ebová P elou VS SILO Požár JZD - silo - Chýš 420 KS-MV Pardubice, 3. odb. VS KS-MV Pardubice, 3. odb. VS ZLATÁ KOTVA KS-MV Pardubice, 3. Výhružné dopisy - ní koresponden ní lístek 583 Pr ša Jaroslav (protistátní letáky, Zlatá Kotva) 582 odb. VS Ukrajinci - nacionalisté 40 KS-MV Pardubice, 3. Náboženství - církev - ímskokatolická církev zem d lství - požár letáky Ideologie - nacionalismus - ukrajinští nacionalisté odb. VS Trockisté 124 Ideologie - trockismus Pardubice OB Krajský výkupní podnik Pardubice, zem d lská osiva 4043 Pardubice OB Emigrace - Volynští eši 4058 zem d lství Emigrace - Volynští eši KS-MV, 4. odb., 1. odd. OB Havl. Brod OB STAVEBNICTVÍ Krajská správa spoj - jednotlivé OPÚ v kraji 239 Stavebnictví, pozemní stavby Havlí k v Brod 3924 Havl. Brod OB BENZI Benzina n. p. - Šlapanov 3925 Rychnov VS NÁPI Obec Semechnice, protistátní nápisy 349 Semily OB Kolora Semily n. p Doprava - krajská správa spoj stavebnictví chemie Státní správa - obec; protistátní innost - nápisy chemie HB HB SM

12 262 FONDY A MATERIAÂLY APS BLANÍK Anonymní dopis na MZ - "reak ní" zam ení Chrudim OB s. státní lesy Slati any Náchod APS PLAKÁT Výhružný plakát v obci Petrovice (Petrovi ky)? Rychnov APS DOPI Anonymní dopisy výhružného charakteru - napadající instituce v Dobrušce (KS ) Havl. Brod APS AKCE ECHO KS-MV zde? 4. odb., 1. odd. APS REAKTOR Výbuch v Horáckých škrobárnách a lihovarech v n. p. Havl. Brod ZVÚ Kukleny - reaktor - cukrovar (písek u ložiskových reaktor v cukrovaru v SSSR - ze ZVÚ) Náchod APS ANONYM Rychnov APS ŠLÍ KY KS-MV, Rychnov, 4. odb. APS PLAMEN APS VÍDE Anonymní dopis - n. p. ZG Náchod 380 Teroristický útok proti len m KS. (Špalí ky - funkcioná ONV dal pod kola auta špalí ky s h ebíky v obci Spáleništ ) 350 Požár ve výkupním závod Žamberk (požár v JZD P ín - stodola) 630 P edání zpráv n kterým zam stnanc m KNV "Svobodné Evrop " (vysíla Svobodná Evropa v Mnichov ) 80 zem d lství - KS potraviná ský pr mysl potraviná ský pr mysl - protistátní skupina osob teror - KS zem d lství - požár Sd lovací prost edky - rozhlas - Svobodná Evropa CR HB

13 FOND OBJEKTOVYÂ CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVEÂ APS MAGDA Otrávení 3 dojnic jedem na krysy v JZD Holohlavy Ústí nad Orlicí APS JISTI Zmetkovitost ve výrob jisti v n. p. MEZ Letohrad KS-MV zde? 3. odb., 1. odd. OB TROCKISTÉ Konfidenti v KS - okres Rychnov n. K., vyzrazení akce Špan lsko, konfidenti v KS -, OZÚS, "zápa áci" v KS - emigrace, interbrigadisté - Špan lsko, trockisté Pardubice APS STOH Požár stohu u JZD Kasalice Náchod APS KRMI Pilka na železo v pytli se šrotem v JZD Zájezd Semily APS TAJEMNÍK Anonymní výhružné dopisy funkcioná m MNV a ONV Semily APS ÚDER Anonymní dopis p edsedovi JZD v obci Veselá Semily APS JESENNÝ Semily APS VÝKUP Letáky protistátního zam ení a výhružné dopisy funkcioná m (letáky v obci Jesenná) 3679 Výhružné dopisy ve ejnému initeli a ní dopisy státním ú edník m (výhružné dopisy zasílané p edsedovi JZD ve Veselé) 3680 zem d lství protistátní skupina osob trockisté ; emigrace; konfidenti - KS zem d lství - požár zem d lství - letáky UO,? SM SM SM SM

