Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o."

Transkript

1 OZNÁMENÍ záměru Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o. dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění březen

2 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...3 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU...3 C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ...21 D. VLIVY ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...28 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU...34 F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE...34 G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU...34 H. SEZNAM PŘÍLOH...36 LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE...36 POUŽITÉ ZKRATKY

3 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI A.1. Obchodní firma KRATZER s.r.o. A.2. IČ A.3. Sídlo Dolecká Jaroměř A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele Jméno: Olga Holubová, jednatel společnosti Tel.: B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Název: Přístavba průmyslové haly Kratzer, s.r.o. Zařazení: Záměr se řadí do II. kategorie přílohy č. 1 bod 10.4: Na základě vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. (ze dne , č.j.: 74310/ENV/13 příloha 1) naplňuje záměr Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o. dikci bodu 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, jako významná změna záměru dle ustanovení 4 odst. 1 písm. c) zákona. Záměr proto podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Pro stávající výrobní halu bylo provedeno v roce 2007 zjišťovací řízení, jehož závěrem bylo, že záměr Výstavba haly KRATZER - DUBEN, spol. s r.o., přesné obrábění - Jaroměř nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona. Závěr zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství (dne , značka 9907/ZP/2007-Pa). 3

4 B.I.2. Rozsah (kapacita) záměru Zastavěná plocha - haly - přístavba m 2 - celkem m 2 Počet parkovacích míst - přístavba 17 - celkem 45 Průměrná kapacita zpracovávaných kovových surovin - přístavba cca 45 t/týden - celkem cca 90 t/týden Projektovaná výrobní kapacita: - přístavba cca 625,5 t výrobků/rok - celkem cca t výrobků/rok B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) Kraj Královéhradecký (CZ052) Obec s rozšířenou působností Obec s pověřeným obecním úřadem Obec Katastrální území Jaroměř (5206) Jaroměř (52061) Jaroměř (574121) Jaroměř (657336) Navrhovaná stavba je umístěna v průmyslové zóně v lokalitě Dolní Dolce v jihozápadní části města Jaroměř, při příjezdu od Hradce Králové, a to v ulici Dolecká. Obr. 1 Umístění záměru (červené kolečko) v širších souvislostech (mapový podklad: 4

5 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Charakter záměru Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale firmy Kratzer s.r.o. Přístavba bude jak tvarově tak rozměrově a vzhledově totožná a bude přímo navazovat na stávající halu. Přístavba bude stejně jako stávající hala sloužit ke strojírenské výrobě spočívající v přesném strojním obrábění železných i neželezných kovů, včetně všech přípravných, pomocných a doprovodných provozů. Zájmové pozemky jsou ve vlastnictví investora. Navrhované stavba je v souladu s platným uzemním plánem města Jaroměř. Záměr si vyžádá zábor ZPF. V současné době probíhá na pozemku dotčeném stavbou přístavby archeologický průzkum. Záměrem přístavby se přibližně zdvojnásobí výrobní kapacita podniku. Možnost kumulace s jinými záměry Ke kumulaci vlivů dojde zejména se stávající výrobní halou, na kterou bude nová přístavba plynule navazovat a se kterou bude mít stejný výrobní program, tj. přesné strojní obrábění železných i neželezných kovů. K záměru jako celku (stávající hala + přístavba) je přistupováno i v rámci tohoto oznámení a přiložených odborných posudků zabývajícími se především hlukovou problematikou a ovzduším. V blízkém okolí není znám žádný nový záměr, kde by se daly očekávat kumulativní vlivy na životní prostředí ve spolupůsobení s předkládaným záměrem. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Zdůvodnění potřeby záměru Výrobní a prostorové kapacity stávající výrobní haly jsou již vyčerpány a neumožňují další rozvoj firmy. Dojde proto k rozšíření výrobní kapacity přístavbou výrobní haly, která bude navazovat na stávající. Výstavba proběhne na pozemcích investora, záměr je v souladu s ÚPD města Jaroměře. Přehled variant Záměr je předkládán v jedné variantě. B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru Přehledná situace je uvedena v příloze 3. Hlavní stavební objekt přístavby výrobní haly bude provozně a dispozičně přímo napojen na stávající výrobní halu, se kterou bude jak tvarově tak rozměrově a vzhledově totožný. Terénní úpravy Výstavba proběhne z větší části na orné půdě (ZPF). V současné době proběhla na části dotčeného území skrývka ornice a započal záchranný archeologický průzkum (viz foto v příloze 4). Po provedení archeologického průzkumu proběhnou hrubé terénní úpravy, které v zásadě reprezentují přípravu pláně do pracovních úrovní potřebných pro zakládání stavebních objektů a pro kladení zpevněných ploch, její příslušné zlepšení, zdění opěrných stěn z betonového ztraceného bednění na hranicích pozemku a následné kladení a hutnění konstrukcí zeminových násypů pod podlahami pozemních objektů a pod konstrukčními skladbami komunikací a zpevněných ploch. Konstrukční řešení V rámci napojení bude nutná demontáž obvodové pláště jižní štítové stěny stávající výrobní haly. V místě napojení bude přístavba důsledně oddilatována od stávající haly z důvodu možnosti rozdílného sedání navrhované přístavby. 5

