Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,"

Transkript

1 Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, Kyselka IČ: zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary Pověřený zastupitel: Mgr. Vladimír Zicha Obec s rozšířenou působností: Zpracoval: Karlovy Vary Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary kontaktní osoba: Marcela Giertlová, , Datum: říjen 2012

2 Obsah: Textová část OBSAH: Kapitola strana Úvod 3 a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 3 b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů c) Požadavky na rozvoj území obce 5 6 d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepcí a koncepci uspořádání krajiny) 6 e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 10 j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 11 k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií 11 l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanovených regulačním plánem 11 m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 11 n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení str. č. 2

3 ÚVOD: Stávající Územní plán sídelního útvaru Kyselka byl Zastupitelstvem obce Kyselka schválen v roce 1996, který byl změněn změnou č. 1, která byla schválena v roce 2003 a změnou č. 2, vydanou opatřením obecné povahy dne , které nabylo účinnosti dne Záměr pořízení Územního plánu Kyselka schválilo Zastupitelstvo obce Kyselka dne usnesením č. 9/09/2011. Územním plánem Kyselka bude řešeno celé správní území obce Kyselka, které je tvořeno katastrálním územím Kyselka, Nová Kyselka a Radošov u Kyselky. Celková výměra řešeného území je 649 ha, v současné době žije v obci 801 obyvatel. Návrh zadání je zpracován v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a s 11 odst. 2 a 3 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci. Zastupitelstvo města Kyselka stanovuje pro zpracování Územního plánu Kyselka (dále jen ÚP ) následující požadavky: a) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ a.1) Politika územního rozvoje ČR 2008: Území obce Kyselka leží v rozvojové oblasti OB 12 Karlovy Vary, která leží na rozvojové ose OS 7 neregionální osa Ústí nad Labem Chomutov Karlovy Vary Cheb hranice ČR/Německo. Správní území obce nespadá do žádné z vymezených specifických oblastí, neleží na žádném koridoru a ploše dopravní infrastruktury ani technické infrastruktury. Politika územního rozvoje České republiky dále stanovuje pro územní rozvoj obecné cíle, zejména vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty a stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. a.2) Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje vydané dne : Správní území obce Kyselka nespadá do žádné ze specifických oblastí regionálního významu vymezených ZÚR KK ÚP bude respektovat a upřesňovat plochy a koridory veřejné infrastruktury mezinárodního, republikového i nadmístního významu tak, aby byly respektovány, a jen výjimečně, pokud převáží jiný veřejný zájem, ve zcela nezbytném rozsahu omezeny obecně chráněné zájmy: silnice II/222 - návrh trasy - Kyselka Karlovy Vary Chodov Boučí nadregionálně významná cyklotrasa Cyklostezka Ohře - páteřní cykloturistická trasa kraje veřejně prospěšné opatření U113 NRBK č. 41 Svatošské skály-uhošť vodácká trasa po Ohři. ÚP dále prověří a zapracuje zejména tyto obecné priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v ZÚR KK: Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel - vytváření předpokladů pro zvyšování zaměstnanosti lokalizací nových zastavitelných ploch pokud možno mimo chráněná území nebo využíváním přestavbových ploch bez přílišného narušení jejich chráněných hodnot, a to zejména ve specifických oblastech s problémy hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti (resp. v hospodářsky slabých částech kraje), - zkvalitnění podmínek pro bydlení a rekreaci místních obyvatel, pro kulturní rozvoj regionu a pro sport vymezováním vhodných zastavitelných ploch a potřebných koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, aniž by jimi byla ohrožena nebo nepřiměřeně dotčena chráněná území a chráněné hodnoty sídel. Priority v oblasti hospodářského rozvoje - budování odpovídající dopravní a technické infrastruktury upřednostňování společných koridorů s cílem minimalizovat fragmentaci krajiny; realizace v souladu s promyšlenou etapizací, - podpora center sídelní struktury v rozvojových oblastech a rozvojových osách s cílem zajistit pro jejich rozvoj dostatek zastavitelných i přestavbových ploch; spolupráce mezi urbánními a venkovskými prostory zkvalitněním veřejné infrastruktury, zejména dopravní, s akcentem na sítě veřejné hromadné dopravy šetrné k životnímu prostředí, str. č. 3

