Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o."

Transkript

1 OZNÁMENÍ záměru Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o. dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění březen

2 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...3 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU...3 C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ...21 D. VLIVY ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...28 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU...34 F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE...34 G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU...34 H. SEZNAM PŘÍLOH...36 LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE...36 POUŽITÉ ZKRATKY

3 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI A.1. Obchodní firma KRATZER s.r.o. A.2. IČ A.3. Sídlo Dolecká Jaroměř A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele Jméno: Olga Holubová, jednatel společnosti Tel.: B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 Název: Přístavba průmyslové haly Kratzer, s.r.o. Zařazení: Záměr se řadí do II. kategorie přílohy č. 1 bod 10.4: Na základě vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. (ze dne , č.j.: 74310/ENV/13 příloha 1) naplňuje záměr Přístavba průmyslové haly KRATZER s.r.o. dikci bodu 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, jako významná změna záměru dle ustanovení 4 odst. 1 písm. c) zákona. Záměr proto podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Pro stávající výrobní halu bylo provedeno v roce 2007 zjišťovací řízení, jehož závěrem bylo, že záměr Výstavba haly KRATZER - DUBEN, spol. s r.o., přesné obrábění - Jaroměř nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona. Závěr zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství (dne , značka 9907/ZP/2007-Pa). 3

4 B.I.2. Rozsah (kapacita) záměru Zastavěná plocha - haly - přístavba m 2 - celkem m 2 Počet parkovacích míst - přístavba 17 - celkem 45 Průměrná kapacita zpracovávaných kovových surovin - přístavba cca 45 t/týden - celkem cca 90 t/týden Projektovaná výrobní kapacita: - přístavba cca 625,5 t výrobků/rok - celkem cca t výrobků/rok B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) Kraj Královéhradecký (CZ052) Obec s rozšířenou působností Obec s pověřeným obecním úřadem Obec Katastrální území Jaroměř (5206) Jaroměř (52061) Jaroměř (574121) Jaroměř (657336) Navrhovaná stavba je umístěna v průmyslové zóně v lokalitě Dolní Dolce v jihozápadní části města Jaroměř, při příjezdu od Hradce Králové, a to v ulici Dolecká. Obr. 1 Umístění záměru (červené kolečko) v širších souvislostech (mapový podklad: 4

5 B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Charakter záměru Jedná se o přístavbu ke stávající výrobní hale firmy Kratzer s.r.o. Přístavba bude jak tvarově tak rozměrově a vzhledově totožná a bude přímo navazovat na stávající halu. Přístavba bude stejně jako stávající hala sloužit ke strojírenské výrobě spočívající v přesném strojním obrábění železných i neželezných kovů, včetně všech přípravných, pomocných a doprovodných provozů. Zájmové pozemky jsou ve vlastnictví investora. Navrhované stavba je v souladu s platným uzemním plánem města Jaroměř. Záměr si vyžádá zábor ZPF. V současné době probíhá na pozemku dotčeném stavbou přístavby archeologický průzkum. Záměrem přístavby se přibližně zdvojnásobí výrobní kapacita podniku. Možnost kumulace s jinými záměry Ke kumulaci vlivů dojde zejména se stávající výrobní halou, na kterou bude nová přístavba plynule navazovat a se kterou bude mít stejný výrobní program, tj. přesné strojní obrábění železných i neželezných kovů. K záměru jako celku (stávající hala + přístavba) je přistupováno i v rámci tohoto oznámení a přiložených odborných posudků zabývajícími se především hlukovou problematikou a ovzduším. V blízkém okolí není znám žádný nový záměr, kde by se daly očekávat kumulativní vlivy na životní prostředí ve spolupůsobení s předkládaným záměrem. B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant Zdůvodnění potřeby záměru Výrobní a prostorové kapacity stávající výrobní haly jsou již vyčerpány a neumožňují další rozvoj firmy. Dojde proto k rozšíření výrobní kapacity přístavbou výrobní haly, která bude navazovat na stávající. Výstavba proběhne na pozemcích investora, záměr je v souladu s ÚPD města Jaroměře. Přehled variant Záměr je předkládán v jedné variantě. B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru Přehledná situace je uvedena v příloze 3. Hlavní stavební objekt přístavby výrobní haly bude provozně a dispozičně přímo napojen na stávající výrobní halu, se kterou bude jak tvarově tak rozměrově a vzhledově totožný. Terénní úpravy Výstavba proběhne z větší části na orné půdě (ZPF). V současné době proběhla na části dotčeného území skrývka ornice a započal záchranný archeologický průzkum (viz foto v příloze 4). Po provedení archeologického průzkumu proběhnou hrubé terénní úpravy, které v zásadě reprezentují přípravu pláně do pracovních úrovní potřebných pro zakládání stavebních objektů a pro kladení zpevněných ploch, její příslušné zlepšení, zdění opěrných stěn z betonového ztraceného bednění na hranicích pozemku a následné kladení a hutnění konstrukcí zeminových násypů pod podlahami pozemních objektů a pod konstrukčními skladbami komunikací a zpevněných ploch. Konstrukční řešení V rámci napojení bude nutná demontáž obvodové pláště jižní štítové stěny stávající výrobní haly. V místě napojení bude přístavba důsledně oddilatována od stávající haly z důvodu možnosti rozdílného sedání navrhované přístavby. 5

