Informace o fondu objektovyâch svazkuê Hradec KraÂloveÂ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o fondu objektovyâch svazkuê Hradec KraÂloveÂ"

Transkript

1 251 Informace o fondu objektovyâch svazkuê Hradec KraÂlove Xenie MuÈ llerovaâ, ZdenÏ ka VyskocÏilova CõÂlem tohoto prïõâspeï vkuje naâstin rozboruarchivnõâho protokolu, respektive tzv. noveâho archivnõâho protokoluobjektovyâch svazkuê Hradec KraÂloveÂ. Objektove svazky a jejich prïedchuê dce Objektove svazky byly obecneï zaklaâdaâny jednak na tzv. zaâjmoveâ objekty (sledovaly ¹ochranuª zejmeâna duê lezïityâch podnikuê a staâtnõâch a verïejnyâch institucõâ prïed ¹neprÏaÂtelskoucÏinnostõª), jednak za uâcïelem staâleâho dozorustb a sledovaânõâ cïinnosti i potenciaâlnõâch skupin odpuê rcuê rezïimu(naprï. organizace, spolky, strany puê sobõâcõâ v obdobõâ 1. republiky, profesnõâ, naâbozïenskeâ cïi jineâ skupiny obyvatel). Jejich puê vodci byly centraâlnõâ operativnõâ spraâvy StB, zejmeâna kontrarozveï dka, prïõâslusïneâ uâ tvary SpraÂvy StB Praha a krajskyâch spraâv a jejich podrïõâzeneâ soucïaâsti, Vojenska kontrarozveï dka, Hlavnõ spraâva PohranicÏnõ straâzïe a ochrany staâtnõâch hranic, v prïõâpadeï tohoto fonduprïedevsïõâm Krajska spraâva StB Hradec KraÂlove a jejõâ podrïõâzeneâ soucïaâsti. Obsah objektovyâch svazkuê se beï hem doby, kdy byly zaklaâdaâny, tj (1948), respektive 1954±1990, prïõâlisï nemeï nil. Dle obsahuobjektovyâch svazkuê a dõâluê, kteryâ se obvykle nachaâzõâ jako prïõâloha v objektoveâm svazku, veï tsïinousvazek obsahoval: ¹1. Seznam dokumentuê (MV cï. skl. 723) 2. Seznam osob (MV cï. skl. 724) 3. PrÏehled cïaâstõâ, dõâluê a slozï ek (MV cï. skl. 702) 4. Obsah objektovyâch svazkuê a dõâluê a cïaâstõâ (MV cï. skl. 706)ª. 1 ¹Pro obsah objektoveâho svazku, dõâlu, je urcïujõâcõâuâcïel, pro kteryâ byl svazek (dõâl) zalozï en. Objektove svazky se zaklaâdajõâ na: ChraÂneÏne objekty: (duê lezï iteâ vyârobnõâ a jineâ podniky, instituce, organizace CÏ SSR a spojencuê a zvlaâsïtnõâ prostory urcïeneâ ke zpravodajskeâ obraneï atp.) ± charakteristika objektu, vymezenõâ klõâcïovyâch uâsekuê a mozï nosti vyâskytu neprïaâtelskeâ cïinnosti, kteraâ by mohla ohrozit nebo posïkodit duê lezï iteâ zaâjmy, ± rozmõâsteïnõâ neprïaâtelskyâch osob, uâdaje charakterizujõâcõâ jejich neprïaâtelskeâ postoje a indicie (poznatky) o jejich neprïaâtelskeâ cïinnosti nebo zaâvadovyâch stycõâch, ± havaârie, poruchy, uâniky utajovanyâch skutecïnostõâ a jineâ projevy, ktereâ ohrozily nebo 1 Obsah objektovyâch svazkuê a dõâluê. Skladovy tiskopis TiskaÂrny MV cï. 706 ke SmeÏrnicõÂm A-oper-II-1. In: SmeÏrnice pro evidenci, statistiku a administrativu prïi kontrarozveïdneâ cïinnosti (A-oper-II-1), RMV ze dne