14 264 FONDY A MATERIAÂLY Ji ín APS POŽÁR Požár u "kulaka" Prokopa v Dobré Vod u Ho ic (hospodá ských budov v JZD Dobrá Voda) Ji ín APS DOPIS Pardubice APS REORGANIZACE KS-MV 3. odb. OB LIDOSPRÁVA Pardubice OB Výhružný ní dopis editeli R v Ho icích 505 Výhružné dopisy na ÚV KS a MHD Praha - nová mzdová soustava 3980 Lidospráva, okres Hradec Králové 21 Krajské sdružení n. p. ve stavebnictví Pardubice, odbytová základna Havl. Brod APS SÍRAN Chrudim OB Nesprávné p id lování síranu amonného pro Jihlavský kraj (znehodnocení hnojiv ) 3914 Kovolis n. p. Hedvikov (výroba tlumi pro vojenská auta) Ji ín APS POŽÁR VELIŠ Požár v JZD Velíš Rychnov SIG SD Znehodnocení užitné vody v Brocné Náchod APS AKCE LIS Záškodnictví v n. p. SBŠ Hronov - sabotáž APS KOVÁ JZD Librantice - požár, ní dopisy 589 zem d lství - požár - KS Státní správa - obec - lidospráva stavebnictví zem d lství - zem d lství - požár zem d lství - zem d lství - požár - protistátní innost - JC JC HB CR JC

15 FOND OBJEKTOVYÂ CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVEÂ Rychnov APS ANONYM Rychnov APS SPORT KS-, 3.odb., 2. odd APS DOPIS KS-, 3.odb., 2. odd APS T EBECHOVICE KS-, 3.odb., 2. odd APS NOVÁ KA Pardubice APS DOPIS APS ARCHIBALD Havl. Brod APS SPOJE Havl. Brod APS AGREGÁT Protistátní ní dopisy na adresu ONV Rychnov 652 Narušování výroby voz Š- 450 v Kvasinách AZNP (nedostatky p i výrob Š 450 RC, AZNP Kvasiny) automobilový pr mysl - Výskyt ních dopis - obsah výhružný (19 ních dopis na adresu ÚV KS a Rudého práva) 397 Výskyt ních dopis (z T ebechovic do rozhlasu Praha) 624 Výskyt ních dopis v Nové Pace (z Nové Paky na ONV a KS Nová Paka) 34 Výhružné dopisy adresované na ONV P elou a Ministerstvo zem d lství (Mlýn) 3960 Zmetkovitost na automobilových hlavách Spartak a Trambus (Slévárna ŽZNM - 02 Plotišt n. L.) KS ; sd lovací prost edky - rozhlas - KS, státní správa - vláda - ministerstvo zem d lství automobilový pr mysl - Odcizení na OPÚ Havlí kov Brod pistolí a náboj 3915 Kriminalita - krádež KOVO finiš - závady na dodávkách pro export (KOVO Lede n. S. - zám na - materiálu) 3913 JC HB HB

16 266 FONDY A MATERIAÂLY Ji ín APS TEROR KS-MV 3/1 APS HYGIE KHES Ji ín APS TEROR Svitavy APS KUN I KS-MV zde?, 4. odb., 1. odd. OB SAO Pardubice VS EZA KA KS-MV zde?, 4. odb., 1. odd. APS MELIORACE KS-MV zde?, 4. odb., 1. odd. APS PROJEKTANT Havl. Brod OB Anonymní dopis len m JZD Žeretice - okres Ji ín (3) 583 ; ekonomika - zem d lství Podez ení z nep átelské innosti na Krajské hygienické epidem. stanici 645 Protistátní innost Anonymní dopis Brunclíkovi JZD ejkovice 716 Anonymní dopis p edsedovi JZD v Kun in 3888 ; ekonomika - zem d lství ; ekonomika - zem d lství; KS Podnik SAO v kraji ( SAO Trutnov - oprava vojenských vozidel i civilního sektoru) - eskoslovenské automobilové opravny 1266 Vsunutí želez do mlátící soupravy (poškození mláti ky v JZD Kojetice) 3963 Anonymní dopisy v Agroprojektu a KV KS Pardubice 4012 Havárie m i e v chemickém závodu Likier dodaných ZVÚ (n. p. Likier Škoda) 5528 Bývalí agrárníci (Havlí k v Brod, Lede n. Sázavou) - automobilový pr mysl; vojenství - armáda zem d lství - ; ekonomika - zem d lství - KS chemie Strany - agrárníci; protistátní innost - protistátní skupina osob bývalí lidé - JC JC? HB

