Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Středočeský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Středočeský kraj"

Transkript

1 Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Středočeský kraj stav k /0

2 Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení Evropskou unií a mohly získat příslušné finanční prostředky z Operačního programu Doprava. Uvedená finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovanou v rámci Operačního programu Doprava. Příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které bude realizaci těchto projektů zajišťovat. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a prioritní osy Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z Operačního programu Doprava. Aktuálně (podzim 0) schválená částka nevratné pomoci pro projekty dosud schválené v rámci Priority činí, miliardy korun. Prostředky budou investovány do následujících projektů: Název projektu Výše schválené podpory z EU (v Kč) Operační program Doprava základní informace Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je pro období 0- realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen OP Doprava). OP Doprava je největší operační program v České republice - připadá na něj, mld. EUR, tj. zhruba % ze všech prostředků pro Českou republiku z fondů EU pro období 0-. V rámci OP Doprava jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava je zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního významu, přičemž je v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. OP Doprava je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 0- a dalšími strategickými dokumenty, jako například Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury na období 0-. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje. Specifickými cíli OP Doprava jsou: Výstavba a modernizace sítě TEN-T a sítí navazujících Výstavba a modernizace regionálních sítí drážní dopravy Výstavba a rozvoj dálniční sítě a sítě silnic I. třídy mimo TEN-T Zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí z hlediska problematiky dopravy Výstavba a modernizace důležitých dopravních spojení na území hl. m. Prahy OP Doprava obsahuje prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Celková alokace OP Doprava je 0 EUR. Díky Operačnímu programu Doprava nebude zatížení českého státního rozpočtu ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic tak masivní. Prostředky z fondů Evropské unie jsou při financování dopravních staveb velkým přínosem. V mnoha případech totiž dosahují až % celkové částky za výstavbu. Celkově se do roku bude jednat až o miliard korun (v závislosti na pohybu kurzu koruny vůči euru). Díky Operačnímu programu Doprava bude zatížení českého I/ Řepov hr. okr. Jičín... I/ Jablonec nad Nisou Tanvald I/ hr. okr. JC a MB obchvat Sobotky Samšina Ohařice křiž. Lochov I/ hr. okr. SY Mohelnice I/ Kolín obchvat I/ Nymburk přeložka II. a III. stavba I/ Nová Hospoda Kočov přeložka I/ Třemošná přeložka I/ Velká Hleďsebe I/ Velemyšleves obchvat a přemostění Chomutovky I/ Liberec Kunratická. etapa I/ Stráž n. N. Krásná Studánka I/ Liberec Kunratická. etapa I/ obchvat Dubá I/ Děčín Vilsnice I/ Žiželice obchvat a přemostění I/ Komořany Most... 0 I/ Sosnová MÚK I/ Vamberk jižní přeložka. stavba I/ Opatov obchvat I/ Česká Bělá obchvat R Otrokovice obchvat JV I/0 Bánov obchvat I/ Vizovice Lhotsko I/ Moravské Budějovice obchvat I/ Mokré Lazce hranice okresů Opava Ostrava I/ Vlachov Rájec I/ Jablunkov obchvat I/ Semetín Bystřička I. stavba I/ a I/ propojení spojka S v Opavě I/0 Javorník obchvat I/ Příbor obchvat I/ Dobroměřice Odolice I/ Most Litvínov I/ Hrobice Ohrazenice I/ Březhrad Opatovice I/ Habry Havlíčkův obnova živičného krytu..... I/ Brno Rajhrad I/ Hrádek průtah ( SŽDC) I/ Sedlec most ev. č.-0a I/ Třebušice MÚK. etapa most ev. č.-0 přes trať ČD I/ Děčín most ev. č.-0 Pravobřežní estakáda R křižovatka I/ Nová Hospoda R Mirotice Třebkov R Nové Sedlo Jenišov R Nové Sedlo Sokolov R Sokolov Tisová R Tisová Kamenný Dvůr R Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu R Chlumčany zkapacitnění R Louny zkapacitnění obchvatu R Postoloprty zkapacitnění obchvatu R Postoloprty MÚK Bitozeves R MÚK Bítozeves MÚK Vysočany R MÚK Vysočany MÚK Droužkovice R Vysočany MÚK... R Sulec obchvat... 0 R Bílý Kostel Hrádek n.n. R Králové (Sedlice) Opatovice R Rychaltice Frýdek Místek I/ Plzeň Nová Hospoda přeložka D 00 A Trasa dálnice D 00 B Most Vchynice D 00 C Most Oparno D 00 D Most Dobkovičky D 00 E Tunel Prackovice D 00 F Tunel Radejčín D 00 B most přes Lužnici D 00 C most přes údolí Černovického potoka D 00 B most přes rybník Koberný D 00 A Tábor Soběslav D 00 A Soběslav Veselí nad Lužnicí R Suchdol Březiněves R Ruzyně Suchdol R Vestec Lahovice R D Vestec D 0 Kroměříž východ Říkovice R 0 Skalka Hulín I/ Holice obchvat I/ Jihlava obchvat jih I/ Český Těšín obchvat I/ Zlín Malenovice II. I/ Červenohorské sedlo sever Alokace finanční pomoci na výše uvedené projekty přispěje k zajištění kvalitního vnitrostátního silničního spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých dotčených regionů a na snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Na jednotlivé projekty v rámci uvedených Priorit bude poskytnuta dotace z Fondu soudržnosti a nebo z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše % celkových uznatelných nákladů. Celková alokace z fondů Evropské unie na období let 0 pro ŘSD ČR bude činit EUR. Zbývající část nákladů bude hrazena z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou.