2 252 FONDY A MATERIAÂLY porusïily provoz, cïinnosti, bezpecïnost nebo jineâ zaâjmy objektu a vyâsledky vysïetrïenõâ, nebo naâznaky teïchto projevuê a vyâsledky preventivnõâch opatrïenõâ, ± zaâznamy o oficiaâlnõâch stycõâch pracovnõâka, ± kopie souhrnnyâch informacõâ o situaci v objektu prïedklaâdaneâ vedoucõâm pracovnõâkuê objektu, ± naâvrhy a zaâznamy o vyâchovnyâch nebo preventivneï-rozkladnyâch nebo dezinformacïnõâch opatrïenõâ. Rozpracovane objekty: (neprïaâtelskeâ instituce, organizace, vyârobnõâ cïi jineâ podniky nebo zarïõâzenõâ kapitalistickyâch staâtuê nebo mezinaârodnõâho charakteru, baâze neprïaâtelskyâch osob v CÏ SSR i zahranicïõâ, vymezeneâ prostory atp.). ± charakteristika rozpracovaâvaneâho objektu, oficiaâlnõâcïinnosti, legendy ke krytõâ neprïaâtelskeâ cïinnosti, indicie o naâznacõâch nebo projevech neprïaâtelskeâ cïinnosti, jejich formaâch a metodaâch, o vztahu a vyuzïõâvaânõâ objektu zpravodajskyâmi organizacemi cizõâch staâtuê, ± rozmõâsteïnõâ neprïaâtelskyâch osob, uâdaje charakterizujõâcõâ jejich neprïaâtelskeâ postoje, indicie o trestneâ cïinnosti a organizaâtorech, pachatelõâch, spolupracovnõâcõâch, o jejich vzaâjemneâm spojenõâ, odborneâ prïõâpraveï, materiaâlnõâm zajisïteïnõâ a technickeâm vybavenõâ a jejich blõâzkyâch prïõâbuznyâch a zpravodajsky zajõâmavyâch stycõâch atp., ± uâdaje charakterizujõâcõâ prïaâtelskeâ postoje osob, jejich kladneâ vztahy k CÏ SSR, uâdaje o blõâzkyâch prïõâbuznyâch, zpravodajsky zajõâmavyâch stycõâch a prïedpoklady jejich vyuzï itõâ. Zpravodajske hry: (zajisïteïneâ neprïaâtelskeâ zpravodajskeâ organizace a instituce, sluzï ebny, sïkolskeâ a vyâcvikoveâ prostory, materiaâlneï-technickeâ a jineâ uâtvary, prostrïedky spojenõâ a zjisïteïnõâ zpravodajsïtõâ orgaânoveâ nebo spolupracovnõâci atp.) ± informace charakterizujõâcõâ prostrïedõâ, osoby, formy, metody, prostrïedky cïinnosti proti zaâjmuê m CÏ SSR a spojencuê m a informace tyto skutecïnosti potvrzujõâcõâ nebo rozsïirïujõâcõâ nasïe zpravodajskeâ znalosti, ± zameïrïenõâ a cõâle zpravodajskeâ hry, plaâny a legendy k napojenõâ podstavaâm TS, kopie naâvrhuê nauâkolovaânõâprïi styku s protivnõâkem, kopie dezinformacïnõâch zpraâv, agenturneï-operativnõâ kombinace na kompromitaci zpravodajskyâch orgaânuê, spolupracovnõâkuê protivnõâka, na zjisït'ovaânõâ dalsïõâch osob, cïinnostõâ, zaâmeïruê atp. a vyâsledky teïchto opatrïenõâ. Do objektovyâch svazkuê se daâle zahrnujõâ: ± plaâny zameïrïenõâ a vyâsledky zpravodajskeâ praâce v objektu (zõâskaâvaânõâ TS, vyuzïõâvaânõâ a zkvalitnï ovaânõâ jejich cïinnostõâ, napojovaânõâ a podstavy TS neprïaâtelskyâm osobaâm, pouzï itõâ zpravodajskyâch kombinacõâ, technickyâch a jinyâch prostrïedkuê zpravodajskeâ praâce, k prïedchaâzenõâ, odhalovaânõâ a zamezenõâ neprïaâtelskeâ cïinnosti atp.), ± analyticko-zpravodajskeâ rozbory, hodnocenõâ situace a naâvrhy dalsïõâch postupuê praâce v v objektu, ± zaâznamy o ukoncïenyâch prïõâpadech zpravodajskeâho rozpracovaânõâ a ukoncïenõâ spolupraâce s TS a jejich hodnocenõâ ve vztahu k objektu, ± dohody o vzaâjemneâ koordinaci (kooperaci) zpravodajskeâ praâce s jinyâmi uâtvary nebo

3 FOND OBJEKTOVY CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVE 253 zpravodajskyâmi slozï kami sprïaâtelenyâch staâtuê, vzaâjemneâ prïedaâvaânõâ informacõâ a vyâslednost prïijatyâch opatrïenõâ v raâmci teïchto dohod, ± upozorneïnõâ nebo jineâ informace prïedaâvaneâ staâtnõâm, stranickyâm orgaânuê m CÏ SSR a spojeneckyâch staâtuê o neprïaâtelskeâ cïinnosti nebo osobaâch z objektu, ± zverïejneïneâ informace o neprïaâtelskeâ cïinnosti, ± naâvrhy na vyâdaje spojeneâ s obranou, rozpracovaânõâm objektu nebo zpravodajskou hrou, ± lustracïnõâ listy evidovanyâch osob ke svazku, ± jineâ põâsemnosti zpravodajskeâho charakteru, ktereâ majõâ vztah k objektu.ª 2 Prvnõ zmõânka o tzv. objektovyâch svazcõâch ve SmeÏrnicõÂch A-oper-II-1 je azï z roku 1954 v 36, 37: ¹Objektovy svazek ± objektoveâ svazky (prïõâloha cï. 22) se zaklaâdajõâ jednak po linii praâce, jednak podle obhospodarïovanyâch objektuê...ª 3 Do tohoto fonduvsïak nebyly ulozïeny pouze objektoveâ svazky, ale takeâ dalsïõâ druhy svazkuê, zejmeâna tzv.: l vsïeobecneâ svazky ± ¹VsÏeobecny svazek ± zaklaâdaâ se na objekty. NaprÏ. tovaârny, uârïady, statky, doly atd. Ve vsïeobecneâm svazku se sesïõâvajõâ i zpraâvy, tyâkajõâcõâ se jednotlivyâch osob, vyskytujõâcõâch se v objektu. Tento materiaâl musõâ byât po proveïrïenõâ prïeveden do svazku osobnõâho nebo skupinoveâho.ª 4 V instrukci z roku 1951 se jesïteï nemluvõâ o tzv. objektoveâm svazku, vsïeobecnyâ svazek lze tedy povazïovat za jeho prïedchuê dce; l veï cneâ operativnõâ svazky, ktereâ ¹se zavaâdõâ na spaâchanyâ staâtneïbezpecïnostnõâ cïin v prïõâpadeï, zï e pachatel nebyl vypaâtraân. ZavaÂdõ se v dohodeï s vysïetrïovateli MV. NenõÂ-li pachatel do dvou rokuê zjisïteïn, uklaâdaâ se do archivu...ª 5 O tomto druhu svazku se poprveâ zminï uje azï instrukce z roku 1957; l skupinoveâ svazky, ktereâ se zaklaâdaly na ¹skupinu ± skupina, to znamenaâ naprï. skupina osob, kteraâ projevuje podezrïelou cïinnost ± ilegaâlnõâ organizaceª. 6 Skupinovy svazek se objevuje jako kategorie uzï v prvnõâ instrukci k evidenci z roku 1951; l agenturneï-paâtracõâ svazky ± zaklaâdaly se na ¹osoby, jejichzï cïinnost byla nebo je 2 TamteÂzÏ. 3 AMV, TR MV cï. 157/1954, cïl. 162: SmeÏrnice o operativnõâ evidenci osob rozpracovanyâch soucïaâstmi Ministerstva vnitra a PoucÏenõ o zpuê sobu evidence, registrace, prïedaâvaânõâ, vyuzïitõâ a uklaâdaânõâ svazkuê operativnõâho rozpracovaânõâ v soucïaâstech Ministerstva vnitra. SchvaÂlil ministr vnitra Rudolf BaraÂk TõÂmto rozkazem byly zrusïeny zbyâvajõâcõâ ustanovenõâ puê vodnõâ smeïrnice z roku1951, nebot' kapitola ¹Jª jizï byla nahrazena instrukcõâ z dubna SmeÏrnice a PoucÏenõ byly poprveâ vydaâny jako sluzïebnõâ kniha A-oper-II-1 ( ) s oznacïenõâm ¹PrÏõÂsneÏ tajneâª, ktereâ se zatõâm objevilo jen v texturozkazu. Podepsal je naâcïelnõâk I. zvlaâsïtnõâho odborumv major VaÂclav Jiras a v zastoupenõâ nadporucïõâk Miroslav ChytryÂ. 4 AMV, Instrukce evidence pod cï.j. MNB B/4-161/02-taj-51, ze dne , podepsal ministr naârodnõâ bezpecïnosti Ladislav KoprÏiva. 5 AMV, cïl. 212 RMV cï. 199/1957 z s uâcïinnostõâ od Rozkaz podepsal pplk. SÏ tefan Demjan, naâmeïstek ministra vnitra. Instrukce je podepsaâna pplk. BedrÏichem RadonÏ em, naâcïelnõâkem I. zvlaâsïtnõâho odborumv. 6 AMV, Instrukce evidence z