6 Přístavba výrobní haly je konstrukčně tvořena trojlodím ocelových hal s konstrukcí jednotlivých nosných vazeb sestavenou z plnostěnných ocelových válcovaných profilů. Modulové rozměry hal jsou 17,5 + 17,5 + 15,0 m ve směru V-Z (50,0 m) a 8 x 6 m ve směru S-J (54,0 m). Nosné vazby jsou ukotveny vetknutím do železobetonových základových konstrukcí a zajišťují tak tuhost konstrukce hal ve směru rámů. Střešní vazníky jsou opět plnostěnné, provedené z ocelových válcovaných profilů, na sloupy uložené kloubově a zajištěné vodorovnými táhly. Prostorové ztužení hal v jejich podélném směru a v rovině střechy bude zajištěno pomocí příhradových ztužidelních sestav. Profilované střešní plechy, tvořící zaklopení ocelové konstrukce, jsou řešeny jako samonosné z vazby na vazbu. Do hřebenů všech tří střech jsou vsazeny obruby pro vynesení pásových střešních světlíků. Primární nosná ocelová konstrukce výrobních hal je doplněna pomocnými konstrukcemi, určenými pro vsazení veškerých výplní otvorů, zavěšení opláštění štítových stěn a pro vynesení vnitřních inženýrských sítí a agregátů technického a technologického zařízení. Založení objektu je přepokládáno plošné, na železobetonových patkách, pod sloupy a mezisloupy ocelové konstrukce, pod obvodovými stěnami doplněnými o železobetonové základové prahy. Opláštění stěn hal bude tvořeno skládaným lehkým obvodovým pláštěm. Konstrukčně jde o vodorovné nosné, povrchově upravené plechové lamely se zatěsněním, nesoucí vrstvu minerální tepelné izolace a následně pak venkovní opláštění ze svisle orientovaných profilovaných, povrchově upravených plechů. Do východní a západní stěny jsou zabudovány sestavy prosvětlovacích hliníkových prosklených stěn, které mají rovněž za úkol zajistit vizuální kontakt pracovníků s okolím stavby. Do horních částí těchto ploch jsou vsazeny strukturální skleněné výplně, tvořící skleněné žaluzie potřebné pro větrání (přívod vzduchu). Do horní části všech obvodových stěn jsou ve vymezeném rozsahu vsazeny prosvětlovací pásy, vyskládané v zasklívacím systému ze speciálního profilovaného skla. Do takto prosklených pásů jsou vsazena ventilační křídla (okna). V jižní stěně halového soulodí jsou umístěna 2x sekční vrata. Vnější i vnitřní dveře jsou plnostěnné ocelové, u venkovních s příslušným zateplením, vnitřní vrata budou rychloběžná, rolovací, ovládaná pohybovým čidlem. Střešní plášť hal bude skládaný, nesený povrchově upraveným profilovaným střešním plechem, uloženým na ocelové nosné konstrukci střechy, následuje fóliová parozábrana, tepelně izolační vrstva, aplikovaná ve formě tvrzených minerálních desek, a fóliová střešní krytina s příslušnými požárními charakteristikami, popř. plechová střešní krytina. Do hřebenů všech tří hal jsou vloženy podélné obloukové světlíky s výplní ze speciálního vícevrstvého komůrkového polykarbonátu. Rovněž do světlíků jsou vsazeny otevíravé, na dálku ovládané ventilační díly. Podlaha ve výrobním objektu bude železobetonová, průmyslová, spočívající na fóliovém hydroizolačním systému a příslušně upraveném a zhutněném podloží (tělesu zhutněného, popř. stabilizovaného zemního násypu), její finální vrstva bude řešena epoxidovou stěrkou s křemičitým vsypem, tvořícím nesmekavou povrchovou úpravu. Popsané konstrukční řešení objektu je doprovozeno zámečnickými konstrukcemi a osazovanými prvky, klempířskými, truhlářskými a sklenářskými pracemi. V jihozápadním rohu přístavby je navrženo hygienické zázemí. Budou zde umístěny šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance (WC, umývárna + sprchy) dále pak denní místnost a kancelář mistrů. Z chodby je dále přístup po schodišti do podlažního patra (PP), kde bude umístěn kompresor rozvodu stlačeného vzduchu. Stěny hygienického zázemí budou ze sádrokartonových příček tl. 150 mm s vloženou akustickou izolací, aby bylo zamezeno prostupu hluku z výroby. Zastropení bude ze zavěšených sádrokartonových desek. Podlaha bude železobetonová s podlahovou krytinou z keramické dlažby. Schodiště do PP bude mít ocelovou nosnou konstrukci a stupně z ocelových schodišťových roštů. Obvodové zdi podsklepené části bude z betonového ztraceného bednění, strop mezi podložním a nadložním patrem bude řešen jako železobetonová stropní deska. Odděleně od výrobních hal je řešen příruční sklad hořlavých kapalin, umístěný v rámci zpevněných areálových ploch jižně od přistavovaného výrobního objektu. Sklad je řešen osazením kompletizovaného ocelového kontejneru DENIOS, typu WHG 360 K-S, určeného pro skladování hořlavých látek. Osazení bude realizováno přímo na areálovou zpevněnou plochu, bez dalšího nároku na základové konstrukce nebo spodní stavbu (záchytná jímka na úkapy je přímo součástí konstrukce 6

7 kontejneru). Z hlediska konstrukčního uspořádání půjde o zdivo z tzv. betonových tvárnic ztraceného bednění. Další samostatnou částí přístavby je zásobovací věž. Je navržena na západní straně stávající výrobní haly. Je přístupná ze skladových prostor v západní části stávající výrobní haly. Zpevněné plochy, komunikace, parkovací stání Napojení areálu na dopravní síť lokality je zajištěno pomocí stávajících sjezdů z ulice Dolecká. Jsou navrženy nové zpevněné plochy kolem nově budované přístavby a také nové parkovací stání, jejichž rozmístění je zřejmé z přílohy 3. Celkem bude zřízeno 45 parkovacích stání (28 stávajících + 17 nových). Zpevněné plochy jsou navrženy se živičným krytem s příslušnými betonovými lemovacími a vyrovnávacími prvky, včetně odvodnění a příslušného dopravního značení. Stavba bude doplněna stojany venkovního osvětlení, umístěnými v rámci nezpevněných areálových ploch na západní straně objektu na parkovišti. Součástí nezpevněných areálových ploch, vytvarovaných etapou konečných terénních úprav, pak bude jejich ozelenění, plánované včetně výsadby vzrostlé zeleně (sadové úpravy). Technická infrastruktura Veškeré sítě technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, VN, NN, telefon) budou napojeny na stávající přípojky a rozvody, které byly zřízeny pro stávající výrobní halu. Přívod vysokého napětí bude zajištěn ze stávající trafostanice na pozemku stavebníka. Odvodnění zpevněných ploch a střech bude zajištěno systémem nové venkovní areálové dešťové kanalizace. Dešťové vody budou dále svedeny do vsakovacích bloků na západní straně pozemku, které budou mít přepad do veřejně dešťové kanalizace. Technologické řešení Základní výrobní operací je obrábění kovového tyčového materiálu, výkovků a odlitků na univerzálních CNC obráběcích strojích a na jednoúčelových konvenčních strojích. Všechny tyto stroje jsou ve dvoulodí výrobních hal rozmístěny tak, aby jeden operátor obsluhoval vždy více strojů najednou. Všechny stroje jsou bez samostatných základů uloženy v kovových odkapávacích vanách a ukotveny přímo do průmyslové podlahy haly. Třetí (západní) loď je určena pro naskladňování materiálu a pro přípravné operace výroby. Tyčový materiál bude k zásobníkům jednotlivých strojů dopravován pomocí vysokozdvižných vozíků a mostových jeřábů, výkovky, odlitky a přířezy se dopravují v bednách pomocí paletovacích vozíků. Část produkce odchází od CNC obráběcích strojů na pracoviště dokončovacích prací, kde jsou ještě finálně upravovány (broušení, vrtání, drážkování, frézování, apod.) Všechny dohotovené výrobky se odvážejí k mycím stolům, kde se odmašťují. Tyto mycí stoly mají uzavřený cyklus mycího média (speciální kapalina L EXTRA), které je obměňováno servisním způsobem dodavatelem mycího zařízení. Po odmaštění se výrobky navážejí ke stanovištím kontroly měřením a výstupní kontroly. Po odkontrolování jsou výrobky vyskladňovány v úseku expedice. Hlavní výrobní proces pak doplňují další obslužné a pomocné provozy, kromě již jmenovaných to jsou skladování a příprava nástrojů a nářadí. Zásobování výrobny materiálem včetně odvozu produkce budou zajišťovat nákladní automobily. Vnitřní dopravu budou ve výrobním objektu zajišťovat mostové jeřáby o nosnosti 10 t, instalované ve všech třech lodích halového objektu, v součinnosti s plynem poháněnými vysokozdvižnými vozíky a s ručně vedenými paletovacími vozíky. Nastěhování technologie při instalování do výrobních hal, popř. její budoucí obměna, bude probíhat z jejich jižní štítové stěny vraty, která zde pro každou halu fungují jako montážní otvory, dále pak pomocí mostových jeřábů. Pro zásobování, skladování a přípravné operace výroby je určena první (západní) hala, kde bude tyčový materiál skladován v regálech a štosováním v bednách přímo na podlaze. Dále zde bude také vyčleněn prostor pro skladování kovových odpadů určených ke smluvní likvidaci. Tyto materiály budou skladovány v běžných ocelových kontejnerech postavených na podlaze. Olejové hospodářství je 7