6 Přístavba výrobní haly je konstrukčně tvořena trojlodím ocelových hal s konstrukcí jednotlivých nosných vazeb sestavenou z plnostěnných ocelových válcovaných profilů. Modulové rozměry hal jsou 17,5 + 17,5 + 15,0 m ve směru V-Z (50,0 m) a 8 x 6 m ve směru S-J (54,0 m). Nosné vazby jsou ukotveny vetknutím do železobetonových základových konstrukcí a zajišťují tak tuhost konstrukce hal ve směru rámů. Střešní vazníky jsou opět plnostěnné, provedené z ocelových válcovaných profilů, na sloupy uložené kloubově a zajištěné vodorovnými táhly. Prostorové ztužení hal v jejich podélném směru a v rovině střechy bude zajištěno pomocí příhradových ztužidelních sestav. Profilované střešní plechy, tvořící zaklopení ocelové konstrukce, jsou řešeny jako samonosné z vazby na vazbu. Do hřebenů všech tří střech jsou vsazeny obruby pro vynesení pásových střešních světlíků. Primární nosná ocelová konstrukce výrobních hal je doplněna pomocnými konstrukcemi, určenými pro vsazení veškerých výplní otvorů, zavěšení opláštění štítových stěn a pro vynesení vnitřních inženýrských sítí a agregátů technického a technologického zařízení. Založení objektu je přepokládáno plošné, na železobetonových patkách, pod sloupy a mezisloupy ocelové konstrukce, pod obvodovými stěnami doplněnými o železobetonové základové prahy. Opláštění stěn hal bude tvořeno skládaným lehkým obvodovým pláštěm. Konstrukčně jde o vodorovné nosné, povrchově upravené plechové lamely se zatěsněním, nesoucí vrstvu minerální tepelné izolace a následně pak venkovní opláštění ze svisle orientovaných profilovaných, povrchově upravených plechů. Do východní a západní stěny jsou zabudovány sestavy prosvětlovacích hliníkových prosklených stěn, které mají rovněž za úkol zajistit vizuální kontakt pracovníků s okolím stavby. Do horních částí těchto ploch jsou vsazeny strukturální skleněné výplně, tvořící skleněné žaluzie potřebné pro větrání (přívod vzduchu). Do horní části všech obvodových stěn jsou ve vymezeném rozsahu vsazeny prosvětlovací pásy, vyskládané v zasklívacím systému ze speciálního profilovaného skla. Do takto prosklených pásů jsou vsazena ventilační křídla (okna). V jižní stěně halového soulodí jsou umístěna 2x sekční vrata. Vnější i vnitřní dveře jsou plnostěnné ocelové, u venkovních s příslušným zateplením, vnitřní vrata budou rychloběžná, rolovací, ovládaná pohybovým čidlem. Střešní plášť hal bude skládaný, nesený povrchově upraveným profilovaným střešním plechem, uloženým na ocelové nosné konstrukci střechy, následuje fóliová parozábrana, tepelně izolační vrstva, aplikovaná ve formě tvrzených minerálních desek, a fóliová střešní krytina s příslušnými požárními charakteristikami, popř. plechová střešní krytina. Do hřebenů všech tří hal jsou vloženy podélné obloukové světlíky s výplní ze speciálního vícevrstvého komůrkového polykarbonátu. Rovněž do světlíků jsou vsazeny otevíravé, na dálku ovládané ventilační díly. Podlaha ve výrobním objektu bude železobetonová, průmyslová, spočívající na fóliovém hydroizolačním systému a příslušně upraveném a zhutněném podloží (tělesu zhutněného, popř. stabilizovaného zemního násypu), její finální vrstva bude řešena epoxidovou stěrkou s křemičitým vsypem, tvořícím nesmekavou povrchovou úpravu. Popsané konstrukční řešení objektu je doprovozeno zámečnickými konstrukcemi a osazovanými prvky, klempířskými, truhlářskými a sklenářskými pracemi. V jihozápadním rohu přístavby je navrženo hygienické zázemí. Budou zde umístěny šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance (WC, umývárna + sprchy) dále pak denní místnost a kancelář mistrů. Z chodby je dále přístup po schodišti do podlažního patra (PP), kde bude umístěn kompresor rozvodu stlačeného vzduchu. Stěny hygienického zázemí budou ze sádrokartonových příček tl. 150 mm s vloženou akustickou izolací, aby bylo zamezeno prostupu hluku z výroby. Zastropení bude ze zavěšených sádrokartonových desek. Podlaha bude železobetonová s podlahovou krytinou z keramické dlažby. Schodiště do PP bude mít ocelovou nosnou konstrukci a stupně z ocelových schodišťových roštů. Obvodové zdi podsklepené části bude z betonového ztraceného bednění, strop mezi podložním a nadložním patrem bude řešen jako železobetonová stropní deska. Odděleně od výrobních hal je řešen příruční sklad hořlavých kapalin, umístěný v rámci zpevněných areálových ploch jižně od přistavovaného výrobního objektu. Sklad je řešen osazením kompletizovaného ocelového kontejneru DENIOS, typu WHG 360 K-S, určeného pro skladování hořlavých látek. Osazení bude realizováno přímo na areálovou zpevněnou plochu, bez dalšího nároku na základové konstrukce nebo spodní stavbu (záchytná jímka na úkapy je přímo součástí konstrukce 6

7 kontejneru). Z hlediska konstrukčního uspořádání půjde o zdivo z tzv. betonových tvárnic ztraceného bednění. Další samostatnou částí přístavby je zásobovací věž. Je navržena na západní straně stávající výrobní haly. Je přístupná ze skladových prostor v západní části stávající výrobní haly. Zpevněné plochy, komunikace, parkovací stání Napojení areálu na dopravní síť lokality je zajištěno pomocí stávajících sjezdů z ulice Dolecká. Jsou navrženy nové zpevněné plochy kolem nově budované přístavby a také nové parkovací stání, jejichž rozmístění je zřejmé z přílohy 3. Celkem bude zřízeno 45 parkovacích stání (28 stávajících + 17 nových). Zpevněné plochy jsou navrženy se živičným krytem s příslušnými betonovými lemovacími a vyrovnávacími prvky, včetně odvodnění a příslušného dopravního značení. Stavba bude doplněna stojany venkovního osvětlení, umístěnými v rámci nezpevněných areálových ploch na západní straně objektu na parkovišti. Součástí nezpevněných areálových ploch, vytvarovaných etapou konečných terénních úprav, pak bude jejich ozelenění, plánované včetně výsadby vzrostlé zeleně (sadové úpravy). Technická infrastruktura Veškeré sítě technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, VN, NN, telefon) budou napojeny na stávající přípojky a rozvody, které byly zřízeny pro stávající výrobní halu. Přívod vysokého napětí bude zajištěn ze stávající trafostanice na pozemku stavebníka. Odvodnění zpevněných ploch a střech bude zajištěno systémem nové venkovní areálové dešťové kanalizace. Dešťové vody budou dále svedeny do vsakovacích bloků na západní straně pozemku, které budou mít přepad do veřejně dešťové kanalizace. Technologické řešení Základní výrobní operací je obrábění kovového tyčového materiálu, výkovků a odlitků na univerzálních CNC obráběcích strojích a na jednoúčelových konvenčních strojích. Všechny tyto stroje jsou ve dvoulodí výrobních hal rozmístěny tak, aby jeden operátor obsluhoval vždy více strojů najednou. Všechny stroje jsou bez samostatných základů uloženy v kovových odkapávacích vanách a ukotveny přímo do průmyslové podlahy haly. Třetí (západní) loď je určena pro naskladňování materiálu a pro přípravné operace výroby. Tyčový materiál bude k zásobníkům jednotlivých strojů dopravován pomocí vysokozdvižných vozíků a mostových jeřábů, výkovky, odlitky a přířezy se dopravují v bednách pomocí paletovacích vozíků. Část produkce odchází od CNC obráběcích strojů na pracoviště dokončovacích prací, kde jsou ještě finálně upravovány (broušení, vrtání, drážkování, frézování, apod.) Všechny dohotovené výrobky se odvážejí k mycím stolům, kde se odmašťují. Tyto mycí stoly mají uzavřený cyklus mycího média (speciální kapalina L EXTRA), které je obměňováno servisním způsobem dodavatelem mycího zařízení. Po odmaštění se výrobky navážejí ke stanovištím kontroly měřením a výstupní kontroly. Po odkontrolování jsou výrobky vyskladňovány v úseku expedice. Hlavní výrobní proces pak doplňují další obslužné a pomocné provozy, kromě již jmenovaných to jsou skladování a příprava nástrojů a nářadí. Zásobování výrobny materiálem včetně odvozu produkce budou zajišťovat nákladní automobily. Vnitřní dopravu budou ve výrobním objektu zajišťovat mostové jeřáby o nosnosti 10 t, instalované ve všech třech lodích halového objektu, v součinnosti s plynem poháněnými vysokozdvižnými vozíky a s ručně vedenými paletovacími vozíky. Nastěhování technologie při instalování do výrobních hal, popř. její budoucí obměna, bude probíhat z jejich jižní štítové stěny vraty, která zde pro každou halu fungují jako montážní otvory, dále pak pomocí mostových jeřábů. Pro zásobování, skladování a přípravné operace výroby je určena první (západní) hala, kde bude tyčový materiál skladován v regálech a štosováním v bednách přímo na podlaze. Dále zde bude také vyčleněn prostor pro skladování kovových odpadů určených ke smluvní likvidaci. Tyto materiály budou skladovány v běžných ocelových kontejnerech postavených na podlaze. Olejové hospodářství je 7