4 254 FONDY A MATERIAÂLY zameïrïena proti lidoveïdemokratickeâmu zrïõâzenõâ a ktereâ se ukryâvajõâ prïed orgaâny vnitraª. 7 Tato kategorie svazkuse objevuje azï v instrukci z roku 1954; l patrïõâ sem i tzv. svazky proveï rïenõâ signaâlu, ktereâ se ¹zavaÂdõ na proveïrïenõâ signaâlnõâch poznatkuê o protistaâtnõâcïinnosti osoby... zõâskanyâch agenturou, vysïetrïovaânõâm, hlaâsïenõâm ruê znyâch uârïaduê, obcïanuê a podobneï, za uâcïelem potvrzenõâ jejich pravdivostiª. 8 Co se tyâcïe cïasoveâho rozsahufondu, prvnõâ svazky byly ulozïeny do archivukrajskeâ spraâvy Hradec KraÂlove Byly registrovaâny zacïaâtkem roku1952. PrÏedesÏle registrovaneâ svazky se jizï nedochovaly, byly pravdeï podobneï skartovaâny drïõâve, nezï mohly byât ulozïeny do archivu. Poslednõ svazek byl ulozïen do archivu pod archivnõâcïõâslo OB-543. DalsÏõ svazky, a. cï. OB-544 azï OB-650 byly tzv. zïiveâ svazky, tzn. zïe nestihly byât jesïteï ulozïeny do archivua operativneï s nimi StaÂtnõ bezpecïnost pracovala azï do revoluce, mozïnaâ azï do sveâho zrusïenõâ v uâ noru1990. Archiv Ministerstva vnitra vsïechny svazky prïevzal od BezpecÏnostnõ informacïnõâ sluzïby CÏ R dne 16. rïõâjna 1995, byly prïedaâny bez archivnõâho protokolu, pouze na zaâkladeï prïedaâvacõâho protokolu, kteryâ vytvorïila BIS. Stare archivnõâ protokoly Na tomto mõâsteï je trïeba zmõânit existenci tzv. staryâch archivnõâch protokoluê, jejichzï inventarizace byla zahaâjena v nedaâvneâ dobeï. 9 StaÂtnõ bezpecïnosti v Hradci KraÂlove se z nich tyâkajõâ zejmeâna dva protokoly operativnõâch svazkuê. Byly vedeny na jednotliveâ osoby, skupiny osob, organizace, cõârkevnõâ spolky a instituce, pruê mysloveâ a zemeï deï lskeâ podniky atp. Prvnõ protokol obsahuje zaâznamy o svazcõâch ulozïenyâch do archivu v obdobõâ od ± VeÏtsÏina svazkuê byla skartovaâna (v obdobõâ let 1955±56), jen maâloktereâ byly prïevedeny do tzv. noveâho protokolua uchovaâny. Protokol obsahuje porïadoveâ cïõâslo ± archivnõâ cïõâslo, datum (ulozïenõâ do archivu), prïõâjmenõâ, jmeâno a veï c, daâle uâ tvar ± sektor, kteryâ svazek uklaâdal (veï tsïinoukrajskaâ spraâva StB Hradec KraÂloveÂ, ale i dalsïõâ okresnõâ a mõâstnõâ oddeï lenõâ), kdo svazek prïevzal a poznaâmku o odeslaânõâ spisu(uvsïech svazkuê je poznamenaâno, co se s nimi daâle stalo). Druhy protokol, kteryâ by se dal povazïovat za prïedchuê dce archivnõâho protokoluobjektovyâch svazkuê, jõâmzï se tento cïlaânek zabyâvaâ, je oznacïen naâpisem ¹Protokol staryâch svazkuêª. CÏ õâtaâ celkem svazkuê, ulozïenyâch do archivuv obdobõâ ± VeÏ tsïina svazkuê zde uvaâdeï nyâch byla skartovaâna v letech 1956±57. Novy archivnõâ protokol objektovyâch svazkuê Objektove svazky, jak bylo jizï vyâsïe zmõâneï no, uklaâdala do archivuzejmeâna Krajska spraâva StB Hradec KraÂloveÂ, neï ktereâ z nich byly prïedaâny do operativnõâho archivujesïteï 7 AMV, TR MV cï. 157/1954, cïl. 162: SmeÏrnice o operativnõâ evidenci... z AMV, RMV cï. 78/1959, cïl. 79. Rozkaz byl sice vydanyâ , ale s uâcïinnostõâ azï od Rozkaz podepsal ministr vnitra Rudolf BaraÂk a samotnou Instrukci pak pplk. BedrÏich RadonÏ, naâcïelnõâk I. zvlaâsïtnõâho odborumv. 9 PodrobneÏ se k teïmto tzv. staryâm archivnõâm protokoluê m z Hradce KraÂlove vyjaâdrïõâ badatel Hynek ZlatnõÂk v neïktereâm z prïõâsïtõâch vydaânõâ SbornõÂku AMV. ± O soupisu teïchto protokoluê viz informace kolegyneï KaterÏiny Urbanove na s. 388.