8 umístěno v samostatném venkovním skladu umístěném v jihovýchodní části areálu. Ve skladu olejů jsou sudy a ostatní přepravní obaly s materiály i odpady uloženy nastojato na roštové podlaze nad záchytnou jímkou. Ve skladu jsou vyčleněny prostory pro skladování odpadů na bázi olejů a zaolejovaných materiálů a dále plochy pro uskladnění nových olejů a ostatních provozních kapalin. Vzhledem k navrženému dispozičnímu a stavebně technickému řešení skladu a množství uskladněných kapalin se jedná o sklad s kategorií příruční sklad (do 7 m³). B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru Předpokládaný termín zahájení realizace projektu červen 2014 Předpokládaný termín ukončení realizace projektu březen 2015 Stavba bude uvedena do provozu jako celek, před vydáním kolaudačního souhlasu bude nutno počítat s cca 4 měsíci průběhu zkušebního provozu, během kterého se zrealizují veškerá potřebná měření, požadovaná dotčenými orgány státní správy a provede se rovněž vyhodnocení vlastního průběhu zkušebního provozu. B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Královéhradecký kraj město Jaroměř B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí Pro záměr bude potřeba vydat tyto rozhodnutí: Územní rozhodnutí (Stavební úřad MÚ Jaroměř) Stavební povolení (Stavební úřad MÚ Jaroměř) Povolení (vč. stanovisek) provozu stacionárního zdroje podle 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (Krajský úřad Královéhradeckého kraje) Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (Odbor životního prostředí - MÚ Jaroměř) B.II. ÚDAJE O VSTUPECH B.II.1. Půda Navrhovaná přístavba je umístěna v průmyslové zóně v lokalitě Dolní Dolce v jihozápadní části města Jaroměř na pozemcích parcelních čísel 2262/9, 2265, 2273 a Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora Stavbou přístavby průmyslové haly včetně obslužné dopravní infrastruktury bude nově dotčen pozemek p.č. 2262/9 a částečně Pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu se stanoveným kódem BPEJ (tab. 1) a bude nutné provést jejich vynětí ze ZPF. Tab. 1 Pozemky určené pro vyjmutí ze ZPF Pozemek Rozloha [m 2 ] Druh pozemku BPEJ Třída ochrany* ZPF - orná půda I ZPF - orná půda V ZPF - orná půda I. 2262/ ZPF - orná půda I. * podle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. 8

9 Na pozemku p.č a 2262/9 bude probíhat výstavba nové průmyslové haly, a tudíž bude potřeba vyjmout pozemky ze ZPF celé. Na části pozemku p.č dojde k výstavbě vsakovací galerie dešťových vod a parkovacích stání, zábor ZPF bude na tomto pozemku přibližně do 1500 m 2 v I. třídě ochrany ZPF. Celkově dojde k vyjmutí cca 0,5 ha půdy ze ZPF v I. třídě ochrany. Na pozemku p.č. 2262/9 došlo již ke skrývce ornice a započal archeologický průzkum (viz foto v příloze 4). Skrývka je prozatímně uskladněna na okraji pozemku. Ke skrývce ornice došlo v rámci právě probíhajícího řízení o odnětí dotčených pozemků ze ZPF. S vytěženou ornicí bude naloženo dle podmínek orgánu příslušného k odnětí půdy ze ZPF. Pozemky určené pro funkci lesa (PUPFL) vč. jejich ochranného pásma nebudou záměrem dotčeny. Ochranné pásma Do hodnoceného území zasahuje ochranné pásmo silnice a některých inženýrských sítí. Zakládání stavby bude probíhat v bezprostřední blízkosti plynovodního potrubí na východní hranici pozemku. Nová výstavba je navržena tak, že respektuje ochranné pásmo plynovodního potrubí (1 m od vnějšího líce potrubí na obě strany). B.II.2. Voda Během výstavby Voda bude odebírána z vodovodní přípojky stávající výrobní haly a její množství bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka se uvažuje ve výši 120 l/den. Lze předpokládat, že průměrný počet pracovníků bude obdobný jako při stavbě první výrobní haly, tj. přibližně 20 pracovníků z různých dodavatelských firem. Předpokládaná maximální spotřeba vody pro sociální účely během výstavby, která je odhadována na cca 9 měsíců, činí 2,4 m 3 /den (120 l * 20 pracovníků), tj. cca 650 m 3 za 9 měsíců. Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o nevýznamný odběr. Během provozu Pro vlastní výrobní proces není potřebná žádná technologická voda. Veškerá odebíraná voda se využívá jako pitná, a dále pak slouží pro přípravu teplé užitkové vody (TUV), v případě nutnosti se odebere jako voda požární. Technologické vody nejsou. Potřeba pitné vody Z hlediska zaměstnanců se bude jednat o dvousměnný provoz, zaměstnávající celkem 55 osob v dělnických profesích a 15 osob THP (technicko-hospodářský pracovník). Dle DÚR bude pro přístavbu výrobní haly následující spotřeba vody: Qp = 7500 l/den (z toho cca 2740 l/den připadá na TUV) Qm = l/den Qh = 1,31 l/s Qr = m 3 /rok Qšp = 1,6 l/s Pro stávající výrobní halu činí roční spotřeba cca 2065 m 3 /rok. Spotřeba pitné vody průmyslového areálu jako celku bude činit cca m 3 /rok. Požární voda je požadována v množství 14 l/s. Toto množství v daných dimenzích a tlakových poměrech zajistí pět ks hydrantů - 1x stávající na přípojce DN 150, 1x stávající na vnitřním areálovém vodovodním rozvodu DN 80, 1x stávající hydrant v areálu Kimberly-Clark, a.s. na venkovních rozvodech DN 80, 1x nový na přípojce DN 150, 1x nový na vnitřním areálovém vodovodním rozvodu DN 80. 9