3 Èeská republika Selb Bayreuth Aš Plauen Františkovy Láznì Nìme c ko Nürnberg Cheb Chemnitz Jirkov Most Litvínov Žiželice obchvat a pøemostìní Chomutov Velemyšleves Klášterec obchvat a pøemostìní Chomutovky nad Ohøí Silnice Kraslice I/ Kadaò Nejdek MÚK Horní Lomany Vojtanov MÚK Støížov Horní Ves Rychlostní silnice R Karlovy MÚK Vysoèany MÚK Droužkovice Chodov Vary Ostrov Vysoèany MÚK Žatec Habartov MÚK Bítozeves MÚK Vysoèany Sokolov Postoloprty MÚK Bitozeves Kynšperk Podboøany nad Ohøí Postoloprty, zkapacitnìní obchvatu Silnice I/ Velká Hleïsebe Nová Hospoda Koèov pøeložka Tachov Cham Mariánské Láznì Horní Slavkov Planá Rychlostní silnice R Tisová - Kamenný Dvùr Silnice I/ Støíbro Nová Hospoda pøeložka Nýøany N ì mecko Domažlice Kdynì Deggendorf Nýrsko Silnice I/ Nové Sedlo Jenišov Nové Sedlo Sokolov Sokolov Tisová N ì m e c k o Klatovy Dobøany Silnice I/ Pøeštice Sušice Nìm e cko Passau Chemnitz Komoøany Most Tøebušice MÚK. et. - most pøes ÈD Silnice I/ Tøemošná pøeložka Vimperk Rokycany Strakonice Litvínov Most Rakovník Rychlostní silnice R Blatná Mirotice Tøebkov køižovatka I/ Nová Hospoda Horažïovice R a kousk o Prachatice Postoloprty Hoøovice Pøíbram Louny Nové Strašecí Dresden Silnice I/ Sedlec most ev.è.-0a 0 Bílina Stochov Vodòany Teplice Písek Beroun Silnice I/ Dìèín Vilsnice Èeský Krumlov Kladno Dobøíš Protivín Slaný Èeské 0 Lovosice Hostivice Milevsko Silnice I/ Dobromìøice Odolice Králùv Dvùr Rychlostní silnice R Jílovištì PHS Øitka PHS nad Labem Èernošice Sedlèany Bechynì Týn Kaplice Litomìøice Kralupy Dìèín Roudnice nad Labem Roztoky Pirna Dálnice D 00 Lovosice Øehlovice Praha Štìtí Rychlostní silnice R Louny, zkapacitnìní obchvatu Chlumèany zkapacitnìní Sulec obchvat Panenský Týnec, zkap. obch. Tábor Sezimovo Mìlník Neratovice Benátky n. J. Silnièní okruh kolem Prahy 0 Suchdol Bøezinìves Brandýs n. L.- St. Boleslav Sobìslav Tøeboò Rakousko Týnec Veselí nad Lužnicí Rumburk Øíèany Benešov N ì m ecko Silnice I/ Dìèín most ev.è.-0 Pravobøežní estakáda VarnsdorfBílý Kostel Hrádek n. N. Bor Èeská Lípa Èelákovice Úvaly Jindøichùv Mimoò Silnice I/ Sosnová MÚK Obchvat Dubá Schrems Doksy Bautzen Silnice I/ Vlašim Mnichovo Bìlá p. Bez. Mladá Boleslav Lysá n. L. Nymburk È. Pacov Milovice Silnièní okruh kolem Prahy D Vestec Vestec Lahovice Hrádek nad Nisou Dálnice D Tábor Veselí nad Lužnicí Chrastava 0 Zruè Liberec Zgorzelec Podìbrady Ledeè Pelhøimov Frýdlant Stráž n. N. Krásná Studánka Kolín Kutná Hora Svìtlá Humpolec Telè Daèice Rak ou sk o Silnice I/ Jablonec nad Nisou Turnov Èáslav Silnice I/ Habry Havlíèkùv obnova živièného krytu Silnice I/ Jihlava obchvat jih 0 Rychlostní silnice R Tøeš Železný Pols k o 0 Tanvald Semily Pøelouè Havlíèkùv Jihlava Chotìboø Polná Vrchlabí Jilemnice Øepov hr. okr. Lomnice Hr. okr. n. Popelkou JC a MB obchvat Sobotky Samšina - Ohaøice - køiž. Lochov Nová Paka Silnice I/ Bydžov Nymburk pøeložka II. a III. stavba Kolín obchvat Chlumec nad Cidlinou Sedlice Opatovice silnice I/ Moravské obchvat Silnice I/ Liberec Kunratická. etapa Liberec Kunratická. etapa Jablonec nad Nisou Tanvald Silnice I/ 0 R a ko u sko Hoøice Chrudim Moravské Pols ko Znojmo Žïár Tøebíè Pardubice Hlinsko Dvùr Králové n. Lab. Králové Velké Meziøíèí Trutnov Holice Skuteè Silnice I/ Èeská Bìlá obchvat N. Mìsto na Mor. Námìš n. Osl. Jaromìø Úpice Èervený Kostelec Èeská Skalice Vel. Bíteš Dobruška Tøebechovice Silnice I/ pod Orebem Bøezhrad Opatovice Týništì Hrobice Ohrazenice n. Pern. Kostelec Vysoké Mýto Litomyšl Opatov obchvat Ivanèice Moravský Krumlov Náchod Nové Mìsto nad Metují Polièka Rosice Hronov Rychnov n. Knìž. Tišnov Broumov Kuøim Svitavy Èeská Tøebová Hustopeèe Lanškroun Moravská Tøebová Letovice B Boskovice Blansko Brno Šlapanice 0 Slavkov u Brna Zábøeh Vyškov Buèovice Dubòany Hodonín Vamberk Žamberk Èervenohorské sedlo sever Silnice I/ Vamberk jižní pøeložka. st. Choceò Letohrad Silnice I/ Silnice I/ Letovice Rozhraní Silnice I/ Brno Rajhrad Silnice I/ hr. okr. SY Mohelnice Silnice I/ Mohelnice Prostìjov Kojetín Chropynì 0 Kromìøíž východ Øíkovice Kyjov Šumperk Litovel 0 Unièov Jeseník Silnice I/ Vlachov Rájec Dálnice D 0 Šternberk Olomouc Rychlostní silnice R 0 Skalka - Hulín 0 Otrokovice obchvat JV Strážnice Pøehled staveb pozemních komunikací navržených ke spolufinancování z fondù EU v rámci Operaèního programu Doprava Silnice I/0 Javorník obchvat Veselí nad Moravou Rýmaøov Hulín Kromìøíž Otrokovice St. Mìsto Napajedla Uherské Kunovice Vrbno p. Prad. Pøerov Prudnik Bruntál Holešov Semetín Bystøièka I. stavba Silnice I/0 Bánov obchvat Uherský p. Host. Zlín Luhaèovice 0 Krnov Propojení spojka S v Opavì nad Moravicí Lipník n. Beè. Prudnik Vítkov Studénka Rychlostní silnice R Val. Meziøíèí Opava Bílovec Frýdek-Místek Fulnek pøipojení na R G³ubczyce Silnice I/ a I/ Silnice I/ Silnice I/ Mokré Lazce hranice okresù OP/OV Rychlostní silnice R Odry Silnice I/ Valašské Vizovice Lhotsko Klobouky Slavièín Zlín Malenovice II Brumov- -Bylnice Trenèín Vsetín Kravaøe Rychaltice Frýdek-Místek Hranice Silnice I/ Pøíbor obchvat 0 Zubøí Slove n sko Nemšová Legenda Rožnov p. Radh. Racibórz Púchov Hluèín Ostrava Pols ko úseky spolufinancované z OPD stávající sí (..0) jiné plánované úseky dálnice, rychlostní silnice silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené silnice I. tøídy silnice II. tøídy Vratimov Gliwice Bohumín Rychvald Petøvald Šenov Frýdek- -Místek Gliwice Orlová Havíøov Bytèa Petrovice u Karv. Pøíbor Silnice I/ Kopøivnice Frýdlant n. O. Èeský Tìšín obchvat Hrádek prùtah (SŽDC) Frenštát p. Radh. Jablunkov obchvat Karviná Bielsko-Bia³a Èeský Tìšín Tøinec Žilina Jablunkov hranice kraje státní hranice mìsta (nad 000 obyv.) èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy Linz Rakousko Mikulov 0 Bøeclav Holíè Myjava N. Mesto n. Váh. Bratislava infografika cz-mapa-opd-(0) km