5 FOND OBJEKTOVY CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVE 255 byâvaloukrajskouspraâvou StB Pardubice (do roku 1960 existoval i kraj Pardubice). 10 PuÊ vodneï byly svazky vedeny rovneï zï na ruê znyâch okresnõâch cïi mõâstnõâch oddeï lenõâch StaÂtnõ bezpecïnosti (Pardubice, Chrudim, JicÏõÂn, Trutnov, HavlõÂcÏkuÊ v Brod, U stõâ nad OrlicõÂ, Rychnov nad KneÏ zïnou, Svitavy, Semily, NaÂchod atd.). ZajõÂmave je takeâ jejich tematickeâ zameï rïenõâ. V prïõâloze cï. 1 k tomuto cïlaânkujsou ujednotlivyâch svazkuê uvaâdeï na zaâkladnõâ klõâcïovaâ slova, prïiblizïujõâcõâ hlavnõâ problematiku svazkua usnadnï ujõâcõâ tematickeâ vyhledaâvaânõâ. Jak je z prïehledupatrneâ, zaâkladnõâmi teâmaty jsouekonomika, staâtnõâ spraâva, justice, organizace, vojenstvõâ, SNB, veï da, zdravotnictvõâ, protistaâtnõâ cïinnost, strany (politickeâ), ideologie, emigrace a reemigrace, naâbozïenstvõâ, tzv. kriminalita, mlaâdezï, sport, doprava, zpravodajskaâ sluzïba a dalsïõâ. Tato zaâkladnõâ struktura se daâle cïlenõâ do dalsïõâch podteâmat, azï byl vytvorïen jakyâsi strom klõâcïovyâch slov. Tato struktura je prozatõâmnõâ a v zïaâdneâm prïõâpadeï si neklade naâroky na uâ plnost. Byla vytvorïena tak, aby tematicky vyhovovala fonduobjektovyâch svazkuê Krajske spraâvy StB Hradec KraÂloveÂ. Z tabulek a grafuê v prïõâlohaâch je zrïejmaâ cïetnost jednotlivyâch teâmat. PocÏet jejich vyâskytuje do jisteâ mõâry orientacïnõâ, nebot' klõâcïovaâ slova nebylo mozïneâ prïirïadit ke vsïem svazkuê m, jelikozï zpracovaânõâ fondunenõâ jesïteï uzavrïeno, proto je vyâzkum pocïõâtaân i procentuelneï. Je nutno takeâ prïihlõâzïet k celkoveâmupocïtusvazkuê v ruê znyâch obdobõâch (dohromady je zachovaâno 609 objektovyâch svazkuê ). Tabulky a grafy jsou rozdeï leny na tato cïasovaâ obdobõâ (rok ulozïenõâ do archivu): rok 1959 (v tomto roce bylo ulozïeno do fondupouhyâch 11 svazkuê, tzn. tento uâ daj je statisticky poneï kud irelevantnõâ, ale do vyâzkumu musel byât zarïazen), daâle leâta sïedesaâtaâ (zde je jizï vzorek, se kteryâm muê zïeme statisticky pracovat, veï tsïõâ ± celkem 243 svazkuê ), daâle 70. leâta (celkem 170 svazkuê ) a konecïneï 80. leâta (sem jsouzapocïõâtaâny i tzv. zïiveâ svazky, ktereâ byly ulozïeny do archivuazï v roce 1995, nicmeâneï fakticky byly registrovaâny jizï v 80. letech) ± celkem 185 svazkuê. NejpilneÏ jsïõâ byla tedy Krajska spraâva v 60. letech (resp. v 50. letech, protozïe svazky ulozïeneâ do archivuv 60. letech byly registrovaâny a vedeny praâveï v letech padesaâtyâch). Z prïõâloh cï. 3 a 5 je patrneâ, zïe nejcïasteï jsïõâ teâma, ktereâ se ve fonduvyskytuje, je protistaâtnõâ cïinnost ruê znyâch obyvatel, jejõâmzï pruê vodnõâm jevem bylo posõâlaânõâ nõâch dopisuê jak funkcionaârïuê m strany cïi dokonce vlaâdnõâm prïedstaviteluê m, tak prïedevsïõâm rïediteluê m a funkcionaârïuê m ruê znyâch podnikuê a zaâvoduê,rïediteluê m okresnõâch naârodnõâch vyâboruê. Tyto dopisy meï ly veï tsïinouvyâhruzïnoupodobu. TyÂkaly se jak osobnõâch probleâmuê (vinily funkcionaârïe z ruê znyâch druhuê perzekuce), tak byly i politickeâho zameï rïenõâ. VysÏetrÏovali se ale i naâpisy, vyâskyty letaâkuê. Toto teâma se vyskytuje 141kraÂt z celkoveâho pocïtu609 svazkuê, tzn. cïinõâ 23,15 % z celkoveâho pocïtusvazkuê. StB se 10 V 50. letech existovaly na uâzemõâ dnesïnõâcï eskeâ republiky pouze dva operativnõâ archivy StB: v Praze pro CÏ echy a v BrneÏ pro Moravu. Od roku 1958 zacïaly byât vytvaârïeny operativnõâ archivy prïi kazïdeâ krajskeâ spraâveï Ministerstva vnitra a prïi SpraÂveÏ Ministerstva vnitra JaÂchymov. Po reformeï staâtnõâ spraâvy v roce 1960 prïesïly operativnõâ archivy rusïenyâch krajskyâch spraâv MV k teïm krajskyâm spraâvaâm, s nimizï byly sloucïeny. In: FROLIÂK, Jan: Osud fonduê studijnõâho uâstavu MV. Archivnõ cïasopis, 48, 1/1998, s. 4