8 umístěno v samostatném venkovním skladu umístěném v jihovýchodní části areálu. Ve skladu olejů jsou sudy a ostatní přepravní obaly s materiály i odpady uloženy nastojato na roštové podlaze nad záchytnou jímkou. Ve skladu jsou vyčleněny prostory pro skladování odpadů na bázi olejů a zaolejovaných materiálů a dále plochy pro uskladnění nových olejů a ostatních provozních kapalin. Vzhledem k navrženému dispozičnímu a stavebně technickému řešení skladu a množství uskladněných kapalin se jedná o sklad s kategorií příruční sklad (do 7 m³). B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru Předpokládaný termín zahájení realizace projektu červen 2014 Předpokládaný termín ukončení realizace projektu březen 2015 Stavba bude uvedena do provozu jako celek, před vydáním kolaudačního souhlasu bude nutno počítat s cca 4 měsíci průběhu zkušebního provozu, během kterého se zrealizují veškerá potřebná měření, požadovaná dotčenými orgány státní správy a provede se rovněž vyhodnocení vlastního průběhu zkušebního provozu. B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Královéhradecký kraj město Jaroměř B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí Pro záměr bude potřeba vydat tyto rozhodnutí: Územní rozhodnutí (Stavební úřad MÚ Jaroměř) Stavební povolení (Stavební úřad MÚ Jaroměř) Povolení (vč. stanovisek) provozu stacionárního zdroje podle 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Krajský úřad Královéhradeckého kraje) Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (Odbor životního prostředí - MÚ Jaroměř) B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda Navrhovaná přístavba je umístěna v průmyslové zóně v lokalitě Dolní Dolce v jihozápadní části města Jaroměř na pozemcích parcelních čísel 2262/9, 2265, 2273 a Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora Stavbou přístavby průmyslové haly včetně obslužné dopravní infrastruktury bude nově dotčen pozemek p.č. 2262/9 a částečně Pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu se stanoveným kódem BPEJ (tab. 1) a bude nutné provést jejich vynětí ze ZPF. Tab. 1 Pozemky určené pro vyjmutí ze ZPF Pozemek Rozloha [m 2 ] Druh pozemku BPEJ Třída ochrany* ZPF - orná půda I ZPF - orná půda V ZPF - orná půda I. 2262/ ZPF - orná půda I. * podle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. 8

9 Na pozemku p.č a 2262/9 bude probíhat výstavba nové průmyslové haly, a tudíž bude potřeba vyjmout pozemky ze ZPF celé. Na části pozemku p.č dojde k výstavbě vsakovací galerie dešťových vod a parkovacích stání, zábor ZPF bude na tomto pozemku přibližně do 1500 m 2 v I. třídě ochrany ZPF. Celkově dojde k vyjmutí cca 0,5 ha půdy ze ZPF v I. třídě ochrany. Na pozemku p.č. 2262/9 došlo již ke skrývce ornice a započal archeologický průzkum (viz foto v příloze 4). Skrývka je prozatímně uskladněna na okraji pozemku. Ke skrývce ornice došlo v rámci právě probíhajícího řízení o odnětí dotčených pozemků ze ZPF. S vytěženou ornicí bude naloženo dle podmínek orgánu příslušného k odnětí půdy ze ZPF. Pozemky určené pro funkci lesa (PUPFL) vč. jejich ochranného pásma nebudou záměrem dotčeny. Ochranné pásma Do hodnoceného území zasahuje ochranné pásmo silnice a některých inženýrských sítí. Zakládání stavby bude probíhat v bezprostřední blízkosti plynovodního potrubí na východní hranici pozemku. Nová výstavba je navržena tak, že respektuje ochranné pásmo plynovodního potrubí (1 m od vnějšího líce potrubí na obě strany). B.II.2. Voda Během výstavby Voda bude odebírána z vodovodní přípojky stávající výrobní haly a její množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka se uvažuje ve výši 120 l/den. Lze předpokládat, že průměrný počet pracovníků bude obdobný jako při stavbě první výrobní haly, tj. přibližně 20 pracovníků z různých dodavatelských firem. Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby, která je odhadována na cca 9 měsíců, činí 2,4 m 3 /den (120 l * 20 pracovníků), tj. cca 650 m 3 za 9 měsíců. Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o nevýznamný odběr. Během provozu Pro vlastní výrobní proces není potřebná žádná technologická voda. Veškerá odebíraná voda se využívá jako pitná, a dále pak slouží pro přípravu teplé užitkové vody (TUV), v případě nutnosti se odebere jako voda požární. Technologické vody nejsou. Potřeba pitné vody Z hlediska zaměstnanců se bude jednat o dvousměnný provoz, zaměstnávající celkem 55 osob v dělnických profesích a 15 osob THP (technicko-hospodářský pracovník). Dle DÚR bude pro přístavbu výrobní haly následující spotřeba vody: Qp = 7500 l/den (z toho cca 2740 l/den připadá na TUV) Qm = l/den Qh = 1,31 l/s Qr = m 3 /rok Qšp = 1,6 l/s Pro stávající výrobní halu činí roční spotřeba cca 2065 m 3 /rok. Spotřeba pitné vody průmyslového areálu jako celku bude činit cca m 3 /rok. Požární voda je požadována v množství 14 l/s. Toto množství v daných dimenzích a tlakových poměrech zajistí pět ks hydrantů - 1x stávající na přípojce DN 150, 1x stávající na vnitřním areálovém vodovodním rozvodu DN 80, 1x stávající hydrant v areálu Kimberly-Clark, a.s. na venkovních rozvodech DN 80, 1x nový na přípojce DN 150, 1x nový na vnitřním areálovém vodovodním rozvodu DN 80. 9

