s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1."

Transkript

1 Elektroinstalace v průmyslových budovách průmyslové budovy (prostory) => prostory určené pro průmyslové účely (mezi tyto prostory neřadíme kanceláře, šatny, umývárny a WC, pokud jsou v samostatných částech budov) podle výrobního zaměření to jsou např. provozy strojírenské, potravinářské, textilní, chemické, hutě, požadavky kladené na průmyslové rozvody (instalace) jsou shodné s požadavky kladenými na rozvod v obytných budovách, ale průmyslové rozvody musí přenášet větší výkony! někde je prostředí podobné jako v obytných budovách, ale v jiných průmyslových provozech je vliv prostředí velmi nepříznivý (např. hutě, výrobní haly, ) => prostředí má vliv na způsob provedení el. rozvodu! Hlavní požadavky na průmyslové rozvody: 1. bezpečnost osob 2. provozní spolehlivost (v daném prostředí; při daném druhu výroby) 3. přehlednost rozvodů, možnost rychlého odstranění závad (snadná údržba) 4. hospodárnost při zřizování rozvodů (nákladnější provedení není vždy to nejlepší) 5. estetické provedení 6. životnost instalace 7. snadná přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování strojů (např. při změnách výroby a rozmístění strojů)

2 s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1. stupně dodávky energie musí být zajištěny za každých okolností, protože jejich přerušení může způsobit ohrožení lidských životů (např. čerpadla požární vody, výtahy určené pro evakuaci osob a materiálu), nebo velké ztráty znehodnocením výroby, zničením zařízení nebo zastavením důležitých strojů sloužících k udržování technologického procesu, které značně převyšují náklady na zajištění 1.stupně dodávky musí být zajištěny ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů s dostatečným výkonem porucha na kterékoli napájecí soustavě musí být ihned vhodně signalizována jsou-li oba zdroje v závodě spojeny paralelně, je nutné při poruše jednoho zdroje ihned paralelní provoz rozpojit přepojení na druhý napájecí zdroj se podle technických podmínek a podle přípustné doby přerušení dodávky energie provede ihned po vzniku poruchy napájení, a to buď zásahem obsluhy, nebo automaticky b) dodávky 2. stupně dodávky, které mají být pokud možno zajištěny, protože jejich přerušení a zastavení důležitých strojů může způsobit jen podstatné zmenšení nebo zastavení výroby (aniž při tom nastane ohrožení osob) c) dodávky 3. stupně dodávky, které nemusí být zajišťovány zvláštními opatřeními

3 Základní vlivy působícími na řešení a provedení průmyslové elektroinstalace základním vlivem na průmyslové instalace je prostředí Prostředí určujeme podle vnějších vlivů působících na el. zařízení vnější vlivy se rozdělují do stupňů, každý stupeň je označen 2 písmeny velké abecedy a číslicí: 1. písmeno: A - prostředí B - využití C - konstrukce budovy 2. písmeno: povaha vnějšího vlivu (A->Y) Číslice: označuje třídu každého vnějšího vlivu jsou rozvody: Základní druhy průmyslových rozvodů: 1. Paprskový 2. Stromkový 3. Okružní 4. Mřížový 5. Dvoupaprskový 6. Průběžný 1. Paprskový rozvod

4 z rozvaděče jsou vedeny samostatné vývody pro každý spotřebič je nejjednodušší, nejlevnější rozvod používá se v distribučním rozvodu NN nebo v menších průmyslových závodech na rozvod nesmí být připojeny spotřebiče 1. stupně důležitosti menší spolehlivost je jediná nevýhoda tohoto rozvodu každá porucha znamená vyřazení spotřebičů napájeným postiženým paprskem 2. Stromkový rozvod z hlavního rozvaděče napájíme soustavu rozvaděčů podružných a z nich teprve jednotlivé spotřebiče (stroje) 3. Okružní rozvod

5 z hlavního rozvaděče jde okružní napáječ smyčkami na rozvaděče podružné je proveden jako uzavřený okruh, ze kterého se napájejí jednotlivé paprskové či smyčkové odbočky ke spotřebičům nebo podružným rozváděčům výhodou je možnost napájení spotřebičů jednoho okruhu ze dvou stran tím se zvyšuje spolehlivost dodávky el. en. při poruše v některé části okruhu se poškozená část odpojí a zbytek se do provedení opravy provozuje jako z paprskového rozvodu tento rozvod se používá pro náročné spotřebiče a používá se v průmyslových závodech a v městské zástavbě 4. Mřížový rozvod