17 FOND OBJEKTOVYÂ CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVEÂ APS MOTOR KS-MV zde?, 3. odb., 1. odd. OB JUSTICE Zmetkovitost p i výrob píst pro S-706 (Trambus) - Metaz - nedodržení technologie výroby 547 Justice v kraji (zneužívání pravomoci ú edník - 2x policie - 1x) Trutnov APS POLA P íprava k založení požáru v papírn v Dolní Branné (závod KR) Náchod APS TAJEMNÍK Výhružný ní dopis tajemníkovi MNV Vilantice Náchod APS U ITEL APS HADICE Teroristický útok a ní dopis bývalému p edsedovi MV KS Nové M sto n. Metují (rozbíjení oken) 509 Podez ení ze sabotáží vysokotlakých hadic (výskyt vadných hadic z n. p. ZG Hr. Králové) Náchod APS DOPI Výhružné ní dopisy k uv zn ní ímskokatolického fará e Vorla (ní dopis fará i v erveném Kostelci) Trutnov APS ZÁŠKODNÍK Prolití elektrických kabel - poruchy vážn jšího charakteru na dole Stachanov Radvanice Ji ín APS KOMENSKO Požár stodoly SSS Ústí n. Orlicí APS HELVÍKOVICE Výhružné letáky v obci Helvíkovice (vyv šený plakát) 318 automobilový pr mysl - Justice; kriminalita - zneužívání pravomoci papírenský pr mysl - ; státní správa - národní výbory teror; ; státní správa - národní výbory; KS gumárentsví - ; náboženství - církev - ímskokatolická církev hutnictví - zem d lství - požár letáky JC UO

18 268 FONDY A MATERIAÂLY KS-MV 4/1 APS POŠTA Zcizení dopis na poštovním ú ad v eské T ebové (rozsáhlé krádeže dopis voják posádky eské T ebové) APS ŠROUB Železo ve snopech JZD St žery (sabotáž - mláti ka) APS OHNIŠ ANY Diverzní innost v JZD Ohniš any (propíchání pohlavního ústrojí dojnic) 679 Trutnov APS OB ANÉ Protistátní letáky v Trutnov 410 Náchod APS PLAKÁT Poškození plakát k V SR v ZG Náchod Rychnov APS ZÁSPCE Výhružný dopis funkcioná i OV KS Ústí n. Orlicí APS ŽHÁ Požáry v obci Sedlec - JZD KS-MV 3/1 APS POZOROVATEL Anonym zaslaný prezidentské kancelá i z KS-MV 3/2 APS FAKULTA Anonymní dopis Dzedzinské - rektorovi katedry ML na VLA Hr. Králové Ústí n. Orlicí APS HLASATEL Výhružné dopisy na adresu S rozhlasu a ÚV KS z Pardubic a eské T ebové 3754 Kriminalita - krádež; vojenství - armáda zem d lství - zem d lství - letáky vandalismus ; organizace - organizace stranické - KS zem d lství - požár ; sd lovací prost edky - rozhlas - KS UO UO, UO

