OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č."

Transkript

1 inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, Brno tel./fax: , Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě Živnostenského listu vydaného Mm Brna č.j /03 ze dne Organizace autorizovaná k výkonu úředního měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, akustického výkonu a stavební akustiky, rozhodnutím ÚNMZ pod č.j. 740/01/20 ze dne 14. září Akreditovaná zkušební laboratoř č.1510 pro měření hluku v pracovním i mimopracovním prostředí, osvědčení o akreditaci č.651/2007 vydané ČIA dne Osoba autorizovaná podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., 15 rozhodnutími MŽP ČR: - ke zpracování rozptylových studií č.j. 2565/820/07/DK ze dne prodlouženého do do rozhodnutím č.j. 1779/780/11/AK 57792/ENV/11 ze dne , - ke zpracování odborných posudků č.j. 2331/740/MS ze dne platným do k měření emisí č.j. 4850/740/04 ze dne prodlouženého do rozhodnutím č.j. 3845/820/07/Hl ze dne Společnost ENVING s.r.o. má zaveden a používá systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 6, v rozsahu dle přílohy č. 3 Záměr: TRUCKPARK D-1 OSTROVAČICE, stavba HOTEL D-1 a stavba ADAPTACE MECHANIZAČNÍHO STŘEDISKA NA PARKING NÁKLADNÍCH VOZIDEL Veveří 110, Ostrovačice Oznamovatel: JEREX a.s. Příkop Brno Zpracovatel oznámení: Ing. Ladislav Vondráček držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., 19 a 24 (osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č.j. 8391/1317/OPV/93), prodloužené rozhodnutím MŽP ČR č.j /ENV/11 ze dne do Brno, srpen 2011

2 ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI...4 A.1. Obchodní firma...4 A.2. IČ...4 A.3. Sídlo...4 A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele...4 ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU...4 B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru...6 B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)...6 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry...7 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí...8 B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru...8 B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení...9 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků...10 B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat...10 B.II. ÚDAJE O VSTUPECH...10 B.II.1. Půda...10 B.II.2. Voda...11 B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje...11 B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu...12 B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH...13 B.III.1. Ovzduší...13 B.III.2. Odpadní vody...15 B.III.3. Odpady...17 B.III.4. Ostatní...18 ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ...20 C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území...20 Územní systém ekologické stability...20 Zvláště chráněná území...20 NATURA C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny...20 C.2.1. Ovzduší...21 Imisní limity...21 C.2.2. Zábor ZPF...24 D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...25 D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti...25 D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů...25 D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima...25 D.1.3 Vlivy spojené s havarijními stavy...25 D.1.4 Hluk...26 D.1.5 Ostatní vlivy...26 Trvalý zábor ZPF...26 D.1.6 Souhrnné hodnocení možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti...26 D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci...29 D.3. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů...29 Podmínky pro fázi další přípravy stavby ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno

3 Půda...29 Ovzduší...29 Podmínky pro fázi realizace stavby...30 Půda...30 Ovzduší...30 Voda...30 Odpady...30 Biota...30 Podmínky pro fázi provozování stavby...31 Ovzduší...31 Voda...31 Odpadní vody...31 Odpady...31 Ostatní...31 Kompenzační opatření...31 D.4. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů...31 ČÁST F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE...32 F.1. Rozptylová studie...32 Metodika...32 Vstupní hodnoty...32 GRAFICKÁ PREZENTACE VĚTRNÉ RŮŽICE...32 TABULKA HODNOT VĚTRNÉ RŮŽICE...32 Zájmové území...33 Emisní parametry zdroje...33 Výstupní hodnoty...33 Diskuse výsledků...33 KOTELNA...33 Krátkodobé charakteristiky znečištění...33 Dlouhodobé charakteristiky znečištění...33 Celkové hodnocení vlivu KOTELNY na znečištění ovzduší v dané lokalitě...34 ČSPH...34 Krátkodobé charakteristiky znečištění...34 Dlouhodobé charakteristiky znečištění...34 Celkové hodnocení vlivu ČSPH na znečištění ovzduší v dané lokalitě...35 Kartografická interpretace výsledků...35 Kotelna...35 ČSPH...36 F.2. Závazné stanovisko souhlas k trvalému odnětí ze ZPF...37 F.3. Závazné stanovisko souhlas orgánu ochrany veřejného zdraví...40 ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU...42 ČÁST H PŘÍLOHA...44 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace...44 Stanovisko orgánu ochrany přírody...45 ZÁVĚR...46 Kopie autorizačních listin...47 ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno 3