10 B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Během výstavby Pro výstavbu se předpokládá použití běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků (písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod.) Upřesnění sortimentu a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby. Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz 30 ks CNC obráběcích strojů a 15 kusů konvenčních strojů (brusky, drážkovačka, vrtačky, frézky, aj.). Během provozu Suroviny Potřeby materiálů uvedené níže jsou celkové pro celý budoucí výrobní areál včetně potřeby materiálu pro stávající výrobní provoz. Základním zpracovávaným materiálem budou kovové tyče profilu mm, dále pak také kovové výkovky, odlitky a přířezy. Předpokládaná spotřeba všech těchto vstupních surovin činí 90 t/týden, z toho 40 t/týden připadá na železné kovy (30 t ocel a 10 t nerez) a 5 t na barevné kovy různých druhů. Výrobky budou tvořit cca 1/3 z uvedeného množství vstupních surovin, tedy cca 15 t/týden, zbývající 2/3 přejdou do odpadů, tedy cca 60 t/týden, vše v obdobné materiálové skladbě, jakou má vstupní surovina. Dále do výrobního procesu vstupují mazací, konzervační a hydraulické oleje, která fungují jako provozní náplně strojů a řezné oleje a emulze, které zajišťují proces vlastního obrábění. V čistící stanici s uzavřeným cyklem jsou používány saponátové čističe. V menší míře se pak ještě stále používají čističe na bázi technického benzínu, používané na mycích stolech. Celkové množství výše uvedených chemických látek, vstupující do výrobního procesu je cca l/týden. Předpokládané uskladnění maximálního množství jednotlivých látek činí: kapaliny ze stávající provozu mazací oleje 400 l řezné oleje 400 l konzervační oleje 200 l emulzní oleje 400 l hydraulické oleje 600 l čisticí prostředky 200 l kapaliny z nového provozu mazací oleje 400 l řezné oleje 400 l konzervační oleje 200 l emulzní oleje 400 l hydraulické oleje 600 l čisticí prostředky 200 l Energie Přívod elektrické energie bude zajištěn ze stávající trafostanice na pozemku stavebníka. Stávající instalovaný příkon výrobní haly činí 804 kw, přístavba haly bude mít 808 kw. Celkový instalovaný příkon po rozšíření výroby bude 1612 kw. Stávající spotřeba elektřiny je cca 800 MWh/rok, po instalaci technologie do nové přístavby se zdvojnásobí. Zemní plyn Stávající zdroj vytápění na zemní plyn je kotel Buderus Logano G334 a teplovzdušné jednotky Reiland RE 175 a 100. V rámci přístavby dojede k rozšíření o 2 teplovzdušné jednotky RE175 + RE

11 Stávající roční spotřeba (za rok 2013) zemního plynu činí m 3, po rozšíření se očekává spotřeba m 3 /rok. Stlačený vzduch Ve výrobních prostorech bude zřízena potrubní soustava stlačeného vzduchu s tlakovým zdrojem kompresorovnou, umístěným v 1. PP nově přistavované haly. B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Navrhovaná stavba bude napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu dané lokality, a to napojením nových zpevněných ploch, vybudovaných okolo objektu přístavby, na stávající plochy, které jsou dále napojeny pomocí sjezdů do ulice Dolecké, což je místní komunikace ve vlastnictví Města Jaroměř. Dolecká ulice pak navazuje před obchodním domem LIDL přes malou kruhovou křižovatku na Hradeckou ulici, což je mezinárodní silnice I. třídy E 67 Náchod Hradec Králové. Veškeré sítě technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, VN, NN, telefon) budou napojeny na stávající přípojky a rozvody, které byly zřízeny pro stávající výrobní halu. Během výstavby Během výstavby může dojít k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno odvozem ornice a dovozem stavebních materiálů a strojního zařízení. Přesun hmot bude probíhat po stávajících hlavních komunikacích a nevyžaduje žádné rozšíření stávajícího komunikačního systému. Dovoz technologického zařízení nebude představovat, z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu, významnější zatížení. Jednotlivé stroje a ostatní zařízení budou dodávány jako kompletní dodávky od jednotlivých dodavatelů. Rozsah výstavby je relativně malý a časově omezený (cca 9 měsíců). Nároky na dopravu budou poměrně nízké a v kontextu se stávající intenzitou dopravy na silnici I třídy E 67 prakticky nevýznamné. Během provozu Kolem nově budované přístavby jsou navrženy nové zpevněné plochy a také nové parkoviště. Celkově bude mít výrobní areál 45 parkovacích stání. Obrátkovitost osobních aut lze odhadnout s rezervou kolem 150 průjezdů za den. Celková obrátka nákladní dopravy se vzhledem k relativně malým objemům zpracovávané produkce předpokládá 12 nákladních automobilů denně (tedy 24 průjezdů), po dobu dvou plánovaných směn, ne v nočních hodinách. Rovněž odvoz produkce budou zajišťovat nákladní automobily. Odvoz odpadů (kovové odpady, odpadní oleje, apod.) budou zabezpečovat rovněž nákladní automobily, a to od zásobovacího vstupu, popř. od zadního vstupu v jižní štítové stěně výrobních hal (montážní otvory - vrata). Odvoz komunálního odpadu bude prováděn běžným svozem, obvyklým v dané lokalitě, přičemž tento odpad bude deponován v uzavřených kontejnerech. Vzhledem k předpokládané minimální intenzitě nákladní dopravy se nepočítá s žádným čekáním přijíždějících nákladních automobilů. Tyto budou ihned najíždět na svá stání před vraty v prostoru zásobování nebo expedice, dle momentální potřeby. 11