4 Støedoèeský kraj Liberecký kraj Èeská Lípa Bìlá p. Bez. Mnichovo Turnov Pøehled staveb pozemních komunikací navržených ke spolufinancování z fondù EU v rámci Operaèního programu Doprava Chomutov Ús teck ý kraj n. L. Mìlník Mladá Boleslav 0 0 úseky spolufinancované z OPD Žatec Rakovník Ústecký kraj Nové Strašecí Slaný Silnièní okruh kolem Prahy Suchdol Kladno Bøezinìves Stochov Kralupy Roztoky Odolena Voda Neratovice Brandýs n. L.- St. Boleslav Silnice I/ Øepov hr. okr. Benátky n. J. 0 Milovice Lysá n. L. Èelákovice Nymburk K rálo vé hrade ck ý k raj Legenda stávající sí (..0) jiné plánované úseky dálnice, rychlostní silnice silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené silnice I. tøídy silnice II. tøídy hranice kraje státní hranice mìsta (nad 000 obyv.) èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy P lz e ò s k ý k ra j sk ý kraj Hoøovice Pøíbram Králùv Dvùr Beroun Rychlostní silnice R Jílovištì PHS Øitka PHS Dobøíš Hostivice Èernošice Sedlèany Praha Týnec Øíèany Benešov Úvaly Silnice I/ Nymburk pøeložka È. II. a III. stavba Kolín obchvat Silnièní okruh kolem Prahy D Vestec Vestec Lahovice Vlašim Zruè Podìbrady Kutná Hora Kolín Kraj Vysoèina Èáslav Králové Pardubc i ký kraj Pardubice Havlíèkùv Chrudim Jihoèeský kraj Tábor Strakonice Brno 0 0 km infografika kraj-s-opd-0 Jihoè eský kraj Èeské