6 256 FONDY A MATERIAÂLY vysïetrïovaânõâm teï chto vyâhruzïnyâch dopisuê a uê zabyâvala nejvõâce v 70. letech (prïes 55 % svazkuê na toto teâma je praâveï z tohoto obdobõâ ± jak naznacïujõâ prïõâlohy cï. 4 a 7). Tohoto teâmatuse tyâkalo 45,88 % vsïech svazkuê a vsïech teâmat ze 70. let, jak naznacïujõâ prïõâlohy cï. 4 a 6. Velmi teï sneï na druheâm mõâsteï vcïetnosti vyâskytuteâmat se umõâstily svazky, ktereâ byly vedeny v problematice ruê znyâch pruê myslovyâch podnikuê. Jedna se o teâmata zaâsïkodnictvõâ v ruê znyâch pruê myslovyâch zaâvodech ± ruê zneâ zaâvady, tzv. zmetkovistost prïi vyârobeï, pozïaâry, vyâbuchy a jineâ ¹sabotaÂzÏe poctiveâ socialistickeâ praâceª. To vsïe bylo duê vodem k ¹ochraneÏ ª teï chto podnikuê a zaârovenï ke sledovaânõâ tzv. vnitrïnõâch neprïaâtel a sïkuê dcuê komunistickeâho rezïimu. Tomuto teâmatuse veï nuje 22,99 % vsïech svazkuê (vyskytuje se 140kraÂt z celkoveâho pocïtu609 svazkuê ). 11 NejcÏasteÏ ji se toto teâma objevovalo v roce 1959 (zde ale nenõâ dostatecïneï pocïetnyâ statistickyâ vzorek) a v 60. letech ± 27,98 % svazkuê na toto teâma. V 70. letech problematika pruê myslovyâch podnikuê ustoupila do pozadõâ (pouze 10,59 %), aby se v dobeï normalizace zase toto teâma znovupocïetneï objevilo (25,41 %). 12 PrÏes 48 % svazkuê, ktereâ setyâkaly ochrany a sledovaânõâruê znyâch pruê myslovyâch podnikuê, bylo ze 60. let, zatõâmco v 70. letech to bylo pouze asi 12,86 % svazkuê. 13 DalsÏõ teâmata jizï nejsoutak cïetnaâ, na trïetõâm mõâsteï je trïeba jmenovat problematiku dopravy (8,37 % ze vsïech svazkuê ) ± toto teâma se vyskytuje v archivnõâm protokole celkem 51kraÂt, 14 nejcïasteï ji v 80. letech (49 %) 15 ±prïesto v 80. letech tato problematika tvorïila jen neï co prïes 2 % z celkoveâho mnozïstvõâ teâmat. 16 MeÂneÏ cïasto se objevovala dalsïõâ tzv. protistaâtnõâ cïinnost v kraji Hradec KraÂlove ± objektoveâ svazky byly zaklaâdaâny na ruê zneâ neprïaâtelskeâ skupiny osob (tzv. byâvalõâ lideâ ± vojaâci, zïivnostnõâci, rolnõâci, prïedstaviteleâ byâvalyâch politickyâch stran atp.), ilegaâlnõâ organizace, odbojoveâ skupiny, amnestanty, na opozici, cõârkev, emigraci atd., prïicïemzï tyto svazky nemajõâ centralizujõâcõâ charakter, spõâsïe popisujõâ a vysïetrïujõâ jevy, ktereâ se odehraâly pouze v kraji. NicmeÂneÏ mnoheâ z nich byly soucïaâstõâ celostaâtnõâch akcõâ StB. PocÏty a procenta vyskytovanyâch teâmat vzhledem k celkoveâmupocïtusvazkuê za daneâ obdobõâ 17 a vzhledem k pocïtusvazkuê, ktereâ se vyskytujõâ na daneâ teâma, 18 je mozïno vycïõâst z prïilozïenyâch tabulek a grafuê. (KolikraÂt se vyskytovala jednotlivaâ teâmata celkem a vzhledem k urcïiteâmuobdobõâ ± viz prïõâloha cï. 3; kolik procent ze vsïech svazkuê se teâmatu veï nuje ± prïõâlohy cï. 3 a 5; z celkoveâho pocïtusvazkuê za daneâ obdobõâ kolik procent se tyâkalo urcïiteâho teâmatu± prïõâlohy cï. 4 a 6; a konecïneï z celkoveâho pocïtusvazkuê na daneâ teâma kolik procent se vyskytuje v daneâm obdobõâ ± prïõâlohy cï. 4 a 7). 11 Viz prïõâlohy cï. 3 a Viz prïõâlohy cï. 4 a Viz prïõâlohy cï. 4 a Viz prïõâlohy cï. 3 a Viz prïõâlohy cï. 4 a Viz prïõâlohy cï. 4 a Viz TamteÂzÏ. 18 Viz prïõâlohy cï. 4 a 7.