4 - vytváření územně technických podmínek pro rozvoj služeb, zejména v lázeňství, v cestovním ruchu, i v eko- a agro- turistice, - vytváření podmínek pro různé formy cestovního ruchu, zejména ve specifických oblastech se zvýšeným významem pro lázeňství, pro rekreaci a cestovní ruch a v oblastech s problémy hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti; v území stabilizovat a nově navrhovat vhodné plochy pro tyto funkce a systém turistických tras a stezek různých typů (pěší, cyklistické, vodní, lyžařské, hipostezky). Priority v oblasti ochrany životního prostředí - hospodárné využívání zastavěného území (např. využití brownfields všech typů), - využívání krajiny vsouladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami krajiny důsledným vyhodnocením záměrů dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, resp. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ale i zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění, - ochrana přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, - vytváření podmínek pro ekologické zemědělství a pro využívání obnovitelných zdrojů energie. Zpracovatel Územního plánu Kyselka bude dále maximálně respektovat koncepční rozvojové materiály Karlovarského kraje a to především následující: Program rozvoje Karlovarského kraje Koncepce ochrany přírody a plány péče PR Krajská koncepce odpadového hospodářství Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje Územní energetická koncepce Karlovarského kraje Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji Strategie rozvoje cyklistické dopravy Krajská koncepce rozvoje zemědělství Program rozvoje cestovního ruchu v KK Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce KK Návrh ÚP Kyselka bude respektovat další podmínky a zapracuje požadavky stanovené ve výrokové části Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje dotýkající se území Kyselka. ZÚR KK neukládají pořízení a vydání regulačního plánu jako podmínky pro rozhodování o změnách ve využití vybraných ploch nebo koridorů - viz kapitoly j), k), l), na stranách 64 a 65 návrhu (výroku) ZÚR KK. b) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Územně analytické podklady jsou zpracovány ve smyslu ustanovení 26 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon). Z ÚAP pro řešené území vyplývá následující: - respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí, - respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, tj. vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: silné stránky vodní režim obec je kompletně zásobována vodovodní soustavou a je odkanalizována pomocí centrálního systému hygiena životního prostředí obec je odkanalizována pomocí centrálního systému s napojením na ČOV ochrana přírody a krajiny přírodní prostor údolí Ohře je velmi kvalitní, kvalitní přírodní prvky jsou zahrnuty do prvků ÚSES zpf a pupfl část ploch v jihozápadní části území je vhodná pro rozvoj zemědělské výroby, lesní plochy mohou sloužit k rekreaci obyvatel veřejná dopravní území je dobře napojeno na síť veřejné dopravní infrastruktury infrastruktura a dopravních služeb, rekonstrukce vlečky přispěje ke snížení negativního vlivu těžké dopravy na území historické zástavby Kyselky technické infrastruktura dostupnost kapacit pro zásobování el.energií, plynofikace obce, str. č. 4