5 I/, most přes Labe u Nymburka

6 zástavby a je řešen mostním objektem o délce přibližně 0 metrů, aby dopad stavby na tuto lokalitu byl co nejmenší. polních cest v rámci společných zařízení v souvislosti s prováděnými komplexními pozemkovými úpravami. UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Hlavními stavebními objekty (SO) SOKP, úseku D Vestec jsou SO 0 (km,000 až +,0) a SO 0 (km,00 až,000). Úsek začíná v km -,00, kde navazuje na úsek před křižovatkou s dálnicí D u obce Kuří a dále je vedena v prostoru mezi Dobřejovicemi a Modleticemi severně nad obcí Herink, prochází jižně od obce Osnice, kde překračuje potok Botič, a jižně pod Jesenicí se napojuje na úsek SOKP v prostoru budoucí křižovatky s dálnicí D. Vlastní vedení trasy je vymezeno především požadavkem minimalizovat vliv stavby na stávající obce: Jesenice, Kocandu, Dobřejovice, Herink, Nupaky a Modletice. V místě křížení s dálnicí D je návrh úseku ovlivněn návazností na úsek, a to cílem minimalizovat vliv stavby na obec Kuří. Dále je vedení trasy ovlivněno tvarem území, lesními porosty a polohou stávajících komunikací včetně tzv. aglomeračního okruhu II/0. Trasa Silničního okruhu kolem Prahy se v prostoru úseku vyhýbá zástavbě stav k 0/0 s výjimkou chatové zástavby v údolí potoka Botiče v chatové ob- lasti Kocanda. Zástavba zde však nebude územně narušena, neboť trasa silničního okruhu je vedena po mostním objektu. Výstavba mostního objektu stav k /0 vyvolává demolici tří rekreačních chat nacházejících se přímo pod DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY mostem. Stavba se v těchto místech nachází v území, které je převážně využíváno zemědělsky. Souvislý lesní porost se nachází pouze po levé DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY SOKP Trasa _kor.indd úseku je součástí výstavby Silničního okruhu kolem Prahy..0 (SOKP) :: straně potoka Botiče. I Kolin obchvat_.indd..0 :: Projektovaný úsek silnice I/ by po svém dokončení měl převést tranzitní dopravu dopravní stavby nejvyšší důležitosti, která významně ovlivní celý dopravní systém v Praze a okolní aglomerace. Propojuje dálniční tahy a radiální komunikace I. a II. třídy směřující do hlavního města Prahy. Stavba celého okruhu je rozdělena do částí označených jako úseky 0, které jsou po technické stránce nezávislé a schopné samostatného provozu. Dopravní význam celého okruhu kolem Prahy spočívá zejména v tom, že Délka úseku je 0 metrů, přičemž šířkové uspořádání je navrženo v kategorii S,/00 se středním dělicím pásem rozšířeným na metry, to je s volnou šířkou metrů. Součástí jsou také kolektorové vozovky K, K a K v délce metrů. Při výstavbě budou využity technologie a materiály, které jsou obvyklé při realizaci podobných staveb v hospodářky vyspělejších zemích. Stavba úseku vyvolá řadu přeložek inženýrských sítí v regionu mimo zástavbu Kolína. U trasy stávající silnice I/ průtah městem by po dokončení stavby obchvatu mělo dojít k jejímu přeřazení mezi silnice nižší kategorie. V rámci výstavby obchvatu dojde i k úpravám vedení stávajících komunikací I., II. a III. třídy. Jejich úpravy jsou navrhovány v kategoriích S,/0 (II. třída) a S,/0 (III. třída), silnice I/ je ponechána ve stávající šířkové úpravě. Polní cesty jsou navrženy v kategorii P,0/0. Z hlediska dopravní zátěže navrhované komunikace bylo uvažováno v souladu s aktualizací dopravní zátěže provedené v roce 0 a přepočtené pro rok 0 dojde k podstatnému snížení intenzit dopravy na komunikaci II/0 a tím a výstavbu nových. K eliminaci hluku budou vystavěny protihlukové stěny ke zlepšení životního prostředí v obcích ležících přímo nebo v těsné blízkosti této komunikace, dojde k odstranění tranzitní dopravy z městských délce 00 metrů. Stavbou bude dotčen také provoz na dálnici D v místě pro úsek mezi počátkem trasy a přeložkou Polepské (silnice II/), resp. a součástí stavby jsou rovněž protihlukové valy proměnné výšky v celkové s následující intenzitou: vozidel/ h (z toho 0 těžkých vozidel/ h) komunikací města Prahy a tím odlehčení dnes již přetížených komunikací. napojení na SOKP, kde dojde k rekonstrukci v délce přibližně 00 metrů. vozidel/ h (z toho 0 těžkých vozidel/ h) pro úsek mezi přeložkou Polepské (silnice II/) a koncem trasy. Minimalizace negativních účinků Okruh umožní rozptyl radiální dopravy do jednotlivých částí města a tím sníží tranzitní dopravní vztahy přes jednotlivé obytné čtvrtě a obce nacházející se dopravy na životní prostředí bude docílena dodržením závěrů dokumentace v prstenci okolo hlavního města Prahy. Z hlediska mezinárodního bude mít STAV PŘÍPRAVY E.I.A. pro fázi projektu, výstavby i provozu, zasažená lesní zeleň bude kompenzována náhradní výsadbou provedenou v rámci stavebního objektu SO zprovoznění okruhu pozitivní vliv na mezinárodní kamionovou dopravu, a to včetně zásobování velkoskladů touto dopravou, které se převážně nacházejí Výkupy a vyvlastnění dotčených pozemků byly dokončeny. Dvě stavební 0 Vegetační úpravy.realizací stavby bude dosaženo odvedení tranzitní v územích podél silničního okruhu. Silniční okruh kolem Prahy též umožní povolení jsou v právní moci, další dvě jsou v zahájenem řízení. Zhotovitel dopravy mimo obytnou zástavbu centra Kolína, čímž dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu. Z hlediska zajištění dopravní kvalitní propojení levé a pravé strany Vltavy v případě živelních pohrom. je vybrán a nyní se připravuje smlouva o provedení díla. Předpokládané Trasa se nedotýká stávajících osídlení a nenarušuje významným způsobem uvedení do provozu je v 0/0 společně s úseky a. obslužnosti přilehlých pozemků je nutno k lokalitám, ke kterým by realizací obchvatu byl přístup znemožněn, zajistit náhradní přístupy vybudováním nových biocentra. Přechod přes údolí Botiče je navržen v místě minimální chatové Pozn.: Tento leták byl zpracován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. SOKP _kor.indd..0 :: Letáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. Informace o aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na Zájmové území se nachází jižně od centra Kolína na katastrálních územích Kolín, Štítary u Kolína, Polepy u Kolína, Nová Ves I a Nebovidy. Trasa obchvatu je vedena převážně po pozemcích zemědělsky využívaných, pouze v dílčích částech (chatařská oblast u Pražského předměstí, Štítary, Polepy, Šťáralka) se přibližuje k zástavbě. Předmětem stavby je vybudování obchvatu mimo centrum města Kolína, který nahradí stávající trasu silnice I/ procházející téměř středem města. Jedná se o novostavbu pozemní dvoupruhové komunikace situovanou jižně od Kolína. Komunikace je navržena v kategorii S,/0, počátek přeložky je umístěn na stávající silnici I/ západně od Kolína do blízkosti stávající křižovatky silnic I/ a I/, konec úpravy se nachází východně od Kolína na stávající komunikaci I/ poblíž Šťáralky. Trasa obchvatu je vedena v souladu se schváleným územním plánem města Kolína. Nová trasa silnice I/ ve směru staničení mimoúrovňově kříží silnice I. třídy číslo I/, II. třídy číslo II/ a III. třídy číslo III/ 0, III/, III/ 0 a III/, trať ČD Kolín Ledečko, vodoteče Pekelský potok, Polepka a Nebovidský potok. Dále mimoúrovňově kříží polní cesty u Štítar, Polep a v Polepském údolí. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy tři mimoúrovňové křižovatky, úpravy stávajících komunikací, přístupové komunikace k přilehlým objektům, mostní objekty, úprava trati ČD, protihlukové stěny a valy, přeložky inženýrských sítí (vodovody, slaboproudá a silnoproudá vedení, plynovody, ropovody, produktovody), demolice, náhradní výsadba a rekultivace. Základní návrhová kategorie pozemní komunikace hlavní trasy je S,/0,tedy se dvěma jízdními pruhu. V prostoru křižovatek se počet jízdních pruhů zvětšuje o odbočovací a připojovací pruhy, volná šířka komunikace je zachována v celém rozsahu trasy. Jednotlivé kategorie komunikací vycházejí ze zadávacích podmínek zohledňujících výhledový rozvoj silniční dopravy a ze závěrů jednotlivých jednání konaných v rámci prací na projektové dokumentaci. Řízení silničního provozu je předpokládáno pomocí definitivního svislého a vodorovného dopravního značení, které je podrobně rozpracováno a projednáno s Policií ČR v rámci samostatného stavebního objektu. Předpokládaná doba realizace stavby je uvažována v období 0/0 /0. Vzhledem k rozsahu stavby, k jejímu technickému řešení a k požadovanému velmi krátkému časovému horizontu na provedení se uvažuje o uvedení obchvatu do provozu a do trvalého užívání v celé délce k jednomu termínu. STAV PŘÍPRAVY Výběrové řízení bylo ukončeno a se zhotovitelem byla v průběhu měsíce ledna 0 uzavřena smlouva. V současné době probíhají vyvlastňovací řízení. Od. dubna tohoto roku bude na pozemcích ve vlastnictví ČR ŘSD ČR zahájen předstihový záchranný archeologický průzkum. Stavba byla zahájena drážními objekty v září 0. Předpokládané uvedení stavby do provozu je ve dvanáctém měsíci roku 0. Pozn.: Tento leták byl aktualizován v listopadu 0. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. 0 SOKP _kor.indd..0 ::00 I Kolin obchvat_.indd..0 :: Letáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. Informace o aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na I Kolin obchvat_.indd..0 ::