12 B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH B.III.1. Ovzduší Během výstavby Fázi výstavby (skrývka ornice, příprava staveniště, výkopové a stavební práce) lze označit za dočasný stacionární plošný zdroj znečištění. Hlavním znečišťujícím polutantem bude polétavý prach, jenž bude vznikat výkopovými pracemi, pojezdem techniky po nezpevněném terénu, popř. z hald dočasně deponované zeminy. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí (vlhkost, rychlost větru), zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Z tohoto důvodu nelze provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby (teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, které by však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů). Vliv z možné zvýšené prašnosti bude omezen pouze na dobu výstavby, jeho nepříznivé působení lze minimalizovat vhodnými opatřeními (zkrápění deponií, staveniště, příjezdové komunikace). Mezi mobilní zdroje znečištění ovzduší bude patřit provoz nákladní techniky při provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Mezi hlavní sledované složky výfukových plynů patří zejména oxidy dusíku, aromatické uhlovodíky a oxid uhelnatý. Mobilní zdroje znečištění budou stejně jako stacionární časově omezené po dobu výstavby a nebudou vzhledem k rozsahu stavebních prací představovat významný přírůstek k imisní zátěži prostředí. Během provozu Zařazení záměru mezi vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Technologie suchého a mokrého obrábění vyjmenovaný stacionární zdroj, kód Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než 100 kw. Stanoven emisní limit dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., článek Je vyžadována rozptylová studie podle 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. Teplovzdušné jednotky Reiland - vyjmenovaný stacionární zdroj, kód 1.4. Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW. Je vyžadována rozptylová studie podle 11 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. Teplovodní kotel Buderus Logano G kw - podlimitní stacionární zdroj, kód 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně. Jedná se o podlimitní zdroj, nelze ho tedy řadit mezi vyjmenované zdroje podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Čistící stroj PERO typ R2 podlimitní stacionární zdroj, kód 9.6. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok. Spotřeba rozpouštědel bude 240 l/rok + 60 l/rok k regeneraci. Jedná se o podlimitní zdroj, nelze ho tedy řadit mezi vyjmenované zdroje podle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Pro záměr byl vyhotoven odborný posudek o umístění technického zdroje znečištění ovzduší podle 11, odst. 8 a rozptylová studie podle 11, odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. Obě dvě studie jsou přiloženy k tomuto oznámení jako samostatné přílohy. Údaje uvedené níže jsou převzaty z přiložených studií. Technologie suchého a mokrého obrábění Znečištěná vzdušina je odsávána od jednotlivých kovoobráběcích strojů dvěma samostatnými vzduchovody, které ústí do filtrační jednotky Donaldson. Z jednotky je dále vzdušina odsávána pomocí odtahového ventilátoru samostatným plechovým vzduchovodem přes hlukový tlumič boční stěnou ven z výrobní haly, zde vzduchovod ústí do druhého hlukového tlumiče. Dále je vzdušina vyfukována do volné atmosféry. 12

13 Stávající stav 1 výduch odlučovače centrálního odsávání: Profil 1,5 x 0,5 m = 0,75 m 2, průtok vzduchu 5000 m 3 /h, teplota je vždy cca 5 C nad teplotou v hale. Průměrná koncentrace TZL je 0,4 mg/m 3, hmotnostní tok 0,002 kg/h, emisní faktor 0,01 kg/t zpracovaného materiálu, roční emise 6,25 kg. V nové přístavbě výrobní haly 1 výduch odlučovače centrálního odsávání shodných parametrů jako současný: Profil 1,5 x 0,5 m = 0,75 m2, průtok vzduchu 5000 m3/h, teplota je vždy cca 5 C nad teplotou v hale. Průměrná koncentrace TZL je 0,4 mg/m3, hmotnostní tok 0,002 kg/h, emisní faktor 0,01 kg/t zpracovaného materiálu, roční emise 6,25 kg. Pro tento vyjmenovaný stacionární zdroj (kód 4.13.) je stanoven emisní limit TZL dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. (článek ) ve výši 50 mg/m 3 v odváděném vzduchu. Emisní limit platí pouze pro obrábění za sucha a neplatí pro třískové obrábění. Teplovzdušné jednotky Reiland Jedná se o teplovzdušné VZT jednotky na zemní plyn (ZP) určené pro otop a větrání výrobních prostor. Stávající stav 1 x Teplovzdušná vzduchotechnická jednotka Reiland RE 175 s max. topným výkonem 175 kw příkonem elektromotoru 3 kw a průtokem větracího vzduchu m 3 /hod. Hořák Weishaupt WG30N1-C. Emisní koncentrace NO x 63 mg/m 3, CO 15 mg/m 3 Hmotnostní tok Emisní faktor Roční emise NO x 0,0061 kg/h, CO 0,0015kg/h NO x 561,7 kg/10 6 Nm 3 ZP, CO 139,2 kg/10 6 Nm 3 ZP NO x 8,5 kg, CO 2,1 kg 1 x Teplovzdušná vzduchotechnická jednotka Reiland RE 100 s max. topným výkonem 100 kw příkonem elektromotoru 1,5 kw a průtokem větracího vzduchu 8600 m 3 /hod. Hořák Weishaupt WG20N1-C. Emisní koncentrace NO x 20 mg/m 3, CO 10 mg/m 3 Hmotnostní tok Emisní faktor Roční emise NO x 0,0034 kg/h, CO 0,0016 kg/h NO x 179,4 kg/10 6 Nm 3 ZP, CO 84,7 kg/10 6 Nm 3 ZP NO x 1,6 kg, CO 0,7 kg V nové přístavbě výrobní haly 1 x Teplovzdušná vzduchotechnická jednotka Reiland RE 175 s max. topným výkonem 175 kw příkonem elektromotoru 3 kw a průtokem větracího vzduchu m3/hod. Hořák Weishaupt WG30N1-C. Emisní koncentrace Hmotnostní tok Emisní faktor Roční emise NOx 63 mg/m3, CO 15 mg/m3 NOx 0,0061 kg/h, CO 0,0015kg/h NOx 561,7 kg/10 6 Nm 3 ZP, CO 139,2 kg/10 6 Nm 3 ZP NOx 8,5 kg, CO 2,1 kg 13

