s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1."

Transkript

1 Elektroinstalace v průmyslových budovách průmyslové budovy (prostory) => prostory určené pro průmyslové účely (mezi tyto prostory neřadíme kanceláře, šatny, umývárny a WC, pokud jsou v samostatných částech budov) podle výrobního zaměření to jsou např. provozy strojírenské, potravinářské, textilní, chemické, hutě, požadavky kladené na průmyslové rozvody (instalace) jsou shodné s požadavky kladenými na rozvod v obytných budovách, ale průmyslové rozvody musí přenášet větší výkony! někde je prostředí podobné jako v obytných budovách, ale v jiných průmyslových provozech je vliv prostředí velmi nepříznivý (např. hutě, výrobní haly, ) => prostředí má vliv na způsob provedení el. rozvodu! Hlavní požadavky na průmyslové rozvody: 1. bezpečnost osob 2. provozní spolehlivost (v daném prostředí; při daném druhu výroby) 3. přehlednost rozvodů, možnost rychlého odstranění závad (snadná údržba) 4. hospodárnost při zřizování rozvodů (nákladnější provedení není vždy to nejlepší) 5. estetické provedení 6. životnost instalace 7. snadná přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování strojů (např. při změnách výroby a rozmístění strojů)

2 s ohledem na důležitost dodávek el. energie rozděluje provozy, technologická zařízení a spotřebiče do tří stupňů: a) dodávky 1. stupně dodávky energie musí být zajištěny za každých okolností, protože jejich přerušení může způsobit ohrožení lidských životů (např. čerpadla požární vody, výtahy určené pro evakuaci osob a materiálu), nebo velké ztráty znehodnocením výroby, zničením zařízení nebo zastavením důležitých strojů sloužících k udržování technologického procesu, které značně převyšují náklady na zajištění 1.stupně dodávky musí být zajištěny ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů s dostatečným výkonem porucha na kterékoli napájecí soustavě musí být ihned vhodně signalizována jsou-li oba zdroje v závodě spojeny paralelně, je nutné při poruše jednoho zdroje ihned paralelní provoz rozpojit přepojení na druhý napájecí zdroj se podle technických podmínek a podle přípustné doby přerušení dodávky energie provede ihned po vzniku poruchy napájení, a to buď zásahem obsluhy, nebo automaticky b) dodávky 2. stupně dodávky, které mají být pokud možno zajištěny, protože jejich přerušení a zastavení důležitých strojů může způsobit jen podstatné zmenšení nebo zastavení výroby (aniž při tom nastane ohrožení osob) c) dodávky 3. stupně dodávky, které nemusí být zajišťovány zvláštními opatřeními

3 Základní vlivy působícími na řešení a provedení průmyslové elektroinstalace základním vlivem na průmyslové instalace je prostředí Prostředí určujeme podle vnějších vlivů působících na el. zařízení vnější vlivy se rozdělují do stupňů, každý stupeň je označen 2 písmeny velké abecedy a číslicí: 1. písmeno: A - prostředí B - využití C - konstrukce budovy 2. písmeno: povaha vnějšího vlivu (A->Y) Číslice: označuje třídu každého vnějšího vlivu jsou rozvody: Základní druhy průmyslových rozvodů: 1. Paprskový 2. Stromkový 3. Okružní 4. Mřížový 5. Dvoupaprskový 6. Průběžný 1. Paprskový rozvod

4 z rozvaděče jsou vedeny samostatné vývody pro každý spotřebič je nejjednodušší, nejlevnější rozvod používá se v distribučním rozvodu NN nebo v menších průmyslových závodech na rozvod nesmí být připojeny spotřebiče 1. stupně důležitosti menší spolehlivost je jediná nevýhoda tohoto rozvodu každá porucha znamená vyřazení spotřebičů napájeným postiženým paprskem 2. Stromkový rozvod z hlavního rozvaděče napájíme soustavu rozvaděčů podružných a z nich teprve jednotlivé spotřebiče (stroje) 3. Okružní rozvod

5 z hlavního rozvaděče jde okružní napáječ smyčkami na rozvaděče podružné je proveden jako uzavřený okruh, ze kterého se napájejí jednotlivé paprskové či smyčkové odbočky ke spotřebičům nebo podružným rozváděčům výhodou je možnost napájení spotřebičů jednoho okruhu ze dvou stran tím se zvyšuje spolehlivost dodávky el. en. při poruše v některé části okruhu se poškozená část odpojí a zbytek se do provedení opravy provozuje jako z paprskového rozvodu tento rozvod se používá pro náročné spotřebiče a používá se v průmyslových závodech a v městské zástavbě 4. Mřížový rozvod

6 je více napájecích míst a odběrové uzly jsou jednak spojeny s napájecími rozvaděči, jednak spojeny mezi sebou je tvořen alespoň dvěma napájecími místy s hlavními rozváděči a hustější sítí vzájemně propojených podružných rozváděčů, tak vzniká rozvod, ve kterém jsou jednotlivé podružné rozváděče napájeny nejméně ze dvou či více směrů tento rozvod je vhodný pro napájení velkých průmyslových závodů nebo do hustých městské zástavby je vysoce spolehlivý, ale má velké pořizovací náklady 5. Dvoupaprskový rozvod odběrové body jsou napájeny ze dvou napájecích rozvaděčů je kombinací dvou paprskových rozvodů s možností vzájemného záskoku dvou napáječů aby nedošlo při provozu k paralelnímu chodu transformátorů, jsou všechny podružné rozváděče podél rozpojeny k jejímu propojení dochází pouze při výpadku jednoho z napáječů používá se ve větších závodech s důležitými odběry nebo u vlastní spotřeby elektráren