7 UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY Stavba se nachází z převážné části v katastru města Nymburk, část je v katastru obce Velké Zboží a nepatrně zasahuje i do katastru obce Budiměřice. Jelikož dokumentace pro územní rozhodnutí k II. stavbě je revizí již dříve zpracované dokumentace, která byla vyvolána změnou územního plánu Nymburka v souvislosti s uvažovanou průmyslovou zónou a zhotovitel spolupracuje se zpracovateli územního plánu, je zajištěn soulad umístění této stavby s územně plánovací dokumentací. DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY I Nymburk obchvat_.indd..0 :0: Silnice I/ je významnou dopravní tepnou, spojující dálnici D a D. Jedná se o důležitou spojku silniční sítě ve směru severozápad jihovýchod. Vnitrostátně umožňuje propojení severočeského, středočeského a jihomoravského regionu. Mezistátně má velký význam zejména pro těžkou nákladní přepravu. Právě průjezd těžké nákladní dopravy Nymburkem, konkrétně přímo jeho středem, je největším problémem průtahu silnice I/ městem, protože je veden v současné době jediným mostem přes Labe, který nevyhovuje jak z hlediska možného zatížení, tak především šířkovým uspořádáním. Dále průtah vede přímo přes hlavní náměstí a zastavěnou část města. Tomu je možné odpomoci jedině vedením nové trasy silnice I/ mimo město s vybudováním nového mostu přes Labe a s mimoúrovňovým překonáním křižujících komunikací. Tím budou odstraněny stávající dopravní závady, zvýšena kapacita komunikace a zároveň bezpečnost provozu nejen pro vozidla, ale především pro pěší obyvatele Nymburka. Velkým přínosem bude také podstatné zlepšení životního prostředí v centru města i přilehlých oblastech. Navržená trasa této komunikace východně od Nymburka propojující jižní a severní vstup silnice I/ do města je dlouhá metrů. Je rozdělena do dvou navazujících staveb z nichž první, technicky náročnější dlouhá metrů je úspěšně dokončena. Realizace II. etapy bude nesporným přínosem v oblasti bezpečnosti provozu a kvalitě životního prostředí ve městě Nymburce. V roce 00 byla zpracována vyhledávací studie trasy přeložky silnice I/, kde docházelo ke změně trasy oproti předchozí dokumentaci pro územní rozhodnutí od jejího km, v souvislosti s již uvedenou průmyslovou zónou. Tím byl dán v podstatě průběh trasy v její střední části a předmětem osmi variant studie bylo především napojení přeložky na stávající trasu silnice I/. Na základě vybrané varianty A pak byla zpracována i tato dokumentace. Zájmové území má v převážné části rovinatý charakter, který se až v poslední čtvrtině poněkud mění na charakter mírně zvlněný. II. stavba začíná v extravilánové části města po překonání železniční tratě Českých drah nadjezdem a pokračuje velmi plochým terénem přes Lánskou strouhu a stáčí se zpět k tělesu násypu železniční tratě, u které vniká do lesních partií. Ty pak opouští před překročením řeky Mrliny a jejího slepého ramene. Za ní pokračuje po polích směrem pod Všechlapský vrch, kde se napojuje opět na silnici I/ mezi Nymburkem a jeho čtvrtí Všechlapský vrch. Trasa ve svém počátku navazuje na I. stavbu a pak pokračuje v totožném průběhu s již dříve zpracovanou dokumentací pro územní rozhodnutí, tedy v souběhu s tratí Českých drah, přes silnici II/0 a řeku Mrlinu s jejím slepým ramenem. Dále je pak oproti předcházející dokumentaci průběh odlišný, trasa se poněkud odchyluje od Nymburka, což je dáno na jedné straně prostorem uvažované průmyslové zóny a na straně druhé pak vedením VTL plynovodu, od něhož trasa probíhá v náležité vzdálenosti mimo jeho ochranné pásmo. Ve svém závěru se pak trasa stáčí kolměji ke stávající trase silnice I/ pro bezproblémové vykřížení s ní pří dalším pokračování přeložky této silnice. Až dobudováním II. stavby, která by měla na I. stavbu bezprostředně navazovat, bude přínos celé přeložky silnice I/ mimo Nymburk stoprocentní. STAV PŘÍPRAVY Majetkoprávní příprava stavby již byla dokončena. V současné době je pravomocně vydáno stavební povolení na hlavní trasu, vodohospodářské ob- jekty a na přeložky inženýrských sítí. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo ukončeno. Stavba byla zahájena. října 0. Předpokládané dokončení stavby je v desátém měsíci roku 0. Pozn.: Tento leták byl aktualizován v září 0. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. 0 0 stav k 0/0 I Nymburk obchvat_.indd..0 :0: Letáky jsou aktuální k uvedenému datu jejich vzniku. Informace o aktuálním stavu přípravy jednotlivých staveb hledejte na I Nymburk obchvat_.indd..0 :0: Dálnice D,, km