6 je více napájecích míst a odběrové uzly jsou jednak spojeny s napájecími rozvaděči, jednak spojeny mezi sebou je tvořen alespoň dvěma napájecími místy s hlavními rozváděči a hustější sítí vzájemně propojených podružných rozváděčů, tak vzniká rozvod, ve kterém jsou jednotlivé podružné rozváděče napájeny nejméně ze dvou či více směrů tento rozvod je vhodný pro napájení velkých průmyslových závodů nebo do hustých městské zástavby je vysoce spolehlivý, ale má velké pořizovací náklady 5. Dvoupaprskový rozvod odběrové body jsou napájeny ze dvou napájecích rozvaděčů je kombinací dvou paprskových rozvodů s možností vzájemného záskoku dvou napáječů aby nedošlo při provozu k paralelnímu chodu transformátorů, jsou všechny podružné rozváděče podél rozpojeny k jejímu propojení dochází pouze při výpadku jednoho z napáječů používá se ve větších závodech s důležitými odběry nebo u vlastní spotřeby elektráren

7 6. Průběžný rozvod odběrové body jsou napájeny průběžnými napáječi z napájecího rozvaděče je vhodný pro osvětlování komunikací, napájení jednotlivých maloodběratelů nebo napájení větších, rozlehlých průmyslových hal s drobnými spotřebiči vyznačuje se dlouhým průběžným vedením, ze kterého jsou odbočky pro napájení spotřebičů nebo podružných rozvodnic Průmyslová instalace pro rozvod v průmyslovém objektu se zřizuje jeden nebo několik transformátorů (pro jednotlivé budovy) umístěných co nejblíže místa spotřeby (velký závod má svou rozvodnu (22 kv) pro napájení transformátorů) z jejich transformátorů se napájí hlavní rozváděče, z nichž se napájí jednotlivé stroje přímo nebo jsou stroje napájeny z podružných rozváděčů napájených hlavními rozváděči rozvod z hlavních rozváděčů může být: 1. paprskový 2. stromkový 3. okružní 4. mřížový

8 5. dvoupaprskový 6. průběžný porovnání rozvodů z hlavních rozvaděčů: paprskový a průběžný rozvod jsou přehledné, snadné pro údržbu, nenákladné, ale jistota dodávky el. energie je malá okružní je méně přehledný, nákladnější, ale je větší jistota dodávky el. energie největší jistotu dodávky energie splňuje mřížový rozvod, je však nákladný, málo přehledný a obtížný pro údržbu (využívá se v průmyslových závodech pro spojení transformoven jednotlivých objektů) připojení průmyslových závodů se provádí nejčastěji přes napájecí transformátor ze soustavy VN (22 kv) a VVN (110 kv) velké závody mohou mít několik napájecích transformátorů (22 kv/0,4 kv) provozní napětí na sekundární straně napájecího transformátoru závisí na velikosti připojených spotřebičů jedná se o VN pro velké odběry nebo NN pro menší a drobné spotřebiče (např. 110/6 kv) vnitropodnikové sítě VN mohou mít napětí 3,6 nebo 10 kv u velkých závodů bývá 22 nebo 35 kv Zajistění náhradního zdroje může to být například: 1. zvláštní transformátor napájený z nadřazené soustavy (jiným vedením) 2. vlastní zdroj v závodě (diesel-elektrické ústrojí, akumulátorová baterie, malá vodní elektrárna, atd.)

9 Provedení silových kabelových průmyslových rozvodů v průmyslových závodech rozvod se nejčastěji provádí celoplastovými kabely CYKY (případně přípojnicový rozvod holými vodiči) způsob jejich ukládání ovlivňují: 1. druh prostředí podle něho volit uložení kabelů 2. ostatní prvky spínače, krabice, zásuvky, jističe, rozváděče, 3. stavební provedení objektu - ovlivňuje hlavně možnost uložení kabelů 4. cena investice záleží na investorovi a jeho požadavcích velká cena nebývá vždy nejlepší řešení 5. výrobní technologie podle zdrojů rozmístěných v hale volíme druh rozvodu ke strojům (např. paprskový) rozdíly jsou ve velikostech přenášených elektrických výkonů a ukládání el. rozvodů v bytových objektech bývá nejčastěji uložení vodičů pod omítkou nebo v lištách kabely v průmyslových rozvodech lze vložit: a) do kabelového kanálu b) na příchytky na omítku c) na lišty na omítku i konstrukci d) na ocelové rošty e) kabelové žlaby a lávky (háky) f) pod omítku g) do ocelových trubek (ochrana proti mechanickému namáhání)