5 kompletní zásobování obce pitnou vodou a odkanalizování, sociodemografické relativně velký počet pracovních míst přímo v obci, podmínky relativně dobrý potenciál pro další rozvoj bydlení a rekreace, Hnutí za obnovu historické zástavby lázní Kyselka bydlení, občanská vybavenost rozsah občanské vybavenosti odpovídající velikosti obce, knihovna, pošta, ZŠ,MŠ, opravou historických budov lázní Kyselka vznikne centrum občanské vybavenosti a cestovního ruchu s regionálním významem, rekreace, sport sportovní areál v centru obce s možností rozšíření, vazba na cyklotrasy včetně nové cyklotrasy Ohře, dostatek ploch pro rozvoj vodácké rekreace, hospodářské podmínky silný zaměstnavatel s velkým potenciálem zaměstnání pro obyvatele obce, velké množství rekreačních objektů zvyšuje v sezóně koupěschopnost v území příležitosti hygiena životního prostředí rekonstrukce vlečky umožní sníži alespoň částečně zátěž kaminonové dopravy na II/222 ochrana přírody a krajiny dopracování místního ÚSES zvýší ochranu přírodních prvků veřejná dopravní rekonstrukce vlečky umožní snížit alespoň částečně zátěž infrastruktura kamionové dopravy na II/222 technické infrastruktura doplněním systému odkanalizování obce se zvýší atraktivita pro zástavbu a ochrana živ.prostředí v obci sociodemografické vytvoření podmínek pro rozvoj osídlení v obci a pro rozvoj podmínky společenství občanů úspěch hnutí za obnovení historických památek Lázní Kyselka zvýší patriotický vztah místních obyvatel k domovskému sídlu a jeho tradici bydlení naplnění zainvestovaných rozvojových ploch pro obytnou zástavbu posílí hlavní funkci obce bydlení občanská vybavenost obnovou historických objektů Lázní Kyselka dojde k vnesení nových prvků zařízení občanského vybavení do území rekreace, sport zvýšení úrovně vodáckých tábořišť zatraktivní obec pro tuto rekreaci hospodářské podmínky nalezení optimální možnosti dopravy části produkce z plnírny na vlečku a vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb: slabé stránky vodní režim doplnění odkanalizování některých lokalit hygiena životního prostředí část zastavěného území podél kr.silnice II/222 je negativně ovlivněna emisemi, prachem, hlukem a vibracemi ochrana přírody a krajiny přírodní prostor údolí Ohře je velmi kvalitní kvalitní přírodní prvky jsou zahrnuty do prvků ÚSES zpf a pupfl ploch zpf k provozování zemědělské výroby je v řešeném území relativně málo veřejná dopravní zatížení kom.ii/222 a průjezd těžké dopravy negativně ovlivňuje infrastruktura okolní historickou zástavbu Kyselky mezi jednotlivými částmi Radošova není pěší komunikace technické infrastruktura doplnění odkanalizování některých lokalit sociodemografické podmínky neexistence urbanisticky hodnotného centrálního společenského prostoru obce str. č. 5

6 občanská vybavenost nutná dojížďka za občanskou vybaveností do center hrozby hygiena životního prostředí pokračování zatěžující nákladní dopravy do závodu KMV po II/222 bude nadále devastovat především prostor a objekty historické zástavby Lázní Kyselka i po jejich případné rekonstrukci veřejná dopravní ani rekonstrukce vlečky nepovede k výraznému snížení dopravy infrastruktura kamionů na II/222 technické infrastruktura hrozbou rozvoje sídla může být nerealizace záměru rozšíření ČOV sociodemografické podmínky selhání projektu rekonstrukce a obnovy historických objektů Lázní Kyselky může vést k frustraci obyvatel sídla a rozpadu společenství obyvatel bydlení po naplnění zainvestovaných rozvojových ploch pro bydlení jsou další rozvojové plochy investičně velmi náročné a může tak být ohrožen další případný rozvoj občanská vybavenost selhání projektu rekonstrukce a obnovy historických objektů Lázní Kyselky může vést k další devastaci celého území bývalých Lázní Kyselka jako potenciálního centra občanské vybavenosti rekreace, sport odkladem realizace cyklostezky Ohře nebude naplněn předpoklad zvýšení atraktivity území pro cyklorekreaci hospodářské podmínky nevhodný způsob dopravy části produkce z plnírny na vlečku může dále devastovat území historické zástavby Lázní Kyselka Další požadavky vyplývající z ÚAP (především z problémového výkresu a okruhu problémů k řešení) jsou uvedeny v následujících kapitolách zadání. c) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE Rozvoj území bude soustředěn do Kyselky, která se bude rozvíjet jako komplexně vybavené polyfunkční sídlo zajišťující svým obyvatelům rozsáhlou síť služeb, rekreace a sportu i dostatečné pracovní možnosti. Předmětem návrhu je prověření zastavěného území obce dle stavebního zákona a příslušných vyhlášek s ohledem na potřebný rozvoj území a z hlediska maximálního využití zastavěného území. Projektant zváží, zda do koncepčního řešení ÚP převzít všechny navržené plochy schváleného ÚPN SÚ. Bude aktualizována hranice zastavěného území obce v souladu s 58 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a uveden datum, ke kterému byla hranice vymezena. V územním plánu budou vymezeny plochy zejména pro: - bydlení úměrně odpovídající demografickému vývoji v obci, - občanskou vybavenost úp prověří skutečnou potřebu zařízení občanské vybavenosti v obci ve vazbě na plochy navržené pro tuto funkci v původním úpn, - sport a rekreaci doplnit plochy pro sport, úp nebude navrhovat další rozšiřování ploch pro rekreaci podél řeky Ohře - zemědělství, - výrobu a skladování, - veřejné prostranství - budou respektovány stávající plochy veřejných prostranství, - dopravní a technickou infrastrukturu, jejíž potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy, - síť účelových komunikací zajišťujících zlepšení prostupnosti krajiny s ohledem na potřeby zemědělství a lesního hospodářství, - síť tras pro cykloturistiku a pěší turistiku - v prostoru nad Ottovým pramenem a kolem rozhledny Bučina vymezit trasy vyhlídkový cest. Do návrhu územního plánu budou zapracovány požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008 a z výsledků analýz provedených v rámci ÚAP KK, ÚAP ORP a dále z doplňujících průzkumů a rozborů. Dále budou do návrhu územního plánu převzata opatření a záměry ZÚR KK. Projektant do návrhu zapracuje další záměry a podněty obce, fyzických a právnických osob, pokud nejsou v rozporu s požadavky, zásadami a limity, ověřenými doplňujícími průzkumy a rozbory a dalšími požadavky uvedenými v tomto zadání. str. č. 6