7 6. Průběžný rozvod odběrové body jsou napájeny průběžnými napáječi z napájecího rozvaděče je vhodný pro osvětlování komunikací, napájení jednotlivých maloodběratelů nebo napájení větších, rozlehlých průmyslových hal s drobnými spotřebiči vyznačuje se dlouhým průběžným vedením, ze kterého jsou odbočky pro napájení spotřebičů nebo podružných rozvodnic Průmyslová instalace pro rozvod v průmyslovém objektu se zřizuje jeden nebo několik transformátorů (pro jednotlivé budovy) umístěných co nejblíže místa spotřeby (velký závod má svou rozvodnu (22 kv) pro napájení transformátorů) z jejich transformátorů se napájí hlavní rozváděče, z nichž se napájí jednotlivé stroje přímo nebo jsou stroje napájeny z podružných rozváděčů napájených hlavními rozváděči rozvod z hlavních rozváděčů může být: 1. paprskový 2. stromkový 3. okružní 4. mřížový

8 5. dvoupaprskový 6. průběžný porovnání rozvodů z hlavních rozvaděčů: paprskový a průběžný rozvod jsou přehledné, snadné pro údržbu, nenákladné, ale jistota dodávky el. energie je malá okružní je méně přehledný, nákladnější, ale je větší jistota dodávky el. energie největší jistotu dodávky energie splňuje mřížový rozvod, je však nákladný, málo přehledný a obtížný pro údržbu (využívá se v průmyslových závodech pro spojení transformoven jednotlivých objektů) připojení průmyslových závodů se provádí nejčastěji přes napájecí transformátor ze soustavy VN (22 kv) a VVN (110 kv) velké závody mohou mít několik napájecích transformátorů (22 kv/0,4 kv) provozní napětí na sekundární straně napájecího transformátoru závisí na velikosti připojených spotřebičů jedná se o VN pro velké odběry nebo NN pro menší a drobné spotřebiče (např. 110/6 kv) vnitropodnikové sítě VN mohou mít napětí 3,6 nebo 10 kv u velkých závodů bývá 22 nebo 35 kv Zajistění náhradního zdroje může to být například: 1. zvláštní transformátor napájený z nadřazené soustavy (jiným vedením) 2. vlastní zdroj v závodě (diesel-elektrické ústrojí, akumulátorová baterie, malá vodní elektrárna, atd.)

9 Provedení silových kabelových průmyslových rozvodů v průmyslových závodech rozvod se nejčastěji provádí celoplastovými kabely CYKY (případně přípojnicový rozvod holými vodiči) způsob jejich ukládání ovlivňují: 1. druh prostředí podle něho volit uložení kabelů 2. ostatní prvky spínače, krabice, zásuvky, jističe, rozváděče, 3. stavební provedení objektu - ovlivňuje hlavně možnost uložení kabelů 4. cena investice záleží na investorovi a jeho požadavcích velká cena nebývá vždy nejlepší řešení 5. výrobní technologie podle zdrojů rozmístěných v hale volíme druh rozvodu ke strojům (např. paprskový) rozdíly jsou ve velikostech přenášených elektrických výkonů a ukládání el. rozvodů v bytových objektech bývá nejčastěji uložení vodičů pod omítkou nebo v lištách kabely v průmyslových rozvodech lze vložit: a) do kabelového kanálu b) na příchytky na omítku c) na lišty na omítku i konstrukci d) na ocelové rošty e) kabelové žlaby a lávky (háky) f) pod omítku g) do ocelových trubek (ochrana proti mechanickému namáhání)

10 z hlediska mechanické ochrany kabelů jsou v průmyslových prostorách k ukládání kabelů vhodné: 1. Kabelové kanály (v hlavních trasách) kabely se v nich ukládají na rošty nebo lávky (háky) do trvale suchých kanálů se mohou kabely ukládat přímo na dno v nejnižším místě bývá sběrná jímka k odčerpání zateklé vody v průmyslových rozvodech je nejčastější způsob uložení vodičů na lávkách, roštech, v lištách na povrchu stěn nebo v kabelových kanálech v menších podnicích se ukládají kabely do shora přístupných kanálů zakrytých ocelovým plechem ve velkých závodech se využívají kabelové kanály průlezné nebo průchozí (jsou shora přístupná pouze v místech vstupů) kanál je shora přístupný a ukládají se do něj kabely na rošty nebo háky jako vodiče se nejčastěji používají vícežilové izolované vodiče nebo zejména kabely silový rozvod se většinou provádí jako paprskový, v případě zvýšení nároků na spolehlivost dodávky el. energie mohou být rozváděče zapojeny do smyčky ve větších průmyslových halách je možno použít i přípojnicový rozvod provedený holými vodiči pod stropem průmyslové haly, nejméně však ve výšce 5 m nad podlahou haly, z těchto vodičů se provádějí odbočky kabely po stěnách, sloupech nebo i vzduchem k nejbližším pracovním strojům pokud nelze zajistit potřebnou výšku (min. 5 m), je potřeba přípojnicový rozvod krýt, aby nedošlo k náhodnému doteku s živou částí

11 1.2. Kanály průchozí jsou pro velký počet kabelů nejmenší výška je 1,9 m v místě křižování může být snížena na 1,2 m pouze v délce 3 m kanály musí mít zajištěné větrání, osvětlení musí být ovladatelné od každého vstupu 1.3. Průlezné kanály jsou pro větší počet kabelů v místech, kde není možné postavit kanál průchozí, a budují se jenom v kratších úsecích nejmenší výška je 1,2 m v místech křižování s jinými kanály může být snížena na 0,9 m, ale pouze v jejich délce 2 m vstupy musí být každých 40 m a od každého vstupu musí být ovládání svítidla podmínky pro zajištění odtékání vody jako u předchozích typů kabelových kanálů, stejné požadavky jsou i na větrání prostoru kanálu, které musí zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, potřebnou pro pohyb osob, odvádění ztrátového tepla, vzniklého zatěžováním kabelů větrání může být přirozené, pokud je kanál ve svahu, nebo častěji vynucené s použitím ventilátorů do kabelových kanálů se nesmí umisťovat žádné potrubí s výjimkou potrubí, ve kterém je jen vzduch při ukládání kabelů na podpěry (rošty, háky), je potřeba, aby mezi kabely byla vždy mezera rovná alespoň vnějšímu průměru kabelů do napětí 10 kv, pro kabely s napětím vyšším než má být mezera rovná dvojnásobku průměru kabelů, nejméně však 10 cm