7 FOND OBJEKTOVY CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVE 257 Podle archivnõâho protokoluje zachovaâna veï tsïina svazkuê. SkartovaÂno bylo 41 svazkuê z celkovyâch 650 svazkuê (spolus tzv. zïivyâmi svazky tvorïõâ fond 609 svazkuê ), tj. mnohem meâneï, nezï jak tomubylo v jinyâch krajskyâch spraâvaâch cïi v centraâle. DuÊ vody byly ruê zneâ, ale cïasto se svazek prïevedl pod jinyâ, jizï existujõâcõâ, s podobnouteâmatikou. CÏ astaâ byla vsïak vnitrïnõâ skartace svazkuê. Svazky byly (zvlaâsïteï na konci roku1989) hromadneï nicïeny a doslova vytrhaâvaâny z desek bez jakeâhokoliv zaâznamuo skartaci. Mnoho objektovyâch svazkuê se dochovalo pouze v neï kolikastraânkoveâ podobeï, tj. desky, naâvrh na zalozïenõâ svazkua naâvrh na ulozïenõâ svazkudo archivu. NeÏ kdy se dochoval i seznam puê vodnõâch svazkuê a dõâluê, ze ktereâho lze rozpoznat, jakeâ materiaâly svazek drïõâve obsahoval. Tyto prameny jsouduê lezïiteâ vodõâtko pro dalsïõâ studium zejmeâna objektovyâch svazkuê tzv. centraâly a samozrïejmeï pro historickyâ vyâzkum cïinnosti StaÂtnõ bezpecïnosti v hradeckeâm regionu. Je nutno opravdu objektivneï a kriticky prïistupovat k teï mto pramenuê m, ktereâ nelze samy o sobeï povazïovat za materiaâl primaârnõâ povahy, ale lze je povazïovat za jakyâsi dõâlcïõâ cïlaânek ke studiu slozïiteâ problematiky, kteryâm bezesporu obdobõâ komunistickeâho rezïimubylo. V soucïasneâ dobeï je fond ulozïen na oddeï lenõâ vysïetrïovacõâch a operativnõâch spisuê AMV a postupneï inventarizovaân. JsoudoplnÏ ovaâny strucïneâ anotace svazkuê, ktereâ budou v nejblizïsïõâ dobeï zacïleneï ny do archivnõâho systeâmujanus. ProbeÏ hla takeâ digitalizace celeâho fondua naâsledovalo tzv. jmenneâ vyteï zïenõâ objektovyâch svazkuê. PrÏõÂloha cï. 1 obsahuje prozatõâmnõâ soupis objektovyâch svazkuê Hradec KraÂloveÂ, ucïineï nyâ prïedevsïõâm z archivnõâho protokolukrajskeâ spraâvy a prïedaâvacõâho protokolu od BIS CÏ R Hradec KraÂloveÂ. Soupis neobsahuje neprïevzateâ a znicïeneâ svazky. CÏ lenõâ se na 9 zaâkladnõâch identifikacïnõâch uâdajuê : archivnõâcïõâslo, datum ulozïenõâ svazkudo archivu, spraâva, odbor nebo oddeï lenõâ, ktereâ svazek ulozïilo do archivu, druh svazku, krycõâ naâzev svazku, doplnï ujõâcõâ uâ daje z archivnõâho a prïedaâvacõâho protokolu, prïõâpadneï ± tam, kde byl zachovaân ± i zaâkladnõâ popis svazku, puê vodnõâ registracïnõâ cïõâslo a klõâcïovaâ slova. Poslednõ mõâsto je vyhrazeno mõâstu(okresu), ktereâho se svazek tyâkaâ. K zemeï - pisnyâm naâzvuê m jsouprïirïazeny dnesïnõâ okresy. Pokud okres nenõâ uveden, bud' se nepodarïilo zjistit zemeï pisneâ u mõâsteï nõâ, nebo se problematika tyâkaâ celeâho kraje. ZemeÏ - pisneâ u rcïenõâ neï kdy vychaâzõâ z registrujõâcõâho nebo archivujõâcõâho uâ tvaru. Pokud to sïlo, jsouuvedena chybeï jõâcõâ nebo alternativnõâ krycõâ jmeâna a naâzvy svazkuê (ozn. jako KJ nebo bez oznacïenõâ). PrÏõÂloha cï. 2 obsahuje soupis svazkuê, ulozïenyâch v tzv. fonduh (jsouvypsaâny pouze ty signatury, u kteryâch lze jednoznacïneï tvrdit, zïe se bezprostrïedneï tyâkajõâ kraje Hradec KraÂloveÂ). Tento archivnõâ fond byl vytvorïen pocïaâtkem 80. let za uâcïelem postupneâho soustrïed'ovaânõâ ¹historicke operativyª, tedy veï cnyâch, objektovyâch a osobnõâch (agenturnõâ i kontrarozveï dneâ povahy) svazkuê, vyâznamnyâch z hlediska cïinnosti operativnõâch spraâv StB a krajskyâch uâ tvaruê tohoto druhu (nachaâzejõâ se v neï m ovsïem i spisy vysïetrïovacõâ).

8 258 FONDY A MATERIAÂLY P íloha. 1 Prozatímní soupis objektových svazk - Hradec Králové Archivní íslo Datum uložení Správa/ odbor/ odd lení, které svazek uložilo Druh svazku Krycí název Dopl ující údaje z archivního protokolu, p ípadn p edávacích seznam BIS odb. 1. odd OB Severostav n. p odb. 1. odd OB Energotrust Ji ín, 4. odb. VS DRÁŽKA odb. 2. odd VS PERNÍK Výstavba kujné slévárny n. p. Agrostroj Ji ín 357 Výhružné ní dopisy v 35 Ji ín, 4. odb. VS SKE Strojírenství 532 Trutnov, 4. odb. OB Uran v okrese Trutnov 268 Žamberk, 4. odb. VS DOPIS Anonymní dopisy v KS odb. 2. odd VS JAROM Výskyt ních dopis odb. 1. odd VS BLOK Zmetkovitost v n. p. s. závody naftových motor 219 Registra ní íslo Klí ová slova Místo stavebnictví stavebnictví stavebnictví - KS stavebnictví - JC JC UO

9 FOND OBJEKTOVYÂ CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVEÂ odb. 1. odd VS HOALEN Závady na stavb sklad Státních hmotných rezerv p i Ú adu p edsednictva vlády v Bohuslavicích 227 Rychnov, 4. odd. VS AMOR Mor v JZD Tutleky 471 stavebnictví - zem d lství odb. 2. odd OB Masové organizace - odbory KS-MV, Pardubice, 4. odb. OB Krajský svaz spot ebních družstev Pardubice - závady 68 Organizace - organizace spole enské - odbory obchod KS-MV, Pardubice, 4. odb. OB Masna Pardubice 69 potraviná ský pr mysl KS-MV, Pardubice, 4. odb. OB KS-MV, Pardubice, 3. Velkoobchod s potraviná ským zbožím 71 potraviná ský pr mysl odb. VS Vražda Lubomíra Krátkého Kriminalita - vražda KS-MV, Pardubice, 4. odb. OB Lanškroun APS JINDRA Teplárna Semtín (Elektrárna Zelená Louka) 208 Požár u Jind icha Veselého - Lanškroun 421 P elou VS Požár stodoly JZD P elou 292 energetika zem d lství - požár zem d lství - požár Ji ín, 4. odb. APS ŠNEK Cukrovar Rozd lovice 477 potraviná ský pr mysl SM/T U? Horka u St. Paky?? UO NY