10 B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Během výstavby Pro výstavbu se předpokládá použití běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků (písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod.) Upřesnění sortimentu a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby. Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz 30 ks CNC obráběcích strojů a 15 kusů konvenčních strojů (brusky, drážkovačka, vrtačky, frézky, aj.). Během provozu Suroviny Potřeby materiálů uvedené níže jsou celkové pro celý budoucí výrobní areál včetně potřeby materiálu pro stávající výrobní provoz. Základním zpracovávaným materiálem budou kovové tyče profilu mm, dále pak také kovové výkovky, odlitky a přířezy. Předpokládaná spotřeba všech těchto vstupních surovin činí 90 t/týden, z toho 40 t/týden připadá na železné kovy (30 t ocel a 10 t nerez) a 5 t na barevné kovy různých druhů. Výrobky budou tvořit cca 1/3 z uvedeného množství vstupních surovin, tedy cca 15 t/týden, zbývající 2/3 přejdou do odpadů, tedy cca 60 t/týden, vše v obdobné materiálové skladbě, jakou má vstupní surovina. Dále do výrobního procesu vstupují mazací, konzervační a hydraulické oleje, která fungují jako provozní náplně strojů a řezné oleje a emulze, které zajišťují proces vlastního obrábění. V čistící stanici s uzavřeným cyklem jsou používány saponátové čističe. V menší míře se pak ještě stále používají čističe na bázi technického benzínu, používané na mycích stolech. Celkové množství výše uvedených chemických látek, vstupující do výrobního procesu je cca l/týden. Předpokládané uskladnění maximálního množství jednotlivých látek činí: kapaliny ze stávající provozu mazací oleje 400 l řezné oleje 400 l konzervační oleje 200 l emulzní oleje 400 l hydraulické oleje 600 l čisticí prostředky 200 l kapaliny z nového provozu mazací oleje 400 l řezné oleje 400 l konzervační oleje 200 l emulzní oleje 400 l hydraulické oleje 600 l čisticí prostředky 200 l Energie Přívod elektrické energie bude zajištěn ze stávající trafostanice na pozemku stavebníka. Stávající instalovaný příkon výrobní haly činí 804 kw, přístavba haly bude mít 808 kw. Celkový instalovaný příkon po rozšíření výroby bude 1612 kw. Stávající spotřeba elektřiny je cca 800 MWh/rok, po instalaci technologie do nové přístavby se zdvojnásobí. Zemní plyn Stávající zdroj vytápění na zemní plyn je kotel Buderus Logano G334 a teplovzdušné jednotky Reiland RE 175 a 100. V rámci přístavby dojede k rozšíření o 2 teplovzdušné jednotky RE175 + RE

11 Stávající roční spotřeba (za rok 2013) zemního plynu činí m 3, po rozšíření se očekává spotřeba m 3 /rok. Stlačený vzduch Ve výrobních prostorech bude zřízena potrubní soustava stlačeného vzduchu s tlakovým zdrojem kompresorovnou, umístěným v 1. PP nově přistavované haly. B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Navrhovaná stavba bude napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu dané lokality, a to napojením nových zpevněných ploch, vybudovaných okolo objektu přístavby, na stávající plochy, které jsou dále napojeny pomocí sjezdů do ulice Dolecké, což je místní komunikace ve vlastnictví Města Jaroměř. Dolecká ulice pak navazuje před obchodním domem LIDL přes malou kruhovou křižovatku na Hradeckou ulici, což je mezinárodní silnice I. třídy E 67 Náchod Hradec Králové. Veškeré sítě technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, VN, NN, telefon) budou napojeny na stávající přípojky a rozvody, které byly zřízeny pro stávající výrobní halu. Během výstavby Během výstavby může dojít k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno odvozem ornice a dovozem stavebních materiálů a strojního zařízení. Přesun hmot bude probíhat po stávajících hlavních komunikacích a nevyžaduje žádné rozšíření stávajícího komunikačního systému. Dovoz technologického zařízení nebude představovat, z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu, významnější zatížení. Jednotlivé stroje a ostatní zařízení budou dodávány jako kompletní dodávky od jednotlivých dodavatelů. Rozsah výstavby je relativně malý a časově omezený (cca 9 měsíců). Nároky na dopravu budou poměrně nízké a v kontextu se stávající intenzitou dopravy na silnici I třídy E 67 prakticky nevýznamné. Během provozu Kolem nově budované přístavby jsou navrženy nové zpevněné plochy a také nové parkoviště. Celkově bude mít výrobní areál 45 parkovacích stání. Obrátkovitost osobních aut lze odhadnout s rezervou kolem 150 průjezdů za den. Celková obrátka nákladní dopravy se vzhledem k relativně malým objemům zpracovávané produkce předpokládá 12 nákladních automobilů denně (tedy 24 průjezdů), po dobu dvou plánovaných směn, ne v nočních hodinách. Rovněž odvoz produkce budou zajišťovat nákladní automobily. Odvoz odpadů (kovové odpady, odpadní oleje, apod.) budou zabezpečovat rovněž nákladní automobily, a to od zásobovacího vstupu, popř. od zadního vstupu v jižní štítové stěně výrobních hal (montážní otvory - vrata). Odvoz komunálního odpadu bude prováděn běžným svozem, obvyklým v dané lokalitě, přičemž tento odpad bude deponován v uzavřených kontejnerech. Vzhledem k předpokládané minimální intenzitě nákladní dopravy se nepočítá s žádným čekáním přijíždějících nákladních automobilů. Tyto budou ihned najíždět na svá stání před vraty v prostoru zásobování nebo expedice, dle momentální potřeby. 11