7 V zastavitelných plochách a v zastavěném území budou zohledněny pozemky s platným územním rozhodnutím. Zastavitelné plochy budou navazovat na vymezené zastavěné území obce. Zastavitelné území nebude vymezováno v těch částech obce, kde by další rozvoj vyvolal negativní dopady na již zastavěné území, případně budou stanoveny podmínky pro další rozvoj. Hodnotná část krajiny bude vymezena jako nezastavitelné území. Součástí odůvodnění ÚP bude vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch (viz 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona). V textové části ÚP bude uvedena charakteristika navržených ploch zastavitelných území a pro zastavitelné plochy větší nebo rovné 10 ha bude zpracována tabulka dle přílohy č.16 vyhlášky č.500/2006 Sb. d) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCÍ A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY) Území bude ÚP členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. S přihlédnutím k účelu a podrobnosti budou vymezeny zejména plochy o rozloze větší než m2. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit dle 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. d.1) Požadavky na urbanistickou koncepci Stávající urbanistická struktura území bude zachovaná, sídla budou rozvíjena diferencovaně dle jejich významu v systému osídlení území obce. Urbanistická koncepce bude formulována tak, aby byla dlouhodobě udržitelná a tvořila pevný rámec pro flexibilní koncepce územního rozvoje. Zvýšená pozornost bude věnována veřejnému prostoru a urbanistickému parteru. Urbanistická koncepce bude využívat těchto nástrojů: - nového vymezení zastavěného území, - vymezení zastavitelného a nezastavěného území a stanovení jejich režimu: uplatněním regulativů funkčního využití území, uplatněním regulativů míry využití území, uplatněním regulativů prostorového uspořádání, specifikací přípustných, nepřípustných, podmíněně přípustných funkcí, - zastavěné, zastavitelné a nezastavěné území včetně dopravní a technické infrastruktury bude vytvářet jeden funkční celek. Podle účelnosti budou vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího využití pro stanovený účel. V případě potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury) bude stanoveno pořadí změn v území - etapizace. V záplavovém území toku nebudou navrhovány zastavitelné plochy. d.2) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny Koncepce krajiny bude: - respektovat přírodní hodnoty území a vytvoří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj, - posilovat ekologickou stabilitu území a ochranu přírody vymezí a zpřesní všechny prvky ÚSES, provede aktualizaci a koordinaci ÚSES se sousedními katastrálními územími v případě konfliktů navrhne řešení, - koordinovat územní systém ekologické stability s uspořádáním krajiny, - respektovat registrované VKP, památné stromy apod. - prověřena prostupnost krajiny obnovou historických cest ve vazbě na sídla i na krajinné prvky a to s ohledem na potřeby zemědělství a lesního hospodářství, - koordinovat trasy pro pěší a cyklotrasy se stavem a řešením této problematiky na území sousedních obcí, - řešit zlepšení odtokových poměrů. e) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY e.1) Dopravní infrastruktura: str. č. 7