12 menší mezery se mohou dovolit jen u kabelů do 1 kv, ale současně se snižuje jejich zatížitelnost kabely a vodiče pomocných obvodů se mohou klást těšně vedle sebe, bez mezer, mohou být uloženy i ve vrstvách, nebo společných svazcích přívody ke strojům se nejlépe umisťují v podlaze. Je-li hlavní trasa rozvodu v kanále, odbočujeme z kanálu ke strojům v ocelových trubkách zabetonovaných v podlaze je-li hlavní trasa nahoře, provádíme svody po stěnách nebo konstrukce objektu a nejméně 2 m nad podlahou přejdeme do ocelové trubky v podlaze a pokračujeme ke stroji a) výhody kabelového rozvodu v kanálech: 1. kabelové trasy nepřekáží provozu ani jeřábové dopravě 2. kabely jsou dobře chráněny proti mechanickému poškození 3. přívody ke strojům lze provést skrytě spodem b) nevýhody rozvodu v kanálech: 1. značná pořizovací cena na výstavbu kanálů 2. při změně rozmístění strojů jsou kanály nevýhodné 3. kabely jsou v uzavřeném kanálu méně chlazené než při instalaci na povrchu 4. kabely jsou méně přehledné a přístupné

13 normy doporučují montovat příchytky ve vhodných vzdálenostech od sebe, aby nedocházelo k prohýbání kabelů čím je kabel silnější, tím je tužší a příchytky lze montovat po větších vzdálenostech při montáži je třeba dbát také na estetický vzhled díla. doporučené vzdálenosti příchytek Poloha vedení vodorovná a skloněná do 45 Vnější průměr vodiče (mm) Největší vzdálenost příchytek (cm) *) do přes 16 do přes 26 do přes skloněná nad 45 u všech průměrů 100 *) U kabelů s hliníkovým pláštěm mohou být tyto vzdálenosti 1,5 násobné.

14 odbočné rozvodky (krabice), zásuvky a vypínače montujeme oddáleně od podkladu na ocelových konzolkách je-li taženo souběžně více kabelů, je výhodné je ukládat na kabelové žlaby, lávky a rošty (uchyceny na nich příchytkami), které se upevňují podél stěn nebo zavěšují pod stropem při změně výroby je lze překládat a měnit 2. Lávky jsou dráhy, na kterých jsou uloženy kabely volně bez příchytek 3. Žlaby na roštech se kabely uchycují různými druhy příchytek

15 v přípojnicovém kanálu je vodičem hliník pásů, které se dimenzují na proudy A všude, kde jsou prováděny odbočky, jsou konce pásů označeny barevnými pruhy: fáze L1 = jeden oranžový pruh L2 = dva oranžové pruhy L3 = tři oranžové pruhy ochranný vodič PE = zelený a žlutý pruh nulový vodič N = světle modrý pruh Přípojnicový rozvod jde o průběžné vedení z holých hliníkových pásů, které jsou izolovaně uloženy v krycím kanálu pod stropem v jednometrových vzdálenostech jsou v krycím kanálu odnímatelné kryty, které lze otevřít a přimontovat tam odbočovací skříňku (vede do ní odbočující kabel upevněný na pásy přípojnic) přes ni lze provést odbočku k jednotlivému stroji v této odbočné krabici (kabelová odbočka z odbočovací skříňky ke stroji) se umisťují i pojistky, které odbočku jistí

16 přípojnicový rozvod se s výhodou využívá pro průmyslové rozvody s hustě rozmístěnými pracovními stroji, které jsou sestaveny do výrobních linek obr. - přípojnicový rozvod holými vodiči 1. kabelový přívod s hlavním vypínačem 2. přepravní jednotka s přípojnicemi 3. přívod ke spotřebiči 4. nosné závěsy Ohyby kabelů podobně jako u zemních kabelů je třeba při ohýbání ostatních kabelů dodržovat minimální poloměry ohybu, aby nedošlo k porušení jádra (vodičů) žil nebo izolace pláště kabelu minimální poloměr oblouku ohybu kabelu má být:

17 a) tenčí kabely (do 20 mm) min. R = 6 x d b) střední kabely (do 40 mm) min. R = 15 x d c) silné kabely R = až 30 x d Svod kabelu z roštu ke stroji na ocelové konstrukci 1. elektromotor 2. poháněné zařízení 3. saně 4. rošt 5. nosná konzola 6. nosná lišta 7. příchytka 8. vodič 9. ocelová trubka 10. nosný úhelník 11. přivařeno 12. základ

18 13. konstrukce objekt Světelné obvody v průmyslu řešíme obvykle trojfázovým rozložením svítidel do jednofázových fází rozvoden při použití zářivek odstraňujeme stroboskopický jev Projekt el. rozvodu skládá se z: 1. výkresové dokumentace 2. technické dokumentace uvádí se v ní informace, které se nevejdou do výkresu 3. rozpočtu musí zde být rozpočteny všechny ceny, které se účtují za práci, materiál, Dimenzování vodičů vodiče silového rozvodu se dimenzují tak: 1. aby výpočtové zatížení nebylo větší, než je trvalé proudové zatížení vodičů (s ohledem na jejich dovolenou provozní teplotu a druh jištění) 2. průřez vodiče byl přijatelný z hlediska hospodárnosti (účelová využití průřezu vodiče, jmenovitých výkonů strojů (odběr el. en. při správném účiníku)) 3. aby vodiče byly dostatečně mechanicky pevné 4. úbytek napětí byl ve stanovených mezích: a) nemá být větší než 5% jmenovitého napětí soustavy (u spotřebičů) b) nemá být větší než 3% ke světelným zdrojům