10 z hlediska mechanické ochrany kabelů jsou v průmyslových prostorách k ukládání kabelů vhodné: 1. Kabelové kanály (v hlavních trasách) kabely se v nich ukládají na rošty nebo lávky (háky) do trvale suchých kanálů se mohou kabely ukládat přímo na dno v nejnižším místě bývá sběrná jímka k odčerpání zateklé vody v průmyslových rozvodech je nejčastější způsob uložení vodičů na lávkách, roštech, v lištách na povrchu stěn nebo v kabelových kanálech v menších podnicích se ukládají kabely do shora přístupných kanálů zakrytých ocelovým plechem ve velkých závodech se využívají kabelové kanály průlezné nebo průchozí (jsou shora přístupná pouze v místech vstupů) kanál je shora přístupný a ukládají se do něj kabely na rošty nebo háky jako vodiče se nejčastěji používají vícežilové izolované vodiče nebo zejména kabely silový rozvod se většinou provádí jako paprskový, v případě zvýšení nároků na spolehlivost dodávky el. energie mohou být rozváděče zapojeny do smyčky ve větších průmyslových halách je možno použít i přípojnicový rozvod provedený holými vodiči pod stropem průmyslové haly, nejméně však ve výšce 5 m nad podlahou haly, z těchto vodičů se provádějí odbočky kabely po stěnách, sloupech nebo i vzduchem k nejbližším pracovním strojům pokud nelze zajistit potřebnou výšku (min. 5 m), je potřeba přípojnicový rozvod krýt, aby nedošlo k náhodnému doteku s živou částí

11 1.2. Kanály průchozí jsou pro velký počet kabelů nejmenší výška je 1,9 m v místě křižování může být snížena na 1,2 m pouze v délce 3 m kanály musí mít zajištěné větrání, osvětlení musí být ovladatelné od každého vstupu 1.3. Průlezné kanály jsou pro větší počet kabelů v místech, kde není možné postavit kanál průchozí, a budují se jenom v kratších úsecích nejmenší výška je 1,2 m v místech křižování s jinými kanály může být snížena na 0,9 m, ale pouze v jejich délce 2 m vstupy musí být každých 40 m a od každého vstupu musí být ovládání svítidla podmínky pro zajištění odtékání vody jako u předchozích typů kabelových kanálů, stejné požadavky jsou i na větrání prostoru kanálu, které musí zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, potřebnou pro pohyb osob, odvádění ztrátového tepla, vzniklého zatěžováním kabelů větrání může být přirozené, pokud je kanál ve svahu, nebo častěji vynucené s použitím ventilátorů do kabelových kanálů se nesmí umisťovat žádné potrubí s výjimkou potrubí, ve kterém je jen vzduch při ukládání kabelů na podpěry (rošty, háky), je potřeba, aby mezi kabely byla vždy mezera rovná alespoň vnějšímu průměru kabelů do napětí 10 kv, pro kabely s napětím vyšším než má být mezera rovná dvojnásobku průměru kabelů, nejméně však 10 cm

12 menší mezery se mohou dovolit jen u kabelů do 1 kv, ale současně se snižuje jejich zatížitelnost kabely a vodiče pomocných obvodů se mohou klást těšně vedle sebe, bez mezer, mohou být uloženy i ve vrstvách, nebo společných svazcích přívody ke strojům se nejlépe umisťují v podlaze. Je-li hlavní trasa rozvodu v kanále, odbočujeme z kanálu ke strojům v ocelových trubkách zabetonovaných v podlaze je-li hlavní trasa nahoře, provádíme svody po stěnách nebo konstrukce objektu a nejméně 2 m nad podlahou přejdeme do ocelové trubky v podlaze a pokračujeme ke stroji a) výhody kabelového rozvodu v kanálech: 1. kabelové trasy nepřekáží provozu ani jeřábové dopravě 2. kabely jsou dobře chráněny proti mechanickému poškození 3. přívody ke strojům lze provést skrytě spodem b) nevýhody rozvodu v kanálech: 1. značná pořizovací cena na výstavbu kanálů 2. při změně rozmístění strojů jsou kanály nevýhodné 3. kabely jsou v uzavřeném kanálu méně chlazené než při instalaci na povrchu 4. kabely jsou méně přehledné a přístupné

13 normy doporučují montovat příchytky ve vhodných vzdálenostech od sebe, aby nedocházelo k prohýbání kabelů čím je kabel silnější, tím je tužší a příchytky lze montovat po větších vzdálenostech při montáži je třeba dbát také na estetický vzhled díla. doporučené vzdálenosti příchytek Poloha vedení vodorovná a skloněná do 45 Vnější průměr vodiče (mm) Největší vzdálenost příchytek (cm) *) do přes 16 do přes 26 do přes skloněná nad 45 u všech průměrů 100 *) U kabelů s hliníkovým pláštěm mohou být tyto vzdálenosti 1,5 násobné.