8 Návrh dopravní infrastruktury bude vycházet ze stávajícího stavu využití území a vytvoří předpoklady pro: - doplnění kapacitní komunikační sítě obce, zejména do nových rozvojových ploch - rozšíření cestní sítě (účelových, pěších komunikací a cyklostezek) za účelem zlepšení prostupnosti krajiny, - řešení dopravy ze závodu stáčírny na vlečku, - dopravu v klidu prověří potřebu vymezení dalších parkovacích míst. Návrh dopravní infrastruktury bude dále: - stabilizovat stávající trasy silnic II. a III. třídy, - stabilizovat cyklotrasy, - stabilizovat železniční vlečku do závodu KMV, vedenou ze stanice Vojkovice na železniční trati č řešit bodové závady (pokud je vzhledem k možnostem a podrobnosti územního plánu možno) v místě jejich výskytu např. navržením rozšíření plochy dopravní infrastruktury ÚP dále prověří a upřesní koridor pro nadregionálně významnou cyklotrasu Cyklostezky Ohře. e.2) Technická infrastruktura: Zásobování vodou Územním plánem v souladu s PRVK KK bude: - respektován stávající systém zásobování vodou včetně jednotlivých technických zařízení, - řešeno doplnění vodovodní sítě související s návrhem rozvojových lokalit, - respektována ochranná pásma vodovodních řadů. Kanalizace V rámci ÚP v souladu s PRVK KK bude: - navrženo rozšíření stávající kanalizační sítě do nových rozvojových ploch v Kyselce a Radošově, - budou respektována ochranná pásma kanalizace. V k.ú. Nová Kyselka se nepočítá s vybudováním kanalizační sítě a ČOV. Plyn Územní plán - navrhne připojení nových rozvojových ploch, - bude respektovat ochranná pásma plynovodu Elektrická energie V koncepci - prověřit připojení návrhových ploch na veřejnou síť, stanovit orientační příkon, - popřípadě navrhnout novou trafostanici, - navrhnout případné přeložky VN z důvodu rozvoje zastavitelných ploch. Zásobování teplem V obci není vybudována soustava centrálního vytápění. Navrhované aktivity budou vždy vytápěny individuálně s důrazem na ekologicky únosné palivo. Telekomunikační síť V koncepci budou stanoveny regulativy pro případná nová zařízení a vedení mobilních operátorů a dalších investorů telekomunikačních zařízení. Nakládání s odpady Likvidace odpadů bude řešena standardním způsobem respektujícím platnou legislativu a příslušné normy, předpokládá se prohloubení systému separace komunálního odpadu u vzniku. Občanské vybavení: ÚP územně stabilizuje stávající areály a nemovitosti občanského vybavení veřejného charakteru a prověří další možnosti v návaznosti na rozvoj v sídlech. Dále stanoví podmínky pro umisťování občanského vybavení v plochách s jiným způsobem využití. Veřejná prostranství: ÚP bude respektovat stávající, prověří a vymezí nová veřejná prostranství a zajistí jejich ochranu. f) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ f.1) Ochrana kulturních, urbanistických a architektonických hodnot str. č. 8