19 Rozváděče pro rozvody elektrické energie v průmyslových objektech krytí rozváděčů musí splňovat vysoké nároky na bezpečnost práce a ochranu před nebezpečným dotykem požadavky na rozvaděče NN: 1. malé rozměry 2. snadno přístupné a umožňovat rychlou a bezpečnou výměnu přístrojů 3. manipulace s přístroji a jejich ovládání musí zaručovat bezpečnost provozu a obsluhy rozváděče v závislosti na použitých průmyslových technologiích mohou dosahovat značné velikosti rozváděče se vyrábějí jako typizované celky s použitím pro různé účely a s vybavením podle výběru rozváděče NN se používají pro malé i velké provozní a zkratové proudy podle umístění a přístupu a manipulací s el. výzbrojí dělíme rozváděče na: 1. otevřené (úplně nebo částečně) 2. uzavřené rozváděče mohou obsahovat: 1. ochranné prvky (jištění obvodů) 2. přístroje pro měření 3. ovládání signalizace 4. kompenzační kondenzátory (pro ústřední nebo skupinovou kompenzaci účiníku), podle funkce a účelu se rozvaděče dělí na: 1. distribuční jsou určeny pro rozdělování elektrické energie 2. pomocné

20 jsou určené pro měření, jištění, ovládání návěstí, apod. 3. kondenzátorové jsou určeny pro ústřední nebo skupinovou kompenzaci účiníku Rozváděče distribuční a) hlavní rozváděče napájejí většinou rozváděče podružné b) podružné rozváděče napájejí většinou přímo spotřebiče (stroje) výzbroj je přizpůsobena požadavkům zatížení a zkratům c) podružné rozváděče slouží pro napájení světelných a zásuvkových obvodů a pro stroje menších výkonů výzbroj je pro menší zatížení a zkraty Provedení rozváděčů v průmyslových objektech 1. oceloplechová rozvodnice (plastové) použití jako podružné pro napájení světelných a zásuvkových obvodů pro strojem menších výkonů provedení zapuštěné do zdi nebo nástěnné (na povrchu) jsou přístupné po otevření dvířek 2. jednotný univerzální rozváděč může být jako hlavní i podružný podle druhu krytí: a) rámový rozváděč (úplně otevřený) je otevřený rám s výzbrojí

21 náplň je přehledná snadno přístupná => oprava poruchy je rychlá a snadná použití pouze v bezprašném prostředí v místech, do kterých mají přístup jen osoby znalé b) panelový rozváděč (částečně otevřený) je krytý jen zepředu a z boku mají dobré chlazení vyžadují bezprašné prostředí v provozech, kam nemají přístup osoby bez elektrotechnické kvalifikace c) skříňový rozváděč (uzavřený) celokrytý může být umístěn přímo v provozu => krátká spojovací vedení nevýhodou je špatné chlazení přístrojů velmi často se používají skříňové rozváděče stavebnicového provedení, které se sestavuje do požadovaných konfiguracích, podle potřebného počtu a výzbroje odboček podle umístění mohou být rozváděče: 1. přistavené ke zdi (skříňový) 2. volně stojící (panelový) Rámový rozváděč má ocelovou rámovou konstrukci zcela otevřenou, bez krytů

22 Panelový rozváděč JR-PP čelní desku tvoří panel s umístěnými přístroji (spínače, jističe, ); zadní stěnu má otevřenou Skříňový rozváděč je tvořen uzavřenými skříněmi, z jedné strany opatřeny dveřmi (přistavit zadní stěnou ke zdi), lze umístit přímo v provozu

23 každý stroj musí být vybaven hlavním vypínačem, kterým je možno stroj úplně odpojit (např. při opravách) ochrana před nebezpečným dotykem - viz ČSN ! Silnoproudý rozvod v průmyslových závodech Rozvodná zařízení NN jsou určena pro napájení odběrných elektrických zařízení v průmyslových závodech, občanské a bytové výstavby jmenovité napětí je 400 V a 500 V rozvodná zařízení NN dělíme na: a) kobkové rozvodny jsou určené pro velké provozní a zkratové proudy v současné době se používají zřídka b) rozvaděče částečně nebo plně prefabrikovány se připojí a osadí na místě rozvaděče NN se používají pro malé i velké provozní a zkratové proudy podle funkce a účelu se rozvaděče dělí na: 1. distribuční jsou určené jen pro rozdělování elektrické energie 2. pomocné jsou určené pro měření, jištění, ovládání návěstí, apod. 3. kondenzátorové jsou určené pro ústřední nebo skupinovou kompenzaci účiníku

24 podle umístěn í a přístupu a manipulací s elektrickou výzbrojí dělíme rozvaděče na: 1. otevřené (úplně nebo částečně) 2. uzavřené rozvaděče NN mají mít malé rozměry, mají být snadno přístupné a umožňovat rychlou a bezpečnou výměnu přístrojů manipulace s přístroji a jejich ovládání musí zaručovat bezpečnost provozu a obsluhy. Rozvaděče distribuční rozdělujeme: a) hlavní rozvaděče napájejí většinou rozvaděče podružné b) podružné rozvaděče napájejí většinou přímo spotřebiče výzbroj je přizpůsobena požadavkům zatížení a zkratům c) rozvaděče pro osvětlení napájejí převážně světelné obvody výzbroj je pro menší zatížení a zkraty výkon na jeden rozvaděč NN bývá omezen přístrojovou výzbrojí odboček (maximální jeho výkon může být 1600 kva) rozvaděče NN mohou být panelové, skříňové, výsuvné nebo stykačové rámy, zapouzdřené, stejnosměrné, kondenzátorové, rozvodnice (oceloplechové), elektroměrové, elektrorozvodné rozvaděče elektrorozvodné se používají v obytných budovách, umisťují se do veřejných komunikací, slouží k soustředění jednofázových a třífázových elektroměrů, včetně