14 1 x Teplovzdušná vzduchotechnická jednotka Reiland RE 100 s max. topným výkonem 100 kw příkonem elektromotoru 1,5 kw a průtokem větracího vzduchu 8600 m3/hod. Hořák Weishaupt WG20N1-C. Emisní koncentrace Hmotnostní tok Emisní faktor Roční emise Teplovodní kotel Buderus Logano G334 NOx 20 mg/m3, CO 10 mg/m3 NOx 0,0034 kg/h, CO 0,0016 kg/h NOx 179,4 kg/10 6 Nm 3 ZP, CO 84,7 kg/10 6 Nm 3 ZP NOx 1,6 kg, CO 0,7 kg Stávající plynový kotel s maximálním výkonem 152 kw (rok výroby 2008), spotřebou zemního plynu 14 m 3 /h a teplovodním výstupem 80/60 C slouží pro otop administrativy a šaten a ohřev TUV. Přístavba výrobní haly si nevyžádá další plynový kotel, stávající zůstane nedotčen. Maximální výkon kotle 152 kw znamená, že se jedná o podlimitní spalovací zdroj, pro který není stanoven specifický emisní limit podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. Čistící stroj PERO typ R2 Čistící stroj pro čištění dílů má uzavřený cyklus mytí při použití netoxické mycí kapaliny DOWN CLEANE Roční spotřeba mycí kapaliny, doplňování: 240 l/rok, roční množství odevzdávané k regeneraci: 60 l za rok. Roční spotřeba mycí kapaliny s obsahem těkavých látek bude tedy nižší než 600 kg rozhodných pro zařazení čistícího stroje mezi vyjmenované zdroje podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Stávající zařízení kapacitně stačí i pro novou přístavbu. Nebude se pořizovat další stroj. Liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší Liniové zdroje jsou spojeny s dopravní obslužností závodu. Celková obrátka nákladní dopravy se vzhledem k malým objemům zpracovávané produkce předpokládá 12 nákladních automobilů denně (tedy 24 průjezdů). Výrobní areál bude mít k dispozici 45 parkovacích stání, výrobní proces bude probíhat ve dvou směnách. Obrátkovitost osobních aut lze odhadnout s rezervou kolem 150 průjezdů za den. Veškerá doprava jak nákladní tak i osobní bude v souladu s provozem závodu provozována pouze v pracovní dny a v denní době (kromě příjezdů OA na ranní směnu a odjezdů OA z odpolední směny). Jako plošný zdroj jsou uvažovány plochy parkoviště pro OA a vykládky a nakládky nákladních vozidel. Pro parkovací plochy se obecně vychází z předpokladu, že 1 minuta volnoběžného chodu motoru = ujetí 1 km, volnoběžný chod motoru se zpravidla uvažuje v průměru 30 sekund na jeden pohyb. Emisní faktory automobilové dopravy jsou závislé na mnoha faktorech, které nelze pro posuzovaný záměr v současné fázi projektu přesně určit a jakýkoliv výpočet hmotnostních toků znečišťujících látek by byl pouze hrubě orientační. V tab. 2 je uveden příklad emisních faktorů pro OA, LNA a TNA za těchto předpokladů: emisní úroveň Euro 4; palivo benzín/diesel u OA, diesel u LNA a TNA; plynulost provozu 3, podélný sklon vozovky 1%, výpočtový rok Tab. 2 Emisní faktory automobilové dopravy pro rok 2014 [g/km/vozidlo] dle programu MEFA 13 Druh vozidla rychlost [km/h] NO x CO PM 10 benzen OA 5 0,2638/0,6761 2,6277/1,1343 0,0223/0,0992 0,0061/0, ,1633/0,2967 0,5372/0,2616 0,0195/0,0485 0,0017/0,0007 LNA 5 0,8204 1,5223 0,2176 0, ,3782 0,3939 0,0785 0,0017 TNA 5 2,1339 3,4193 0,1611 0, ,9498 2,014 0,0875 0,0069 Pozn.: hodnoty u OA jsou uvedeny pro palivo benzín/diesel; použita DEMO verze programu MEFA 13 dostupná na stránkách 14

15 B.III.2. Odpadní a jiné vody Odpadní vody Nově přistavovaná výrobní hala bude připojena na stávající přípojku splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odváděny jednotnou kanalizační přípojkou do veřejného kanalizačního sběrače města Jaroměř, který je zakončen centrální ČOV. Veškeré odpadní vody jsou z hygienického zázemí zaměstnanců, technologické odpadní vody v průběhu výstavby ani provozu záměru nevznikají. Množství odpadních vod bude přibližně odpovídat spotřebě pitné vody, která byla popsána v kap. B.II.2. Během výstavby bude použito sociální zařízení stávající výrobní haly. Dešťové vody Odvodnění zpevněných ploch a střech bude zajištěno systémem nové venkovní areálové dešťové kanalizace, zřízeným na pozemcích stavebníka. Dešťové vody budou dále svedeny do vsakovacích bloků na západní straně pozemku, které budou mít přepad do veřejně dešťové kanalizace. Stávající napojení dešťových svodů a odvodňovacích kanálů zpevněných do jednotné kanalizace bude zrušeno a bude provedeno napojení do nově zřízené areálové dešťové kanalizace. Bilance odtokových poměrů dešťových vod (dle DÚR) : Stávající výrobní hala: Qd = 0,015 * ( 3100 * 0, * 0,8) = 74,25 l/s Nově přistavovaná výrobní hala: Qd = 0,015 * ( 2531 * 0, * 0,8) = 61,45 l/s Celkem = 135,7 l/s Veškeré komunikace a zpevněné plochy, na kterých může dojít k únikům ropných látek, jsou navrženy jako nepropustné se živičným povrchem. Odvod srážkových vod z těchto ploch je řešen přes kanalizační vpusti se sorpčním filtrem. B.III.3. Odpady Samotnou výstavbu nové výrobní haly budou předcházet zemní práce, při kterých vznikne zatím neurčené množství výkopové zeminy. Na zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních činností se nenahlíží jako na odpad podle zákona č. 185/2001 Sb., v platné, znění, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví ( 2, odst. 1, písm. j). Na pozemku p.č. 2262/9 došlo již ke skrývce ornice, která je prozatímně uskladněna na okraji pozemku. Vytěžená ornice a zemina bude v maximální možné míře použita při konečných terénních úpravách pozemků. Zbývající část ornice bude použita dle dispozic orgánu ochrany ZPF, přebytečná zemina se odveze na příslušnou skládku. Během výstavby Přístavba haly si nevyžádá demolici žádných objektů s výjimkou demontáže obvodového pláště jižní štítové stěny stávající výrobní haly z důvodu napojení nové přístavby. Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění. Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Z časového hlediska se bude jednat o krátkodobé nárazově vzniklé odpady a ve většině položek objemově nevýznamné hodnoty. V tab. 3 je uveden výčet předpokládaných druhů odpadů. 15