8 l Selb Bayreuth Aš Františkovy Láznì Legenda Èeská republika Pøedpokládaný postup výstavby a uvádìní nových úsekù do provozu v letech 0 0 Plauen N ì mec k o Nürnberg K Cheb K úseky ve výstavbì Habartov Kynšperk nad Ohøí K K0 K Tachov Cham Kraslice Sokolov P úseky uvádìné do provozu stávající sí (..0) plánované úseky (pouze D a R) K Chodov Mariánské Láznì K Horní Slavkov P Planá P dálnice, rychlostní silnice hranice kraje silnice I. tøídy, pruhové, smìrovì dìlené státní hranice silnice I. tøídy mìsta (nad 000 obyv.) silnice II. tøídy èíslo dálnice èíslo rychlostní silnice èíslo silnice I. tøídy Pouèení: Tato mapa byla zpracována vèervnu 0. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivòuje velké množství faktorù, které se nedají pøedem pøedvídat, jsou uvedená data pouze orientaèní. K Nejdek Domažlice Karlovy Vary P Kdynì Deggendorf Støíbro K Nýrsko Chemnitz Ostrov K N ì m e cko K Nýøany Klatovy Klášterec nad Ohøí P K Dobøany P0 Chemnitz U U P Pøeštice P P Sušice Nìm e ck o U Kadaò Podboøany P0 P P Passau U U C0 Jirkov Vimperk Chomutov U Žatec S Horažïovice U Rokycany S Rakovník Strakonice R a kousk o U Most U U U0 S Prachatice C Litvínov U U Blatná C S U Postoloprty U Nové Strašecí Hoøovice Pøíbram C Louny U Dresden Bílina U U S S Stochov Králùv Dvùr Vodòany Teplice C C C Písek U Beroun S S U C S Èeský Krumlov Kladno Dobøíš Protivín S0 S Slaný Èeské C C 0 U0 nad Labem Hostivice 0 Lovosice Milevsko C0 Linz A Èernošice A Sedlèany Bechynì Týn C U C C C Kaplice Litomìøice Kralupy C A A S C C Dìèín U Roudnice nad Labem Roztoky S C Pirna S Odolena Voda Praha S C c S S Štìtí S Tábor Sezimovo A Sobìslav Mìlník Tøeboò Rakousko L L L A Neratovice Týnec L0 S Veselí nad Lužnicí Brandýs n. L.- St. Boleslav S A Øíèany Benešov S0 C C a+b L Rumburk U0 C Varnsdorf Bor Èeská Lípa Èelákovice Úvaly Jindøichùv C Doksy Benátky n. J. 0 Schrems Bautzen Vlašim Mimoò Bìlá p. Bez. Mladá Boleslav Lysá n. L. È. Pacov S Milovice C Zittau Hrádek nad Nisou L Mnichovo Nymburk J 0 Zruè J L L Chrastava Liberec S S Zgorzelec Podìbrady Ledeè Pelhøimov L L L0 Jablonec nad Nisou Kutná Hora Kolín Svìtlá Humpolec Telè Daèice R akou sko L Frýdlant 0 Turnov Èáslav H Tøeš J Železný J J Pols k o Semily Lomnice n. Popelkou J 0 Tanvald Bydžov J Pøelouè Havlíèkùv J Jihlava Nová Paka Chlumec nad Cidlinou J0 0 J Jilemnice J H E E Chotìboø J Polná R a ko u sk o E Chrudim Moravské Vrchlabí Hoøice H E E Znojmo H Žïár Tøebíè E Pardubice E0 E Hlinsko B E E0 Dvùr Králové n. Lab. H Králové Velké Meziøíèí E J0 B0 H Trutnov E Holice Skuteè H H N. Mìsto na Mor. Námìš n. Osl. B E Jaromìø Tøebechovice pod Orebem E Úpice Èervený Kostelec Èeská Skalice H Vel. Bíteš H n. Pern. Dobruška Týništì Kostelec Vysoké Mýto Litomyšl Ivanèice Moravský Krumlov Náchod Nové Mìsto nad Metují Choceò Polièka Rosice H0 Rakousko Hronov B Rychnov n. Knìž. E Tišnov B E B Broumov Vamberk B Kuøim Svitavy E B Jihomoravský kraj R Pohoøelice Ivaò B výhled B R Ivaò Perná výhled B R Perná st.hranice výhled ÈR/Rak. B R 0 Moravský Písek Bzenec výhled B R 0 Bzenec Bzenec Pøívoz výhled B R Bzenec Pøívoz Rohatec výhled B0 R Rohatec Lužice výhled B R Lužice Bøeclav výhled B0 I/ Znojmo, obchvat I 0 0 B I/ Znojmo, obchvat II 0 0 B I/ Brno, VMO, Dobrovského B 0 B I/ Brno, VMO, MÚK, Dobrovského, Svitavská radiála 0 B I/ Brno, VMO, Tomkovo námìstí 0 B I/ Letovice Rozhraní 0 B I/0 Buèovice, pøeložka 0 B I/ Hodonín, MDO II 0 0 B0 I/ Hodonín, obchvat 0 B I/ Lechovice, obchvat 0 0 B I/ Krhov Vodìrady 0 0 B I/ Èeská Kuøim výhled Èeská Tøebová Žamberk E B B Hustopeèe Mikulov Letohrad Lanškroun Moravská Tøebová Letovice B P o lsko Blansko B Brno 0 E Boskovice Šlapanice Bøeclav 0 M Slavkov u Brna B Zábøeh M Vyškov Buèovice Hodonín B0 Dubòany B0 B M M0 Mohelnice 0 Prostìjov Kyjov B Šumperk B Holíè B Litovel M M B Jihoèeský kraj C D 00 Tábor Sobìslav 0 Ca D 00A Sobìslav Veselí 0 n. L. Cb D 00B most pøes Lužnici 0 Cc D 00C Veselí n. L. Bošilec 0 C D 00/I Bošilec Ševìtín C D 00/II Ševìtín Borek C D 00/III Borek Úsilné C D 00/I Úsilné Hodìjovice C D 00/II Hodìjovice Tøebonín C R 0 Tøebonín Kaplice nádraží 0 C R 0/I Kaplice nádraží Nažidla 0 C0 R 0/II Nažidla D. Dvoøištì st. hr. 0 C R Lety Èimelice 0 C R Èimelice Mirotice 0 C R Mirotice, rozšíøení C R Mirotice Tøebkov 0 C0 I/ Vimperk Solná Lhota 0 C I/ Chýnov 0 C I/ Hnìvkov Sedlice 0 C I/ Nová Olešná 0 C I/ Lišov 0 C I/ propojení DO Èeské 0 0 C I/ Stráž nad Nežárkou Lásenice 0 C I/ Èerná v Pošumaví 0 0 C I/ Horní Planá 0 C I/ R Tøebonín MUK I/ Rájov 0 0 M 0 M Unièov 0 Jeseník Z Z Šternberk Olomouc Z M Kojetín Strážnice M Chropynì Z Z Veselí nad Moravou Rýmaøov M M Hulín Kromìøíž Otrokovice Z M St. Mìsto Napajedla Uherské Kunovice Vrbno p. Prad. Pøerov M Z Myjava Prudnik Bruntál Z Holešov Z T Z Z M Lipník n. Beè. Z Uherský Z p. Host. Zlín Prudnik Luhaèovice 0 Krnov T Vítkov Z Odry Hranice N. Mesto n. Váh. Pardubický kraj E R Sedlice Opatovice 0 0 E R Opatovice Èasy po roce 0 E R Èasy Ostrov po roce 0 E R Ostrov Vysoké Mýto po roce E R Vysoké Mýto Hrušová po roce E R Hrušová Janov po roce E R Janov Opatovec po roce E R Opatovec Staré Mìsto po roce E0 I/ Pardubice jihovýchodní obchvat 0 E I/ Holice obchvat 0 0 E I/ Bøezhrad Opatovice 0 0 E I/ Hrobice Ohrazenice 0 0 E I/ MÚK Doubravice odboèovací pruh 0 E I/ Pardubice MÚK Palackého, dostavba 0 E I/ Pardubice Trojice 0 E I/ Chrudim obchvat (Medlešice I/) 0 E0 I/ Chrudim obchvat (I/ Slatiòany) 0 E I/ nad Svitavou Laènov 0 E I/ Opatov obchvat 0 0 Královéhradecký kraj H D 0- Osièky Králové 0 0 H D 0 Králové Smiøice 0 0 H D 0 Smiøice Jaromìø 0 H R 0 Jaromìø Trutnov výhled H R 0 Trutnov státní hranice výhled H0 I/ Vamberk jižní pøeložka,. stavba 0 0 H I/ Nová Paka obchvat 0 H I/ ìves pøeložka 0 H I/ Jaromìø obchvat 0 H I/ Èeská Skalice obchvat 0 0 H I/ Náchod obchvat 0 G³ubczyce Z