25 elektrické výzbroje, obsahující silnoproudá a slaboproudá a sdělovací vedení (stoupací), mohou být v provedením nástěnném nebo v zapuštěném mají mít dvířka s proskleným okýnkem, pro odečet elektroměru ovládání jističů je z čelní strany Základní ustanovení norem pro rozvod v průmyslových závodech zásady o dimenzování vodičů, jistících prostředků a zajištění bezpečnosti osob jsou shodné se zásadami pro objekty, které slouží k bydlení rozdíly jsou ve velikostech přenášených elektrických výkonů a ukládání elektrických rozvodů a další některé podniky potřebují pro svůj provoz výkony v hladině 10 MW a větších a proto energie musí mít vhodnou úroveň napětí připojení průmyslových závodů se provádí nejčastěji přes napájecí transformátor ze soustavy VN a VVN. Velké závody mohou mít několik napájecích transformátorů provozní napětí na sekundární straně napájecího transformátoru na velikosti připojených spotřebičů jedná se o VN pro velké odběry nebo NN pro menší a drobné spotřebiče vnitropodnikové sítě VN mohou mít napětí 3, 6 nebo 10 kv u velkých závodů bývá 22 nebo 35 kv v bytových objektech jsou spotřebiče 3. stupně důležitosti v průmyslových objektech se setkáme se spotřebiči všech tří stupňů důležitosti, v takových případech je nutné zajistit náhradní zdroj, např. zvláštní transformátor napájený z nadřazené soustavy (jiným vedením) nebo může být v

26 závodě vlastní zdroj (diesel-elektrické soustrojí, akumulátorová baterie, malá vodní elektrárna, atd.) v bytových objektech bývá nejčastější uložení vodičů pod omítkou nebo v lištách v průmyslových rozvodech je nejčastější způsob uložení vodičů na lávkách, roštech, v lištách, na povrchu stěn nebo v kabelových kanálech v menších podnicích se ukládají kabely do shora přístupných kanálů zakrytých ocelovým plechem velkých závodech se využívají kabelové kanály průlezné nebo průchozí kanál je shora přístupný a ukládají se do něj kabely na lávky nebo háky do trvale suchých kanálů se mohou kabely ukládat přímo na dno v kanálech, které nejsou trvale suché mívají sklon příčným a podélným rozměrem pro odvod zateklé vody v nejnižším místě bývá sběrná jímka k odčerpání zateklé vody a) kanály průchozí jsou pro velký počet kabelů nejmenší výška je 1,9 m v místě křižování může být snížena na 1,2 pouze v délce 3 m kanály musí mít zajištěné větrání, osvětlení musí být ovladatelné od každého vstupu b) průlezné kanály jsou pro větší počet kabelů v místech, kde není možné postavit kanál průchozí a budují se jenom v kratších úsecích nejmenší výška je 1,2 m

27 v místech křižování s jinými kanály může být snížená na 0,9, ale pouze v délce 2 m vstupy musí být každých 40 m a od každého vstupu musí být ovládání svítidla. podmínky pro zajištění odtékané vody jako u předchozích typů kabelových kanálů stejné požadavky jsou i na větrání prostoru kanálu, které musí zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, potřebnou pro pohyb osob, odvádění ztrátového tepla, vzniklého zatěžováním kabelů větrání může být přirozené, pokud je kanál ve svahu nebo častěji vynucené s použitím ventilátorů do kabelových kanálů se nesmí umisťovat žádné potrubí s vyjímkou potrubí ve kterém je jen vzduch při ukládání kabelů na podpěry, je potřeba, aby mezi kabely byla vždy mezera rovná alespoň vnějšímu průměru kabelů do napětí 10 kv, pro kabely s napětím vyšším než 10 kv má být mezera rovná dvojnásobku průměru kabelů, nejméně však 10 cm menší mezery se mohou dovolit jen u kabelů do 1 kv, ale současně se snižuje jejich zatížitelnost kabely a vodiče pomocných obvodů se mohou klást těsně vedle sebe, bez mezer, mohou být uloženy i ve vrstvách, nebo společných svazcích Výkopy pro kabely při ukládání kabelů do výkopu je potřeba dodržet potřebnou hloubku ukládání je závislá na velikosti provozního napětí kabelů a na místě uložení

28 požadavky na hloubku uložení jsou uvedeny v tabulce: napětí (kv) hloubka uložení (m) volný terén chodník krajnice vozovky 1 až 10 0,7 0,5 1,2 do 35 1,0 1, ,3 1,3 1,3 kabely se ukládají do pískového lože o tloušťce vrstvy písku, alespoň 10 cm s potřebnými mezerami mezi kabely a zasypanou další vrstvou písku alespoň 10 cm silnou na tuto vrstvu písku se pokládají cihly, dlaždice, tvárnice a jiné keramické materiály, které mají kabely chránit před mechanickým poškozením při zemních pracích zbytek výkopu se zasype zeminou, do které se uloží asi 20 cm pod povrch výstražná fólie oranžové barvy výkop se nesmí zasypat popelem, struskou či jiným chemickým odpadem, který by mohl poškodit izolaci kabelů jako vodiče se nejčastěji používají vícežilové izolované vodiče nebo zejména kabely silový rozvod se většinou provádí jako paprskový, v případně zvýšení nároků na spolehlivost dodávky elektrické energie mohou být rozvaděče zapojené do smyčky ve větších průmyslových halách je možno použít i přípojnicový rozvod provedený holými vodiči pod stropem průmyslové haly, nejméně však ve výšce 5 m nad podlahou haly, z těchto vodičů se provádějí odbočky kabely po stěnách, sloupech nebo i vzduchem k nejbližším pracovním strojům