12 B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší Během výstavby Fázi výstavby (skrývka ornice, příprava staveniště, výkopové a stavební práce) lze označit za dočasný stacionární plošný zdroj znečištění. Hlavním znečišťujícím polutantem bude polétavý prach, jenž bude vznikat výkopovými pracemi, pojezdem techniky po nezpevněném terénu, popř. z hald dočasně deponované zeminy. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí (vlhkost, rychlost větru), zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Z tohoto důvodu nelze provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby (teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, které by však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů). Vliv z možné zvýšené prašnosti bude omezen pouze na dobu výstavby, jeho nepříznivé působení lze minimalizovat vhodnými opatřeními (zkrápění deponií, staveniště, příjezdové komunikace). Mezi mobilní zdroje znečištění ovzduší bude patřit provoz nákladní techniky při provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Mezi hlavní sledované složky výfukových plynů patří zejména oxidy dusíku, aromatické uhlovodíky a oxid uhelnatý. Mobilní zdroje znečištění budou stejně jako stacionární časově omezené po dobu výstavby a nebudou vzhledem k rozsahu stavebních prací představovat významný přírůstek k imisní zátěži prostředí. Během provozu Zařazení záměru mezi vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Technologie suchého a mokrého obrábění vyjmenovaný stacionární zdroj, kód Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kw. Stanoven emisní limit dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., článek Je vyžadována rozptylová studie podle 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. Teplovzdušné jednotky Reiland - vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 1.4. Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW. Je vyžadována rozptylová studie podle 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. Teplovodní kotel Buderus Logano G kw - podlimitní stacionární zdroj, kód 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně. Jedná se o podlimitní zdroj, nelze ho tedy řadit mezi vyjmenované zdroje podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Čistící stroj PERO typ R2 podlimitní stacionární zdroj, kód 9.6. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok. Spotřeba rozpouštědel bude 240 l/rok + 60 l/rok k regeneraci. Jedná se o podlimitní zdroj, nelze ho tedy řadit mezi vyjmenované zdroje podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Pro záměr byl vyhotoven odborný posudek o umístění technického zdroje znečištění ovzduší podle 11, odst. 8 a rozptylová studie podle 11, odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. Obě dvě studie jsou přiloženy k tomuto oznámení jako samostatné přílohy. Údaje uvedené níže jsou převzaty z přiložených studií. Technologie suchého a mokrého obrábění Znečištěná vzdušina je odsávána od jednotlivých kovoobráběcích strojů dvěma samostatnými vzduchovody, které ústí do filtrační jednotky Donaldson. Z jednotky je dále vzdušina odsávána pomocí odtahového ventilátoru samostatným plechovým vzduchovodem přes hlukový tlumič boční stěnou ven z výrobní haly, zde vzduchovod ústí do druhého hlukového tlumiče. Dále je vzdušina vyfukována do volné atmosféry. 12

13 Stávající stav 1 výduch odlučovače centrálního odsávání: Profil 1,5 x 0,5 m = 0,75 m 2, průtok vzduchu 5000 m 3 /h, teplota je vždy cca 5 C nad teplotou v hale. Průměrná koncentrace TZL je 0,4 mg/m 3, hmotnostní tok 0,002 kg/h, emisní faktor 0,01 kg/t zpracovaného materiálu, roční emise 6,25 kg. V nové přístavbě výrobní haly 1 výduch odlučovače centrálního odsávání shodných parametrů jako současný: Profil 1,5 x 0,5 m = 0,75 m2, průtok vzduchu 5000 m3/h, teplota je vždy cca 5 C nad teplotou v hale. Průměrná koncentrace TZL je 0,4 mg/m3, hmotnostní tok 0,002 kg/h, emisní faktor 0,01 kg/t zpracovaného materiálu, roční emise 6,25 kg. Pro tento vyjmenovaný stacionární zdroj (kód 4.13.) je stanoven emisní limit TZL dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. (článek ) ve výši 50 mg/m 3 v odváděném vzduchu. Emisní limit platí pouze pro obrábění za sucha a neplatí pro třískové obrábění. Teplovzdušné jednotky Reiland Jedná se o teplovzdušné VZT jednotky na zemní plyn (ZP) určené pro otop a větrání výrobních prostor. Stávající stav 1 x Teplovzdušná vzduchotechnická jednotka Reiland RE 175 s max. topným výkonem 175 kw příkonem elektromotoru 3 kw a průtokem větracího vzduchu m 3 /hod. Hořák Weishaupt WG30N1-C. Emisní koncentrace NO x 63 mg/m 3, CO 15 mg/m 3 Hmotnostní tok Emisní faktor Roční emise NO x 0,0061 kg/h, CO 0,0015kg/h NO x 561,7 kg/10 6 Nm 3 ZP, CO 139,2 kg/10 6 Nm 3 ZP NO x 8,5 kg, CO 2,1 kg 1 x Teplovzdušná vzduchotechnická jednotka Reiland RE 100 s max. topným výkonem 100 kw příkonem elektromotoru 1,5 kw a průtokem větracího vzduchu 8600 m 3 /hod. Hořák Weishaupt WG20N1-C. Emisní koncentrace NO x 20 mg/m 3, CO 10 mg/m 3 Hmotnostní tok Emisní faktor Roční emise NO x 0,0034 kg/h, CO 0,0016 kg/h NO x 179,4 kg/10 6 Nm 3 ZP, CO 84,7 kg/10 6 Nm 3 ZP NO x 1,6 kg, CO 0,7 kg V nové přístavbě výrobní haly 1 x Teplovzdušná vzduchotechnická jednotka Reiland RE 175 s max. topným výkonem 175 kw příkonem elektromotoru 3 kw a průtokem větracího vzduchu m3/hod. Hořák Weishaupt WG30N1-C. Emisní koncentrace Hmotnostní tok Emisní faktor Roční emise NOx 63 mg/m3, CO 15 mg/m3 NOx 0,0061 kg/h, CO 0,0015kg/h NOx 561,7 kg/10 6 Nm 3 ZP, CO 139,2 kg/10 6 Nm 3 ZP NOx 8,5 kg, CO 2,1 kg 13