9 Celé řešené území je možno kvalifikovat jako území archeologického zájmu, na němž se vyskytují doložené i předpokládané archeologické lokality. V územním plánu budou respektovány principy ochrany památek a památkově chráněných území stanovené zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při požadavku na provádění archeologických výzkumů respektovat zákon o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, do textové části odůvodnění ÚP uvést přesné znění 22 a 23 památkového zákona. Je nutno respektovat přírodní a stavební dominanty, památkové objekty. Výška zástavby nesmí narušit harmonické měřítko krajiny. Nově navrhovaná obytná zástavba bude svou formou a výrazem navazovat na stávající zástavbu. ÚP vymezí architektonicky nebo urbanisticky významné plochy, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Pokud to bude z hlediska veřejných zájmů potřebné, budou vymezeny stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona. f.2.) Ochrana přírodních a krajinných hodnot Územním plánem budou zajištěny základní předpoklady pro dosažení kvalitnějšího, ekologicky stabilnějšího životního prostředí. Do návrhu územního plánu budou promítnuty požadavky obecné ochrany přírody a krajiny, zejména formou regulativů, vztažených k plochám s rozdílným funkčním využitím. V řešení územního plánu budou plně respektovány limity vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně životního prostředí a dalších zákonných předpisů. V maximální možné míře budou respektovány významné krajinné prvky chráněné ze zákona lesy, vodní toky, rybníky a vzrostlá zeleň v krajině. S ohledem na krajinný ráz území nebudou vymezovány plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny. Budou respektována významná rozhledová místa a budou navrženy podmínky pro jejich zachování. Bude upřesněn a zapracován nadregionální a regionální územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES ), vyplývající ze ZÚR, a navrženo řešení lokálního ÚSES. g) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE g.1) Veřejně prospěšné stavby V rámci územního plánu budou vymezeny plochy: - pro dopravní infrastrukturu, - plochy veřejných prostranství (hlavní vstupy do území sloužící pro obsluhu rozvojových lokalit), - pro veřejná sportoviště, - pro technické vybavení. g.2) Veřejně prospěšná opatření Jako veřejně prospěšná opatření bude v územním plánu definován: - návrh územního systému ekologické stability, - návrh protierozních opatření. g.3) Asanace V rámci urbanistické koncepce budou minimalizovány asanační zásahy, pokud se nejedná o plochy přestavby. V případě potřeby budou navrhovány pouze v nezbytném rozsahu a na základě řádného zdůvodnění. h) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) h.1) Civilní ochrana a obrana a bezpečnost státu ÚP nebude navrhovat na území obce Kyselka žádné aktivity v zájmu zlepšení obrany státu. Požadavky civilní ochrany budou řešeny v rozsahu 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Problematika civilní ochrany bude řešena pouze v textové části bez samostatného grafického výstupu. str. č. 9