16 Tab. 3 Předpokládaný seznam odpadů vznikajících v průběhu výstavby (dle vyhl. č. 381/2001 Sb.). Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje N Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Dřevěné obaly O Kovové obaly O Kompozitní obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky N Beton O Cihly O Tašky a keramické výrobky O Dřevo O Sklo O Plasty O Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N Hliník O Železo a ocel O Kabely neuvedené pod O Zemina a kamení neuvedené pod číslem O Izolační materiály neuvedené pod čísly a O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Odpady budou na stavbě tříděny a zařazovány podle druhu a kategorií uvedených v Katalogu odpadů (povinnost podle 5 a 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). V rámci odpadového hospodářství musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady podle 9a zákona o odpadech, tj.: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů. Během provozu Při provozu záměru bude tvořit nejvýznamnější položku kovový odpad (60 t/týden, tj t/rok), který bude před uložením do kontejnerů zbaven zbytků olejů a emulzí. Dále to budou jednotlivé druhy olejů, emulzí a odmašťovacích prostředků. Stávající deklarované množství kapalných odpadů je 50 tun odpadů za rok Ze zpracovaných olejů a ostatních provozních náplní vznikají odpady následujících množství a typů: 16

17 Odpady ze stávajícího provozu odpadní olej hydraulický 40 kg/týden odpadní olej řezný 30 kg/týden odpadní olej mazací 60 kg/týden odpadní emulze (směs olej+voda) 350 kg/týden Ostatní nebezpečné odpady: textilní materiál znečištěný olejem 20 kg/týden nefunkční zářivky 10 ks/týden. Odpady z nového provozu v přistavované výrobní hale odpadní olej hydraulický 40 kg/týden odpadní olej řezný 30 kg/týden odpadní olej mazací 60 kg/týden odpadní emulze (směs olej+voda) 350 kg/týden Ostatní nebezpečné odpady: textilní materiál znečištěný olejem 20 kg/týden nefunkční zářivky 10 ks/týden. Skladování všech výše popsaných nebezpečných odpadů se předpokládá ve vyhrazeném prostoru olejového hospodářství, převážně v sudech. Rovněž likvidace těchto nebezpečných odpadů bude probíhat v souladu s programem odpadového hospodářství. Likvidace odpadů z výroby se předpokládá smluvně, a to specializovanou firmou disponující příslušným oprávněním. Výrobna v celém výrobním areálu bude produkovat také rozmanité druhy odpadních obalů a směsný komunální odpad cca kg/týden. Tyto odpady budou skladovány v uzavřených kontejnerech a odváženy v rámci pravidelného týdenního svozu na základě příslušné smlouvy. Odpad z údržby venkovních ploch areálu (posečená tráva, shrabané listí, ořezané větve apod. budou likvidovány smluvně některým ze subjektů zařízeným pro nakládání s tímto druhem odpadů (např. technické služby). Tab. 4 Předpokládaný seznam odpadů vznikající během provozu záměru Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Piliny a třísky železných kovů O Piliny a třísky neželezných kovů O Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny N Syntetické řezné oleje N Upotřebené vosky a tuky N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem O Odpady jinak blíže neurčené upotřebený saponát z odmašťování N Nechlorované hydraulické minerální oleje N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N Kaly z odlučovačů oleje N 17

18 Olej z odlučovačů oleje N Papírové a lepenkové obaly O/N Plastové obaly O/N Kovové obaly O/N Kompozitní obaly O/N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina znečištěná neb. látkami N Olejové filtry N Brzdové kapaliny N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N Olověné akumulátory N Měď, bronz, mosaz O Hliník O Zinek O Železo a ocel O Směsné kovy O Papír a lepenka O Sklo O Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O Uliční smetky O Objemný odpad O S veškerým odpadem bude nakládáno podle platného znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a ve smyslu souvisejících prováděcích předpisů. Budou dodržovány zejména povinnosti původce odpadů podle 16 zákona o odpadech. Konečný sortiment odpadů a množství jednotlivých druhů odpadů bude upřesněn v průběhu zkušebního provozu. B.III.4. Hluk, vibrace, elektromagnetické záření Hluk Problematika hluku je podrobněji popsána v hlukové studii, která je uvedena v příloze tohoto oznámení. Během výstavby Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. 18