29 pokud nelze zajistit potřebnou výšku (minimálně 5 m), je potřeba přípojnicový rozvod krýt, aby nedošlo k náhodnému doteku s živou části Předpisy pro rozvaděče rozvaděče v závislosti na použitých průmyslových technologiích mohou dosahovat značné velikosti velmi často se používají skříňové rozvaděče stavebnicového provedení, které se sestavuje do požadovaných konfiguracích podle potřebného počtu a výzbroje odboček tyto rozvaděče se vyrábějí jako typizované celky s použitím pro různé účely a s vybavením podle výběru rozvaděče mohou osahovat prvky a přístroje pro měření, ovládání signalizaci, dále prvky ochranné, spínací, kompenzační a další krytí rozvaděčů musí splňovat vysoké nároky na bezpečnost práce a ochranu před nebezpečným dotykem podružné rozvaděče nebo rozvaděče místní pro napájení drobných spotřebičů NN, mohou být sestaveny z menších stavebnicových prvků jako například z plastových rozvodnic s různým druhem krytí pro vnitřní nebo i venkovní prostředí

30 Rozváděče pro rozvod elektrické energie v průmyslových objektech se používají rozváděče v těchto provedeních: a) oceloplechové rozvodnice b) jednotný univerzální rozváděč c) zapouzdřený rozváděč tyto rozváděče jsou navrženy v typizované řadě konstrukcí a výrobou se zabývá celá řada výrobců 1. Oceloplechové rozvodnice používají se v průmyslových objektech jako podružné rozváděče pro napájení světelných obvodů a zásuvkových obvodů a pro připojování elektrických zdrojů a přístrojů menších výkonů používají se v prostředí obyčejném a v prostředí s nebezpečím mechanického poškození obsluhu může provádět i nekvalifikovaný pracovník 2. Jednotné rozváděče může sloužit v rozvodu el. Energie jako hlavní nebo podružný rozváděč podle druhu krytí rozeznáváme rozváděče: 1. rámové 2. panelové 3. skříňové podle umístění: 1. nástěnné (přistavení ke zdi) 2. volně stojící (jednostranné a dvoustranné) jmenovité napětí rozváděčů je do 500 V (50Hz)

31 jmenovitý proud 400 až 2500 A s krytím IP 00 zkratová odolnost je limitována odolností použitých přístrojů jmenovité rozměry rozváděčů: jmenovitá šířka pole 600, 800, 1000 mm jmenovitá hloubka pole 400, 600, 800 mm výška kostry 2240 mm 2.1. Rámový rozváděč používá se ta, kde je třeba zajistit nepřetržitý provoz náplň polí je přehledná a snadno přístupná, takže oprava poruchy je rychlá a snadná nevýhodou je, že vyžaduje bezprašné a čisté prostředí 2.2. Panelový rozvaděč JR - PP

32 je zaskrytý jen ze zepředu a z boku, takže přístroje mají dobré chlazení a lze je využít až do jejich jmenovitých hodnot vyžadují bezprašné prostředí 2.3. Skříňový rozváděč celokrytý v požadovaném stupni krytí IP 40 může být přímo v provozu, takže spojovací vedení jsou krátká

33 nevýhodou je špatné chlazení přístrojů, takže se musí zmenšit zatížení skříně se vyrábějí v základních velikostech 0, 1, 2, 6 a 8 a ve vložených velikostech 22, 62, a 82 do víka lze umístit průhledy pro měřící ovládací a signalizační přístroje 2.4. Jednotné rozváděče vyrábějí se v různých typech provedení, např.: JR-P přístroje jsou umístěny na pevných přístrojových deskách JR-PP panelový rozváděč s pevnými přístrojovými vložkami JR-K kompenzační rozváděč JR-N návěstní rozváděč JR-S stejnosměrný rozváděč R-UR univerzální rozváděč rozváděč se skládá z přívodního pole a z vývodových polí požadovaná náplň jednotlivých polí se volí podle příslušného katalogu výrobce 3. Zapouzdřený rozváděč soustavy U

34 základním členem jsou skříně zhotovené z tenkostěnné litiny nebo ze slitiny Al do skříně se montují přípojnice, svorkovnice a montážní plechy s přístroji skříně se podle potřeby sestavují do větších celků rozváděčů rozváděče se sestavují na nosné rámy z profilových ocelových nosníků Přípojnicový rozvod

35 je tvořen zapouzdřenými hliníkovými pásy, které vedou nahoře podél dílny stavebnicový systém má sekce: rovné, úhlové, odbočné, křížové a přechodové odbočky z hlavní větve se připojí po odejmutí krytu odbočná skříň v odbočné skříni jsou pojistky provádí se v provozech, kde dochází ke změně rozmístění strojů, a tam, kde je velký počet menších strojů a spotřebičů Dimenzování vodičů vodiče silového rozvodu se dimenzují takto: a) aby výpočtové zatížení nebylo větší, než je trvalé proudové zatížení, stanovené s ohledem na jejich dovolenou provozní teplotu a na druh jištění b) aby průřez vodiče byl přijatelný z hlediska hospodárnosti c) aby vodiče byly dostatečně mechanicky pevné d) aby úbytek napětí byl ve stanovených mezích e) aby vodiče odolávaly dynamickým a tepelným účinkům zkratového proudu úbytek napětí v elektrických silových rozvodech se zjišťuje výpočtem nebo podle grafů a u střídavého proudu podle rovnic: a) při cosφ větším než 0,5 b) při cosφ menším než 0,5

36 kde: ΔU f fázový úbytek napětí ΔU sdružený úbytek napětí

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu

Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 30 Způsoby elektroinstalací v průmyslu Všeobecné zásady kladení kabelů Je nutno dbát na to, aby prostředí v němž se kabely nachází nepůsobilo na ně nepříznivě.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1

MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice , č.p.: st. 45, 825/1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: TOMÁŠ BEHINA TOMÁŠ BEHINA INVESTOR: OBEC BITOZEVES, BITOZEVES 50, 44001 LOUNY AKCE: MÍSTO SETKÁVÁNÍ V OBCI NEHASICE kú: Nehasice 702374, č.p.: st. 45, 825/1 STUPEŇ DOKUMENTACE:

Více

TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE

TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE 1. Úvod Dokumentace řeší elektrickou instalaci tlakové kanalizace (připojení na síť nn, silové napojení kalového čerpadla, umístění ovládací automatiky

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_A.1.06 Integrovaná střední škola

Více

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko 419 735 42 Těrlicko Název : Rekonstrukce elektroinstalace - MŠ Těrlicko Část : D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek Seznam příloh Textová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek 4 A4 1 A4 2 A4 1 A4 Výkresová část : 1. Přehledové schema instalačního rozvodu

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Vypracoval: Jiří Flosman Odpovědný projektant: Josef Tietz

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

Elektroměrové rozváděče RE

Elektroměrové rozváděče RE Elektroměrové rozváděče RE 2005 1 Použití: Elektroměrové rozváděče řady RE slouží k osazení jedno a třífázových elektroměrů a jsou určeny pro zazdění do venkovních pilířů a pevné zdi, popřípadě na povrchovou

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

Část. 11 Stavební a topografické instalační výkresy a schémata

Část. 11 Stavební a topografické instalační výkresy a schémata Číslo Značka Název Část. 11 Stavební a topografické instalační výkresy a schémata Odd. 2 - Specifické typy elektráren a elektrických stanic 11-02-01 Vodní elektrárna 11-02-03 Tepelná elektrárna (uhelná,

Více

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání

Jednou z nejdůležitějších součástí elektrických zařízení tvoří rozvodná zařízení. Provádí se zde: Jištění Ovládání Rozváděče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Rozváděče Jednou z nejdůležitějších

Více

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0.

Kabely v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č.23/2008 splňující požární odolnost a zajištění funkce dle kategorie B2ca, s1, d0. ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD profese P.Č. Popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem Elektroinstalace silnoproud, hromosvod, přípojka NN, náhradní zdroje - ceny bez DPH 1.000 SVÍTIDLA - dodávka,

Více

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A Rozvaděč vn typ W 2 jmenovité napětí 2 kv jmenovitý proud 60 a 20 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný vn rozvaděč typu W 2 je sestaven z oddělených typově přezkoušených polí s jedním

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava POHYBYBLIVÉ PŘÍVODY, ŠŇŮROVÁ VEDENÍ, PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno pro studenty

Více

Určeno pro studenty předmětu /01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu /01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Vnitřní elektrické rozvody Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava červenec 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení a rozvody v budovách

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Název stavby: FN Plzeň Bory TS 22/0,4kV Vojenská nemocnice, osazení transformátoru 1000kVA za stávající 630kVA Místo stavby: Plzeň, Edvarda Beneše 13 Stupeň: projekt Stavebník:

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. HLAVNÍ ZÁSADY PRO STAVBU VEDENÍ 2. ZPŮSOBY KLADENÍ VEDENÍ Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6 1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 1/6 REVIZE DATUM POPIS REVIZE ZPRACOVAL PODPIS Zpracovatel: Hlavní inženýr projektu: Ing. Dostál Švec Odpovědný projektant: Kontrola úplnosti:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název

OBSAH PROJEKTU ZŠ RAKOVSKÉHO. Oprava rozvodu ÚT a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE. Název OBSAH PROJEKTU AKCE: ZŠ RAKOVSKÉHO a podružné regulace PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE Poř.č. Název Textová část: 01 Technická zpráva 02 Specifikace zařízení M+R Výkresy: 11 Schema M+R 12 Půdorys 1.PP sever

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Jan Dudek leden 2007 Elektrická vedení Slouží k přenosu elektrické energie a signálů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2013287 Zakázka : Odběratel: Oprava elektroinstalace společných prostor domu na HS 437, ul. ul.pískovec č.p. 896;897, 471 14 Kamenický Šenov OSBD,Česká Lípa Barvířská č.p.738 Datum:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod. Projekt pro provedení stavby. DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění, č. p. 39 na parcele č. 461 Část: F.01.EL.02 Elektroinstalace a bleskosvod

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.3 na ulici Rudná

Více

Projektová dokumentace k akci

Projektová dokumentace k akci Čeká školní inspekce Čj. ČŠIG-2058/12-G22 ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Projektová dokumentace k akci ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Výměna elektroinstalace a napojení na rozvodnou

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I Stavba

Více

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace

Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace Sociální zařízení - ženy Masarykova základní škola, Broumov Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část 01.4.1. Protokol o určení vnějších vlivů (Díl 3. zdravotní technika) Výkresová část 01.4.2. 2NP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) STAVEBNÍ ÚPRAVY, VESTAVBA ŠATNY A SKLADU 11/2015 STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC na pozemku p.č. 1815/1 a 1815/5, v k.ú. Č. Budějovice ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ:

Více

Technická zpráva D.1.4.4-1

Technická zpráva D.1.4.4-1 Stavba: NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE Investor: Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice SO 01 : OBJEKT ŠATEN D.1.4.4. : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

Více

Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5

Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5 Technická zpráva JP-O Zprovoznění kuchyně objekt MV ČR Barbora, Praha 5 Základní technické údaje Napětí: 3 x 230/400 V; 50 Hz; AC Příkon: Technologie kuchyně P i = 360 kw; P p = 270 kw Stavební elektroinstalace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. 32_J06_1_13 ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

Projekt elektroinstalace dílny. katastrální území NOVÉ DVORY, FRÝDEK - MÍSTEK

Projekt elektroinstalace dílny. katastrální území NOVÉ DVORY, FRÝDEK - MÍSTEK 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ NÁZEV STAVBY: KLEMPÍŘSKÁ DÍLNA MÍSTO STAVBY: INVESTOR: PROJEKTANT: katastrální území NOVÉ DVORY, FRÝDEK - MÍSTEK VŠB-TUO TOMÁŠ KALETA 1.2. ZÁKLADNÍ

Více

B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky

B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky 1. Popis stavby Předkládaná dokumentace řeší výstavbu veřejného osvětlení v obci Lanškroun. Předmětem je napojení nového