14 odbočné rozvodky (krabice), zásuvky a vypínače montujeme oddáleně od podkladu na ocelových konzolkách je-li taženo souběžně více kabelů, je výhodné je ukládat na kabelové žlaby, lávky a rošty (uchyceny na nich příchytkami), které se upevňují podél stěn nebo zavěšují pod stropem při změně výroby je lze překládat a měnit 2. Lávky jsou dráhy, na kterých jsou uloženy kabely volně bez příchytek 3. Žlaby na roštech se kabely uchycují různými druhy příchytek

15 v přípojnicovém kanálu je vodičem hliník pásů, které se dimenzují na proudy A všude, kde jsou prováděny odbočky, jsou konce pásů označeny barevnými pruhy: fáze L1 = jeden oranžový pruh L2 = dva oranžové pruhy L3 = tři oranžové pruhy ochranný vodič PE = zelený a žlutý pruh nulový vodič N = světle modrý pruh Přípojnicový rozvod jde o průběžné vedení z holých hliníkových pásů, které jsou izolovaně uloženy v krycím kanálu pod stropem v jednometrových vzdálenostech jsou v krycím kanálu odnímatelné kryty, které lze otevřít a přimontovat tam odbočovací skříňku (vede do ní odbočující kabel upevněný na pásy přípojnic) přes ni lze provést odbočku k jednotlivému stroji v této odbočné krabici (kabelová odbočka z odbočovací skříňky ke stroji) se umisťují i pojistky, které odbočku jistí

16 přípojnicový rozvod se s výhodou využívá pro průmyslové rozvody s hustě rozmístěnými pracovními stroji, které jsou sestaveny do výrobních linek obr. - přípojnicový rozvod holými vodiči 1. kabelový přívod s hlavním vypínačem 2. přepravní jednotka s přípojnicemi 3. přívod ke spotřebiči 4. nosné závěsy Ohyby kabelů podobně jako u zemních kabelů je třeba při ohýbání ostatních kabelů dodržovat minimální poloměry ohybu, aby nedošlo k porušení jádra (vodičů) žil nebo izolace pláště kabelu minimální poloměr oblouku ohybu kabelu má být:

17 a) tenčí kabely (do 20 mm) min. R = 6 x d b) střední kabely (do 40 mm) min. R = 15 x d c) silné kabely R = až 30 x d Svod kabelu z roštu ke stroji na ocelové konstrukci 1. elektromotor 2. poháněné zařízení 3. saně 4. rošt 5. nosná konzola 6. nosná lišta 7. příchytka 8. vodič 9. ocelová trubka 10. nosný úhelník 11. přivařeno 12. základ

18 13. konstrukce objekt Světelné obvody v průmyslu řešíme obvykle trojfázovým rozložením svítidel do jednofázových fází rozvoden při použití zářivek odstraňujeme stroboskopický jev Projekt el. rozvodu skládá se z: 1. výkresové dokumentace 2. technické dokumentace uvádí se v ní informace, které se nevejdou do výkresu 3. rozpočtu musí zde být rozpočteny všechny ceny, které se účtují za práci, materiál, Dimenzování vodičů vodiče silového rozvodu se dimenzují tak: 1. aby výpočtové zatížení nebylo větší, než je trvalé proudové zatížení vodičů (s ohledem na jejich dovolenou provozní teplotu a druh jištění) 2. průřez vodiče byl přijatelný z hlediska hospodárnosti (účelová využití průřezu vodiče, jmenovitých výkonů strojů (odběr el. en. při správném účiníku)) 3. aby vodiče byly dostatečně mechanicky pevné 4. úbytek napětí byl ve stanovených mezích: a) nemá být větší než 5% jmenovitého napětí soustavy (u spotřebičů) b) nemá být větší než 3% ke světelným zdrojům