4 ÚVOD Oznámení (dále oznámení EIA) je zpracováno podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. 6, v rozsahu dle přílohy č. 3 a dle Metodického pokynu odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP (Věstník MŽP částka 2, únor 2002). Výchozí podklady (1) HOTEL D-1 (TRUCKPARK D-1OSTROVAČICE) Dokumentace pro územní řízení, arch.č ARCHSTUDIO s.r.o., květen 2011 (2) ADAPTACE MECHANIZAČNÍHO STŘEDISKA NA PARKING NÁKLADNÍCH VOZIDEL (TRUCKPARK D-1OSTROVAČICE) Dokumentace pro územní řízení, arch.č ARCHSTUDIO s.r.o., květen 2011 (3) Doplňující údaje pro zpracování posudku. JEREX, srpen 2011 (4) Šetření na místě (5) Odborný posudek a rozptylová studie č. OP/RS-24/2009, ENVING s.r.o., srpen 2011 (6) ÚZEMNÍ PLÁN OSTROVAČICE. Červenec 2009 (7) Výpis z katastru nemovitostí KÚ pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - venkov, k.ú Ostrovačice, LV 494, ze dne ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI A.1. Obchodní firma JEREX a.s. A.2. IČ IČ: A.3. Sídlo Příkop 4, Brno Provozovna: Veveří 210, Ostrovačice A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele Oprávněný zástupce oznamovatele: Petr Koutný - ředitel, Veveří 210, Ostrovačice Tel.: ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU Předmětem záměru rozšíření stávajícího areálu TRUCKPARK D-1 OSTROVAČICE společnosti JEREX, zahrnující vybudování plynové kotelny pro vytápění nového objektu hotelu dle projektu (1) a vybudování veřejné areálové čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) dle projektu (2) na pozemcích, které jsou ve vlastnictví provozovatele. Nosnou činností společnosti JEREX a.s. je mezinárodní kamionová doprava, silniční přeprava těžkých a a nadměrných nákladů, odtahová služba a prodej a servis dopravní techniky (kamionů) a hydrauliky. Areál TRUCKPARK D-1 OSTROVAČICE je hlavní provozovnou pro zajištění této činnosti, včetně servisní činnosti pro kamionovou přepravu a lakovny. V případě posuzovaného záměru se jedná se o rozšíření stávajícího areálu.v rámci rozšíření bude realizováno vybudování hotelu a parkovacích ploch pro nákladní automobily. 4 ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno

5 Obr. 1 Širší situace s vyznačením umístění záměru Obr. 2 Areál TRUCKPARK D-1 OSTROVAČICE s vyznačením posuzovaného záměru (3), pohled od severozápadu (foto M.Eliáš, 2004) ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno 5

6 B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Název záměru HOTEL D-1 a ADAPTACE MECHANIZAČNÍHO STŘEDISKA NA PARKING NÁKLADNÍCH VOZIDEL (TRUCKPARK D-1 OSTROVAČICE) Kategorizace záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. v platném znění, 4: Po realizaci záměru budou překročeny limity uvedené v příloze zákona č.1, kategorii II: - bod Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t, - bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným správním úřadem, který vede zjišťovací řízení, je Krajský úřad Jihomoravského kraje. B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru Skladování PHM Pro posouzení záměru v rámci tohoto oznámení EIA je uvažováno s kapacitou skladovacích nádrží: TAB. 1 Kapacita záměru (projektovaná skladovací kapacita) (2) PHM m 3 benzín Natural BA95 10 motorová nafta 40 úkapy 5 celkem 55 Dle údajů projektanta technologie (2) je pro zpracování posudku uvažována roční výtoč PHM: benzín Natural cca 100 m 3 motorová nafta cca 900 m 3 Maximální výtoč: TAB. 2 Výdej PHM (m 3 /den) NM BA 5 8 Parkovací stání Celkem 139 stání, z toho: - Hotel D-1 dle projektu (1) 57 stání pro osobní automobily (OA) a 5 stání BUS, - Parking NA dle projektu (2) 77 stání pro kamiony. B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) Kraj: Jihomoravský Obec: Ostrovačice k.ú.: Ostrovačice, parc.č.601/10, 601/6 Jedná se o plochy, které jsou dle výpisu z KN ve vlastnictví oznamovatele. 6 ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno

7 Umístění záměru je v souladu s územním plánem (viz příloha H tohoto oznámení EIA), předmětné plochy jsou dle platného ÚP (6) zařazeny z hlediska funkčního využití území jako: - parc.č.601/10, Hotel D-1 (1) ) VP = plocha pro průmyslovou výrobu a skladování, - parc.č.601/6, Parking NA (2) VZ = plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu Obr. 3 Výřez z územního plánu Ostrovačice (6) Podmíněně přípustné využití ploch VZ dle ÚP (6) uvádí rovněž Komerční aktivity (velkoobchodní a skladová zařízení, servisní a opravárenské areály), což lze aplikovat v případě posuzovaného záměru adaptace stávajícího mechanizačního střediska na parking NA dle projektu (2). B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Společnost, založená v roce 1991 fyzickou osobou Josefem Jerešem, byla v roce 1998 transformována na akciovou společnost. Dynamicky rozšiřovala svoje činnosti jak dopravní, tak obchodní. V současné době je hlavní provozovnou Truck centrum v Ostrovačicích, kde společnost provozuje v souladu s certifikací jakosti ISO 9001 tyto činnosti: - mezinárodní kamionová doprava - těžká a nadměrná přeprava - odtahová služba - servis včetně lakovny Záměr svým charakterem vytváří funkční zázemí pro provoz nákladní kamionové přepravy po dálnici D-1 především z hlediska servisních a ubytovacích služeb a zvyšuje v současnosti nedostatečnou kapacitu parkovacích stání pro kamiony na dálnici D-1. Rozhodující pro stávající zátěž v území je provoz dálnice D-1 (znečištění ovzduší, hluk), záměr tuto zátěž nezvyšuje. Podél hranice areálu s D-1 včetně oblouku sjezdu z dálnice (exit 178) je vybudována protihluková stěna (viz Obr.2). ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno 7