10 260 FONDY A MATERIAÂLY Ji ín, 4. odb. APS ZMETKY Slévárna Agrostroj Ji ín odb., 3. odd. OB Ozbrojené složky a soudy Dobruška, 3. odb. OB Moravská Okresní vojenská správa Dobruška 379 T ebová VS BORUŠOV Záškodnictví v JZD Borušov 589 Moravská JZD Velké Opatovice - T ebová VS DR BEŽÁR dr bežárna 803 KS-MV, 3.odb.,2.odd Všeob. Bývalý p íslušník SNB 170 KS-MV, 3.odb.,2.odd Všeob. Osoby podez elé z rozši ování ilegálních leták 831 KS-MV, 3.odb.,2.odd Všeob. Teroristické iny 861 Vojenství - ozbrojené složky; justice - soudy Vojenství - vojenská správa zem d lství - zem d lství protistátní skupiny osob - bývalí lidé protistátní skupina ; letáky teror Svitavy Všeob. Kerazont KS-MV Brno, vyšet. odb. VS KOCLÍ OV Koclí ov - požár vep ína - nep ítel 22/59 pr mysl zem d lství - požár KS-MV Brno, 2. odb. VS BORŠOV Boršov - obec Státní správa - obec KS-MV Brno, 2. odb. VS N mci N mci KS-MV Brno, 2. odb. VS KS-MV Brno, N mci reemigrace - Moravská T ebová N mci; reemigrace - N mci Mor.T ebová VS SANDRIK Sandrik n. p. 986 KS-MV Brno, Mor.T ebová VS Zdravotnictví Zdravotnictví JC BK?

11 FOND OBJEKTOVYÂ CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVEÂ KS-MV Brno, Mor.T ebová VS ímskokatolická církev - Moravská T ebová P elou VS SILO Požár JZD - silo - Chýš 420 KS-MV Pardubice, 3. odb. VS KS-MV Pardubice, 3. odb. VS ZLATÁ KOTVA KS-MV Pardubice, 3. Výhružné dopisy - ní koresponden ní lístek 583 Pr ša Jaroslav (protistátní letáky, Zlatá Kotva) 582 odb. VS Ukrajinci - nacionalisté 40 KS-MV Pardubice, 3. Náboženství - církev - ímskokatolická církev zem d lství - požár letáky Ideologie - nacionalismus - ukrajinští nacionalisté odb. VS Trockisté 124 Ideologie - trockismus Pardubice OB Krajský výkupní podnik Pardubice, zem d lská osiva 4043 Pardubice OB Emigrace - Volynští eši 4058 zem d lství Emigrace - Volynští eši KS-MV, 4. odb., 1. odd. OB Havl. Brod OB STAVEBNICTVÍ Krajská správa spoj - jednotlivé OPÚ v kraji 239 Stavebnictví, pozemní stavby Havlí k v Brod 3924 Havl. Brod OB BENZI Benzina n. p. - Šlapanov 3925 Rychnov VS NÁPI Obec Semechnice, protistátní nápisy 349 Semily OB Kolora Semily n. p Doprava - krajská správa spoj stavebnictví chemie Státní správa - obec; protistátní innost - nápisy chemie HB HB SM

12 262 FONDY A MATERIAÂLY APS BLANÍK Anonymní dopis na MZ - "reak ní" zam ení Chrudim OB s. státní lesy Slati any Náchod APS PLAKÁT Výhružný plakát v obci Petrovice (Petrovi ky)? Rychnov APS DOPI Anonymní dopisy výhružného charakteru - napadající instituce v Dobrušce (KS ) Havl. Brod APS AKCE ECHO KS-MV zde? 4. odb., 1. odd. APS REAKTOR Výbuch v Horáckých škrobárnách a lihovarech v n. p. Havl. Brod ZVÚ Kukleny - reaktor - cukrovar (písek u ložiskových reaktor v cukrovaru v SSSR - ze ZVÚ) Náchod APS ANONYM Rychnov APS ŠLÍ KY KS-MV, Rychnov, 4. odb. APS PLAMEN APS VÍDE Anonymní dopis - n. p. ZG Náchod 380 Teroristický útok proti len m KS. (Špalí ky - funkcioná ONV dal pod kola auta špalí ky s h ebíky v obci Spáleništ ) 350 Požár ve výkupním závod Žamberk (požár v JZD P ín - stodola) 630 P edání zpráv n kterým zam stnanc m KNV "Svobodné Evrop " (vysíla Svobodná Evropa v Mnichov ) 80 zem d lství - KS potraviná ský pr mysl potraviná ský pr mysl - protistátní skupina osob teror - KS zem d lství - požár Sd lovací prost edky - rozhlas - Svobodná Evropa CR HB

13 FOND OBJEKTOVYÂ CH SVAZKUÊ HRADEC KRAÂLOVEÂ APS MAGDA Otrávení 3 dojnic jedem na krysy v JZD Holohlavy Ústí nad Orlicí APS JISTI Zmetkovitost ve výrob jisti v n. p. MEZ Letohrad KS-MV zde? 3. odb., 1. odd. OB TROCKISTÉ Konfidenti v KS - okres Rychnov n. K., vyzrazení akce Špan lsko, konfidenti v KS -, OZÚS, "zápa áci" v KS - emigrace, interbrigadisté - Špan lsko, trockisté Pardubice APS STOH Požár stohu u JZD Kasalice Náchod APS KRMI Pilka na železo v pytli se šrotem v JZD Zájezd Semily APS TAJEMNÍK Anonymní výhružné dopisy funkcioná m MNV a ONV Semily APS ÚDER Anonymní dopis p edsedovi JZD v obci Veselá Semily APS JESENNÝ Semily APS VÝKUP Letáky protistátního zam ení a výhružné dopisy funkcioná m (letáky v obci Jesenná) 3679 Výhružné dopisy ve ejnému initeli a ní dopisy státním ú edník m (výhružné dopisy zasílané p edsedovi JZD ve Veselé) 3680 zem d lství protistátní skupina osob trockisté ; emigrace; konfidenti - KS zem d lství - požár zem d lství - letáky UO,? SM SM SM SM