19 Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena (cca 9 měsíců). Na dotčených pozemcích byly již z větší části provedeny terénní úpravy. Optimální organizací stavby a časově omezenému intervalu prací (s vyloučením prací a dopravy ve večerních hodinách a o víkendech) lze stavební hluk minimalizovat. Během provozu V hlukové studii byly navrženy nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, následovně: Venkovní chráněný prostor Venkovní chráněný prostor staveb DEN L Aeg = 50 db DEN L Aeg = 50 db NOC L Aeg = 50 db NOC L Aeg = 40 db Nepředpokládá se výskyt tónové složky ve spektru hluku, impulsní hluk ani výskyt nízkofrekvenčních složek ve spektru hluku. Akustická situace stávajícího závodu nebyla měřena vzhledem k odstupovým vzdálenostem a přítomnosti hlavní silnice, která je dominantním zdrojem hluku v lokalitě. Navíc kvalita použitého skládaného pláště nedávala předpoklad dosažení denních limitů hluku. Proto pro zjištění stávajícího stavu bylo přistoupeno k měření na zdroji hluku a k dopočtu jeho účinků na okolní obytnou zástavbu města. Nová přístavba je v intencích stávající akusticky vyhovující haly, tedy skládaný plášť, svislé pásy prosklení a horní úzký makrolonový pás ve stěnách. Strop je opět skládaná konstrukce s makrolonovými světlíky. Akustické vlastnosti hlavních částí stavby Plášť haly bude skládaný s Rw 44 db, obdobný jako na stávající hale. Zasklení oken je Rw 32, tedy standardní provedení, jako na stávající hale. Makrolonové světlíky a prosklení v horní části stěn haly s Rw db, tedy vícekomorové. Vrata se přesunou stávající rolovací, která vyhovují. Hluk uvnitř výrobního objektu bude pod hranicí 80 db, tedy pod hygienickým limitem, který činí 85 db. Uvedené hlukové hranice bude dosaženo vhodným rovnoměrným rozmístěním jednotlivých strojů a dále pak také stavebně technickým a konstrukčním řešením hal. Dodržení tohoto limitu je dle DÚR potvrzeno měřením provedeným v závodě KRATZER GmBH & Co.KG v Offenburgu, s totožným typem výroby a se stejným technologickým zařízením. Akusticky významná zařízení nové přístavby Popis technologie: Strojírenská výroba, třískové obrábění kovových dílů. Stroje rovnoměrně rozmístěné v hale, maximální hladina hluku v hale do 80 db. Doba provozu: 6-22 hod. Režim provozu: kontinuální, monotónní Popis vzduchotechniky: Větrání přístavby je zajištěno centrální přívodní jednotkou, odtah pak přes odvodní ventilátory s tlumiči hluku. Kompresorovna v suterénu západní části nové přístavby je rovnotlace větrána přes tlumiče hluku s vývody západním směrem, mimo obytnou zástavbu. Nové sání ze západní strany L wa = 70 db, 2 výfuky jižním směrem, přesunutí stávajících L wa = 72 db. Kompresorovna, sání a výfuk vyvedeny západ. směrem do pole přes tlumiče, 2 otvory po L wa = 70 db Doba provozu: 6-22 hod Režim provozu: kontinuální, monotónní Popis související vnitrozávodové dopravy: stávající parkoviště je na sever od haly, hlukově se k zástavbě neprojeví. Na jih od haly se dnes parkuje na volné ploše. Po přístavbě nové haly se vybuduje znovu 10 parkovacích míst pro zaměstnance před jižním štítem přístavby. Protože se jedná o 19

20 zaměstnance, návštěvy parkují na sever na odvrácené straně komplexu, Budou intenzity dopravy pro 2 směny odhadnuty maximálně na 2,5 osobní auta za hodinu ve dne. Doba provozu: 6-22 hod. Režim provozu: nerovnoměrný, občasný. Vibrace Během výstavby může dojít vlivem průjezdů těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů a dalších stavebních pracích k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Tyto vlivy budou krátkodobé a nevýznamné. Při vlastním provozu se žádný vliv vibrací nepředpokládá. Elektromagnetické záření Emitace ionizujícího záření během výstavby ani provozu nenastane. Radon Byl proveden radonový průzkum. Stavební pozemek je klasifikován jako plocha s nízkým indexem radonového rizika. Není tedy třeba navrhovat žádná speciální stavebně technická opatření proti šíření radonu z podloží do vnitřního ovzduší objektu. Požadavky na omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanovuje zákon č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), v platném znění. Podle jeho dikce, 6 odst. 4, je každý navrhovatel umístění stavby povinen zajistit stanovení tzv. radonového indexu pozemku a tento posudek předložit stavebnímu úřadu. Stavební úřad stanoví ve vymezených případech podmínky pro provedení preventivních opatření. B.III.6. Rizika havárií Vzhledem k charakteru a umístění záměru se nepředpokládá vznik havárií s vážnějšími dopady na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že realizace záměru bude probíhat na území CHOPAV, je nutné dbát maximální provozní opatrnosti pro zabránění vzniku jakýchkoli havárií spjatými zejména s únikem ropných látek. Prevence úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizací lze během výstavby jednoduše docílit technologickou kázní, pravidelným sledováním technického stavu všech dopravních prostředků a mechanizací, zajištěním staveniště účinnými technickými opatřeními proti úkapu ropných látek (např. záchytné vany). V případě že nastane havarijní únik, je nutno okamžitě provést sanaci zasaženého území sorbentem ropných látek, např. přípravkem VAPEX. Aby bylo zabráněno přímé kontaminaci zvodněného kolektoru ropnými látkami, budou použity pro mazání vrtných tyčí a vrtného nářadí výhradně ekologické oleje na rostlinné bázi. Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména požáru většího rozsahu. Pro výrobní části závodu budou vypracovány a schváleny příslušné provozní a požární řády. Veškeré prostory budou vybaveny příslušným bezpečnostním značením. Všechny osoby vstupující do výrobního procesu budou řádně proškoleny. Technická zařízení budovy budou obsluhovat pouze osoby s příslušným oprávněním. Z havarijního plánování bude nutno vyhotovit havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 20

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STI GROUP s.r.o. Zlatuše Trojanová Roháčova 188/37 130 00 Praha 3 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1489137/2012/1/OZP/VI

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SLÉVÁRNA BAC5, STRAKONICE, POZEMEK Č.ST. 2078

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SLÉVÁRNA BAC5, STRAKONICE, POZEMEK Č.ST. 2078 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SLÉVÁRNA BAC5, STRAKONICE, POZEMEK Č.ST. 2078 Oznámení záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Oznamovatel: Brabant Alucast

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová Zodpovědný projektant:

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 28. listopadu 2013 Č.j.: 86428/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

Oznámení. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. ve znění pozdějších změn

Oznámení. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. ve znění pozdějších změn Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších změn zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších změn Záměru výrobní a

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Rovinatý pozemek. B. Souhrnná technická zpráva b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 24. března 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 11087/2015 KUSP 11087/2015

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. T. Petráň

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

E.1. Technická zpráva

E.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah technické zprávy : 1. Všeobecné údaje 2. Objektová soustava 3. Charakteristika staveniště 4. Situace zařízení staveniště 5. Objekty

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DTI66* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 84730/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17164/2014/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Příloha k výzvě pro podání nabídky za zakázku Revitalizace zázemí pro výuku lesního školkařství na stanici Truba Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Investor: Česká zemědělská univerzita v

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více