19 Trutnov APS VODA Zatopení dolu P tiletka 5972 KS-MV zde?, 4. odb., 1. odd. APS NELÁR Vážné závady v panelárn P edm ice n. L Chrudim APS HAVEL Ohrožení zam. mlýna PVC Prachovice 5937 Semily APS FAŠISTA Havl. Brod APS ANONYM Ústí n. Orlicí APS HOLICE Letáky a ní dopisy Tatobity a okolí 3681 Anonymní dopisy funkcioná m MNV Nová Ves u Sv tlé n. Sázavou 5821 Položení p ekážek p ed osobní motorový vlak (na kolejích u obce Holice) 6169 KS-MV 4/1 OB Krajské sdružení ve stavebnictví 5322 KS-MV 4/1 APS NEL KS-MV 2/1 OB ANGLIE - BÁZE Panelárna P edm ice - nedodržení technologie 5628 Západní armáda; Britská spole nost pro eskoslovensko - Britský ústav; Anglie 104 Ústí n. Orlicí APS KOHOUTY Uzavírání kohout tlakové pr b ž. brzdy u vlak (v prostoru US eská T ebová) 6168 Chrudim APS ZÁŠKODNÍK Závady na strojích JZD "Nový život" Luže (sabotáž) 5982 hutnictví - záplavy stavebnictví - chemie - - letáky vandalismus stavebnictví stavebnictví - protistátní skupiny osob - bývalí lidé - vojáci - báze - VB Doprava - železni ní doprava - zem d lství - CR SM, JN HB, UO UO CR - FOND OBJEKTOVYÂ CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVEÂ 269

20 270 FONDY A MATERIAÂLY Náchod APS POŠTA Hanlivý lístek na státníka sp áteleného státu (vylepení hanobného letáku proti SSSR) Semily APS CUITISIN Závady p i výrob Cuitisin v Hraba ov OB Gumokov, státobezpe nostní prov rka APS OHE Požár stodoly JZD Chud ice KS-MV 4/1 OB editelství národního podniku Plynostav Havl. Brod APS PÍSA Výhružné dopisy v Habrech (funkcioná m JZD) Havl. Brod APS KRU Výhružné dopisy funkcioná m JZD ( odesílán z Dolní Krupé do JZD Olešné) /2 OB JUNÁK Bývalí p íslušníci organizace Junák - podez ení z ilegální innosti APS SENDRAŽICE Požár kravína JZD Sendražice OB Zem d lství v okrese 5340 letáky potraviná ský pr mysl - gumárenství zem d lství - požár energetika - plyn ; ekonomika - zem d lství ; ekonomika - zem d lství protistátní skupiny osob - ilegální organizace - Junák - mládež zem d lství - požár zem d lství SM HB HB

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č.

Inventář. Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939-1942. Státní oblastní archiv v Zámrsku. archivní pomůcka č. 8999 NAD č. Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8999 NAD č. 67 Národní souručenství - krajský sekretariát Pardubice 1939- Zpracovali: Mgr.

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 17. března 2006 Č.j.: 471 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 17. března 2006 Č.j.: 471 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 17. března 2006 Č.j.: 471 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Rotrekl

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 NEMOVITÁ V C: 1.obvyklá ceny pozemku dle LV. 5255 v k.ú. Strá nice 2. 1/2 obvyklé ceny dle LV.153 v k.ú.strá nice Vlastníci pozemku: Paní Lenka Sklenáková,

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6.

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6. Dospělí 01 Východočeská divize kolo den datum TC Chrudim A 1. sobota 2.5.2015 18 27 36 45 Tenis Nová Paka A 2. sobota 9.5.2015 85 64 73 12 TC Dvůr Králové A 3. sobota 23.5.2015 28 31 47 56 LTC Pardubice

Více

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna: ADEVA - školní jídelny, spol. s r. o. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor zařízení:

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÍ VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR 1 TO SK Žamberk A 1 Baník Žacléř 1 TC Jevíčko 2 TO TJ Tesla Pardubice 2 LTC Nový Bydžov A 2 TK Ústí nad Orlicí B 3 TC Hořice A 3 TK Náchod 3 TK SB Světlá nad Sáz. 4 TC Dvůr

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950)

Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//2813 Inventář archivní pomůcka č. 9001 NAD č. 2813 Vlajka - župní vedení Pardubice 1940-1942 (1945/1950)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2013 Společný evropský indikátor A.3 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 01. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto :

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Par. Pol. Popis Kč tis. komentář 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1900 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb.

Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb. Střední odborné učiliště nábytkářské a SOŠ, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb. 1. Úvodní ustanovení Tento dopravně provozní řád (dále jen DPŘ)

Více

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce Otázka: Ústava a konstitucionalismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): barbora4.a - ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu,

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 21. 11. 2013 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2013 Semilsko V následujících odstavcích je uveden

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Katastrální ú ad St edo eský kraj

Katastrální ú ad St edo eský kraj Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. ÍLOHA. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem AD LDS

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Vrchní přednosta UŽST Chomutov: k obsluhovacímu řádu Odbočky Dubina č. 1/06

Vrchní přednosta UŽST Chomutov: k obsluhovacímu řádu Odbočky Dubina č. 1/06 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice CHOMUTOV Č.j.: 3357 / 2006 Platí od 1.11.2006 do vydání 3. změny OŘ V Chomutově dne 5.10.2006 Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov k obsluhovacímu řádu Odbočky

Více

B. P R O V O Z N Í Č Á S T

B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1. Jízda vozidel v obvodu služebny B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1.1. Ustanovení o posunu v obvodu lokomotivní remízy. Při jízdě hnacích vozidel (dále jen HV) v obvodu služebny strojvedoucí upraví rychlost

Více

Podnikatelské struktury obchodu, ubytování a stravování a CK k 31. 12. 2015

Podnikatelské struktury obchodu, ubytování a stravování a CK k 31. 12. 2015 Podnikatelské struktury obchodu, ubytování a stravování a CK k 31. 12. 2015 Stručná analýza podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ V rámci statisticko-ekonomického zpravodajství přinášíme čtvrtletně

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 31.10.2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2014) V Praze dne 28. 7. 2014 Ing. Miloš Kodad ředitel školy Obsah

Více

Instalace světelného signalizačního zařízení s radarem. pro obec. Žalhostice. Jaroslav Ulman, tel.: 603 855 266

Instalace světelného signalizačního zařízení s radarem. pro obec. Žalhostice. Jaroslav Ulman, tel.: 603 855 266 Instalace světelného signalizačního zařízení s radarem pro obec Žalhostice Obchodní název nabízejícího Právní forma Sídlo nabízejícího EMPEMONT s.r.o. společnost s ručením omezeným Železničního vojska

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Číslo jednací. Důvodnost. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum doručení. Datum vyřízení. Shrnutí vyřízení podání. Číslo jednací. Důvodnost. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá po 1.7.2011) - celkem 43 podání Datum doručení 1.7.2011 Podnět k rozhodnutí o změně příslušnosti k vedení

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Radio Free Europe očima Státní bezpečnosti

Radio Free Europe očima Státní bezpečnosti Radio Free Europe očima Státní bezpečnosti Fotografie v objektovém svazku komunistické rozvědky PAVEL ŽÁČEK IVANA KOUTSKÁ Příslušníci Státní bezpečnosti včetně Hlavní správy rozvědky ukládali získané či

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 164 Rozesla na dne 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâ stka 164 Rozesla na dne 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâ stka 164 Rozesla na d 29. listopadu 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: 504. Vyhla sï ka, kterou se provaâdeïjõâ Ïktera ustanovenõâ zaâkona o pomoci v

Více

České dráhy OBSLUHOVACÍ ŘÁD

České dráhy OBSLUHOVACÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro závorářské stanoviště Horní Řepčice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r.. přednosta stanice Václav Chmelař v.r... dopravní kontrolor Schválil:

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Pořadové číslo 19/2014 Místo konáni: Termín: Přítomno: Jednáni řídil: hasičárna 17.3.2014 od 19,30 hod. 9 občanů Oldřich Moravec

Více

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel. Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz Zpráva o činnosti městské policie Litovel za rok 2014 Služební vozidlo

Více

Historie pamětních knih na železnici

Historie pamětních knih na železnici Zdeněk Hrdina Miroslav Kunt Historie pamětních knih na železnici První nápad Uveřejnil časopis Železniční revue v roce 1919. Autorem přednosta stanice Chlumec nad Cidlinou František Bek (*1873). Přitom