10 h.2) Horninové prostředí V řešeném území nejsou stanovená chráněná ložisková území ani ložiska nerostných surovin, dobývací prostory a poddolovaná území. Významná část řešeného území se nachází ve střední a vysoké kategorii radonového indexu. h.3) Ochrana před povodněmi V řešeném území je stanoveno záplavové území. Návrh ÚP bude respektovat záplavová území na vodních tocích. V grafické části ÚP bude vyznačeno záplavové území. Bude stanoveno omezení a režim případné stavební činnosti v záplavovém území. h.4) Ochrana veřejného zdraví Řešením ÚP nesmí dojít ke zhoršení životních podmínek. Územní plán bude obsahovat, jak se uvedené řešení projeví v jednotlivých oblastech životního prostředí a jaký bude mít vliv na veřejné zdraví. Návrh územního plánu bude předcházet negativním účinkům hluku řešením vhodného funkčního rozhraní mezi funkčními plochami s diametrálně rozdílným způsobem využití. Případné požadavky na hodnocení hluku doporučujeme zapracovat do požadavků na zpracování územních studií, které mohou být podmínkou využití ploch. h.5) Ochrana ZPF ÚP vyhodnotí předpokládané důsledky navrženého rozvoje území na půdní fond dle platné legislativy. V následné dokumentaci bude zpracováno vyhodnocení důsledků na ZPF v souladu s ustanoveními 4 a 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků a ustanovením 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a její přílohou č. 3. Zábor ZPF bude navržen dle reálných potřeb rozvoje obce. h.6) Ochrana PUPFL Údaje o lesích budou zpracovány v souladu s požadavky zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to jak rozsah případných záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa, tak dotčení ochranného pásma lesa). Odnětí lesních pozemků bude akceptovatelné jen společně s řádným odůvodněním a za předpokladu, že nelze najít jiné řešení. i) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ V územním plánu je třeba vyřešit následující urbanistické, dopravní a hygienické závady v území, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy: Vytvořit územní podmínky pro řešení urbanistických, dopravních a hygienických závad: - část původně navržených rozvojových pozemků se nachází v lokalitách s vyššími realizačními požadavky na veřejnou infrastrukturu, které jsou vhodné pouze pro větší investory, nebo pro zainvestování obcí, - u rozvoje v Nové Kyselce a části území mezi zahrádkářskou kolonií a plánovanou obytnou výstavbou v Radošově, kde je zastoupena také funkce rekreace, je vhodné rozvojové plochy charakterizovat pro funkci smíšené území rekreace Rs, - u zahrádkářských osad je vhodné vymezit pomocí regulativů limitní velikost zahradních domků tak, aby se zamezilo samovolnému přechodu na funkci bydlení, - z hlediska hygienických závad je problematická výše zmíněná kamionová doprava do závodu KMV, která je pro stavební stav, ale i pro případné nové využití rekonstruovaných historických objektů devastující. - z hlediska hygienických ochranných pásem není v úpn vymezeno OP ČOV a OP hřbitova z části zasahuje do rozvojové plochy pro bydlení z původního úpn, - z hlediska dopravy je problematický způsob odbytu produkce KMV pomocí kamionové dopravy a i když se započatou rekonstrukcí vlečky zmenší intenzita této dopravy o cca 1/3, to je o cca 120 kamionů denně, bude zůstatková zátěž cca 240 kamionů denně projíždějících kolem historických objektů lázní Kyselka devastující, dále není upřesněn přesun části produkce na vlečku, jelikož se zavedením vlečky do závodu, tak jak byla historicky vybudována, se již nepočítá, - v prostoru nad Ottovým pramenem a kolem rozhledny Bučina je vhodné vymezit trasy vyhlídkových cest. str. č. 10

11 Řešit vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území: - celé řešené území se nachází v ochranném pásmu zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce I. stupně a II. stupně a v ochranném pásmu II.stupně IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary - celé řešené území se nachází ve zvláště chráněném území přírody NATURA 2000 ptačí oblast Doupovské hory a NATURA 2000 EVL Doupovské hory Řešit ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy: ohrožení zastavěného území Řešit nevyváženost mezi územními podmínkami pro udržitelný rozvoj území: zejména mezi územními podmínkami pro hospodářský rozvoj a pro příznivé životní prostředí. j) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE Obec Kyselka leží v rozvojové oblasti republikového významu OB 12 Karlovy Vary a rozvojové ose OS 7 stanovené PÚR ČR a upřesněné v ZÚR Karlovarského kraje. S ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury se předpokládá vymezení následujících zastavitelných ploch (blíže specifikovaných v kap. c) a e) zadání) pro: bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu a skladování v rozsahu, dopravní infrastrukturu, plošnou technickou infrastrukturu. k) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ ÚP prověří potřebu a popřípadě navrhne plochy a koridory určené k prověření územní studií. ÚP bude obsahovat lhůtu pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti. l) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENÝCH REGULAČNÍM PLÁNEM Na území obce nebude navržena žádná rozvojová plocha, která by měla být řešena regulačním plánem. m) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST V řešeném území se nachází zvláště chráněné území přírody NATURA 2000 ptačí oblast Doupovské hory a NATURA 2000 EVL Doupovské hory, jehož dotčení nelze vyloučit. Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území bude zpracováno v případě, že dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a uplatní tento požadavek. Bude doplněno po projednání zadání. n) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT Vzhledem k charakteru obce a poměrů v území pořizovatel nepředpokládá nutnost požadavku na zpracování konceptu ani jiných variantních řešení. Požadavek bude doplněn po projednání zadání. str. č. 11