14 1 x Teplovzdušná vzduchotechnická jednotka Reiland RE 100 s max. topným výkonem 100 kw příkonem elektromotoru 1,5 kw a průtokem větracího vzduchu 8600 m3/hod. Hořák Weishaupt WG20N1-C. Emisní koncentrace Hmotnostní tok Emisní faktor Roční emise Teplovodní kotel Buderus Logano G334 NOx 20 mg/m3, CO 10 mg/m3 NOx 0,0034 kg/h, CO 0,0016 kg/h NOx 179,4 kg/10 6 Nm 3 ZP, CO 84,7 kg/10 6 Nm 3 ZP NOx 1,6 kg, CO 0,7 kg Stávající plynový kotel s maximálním výkonem 152 kw (rok výroby 2008), spotřebou zemního plynu 14 m 3 /h a teplovodním výstupem 80/60 C slouží pro otop administrativy a šaten a ohřev TUV. Přístavba výrobní haly si nevyžádá další plynový kotel, stávající zůstane nedotčen. Maximální výkon kotle 152 kw znamená, že se jedná o podlimitní spalovací zdroj, pro který není stanoven specifický emisní limit podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. Čistící stroj PERO typ R2 Čistící stroj pro čištění dílů má uzavřený cyklus mytí při použití netoxické mycí kapaliny DOWN CLEANE Roční spotřeba mycí kapaliny, doplňování: 240 l/rok, roční množství odevzdávané k regeneraci: 60 l za rok. Roční spotřeba mycí kapaliny s obsahem těkavých látek bude tedy nižší než 600 kg rozhodných pro zařazení čistícího stroje mezi vyjmenované zdroje podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Stávající zařízení kapacitně stačí i pro novou přístavbu. Nebude se pořizovat další stroj. Liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší Liniové zdroje jsou spojeny s dopravní obslužností závodu. Celková obrátka nákladní dopravy se vzhledem k malým objemům zpracovávané produkce předpokládá 12 nákladních automobilů denně (tedy 24 průjezdů). Výrobní areál bude mít k dispozici 45 parkovacích stání, výrobní proces bude probíhat ve dvou směnách. Obrátkovitost osobních aut lze odhadnout s rezervou kolem 150 průjezdů za den. Veškerá doprava jak nákladní tak i osobní bude v souladu s provozem závodu provozována pouze v pracovní dny a v denní době (kromě příjezdů OA na ranní směnu a odjezdů OA z odpolední směny). Jako plošný zdroj jsou uvažovány plochy parkoviště pro OA a vykládky a nakládky nákladních vozidel. Pro parkovací plochy se obecně vychází z předpokladu, že 1 minuta volnoběžného chodu motoru = ujetí 1 km, volnoběžný chod motoru se zpravidla uvažuje v průměru 30 sekund na jeden pohyb. Emisní faktory automobilové dopravy jsou závislé na mnoha faktorech, které nelze pro posuzovaný záměr v současné fázi projektu přesně určit a jakýkoliv výpočet hmotnostních toků znečišťujících látek by byl pouze hrubě orientační. V tab. 2 je uveden příklad emisních faktorů pro OA, LNA a TNA za těchto předpokladů: emisní úroveň Euro 4; palivo benzín/diesel u OA, diesel u LNA a TNA; plynulost provozu 3, podélný sklon vozovky 1%, výpočtový rok Tab. 2 Emisní faktory automobilové dopravy pro rok 2014 [g/km/vozidlo] dle programu MEFA 13 Druh vozidla rychlost [km/h] NO x CO PM 10 benzen OA 5 0,2638/0,6761 2,6277/1,1343 0,0223/0,0992 0,0061/0, ,1633/0,2967 0,5372/0,2616 0,0195/0,0485 0,0017/0,0007 LNA 5 0,8204 1,5223 0,2176 0, ,3782 0,3939 0,0785 0,0017 TNA 5 2,1339 3,4193 0,1611 0, ,9498 2,014 0,0875 0,0069 Pozn.: hodnoty u OA jsou uvedeny pro palivo benzín/diesel; použita DEMO verze programu MEFA 13 dostupná na stránkách 14

15 B.III.2. Odpadní a jiné vody Odpadní vody Nově přistavovaná výrobní hala bude připojena na stávající přípojku splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odváděny jednotnou kanalizační přípojkou do veřejného kanalizačního sběrače města Jaroměř, který je zakončen centrální ČOV. Veškeré odpadní vody jsou z hygienického zázemí zaměstnanců, technologické odpadní vody v průběhu výstavby ani provozu záměru nevznikají. Množství odpadních vod bude přibližně odpovídat spotřebě pitné vody, která byla popsána v kap. B.II.2. Během výstavby bude použito sociální zařízení stávající výrobní haly. Dešťové vody Odvodnění zpevněných ploch a střech bude zajištěno systémem nové venkovní areálové dešťové kanalizace, zřízeným na pozemcích stavebníka. Dešťové vody budou dále svedeny do vsakovacích bloků na západní straně pozemku, které budou mít přepad do veřejně dešťové kanalizace. Stávající napojení dešťových svodů a odvodňovacích kanálů zpevněných do jednotné kanalizace bude zrušeno a bude provedeno napojení do nově zřízené areálové dešťové kanalizace. Bilance odtokových poměrů dešťových vod (dle DÚR) : Stávající výrobní hala: Qd = 0,015 * ( 3100 * 0, * 0,8) = 74,25 l/s Nově přistavovaná výrobní hala: Qd = 0,015 * ( 2531 * 0, * 0,8) = 61,45 l/s Celkem = 135,7 l/s Veškeré komunikace a zpevněné plochy, na kterých může dojít k únikům ropných látek, jsou navrženy jako nepropustné se živičným povrchem. Odvod srážkových vod z těchto ploch je řešen přes kanalizační vpusti se sorpčním filtrem. B.III.3. Odpady Samotnou výstavbu nové výrobní haly budou předcházet zemní práce, při kterých vznikne zatím neurčené množství výkopové zeminy. Na zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních činností se nenahlíží jako na odpad podle zákona č. 185/2001 Sb., v platné, znění, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví ( 2, odst. 1, písm. j). Na pozemku p.č. 2262/9 došlo již ke skrývce ornice, která je prozatímně uskladněna na okraji pozemku. Vytěžená ornice a zemina bude v maximální možné míře použita při konečných terénních úpravách pozemků. Zbývající část ornice bude použita dle dispozic orgánu ochrany ZPF, přebytečná zemina se odveze na příslušnou skládku. Během výstavby Přístavba haly si nevyžádá demolici žádných objektů s výjimkou demontáže obvodového pláště jižní štítové stěny stávající výrobní haly z důvodu napojení nové přístavby. Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění. Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Z časového hlediska se bude jednat o krátkodobé nárazově vzniklé odpady a ve většině položek objemově nevýznamné hodnoty. V tab. 3 je uveden výčet předpokládaných druhů odpadů. 15