19 Rozváděče pro rozvody elektrické energie v průmyslových objektech krytí rozváděčů musí splňovat vysoké nároky na bezpečnost práce a ochranu před nebezpečným dotykem požadavky na rozvaděče NN: 1. malé rozměry 2. snadno přístupné a umožňovat rychlou a bezpečnou výměnu přístrojů 3. manipulace s přístroji a jejich ovládání musí zaručovat bezpečnost provozu a obsluhy rozváděče v závislosti na použitých průmyslových technologiích mohou dosahovat značné velikosti rozváděče se vyrábějí jako typizované celky s použitím pro různé účely a s vybavením podle výběru rozváděče NN se používají pro malé i velké provozní a zkratové proudy podle umístění a přístupu a manipulací s el. výzbrojí dělíme rozváděče na: 1. otevřené (úplně nebo částečně) 2. uzavřené rozváděče mohou obsahovat: 1. ochranné prvky (jištění obvodů) 2. přístroje pro měření 3. ovládání signalizace 4. kompenzační kondenzátory (pro ústřední nebo skupinovou kompenzaci účiníku), podle funkce a účelu se rozvaděče dělí na: 1. distribuční jsou určeny pro rozdělování elektrické energie 2. pomocné

20 jsou určené pro měření, jištění, ovládání návěstí, apod. 3. kondenzátorové jsou určeny pro ústřední nebo skupinovou kompenzaci účiníku Rozváděče distribuční a) hlavní rozváděče napájejí většinou rozváděče podružné b) podružné rozváděče napájejí většinou přímo spotřebiče (stroje) výzbroj je přizpůsobena požadavkům zatížení a zkratům c) podružné rozváděče slouží pro napájení světelných a zásuvkových obvodů a pro stroje menších výkonů výzbroj je pro menší zatížení a zkraty Provedení rozváděčů v průmyslových objektech 1. oceloplechová rozvodnice (plastové) použití jako podružné pro napájení světelných a zásuvkových obvodů pro strojem menších výkonů provedení zapuštěné do zdi nebo nástěnné (na povrchu) jsou přístupné po otevření dvířek 2. jednotný univerzální rozváděč může být jako hlavní i podružný podle druhu krytí: a) rámový rozváděč (úplně otevřený) je otevřený rám s výzbrojí

21 náplň je přehledná snadno přístupná => oprava poruchy je rychlá a snadná použití pouze v bezprašném prostředí v místech, do kterých mají přístup jen osoby znalé b) panelový rozváděč (částečně otevřený) je krytý jen zepředu a z boku mají dobré chlazení vyžadují bezprašné prostředí v provozech, kam nemají přístup osoby bez elektrotechnické kvalifikace c) skříňový rozváděč (uzavřený) celokrytý může být umístěn přímo v provozu => krátká spojovací vedení nevýhodou je špatné chlazení přístrojů velmi často se používají skříňové rozváděče stavebnicového provedení, které se sestavuje do požadovaných konfiguracích, podle potřebného počtu a výzbroje odboček podle umístění mohou být rozváděče: 1. přistavené ke zdi (skříňový) 2. volně stojící (panelový) Rámový rozváděč má ocelovou rámovou konstrukci zcela otevřenou, bez krytů

22 Panelový rozváděč JR-PP čelní desku tvoří panel s umístěnými přístroji (spínače, jističe, ); zadní stěnu má otevřenou Skříňový rozváděč je tvořen uzavřenými skříněmi, z jedné strany opatřeny dveřmi (přistavit zadní stěnou ke zdi), lze umístit přímo v provozu

23 každý stroj musí být vybaven hlavním vypínačem, kterým je možno stroj úplně odpojit (např. při opravách) ochrana před nebezpečným dotykem - viz ČSN ! Silnoproudý rozvod v průmyslových závodech Rozvodná zařízení NN jsou určena pro napájení odběrných elektrických zařízení v průmyslových závodech, občanské a bytové výstavby jmenovité napětí je 400 V a 500 V rozvodná zařízení NN dělíme na: a) kobkové rozvodny jsou určené pro velké provozní a zkratové proudy v současné době se používají zřídka b) rozvaděče částečně nebo plně prefabrikovány se připojí a osadí na místě rozvaděče NN se používají pro malé i velké provozní a zkratové proudy podle funkce a účelu se rozvaděče dělí na: 1. distribuční jsou určené jen pro rozdělování elektrické energie 2. pomocné jsou určené pro měření, jištění, ovládání návěstí, apod. 3. kondenzátorové jsou určené pro ústřední nebo skupinovou kompenzaci účiníku