8 B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí Posuzovaný záměr rozšiřuje stávající kapacity areálu areálu TRUCKPARK D-1 OSTROVAČICE. Z tohoto důvodu není v projektech (1,2) navržena žádná další varianta z hlediska jiného provedení a umístění posuzovaného záměru. Projektem zpracovaná varianta posuzovaného záměru je v následujících částech Oznámení posuzována z hledisek možných vlivů na sledované složky životního prostředí a veřejného zdraví. Přehled zvažovaných variant Z hlediska rozsahu možných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je v tomto oznámení porovnán stávající stav (nulová varianta) a aktivní dle záměru oznamovatele (1). Hodnocení předpokládaných vlivů záměru na znečištění ovzduší provozem vlastní čerpací stanice PHM a hotelu D-1 (plynová kotelna) je předmětem rozptylové studie (5), jejíž výsledky a závěry jsou uvedeny v příloze F.1 tohoto oznámení EIA. Není posuzováno období odstraňování stavby (zařízení). Minimální životnost zařízení je odhadnuta na cca 15 let. B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru V rámci záměru rozšíření stávajícího areálu TRUCKPARK D-1 OSTROVAČICE budou realizovány 2 stavby (viz Obr. 4): Hotel D-1, zahrnuje vlastní objekt hotelu (SO 01), parkoviště pro osobní automobily (OA) a objekt čerpací stanice pro výdej benzinu (SO 02) Hotel je řešen v projektu (1) jako vícepodlažní stavba, s ubytovací kapacitou 75 lůžek a 140 míst v restauraci a provozním zázemím včetně kuchyně a prádelny. Půdorysně má hotel tvar trojúhelníku (viz Obr.5), výškově je odstupňován od jihu od dvou do pěti podlaží. Hotelové pokoje a restaurace jsou orientovány na stranu odvrácenou od dálnice D-1, západním směrem do prostoru vlastního areálu. Zdrojem tepla pro vytápění hotelu bude plynová kotelna. PARKING NÁKLADNÍCH VOZIDEL (dále Parking NA), zahrnuje odstavnou parkovací plochu pro kamiony a objekt čerpací stanice pro výdej motorové nafty (NM) včetně stáčení PHM (BA + NM) a společné skladovací nádrže (SO 03). Provoz parkingu NA bude řízen ze stanoviště dispečera na výjezdu, umístěného proti sjezdu z pravé strany D-1. Záměrem dle projektu (1,2) je realizace veřejné areálové čerpací stanice pohonných hmot s 1 společnou podzemní skladovací nádrží, umístěnou v areálu parkingu NA a 2 výdejními místy: - výdej NM pro kamiony (2), navržena je instalace dvou oboustranných jednoproduktových výdejních stojanů pro rychlovýdej motorové nafty, - výdej BA a NM pro OA (1), navržena je instalace jednoho dvouproduktového oboustranného výdejního stojanu na západním okraji parkoviště pro OA hotelu D-1. 8 ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno

9 Stávající areál TRUCKPARK D-1 OSTROVAČICE SO 02 SO 01 HOTEL D-1 SO 03 PARKING NÁKLADNÍCH VOZIDEL Obr. 4 Situace areálu TRUCKPARK D-1 OSTROVAČICE s vyznačením obou staveb posuzovaného záměru (3) B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Zahájení stavby 2011 Předpoklad dokončení stavby 2012 ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno 9

10 B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Výčet územně samosprávných celků je stanoven na základě míry předpokládaných potenciálních vlivů posuzovaného záměru, které lze rozdělit do dvou skupin: - vlivy vyvolané umístěním záměru, - přímé vlivy provozu záměru na okolí. Umístění stavby Hotel D-1 dle projektu (1) vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. Rozhodujícími potenciálními vlivy vlastního provozu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel jsou vlivy na znečištění ovzduší a hluk. Rozptylová imisní studie (viz příloha F.1) prokázala, že z hlediska předpokládaných vlivů na znečištění ovzduší je posuzovaný záměr nevýznamný, rovněž předpokládaný vliv hluku bude nevýznamný. Není předpoklad potenciálního ovlivnění dalších složek životního prostředí (voda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna, flóra, ekosystémy). Předpokládané vlivy provozu záměru tedy budou omezeny pouze na vlastní areál a nejbližší okolí, tj. pozemky bezprostředně sousedící. Na základě provedeného hodnocení míry předpokládaných vlivů vyvolaných umístěním a provozem posuzovaného záměru na okolí je dotčeným územně samosprávným celkem obec Ostrovačice. B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Další příprava posuzovaného záměru vyžaduje vydání navazující správní rozhodnutí v dále uvedené posloupnosti: 1. podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., 17, odst. (1) písm. c): - povolení stavby středních zdrojů znečišťování ovzduší (plynová kotelna a čerpací stanice pohonných hmot) krajský úřad (Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor životního prostředí), 2. podle stavebního zákona č. č.183/2006 Sb.: - územní rozhodnutí stavební úřad (MěÚ Rosice) B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda Realizace stavby Hotelu D-1 dle projektu (1) vyžaduje trvalý zábor plochy zemědělské půdy (ZPF) v katastrálním území Ostrovačice, p.č. 601/10: Parcelní číslo: 601/10 Výměra [m 2 ]: 6967 Katastrální území: Ostrovačice Číslo LV: 494 Typ parcely: Mapový list: Druh pozemku: BPEJ Parcela katastru nemovitostí TISNOV,4-8/1 trvalý travní porost Parcela nemá evidované BPEJ Zobrazení v grafickém prohlížeči 10 ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno

11 Realizace stavby Parking NA dle projektu (2) je navržena na pozemku v katastrálním území Ostrovačice, p.č. 601/6: Parcelní číslo: 601/6 Výměra [m 2 ]: 6677 Katastrální území: Ostrovačice Číslo LV: 494 Typ parcely: Mapový list: Způsob využití: Druh pozemku: BPEJ Parcela katastru nemovitostí TISNOV,4-8/1 jiná plocha ostatní plocha Parcela nemá evidované BPEJ Zobrazení v grafickém prohlížeči K uvedeným pozemkům nejsou dle výpisu z KN (7) evidována žádná omezení ani jiné zápisy. Zařízení staveniště bude situováno na plochách určených pro výstavbu, bez nároku na rozšiřování mimo plochu vlastního staveniště. Pro stanovení podmínek realizace stavby bude investorem zadáno zpracování posouzení geologických a hydrogeologických poměrů na staveništi, včetně radonového průzkumu. Pozemky leží mimo záplavové území. B.II.2. Voda Realizovaný záměr nemá žádné nároky na potřebu vody pro technologii, která je předmětem tohoto oznámení EIA (skladování a výdej pohonných hmot, parkoviště). Pro zásobení pitnou vodou bude využita stávající vodovodní přípojka DN80, zavedená do areálu TRUCKPARK D-1 OSTROVAČICE. Spotřeba pitné vody(1): průměrná denní spotřeba Qd = l/den maximální denní spotřeba Qdmax = x 1,5 = l/den = 0,1865 l/s maximální hodinová spotřeba Qhmax = x 1,8 : 24 =1 208 l/hod 0,3357 l/s maximální špičkový průtok Qmax = 12,78 l/s roční spotřeba vody Qrok = m 3 /rok Užitková voda bude odebírána ze stávajícího rozvodu v areálu, napojeného na stávající vodojem vzdálený cca 50 m od areálu JEREX. B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ČS JEREX bude napojena na stávající inženýrské sítě, které mají dostatečnou kapacitu. a) Elektrická energie Přípojka NN je ze stávající trafostanice v areálu. max. instalovaný příkon 115 kw spotřeba 60 MWh/rok b) Zemní plyn Bude realizována přípojka ze stávajícího STL plynovodu. spotřeba ZP cca m 3 /rok c) Suroviny Pohonné hmoty budou přiváženy autocisternami smluvních dopravců.. Cisterna je vybavena rekuperačním zařízením na jímání par při stáčení. Vzhledem k tomu, že technologické ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno 11

12 uspořádání a pásma s nebezpečím výbuchu jsou uzpůsobena výhradně pro rekuperaci par, lze v čerpací stanici stáčet pouze autocisterny vybavené zpětným jímáním par. Před stáčením bude cisterna přistavena na manipulační plochu, kde bude připojena na uzemňovací bod a připojena stáčecí a rekuperační hadicí na příslušná hrdla. Kapacitní údaje PHM jsou uvedeny v TAB.1 (skladované množství) a TAB.2 (maximální výtoč) na str. 6 tohoto oznámení. B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Dopravně je areál napojen přes vnitroareálovou komunikaci na komunikaci 386 Veveří, vedoucí podél po jihovýchodní hranici řešeného území, mezi plochou Hotelu D-1 a parkingem NA. Samostatný jednosměrný výjezd z Parkingu NA je řešen na jeho JZ okraji přímo proti sjezdu z pravé strany dálnice D1 (exit 178, směr od Prahy). Součástí stavby jsou vjezdové komunikace, komunikační plochy u čerpací stanice pohonných hmot, parkovací stání kamiónů a nákladních vozidel, jízdní pásy pro vjezd a výjezd z parkovacích stání a výjezdová komunikace. Celková plocha živičných komunikací je m 2. Součástí jsou dále zpevněné chodníky a přístupové plochy a ostrůvky v prostoru vjezdu a výjezdu parkoviště a u čerpací stanice. Celková plocha chodníků činí 308 m 2. Plochu zastavěné části pak doplňují nezpevněné zatravněné plochy (ostrůvky a plocha u výjezdu a čerpací stanice, nezpevněné krajnice a odrazné pruhy podél okrajů parkoviště) ohraničené vnějším oplocením. Podle údajů oznamovatele jsou předpokládané intenzity obslužné dopravy: NA nad 3,5 t 100 vozidel za den NA do 3,5 t 50 vozidel za den Nákladní vozidla celkem 150 vozidel za den (OA) 60 vozidel za den Z ohledem na charakter záměru bude převážná část vozidel sjíždět do areálu sjezdem z dálnice D-1 (exit 178), tedy mimo zástavbu obce Ostrovačice. Rovněž průběhu přípravy staveniště a výstavby nedojde k dopravnímu zatížení v obci Ostrovačice. Při přípravě staveniště, dovozu stavebních surovin, materiálů a dílců pro vlastní stavbu lze předpokládat četnost dopravy do 5 NA denně, po dobu cca půl roku. Část A, údaje o vstupech shrnutí: Realizace posuzovaného záměru vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy (trvalý travní porost) o rozloze 0,6368 ha. Z hlediska nároků na další vstupy energie (el. energie) a suroviny nevyvolá záměr významné vlivy na životní prostředí. Realizace záměru rovněž nevyvolá nároky na nové dopravní řešení v území. 12 ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno

13 B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší Bodové zdroje Bodovým zdrojem bude spalování zemního plynu v kotelně, stavební výška komína H = 11 m Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody je v projektu (1) navržena teplovodní plynová kotelna se 2 stacionárními třítahovými kotli BUDERUS GE 315, o jmenovitém výkonu 170kW, osazených tlakovými hořáky WEISHAUPT WG 20 N/1C ZM-LN s modulací výkonu v provedení LowNOx, celkový výkon plynové kotelny bude 340kW. TAB. 3 Kapacita posuzovaného ZZO (1) Typ spalovacího Jmenovitý tepelný Maximální spotřeba ZP zařízení výkon kw m 3 /h m 3 /rok 2x plynový kotel BUDERUS GE * * Pro účely dalšího posuzování se jmenovité tepelné výkony malých spalovacích ZZO pro účely stanovení kategorie zdroje sčítají - viz zákon č. 86/2002 Sb., 4, odst 7). Zařazení ZZO podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., 4, odst. (5) písm. c), podle jmenovitého tepelného výkonu od 0,2 do 5 MW, tj. střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší Pro hodnocení ZZO v RS (5) jsou uvažovány emisní faktory (EF) uvedené v příloze č. 2 vyhlášky č.205/2009 Sb. a spotřeba ZP uvedená v TAB.3 Látka TAB. 4 Emisní parametry posuzovaného zdroje Emisní faktor Emise (g/m 3 ZP) kg/hod t/r NO x 1,30 0,055 0,130 CO 0,32 0,013 0,032 Dle výsledků referenčních měření obdobných zařízení lze očekávat reálné hodnoty emisí na úrovni cca 1/3 hodnot odvozených z E.F. Příspěvek emisí znečišťujících látek ze spalování ZP v kotelně je hodnocen v RS (5), výstupy z uvedené RS jsou přílohou F.1 tohoto oznámení. Plošné zdroje Z hlediska posouzení předpokládaného vlivu záměru na ovzduší je určujícím procesem provoz čerpací stanice PHM plnění zásobních nádrží z autocisteren a výdej PHM ze stojanu (dále ČSPH). Pro potřeby dalšího posouzení v rozptylové imisní studii (RS) je tento zdroj (dále ZZO) definován jako plošný ZZO o ploše 100m 2. - Plnění zásobní nádrže Zásobní nádrž je dvouplášťová, je vybavena I. stupněm odsávání par při stáčení PHM ze zásobovací autocisterny. Nádrž na BA je vybavena koncovou protidetonační pojistkou, zpětným odsáváním par BA II. stupně ( z výdejního stojanu) a antidetonační pojistkou, které zcela zamezují úniku benzínových par z odvětrání zásobních nádrží do venkovního ovzduší. - Výdejní stojany Výdejní pistole stáčení benzínu je vybavena II. stupněm zpětného odsáváním par z plněné automobilové nádrže do komory benzínu skladovací nádrže. Pro zpětný odvod benzinových par je používán aktivní systém odsávání par s hydromechanicky nebo elektronicky řízeným průtokem odsávaného množství za pomoci regulačního ventilu. Účinný sací podtlak je zabezpečen vývěvou. ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno 13

14 Dále jsou uvedeny emisní faktory (E.F.), uvedené ve vyhlášce č. 205/2009 Sb., příloha č. 2: TAB. 5 E.F. pro ČS PHM, (g/m 3 ) Zdroj Napojená zařízení vyhl. 205/2009 Sb (spotřebiče) NM 1 Odvětrání zásobní nádrže - 2 Výdejní stojan - Celkový E.F. 20 BA 1 Odvětrání zásobní nádrže - 2 Výdejní stojan - Celkový E.F S ohledem na výše uvažované hodnoty E.F. a kapacitní údaje uvedené v TAB.1 posudku, lze předpokládat denní hodnoty emisí: Zdroj TAB. 6 ČS JEREX, předpokládané emise (kg/r) Napojená zařízení (spotřebiče) NM Celkové emise 18 BA Celkové emise 140 Podle technického a technologického uspořádání je zařazen posuzovaný zdroj ČSPH JEREX podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., 4, odst. (4) písm. b): Pro skladování a výdej NM podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., příloha č. 1, část III, odst (čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem) jako ostatní stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší, Pro BA podle vyhlášky č. 337/2010 Sb., 4, odst.(7), čerpací stanice a její skladovací nádrže jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Pro tento zdroj nejsou žádné emisní limity stanoveny. Technické podmínky, nahrazující emisní limity, jsou stanoveny ve vyhlášce č.337/2010 Sb., příloha č. 4, část V. Příspěvek emisí znečišťujících látek z procesu stáčení a výdeje PHM ke znečištění ovzduší v zájmovém území je hodnocen v RS, která je přílohou F.1 tohoto oznámení. Liniové zdroje liniové zdroje představují motorová vozidla uživatelů areálu (převážně nákladní a dodávkové automobily)., s ohledem na předpokládané intenzity dopravy a bezprostřední blízkost dálnice D-1 není tento zdroj znečištění ovzduší významný a není dále posuzován. Množství emitovaných znečišťujících látek (NO x, CO, VOC) z dopravních zdrojů je závislé na řadě ovlivňujících faktorů a pro určení jejich množství je rozhodující rovněž průjezdová rychlost, zatížení motoru, technický stav vozidel, výpočtový rok atd. Pro další hodnocení obslužné dopravy posuzovaného záměru byly v souladu se Sdělením odboru ochrany ovzduší č. 36, Věstník MŽP, částka 10, říjen 2002 uvažovány emisní faktory dále vybraných nejvýznamnějších látek, vypočtené pomocí programu MEFA v.06 a daný vozový park (TNA, rychlost 20 km/h, emisní úroveň všeobecná a EURO 4, rok 2012): TAB. 7 E.F. (g/km/vozidlo) Emisní úroveň všeobecná EURO 4 NO 2 11,6 0,56 CO 53,0 5,23 CxHy 12,1 1,07 benzen 0,16 0, ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno

15 Roční množství emisí z kamionové dopravy hodnoceného záměru při délce pojezdové trasy v areálu cca 300 m: TAB. 8 emise (t/rok) Emisní úroveň všeobecná EURO 4 oxid dusičitý 0,12 0,006 oxid uhelnatý 0,58 0,057 uhlovodíky 0,13 0,012 benzen 0,0017 0,00015 Výše uvedený odhad je zpracován jednak jako konzervativní emisní úroveň všeobecná), jednak reálný, při uvažování emisní úrovně EURO 4 kterou splňuje vozový park pro mezinárodní kamionovou přepravu. Příspěvek emisí znečišťujících látek z liniových zdrojů ke znečištění ovzduší je nevýznamný a není tedy v rozptylové imisní studii, která je přílohou oznámení, dále hodnocen. Období výstavby Zdroji znečišťování ovzduší mohou být stavební a přípravné práce. Produkci znečišťujících látek z období výstavby lze klasifikovat jako málo významnou a prakticky nesledovatelnou. Z hlediska kvality ovzduší lze hodnotit působení z období výstavby jako dočasné, krátkodobé a při dodržení zásad správně prováděných postupů prací (zamezení sekundární prašnosti kropením, mytí vozidel při výjezdu ze stavby) i bez podstatných vlivů na zájmové území. V projektové dokumentaci (1,2) jsou obsažena opatření pro eliminaci negativních vlivů výstavby: V rámci provozního zařízení staveniště bude zhotovitel používat oklepovou plochu vybudovanou před výjezdem na vnější komunikace. Při výjezdu z areálu stavby budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních automobilů a stavebních strojů tj. na oklepové ploše provedou jejich mechanické očištění nebo očištění vodním proudem a budou umývat nebo jinak udržovat čistotu na dotčených komunikacích. B.III.2. Odpadní vody Dešťové vody budou svedeny gravitačně novým potrubím do retenčních objektů, odkud budou gravitačně odtékat do vyústního objektu. Dešťová kanalizace v místě stavby není. Pro odvod dešťových vod slouží zelený rigol podél stávající komunikace, který ústí do do levostranného přítoku Říčanského potoka. Rigol slouží zejména k odvodnění dálnice. Hydrologická data recipientu nejsou známa, trvalý průtok nebyl zaznamenán. Okolní břehy budou napojeny na nové plynule a ve spádu. Napojení břehů kolmo na osu toku je nepřípustné. Nové břehy budou zhutněny a osety odolnou travní směsí. Osetí je nutné provést za pěkného počasí, aby nedošlo k odplavení semen. Dešťové vody budou zadržovány v retenční nádrži, odkud budou odtékat do vyústního objektu. Napojení bude provedeno pod úhlem 60 vzhledem k ose toku. Jako regulovaný odtok za standardních podmínek byla zvolena hodnota 17 l/s, přibližně pětina průměrného průtoku, aby nedošlo k narušení stávajícího rigolu, zvýšenému vymílání koryta a případnému zahlcení propustku pod komunikací. Při návrhu objemu retenčních objektů a čerpací stanice byly vzaty v projektu (1) v úvahu i odtoková množství v kanalizaci odvádějící vodu ze střech. Výpočet odtokových množství dešťových vod dešťové vody ze střechy objektu odvodňovaná plocha A = 1 372,67 m 2 koeficient odtoku (povrch území) φ = 1,0 inzenzita deště (návrhová dle normy) i = 160 l/s/ha =0,016 l/m 2 výpočtový odtok Q = 21,96 l/s ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno 15

16 nátok během 15-ti minut V = 19,77 m 3 dešťové vody ze zelené zpevněné plochy (dlažba) odvodňovaná plocha A = 963,16 m 2 koeficient odtoku (povrch území) φ = 0,6 inzenzita deště (návrhová dle normy) i = 160 l/s/ha =0,016 l/m 2 výpočtový odtok Q = 9,25 l/s nátok během 15-ti minut V = 8,32 m 3 dešťové vody ze zpevněných ploch (přes ORL) odvodňovaná plocha A = 3 597,36m 2 koeficient odtoku (povrch území) φ = 1,0 inzenzita deště (návrhová dle normy) i = 160 l/s/ha =0,016 l/m 2 výpočtový odtok Q = 57,56 l/s nátok během 15-ti minut V = 51,80 m 3 ODTOKOVÁ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD CELKEM odvodňovaná plocha A = 5 933,19m 2 koeficient odtoku (povrch území) φ = různé inzenzita deště (návrhová dle normy) i = 160,00 l/s/ha =0,016 l/m2 výpočtový odtok Q = 88,77 l/s nátok během 15-ti minut V = 79,89 m 3 Areálová vnější kanalizace bude provedena jako gravitační. Dešťové vody budou přípojkami odtékat přes revizní šachty do retenčních objektů, odkud budou čerpány do recipientu. Kvůli zrovnoměrnění a snížení odtoku bude na dešťové stoce zbudována vodotěsná retenční nádrž, ze které bude voda plynule odtékat po skončení přívalového deště. Doba plnění nádrže je zvolena 15 minut, intenzita deště je uvažována normová hodnota 160 l/s/ha. Dešťové vody znečištěné ropnými a olejovými látkami budou gravitačně odváděny samostatným systémem uličních vpustí a žlabů, kterým budou natékat do odlučovače ropných látek (ORL), který bude navržen na maximální průtok 65,0 l/s. Z ORL budou dešťové vody natékat do retenční nádrže s postupným vypouštěním do recipientu. Vody z bezprostředního prostoru čerpací stanice pro osobní vozidla budou sváděny do samostatné jímky, která je dodávkou technologie čerpací stanice. Dešťové vody ze střechy objektu budou ze střešních vtoků odváděny do dešťové venkovní kanalizace a následně do přímo do retenční nádrže. Na střešních vtocích bude osazena nerezová mřížka a revizní šachta bude mít snížené dno jako kaliště. Je třeba co nejlépe zabránit natékání nerozpuštěných kalů a ostatních nečistot do retenční nádrže. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou gravitačně sváděny bodovým nebo liniovým odvodněním, systémem vpustí a odvodňovacích žlabů, které budou zaústěny do samostatné kanalizace. Ta bude zaústěna do kalové jímky, kde se budou zachytávat nerozpuštěné částice. Z jímky bude voda natékat do odlučovače ropných látek. Dešťové vody znečištěné ropnými a olejovými látkami budou gravitačně odváděny samostatným systémem uličních vpustí a žlabů, kterým budou natékat do odlučovače ropných látek (ORL), který bude navržen na maximální průtok 80,0 l/s. Z ORL budou dešťové vody natékat do retenční nádrže s postupným vypouštěním do recipientu. Vody z bezprostředního prostoru čerpací stanice pro osobní vozidla budou sváděny do samostatné jímky, která je dodávkou technologie čerpací stanice. Napojení do retenční nádrže bude provedeno až za odtokem z odlučovače ropných látek. Splaškové odpadní vody budou svedeny gravitačně novým potrubím do nové kanalizační přípojky splaškové, která bude napojena na stávající splaškovou stoku v místě poslední revizní šachty. Odpadní vody z technologie kuchyně budou gravitačně svedeny do lapáku tuků, který bude osazen v zemi před objektem Hotelu D ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno

17 ODTOKOVÁ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD průměrná denní spotřeba Qd = l/den maximální denní spotřeba Qdmax =10 741x 1,5= l/den=0,1865 l/s maximální hodinová spotřeba Qhmax =16 111x 1,8 : 24=1 208 l/hod = 0,3357 l/s maximální špičkový průtok Qmax = 12,78 l/s splaškové vody za měsíc Qměs = 128,9 m 3 /rok splaškové vody za rok Qrok = m 3 /rok B.III.3. Odpady Při výstavbě je nutno dodržovat zákon 185/2001 Sb., o odpadech a jejich zařazení dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Při výstavbě vzniknou následující odpady dle Katalogu odpadů dle výše uvedené vyhlášky: Kód odpadu Kategorie O O O O O O O O O O N O Název druhu odpadu beton cihly sádrová stavební hmota dřevo sklo plast asfalt bez dehtu směs kovů kabely vytěžená hlušina směsný stavební a demoliční odpad směsný komunální odpad Způsob zneškodnění skládkování, recyklace skládkování, recyklace, likvidace skládkování, recyklace Za nakládání s odpady a jejich likvidaci bude odpovídat montážní firma na základě řádně uzavřené smlouvy. Ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady o likvidaci stavebních odpadů. S odpady vznikajícími při výstavbě (beton, kamenivo a zemina) bude nakládáno dle příslušných předpisů a norem. Odpady budou tříděny, všechny nebezpečné odpady obsahující pohonné hmoty budou předány oprávněné osobě. Vytěžená zemina bude odvezena na určenou skládku. Kaly z lapáků, zaolejovaná voda, znečištěné PH a drobná betonová drť bude předána oprávněné osobě. Dřevěné (obaly) palety budou vráceny. Použité dřevěné bednění bude očištěno a odvezeno pro použití na další stavbě. Drobný nevyužitelný dřevěný odpad bude odvezen na určenou místní skládku. Plasty (obaly) se budou vyskytovat v minimálním rozsahu a budou uloženy do stávajících kontejnerů stavby. ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno 17

18 Součástí provozního zázemí v areálu JEREX je prostor pro ukládání odpadů v popelnicích 110 l a kontejnerech o obsahu 1100 l. Veškeré nebezpečné odpady a odpady kontaminované ropnými produkty z provozu čerpací stanice budou likvidovány odbornou firmou s licencí na uvedenou činnost, v souladu se zákonem o odpadech. Na sběr nebezpečných odpadů budou vyčleněny zvláštní nádoby. Při provozování záměru musí být dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy, zejména vyhláška č.381/2001 Sb. (Katalog odpadů) v platném znění a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. V tomto smyslu bude zahrnut vlastní provoz záměru do stávajícího systému nakládání s odpady v areálu JEREX. B.III.4. Ostatní Rizika havárií Objekt JEREX nebude zařazen do kategorie A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb.o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií). Množství jednorázově uložených látek klasifikovaných jako hořlavé nedosahuje limitního množství uvedeného v odstavci 6 sloupci I tabulky II přílohy 1 zákona č. 349/2004 Sb. (limitní množství je t). Pohonné hmoty jsou klasifikovány jako hořlavé kapaliny, benzin jako I. třída, nafta motorová jako III. třída. Při normálním provozu pracovníci nepřijdou do styku s přečerpávanými látkami, při opravách musí být dodržena ustanovení ČSN V okruhu 5 m od šachet nádrží je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Veškeré možné závady z požárního a ekologického hlediska jsou identifikovány a signalizovány světelně a zvukově na místo obsluhy. Mimo to budou provozním řádem předepsány pravidelné kontroly. Z hlediska zabezpečení zařízení před účinky statické a atmosférické elektřiny je provedeno uzemnění všech technologických zařízení, přírubové potrubní spoje budou provedeny vodivé, pro připojení autocisterny je zřízen uzemňovací bod. Do zóny stanovené pro stáčení autocisteren je stanoven zákaz vjezdu jiných motorových vozidel po dobu stáčení. Pro stanovení prostředí bude odbornou komisí sestaven protokol o určení vnějších vlivů upravený dle novely EN :2003. Stáčení a výdej pohonných hmot Pohonné hmoty jsou přiváženy autocisternami smluvních dopravců. Proti přeplnění, při dosažení max. hladiny, jsou ukládací nádrže jištěny zvukovou a světelnou signalizací. Obsluha autocisterny společně s pracovníkem čerpací stanice dozírají na bezchybný chod stáčení. Hluk Hygienické limity hluku stanovuje prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., kterým je nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk z provozoven (výrobních závodů apod.) následovně: Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor. Korekce 1) dle přílohy č až h 0 db L Aeq,8h = 50 db až 6.00 h 10 db L Aeq,1h = 40 db ostatní stavby L Aeq,1h =50 db ostatní venkovní prostor Posuzovaný záměr je situován do plochy průmyslového areálu, která není chráněným venkovním prostorem. Podle funkčního využití okolního území průmyslové zóny a ve smyslu platných předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/200 Sb. v platném znění, ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno

19 odst.3). S ohledem na situování záměru v průmyslové zóně a odstupovou vzdálenost od nejbližších chráněných staveb obytné zástavby, nebude realizace záměru žádný zhoršující vliv na stávající hlukovou zátěž nejbližších chráněných venkovních prostorů. Provoz a zařízení v objektu hotelu není zdrojem zvýšené zátěže okolního prostředí účinky hluku ani vibrací, ve všech vnitřních prostorech jsou technická zařízení navržená v takovém provedení, že garantují nepřekročení určených akustických hladin. Realizace záměru nevyvolá oproti stávajícímu stavu významný nárůst obslužné dopravy (viz kap. B.II.4 tohoto Oznámení EIA) a nebude tedy zdrojem dopravního hluku. Přiléhající část dálnice D-1 je opatřena protihlukovou stěnou, další zdroje nadměrného hluku v okolí nejsou. Ochrana proti hluku je zajištěna použitím urbanistických (orientace budovy směrem od dálnice D1) a architektonicko-stavebních řešení (orientace balkónových oken směrem od dálnice D-1, použití sendvičových panelů odrážejících hluk). Samotný objekt nebude produkovat hluk nad obvyklou mez a není třeba řešit vnější odhlučnění objektu. Projektové dokumentaci posuzovaného záměru pro územní řízení (1,2) bylo vydáno závazné souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Toto stanovisko je uvedeno v příloze F.3 tohoto oznámení EIA. Vibrace Hodnocený posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené hygienické limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů. Období výstavby Rovněž nadlimitní působení vibrací, vyvolané stavební činností nebo stavební dopravou při realizaci záměru, není pravděpodobné ani reálné. Záření a jiné faktory V provozech posuzovaného záměru ČS JEREX nebudou instalována ani provozována žádná zařízení, která jsou zdrojem nebezpečných složek záření nebo jiných faktorů. Období výstavby V projektové dokumentaci (1,2) jsou obsažena opatření pro eliminaci negativních vlivů hluku z výstavby: Dodavatel stavby zajistí použitím stavebních mechanizmů a vhodných ochranných opatření, aby hluk ze stavební činnosti neovlivnil negativně podmínky bydlení v nejbližším okolí. ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno 19

20 ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ V území se nenacházejí staré ekologické zátěže ani zde nejsou extrémní přírodní či jiné poměry. Z hlediska zátěže životního prostředí (hluk, znečištění ovzduší) je rozhodující automobilová doprava, vedená po dálnici D1. C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území S ohledem na charakter posuzovaného záměru není předpoklad významného ovlivnění dalších složek životního prostředí. Územní systém ekologické stability V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, biokoridor, interakční prvek. Biocentrum je definováno ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Biokoridor je definován ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. Často plní v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou). Podle významu jednotlivých prvků skládajících systém dělíme ÚSES na nadregionální, regionální a lokální. Funkčnost ÚSES ani jeho částí nebude vzhledem ke značné vzdálenosti od posuzovaného záměru žádným způsobem dotčena. Zvláště chráněná území V řešeném území se nenachází zvláště chráněné území podle 16, 25, 28, 33, 35, 36 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. NATURA 2000 Natura 2000 je dle 3 odst. (1) písm. p) zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu ( 39 zákona 114/92 S. ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území ( 14 zákona 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Do řešeného území nezasahuje žádná vyhlášená ptačí oblast ani žádná evropsky významné lokalita. C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny S ohledem na charakter posuzovaného záměru jsou rozhodující pro posouzení předpokládaného vlivu provozu záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel vlivy na znečištění ovzduší z provozu čerpací stanice PHM a z hlediska umístění záměru zábor ZPF. Není předpoklad významného ovlivnění dalších složek životního prostředí (voda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna, flóra, ekosystémy). 20 ENVING, s. r. o. Staňkova 18a, Brno

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

Čerpací stanice pohonných hmot

Čerpací stanice pohonných hmot inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Záměr: Realizace pracovišť povrchových úprav TRANZA a.s., provoz Lednice k.ú. 679828 Lednice - parc.č.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Záměr: Realizace pracovišť povrchových úprav TRANZA a.s., provoz Lednice k.ú. 679828 Lednice - parc.č. inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01E7EAV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 95423/2014 Sp. zn.: ŽPZ/19686/2014/Chro 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014 ŽPZE-VU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 20. října 2014 Ing. Vlasta Urbánková KUZL 54946/2014 KUSP 54946/2014

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STI GROUP s.r.o. Zlatuše Trojanová Roháčova 188/37 130 00 Praha 3 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1489137/2012/1/OZP/VI

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525 A. Průvodní zpráva Obsah: A.1 Identifikační údaje...1 A.1.1 Údaje o stavbě...1 A.1.2 Údaje o stavebníkovi...1 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace...2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 19.08.2011 Číslo jednací: Spis. značka: 142939/2011/KUSK 142939/2011/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lenka Venclovská / linka 510 Značka: OŽP/Ven ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy

Novostavba rodinného domu, parc.č. 208, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Šmolík Michal, Ing.arch. Slivenecká 28 15200 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1222910/2012/1/OZP/VI RNDr.

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová / 5860 05. 12.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Bok Miroslav Ing. arch. Kamýcká 941 165 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1359667/2012/1/OZP/VI Ing.

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON:

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: METODĚJ DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: 577902696 FAX: 577902696 E-MAIL: dobes@dobes.eu ------------------------------------------------------------------------------------------------- OZNÁMENÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

OZNÁMENÍ záměru pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

OZNÁMENÍ záměru pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM ROKYTOVEC

PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM ROKYTOVEC PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM ROKYTOVEC Oznámení podle 6 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015

Více

Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova

Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova Čerpací stanice Benzina Mosty u Jablunkova Oznámení podle 6 zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

Více

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel:

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Doplňující údaje: 0 12/2012 1.vydání Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - Polní komunikace C 20 b dle schváleného návrhu KPÚ v KÚ Paceřice Změna č. 1 Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Souhrnné řešení stavby HS : 001/02/2009 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více