16 Tab. 3 Předpokládaný seznam odpadů vznikajících v průběhu výstavby (dle vyhl. č. 381/2001 Sb.). Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje N Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Dřevěné obaly O Kovové obaly O Kompozitní obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky N Beton O Cihly O Tašky a keramické výrobky O Dřevo O Sklo O Plasty O Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N Hliník O Železo a ocel O Kabely neuvedené pod O Zemina a kamení neuvedené pod číslem O Izolační materiály neuvedené pod čísly a O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Odpady budou na stavbě tříděny a zařazovány podle druhu a kategorií uvedených v Katalogu odpadů (povinnost podle 5 a 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). V rámci odpadového hospodářství musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady podle 9a zákona o odpadech, tj.: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů. Během provozu Při provozu záměru bude tvořit nejvýznamnější položku kovový odpad (60 t/týden, tj t/rok), který bude před uložením do kontejnerů zbaven zbytků olejů a emulzí. Dále to budou jednotlivé druhy olejů, emulzí a odmašťovacích prostředků. Stávající deklarované množství kapalných odpadů je 50 tun odpadů za rok Ze zpracovaných olejů a ostatních provozních náplní vznikají odpady následujících množství a typů: 16

17 Odpady ze stávajícího provozu odpadní olej hydraulický 40 kg/týden odpadní olej řezný 30 kg/týden odpadní olej mazací 60 kg/týden odpadní emulze (směs olej+voda) 350 kg/týden Ostatní nebezpečné odpady: textilní materiál znečištěný olejem 20 kg/týden nefunkční zářivky 10 ks/týden. Odpady z nového provozu v přistavované výrobní hale odpadní olej hydraulický 40 kg/týden odpadní olej řezný 30 kg/týden odpadní olej mazací 60 kg/týden odpadní emulze (směs olej+voda) 350 kg/týden Ostatní nebezpečné odpady: textilní materiál znečištěný olejem 20 kg/týden nefunkční zářivky 10 ks/týden. Skladování všech výše popsaných nebezpečných odpadů se předpokládá ve vyhrazeném prostoru olejového hospodářství, převážně v sudech. Rovněž likvidace těchto nebezpečných odpadů bude probíhat v souladu s programem odpadového hospodářství. Likvidace odpadů z výroby se předpokládá smluvně, a to specializovanou firmou disponující příslušným oprávněním. Výrobna v celém výrobním areálu bude produkovat také rozmanité druhy odpadních obalů a směsný komunální odpad cca kg/týden. Tyto odpady budou skladovány v uzavřených kontejnerech a odváženy v rámci pravidelného týdenního svozu na základě příslušné smlouvy. Odpad z údržby venkovních ploch areálu (posečená tráva, shrabané listí, ořezané větve apod. budou likvidovány smluvně některým ze subjektů zařízeným pro nakládání s tímto druhem odpadů (např. technické služby). Tab. 4 Předpokládaný seznam odpadů vznikající během provozu záměru Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Piliny a třísky železných kovů O Piliny a třísky neželezných kovů O Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny N Syntetické řezné oleje N Upotřebené vosky a tuky N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem O Odpady jinak blíže neurčené upotřebený saponát z odmašťování N Nechlorované hydraulické minerální oleje N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N Kaly z odlučovačů oleje N 17

18 Olej z odlučovačů oleje N Papírové a lepenkové obaly O/N Plastové obaly O/N Kovové obaly O/N Kompozitní obaly O/N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina znečištěná neb. látkami N Olejové filtry N Brzdové kapaliny N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N Olověné akumulátory N Měď, bronz, mosaz O Hliník O Zinek O Železo a ocel O Směsné kovy O Papír a lepenka O Sklo O Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Uliční smetky O Objemný odpad O S veškerým odpadem bude nakládáno podle platného znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a ve smyslu souvisejících prováděcích předpisů. Budou dodržovány zejména povinnosti původce odpadů podle 16 zákona o odpadech. Konečný sortiment odpadů a množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněn v průběhu zkušebního provozu. B.III.4. Hluk, vibrace, elektromagnetické záření Hluk Problematika hluku je podrobněji popsána v hlukové studii, která je uvedena v příloze tohoto oznámení. Během výstavby Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. 18