T Z Slavièín nad Moravicí T Z0 Z Val. Meziøíèí Z Fulnek Z Trenèín Z Opava T Vsetín T T T Z0 Valašské Klobouky Brumov- -Bylnice Bílovec T Kravaøe T Studénka T T0 Zubøí S ovensko Nemšová T0 T Rožnov p. Radh. Racibórz Kopøivnice T T Ostrava T Púchov Pøíbor Hluèín T Frenštát p. Radh. T Olomoucký kraj D 0 Øíkovice Pøerov M 0 M D 0 Pøerov Lipník 0 M D 0 Lipník Bìlotín 0 0 M R 0. Køelov Slavonín výhled.etapa M R 0 Olomouc Kokory po roce M R 0 Kokory Pøerov po roce M R Staré Mìsto Maletín po roce M R Maletín Mohlenice po roce M0 I/ Vlachov Rájec 0 0 M I/ Rájec Zábøeh 0 0 M I/ Šternberk obchvat 0 M I/ MÚK s ÈD Pøerov Pøedmostí 0 M I/0 Javorník obchvat 0 0 M I/ Èervenohorské sedlo jih 0 M I/ Èervenohorské sedlo sever 0 0 T T Vratimov T Gliwice T Kraj Vysoèina J0 I/ Žïár Mìlkovice pøeložka 0 J I/ Božejov Ondøejov 0 J I/ Ondøejov Pelhøimov 0 J I/ Roušany Pohled 0 J I/ Èeská Bìlá obchvat 0 0 J I/ Jihlava obchvat jih 0 0 J I/ Moravské obchvat 0 J I/ Ranèíøov Vílanec výhled J I/ Stonaøov, pøeložka výhled J I/ Dlouhá Brtnice, pøeložka výhled J0 I/ Markvartice, køiž. Kasárna výhled J I/ Želetava, pøeložka výhled J I/ Jakubov, pøeložka výhled Karlovarský kraj K R Knínice Bošov 0 K R Žalmanov Knínice 0 K R Olšová Vrata Žalmanov 0 K R Karlovy Vary Olšová Vrata 0 K R Nové Sedlo Jenišov 0 0 K R Nové Sedlo Sokolov 0 K R Sokolov Tisová 0 K R Tisová Kamenný Dvùr 0 0 K0 I/ Trstìnice Drmoul 0 K I/ Velká Hleïsebe 0 0 K I/, I/ MÚK Horní Lomany 0 K I/ MÚK Horní Lomany Vojtanov 0 Liberecký kraj L0 I/ Dubá obchvat 0 L I/ Sosnová MÚK 0 0 L I/ Dubice Dolní Libchava obchvat 0 L I/, I/ Okrouhlá MÚK 0 0 L I/ Rynoltice Lvová pøeložka silnice 0 L I/ Stráž n.n. Krásná Studánka 0 L I/ Liberec Kunratická.etapa 0 0 L I/ Liberec Kunratická.etapa 0 0 L0 I/ Kunratice Jablonec n. N. 0 L I/ Kravaøe obchvat 0 L I/ Bílý Kostel Hrádek n. N. 0 L I/ Hrádek n. N. st. hr. ÈR/ 0 0 Bohumín Petøvald Šenov Frýdek- -Místek T0 T Rychvald Frýdlant n. O. Gliwice Orlová Havíøov T Bytèa Petrovice u Karv. T T Karviná T Èeský Tìšín T T Bielsko-Bia³a T T Tøinec Žilina Jablunkov ský kraj P0 I/ a II/, Plaská Na Roudné Chrástecká 0 P I/, K Dráze Jasmínová 0 0 P I/ Nová Hospoda Koèov pøel. 0 0 P I/ Nová Hospoda Koèov pøel.,. st. 0 P I/ Planá Trstìnice pøeložka 0 P I/, Nová Hospoda pøeložka 0 0 P I/ Staòkov pøeložka 0 P0 I/ Klatovy pøeložka. stavba 0 P I/, Tyršùv sad Sukova. st. 0 0 P I/ Šlovice Pøeštice pøeložka 0 P I/ Tøemošná pøeložka 0 P I/ Plasy, most ev.è Støedoèeský kraj A R Bìchovice D 0 A R D Vestec 0 0 A R Vestec Lahovice 0 0 A R Lahovice Slivenec 0 0 A R Ruzynì Suchdol 0 A R Suchdol Bøezinìves 0 A R Bøezinìves Satalice S D 00 Praha Jílové po roce S D 00 Jílové Hostìradice po roce S D 00 Hostìradice Neštìtice po roce S D 00 Neštìtice Voraèice po roce S D 00 I Voraèice Nová Hospoda po roce S D 00 II Nová Hospoda Mezno 0 0 S R Skalka køižovatka II/ 0 S R køižovatka II/ Milín 0 S R Milín Lety 0 S0 R Praha Pavlov 0 0 S R Nové Strašecí Øevnièov S R Øevnièov obchvat 0 S R Krupá, pøeložka 0 S R Hoøesedly, pøeložka S R Hoøovièky obchvat S R Slaný hranice kraje S I/ Olbramovice, pøeložka 0 S I/ Libeznice obchvat 0 0 S I/, I/ Mìlník obchvat,. stavba 0 S I/ Slaný Velvary 0 S I/ Luštìnice Újezd 0 S I/ Nymburk obchvat II. a III. stavba 0 S I/ Kolín obchvat 0 0 Moravskoslezský kraj T D 0 Bìlotín Hladké Životice 0 0 T D 0 Hladké Životice Bílovec 0 0 T D 0 Bílovec Ostrava, Rudná 0 0 T D 0 Bohumín st. hranice ÈR/PR 0 0 T R MÚK Bìlotín Rybí 0 T R Rybí MÚK Rychaltice 0 T R Rychaltice Frýdek-Místek 0 T0 R Frýdek-Místek obchvat 0 T R Frýdek-Místek, pøipojení na R 0 T R MÚK Nošovice 0 0 T I/ a I/ propojení spojka S v Opavì 0 0 T I/ Opava severní obchvat vých. èást 0 T I/ Mokré Lazce hranice okr. opa/ova 0 T I/ Èeský Tìšín obchvat 0 0 T I/ Tøanovice Nebory 0 T I/ Nebory Oldøichovice 0 T I/ Oldøichovice 0 T I/ Hrádek prùtah (SŽDC) 0 T I/ Jablunkov obchvat 0 0 T0 I/ Ostrava prodloužená Rudná 0 T I/ Bruntál východní obchvat 0 T I/ Severní spoj I. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká I. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká II. stavba 0 0 T I/ Ostrava prodl. Místecká III. stavba 0 T I/ Hladké Životice obchvat 0 0 T I/ Krnov SV obchvat 0 T I/ Mošnov obchvat 0 T0 I/ Pøíbor Skotnice 0 T I/ Pøíbor obchvat 0 T I/ Karviná obchvat 0 T I/ Skøeèoò Bohumín, obchvat 0 0 Ústecký kraj U D 00 Lovosice Øehlovice 0 0 U R køiž.i/ (Petrohrad) Lubenec výhled U R Lubenec, obchvat 0 U R Lubenec Bošov 0 U R Panenský Týnec, zkap. obchvatu 0 0 U R Sulec obchvat 0 0 U R Chlumèany zkapacitnìní 0 U R Louny, zkapacitnìní obchvatu 0 0 U R Postoloprty, zkapacitnìní obchvatu 0 U0 R Postoloprty MÚK Bitozeves 0 0 U R MÚK Bitozeves MÚK Vysoèany 0 0 U R Vysoèany MÚK 0 0 U R MÚK Vysoèany MÚK Droužkovice 0 U R MÚK Droužkovice MÚK N. Spoøice 0 U0 I/ Lesné pøeložka 0 0 U I/ køižovatka Vernéøov 0 0 U I/ Komoøany Most 0 0 U I/ Most Litvínov 0 U I/ Velemyšleves obchvat a pøemostìní 0 0 U I/ Žiželice obchvat a pøemostìní 0 0 U I/ Dobromìøice Odolice 0 0 U I/0 nad Labem, dopravní opatøení povodòová hráz 0 0 U I/ Dìèín Vilsnice 0 0 U0 I/ Dìèín D Zlínský kraj Z D 0./II Moøice Kojetín. etapa 0 0 Z D 0. Kojetín Kromìøíž západ 0 0 Z D 0. Kromìøíž západ Kromìøíž východ 0 0 Z D 0 Kromìøíž vých. Øíkovice 0 Z R 0 Hulín Fryšták 0 Z R 0. Fryšták Lípa. 0 etapa Z R 0. Fryšták Lípa.etapa výhled Z R 0 Lípa Pozdìchov výhled Z R 0 Pozdìchov Horní výhled Lideè Z0 R 0 Horní Lideè st. hr. ÈR/SR výhled Z R 0 Skalka Hulín 0 Z R 0 Otrokovice, obchvat JV 0 Z R 0 Napajedla Babice výhled Z R 0 Babice Staré Mìsto výhled Z R 0 Staré Mìsto Mor. Písek výhled Z0 I/ Valašské Meziøíèí Lešná,.etapa 0 0 Z I/ Valašské Meziøíèí Lešná,.etapa 0 Z I/ Vizovice Lhotsko 0 Z I/0 Bánov, obchvat 0 Z I/ Semetín Bystøièka,.stavba 0 0 Z I/ Semetín Bystøièka,.stavba 0 Z I/ Malenovice Otrokovice km Bratislava