24 podle umístěn í a přístupu a manipulací s elektrickou výzbrojí dělíme rozvaděče na: 1. otevřené (úplně nebo částečně) 2. uzavřené rozvaděče NN mají mít malé rozměry, mají být snadno přístupné a umožňovat rychlou a bezpečnou výměnu přístrojů manipulace s přístroji a jejich ovládání musí zaručovat bezpečnost provozu a obsluhy. Rozvaděče distribuční rozdělujeme: a) hlavní rozvaděče napájejí většinou rozvaděče podružné b) podružné rozvaděče napájejí většinou přímo spotřebiče výzbroj je přizpůsobena požadavkům zatížení a zkratům c) rozvaděče pro osvětlení napájejí převážně světelné obvody výzbroj je pro menší zatížení a zkraty výkon na jeden rozvaděč NN bývá omezen přístrojovou výzbrojí odboček (maximální jeho výkon může být 1600 kva) rozvaděče NN mohou být panelové, skříňové, výsuvné nebo stykačové rámy, zapouzdřené, stejnosměrné, kondenzátorové, rozvodnice (oceloplechové), elektroměrové, elektrorozvodné rozvaděče elektrorozvodné se používají v obytných budovách, umisťují se do veřejných komunikací, slouží k soustředění jednofázových a třífázových elektroměrů, včetně

25 elektrické výzbroje, obsahující silnoproudá a slaboproudá a sdělovací vedení (stoupací), mohou být v provedením nástěnném nebo v zapuštěném mají mít dvířka s proskleným okýnkem, pro odečet elektroměru ovládání jističů je z čelní strany Základní ustanovení norem pro rozvod v průmyslových závodech zásady o dimenzování vodičů, jistících prostředků a zajištění bezpečnosti osob jsou shodné se zásadami pro objekty, které slouží k bydlení rozdíly jsou ve velikostech přenášených elektrických výkonů a ukládání elektrických rozvodů a další některé podniky potřebují pro svůj provoz výkony v hladině 10 MW a větších a proto energie musí mít vhodnou úroveň napětí připojení průmyslových závodů se provádí nejčastěji přes napájecí transformátor ze soustavy VN a VVN. Velké závody mohou mít několik napájecích transformátorů provozní napětí na sekundární straně napájecího transformátoru na velikosti připojených spotřebičů jedná se o VN pro velké odběry nebo NN pro menší a drobné spotřebiče vnitropodnikové sítě VN mohou mít napětí 3, 6 nebo 10 kv u velkých závodů bývá 22 nebo 35 kv v bytových objektech jsou spotřebiče 3. stupně důležitosti v průmyslových objektech se setkáme se spotřebiči všech tří stupňů důležitosti, v takových případech je nutné zajistit náhradní zdroj, např. zvláštní transformátor napájený z nadřazené soustavy (jiným vedením) nebo může být v

26 závodě vlastní zdroj (diesel-elektrické soustrojí, akumulátorová baterie, malá vodní elektrárna, atd.) v bytových objektech bývá nejčastější uložení vodičů pod omítkou nebo v lištách v průmyslových rozvodech je nejčastější způsob uložení vodičů na lávkách, roštech, v lištách, na povrchu stěn nebo v kabelových kanálech v menších podnicích se ukládají kabely do shora přístupných kanálů zakrytých ocelovým plechem velkých závodech se využívají kabelové kanály průlezné nebo průchozí kanál je shora přístupný a ukládají se do něj kabely na lávky nebo háky do trvale suchých kanálů se mohou kabely ukládat přímo na dno v kanálech, které nejsou trvale suché mívají sklon příčným a podélným rozměrem pro odvod zateklé vody v nejnižším místě bývá sběrná jímka k odčerpání zateklé vody a) kanály průchozí jsou pro velký počet kabelů nejmenší výška je 1,9 m v místě křižování může být snížena na 1,2 pouze v délce 3 m kanály musí mít zajištěné větrání, osvětlení musí být ovladatelné od každého vstupu b) průlezné kanály jsou pro větší počet kabelů v místech, kde není možné postavit kanál průchozí a budují se jenom v kratších úsecích nejmenší výška je 1,2 m

27 v místech křižování s jinými kanály může být snížená na 0,9, ale pouze v délce 2 m vstupy musí být každých 40 m a od každého vstupu musí být ovládání svítidla. podmínky pro zajištění odtékané vody jako u předchozích typů kabelových kanálů stejné požadavky jsou i na větrání prostoru kanálu, které musí zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, potřebnou pro pohyb osob, odvádění ztrátového tepla, vzniklého zatěžováním kabelů větrání může být přirozené, pokud je kanál ve svahu nebo častěji vynucené s použitím ventilátorů do kabelových kanálů se nesmí umisťovat žádné potrubí s vyjímkou potrubí ve kterém je jen vzduch při ukládání kabelů na podpěry, je potřeba, aby mezi kabely byla vždy mezera rovná alespoň vnějšímu průměru kabelů do napětí 10 kv, pro kabely s napětím vyšším než 10 kv má být mezera rovná dvojnásobku průměru kabelů, nejméně však 10 cm menší mezery se mohou dovolit jen u kabelů do 1 kv, ale současně se snižuje jejich zatížitelnost kabely a vodiče pomocných obvodů se mohou klást těsně vedle sebe, bez mezer, mohou být uloženy i ve vrstvách, nebo společných svazcích Výkopy pro kabely při ukládání kabelů do výkopu je potřeba dodržet potřebnou hloubku ukládání je závislá na velikosti provozního napětí kabelů a na místě uložení