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více

Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956. Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956. Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Učňovská škola zemědělská Zálezly 1952-1956 Inventář Číslo EL NAD: 512 Evidenční číslo pomůcky: 162 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

ODBOR: majetku města. vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský sekretariát (asistentka): 1. STRUKTURA: (k 31.12.2015) Název oddělení

ODBOR: majetku města. vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský sekretariát (asistentka): 1. STRUKTURA: (k 31.12.2015) Název oddělení ODBOR: majetku města vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský sekretariát (asistentka): 1 STRUKTURA: (k 31.12.2015) Název oddělení Oddělení správy a evidence budov (ORJ 051) Oddělení správy a evidence pozemků

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Usnesení č. 9/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 26.04.2012

Usnesení č. 9/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 26.04.2012 Usnesení č. 9/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy konaného dne 26.04.2012 01.09.2012/ZO v z a l o n a v ě d o m í: a) Oznámení, Fa Andrla CZ, s.r.o., Cihelní 260, Branka u Opavy, ve věci:

Více

Havarijní plán. pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160

Havarijní plán. pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160 Havarijní plán pro provozovatele lokální distribuční soustavy ŽĎAS, a.s. Adresa : ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 46347160 Držitel licence č.120101584 skupina 12 distribuce elektřiny

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

OBSLUHOVACÍ ŘÁD. Anna

OBSLUHOVACÍ ŘÁD. Anna České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro hlásku Anna Účinnost od: 3. 11. 2005. Václav Červenka v.r.. dopravní kontrolor Schválil: č.j: 1765/2005-S dne 31. 10. 2005 Bc Jaroslav Maršík

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Příloha č.1 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace. PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení )

Příloha č.1 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace. PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení ) REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ: PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení ) BP - PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ Plochy převážně

Více

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2011

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2011 Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2011 1. Oblast krizového řízení a krizového plánování Řešení mimořádných událostí, krizových situací a dalších neodkladných záležitostí dořešení záležitostí,

Více

PLÁN BOZP Název stavby:

PLÁN BOZP Název stavby: Archivní číslo: Číslo zakázky: 6211620058 Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor BOZP v přípravě

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1540-4/16. Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53 67401 Třebíč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1540-4/16. Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53 67401 Třebíč ZNALECKÝ POSUDEK č. 1540-4/16 O ceně id.1/2 pozemků ost. plochy, jiné plochy parc.č. 461/6, parc.č. 462, parc.č. 463/1, parc.č. 464, id. 1/2 pozemku ostatní plochy, neplodné půdy parc.č. 473 a id. 1/2

Více

Pramen Labe v Krkonoších

Pramen Labe v Krkonoších Pramen Labe v Krkonoších Povodí Labe, státní podnik vznikl ke dni 1. ledna 2001 na základ zákona. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Labe, a.s. se sídlem v Hradci Králové. Jménem státu

Více

Z á p i s č. 5 / 2008

Z á p i s č. 5 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 5 / 2008 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 26. března 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva

Více

Krajský úřad Libereckého kraje. 14. února 2012 Jaroslav.jakubicka@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Libereckého kraje. 14. února 2012 Jaroslav.jakubicka@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresy dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD1215/2012-2/280.9/Jk Ing. Jaroslav Jakubička /279 14. února 2012 Jaroslav.jakubicka@kraj-lbc.cz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova

Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Průzkum dopravy v ulicích Pod Vinohrady a Havlíčkova Město Kuřim Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací prosinec 211 1. Identifikační

Více

48 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,

48 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., Vyhláška č. 500/2002 Sb. 4 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro podnikatele ) Číslo

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ PROBLEMATIKA UNBUNDLINGU ČEZ Distribuce, a. s. POSTAVENÍ DISTRIBUTORŮ ELEKTŘINY NA TRHU S ELEKTŘINOU Provozovatelé distribučních soustav (např. ČEZ Distribuce, a. s.) regulovaný

Více

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007 Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 27 V úvodu projektu byly v únoru 27 uspořádány tzv. konzulární dny přímo u krajanské komunity v Aktjubinsku. V rámci této akce byli na místě

Více

Fiche č. 2. Návrat společenského života do venkovských oblastí Rakovnicka. 1. Hlavní opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

Fiche č. 2. Návrat společenského života do venkovských oblastí Rakovnicka. 1. Hlavní opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Fiche č. 2 Návrat společenského života do venkovských oblastí Rakovnicka 1. III.2.1.2. Občanské vybavení a služby III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Záměr: a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury

Více

Vyhodnocení práce Městské policie Dubí za rok 2013.