14 264 FONDY A MATERIAÂLY Ji ín APS POŽÁR Požár u "kulaka" Prokopa v Dobré Vod u Ho ic (hospodá ských budov v JZD Dobrá Voda) Ji ín APS DOPIS Pardubice APS REORGANIZACE KS-MV 3. odb. OB LIDOSPRÁVA Pardubice OB Výhružný ní dopis editeli R v Ho icích 505 Výhružné dopisy na ÚV KS a MHD Praha - nová mzdová soustava 3980 Lidospráva, okres Hradec Králové 21 Krajské sdružení n. p. ve stavebnictví Pardubice, odbytová základna Havl. Brod APS SÍRAN Chrudim OB Nesprávné p id lování síranu amonného pro Jihlavský kraj (znehodnocení hnojiv ) 3914 Kovolis n. p. Hedvikov (výroba tlumi pro vojenská auta) Ji ín APS POŽÁR VELIŠ Požár v JZD Velíš Rychnov SIG SD Znehodnocení užitné vody v Brocné Náchod APS AKCE LIS Záškodnictví v n. p. SBŠ Hronov - sabotáž APS KOVÁ JZD Librantice - požár, ní dopisy 589 zem d lství - požár - KS Státní správa - obec - lidospráva stavebnictví zem d lství - zem d lství - požár zem d lství - zem d lství - požár - protistátní innost - JC JC HB CR JC

Odbor pro vnit ní v ci Národního výboru hlavního m sta Prahy

Odbor pro vnit ní v ci Národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Odbor pro vnit ní v ci Národního výboru hlavního m sta Prahy (1898) 1945 1991 p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 154 Jana Ratajová, Tomáš Rataj

Více

In memoriam Jaroslav Bilina

In memoriam Jaroslav Bilina 27.5.1942 byl proveden atentát na zastupujícího íšského protektora v echách a na Morav Reinharda Heydricha. Je vyhlášeno civilní stanné právo a na ízeno: kdo osoby, které m ly ú ast na spáchání atentátu

Více

Historie textilního tisku, Tiba a.s.-vlastiv dné tení

Historie textilního tisku, Tiba a.s.-vlastiv dné tení stát, ale také na úrovni region, což se u nás v echách (nebo chcete-li v esku ) rovná kraj m. Proces decentralizace by pokra oval ve zrušení okres v esku (chcete-li echách), do konce roku 2002. Poté by

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497)

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497) Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/02 STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986 Díl í inventá (NAD : 5) ( pom cky: 497) Dominik Budský, Barbora Laš ovková Praha 2009 OBSAH Úvod I I Správní

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001

KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001 Sou asná situace, kdy chybí termíny st hování nebo zahájení rekonstrukce nového areálu, vyvolává neklid mezi zam stnanci. Ti se obrátili prost ednictvím odborové organizace na vedení m sta se žádostí o

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8

S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 S T A T I S T I C K Á R O E N K A Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V CÍ 2 0 0 8 Praha 2 0 0 9 Rocenka_MPSV_2009.indd 1 5.11.2009 12:31:57 Ministerstvo práce a sociálních v cí, 2009 ISBN 978-80-7421-004-4 Rocenka_MPSV_2009.indd

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

VESTAVNÉ SPOT EBI E SE SLEVOU AŽ 51 % NEMUSÍTE P EMÝŠLET KDE ODBORN NAKOUPÍTE! Férová půjčka určená problémovým klientům Bez zástavy Rychle

VESTAVNÉ SPOT EBI E SE SLEVOU AŽ 51 % NEMUSÍTE P EMÝŠLET KDE ODBORN NAKOUPÍTE! Férová půjčka určená problémovým klientům Bez zástavy Rychle Příští Echo vychází 4.dubna 2008 www.novinyecho.cz REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD Ro ník 15/ íslo 9/21. b ezna 2008 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 22 500 výtisk www.aremic.cz s.r.o. Telekomunika ní, zabezpe ovací a

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990. Inventá. (NAD.: 5) (.

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990. Inventá. (NAD.: 5) (. Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/03 ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990 Inventá (NAD.: 5) (. pom cky: 135) Jana Ratajová, Tomáš Rataj Praha 1998 Obsah Úvod...VII

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do Nigrinová R žena 87 Švorcová Emilie 87 Chyšková Erika 86 Vokounová Miluška 86 Jirušová Ji ina 84 P idalová Marie 82 Šikulová Jaroslava 81 Kafková Margita 80 Macá ková Anna 80 Jelínek Antonín 75 Opatovská

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo. Ústí nad Labem

Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo. Ústí nad Labem Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo PJ Ústí nad Labem skupina lokomotivních et D Cargo PJ Ústí n/l 2009 (REV_01092009 DB) Toto vydání (tabulek

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058 . 20 - ZIMA 2007

Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058 . 20 - ZIMA 2007 Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058. 20 - ZIMA 2007 VYDÁVÁ A ROZŠI UJE OBECNÍ Ú AD DUBNÉ NEPRODEJNÉ Redakce: Obecní ú ad Dubné, tel. + fax: 387 992 034, e-mail: obec.dubne@volny.cz

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč

čtěte uvnitř ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč ROČNÍK 21 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2011 CENA 10,- Kč Den památek věnovaný varhanářům Mezinárodní den památek se u nás slaví již n kolik let a t ší se velké oblib. Ani v Rokytnici nez stáváme pozadu, Den památek

Více