28 požadavky na hloubku uložení jsou uvedeny v tabulce: napětí (kv) hloubka uložení (m) volný terén chodník krajnice vozovky 1 až 10 0,7 0,5 1,2 do 35 1,0 1, ,3 1,3 1,3 kabely se ukládají do pískového lože o tloušťce vrstvy písku, alespoň 10 cm s potřebnými mezerami mezi kabely a zasypanou další vrstvou písku alespoň 10 cm silnou na tuto vrstvu písku se pokládají cihly, dlaždice, tvárnice a jiné keramické materiály, které mají kabely chránit před mechanickým poškozením při zemních pracích zbytek výkopu se zasype zeminou, do které se uloží asi 20 cm pod povrch výstražná fólie oranžové barvy výkop se nesmí zasypat popelem, struskou či jiným chemickým odpadem, který by mohl poškodit izolaci kabelů jako vodiče se nejčastěji používají vícežilové izolované vodiče nebo zejména kabely silový rozvod se většinou provádí jako paprskový, v případně zvýšení nároků na spolehlivost dodávky elektrické energie mohou být rozvaděče zapojené do smyčky ve větších průmyslových halách je možno použít i přípojnicový rozvod provedený holými vodiči pod stropem průmyslové haly, nejméně však ve výšce 5 m nad podlahou haly, z těchto vodičů se provádějí odbočky kabely po stěnách, sloupech nebo i vzduchem k nejbližším pracovním strojům

29 pokud nelze zajistit potřebnou výšku (minimálně 5 m), je potřeba přípojnicový rozvod krýt, aby nedošlo k náhodnému doteku s živou části Předpisy pro rozvaděče rozvaděče v závislosti na použitých průmyslových technologiích mohou dosahovat značné velikosti velmi často se používají skříňové rozvaděče stavebnicového provedení, které se sestavuje do požadovaných konfiguracích podle potřebného počtu a výzbroje odboček tyto rozvaděče se vyrábějí jako typizované celky s použitím pro různé účely a s vybavením podle výběru rozvaděče mohou osahovat prvky a přístroje pro měření, ovládání signalizaci, dále prvky ochranné, spínací, kompenzační a další krytí rozvaděčů musí splňovat vysoké nároky na bezpečnost práce a ochranu před nebezpečným dotykem podružné rozvaděče nebo rozvaděče místní pro napájení drobných spotřebičů NN, mohou být sestaveny z menších stavebnicových prvků jako například z plastových rozvodnic s různým druhem krytí pro vnitřní nebo i venkovní prostředí

30 Rozváděče pro rozvod elektrické energie v průmyslových objektech se používají rozváděče v těchto provedeních: a) oceloplechové rozvodnice b) jednotný univerzální rozváděč c) zapouzdřený rozváděč tyto rozváděče jsou navrženy v typizované řadě konstrukcí a výrobou se zabývá celá řada výrobců 1. Oceloplechové rozvodnice používají se v průmyslových objektech jako podružné rozváděče pro napájení světelných obvodů a zásuvkových obvodů a pro připojování elektrických zdrojů a přístrojů menších výkonů používají se v prostředí obyčejném a v prostředí s nebezpečím mechanického poškození obsluhu může provádět i nekvalifikovaný pracovník 2. Jednotné rozváděče může sloužit v rozvodu el. Energie jako hlavní nebo podružný rozváděč podle druhu krytí rozeznáváme rozváděče: 1. rámové 2. panelové 3. skříňové podle umístění: 1. nástěnné (přistavení ke zdi) 2. volně stojící (jednostranné a dvoustranné) jmenovité napětí rozváděčů je do 500 V (50Hz)

31 jmenovitý proud 400 až 2500 A s krytím IP 00 zkratová odolnost je limitována odolností použitých přístrojů jmenovité rozměry rozváděčů: jmenovitá šířka pole 600, 800, 1000 mm jmenovitá hloubka pole 400, 600, 800 mm výška kostry 2240 mm 2.1. Rámový rozváděč používá se ta, kde je třeba zajistit nepřetržitý provoz náplň polí je přehledná a snadno přístupná, takže oprava poruchy je rychlá a snadná nevýhodou je, že vyžaduje bezprašné a čisté prostředí 2.2. Panelový rozvaděč JR - PP