9 Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská, 0 00 PRAHA

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Zlínský kraj

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie. Zlínský kraj Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Zlínský kraj stav k /0 Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly parametrům pro schválení

Více

Rozpočet. Státního fondu dopravní infrastruktury. na rok 2011. a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013

Rozpočet. Státního fondu dopravní infrastruktury. na rok 2011. a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 Schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 237 z 9. schůze dne 15. prosince

Více

Příloha 3 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT AKČNÍHO PROGRAMU NSBSP 2020 OBCE ČR

Příloha 3 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT AKČNÍHO PROGRAMU NSBSP 2020 OBCE ČR Příloha 3 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKTIVIT AKČNÍHO PROGRAMU NSBSP 2020 OBCE ČR 1 Obsah 1 Popis stavu... 3 2 Plnění jednotlivých opatření obcemi... 9 2.1 Odpovědi obcí Středočeského kraje...10 2.2 Odpovědi obcí

Více

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie

Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované z prostředků Evropské unie Prokty ilniční doprvní infrtruktury podporovné z tředků Evropké unie Plzeňký krj Jihočeký krj Královehrdecký krj Krj Vyočin Olomoucký krj Jihomorvký krj tv k 0/0 Řediteltví ilnic dálnic ČR dří připrvovt

Více

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky p ř í l o h a č a s o p i s u U & Ú R 3 / 2 0 0 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Vláda České republiky USNESENÍ VládY České republiky

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

GEOGRAFIE ČR. doprava. letní semestr 2008. GER2, přednáška 4. Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz

GEOGRAFIE ČR. doprava. letní semestr 2008. GER2, přednáška 4. Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz GEOGRAFIE ČR doprava GER2, přednáška 4 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz DOPRAVA silniční doprava železniční doprava letecká doprava vodní doprava potrubní doprava DOPRAVA kde získat

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE pořizované ve vazbě na vydané Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

Více

PODKLADY A VÝCHODISKA

PODKLADY A VÝCHODISKA IV. PODKLADY A VÝCHODISKA K POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj Materiál pro jednání schůze vlády IV. OBSAH ÚVOD 1 MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI A VAZBY...7 1.1 Evropské

Více

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text

Návrh. AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY. Bodový text Návrh AKTUALIZACE č. 1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Bodový text Politika územního rozvoje České republiky 2008 schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009 se mění takto: 1. Článek

Více

je projekt obsažen v materiálu "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis.

je projekt obsažen v materiálu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis. III. SEZNAM VŠECH VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REZORTU DOPRAVY za rok 2015 ve smylu 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů P. č. Resort Zadavatel Název projektu

Více

RESCREENING ZMĚN STAVBY SILNICE I/38 KOLÍN, OBCHVAT

RESCREENING ZMĚN STAVBY SILNICE I/38 KOLÍN, OBCHVAT Březen 2015 Silnice I/38 Kolín, obchvat Rescreening změn stavby ZADAL: Ředitelství silnic a dálnic České republiky Na Pankráci 56 145 05 Praha 4 ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických modelů, Hvožďanská

Více

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4 únor 8 I. ÚVOD...4 I..Předmět řešení...4 I..Postup zpracování...4 I.3.Projednávání a doklady...4 I.4.Výchozí podklady...4 I.5.Používané zkratky a termíny...5 I.6.Hodnocení rozvoje dopravní infrastruktury

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 5. března 2013 Částka: 16 O B S A H : Část I. Část II. 16. Pokyn generálního

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RESORTNÍ PŘEDPISY PŘÍLOHY II OBSAH ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 WWW.MZP.CZ

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RESORTNÍ PŘEDPISY PŘÍLOHY II OBSAH ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 WWW.MZP.CZ VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ WWW.MZP.CZ ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX ČÁSTKA 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010) 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více

Průvodní zpráva SE ZOHLEDNĚNÍM DOPRAVNÍCH VAZEB REGIONÁLNÍHO, POPŘÍPADĚ NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

Průvodní zpráva SE ZOHLEDNĚNÍM DOPRAVNÍCH VAZEB REGIONÁLNÍHO, POPŘÍPADĚ NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU ÚZEMNÍ STUDIE NÁVRH A POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ KORIDORU SILNICE PROPOJUJÍCÍ MĚSTYS ČASTOLOVICE RESPEKTIVE MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ S MĚSTEM RYCHNOV NAD KNĚŽNOU VČETNĚ POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ KORIDORU SILNICE II/318

Více

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje - NÁVRH

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje - NÁVRH EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

EKONOMICKÉ NÁSTROJE PODPORY CYKLISTICKÉ DOPRAVY A MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ NA CYKLISTIKU

EKONOMICKÉ NÁSTROJE PODPORY CYKLISTICKÉ DOPRAVY A MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ NA CYKLISTIKU EKONOMICKÉ NÁSTROJE PODPORY CYKLISTICKÉ DOPRAVY A MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ NA CYKLISTIKU EKONOMICKÉ NÁSTROJE PODPORY CYKLISTICKÉ DOPRAVY Martinek Jaroslav Ing. - Centrum dopravního výzkumu Brůhová Foltýnová

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY

FOND SOUDRŽNOSTI SEKTORU DOPRAVY Česká republika NÁRODNÍ STRATEGICKÝ DOKUMENT PRO FOND SOUDRŽNOSTI v SEKTORU DOPRAVY (období 2004 06) Praha březen 2004 2 Obsah ÚVOD... 3 1 SOUČASNÁ SITUACE V DOPRAVNÍM SEKTORU... 5 1.1 MAKROEKONOMICKÉ

Více

Robert Müller- Karel Haas. Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese

Robert Müller- Karel Haas. Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese Robert Müller- Karel Haas Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese Malý průvodce nezbytnou byrokracií při organizování akcí v lese Občanské sdružení pro podporu mladých talentů orientačního

Více