Více

Výkaz výměr P-E Stavba REKONSTRUKCE ZDŠ SYROVÍN. Část D.1.4 Technika prostředí staveb 1/9 DSP SO.01 VESTAVBA 4BJ

Výkaz výměr P-E Stavba REKONSTRUKCE ZDŠ SYROVÍN. Část D.1.4 Technika prostředí staveb 1/9 DSP SO.01 VESTAVBA 4BJ Výkaz výměr Vypracoval Ing. Miroslav Kozumplík Navrhl Ing. Miroslav Kozumplík Autorizoval Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040 Investor Obec Syrovín, Syrovín 70, 696 84 Těmice Stavba REKONSTRUKCE

Více

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65

Mi-rozváděče & Služby. Mi-rozváděče. do 630 A, IP 54-65 & do 630 A, IP 54-65 115 & Obsah Stavba systému strany 118-119 Přehled programu strany 120-125 Mi-prázdné rozvodnice s průhledným víkem strany 126-127 s neprůhledným víkem strany 128-129 Mi-rozvodnice

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZŠ DOBRONÍN - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

KATALOG ROZVÁDĚČŮ NN TYPŮ RST A RD 2 PRO VENKOVNÍ SLOUPOVÉ TRANSFORMOVNY VN/NN DO VÝKONU 630 kva

KATALOG ROZVÁDĚČŮ NN TYPŮ RST A RD 2 PRO VENKOVNÍ SLOUPOVÉ TRANSFORMOVNY VN/NN DO VÝKONU 630 kva KATALOG ROZVÁDĚČŮ NN TYPŮ RST A RD 2 PRO VENKOVNÍ SLOUPOVÉ TRANSFORMOVNY VN/NN DO VÝKONU 630 kva OBSAH: 1. Určení rozváděčů typu RST....................................................................

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y 1. Základní ustanovení 2. Části elektrického zařízení v objektu 2.1 Přívodní

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

1. Identifikační údaje stavby Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV

1. Identifikační údaje stavby Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV 1. Identifikační údaje stavby 1.1. Název stavby STŘEDISKO TECHNICKÝCH SLUŽEB MTBS HOLÝŠOV 1.2. Místo stavby parc. č.. 1379/8, 1379/20, 941/1, k.ú. Holýšov 1.3. Investor Město Holýšov, náměstí 5.května

Více

Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: PURUM s.r.o. NÁRODNÍ 961/25, 11 000 PRAHA 1 Akce: ZPEVNĚNÁ PLOCHA V AREÁLU FIRMY PURUM s. r. o. STARÉ MĚSTO DPPS SO 07 - ROZVODY ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/ ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU Projekt řeší

Více

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 - Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...

Více

Zásobování staveniště elektřinou

Zásobování staveniště elektřinou Zásobování staveniště elektřinou Zásobování staveniště elektřinou Pro potřebu zásobování staveniště elektřinou se doporučuje používat definitivní přípojku elektrické energie, která se vybuduje na začátku

Více

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vodárenská akciová společnost a.s., technická divize, Soběšická 156, Brno, tel SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Splašková kanalizace Pravice 4 SO 04 Přípojka NN 4.1 TEXTOVÁ ČÁST 4.1.2 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 4.1.2.1 SEZNAM ZÁVAZNÝCH NOREM Číslo normy ČSN 33 0050-26 50(101) 50(111) 50(131)+A1 50(131A)

Více

Popis osvětlení jednotlivých prostor:

Popis osvětlení jednotlivých prostor: 1. Úvod Tento projekt řeší částečnou rekonstrukci stavební elektroinstalace v budově Provozní budovy žst. Frýdlant nad Ostravicí. Projekt řeší obnovu elektroinstalace v těch místnostech, které jsou dotčeny

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ

PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ PROJEKT: MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, Č.P. 102 BRNIŠTĚ část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Technická zpráva E1 Dispozice el. instalace M 1:50 E2 Rozvaděč RM1 V1 Výpočet tepelného výkonu ZODP.

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX Strana: 1/5 Charakteristika: Rozváděče typu FBX jsou typově odzkoušené, kompaktní, kovově zapouzdřené, skříňové rozváděče VN s izolací SF 6. Charakteristické vlastnosti rozváděče: Všechny části rozváděče

Více

NPROSAN D TECHNICKÁ ZPRÁVA

NPROSAN D TECHNICKÁ ZPRÁVA Razítko: Číslo paré: Název: VZOROVÉ PATRO BUDOVY "A" - KRÁTKÁ CHODBA STAVEBNÍ ÚPRAVY Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré nám. 3, 161 02 Praha 6 NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace

Více

Betonové transformační stanice. typu ormaset.p. s vnější obsluhou. Up to 24 kv -630 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu ormaset.p. s vnější obsluhou. Up to 24 kv -630 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu s vnější obsluhou Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis s vnější obsluhou jsou určeny pro kabelové využívané

Více

Zadání s výkazem výměr

Zadání s výkazem výměr HSV Práce a dodávky HSV 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 18 211 953991411 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm kus 150,000 150 150,000 Součet 150,000 72 211 9539914-R Zemní práce-

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A

Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A Administrativní a bytový komplex, ulice Lomnického, Praha 4 Nusle, budova A SO 01.13 Dieselagregát Technická zpráva OBSAH: 1. ÚVOD A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU...

Více

OBSAH Určení Technické údaje Technický popis Typové značení rozváděčů RBTR Příklady zapojení Příklady sestav rozváděčů RBTR

OBSAH Určení Technické údaje Technický popis Typové značení rozváděčů RBTR Příklady zapojení Příklady sestav rozváděčů RBTR 2 OBSH 1. Určení...4 2. Technické údaje...4 3. Technický popis...4 4. Typové značení rozváděčů RBTR...5 5. Příklady zapojení...6 Obecné zapojení jednostranného provedení rozváděče RBTR xxxx/4835-1xx...6

Více