32 je zaskrytý jen ze zepředu a z boku, takže přístroje mají dobré chlazení a lze je využít až do jejich jmenovitých hodnot vyžadují bezprašné prostředí 2.3. Skříňový rozváděč celokrytý v požadovaném stupni krytí IP 40 může být přímo v provozu, takže spojovací vedení jsou krátká

33 nevýhodou je špatné chlazení přístrojů, takže se musí zmenšit zatížení skříně se vyrábějí v základních velikostech 0, 1, 2, 6 a 8 a ve vložených velikostech 22, 62, a 82 do víka lze umístit průhledy pro měřící ovládací a signalizační přístroje 2.4. Jednotné rozváděče vyrábějí se v různých typech provedení, např.: JR-P přístroje jsou umístěny na pevných přístrojových deskách JR-PP panelový rozváděč s pevnými přístrojovými vložkami JR-K kompenzační rozváděč JR-N návěstní rozváděč JR-S stejnosměrný rozváděč R-UR univerzální rozváděč rozváděč se skládá z přívodního pole a z vývodových polí požadovaná náplň jednotlivých polí se volí podle příslušného katalogu výrobce 3. Zapouzdřený rozváděč soustavy U

34 základním členem jsou skříně zhotovené z tenkostěnné litiny nebo ze slitiny Al do skříně se montují přípojnice, svorkovnice a montážní plechy s přístroji skříně se podle potřeby sestavují do větších celků rozváděčů rozváděče se sestavují na nosné rámy z profilových ocelových nosníků Přípojnicový rozvod

35 je tvořen zapouzdřenými hliníkovými pásy, které vedou nahoře podél dílny stavebnicový systém má sekce: rovné, úhlové, odbočné, křížové a přechodové odbočky z hlavní větve se připojí po odejmutí krytu odbočná skříň v odbočné skříni jsou pojistky provádí se v provozech, kde dochází ke změně rozmístění strojů, a tam, kde je velký počet menších strojů a spotřebičů Dimenzování vodičů vodiče silového rozvodu se dimenzují takto: a) aby výpočtové zatížení nebylo větší, než je trvalé proudové zatížení, stanovené s ohledem na jejich dovolenou provozní teplotu a na druh jištění b) aby průřez vodiče byl přijatelný z hlediska hospodárnosti c) aby vodiče byly dostatečně mechanicky pevné d) aby úbytek napětí byl ve stanovených mezích e) aby vodiče odolávaly dynamickým a tepelným účinkům zkratového proudu úbytek napětí v elektrických silových rozvodech se zjišťuje výpočtem nebo podle grafů a u střídavého proudu podle rovnic: a) při cosφ větším než 0,5 b) při cosφ menším než 0,5

36 kde: ΔU f fázový úbytek napětí ΔU sdružený úbytek napětí

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y 1. Základní ustanovení 2. Části elektrického zařízení v objektu 2.1 Přívodní

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční energetiky Hradec Králové Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice,

Více

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 1 15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU Pro kompletní vnitřní sítě byl používán systém TN C (sdružená funkce

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. )

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Ve spolupráci s ČENES připravil Ing. Karel Dvořáček Požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. - o technických

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů OBSAH OBSAH... 1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO NAVRHOVÁNÍ A INSTALACI VÝTAHŮ... 2 POŽADAVKY NA VÝTAHY PRO Y SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU... 4 POŽADAVKY NA EVAKUAČNÍ VÝTAHY... 4 VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100 Měření C, S, Jiří Janda S 25 100 Měření a odečty Schválil: 22. 2. 2013 Petr Karkoška vedoucí sekce G 46 000 Zákaznické služby, 17. 5. 2013 Milan Hampl ředitel

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100, Jiří Janda S 25 100 Schválil: 30. 4. 2010 Václav Dušák vedoucí sekce G 42 000 B2C, 30. 4. 2010 Milan Hampl ředitel PREdi, 30. 4. 2010 Aleš Staněk ředitel

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC Technické informace Instalační podmínky pro různá uspořádání stanice TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Obsah Stanice Transformer ompact Station je ideálním spojovacím

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí platnost od 1. 4. 2011 Obsah 1. Úvod 2 2. Pojmy, definice, zkratky

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod 1. Rozdělení náhradních zdrojů 2. Stejnosměrné náhradní zdroje 3. Střídavé náhradní

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více