19 Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena (cca 9 měsíců). Na dotčených pozemcích byly již z větší části provedeny terénní úpravy. Optimální organizací stavby a časově omezenému intervalu prací (s vyloučením prací a dopravy ve večerních hodinách a o víkendech) lze stavební hluk minimalizovat. Během provozu V hlukové studii byly navrženy nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, následovně: Venkovní chráněný prostor Venkovní chráněný prostor staveb DEN L Aeg = 50 db DEN L Aeg = 50 db NOC L Aeg = 50 db NOC L Aeg = 40 db Nepředpokládá se výskyt tónové složky ve spektru hluku, impulsní hluk ani výskyt nízkofrekvenčních složek ve spektru hluku. Akustická situace stávajícího závodu nebyla měřena vzhledem k odstupovým vzdálenostem a přítomnosti hlavní silnice, která je dominantním zdrojem hluku v lokalitě. Navíc kvalita použitého skládaného pláště nedávala předpoklad dosažení denních limitů hluku. Proto pro zjištění stávajícího stavu bylo přistoupeno k měření na zdroji hluku a k dopočtu jeho účinků na okolní obytnou zástavbu města. Nová přístavba je v intencích stávající akusticky vyhovující haly, tedy skládaný plášť, svislé pásy prosklení a horní úzký makrolonový pás ve stěnách. Strop je opět skládaná konstrukce s makrolonovými světlíky. Akustické vlastnosti hlavních částí stavby Plášť haly bude skládaný s Rw 44 db, obdobný jako na stávající hale. Zasklení oken je Rw 32, tedy standardní provedení, jako na stávající hale. Makrolonové světlíky a prosklení v horní části stěn haly s Rw db, tedy vícekomorové. Vrata se přesunou stávající rolovací, která vyhovují. Hluk uvnitř výrobního objektu bude pod hranicí 80 db, tedy pod hygienickým limitem, který činí 85 db. Uvedené hlukové hranice bude dosaženo vhodným rovnoměrným rozmístěním jednotlivých strojů a dále pak také stavebně technickým a konstrukčním řešením hal. Dodržení tohoto limitu je dle DÚR potvrzeno měřením provedeným v závodě KRATZER GmBH & Co.KG v Offenburgu, s totožným typem výroby a se stejným technologickým zařízením. Akusticky významná zařízení nové přístavby Popis technologie: Strojírenská výroba, třískové obrábění kovových dílů. Stroje rovnoměrně rozmístěné v hale, maximální hladina hluku v hale do 80 db. Doba provozu: 6-22 hod. Režim provozu: kontinuální, monotónní Popis vzduchotechniky: Větrání přístavby je zajištěno centrální přívodní jednotkou, odtah pak přes odvodní ventilátory s tlumiči hluku. Kompresorovna v suterénu západní části nové přístavby je rovnotlace větrána přes tlumiče hluku s vývody západním směrem, mimo obytnou zástavbu. Nové sání ze západní strany L wa = 70 db, 2 výfuky jižním směrem, přesunutí stávajících L wa = 72 db. Kompresorovna, sání a výfuk vyvedeny západ. směrem do pole přes tlumiče, 2 otvory po L wa = 70 db Doba provozu: 6-22 hod Režim provozu: kontinuální, monotónní Popis související vnitrozávodové dopravy: stávající parkoviště je na sever od haly, hlukově se k zástavbě neprojeví. Na jih od haly se dnes parkuje na volné ploše. Po přístavbě nové haly se vybuduje znovu 10 parkovacích míst pro zaměstnance před jižním štítem přístavby. Protože se jedná o 19

20 zaměstnance, návštěvy parkují na sever na odvrácené straně komplexu, Budou intenzity dopravy pro 2 směny odhadnuty maximálně na 2,5 osobní auta za hodinu ve dne. Doba provozu: 6-22 hod. Režim provozu: nerovnoměrný, občasný. Vibrace Během výstavby může dojít vlivem průjezdů těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů a dalších stavebních pracích k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Tyto vlivy budou krátkodobé a nevýznamné. Při vlastním provozu se žádný vliv vibrací nepředpokládá. Elektromagnetické záření Emitace ionizujícího záření během výstavby ani provozu nenastane. Radon Byl proveden radonový průzkum. Stavební pozemek je klasifikován jako plocha s nízkým indexem radonového rizika. Není tedy třeba navrhovat žádná speciální stavebně technická opatření proti šíření radonu z podloží do vnitřního ovzduší objektu. Požadavky na omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanovuje zákon č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), v platném znění. Podle jeho dikce, 6 odst. 4, je každý navrhovatel umístění stavby povinen zajistit stanovení tzv. radonového indexu pozemku a tento posudek předložit stavebnímu úřadu. Stavební úřad stanoví ve vymezených případech podmínky pro provedení preventivních opatření. B.III.6. Rizika havárií Vzhledem k charakteru a umístění záměru se nepředpokládá vznik havárií s vážnějšími dopady na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že realizace záměru bude probíhat na území CHOPAV, je nutné dbát maximální provozní opatrnosti pro zabránění vzniku jakýchkoli havárií spjatými zejména s únikem ropných látek. Prevence úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizací lze během výstavby jednoduše docílit technologickou kázní, pravidelným sledováním technického stavu všech dopravních prostředků a mechanizací, zajištěním staveniště účinnými technickými opatřeními proti úkapu ropných látek (např. záchytné vany). V případě že nastane havarijní únik, je nutno okamžitě provést sanaci zasaženého území sorbentem ropných látek, např. přípravkem VAPEX. Aby bylo zabráněno přímé kontaminaci zvodněného kolektoru ropnými látkami, budou použity pro mazání vrtných tyčí a vrtného nářadí výhradně ekologické oleje na rostlinné bázi. Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu. Pro výrobní části závodu budou vypracovány a schváleny příslušné provozní a požární řády. Veškeré prostory budou vybaveny příslušným bezpečnostním značením. Všechny osoby vstupující do výrobního procesu budou řádně proškoleny. Technická zařízení budovy budou obsluhovat pouze osoby s příslušným oprávněním. Z havarijního plánování bude nutno vyhotovit havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 20

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU OZNÁMENÍ záměru zpracované ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic

Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic Zařízení pro výkup a úpravu šrotu Brodce u Kněžic Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, srpen 2011 Seznam zpracovatelů

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

Oznámení záměru. areál pivovaru Velké Popovice

Oznámení záměru. areál pivovaru Velké Popovice Oznámení záměru Zaměstnanecké parkoviště areál pivovaru Velké Popovice podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Objednatel: Plzeňský Prazdroj a.s. U Prazdroje 7,

Více

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle

Více

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Oznámení pro zjišťovací řízení. Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor

Oznámení pro zjišťovací řízení. Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor Oznámení pro zjišťovací řízení dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Přístavba výrobní haly SAND Profile s.r.o. Nový Bor leden - březen 2008 1 Zpracovatel oznámení: Ing.

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice 2. etapa

Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice 2. etapa Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice 2. etapa oznamovatel: Panasonic Automotive System Czech,

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam. RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Průmyslová hala a příjezdová komunikace tiskárny Finidr (Český Těšín)

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

Likvidace autovraků - Varnsdorf

Likvidace autovraků - Varnsdorf Severočeské sběrné suroviny a.s.,švermova 117, 460 10 Liberec Likvidace autovraků - Varnsdorf O Z N Á M E N Í záměru podle 6 v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ

OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ Oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

Nová skladovací hala

Nová skladovací hala pohled na areál Coca-Cola HBC Česká republika od východu, (AS CHEMOPRAG, říjen 2011) Nová skladovací hala Oznámení záměru Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více