Vyhodnocení práce Městské policie Dubí za rok 2013. Vyhodnocení práce Městské policie Dubí za rok 2013. Hlavním úkolem Městské policie je dohlížet na veřejný pořádek ve městě, na dodržování platných vyhlášek města, odhalovat přestupky a jiné správní delikty

Více

JAK VYPLNIT A PODAT ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU MINISTERSTVA VNITRA V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2009

JAK VYPLNIT A PODAT ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU MINISTERSTVA VNITRA V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2009 JAK VYPLNIT A PODAT ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU MINISTERSTVA VNITRA V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2009 Všechny přihlášené projekty musí být v souladu s Podmínkami pro uvolňování účelově vyčleněných

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Usnesení ZO o schválení Dodatku č. 4 předložily obce: Kyje, Tatobity, Bradlecká Lhota, Železnice, Nová Ves nad Pop.

Usnesení ZO o schválení Dodatku č. 4 předložily obce: Kyje, Tatobity, Bradlecká Lhota, Železnice, Nová Ves nad Pop. ZÁPIS z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 3/2013 Mikroregionu Tábor konaného dne 23. července 2013 od 15,00 hod. v Lomnici nad Popelkou v restauraci Na Pile ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 paragraf položka Daňové příjmy: v Kč 1111 daň z příj.fyz. os. ze záv. čin. 7 000 000 1112 daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 900 000 1113 daň z př. fyz. osob z kapit.

Více

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í Vypraveno dne: VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 18.05.2015 OD/633/15/LK Ing.Koubek / 301 24.06.2015 R O Z H O D N U T Í povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky

Více

Perspektivy teplárenství. Praha 10.11.2009

Perspektivy teplárenství. Praha 10.11.2009 Perspektivy teplárenství Praha 10.11.2009 V ČR je teplem dálkově zásobováno přes 1,6 mil. bytů. Členové TS ČR zajišťují tepelnou pohodu a teplou vodu pro více než 1,195 miliónu domácností u nás. 21 našich

Více

1. V 3 písm. b) bodu 2 se slova koeficient nahrazují slovy hodnota kvalitativního pásma znaku a slova uvedený se nahrazují slovy uvedená.

1. V 3 písm. b) bodu 2 se slova koeficient nahrazují slovy hodnota kvalitativního pásma znaku a slova uvedený se nahrazují slovy uvedená. 345 VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. Ministerstvo financí stanoví

Více

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti,

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti, CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 5/2006, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2013

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2013 Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2013 1. Oblast krizového řízení a krizového plánování Řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji spolupráce při zajišťování materiálních

Více

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody Správa Krkonošského národního parku - Veřejná vyhláška - Vrchlabí 3.12.2012 č.j. KRNAP 09515/2012 Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (dále jen Správa ) jako orgán státní správy ochrany přírody

Více

Z Á P I S č. 32/6/2012,

Z Á P I S č. 32/6/2012, Výkonný výbor regionálního sdruţení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 32/6/2012, z 32. schůze výkonného výboru RS ČSTV Vsetín, která se konala ve středu 19. září 2012 v 15.30 hodin. Schůze byla zahájena v 15.30

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007 Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007 Obec Nové Dvory na základě usnesení zastupitelstva ze dne 8.3.2007 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 14 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 052 HKK Příloha č. 1

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 052 HKK Příloha č. 1 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 052 HKK Příloha č. 1 Okres Hradec Králové - HK TJ Slavia Hradec Králové 00484326 TJ SLAVIA, HRADEC KRÁLOVÉ VŠTJ UK Hradec Králové 42193982 VŠTJ UK Hradec Králové VŠSK VŠP Hradec Králové

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více