12 o) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ Uspořádání obsahu návrhu ÚP Kyselka a obsahu jeho zdůvodnění bude zpracováno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Obsah návrhu územního plánu i jeho odůvodnění bude vyhotoven a dodán v souladu s 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., a minimálně v rozsahu přílohy č. 7 této vyhlášky. ÚP bude zpracován nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy a jednotlivé výkresy budou dodány v měřítku 1: Výkres širších vztahů bude dodán v měřítku 1: Bude použit souřadnicově orientovaný mapový podklad (S-JTSK). Textová i grafická část územního plánu bude zpracována v souladu s aktuální metodikou MINIS vydanou Karlovarským krajem. Grafická data návrhu ÚP budou předána v rastrové i v digitální podobě. Digitální data budou předávána ve vektorově podobě. Počet tištěných vyhotovení ÚP (grafické i textové části) k předání pořizovateli je stanoven takto: návrh ke společnému jednání dotčených orgánů 2x upravený návrh k veřejnému projednání 2x schválené znění územního plánu 4x Každá fáze k projednání návrhu bude také zpracována v digitální podobě. Pořizovatel obdrží kompletní data v elektronické podobě na nosiči CD. Použité zkratky: EVL evropsky významná lokalita KK Karlovarský kraj NRBC nadregionální biocentrum NRBK nadregionální biokoridor PRVK KK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky RBC regionální biocentrum RBK regionální biokoridor ÚAP územně analytické podklady ÚP územní plán ÚPD ÚPN SÚ ÚSES ÚAN VKP VN VPO VPS ZPF ZÚ ZÚR KK územně plánovací dokumentace územní plán sídelního útvaru územní systém ekologické stability území s archeologickými nálezy významný krajinný prvek elektrické vedení vysoké napětí veřejně prospěšné opatření veřejně prospěšné stavby zemědělský půdní fond zastavěné území Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje str. č. 12

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Březová. Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Březová. Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Březová Pořizovatel: Určený zastupitel: Městský úřad Sokolov Odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Miroslav Bouda, starosta města Březová Datum:

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ:

MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: MOKRÝ LOM SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: URČENÝ ZASTUPITEL: ZASTUPITELSTVO OBCE MOKRÝ LOM Ing. Martin Ehrlich DATUM SCHVÁLENÍ: ČÍSLO USNESENÍ: VYPRACOVAL: Obecní úřad Mokrý Lom ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna

ZADÁNÍ 53. ZMĚNY. hromadná změna STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 53. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC hromadná změna POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1,

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4: NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4 Ru4: Bydlení v obecním sadu V Blansku dne 23.10.2008 Zpracoval pořizovatel - oddělení územního plánování

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Územní plán obce Čímice

Územní plán obce Čímice Územní plán obce Čímice Návrh zadání územního plánu Sídelní jednotka: Obec Čímice, Čímice 63, 342 01 Sušice 1, 376 596 477, cimice@seznam.cz Statutární zástupce: Jaroslav Kučera, starosta obce Pověřený

Více

Pořizovatel: Obecní úřad Skály, zastoupený starostkou Pavlou Poláčkovou. Oprávněná osoba pořizovatele: Jiří Košan, pověřený výkonem pořizovatele

Pořizovatel: Obecní úřad Skály, zastoupený starostkou Pavlou Poláčkovou. Oprávněná osoba pořizovatele: Jiří Košan, pověřený výkonem pořizovatele Návrh zadání územního plánu Skály Pořizovatel: Obecní úřad Skály, zastoupený starostkou Pavlou Poláčkovou. Oprávněná osoba pořizovatele: Jiří Košan, pověřený výkonem pořizovatele září 2012 Obsah a. požadavky

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů A.1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje V Politice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ MORAVA Pořizovatel: Městský úřad Králíky Odbor územního plánování a stavební úřad Velké náměstí 5, 561 69 Králíky listopad 2011 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015

DOBŠICE NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo ŘÍJEN 2015 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Dobšice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.,

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JANKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN JANKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN JANKOVICE Etapa územně plánovací dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKUHROV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKUHROV NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKUHROV Zpracoval: Městský úřad Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Úřad územního plánování Návrh Zadání ÚP Skuhrov - 1 - květen 2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/A návrh k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Jiřím Paterou IČ: 0049750500 Datum: červenec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více